Postupak : 2013/2245(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0187/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0187/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.30
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0306

IZVJEŠĆE     
PDF 172kWORD 97k
20.3.2014
PE 521.656v02-00 A7-0187/2014

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Ureda(1),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(4), a posebno njezin članak 35.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0187/2014),

1.  daje razrješnicu glavnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2012.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te naloži ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Ureda(7),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(8), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(10), a posebno njezin članak 35.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0187/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Ureda(13),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(14), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(15), a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(16), a posebice njezin članak 35.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ/Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(17),

–              uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0187/2014),

A. Budući da je Europskom potpornom uredu za azil („Ured”) financijska neovisnost dodijeljena 20. Rujna 2012., a njegov je proračun dotad izvršavala Komisija

B. budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, proračun Ureda za financijsku godinu 2012. iznosio 10 000 000 EUR,

C. budući da je Revizorski sud izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Ureda za financijsku godinu 2012. vjerodostojni te da su transakcije na kojima se temelje zakonite i pravilne,

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  primjećuje da računovodstveni službenik Ureda još nije potvrdio računovodstveni sustav Ureda;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  primjećuje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2012. rezultirali stopom provedbe od 69,02 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 41,20 %;

Obveze i prijenosi

3.  primjećuje da su proračunske potrebe za 2012. bile prilično precijenjene budući da je preuzeto samo 4 800 000 EUR od 7 000 000 EUR prenesenih nakon stjecanja financijske neovisnosti;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da su prenesena odobrena sredstva za koja su preuzete obveze u iznosu od 3 200 000 EUR , što predstavlja 65,13 % ukupnih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze u razdoblju financijske neovisnosti podsjeća Ured da visoka razina prenesenih sredstava nije sukladna proračunskom načelu jedne godine; stoga poziva Ured da poboljša svoj rad u tom pogledu; Potvrđuje, međutim, da se prijenosi većinom odnose na račune koji još nisu zaprimljeni i/ili plaćeni na kraju godine, kao i na povrat troškova povezanih sa stručnjacima koji se tek treba izvršiti; k tomu potvrđuje da se otprilike 800 000 EUR odnosi na preuređenje prostora Ureda koje je napravljeno 2012., a koje će biti plaćeno nakon konačnog odobrenja;

5.  sa zabrinutošću primjećuje da prijenos 2 000 000 EUR nije bio pokriven pravnom obvezom (ugovorom) te je stoga bio neregularan; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama koje su poduzete radi sprečavanja sličnih situacija u budućnosti;

Prijenosi sredstava

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu kao i prema nalazima revizije Revizorskog suda razina i narav prijenosa tijekom 2012. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci nabave i zapošljavanja

7.  primjećuje da za 2012. godinu ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima nabave Ureda u godišnjem izvješću o reviziji Revizorskog suda;

8.  primjećuje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o reviziji za 2012. nije imao primjedbi kad je riječ o postupcima zapošljavanja Ureda;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  potvrđuje informacije od Ureda da je Ured usvojio politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa koja je usmjerena na utvrđivanje nekoliko načela, postupaka i pomagala namijenjenih sprečavanju, utvrđivanju i postupanju u slučajevima sukoba interesa;

10.  primjećuje da životopisi i izjave financijskim interesima članova upravnog odbora i višeg rukovodstva te izjava o financijskim interesima glavnog direktora nisu javno dostupni; poziva Ured da hitno ispravi taj nedostatak;

Unutarnje kontrole

11. primjećuje nedostatak popisa fizičke imovine i činjenicu da je 20 % plaćanja izvršeno nakon rokova utvrđenih Financijskom uredbom; primjećuje da 10 od 16 standarda unutarnje kontrole još nije u cijelosti primijenjeno; prima na znanje objašnjenja Ureda o izvanrednim okolnostima u 2012., godini u kojoj je Ured postao financijski neovisan o Komisiji (DG HOME), u rujnu;

Uspješnost

12. zahtijeva od Ureda da o rezultatima i utjecaju svojeg rada na europske građane izvještava na pristupačan način, uglavnom na svojoj internetskoj stranici;

13.  smatra da bi godišnje izvješće o radu Ureda trebalo biti objavljeno barem na svim službenim jezicima Unije, a ne samo na engleskom jeziku, kao što je to trenutačno; drži da bi se za sada trebale objaviti barem verzije izvješća na njemačkom i francuskom jeziku ako ga nije moguće odmah objaviti na svim službenim jezicima Unije;

o

o   o

14. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2014.(19) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.2.2014

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2012

(2013/2245(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Véronique Mathieu Houillon

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  uzima na znanje zaključke Revizorskog suda prema kojima godišnji financijski izvještaji Europskog potpornog ureda za azil (EASO), čiji je godišnji proračun iznosio 10 milijuna EUR, u svim bitnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2012., kao i rezultate poslova i novčani tok za financijsku godinu zaključenu tim danom, te da su osnovne transakcije prikazane u financijskim izvještajima EASO-a za financijsku godinu 2012. u svim bitnim aspektima zakonite i pravilne;

2.  uzima u obzir primjedbu Revizorskog suda o tome da revizor nije odobrio računovodstveni sustav EASO-a te odgovor agencije u kojem se navodi da je sustav u međuvremenu odobren u svibnju 2013.; uzima na znanje da nedostaje popis fizičkog inventara; primjećuje da je 20% plaćanja izvršeno nakon rokova utvrđenih Financijskom uredbom i da deset od 16 standarda unutarnje kontrole nije još u potpunosti primijenjeno; uzima u obzir objašnjenja EASO-a o posebnim okolnostima upravljanja u 2012. u kojoj je EASO (u rujnu) postao financijski neovisan o Europskoj komisiji (GU za unutarnje poslove);

3.  općenito smatra da EASO treba posebnu pozornost posvetiti uspostavi dobrog financijskog upravljanja, odnosno ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju sredstvima kojima raspolaže za ispunjavanje svojih obveza;

4.  nada se da će se barem godišnje izvješće o radu Europskog potpornog ureda za azil osim na engleskom objaviti i na svim drugim službenim jezicima Europske unije, ili, za sada, barem na njemačkom i francuskom jeziku.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

12.2.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

17.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Thomas Ulmer

(1)

     SL C 365, 13.12.2013., str. 73.

(2)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(3)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(5)

     SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

     SL C 365, 13.12.2013., str. 73.

(8)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(9)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(11)

   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

   SL C 365, 13.12.2013., str. 73.

(14)

   SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(15)

   SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(16)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(17)

   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(18)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(19)

Usvojeni tekstovi, P7_TA-PROV(2014).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti