Pranešimas - A7-0187/2014Pranešimas
A7-0187/2014

  PRANEŠIMAS dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  20.3.2014 - (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Petri Sarvamaa

  Procedūra : 2013/2245(DEC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0187/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0187/2014
  Priimti tekstai :

  1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais[1],

  –       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7 0054/2014),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[2], ypač į jo 185 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo[4], ypač į jo 35 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[5],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6], ypač į jo 108 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0187/2014),

  1.      patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, kad Biuro 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

  2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

  3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo

  (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais[7],

  –       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7 0054/2014),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[8], ypač į jo 185 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[9], ypač į jo 208 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo[10], ypač į jo 35 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[11],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[12], ypač į jo 108 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0187/2014),

  1.      pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

  2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

  (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais[13],

  –       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7 0054/2014),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[14], ypač į jo 185 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[15], ypač į jo 208 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo[16], ypač į jo 35 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[17],

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[18], ypač į jo 108 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0187/2014),

  A. kadangi 2012 m. rugsėjo 20 d. Europos prieglobsčio paramos biurui (toliau – Biuras) buvo suteiktas finansinis savarankiškumas, o iki tos datos jo biudžetą vykdė Komisija;

  B. kadangi pagal Biuro finansinių ataskaitų rinkinį jo 2012 finansinių metų biudžetas buvo 10 000 000 EUR;

  C. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Biuro 2012 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos ir jose atspindimos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos;

  Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

  1.  pažymi, kad Biuro apskaitos sistemos dar nepatvirtino Biuro apskaitos pareigūnas;

  Biudžeto ir finansų valdymas

  2.  pažymi, kad 2012 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėseną biudžeto įvykdymo norma buvo 69,02 proc. ir kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 41,20 proc.;

  Įsipareigojimai ir asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį

  3.  pažymi, kad 2012 m. biudžeto poreikiai buvo įvertinti žymiai per didele suma, kadangi iš 7 000 000 EUR sumos, pervestos Biurui suteikus finansinį savarankiškumą, buvo panaudota tik 4 800 000 EUR suma;

  4.  su susirūpinimu konstatuoja, kad 3 200 000 EUR įsipareigojimų asignavimų suma buvo perkelta į kitus finansinius metus; tai sudarė 65,13 proc. visų finansinio savarankiškumo laikotarpio įsipareigojimų asignavimų; primena Biurui, kad didelis perkėlimų lygis prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; todėl ragina Biurą pagerinti savo rodiklius šioje srityje; tačiau pripažįsta, kad perkėlimai į kitą laikotarpį yra daugiausia susiję su metų pabaigoje dar negautomis arba neapmokėtomis sąskaitomis faktūromis ir su nekompensuotomis ekspertams skirtomis išlaidomis; be to, pripažįsta, kad apie 800 000 EUR yra susiję su 2012 m. Biuro patalpose atlikta renovacija, už kurią mokėjimai bus atlikti po galutinio priėmimo;

  5.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 200 000 EUR perkelta suma nebuvo pagrįsta teisiniu įsipareigojimu (sutartimi) ir todėl buvo neteisėta; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi siekiant ateityje išvengti tokių situacijų;

  Asignavimų perkėlimas

  6.  su pasitenkinimu pažymi, kad pagal metinę veiklos ataskaitą bei Audito Rūmų atlikto audito duomenis 2012 m. lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis atitiko finansinėmis taisyklėmis nustatytas ribas;

  Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

  7.  pažymi, kad 2012 m. nei dėl operacijų, įtrauktų į imtį, nei dėl kitų audito duomenų Audito Rūmų metinėje audito ataskaitoje nepateikta jokių pastabų apie Biuro viešųjų pirkimų procedūras;

  8.  pažymi, kad Audito Rūmai savo 2012 m. metinėje audito ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Biuro įdarbinimo procedūrų;

  Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

  9.  atsižvelgdamas į Biuro pateiktą informaciją, konstatuoja, kad Biuras priėmė politiką dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, kuria siekiama nustatyti principus, procedūras ir priemones, skirtas interesų konfliktų prevencijai užtikrinti, juos nustatyti ir valdyti su jais susijusias situacijas;

  10.  atkreipia dėmesį į tai, kad visuomenei nėra prieinami administracinės valdybos narių bei vyresniųjų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos, taip pat vykdomojo direktoriaus interesų deklaracija; ragina Biurą kuo skubiau ištaisyti šią padėtį;

  Vidaus kontrolės priemonės

  11. atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta materialiojo turto ir kad 20 proc. mokėjimų atlikta jau praėjus Finansiniame reglamente nustatytiems terminams; atkreipia dėmesį į tai, kad 10 iš 16 vidaus kontrolės standartų dar ne visiškai įdiegti; atkreipia dėmesį į Biuro paaiškinimus dėl susiklosčiusių išskirtinių aplinkybių 2012 m., nes tai buvo metai, kuriais (rugsėjo mėn.) Biuras tapo finansiškai nepriklausomas nuo Komisijos (Vidaus reikalų GD);

  Veiklos rezultatai

  12. reikalauja, kad Biuras prieinamu būdu, visų pirma per savo interneto svetainę, praneštų apie rezultatus ir poveikį, kurį jo darbas daro Europos Sąjungos piliečiams;

  13.  mano, kad Biuro metinė veiklos ataskaita bent jau turėtų būti paskelbta visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, o ne tik anglų kalba, kaip yra dabar; laikosi nuomonės, kad iš pradžių turėtų būti paskeltos ataskaitos versijos vokiečių ir prancūzų kalbomis, jei jos neįmanoma nedelsiant paskelbti visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

  o

  o   o

  14. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2014 m. ... rezoliucijoje[19] dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

  24.2.2014

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

  pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

  dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

  (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Nuomonės referentė: Véronique Mathieu Houillon

  PASIŪLYMAI

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – EASO), kurio metinis biudžetas sudarė 10 mln. EUR, metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai atspindima jo finansinė padėtis 2012 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų operacijų rezultatai ir grynųjų pinigų srautai, taip pat kad EASO 2012 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais esminiais aspektais teisėti ir tvarkingi;

  2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad auditorius dar nėra patvirtinęs EASO apskaitos sistemos, ir į agentūros atsakymą į šią pastabą, kad sistema patvirtinta 2013 m. gegužės mėnesį; atsižvelgia į tai, kad neatliktas materialiojo turto inventorius; pažymi, kad 20 proc. mokėjimų atlikta jau praėjus Finansiniame reglamente nustatytiems terminams, taip pat 10 iš 16 vidaus kontrolės standartų dar nebuvo visiškai įdiegti; atkreipia dėmesį į EASO paaiškinimus dėl išskirtinių aplinkybių, susijusių su valdymu, susiklosčiusių 2012 m., nes tai buvo metai, kuriais EASO tapo finansiškai nepriklausomas (nuo rugsėjo mėn.) nuo Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato;

  3.  apskritai mano, kad reikia sutelkti didesnį dėmesį į EASO patikimo finansų valdymo užtikrinimą, t. y. į tai, kad vykdydama jai patikėtas užduotis agentūra naudotų jai skirtus asignavimus taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai;

  4.  pageidautų, kad bent jau EASO metinė ataskaita būtų paskelbta visomis oficialiomis ES kalbomis, o ne tik anglų kalba, iš pradžių ataskaitą reikėtų paskelbti nors vokiečių ir prancūzų kalbomis.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  12.2.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  17.3.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  16

  1

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Amelia Andersdotter, Markus Pieper

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Thomas Ulmer

  • [1]     OL C 365, 2013 12 13, p. 73.
  • [2]     OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [3]     OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [4]     OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
  • [5]     OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [6]     OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [7]     OL C 365, 2013 12 13, p. 73.
  • [8]     OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [9]     OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [10]    OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
  • [11]    OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [12]    OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [13]    OL C 365, 2013 12 13, p. 73.
  • [14]    OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [15]    OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [16]    OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
  • [17]    OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
  • [18]    OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
  • [19]  Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2014).