Ziņojums - A7-0187/2014Ziņojums
A7-0187/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2014 - (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Procedūra : 2013/2245(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0187/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0187/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[2] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[4],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[5] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0187/2014),

1.      sniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm[6],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[7] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[9],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[10] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0187/2014),

1.      apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm[11],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[12] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[13] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[14],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[15] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0187/2014),

A.     tā kā Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (turpmāk „Birojs”) finansiālo autonomiju ieguva 2012. gada 20. septembrī un līdz tam Biroja budžetu izpildīja Komisija;

B.     tā kā saskaņā ar Biroja finanšu pārskatiem tā 2012. finanšu gada budžets bija EUR 10 000 000,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1. atzīmē, ka Biroja galvenais grāmatvedis vēl nav apstiprinājis tā grāmatvedības sistēmu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2. atzīmē, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 69,02 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 41,20 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3. atzīmē to, ka bija ievērojami pārvērtēti 2012. gadā nepieciešamie budžeta līdzekļi, jo saistības tika uzņemtas tikai EUR 4 800 000 apjomā no EUR 7 000 000, kas tika pārvietoti, iegūstot finansiālo autonomiju;

4. ar bažām atzīmē, ka tika pārnestas apropriācijas EUR 3 200 000 apmērā, par kurām uzņemtas saistības, t. i., 65,13 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības attiecībā uz finansiālās autonomijas laikposmu; atgādina Birojam, ka augsts pārnesumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; tādēļ aicina Biroju uzlabot darbības rezultātus šajā jomā; tomēr atzīst, ka pārnesumu galvenais iemesls ir vēl nesaņemtie vai gada beigās samaksātie faktūrrēķini un vēl neatlīdzinātās ar ekspertiem saistītās izmaksas; turklāt atzīst, ka aptuveni EUR 800 000 attiecas uz renovācijas darbiem, kurus Biroja telpās veica 2012. gadā un par kuriem maksājumus veiks pēc galīgās pieņemšanas;

5. ar bažām atzīmē, ka pārnesumam EUR 200 000 apmērā nav juridisku saistību (līguma) seguma un tādēļ tas neatbilst noteikumiem; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu līdzīgas situācijas atkārtošanos nākotnē;

Pārvietojumi

6. ar gandarījumu atzīmē, kas saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2012. gada veikto darījumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7. atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav devuši iemeslus piezīmēm par Biroja iepirkuma procedūrām;

8. atzīmē, ka Revīzijas palāta savā ikgadējā revīzijas ziņojumā par 2012. gadu nav sniegusi komentārus par Biroja darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9. pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka tas ir pieņēmis interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku, kuras mērķis ir noteikt virkni kritēriju, procedūru un instrumentu, kas paredzēti interešu konflikta situāciju novēršanai, identificēšanai un pārvaldībai;

10.  konstatē, ka nedz valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz izpilddirektora interešu deklarācija nav publiski pieejama; aicina Biroju steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā kontrole

11.  atzīmē, ka nav tikusi veikta inventarizācija un ka 20 % no maksājumiem ir tikuši izdarīti pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem; atzīmē, ka vēl nebija pilnībā ieviesti 10 no 16 iekšējās kontroles standartiem; pieņem zināšanai Biroja skaidrojumus par ārkārtējiem apstākļiem 2012. gadā, kad (septembrī) Birojs kļuva finansiāli neatkarīgs no Komisijas (Iekšlietu ģenerāldirektorāta);

Darbības rezultāti

12.  prasa, lai Birojs, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

13.  uzskata, ka vismaz Biroja gada darbības pārskats būtu jāpublicē ne tikai angļu valodā, kā tas ir pašlaik, bet visās Savienības oficiālajās valodās; uzskata — ja gada darbības pārskatu nav iespējams nekavējoties publicēt visās Savienības oficiālajās valodās, tad iesākumā tas būtu jādara pieejams vismaz vācu un franču valodā;

o

o   o

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli[16].

24.2.2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Véronique Mathieu Houillon

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, kuros novērtēts, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) — kura gada budžets bija EUR 10 miljoni — gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un precizēts, ka EASO 2012. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentāru par to, ka auditors nav validējis ESAO grāmatvedības sistēmu, un Biroja atbildi, norādot, ka sistēma tika validēta 2013. gada maijā; pieņem zināšanai to, ka nav tikusi veikta fiziska inventarizācija; norāda, ka 20 % no maksājumiem ir tikuši veikti pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem un ka 10 no 16 iekšējās kontroles standartiem vēl nav pilnībā tikuši īstenoti; pieņem zināšanai ESAO skaidrojumus par īpašo situāciju saistībā ar pārvaldību 2012. gadā, kad (septembrī) ESAO kļuva finansiāli neatkarīgs no Eiropas Komisijas (Iekšlietu ģenerāldirektorāta);

3.  kopumā uzskata, ka lielāka uzmanība būtu jāvelta revīzijai, lai pārliecinātos par ESAO pareizu finanšu pārvaldību, proti, ekonomiju, efektivitāti un lietderīgumu, ar kādu Birojs ir izlietojis tam piešķirtās apropriācijas, veicot savus pienākumus;

4.  pauž cerību, ka vismaz ESAO gada darbības pārskats tiks publiskots ne tikai angļu valodā, bet arī visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās vai vismaz sākotnēji vācu un franču valodā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

 • [1]  OV C 365, 13.12.2013., 73. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [5]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [6]  OV C 365, 13.12.2013., 73. lpp.
 • [7]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [9]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [10]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [11]  OV C 365, 13.12.2013., 73. lpp.
 • [12]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [13]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [14]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [15]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [16]  Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).