Procedura : 2013/2245(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0187/2014

Teksty złożone :

A7-0187/2014

Debaty :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.30
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0306

SPRAWOZDANIE     
PDF 186kWORD 98k
20.3.2014
PE 521.656v02-00 A7-0187/2014

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(4), w szczególności jego art. 35,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–   uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0187/2014),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Urzędu(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(10), w szczególności jego art. 35,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–   uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0187/2014),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2012;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Urzędu(13),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(14), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(16), w szczególności jego art. 35,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(17),

–              uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(18), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0187/2014),

A. mając na uwadze, że Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu („Urząd”), którego budżet pierwotnie wykonywała Komisja Europejska, uzyskał finansową autonomię dnia 20 września 2012 r.,

B. mając na uwadze, że według sprawozdań finansowych Urzędu jego budżet na rok budżetowy 2012 wyniósł 10 000 000 EUR,

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu za rok budżetowy 2012 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo,

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

1.  zauważa, że system księgowy Urzędu nie został jeszcze zatwierdzony przez księgowego;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że działania w zakresie monitorowania budżetu w roku budżetowym 2012 umożliwiły wykonanie budżetu w 69,02 %, a wskaźnik wykonania środków przeznaczonych na zobowiązania i płatności wyniósł 41,20 %;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że potrzeby budżetowe w 2012 r. zostały znacznie przeszacowane, ponieważ wykorzystano jedynie 4 800 000 EUR z przekazanej po uzyskaniu przez Urząd autonomii finansowej kwoty 7 000 000 EUR;

4.  zauważa z niepokojem, że rozdysponowane środki w kwocie 3 200 000 EUR zostały przeniesione, co stanowi 65,13 % łącznej kwoty środków przeznaczonych na zobowiązania i płatności w okresie autonomii finansowej; przypomina Urzędowi, że wysoki poziom przeniesień jest sprzeczny z budżetową zasadą jednoroczności; w związku z tym zachęca Urząd do poprawienia swoich wyników w tym zakresie; przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że przeniesienia są w większości związane z fakturami jeszcze nieotrzymanymi lub opłacanymi na koniec roku oraz z niewypłaconymi zwrotami kosztów związanych z pracami ekspertów; ponadto przyjmuje do wiadomości, że kwota około 800 000 EUR jest przeznaczona na prace remontowe wykonane w siedzibie Urzędu w 2012 r., za które płatność zostanie dokonana po odbiorze końcowym;

5.  zauważa z niepokojem, że przeniesienie na kwotę 2 000 00 EUR nie znajduje pokrycia w zobowiązaniu prawnym (umowie) i jest w związku z tym sprzeczne z prawem; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w celu zapobiegnięcia podobnym sytuacjom w przyszłości;

Przesunięcia

6.  zauważa z zadowoleniem, że według sprawozdania z rocznej działalności oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w 2012 r. nie przekroczył granic ustalonych w przepisach finansowych;

Procedury zamówień publicznych i rekrutacji

7.  zauważa, że w odniesieniu do 2012 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne wyniki kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu z kontroli rocznej jakichkolwiek uwag dotyczących procedur zamówień publicznych Urzędu;

8.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu z kontroli rocznej za rok 2012 nie zawarł żadnych uwag dotyczących procedur rekrutacyjnych Urzędu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

9.  stwierdza na podstawie informacji przekazanych przez Urząd, że przyjął on politykę zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, która ma na celu wypracowanie szeregu zasad, procedur i narzędzi służących zapobieganiu konfliktom interesów, identyfikowaniu takich konfliktów i zarządzaniu nimi;

10.  zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz deklaracja o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego nie są publicznie dostępne; wzywa Urząd do naprawy tej sytuacji w trybie pilnym;

Systemy kontroli wewnętrznej

11. zauważa brak stanu inwentarza z natury oraz fakt, że 20 % płatności zostało dokonanych po terminach wskazanych w rozporządzeniu finansowym; stwierdza, że 10 z 16 standardów kontroli wewnętrznej nie zostało jeszcze w pełni wdrożonych; przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Urzędu dotyczące szczególnych okoliczności w roku 2012, podczas którego Urząd uzyskał (we wrześniu) niezależność finansową od Komisji Europejskiej (DG HOME);

Wyniki

12. zwraca się do Urzędu o przedstawienie europejskim obywatelom wyników i efektów jego pracy w sposób łatwo dostępny, głównie za pośrednictwem jego strony internetowej;

13.  wyraża pragnienie, aby przynajmniej roczne sprawozdanie z działalności Urzędu zostało opublikowane we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, a nie tylko w języku angielskim, jak ma to miejsce obecnie; jest zdania, że jeśli niemożliwe jest opublikowanie raportu we wszystkich językach urzędowych UE od razu, wersje w językach niemieckim i francuskim powinny zostać udostępnione jako pierwsze;

o

o   o

14. w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2014 r.(19) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

24.2.2014

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2012

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Véronique Mathieu Houillon

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości wnioski Trybunału Obrachunkowego, który uważa, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), dysponującego rocznym budżetem w wys. 10 mln EUR, rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Urzędu na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wyniki transakcji i przepływów pieniężnych za kończący się w tym dniu rok budżetowy, a także stwierdza, że transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EASO dotyczącego roku budżetowego 2012 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału dotyczącą faktu, że audytor nie zatwierdził systemu księgowego EASO, a także odpowiedź Urzędu wyjaśniającą, że system został w międzyczasie zatwierdzony w maju 2013 r.; przyjmuje do wiadomości brak inwentaryzacji z natury; zauważa, że 20 % płatności zostało dokonanych po terminach wskazanych w rozporządzeniu finansowym oraz że 10 z 16 norm kontroli wewnętrznej nie zostało jeszcze całkowicie wdrożonych; przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia EASO dotyczące szczególnej sytuacji w dziedzinie zarządzania w roku 2012, podczas którego EASO uzyskał (we wrześniu) niezależność finansową od Komisji Europejskiej (DG HOME);

3.  ogólnie uważa, że należy bardziej skupić się na zapewnieniu należytego zarządzania finansami przez EASO, tj. gospodarności, efektywności i skuteczności, przy wykorzystywaniu środków przyznanych mu na realizację wyznaczonych zadań;

4.  chciałby, aby przynajmniej roczne sprawozdanie z działalności EASO zostało podane do publicznej wiadomości nie tylko w języku angielskim, ale także we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, na początek choćby po niemiecku i francusku.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

12.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Ulmer

(1)

Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 73.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.12, s. 1.

(4)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.02, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.13, s. 42.

(7)

Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 73.

(8)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.02, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.13, s. 42.

(13)

Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 73.

(14)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(15)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(16)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(17)

Dz.U. L 357 z 31.12.02, s. 72.

(18)

Dz.U. L 328 z 7.12.13, s. 42.

(19)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności