SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012

20.3.2014 - (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Petri Sarvamaa

Postup : 2013/2245(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0187/2014
Predkladané texty :
A7-0187/2014
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami úradu[1],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[2], a najmä na jeho článok 185,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[4], a najmä na jeho článok 35,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5],

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0187/2014),

1.      udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2012;

2.      uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012,

–       so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami úradu[7],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–       so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[8], a najmä na jeho článok 185,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a najmä na jeho článok 208,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[10], a najmä na jeho článok 35,

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[11],

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[12], a najmä na jeho článok 108,

–       so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0187/2014),

1.      schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami úradu[13],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[14], a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15], a najmä na jeho článok 208,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[16], a najmä na jeho článok 35,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[17],

–              so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[18], a najmä na jeho článok 108,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0187/2014),

A. keďže Európsky podporný úrad pre azyl (úrad) sa stal finančne nezávislým 20. septembra 2012, pričom jeho rozpočet do tohto dátumu plnila Komisia;

B. keďže podľa finančných výkazov úradu dosahoval jeho rozpočet za rozpočtový rok 2012 výšku 10 000 000 EUR;

C. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu za rozpočtový rok 2012 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

1.  poznamenáva, že účtovník úradu zatiaľ nepotvrdil účtovný systém úradu.

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 69,02 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 41,20 %;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že rozpočtové potreby na rok 2012 boli značne nadhodnotené, keďže zo sumy 7 000 000 EUR, ktorá bola prevedená po získaní finančnej nezávislosti, bolo zaviazaných len 4 800 000 EUR;

4.  so znepokojením vníma skutočnosť, že boli prenesené už zaviazané rozpočtové prostriedky vo výške 3 200 000 EUR, čo predstavuje 65,13 % celkových zaviazaných rozpočtových prostriedkov za obdobie finančnej nezávislosti; pripomína úradu, že vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; vyzýva preto úrad, aby zlepšil výkonnosť v tomto ohľade; uznáva však, že prenosy sa väčšinou týkajú doposiaľ neprijatých faktúr alebo faktúr, ktoré boli uhradené na konci roku, ako aj doposiaľ nepreplatených nákladov na expertov; uznáva aj to, že približne 800 000 EUR sa týka renovačných prác v priestoroch úradu vykonaných v roku 2012, ktoré budú uhradené po konečnom schválení;

5.  so znepokojením konštatuje, že prenos sumy 2 000 00 EUR nebol krytý právnym záväzkom (zmluvou) a bol preto neoprávnený; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o prijatých opatreniach zameraných na zamedzenie podobným situáciám v budúcnosti;

Presuny

6.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a charakter presunov v roku 2012 v rámci rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  konštatuje, že za rok 2012 neboli vo výročnej správe o audite Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania úradu;

8.  konštatuje, že Dvor audítorov sa vo svojej výročnej správe o audite za rok 2012 nijako nevyjadril k postupom prijímania zamestnancov úradu;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

9.  berie na vedomie informáciu úradu o tom, že zaviedol politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, ktorej cieľom je stanoviť zásady, postupy a nástroje na predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riadenie;

10.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a vyššieho manažmentu, ako aj vyhlásenie o záujmoch výkonného riaditeľa nie sú verejne prístupné; vyzýva úrad, aby túto situáciu urýchlene napravil;

Vnútorná kontrola

11. konštatuje chýbajúci fyzický inventár a skutočnosť, že 20 % platieb bolo vykonaných po lehotách uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách; Konštatuje, že 10 zo 16 noriem vnútornej kontroly ešte nebolo celkom zavedených; berie na vedomie vysvetlenia úradu týkajúce sa výnimočných okolností v roku 2012, v ktorom úrad v septembri získal finančnú nezávislosť od Komisie (GR HOME);

Výkonnosť

12. žiada úrad, aby dostupným spôsobom, najmä prostredníctvom svojej webovej stránky, informoval o výsledkoch svojej činnosti a o jej dosahu na európskych občanov;

13.  domnieva sa, že aspoň výročná správa o činnosti úradu by mala byť zverejnená vo všetkých úradných jazykoch Únie, a nielen v angličtine, ako je to v súčasnosti; domnieva sa, že ak nie je možné správu okamžite uverejniť vo všetkých úradných jazykoch Únie, ako prvý krok by sa mali sprístupniť nemecká a francúzska verzia;

o

o   o

14.    pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2014[19] o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

24.2.2014

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2012

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Véronique Mathieu Houillon

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), ktorý mal k dispozícii ročný rozpočet vo výške 10 miliónov EUR, poskytuje vo všetkých významných hľadiskách pravdivý a skutočný obraz o finančnej situácii úradu k 31. decembru 2012, ako aj o výsledkoch jeho operácií a peňažných tokoch v rozpočtovom roku uzavretom k tomuto dátumu, a okrem iného uvádza, že príslušné operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou úradu EASO týkajúce sa rozpočtového roka 2012 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a správne;

2.  berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, podľa ktorej audítor nevalidoval systém účtovníctva úradu EASO, a odpoveď úradu, v ktorej sa uvádza, že systém bol medzitým v máji 2013 validovaný; berie na vedomie absenciu fyzického inventáru; berie na vedomie, že 20 % platieb bolo vykonaných po lehote uvedenej v nariadení o rozpočtových pravidlách a že 10 zo 16 noriem vnútornej kontroly ešte nebolo zavedených v plnom rozsahu; berie na vedomie vysvetľujúce informácie úradu EASO k osobitnej situácii hospodárenia v roku 2012, v ktorom úrad EASO získal (v septembri) finančnú nezávislosť od Európskej komisie (GR pre vnútorné záležitosti);

3.  vo všeobecnosti sa domnieva, že by sa mala venovať väčšia pozornosť zavedeniu riadneho finančného hospodárenia úradu EASO, a to hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti, s akými úrad využíva pridelené prostriedky pri plnení svojich úloh;

4.  uvítal by, aby bola aspoň výročná správa o činnosti úradu EASO zverejnená nielen v angličtine, ale vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, prípadne na začiatok najskôr v nemčine a vo francúzštine.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Ulmer

 • [1]  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 73.
 • [2]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
 • [5]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.73.
 • [8]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
 • [11]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s.73.
 • [14]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
 • [17]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [19]  Prijaté texty, P7_TA-PROV(2014).