Förfarande : 2013/2245(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0187/2014

Ingivna texter :

A7-0187/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0306

BETÄNKANDE     
PDF 156kWORD 74k
20.3.2014
PE 521.656v02-00 A7-0187/2014

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012, samt stödkontorets svar(1),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (5849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(4), särskilt artikel 35,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0187/2014).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av stödkontorets budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012, samt stödkontorets svar(7),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (5849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(10), särskilt artikel 35,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0187/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012, samt stödkontorets svar(13),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (5849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(16), särskilt artikel 35,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0187/2014), och av följande skäl:

A. Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat stödkontoret) beviljades ekonomiskt självbestämmande den 20 september 2012. Fram till dess hade kommissionen genomfört dess budget.

B. Enligt redovisningen för stödkontoret för budgetåret 2012 uppgick budgeten till 10 000 000 EUR.

C. Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att stödkontorets räkenskaper för budgetåret 2012 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar att stödkontorets redovisningssystem ännu inte har godkänts av dess räkenskapsförare.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2012 resulterade i ett genomförande av budgeten på 69,02 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndiganden var 41,20 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att budgetbehoven för 2012 uppskattades alldeles för högt eftersom man ingick åtaganden för endast 4 800 000 EUR av de 7 000 000 EUR som överfördes i samband med att stödkontoret fick ekonomiskt självbestämmande.

4.  Europaparlamentet noterar med oro att ingångna åtaganden på 3 200 000 EUR fördes över, vilket motsvarar 65,13 % av de totala ingångna åtagandena under perioden av ekonomiskt självbestämmande. Parlamentet påminner stödkontoret om att en hög andel överföringar till efterföljande budgetår strider mot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet uppmanar därför stödkontoret att göra förbättringar i detta avseende. Parlamentet konstaterar dock att de främst gäller fakturor som inte hade tagits emot eller betalats vid årets slut och utestående ersättningar av kostnader för experter. Parlamentet konstaterar vidare att de också gäller omkring 800 000 EUR för inredningsarbete som utförts i stödkontorets lokaler 2012, för vilket betalningarna kommer att göras efter det slutliga godkännandet.

5.  Europaparlamentet noterar med oro att en överföring av 200 000 EUR inte omfattades av ett rättsligt åtagande (kontrakt) och därför var oriktig. Parlamentet uppmanar stödkontoret att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att förebygga liknande situationer i framtiden.

Överföringar under budgetåret

6.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2012 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet konstaterar att varken utvalda transaktioner eller andra granskningsresultat har lett till några kommentarer om stödkontorets upphandlingsförfaranden i revisionsrättens årliga revisionsrapport för 2012.

8.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin årliga revisionsrapport för 2012 inte lämnat några kommentarer om stödkontorets rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet konstaterar från stödkontoret att det har antagit en politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter som syftar till att fastställa vissa principer, förfaranden och verktyg för att förebygga, identifiera och hantera intressekonflikter.

10.  Europaparlamentet påpekar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för medlemmarna av styrelsen och högsta ledningen inte har offentliggjorts, liksom inte heller verkställande direktörens intresseförklaring. Byrån uppmanas att omedelbart åtgärda detta.

Internrevision

11.   Europaparlamentet noterar att det saknas en fysisk inventering, att 20 % av betalningarna gjordes efter de tidsfrister som fastställs i budgetförordningen och att tio av de 16 normerna för intern kontroll ännu inte har införts fullt ut. Parlamentet tar del av stödkontorets förklaringar avseende de särskilda omständigheter som rådde under 2012, vilket var det år då stödkontoret (i september) blev ekonomiskt oberoende från kommissionen (GD Inrikes frågor).

Resultat

12.   Europaparlamentet uppmanar stödkontoret att informera om resultatet av sitt arbete och hur det påverkar EU-medborgarna på ett lättillgängligt sätt, huvudsakligen via sin webbplats.

13.  Europaparlamentet anser att stödkontorets årliga verksamhetsrapport åtminstone bör offentliggöras på alla unionens officiella språk och inte enbart på engelska vilket är fallet i dag. Parlamentet anser att de tyska och franska versionerna av rapporten bör göras tillgängliga som ett första steg om det inte är möjligt att omedelbart offentliggöra den på alla unionens officiella språk.

o

o      o

14.   När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2014(19) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Thomas Ulmer

(1)

EUT C 365, 13.12.2013, s. 73.

(2)

EGT C 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 365, 13.12.2013, s. 73.

(8)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 365, 13.12.2013, s. 73.

(14)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(16)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(17)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(19)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2014).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy