Menetlus : 2005/0214(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0188/2014

Esitatud tekstid :

A7-0188/2014

Arutelud :

PV 15/04/2014 - 13
CRE 15/04/2014 - 13

Hääletused :

PV 15/04/2014 - 17.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0379

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 149kWORD 66k
20.3.2014
PE 529.752v02-00 A7-0188/2014

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide vahel töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel

(17612/1/2013 – C7‑0059/2014 – 2005/0214(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Ria Oomen-Ruijten

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide vahel töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel

(17612/1/2013 – C7‑0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (17612/1/2013 – C7‑0059/2014),

–       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2005)0507) suhtes,

–       võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (COM(2007)0603),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0188/2014),

1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.      märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 146E, 12.6.2008, lk 216.


SELETUSKIRI

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelistest, komisjoni osavõtul toimunud läbirääkimistest tagatakse käesoleva direktiivi-ettepanekuga õiguskindlus töötajate piirülese liikuvusega seostuvate täiendavate pensioniõiguste osas. Seetõttu soovitab raportöör ettepaneku muutmata kujul heaks kiita.


MENETLUS

Pealkiri

Täiendava pensioni õiguste ülekantavuse parandamine

Viited

17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

20.6.2007                     T6-0269/2007

Komisjoni ettepanek

COM(2005)0507 - C6-0331/2005

Komisjoni muudetud ettepanek

COM(2007)0603

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

27.2.2014

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

27.2.2014

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Ria Oomen-Ruijten

27.10.2005

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Sergio Gaetano Cofferati, Knut Fleckenstein, Jürgen Klute, Younous Omarjee, Anni Podimata, Bernadette Vergnaud, Anna Záborská

Esitamise kuupäev

20.3.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika