AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

  20.3.2014 - (17612/2013 – C7‑0059/2014 – 2005/0214(COD)) - ***II

  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  Előadó: Ria Oomen-Ruijten

  Eljárás : 2005/0214(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0188/2014
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0188/2014
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

  (17612/2013 – C7‑0059/2014 – 2005/0214(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (17612/2013 – C7‑0059/2014),

  –       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0507)[1],

  –       tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

  –       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0188/2014),

  1.      jóváhagyja a Tanács álláspontját;

  2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  3.      utasítja elnökét, hogy az EUMSz. 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  4.      utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

  5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  OJ C 146 E, 20.6.2007, p. 217

  INDOKOLÁS

  Az EP és a Tanács közötti, a Bizottság részvételével zajló tárgyalások eredményeképp ez a javaslat jogbiztonságot teremt a munkavállalók határokon átnyúló mobilitásával összefüggésben alkalmazandó kiegészítő nyugdíjjogosultságok terén. Az előadó ezért annak módosítások nélküli jóváhagyását ajánlja.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása

  Hivatkozások

  17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  20.6.2007                     T6-0269/2007

  A Bizottság javaslata

  COM(2005)0507 - C6-0331/2005

  A Bizottság módosított javaslata

  COM(2007)0603

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  27.2.2014

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  EMPL

  27.2.2014

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Ria Oomen-Ruijten

  27.10.2005

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  18.3.2014

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  40

  1

  4

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Sergio Gaetano Cofferati, Knut Fleckenstein, Jürgen Klute, Younous Omarjee, Anni Podimata, Bernadette Vergnaud, Anna Záborská

  Benyújtás dátuma

  20.3.2014