Процедура : 2013/2197(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0189/2014

Внесени текстове :

A7-0189/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0291

ДОКЛАД     
PDF 188kWORD 113k
20.3.2014
PE 521.732v02-00 A7-0189/2014

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІI – Европейски съвет и Съвет

(COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Богуслав Соник

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІI – Европейски съвет и Съвет

(COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(1),

–   като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(6) на Съвета, и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7),

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0189/2014),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2012 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІI – Европейски съвет и Съвет

(COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(8),

–   като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(9),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(10),

–   като взе предвид декларацията за достоверност(11) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(12), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(13) на Съвета, и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(14),

–   като взе предвид писмото на Алгирдас Шемета, член на Европейската комисия, от 25 ноември 2011 г. в отговор на въпрос № 58 от въпросника за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година,

–   като взе предвид писмото на Марош Шефчович, представляващ Европейската комисия, от 23 януари 2014 г. в отговор на въпросите, които докладчикът отправи към Съвета,

–   като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0189/2014),

А. като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че в отсъствието на отговори на въпросите на Парламента и при липса на достатъчно информация Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  отбелязва със задоволство, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2012 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  посочва, че в годишния доклад за 2012 г. Сметната палата включва забележки относно Европейския съвет и Съвета във връзка с грешки при изготвянето на процедурите за възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че една грешка се отнася за изпълнението на процедура по договаряне, а друга е свързана с прилагането на критерий за подбор;

3.  отбелязва отговорите, дадени вследствие на забележките на Сметната палата, и изразява съгласие с нейните препоръки, че разпоредителите с бюджетни кредити следва да подобрят подготвянето, координирането и изпълнението на процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез подходящи проверки и по-добри указания; препоръчва освен това по-стриктно прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки, които всички институции на Съюза са длъжни да спазват;

4.  отбелязва, че през 2012 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR през 2011 г.), при степен на усвояване от 91,8%; изразява загриженост, че процентът на неусвоените средства продължава да бъде висок и призовава за разработването на основни показатели за изпълнението в най-критичните области, като например пакетите за пътни разходи на делегациите, логистиката и устния превод;

5.  отбелязва, че през 2012 г. поради недостатъчна степен на усвояване и намалено използване на съоръженията са били освободени 44 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения;

6.  отново посочва, че бюджетите на Европейския съвет и Съвета следва да бъдат отделни, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши управленската отговорност на двете институции;

7.  в съответствие с искането, което отправи миналата година, призовава Европейския съвет и Съвета да изпращат на Парламента своя годишен отчет за дейността с изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполагат двете институции, класифицирани по категория, степен, пол, националност и участие в професионално обучение;

8.  подкрепя създаването на одитен комитет в генералния секретариат на Съвета; приканва Съвета да сподели препоръките на този комитет с Парламента;

9.  потвърждава постигнатото подобрение (87% спрямо 84% през 2011 г.) при проследяването на последващите действия във връзка със забележките на вътрешния одит; призовава Европейския съвет и Съвета да подобрят още повече постигнатия резултат чрез създаването на одитния комитет;

10. отбелязва специално препоръката на вътрешния одит да се създаде специфична рамка във връзка с политиката за борба с измамите, каквато липсва в генералния секретариат на Съвета; призовава Съвета да действа в съответствие с препоръката да се включат в годишния отчет за дейността предприетите за изпълнението на тази препоръка мерки;

11. отбелязва, че проектът относно сграда „Европа“ продължава да бъде внимателно наблюдаван и че изпълнението на някои от препоръките от одита все още изостава; призовава Съвета да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка на строителните работи и прогнозата за крайната цена спрямо първоначалния бюджет от 240 милиона евро; приканва Съвета да обясни евентуалното увеличение на разходите в периода между започването на строителните работи през 2008 г. и планираното завършване през 2014 г.;

12. призовава Съвета да даде обяснение как се изпълняват мерките от предходния период, които бяха приети с оглед подобряване на резултатите от дейността по проекта относно сграда „Европа“; призовава освен това Съвета да обясни каква добавена стойност се осигурява от постоянния екип, който отговаря за наблюдението на изпълнението на този проект;

13. призовава за доклад за напредъка по строителния проект относно сграда „Резиданс палас“ и подробна разбивка на направените до момента разходи;

14. призовава отново Съвета да даде подробно писмено обяснение, в което се посочва общият размер на бюджетните кредити, използвани за закупуването на сграда „Резиданс палас“, бюджетните редове, от които са взети тези бюджетни кредити, вноските, които са платени до момента, вноските, които остават да бъдат платени, и целта, за която ще се използва сградата;

15. отбелязва, че бюджетните кредити на Съвета за 2012 г. не са увеличавани; счита, че това е положителна тенденция и очаква тя да се запази през следващите години;

16. приветства процеса на административна модернизация в рамките на Съвета; изразява съжаление при все това предвид липсата на информация относно конкретните мерки за изпълнението на този процес и относно очакваното отражение върху бюджета на Съвета; призовава Съвета да предостави липсващата информация във възможно най-кратък срок;

17. би желал да получи повече информация относно сключените с ЕСВД споразумения за ниво на обслужване, при това не само във връзка с процеса на административна модернизация;

18. призовава Съвета да си сътрудничи с другите институции с цел изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите;

19. счита, че Съветът се отнесе с пренебрежение спрямо Парламента, назначавайки член на Сметната палата въпреки факта, че Парламентът изготви отрицателно становище; настоятелно призовава Съвета да взема под внимание становищата на Парламента относно назначаването на членове на Сметната палата, както и декларациите на бъдещите членове на Сметната палата, преди те да бъдат назначени;

Основания за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

20. счита, че ефективният контрол на изпълнението на бюджета на Съюза изисква Парламентът, Европейският съвет и Съветът да си сътрудничат посредством работна договореност;

21. изразява съжаление предвид многократно срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2009, 2010 и 2011 година на основанията, посочени в неговите резолюции от 10 май 2011 г., 25 октомври 2011 г., 10 май 2012 г. и 23 октомври 2012 г., 17 април 2013 г. и 9 октомври 2013 г.;

22. отново заявява, че единственият начин да се въведе ефективен бюджетен контрол е чрез сътрудничеството на Парламента и Съвета, като основните елементи на това сътрудничество трябва да включват официални заседания на представители на Съвета и на комисията по бюджетен контрол на Парламента, отговор на въпросите, които поставят членовете на комисията въз основа на писмен въпросник, и предоставяне при поискване на документи, които да служат като основа за бюджетните проверки; счита, че основните елементи на ефективния бюджетен контрол са установени в неговата резолюция от 23 октомври 2012 г.;

23. отново заявява, че без сътрудничеството на Съвета, както е посочено по-горе, Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

24. подчертава, че в своя отговор от 25 ноември 2011 г. на писмото на председателя на комисията по бюджетен контрол Комисията вече заяви, че е желателно Парламентът да продължава да освобождава от отговорност, да отсрочва или отказва освобождаването от отговорност на другите институции – включително Съвета – както е било досега;

25. посочва, че в своята резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, приета през април 2013 г., Парламентът взе решение да изпрати въпросите на Съвета на Комисията; отбелязва, че Комисията отговори с писмо от 23 януари 2014 г.;

26. напълно одобрява и подкрепя становището на Комисията, изразено в нейното писмо от 23 януари 2014 г., съгласно което всички институции подлежат изцяло на процеса на последващи действия вследствие на забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и всички институции следва да сътрудничат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност, при пълно спазване на съответните разпоредби в Договора за функционирането на Европейския съюз и съответното вторично законодателство;

27. уведомява Съвета, че в своето писмо Комисията заявява също така, че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило независимостта на тази институция във връзка с изпълнението на собствената й част от бюджета; припомня на Съвета, че съгласно едно от заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 октомври 2012 г. разглеждането на въпросите в областта на демократичната легитимност и отчетност следва да бъде задълбочено; припомня, че Парламентът освобождава от отговорност другите институции във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и дадените отговори на въпросите; изразява съжаление, че Парламентът систематично среща затруднения при получаването на отговори от Съвета;

28. приветства усилията на гръцкото председателство да възобнови преговорите между институциите; подчертава при все това, че в миналото този вид преговори не доведоха до очакваните резултати;

29. счита, че е желателно Парламентът да упражнява своето правомощие да освобождава от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно да освобождава от отговорност индивидуално за всяка функция от бюджета с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза;

30. препоръчва организирането на работни срещи, които да се съсредоточат върху правния анализ на функцията на Парламента за бюджетен контрол и задължението на Съвета да сътрудничи; препоръчва изготвянето на доклад по собствена инициатива, в който да се разгледат преди всичко евентуални изменения на Договора като начин за подготовка за възможността да се предприеме наказателно преследване, както и възможността за изменение или поясняване на правилата относно освобождаването от отговорност на други институции, посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз;

31. изразява съжаление, че не всички институции на Съюза спазват едни и същи стандарти във връзка с прозрачността и счита, че Съветът следва да отбележи напредък по този въпрос; изразява убеждение, че Парламентът и Съветът, в качеството си на съзаконодатели, следва да прилагат едни и същи стандарти за прозрачност;

32. припомня, че доброто сътрудничество между Парламента и Съвета е от първостепенно значение за осигуряването на добро изпълнение на бюджета на Съюза;

33. призовава следователно Сметната палата да осъществи задълбочен одит на административната и оперативната дейност на Европейския съвет, Съвета и Европейската служба за външна дейност, без да засяга правомощията и отговорностите, посочени в Договорите, и да докладва на Парламента за своите заключения;

34. призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети от Европейския съвет и Съвета във връзка с препоръките на Парламента в настоящата резолюция.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Моника Панайотова, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      ОВ L 56, 29.2.2012 г.

(2)

      OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.

(3)

      OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.

(4)

      OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.

(5)

      ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

      ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)

     OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(8)

      ОВ L 56, 29.2.2012 г.

(9)

      OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.

(10)

    OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.

(11)

    OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.

(12)

    ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(13)

    ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(14)

    OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност