Procedure : 2013/2197(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0189/2014

Indgivne tekster :

A7-0189/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0291

BETÆNKNING     
PDF 164kWORD 74k
20.3.2014
PE 521.732v01-00 A7-0189/2014

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

(COM(2013)0570 – C/–0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bogusław Sonik

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

(COM(2013)0570 – C/–0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012(1),

–   der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570 - C7‑0275/2013)(2),

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2012, med institutionernes svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2012, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 164, 165 og 166,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 2. december 2013 om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0189/2014),

1.  udsætter sin afgørelse om at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og sørge for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

(COM(2013)0570 – C/–0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012(8),

–   der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570 - C7‑0275/2013) (9),,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2012, med institutionernes svar(10),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring(11) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2012, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(13), særlig artikel 164, 165 og 166,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 2. december 2013 om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(14),

–   der henviser til skrivelsen fra kommissær Algirdas Šemeta af den 25. november 2011, der besvarer spørgsmål 58, der indgår i dechargespørgsmålene fra 2011,

–   der henviser til skrivelsen fra Maroš Šefèoviè, der repræsenterer Kommissionen, af 23. januar 2014, der besvarer spørgsmålene fra ordføreren til Rådet,

–   der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0189/2014),

A. der henviser til, at alle Unionens institutioner burde være gennemsigtige og fuldt ansvarlige over for unionsborgerne for de midler, de er blevet betroet som EU-institutioner;

B.  der henviser til, at Parlamentet som følge af de manglende svar på Parlamentets spørgsmål og manglen på tilstrækkelig information ikke er i stand til at træffe en velorienteret beslutning om meddelelse af decharge;

1.  konstaterer med tilfredshed, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2012, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  påpeger, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2012 medtog bemærkninger om Det Europæiske Råd og Rådet i forbindelse med fejl i udformningen af udbudsprocedurer; bemærker, at en af fejlene er forbundet med gennemførelsen af en procedure med forhandling, og at en anden fejl er forbundet med anvendelsen af et udvælgelseskriterium;

3.  noterer sig de svar, Revisionsrettens bemærkninger har affødt, og erklærer sig enig i Revisionsrettens anbefalinger om, at de anvisningsberettigede bør forbedre udformningen, samordningen og gennemførelsen af indkøbsprocedurerne ved hjælp af hensigtsmæssig kontrol og bedre vejledning; anbefaler desuden en strengere anvendelse af reglerne for udbud, som alle EU-institutioner er nødt til at overholde;

4.  konstaterer, at Det Europæiske Råd og Rådet i 2012 rådede over et samlet budget på 533 920 000 EUR (563 262 480 EUR i 2011), med en gennemførelsesgrad på 91,8 %; er bekymret over, at andelen af underudnyttede bevillinger fortsat er høj, og opfordrer til, at der udvikles resultatindikatorer inden for de mest kritiske områder, såsom delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, logistik og tolkning;

5.  konstaterer, at 44 000 000 EUR af forpligtelserne blev annulleret i 2012 på grund af underudnyttelse og en reduceret brug af faciliteter;

6.  gentager, at Det Europæiske Råds og Rådets budget bør adskilles med henblik på at bidrage til gennemsigtighed i deres økonomiske forvaltning og til større ansvarlighed i begge institutioner;

7.  opfordrer som sidste år Det Europæiske Råd og Rådet til at sende deres årlige aktivitetsrapport til Parlamentet med et samlet overblik over alle de menneskelige ressourcer, der er til rådighed for begge institutioner, opsplittet efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og erhvervsuddannelse;

8.  støtter etableringen af et revisionsudvalg i Rådets generalsekretariat; opfordrer Rådet til at dele anbefalingerne fra dette udvalg med Parlamentet;

9.  anerkender forbedringerne (87 % mod 84 % i 2011) i overvågningen af de opfølgende bemærkninger fra den interne revision; opfordrer Det Europæiske Råd og Rådet til yderligere at forbedre resultatet med oprettelsen af revisionsudvalget;

10. noterer sig især den interne revisions anbefaling om at oprette en specifik ramme for en politik for bekæmpelse af svig, hvilket ikke findes i Rådets generalsekretariat; opfordrer Rådet til at handle i overensstemmelse med anbefalingen om at lade dets årsberetning omfatte de foranstaltninger, der træffes for at gennemføre anbefalingen;

11. noterer sig, at projektet til opførelse af Europabygningen fortsat overvåges nøje, og at nogle af revisionsanbefalingerne fortsat sakker bagefter tidsplanen; opfordrer Rådet til at underrette dechargemyndigheden om status for opførelsen og prognoserne for de endelige udgifter sammenlignet med det oprindelige budget på 240 mio. EUR; opfordrer Rådet til at forklare alle de udgiftsstigninger, der er indtruffet i perioden mellem byggearbejdets indledning i 2008 og den forventede færdiggørelse i 2014;

12. opfordrer Rådet til at forklare, hvordan foranstaltninger fra den foregående periode, der blev vedtaget med henblik på at forbedre resultaterne af projektet til opførelse af Europabygningen, bliver gennemført; opfordrer desuden Rådet til at forklare, hvilken merværdi den permanente gruppe, der har ansvaret for overvågning af projektets gennemførelse, bibringer;

13. opfordrer til, at der forelægges en statusrapport for projektet Résidence Palace-Bygningen og en detaljeret oversigt over de hidtil afholdte udgifter;

14. gentager sin opfordring til Rådet om at fremlægge en grundig skriftlig forklaring, der udspecificerer det totale antal bevillinger, der er blevet brugt til købet af Résidence Palace-Bygningen, hvilke budgetposter bevillingerne er trukket fra, hvilke delbetalinger, der er betalt indtil nu, hvilke delbetalinger, der fortsat skal betales, og hvad formålet med bygningen er;

15. noterer sig nulvæksten i Rådets budgetbevillinger for 2012; ser det som en positiv tendens og forventer, at det vil fortsætte i de kommende år;

16. glæder sig over processen med den administrative modernisering af Rådet; beklager dog manglen på oplysninger om de konkrete gennemførelsesforanstaltninger i denne proces og om den forventede indvirkning på Rådets budget; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at tilvejebringe de manglende oplysninger;

17. ønsker at modtage flere oplysninger om de serviceleveranceaftaler, der er indgået med EU-Udenrigstjenesten, og ikke kun vedrørende den administrative moderniseringsproces;

18. opfordrer Rådet til at samarbejde med andre institutioner om at fremlægge en samlet metode til at præsentere oversættelsesomkostningerne med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af omkostningerne;

19. mener, at Rådet handlede ringeagtende over for Parlamentet, da det udnævnte et medlem af Revisionsretten, til trods for at Parlamentet afgav en negativ udtalelse; opfordrer Rådet til at tage hensyn til Parlamentets udtalelser om udnævnelsen af medlemmer af Revisionsretten og til de udtalelser, som de potentielle medlemmer af Revisionsretten afgiver, inden de bliver udnævnt;

Grunde til udsættelse af afgørelsen om meddelelse af decharge

20. mener, at en effektiv overvågning af Unionens budgetgennemførelse kræver samarbejde mellem Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet gennem en samarbejdsordning;

21. beklager de vanskeligheder, der gentagne gange er opstået under de hidtidige dechargeprocedurer; påpeger, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009, 2010 og 2011 af de grunde, der fremgår af Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011, 25. oktober 2011, 10. maj 2012, 23. oktober 2012, 17. april 2013 og 9. oktober 2013;

22. gentager, at det kun er muligt at gennemføre en effektiv budgetkontrol gennem samarbejde mellem Parlamentet og Rådet, et samarbejde, der som de vigtigste elementer skal indeholde formelle møder mellem repræsentanter for Rådet og Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg, besvarelse af spørgsmål fra udvalgets medlemmer på baggrund af et skriftligt spørgeskema og på anmodning fremsendelse af dokumenter som baggrundsmateriale for budgetkontroller; er af den opfattelse, at grundelementerne i en effektiv budgetkontrol er fastsat i Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012;

23. gentager, at Parlamentet uden det ovennævnte samarbejde med Rådet ikke kan træffe en velfunderet beslutning om meddelelse af decharge;

24. gentager, at Kommissionen i sit svar af 25. november 2011 på formanden for Budgetkontroludvalgets skrivelse allerede erklærede, at den finder det ønskeligt, at Parlamentet fortsætter med at meddele, udsætte eller nægte decharge til de øvrige institutioner - herunder Rådet - som hidtil;

25. påpeger, at Parlamentet i dechargebeslutningen vedtaget i april 2013 besluttede at sende Rådets spørgsmål til Kommissionen; noterer sig, at Kommissionen svarede ved skrivelse af 23. januar 2014;

26. bifalder og støtter fuldt ud Kommissionens synspunkter i dennes skrivelse af 23. januar 2014 om, at alle institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i forbindelse med bemærkninger, som Europa-Parlamentet har fremført i dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde om at sikre en velfungerende dechargeprocedure under fuld overholdelse af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i den relevante sekundære lovgivning;

27. meddeler Rådet, at Kommissionen også anfører i sin skrivelse, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem; minder Rådet om, at en af konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 18. og 19. oktober 2012 var, at den demokratiske legitimitet og ansvarlighed burde undersøges nærmere; minder om, at Parlamentet meddeler decharge til de andre institutioner efter at have taget dokumenterne og svarene på spørgsmålene i betragtning; beklager, at Parlamentet gentagne gange støder på problemer med at modtage svar fra Rådet;

28. glæder sig over det græske formandskabs indsats for at få genåbnet forhandlingerne mellem institutionerne; understreger imidlertid, at sådanne forhandlinger ikke hidtil har givet de forventede resultater;

29. anser det for ønskværdigt, at Parlamentet udøver sin beføjelse til at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med henblik på at opretholde gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

30. anbefaler, at der afholdes en workshop, som fokuserer på den juridiske analyse af Parlamentets budgetkontrolfunktion og af Rådets pligt til at samarbejde; anbefaler, at der udarbejdes en initiativbetænkning med fokus på mulige ændringer til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som en vej frem med henblik på at forberede muligheden for at indlede retssager, samt muligheden for en ændring eller præcisering af bestemmelserne om meddelelse af decharge til andre institutioner, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

31. beklager, at ikke alle Unionens institutioner respekterer samme standarder for åbenhed, og mener, at Rådet kunne foretage forbedringer i denne henseende; er af den overbevisning, at Parlamentet og Rådet som fælles lovgivere bør anvende samme gennemsigtighedsstandarder;

32. minder om, at et godt samarbejde mellem Parlamentet og Rådet er af afgørende betydning for at sikre en effektiv gennemførelse af EU-budgettet;

33. opfordrer derfor Revisionsretten til at foretage en grundig revision af de administrative og operationelle aktiviteter i Det Europæiske Råd, Rådet og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil uden at overtræde de beføjelser og ansvarsområder, der er fastsat i traktaterne, og at indberette resultaterne til Parlamentet;

34. opfordrer Revisionsretten til i sin næste årsberetning at medtage en revision af Det Europæiske Råds og Rådets opfølgning på Parlamentets henstillinger i denne beslutning;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      EUT L 56 af 29.2.2012.

(2)

      EUT C 334 af 15.11.2013, s. 1.

(3)

      EUT C 331 af 14.11.2013, s. 1.

(4)

      EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.

(5)

      EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

      EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

     EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)

      EUT L 56 af 29.2.2012.

(9)

      EUT C 334 af 15.11.2013, s. 1.

(10)

    EUT C 331 af 14.11.2013, s. 1.

(11)

    EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.

(12)

    EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(13)

    EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(14)

    EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik