Postup : 2013/0309(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0190/2014

Předložené texty :

A7-0190/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0281

ZPRÁVA     ***I
PDF 1224kWORD 2708k
20. 3. 2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera

Navrhovatelé stanovisek (*):

Malcolm Harbour, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (*)
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0627),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0267/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0190/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Hlava 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ESnařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikacíkterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ESnařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 a rozhodnutí 243/2012/EU.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Evropa musí využít všech zdrojů růstu, aby překonala krizi, mohla vytvářet pracovní místa a stala se znovu konkurenceschopnou. Obnovení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v Unii je cílem strategie Evropa 2020. Na svém jarním zasedání v roce 2013 Evropská rada vyzdvihla význam jednotného digitálního trhu pro růst a vyzvala ke konkrétním opatřením, která pomohou co nejdříve vytvořit jednotný trh s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). V souladu s cíli strategie Evropa 2020 a s touto výzvou je účelem tohoto nařízení vytvořit rozšířením a upravením stávajícího regulačního rámce Unie pro elektronické komunikace jednotný trh elektronických komunikací.

(1) Evropa musí využít všech zdrojů růstu, aby překonala krizi, mohla vytvářet pracovní místa a stala se znovu konkurenceschopnou. Obnovení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v Unii je cílem strategie Evropa 2020. Digitální oblast se navíc stala součástí veřejného prostoru, v němž vznikají nové podoby přeshraničního obchodu, vytvářejí se obchodní příležitosti pro evropské společnosti v rámci celosvětové digitální ekonomiky a dochází k inovativnímu rozvoji trhu a sociálním a kulturním interakcím. Na svém jarním zasedání v roce 2013 Evropská rada vyzdvihla význam jednotného digitálního trhu pro růst a vyzvala ke konkrétním opatřením, která pomohou co nejdříve vytvořit jednotný trh s informačními a komunikačními technologiemi (ICT). V souladu s cíli strategie Evropa 2020 a s touto výzvou je cílem tohoto nařízení rozšířit a upravit některé aspekty stávajícího regulačního rámce Unie pro elektronické komunikace a definovat celkový obsah, cíle a načasování příštího přezkumu tohoto rámce, a přispět tak k vytvoření jednotného trhu elektronických komunikací.

Odůvodnění

V souladu s neoficiálním dokumentem transatlantického dialogu „Otázky kybernetické bezpečnosti a internetu – vytvoření rámce pro transatlantickou činnost

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Digitální agenda pro Evropu, jedna ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, již uznala úlohu ICT a síťové konektivity coby nepostradatelného základu pro ekonomický i společenský rozvoj. Aby Evropa mohla sklízet výhody digitální transformace, potřebuje Unie dynamický jednotný trh elektronických komunikací ve všech odvětvích a ve všech částech Evropy. Tento skutečně jednotný trh elektronických komunikací bude páteří inovativní a „inteligentní“ digitální ekonomiky a základem jednotného digitálního trhu, na němž se mohou on-line služby pohybovat volně přes hranice států.

 

(2) Digitální agenda pro Evropu, jedna ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, již uznala úlohu ICT a síťové konektivity coby nepostradatelného základu pro ekonomický i společenský rozvoj. Aby Evropa mohla sklízet výhody digitální transformace, potřebuje Unie dynamický jednotný trh elektronických komunikací ve všech odvětvích a ve všech částech Evropy. Tento skutečně jednotný trh elektronických komunikací bude páteří inovativní a „inteligentní“ digitální ekonomiky a základem jednotného digitálního trhu, na němž se mohou on-line služby pohybovat volně přes hranice států v mezích jednotného, otevřeného, standardizovaného a interoperabilního rámce.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu elektronických komunikací by měla být zaručena svoboda zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací všem zákazníkům v Unii, jakož i právo všech koncových uživatelů vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by jim v tom bránila roztříštěnost trhu na různých stranách hranic jednotlivých států. Současný předpisový rámec pro elektronické komunikace tuto roztříštěnost, vnitrostátní spíše než celounijní režimy udělování všeobecných oprávnění, vnitrostátní systémy přidělování rádiového spektra, rozdíly v přístupových produktech dostupných pro poskytovatele elektronických komunikací v různých členských státech ani různé soubory spotřebitelských předpisů platných pro toto odvětví zcela neřeší. Předpisy Unie v mnoha případech pouze definují základní rámec a v jednotlivých členských státech jsou často prováděny různými způsoby.

(3) Měla by být zaručena svoboda zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací všem zákazníkům v Unii, jakož i právo všech uživatelů vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by jim v tom bránila roztříštěnost trhu na různých stranách hranic jednotlivých států. Současný předpisový rámec pro elektronické komunikace uznává a umožňuje objektivně rozdílné podmínky v členských státech, neřeší však zcela tuto roztříštěnost, která vznikla v důsledku jiných příčin, přičemž jednotlivé státy mají rozdílné systémy udělování všeobecných oprávnění a přidělování rádiového spektrarůzné soubory spotřebitelských předpisů platných pro toto odvětví. Například, ačkoli autorizační směrnice omezuje typ informací, které mohou být vyžadovány, dvanáct členských států požaduje další údaje, jako je kategorizace plánovaných typů aktivit, zeměpisný rozsah činnosti, cílový trh, struktura společnosti, případně včetně jmen akcionářů a akcionářů těchto akcionářů, osvědčení vydané obchodnou komorou a výpis z trestního rejstříku zástupců podniku. Existence těchto dodatečných požadavků dokládá, že je velmi důležité, aby Komise důsledně uplatňovala řízení pro porušení povinností.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Skutečně jednotný trh elektronických komunikací by měl posilováním integrace trhů a nabídky přeshraničních služeb povzbudit hospodářskou soutěž, inovace a investice do nových a zdokonalených sítí a služeb. Měl by tak přispět k dosažení ambiciózních cílů Digitální agendy pro Evropu týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení. Rostoucí dostupnost digitálních infrastruktur a služeb by zase měla zvýšit výběr pro spotřebitele, kvalitu služeb a rozmanitost obsahu a přispět k územní a sociální soudržnosti, jakož i usnadnit mobilitu v rámci EU.

(4) Skutečně jednotný trh elektronických komunikací by měl podporovat integraci trhů a nabídky přeshraničních služeb s cílem povzbudit hospodářskou soutěž, koordinaci, investice, inovace a zvýšení kapacity nových a zdokonalených sítí a služeb a měl by minimalizovat zbytečnou regulační zátěž podniků. Měl by tak přispět k dosažení a překročení cílů Digitální agendy pro Evropu týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení a usnadnit vznik služeb a aplikací, které budou umět využívat otevřená data a formáty interoperabilním, standardizovaným a bezpečným způsobem, přičemž zajistí, aby byly dostupné v celé Unií se stejnými funkčními i jinými vlastnostmi. Rostoucí dostupnost digitálních infrastruktur a služeb by zase měla zvýšit výběr pro spotřebitele, kvalitu služeb a rozmanitost obsahu a přispět k územní a sociální soudržnosti, jakož i usnadnit mobilitu v rámci EU.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Jak zdůraznilo generální ředitelství Evropského parlamentu pro vnitřní politiky (tematická sekce B – Strukturální politika a politika soudržnosti) ve své studii „Internet, digitální agenda a hospodářský rozvoj evropských regionů“ (dále jen „studie“) zveřejněné v roce 2013, příznivé vnímání a přijetí informačních a komunikačních technologií (IKT) a rozvoj informační společnosti v regionech jsou významným, ne-li rozhodujícím faktorem, neboť regiony jsou nejvhodnějším prostředím, kde se může objevit poptávka po rozvoji IKT.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Podle uvedené studie se příležitosti, které nabízí informační společnost, dají nejlépe zjistit na regionální úrovni, kde lze také nejlépe provádět programy podporující rozvoj informační společnosti. Studie dále zdůrazňuje, že spolupráce mezi různými úrovněmi správy přináší velký potenciál růstu. Má-li se dosáhnout cíle, kterým je vytvoření jednotného digitálního trhu, je třeba kombinovat nebo alespoň souběžně rozvíjet iniciativy směřující shora dolů a projekty směřující zdola nahoru.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Má-li dojít k vytvoření jednotného evropského trhu elektronických komunikací a má-li být posílena územní a sociální soudržnosti, je třeba provést investiční prioritu uvedenou v čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/20131a s cílem zkvalitnit širokopásmový přístup a vysokorychlostní sítě a podpořit používání nových technologií a sítí v digitálním hospodářství; jak je uvedeno v článku 4 citovaného nařízení, měly by mít všechny evropské regiony možnost investovat do této oblasti.

 

__________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Investice do nejmodernější infrastruktury, které jsou nezbytné pro to, aby mohli obyvatelé Unie využívat nových inovativních služeb, se nesmějí omezovat na centrální či hustě obydlené oblasti, kde budou určitě rentabilní. Musí být současně rozšířeny i do okrajových a nejvzdálenějších regionů, které jsou méně obydlené či méně rozvinuté, aby se dále neprohluboval rozdíl v rozvoji těchto regionů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu elektronických komunikací by těžil celý širší digitální ekosystém, který zahrnuje unijní výrobce zařízení, poskytovatele obsahu a aplikací a širší ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je bankovnictví, automobilový průmysl, logistika, maloobchod, energetika a doprava, jejichž vyšší produktivita se opírá o konektivitu a například všudypřítomné aplikace v cloudu, propojené objekty a možnosti poskytování integrovaných služeb různým segmentům společnosti. Orgány veřejné správy a zdravotnický sektor by rovněž měly mít prospěch z širší dostupnosti služeb elektronické veřejné správy a elektronického zdravotnictví. Jednotný trh elektronických komunikací může rovněž podpořit nabídku kulturního obsahu a služeb, včetně kulturní rozmanitosti obecně. Konektivita prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací je pro širší ekonomiku a společnost natolik důležitá, že je třeba zabránit jakékoliv neodůvodněné zátěži v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, či jiné.

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu elektronických komunikací by těžil celý širší digitální ekosystém, který zahrnuje výrobce zařízení, poskytovatele obsahu, aplikací a softwaru a širší ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je vzdělávání, bankovnictví, automobilový průmysl, logistika, maloobchod, energetika, zdravotnictví, mobilita a doprava a inteligentní řízení mimořádných situací a přírodních katastrof, které pro zvyšování své produktivity a kvality svých produktů a pro poskytování služeb koncovým uživatelům potřebují konektivitu a širokopásmové připojení, například prostřednictvím aplikací v cloudu dostupných odkudkoli, pokročilé analýzy velkého objemu dat z komunikačních sítí, propojených a interoperabilních objektů a možností poskytování integrovaných přeshraničních služeb na základě interoperability systémů využívajících otevřených norem a otevřených dat. Občané, orgány veřejné správy a zdravotnický sektor by rovněž měli mít prospěch z širší dostupnosti služeb elektronické veřejné správy a elektronického zdravotnictví. Jednotný trh elektronických komunikací může rovněž podpořit nabídku kulturního a vzdělávacího obsahu a služeb, včetně kulturní rozmanitosti obecně. Komunikace prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací je pro širší ekonomiku a společnost a inteligentní města budoucnosti natolik důležitá, že je třeba zabránit jakékoliv neodůvodněné zátěži v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, či jiné.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit jednotný trh elektronických komunikací, a sice pomocí opatření ve třech širokých vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, mělo by zaručit svobodu poskytování služeb a sítí elektronických komunikací v různých členských státech bez ohledu na státní hranice a na základě jednotného evropského oprávnění – koncepce, která vytváří předpoklady pro jednotnější a předvídatelnější obsah a způsob provádění odvětvových právních předpisů v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem více sblížit podmínky přístupu k základním vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací, a to nejen pro bezdrátovou širokopásmovou komunikaci, pro niž je klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, v zájmu sbližování podmínek podnikání a budování důvěry občanů v digitální komunikaci by toto nařízení mělo harmonizovat pravidla ochrany koncového uživatele, především spotřebitele. K těm patří zákaz diskriminace, smluvní informace, ukončování smluv a změna poskytovatele, ale také pravidla přístupu k on-line obsahu, aplikacím a službámpravidla řízení provozu, která nejen chrání koncové uživatele, ale zároveň také zaručují trvalé fungování internetového ekosystému coby hnací síly pro inovace. Kromě toho by další reformy v oblasti roamingu měly motivovat koncové uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při cestách po Unii, a časem by se měly stát hlavním prostředkem pro sbližování cen a dalších podmínek v celé Unii.

(6) Cílem tohoto nařízení je dosáhnout pokroku směrem k dokončení jednotného trhu elektronických komunikací, a sice pomocí opatření ve třech širokých vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, nařízení by mělo potvrdit svobodu poskytování služeb elektronických komunikací v různých členských státech a sítí bez ohledu na státní hranice, a to prostřednictvím harmonizace a zjednodušení uplatňování režimu udělování všeobecného oprávnění. Za druhé, je nutné zabývat se podmínkami a postupy pro udělování licencí na spektrum pro bezdrátovou širokopásmovou komunikaci a využívání bezlicenčních pásem. Za třetí, v zájmu sbližování podmínek podnikání a budování důvěry občanů v digitální komunikaci by toto nařízení mělo stanovit pravidla ochrany uživatele, především spotřebitele. K těm patří zákaz diskriminace, pravidla pro poskytování smluvních informací, ukončování smluv a změně poskytovatele, stejně jako pravidla pro přístup k on-line obsahu, aplikacím a službám, pravidla řízení provozu a sdílené společné normy týkající se soukromí uživatelů a ochrany údajů a bezpečnosti, jež nejen chrání uživatele, ale zároveň také zaručují trvalé fungování internetového ekosystému coby hnací síly inovací. Kromě toho by další reformy v oblasti roamingu měly motivovat uživatele k tomu, aby zůstali připojeni i při cestách po Unii, aniž by byli nuceni platit další poplatky nad rámec jejich tarifů v členském státě, kde uzavřeli smlouvu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení by tedy mělo doplnit stávající předpisový rámec Unie (směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES14, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES15, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES16, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES17, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES18, směrnici Komise 2002/77/ES19, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/200920, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/201221 a rozhodnutí Evropského parlamentu č. 243/2012/EU22) a platné vnitrostátní právní předpisy přijaté v souladu s právem Unie, a sice stanovením konkrétních práv a povinností poskytovatelů i koncových uživatelů elektronických komunikací a přijetím z toho vyplývajících změn stávajících směrnic a nařízení (EU) č. 531/2012, tak aby byla zabezpečena větší konvergence, jakož i provedením určitých zásadních změn odpovídajících konkurenceschopnějšímu jednotnému trhu.

(7) Toto nařízení by tedy mělo doplnit stávající předpisový rámec Unie (směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES14, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES15, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES16, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES17, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES18, směrnici Komise 2002/77/ES19, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/200920, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/201221 a rozhodnutí Evropského parlamentu č. 243/2012/EU22) a platné vnitrostátní právní předpisy přijaté v souladu s právem Unie, a sice zavedením určitých cílených opatření, kterými se stanoví konkrétní práva a povinnosti poskytovatelů i uživatelů elektronických komunikací, a přijetím z toho vyplývajících změn stávajících směrnic a nařízení (EU) č. 531/2012, tak aby byla zabezpečena větší konvergence, jakož i provedením určitých zásadních změn odpovídajících konkurenceschopnějšímu jednotnému trhu.

__________________

__________________

14Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).

14Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).

15Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

15Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

17Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).

17Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

19Směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací (Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21).

19Směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací (Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337 18.12.2009, s. 1).

20Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337 18.12.2009, s. 1).

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

22Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

22Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Přeshraničnímu poskytování elektronických komunikací stále ještě stojí v cestě více překážek než jejich poskytování uvnitř vnitrostátních hranic. Především přeshraniční poskytovatelé stále ještě musí oznamovat svou činnost a platit poplatky v jednotlivých hostitelských členských státech. Držitelé jednotného evropského oprávnění by měli mít oznamovací povinnost pouze v rámci jednoho společného systému oznamování v členském státě, v něž mají hlavní provozovnu (tedy v domovském členském státě), což sníží administrativní zátěž přeshraničních operátorů. Jednotné evropské oprávnění by mělo platit pro všechny subjekty, které poskytují nebo mají v úmyslu poskytovat služby a sítě elektronických komunikací ve více než jednom členském státě, čímž by byli oprávněni využívat práv spojených s volným pohybem služeb a sítí elektronických komunikací v souladu s tímto nařízením ve všech členských státech. Jednotné evropské oprávnění definující právní rámec platný pro operátory poskytující služby elektronických komunikací v různých členských státech na základě obecného oprávnění vydaného domovským členským státem by mělo zaručovat skutečnou volnost pohybu služeb a sítí elektronických komunikací v celé Unii.

(9) Určitá míra harmonizace systému udělování všeobecného oprávnění, do něhož bude zapojen i BEREC jako příjemce oznámení, by měla dále zajistit, že bude možné prakticky uplatňovat svobodu poskytování služeb a sítí elektronických komunikací v celé Unii. Oznámení navíc není podmínkou pro využívání režimu udělování všeobecného oprávnění a ne všechny členské státy jej vyžadují. Vzhledem k tomu, že oznamovací povinnost představuje pro operátora administrativní zátěž, měly by členské státy, které požadují oznámení, v souladu s snahou Unie o odstraňování zbytečné regulační zátěže prokázat, že tento požadavek je odůvodněný. Komise by měla být povinna tyto požadavky posuzovat a případně by měla být oprávněna požadovat jejich zrušení.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Poskytování služeb či zajišťování sítí elektronických komunikací přes hranice může mít různé podoby, v závislosti na různých faktorech, jako je druh zajišťované sítě nebo poskytovaných služeb, rozsah potřebné fyzické infrastruktury nebo počet účastníků v různých členských státech. Záměr poskytovat přeshraniční služby elektronických komunikací nebo provozovat sítě elektronických komunikací ve více než jednom členském státě může být prokazován jednáním, jako je sjednávání dohod o přístupu k sítím v daném členském státě nebo nabízením služeb na internetové stránce v jazyce cílového členského státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Bez ohledu na to, jaký způsob poskytovatel pro provoz sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací přes hranice zvolí, regulace, které evropský poskytovatel elektronických komunikací podléhá, by měla být z hlediska obchodních rozhodnutí, jež jsou základem pro organizaci funkcí a činností v jednotlivých členských státech, neutrální. Proto, bez ohledu na organizační strukturu podniku, by měl být domovský členský stát evropského poskytovatele elektronických komunikací považován za členský stát, v němž se přijímají strategická rozhodnutí týkající se zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací.

vypouští se

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Jednotné evropské oprávnění by mělo být založeno na všeobecném oprávnění v domovském členském státě. Nemělo by být vázáno na podmínky, které již platí na základě jiných stávajících vnitrostátních právních předpisů, jež se nevztahují konkrétně na odvětví elektronických komunikací. Kromě toho by se ustanovení tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 531/2012 měla vztahovat i na evropské poskytovatele elektronických komunikací.

vypouští se

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Většina podmínek platných pro toto odvětví, například podmínky přístupu k sítím, bezpečnost a integrita sítí nebo přístup ke službám tísňového volání, jsou pevně svázané s místem, kde se daná síť nachází nebo kde je služba poskytována. V důsledku toho, nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou pro evropského poskytovatele elektronických telekomunikací platit podmínky členských států, v nichž působí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je třeba zajistit, aby v situacích, v nichž panují srovnatelné podmínky, nedocházelo k diskriminaci evropských poskytovatelů elektronických komunikací ze strany různých členských států a aby se na jednotném trhu uplatňovala jednotná regulační praxe, zejména pokud jde o opatření spadající do působnosti článků 15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES. V zájmu integrovanějšího provozu na více územích by proto evropští poskytovatelé elektronických komunikací měli mít v objektivně srovnatelných situacích právo na rovné zacházení ve všech členských státech. Kromě toho by v takových případech měly na úrovni Unie existovat zvláštní postupy pro přezkum návrhů rozhodnutí o opravných prostředcích ve smyslu článku 7a směrnice 2002/21/ES, aby se zabránilo neodůvodněným rozdílům v povinnostech, jež evropským poskytovatelům elektronických komunikací ukládají jednotlivé členské státy.

(15) Zásada rovného zacházení je obecnou zásadou práva Evropské unie, která je zakotvena v článcích 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie. Z ustálené judikatury vyplývá, že tato zásada vyžaduje, aby ve srovnatelných situacemi nebylo postupováno různě a aby odlišné situace nebyly řešeny stejně, není-li takový postup objektivně odůvodněn. Je třeba zajistit, aby v situacích, v nichž panují srovnatelné podmínky, nedocházelo k diskriminaci poskytovatelů elektronických komunikací ze strany různých členských států a aby se na jednotném trhu uplatňovala jednotná regulační praxe, zejména pokud jde o opatření spadající do působnosti článků 15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Pravomoci týkající se dohledu a regulace by měly být rozděleny mezi domovský a příslušný hostitelský členský stát evropského poskytovatele elektronických komunikací tak, aby případné překážky vstupu na trh byly minimální a zároveň bylo zajištěno řádné vymáhání plnění platných podmínek pro poskytování elektronických komunikačních služeb a sítí těmito poskytovateli. Proto, zatímco dohled nad plněním podmínek platných na jejich území v souladu s právem Unie by měly vykonávat všechny vnitrostátní regulační orgány, mimo jiné pomocí sankcí a předběžných opatření, pouze vnitrostátní regulační orgán domovského členského státu by měl být oprávněn pozastavit nebo odejmout evropskému poskytovateli elektronických komunikací právo zajišťovat sítě a poskytovat služby elektronických komunikací v celé Unii nebo její části.

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným statkem a základním zdrojem vnitřního trhu pro mobilní, bezdrátové širokopásmové a satelitní komunikace v Unii. Rozvoj bezdrátových širokopásmových komunikací přispívá k plnění Digitální agendy pro Evropu a zejména k zabezpečení přístupu všech občanů Unie k širokopásmovému připojení o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici nejvyšší možná rychlost a kapacita širokopásmového připojení. Přesto Unie zaostává za ostatními velkými světovými regiony – Severní Amerikou, Afrikou a částmi Asie pokud jde o zavádění a rozšíření nejnovější generace bezdrátových širokopásmových technologií, které jsou k dosažení uvedených cílů nezbytné. Nesystematičnost v udělování oprávnění a zpřístupňování pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové komunikace, kdy více než polovina členských států žádá výjimku nebo jinak neplní lhůtu stanovenou v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 243/2012 o programu politiky rádiového spektra23, svědčí o naléhavosti opatření ještě během stávajícího programového období politiky rádiového spektra. Opatření Unie, která měla harmonizovat podmínky dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla pro řešení tohoto problému dostačující.

(17) Rádiové spektrum je veřejným statkem a omezeným zdrojem nezbytným pro naplnění široké škály sociálních, kulturních a ekonomických hodnot vnitřního trhu pro mobilní, bezdrátové širokopásmové a satelitní komunikace a vysílání v Unii. Politika využívání rádiového spektra v Unii by měla přispívat ke svobodě projevu, včetně svobodného vyjadřování názorů a svobodného získávání a šíření informací a myšlenek bez ohledu na hranice, jakož i ke svobodě a pluralitě médií. Rozvoj bezdrátových širokopásmových komunikací přispívá k plnění Digitální agendy pro Evropu a zejména k zabezpečení přístupu všech občanů Unie k širokopásmovému připojení o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici nejvyšší možná rychlost a kapacita širokopásmového připojení. Zatímco však některé regiony Unie jsou velmi vyspělé, a to jak z hlediska politických cílů Digitální agendy pro Evropu, tak celkově, jiné regiony zaostávají. Částečně je to především kvůli roztříštěnosti postupu Unie při zpřístupňování spektra zvláště vhodného pro vysokorychlostní bezdrátové širokopásmové připojení, což ohrožuje dosažení uvedených cílů ze strany Unie jako celku. Nesystematičnost v udělování oprávnění a zpřístupňování pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové komunikace, kdy více než polovina členských států získala výjimku od Komise nebo jinak neplní lhůtu stanovenou v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 243/2012 o programu politiky rádiového spektra23, svědčí o naléhavosti opatření ještě během stávajícího programového období politiky rádiového spektra. Ukazuje to rovněž na nutnost zlepšit výkon pravomocí svěřených Komisi, což má zásadní význam pro správné provádění opatření Unie a skutečnou spolupráci mezi členskými státy. Intenzivní úsilí Komise při prosazování již přijatých opatření Unie, která měla harmonizovat podmínky dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES24, by mělo samo o sobě významně přispět k řešení tohoto problému.

__________________

__________________

23Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

23Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

24Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

24Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Díky možnosti obchodovat se spektrem harmonizovaným pro bezdrátové širokopásmové komunikace a pronajímat je se zvyšuje flexibilita a efektivita přidělování zdrojů spektra. Obchodování a pronajímání je proto třeba nadále usnadňovat a podněcovat, mimo jiné i zajištěním dostatečně dlouhého trvání veškerých práv na užívání, včetně práv již udělených.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních politik vznikají rozpory a dochází k fragmentaci vnitřního trhu, což brání zavádění celoevropských služeb a dokončení vnitřního trhu bezdrátových širokopásmových komunikací. Především to může vytvářet nerovné podmínky přístupu k těmto službám, narušit hospodářskou soutěž mezi podniky usazenými v různých členských státech a utlumit investice do pokročilejších sítí a technologií a vznik inovativních služeb, což občanům a podnikům upírá možnost využívat všudypřítomné integrované služby vysoké kvality a operátorům bezdrátových širokopásmových sítí možnost dosahovat zisků díky vyšší účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných operací. Rozvíjení širokého integrovaného pokrytí celé Unie pokročilými službami bezdrátových širokopásmových komunikací by proto měla doprovázet opatření na úrovni Unie týkající se určitých aspektů přidělování rádiového spektra. Zároveň by členským státům mělo zůstat právo přijímat vlastní opatření ohledně uspořádání jejich rádiového spektra pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních politik vznikají rozpory a dochází k fragmentaci vnitřního trhu, což brání zavádění celoevropských služeb a dokončení vnitřního trhu bezdrátových širokopásmových komunikací. Především to může vytvářet nerovné podmínky přístupu k těmto službám, narušit hospodářskou soutěž mezi podniky usazenými v různých členských státech a utlumit investice do pokročilejších sítí a technologií a vznik inovativních služeb, což občanům a podnikům upírá možnost využívat všudypřítomné integrované služby vysoké kvality a operátorům bezdrátových širokopásmových sítí možnost dosahovat zisků díky vyšší účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných operací. Rozvíjení širokého integrovaného pokrytí celé Unie pokročilými službami bezdrátových širokopásmových komunikací by proto měla doprovázet opatření na úrovni Unie týkající se určitých aspektů přidělování rádiového spektra. Zároveň je však nutná dostatečná flexibilita, aby členské státy mohly uplatňovat své specifické požadavky a měly i nadále právo přijímat vlastní opatření ohledně uspořádání jejich rádiového spektra pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany a pro zajištění a prosazování cílů veřejného zájmu, jako je jazyková a kulturní rozmanitost a pluralita sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací, včetně mobilních operátorů či jejich sdružení, by měli být schopni společně zajistit efektivní a cenově přijatelné pokrytí velké části území Unie k dlouhodobému prospěchu koncových uživatelů, a tedy využívat rádiové spektrum v několika členských státech za srovnatelných podmínek, postupů, nákladů, harmonogramů, délky trvání práv k využívání harmonizovaných pásem a s balíčky doplňkového rádiového spektra, jako je kombinace nižších a vyšších frekvencí pro pokrytí hustě a řidčeji obydlených oblastí. Iniciativy v zájmu větší koordinace a sjednocení by zvýšily také předvídatelnost síťového investičního prostředí. K této předvídatelnosti by také významně přispěla jasná politika upřednostňující dlouhodobé trvání práv k využívání souvisejícího rádiového spektra, aniž by tím byl dotčen časově neurčitý charakter těchto práv v některých členských státech, a zároveň spojená s jasnými podmínkami pro převod, pronájem nebo sdílení částí celého rádiového spektra, na které se tato individuální uživatelská práva vztahují.

(19) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací by měli být schopni zajistit efektivní, technologicky moderní, pokročilé a cenově přijatelné pokrytí velké části území Unie k dlouhodobému prospěchu koncových uživatelů, a tedy využívat rádiové spektrum v několika členských státech za srovnatelných podmínek, postupů, nákladů, harmonogramů, délky trvání práv k využívání harmonizovaných pásem a s balíčky doplňkového rádiového spektra, jako je kombinace nižších a vyšších frekvencí pro pokrytí hustě a řidčeji obydlených oblastí. Iniciativy v zájmu větší koordinace a sjednocení by zvýšily také předvídatelnost síťového investičního prostředí. K této předvídatelnosti by také významně přispěla jasná politika upřednostňující dlouhodobé trvání práv k využívání souvisejícího rádiového spektra, aniž by tím byl dotčen časově neurčitý charakter těchto práv v některých členských státech, a zároveň spojená s lepšími podmínkami pro převod, pronájem nebo sdílení částí celého rádiového spektra, na které se tato individuální uživatelská práva vztahují.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit uživatelská práva k rádiovému spektru, přinejmenším v pásmech, která jsou harmonizovaná pro bezdrátové pevné, přenosné a mobilní širokopásmové komunikace. To zahrnuje i pásma vymezená v rámci Mezinárodní telekomunikační unie pro pokročilé systémy mezinárodních mobilních telekomunikací, jakož i pásma používaná pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i pásma, která mohou být harmonizována pro bezdrátové širokopásmové komunikace v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 písm. b) programu politiky rádiového spektra a ve stanovisku Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. června 2013 nazvaném „Strategické výzvy rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro bezdrátové širokopásmové komunikace“, například 700 MHz, 1,5 GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být harmonizovaná v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit uživatelská práva k rádiovému spektru. To zahrnuje i pásma vymezená v rámci Mezinárodní telekomunikační unie pro pokročilé systémy mezinárodních mobilních telekomunikací, jakož i pásma používaná pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i pásma, která mohou být harmonizována pro bezdrátové širokopásmové komunikace v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 písm. b) programu politiky rádiového spektra a ve stanovisku Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. června 2013 nazvaném „Strategické výzvy rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro bezdrátové širokopásmové komunikace“. Vzhledem k významnému společenskému, kulturnímu, sociálnímu a hospodářskému dopadu rozhodnutí týkajících se spektra by měla tato rozhodnutí náležitě zohledňovat ustanovení článku 8a směrnice 2002/21/ES a případně cíle obecného zájmu uvedené v čl. 9 odst. 4 této směrnice.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Co se týká dalších zásadních podmínek, které mohou být spojeny s právy na využívání rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení, k jednotnému uplatňování regulačních zásad a kritérií stanovených tímto nařízením jednotlivými členskými státy by přispěl koordinační mechanismus, jehož prostřednictvím by se Komise a příslušné orgány ostatních členských států mohly předem vyjádřit k udělení uživatelských práv daným členským státem a Komise by, s přihlédnutím ke stanoviskům členských států, mohla zastavit provádění jakéhokoli návrhu, který se jeví být v rozporu s právem Unie.

(24) K jednotnému uplatňování regulačních zásad a kritérií, která stanoví regulační rámec Unie, jednotlivými členskými státy by přispěl koordinační mechanismus, jehož prostřednictvím by se Komise a příslušné orgány ostatních členských států mohly předem vyjádřit k udělení uživatelských práv daným členským státem a Komise by, s přihlédnutím ke stanoviskům členských států, mohla zastavit provádění jakéhokoli návrhu, který se jeví být v rozporu s právem Unie.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu poptávky po rádiovém spektru pro bezdrátové širokopásmové připojení by měla být prosazována alternativní řešení z hlediska rádiového spektra pro efektivní přístup k bezdrátovému širokopásmovému připojení. K těm patří používání bezdrátových přístupových systémů s nízkým výkonem a malým dosahem, jako jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí (RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož i buňkové sítě s malými přístupovými body s nízkým výkonem (rovněž nazývané femto-, piko- nebo metrobuňky).

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu poptávky po rádiovém spektru pro bezdrátové širokopásmové připojení by alternativní řešení z hlediska rádiového spektra pro efektivní přístup k bezdrátovému širokopásmovému připojení měla být podporována a nemělo by se jim bránit. K těmto řešením v současnosti patří mimo jiné používání bezdrátových přístupových systémů s nízkým výkonem a malým dosahem, jako jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí (RLAN), jakož i buňkové sítě s malými přístupovými body s nízkým výkonem (rovněž nazývané femto-, piko- nebo metrobuňky). Je třeba podporovat a umožňovat dynamický přístup k spektru (dynamic spectrum accesss) včetně bezlicenčního přístupu a dalších inovativních technologií a způsobů využití spektra.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by měly zajistit, aby správa rádiového spektra na vnitrostátní úrovni nebránila ostatním členským státům ve využívání rádiového spektra, na které mají nárok, nebo v plnění jejich povinností, pokud jde o pásma, jejichž použití je harmonizováno na úrovni Unie. V návaznosti na současnou činnost Skupiny pro politiku rádiového spektra je nutné zavést koordinační mechanismus, který zajistí, aby měly všechny členské státy spravedlivý přístup k rádiovému spektru a aby výsledky této koordinace byly konzistentní a vymahatelné.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Ze zkušeností s prováděním předpisového rámce Unie vyplývá, že stávající ustanovení, která vyžadují jednotné uplatňování regulačních opatření spolu s cílem přispět k rozvoji vnitřního trhu, nevytvořily dostatečné pobídky k navržení přístupových produktů na základě harmonizovaných norem a procesů, zejména v souvislosti s pevnými sítěmi. Při provozování své činnosti v různých členských státech mají operátoři problém nalézt vstupy pro přístup, které by vykazovaly náležitou kvalitu a úroveň interoperability sítí a služeb, a pokud jsou takové vstupy k dispozici, mají různé technické vlastnosti. Tato skutečnost vede k vyšším nákladům a představuje překážku přeshraničního poskytování služeb.

vypouští se

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Integraci jednotného trhu elektronických komunikací by urychlilo vytvoření rámce, který by pomocí klíčových parametrů a minimálních vlastností definoval určité klíčové evropské virtuální produkty, jež jsou pro poskytovatele služeb elektronických komunikací zvlášť důležité, mají-li poskytovat přeshraniční služby a převzít celounijní strategii v podmínkách, v nichž stále více vládne technologie IP.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Měly by se řešit provozní potřeby zajišťované různými virtuálními produkty. Evropské produkty virtuálního širokopásmového přístupu by měly být k dispozici v případech, kdy operátorovi s významnou tržní silou vznikla na základě rámcové směrnice a přístupové směrnice povinnost zajistit na konkrétním přístupovém bodě své sítě přístup za regulovaných podmínek. Zaprvé, měl by být usnadněn efektivní vstup na zahraniční trh, a sice pomocí harmonizovaných produktů, jež umožňují poskytovatelům přeshraničních služeb zahájit poskytování služeb svým koncovým zákazníkům neprodleně a v předpokládané a dostatečné kvalitě, včetně služeb korporátním zákazníkům působícím na více místech v různých členských státech v případech, kdy je to podle analýzy trhu nutné a přiměřené. Tyto harmonizované produkty by měly být dostupné po dostatečně dlouhou dobu, aby mohli žadatelé o přístup a poskytovatelé naplánovat své střednědobé a dlouhodobé investice.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Za druhé, důmyslné produkty virtuálního přístupu, které si žádají vyšší investice ze strany žadatelů o přístup a zároveň jim dávají větší kontrolu a odlišují je od ostatních, zejména tím, že poskytují přístup na lokálnější úrovni, mají zásadní význam při vytváření podmínek udržitelné hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Proto by tyto klíčové produkty velkoobchodního přístupu k sítím nové generace měly být také harmonizovány, aby se usnadnily přeshraniční investice. Tyto produkty virtuálního širokopásmového přístupu by měly být navrženy tak, aby měly rovnocenné funkce jako fyzické zpřístupnění, aby se tak rozšířila škála možných nápravných opatření v oblasti velkoobchodu, jež mají vnitrostátní regulační orgány k dispozici při posuzování přiměřenosti podle směrnice 2002/19/ES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Za třetí, je rovněž třeba harmonizovat produkt velkoobchodního přístupu pro koncové segmenty pronajatých okruhů se zdokonalenými rozhraními, aby bylo možné poskytovat přes hranice klíčové služby připojení těm nejnáročnějším korporátním uživatelům.

vypouští se

Pozměňovací návrh  33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a) Je třeba harmonizovat podmínky pro vysoce kvalitní velkoobchodní produkty používané pro poskytování služeb podnikům s cílem umožnit poskytování nepřetržitých služeb přeshraničním a nadnárodním společnostem v celé Evropské unie. Tato harmonizace by mohla hrát významnou úlohu v konkurenceschopnosti podniků EU z hlediska nákladů na komunikaci.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu na sítě založené výhradně na protokolu IP (tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných produktů připojení na bázi protokolu IP pro různé druhy služeb zaručené kvality, které by nabízely komunikační cesty přes síťové domény a přes hranice sítě jak uvnitř členských států, tak mezi nimi, brání vývoji aplikací, které jsou závislé na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak technologické inovace. Navíc tato situace brání většímu šíření výhod spojovaných s řízením a poskytováním sítí postavených na protokolu IP a produktů připojení se zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, nákladové efektivity a rychlejšího poskytování, které plynou provozovatelům sítí, poskytovatelům služeb i koncovým uživatelům. Přístup k navrhování a dostupnosti těchto produktů proto musí být harmonizovaný, a to za přiměřených podmínek a v případě potřeby včetně možnosti křížových dodávek dotčených podniků elektronických komunikací.

vypouští se

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Vnitrostátní regulační orgány by při posuzování nejvhodnějších nápravných opatření týkajících se přístupu k sítím operátorů s významnou tržní silou měly zohledňovat zavedení evropských produktů virtuálního širokopásmového přístupu na základě tohoto nařízení a současně by se měly vyvarovat nadměrné regulace zbytečným násobením produktů velkoobchodního přístupu, ať už vycházejících z analýzy trhu, nebo poskytovaných za jiných podmínek. Zejména zavedení evropských virtuálních přístupových produktů by samo o sobě nemělo vést ke zvýšení počtu regulovaných přístupových produktů uložených určitému operátorovi. Nutnost, aby vnitrostátní regulační orgány po přijetí tohoto nařízení posuzovaly, zda má být místo stávajících nápravných opatření v oblasti velkoobchodního přístupu zaveden evropský produkt virtuálního širokopásmového přístupu, a aby posoudily vhodnost zavedení evropského produktu virtuálního širokopásmového přístupu v souvislosti s budoucím přezkumem trhu, jestliže zjistí existenci významné tržní síly, by navíc neměla mít vliv na jejich odpovědnost identifikovat nejvhodnější a přiměřené nápravné opatření za účelem vyřešení problému v oblasti hospodářské soutěže podle článku 16 směrnice 2002/21/ES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) V zájmu předvídatelnosti regulace by se do právních předpisů měly rovněž promítnout klíčové prvky vyvíjející se rozhodovací praxe podle stávajícího právního rámce, které mají vliv na podmínky, za nichž jsou produkty velkoobchodního přístupu, včetně evropských produktů virtuálního širokopásmového přístupu, k dispozici pro přístupové sítě nové generace. Ty by měly zahrnovat ustanovení odrážející význam, jaký má pro analýzu trhů velkoobchodního přístupu a zejména toho, zda je nutné regulovat ceny za přístup k přístupovým sítím nové generace, vztah mezi konkurenčními tlaky ze strany alternativních pevných a bezdrátových infrastruktur, účinnými zárukami nediskriminačního přístupu a stávajícím stupněm konkurenceschopnosti z hlediska ceny, výběru a kvality na maloobchodní úrovni. Poslední uvedený faktor zásadním způsobem určuje výhody pro koncové uživatele. Vnitrostátní regulační orgány mohou při posuzování jednotlivých případů podle článku 16 směrnice 2002/21/ES, aniž je tím dotčeno posouzení významné tržní síly, například dospět k závěru, že při existenci dvou pevných sítí nové generace jsou tržní podmínky natolik konkurenční, aby podporovaly aktualizace sítě a vyvíjely se směrem k poskytování superrychlých služeb, což je jedním z důležitých parametrů soutěže na maloobchodním trhu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Rozdíly v provádění pravidel ochrany koncového uživatele platných v různých odvětvích v jednotlivých členských státech vytvářejí na jednotném digitálním trhu značné překážky, zejména v podobě vyšších nákladů na soulad s právními předpisy pro poskytovatele služeb elektronických komunikací pro veřejnost, kteří chtějí své služby nabízet ve více členských státech. Navíc roztříštěnost a nejistota ohledně stupně ochrany v různých členských státech oslabuje důvěru koncových uživatelů a odrazuje je od nákupu služeb elektronických komunikací v zahraničí. Pro dosažení cíle Unie, který spočívá v odstranění překážek na vnitřním trhu, je nutné nahradit stávající rozdílná vnitrostátní právní ustanovení jediným a plně harmonizovaným souborem odvětvových pravidel, která dají vzniknout jednotné vysoké úrovni ochrany koncového uživatele. Tato úplná harmonizace právních ustanovení by poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost neměla bránit v tom, aby koncovým uživatelům nabízeli smluvní podmínky, jejichž úroveň ochrany koncového uživatele bude ještě vyšší.

vypouští se

Odůvodnění

Jakmile budou pravidla obsažená v tomto návrhu nařízení přenesena do směrnice o univerzální službě, není potřeba zachovávat body odůvodnění tohoto nařízení, jež souvisejí s právy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Jelikož toto nařízení harmonizuje pouze některá odvětvová pravidla, neměla by jím být dotčena obecná pravidla ochrany spotřebitele zakotvená v právních předpisech Unie a příslušných prováděcích vnitrostátních právních předpisech.

(41) Tímto nařízením by neměla být dotčena obecná pravidla ochrany spotřebitele zakotvená v právních předpisech Unie a příslušných prováděcích vnitrostátních právních předpisech.

Odůvodnění

Jakmile budou pravidla obsažená v tomto návrhu nařízení přenesena do směrnice o univerzální službě, není potřeba zachovávat body odůvodnění tohoto nařízení, jež souvisejí s právy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Ustanovení kapitol 4 a 5 tohoto nařízení, která se týkají koncových uživatelů, by měla platit nejen pro spotřebitele, ale i pro ostatní kategorie koncových uživatelů, především mikropodniky. Koncovým uživatelům s výjimkou spotřebitelů by na jejich žádost mělo být umožněno, aby se na základě individuálního smluvního ujednání od určitých ustanovení odchýlili.

vypouští se

Odůvodnění

Jakmile budou pravidla obsažená v tomto návrhu nařízení přenesena do směrnice o univerzální službě, není potřeba zachovávat body odůvodnění tohoto nařízení, jež souvisejí s právy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Velmi významné cenové rozdíly i nadále přetrvávají mezi domácími hlasovými a textovými službami a hlasovými a textovými službami ukončovanými v jiném členském státě, a to jak u pevné, tak u mobilní komunikace. Ačkoli mezi jednotlivými zeměmi, operátory a tarifními balíčky i mezi mobilními a pevnými službami existují značné rozdíly, má tato skutečnost přetrvávající negativní dopad na zranitelnější skupiny zákazníků a představuje překážky pro souvislou komunikaci uvnitř Unie. Děje se tak navzdory velmi významnému snižování (a v absolutním vyjádření sbližování) sazeb za ukončení volání v jednotlivých členských státech a nízkým cenám na tranzitních trzích. Kromě toho přechod na elektronické komunikace v prostředí založeném výhradně na protokolu IP („all-IP“) by měl ve vhodný čas přinést další snížení nákladů. Jakékoli významné rozdíly mezi maloobchodními tarify za domácí pevné komunikační služby na dálku, což jsou komunikace, které se neodehrávají v jedné oblasti určené geografickým kódem oblasti podle národního číslovacího plánu, a za pevné komunikační služby ukončované v jiném členském státě, by proto měly být odůvodněny objektivními kritérii. Maloobchodní tarify za mezinárodní mobilní komunikaci by neměly být vyšší než hlasové a SMS eurotarify za regulovaná roamingová volání a SMS zprávy stanovené nařízením (EU) č. 531/2012, pokud pro to na základě objektivních kritérií neexistuje důvod. K těmto kritériím mohou patřit dodatečné náklady a přiměřená související marže. Dalšími objektivními faktory mohou být rozdíly v cenové elasticitě a snadné dostupnosti alternativních tarifů poskytovatelů elektronických komunikací pro veřejnost nabízejících přeshraniční komunikace v rámci Unie za nízké nebo nulové dodatečné poplatky, případně služeb informační společnosti se srovnatelnými funkcemi, pro všechny koncové uživatele, za předpokladu, že jsou koncoví uživatelé o těchto alternativách svými poskytovateli aktivně informováni.

vypouští se

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí vyvinul v otevřenou inovační platformu, na níž existují jen malé překážky v přístupu pro koncové uživatele, poskytovatele obsahu a aplikací a poskytovatele internetových služeb. Účelem stávajícího regulačního rámce je podporovat přístup koncových uživatelů k informacím a možnost koncových uživatelů šířit informace a používat aplikace a služby dle vlastního výběru. V nedávné době však zpráva Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o postupech řízení provozu, zveřejněná v květnu 2012, a studie o fungování trhu pro přístup k internetu a poskytování internetu z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, ukázaly, že značný počet koncových uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy řízení provozu, které blokují nebo zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si žádají zavedení jasných pravidel na úrovni Unie, jež umožní zachovat otevřený internet a zabránit roztříštěnosti jednotného trhu v důsledku různých opatření jednotlivých členských států.

(45) Internet se za poslední desetiletí vyvinul v otevřenou inovační platformu, na níž existují jen malé překážky v přístupu pro uživatele, poskytovatele obsahu a aplikací a poskytovatele internetových služeb. Zásadou „neutrality sítě“ v prostředí otevřeného internetu se rozumí to, že s veškerým síťovým provozem mělo být zacházeno rovnocenně a bez diskriminace, omezení nebo interferencí bez ohledu na odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu č. 2011/2866 ze dne 17. listopadu 2011 o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě, otevřený charakter internetu je jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti, hospodářského růstu, sociálního rozvoje a inovací, což vedlo k mohutnému rozvoji on-line aplikací, obsahu a služeb a tím i k růstu nabídky obsahu a služeb a poptávky po nich, a díky své otevřenosti je internet nezastupitelným motorem neomezeného šíření znalostí, myšlenek a informací, a to i v zemích, v nichž je přístup k nezávislým sdělovacím prostředkům omezen. Účelem stávajícího regulačního rámce je podporovat přístup uživatelů k informacím a možnost uživatelů šířit informace a používat aplikace a služby dle vlastního výběru. V nedávné době však zpráva Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o postupech řízení provozu, zveřejněná v květnu 2012, a studie o fungování trhu pro přístup k internetu a poskytování internetu z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, ukázaly, že značný počet uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy řízení provozu, které blokují nebo zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si žádají zavedení jasných pravidel na úrovni Unie, jež umožní zachovat otevřený internet a zabránit roztříštěnosti jednotného trhu v důsledku různých opatření jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Svobodný přístup koncových uživatelů k informacím, svobodné šíření informací a legálního obsahu a používání aplikací a služeb dle vlastního výběru je podmíněno dodržováním unijních a odpovídajících vnitrostátních právních předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro jakékoliv omezení těchto svobod ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně předpisů o autorských právech a směrnice 2000/31/ES.

(46) Svobodný přístup uživatelů k informacím, svobodné šíření informací a obsahu a používání aplikací a služeb dle vlastního výběru je podmíněno dodržováním unijních a odpovídajících vnitrostátních právních předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro jakékoliv omezení těchto svobod ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly dotčeny jiné právní předpisy Unie.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost v rámci smluvních omezení datových objemů a rychlosti internetového připojení neměli blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby nebo určité kategorie obsahu, aplikací či služeb, s výjimkou omezeného počtu přiměřených opatření týkajících se řízení provozu. Taková opatření by měla být transparentní, přiměřená a nediskriminační. Přiměřené řízení provozu zahrnuje předcházení či bránění závažné trestné činnosti, včetně dobrovolných opatření poskytovatele s cílem zabránit přístupu k dětské pornografii a jejímu šíření. Minimalizace účinků přetížení sítě se považuje za přiměřenou za předpokladu, že k přetížení sítě dochází pouze dočasně nebo za výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb přístupu k internetu v rámci smluvních omezení datových objemů a rychlosti internetového připojení neměli blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby nebo určité kategorie obsahu, aplikací či služeb, s výjimkou omezeného počtu opatření týkajících se řízení provozu. Taková opatření by měla být technicky nezbytná, transparentní, přiměřená a nediskriminační. Řešení přetížení sítě by mělo být povoleno za předpokladu, že k přetížení sítě dochází pouze dočasně nebo za výjimečných okolností. Vnitrostátní regulační orgány by měly být oprávněny požadovat, aby poskytovatel prokázal, že rovnocenné zacházení se síťovým provozem by bylo podstatně méně účinné.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a) Tímto nařízením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) Tarify odvozené od objemu dat by měly být považovány za slučitelné se zásadou otevřeného internetu, pokud dávají koncovým uživatelům možnost volby tarifu podle objemu dat, která běžně využívají, a na základě transparentních informací o podmínkách a důsledcích dané volby. Tyto tarify by zároveň měly poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost umožnit, aby lépe přizpůsobili kapacitu své sítě předpokládaným objemům dat. Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat nebo omezením rychlosti a příslušným tarifem, byli plně informováni o tom, že mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat a v případě potřeby si snadno sjednat navýšení dostupných datových objemů.

(48) Tarify odvozené od objemu dat by měly být považovány za slučitelné se zásadou otevřeného internetu, pokud dávají uživatelům možnost volby tarifu podle objemu dat, která běžně využívají, a na základě jasných, transparentních a explicitních informací o podmínkách a důsledcích dané volby. Tyto tarify by zároveň měly poskytovatelům služeb přístupu k internetu umožnit, aby lépe přizpůsobili kapacitu své sítě předpokládaným objemům dat. Zásadní je, aby uživatelé před tím, než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat nebo omezením rychlosti a příslušným tarifem, byli plně informováni o tom, že mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat a v případě potřeby si snadno sjednat navýšení dostupných datových objemů.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových uživatelů po službách a aplikacích, u nichž by poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost či poskytovatelé obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito službami může být mimo jiné vysílání přes internetový protokol (IPTV), videokonference a některé zdravotnické aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli mít i možnost uzavírat smlouvy o poskytování specializovaných služeb s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, aplikací nebo služeb.

(49) Mělo by být rovněž možné uspokojit poptávku uživatelů po službách a aplikacích vyžadujících zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito službami může být mimo jiné vysílání, videokonference a některé zdravotnické aplikace. Uživatelé by proto měli mít i možnost uzavírat smlouvy o poskytování specializovaných služeb s vyšší kvalitou služeb s poskytovateli služeb přístupu k internetu, poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, aplikací nebo služeb. Pokud jsou takovéto smlouvy uzavřeny s poskytovatelem přístupu k internetu, měl by poskytovatel zajistit, aby poskytování služeb s vyšší kvalitou nezpůsobilo podstatné narušení všeobecné kvality přístupu k internetu. Opatření řízení provozu by navíc neměla být uplatňována způsobem, který by znevýhodňoval konkurenční služby.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka na straně poskytovatelů obsahu, aplikací a služeb po poskytování přenosových služeb s flexibilními parametry kvality, včetně nižších stupňů priority u provozu, u kterého není důležité časové hledisko. To, aby poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb měli možnost tyto flexibilní úrovně kvality služeb s poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost vyjednat, je nezbytné pro poskytování specializovaných služeb a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu při rozvoji nových služeb, jako je komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato ujednání by zároveň měla poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější provoz a vyhnuli se přetížení sítě. Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb a poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by tedy měli mít možnost uzavírat smlouvy o poskytování specializovaných služeb určité úrovně kvality za předpokladu, že tyto smlouvy podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka na straně poskytovatelů obsahu, aplikací a služeb po poskytování přenosových služeb s flexibilními parametry kvality, včetně nižších stupňů priority u provozu, u kterého není důležité časové hledisko. To, aby poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb měli možnost tyto flexibilní úrovně kvality služeb s poskytovateli služeb elektronických komunikací vyjednat, může být rovněž nezbytné pro poskytování určitých služeb, jako je komunikace mezi zařízeními (M2M). Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb a poskytovatelé služeb elektronických komunikací by tedy měli mít nadále možnost uzavírat smlouvy o poskytování specializovaných služeb určité úrovně kvality za předpokladu, že tyto smlouvy nenarušují všeobecnou kvalitu služeb přístupu k internetu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají zásadní roli při zajišťování, aby koncoví uživatelé byli skutečně schopni této svobody přístupu k otevřenému internetu využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní regulační orgány měly mít povinnost dohledu a povinnost podávat odpovídající zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost a dostupnost nediskriminační služby přístupu k internetu vysoké kvality, která není narušena specializovanými službami. Vnitrostátní regulační orgány by ve svém posouzení případného obecného narušení služeb přístupu k internetu měly zohlednit zejména parametry kvality, jako je např. načasování a parametry spolehlivosti (latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální rychlost ve srovnání s inzerovanou rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu ve srovnání se specializovanými službami a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. V případě, že je nutné zabránit obecnému narušení/zhoršování kvality služeb přístupu k internetu, měly by být vnitrostátní regulační orgány oprávněny vyžadovat od všech, případně od jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost určitou minimální úroveň kvality služeb.

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají zásadní roli při zajišťování, aby uživatelé byli skutečně schopni této svobody přístupu k otevřenému internetu využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní regulační orgány měly mít povinnost dohledu a povinnost podávat odpovídající zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva ze strany poskytovatelů služeb přístupu k internetu, jiných poskytovatelů služeb elektronických komunikací a jiných poskytovatelů služeb a dostupnost nediskriminační služby přístupu k internetu vysoké kvality, která není narušena specializovanými službami. Vnitrostátní regulační orgány by ve svém posouzení případného obecného narušení služeb přístupu k internetu měly zohlednit zejména parametry kvality, jako je např. načasování a parametry spolehlivosti (latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální rychlost ve srovnání s inzerovanou rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu ve srovnání se službami s vyšší kvalitou a kvalitu, jakou vnímají uživatelé. Vnitrostátní regulační orgány by měly zavést postupy vyřizování stížností s účinnými, jednoduchými a snadno dostupnými mechanismy nápravy pro uživatele a měly by být oprávněny vyžadovat od všech, případně od jednotlivých poskytovatelů služeb přístupu k internetu, jiných poskytovatelů služeb elektronických komunikací a jiných poskytovatelů služeb určitou minimální úroveň kvality služeb, je-li to nutné, aby se zabránilo obecnému narušení/zhoršení kvality služeb přístupu k internetu.

 

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52) Opatření, jejichž cílem je zajistit transparentnější a srovnatelnější ceny, tarify, smluvní podmínky a ukazatele kvality služeb, včetně takových, které se týkají konkrétně poskytování služby přístupu k internetu, by měla dát koncovým uživatelům větší možnost optimálního výběru poskytovatele, a tedy možnost plně využívat výhod hospodářské soutěže.

(52) Opatření, jejichž cílem je zajistit transparentnější a srovnatelnější ceny, tarify, smluvní podmínky a ukazatele kvality služeb, včetně takových, které se týkají konkrétně poskytování služby přístupu k internetu, by měla dát koncovým uživatelům větší možnost optimálního výběru poskytovatele, a tedy možnost plně využívat výhod hospodářské soutěže. Jakýkoli dobrovolný režim certifikace interaktivních srovnávacích portálů, pokynů a podobných nástrojů by měl být nezávislý na jakémkoli poskytovateli elektronických komunikací, měl být formulován jasně a srozumitelně, měl by poskytovat úplné a aktuální informace, používat transparentní metodiku, být spolehlivý a dostupný v souladu s metodikou Web Content Accessibility Guidelines 2.0 a mít účinný postup pro podávání stížností.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53) Koncoví uživatelé by měli být před zakoupením služby řádně informováni o ceně a druhu nabízené služby. Tyto informace by měly být poskytovány také bezprostředně před spojením hovoru, pokud se jedná o volání na určité číslo nebo o službu, na něž se vztahují zvláštní cenové podmínky a často pro ně platí zvláštní sazba, jako například volání na služby se zvýšenou sazbou. V případě, že je tato povinnost vzhledem k délce trvání a nákladům poskytovatele služeb na poskytnutí informace o ceně ve srovnání s průměrnou délkou volání a cenovým rizikem pro koncového uživatele nepřiměřená, mohou vnitrostátní regulační orgány udělit výjimku. Koncoví uživatelé by rovněž měli být informováni o případných dodatečných poplatcích spojených s voláním na bezplatnou telefonní linku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli koncové uživatele řádně informovat mimo jiné o svých službách a tarifech, parametrech kvality služby, přístupu ke službám tísňového volání a případně o jakýchkoli omezeních, jakož i o výběru služeb a produktů určených spotřebitelům se zdravotním postižením. Tyto informace by měly být poskytovány jasným a transparentním způsobem a týkat se konkrétně členského státu, v němž jsou služby poskytovány, a v případě jakýchkoli změn by měly být aktualizovány. V případě individuálně sjednaných nabídek by měli být poskytovatelé této informační povinnosti zproštěni.

(54) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli koncové uživatele řádně informovat mimo jiné o svých službách a tarifech, parametrech kvality služby, přístupu ke službám tísňového volání a případně o jakýchkoli omezeních, jakož i o výběru služeb a produktů určených spotřebitelům se zdravotním postižením. V případě tarifních plánů s předem stanoveným objemem komunikace by poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost rovněž měli poskytovat informace o tom, že spotřebitelé a jiní koncoví uživatelé mohou požádat o převedení případného nevyužitého objemu z předchozího zúčtovacího období do současného zúčtovacího období. Tyto informace by měly být poskytovány jasným a transparentním způsobem a týkat se konkrétně členského státu, v němž jsou služby poskytovány, a v případě jakýchkoli změn by měly být aktualizovány. V případě individuálně sjednaných nabídek by měli být poskytovatelé této informační povinnosti zproštěni.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56) Smlouvy jsou důležitým nástrojem, jak koncovým uživatelům nabídnout vysoce transparentní informace a právní jistotu. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli dát koncovým uživatelům jasné a srozumitelné informace o všech podstatných náležitostech smlouvy před tím, než se konečný uživatel smlouvou zaváže. Informace by měly být povinné a neměnné, s výjimkou případů, kdy dojde k následnému ujednání mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem. Komise a několik vnitrostátních regulačních orgánů nedávno zjistily značné nesrovnalosti mezi inzerovanou rychlostí připojení k internetu a rychlostí, kterou koncoví uživatelé skutečně disponovali. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by proto měli koncové uživatele před uzavřením smlouvy informovat o rychlosti připojení a dalších parametrech kvality služby, které jsou reálně schopni v místě koncového uživatele poskytnout.

(56) Smlouvy jsou důležitým nástrojem, jak koncovým uživatelům nabídnout vysoce transparentní informace a právní jistotu. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli dát koncovým uživatelům jasné a srozumitelné informace o všech podstatných náležitostech smlouvy před tím, než se uživatel smlouvou zaváže. Informace by měly být povinné a neměnné, s výjimkou případů, kdy dojde k následnému ujednání mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem. Komise a několik vnitrostátních regulačních orgánů nedávno zjistily značné nesrovnalosti mezi inzerovanou rychlostí připojení k internetu a rychlostí, kterou koncoví uživatelé skutečně disponovali. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by proto měli koncové uživatele před uzavřením smlouvy informovat o rychlosti připojení a dalších parametrech kvality služby, které jsou reálně schopni v místě koncového uživatele poskytnout. U pevných a mobilních datových připojení je běžně dostupnou rychlostí rychlost komunikační služby, kterou by spotřebitel mohl očekávat po většinu času, kdy službu využívá, bez ohledu na denní dobu. Běžně dostupná rychlost by měla být odvozena z odhadovaných rozsahů rychlosti, rychlostních průměrů, rychlosti v provozní špičce a minimální rychlosti. Metodika by měla být stanovena v pokynech BEREC a pravidelně revidována a aktualizována, aby odrážela vývoj technologií a infrastruktury. Členské státy by měly zajistit, aby poskytovatelé před uzavřením smlouvy poskytovali uživatelům přístup k srovnatelným informacím o pokrytí mobilních sítí, včetně různých technologií v jejich členském státě, aby se tito koncoví uživatelé mohli kvalifikovaně rozhodnout.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Pokud jde o koncová zařízení, měla by být ve smlouvě uvedena všechna omezení uložená poskytovatelem ve vztahu k používání zařízení, jako je zablokování karty SIM u mobilních přístrojů, a jakékoli poplatky za ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby platnosti. Po uplynutí sjednané doby platnosti smlouvy by neměly být účtovány žádné poplatky.

(57) Pokud jde o koncová zařízení, měla by být ve smlouvě uvedena všechna omezení uložená poskytovatelem ve vztahu k používání zařízení, jako je zablokování karty SIM u mobilních přístrojů, a jakékoli poplatky za ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby platnosti. Po uplynutí sjednané doby platnosti smlouvy by neměly být účtovány žádné poplatky. Ve smlouvách by rovněž měly být uvedeny druhy poskytovaných poprodejních služeb, služeb údržby a služeb zákaznické podpory. Je-li to možné, měly by součástí těchto informací být i technické informace týkající se správného fungování koncového zařízení zvoleného koncovým uživatelem, přičemž by se tyto technické informace poskytovaly na vyžádání. V případě, že nebyla zjištěna technická nekompatibilita, by měly být tyto informace poskytovány bezplatně.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Aby nedocházelo k nepříjemným překvapením z vyúčtování, měli by mít koncoví uživatelé možnost nastavit si maximální finanční částku, kterou za využívání hlasových služeb a připojení k internetu zaplatí. Toto nastavení by mělo být zdarma, spolu s odpovídajícím opakovaně zobrazitelným oznámením odesílaným v případě, kdy hrozí vyčerpání finančního limitu. Jakmile cena poskytnutých služeb dosáhne výše maximální finanční částky, neměly by být dané služby koncovému uživateli dále poskytovány ani účtovány, pokud si koncový uživatel na základě dohody s poskytovatelem jejich další poskytování výslovně nevyžádá.

(58) Aby nedocházelo k nepříjemným překvapením z vyúčtování, měli by mít koncoví uživatelé u všech tarifních služeb možnost stanovit předem maximální finanční částku, kterou za využívání hlasových služeb a připojení k internetu zaplatí. Toto nastavení by mělo zahrnovat vhodná, opakovaně zobrazitelná oznámení odesílaná v případě, kdy hrozí vyčerpání finančního limitu.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(58a) Zpracování osobních údajů uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu, musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1a, kterou se řídí zpracování osobních údajů prováděné v členských státech podle tohoto nařízení a pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých orgánů veřejné správy stanovených členskými státy, a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací1b.

 

________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(58b) Zpracování osobních údajů uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu, by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.1a

 

__________________

 

1aÚř. věst. L 8, 12.1.2001 s. 1.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59) Ze zkušeností členských států a ze studie nedávno vypracované pro Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele vyplývá, že dlouhá smluvní období a automatické či tiché prodlužování smluv představují významnou překážku pro změnu poskytovatele. Je tedy žádoucí, aby koncoví uživatelé měli možnost bezplatně ukončit smlouvu šest měsíců po jejím uzavření. V takovém případě lze koncovému uživateli stanovit povinnost uhradit poskytovateli zůstatkovou hodnotu dotovaného koncového zařízení nebo poměrnou část hodnoty jiné zvláštní nabídky. U automaticky prodloužených smluv by měla platit jednoměsíční výpovědní lhůta.

vypouští se

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63) V zájmu poskytnutí všech služeb na jednom místě a zajištění hladkého přechodu z pohledu koncového uživatele by měl změnu poskytovatele provést přejímající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost. Předávající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost by provedení změny neměl zdržovat ani mu bránit. Měly by být v co největší míře použity automatizované procesy a zajištěna vysoká úroveň ochrany osobních údajů. Dostupnost transparentních, přesných a včasných informací o změně poskytovatele by měla zvýšit důvěru koncových uživatelů v takovou změnu a jejich ochotu aktivně se podílet na tvorbě konkurenčního prostředí.

(63) V zájmu zajištění hladkého přechodu od jednoho poskytovatele k jinému z pohledu koncového uživatele by sdružení BEREC mělo být oprávněno stanovit pokyny týkající se povinností přijímajícího a předávajícího poskytovatele v rámci procesu změny poskytovatele a přenesení čísla, a zajistit tak mimo jiné, aby předávající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost nezdržoval provedení změny ani mu nebránil, aby byl celý postup v co největší míře automatický a aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany osobních údajů. Tyto pokyny by rovněž měly řešit otázku způsobů, jak zajistit, aby koncoví uživatelé mohli službu využívat beze změn a bez přerušení, mimo jiné díky zachování identifikátorů, jako jsou e-mailové adresy, například prostřednictvím možnosti požádat o přesměrování e-mailů. Dostupnost transparentních, přesných a včasných informací o změně poskytovatele by měla zvýšit důvěru koncových uživatelů v takovou změnu a jejich ochotu aktivně se podílet na tvorbě konkurenčního prostředí.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64) Smlouvy s předávajícími poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měly být ukončovány automaticky, jakmile dojde ke změně poskytovatele, bez nutnosti jakýchkoli dalších kroků ze strany koncových uživatelů. V případě předplacených služeb bude případný nevyčerpaný kredit přecházejícímu spotřebiteli proplacen.

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65) Při změně důležitého identifikátoru, například e-mailové adresy, musí být koncovému uživateli zaručena návaznost. Za tímto účelem, a aby se zabránilo ztrátě e-mailové komunikace, by koncoví uživatelé měli mít možnost využít bezplatného nástroje předávajícího poskytovatele služby připojení k internetu pro přesměrování e-mailů v případech, kdy koncový uživatel používá e-mailovou adresu poskytnutou předávajícím poskytovatelem.

vypouští se

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(68) V zájmu zohlednění vývoje na trhu a technického vývoje a v souvislosti se změnami příloh by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70) Prováděcí pravomoci týkající se harmonizace a koordinace oprávnění k využívání rádiového spektra, vlastností bezdrátových přístupových bodů malého dosahu, koordinace přidělování rádiového spektra členskými státy, podrobnějších technických a metodologických pravidel týkajících se evropských virtuálních přístupových produktů a zabezpečení přístupu k internetu a přiměřeného řízení provozu a kvality služeb by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

(70) Prováděcí pravomoci týkající se harmonizace a koordinace oprávnění k využívání rádiového spektra, vlastností bezdrátových přístupových bodů malého dosahu a kritéria přiměřeného využívání by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

____________________

____________________

25Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

25Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) Aby se zajistil soulad cíle tohoto nařízení a opatření nezbytných pro dokončení jednotného trhu elektronických komunikací podle tohoto nařízení s několika konkrétními stávajícími právními předpisy a aby se zohlednily klíčové prvky vyvíjející se rozhodovací praxe, směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ESnařízení č. 531/2012 by měly být změněny. To zahrnuje úpravu směrnice 2002/21/ES a souvisejících směrnic tak, aby mohly být vykládány ve spojení s tímto nařízením, zavedení posílené pravomoci Komise, aby byla zajištěna konzistentnost nápravných opatření ukládaných evropským poskytovatelům elektronických komunikací s významnou tržní silou v rámci evropského konzultačního mechanismu, harmonizaci kritérií pro posuzování vymezení a konkurenceschopnosti relevantních trhů, úpravy systému oznamování podle směrnice 2002/20/ES s ohledem na jednotné evropské oprávnění, jakož i zrušení ustanovení o minimální harmonizaci práv koncových uživatelů stanovených směrnicí 2002/22/ES, která jsou vzhledem k celkové harmonizaci podle tohoto nařízení nadbytečná.

(71) Aby se zajistil soulad cíle tohoto nařízení a opatření nezbytných pro splnění cílů tohoto nařízení s některými stávajícími právními předpisy, je třeba pozměnit směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, nařízení č. 531/2012, nařízení (ES) č. 1211/2009 a rozhodnutí č. 243/2012/EU. To zahrnuje harmonizaci kritérií pro posuzování vymezení a konkurenceschopnosti relevantních trhů, úpravy systému oznamování podle směrnice 2002/20/ES, jakož i zrušení ustanovení o minimální harmonizaci práv koncových uživatelů stanovených směrnicí 2002/22/ES, která jsou vzhledem k harmonizaci podle tohoto nařízení nadbytečná.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72) Trh mobilních komunikací v Unii zůstává roztříštěný a žádná mobilní síť nepokrývá všechny členské státy. Proto, aby mohli svým domácím zákazníkům poskytovat mobilní komunikační služby na jejich cestách v rámci Unie, musí poskytovatelé roamingu nakupovat velkoobchodní roamingové služby od operátorů v daném navštíveném členském státě. Tyto velkoobchodní poplatky představují důležitou překážku poskytování roamingových služeb za ceny odpovídající cenám za domácí mobilní služby. Měla by proto být přijata další opatření, která umožní tyto poplatky snížit. Obchodní nebo technické dohody mezi poskytovateli roamingu, které jim umožňují virtuálně rozšířit pokrytí jejich sítí v Unii, představují způsob, jak internalizovat velkoobchodní náklady. K tomu by měly být nabídnuty odpovídající pobídky, jež přinese úprava některých regulačních povinností uložených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 531/201226. Zejména pokud poskytovatelé roamingu prostřednictvím vlastních sítí nebo prostřednictvím dvoustranných či vícestranných dohod o roamingu zajišťují, aby všem zákazníkům v Unii byly standardně nabízeny roamingové tarify za ceny vnitrostátních tarifů, neměla by se na tyto poskytovatele vztahovat povinnost domovských poskytovatelů umožnit svým zákazníkům přístup k roamingovým hlasovým, textovým a datovým službám libovolného alternativního poskytovatele roamingu, s výhradou přechodného období, pokud již byl tento přístup poskytnut.

vypouští se

__________________

 

26Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

 

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(73) Dvoustranné či vícestranné dohody o roamingu by mobilním operátorům umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní domácí zákazníci využívají roaming v sítích jejich partnerů, považovali za situaci, která je do značné míry shodná s poskytováním služeb těmto zákazníkům v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími dopady na jejich maloobchodní ceny za takové virtuální pokrytí celé Unie propojenými sítěmi. Takové opatření na velkoobchodní úrovni by umožnilo rozvoj nových roamingových produktů, a tím i zvýšilo výběr a konkurenci na maloobchodní úrovni.

vypouští se

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(74) Digitální agenda pro Evropu a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem této politiky je rozdíl mezi roamingovými a vnitrostátními tarify blížící se nule. V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří spadají do některé z hlavních kategorií, u nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří jsou označeni v souvislosti s některým balíčkem vnitrostátních maloobchodních služeb, by měli být v takovém postavení, aby při svých pravidelných cestách v rámci Unie s jistotou opakovali daný vzorec typické domácí spotřeby spojovaný s jejich balíčkem vnitrostátních maloobchodních služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné náklady oproti nákladům při využívání běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe vymezit například na základě rozlišování mezi balíčky vnitrostátních maloobchodních služeb pro zákazníky předplacených služeb a pro tarifní zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně GSM služby (tj. hlasové a textové služby), balíčky upravené podle různých objemů využívaných služeb, balíčky pro korporátní v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky s cenami za jednotku využitých služeb a balíčky nabízející „balíky“ jednotek (např. minuty volání, megabyty dat) za paušální poplatek bez ohledu na skutečnou spotřebu. Různorodost maloobchodních tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na vnitrostátních mobilních trzích v Unii odpovídá na rozličné požadavky uživatelů spojované s konkurenčním tržním prostředím. Flexibilita na vnitrostátních trzích by se měla odrážet i v oblasti roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba mít na paměti, že to, že poskytovatelé roamingu potřebují velkoobchodní vstupy od nezávislých provozovatelů sítí v různých členských státech, může být i nadále oprávněným důvodem k určitým omezením na úrovni přiměřené spotřeby, pokud jsou na tyto roamingové služby uplatňovány vnitrostátní tarify.

vypouští se

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na poskytovatelích roamingu, aby sami posoudili, jaký objem roamingových hlasových, textových a datových služeb je přiměřené zahrnout do maloobchodních balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní regulační orgány by měly dohlížet na to, aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené maximální objemy dodržovali, a zajistit, aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a transparentním způsobem. Vnitrostátní regulační orgány by se při tom měly co nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení BEREC. Ve svých pokynech by mělo sdružení BEREC na základě uživatelských trendů v Unii v oblasti hlasových, textových a datových služeb a vývoje předpokládané spotřeby zejména bezdrátových datových služeb uvést různé vzorové příklady využívání těchto služeb.

(75) Vzhledem k tomu, že poskytovatelé roamingu sami posuzují, jaký objem roamingových hlasových, textových a datových služeb bude zahrnut do maloobchodních balíčků s vnitrostátním tarifem, mohou bez ohledu na zrušení maloobchodních poplatků za roaming do 15. prosince 2015 uplatňovat na využívání regulovaných roamingových služeb poskytovaných na příslušné tuzemské cenové úrovni doložku o přiměřeném využívání roamingu s odkazem na kritéria jejich přiměřeného využívání. Tato kritéria by se měla uplatňovat tak, aby spotřebitelé mohli při pravidelných cestách v rámci Unie bez obav opakovat daný vzorec své typické domácí spotřeby spojený s jejich balíčkem tuzemských maloobchodních služeb. Vnitrostátní regulační orgány by měly dohlížet na to, aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené maximální objemy dodržovali, a zajistit, aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a transparentním způsobem. Vnitrostátní regulační orgány by se přitom měly v návaznosti na výsledky veřejných konzultací co nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení BEREC týkajícími se uplatňování kritérií přiměřeného využívání roamingu v maloobchodních smlouvách poskytovaných poskytovateli roamingu. Ve svých pokynech by mělo sdružení BEREC na základě uživatelských trendů v Unii v oblasti hlasových, textových a datových služeb a vývoje předpokládané spotřeby zejména bezdrátových datových služeb uvést různé vzorové příklady využívání těchto služeb. Cenové stropy eurotarifu by měly až do skončení platnosti nařízení (EU) č. 531/2012 i nadále sloužit jako ochranný limit poplatků za spotřebu přesahující přiměřené maximální objemy.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76) Navíc v důsledku nedávného významného snížení sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii by nyní mělo být možné zrušit dodatečné roamingové poplatky za příchozí hovory.

(76) V zájmu zajištění jasnosti a právní jistoty je třeba stanovit 15. prosinec 2015 jako datum dokončení postupného rušení příplatků za maloobchodní roamingové služby, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 717/2007. Navíc by Komise měla před tímto konečným zrušením maloobchodních příplatků do 30. června 2015 informovat o všech nezbytných změnách velkoobchodních sazeb nebo velkoobchodních tržních mechanismů s přihlédnutím k sazbám za ukončení volání platným pro roaming v celé Unii.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(77) Aby se zajistila stabilita a strategické vedení sdružení BEREC v jeho činnostech, Rada regulačních orgánů BEREC by měla být zastoupena předsedou zaměstnaným na plný úvazek, jehož jmenuje Rada regulačních orgánů na základě zásluh, dovedností a znalostí týkajících se účastníků na trhu elektronických komunikací a těchto trhů a zkušeností v oblasti dohledu a tvorby právních předpisů a na základě otevřeného výběrového řízení organizovaného a vedeného Radou regulačních orgánů, jíž je nápomocna Komise. V případě jmenování prvního předsedy Rady regulačních orgánů by Komise měla mimo jiné sestavit užší seznam uchazečů na základě jejich zásluh, dovedností a znalostí týkajících se účastníků na trhu elektronických komunikací a těchto trhů a zkušeností v oblasti dohledu a tvorby právních předpisů. Pokud jde o následující jmenování, možnost sestavení užšího seznamu uchazečů Komisí by měla být přezkoumána ve zprávě předkládané podle tohoto nařízení. Úřad BEREC by proto měl mít předsedu Rady regulačních orgánů, řídící výbor a správního ředitele.

vypouští se

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(78) Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(78) Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 a rozhodnutí 243/2012/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(79) Komise si může kdykoliv, kdy to bude považovat za nezbytné pro provádění tohoto nařízení, vyžádat stanovisko sdružení BEREC v souladu s nařízením (ES) č. 1211/2009.

(79) Pokud to bude nezbytné pro provádění tohoto nařízení, měla by si Komise vyžádat stanovisko sdružení BEREC v souladu s nařízením (ES) č. 1211/2009.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 79 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(79a) Předpisový rámec pro elektronické komunikace by měl být přezkoumán, jak je požadováno v usnesení Evropského parlamentu o provádění zprávy o předpisovém rámci pro elektronické komunikace1a. Přezkum by měl být založen na následném posouzení dopadu tohoto rámce od roku 2009, důkladné konzultaci a detailním předběžném posouzení očekávaného dopadu řešení navrhovaných na základě přezkumu. Návrhy by měly být předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby měl zákonodárný orgán dostatek času návrhy řádně analyzovat a projednat.

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví zásady regulace a podrobná pravidla nezbytná pro dokončení jednotného evropského trhu elektronických komunikací, kde:

1. Toto nařízení stanoví pravidla nezbytná pro:

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) poskytovatelé sítí a služeb elektronických komunikací mají právo, možnost i snahu rozvíjet, rozšiřovat a provozovat své sítě a poskytovat služby bez ohledu na to, kde mají své sídlo nebo kde na území Unie se nacházejí jejich zákazníci;

a) usnadnění praktického výkonu práva poskytovatelů sítí a služeb elektronických komunikací provozovat své sítě a poskytovat služby bez ohledu na to, kde mají své sídlo nebo kde na území Unie se nacházejí jejich zákazníci, a to prostřednictvím harmonizovaného a zjednodušeného systému oznamování využívajícího jednotný vzor;

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) občané a podniky mají právo a možnost přístupu ke konkurenceschopným, bezpečným a spolehlivým službám elektronických komunikací bez ohledu na to, z jakého místa v Unii jsou služby poskytovány, a aniž by čelili omezením přeshraničního poskytování těchto služeb nebo neodůvodněným dodatečným nákladům.

b) usnadnění praktického výkonu práva občanů a podniků získat přístup ke konkurenceschopným, bezpečným a spolehlivým službám elektronických komunikací se společnými pravidly, která zaručují vysokou úroveň ochrany, soukromí a bezpečnosti jejich osobních údajů, aniž by čelili omezením přeshraničního poskytování těchto služeb nebo neodůvodněným dodatečným nákladům a sankcím.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) dosažení koordinovanějšího rámce Unie pro harmonizované rádiové spektrum pro služby bezdrátových širokopásmových komunikací;

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) postupné zrušení neodůvodněných příplatků za roamingové komunikace v Unii.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví zejména zásady regulace, podle kterých, ve spojení s ustanoveními směrnic 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, Komise, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a příslušné vnitrostátní orgány jednají v rámci svých pravomocí s cílem:

2. Toto nařízení stanoví zejména zásady regulace, podle kterých, ve spojení s ustanoveními směrnic 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, Komise, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a příslušné vnitrostátní a regionální orgány jednají v rámci svých pravomocí s cílem:

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistit zjednodušené, předvídatelné a konvergentní podmínky regulace klíčových administrativních a obchodních aspektů, včetně přiměřenosti jednotlivých požadavků, které mohou být zavedeny v návaznosti na analýzu trhu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podpořit udržitelnost hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu a konkurenceschopnost Unie v celosvětovém měřítku a, jakmile bude těchto cílů dosaženo, odpovídajícím způsobem snížit regulaci určitých tržních odvětví;

vypouští se

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) upřednostňovat investice a inovace do nové a lepší vysokokapacitní infrastruktury, která pokryje celou Unii a uspokojí měnící se poptávku ze strany koncových uživatelů;

c) upřednostňovat investice a inovace do nové a lepší vysokokapacitní infrastruktury a zajistit, aby tato infrastruktura pokryla celou Unii a uspokojovala měnící se poptávku ze strany koncových uživatelů bez ohledu na to, kde na území Unie se tito koncoví uživatelé nacházejí;

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) usnadnit poskytování inovativních a vysoce kvalitních služeb;

vypouští se

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) zajistit dostupnost a vysoce efektivní využívání rádiového spektra, ať už na základě všeobecného nebo individuálního uživatelského oprávnění, pro bezdrátové širokopásmové služby, a tím podpořit inovace, investice, zaměstnanost a koncové uživatele;

vypouští se

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) sloužit zájmům občanů a koncových uživatelů v otázce konektivity vytvořením lepších podmínek pro investice, tak aby se zvýšil výběr a kvalita dostupnosti sítí a služeb a usnadnila mobilita v rámci Unie a sociální i územní začlenění.

vypouští se

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno zavádění jednotících regulačních zásad uvedených v odstavci 2, toto nařízení dále stanoví nezbytná podrobná pravidla pro:

vypouští se

a) jednotné evropské oprávnění pro poskytovatele služeb elektronických komunikací;

 

b) další sbližování podmínek regulace, pokud jde o nutnost a přiměřenost nápravných opatření ukládaných vnitrostátními regulačními orgány evropským poskytovatelům elektronických komunikací;

 

c) jednotné poskytování určitých velkoobchodních produktů širokopásmového připojení v rámci Unie podle sjednocených podmínek regulace;

 

d) koordinovaný evropský rámec pro přidělování harmonizovaného rádiového spektra pro služby bezdrátové vysokorychlostní komunikace a tím vytvoření evropského bezdrátového prostoru;

 

e) harmonizaci pravidel týkajících se práv koncových uživatelů a podporu účinné hospodářské soutěže na maloobchodních trzích a tím vytvoření evropského spotřebitelského prostoru elektronických komunikací;

 

f) postupné zrušení neodůvodněných příplatků za komunikace v rámci Unie a roamingové komunikace v Unii.

 

Odůvodnění

Vzhledem k přesunu práv spotřebitelů obsažených v tomto návrhu nařízení do směrnice o univerzální službě není potřeba tato práva zachovávat v návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Tímto nařízení nejsou dotčeny předpisy Unie v oblasti ochrany údajů ani články 7 a 8 Listiny základních práv a svobod Evropské unie.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „evropským poskytovatelem elektronických komunikací“ se rozumí podnik usazený v Unii, který zajišťuje, resp. poskytuje nebo má v úmyslu zajišťovat, resp. poskytovat sítě nebo služby elektronických komunikací ve více než jednom členském státě, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jedné nebo více dceřiných společností, a který nelze považovat za dceřinou společnost jiného poskytovatele elektronických komunikací;

vypouští se

Odůvodnění

Tato ustanovení zavádějí velmi složitou konstrukci zahrnující nepředvídatelnou strukturu dohledu. Jakýkoli takový návrh by měl projít důkladným a zevrubným procesem konzultací, a měl by proto být analyzován při přezkumu celého rámce.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) „dceřinou společností“ se rozumí podnik, v němž má jiný podnik přímo nebo nepřímo:

vypouští se

i) pravomoc vykonávat více než polovinu hlasovacích práv, nebo

 

ii) pravomoc jmenovat více než polovinu členů dozorčí rady, představenstva nebo orgánů právně zastupujících podnik, nebo

 

iii) právo spravovat záležitosti podniku;

 

 

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) „jednotným evropským oprávněním“ se rozumí právní rámec platný pro evropského poskytovatele elektronických komunikací v celé Unii na základě všeobecného oprávnění uděleného v domovském členském státě a v souladu s tímto nařízením;

vypouští se

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) „domovským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž má evropský poskytovatel elektronických komunikací hlavní provozovnu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) „hlavní provozovnou“ se rozumí místo usazení v členském státě, v němž jsou přijímána hlavní rozhodnutí, pokud jde o poskytování sítí nebo služeb elektronických komunikací v Unii a s tím související investice;

vypouští se

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) „hostitelským členským státem“ se rozumí členský stát jiný než domovský členský stát, v němž evropský poskytovatel elektronických komunikací zajišťuje sítě nebo poskytuje služby elektronických komunikací;

vypouští se

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) „harmonizovaným rádiovým spektrem pro bezdrátové širokopásmové komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, jehož dostupnost a efektivní využívání je regulováno harmonizovanými předpisy na úrovni Unie, zejména rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES27, a které je určeno pro služby elektronických komunikací s výjimkou služeb rozhlasového a televizního vysílání;

(8) „harmonizovaným rádiovým spektrem pro bezdrátové širokopásmové komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, jehož dostupnost, efektivita a primární využívání je regulováno harmonizovanými předpisy na úrovni Unie v souladu s ustanoveními směrnice 2002/21/ES a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES27, a které je určeno pro služby elektronických komunikací s výjimkou služeb rozhlasového a televizního vysílání;

__________________

__________________

27Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) „bezdrátovým přístupovým bodem malého dosahu“ se rozumí zařízení pro bezdrátový přístup k síti malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, které může nebo nemusí být součástí veřejné pozemní mobilní komunikační sítě a vybaveno jednou nebo více anténami s minimálním vizuálním dopadem a které umožňuje bezdrátový přístup veřejnosti k sítím elektronických komunikací bez ohledu na použitou topologii sítě;

(9) „bezdrátovým přístupovým bodem malého dosahu“ se rozumí zařízení pro bezdrátový přístup k síti malých rozměrů, s nízkým výkonem a malého dosahu, využívající licenční pásmo nebo kombinaci licenčního a bezlicenčního pásma, které může nebo nemusí být součástí veřejné pozemní mobilní komunikační sítě a vybaveno jednou nebo více anténami s minimálním vizuálním dopadem a které umožňuje bezdrátový přístup veřejnosti k sítím elektronických komunikací bez ohledu na použitou topologii sítě;

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) „rádiovou místní sítí (RLAN)“ se rozumí bezdrátové přístupové systémy s nízkým výkonem a malým dosahem a s nízkým rizikem interferencí s jinými podobnými systémy umístěnými v bezprostřední blízkosti jinými uživateli, které fungují na základě nevýhradního využívání spektra, jehož dostupnost a efektivní využívání je regulováno harmonizovanými předpisy na úrovni Unie;

(10) „rádiovou místní sítí (RLAN)“ se rozumí bezdrátové přístupové systémy s nízkým výkonem a malým dosahem a s nízkým rizikem interferencí s jinými podobnými systémy umístěnými v bezprostřední blízkosti jinými uživateli, které fungují na základě bezlicenčního využívání spektra, jehož dostupnost a efektivní využívání je regulováno harmonizovanými předpisy na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) „virtuálním širokopásmovým připojením“ se rozumí typ velkoobchodního přístupu k širokopásmovým sítím, který sestává z virtuálního přístupu do objektu zákazníka přes libovolnou architekturu přístupové sítě (kromě fyzického zpřístupnění) a služby přenosu na vymezený soubor bodů předávky a který zahrnuje zvláštní síťové prvky, zvláštní síťové funkce a pomocné IT systémy;

vypouští se

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) „konektivitou se zaručenou kvalitou služby (ASQ)“ se rozumí produkt dostupný prostřednictvím IP ústředny, který zákazníkům umožňuje nastavit komunikační IP spojení mezi propojovacím bodem a jedním nebo několika koncovými body pevné sítě a umožňuje stanovenou úroveň výkonnosti end-to-end sítě pro poskytování specifických služeb koncovým uživatelům založených na poskytování určité zaručené kvality služeb podle daných parametrů;

vypouští se

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) „komunikačními službami na dálku“ se rozumí zprávy nebo hlasové služby končící mimo místní ústřednu a oblast podléhající místním poplatkům určenou geografickým kódem oblasti podle národního číslovacího plánu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) „službou připojení k internetu“ se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací, která umožňuje připojení k internetu, a tím propojení prakticky všech koncových bodů připojených k internetu, bez ohledu na použitou technologii sítě;

(14) „službou připojení k internetu“ se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací, která umožňuje připojení k internetu, a tím propojení prakticky všech koncových bodů internetu, bez ohledu na použité technologie sítě nebo koncové zařízení;

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) „specializovanými službami“ se rozumí služby elektronických komunikací nebo jiné služby, které umožňují přístup ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo službám, případně jejich kombinaci, a jejichž technické vlastnosti jsou mezi koncovými body kontrolovány, nebo které umožňují odesílat nebo přijímat data mezi určitým počtem subjektů nebo koncových bodů a nejsou nabízeny ani běžně používány jako náhrada za službu připojení k internetu;

(15) „specializovanými službami“ se rozumí služby elektronických komunikací optimalizované pro konkrétní obsah, aplikace nebo služby, případně jejich kombinaci, které jsou poskytovány prostřednictvím logicky oddělené kapacity s přísnou kontrolou přístupu s cílem zajistit zvýšenou kvalitu v celém rozsahu a nejsou nabízeny ani nejsou použitelné jako náhrada za službu připojení k internetu;

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) „přejímajícím poskytovatelem elektronických komunikací pro veřejnost“ se rozumí poskytovatel služby elektronických komunikací pro veřejnost, na kterého se telefonní číslo nebo služba převádí;

vypouští se

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) „předávajícím poskytovatelem elektronických komunikací pro veřejnost“ se rozumí poskytovatel služby elektronických komunikací pro veřejnost, od kterého se telefonní číslo nebo služba převádí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský poskytovatel elektronických komunikací má právo zajišťovat sítě a poskytovat služby elektronických komunikací v celé Unii a vykonávat práva spojená se zajišťováním sítí a poskytováním služeb ve všech členských státech, v nichž vykonává svou činnost na základě jednotného evropského oprávnění, jež podléhá pouze oznamovací povinnosti podle článku 4.

1. Každý poskytovatel elektronických komunikací má právo zajišťovat sítě a poskytovat služby elektronických komunikací v celé Unii a vykonávat práva spojená se zajišťováním sítí a poskytováním služeb ve všech členských státech, v nichž vykonává svou činnost.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, a aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 531/2012, podléhá činnost evropského poskytovatele elektronických komunikací pravidlům a podmínkám uplatňovaným v jednotlivých dotčených členských státech v souladu s právními předpisy Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od článku 12 směrnice 2002/20/ES mohou být evropskému poskytovateli elektronických komunikací uloženy správní poplatky uplatňované v hostitelském členském státě, pouze pokud je jeho roční obrat služeb elektronických komunikací v tomto členském státě vyšší než 0,5 % celkového obratu vnitrostátních elektronických komunikací. Při vyměřování těchto poplatků se bere v úvahu pouze obrat služeb elektronických komunikací v daném členském státě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 13 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/22/ES může být evropskému poskytovateli elektronických komunikací uložena povinnost podílet se na nesení čistých nákladů spojených s povinností poskytovat univerzální službu v hostitelském členském státě, pouze pokud je jeho roční obrat služeb elektronických komunikací v tomto členském státě vyšší než 3 % celkového obratu vnitrostátních elektronických komunikací. Při vyměřování tohoto podílu na nákladech se bere v úvahu pouze obrat v daném členském státě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Evropský poskytovatel elektronických komunikací má v objektivně srovnatelných situacích nárok na rovné zacházení ze strany vnitrostátních regulačních orgánů různých členských států.

5. Vnitrostátní regulační orgány musí zacházet s poskytovateli elektronických komunikací ve srovnatelných situacích stejným způsobem bez ohledu na to, ve kterém členském státě jsou usazeni.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě, že mezi podniky, jedním z nichž je evropský poskytovatel elektronických komunikací, vznikne spor týkající se povinností v hostitelském členském státě vyplývajících ze směrnic 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, tohoto nařízení nebo nařízení (EU) č. 531/2012, může se evropský poskytovatel elektronických komunikací obrátit na vnitrostátní regulační orgán svého domovského členského státu, který může v zájmu vytváření jednotné regulační praxe vydat k dané věci své stanovisko. Vnitrostátní regulační orgán hostitelského členského státu při rozhodování sporu toto stanovisko vnitrostátního regulačního orgánu domovského členského státu v co nejvyšší míře zohlední.

vypouští se

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Evropští poskytovatelé elektronických komunikací, kteří jsou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost oprávněni zajišťovat sítě a poskytovat služby elektronických komunikací ve více než jednom členském státě, předloží oznámení podle článku 4 nejpozději do 1. července 2016.

vypouští se

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na harmonizované rádiové spektrum pro bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na harmonizované rádiové spektrum pro bezdrátové širokopásmové komunikace v souladu se směrnicí 2002/21/ES, rozhodnutím 676/2002/ES a rozhodnutím 234/2012.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tímto oddílem není dotčeno právo členských států vybírat poplatky za zajištění optimálního využití zdrojů rádiového spektra v souladu s článkem 13 směrnice 2002/20/ES a uspořádat a využívat vlastní rádiová spektra pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

2. Tímto oddílem není dotčeno právo členských států vybírat poplatky za zajištění optimálního využití zdrojů rádiového spektra v souladu s článkem 13 směrnice 2002/20/ES a uspořádat a využívat vlastní rádiová spektra pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany a pro dosažení cílů veřejného zájmu, jako je kulturní rozmanitost a pluralita sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší míře zohlední jakékoli relevantní stanovisko vydané Skupinou pro politiku rádiového spektra (RSPG), jež byla zřízena rozhodnutím Komise 2002/622/ES28.

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší míře zohlední relevantní stanoviska vydaná Skupinou pro politiku rádiového spektra (RSPG), jež byla zřízena rozhodnutím Komise 2002/622/ES28 a osvědčené regulační postupy, zprávy nebo rady sdružení BEREC týkající se záležitostí spadajících do jeho působnosti.

_______________

______________

28Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

28Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 26. července 2002, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Harmonizace určitých aspektů týkajících se převodu či pronájmu individuálních práv na využívání rádiových frekvencí a jejich trvání

 

1. Aniž je dotčena směrnice 2012/21 a použití pravidel hospodářské soutěže na podniky, řídí se převod nebo pronájem práv na využívání rádiového spektra nebo jeho částí, která jsou uvedena v čl. 6 odst. 8 rozhodnutí č. 243/2012/EU, těmito ustanoveními:

 

a) členské státy zajistí, aby byly aktuální informace o všech těchto právech na využívání veřejně přístupné ve standardizované elektronické podobě;

 

b) členské státy nesmějí bránit tomu, aby byla tato práva na využívání převedena na stávajícího držitele nebo mu byla pronajata;

 

c) v případech, na které se nevztahuje písmeno b), mohou členské státy odmítnout převod pouze tehdy, pokud se zjistí, že existuje zjevné riziko, že by nový držitel nebyl schopen plnit stávající podmínky práva na využívání;

 

d) v případech, na které se nevztahuje písmeno b), nemohou členské státy odmítnout pronájem, pokud se převoditel zaváže, že bude i nadále odpovídat za plnění stávajících podmínek práva na využívání.

 

2. V celkových správních poplatcích uložených podnikům v souvislosti se zpracováním žádosti o převod nebo pronájem spektra smí být zahrnuty pouze správní náklady včetně souvisejících kroků, jako je vydání nového práva na využívání, které vznikly při zpracování žádosti. Veškeré tyto poplatky jsou ukládány objektivním, transparentním a přiměřeným způsobem, který minimalizuje dodatečné správní náklady a související poplatky. Na uložení poplatků dle tohoto odstavce se vztahuje čl. 12 odst. 2 směrnice 2002/20/ES.

 

3. Veškerá práva na využívání spektra se udělují na období nejméně 25 let a v každém případě na období potřebné ke stimulaci investic a hospodářské soutěže a k odrazení od nedostatečného využívání nebo „hromadění“ spektra. Členské státy mohou udělit práva na využívání na dobu neurčitou.

 

4. Členské státy mohou přijmout přiměřená a nediskriminační ustanovení o odebrání práv, včetně práv s minimální dobou trvání 25 let, s cílem zajistit efektivní využívání spektra. mimo jiné s ohledem na řízení spektra, národní bezpečnost, porušení licence, harmonizovanou změnu využívání pásma a neplacení poplatků.

 

5. Doba trvání všech stávajících práv na využívání spektra se tímto prodlužuje na 25 let od data jejich udělení, aniž jsou dotčeny jiné podmínky související s právem na využívání a s právy na využívání na dobu neurčitou.

 

6. Zavedení minimální doby trvání licence v délce 25 let by nemělo bránit tomu, aby regulační orgány vydávaly dočasné licence a licence pro sekundární použití v harmonizovaném pásmu.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové spektrum přispívají rozvoji bezdrátového prostoru, v němž se spojují investice a podmínky hospodářské soutěže v oblasti vysokorychlostních bezdrátových širokopásmových komunikací a který umožňuje plánování a poskytování integrovaných sítí a služeb pro více území a dosahování úspor z rozsahu, což přináší podporu inovací, hospodářského růstu a dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Aniž jsou dotčeny cíle obecného zájmu, přispívají příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové spektrum k rozvoji bezdrátového prostoru, v němž se spojují investice a podmínky hospodářské soutěže v oblasti vysokorychlostních bezdrátových širokopásmových komunikací a který umožňuje plánování a poskytování integrovaných, interoperabilních, otevřených sítí a služeb pro více území a dosahování úspor z rozsahu, což přináší podporu inovací, hospodářského růstu a dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Pokud jde o využívání rádiového spektra, příslušné vnitrostátní orgány neuplatňují postupy ani nestanoví podmínky, které mohou nepřiměřeně omezovat evropské poskytovatele elektronických komunikací v poskytování integrovaných sítí elektronických komunikací a služeb v několika členských státech nebo v rámci Unie.

Pokud jde o využívání rádiového spektra, příslušné vnitrostátní orgány neuplatňují postupy ani nestanoví podmínky, které mohou nepřiměřeně omezovat poskytovatele elektronických komunikací v poskytování integrovaných sítí elektronických komunikací a služeb v několika členských státech nebo v rámci Unie. Zajišťují, aby rozvoj takového bezdrátového prostoru nevytvářel interference, které by nepřiměřeně omezovaly provoz stávajících služeb nebo aplikací v příslušných pásmech spektra a sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné vnitrostátní orgány zavedou systém udělování oprávnění k využívání rádiového spektra, jenž je nejméně zatěžující, a to na základě objektivních, transparentních, nediskriminačních a přiměřených kritérií tak, aby se maximalizovala flexibilita a účinnost při využívání rádiového spektra a aby se v rámci Unie podpořily srovnatelné podmínky týkající se integrovaných investic a operací na více územích, které realizují evropští poskytovatelé elektronických komunikací.

2. Příslušné vnitrostátní orgány zavedou systém udělování oprávnění k využívání rádiového spektra, jenž je nejméně zatěžující, a to na základě objektivních, transparentních, nediskriminačních a přiměřených kritérií tak, aby se maximalizovala flexibilita a účinnost při využívání rádiového spektra a aby se v rámci Unie podpořily srovnatelné podmínky týkající se integrovaných investic a operací na více územích, které realizují poskytovatelé elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány při stanovování podmínek a postupů týkajících se oprávnění k využívání rádiového spektra zohlední zejména rovné zacházení mezi stávajícími a potenciálními operátory a mezi evropskými poskytovateli elektronických komunikací a jinými podniky.

3. Příslušné vnitrostátní orgány při stanovování podmínek a postupů týkajících se oprávnění k využívání rádiového spektra zohlední zejména objektivní, transparentní a nediskriminační zacházení mezi stávajícími a potenciálními operátory a rovněž kolektivní, sdílené a bezlicenční využívání spektra. Příslušné vnitrostátní orgány také zajistí koexistenci stávajících a nových uživatelů rádiového spektra. Za tímto účelem provedou komplexní posouzení dopadů a vedou konzultace, v obou případech se všemi zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž je tím dotčen odstavec 5, příslušné vnitrostátní orgány při stanovování podmínek a postupů týkajících se oprávnění k využívání rádiového spektra zohlední tyto regulační zásady a případně s nimi zajistí soulad:

4. Aniž je tím dotčen odstavec 5, příslušné vnitrostátní orgány při stanovování podmínek a postupů týkajících se oprávnění k využívání rádiového spektra zohlední tyto regulační zásady a případně s nimi zajistí soulad:

a) maximalizovat zájem koncových uživatelů, včetně zájmu koncových uživatelů na dlouhodobých investicích a inovacích v oblasti bezdrátových sítí a služeb i na účinné hospodářské soutěži;

a) maximalizovat zájem koncových uživatelů, včetně zájmu koncových uživatelů na dlouhodobých investicích a inovacích v oblasti bezdrátových sítí a služeb i na účinné hospodářské soutěži;

b) zajistit nejefektivnější využívání a účinné řízení rádiového spektra;

b) zajistit co nejefektivnější využívání a účinné řízení rádiového spektra a dostupnost bezlicenčního spektra;

c) zajistit předvídatelné a srovnatelné podmínky, které umožní plánování investic do sítí a služeb v rámci více území a dosahování úspor z rozsahu;

c) zajistit předvídatelné a srovnatelné podmínky, které umožní dlouhodobé investice do sítí a služeb v rámci více území a dosahování úspor z rozsahu;

d) zajistit nezbytnost a přiměřenost stanovených podmínek, a to i prostřednictvím objektivního posouzení toho, zda je odůvodněno stanovení dodatečných podmínek, jež by mohly být ve prospěch určitých operátorů nebo by je mohly omezovat;

d) zajistit nezbytnost a přiměřenost stanovených podmínek, a to i prostřednictvím objektivního a transparentního posouzení toho, zda je odůvodněno stanovení dodatečných podmínek, jež by mohly být ve prospěch určitých operátorů nebo by je mohly omezovat;

e) zajistit rozsáhlé územní pokrytí vysokorychlostními bezdrátovými širokopásmovými sítěmi a vysokou úroveň připojení a spotřeby souvisejících služeb.

e) zajistit rozsáhlé územní pokrytí vysokorychlostními bezdrátovými širokopásmovými sítěmi a vysokou úroveň připojení a spotřeby souvisejících služeb při zohlednění veřejného zájmu a sociální, kulturní a ekonomické hodnoty spektra jako celku.

 

ea) zajistit, aby byl v případě jakékoli změny politiky týkající se účinného využívání spektra zohledněn její dopad na veřejný zájem, pokud jde o škodlivé interference a náklady.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí dostupnost informací o podmínkách pro udělení oprávnění a postupech pro využívání rádiového spektra a umožní zúčastněným stranám, aby v průběhu procesu vyjádřily své stanovisko.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) technické charakteristiky jednotlivých pásem rádiového spektra, která jsou k dispozici;

a) technické charakteristiky a současné a plánované využití jednotlivých pásem rádiového spektra, která jsou k dispozici;

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nejefektivnější využití rádiového spektra v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední charakteristiky dotčeného pásma nebo pásem;

a) nejefektivnější využití rádiového spektra v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední charakteristiky a současné a plánované využití dotčeného pásma nebo pásem;

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby případné poplatky za práva na využívání rádiového spektra:

Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby případné poplatky za práva na využívání všech typů rádiového spektra:

a) přiměřeně odrážely sociální a ekonomickou hodnotu rádiového spektra, včetně přínosných externalit;

a) přiměřeně odrážely sociální, kulturní a ekonomickou hodnotu rádiového spektra, včetně přínosných externalit;

b) nevedly k nedostatečnému využívání a posilovaly investice do kapacity, pokrytí a kvality sítí a služeb;

b) nevedly k nedostatečnému využívání a posilovaly investice do kapacity, pokrytí a kvality sítí a služeb;

c) nevyvolávaly diskriminaci a zajišťovaly rovnost příležitostí mezi operátory, včetně rovnosti mezi stávajícími a potenciálními operátory;

c) nevyvolávaly diskriminaci a zajišťovaly rovnost příležitostí mezi operátory, včetně rovnosti mezi stávajícími a potenciálními operátory;

d) zajišťovaly optimální rozdělení mezi jednorázovými a případnými periodickými platbami a zohledňovaly zejména potřebu podněcovat rychlé rozšíření sítí a využívání rádiového spektra v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a e).

d) zajišťovaly optimální rozdělení mezi platbami předem a pokud možno periodickými platbami a zohledňovaly zejména potřebu podněcovat rychlé rozšíření sítí a využívání rádiového spektra v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a e).

 

da) nebyly placeny déle než jeden rok předtím, než operátoři budou moci začít využívat rádiové spektrum.

 

Technické a regulační podmínky spojené s právy na využívání rádiového spektra se stanoví a zpřístupní operátorům a zúčastněným stranám před zahájením aukce.

Tímto odstavcem není dotčeno použití odstavce 5, pokud jde o podmínky vyplývající z rozdílných poplatků účtovaných jednotlivými operátory, které jsou stanoveny s cílem podpořit účinnou hospodářskou soutěž.

Tímto odstavcem není dotčeno použití odstavce 5, pokud jde o podmínky vyplývající z rozdílných poplatků účtovaných jednotlivými operátory, které jsou stanoveny s cílem podpořit účinnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže technické podmínky týkající se dostupnosti a efektivního využívání harmonizovaného rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace umožňují využívání relevantního rádiového spektra v rámci režimu udělování všeobecného oprávnění, příslušné vnitrostátní orgány nestanoví žádné dodatečné podmínky a zamezí veškerému jinému využívání, jež by narušovalo účinné uplatňování tohoto harmonizovaného režimu.

1. Jestliže technické podmínky týkající se dostupnosti a efektivního využívání harmonizovaného rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace umožňují využívání relevantního rádiového spektra v rámci režimu udělování všeobecného oprávnění, příslušné vnitrostátní orgány nestanoví žádné dodatečné podmínky a zamezí veškerému jinému využívání, jež by narušovalo účinné uplatňování tohoto harmonizovaného režimu. Tímto ustanovením není dotčen čl. 2 odst. 8.

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné vnitrostátní orgány stanoví časové harmonogramy pro přiznání nebo opětovné přidělení práv na využívání spektra nebo prodloužení platnosti těchto práv za podmínek, jež se vztahují na stávající práva; tato práva se uplatní na rádiové spektrum harmonizované pro účely bezdrátových širokopásmových komunikací.

1. Při plném zohlednění směrnice 2002/21/ES, zejména jejích článků 7, 8, 8a, 9 a 9a, rozhodnutí č. 676/2002/EU a rozhodnutí č. 243/2012/EU, zejména jeho článků 2, 3, 5 a 6, stanoví příslušné vnitrostátní orgány časové harmonogramy pro přiznání nebo opětovné přidělení práv na využívání spektra nebo prodloužení platnosti těchto práv za podmínek, jež se vztahují na stávající práva.

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Délka trvání práv na využívání spektra nebo lhůty pro následné prodloužení jejich platnosti jsou stanoveny s dostatečným předstihem před zahájením příslušného postupu, jenž je uveden v časovém harmonogramu podle prvního pododstavce. Časové harmonogramy, délka trvání práv a cyklus prodlužování jejich platnosti zohledňují potřebu předvídatelného investičního prostředí, efektivní možnost uvolnit jakékoli nové relevantní pásmo rádiového spektra, které bylo harmonizováno pro účely bezdrátových širokopásmových komunikací, a dobu amortizace souvisejících investic za podmínek hospodářské soutěže.

vypouští se

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může s cílem zajistit soudržné provádění odstavce 1 v rámci celé Unie, a zejména s cílem zajistit synchronizovanou dostupnost bezdrátových služeb v Unii, formou prováděcích aktů:

2. S cílem zajistit jednotné provádění odstavce 1 v rámci celé Unie, a zejména s cílem zajistit synchronizovanou dostupnost bezdrátových služeb v Unii, Komise formou prováděcích aktů, které musí být přijaty do jednoho roku ode dne, kdy vstoupí v platnost toto nařízení:

a) stanovit společný časový harmonogram pro Unii jako celek nebo časové harmonogramy odpovídající okolnostem v jednotlivých kategoriích členských států, datum nebo data pro přiznání individuálních práv na využívání harmonizovaného pásma nebo kombinace komplementárních harmonizovaných pásem a pro umožnění skutečného využívání rádiového spektra pro účely výlučného nebo sdíleného poskytování bezdrátových širokopásmových komunikací v rámci Unie;

a) stanoví společný časový harmonogram pro Unii jako celek nebo časové harmonogramy odpovídající okolnostem v jednotlivých kategoriích členských států, datum nebo data pro přiznání individuálních práv na využívání harmonizovaného pásma nebo kombinace komplementárních harmonizovaných pásem a pro umožnění skutečného využívání rádiového spektra pro účely výlučného nebo sdíleného poskytování bezdrátových širokopásmových komunikací v rámci Unie;

b) stanovit minimální délku platnosti práv přiznávaných v rámci harmonizovaných pásem;

b) stanoví minimální délku platnosti práv udělovaných v rámci harmonizovaných pásem, která není kratší než 25 let, v každém případě tak, aby délka platnosti těchto práv umožnila vytvářet pobídky k investicím, inovacím a rozvoji hospodářské soutěže a odrazovala od nedostatečného využívání nebo „hromadění“ spektra; nebo stanoví, že jsou práva udělována s platností na dobu neurčitou;

c) v případě práv, která ze své podstaty nejsou přiznána na dobu neurčitou, stanovit synchronizované ukončení nebo prodloužení jejich platnosti v Unii jako celku;

c) v případě práv, která ze své podstaty nejsou přiznána na dobu neurčitou, stanoví synchronizované ukončení nebo prodloužení jejich platnosti v Unii jako celku;

d) definovat datum ukončení platnosti stávajících práv na využívání jiných harmonizovaných pásem, než jsou pásma určená pro účely bezdrátových širokopásmových komunikací, nebo v případě práv na dobu neurčitou datum stanovené pro takovou změnu práva na využívání tak, aby se umožnilo poskytování bezdrátových širokopásmových komunikací.

d) stanoví datum změny stávajícího práva na využívání spektra u harmonizovaných pásem pro bezdrátové širokopásmové komunikace tak, aby se umožnilo poskytování bezdrátových širokopásmových komunikací.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 2002/21/ES.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může rovněž přijmout prováděcí akty harmonizující datum ukončení platnosti individuálních práv na využívání rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace v harmonizovaných pásmech nebo datum prodloužení platnosti těchto práv, která v okamžiku přijetí uvedených aktů již existují, aby v celé Unii dosáhla synchronizace data prodloužení platnosti práv na využívání těchto pásem nebo jejich opětovného přidělení, a to včetně případné synchronizace s datem prodloužení platnosti práv k využívání jiných pásem harmonizovaných prováděcími opatřeními, jež byla přijata v souladu s odstavcem 2 nebo s tímto odstavcem, nebo datem jejich opětovného přidělení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

V souladu čl. 8a odst. 4, Komise rovněž do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost přijme prováděcí akty harmonizující datum ukončení platnosti individuálních práv na využívání rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace v harmonizovaných pásmech nebo datum prodloužení platnosti těchto práv, která v okamžiku přijetí uvedených aktů již existují, aby v celé Unii dosáhla synchronizace data prodloužení platnosti práv na využívání těchto pásem nebo jejich opětovného přidělení, a to včetně případné synchronizace s datem prodloužení platnosti práv k využívání jiných pásem harmonizovaných prováděcími opatřeními, jež byla přijata v souladu s odstavcem 2 nebo s tímto odstavcem, nebo datem jejich opětovného přidělení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Jestliže prováděcí akty podle tohoto odstavce stanoví harmonizované datum prodloužení platnosti práv na využívání rádiového spektra nebo datum jejich opětovného přidělení, které následuje po datu ukončení platnosti stávajících individuálních práv na využívání rádiového spektra v jakémkoli členském státě nebo po datu jejího prodloužení, příslušné vnitrostátní orgány prodlouží platnost stávajících práv podle harmonizovaného data za stejných hmotněprávních podmínek pro udělení oprávnění, jež platily dříve, včetně jakýchkoli použitelných periodických poplatků.

Jestliže prováděcí akty podle tohoto odstavce stanoví harmonizované datum prodloužení platnosti práv na využívání rádiového spektra nebo datum jejich opětovného přidělení, které následuje po datu ukončení platnosti stávajících individuálních práv na využívání rádiového spektra v jakémkoli členském státě nebo po datu jejího prodloužení, prodlužuje se doba trvání těchto práv, aniž jsou dotčeny jiné podmínky související s těmito právy.

Je-li doba, o níž se v souladu s druhým pododstavcem prodlužuje platnost práv, ve srovnání s původní dobou platnosti práv na využívání významná, příslušné vnitrostátní orgány mohou pro účely prodloužení platnosti práv upravit dříve použitelné podmínky pro udělení oprávnění, které jsou s ohledem na změnu okolností nezbytné, a to včetně uložení dodatečných poplatků. Tyto dodatečné poplatky jsou vypočítány za použití poměru pro rata temporis jakéhokoli počátečního poplatku za původní práva na využívání, který byl výslovně vypočítán s odkazem na původní délku platnosti práv.

 

Prováděcí akty podle tohoto odstavce nestanoví požadavek na zkrácení platnosti stávajících práv na využívání ve všech členských státech, s výjimkou případů v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 2002/20/ES, a nepoužijí se na stávající práva s platností na dobu neurčitou.

Prováděcí akty podle tohoto odstavce nestanoví požadavek na zkrácení platnosti stávajících práv na využívání těchto pásem ve všech členských státech, s výjimkou případů v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 2002/20/ES, a nepoužijí se na stávající práva s platností na dobu neurčitou.

Jestliže Komise přijme prováděcí akt podle odstavce 2, může ustanovení tohoto odstavce použít obdobně i na jakákoli práva na využívání daného harmonizovaného pásma pro bezdrátový širokopásmový přístup.

Jestliže Komise přijme prováděcí akt podle odstavce 2, může ustanovení tohoto odstavce použít obdobně i na jakákoli práva na využívání daného harmonizovaného pásma pro bezdrátový širokopásmový přístup.

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže příslušné vnitrostátní orgány přiznávají práva na využívání harmonizovaného pásma ještě před přijetím prováděcího aktu, který se daného pásma týká, stanoví podmínky takového přiznání práv, a zejména podmínky týkající se délky jejich platnosti, tak, aby nositelé práv na využívání věděli o možnosti, že Komise přijme prováděcí akty v souladu s odstavcem 2, které stanoví minimální dobu platnosti těchto práv nebo synchronizovaný cyklus ukončení nebo prodloužení jejich platnosti pro celou Unii. Tento pododstavec se nepoužije na přiznání práv s platností na dobu neurčitou.

Jestliže příslušné vnitrostátní orgány udělují práva na využívání harmonizovaného pásma ještě před přijetím prováděcího aktu, který se daného pásma týká, stanoví podmínky takového udělení práv, tak aby nositelé práv na jeho využívání věděli o možnosti, že Komise přijme prováděcí akty v souladu s odstavcem 2 pro celou Unii. Tento pododstavec se nepoužije na přiznání práv s platností na dobu neurčitou.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou Komisi včasné a dostatečně podrobné informace ohledně plánů na zajištění souladu s časovým harmonogramem, které se týkají harmonizovaných pásem, u nichž byl prováděcím aktem přijatým podle odstavce 2 stanoven společný časový harmonogram pro přiznání práv na využívání a umožněno skutečné využívání. Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví formu a postup poskytování uvedených informací. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou Komisi včasné a dostatečně podrobné informace ohledně plánů na zajištění souladu s časovým harmonogramem, které se týkají harmonizovaných pásem, u nichž byl prováděcím aktem přijatým podle odstavce 2 stanoven společný časový harmonogram pro přiznání práv na využívání a umožněno jejich skutečné využívání. Komise přijme do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost prováděcí akt, který stanoví formu a postup poskytování uvedených informací. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 33 odst. 2.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Společný postup udělování individuálních práv na využívání rádiového spektra

 

1. Dva nebo více členských států mohou při plnění svých povinností podle článků 6 a 7 autorizační směrnice spolupracovat navzájem a s Komisí s cílem vytvořit společný postup udělování individuálních práv na využívání rádiového spektra, a to případně v souladu se společným časovým harmonogramem stanoveným v souladu s čl. 12 odst. 2. Společný postup udělování oprávnění musí splňovat tato kritéria:

 

a) jednotlivé vnitrostátní postupy udělování oprávnění musí být zahájeny a prováděny příslušnými vnitrostátními orgány podle společného časového harmonogramu;

 

b) ve vhodných případech stanoví obecné podmínky a postupy pro výběr a udělování individuálních práv v dotyčných členských státech;

 

c) ve vhodných případech stanoví společné nebo srovnatelné podmínky spojené s individuálními právy na využívání v dotyčných členských státech, které mimo jiné umožní operátorům s ohledem na bloky spektra, jež má být přiděleno, získávat spojitá spektrová portfolia.

 

2. Pokud mají členské státy v úmyslu zavést společný postup udělování oprávnění, dotyčné příslušné vnitrostátní orgány předloží své návrhy opatření souběžně Komisi a příslušným orgánům. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

 

3. Společný postup udělování oprávnění je vždy otevřen dalším členským státům.

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dobu platnosti práv na využívání;

c) dobu platnosti práv na využívání pásma, která není kratší než 25 let a která v každém případě umožní vytvářet pobídky k investicím a rozvoji hospodářské soutěže a odrazovat od nedostatečného využívání nebo „hromadění“ spektra;

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) podmínky týkající se přidělení, převodu nebo shromažďování práv na využívání;

j) podmínky týkající se prvotního nebo opětovného přidělení, převodu nebo shromažďování práv na využívání pásma;

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) jakýkoli prováděcí akt přijatý v souladu s článkem 12;

d) prováděcí akty přijaté v souladu s článkem 12;

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může pro účely jednotného provádění režimu všeobecného oprávnění k zavádění, připojení a provozu bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle odstavce 1 přijmout prováděcí akt, který vymezí technické vlastnosti návrhu, zavádění a provozu bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi zajistí nenápadnou povahu těchto přístupových bodů při jejich používání v jednotlivých místních souvislostech. Komise tyto technické vlastnosti definuje odkazem na maximální kapacitu, výkon a elektromagnetické charakteristiky, jakož i odkazem na vizuální dopad zaváděného bezdrátového přístupového bodu s malým dosahem. Tyto technické vlastnosti stanovené pro využívání bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem odpovídají alespoň požadavkům vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a prahovým hodnotám definovaným v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

2. Komise pro účely jednotného provádění režimu všeobecného oprávnění k zavádění, připojení a provozu bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle odstavce 1 prostřednictvím prováděcího aktu, který bude přijat nejpozději do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, vymezí technické vlastnosti návrhu, zavádění a provozu bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi zajistí nenápadnou povahu těchto přístupových bodů při jejich používání v jednotlivých místních souvislostech. Komise tyto technické vlastnosti definuje odkazem na maximální kapacitu, výkon a elektromagnetické charakteristiky, jakož i odkazem na vizuální dopad zaváděného bezdrátového přístupového bodu s malým dosahem. Tyto technické vlastnosti stanovené pro využívání bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem odpovídají alespoň požadavkům vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a prahovým hodnotám definovaným v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

__________________

__________________

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 1).

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 1).

31Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, s. 59).

31Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, s. 59).

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vlastnostmi stanovenými pro zavádění, připojení a provoz bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem pro účely odstavce 1 nejsou dotčeny základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES týkající se uvádění těchto výrobků na trh.32

Technickými vlastnostmi stanovenými pro zavádění, připojení a provoz bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem pro účely odstavce 1 nejsou dotčeny základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES týkající se uvádění těchto výrobků na trh.32

__________________

__________________

32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10).

32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10).

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Velkoobchodní produkty vysoce kvalitního přístupu umožňující poskytování komunikačních služeb pro podniky

 

1. Vnitrostátní regulační orgány zváží, zda je přiměřené, aby byla poskytovatelům služeb elektronických komunikací, kteří jsou podle článku 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) označeni za podniky s významnou tržní silou na daném trhu v souvislosti s poskytováním velkoobchodních služeb vysoce kvalitních elektronických komunikací, uložena povinnost zveřejnit velkoobchodní referenční nabídku při zohlednění pokynů sdružení BEREC uvedených v odstavci 2. Tuto skutečnost by měly zvážit do jednoho měsíce od zveřejnění pokynů sdružení BEREC.

 

2. Do 31. prosince 2015 sdružení BEREC po konzultaci se zúčastněnými stranami a ve spolupráci s Komisí vypracuje pokyny, v nichž stanoví, jaké prvky mají být obsaženy v referenční nabídce. Tyto pokyny by měly zahrnovat přinejmenším koncové segmenty pronajatých linek a mohou zahrnovat další podnikové produkty velkoobchodního přístupu, které sdružení BEREC považuje za vhodné s ohledem na maloobchodní a velkoobchodní poptávku a na osvědčenou regulační praxi. Vnitrostátní regulační orgány mohou požadovat, aby referenční nabídka obsahovala další prvky. Sdružení BEREC tyto pokyny pravidelně podrobuje přezkumu s ohledem na vývoj trhu a technický pokrok.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Není-li to objektivně odůvodněno, poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost neuplatní tarify pro komunikace v rámci Unie končící v jiném členském státě, které by byly vyšší:

vypouští se

a) v případě pevných komunikací než tarify za vnitrostátní meziměstské komunikace;

 

b) v případě mobilních komunikací než eurotarify za regulované komunikační služby v oblasti hlasového a SMS roamingu uvedené v nařízení (ES) č. 531/2012.

 

Odůvodnění

Mezinárodní hovory z pevných linek i mobilních telefonů jsou v současné době deregulovanými konkurenčními trhy, které nevyžadují regulaci prostřednictvím zásahu EU.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Harmonizovaná práva koncových uživatelů

Práva uživatelů na přístup k otevřenému internetu

Pozměňovací návrh  147

Návrh nařízení

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 22

vypouští se

Přeshraniční řešení sporů

 

1. Mimosoudní postupy zavedené v souladu s čl. 34 odst. 1 směrnice 2002/22/ES se použijí i v případě sporů týkajících se smluv mezi spotřebiteli a dalšími koncovými uživateli, jsou-li pro ně takové mimosoudní postupy dostupné, a poskytovateli elektronických komunikací pro veřejnost usazenými v jiném členském státě. Pokud jde o spory spadající do oblasti působnosti směrnice 2013/11/EU33, použijí se ustanovení uvedené směrnice.

 

___________________

 

33Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63.

 

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 23 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Svoboda poskytování a využívání otevřeného přístupu k internetu a přiměřené řízení provozu

Svoboda poskytování a využívání otevřeného přístupu k internetu a řízení provozu

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání aplikací a služeb podle své volby, a to prostřednictvím příslušné služby přístupu k internetu.

1. Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncových zařízení podle své volby, bez ohledu na umístění uživatele nebo poskytovatele či umístění, původ nebo určení příslušné služby, informací nebo obsahu, a to prostřednictvím příslušné služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k internetu týkající se objemu dat a rychlosti a v souladu s jakoukoli z těchto smluv týkajících se objemu dat využít jakoukoli nabídku poskytovatelů internetového obsahu, aplikací a služeb.

 

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Koncoví uživatelé mají také svobodu uzavřít dohodu s jakýmkoli poskytovatelem elektronických komunikací pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, aplikací a služeb ohledně specializovaných služeb s posílenou kvalitou služby.

2. Poskytovatelé přístupu k internetu a elektronických komunikací pro veřejnost a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb mohou uživatelům nabízet specializované služby. Tyto služby smějí být nabízeny pouze tehdy, pokud je kapacita sítě dostatečná k poskytování těchto služeb nad rámec služeb přístupu k internetu a pokud podstatným způsobem nenarušují dostupnost nebo kvalitu služeb přístupu k internetu. Poskytovatelé přístupu k internetu uživatelům nesmějí žádnou službu diskriminovat.

Aby se umožnilo poskytování specializovaných služeb koncovým uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb a poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost mají svobodu uzavírat vzájemné dohody týkající se předání souvisejících objemů dat nebo provozu, jakožto specializovaných služeb s definovanou kvalitou služby nebo vymezenou kapacitou. Poskytování specializovaných služeb nenarušuje opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu služeb přístupu k internetu.

 

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Výkon svobod uvedených v odstavcích 1 a 2 je usnadněn poskytováním úplných informací v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2.

4. Uživatelům jsou poskytovány úplné informace v souladu s čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 3 a článkem 21a směrnice 2002/22/ES, včetně informací o veškerých uplatněných opatřeních týkajících se řízení provozu, která by mohla ovlivnit přístup k informacím, obsahu, aplikacím a službám vymezeným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku a jejich šíření.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v rámci limitů veškerých smluvně sjednaných objemů dat nebo rychlostí služeb přístupu k internetu neomezí svobody upravené v odstavci 1 tím, že budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat nebo diskriminovat konkrétní obsah, aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí uplatnit vhodná opatření týkající se řízení provozu. Vhodná opatření týkající se řízení provozu jsou transparentní, nediskriminační, přiměřená a nezbytná za účelem:

5. Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v rámci limitů veškerých smluvně sjednaných objemů dat nebo rychlostí služeb přístupu k internetu neomezí svobody upravené v odstavci 1 tím, že budou blokovat, zpomalovat, měnit nebo zhoršovat konkrétní obsah, aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí uplatnit opatření týkající se řízení provozu. Opatření týkající se řízení provozu jsou transparentní, nediskriminační, přiměřená a nezbytná za účelem:

a) provedení ustanovení právního předpisu či rozhodnutí soudu nebo prevence nebo zabránění závažné trestné činnosti;

a) uplatnění rozhodnutí soudu;

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a terminálů koncových uživatelů;

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a terminálů koncových uživatelů;

c) zamezení tomu, aby byla koncovým uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí souhlas s takovými omezujícími opatřeními, předávána nevyžádaná sdělení;

 

d) minimalizace účinků dočasného nebo výjimečného přetížení sítě za předpokladu, že odpovídající typy provozu vykazují rovnocenné zacházení.

d) prevence nebo zmírnění účinků dočasného nebo výjimečného přetížení sítě za předpokladu, že odpovídající typy provozu vykazují rovnocenné zacházení.

 

Opatření týkající se řízení provozu smí být uplatňována pouze po nezbytně nutnou dobu.

Vhodným řízením provozu se rozumí pouze zpracování dat, které je nezbytné a přiměřené za účelem uvedeným v tomto odstavci.

Aniž je dotčena směrnice 95/46, smí opatření týkající se řízení provozu vést pouze k takovému zpracování osobních údajů, které je nezbytné a přiměřené pro účely uvedené v tomto odstavci, a musí být v souladu se směrnicí 2002/58, zejména pokud jde o důvěrnost komunikace.

 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu zavedou vhodné, jednoznačné, otevřené a účinné postupy vyřizování stížností, které se týkají podezření na porušení ustanovení tohoto článku. Těmito postupy není dotčeno právo uživatelů obrátit se v dané věci na vnitrostátní regulační orgán.

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně monitorují a zajišťují skutečnou možnost koncových uživatelů využívat svobod uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou dostupnost nediskriminačních služeb přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, které odrážejí technický pokrok a nejsou narušeny specializovanými službami. Ve spolupráci s jinými příslušnými vnitrostátními orgány rovněž monitorují účinky specializovaných služeb na kulturní rozmanitost a inovace. Vnitrostátní regulační orgány každý rok předkládají zprávy o monitorování a jeho výsledcích Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány při výkonu svých pravomocí podle článku 30a s ohledem na článek 23 podrobně monitorují dodržování čl. 23 odst. 5 a neustálou dostupnost nediskriminačních služeb přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, které odrážejí technický pokrok. Ve spolupráci s jinými příslušnými vnitrostátními orgány rovněž monitorují jejich účinky na kulturní rozmanitost a inovace. Vnitrostátní regulační orgány každý rok zveřejňují zprávy o monitorování a jeho výsledcích a poskytují je Komisi a sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní regulační orgány mají pravomoc uložit poskytovatelům elektronických komunikací pro veřejnost splnění minimálních požadavků na kvalitu služeb, aby zamezily obecnému zhoršování kvality služeb, pokud jde o služby přístupu k internetu, nebo zaručily možnost koncových uživatelů mít přístup k obsahu nebo informacím a šířit je nebo využívat aplikace a služby podle svého výběru.

2. Vnitrostátní regulační orgány mají pravomoc uložit poskytovatelům elektronických komunikací pro veřejnost splnění minimálních požadavků na kvalitu služeb a případně další parametry kvality služeb, které vnitrostátní regulační orgány stanoví, aby zamezily obecnému zhoršování kvality služeb, pokud jde o služby přístupu k internetu, nebo zaručily možnost uživatelů mít přístup k obsahu nebo informacím a šířit je nebo využívat aplikace, služby a software podle svého výběru.

S dostatečným předstihem před uložením jakýchkoli takových požadavků předloží vnitrostátní regulační orgány Komisi shrnutí důvodů zavedení takových požadavků, obsah těchto požadavků a navrhovaný způsob jejich uplatňování. Tyto informace dostane k dispozici rovněž BEREC. Po posouzení obdržených informací k nim může Komise vznést své připomínky nebo vydat doporučení, zejména s cílem zajistit, aby tyto požadavky nepříznivě neovlivňovaly fungování vnitřního trhu. Uvedené požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise obdržela úplné informace, jestliže vnitrostátní regulační orgán a Komise nesjednaly něco jiného nebo Komise vnitrostátnímu regulačnímu orgánu neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu nebo Komise neuplatnila připomínky nebo doporučení. Vnitrostátní regulační orgány v nejvyšší míře zohlední připomínky nebo doporučení Komise a schválené požadavky předají Komisi i BEREC.

S dostatečným předstihem před uložením jakýchkoli takových požadavků předloží vnitrostátní regulační orgány Komisi shrnutí důvodů zavedení takových požadavků, obsah těchto požadavků a navrhovaný způsob jejich uplatňování. Tyto informace dostane k dispozici rovněž sdružení BEREC. Po posouzení obdržených informací k nim může Komise vznést své připomínky nebo vydat doporučení, zejména s cílem zajistit, aby tyto požadavky nepříznivě neovlivňovaly fungování vnitřního trhu. Vnitrostátní regulační orgány v nejvyšší míře zohlední připomínky nebo doporučení Komise a schválené požadavky předají Komisi i sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, které příslušným vnitrostátním orgánům stanoví jednotné podmínky pro plnění jejich povinností podle tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

3. Do šesti měsíců od přijetí tohoto nařízení sdružení BEREC po konzultaci se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí vypracuje obecné pokyny, v nichž příslušným vnitrostátním orgánům stanoví jednotné podmínky pro plnění jejich povinností podle tohoto článku, mimo jiné pokud jde o uplatňování opatření týkajících se řízení provozu a monitorování, zda jsou dodržovány příslušné požadavky.

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Přezkum

 

Komise v úzké spolupráci se sdružením BEREC do [vložte datum: tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] přezkoumá uplatňování ustanovení o specializovaných službách a po veřejných konzultacích předloží zprávu a případné vhodné návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje vypustit celý tento článek. Ačkoli je žádoucí zajistit přiměřenou ochranu spotřebitelů ve vztahu ke všem prvkům v balíčku, zpravodajka je přesvědčena, že toto není nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, protože oblast působnosti rámce telekomunikací je nadále omezena na služby a sítě elektronických komunikací. Selektivní rozšíření působnosti (jak navrhuje článek 29) vytváří právně nejasnou situaci, jejíž řešení by vyžadovalo dlouhou řadu navazujících pozměňovacích návrhů ve všech ostatních částech rámce (které nejsou navrhovány).

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Článek 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 30a

 

Dohled a prosazování

 

1. Vnitrostátní regulační orgány musí mít zdroje nezbytné k tomu, aby na svém území sledovaly dodržování tohoto nařízení a dohlížely na ně.

 

2. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení způsobem, který zainteresovaným stranám umožní snadný přístup k těmto informacím.

 

3. Vnitrostátní regulační orgány mají pravomoc požadovat od podniků, na něž se vztahují povinnosti podle tohoto nařízení, aby jim poskytovaly veškeré informace nutné k uplatňování a prosazování tohoto nařízení. Tyto podniky poskytují tyto informace neprodleně na žádost vnitrostátního regulačního orgánu a v časových lhůtách a natolik podrobně, jak tento orgán požaduje.

 

4. S cílem zajistit dodržování tohoto nařízení mohou vnitrostátní regulační orgány zasáhnout z vlastního podnětu.

 

5. Vnitrostátní regulační orgány zavedou vhodné, jednoznačné, otevřené a účinné postupy pro vyřizování stížností, které se týkají podezření na porušení ustanovení článku 23. Vnitrostátní regulační orgány tyto stížnosti vyřizují bez zbytečného prodlení.

 

6. Pokud vnitrostátní regulační orgán zjistí porušení povinností stanovených tímto nařízením, vyzve k okamžitému ukončení takového jednání.

 

 

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o evropské poskytovatele elektronických komunikací, sankce se ukládají v souladu s kapitolou II a s ohledem na příslušné pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů v domovských i hostitelských členských státech.

vypouští se

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Článek 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 1

Směrnice 2002/20/ES

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V čl. 3 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec.

(1) Článek 3 se mění takto:

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 1 – písm. a (nové)

Směrnice 2002/20/ES

Čl. 3 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací může podléhat pouze obecnému oprávnění, aniž jsou dotčeny zvláštní povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 2 nebo práva na užívání uvedená v článku 5. Od dotyčného podniku může být požadováno předložení oznámení, ale nesmí být od něho požadováno získání výslovného rozhodnutí nebo jakéhokoliv jiného správního aktu vydaného vnitrostátním regulačním orgánem před uplatněním práv vyplývajících z oprávnění. Po oznámení, je-li požadováno, může podnik zahájit činnost, v případě potřeby s výhradou ustanovení o právech na užívání podle článků 5, 6 a 7.

2. Zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací může podléhat pouze všeobecnému oprávnění, aniž jsou dotčeny zvláštní povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 2 nebo práva na užívání uvedená v článku 5. Pokud se členský stát domnívá, že je požadavek na oznámení odůvodněný, může od dotyčného podniku požadovat, aby sdružení BEREC předložil oznámení, nesmí však od něj požadovat získání výslovného rozhodnutí nebo jakéhokoliv jiného správního aktu vydaného vnitrostátním regulačním orgánem nebo jiným orgánem před uplatněním práv vyplývajících z oprávnění. Po oznámení, je-li požadováno, může podnik zahájit činnost, v případě potřeby s výhradou ustanovení o právech na užívání podle článků 5, 6 a 7.

Podniky poskytující přeshraniční služby elektronických komunikací podnikům ve více členských státech nejsou povinny předkládat více než jedno oznámení za každý dotčený členský stát.“

 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)

Odůvodnění

Normalizované oznámení předávané sdružení BEREC by zajistilo, aby za srovnatelných podmínek nedocházelo k diskriminaci evropských poskytovatelů elektronických komunikací ze strany jiných členských států a aby se na jednotném trhu uplatňovala jednotná regulační praxe.

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 1 – písm. b (nový)

Směrnice 2002/20/ES

Čl. 3 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Oznámení uvedené v odstavci 2 znamená pouze prohlášení právnické nebo fyzické osoby o úmyslu zahájit zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací učiněné vůči vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a předložení minimálních informací, které jsou nezbytné k tomu, aby umožnily vnitrostátnímu regulačnímu orgánu vést rejstřík nebo seznam podniků zajišťujících sítě nebo poskytujících služby elektronických komunikací. Tyto informace musí být omezeny na míru nezbytně nutnou pro identifikaci poskytovatele, jako je číslo v obchodním rejstříku, kontaktní osoby poskytovatele, adresa poskytovatele, stručný popis sítě nebo služby a předpokládaný termín zahájení činnosti.

3. Oznámení uvedené v odstavci 2 znamená pouze prohlášení právnické nebo fyzické osoby o úmyslu zahájit zajišťování sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací učiněné dle harmonizovaného vzoru v podobě stanovené v části D přílohy vůči sdružení BEREC a předložení minimálních informací, které jsou nezbytné k tomu, aby umožnily sdružení BEREC a vnitrostátnímu regulačnímu orgánu vést rejstřík nebo seznam podniků zajišťujících sítě nebo poskytujících služby elektronických komunikací. Členské státy nesmějí ukládat žádné dodatečné nebo zvláštní oznamovací povinnosti.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 1 – písm. a (nové)

Směrnice 2002/20/ES

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„3a. Členské státy poskytnou Komisi a ostatním členským státům do 12 měsíců ode dne použitelnosti nařízení č. [XX/2014]* odůvodněné oznámení, pokud se domnívají, že je požadavek na oznámení odůvodněný. Komise oznámení přezkoumá a případně do tří měsíců ode dne oznámení přijme rozhodnutí, v němž členský stát vyzve, aby oznamovací povinnost zrušil.

 

______________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [XX/2014] ze dne…, kterým se stanovují opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací, kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a nařízení (EU) č. 531/2012 (Úř. věst. L… , s. ...)“

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 2 (nový)

Směrnice 2002/20/ES

Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2) V článku 10 se vkládá nový odstavec 6a, který zní:

 

„6a. „Vnitrostátní regulační orgán oznámí sdružení BEREC veškerá opatření, která hodlá přijmout podle odstavců 5 a 6. Do dvou měsíců od přijetí oznámení, v jejichž průběhu vnitrostátní regulační orgán nesmí přijmout konečné opatření, přijme sdružení BEREC odůvodněné stanovisko, pokud se domnívá, že návrh opatření by mohl vést k vytvoření překážky jednotného trhu. Sdružení BEREC toto stanovisko předá vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a Komisi. Vnitrostátní regulační orgán ke stanovisku sdružení BEREC v nejvyšší možné míře přihlédne a informuje je o svém konečném opatření. Sdružení BEREC příslušným způsobem aktualizuje svůj rejstřík.“

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 3 (nový)

Směrnice 2002/20/ES

Příloha II – část D (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3) V příloze se doplňuje nová část D, která zní:

 

„D. Informace požadované v oznámení podle článku 3

 

Oznámení musí obsahovat prohlášení o záměru zahájit zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací a jsou k němu být přiloženy pouze tyto údaje:

 

1. jméno poskytovatele,

 

2. právní status poskytovatele, forma a identifikační číslo, je-li poskytovatel zapsán v obchodním nebo jiném obdobném veřejném rejstříku,

 

3. adresa hlavní provozovny,

 

4. kontaktní osoba,

 

5. stručný popis sítí nebo služeb, které má v úmyslu zajišťovat nebo poskytovat,

 

6. dotčené členské státy,

 

7. předpokládaný termín zahájení činnosti.“

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Článek 34 a (nový)

Rozhodnutí č. 243/2012/EU

Čl. 6 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 34a

 

Změny rozhodnutí č. 243/2012/EU

 

V čl. 6 odst. 8 rozhodnutí č. 243/2012/EU se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Členské státy povolí převod či pronájem jakýchkoli dalších harmonizovaných pásem dle výčtu v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 1

Směrnice 2002/21/ES

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V článku 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

vypouští se

„Tato směrnice a zvláštní směrnice se vykládají a použijí ve spojení s ustanoveními nařízení č. [XX/2014].“

 

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2002/21/ES

Článek 2 – písm. g

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(1a) V článku 2 se písmeno g) mění takto:

„vnitrostátním regulačním orgánem“ rozumí subjekt nebo subjekty, které pověřuje členský stát jakýmikoli regulačními úkoly uloženými touto směrnicí a zvláštními směrnicemi;

„vnitrostátním regulačním orgánem“ rozumí subjekt, který pověřuje členský stát regulačními úkoly uloženými touto směrnicí a zvláštními směrnicemi;

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2002/21/ES

Čl. 3 – odst. 3 a

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(1b) V článku 3 se odstavec 3a nahrazuje tímto:

3a. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 4 a 5, jednají vnitrostátní regulační orgány odpovědné za regulaci trhu ex ante nebo řešení sporů mezi podniky podle článku 20 nebo 21 této směrnice nezávisle a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od jiného orgánu v souvislosti s plněním úkolů, jež jsou jim svěřeny podle vnitrostátních právních předpisů provádějících právo Společenství. To nebrání dohledu v souladu s vnitrostátním ústavním právem. Pravomoc pozastavit platnost rozhodnutí nebo změnit rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů mají pouze subjekty rozhodující o opravném prostředku zřízené v souladu s článkem 4.

3a. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 4 a 5, jsou všechny vnitrostátní regulační orgány odpovědné alespoň za regulaci trhu ex ante podle článků 7, 7a, 15 a 16 této směrnice a čl. 9 až 13b směrnice 2002/19/ES, za přidělování čísel, jmen a adres, společné umístění a sdílení síťových prvků a přiřazených zařízení a řešení sporů mezi podniky podle článků 10, 12, 20 a 21 této směrnice a za cenovou dostupnost, kvalitu služeb poskytovaných určenými podniky, stanovení nákladů na povinnosti univerzální služby, kontroly regulace trhu služeb pro koncové uživatele, smlouvy, transparentnost a zveřejňování informací, kvalitu služeb, zajištění rovnocenného přístupu a možnosti volby pro zdravotně postižené koncové uživatele, služby tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání, přístup k číslům a službám, poskytování doplňkových služeb a usnadnění změny poskytovatele podle článků 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 28, 29 a 30 směrnice 2002/22/ES, otázky týkající se oprávnění podle směrnice 2002/20, jakož i směrnice 2002/58/ES.

Členské státy zajistí, aby ředitel vnitrostátního regulačního orgánu, či případně členové kolektivního orgánu plnící jeho funkce, uvedeného v prvním pododstavci nebo jeho zástupce mohl být odvolán pouze tehdy, pokud již nesplňuje vnitrostátními právními předpisy předem stanovené podmínky pro výkon svých povinností. Rozhodnutí o odvolání ředitele vnitrostátního regulačního orgánu, či případně členů kolektivního orgánu plnícího jeho funkce, se zveřejňuje v okamžiku odvolání. Odvolaný ředitel vnitrostátního regulačního orgánu, případně členové kolektivního orgánu plnící jeho funkce, obdrží odůvodnění rozhodnutí a mají právo požadovat jeho zveřejnění, a pokud by jinak toto odůvodnění zveřejněno nebylo, zveřejní se.

Každý vnitrostátní regulační orgán jedná nezávisle a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od jiného orgánu v souvislosti s plněním úkolů, jež jsou mu svěřeny podle vnitrostátních právních předpisů provádějících právo Společenství. To nebrání dohledu v souladu s vnitrostátním ústavním právem. Pravomoc pozastavit platnost rozhodnutí nebo změnit rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů mají pouze subjekty rozhodující o opravném prostředku zřízené v souladu s článkem 4. Členské státy zajistí, aby ředitel vnitrostátního regulačního orgánu, či případně členové kolektivního orgánu plnící jeho funkce, uvedeného v prvním pododstavci nebo jeho zástupce mohl být odvolán pouze tehdy, pokud již nesplňuje vnitrostátními právními předpisy předem stanovené podmínky pro výkon svých povinností. Rozhodnutí o odvolání ředitele vnitrostátního regulačního orgánu, či případně členů kolektivního orgánu plnícího jeho funkce, se zveřejňuje v okamžiku odvolání. Odvolaný ředitel vnitrostátního regulačního orgánu, případně členové kolektivního orgánu plnící jeho funkce, obdrží odůvodnění rozhodnutí a mají právo požadovat jeho zveřejnění, a pokud by jinak toto odůvodnění zveřejněno nebylo, zveřejní se.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány uvedené v prvním pododstavci měly samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly odpovídající finanční a lidské zdroje, jež jim umožní aktivně se účastnit a přispívat k činnosti Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)1.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány uvedené v prvním pododstavci měly samostatné roční rozpočty a aby tyto rozpočty postačovaly k plnění jejich úkolů. Každý vnitrostátní regulační orgán rozpočet a ověřenou roční účetní závěrku zveřejňuje. Každý vnitrostátní regulační orgán musí být organizován a provozován tak, aby byla zaručena objektivita a nestrannost jeho činnosti, a musí mít k dispozici takový počet kvalifikovaných pracovníků, aby mohl řádně plnit své úkoly. Členské státy rovněž zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly odpovídající finanční a lidské zdroje, jež jim umožní aktivně se účastnit a přispívat k činnosti Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)1.

______________________

______________________

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu

Odůvodnění

To, že za každý členský stát bude jeden vnitrostátní regulační orgán, že jejich klíčové kompetence budou harmonizovány a že budou posíleny jejich zdroje, bude nejen bezprostředním přínosem pro dohled nad rámcem a pro jeho prosazování v členských státech, ale také to nepřímo podpoří činnost vnitrostátních regulačních orgánů sdružených v BEREC.

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2002/21/ES

Článek 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

vypouští se

1. Pokud má být podle čl. 7 odst. 3 přijato opatření s cílem uložit povinnost operátorovi nebo povinnost operátora pozměnit nebo zrušit podle článku 16 této směrnice ve spojení s článkem 5 a články 9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) a článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě), může Komise ve lhůtě jednoho měsíce, jak stanoví čl. 7 odst. 3 této směrnice, oznámit dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a BEREC důvody, proč se domnívá, že by navrhované opatření vytvořilo překážku pro jednotný trh, nebo že má vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem Unie, přičemž náležitě zohlední jakákoli doporučení přijatá podle čl. 19 odst. 1 této směrnice týkající se harmonizovaného uplatňování specifických ustanovení této směrnice a zvláštních směrnic. V takovém případě nebude návrh opatření přijat po další tři měsíce následující po oznámení Komise.“

 

Odůvodnění

Aby se předešlo škodlivým účinkům na koncové uživatele, je třeba potvrdit pravomoci vnitrostátních orgánů s ohledem na úkol harmonizovat uplatňování zvláštních ustanovení této směrnice i dalších specifických směrnic.

Pozměňovací návrh   177

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2002/21/ES

Článek 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. V tříměsíční lhůtě uvedené v odstavci 1 Komise, BEREC a dotčený vnitrostátní regulační orgán úzce spolupracují s cílem stanovit nejvhodnější a nejúčinnější opatření s ohledem na cíle stanovené v článku 8, přičemž náležitě zohlední názory účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření jednotné regulační praxe. Jestliže má být navrhované opatření přijato s cílem uložit povinnost evropskému poskytovateli elektronických komunikací ve smyslu nařízení [XXX/2014] v hostitelském členském státě nebo tuto povinnost pozměnit nebo zrušit, na úzké spolupráci se podílí i vnitrostátní regulační orgán domovského členského státu.

 

Pozměňovací návrh   178

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 2 – písm. c

Směrnice 2002/21/ES

Článek 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- c) v odstavci 5 se vkládá písmeno aa), které zní:

vypouští se

„aa) přijmout rozhodnutí, kterým dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nařídí vzít zpět návrh opatření a uvést konkrétní návrhy na jeho změnu, jestliže cílem navrhovaného opatření je uložit povinnost evropskému poskytovateli elektronických komunikací ve smyslu nařízení [XXX/2014] nebo tuto povinnost pozměnit nebo zrušit.“

 

Pozměňovací návrh   179

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2002/21/ES

Článek 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– d) v odstavci 6 se vkládá nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„Ustanovení čl. 7 odst. 6 se použije v případech, kdy Komise přijímá rozhodnutí podle odst. 5 písm. aa).

 

Pozměňovací návrh   180

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2002/21/ES

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V čl. 8 odst. 4 se zrušuje písmeno g).

Pozměňovací návrh   181

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2002/21/ES

Čl. 9b – odst. 3 – pododstavec 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

2b) v čl. 9b odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Komise může přijímat vhodná prováděcí opatření s cílem určit kmitočtová pásma, k nimž mohou být užívací práva k rádiovým frekvencím převáděna nebo pronajímána mezi podniky. Tato opatření se nevztahují na frekvence využívané pro vysílání.

„3. Komise přijme vhodná prováděcí opatření s cílem usnadnit převod nebo pronájem práv k rádiovým frekvencím mezi podniky. Tato opatření musí být přijata ve lhůtě 12 měsíců ode dne použitelnosti nařízení [XXX/2014]*. Tato opatření se nevztahují na frekvence využívané pro vysílání.

 

_____________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) č. XXX/20XX ze dne … kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací, kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (Úř. věst. L XXX, XX. XX. 20XX, s. X).“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)

Pozměňovací návrh   182

Návrh nařízení

Čl. 35 – bod 4

Směrnice 2002/21/ES

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, že rozdílné provádění regulačních úkolů uvedených v této směrnici a ve zvláštních směrnicích a v nařízení č. [XX/2014] vnitrostátními regulačními orgány může vytvářet překážku pro vnitřní trh, může Komise vydat doporučení nebo přijmout rozhodnutí o harmonizovaném uplatňování ustanovení této směrnice, zvláštních směrnic a nařízení č. [XX/2014] ve snaze podpořit dosažení cílů uvedených v článku 8, přičemž v nejvyšší míře zohlední stanovisko BEREC.

„Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, že rozdílné provádění regulačních úkolů uvedených v této směrnicive zvláštních směrnicích a v nařízení č. [XX/2014] vnitrostátními regulačními orgány může vytvářet překážku pro vnitřní trh, Komise vydá doporučení nebo přijme rozhodnutí o harmonizovaném uplatňování ustanovení této směrnice, zvláštních směrnic a nařízení č. [XX/2014] ve snaze podpořit dosažení cílů uvedených v článku 8, přičemž v nejvyšší míře zohlední stanovisko BEREC.

Pozměňovací návrh   183

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 2 druhém pododstavci se vkládají nová písmena, která znějí:

 

„fa) „přejímajícím poskytovatelem elektronických komunikací pro veřejnost“ se rozumí poskytovatel služby elektronických komunikací pro veřejnost, na kterého se telefonní číslo nebo služba převádí;

 

fb) „předávajícím poskytovatelem elektronických komunikací pro veřejnost“ se rozumí poskytovatel služby elektronických komunikací pro veřejnost, od kterého se telefonní číslo nebo služba převádí.“

Odůvodnění

Toto ustanovení vkládá novou definici „přejímajícího poskytovatele elektronických komunikací pro veřejnost“ do článku 2 směrnice o univerzální službě.

Pozměňovací návrh   184

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – nadpis

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1b) Název článku 20 se nahrazuje tímto:

Smlouvy

Požadavky na informace u smluv;

Pozměňovací návrh   185

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – odst. -1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c) V článku 20 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„-1a. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavcích 1 a 1a byly poskytovány před uzavřením smlouvy ve srozumitelné, úplné a snadno přístupné podobě a aniž by byly dotčeny požadavky uvedené ve směrnici o právech spotřebitelů* týkající se smluv uzavřených mimo obchodní prostory / na dálku. Spotřebiteli nebo jinému koncovému uživateli je na jeho žádost poskytnuta kopie smlouvy na trvalém nosiči.

 

Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat v platnosti nebo zavést jazykové požadavky na smluvní informace s cílem zajistit, aby tyto informace byly pro spotřebitele nebo jiné koncové uživatele, kteří o to požádají, snadno srozumitelné.

 

_________________

 

*Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).“

Pozměňovací návrh   186

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 d (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1d) V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří si objednají služby poskytující připojení k veřejné komunikační síti nebo veřejně dostupným službám elektronických komunikací, a jiní koncoví uživatelé, kteří o to požádají, měli právo uzavřít smlouvu s jedním nebo s více podniky, které takové služby nebo připojení poskytují. Ve smlouvě jsou srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem uvedeny alespoň

„1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří si objednají služby poskytující připojení k veřejné komunikační síti nebo veřejně dostupným službám elektronických komunikací, a jiní koncoví uživatelé, kteří o to požádají, měli právo uzavřít smlouvu s jedním nebo s více podniky, které takové služby nebo připojení poskytují. Ve smlouvě jsou uvedeny alespoň následující informace:

a) označení a adresa podniku;

a) označení, adresa a kontaktní údaje podniku a adresa a kontaktní údaje pro předkládání stížností, pokud je odlišná;

 

b) poskytované služby, zahrnující především

b) hlavní rysy poskytovaných služeb zahrnující především:

 

i) konkrétní tarifní plán nebo plány, kterých se smlouva týká, a pro každý takový tarifní plán druh nabízených služeb včetně objemů komunikace;

– informace o tom, zda je poskytován přístup k službám tísňového volání a informace o tom, kde se volající nachází, nebo o omezeních při poskytování služeb tísňového volání podle článku 26,

ii) přístup k informacím o službách tísňového volání a o tom, kde se volající nachází, pro všechny příslušné nabízené služby a omezení při poskytování služeb tísňového volání podle článku 26,

– informace o veškerých dalších podmínkách omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání, pokud jsou takové podmínky povoleny vnitrostátními právními předpisy v souladu s právem Společenství,

 

minimální nabízené úrovně kvality služeb, totiž lhůtu pro počáteční připojení a případně další parametry kvality služby dle vymezení vnitrostátními regulačními orgány,

iii) minimální nabízené úrovně kvality služeb, totiž lhůtu pro počáteční připojení a případně další parametry kvality služby dle vymezení vnitrostátními regulačními orgány,

– informace o všech postupech zavedených poskytovatelem s cílem měřit a kontrolovat provoz, aby se zabránilo naplnění kapacity připojení či jejího překročení, a o tom, jaký vliv by tyto postupy mohly mít na kvalitu služby,

 

druhy nabízených služeb údržby a poskytovaných služeb zákaznické podpory, jakož i způsoby, jakými lze tyto služby kontaktovat,

iv) druhy poskytovaných poprodejních služeb, služeb údržby a služeb zákaznické podpory, případně také technické informace týkající se správného fungování koncového zařízení zvoleného koncovým uživatelem, podmínky a ceník těchto služeb a způsoby, jakými lze tyto služby kontaktovat,

poskytovatelem uložená omezení týkající se užívání dodaných koncových zařízení;

v) poskytovatelem uložená omezení týkající se užívání dodaných koncových zařízení, včetně informací ohledně odblokování koncových zařízení a jakýchkoli poplatků souvisejících s vypovězením smlouvy před uplynutím minimální doby její platnosti;

 

vi) omezení týkající se využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné domácí ceny s odkazem na kritéria přiměřeného využívání, včetně podrobných informací o tom, jak se tato kritéria uplatňují ve vztahu k ceně, objemu a dalším parametrům příslušného tarifního plánu;

c) pokud existuje povinnost v souladu s článkem 25, možnost účastníka rozhodnout se, zda mají či nemají být v účastnickém seznamu uvedeny jeho osobní údaje, spolu s údaji, o které se jedná;

c) pokud existuje povinnost v souladu s článkem 25, možnost účastníka rozhodnout se, zda mají, či nemají být v účastnickém seznamu uvedeny jeho osobní údaje, a možnost ověření, opravy či odstranění údajů účastníka;

d) podrobné údaje o cenách a sazbách, včetně prostředků, jakými lze získat aktuální informace o všech uplatňovaných sazbách a poplatcích za provoz a údržbu, nabízené způsoby platby a případné rozdíly v ceně u různých způsobů platby;

d) podrobné údaje o cenách a sazbách, včetně daní a případných dalších poplatků, a prostředcích, jakými lze získat aktuální informace o všech uplatňovaných sazbách a poplatcích za provoz a údržbu;

 

da) nabízené způsoby platby a případné rozdíly v ceně v souvislosti se zvoleným způsobem platby a dostupné prostředky zajišťující transparentnost vyúčtování a monitorující úroveň spotřeby;

e) doba platnosti smlouvy, podmínky pro obnovení a ukončení služeb a smlouvy, včetně;

e) doba platnosti smlouvy, podmínky pro obnovení a ukončení služeb a smlouvy, včetně:

jakýchkoli podmínek týkajících se minimálního používání nebo minimální doby platnosti, které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních akcí,

i) jakýchkoli podmínek týkajících se minimálního používání nebo minimální doby platnosti, které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních akcí,

poplatků spojených s přenositelností čísel a dalších identifikátorů,

ii) poplatků spojených se změnou poskytovatele a přenositelností čísel a dalších identifikátorů, včetně náhrad a odškodnění v případě zdržování nebo zneužívání změny poskytovatele,

poplatků při ukončení smlouvy, včetně úhrady nákladů v souvislosti s koncovým zařízením;

iii) poplatků při předčasném ukončení smlouvy, včetně úhrady nákladů v souvislosti s koncovým zařízením, a to na základě běžných způsobů odepisování, a dalšími výhodami z propagačních akcí (vypočtenými na základě pro rata temporis);

f) jakákoli ujednání o odškodnění a náhradě, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služeb stanovené ve smlouvě;

f) jakákoli ujednání o odškodnění a náhradě, včetně – tam, kde to lze uplatnit – výslovného odkazu na statutární práva spotřebitele, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služeb stanovené ve smlouvě;

g) způsob zahájení řízení o urovnání sporů v souladu s článkem 34;

g) způsob zahájení řízení o urovnání sporů, včetně přeshraničních sporů, v souladu s článkem 34;

 

ga) podrobnosti o tom, jak mohou zdravotně postižení koncoví uživatelé získat informace o produktech a službách, jež pro ně byly navrženy;

h) druh opatření, jež může poskytovatel přijmout v reakci na případy narušení bezpečnosti nebo integrity nebo při zjištění hrozby nebo zranitelnosti.

h) druh opatření, jež může poskytovatel přijmout v reakci na případy narušení bezpečnosti nebo integrity nebo při zjištění hrozby nebo zranitelnosti.

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby ve smlouvě byly uvedeny veškeré informace poskytované za tímto účelem příslušnými veřejnými orgány týkající se užívání sítí a služeb elektronických komunikací k účasti na protiprávní činnosti a k šíření škodlivého obsahu a informace o způsobech ochrany před ohrožením osobní bezpečnosti, soukromí a osobních údajů ve smyslu čl. 21 odst. 4, které lze v případě poskytované služby použít.“

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby ve smlouvě byly uvedeny veškeré informace poskytované za tímto účelem příslušnými veřejnými orgány týkající se užívání sítí a služeb elektronických komunikací k účasti na protiprávní činnosti a k šíření škodlivého obsahu a informace o způsobech ochrany před ohrožením osobní bezpečnosti, soukromí a osobních údajů ve smyslu čl. 21 odst. 4, které lze v případě poskytované služby použít.“

Pozměňovací návrh   187

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 e (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e) V článku 20 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Pokud smlouva zahrnuje poskytování služeb přístupu k internetu, obsahuje tato smlouva kromě informací uvedených v odstavci 1 rovněž následující informace:

 

a) podrobnosti o plánech jednotkových cen za data, cenové plány pro hromadná data a případné prahové hodnoty týkající se konkrétního tarifního plánu nebo plánů, kterých se smlouva týká. Pro objemy dat přesahující prahové hodnoty jednotkové nebo hromadné ceny stanovené ad hoc nebo trvale a veškerá případná omezení rychlosti přenosu dat, která se mohou uplatnit na konkrétní tarifní plán nebo tarifní plány, kterých se smlouva týká;

 

b) způsob, jakým mohou koncoví uživatelé monitorovat aktuální úroveň své spotřeby, zda a jakým způsobem lze stanovit případné dobrovolné limity;

 

c) u pevných datových připojení běžně dostupná a minimální rychlost pro stahování a odesílání dat v hlavním místě koncového uživatele;

 

d) u mobilních datových připojení odhadovaná a minimální rychlost pro stahování a odesílání dat při připojení na bezdrátovou síť poskytovatele v členském státě pobytu koncového uživatele,

 

e) ostatní parametry kvality služeb stanovené v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) .../...*;

 

f) informace o všech postupech zavedených poskytovatelem k měření a kontrolování provozu, včetně uvedení příslušných metod kontroly komunikace používaných pro účely vhodných opatření týkajících se řízení provozu, a informace o tom, jak by tyto postupy mohly ovlivnit kvalitu služby, soukromí koncových uživatelů a ochranu osobních údajů;

 

g) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaký mohou mít případná omezení objemu dat, rychlost či jiné parametry kvality služby praktický dopad na služby přístupu k internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb.

 

__________________

 

* OL: Please insert the number of this Regulation.“

Pozměňovací návrh   188

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 f (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1f) Čl. 20 odst. 2 se zrušuje.

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že podniky zajišťující sítě nebo poskytující služby elektronických komunikací navrhnou změny smluvních podmínek, měli účastníci po oznámení takových změn právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu. Nejpozději jeden měsíc před takovou změnou musí být účastníci odpovídajícím způsobem vyrozuměni a současně musí být informováni o svém právu odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu, jestliže nové podmínky nepřijmou. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly určit formát těchto oznámení.

 

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje nový článek 20a o době platnosti a ukončení smlouvy. Toto ustanovení je v něm obsaženo.

Pozměňovací návrh   189

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 g (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1g) V článku 20 se doplňuje tento odstavec:

 

„2a. Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo zavést dodatečné požadavky na informace uvedené ve smlouvách, na které se vztahuje tento článek.“;

Pozměňovací návrh   190

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 h (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1h) V článku 20 se doplňuje tento odstavec:

 

„2b. Sdružení BEREC vydá pokyny k vypracování vzorů standardních smluvních informací obsahujících informace požadované podle odstavce 1 a 1a.

 

Vnitrostátní regulační orgány mohou stanovit další požadavky týkající se obsahu a formy smluvních informací a způsobu, jakým se tyto informace mají zveřejňovat, zejména pokud jde o odhadované rychlosti přenosu dat, přičemž v nejvyšší možné míře zohlední pokyny sdružení BEREC týkající se metod měření rychlosti a obsahu a formy smluvních informací a způsobu, jakým se tyto informace mají zveřejňovat, podle čl. 21 odst. 3a.“;

Pozměňovací návrh   191

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 i (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 20 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1i) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 20a

 

Doba platnosti a ukončení smlouvy

 

1. Členské státy zajistí, aby maximální doba platnosti smluv uzavíraných mezi spotřebiteli a poskytovateli elektronických komunikací pro veřejnost činila 24 měsíců. Poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost nabídnou koncovým uživatelům možnost uzavřít smlouvu s dobou platnosti 12 měsíců.

 

2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory do 14 dnů od jejího uzavření v souladu se směrnicí 2011/83/EU.

 

3. Jestliže smlouva nebo vnitrostátní právo stanoví automatické prodlužování doby platnosti smlouvy uzavřené na dobu určitou (narozdíl od minimální doby), informuje poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost o takovém prodloužení včas spotřebitele tak, aby měl k dispozici alespoň jeden měsíc k vyjádření nesouhlasu s automatickým prodloužením platnosti smlouvy. Pokud spotřebitel s tímto automatickým obnovením nesouhlas neprojeví, považuje se smlouva za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, jež může být spotřebitelem ukončena kdykoli s dodržením měsíční výpovědní lhůty, aniž by mu tím vznikly jakékoli náklady, s výjimkou nákladů na poskytování služby během výpovědní lhůty.

 

4. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli právo odstoupit od smlouvy, aniž by jim tím vznikly jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost oznámí změny smluvních podmínek, které navrhuje, pokud navrhované změny nejsou výlučně ve prospěch koncového uživatele. Nejpozději jeden měsíc před takovou změnou musí poskytovatelé koncové uživatele odpovídajícím způsobem vyrozumět a současně je musí informovat o jejich právu odstoupit od smlouvy bez vzniku jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.

 

5. Pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby, jakýkoli významný rozdíl, jenž se vyskytuj trvale nebo se pravidelně opakuje, mezi skutečným výkonem a výkonem, který poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost uvedl v souladu s článkem 20, se považuje za nesplnění požadavků na výkonnost pro účely stanovení náhrad, na něž má spotřebitel v souladu s vnitrostátním právem nárok.

 

6. Členské státy zajistí, aby uzavření účastnické smlouvy týkající se doplňkových služeb poskytovaných stejným poskytovatelem elektronických komunikací pro veřejnost neznamenalo, že původní doba platnosti smlouvy poběží od počátku, jestliže nejsou doplňkové služby nabízeny za speciální propagační cenu, kterou lze využít pouze pod podmínkou, že bude obnovena stávající délka platnosti smlouvy.

 

7. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost uplatňovali podmínky a postupy pro odstoupení od smlouvy, které nebrání změně poskytovatele služby ani od této změny neodrazují.

 

8. Jestliže balíček služeb nabízený spotřebitelům obsahuje alespoň připojení k síti elektronických komunikací nebo jednu službu elektronických komunikací, použijí se ustanovení tohoto článku na všechny prvky balíčku.

 

9. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele mohou členské státy mohou ponechat v platnosti nebo zavést dodatečné požadavky týkající se smluv, na které se vztahuje tento článek.“;

Pozměňovací návrh   192

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 j (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 21

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1j) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

„Článek 21

„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly podnikům zajišťujícím veřejné sítě elektronických komunikací nebo poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací stanovit povinnost zveřejňovat transparentní, srovnatelné, odpovídající a aktuální informace o uplatňovaných cenách a sazbách a veškerých poplatcích účtovaných při ukončení smlouvy a informace o standardních podmínkách, které se týkají přístupu k jejich službám poskytovaným koncovým uživatelům a spotřebitelům a jejich využívání v souladu s přílohou II. Tyto informace jsou zveřejňovány ve srozumitelné, úplné a snadno přístupné podobě. Vnitrostátní regulační orgány mohou stanovit další požadavky týkající se způsobu, jakým se tyto informace mají zveřejňovat.

„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly podnikům zajišťujícím veřejné sítě elektronických komunikací nebo poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací stanovit povinnost zveřejňovat transparentní, srovnatelné, odpovídající a aktuální informace o uplatňovaných cenách a sazbách a veškerých poplatcích účtovaných při předčasném ukončení smlouvy a informace o standardních podmínkách, které se týkají přístupu k jejich službám poskytovaným koncovým uživatelům a jejich využívání v souladu s přílohou II. Tyto informace jsou zveřejňovány ve srozumitelné, úplné a snadno přístupné podobě a pravidelně se aktualizují. Výslovně se uvedou jakékoli rozdíly v podmínkách, které se uplatňují na spotřebitele a na jiné koncové uživatele. Vnitrostátní regulační orgány mohou stanovit další požadavky týkající se způsobu, jakým se tyto informace mají zveřejňovat, mezi něž může patřit zejména zavedení jazykových požadavků s cílem zajistit, aby tyto informace byly pro spotřebitele a jiné koncové uživatele, kteří o to požádají, snadno srozumitelné. Členské státy zajistí, aby byli poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost povinni poskytnout příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu na požádání informace před jejich zveřejněním.

2. Vnitrostátní regulační orgány podporují poskytování srovnatelných informací s cílem umožnit koncovým uživatelům a spotřebitelům nezávisle posoudit náklady na alternativní způsoby využívání, například prostřednictvím interaktivních průvodců nebo podobných technik. V případě, že tyto techniky nejsou na trhu dostupné bezplatně nebo za přiměřenou cenu, členské státy zajistí, aby tyto průvodce či techniky mohly poskytnout vnitrostátní regulační orgány, a to buď samy, nebo prostřednictvím zakázky zadané třetí osobě. Třetí osoby mají právo bezplatně využívat informace zveřejněné podniky zajišťujícími sítě elektronických komunikací nebo poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací za účelem prodeje nebo zpřístupnění těchto interaktivních průvodců či podobných technik.

2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby spotřebitelé a jiní koncoví uživatelé, kteří o to požádají, měli přístup k nástrojům nezávislého hodnocení, které jim umožňují porovnat výkonnost přístupu k síti elektronických komunikací a služeb a náklady na alternativní způsoby využívání. V případě, že tyto techniky nejsou na trhu dostupné bezplatně nebo za přiměřenou cenu, členské státy zajistí, aby tyto průvodce či techniky mohly poskytnout vnitrostátní regulační orgány, a to buď samy, nebo prostřednictvím zakázky zadané třetí osobě. Třetí osoby mají právo bezplatně využívat informace zveřejněné podniky zajišťujícími sítě elektronických komunikací nebo poskytujícími veřejně přístupné služby elektronických komunikací za účelem prodeje nebo zpřístupnění takových nástrojů nezávislého hodnocení.

 

2a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány na základě pokynů sdružení BEREC a po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami zřídily dobrovolný systém certifikace interaktivních srovnávacích portálů, pokynů či podobných nástrojů na základě objektivních, transparentních a přiměřených požadavků, zejména včetně požadavku nezávislosti na jakémkoli poskytovateli elektronických komunikací pro veřejnost.

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly podnikům provozujícím veřejné sítě elektronických komunikací nebo poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací uložit mimo jiné povinnost

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány mohly podnikům provozujícím veřejné sítě elektronických komunikací nebo poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací uložit mimo jiné povinnost

a) poskytovat účastníkům informace o sazbách platných pro všechna čísla a služby, na něž se vztahují zvláštní cenové podmínky; u některých kategorií služeb mohou vnitrostátní regulační orgány požadovat, aby tyto informace byly poskytovány bezprostředně před spojením hovoru;

a) poskytovat koncovým uživatelům informace o sazbách platných pro všechna čísla a služby, na něž se vztahují zvláštní cenové podmínky; u některých kategorií služeb mohou vnitrostátní regulační orgány požadovat, aby tyto informace byly poskytovány bezprostředně před spojením hovoru;

b) informovat účastníky o jakékoli změně přístupu k službám tísňového volání nebo informacím o tom, kde se volající nachází, v rámci služby, kterou využívají;

b) poskytovat koncovým uživatelům informace o přístupu k službám tísňového volání a tom, kde se volající nachází, pro všechny relevantní nabízené služby a o jakýchkoli omezeních v poskytování služeb tísňového volání podle článku 26 a zajistit, aby jakékoli změny byly bezodkladně oznámeny;

c) informovat účastníky o jakékoli změně podmínek omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání, pokud jsou takové podmínky povoleny vnitrostátními právními předpisy v souladu s právem Společenství;

 

d) poskytovat informace o všech postupech zavedených poskytovatelem k měření a řízení provozu, aby se zabránilo naplnění kapacity připojení či jejího překročení, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou mít na kvalitu služby;

 

 

da) poskytovat informace o službách přístupu k internetu, jsou-li nabízeny, v nichž se uvede:

 

i) u pevných datových připojení běžně dostupná a minimální rychlost pro stahování a odesílání dat v členském státě pobytu koncového uživatele; u mobilních datových připojení odhadovaná a minimální rychlost pro stahování a odesílání dat při připojení na bezdrátovou síť poskytovatele v členském státě pobytu koncového uživatele,

 

ii) podrobnosti o plánech jednotkových cen za data, cenové plány pro hromadná data a případné prahové hodnoty. Pro objemy dat přesahující prahové hodnoty: jednotkové nebo hromadné ceny stanovené ad hoc nebo trvale a veškerá případná omezení rychlosti přenosu dat,

 

iii) způsob, jakým mohou koncoví uživatelé monitorovat aktuální úroveň své spotřeby, zda a jakým způsobem lze stanovit případná dobrovolná omezení,

 

iv) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaký mohou mít případná omezení objemu dat, rychlost či jiné parametry kvality služby praktický dopad na využívání služeb přístupu k internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb,

 

v) informace o veškerých postupech zavedených poskytovatelem k měření a řízení provozu, jak jsou definovány v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) .../...*, včetně uvedení příslušných metod kontroly komunikace používaných pro účely vhodných opatření týkajících se řízení provozu, a informace o tom, jak by tyto postupy mohly ovlivnit kvalitu služby, soukromí koncových uživatelů a ochranu osobních údajů;

e) informovat účastníky o jejich právu rozhodnout o tom, zda mají být jejich osobní údaje uvedeny v účastnickém seznamu a o jaké druhy údajů se jedná, v souladu s článkem 12 směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) a

e) informovat spotřebitele a případně jiné konečné uživatele o jejich právu rozhodnout o tom, zda mají být jejich osobní údaje uvedeny v účastnickém seznamu a o jaké druhy údajů se jedná, v souladu s článkem 12 směrnice 2002/58/ES a

f) pravidelně informovat zdravotně postižené účastníky o podrobnostech stávajících produktů a služeb jim určeným.

f) pravidelně informovat zdravotně postižené spotřebitele a případně jiné koncové uživatele o podrobnostech stávajících produktů a služeb jim určených a o opatřeních přijatých k zajištění rovnosti v přístupu;

Před uložením jakékoli povinnosti mohou vnitrostátní regulační orgány, pokud je to vhodné, podporovat samoregulační nebo spoluregulační opatření.

Před uložením jakékoli povinnosti mohou vnitrostátní regulační orgány, pokud je to vhodné, podporovat samoregulační nebo spoluregulační opatření. Členské státy mohou stanovit další požadavky týkající se obsahu a formy uvedených informací a způsobu, jakým se tyto informace mají zveřejňovat, přičemž v nejvyšší možné míře zohledňují pokyny sdružení BEREC uvedené v odstavci 3a tohoto článku.

 

3a. Sdružení BEREC po konzultaci se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí stanoví do ...* obecné pokyny pro metody měření rychlosti, měřené parametry kvality služby (mimo jiné srovnání průměrných a inzerovaných rychlostí; kvalita, jak ji vnímají uživatelé) a metody jejich měření v čase, jakož i obsah a formu informací, které mají být zveřejněny, a způsob, jakým mají být informace zveřejněny, a to včetně případných mechanismů pro certifikaci kvality, s cílem zajistit, aby koncoví uživatelé včetně zdravotně postižených měli přístup k úplným, srovnatelným, spolehlivým a uživatelsky vstřícným informacím. Popřípadě mohou být použity parametry, definice a metody měření uvedené v příloze III.

 

4. Členské státy mohou vyžadovat, aby podniky uvedené v odstavci 3 ve vhodných případech předávaly stávajícím a novým zákazníkům zdarma informace ve veřejném zájmu, a to s využitím prostředků, jež podniky běžně používají pro svou komunikaci s účastníky. V takovém případě tyto informace poskytují příslušné veřejné orgány ve standardizovaném formátu a obsahují mimo jiné informace o

4. Členské státy mohou vyžadovat, aby podniky uvedené v odstavci 3 ve vhodných případech předávaly koncovým uživatelům zdarma informace ve veřejném zájmu, a to s využitím prostředků, jež podniky běžně používají pro svou komunikaci s koncovými uživateli. Informace, které v takových případech příslušné veřejné orgány předávají poskytovatelům elektronických komunikací pro veřejnost, jsou ve standardizovaném formátu a mohou se mimo jiné týkat:

a) nejobvyklejších způsobech, kterými jsou služby elektronických komunikací využívány k účasti na protiprávní činnosti nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména pokud může dojít k poškození práv a svobod jiných osob, včetně porušení autorských a souvisejících práv, a o jejich právních důsledcích a

a) nejobvyklejších způsobů, kterými jsou služby elektronických komunikací využívány k účasti na protiprávní činnosti nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména pokud může dojít k poškození práv a svobod jiných osob, včetně porušení práv na ochranu údajů, autorských a souvisejících práv, a o jejich právních důsledcích a

b) způsobech ochrany před ohrožením osobní bezpečnosti, soukromí a osobních údajů při užívání služeb elektronických komunikací.

b) způsobů ochrany před ohrožením osobní bezpečnosti, soukromí a osobních údajů při užívání služeb elektronických komunikací.

 

_________________

 

* OJ: Please insert the number of this Regulation.

 

** OJ: Please insert the date of application of this Regulation.“

Pozměňovací návrh   193

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 k (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 21 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1k) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 21a

 

Kontrola spotřeby

 

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé elektronických komunikací spotřebitelům a koncovým uživatelům nabízeli funkci monitorování a kontroly jejich využívání služeb elektronických komunikací účtovaného podle času či objemu spotřeby. Tato funkce musí zahrnovat:

 

a) u předplacených a tarifních služeb bezplatný přístup k včasným informacím o jejich spotřebě služeb;

 

b) u tarifních služeb možnost bezplatně stanovit finanční limit jejich využívání, vyžádat si oznámení při dosažení předem stanovené části maximální hranice a při dosažení hranice samotné, postup pro další užívání při překročení maximální hranice a použitelné cenové plány;

 

c) podrobný rozpis účtů na trvalém nosiči.

 

2. Sdružení BEREC stanoví obecné zásady provádění odstavce 1.

 

Koncoví uživatelé mají i poté, co bylo dosaženo finančního limitu, nadále možnost přijímat volání a SMS zprávy a využívat čísla bezplatných volání a tísňových služeb evropského čísla tísňového volání 112, a to zdarma a až do konce sjednaného zúčtovacího období.“

Pozměňovací návrh   194

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Zrušují se články 20, 21, 22 a 30.

(2) Článek 22 se zrušuje.

Odůvodnění

Vypuštění je nezbytné pro zachování/změnu dotčených článků.

Pozměňovací návrh   195

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 26

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(2a) Článek 26 se nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby všichni koncoví uživatelé služeb uvedených v odstavci 2, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, mohli bezplatně a bez nutnosti použít jakékoli platební prostředky volat služby tísňového volání s použitím jednotného evropského čísla tísňového volání 112, jakož i jakákoli národní čísla tísňového volání určená členskými státy.

„1. Členské státy zajistí, aby všichni koncoví uživatelé služeb uvedených v odstavci 2, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, mohli bezplatně a bez nutnosti použít jakékoli platební prostředky volat služby tísňového volání s použitím jednotného evropského čísla tísňového volání 112, jakož i jakákoli národní čísla tísňového volání určená členskými státy.

 

1a. Členské státy zajistí, aby všichni uživatelé soukromých sítí elektronických komunikací mohli bezplatně volat služby tísňového volání či případně vnitřní služby tísňového volání s použitím jednotného evropského čísla tísňového volání 112 a jakýchkoli vnitrostátních čísel tísňového volání určených členskými státy.

2. Členské státy v rámci konzultace s vnitrostátními regulačními orgány, poskytovateli služeb tísňového volání a ostatními poskytovateli zajistí, aby podniky poskytující koncovým uživatelům službu elektronických komunikací pro uskutečňování vnitrostátních volání prostřednictvím jednoho nebo několika čísel v národním číslovacím plánu poskytovaly přístup k tísňovým službám.

2. Členské státy v rámci konzultace s vnitrostátními regulačními orgány, poskytovateli služeb tísňového volání a ostatními poskytovateli zajistí, aby podniky poskytující koncovým uživatelům službu elektronických komunikací pro uskutečňování vnitrostátních volání prostřednictvím jednoho nebo několika čísel v národním číslovacím plánu poskytovaly přístup k tísňovým službám.

3. Členské státy zajistí, aby volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 byla přiměřeně zodpovězena a vyřízena způsobem nejlépe odpovídajícím vnitrostátní organizaci záchranných systémů. Tato volání budou přijímána a vyřizována alespoň tak rychle a účinně jako volání na národní číslo či čísla služeb tísňového volání, pokud se tato čísla stále používají.

3. Členské státy zajistí, aby volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 byla přiměřeně zodpovězena a vyřízena způsobem nejlépe odpovídajícím vnitrostátní organizaci záchranných systémů. Tato volání budou přijímána a vyřizována alespoň tak rychle a účinně jako volání na národní číslo či čísla služeb tísňového volání, pokud se tato čísla stále používají.

 

Komise po konzultaci s příslušnými orgány přijme doporučení o výkonnostních ukazatelích pro členské státy. Do 31. prosince 2015 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účinnosti provádění evropského čísla tísňového volání 112 a o fungování výkonnostních ukazatelů.

4. Členské státy zajistí, aby zdravotně postižení koncoví uživatelé měli ke službám tísňového volání přístup rovnocenný s přístupem dostupným ostatním koncovým uživatelům. Opatření přijatá k zajištění toho, aby zdravotně postižení uživatelé měli přístup k službám tísňového volání i při cestách do jiných členských států, budou v nejvyšší možné míře založena na evropských normách nebo specifikacích zveřejněných v souladu s článkem 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), aniž by členským státům bránila v přijetí dalších požadavků směřujících k plnění cílů stanovených tímto článkem.

4. Členské státy zajistí, aby zdravotně postižení koncoví uživatelé měli ke službám tísňového volání přístup rovnocenný s přístupem dostupným ostatním koncovým uživatelům. Opatření přijatá k zajištění toho, aby zdravotně postižení uživatelé měli přístup k službám tísňového volání i při cestách do jiných členských států, budou v nejvyšší možné míře založena na evropských normách nebo specifikacích zveřejněných v souladu s článkem 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), aniž by členským státům bránila v přijetí dalších požadavků směřujících k plnění cílů stanovených tímto článkem.

5. Členské státy zajistí, aby dotčené podniky bezplatně zpřístupnily orgánu vyřizujícímu tísňová volání informace o tom, kde se volající nachází, a to jakmile je tomuto orgánu tísňové volání přepojeno. To platí i pro všechna volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Členské státy mohou tuto povinnost rozšířit rovněž na další národní čísla tísňového volání. Příslušné regulační orgány stanoví kritéria přesnosti a spolehlivosti poskytovaných informací o tom, kde se volající nachází.

5. Členské státy zajistí, aby dotčené podniky bezplatně zpřístupnily orgánu vyřizujícímu tísňová volání informace o tom, kde se volající nachází, a to jakmile je tomuto orgánu tísňové volání přepojeno. To platí i pro všechna volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Členské státy mohou tuto povinnost rozšířit rovněž na další národní čísla tísňového volání. Komise zajistí, aby příslušné regulační orgány stanovily kritéria přesnosti a spolehlivosti poskytovaných informací o tom, kde se volající nachází, v souladu s odstavcem 7, přičemž v nejvyšší možné míře zohledí pokyny sdružení BEREC.

 

Sdružení BEREC po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí stanoví do (6 měsíců po DATU KONCE LHŮTY POUŽITÍ) pokyny pro kritéria přesnosti a spolehlivosti informací o tom, kde se volající nachází, jež jsou poskytovány tísňovým službám. Tyto pokyny zohlední proveditelnost využití mobilního koncového zařízení vybaveného GNSS v zájmu zlepšení přesnosti a spolehlivosti informací o tom, kde se nachází osoba volající na linku 112.

6. Členské státy zajistí, aby občané byli odpovídajícím způsobem informováni o existenci a používání jednotného evropského čísla tísňového volání 112, zejména prostřednictvím iniciativ konkrétně zaměřených na osoby cestující mezi členskými státy.

6. Členské státy a Komise zajistí, aby občané byli odpovídajícím způsobem informováni o existenci a používání jednotného evropského čísla tísňového volání 112, zejména prostřednictvím iniciativ konkrétně zaměřených na osoby cestující mezi členskými státy. Komise podporuje a doplňuje opatření členských států.

7. Pro zajištění účinného přístupu k službám tísňového volání na čísle 112 v členských státech může Komise po konzultaci se sdružením BEREC přijmout technická prováděcí opatření. Přijetím těchto technických prováděcích opatření však není dotčena ani ovlivněna organizace služeb tísňového volání, která zůstává ve výlučné pravomoci členských států.

7. Pro zajištění účinného přístupu k službám tísňového volání na čísle 112 v členských státech je Komisi svěřena pravomoc přijímat po konzultaci se sdružením BEREC akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37a, pokud jde o kritéria pro určení místa, kde se nachází volající, a klíčové výkonnostní ukazatele přístupu ke službám tísňového volání na čísle 112. Přijetím těchto opatření však není dotčena ani ovlivněna organizace služeb tísňového volání, která zůstává ve výlučné pravomoci členských států.

 

7a. Komise vede databázi čísel evropské tísňové služby podle doporučení E.164 s cílem zajistit, aby se mohly tísňové služby v různých členských státech vzájemně kontaktovat.“;

Pozměňovací návrh   196

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 26 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 26a

 

Inverzní komunikační systém čísla 112 v EU

 

Nejpozději [1 rok po uplynutí lhůty pro provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o proveditelnosti zavedení inverzního komunikačního systému čísla 112 s použitím stávajících sítí elektronických komunikací, který by fungoval na území celé EU univerzálně a mnohojazyčně a který by byl přístupný, jednoduchý a účinný s cílem upozornit občany v případě bezprostředně hrozící či počínající katastrofy nebo mimořádně vážného ohrožení.

 

Komise konzultuje se sdružením BEREC a službami civilní ochrany a přezkoumá normy a specifikace nezbytné k vytvoření tohoto systému uvedeného v odstavci 1. Při přípravě této zprávy Komise zohlední stávající vnitrostátní a regionální systémy čísla tísňového volání 112 a řídí se právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. V případě potřeby k této zprávě připojí legislativní návrh.“;

Pozměňovací návrh   197

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 30

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(2c) Článek 30 se nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby si všichni účastníci s čísly z národního číslovacího plánu, kteří o to požádají, mohli v souladu s ustanoveními přílohy I části C ponechat své číslo (svá čísla) nezávisle na podniku, který službu poskytuje.

„1. Členské státy zajistí, aby si všichni účastníci s čísly z národního číslovacího plánu, kteří o to požádají, mohli v souladu s ustanoveními přílohy I části C ponechat své číslo (svá čísla) nezávisle na poskytovateli elektronických komunikací pro veřejnost, který službu poskytuje.

2. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby stanovování cen mezi operátory nebo poskytovateli služeb v souvislosti s poskytováním přenositelnosti čísel bylo nákladově orientované a aby případné přímé zpoplatnění účastníky od změny poskytovatele služeb neodrazovalo.

2. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby stanovování cen mezi operátory nebo poskytovateli služeb v souvislosti s poskytováním přenositelnosti čísel bylo nákladově orientované a aby případné přímé zpoplatnění účastníky od změny poskytovatele služeb neodrazovalo.

3. Příslušné vnitrostátní orgány nestanoví sazby pro koncové uživatele za přenesení čísel způsobem, který by narušoval hospodářskou soutěž, například stanovením konkrétních nebo jednotných cen na trzích pro koncové uživatele.

3. Vnitrostátní regulační orgány nestanoví sazby pro koncové uživatele za přenesení čísel způsobem, který by narušoval hospodářskou soutěž, například stanovením zvláštních nebo společných sazeb pro koncové uživatele.

4. Přenesení čísel a jejich aktivace se provedou v nejkratší možné lhůtě. Účastnící, kteří uzavřeli smlouvu o přenesení čísla k novému poskytovateli, musí mít v každém případě toto číslo aktivované do jednoho pracovního dne.

4. Přenesení čísel a jejich aktivace se provedou v nejkratší možné lhůtě. Jestliže si koncoví uživatelé sjednali přenesení čísla k novému poskytovateli, toto číslo se aktivuje do jednoho pracovního dne.

Aniž je dotčen první pododstavec, příslušné vnitrostátní orgány mohou stanovit globální postup pro přenesení čísel, a to s přihlédnutím k vnitrostátním předpisům týkajícím se smluv, k technickému rozvoji a k tomu, že je třeba zachovat kontinuitu služby pro účastníka. Přerušení poskytování služby během přenosu čísla v žádném případě nepřesáhne jeden pracovní den. Je-li to nezbytné, příslušné vnitrostátní orgány rovněž zohlední opatření zajišťující, aby byli účastníci v průběhu celého procesu přepojení chráněni a aby nedocházelo k přepojování k jinému poskytovateli proti jejich vůli.

Aniž je dotčen první pododstavec, příslušné vnitrostátní orgány mohou stanovit globální postup pro změnu poskytovatele a přenesení čísel při zohlednění pokynů sdružení BEREC uvedených v odstavci 4b. Zohlední při tom nezbytnou ochranu koncového uživatele v rámci procesu změny poskytovatele a nutnost zajistit, aby proces byl pro koncového uživatele efektivní a aby byla zachována kontinuita služby pro koncového uživatele a aby procesy změny poskytovatele nenarušily hospodářskou soutěž. Přerušení poskytování služby během přenosu čísla v žádném případě nepřesáhne jeden pracovní den. Změna poskytovatele nesmí nastat proti vůli koncových uživatelů.

Členské státy zajistí, aby byly poskytovatelům uloženy přiměřené sankce, včetně povinnosti odškodnit zákazníky v případě, že je číslo přeneseno se zpožděním nebo je přenos čísla poskytovateli nebo jejich jménem zneužit.

Členské státy zajistí, aby byly poskytovatelům uloženy přiměřené sankce, včetně povinnosti odškodnit zákazníky v případě, že je číslo přeneseno se zpožděním, v případě neposkytnutí informací nezbytných pro včasné přenesení čísla nebo v případě, že je přenos čísla poskytovateli nebo jejich jménem zneužit.

 

4a. Přijímající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost vede proces změny poskytovatele a přenosu čísla. Koncoví uživatelé obdrží příslušné informace o změně poskytovatele před zahájením tohoto procesu změny a v jeho průběhu a také bezprostředně po jeho ukončení.

 

4b. Sdružení BEREC stanoví pokyny týkající se veškerých možností a postupů v procesu změny poskytovatele a přenosu čísla, zejména pokud jde o příslušné odpovědnosti přijímajícího a předávajícího poskytovatele v rámci procesu změny poskytovatele a přenosu čísla, informace, které mají být spotřebitelům v průběhu tohoto procesu poskytovány, včasné ukončení platné smlouvy, proplacení případných předem uhrazených poplatků a účinné služby přeposílání e-mailové komunikace.

 

4c. Jestliže balíček služeb nabízený spotřebitelům obsahuje alespoň připojení k síti elektronických komunikací nebo jednu službu elektronických komunikací, použijí se ustanovení tohoto článku na všechny prvky balíčku.“;

5. Členské státy zajistí, aby smlouvy uzavřené mezi spotřebiteli a podniky poskytujícími služby elektronických komunikací nestanovily počáteční smluvní období přesahující 24 měsíců. Členské státy dále zajistí, aby podniky nabízely uživatelům možnost uzavřít smlouvu na dobu nejvýše 12 měsíců.

 

6. Aniž je dotčena minimální doba platnosti smlouvy, zajistí členské státy, aby podmínky a postupy pro ukončení smlouvy neodrazovaly od změny poskytovatelů služeb.“

 

Pozměňovací návrh   198

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) v článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1a. Mimosoudní postupy zavedené v souladu s odstavcem 1 se použijí i v případě sporů týkajících se smluv mezi spotřebiteli a dalšími koncovými uživateli, jsou-li pro ně takové mimosoudní postupy dostupné, a poskytovateli elektronických komunikací pro veřejnost usazenými v jiném členském státě. Pokud jde o spory spadající do oblasti působnosti směrnice 2013/11/EU*, použijí se ustanovení uvedené směrnice.

 

________________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63.

Pozměňovací návrh   199

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 e (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Článek 37 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2e) Vkládá se nový článek 37a , který zní:

 

„Článek 37a

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 26 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje ...*.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedená v článku 26 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

_________________

 

* OJ: Please insert the date of entry into force of this Regulation“

Pozměňovací návrh   200

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 f (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Příloha II – bod 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(2f) Bod 1 přílohy II se nahrazuje tímto:

„1. Název (názvy) a adresa (adresy) podniku (podniků)

„1. Název (názvy), adresa (adresy) a kontaktní údaje podniku (podniků)

Například názvy a adresy sídla podniků zajišťujících veřejné komunikační sítě nebo poskytujících veřejně dostupné telefonní služby.“

Například názvy a adresy sídla podniků zajišťujících veřejné komunikační sítě nebo poskytují veřejně přístupné telefonní služby.“;

Pozměňovací návrh   201

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 g (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Příloha II – bod 2.2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(2g) Bod 2.2 přílohy II se nahrazuje tímto:

„2.2. Zahrnuty jsou rovněž standardní sazby s uvedením poskytovaných služeb a obsahu každé položky tvořící celkovou sazbu (například poplatky za přístup, všechny druhy hovorného, poplatky za provoz a údržbu) a podrobnosti o standardních slevách, které jsou uplatňovány, jakož i o zvláštních a cílených systémech sazeb a o jakýchkoli dalších poplatcích a nákladech souvisejících s koncovým zařízením.“

„2.2. Pro každý tarifní plán informace o poskytovaných službách a relevantních parametrech kvality služeb, použitelném cenovém plánu nebo plánech a pro každý takový cenový plán informace o druzích nabízených služeb včetně objemů komunikace a veškerých použitelných poplatcích (přístup, využívání, údržba a jakékoli další poplatky) a nákladech souvisejících s koncovým zařízením.“;

Pozměňovací návrh   202

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 h (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Příloha II – bod 2.2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2h) V příloze II se vkládá nový bod, který zní:

 

„2.2a. Další informace o službách přístupu k internetu, jsou-li nabízeny, zejména včetně podrobností o stanovení cen za přenos dat, rychlostech stahování a odesílání dat a případných omezeních rychlosti, o možnostech monitorování úrovně spotřeby, o veškerých použitelných postupech řízení provozu a jejich dopadu na kvalitu služeb, soukromí koncových uživatelů a ochranu osobních údajů.“;

Pozměňovací návrh   203

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 i (nový)

Směrnice 2002/22/ES

Příloha II – bod 2.5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

2i) Bod 2.5 přílohy II se nahrazuje tímto:

„2.5. Standardní smluvní podmínky, popřípadě včetně minimální doby platnosti smlouvy, podmínek ukončení smlouvy a postupů a přímých poplatků za přenositelnost čísel a jiných identifikátorů.“

„2.5. Standardní smluvní podmínky, popřípadě včetně minimální doby platnosti smlouvy, podmínek předčasného ukončení smlouvy a poplatků, které jsou v tomto případě účtovány, postupů a přímých poplatků za změnu poskytovatele a přenositelnost čísel a jiných identifikátorů a postupů kompenzace v případě zdržování nebo zneužívání změny poskytovatele.“.

Pozměňovací návrh   204

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 1

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) V čl. 1 odst. 1 se vkládá třetí pododstavec, který zní:

vypouští se

„Toto nařízení se použije na roamingové služby poskytované v rámci Unie koncovým uživatelům, jejichž domovským poskytovatelem je poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost v členském státě.“

 

Pozměňovací návrh   205

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 2

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) V čl. 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno r), které zní:

vypouští se

r) „dvoustrannou či vícestrannou dohodou o roamingu“ se rozumí jedna nebo více obchodních nebo technických dohod uzavřených mezi poskytovateli roamingu, které umožňují virtuální rozšíření pokrytí domácí sítě a všem poskytovatelům roamingu umožňují udržitelné poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb na stejné cenové úrovni, jako jsou příslušné domácí mobilní komunikační služby, které poskytují.“

 

Odůvodnění

Návrh Komise na řešení roamingu na základě dobrovolných dohod, jako alternativy k současným povinnostem vyplývajícím z nařízení „roaming III“, vytváří velkou nejistotu.

Pozměňovací návrh   206

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 3

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) V článku 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

vypouští se

„7. Tento článek se nepoužije na poskytovatele roamingu, kteří podle článku 4a poskytují regulované maloobchodní roamingové služby.“

 

Pozměňovací návrh   207

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 4

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Vkládá se nový článek 4a, který zní:

vypouští se

Článek 4a

 

[...]

 

Pozměňovací návrh   208

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Články 6 a a 6 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) Vkládají se nové články, které znějí:

 

„Článek 6a

 

Zrušení maloobchodních poplatků za roaming

 

S účinností od 15. prosince 2015 neúčtují poskytovatelé roamingu roamingovým zákazníkům v žádném členském státě za uskutečněné a přijaté regulované roamingové volání, odeslané regulované roamingové zprávy SMS/MMS a využité regulované roamingové datové služby žádný příplatek v porovnání s poplatky za služby mobilní komunikace na vnitrostátní úrovni ani žádný obecný poplatek za možnost používat koncové zařízení nebo službu v zahraničí.“

 

„Článek 6b

 

Přiměřené využívání roamingu

 

1. Odchylně od článku 6a a s cílem zamezit nezvyklému využívání a zneužívání maloobchodních roamingových služeb mohou poskytovatelé roamingu uplatňovat na využívání regulovaných roamingových služeb poskytovaných na příslušné tuzemské cenové úrovni „doložku o přiměřeném využívání roamingu“ formou odkazu na kritéria přiměřeného využívání. Tato kritéria se uplatňují tak, aby spotřebitelé mohli při svých pravidelných cestách v rámci Unie bez obav opakovat vzorec typické domácí spotřeby spojený s jejich balíčkem tuzemských maloobchodních služeb.

 

2. V souladu s článkem 20 směrnice 2002/22/ES poskytovatelé roamingu zveřejní a zapracují do svých smluv podrobně kvantifikované informace o tom, jak jsou uplatňována kritéria přiměřeného využívání roamingu, a to s odkazem na tvorbu hlavních cen, objem a jiné parametry daného maloobchodního balíčku.

 

3. Sdružení BEREC do 31. prosince 2014 po konzultaci se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí stanoví obecné pokyny pro uplatňování kritérií přiměřeného využívání roamingu jejich poskytovateli. Při jejich vypracovávání zohlední zejména vývoj v tvorbě cen a struktuře spotřeby v členských státech, stupeň sbližování úrovně domácích cen v rámci Unie, pozorovatelný účinek roamingu poskytovaného za tytéž sazby jako domácí služby na vývoj těchto sazeb a vývoj velkoobchodních roamingových sazeb za nevyrovnaný provoz uplatňovaných poskytovateli roamingu. Pokyny sdružení BEREC by měly rovněž přihlížet k příslušným objektivním odlišnostem mezi členskými státy nebo mezi poskytovateli roamingu, pokud jde o faktory, jako je tuzemská cenová hladina, typický objem zahrnutý do maloobchodních balíčků služeb nebo průměrná doba, po kterou jsou zákazníci na cestách v Unii.

 

4. Aby bylo zajištěno důsledné a současné uplatňování kritérií přiměřeného využívání roamingu v celé Unii, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů a na základě pokynů sdružení BEREC uvedených v odstavci 3, do 30. června 2015 podrobná pravidla pro uplatňování těchto kritérií.

 

5. Příslušný vnitrostátní regulační orgán uplatňování kritérií přiměřeného využívání roamingu definovaných v prováděcím aktu Komise uvedeném v odstavci 4 přísně sleduje a dohlíží na něj a zároveň v nejvyšší možné míře přihlíží k obecným pokynům sdružení BEREC, k příslušným objektivním faktorům specifickým pro daný členský stát a k příslušným objektivním rozdílům mezi poskytovateli roamingu a zajistí, aby se neuplatňovaly nepřiměřené podmínky.

 

6. Maloobchodní poplatky za služby v rámci eurotarifu stanovené v článcích 8, 10 a 13 nařízení (EU) č. 531/2012 se v případě regulovaných roamingových služeb uplatní nad rámec limitu přiměřeného využívání roamingu uplatňovaného v souladu s článkem 6b.

Pozměňovací návrh   209

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 5 – písm. a

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:

„2. S účinkem ode dne 1. července 2013 se maloobchodní cena hlasového eurotarifu (bez DPH), kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, může u roamingových volání lišit, avšak nesmí překročit 0,24 EUR za minutu za uskutečněná volání a 0,07 EUR za minutu za přijatá volání. Maximální maloobchodní cena za volání se ode dne 1. července 2014 sníží na 0,19 EUR. Ode dne 1. července 2014 neúčtují poskytovatelé roamingu svým roamingovým zákazníkům přijatá volání; tím nejsou dotčena opatření přijatá k zamezení nezvyklého nebo podvodného využívání. Aniž je tím dotčen článek 19, tyto maximální maloobchodní ceny hlasového eurotarifu zůstanou v platnosti až do dne 30. června 2017.“

„2. S účinkem ode dne 1. července 2012 se maloobchodní cena hlasového eurotarifu (bez DPH), kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za zprostředkování regulovaného roamingového volání, může u roamingových volání lišit, avšak nesmí překročit 0,29 EUR za minutu za uskutečněná volání a 0,08 EUR za minutu za přijatá volání. Maximální maloobchodní cena za uskutečněná volání se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,24 EUR a ode dne 1. července 2014 na 0,19 EUR, přičemž maximální maloobchodní cena za přijatá volání se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,07 EUR a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR. Platnost maximálních poplatků uplatňovaných ke dni 1. července 2014 skončí dne 16. prosince 2015, kromě regulovaných roamingových volání nad rámec limitu přiměřeného využívání roamingu uplatňovaného v souladu s článkem 6b.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:CS:PDF).

Pozměňovací návrh   210

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   211

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 10 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

5a) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. S účinkem ode dne 1. července 2012 se může maloobchodní cena (bez DPH) SMS eurotarifu, kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roamingovým zákazníkem, u regulovaných roamingových SMS zpráv lišit, avšak nesmí překročit 0,09 EUR. Tato maximální cena se sníží ode dne 1. července 2013 na 0,08 EUR a ode dne 1. července 2014 na 0,06 EUR a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 30. června 2017 ve výši 0,06 EUR.

S účinkem od 1. července  2012 se může maloobchodní cena (bez DPH) SMS eurotarifu, kterou smí domovský poskytovatel účtovat svému roamingovému zákazníkovi za regulovanou roamingovou SMS zprávu odeslanou tímto roamingovým zákazníkem, u roamingových SMS zpráv lišit, avšak nesmí překročit 0,09  EUR. Maximální poplatek se od 1. července 2013 sníží na 0,08 EUR a od 1. července 2014 na 0,06 EUR. Platnost maximálních poplatků uplatňovaných ke dni 1. července 2014 skončí dne 16. prosince 2015, kromě regulovaných roamingových SMS zpráv nad rámec limitu přiměřeného využívání roamingu uplatňovaného v souladu s článkem 6b.

Pozměňovací návrh   212

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 5 b (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Čl. 13 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

5b) V čl. 13 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

2. S účinkem ode dne 1. července 2012 nesmí maloobchodní cena v rámci datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za poskytování regulované datové roamingové služby, překročit 0,70 EUR za využitý megabyte. Maximální maloobchodní cena za využitá data se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,45 EUR za využitý megabyte a od 1. července 2014 na 0,20 EUR za využitý megabyte a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 30. června 2017 ve výši 0,20 EUR za využitý megabyte.

2. S účinkem ode dne 1. července 2012 nesmí maloobchodní cena v rámci datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za poskytování regulované datové roamingové služby, překročit 0,70 EUR za využitý megabyte. Maximální maloobchodní cena za využitá data se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,45 EUR za využitý megabyte a ode dne 1. července 2014 na 0,20 EUR za využitý megabyte. Platnost maximálních poplatků uplatňovaných ke dni 1. července 2014 skončí dne 16. prosince 2015, kromě regulovaných roamingových služeb nad rámec limitu přiměřeného využívání raomingu uplatňovaného v souladu s článkem 6b.“

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:CS:PDF).

Pozměňovací návrh   213

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 6

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 14

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

6) V článku 14 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

vypouští se

Pozměňovací návrh   214

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 6 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 14

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

6a) Článek 14 se s účinkem od 15. prosince 2015 vypouští a nahrazuje tímto:

1. Každý poskytovatel roamingu poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát jeho domovského poskytovatele, bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, aby roamingové zákazníky upozornil na skutečnost, že jim budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že takové upozornění nepožaduje.

1. Každý poskytovatel roamingu poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území jiného členského státu, než je členský stát jeho domovského poskytovatele, bezplatně, bez zbytečného prodlení a automaticky prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní telefon základní personalizované informace o cenách za roaming (včetně DPH), které platí pro uskutečňování a příjem volání a odesílání SMS zpráv dotyčným zákazníkem v navštíveném členském státě, aby roamingového zákazníka upozornil na skutečnost, že mu budou při uskutečňování nebo příjmu volání a při odesílání SMS zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že takové upozornění nepožaduje.

Tyto základní personalizované informace o cenách zahrnují nejvyšší ceny (v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka), které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci jeho tarifního programu za:

Tyto základní personalizované informace o cenách zahrnují nejvyšší ceny (v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka), které mohou být zákazníkovi účtovány v rámci jeho tarifního programu za:

a) uskutečňování regulovaných roamingových volání v rámci navštíveného členského státu a z navštíveného členského státu zpět do členského státu jeho domovského poskytovatele, jakož i za příjem regulovaných roamingových volání, a

a) uskutečňování regulovaných roamingových volání v rámci navštíveného členského státu a z navštíveného členského státu zpět do členského státu jeho domovského poskytovatele, jakož i za příjem regulovaných roamingových volání, a

b) odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na území navštíveného členského státu.

b) odesílání regulovaných roamingových SMS zpráv na území navštíveného členského státu.

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní linky uvedené v odstavci 2, na níž lze získat podrobnější informace a informace o možnosti přístupu ke službám tísňového volání bezplatným vytočením evropského čísla tísňového volání 112.

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní linky uvedené v odstavci 2, na níž lze získat podrobnější informace a informace o možnosti přístupu ke službám tísňového volání bezplatným vytočením evropského čísla tísňového volání 112.

Při každé zprávě má zákazník příležitost uvědomit bezplatně a jednoduše poskytovatele roamingu o tom, že toto automatické zasílání zpráv nepožaduje. Zákazník, který oznámil, že nepožaduje automatické zasílání zpráv, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Při každé zprávě má zákazník příležitost uvědomit bezplatně a jednoduše poskytovatele roamingu o tom, že toto automatické zasílání zpráv nepožaduje. Zákazník, který oznámil, že nepožaduje automatické zasílání zpráv, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Nevidomým osobám a osobám se zbytky zraku poskytují poskytovatelé roamingu na základě žádosti základní personalizované informace o cenách podle prvního pododstavce automaticky hlasovým voláním a bezplatně.

Nevidomým osobám a osobám se zbytky zraku poskytují poskytovatelé roamingu na základě žádosti základní personalizované informace o cenách podle prvního pododstavce automaticky hlasovým voláním a bezplatně.

První, druhý, čtvrtý a pátý pododstavec se rovněž použije na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.

 

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli v Unii právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání a SMS, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu poskytovatelem roamingu. Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zařízení, která nepodporují funkci SMS.

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 mají zákazníci kdekoli v Unii právo požadovat a bezplatně obdržet podrobnější personalizované informace o cenách za roaming platných v navštívené síti pro hlasová volání a SMS, jakož i informace o opatřeních v oblasti transparentnosti platných na základě tohoto nařízení, a to formou hlasového volání do mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je podávána prostřednictvím bezplatné telefonní linky určené k tomuto účelu poskytovatelem roamingu. Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zařízení, která nepodporují funkci SMS.

3. Při uzavření účastnické smlouvy poskytují poskytovatelé roamingu všem uživatelům úplné informace o platných cenách za roaming, zejména o hlasovém eurotarifu a SMS eurotarifu. Bez zbytečného prodlení rovněž poskytují svým roamingovým zákazníkům aktuální informace o platných cenách za roaming pokaždé, kdy dojde ke změně těchto cen.

 

Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření k zajištění informovanosti všech svých roamingových zákazníků o možnosti zvolit si hlasový eurotarif a SMS eurotarif. Zejména informují všechny roamingové zákazníky o podmínkách hlasového eurotarifu a o podmínkách SMS eurotarifu, a to jasnou a nestrannou formou. Všem zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté v přiměřených intervalech tuto skutečnost připomínají.

 

Poskytnuté informace jsou dostatečně podrobné, aby zákazníci mohli posoudit, zda je pro ně přechod na eurotarif přínosem či nikoli.

 

4. Poskytovatelé roamingu zpřístupní svým zákazníkům informace o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech. Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby, když se nacházejí ve svém domovském členském státě.

4. Poskytovatelé roamingu zpřístupní svým zákazníkům informace o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech. Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby v době, kdy se nacházejí ve svém domovském členském státě.

 

4a. Tento článek se vztahuje rovněž na roamingová volání a roamingové zprávy SMS/MMS, které využívají roamingoví zákazníci cestující mimo Unii a které poskytuje poskytovatel roamingu.

 

S účinností od 15. prosince 2015 se tento článek vztahuje také na případy, kdy je využívání roamingových volání a roamingových zpráv SMS/MMS za sazby použitelné na domácí služby omezeno s odkazem na kritérium přiměřeného využívání roamingu v souladu s článkem 6b a kdy využívání těchto služeb dosáhlo limitu přiměřeného využívání roamingu.

Pozměňovací návrh   215

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 7

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) V článku 15 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

vypouští se

Pozměňovací návrh   216

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 7 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 15

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

7a) Článek 15 se s účinností od 15. prosince 2015 vypouští a nahrazuje tímto:

Transparentnost a ochranný mechanismus pro maloobchodní roamingové datové služby

Transparentnost a ochranný mechanismus pro maloobchodní roamingové datové služby

1. Poskytovatelé roamingu v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně.

1. Poskytovatelé roamingu v souladu s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví zákazníci byli před uzavřením i po uzavření smlouvy náležitě informováni o cenách platných pro používání regulovaných roamingových datových služeb, a to způsobem, který zákazníkům usnadní porozumět finančním důsledkům používání těchto služeb a umožní jim sledovat a kontrolovat své výdaje za ně.

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po uzavření smlouvy informují poskytovatelé roamingu případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Poskytovatelé roamingu dále své zákazníky bezplatně a jasným a dobře srozumitelným způsobem informují o tom, jak mohou toto automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě roamingových datových služeb.

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po uzavření smlouvy informují poskytovatelé roamingu případně své zákazníky o riziku automatického a nekontrolovaného připojení a stahování dat prostřednictvím datového roamingu. Poskytovatelé roamingu dále své zákazníky bezplatně a jasným a dobře srozumitelným způsobem informují o tom, jak mohou toto automatické připojení prostřednictvím datového roamingu vypnout, a tím zabránit nekontrolované spotřebě roamingových datových služeb.

2. Poskytovatel roamingu pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách (v měně domovského vyúčtování poskytovaného domovským poskytovatelem zákazníka), vyjádřené v ceně za megabyte, za poskytování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v dotyčném členském státě, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že tyto informace nepožaduje.

2. Poskytovatel roamingu pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá roamingovou službu, a poskytne mu základní personalizované tarifní informace o cenách (v měně domovského vyúčtování poskytovaného domovským poskytovatelem zákazníka), vyjádřené v ceně za megabyte, za poskytování regulovaných roamingových datových služeb platných pro tohoto roamingového zákazníka v dotyčném členském státě, ledaže zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že tyto informace nepožaduje.

Tyto základní personalizované tarifní informace jsou doručeny na mobilní zařízení roamingového zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na mobilním zařízení, pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovského poskytovatele, a poprvé v tomto členském státě spustí roamingovou datovou službu. Tyto informace jsou poskytovány bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník spustí roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Tyto základní personalizované tarifní informace jsou doručeny na mobilní zařízení roamingového zákazníka, např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na mobilním zařízení, pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovského poskytovatele, a poprvé v tomto členském státě spustí roamingovou datovou službu. Tyto informace jsou poskytovány bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník spustí roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Zákazník, který svému poskytovateli roamingu oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Zákazník, který svému poskytovateli roamingu oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

3. Každý poskytovatel roamingu poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si dobrovolně a bez poplatku funkci, která poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a která zaručuje, že celkové výdaje za regulované roamingové datové služby nepřekročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném období, s výjimkou MMS účtovaných za jednotku, určený finanční limit.

3. Každý poskytovatel roamingu poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si dobrovolně a bez poplatku funkci, která poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a která zaručuje, že celkové výdaje za regulované roamingové datové služby nepřekročí bez výslovného souhlasu zákazníka ve stanoveném období, s výjimkou MMS účtovaných za jednotku, určený finanční limit.

Je-li zákazník předem informován o odpovídajících objemech, poskytovatel roamingu za tímto účelem nabídne jeden či více maximálních finančních limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí finanční limit) se musí blížit částce 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH), ale nesmí ji překročit.

Je-li zákazník předem informován o odpovídajících objemech, poskytovatel roamingu za tímto účelem nabídne jeden či více maximálních finančních limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí finanční limit) se musí blížit částce 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH), ale nesmí ji překročit.

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících finančních částkách, poskytovatel roamingu může zavést jako alternativu objemové limity. Jeden z těchto limitů (výchozí objemový limit) musí odpovídat částce vyjádřené v penězích, která nesmí překročit částku 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Pokud je zákazník předem informován o odpovídajících finančních částkách, poskytovatel roamingu může zavést jako alternativu objemové limity. Jeden z těchto limitů (výchozí objemový limit) musí odpovídat částce vyjádřené v penězích, která nesmí překročit částku 50 EUR za splatné služby za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Poskytovatel roamingu může kromě toho svým roamingovým zákazníkům nabídnout další limity s odlišnými, tj. vyššími nebo nižšími, maximálními měsíčními finančními limity.

Poskytovatel roamingu může kromě toho svým roamingovým zákazníkům nabídnout další limity s odlišnými, tj. vyššími nebo nižšími, maximálními měsíčními finančními limity.

Výchozí limity uvedené ve druhém a třetím pododstavci jsou uplatňovány na všechny zákazníky, kteří si nezvolili jiný limit.

Výchozí limity uvedené ve druhém a třetím pododstavci jsou uplatňovány na všechny zákazníky, kteří si nezvolili jiný limit.

Každý poskytovatel roamingu dále zajistí, aby v případě, že roamingové datové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Každý poskytovatel roamingu dále zajistí, aby v případě, že roamingové datové služby dosáhnou 80 % dohodnutého finančního nebo objemového limitu, bylo na mobilní zařízení roamingového zákazníka odesláno příslušné upozornění, a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na počítači. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto upozornění ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, musí být na mobilní zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, poskytovatel roamingu okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o pokračování nebo obnovení poskytování těchto služeb.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo objemový limit překročen, musí být na mobilní zařízení roamingového zákazníka zasláno upozornění. Toto upozornění uvádí postup, kterým se má roamingový zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále poskytovány, a náklady spojené se spotřebováním každé další jednotky. Pokud roamingový zákazník nereaguje způsobem uvedeným v obdrženém upozornění, poskytovatel roamingu okamžitě přeruší poskytování a účtování regulovaných roamingových datových služeb roamingovému zákazníkovi, pokud a dokud roamingový zákazník nepožádá o pokračování nebo obnovení poskytování těchto služeb.

Kdykoli roamingový zákazník požádá o zavedení nebo zrušení funkce finančního nebo objemového limitu, proběhne tato změna do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, bezplatně a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy.

Kdykoli roamingový zákazník požádá o zavedení nebo zrušení funkce finančního nebo objemového limitu, proběhne tato změna do jednoho pracovního dne od doručení žádosti, bezplatně a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy.

4. Odstavce 2 a 3 se nevztahují na zařízení pro komunikaci mezi stroji, která využívají mobilní datové komunikace.“

4. Odstavce 2 a 3 se nevztahují na zařízení pro komunikaci mezi stroji, která využívají mobilní datové komunikace.“

5. Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby, když se nacházejí ve svém domovském členském státě. To zahrnuje informování zákazníků o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech.

5. Poskytovatelé roamingu přijmou přiměřená opatření na ochranu svých zákazníků před placením roamingových cen za nevyžádané roamingové služby, když se nacházejí ve svém domovském členském státě. To zahrnuje informování zákazníků o tom, jak se vyhnout nevyžádanému roamingu v příhraničních regionech.

6. Tento článek se s výjimkou odstavce 5 a s výhradou druhého a třetího pododstavce tohoto odstavce použije rovněž na roamingové datové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.

6. Tento článek se použije na případy, kdy je využívání roamingových datových služeb za sazby použitelné na domácí služby omezeno s odvoláním na kritérium přiměřeného využívání roamingu v souladu s článkem 6b a kdy využívání těchto služeb dosáhlo limitu přiměřeného využívání roamingu.

 

Rovněž se použije na roamingové datové služby využívané roamingovými zákazníky, kteří cestují mimo území Unie, a poskytované poskytovatelem roamingu.

 

Pokud si zákazník zvolí funkci uvedenou v odstavci 3 prvním pododstavci, požadavky stanovené v odstavci 3 se nepoužijí, pokud operátor navštívené sítě mimo Unii poskytovateli roamingu neumožňuje sledovat jeho využívání zákazníkem v reálném čase.

 

V takovém případě je zákazník při vstupu do dané země bez zbytečného odkladu a bezplatně informován prostřednictvím SMS zprávy, že informace o celkové spotřebě a záruka nepřekročení určeného finančního limitu nejsou k dispozici.“

Pozměňovací návrh   217

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 8

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Článek 19 se mění takto:

a) Odstavec 1 se mění takto:

i) první věta se nahrazuje tímto:

„Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po veřejné konzultaci podá nejpozději do 31. prosince 2016 zprávu Evropskému parlamentu a Radě.“

ii) písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g) rozsah, v jakém provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 a využívání alternativního režimu podle článku 4a přineslo výsledky v rozvoji hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb, pokud jde o skutečnost, že neexistuje skutečný rozdíl mezi roamingovým a vnitrostátním tarifem;“

iii) vkládá se následující bod i), který zní:

„i) případný rozsah, v jakém je vývoj domácích maloobchodních cen zjevně dotčen tím, že poskytovatelé roamingu uplatňují sazbu za domácí služby jak na domácí služby, tak na regulované roamingové služby v rámci Unie.“

b) Odstavec 2 se mění takto:

i) První věta se nahrazuje tímto:

„Jestliže ze zprávy vyplývá, že možnosti tarifu, podle kterého se sazba za domácí služby uplatňuje na domácí i regulované roamingové služby, nejsou alespoň jedním poskytovatelem roamingu v každém členském státě poskytovány ve všech maloobchodních balíčcích k přiměřenému využití, nebo že nabídky alternativních poskytovatelů roamingu nezpřístupnily zákazníkům v rámci Unie v podstatě rovnocenné maloobchodní roamingové tarify, Komise ve stejné lhůtě předloží Evropskému parlamentu a Radě vhodné návrhy, které budou danou situaci řešit, a zajistí, aby se v rámci vnitřního trhu nevyskytovaly rozdíly mezi vnitrostátními a roamingovými tarify.“

ii) Písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) změnit dobu platnosti nebo snížit úroveň maximálních velkoobchodních cen stanovených v článcích 7, 9 a 12 s cílem posílit schopnost všech poskytovatelů roamingu zpřístupnit v jednotlivých maloobchodních balíčcích k přiměřenému využití takové možnosti tarifu, podle nichž se uplatní sazba použitelná na domácí služby jak na domácí služby, tak na regulované roamingové služby stejně, jako by roamingové služby byly spotřebovány v domácí síti.“

vypouští se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh   218

Návrh nařízení

Čl. 37 – bod 8 a (nový)

Nařízení (EU) č. 531/2012

Článek 19

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

8a) Článek 19 se vypouští a nahrazuje tímto:

1. Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a po veřejné konzultaci podá do 30. června 2016 zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

1. Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a v souladu s odstavci 2 až 6 podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

a) zda se dostatečně rozvinula hospodářská soutěž, čímž by bylo odůvodněno ukončení maximálních maloobchodních cen;

2. Komise po veřejné konzultaci podá do 30. června 2015 zprávu Evropskému parlamentu a Radě o tom, zda je třeba změnit dobu platnosti nebo úroveň maximálních velkoobchodních cen stanovených v článcích 7, 9 a 12 nebo stanovit jiná opatření k vyřešení problémů velkoobchodního trhu, a to i v souvislosti se sazbami za ukončení volání v mobilní síti uplatňovanými na roaming. Sdružení BEREC vydá do 31. prosince 2014 po veřejné konzultaci pokyny k opatřením přijatým k zamezení nezvyklého využívání nebo zneužívání roamingu pro účely článku 6a.

b) zda bude existovat dostatečná hospodářská soutěž pro odstranění maximálních velkoobchodních cen;

3. Komise po veřejné konzultaci podá do 30. června 2016 zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž mimo jiné posoudí:

c) prodloužit platnost a případně přezkoumat úroveň maximálních maloobchodních cen stanovených v článcích 8, 10 a 13;

 

d) dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které představují alternativu hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

a) dostupnost a kvalitu služeb včetně služeb, které představují alternativu hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technický vývoj;

e) do jaké míry měli spotřebitelé prospěch z reálného snížení cen roamingových služeb, rozmanitosti tarifů a produktů dostupných pro spotřebitele s různými zvyklostmi při využívání hovorů a z rozdílu mezi roamingovými a vnitrostátními tarify, včetně dostupnosti nabídek poskytujících jednotný tarif pro vnitrostátní a roamingové služby;

 

f) míru hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu, zejména pak konkurenční postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů, včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů;

b) míru hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu, zejména pak konkurenční postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů, včetně konkurenčních účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů;

g) rozsah, v jakém provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 přineslo výsledky v rozvoji hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb, pokud jde o míru, v jaké se rozdíl mezi roamingovým a vnitrostátním tarifem přiblížil nule;

c) do jaké míry přineslo provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 výsledky s ohledem na rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb.

 

Komise zejména posoudí, zda je nutné stanovit dodatečná technická a strukturální opatření nebo pozměnit stávající strukturální opatření.

h) do jaké míry úroveň velkoobchodních a maloobchodních maximálních cen poskytuje odpovídající ochranu před přemrštěnými cenami pro spotřebitele a současně umožňuje rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb.

4. Pokud ze zprávy uvedené v odstavci 2 vyplyne, že poskytovatelé roamingu nemají rovné podmínky a že je tudíž třeba změnit dobu trvání nebo snížit úroveň maximálních velkoobchodních poplatků či stanovit další opatření k řešení problémů na velkoobchodním trhu, mimo jiné výrazně snížit sazby za ukončení volání v mobilní sítí v celé Unii, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 30. června 2015 a po konzultaci se sdružením BEREC vhodné legislativní návrhy k řešení této situace.

2. Pokud ze zprávy vyplyne, že strukturální opatření stanovená tímto nařízením nejsou dostatečná k podpoře hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb ve prospěch všech evropských spotřebitelů nebo že se rozdíly mezi roamingovými tarify a vnitrostátními tarify neblíží nule, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě vhodné návrhy k řešení této situace, a tím k dosažení vnitřního trhu mobilních komunikačních služeb, kde v konečném důsledku nebude rozdíl mezi vnitrostátními a roamingovými tarify. Komise zejména přezkoumá, zda je nutné:

Pokud ze zprávy uvedené v odstavci 3 vyplyne, že strukturální opatření stanovená tímto nařízením nejsou dostatečná k podpoře hospodářské soutěže na vnitřním trhu roamingových služeb ve prospěch všech evropských spotřebitelů, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě vhodné návrhy k řešení této situace. Případné návrhy na vhodná opatření jsou předloženy současně s oběma zprávami.

a) stanovit dodatečná technická a strukturální opatření;

 

b) pozměnit strukturální opatření;

 

c) prodloužit platnost a případně přezkoumat úroveň maximálních maloobchodních cen stanovených v článcích 8, 10 a 13;

 

d) změnit dobu platnosti nebo přezkoumat úroveň maximálních velkoobchodních cen stanovených v článcích 7, 9 a 12;

 

e) zavést jakékoli jiné nezbytné požadavky, včetně nerozlišování roamingových a vnitrostátních tarifů.

 

3. Komise dále předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva roky od podání zprávy uvedené v odstavci 1. Každá zpráva obsahuje shrnutí výsledků sledování poskytování roamingových služeb v Unii a posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení.

5. Komise dále předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva roky od podání zprávy uvedené v odstavci 1. Každá zpráva obsahuje shrnutí výsledků sledování poskytování roamingových služeb v Unii a posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení.

4. Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingovými službami v celé Unii, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.

6. Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingovými službami v celé Unii, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za roamingové hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.

Pozměňovací návrh   219

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1211/2009

Čl. 3 – odst. 1 – písm. m a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V čl. 3 odst. 1 se vkládají body ma) a mb), které znějí:

 

„ma) přijímat oznámení předložená v souladu s článkem 3 směrnice 2002/20/ES, vést soupis těchto oznámení a informovat vnitrostátní regulační orgány o obdržených oznámeních;

 

mb) vydávat stanoviska k opatřením, která vnitrostátní regulační orgány zamýšlejí přijmout podle čl. 10 odst. 5 a 6 směrnice 2002/20/ES.“

Pozměňovací návrh   220

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1211/2009

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové písmeno na), které zní:

 

„na) podporovat rozvoj politiky a práva Unie v odvětví elektronických komunikací, mimo jiné prostřednictvím stanovisek k plánovaným iniciativám určených Komisi;“

Pozměňovací návrh   221

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1211/2009

Článek 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) V článku 4 se zrušují odstavce 4 a 5.

vypouští se

Pozměňovací návrh   222

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1211/2009

Článek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Vkládá se nový článek 4a, který zní:

vypouští se

[...]

 

Odůvodnění

V zájmu zachování nezávislosti BEREC na členských státech a Komisi je zcela zásadní zajistit, aby toto sdružení vedl jeden z jeho členů.

Pozměňovací návrh   223

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1211/2009

Článek 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Článek 6 se mění takto:

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   224

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 5

Nařízení (EU) č. 1211/2009

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) Článek 7 se mění takto:

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   225

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 6

Nařízení (EU) č 1211/2009

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) V článku 8 se odstavce 2, 3 a 4 zrušují a nahrazují tímto:

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   226

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 7

Nařízení (EU) č 1211/2009

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) V článku 9 se odstavec 2 mění takto:

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   227

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 8

Nařízení (EU) č 1211/2009

Článek 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Článek 10 se mění takto:

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   228

Návrh nařízení

Čl. 38 – bod 9

Nařízení (EU) č 1211/2009

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9) Vkládá se nový článek 10a, který zní::

vypouští se

[...]

 

Pozměňovací návrh   229

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě v pravidelných intervalech zprávy o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. První zprávu předloží nejpozději do 1. července 2018. Následné zprávy pak bude předkládat každé čtyři roky. Komise v případě potřeby předkládá příslušné návrhy, aby změnila toto nařízení a uvedla v soulad jiné právní nástroje, konkrétně s přihlédnutím k vývoji informačních technologií a s ohledem na pokrok v informační společnosti. Tyto zprávy se zveřejňují.

Komise provede komplexní hodnocení a přezkum celého předpisového rámce pro elektronické komunikace a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu s vhodnými návrhy, a to do 30. června 2016, aby měli zákonodárci dostatek času návrhy řádně analyzovat a projednat.

 

Přezkum vychází z úplných veřejných konzultací, následnéého posouzení dopadu regulačního rámce od roku 2009 a detailním předběžném posouzení očekávaného dopadu řešení navrhovaných na základě přezkumu.

 

Mezi hlavní cíle přezkumu patří:

 

i) zajistit, aby se na vzájemně nahraditelné služby vztahovala stejná pravidla s přihlédnutím k definici služeb elektronických komunikací v čl. 2 odst. c) směrnice 2002/21/ES, aby se dosáhlo ekvivalentní, ucelené a jednotné regulace služeb elektronické komunikace a služeb, které je mohou nahradit, a to i pokud jde o přístup, všechny aspekty ochrany spotřebitele, včetně přenositelnosti, ochrany soukromí a ochrany osobních údajů;

 

ii) zajistit spotřebitelům vysoký stupeň ochrany a možnost činit informovanější rozhodnutí na základě větší transparentnosti a přístupu k jasným a uceleným informacím, a to i pokud jde o rychlost přenosu dat a pokrytí mobilní sítě;

 

iii) zajistit, aby měli uživatelé digitálních služeb možnost kontrolovat svůj digitální život a svá digitální data, čehož se docílí tím, že se odstraní překážky v přechodu mezi operačními systémy bez ztráty aplikací a dat;

 

iv) dále podporovat účinnou a udržitelnou hospodářskou soutěž;

 

v) poskytnout stabilní a udržitelný rámec pro investice;

 

vi) zajistit harmonizované, soudržné a účinné uplatňování předpisů;

 

vii) usnadnit rozvoj celoevropských poskytovatelů a poskytování přeshraničních služeb pro podniky;

 

viii) zajistit, aby regulační rámec odpovídal digitálnímu věku a dal vzniknout internetovému ekosystému, který by podporoval celé hospodářství;

 

ix) zvýšit důvěru uživatelů ve vnitřní trh v oblasti elektronických komunikací, a to i na základě opatření k provádění budoucího regulačního rámce na ochranu osobních údajů a opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti elektronických komunikací na vnitřním trhu.

 

Přezkum se mimo jiné týká:

 

i) povinnosti univerzální služby, včetně posouzení, zda je nezbytné zavést dodatečnou povinnost nabízet širokopásmové připojení k internetu za přiměřenou cenu;

 

ii) pravomocí vnitrostátních regulačních orgánů ve všech otázkách včetně spektra, které jsou upravovány rámcovými předpisy; pravomocí udělených vnitrostátním regulačním orgánům v členských státech a rozsahu požadavku nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů;

 

iii) spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány a vnitrostátními úřady na ochranu hospodářské soutěže;

 

iv) symetrických povinnosti týkajících se přístupu k síti;

 

v) předpisů ohledně pákových efektů a společného dominantního postavení;

 

vi) postupů přezkumu trhu;

 

vii) dopadu služeb, jež mohou nahradit služby elektronických komunikací; včetně toho, zda je zapotřebí provést některá upřesnění, pokud jde o dosah technické neutrality regulačního rámce a o jasný rozdíl mezi službami uvedenými v oddíle „informačních technologií“ a službami v oddíle „elektronických komunikací“;

 

viii) nutnosti zrušení nadbytečné regulace;

 

ix) zrušení regulace v případech, kdy analýza trhu prokázala, že daný trh je skutečně konkurenceschopný a že existují způsoby a možnosti, jak rozšířit monitorování;

 

x) zkušeností, pokud jde o povinnosti dodržovat zásadu nediskriminace a o nápravné prostředky při jejím nedodržování;

 

xi) účinnosti a fungování postupů stanovených v článcích 7 a 7a směrnice 2002/21/ES;

 

xii) zahájení postupu stanoveného v článku 7/7a v situacích, kdy fáze II postupu není započata, protože vnitrostátní regulační orgán svůj návrh opatření stáhl, nebo kdy vnitrostátní regulační orgán nenavrhl opatření k odstranění problému zjištěného na daném trhu;

 

xiii) účinnosti a fungování postupu stanoveného v článku 19 směrnice 2002/21/ES;

 

xiv) nadnárodních služeb a operátorů s přihlédnutím k možnosti, aby Komise v souladu s čl. 15 odst. 4 směrnice 2002/21/ES vymezila nadnárodní trhy, a se zaměřením na konkurenceschopné poskytování komunikačních služeb podnikům EU a na účinné a jednotné uplatňování nápravných opatření ze strany podniků v celé EU;

 

xv) vymezení nadnárodních trhů, a to v počáteční fázi alespoň ve vztahu ke službám pro podniky; možnosti, aby poskytovatelé informovali sdružení BEREC o svém úmyslu poskytovat své služby na těchto trzích, a dohledu nad poskytovateli, kteří poskytují služby prostřednictvím BEREC;

 

xvi) rozsahu pravomocí sdružení BEREC;

 

xvii) jednotného evropského oprávnění a struktury dohledu nad rámcem jako celkem;

 

xviii) aktivních i pasivních vstupů;

 

xix) doporučení ohledně relevantních trhů;

 

xx) regulace zařízení, včetně spojeného prodeje zařízení a operačních systémů;

 

 

xxi) účinnosti uplatňování jednotného evropského čísla tísňového volání 112, zejména včetně opatření nutných ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti kritérií pro určení místa, kde se nachází volající;

 

xxii) proveditelnosti zavedení inverzního komunikačního systému čísla 112 v EU;

 

xxiii) dopadu skutečnosti, že internet se stal klíčovou infrastrukturou k provozování široké škály hospodářských a společenských činností.

Pozměňovací návrh   230

Návrh nařízení

Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 39a

 

Provedení

 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 34, 35 a 36 do 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

 

2. Tyto předpisy přijaté  členskými státy musí obsahovat odkaz na toto nařízení nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

 

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti článků 34, 35 a 36.

Pozměňovací návrh   231

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 se však použijí ode dne 1. července 2016.

vypouští se

Pozměňovací návrh   232

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   233

Návrh nařízení

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednotný trh elektronických komunikací je jádrem digitálního hospodářství. K tomu, aby Evropa plně využila potenciál růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, který může nabídnout jednotný digitální trh, musí být posílena role telekomunikací při poskytování inovací a konektivity ve všech odvětvích hospodářství.

Úspory z rozsahu jednoho telekomunikačního trhu s 500 miliony obyvatel by umožnily posílit odvětví elektronických komunikací a poskytnout kvalitní připojení a inovativní služby pro Evropany a všechna hospodářská odvětví, čímž by se Evropa stala silným globálním konkurenčním aktérem.

Evropská rada zdůraznila v březnu 2013 význam odvětví telekomunikací pro růst a zaměstnanost a pověřila Evropskou komisi, aby předložila konkrétní opatření k vytvoření jednotného trhu elektronických komunikací. Závěry Evropské rady z následujícího zasedání konaného v říjnu zdůraznily „naléhavou potřebu integrovaného jednotného digitálního a telekomunikačního trhu, který bude přínosný pro spotřebitele i firmy“. Návrh Komise, předložený v září, se na dosažení tohoto cíle zaměřil.

Podle názoru zpravodajky představuje dokončení jednotného digitálního trhu proces, v němž je třeba postupovat rychleji a návrh Komise je v tomto směru důležitým krokem vpřed.

Jelikož však v nejvyšší míře zohledňuje stanoviska, která získala od zúčastněných stran, domnívá se, že některá z navrhovaných opatření by měla být předmětem hlubší strukturované veřejné konzultace a důkladného předběžného (ex-ante) hodnocení očekávaného dopadu a následně by měla být zahrnuta do příští revize rámce pro elektronické komunikace.

Hlavní návrhy zpravodajky:

Roaming

Vzhledem k tomu, že během šesti let byla přijata tři nařízení, zpravodajka navrhuje poplatky za roaming za hlasová volání, SMS a data konečně zrušit. Tato povinnost kladená na provozovatele by měla vstoupit v platnost dne 1. července 2016, aby se tak nenarušila zásada právní jistoty.

Zpravodajka se navíc domnívá, že návrh Komise na řešení otázky roamingu na základě dobrovolných dohod, které by byly alternativou k stávajícím povinnostem vyplývajícím z nařízení „roaming III“, vytváří velkou nejistotu. Nesmíme zapomínat, že realizace strukturálních opatření uvedených v nařízení „Roaming III“, jako je oddělení plateb (do něhož se již investovalo), musí být dokončena do 5 měsíců.

Otevřený internet

Zpravodajka se domnívá, že pro jednotné uplatňování internetové svobody v celé Unii je velice důležité, aby byla v nařízení zakotvena zásada, že internet by měl být otevřený a všem dostupný, jak jasně vyplynulo z přezkumu rámce 2007–2009. Internet je otevřený a měl by takový zůstat. Otevřenost znamená dostupnost pro všechny, jednotlivce i podniky, kupující i prodejce, poskytovatele i spotřebitele, a to za konkurenceschopné ceny. Po poskytovatelích internetových služeb by se proto nemělo požadovat, aby pouze uspokojovali základní potřeby uživatelů, mělo by jim být rovněž umožněno plnit konkrétnější požadavky uživatelů (služby jako je vysílání přes internetový protokol (IPTV), videokonference a některé zdravotnické aplikace) a vyvíjet vlastní služby a inovace.

Přesto, že jsou ustanovení v návrhu o otevřeném internetu v souladu s platnými postupy, které se týkají přiměřeného řízení provozu, a že ve stávajících právních předpisech Unie není žádné ustanovení, které by bránilo uzavírání dohod mezi koncovými uživateli a poskytovateli internetových služeb o specializovaných službách, zpravodajka je toho názoru, že ustanovení tohoto nařízení musí zajistit dodržování zásad transparentnosti a nediskriminace. V důsledku toho zpravodajka, která podporuje návrh Komise, zároveň doplnila určitá upřesnění a pověřila sdružení BEREC vypracováním vhodných pokynů pro jednotné uplatňování zásad otevřeného internetu v celé Evropské unii.

Politika spektra

Vezmeme-li v úvahu, že podle nedávných studií v roce 2017 bude mít 85 % světové populace 3G pokrytí, 50 % bude pokryto sítí 4G, že se očekává, že 3 miliardy lidí budou používat chytré telefony a že celosvětové datové přenosy vzrostou oproti dnešní situaci patnáctkrát, je zřejmé, že rádiové spektrum je stěžejním prvkem pro vnitřní trh mobilní, bezdrátové širokopásmové a družicové komunikace v Evropské unii a je zcela zásadní pro budoucí konkurenceschopnost Evropské unie. Zpravodajka proto vítá návrhy Komise týkající se politiky v oblasti spektra. Zpravodajka je hluboce přesvědčena, že je nezbytně nutné zabývat se podmínkami a postupy udělování licencí ke spektru pro bezdrátovou širokopásmovou komunikaci i využíváním bezlicenčních pásem. Proces udělování oprávnění a zpřístupňování pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové komunikace, v souvislosti s nímž více než polovina členských států dostala od Komise výjimku nebo jinak neplní lhůtu stanovenou v programu politiky rádiového spektra, navíc dokládá, že je nutné urychleně jednat a také ukazuje, že je zapotřebí, aby Komise zlepšila výkon svých pravomocí.

Zpravodajka návrh Komise doplnila a věří, že prodej a pronájem spektra harmonizovaného pro účely bezdrátových širokopásmových komunikací zvyšuje pružnost a vede k efektivnějšímu přidělování zdrojů spektra, a proto navrhla opatření, která mají dále usnadnit využívání spektra a podnítit jeho dynamiku.

Zpravodajka se však domnívá, že je nutné vyjasnit některé z nově navrhovaných hlavních zásad týkajících se koordinace a využívání rádiového spektra. Zpravodajka navrhuje, aby se případné nesrovnalosti s již existujícími zásadami zachycenými v rámci a v programu politiky rádiového spektra dále řešily v parlamentní debatě.

Svoboda poskytování elektronických komunikací v celé Unii

Pokud jde o navrhovaná ustanovení o „evropských poskytovatelích elektronických komunikací“, zpravodajka se domnívá, že zavádějí velmi složitou konstrukci zahrnující nepředvídatelnou strukturu dohledu. Jakýkoli takový návrh by měl projít důkladným a zevrubným procesem konzultací, a měl by proto být analyzován při přezkumu celého rámce. Zpravodajka nicméně doplnila jednoduché normalizované oznámení ke sdružení BEREC, jež zajistí, aby poskytovatelé, kteří již využívají režim udělování všeobecných oprávnění pro poskytování služeb v jiném členském státě, nebyli za srovnatelných podmínek diskriminováni ze strany jiných členských států a aby se na jednotném trhu uplatňovala jednotná regulační praxe.

BEREC

Po důkladném zvážení návrhu Komise na změnu struktury řízení sdružení BEREC a s přihlédnutím k profesionální práci, kterou od svého založení před dvěma lety sdružení BEREC odvádí, zpravodajka nadále zastává stejný názor jako při přípravě nařízení o zřízení sdružení BEREC v roce 2009, tedy že pro zajištění jeho nezávislosti na členských státech a na Komisi je důležité zajistit, aby sdružení BEREC vedl některý z jeho členů.

Návrhy zpravodajky se zaměřují na zajištění pokračování efektivní práce sdružení BEREC cestou harmonizace minimálního souboru pravomocí vnitrostátních regulačních orgánů, díky níž se budou moci všechny vnitrostátní regulační orgány plně podílet na fungování sdružení BEREC, a tím i dále zlepšovat schopnost sdružení BEREC účinně plnit svou úlohu.

Produkty velkoobchodního přístupu, konektivita se zaručenou kvalitou služby (ASQ) a mezinárodní volání z pevných linek i mobilních telefonů

Pokud jde o návrhy týkající se produktů velkoobchodního přístupu a zaručené kvality služeb, zpravodajka po pečlivém zvážení názorů zúčastněných stran řeší tyto otázky tím, že požaduje, aby Komise provedla komplexní konzultaci a předložila návrhy na revizi celého rámce.

Pokud jde o mezinárodní hovory z pevných linek i mobilních telefonů, zpravodajka zdůrazňuje, že ty jsou v současné době deregulovány konkurenčními trhy, které nevyžadují regulaci prostřednictvím zásahu EU, a proto navrhuje související ustanovení vypustit.

Přezkum rámce

Zpravodajka se domnívá, že Komise musí provést komplexní vyhodnocení a přezkum celého předpisového rámce pro elektronické komunikace a předložit Evropskému parlamentu a Radě do 30. června 2016 zprávu s vhodnými návrhy, aby měli zákonodárci dostatek času návrhy řádně analyzovat a prodiskutovat.

Přezkum bude založen na úplné veřejné konzultaci a na následném (ex-post) hodnocení dopadu regulačního rámce od roku 2009 i detailním předběžném (ex-ante) hodnocení očekávaných dopadů návrhů vyplývajících z přezkumu.

Zpravodajka se navíc domnívá, že některá z navrhovaných opatření by měla být předmětem hlubší strukturované veřejné konzultace a důkladného předběžného (ex-ante) hodnocení očekávaného dopadu a následně by měla být zahrnuta do příští revize rámce pro elektronické komunikace.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (*) (29. 1. 2014)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Zpravodaj: Malcolm Harbour

(*) Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V září 2013 Evropská komise předložila návrh nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací pro vytvoření propojeného kontinentu.

Výbor IMCO přispěje k práci Parlamentu na tomto návrhu legislativním stanoviskem s výhradní pravomocí pro otázky týkající se práv uživatelů a ochrany spotřebitele a s pravomocí sdílenou s výborem ITRE ve věci aspektů „přístupu k otevřenému internetu“. Rovněž zaujmeme stanovisko ke spotřebitelským aspektům navrhovaných revizí nařízení o roamingu, náš příspěvek však bude formulován jako pozměňovací návrhy k tomuto návrhu po vydání zprávy výboru ITRE. Zpravodaj v krátké době, kterou měl k dispozici, neprošetřil podrobně všechny další aspekty navrhovaného nařízení, ale soustředil se pouze na ty oblasti, v nichž má výbor IMCO přímou úlohu. Členové výboru samozřejmě mohou k jeho zprávě předkládat pozměňovací návrhy týkající se veškerých ostatních aspektů. Zpravodaj také v této fázi nezařazuje pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění a navrhne pozměněné body odůvodnění v rámci dalšího postupu naší spolupráce s výborem ITRE.

Při přípravě tohoto návrhu zprávy zpravodaj zohlednil obecné zájmy zúčastněných stran a zvláštní pozornost věnoval názorům spotřebitelských organizací a regulačních orgánů v oblasti telekomunikací. Sdílí častý názor, že jakkoli jsou cíle a ambice návrhu chvályhodné, navrhovaný nástroj je příliš roztříštěn a postrádá strategické zaměření pro dosažení cíle jednotného trhu elektronických komunikací v EU. Stanovisko zpravodaje se při formulování významných změn návrhu Komise opírá o rozsáhlé zkušenosti výboru IMCO v oblasti posilování práv spotřebitelů, a to nejen v odvětví elektronických komunikací. Zpravodaj je přesvědčen, že si tento přístup získá širokou podporu.

Zajištění otevřeného internetu

Důležitým prvkem návrhu Komise jsou opatření k zajištění „neutrality sítě“, přestože tento pojem není nikde v textu právního předpisu vymezen. Výbor IMCO má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti a pozměňovací návrhy, které v roce 2009 předložil k revizi směrnice o univerzální službě a právech uživatelů, představují pro regulační orgány v EU nadále klíčová ustanovení v oblasti zásahů na ochranu spotřebitele před diskriminačním chováním a nekalým blokováním služeb.

Nové návrhy tato ustanovení posilují a poskytují regulačním orgánům jasnější rámec pro intervence. Ačkoli zpravodaj by tato ustanovení rád začlenil jako revize stávající směrnice, zpravodaj výboru ITRE uvedl zásadní důvody pro jejich použití v podobě nařízení v zájmu jednotného uplatňování v celé EU. Zpravodaj tuto strategii akceptuje a předkládá řadu návrhů s cílem vyjasnit a zdokonalit text nařízení, které budou společně rozvíjet oba výbory.

Právní nástroj pro práva uživatelů

Návrh Komise nahrazuje mnoho ústředních ustanovení směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů (následně pozměněné směrnicí 2009/136), protože přejímá řadu ustanovení a plně je harmonizuje v podobě nařízení. Rovněž centralizuje rozhodnutí o podrobných prováděcích pravidlech na úrovni Komise a odebírá přímou odpovědnost vnitrostátním regulačním orgánům. Odůvodněním Komise pro tyto kroky je nerovnoměrné provádění pravidel v rámci všech členských států. Komise se nesnaží tento přístup opírat o přínosy pro jednotný trh elektronických komunikací. Zpravodaj to považuje za naprosto nesprávný přístup.

Vynětí prvků samostatného rozhodování ze stávajícího právního rámce bude matoucí, přičemž uložení maximální harmonizace v těchto oblastech bude ke škodě ochrany spotřebitelů. Výbor IMCO v roce 2011 při revizi směrnice o právech spotřebitelů zvrátil přístup Komise, která trvala na maximální harmonizaci, a v rychle se rozvíjejícím světě elektronických komunikací lze ještě přesvědčivěji argumentovat, že maximální harmonizace by byla škodlivá.

Kromě toho Komise neřeší skutečný zdroj tříštění trhu, kterým jsou nerovnoměrné výkony regulačních orgánů při prosazování jejich stávajících povinností. Uložit soubor nových centralizovaných regulačních požadavků v zemích, kde regulační orgány již nyní nedosahují požadovaných výsledků v oblasti prosazování práv spotřebitelů, je stěží cesta k dlouhodobému úspěchu! Návrh Komise je také příliš normativní. Zpravodaj zastává názor, že specializované vnitrostátní regulační orgány mají s podporou sdružení BEREC daleko lepší možnost prosazovat pravidla. V tomto rychle se rozvíjejícím odvětví si budou více vědomy jednání omezujícího hospodářskou soutěž, které naléhavě vyžaduje nápravu.

Ačkoli kritizuje právní rámec, zpravodaj uznává, že návrh Komise obsahuje důležitá zlepšení práv uživatelů. Proto tato ustanovení nově formuluje v pozměňovacích návrzích ke stávající směrnici, které by mohly všechny členské státy snadno a rychle provést.

Zpravodaj zejména navrhuje, aby prováděcí pravidla vypracovalo sdružení BEREC, které má pro formulování podrobných norem mnohem lepší pozici než Komise. Zpravodaj nepovažuje prováděcí akty za vhodný formát k rozvoji těchto opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu elektronických komunikací by těžil celý širší digitální ekosystém, který zahrnuje unijní výrobce zařízení, poskytovatele obsahu a aplikací a širší ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je bankovnictví, automobilový průmysl, logistika, maloobchod, energetika a doprava, jejichž vyšší produktivita se opírá o konektivitu a například všudypřítomné aplikace v cloudu, propojené objekty a možnosti poskytování integrovaných služeb různým segmentům společnosti. Orgány veřejné správy a zdravotnický sektor by rovněž měly mít prospěch z širší dostupnosti služeb elektronické veřejné správy a elektronického zdravotnictví. Jednotný trh elektronických komunikací může rovněž podpořit nabídku kulturního obsahu a služeb, včetně kulturní rozmanitosti obecně. Konektivita prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací je pro širší ekonomiku a společnost natolik důležitá, že je třeba zabránit jakékoliv neodůvodněné zátěži v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, či jiné.

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu elektronických komunikací by těžil celý širší digitální ekosystém, který zahrnuje unijní výrobce zařízení, poskytovatele obsahuaplikací a softwaru a širší ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je bankovnictví, automobilový průmysl, logistika, maloobchod, energetika a doprava, jejichž vyšší produktivita se opírá o konektivitu a například všudypřítomné aplikace v cloudu, propojené objekty a možnosti poskytování integrovaných služeb různým segmentům společnosti. Orgány veřejné správy a zdravotnický sektor by rovněž měly mít prospěch z širší dostupnosti služeb elektronické veřejné správy a elektronického zdravotnictví. Jednotný trh elektronických komunikací může rovněž podpořit nabídku kulturního obsahu a služeb, včetně kulturní rozmanitosti obecně. Konektivita prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací je pro širší ekonomiku a společnost natolik důležitá, že je třeba zabránit jakékoliv neodůvodněné zátěži v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, či jiné.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by se měly vztahovat platné právní předpisy Unie, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES1b, a vnitrostátní právní předpisy.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních politik vznikají rozpory a dochází k fragmentaci vnitřního trhu, což brání zavádění celoevropských služeb a dokončení vnitřního trhu bezdrátových širokopásmových komunikací. Především to může vytvářet nerovné podmínky přístupu k těmto službám, narušit hospodářskou soutěž mezi podniky usazenými v různých členských státech a utlumit investice do pokročilejších sítí a technologií a vznik inovativních služeb, což občanům a podnikům upírá možnost využívat všudypřítomné integrované služby vysoké kvality a operátorům bezdrátových širokopásmových sítí možnost dosahovat zisků díky vyšší účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných operací. Rozvíjení širokého integrovaného pokrytí celé Unie pokročilými službami bezdrátových širokopásmových komunikací by proto měla doprovázet opatření na úrovni Unie týkající se určitých aspektů přidělování rádiového spektra. Zároveň by členským státům mělo zůstat právo přijímat vlastní opatření ohledně uspořádání jejich rádiového spektra pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

(18) Reforma telekomunikací EU z roku 2009 stanoví zásady pro řízení rádiového spektra. Uznává příslušnost členských států, pokud jde o kulturní a audiovizuální politiky, a obecně jim ponechává nezbytný prostor k přijímání opatření. Opatření na úrovni Unie týkající se určitých aspektů přidělování rádiového spektra by proto měla nadále podporovat dynamický přístup ke správě rádiového spektra, jímž bude uznávána příslušnost členských států v této oblasti a respektovány kulturní, audiovizuální a mediální politiky jednotlivých členských států. Pro úpravu specifických vnitrostátních požadavků je zapotřebí dostatečná flexibilita a členským státům by mělo zůstat právo přijímat vlastní opatření ohledně uspořádání jejich rádiového spektra pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany. V případě sporů mezi členskými státy týkajících se využívání rádiového spektra může Komise koordinovat a podporovat urovnání sporů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu na sítě založené výhradně na protokolu IP (tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných produktů připojení na bázi protokolu IP pro různé druhy služeb zaručené kvality, které by nabízely komunikační cesty přes síťové domény a přes hranice sítě jak uvnitř členských států, tak mezi nimi, brání vývoji aplikací, které jsou závislé na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak technologické inovace. Navíc tato situace brání většímu šíření výhod spojovaných s řízením a poskytováním sítí postavených na protokolu IP a produktů připojení se zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, nákladové efektivity a rychlejšího poskytování, které plynou provozovatelům sítí, poskytovatelům služeb i koncovým uživatelům. Přístup k navrhování a dostupnosti těchto produktů proto musí být harmonizovaný, a to za přiměřených podmínek a v případě potřeby včetně možnosti křížových dodávek dotčených podniků elektronických komunikací.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Rozdíly v provádění pravidel ochrany koncového uživatele platných v různých odvětvích v jednotlivých členských státech vytvářejí na jednotném digitálním trhu značné překážky, zejména v podobě vyšších nákladů na soulad s právními předpisy pro poskytovatele služeb elektronických komunikací pro veřejnost, kteří chtějí své služby nabízet ve více členských státech. Navíc roztříštěnost a nejistota ohledně stupně ochrany v různých členských státech oslabuje důvěru koncových uživatelů a odrazuje je od nákupu služeb elektronických komunikací v zahraničí. Pro dosažení cíle Unie, který spočívá v odstranění překážek na vnitřním trhu, je nutné nahradit stávající rozdílná vnitrostátní právní ustanovení jediným a plně harmonizovaným souborem odvětvových pravidel, která dají vzniknout jednotné vysoké úrovni ochrany koncového uživatele. Tato úplná harmonizace právních ustanovení by poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost neměla bránit v tom, aby koncovým uživatelům nabízeli smluvní podmínky, jejichž úroveň ochrany koncového uživatele bude ještě vyšší.

vypouští se

Odůvodnění

Jakmile budou pravidla obsažená v tomto návrhu nařízení přemístěna do směrnice o univerzální službě, není potřeba zachovávat body odůvodnění tohoto nařízení, jež souvisejí s právy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Jelikož toto nařízení harmonizuje pouze některá odvětvová pravidla, neměla by jím být dotčena obecná pravidla ochrany spotřebitele zakotvená v právních předpisech Unie a příslušných prováděcích vnitrostátních právních předpisech.

(41) Tímto nařízením by neměla být dotčena obecná pravidla ochrany spotřebitele zakotvená v právních předpisech Unie a příslušných prováděcích vnitrostátních právních předpisech.

Odůvodnění

Jakmile budou pravidla obsažená v tomto návrhu nařízení přemístěna do směrnice o univerzální službě, není potřeba zachovávat body odůvodnění tohoto nařízení, jež souvisejí s právy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Ustanovení kapitol 4 a 5 tohoto nařízení, která se týkají koncových uživatelů, by měla platit nejen pro spotřebitele, ale i pro ostatní kategorie koncových uživatelů, především mikropodniky. Koncovým uživatelům s výjimkou spotřebitelů by na jejich žádost mělo být umožněno, aby se na základě individuálního smluvního ujednání od určitých ustanovení odchýlili.

vypouští se

Odůvodnění

Jakmile budou pravidla obsažená v tomto návrhu nařízení přemístěna do směrnice o univerzální službě, není potřeba zachovávat body odůvodnění tohoto nařízení, jež souvisejí s právy spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost v rámci smluvních omezení datových objemů a rychlosti internetového připojení neměli blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby nebo určité kategorie obsahu, aplikací či služeb, s výjimkou omezeného počtu přiměřených opatření týkajících se řízení provozu. Taková opatření by měla být transparentní, přiměřená a nediskriminační. Přiměřené řízení provozu zahrnuje předcházení či bránění závažné trestné činnosti, včetně dobrovolných opatření poskytovatele s cílem zabránit přístupu k dětské pornografii a jejímu šíření. Minimalizace účinků přetížení sítě se považuje za přiměřenou za předpokladu, že k přetížení sítě dochází pouze dočasně nebo za výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost neměli blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby nebo určité kategorie obsahu, aplikací či služeb, ani jinak narušovat přenos internetového provozu, s výjimkou omezeného počtu přiměřených opatření týkajících se řízení provozu. Taková opatření by měla být transparentní, přiměřená a nediskriminační a neměla by být uplatňována déle, než je nezbytně nutné. Přiměřené řízení provozu zahrnuje předcházení účinkům přetížení sítě či jejich minimalizaci za předpokladu, že odpovídající typy provozu vykazují rovnocenné zacházení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) Tarify odvozené od objemu dat by měly být považovány za slučitelné se zásadou otevřeného internetu, pokud dávají koncovým uživatelům možnost volby tarifu podle objemu dat, která běžně využívají, a na základě transparentních informací o podmínkách a důsledcích dané volby. Tyto tarify by zároveň měly poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost umožnit, aby lépe přizpůsobili kapacitu své sítě předpokládaným objemům dat. Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat nebo omezením rychlosti a příslušným tarifem, byli plně informováni o tom, že mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat a v případě potřeby si snadno sjednat navýšení dostupných datových objemů.

(48) Tarify odvozené od objemu dat by měly být považovány za slučitelné se zásadou otevřeného internetu, pokud dávají koncovým uživatelům možnost volby tarifu podle objemu dat, která běžně využívají, a na základě transparentních informací o podmínkách a důsledcích dané volby. Tyto tarify by zároveň měly poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost umožnit, aby lépe přizpůsobili kapacitu své sítě předpokládaným objemům dat. Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, než dají souhlas s jakýmkoli omezením objemu dat nebo rychlosti a příslušným tarifem, byli plně informováni a aby mohli svou spotřebu nepřetržitě sledovat a v případě potřeby si snadno sjednat navýšení dostupných datových objemů. Jakékoli dodatečné smlouvy o specializovaných službách uzavřené koncovým uživatelem by na nabízené smluvní datové objemy a rychlosti neměly mít vliv s ohledem na ustanovení článku 23 tohoto nařízení o otevřeném přístupu k internetu, v nichž je uvedeno, že jakékoli nabídky specializovaných služeb musí být nad rámec služeb přístupu k internetu, tam, kde to lze uplatnit, a tak, aby významně nenarušovaly jejich dostupnost nebo kvalitu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka na straně poskytovatelů obsahu, aplikací a služeb po poskytování přenosových služeb s flexibilními parametry kvality, včetně nižších stupňů priority u provozu, u kterého není důležité časové hledisko. To, aby poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb měli možnost tyto flexibilní úrovně kvality služeb s poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost vyjednat, je nezbytné pro poskytování specializovaných služeb a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu při rozvoji nových služeb, jako je komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato ujednání by zároveň měla poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější provoz a vyhnuli se přetížení sítě. Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb a poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by tedy měli mít možnost uzavírat smlouvy o poskytování specializovaných služeb určité úrovně kvality za předpokladu, že tyto smlouvy podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka na straně poskytovatelů obsahu, aplikací a služeb po poskytování přenosových služeb s parametry kvality, včetně nižších stupňů priority u provozu, u kterého není důležité časové hledisko. To, aby poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb měli možnost tyto zvláštní úrovně kvality služeb s poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost vyjednat, je nezbytné pro poskytování specializovaných služeb a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu při rozvoji nových služeb, jako je komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato ujednání by zároveň měla poskytovatelům služeb elektronických komunikací pro veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější provoz a vyhnuli se přetížení sítě. Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb a poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by tedy měli mít možnost uzavírat smlouvy o poskytování specializovaných služeb určité úrovně kvality za předpokladu, že tyto smlouvy neovlivní všeobecnou kvalitu služeb otevřeného přístupu k internetu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají zásadní roli při zajišťování, aby koncoví uživatelé byli skutečně schopni této svobody přístupu k otevřenému internetu využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní regulační orgány měly mít povinnost dohledu a povinnost podávat odpovídající zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost a dostupnost nediskriminační služby přístupu k internetu vysoké kvality, která není narušena specializovanými službami. Vnitrostátní regulační orgány by ve svém posouzení případného obecného narušení služeb přístupu k internetu měly zohlednit zejména parametry kvality, jako je např. načasování a parametry spolehlivosti (latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální rychlost ve srovnání s inzerovanou rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu ve srovnání se specializovanými službami a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. V případě, že je nutné zabránit obecnému narušení/zhoršování kvality služeb přístupu k internetu, měly by být vnitrostátní regulační orgány oprávněny vyžadovat od všech, případně od jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost určitou minimální úroveň kvality služeb.

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají zásadní roli při zajišťování, aby koncoví uživatelé byli skutečně schopni této svobody přístupu k otevřenému internetu využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní regulační orgány měly mít povinnost dohledu a povinnost podávat odpovídající zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost a dostupnost nediskriminační služby přístupu k internetu vysoké kvality, která není narušena specializovanými službami. Vnitrostátní regulační orgány by ve svém posouzení případného obecného narušení služeb přístupu k internetu měly zohlednit zejména parametry kvality, jako je např. načasování a parametry spolehlivosti (latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální rychlost ve srovnání s inzerovanou rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu ve srovnání se specializovanými službami a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé, a to při maximálním ohledu na obecné pokyny sdružení BEREC pro metody měření rychlosti služeb přístupu k internetu, měřené parametry kvality služby a uplatňování vhodných opatření týkajících se řízení provozu. V případě, že je nutné zabránit obecnému narušení/zhoršování kvality služeb přístupu k internetu, měly by být vnitrostátní regulační orgány oprávněny vyžadovat od všech, případně od jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost určitou minimální úroveň kvality služeb.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52) Opatření, jejichž cílem je zajistit transparentnější a srovnatelnější ceny, tarify, smluvní podmínky a ukazatele kvality služeb, včetně takových, které se týkají konkrétně poskytování služby přístupu k internetu, by měla dát koncovým uživatelům větší možnost optimálního výběru poskytovatele, a tedy možnost plně využívat výhod hospodářské soutěže.

(52) Opatření, jejichž cílem je zajistit transparentnější a srovnatelnější ceny, tarify, smluvní podmínky a ukazatele kvality služeb, včetně takových, které se týkají konkrétně poskytování služby přístupu k internetu, by měla dát koncovým uživatelům větší možnost optimálního výběru poskytovatele, a tedy možnost plně využívat výhod hospodářské soutěže. Jakýkoli dobrovolný systém certifikace interaktivních srovnávacích portálů, pokynů a podobných nástrojů by měl být nezávislý na jakémkoli poskytovateli elektronických komunikací, měl by používat jasný a srozumitelný jazyk, poskytovat úplné a aktualizované informace, mít transparentní metodiku, být spolehlivý a dostupný v souladu s metodikou Web Content Accessibility Guidelines 2.0 a mít účinný postup pro podávání stížností.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53) Koncoví uživatelé by měli být před zakoupením služby řádně informováni o ceně a druhu nabízené služby. Tyto informace by měly být poskytovány také bezprostředně před spojením hovoru, pokud se jedná o volání na určité číslo nebo o službu, na něž se vztahují zvláštní cenové podmínky a často pro ně platí zvláštní sazba, jako například volání na služby se zvýšenou sazbou. V případě, že je tato povinnost vzhledem k délce trvání a nákladům poskytovatele služeb na poskytnutí informace o ceně ve srovnání s průměrnou délkou volání a cenovým rizikem pro koncového uživatele nepřiměřená, mohou vnitrostátní regulační orgány udělit výjimku. Koncoví uživatelé by rovněž měli být informováni o případných dodatečných poplatcích spojených s voláním na bezplatnou telefonní linku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli koncové uživatele řádně informovat mimo jiné o svých službách a tarifech, parametrech kvality služby, přístupu ke službám tísňového volání a případně o jakýchkoli omezeních, jakož i o výběru služeb a produktů určených spotřebitelům se zdravotním postižením. Tyto informace by měly být poskytovány jasným a transparentním způsobem a týkat se konkrétně členského státu, v němž jsou služby poskytovány, a v případě jakýchkoli změn by měly být aktualizovány. V případě individuálně sjednaných nabídek by měli být poskytovatelé této informační povinnosti zproštěni.

(54) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli koncové uživatele řádně informovat mimo jiné o svých službách a tarifech, parametrech kvality služby, přístupu ke službám tísňového volání a případně o jakýchkoli omezeních, jakož i o výběru služeb a produktů určených spotřebitelům se zdravotním postižením. V případě tarifních plánů s předem stanoveným objemem komunikace by poskytovatelé elektronických komunikací pro veřejnost rovněž měli poskytovat informace o tom, zda mají spotřebitelé a jiní koncoví uživatelé, kteří o to požádají, možnost převést veškerý nevyužitý objem z předchozího zúčtovacího období do stávajícího zúčtovacího období. Tyto informace by měly být poskytovány jasným a transparentním způsobem a týkat se konkrétně členského státu, v němž jsou služby poskytovány, a v případě jakýchkoli změn by měly být aktualizovány. V případě individuálně sjednaných nabídek by měli být poskytovatelé této informační povinnosti zproštěni.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56) Smlouvy jsou důležitým nástrojem, jak koncovým uživatelům nabídnout vysoce transparentní informace a právní jistotu. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli dát koncovým uživatelům jasné a srozumitelné informace o všech podstatných náležitostech smlouvy před tím, než se konečný uživatel smlouvou zaváže. Informace by měly být povinné a neměnné, s výjimkou případů, kdy dojde k následnému ujednání mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem. Komise a několik vnitrostátních regulačních orgánů nedávno zjistily značné nesrovnalosti mezi inzerovanou rychlostí připojení k internetu a rychlostí, kterou koncoví uživatelé skutečně disponovali. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by proto měli koncové uživatele před uzavřením smlouvy informovat o rychlosti připojení a dalších parametrech kvality služby, které jsou reálně schopni v místě koncového uživatele poskytnout.

(56) Smlouvy jsou důležitým nástrojem, jak koncovým uživatelům nabídnout vysoce transparentní informace a právní jistotu. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měli dát koncovým uživatelům jasné a srozumitelné informace o všech podstatných náležitostech smlouvy před tím, než se konečný uživatel smlouvou zaváže. Informace by měly být povinné a neměnné, s výjimkou případů, kdy dojde k následnému ujednání mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem. Komise a několik vnitrostátních regulačních orgánů nedávno zjistily značné nesrovnalosti mezi inzerovanou rychlostí připojení k internetu a rychlostí, kterou koncoví uživatelé skutečně disponovali. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost by proto měli koncové uživatele před uzavřením smlouvy informovat o rychlosti připojení a dalších parametrech kvality služby, které jsou reálně schopni v místě koncového uživatele poskytnout. U pevných a mobilních datových připojení je běžně dostupnou rychlostí rychlost komunikační služby, jejíž dosažení by mohl spotřebitel očekávat po většinu času, kdy službu využívá, bez ohledu na denní dobu. Běžně dostupná rychlost by měla být odvozena z odhadovaných rozsahů rychlosti, rychlostních průměrů, rychlosti v provozní špičce a minimální rychlosti. Metodika by měla být stanovena v pokynech BEREC a pravidelně revidována a aktualizována, aby zachycovala vývoj technologií a infrastruktury. Členské státy by měly zajistit, aby poskytovatelé umožnili koncovým uživatelům před uzavřením smlouvy přístup k srovnatelným informacím o pokrytí mobilních sítí, včetně nejrůznějších technologií v jejich členském státě, aby se tito koncoví uživatelé mohli o koupi kvalifikovaně rozhodnout.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Pokud jde o koncová zařízení, měla by být ve smlouvě uvedena všechna omezení uložená poskytovatelem ve vztahu k používání zařízení, jako je zablokování karty SIM u mobilních přístrojů, a jakékoli poplatky za ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby platnosti. Po uplynutí sjednané doby platnosti smlouvy by neměly být účtovány žádné poplatky.

(57) Pokud jde o koncová zařízení, měla by být ve smlouvě uvedena všechna omezení uložená poskytovatelem ve vztahu k používání zařízení, jako je zablokování karty SIM u mobilních přístrojů, a jakékoli poplatky za ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby platnosti. Po uplynutí sjednané doby platnosti smlouvy by neměly být účtovány žádné poplatky. Ve smlouvách by rovněž měly být uvedeny druhy poskytovaných poprodejních služeb, služeb údržby a služeb zákaznické podpory. Je-li to možné, měly by součástí těchto informací být i technické informace týkající se správného fungování koncového zařízení zvoleného koncovým uživatelem, přičemž by se tyto technické informace poskytovaly na vyžádání. V případě, že nebyla zjištěna technická nekompatibilita, by měly být tyto informace poskytovány bezplatně.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Aby nedocházelo k nepříjemným překvapením z vyúčtování, měli by mít koncoví uživatelé možnost nastavit si maximální finanční částku, kterou za využívání hlasových služeb a připojení k internetu zaplatí. Toto nastavení by mělo být zdarma, spolu s odpovídajícím opakovaně zobrazitelným oznámením odesílaným v případě, kdy hrozí vyčerpání finančního limitu. Jakmile cena poskytnutých služeb dosáhne výše maximální finanční částky, neměly by být dané služby koncovému uživateli dále poskytovány ani účtovány, pokud si koncový uživatel na základě dohody s poskytovatelem jejich další poskytování výslovně nevyžádá.

(58) Aby nedocházelo k nepříjemným překvapením z vyúčtování, měli by mít koncoví uživatelé u všech služeb placených ex-post možnost nastavit si předem maximální finanční částku, kterou za využívání hlasových služeb a připojení k internetu zaplatí. Toto nastavení by mělo zahrnovat odpovídající opakovaně zobrazitelná oznámení odesílaná v případě, kdy hrozí vyčerpání finančního limitu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59) Ze zkušeností členských států a ze studie nedávno vypracované pro Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele vyplývá, že dlouhá smluvní období a automatické či tiché prodlužování smluv představují významnou překážku pro změnu poskytovatele. Je tedy žádoucí, aby koncoví uživatelé měli možnost bezplatně ukončit smlouvu šest měsíců po jejím uzavření. V takovém případě lze koncovému uživateli stanovit povinnost uhradit poskytovateli zůstatkovou hodnotu dotovaného koncového zařízení nebo poměrnou část hodnoty jiné zvláštní nabídky. U automaticky prodloužených smluv by měla platit jednoměsíční výpovědní lhůta.

vypouští se

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63) V zájmu poskytnutí všech služeb na jednom místě a zajištění hladkého přechodu z pohledu koncového uživatele by měl změnu poskytovatele provést přejímající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost. Předávající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost by provedení změny neměl zdržovat ani mu bránit. Měly by být v co největší míře použity automatizované procesy a zajištěna vysoká úroveň ochrany osobních údajů. Dostupnost transparentních, přesných a včasných informací o změně poskytovatele by měla zvýšit důvěru koncových uživatelů v takovou změnu a jejich ochotu aktivně se podílet na tvorbě konkurenčního prostředí.

(63) V zájmu zajištění hladkého přechodu z pohledu koncového uživatele by sdružení BEREC mělo být oprávněno stanovit pokyny týkající se příslušných odpovědností přijímajícího a předávajícího poskytovatele v rámci procesu změny poskytovatele a přenesení čísla, a zajistit tak mimo jiné, aby předávající poskytovatel elektronických komunikací pro veřejnost nezdržoval provedení změny ani mu nebránil, aby byl celý postup v co největší míře automatický a aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany osobních údajů. Tyto pokyny by rovněž měly řešit otázku způsobů zajištění kontinuity návyků koncových uživatelů, včetně identifikátorů, jako jsou e-mailové adresy, například prostřednictvím možnosti zvolit nástroj pro přesměrování e-mailů. Dostupnost transparentních, přesných a včasných informací o změně poskytovatele by měla zvýšit důvěru koncových uživatelů v takovou změnu a jejich ochotu aktivně se podílet na tvorbě konkurenčního prostředí.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64) Smlouvy s předávajícími poskytovateli služeb elektronických komunikací pro veřejnost by měly být ukončovány automaticky, jakmile dojde ke změně poskytovatele, bez nutnosti jakýchkoli dalších kroků ze strany koncových uživatelů. V případě předplacených služeb bude případný nevyčerpaný kredit přecházejícímu spotřebiteli proplacen.

vypouští se

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65) Při změně důležitého identifikátoru, například e-mailové adresy, musí být koncovému uživateli zaručena návaznost. Za tímto účelem, a aby se zabránilo ztrátě e-mailové komunikace, by koncoví uživate