RAPORT
  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012
  (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Pilar del Castillo Vera

  20.3.2014


  Menetlus : 2013/0309(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0190/2014

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: