IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni Direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ, 2002/22/EZ i Uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

20.3.2014 - (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera
Izvjestitelji za mišljenja (*):
Malcolm Harbour, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
(*) Pridruženi odbori – članak 50. Poslovnika


Postupak : 2013/0309(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0190/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0190/2014
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni Direktiva 2002/20/EZ, 2002/22/EZ i Uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0627),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0267/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kulturu i obrazovanje, Odbora za pravna pitanja i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0190/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i o izmjeni Direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i Uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 te Odluke 243/2012/EU.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Za izlazak iz krize, otvaranje radnih mjesta i jačanje konkurentnosti Europa mora iskoristiti sve mogućnosti rasta. Nastavak rasta i otvaranje radnih mjesta u Uniji cilj je strategije Europa 2020. Na Europskom vijeću u proljeće 2013. naglašena je važnost jedinstvenog digitalnog tržišta za rast te su se zatražile konkretne mjere za što skoriju uspostavu jedinstvenog tržišta informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). U skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i tim pozivom, ovom se Uredbom želi uspostaviti jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija dovršenjem i prilagodbom postojećeg regulatornog okvira Unije za elektroničke komunikacije.

(1) Za izlazak iz krize, stvaranje radnih mjesta i jačanje konkurentnosti Europa mora iskoristiti sve mogućnosti rasta. Nastavak rasta i stvaranje radnih mjesta u Uniji cilj je strategije Europa 2020. Nadalje, digitalna je sfera postala djelom javnog prostora u kojem su uspostavljeni novi oblici prekogranične trgovine, a u globalnoj digitalnoj ekonomiji stvaraju se poslovne mogućnosti za europska poduzeća koja prate inovativni razvoj tržišta te socijalnu i kulturnu interakciju. Na Europskom vijeću u proljeće 2013. naglašena je važnost jedinstvenog digitalnog tržišta za rast te su zatražene konkretne mjere za što skoriju uspostavu jedinstvenog tržišta informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). U skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i tim pozivom, ovom se Uredbom nastoji doprinijeti uspostavi jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija dovršenjem i prilagodbom postojećeg regulatornog okvira Unije za elektroničke komunikacije u određenom smislu te utvrđivanjem cjelokupnog sadržaja, cilja i datuma sljedeće revizije tog okvira.

Justification

In line with the Transatlantic Dialogue (TLD) Non-Paper "Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlantic action".

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U Digitalnoj agendi za Europu (DAE), jednoj od glavnih inicijativa strategije Europa 2020., već je prepoznata uloga IKT-a i mrežne povezanosti kao prijeko potrebnog temelja za razvoj našeg gospodarstva i društva. Kako bi Europa iskoristila pogodnosti digitalne transformacije, Uniji je potrebno dinamično jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija za sve sektore i diljem Europe. To će istinsko jedinstveno tržište komunikacija biti okosnica inovacijskog i „pametnog” digitalnog gospodarstva i temelj jedinstvenog digitalnog tržišta na kojem se internetske usluge mogu pružati slobodno bez obzira na državne granice.

(2) U Digitalnoj agendi za Europu (DAE), jednoj od glavnih inicijativa strategije Europa 2020., već je prepoznata uloga IKT-a i mrežne povezanosti kao prijeko potrebnog temelja za razvoj našeg gospodarstva i društva. Kako bi Europa iskoristila pogodnosti digitalne transformacije, Uniji je potrebno dinamično jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija za sve sektore i diljem Europe. To će istinsko jedinstveno tržište komunikacija biti okosnica inovacijskog i „pametnog” digitalnog gospodarstva i temelj jedinstvenog digitalnog tržišta sa slobodnim prekograničnim protokom internetskih usluga unutar jedinstvenog, otvorenog, standardiziranog i interoperabilnog okvira.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Na integriranom jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija treba omogućiti slobodu pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga svim korisnicima u Uniji i osigurati pravo svim krajnjim korisnicima da biraju najbolju ponudu dostupnu na tržištu, a ne ih sprečavati rascjepkanošću tržištâ na temelju državnih granica. Postojeći regulatorni okvir za elektroničke komunikacije ne bavi se u potpunosti tom rascjepkanošću, s nacionalnim sustavima za odobrenje, umjesto općih sustava za odobrenje na razini Unije, nacionalnim programima dodjele spektra, razlikama u proizvodima za pristup koji su na raspolaganju davateljima elektroničkih komunikacija u raznim državama članicama i raznim nizovima primjenjivih potrošačkih pravila u tom sektoru. U mnogim slučajevima pravilima Unije utvrđuju se samo temelji, a pravila se u državama članicama često različito provode.

(3) Treba osigurati slobodu pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga svim korisnicima u Uniji i pravo svakog korisnika da odabere najbolju ponudu dostupnu na tržištu, a ne ih sprečavati rascjepkanošću nacionalnog tržišta. Postojeći regulatorni okvir za elektroničke komunikacije, priznajući i dopuštajući objektivno različite uvjete u državama članicama, ne bavi se u potpunosti tom rascjepkanošću zbog drugih razloga, s raznolikom nacionalnom provedbom općeg sustava za odobrenje, nacionalnim programima dodjele spektra i raznim nizovima primjenjivih potrošačkih pravila u tom sektoru. Na primjer, iako Direktiva o odobrenju ograničava vrstu informacija koje se mogu tražiti, 12 država članica traži dodatne pojedinosti poput kategorizacije namijenjenih vrsta aktivnosti, geografskog opsega aktivnosti, ciljanog tržišta, strukture poduzeća, uključujući imena dioničara i dioničarovih dioničara, potvrde gospodarske komore i uvjerenja o nekažnjavanju predstavnika poduzeća. Takvi dodatni uvjeti naglašavaju važnost čvrste politike Komisije u vezi s postupcima kršenja pravila.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Istinskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija trebalo bi se promicati natjecanje, ulaganje i inovacije za nove i poboljšane mreže i usluge poticanjem tržišne integracije i pružanja prekograničnih usluga. To bi trebalo pomoći u ostvarenju ambicioznih ciljeva brzog širokopojasnog pristupa utvrđenih u DAE-u. Sve veća dostupnost digitalnih infrastruktura i usluga trebala bi s druge strane povećati potrošački izbor, kvalitetu usluga i raznolikost sadržaja, pridonijeti teritorijalnoj i socijalnoj koheziji te olakšati mobilnost u Uniji.

(4) Istinskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija trebalo bi se promicati natjecanje, koordinacija, ulaganje, inovacije i veći kapacitet za nove i poboljšane mreže i usluge poticanjem tržišne integracije i pružanjem prekograničnih usluga te smanjiti na najmanju moguću razinu nepotrebna regulatorna opterećenja za poduzeća. To bi trebalo pomoći u ostvarenju pa čak i prebacivanju ciljeva brzog širokopojasnog pristupa utvrđenih u DAE-u i olakšati pojavu usluga i aplikacija koje mogu koristiti otvorene podatke i formate na interoperabilan, standardiziran i siguran način, osiguravajući da su dostupne na istim funkcionalnim i nefunkcionalnim razinama širom Unije. Sve veća dostupnost digitalnih infrastruktura i usluga trebala bi s druge strane povećati potrošački izbor, kvalitetu usluga i raznolikost sadržaja, pridonijeti teritorijalnoj i socijalnoj koheziji te olakšati mobilnost u Uniji.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Kao što je istaknuto u studiji iz 2013. Glavne uprave Europskog parlamenta za unutarnju politiku, resornog odjela B za strukturnu i kohezijsku politiku, naslovljenoj „Internet, digitalna agenda i gospodarski razvoj europskih regija” („studija”), povoljno okružje u smislu prihvaćanja i preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija te razvoja informacijskog društva u regijama, važan je, odnosno odlučujući, čimbenik jer je regionalna razina idealna za razvoj potražnje u smislu informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Kao što je navedeno u studiji, regionalna razina je relevantna za određivanje mogućnosti koje nudi informacijsko društvo i za provođenje programa koji potiču njegov razvoj. Ova studija također naglašava da interakcija različitih razina upravljanja pruža veliki potencijal za rast. Trebalo bi kombinirati ili barem paralelno razvijati inicijative odozgo prema dolje i projekte odozdo prema gore, s ciljem stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c) Stoga bi za uspostavu jedinstvenog europskog unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija i jačanje teritorijalne i socijalne kohezije trebalo provesti prioritet ulaganja (2)(a) naveden u članku 5. Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a s ciljem poboljšanja širokopojasnog pristupa i mreža velike brzine te podržati uporabu novih tehnologija i mreža u digitalnom gospodarstvu, a svim bi europskim regijama trebalo omogućiti ulaganja na tom području, kako je utvrđeno člankom 4. navedene Uredbe.

 

__________

 

1a Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim odredbama u vezi s ciljem Ulaganja za rast i radna mjesta te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1082/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289).

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4d) Ulaganje u infrastrukture sljedeće generacije, neophodno kako bi se građani Unije mogli koristiti novim inovativnim uslugama, ne smije biti ograničeno na središnja ili gusto naseljena područja u kojima bi one bile lako isplative. Takva se ulaganja istovremeno moraju ostvariti u udaljenim i najudaljenijim, slabije naseljenim ili slabije razvijenim područjima kako ta područja ne bi još više zaostajala.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Koristima jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija trebao bi se obuhvatiti širi digitalni ekosustav koji uključuje proizvođače opreme u Uniji, davatelje sadržaja i aplikacija te šire gospodarstvo, koje obuhvaća sektore poput bankarstva, automobilske industrije, logistike, maloprodaje, energetike i prometa, koji se u cilju povećanja produktivnosti oslanjaju na povezivanje, primjerice rasprostranjenim aplikacijama u oblaku, povezanim objektima i mogućnostima pružanja integriranih usluga za različite dijelove poduzeća. I tijela javne uprave i zdravstveni sektor trebali bi imati koristi od šire dostupnosti usluga e-vlada i e-zdravstvo. Na jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija može se povećati i ponuda kulturnih sadržaja i usluga te kulturna raznolikost općenito. Omogućivanje povezanosti preko elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga toliko je važno za šire gospodarstvo i društvo da treba izbjegavati regulatorna ili ostala neopravdana opterećenja tog sektora.

(5) Prednosti jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija trebale se obuhvatiti širi digitalni ekosustav koji uključuje proizvođače opreme, davatelje sadržaja, aplikacija i softvera te šire gospodarstvo koje obuhvaća sektore poput obrazovanja, bankarstva, automobilske industrije, logistike, maloprodaje, energetike, medicine, mobilnosti i prometa te inteligentno upravljanje hitnih situacijama i prirodnim nepogodama, koji se u cilju povećanja produktivnosti, kvalitete i pružanja usluga krajnjim korisnicima oslanjaju na povezivanje i širokopojasnost, primjerice putem rasprostranjenih aplikacija u oblaku, napredne analize velikih podataka komunikacijskih mreža, povezanih i interoperabilnih objekata i mogućnosti pružanja integriranih prekograničnih usluga u kontekstu interoperabilnosti sustava otvorenog standarda i otvorenih podataka. Građani, javna uprava i zdravstveni sektor također bi trebali imati koristi od šire dostupnosti usluga e-vlada i e-zdravstvo. Na jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija može se povećati i ponuda kulturnih i obrazovnih sadržaja i usluga te kulturna raznolikost općenito. Omogućavanje komunikacije preko elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga toliko je važno za šire gospodarstvo i društvo te za pametne gradove budućnosti da treba izbjegavati regulatorna ili ostala neopravdana opterećenja tog sektora.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Cilj je ove Uredbe dovršenje jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija provođenjem mjera u trima širokim, međusobno povezanim osovinama. Prvo, treba osigurati slobodu pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža preko državnim granica u raznim državama članicama, polazeći od načela izdavanja jedinstvenog europskog odobrenja kojim se uvode uvjeti za postizanje veće dosljednosti i predvidljivosti u sadržaju i provedbi regulative povezane s tim sektorom diljem Unije. Drugo, potrebno je omogućiti pristup osnovnim ulaznim proizvodima za prekogranično pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga uz konvergentne uvjete, ne samo za bežične širokopojasne komunikacije, za koje je ključan licencirani i nelicencirani spektar, već i za povezanost nepokretnih linija. Treće, u interesu usklađivanja poslovnih uvjeta i izgradnje digitalnog povjerenja građana ovom bi se Uredbom trebala uskladiti pravila za zaštitu krajnjih korisnika, osobito potrošača. Pored pravila pristupa mrežnom sadržaju, aplikacijama i uslugama te pravila upravljanja prometom kojima se ne štite samo krajnji korisnici, već se istovremeno jamči nesmetano funkcioniranje internetskog ekosustava kao pokretača inovacija, to uključuje pravila nediskriminacije, informacija u ugovorima, raskida ugovora i promjene davatelja. Pored toga, daljnje reforme u području roaminga trebale bi vremenom postati pokretač konvergencije cijena i ostalih uvjeta u Uniji te krajnje korisnike ohrabriti da ostanu povezani na mrežu kad putuju Unijom.

(6) Cilj je ove Uredbe kretanje naprijed prema dovršenju jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija provođenjem mjera u trima širokim, međusobno povezanim osovinama. Prvo, treba potvrditi slobodu pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža preko državnih granica u različitim državama članicama usklađivanjem i pojednostavljivanjem primjene općeg programa odobrenja. Drugo, potrebno je baviti se uvjetima i postupcima odobravanja dodjela licenci spektra za bežične širokopojasne komunikacije, kao i za uporabu nelicenciranog spektra. Treće, u interesu usklađivanja poslovnih uvjeta i izgradnje digitalnog povjerenja građana ovom bi se Uredbom trebala razmotriti pravila za zaštitu korisnika, osobito potrošača. Pored pravila pristupa mrežnom sadržaju, aplikacijama i uslugama, pravila upravljanja prometom te zajedničkim standardima o privatnosti korisnika, kao i zaštiti podataka i sigurnosti, kojima se ne štite samo korisnici, već se istovremeno jamči nesmetano funkcioniranje internetskog ekosustava kao pokretača inovacija, to uključuje pravila nediskriminacije, informacija u ugovorima, raskida ugovora i promjene davatelja. Pored toga, daljnje reforme na području roaminga trebale bi korisnike ohrabriti da ostanu povezani na mrežu kad putuju Unijom, a da pritom ne podliježu dodatnim naknadama uz tarife koje plaćaju u državi članici gdje su sklopili svoj ugovor.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Stoga ovom Uredbom treba dopuniti postojeći regulatorni okvir Unije (Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14, Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15, Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16, Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća18, Direktiva Komisije 2002/77/EZ19, Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća21 te Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta22) i primjenjivo nacionalno zakonodavstvo doneseno u skladu s pravom Unije, utvrđivanjem posebnih prava i obveza za davatelje elektroničkih komunikacija i krajnje korisnike, uvođenjem odgovarajućih izmjena postojećih direktiva i Uredbe (EU) br. 531/2012 u cilju veće konvergencije i unošenja izvjesnih korjenitih promjena u skladu s konkurentnijim jedinstvenim tržištem.

(7) Stoga ovom Uredbom treba dopuniti postojeći regulatorni okvir Unije (Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14, Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15, Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16, Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća18, Direktiva Komisije 2002/77/EZ19, Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća21 te Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta22) i primjenjivo nacionalno zakonodavstvo doneseno u skladu s pravom Unije, uvođenjem određenih ciljnih mjera za utvrđivanje posebnih prava i obveza za davatelje elektroničkih komunikacija i korisnike, uvođenjem odgovarajućih izmjena postojećih direktiva i Uredbe (EU) br. 531/2012 u cilju veće konvergencije i unošenja izvjesnih korjenitih promjena u skladu s konkurentnijim jedinstvenim tržištem.

__________________

__________________

14 Direktiva 2002/19/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) (SL L 108, 24.4.2002., str. 7.).

14 Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) (SL L 108, 24.4.2002., str. 7.).

15 Direktiva 2002/20/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacija i mreža (Direktiva o ovlaštenju) (SL L 108, 24.4.2002., str. 21.).

15 Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacija i mreža (Direktiva o ovlaštenju) (SL L 108, 24.4.2002., str. 21.).

16 Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33).

16 Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33).

17 Direktiva 2002/22/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL L 108, 24.4.2002., str. 51.).

17 Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL L 108, 24.4.2002., str. 51.).

18 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

18 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

19 Direktiva Komisije 2002/77/EZ od 16. rujna 2002 o tržišnom natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 249, 17.9.2002., str. 21.).

19 Direktiva Komisije 2002/77/EZ od 16. rujna 2002. o tržišnom natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 249, 17.9.2002., str. 21.)

20 Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda (SL L 337, 18.12.2009., str. 1.).

20 Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda (SL L 337, 18.12.2009., str. 1.).

21 Uredba (EZ) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 172, 30.6.2012., str. 10.).

21 Uredba (EZ) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 172, 30.6.2012., str. 10.).

22 Odluka (EZ) br. 243/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

22 Odluka (EZ) br. 243/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.)

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Pružanje prekograničnih elektroničkih komunikacijskih usluga još uvijek ometaju ograničenja veća od onih unutar državnih granica. Prekogranični davatelji usluga još uvijek moraju obavješćivati pojedinačne države članice i u njima plaćati pristojbe. Na nositelje jedinstvenog europskog odobrenja primjenjivao bi se jedinstveni sustav obavješćivanja u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan (matična država članica), što će umanjiti administrativno opterećenje prekograničnih operatera. Sustav jedinstvenog europskog odobravanja trebao bi se primjenjivati na sva poduzeća koja pružaju ili planiraju pružati elektroničke komunikacijske usluge i mreže u više od jedne države članice, jer bi tako u svim državama članicama mogla uživati prava slobode pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža u skladu s ovom Uredbom. Mehanizmom jedinstvenog europskog odobrenja kojim se utvrđuje pravni okvir koji se primjenjuje na operatere elektroničkih komunikacija koji pružaju usluge diljem država članica na temelju općeg ovlaštenja u matičnoj državi članici trebalo bi omogućiti učinkovitost slobode pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža u cijeloj Uniji.

(9) Određeni stupanj usklađivanja općeg odobrenja, uključujući BEREC kao primatelja obavijesti, trebao bi dalje osigurati praktičnu djelotvornost slobode pružanja elektroničke komunikacijske usluge i mreže u cijeloj Uniji. Nadalje, obavješćivanje nije obavezno da bi se koristio opći program odobrenja niti ga sve države članice traže. Budući da uvjet obavješćivanja predstavlja administrativno opterećenje za operatera, države članice koje traže obavješćivanje trebale bi pokazati da je ono opravdano i u skladu s politikom Unije o ukidanju nepotrebnih regulatornih opterećenja. Od Komisije bi trebalo tražiti da ocijeni takve zahtjeve te bi, po potrebi, trebala biti ovlaštena da zatraži njihovo ukidanje.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Elektroničke komunikacijske usluge ili mreže mogu se pružati preko državnih granica u mnogim oblicima, ovisno o nekoliko čimbenika, primjerice vrsti mreže ili usluge, razvijenosti potrebne fizičke infrastrukture ili broju pretplatnika u raznim državama članicama. Namjera pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga preko državnih granica ili upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom u više od jedne države članice može se dokazati aktivnostima poput pregovaranja o sporazumima o pristupu mrežama u određenoj državi članici ili oglašavanja na internetskim stranicama na jeziku ciljane države članice.

Briše se.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Neovisno o odabranom načinu upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama ili pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga preko državnih granica, regulatorni mehanizam primjenjiv na europske davatelje elektroničkih komunikacija mora biti neutralan u odnosu na komercijalne mogućnosti organiziranja funkcija i aktivnosti diljem država članica. Stoga, bez obzira na organizacijsku strukturu poduzeća, za matičnu državu članicu europskog davatelja elektroničkih komunikacija treba se smatrati država članica u kojoj se donose strateške odluke o pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga.

Briše se.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Jedinstveno europsko odobrenje mora se temeljiti na općem ovlaštenju u matičnoj državi članici. Davanje tog odobrenja ne smije ovisiti o uvjetima koji se već primjenjuju na temelju ostalog postojećeg nacionalnog prava koje se ne odnosi na sektor elektroničkih komunikacija. Osim toga, odredbe ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 531/2012 moraju se primjenjivati i na europske davatelje elektroničkih komunikacija.

Briše se.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Većina uvjeta u ovom sektoru, primjerice uvjeta pristupa mrežama ili njihove sigurnosti i integriteta ili pristupa hitnim uslugama, čvrsto je povezana s mjestom na kojem je ta mreža smještena ili iz kojeg se pružaju usluge. Shodno tome, na europskog davatelja elektroničkih komunikacija mogu se primjenjivati uvjeti države članice u kojoj radi ako ovom Uredbom nije određeno drugačije.

Briše se.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Potrebno je osigurati da u različitim državama članicama u sličnim okolnostima nema razlike u postupanju prema europskim davateljima elektroničkih komunikacija te da se na jedinstvenom tržištu primjenjuje dosljedna regulatorna praksa, osobito kad je riječ o mjerama iz područja primjene članaka 15. ili 16. Direktive 2002/21/EZ ili članaka 5. ili 8. Direktive 2002/19/EZ. Europski davatelji elektroničkih komunikacija stoga bi u različitim državama članicama trebali imati pravo na jednako postupanje u objektivno jednakim situacijama u cilju bolje integriranih operacija na više državnih područja. Osim toga, u takvim bi slučajevima na razini Unije trebali postojati posebni postupci preispitivanja nacrta odluka o pravnim mjerama u smislu članka 7.a Direktive 2002/21/EZ kako bi se izbjegla neopravdana odstupanja od obveza europskih davatelja elektroničkih komunikacija u različitim državama članicama.

(15) Načelo jednakog postupanja opće je načelo zakonodavstva Europske unije sadržano u člancima 20. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. To načelo prema sudskoj praksi zahtijeva da se prema usporedivim situacijama ne smije postupati različito te da se s različitim situacijama ne smije postupati jednako osim ako takvo postupanje nije objektivno opravdano. Potrebno je osigurati da u različitim državama članicama u sličnim okolnostima nema razlike u postupanju prema davateljima elektroničkih komunikacija te da se na jedinstvenom tržištu primjenjuje dosljedna regulatorna praksa, osobito kad je riječ o mjerama iz područja primjene članaka 15. ili 16. Direktive 2002/21/EZ ili članaka 5. ili 8. Direktive 2002/19/EZ.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Između matične države članice i bilo koje države članice domaćina moraju se utvrditi regulatorne i kontrolne nadležnosti za europske davatelje elektroničkih komunikacija u cilju uklanjanja prepreka za ulazak na tržište, dok im se istovremeno jamči pravilna provedba odgovarajućih uvjeta za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža. Stoga, dok bi svako državno regulatorno tijelo trebalo nadzirati poštovanje uvjeta primjenjivih na njegovom državnom području u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući primjenu sankcija i privremenih mjera, samo državna regulatorna tijela u matičnim državama članicama imaju pravo privremeno ili trajno oduzeti pravo europskim davateljima elektroničkih komunikacija da pružaju elektroničke komunikacijske mreže ili usluge i cijeloj Uniji ili njenom dijelu.

Briše se.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Radiofrekvencijski spektar javno je dobro i temeljni resurs za unutarnje tržište pokretnih, bežičnih širokopojasnih i satelitskih komunikacija u Uniji. Razvojem bežičnih širokopojasnih komunikacija pridonosi se provedbi Digitalne agende za Europu, a osobito omogućivanju pristupa širokopojasnim uslugama brzine od najmanje 30 Mbps do 2020. svim građanima Unije i omogućivanju najveće brzine i kapaciteta širokopojasnih usluga u Uniji. Međutim, Unija kaska za ostalim velikim područjima u svijetu – Sjeverna Amerika, Afrika i dijelovi Azije – u smislu uvođenja i prodora najnovije generacije bežičnih širokopojasnih tehnologija potrebnih za ostvarenje tih ciljeva politike. Nesustavan postupak odobravanja i stavljanja na raspolaganje pojasa od 800 MHz za bežične širokopojasne komunikacije, dok polovina država članica traži odstupanje ili ne poštuje rok utvrđen u Odluci br. 243/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o programu za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPP), potvrđuje nužnost hitnog djelovanja čak i na temelju postojećeg RSPP-a. Mjere Unije za usklađivanje uvjeta dostupnosti i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacije u skladu s Odlukom br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća nisu dovoljne za rješavanje tog problema.

(17) Radiofrekvencijski spektar javno je dobro i ograničeni resurs bitan za postizanje širokog spektra društvenih, kulturnih i ekonomskih vrijednosti za unutarnje tržište pokretnih, bežičnih širokopojasnih i satelitskih komunikacija te radiodifuzije u Uniji. Politika radiofrekvencijskog spektra u Uniji treba doprinositi slobodi izražavanja, uključujući slobodu mišljenja te slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez obzira na granice, kao i slobodi i pluralizmu medija. Razvojem bežičnih širokopojasnih komunikacija pridonosi se provedbi Digitalne agende za Europu, a osobito omogućavanju pristupa širokopojasnim uslugama brzine od najmanje 30 Mbps do 2020. svim građanima Unije i omogućavanju najveće brzine i kapaciteta širokopojasnih usluga u Uniji. Međutim, iako su neka područja Unije daleko naprednija, i u odnosu na ciljeve politike Digitalne agende za Europu i globalno, druga područja zaostaju. To je djelomično zbog rascjepkanosti procesa Unije za omogućavanje dostupnosti spektra posebno prikladnog za širokopojasni bežični pristup visoke brzine što ugrožava postizanje tih ciljeva politike za cijelu Uniju. Nesustavan postupak odobravanja i stavljanja na raspolaganje pojasa od 800 MHz za bežične širokopojasne komunikacije, dok je polovici država članica Komisija odobrila odstupanje jer u suprotnom ne bi mogle poštovati rok utvrđen u Odluci br. 243/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o programu za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPP), potvrđuje nužnost hitnog djelovanja čak i na temelju postojećeg RSPP-a. On također ukazuje na potrebu poboljšanja izvršavanja ovlasti Komisije što je od ključne važnosti za odanu provedbu mjera Unije i iskrenu suradnju među državama članicama. Oštri napori Komisije za jačanje već donesenih mjera Unije za usklađivanje uvjeta dostupnosti i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacije u skladu s Odlukom br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća trebali bi sami znatno doprinijeti rješavanju tog problema

__________________

__________________

23 Odluka (EZ) br. 243/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra, SL L 81 od 21.3.2012.

23 Odluka 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra, SL L 81 od 21.3.2012.

24 Odluka br. 676/2002/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24.4.2002., str. 1.).

24 Odluka 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24.4.2002., str. 1.).

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) Trgovanje spektrom usklađenim za bežične širokopojasne komunikacije i njegov najam povećavaju fleksibilnost i vode prema učinkovitoj raspodjeli resursa spektra. Stoga bi ih trebalo još više olakšavati i poticati, uključujući i osiguravanjem dovoljno dugog trajanja svih prava na uporabu, uključujući i onih koja su već odobrena.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Primjenom raznih nacionalnih politika stvaraju se nedosljednosti i rascjepkava se unutarnje tržište čime se sprečava uvođenje usluga na razini Unije i dovršenje unutarnjeg tržišta za bežične širokopojasne komunikacije. To bi osobito moglo stvoriti nejednake uvjete za pristup takvim uslugama, spriječiti tržišno natjecanje poduzeća osnovanih u različitim državama članicama te zakočiti ulaganja u naprednije mreže i tehnologije i razvoj inovativnih usluga, čime bi se građanima i poduzećima onemogućio pristup rasprostranjenim integriranim visokokvalitetnim uslugama, a operaterima bežičnog širokopojasnog pristupa uskratila korist povećane učinkovitosti bolje integriranih operacija širokih razmjera. Stoga bi se djelovanje na razini Unije u pogledu određenih aspekata dodjele radiofrekvencijskog spektra trebao pratiti razvoj široke integrirane pokrivenosti naprednih bežičnih širokopojasnih komunikacijskih usluga diljem Unije. Istovremeno bi države članice trebale zadržati prvo donošenja mjera za organiziranje svojih radiofrekvencijskih spektara za potrebe javnog reda, sigurnosti i obrane.

(18) Primjenom raznih nacionalnih politika stvaraju se nedosljednosti i rascjepkava se unutarnje tržište čime se sprečava uvođenje usluga na razini Unije i dovršenje unutarnjeg tržišta za bežične širokopojasne komunikacije. To bi osobito moglo stvoriti nejednake uvjete za pristup takvim uslugama, spriječiti tržišno natjecanje poduzeća osnovanih u različitim državama članicama te zakočiti ulaganja u naprednije mreže i tehnologije i razvoj inovativnih usluga, čime bi se građanima i poduzećima onemogućio pristup rasprostranjenim integriranim visokokvalitetnim uslugama, a operaterima bežičnog širokopojasnog pristupa uskratila korist povećane učinkovitosti bolje integriranih operacija širokih razmjera. Stoga bi djelovanje na razini Unije u pogledu određenih aspekata dodjele radiofrekvencijskog spektra trebalo pratiti razvoj široke integrirane pokrivenosti naprednih bežičnih širokopojasnih komunikacijskih usluga diljem Unije. Istovremeno je potrebna dovoljna fleksibilnost za uključivanje posebnih nacionalnih zahtjeva, a države članice bi trebale zadržati pravo donošenja mjera za organiziranje svojih radiofrekvencijskih spektara za potrebe javnog reda, javne sigurnosti i obrane, štiteći i promičući opće interesne ciljeve kao što su jezična i kulturna raznolikost i medijski pluralizam.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Davatelji elektroničkih komunikacijskih usluga, uključujući operatere pokretnih mreža ili njihova udruženja, trebali bi moći zajedno organizirati učinkovitu i ekonomičnu pokrivenost velikog dijela područja Unije u cilju dugoročne koristi za krajnje korisnike te stoga koristiti radiofrekvencijski spektar kojim je obuhvaćeno nekoliko država članica uz slične uvjete, postupke, troškove, vremenski raspored, trajanje usklađenih pojaseva te uz komplementarne pakete radiofrekvencijskog spektra, poput spajanja nižih i viših frekvencija za pokrivanje gusto naseljenih i slabije naseljenih područja. Inicijativama u korist boljeg usklađivanja i dosljednosti mogla bi se i poboljšati predvidljivost okruženja za ulaganje u mreže. U prilog toj predvidljivost išla bi i jasna politika u korist dugotrajnih prava uporabe povezanog radiofrekvencijskog spektra, ne dovodeći u pitanje neograničenu prirodu tih prava u nekim državama članicama, a predvidljivost bi bila povezana s jasnim uvjetima za prijenos, davanje u najam ili za zajedničku uporabu dijela svog radiofrekvencijskog spektra na temelju tih pojedinačnih prava korištenja.

(19) Davatelji elektroničkih komunikacijskih usluga trebali bi moći organizirati učinkovitu, tehnološki modernu, naprednu i ekonomičnu pokrivenost velikog dijela područja Unije u cilju dugoročne koristi za krajnje korisnike te stoga koristiti radiofrekvencijski spektar kojim je obuhvaćeno nekoliko država članica uz slične uvjete, postupke, troškove, vremenski raspored, trajanje usklađenih pojaseva te uz komplementarne pakete radiofrekvencijskog spektra, poput spajanja nižih i viših frekvencija za pokrivanje gusto naseljenih i slabije naseljenih područja. Inicijativama u korist boljeg usklađivanja i dosljednosti mogla bi se i poboljšati predvidljivost okruženja za ulaganje u mreže. U prilog toj predvidljivost išla bi i jasna politika u korist dugotrajnih prava uporabe povezanog radiofrekvencijskog spektra, ne dovodeći u pitanje neograničenu prirodu tih prava u nekim državama članicama, a predvidljivost bi bila povezana s poboljšanim uvjetima za prijenos, davanje u najam ili za zajedničku uporabu dijela svog radiofrekvencijskog spektra na temelju tih pojedinačnih prava korištenja.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Trebalo bi unaprijediti koordinaciju i dosljednost prava na uporabu radiofrekvencijskog spektra barem za pojaseve koji su usklađeni za bežične nepokretne, nomadske i pokretne širokopojasne komunikacije. To uključuje pojaseve utvrđene na razini ITU-a za napredne sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT) te za pojaseve koji se koriste za radijske lokalne mreže (RLAN) poput 2,4 GHz i 5 GHz. To bi trebalo uključivati i pojaseve koji se u budućnosti mogu uskladiti za bežične širokopojasne komunikacije, kako je predviđeno člankom 3. točkom (b) RSPP-a i Mišljenju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG) o „Strateškim izazovima Europe u zadovoljavanju rastuće potražnje za radiofrekvencijskim spektrom za bežični širokopojasni pristup” donesenog 13. lipnja 2013., poput budućih pojaseva od 700 MHz, 1,5 GHz i 3,8 – 4,2 GHz.

(20) Trebalo bi unaprijediti koordinaciju i dosljednost prava na uporabu radiofrekvencijskog spektra. To uključuje pojaseve utvrđene na razini ITU-a za napredne sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT) te za pojaseve koji se koriste za radijske lokalne mreže (RLAN) poput 2,4 GHz i 5 GHz. To bi trebalo uključivati i pojaseve koji se u budućnosti mogu uskladiti za bežične širokopojasne komunikacije, kako je predviđeno člankom 3. točkom (b) RSPP-a i u Mišljenju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG) o „Strateškim izazovima Europe u zadovoljavanju rastuće potražnje za radiofrekvencijskim spektrom za bežični širokopojasni pristup” donesenim 13. lipnja 2013. S obzirom na znatan društveni, kulturni i ekonomski utjecaj odluka o spektru, takve odluke trebaju uzeti u obzir razmatranja navedena u članku 8.a Direktive 2002/21/EZ i po potrebi ciljeve od općeg interesa navedene u članku 9. stavku 4. te Direktive.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Kad je riječ o ostalim glavnim uvjetima koji se mogu odnositi na prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežični širokopojasni pristup, konvergentnoj primjeni regulatornih načela i kriterija utvrđenih u ovoj Uredbi u državama članicama mogao bi pogodovati koordinacijski mehanizam kojim Komisija i nadležna tijela ostalih država članica mogu unaprijed komentirati davanje prava korištenja u predmetnoj državi članici i kojim Komisija može, uzimajući u obzir stajališta država članica, spriječiti provedbu svakog prijedloga koji nije u skladu s pravom Unije.

(24) Konvergentnoj primjeni regulatornih načela i kriterija utvrđenih u regulatornom okviru Unije pogodovao bi koordinacijski mehanizam kojim Komisija i nadležna tijela ostalih država članica mogu unaprijed komentirati davanje prava korištenja u predmetnoj državi članici i kojim Komisija može, uzimajući u obzir stajališta država članica, spriječiti provedbu svakog prijedloga koji nije u skladu s pravom Unije.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Uzimajući u obzir znatan rast potražnje za radiofrekvencijskim spektrom za bežični širokopojasni pristup, trebalo bi promicati rješenja alternativni bežični širokopojasni pristup učinkovit s obzirom na spektar. To uključuje uporabu sustava bežičnog pristupa male snage s malim operativnim prostornim dosegom, poput takozvanih „aktivnih mjesta” (hotspots) radijske lokalne mreže (RLAN, poznat i kao Wi-Fi) te mreža male ćelijske pristupne točke male snage (poznate i kao femtoćelije, pikoćelije ili metroćelije).

(25) Uzimajući u obzir znatan rast potražnje za radiofrekvencijskim spektrom za bežični širokopojasni pristup, trebalo bi poticati, a ne sprečavati rješenja za alternativni bežični širokopojasni pristup učinkovit s obzirom na spektar. To trenutno uključuje, ali nije ograničeno na uporabu sustava bežičnog pristupa male snage s malim operativnim prostornim dosegom, poput takozvanih „aktivnih mjesta” (hotspots) radijske lokalne mreže (RLAN) te mreža male ćelijske pristupne točke male snage (poznate i kao femtoćelije, pikoćelije ili metroćelije). Trebalo bi poticati i omogućavati dinamičan pristup spektru, uključujući onaj koji se temelji na izuzimanju od obveze posjedovanja dozvole i drugim inovativnim tehnologijama te uporabama spektra.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Države članice trebale bi osigurati da se upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom na nacionalnoj razini ostale države članice ne sprečavaju da se služe radiofrekvencijskim spektrom čija je uporaba usklađena na razini Unije. Kao nastavak postojećih aktivnosti RSPG-a potrebno je osigurati koordinacijski mehanizam kako bi svaka država članica imala pravičan pristup radiofrekvencijskom spektru i kako bi rezultati koordinacije bili dosljedni i provedivi.

Briše se.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Iskustvo u provedbi regulatornog okvira Unije upućuje da postojeće odredbe kojima se nalaže dosljedna primjena regulatornih mjera i cilj davanja doprinosa razvoju unutarnjeg tržišta nisu bili dovoljni poticaji za stvaranje proizvoda za pristup na temelju usklađenih normi i postupaka, osobito kad je riječ o nepokretnim mrežama. Operateri koji rade u različitim državama članicama teško nalaze ulazni proizvodi za pristup odgovarajuće kvalitete i razine interoperabilnosti mreže i usluge, a kada su takvi ulazni proizvodi dostupni, njihova su tehnička obilježja raznolika. Time se povećavaju troškovi i stvaraju prepreke pružanju usluga preko državnih granica.

Briše se.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Integracija jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija može se ubrzati utvrđivanjem okvira za određivanje izvjesnih ključnih europskih virtualnih proizvoda, osobito važnih za davatelje elektroničkih komunikacijskih usluga u pružanju prekograničnih usluga, te za donošenje strategije na razini Unije za sve-IP okružje na temelju ključnih parametara i osnovnih obilježja.

Briše se.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Operativne potrebe trebalo bi zadovoljiti raznim virtualnim proizvodima. Europski virtualni proizvodi za širokopojasni pristup trebaju biti dostupni u slučajevima kada se na temelju uvjeta Okvirne direktive i Direktive o pristupu od operatera sa znatnom tržišnom snagom zahtijeva da uz regulirane uvjete osigura pristup određenoj pristupnoj točki njegove mreže. Prvo, učinkovit prekogranični ulaz trebao bi biti pospješen uvođenjem usklađenih proizvoda kojima se prekograničnim davateljima usluga omogućuje početno pružanje usluga njihovim krajnjim korisnicima bez odgode, ali uz očekivanu i dovoljnu kvalitetu, uključujući usluge poslovnim korisnicima lociranima u više država članica, ako bi to na temelju tržišne analize bilo potrebno i razmjerno. Kako bi se tražiteljima i davateljima pristupa omogućilo planiranje srednjoročnih i kratkoročnih ulaganja, takvi usklađeni proizvodi trebali bi dovoljno dugo biti dostupni.

Briše se.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Drugo, proizvodi za sofisticirani virtualni pristup za koje je potrebno veće ulaganje tražitelja pristupa, a koji bi im omogućili bolju kontrolu i diferencijaciju, osobito osiguravanjem pristupa više na lokalnoj razini, ključni su za stvaranje uvjeta održivog natjecanja diljem unutarnjeg tržišta. Stoga u cilju lakšeg prekograničnog ulaganja treba uskladiti i te ključne proizvode za veleprodajni pristup pristupnim mrežama nove generacije (NGA). Takve virtualne proizvode za širokopojasni pristup treba osmisliti tako da imaju funkcije istovjetne fizičkom izdvajanju u cilju širenja raspona potencijalnih mjera na veleprodajnoj razini dostupnih za razmatranje državnih regulatornih tijela na temelju ocjene razmjernosti u skladu s Direktivom 2002/19/EZ.

Briše se.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Treće, potrebno je i uskladiti proizvod za veleprodajni pristup za terminalne segmente iznajmljenih vodova s poboljšanim sučeljima u cilju omogućivanja prekograničnog pružanja najzahtjevnijim poslovnim korisnicima kritičnih usluga za povezivanje.

Briše se.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a) Postoji potreba za usklađivanjem uvjeta za veleprodajne proizvode visoke kvalitete koji se upotrebljavaju za opskrbu poslovnih usluga kako bi se prekograničnim i multinacionalnim korporacijama diljem Europske unije omogućila neprekidna opskrba uslugama. Takvo bi usklađivanje moglo imati znatnu ulogu u poslovnoj konkurentnosti EU-a u pogledu troškova komunikacije.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) U kontekstu progresivne migracije na „sve-IP mreže”, zbog nedostupnosti proizvoda za povezivanje koji se temelje na IP protokolu za različite razrede usluga s osiguranom kvalitetom kojima se otvaraju komunikacijski kanali u mrežnim domenama i van granica mreže, u državama članicama i među njima, sprečava se razvoj aplikacija koje se temelje na pristupu ostalim mrežama i time se ograničavaju tehnološke inovacije. Osim toga, time se sprečava i širenje produktivnosti koje se povezuje s upravljanjem mrežama koje se temelje na IP-ju i proizvoda za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge te pružanje tih usluga, osobito poboljšane sigurnosti, pouzdanosti i fleksibilnosti, troškovne učinkovitosti i brže opskrbe, što pogoduje mrežnim operaterima, davateljima usluga i krajnjim korisnicima. Stoga je u osmišljavanju i dostupnosti tih proizvoda potreban usklađen pristup uz razumne uvjete uključujući, ako se to zahtijeva, mogućnost unakrsne opskrbe među predmetnim poduzećima koja se bave elektroničkim komunikacijama.

Briše se.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Utvrđivanje europskih virtualnih proizvoda za širokopojasni pristup na temelju ove Uredbe treba se oslikavati u ocjeni najpogodnijih pristupnih mjera koju izrađuju državna regulatorna tijela za mreže operatera sa znatnom tržišnom snagu, ali se istovremeno treba izbjeći prekomjerno reguliranje nepotrebnom mulitiplikacijom proizvoda za veleprodajni pristup, predviđenih na temelju tržišne analize ili ostalih uvjeta. Uvođenje europskih virtualnih proizvoda za pristup ne bi samo po sebi trebalo uzrokovati povećanje broja reguliranih proizvoda za pristup predviđenih za određenog operatera. Osim toga, potreba da državna regulatorna tijela, nakon donošenja ove Uredbe, procijene treba li propisati europski virtualni proizvod za širokopojasni pristup umjesto postojećih mjera veleprodajnog pristupa, te da ocijene prikladnost propisivanja europskog virtualnog proizvoda za širokopojasni pristupu u kontekstu budućih revizija tržišta u slučaju znatne tržišne snage, ne bi smjela utjecati na njihovu obvezu za iznalaženjem najprikladnije i razmjerne mjere za rješavanja problema tržišnog natjecanja u skladu s člankom 16. Direktive 2002/12/EZ.

Briše se.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) U interesu regulatorne predvidljivosti, zakonodavstvom bi trebalo obuhvatiti i ključne elemente za praksu donošenja odluka u skladu s postojećim pravnim okvirom koji utječu na uvjete na temelju kojih se proizvodi za veleprodajni pristup, uključujući europske virtualne proizvode za širokopojasni pristup, stavljaju na raspolaganje NGA mrežama. Za analizu tržišta veleprodajnog pristupa, a osobito za procjenu potrebe za kontrolom cijena takvog pristupa NGA mrežama, trebalo bi uključiti i odredbe o važnosti veze između konkurentnih ograničenja od alternativnih nepokretnih i bežičnih infrastruktura, važnost učinkovitih jamstava nediskriminirajućeg pristupa i postojeće razine tržišnog natjecanja u smislu cijene, izbora i kvalitete na maloprodajnoj razini. Posljednje navedeno izravno utječe na koristi za krajnje korisnike. Na primjer, u izradi procjene za svaki pojedinačni slučaj u skladu s člankom 16. Direktive 2002/21/EZ i ne dovodeći u pitanje ocjenu znatne tržišne snage i primjenu pravila EU-a o tržišnom natjecanju, državna regulatorna tijela mogu smatrati da su, ako su na tržištu prisutne dvije nepokretne NGA mreže, tržišni uvjeti dovoljno konkurentni za poticanje usavršavanja mreža i razvoju pružanja usluga.

Briše se.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) Zbog nejednakosti u nacionalnoj provedbi pravila zaštite krajnjih korisnika u tom sektoru stvaraju se znatne prepreke na jedinstvenom digitalnom tržištu, osobitu u obliku povećanih troškova usklađivanja za davatelje elektroničkih komunikacija javnosti koji žele svoje usluge pružati diljem država članica. Osim toga, rascjepkanošću i nesigurnošću s obzirom na razinu zaštite zajamčene u različitim državama članicama potkopava se povjerenje krajnjih korisnika te ih se odvraća od kupnje elektroničkih komunikacijskih usluga u inozemstvu. Kako bi se ostvario Unijin cilj uklanjanja prepreka na unutarnjem tržištu potrebno je postojeće, različite nacionalne pravne mjere nadomjestiti jedinstvenim i potpuno usklađenim skupom mjera u tom sektoru kojima se stvara visoka jedinstvena razina zaštite krajnjih korisnika. Potpunim usklađivanjem pravnih odredaba ne bi trebalo spriječiti davatelje elektroničkih komunikacija javnosti da krajnjim korisnicima nude ugovorne sporazume koji nadilaze tu razinu zaštite.

Briše se.

Justification

Once the rules contained in this Proposal for a Regulation are transferred to the Universal Services Directive, there is no need to maintain the recitals of this Regulation which are linked to consumers’ rights.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) S obzirom na to da se ovom Uredbom usklađuju određena pravila u tom sektoru, ne treba dovoditi u pitanje opća pravila o zaštiti potrošača, utvrđena aktima Unije i nacionalnim zakonodavstvima o njihovom provedbi.

(41) Ova Uredba ne bi trebala dovesti u pitanje opća pravila o zaštiti potrošača, utvrđena zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvima o njihovoj provedbi.

Justification

Once the rules contained in this Proposal for a Regulation are transferred to the Universal Services Directive, there is no need to maintain the recitals of this Regulation which are linked to consumers’ rights.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) Ako se odredbe u poglavljima 4. i 5. ove Uredbe odnose na krajnje korisnike, one se ne bi trebalo primjenjivati samo na potrošače, već i na ostale kategorije krajnjih korisnika, prvenstveno mikropoduzeća. Na svoj pojedinačni zahtjev, krajnji korisnici usluge koji nisu potrošači trebali bi imati pravo na dogovaranje odstupanja od određenih odredaba u svojim pojedinačnim ugovorima.

Briše se.

Justification

Once the rules contained in this Proposal for a Regulation are transferred to the Universal Services Directive, there is no need to maintain the recitals of this Regulation which are linked to consumers’ rights.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44) Kad je riječ o nepokretnim i mobilnim komunikacijama, i dalje prevladavaju vrlo znatne razlike u cijeni domaćih glasovnih i SMS komunikacija i onih s drugom državom članicom. Unatoč suštinskim različitostima između država, operatera i tarifnih paketa te između pokretnih i nepokretnih usluga, to i dalje utječe na ranjive skupine korisnika i stvara prepreke nesmetanoj komunikaciji u Uniji. To se događa unatoč znatnom smanjenju, i konvergenciji u apsolutnom smislu, cijena završavanja poziva u različitim državama članicama i niskih cijena na tranzitnim tržištima. Osim toga, zbog prelaska na „sve-IP” elektroničko komunikacijsko okružje u dogledno bi se vrijeme troškovi trebali dodatno smanjiti. Stoga bi sve znatne razlike u maloprodajnim tarifama između domaćih nepokretnih komunikacija na velike udaljenosti, dakle komunikacija izvan lokalnog područja kojem je u nacionalnom sustavu dodjele brojeva dodijeljen područni pozivni broj, i nepokretnih komunikacija s drugom državom članicom, trebale biti opravdane na temelju objektivnih kriterija. U skladu s Uredbom (EU) br. 531/2002, osim ako je to opravdano na temelju objektivnih kriterija, maloprodajne tarife za međunarodne pokretne komunikacije ne bi smjele prelaziti eurotarife za govorne usluge i usluge SMS-a za regulirane pozive u roamingu i za poruke SMS-a. Tim kriterijima mogu biti obuhvaćeni dodatni troškovi i s njima povezane opravdane marže. Ostali objektivni čimbenici mogu uključivati razlike u povezanoj prilagodljivosti cijena i lakoj dostupnosti alternativnih tarifa svim krajnjim korisnicima koje nude davatelji elektroničkih komunikacija javnosti preko državnih granica u Uniji uz niske dodatne naknade ili bez njih, ili usluga informatičkog društva s usporedivim funkcijama, uz uvjet da davatelji usluga o tim alternativama informiraju krajnje korisnike.

Briše se.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45) Internet se proteklih desetljeća razvio u otvorenu platformu za inovacije s malim preprekama za pristup krajnjih korisnika te za davatelje sadržaja i aplikacija te internetskih usluga. Postojećim regulatornim okvirom želi se promicati sposobnost krajnjih korisnika da pristupe informacijama i da ih distribuiraju ili da se služe aplikacijama i uslugama po svom izboru. Međutim, nedavno je u izvješću Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) o praksama upravljanja prometom objavljenom u svibnju 2012. i u studiji, koju je naručila Izvršna agencija za zdravlje i potrošače i koja je objavljena u prosincu 2012., o funkcioniranju tržišta internetskog pristupa i pružanju usluga sa stajališta potrošača, ukazano na to da prakse upravljanja prometom utječu na znatan broj krajnjih korisnika zbog čega dolazi do blokade ili usporavanja određenih aplikacija. Za takve su pojave potrebna jasna pravila na razini Unije o održavanju interneta otvorenim i izbjegavanju rascjepkanosti jedinstvenog tržišta koja nastaje zbog provedbe mjera pojedinačnih država članica.

(45) Internet se proteklih desetljeća razvio u otvorenu platformu za inovacije s malim preprekama za pristup korisnika te za davatelje sadržaja i aplikacija te internetskih usluga. Načelo „neutralnosti mreže” na otvorenom internetu znači da se prema prometu postupa jednako, bez diskriminacije, ograničavanja ili ometanja, neovisno o njegovu pošiljatelju, primatelju, vrsti, sadržaju, uređaju, usluzi ili primjeni. Kao što se navodi u Rezoluciji br. 2011/2866 Europskog parlamenta od 17. studenoga 2011. o otvorenom internetu i neutralnosti mreže u Europi, otvorenost interneta pokazala se ključnim pokretačem konkurentnosti, gospodarskog rasta, društvenog razvoja i inovativnosti, što je dovelo do izuzetnog razvoja internetskih aplikacija, sadržaja i usluga, a time i rasta ponude tih sadržaja i usluga i potražnje za njima te je postala vitalno važnim čimbenikom ubrzanja u slobodnom protoku znanja, ideja i informacija, između ostalog i u zemljama u kojima je ograničen pristup neovisnim medijima. Postojećim regulatornim okvirom želi se promicati mogućnost korisnika da pristupe informacijama i da ih distribuiraju ili da se služe aplikacijama i uslugama po svom izboru. Međutim, nedavno je u izvješću Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) o praksama upravljanja prometom objavljenom u svibnju 2012. i u studiji, koju je naručila Izvršna agencija za zdravlje i potrošače i koja je objavljena u prosincu 2012., o funkcioniranju tržišta internetskog pristupa i pružanju usluga sa stajališta potrošača, ukazano na to da prakse upravljanja prometom utječu na znatan broj korisnika zbog čega dolazi do blokade ili usporavanja određenih aplikacija. Za takve su pojave potrebna jasna pravila na razini Unije o održavanju interneta otvorenim i izbjegavanju rascjepkanosti jedinstvenog tržišta koja nastaje zbog provedbe mjera pojedinačnih država članica.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) Sloboda krajnjih korisnika da pristupaju informacijama i da ih distribuiraju te da pristupaju legalnim sadržajima te koriste aplikacije i usluge po svom izboru ovisi o poštivanju prava Unije i odgovarajućeg nacionalnog prava. Ovom Uredbom utvrđuju se ograničenja svih ograničenja te slobode davatelja elektroničkih komunikacija javnosti, ali se ne dovodi u pitanje ostalo zakonodavstvo Unije, uključujući propise o autorskim pravima i Direktivu 2000/31/EZ.

(46) Sloboda korisnika pristupu informacijama i njihovoj distribuciji, pristupu sadržajima te korištenju aplikacija i usluga po vlastitom izboru ovisi o poštovanju prava Unije i odgovarajućeg nacionalnog prava. Ovom Uredbom utvrđuju se ograničenja svih ograničenja te slobode davatelja elektroničkih komunikacija javnosti, ali se ne dovodi u pitanje ostalo zakonodavstvo Unije.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47) Na otvorenom internetu davatelji elektroničkih komunikacija javnosti, unutar ugovorom dogovorenih ograničenja o količini podataka i brzini usluga internetskog pristupa, ne bi smjeli blokirati, usporavati ili diskriminirati određene sadržaje, aplikacije ili usluge ili njihove određene razrede ili snižavati njihovu kvalitetu osim kad je riječ o ograničenom broju opravdanih mjera upravljanja prometom. Te bi mjere trebale biti transparentne, razmjerne i nediskriminirajuće. Opravdanim upravljanjem prometom obuhvaćeno je sprečavanje teških kaznenih djela, uključujući dobrovoljne mjere davatelja za sprečavanje pristupa dječjoj pornografiji i njene distribucije. Umanjivanje učinaka zagušenja mreže trebalo bi smatrati opravdanim ako se zagušenje događa samo povremeno ili u iznimnim okolnostima.

(47) Na otvorenom internetu davatelji usluga internetskog pristupa, unutar ugovorom dogovorenih ograničenja o količini podataka i brzini usluga internetskog pristupa, ne bi smjeli blokirati, usporavati ili diskriminirati određene sadržaje, aplikacije ili usluge ili njihove određene razrede ili snižavati njihovu kvalitetu osim kad je riječ o ograničenom broju mjera upravljanja prometom. Te bi mjere trebale biti tehnički potrebne, transparentne, razmjerne i nediskriminirajuće. Rješavanje zagušenja mreže trebalo bi biti dopušteno ako se zagušenje događa samo povremeno ili u iznimnim okolnostima. Nacionalna regulatorna tijela trebala bi biti ovlaštena zahtijevati od davatelja da dokaže da će jednaka obrada prometa biti znatno neučinkovitija.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47a) Ova Uredba ne dovodi u pitanje odredbe Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama).

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48) Tarife koje se temelje na količinama podataka smatraju se sukladnima načelu otvorenog interneta ako se njima krajnjima korisnicima omogućava odabir tarife koja odgovara njihovoj uobičajenoj potrošnji podataka na temelju transparentnim informacija o uvjetima i učincima takvog izbora. Istovremeno bi se tim tarifama davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebala omogućiti bolja prilagodba mrežnih kapaciteta očekivanim količinama podataka. Od ključne je važnosti da krajnji korisnici budu potpuno informirani prije no što pristanu na količinu podataka ili ograničenja brzine i primjenjive tarife, da stalno mogu pratiti svoju potrošnju i lako kupiti dodatne dostupne količine podataka ako to žele.

(48) Tarife koje se temelje na količinama podataka smatraju se sukladnima načelu otvorenog interneta ako se njima korisnicima omogućava odabir tarife koja odgovara njihovoj uobičajenoj potrošnji podataka na temelju jasnih, transparentnih i nedvosmislenih informacija o uvjetima i učincima takvog izbora. Istovremeno bi se tim tarifama davateljima usluga internetskog pristupa trebala omogućiti bolja prilagodba mrežnih kapaciteta očekivanim količinama podataka. Od ključne je važnosti da korisnici budu potpuno informirani prije no što pristanu na količinu podataka ili ograničenja brzine i primjenjive tarife, da stalno mogu pratiti svoju potrošnju i lako kupiti dodatne dostupne količine podataka ako to žele.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49) Postoji i potražnja krajnjih korisnika za uslugama i aplikacijama za koje je potrebna povećana razina osigurane kvalitete usluga koje nude davatelji elektroničkih komunikacija javnosti ili davatelji sadržaja, aplikacija ili usluga. Takvim uslugama mogu između ostalog biti obuhvaćeni radiodifuzija preko internetskog protokola (IP-TV), videokonferencije i određene zdravstvene aplikacije. Stoga krajnjim korisnicima treba biti omogućeno sklapanje ugovora o pružanju specijaliziranih usluga s povećanom kvalitetom usluge s davateljima elektroničkih komunikacija javnosti ili davateljima sadržaja, aplikacija ili usluga.

(49) Trebalo bi biti moguće udovoljiti zahtjevu korisnika za uslugama i aplikacijama koje zahtijevaju povećanu razinu osigurane kvalitete usluga. Takve usluge mogu između ostalog obuhvaćati emitiranje, videokonferencije i određene zdravstvene aplikacije. Stoga korisnicima treba omogućiti sklapanje ugovora o pružanju specijaliziranih usluga s povećanom kvalitetom usluge s davateljima usluga internetskog pristupa, davateljima elektroničkih komunikacija javnosti ili davateljima sadržaja, aplikacija ili usluga. U slučaju kada su sklopljeni takvi ugovori s davateljem usluge pristupa internetu, davatelj treba osigurati da povećana kvaliteta usluge ne umanjuje opću kvalitetu pristupa internetu. Nadalje, mjere upravljanja prometom ne bi trebalo primjenjivati tako da diskriminiraju konkurentne usluge.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50) Osim toga, postoji potražnja dijela davatelja sadržaja, aplikacija i usluga za pružanjem usluga prijenosa na temelju fleksibilnih parametara kvalitete, uključujući niže razine prioriteta za promet koji ne ovise o vremenu. Potrebno je davateljima sadržaja, aplikacija i usluga omogućiti da pregovaraju o fleksibilnoj kvaliteti razina usluga s davateljima elektroničkih komunikacija javnosti radi pružanja specijaliziranih usluga te se očekuje da će to imati važnu ulogu u razvoju novih usluga kao što su komunikacije strojeva (M2M). Istovremeno bi se tim dogovorima davateljima elektroničkih komunikacijskih usluga javnosti trebalo omogućiti bolje održavanje ravnoteže prometa i sprečavanje zagušenja mreže. Stoga bi davateljima sadržaja, aplikacija i usluga te davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebalo omogućiti slobodno sklapanje posebnih ugovora o uslugama o utvrđenim raznima kvalitete usluge ako takvi ugovori temeljito ne narušavaju opću kvalitetu usluga pristupa internetu.

(50) Osim toga, postoji potražnja dijela davatelja sadržaja, aplikacija i usluga za pružanjem usluga prijenosa na temelju fleksibilnih parametara kvalitete, uključujući niže razine prioriteta za promet koji ne ovise o vremenu. Također bi moglo biti potrebno davateljima sadržaja, aplikacija i usluga omogućiti da pregovaraju o fleksibilnoj kvaliteti razina usluga s davateljima elektroničkih komunikacija radi pružanja određenih usluga kao što su komunikacije strojeva (M2M). Davateljima sadržaja, aplikacija i usluga te davateljima elektroničkih komunikacija trebalo i dalje omogućiti slobodno sklapanje posebnih ugovora o uslugama o utvrđenim razinama kvalitete usluge ako takvi ugovori ne narušavaju opću kvalitetu usluga pristupa internetu.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51) Glavnu zadaću da krajnjim korisnicima osiguraju slobodno korištenje pristupa otvorenom internetu imaju državna regulatorna tijela. U tu svrhu državna regulatorna tijela trebala bi imati obvezu praćenja i izvješćivanja te osiguravanju sukladnosti davatelja elektroničkih komunikacija javnosti i dostupnosti nediskriminirajućih usluga pristupa internetu visoke kvalitete što ih specijalizirane usluge ne narušavaju. U izradi procjene o mogućem općem narušavanju usluga pristupa internetu, državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir parametre kvalitete poput parametara vremenskog rasporeda i pouzdanosti (latencija, varijacije kašnjenja, gubitak paketa), razina i učinaka zagušenja mreže, stvarne i najavljene brzine, pružanja usluga internetskog pristupa u odnosu na specijalizirane usluge te kvalitete sa stajališta krajnjih korisnika. Državna regulatorna tijela trebala bi imati ovlasti propisivanja najniže kvalitete usluga za sve ili pojedinačne davatelje elektroničkih komunikacija javnosti ako je to potrebno radi sprečavanja općeg narušavanja i pada kvalitete usluga pristupa internetu.

(51) Glavnu zadaću da korisnicima osiguraju slobodno korištenje pristupa otvorenom internetu imaju državna regulatorna tijela. U tu svrhu nacionalna regulatorna tijela trebala bi imati obvezu praćenja i izvješćivanja te osiguravanja sukladnosti davatelja usluga internetskog pristupa, drugih davatelja elektroničkih komunikacija i davatelja drugih usluga te dostupnosti nediskriminirajućih usluga pristupa internetu visoke kvalitete koje specijalizirane usluge ne narušavaju. U izradi procjene mogućeg općeg narušavanja usluga pristupa internetu, državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir parametre kvalitete poput parametara vremenskog rasporeda i pouzdanosti (latencija, varijacije kašnjenja, gubitak paketa), razina i učinaka zagušenja mreže, stvarne i najavljene brzine, pružanja usluga internetskog pristupa u odnosu na usluge poboljšane kvalitete te kvalitete sa stajališta korisnika. Državna regulatorna tijela trebala bi uspostaviti postupke za pritužbe koji korisnicima omogućuju učinkovite, jednostavne i brzo dostupne mehanizme pravne zaštite te imati ovlasti propisivanja najniže kvalitete usluga za sve ili pojedinačne davatelje usluga internetskog pristupa, druge davatelje elektroničkih komunikacija i davatelje ostalih usluga ako je to potrebno radi sprečavanja općeg narušavanja i pada kvalitete usluga pristupa internetu.

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52) Mjerama za bolju transparentnost i usporedivost cijena, tarifa, uvjeta i parametara kvalitete usluga, uključujuće one koje se odnose posebno na pružanje usluga pristupa internetu, trebala bi se povećati sposobnost krajnjih korisnika da odaberu najboljeg davatelja i tako u potpunosti iskoriste prednosti tržišnog natjecanja.

(52) Mjerama za bolju transparentnost i usporedivost cijena, tarifa, uvjeta i parametara kvalitete usluga, uključujuće one koje se odnose posebno na pružanje usluga pristupa internetu, trebala bi se povećati sposobnost krajnjih korisnika da odaberu najboljeg davatelja i tako u potpunosti iskoriste prednosti tržišnog natjecanja. Svi dobrovoljni programi certificiranja za interaktivne internetske stranice za usporedbu, vodiči ili slični alati trebaju biti neovisni od bilo kojeg davatelja usluga elektroničkih komunikacija, upotrebljavati jednostavan i jasan jezik, upotrebljavati potpune i ažurne informacije, imati transparentnu metodologiju, biti pouzdani i pritupačni u skladu sa smjernicama za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja 2.0 te imati djelotvoran proces rješavanja pritužbi.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53) Krajnji korisnici trebali bi biti prije kupnje primjereno informirani o cijeni i vrsti ponuđene usluge. Informacije treba dati odmah prilikom spajanja poziva ako poziv na određeni broj ili prema određenoj usluzi podliježe posebnim uvjetima naplaćivanja kao što su usluge s posebnom tarifom. Ako je ta obveza nerazmjerna u pogledu trajanja i troška tarifnih informacija za davatelja usluga u usporedbi s prosječnim trajanjem poziva i troškovnim rizikom kojem je krajnji korisnik izložen, državna regulatorna tijela mogu odobriti odstupanja. Krajnji korisnici moraju biti informirani i o tome da li se za besplatni telefonski broj naplaćuju dodatne naknade.

Briše se.

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54) Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi prikladno informirati krajnje korisnike između ostalog o njihovim uslugama i tarifama, parametara kvalitete usluge, pristupu hitnim službama i svim ograničenjima te o izboru usluga i proizvoda namijenjenih potrošačima s invaliditetom. Informacije trebaju biti jasne i transparentne, specifične za državu članicu u kojoj se pružaju usluge te ažurirane u slučaju svake promjene. Davatelji trebaju biti oslobođeni obveze davanja takvih informacija o ponudama o kojima se pregovara na pojedinačnoj osnovi.

(54) Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi prikladno informirati krajnje korisnike između ostalog o njihovim uslugama i tarifama, parametrima kvalitete usluga, pristupu hitnim službama i svim ograničenjima te o izboru usluga i proizvoda namijenjenih potrošačima s invaliditetom. U slučaju tarifnih shema s unaprijed određenom količinom komunikacija, pružatelji usluga elektroničkih komunikacija javnost također bi trebali obavijestiti o mogućnosti potrošača i drugih krajnjih korisnika, koji to zatraže, da neiskorištenu količinu iz prethodnog obračunskog razdoblja prenesu u trenutačno obračunsko razdoblje. Informacije trebaju biti jasne i transparentne, specifične za državu članicu u kojoj se pružaju usluge te ažurirane u slučaju svake promjene. Davatelji trebaju biti oslobođeni obveze davanja takvih informacija o ponudama o kojima se pregovara pojedinačno.

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56) Ugovori su važno sredstvo za krajnje korisnike jer im se osigurava visoka razina transparentnosti informacija i pravna sigurnost. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi krajnjim korisnicima dati jasne i sveobuhvatne informacije o svim osnovnim elementima ugovora prije no što ugovor za krajnjeg korisnika postane obvezujući. Informacije bi trebale biti obvezne i nepromijenjene osim u slučaju naknadnog dogovora krajnjeg korisnika i davatelja usluga. Komisija i nekoliko državnih regulatornih tijela nedavno su utvrdili znatna neslaganja između oglašene brzine usluga pristupa internetu i brzine stvarno dostupne krajnjim korisnicima. Stoga bi davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali prije sklapanja ugovora krajnje korisnike informirati o brzini i parametrima kvalitete usluga koju stvarno mogu isporučiti na glavnu adresu krajnjeg korisnika.

(56) Ugovori su važno sredstvo za krajnje korisnike jer im se osigurava visoka razina transparentnosti informacija i pravna sigurnost. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi krajnjim korisnicima dati jasne i sveobuhvatne informacije o svim osnovnim elementima ugovora prije no što ugovor za korisnika postane obvezujući. Informacije bi trebale biti obvezne i nepromijenjene osim u slučaju naknadnog dogovora krajnjeg korisnika i davatelja usluga. Komisija i nekoliko državnih regulatornih tijela nedavno su utvrdili znatna neslaganja između oglašene brzine usluga pristupa internetu i brzine koja je stvarno dostupna krajnjim korisnicima. Stoga bi davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali prije sklapanja ugovora krajnje korisnike informirati o brzini i parametrima kvalitete usluga koju stvarno mogu isporučiti na glavnu adresu krajnjeg korisnika. Za fiksne i mobilne podatkovne poveznice, uobičajeno dostupna brzina jest brzina komunikacijskih usluga koju bi korisnik mogao očekivati većinu vremena tijekom pristupa usluzi, neovisno o dobu dana. Uobičajeno dostupna brzina treba proizlaziti iz procijenjenih raspona brzina, prosječnih brzina, brzine tijekom vršnih sati i najmanje brzine. Metodologija treba biti utvrđena prema smjernicama BEREC-a te redovno revidirana i ažurirana kako bi odražavala tehnološki i infrastrukturni razvoj. Države članice moraju osigurati da pružatelji usluga krajnjim korisnicima prije zaključenja ugovora omoguće pristup usporednim informacijama o pokrivenosti mobilnih mreža, uključujući o različitim tehnologijama u njihovoj državi članici, kako bi se tim krajnjim korisnicima omogućilo da donose informirane odluke o kupnji.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57) Kad je riječ o terminalnoj opremi, u ugovorima trebala bi biti navedena sva ograničenja koja propisuje davatelj usluga za korištenje opreme, primjerice pokretnih uređaja sa zaključanim SIM-om, te sve naknade koje se plaćaju prilikom raskidanja ugovora prije dogovorenog isteka. Nakon dogovorenog isteka ugovora naknade ne bi trebalo naplaćivati.

(57) Kad je riječ o terminalnoj opremi, u ugovorima trebala bi biti navedena sva ograničenja koja propisuje davatelj usluga za korištenje opreme, primjerice pokretnih uređaja sa zaključanim SIM-om te sve naknade koje se plaćaju prilikom raskidanja ugovora prije dogovorenog isteka. Nakon dogovorenog isteka ugovora naknade ne bi trebalo naplaćivati. U ugovorima bi također trebalo navesti dostupne vrste postprodajnih usluga, usluga održavanja i usluge podrške korisnicima. Kad je to moguće, te informacije također bi trebale sadržavati tehničke informacije, dostupne na zahtjev, u vezi s ispravnim funkcioniranjem terminalne opreme prema izboru krajnjeg korisnika. Pod uvjetom da nije utvrđena bilo kakva tehnička inkompatibilnost, ta informacija treba biti dostupna bez naknade.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58) Kako bi se izbjegli šokantni računi, korisnici bi trebali moći odrediti najviša financijska ograničenja za naknade povezane s korištenim pozivima i uslugama pristupa internetu. Ta pogodnost trebala bi biti besplatna i uz odgovarajuću obavijest kojom se omogućuje naknadna provjera kad se približe tom ograničenju. Nakon što dosegnu gornju granicu ograničenja, krajnji korisnici ne bi trebali više primati navedene usluge niti bi im se one trebale naplaćivati, osim ako posebno zatraže daljnje pružanje usluga na temelju dogovora s davateljem.

(58) Kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja pri primitku računa, za sva plaćanja usluga po ispostavljenom računu, korisnici bi morali biti u mogućnosti unaprijed odrediti najviša financijska ograničenja za naknade povezane s korištenjem poziva i usluga pristupa internetu. Ta pogodnost trebala bi obuhvaćati odgovarajuću obavijest kojom se omogućuje naknadna provjera kad se približe tom ograničenju.

Amandman  55

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 58.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(58a) Obrada osobnih podataka iz Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” trebala bi biti u skladu s Direktivom 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka1a, kojom se uređuje obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama na temelju ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica, osobito nezavisnih javnih tijela koja su imenovale države članice, te s Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija1b.

 

________________

 

1aDirektiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman  56

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 58.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(58b) Obrada osobnih podataka iz Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” trebala bi biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.1a

 

__________________

 

1aSL L 8, 12.1.2001., str. 1.

Amandman  57

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59) Iskustva država članica i nedavna studija koju je naručila Izvršna agencija za zdravlje i potrošače pokazali su da dugotrajni ugovori i automatska ili prešutna produljenja ugovorâ čine prepreku promjeni davatelja usluga. Stoga je poželjno da krajnji korisnici mogu bez dodatnih troškova raskinuti ugovor šest mjeseci nakon njegova sklapanja. U tom slučaju od krajnjih korisnika može se tražiti da davateljima usluga nadoknade preostalu vrijednost subvencionirane terminalne opreme ili vrijednost pro rata tempore svih ostalih promotivnih ponuda. Ugovori koji se prešutno produljuju trebali bi se moći raskinuti s obavijesnim rokom od mjesec dana.

Briše se.

Amandman  58

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63) Kako bi se poduprlo pružanje usluge „sve na jednom mjestu” i omogućio nesmetan prelazak za korisnike, taj postupak treba provoditi novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti. Zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne bi smio odgađati ili sprečavati postupak prelaska. Trebali bi se više koristiti automatski postupci te bi trebalo osigurati visoku razinu zaštite osobnih podataka. Na temelju dostupnosti transparentnih, točnih i pravovremenih informacija o prijenosu trebalo bi se povećati povjerenje krajnjih korisnika u prelazak te im omogućiti da se aktivnije uključe u tržišno natjecanje.

(63) Kako bi se omogućio nesmetan prelazak za krajnje korisnike, BEREC bi trebao biti ovlašten utvrditi smjernice kojima se određuju odgovornosti novog i zamijenjenog davatelja u postupcima prelaska i prijenosa broja, kojima se između ostalog osigurava da zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne odgađa ili sprečava postupak prelaska, da je postupak što je više moguće automatiziran te da je osigurana visoka razina zaštite osobnih podataka. Te smjernice trebale bi se baviti i pitanjem načina na koji se se osigurao kontinuitet u iskustvu krajnjih korisnika, uključujući putem identifikatora poput adrese elektroničke pošte, primjerice, mogućnošću odabira opcije prosljeđivanja elektroničke pošte. Na temelju dostupnosti transparentnih, točnih i pravovremenih informacija o prijenosu trebalo bi se povećati povjerenje krajnjih korisnika u prelazak te im omogućiti da se aktivnije uključe u tržišno natjecanje.

Amandman  59

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64) Ugovori sa zamijenjenim davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi se automatski poništiti nakon prelaska, a da se pri tom od krajnjeg korisnika ne zahtijevaju nikakvi dodatni postupci. U slučaju unaprijed plaćenih usluga, sva nepotrošena sredstva trebalo bi vratiti korisniku koji traži prelazak.

Briše se.

Amandman  60

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65) Krajnjim korisnicima treba omogućiti kontinuitet kad mijenjaju važne identifikatore kao što su adrese elektroničke pošte. U tu svrhu i kako se prepiska elektroničkom poštom ne bi izgubila, zamijenjeni davatelj usluge pristupa internetu trebao bi krajnjim korisnicima omogućiti da besplatno odaberu mogućnost prosljeđivanja elektroničke pošte u slučajevima kada se krajnji korisnik služi adresom elektroničke pošte kod zamijenjenog davatelja usluga.

Briše se.

Amandman  61

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 68.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(68) Kako bi se u obzir uzeli razvoj tržišta i tehnički razvoj, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba dodijeliti Komisiji u pogledu prilagodbe prilogâ. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svojeg pripremnog rada održi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu potrebnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Briše se.

Amandman  62

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70) Ovlasti provedbe povezane s usklađivanjem i koordinacijom odobravanja radiofrekvencijskog spektra, značajke bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom, koordinaciju između država članica u vezi s dodjelom radiofrekvencijskog spektra, podrobnija tehnička i metodološka pravila o europskim virtualnim proizvodima za pristup i zaštita pristupa internetu i opravdano upravljanje prometom i kvalitetu usluga trebalo bi primjenjivati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća25.

(70) Ovlasti provedbe povezane s usklađivanjem i koordinacijom odobravanja radiofrekvencijskog spektra, značajke bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom i kriterije pravedne provedbe trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća25.

____________________

____________________

25 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i općih načela o mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

25 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i općih načela o mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman  63

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71) Kako bi se osigurala dosljednost između cilja i mjera potrebnih za dovršenje jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija u skladu s ovom Uredbom i nekim posebnim postojećim zakonskim odredbama i kako bi se odrazili ključni elementi prakse donošenja odluka koja se razvija, potrebno je izmijeniti Direktivu 2002/21/EZ, direktive 2002/20/EZ i 2002/22/EZ i Uredbu br. 531/2012. To podrazumijeva osiguravanje toga da se u Direktiva 2002/21/EZ i povezane direktive tumače u vezi s ovom Uredbom, uvođenje većih ovlasti Komisije kako bi se osigurala dosljednost pravnih mjera koje se odnose na europske davatelje elektroničkih komunikacija sa znatnom tržišnom snagom u kontekstu europskog mehanizma savjetovanja, usklađivanje kriterija donesenih pri ocjenjivanju pojma i konkurentnosti odgovarajućih tržišta, prilagodba sustava obavješćivanja u skladu s Direktivom 2002/20/EZ u pogledu jedinstvenog europskog odobrenja te stavljanje izvan snage odredaba o minimalnom usklađivanju prava krajnjih korisnika predviđenih Direktivom 2002/22/EZ koje postaju suvišne zbog punog usklađivanja predviđenog ovom Uredbom.

(71) Kako bi se osigurala dosljednost između cilja i mjera potrebnih za ispunjavanje ciljeva ove Uredbe i nekih posebnih postojećih zakonskih odredbi, potrebno je izmijeniti Direktivu 2002/21/EZ, Direktive 2002/20/EZ i 2002/22/EZ i Uredbu, br. 531/2012 te Uredbu (EZ) br. 1211/2009, kao i Odluku br. 243/2012/EU. To podrazumijeva usklađivanje kriterija donesenih pri ocjenjivanju pojma i konkurentnosti odgovarajućih tržišta, prilagodbu sustava obavješćivanja u skladu s Direktivom 2002/20/EZ te stavljanje izvan snage odredaba o minimalnom usklađivanju prava krajnjih korisnika predviđenih Direktivom 2002/22/EZ koje postaju suvišne zbog usklađivanja predviđenog ovom Uredbom.

Amandman  64

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 72.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72) Tržište pokretnih komunikacija u Uniji i dalje je rascjepkano, a nijedna pokretna mreža ne pokriva sve države članice. Zato, kako bi svojim domaćim korisnicima koji putuju Unijom pružali pokretne komunikacijske usluge, davatelji usluga roaminga moraju kupovati veleprodajne usluge roaminga od operatera u državi članici u koje njihovi korisnici putuju. Veleprodajne naknade čine važnu zapreku pružanju usluga roaminga prema cijenama koje odgovaraju domaćim uslugama u pokretnoj mreži. Stoga treba donijeti daljnje mjere za smanjivanje tih naknada. Veleprodajne naknade mogu se internalizirati trgovinskim ili tehničkim sporazumima među davateljima usluga roaminga kojima im se omogućuje virtualno proširenje mrežne pokrivenosti diljem Unije. U cilju poticaja trebalo bi prilagoditi određene regulatorne obveze utvrđene u Uredbi (EZ) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća26. Posebno, ako davatelji usluga roaminga, preko svojih mreža ili na temelju dvostranih ili višestranih ugovora o roamingu, omogućuju svim korisnicima u Uniji tarife za roaming koje su na razini domaćih tarifa, obveza domaćih davatelja usluga da korisnicima omoguće pristup govornim, SMS i podatkovnim uslugama roaminga bilo kojeg drugog davatelja usluga roaminga na njih se ne bi trebale primjenjivati, uz uvjet prijelaznog razdoblja u kojem je takav pristup već omogućen.

Briše se.

__________________

 

26 Uredba (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije (SL L 172, 30.6.2012., str. 10.).

 

Amandman  65

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73) Dvostranim ili višestranim ugovorima o roamingu operateru pokretne mreže može se omogućiti da prema uslugama roaminga kojima se njegovi domaći korisnici služe na mreži partnerâ postupa kao da je to u znatnoj mjeri istovjetno pružanju usluga tim korisnicima na njegovoj mreži, s posljedicama na njegove maloprodajne cijene takve virtualne mrežne pokrivenosti diljem Unije. Takvim ugovorima na veleprodajnoj razini može se omogućiti razvoj novih proizvoda roaminga i tako povećati izbor i tržišno natjecanje na maloprodajnoj razini.

Briše se.

Amandman  66

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 74.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(74) Digitalnom agendom za Europu i Uredbom br. 531/2012 utvrđuje se cilj politike da se razlika između tarifa za domaće pozive i roaming približi nuli. U praksi to znači da bi prilikom putovanja u Uniji korisnici koji pripadaju bilo kojoj širokoj uočljivoj kategoriji domaće potrošnje, koja se utvrđuje na temelju raznih domaćih maloprodajnih paketa stranke, trebali imati mogućnost sa sigurnošću održavati uobičajenu domaću potrošnju povezanu s njihovim odgovarajućim domaćim maloprodajnim paketima, bez dodatnih troškova u odnosu na troškove u svojoj državi. Te široke kategorije mogu se utvrditi na temelju postojeće trgovinske prakse primjerice na temelju razlika u domaćim maloprodajnim paketima za korisnike unaprijed plaćenih usluga i korisnike usluga plaćenih po ispostavljenom računu, paketima koji sadrže samo GSM usluge (tj. glasovne, SMS), paketima prilagođenima različitim opsezima potrošnje, paketima za poslovne i privatne potrebe, maloprodajnim paketima s cijenama po potrošenoj jedinici i onima kojima se nude skupovi jedinica (npr. glasovne minute, megabajti podataka) uz standardnu pristojbu bez obzira na stvarnu potrošnju. Zahvaljujući raznolikosti maloprodajnih tarifnih planova i paketa dostupnih korisnicima na domaćim tržištima pokretnih usluga diljem Unije ispunjavaju se različite potrebe korisnika povezane s konkurentnim tržištem. Fleksibilnost na domaćim tržištima trebala bi se odraziti na okružje usluga roaminga unutar Unije, imajući na umu da bi se potrebom davatelja usluga roaminga za veleprodajnim ulaznim proizvodima neovisnih mrežnih operatera u različitim državama članicama moglo opravdati propisivanje ograničenja na temelju opravdane uporabe ako se domaće tarife primjenjuju na takve usluge roaminga.

Briše se.

Amandman  67

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75) Iako je za davatelje najvažnije procijeniti razumnu uporabu glasovnih poziva u roamingu, SMS-ova i podataka koji se trebaju obuhvatiti domaćim tarifama unutar njihovih raznih maloprodajnih paketa, državna regulatorna tijela trebala bi nadzirati davatelje usluga roaminga u primjeni takvih opravdanih ograničenja korištenja i osigurati da su ona točno utvrđena na temelju podrobnih količinskih informacija u ugovorima na za korisnike jasan i transparentan način. U tome državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir odgovarajuće smjernice BEREC-a. U tim bi smjernicama BEREC trebao utvrditi različite obrasce uporabe potkrijepljene trendovima u korištenju glasovnih, podatkovnih i SMS usluga na razini Unije i predvidjeti očekivani razvoj u pogledu osobito bežične potrošnje podataka.

(75) Dok davatelji usluga roaminga samo ocjenjuju količine glasovnih poziva, SMS poruka i podataka u roamingu obuhvaćenih domaćim stopama unutar različitih maloprodajnih paketa, oni bez obzira na ukidanje maloprodajnih naknada za roaming do 15. prosinca 2015. mogu primijeniti „klauzulu o pravednoj uporabi” na potrošnju reguliranih maloprodajnih usluga roaminga po primjenjivoj domaćoj cjenovnoj razini, pozivajući se na kriterij pravedne uporabe. Ti kriteriji trebali bi se primjenjivati tako da potrošači za vrijeme povremenih putovanja unutar Unije imaju mogućnost sa sigurnošću održavati uobičajenu domaću potrošnju povezanu s njihovim domaćim maloprodajnim paketima. Nacionalna regulatorna tijela nadgledaju kako davatelji usluga roaminga primjenjuju takva ograničenja pravedne uporabe i osiguravaju da su ona točno utvrđena na temelju podrobnih količinskih informacija u ugovorima na način koji je za korisnike jasan i transparentan. U tome državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir odgovarajuće smjernice BEREC-a, koje se temelje na rezultatima javnog savjetovanja, prilikom primjene kriterija pravedne uporabe u maloprodajnim ugovorima koje nude davatelji usluga roaminga. U tim bi smjernicama BEREC trebao utvrditi različite obrasce uporabe potkrijepljene trendovima u korištenju glasovnih, podatkovnih i SMS usluga na razini Unije i predvidjeti očekivani razvoj u pogledu osobito bežične potrošnje podataka. Najviše granice cijene po europskoj tarifi i dalje služe kao zaštitno ograničenje za naknade za potrošnju koja premašuje ograničenja pravedne uporabe do isteka Uredbe (EU) br. 531/2012.

Amandman  68

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76) Osim toga, zahvaljujući nedavnom znatnom smanjenju cijena završavanja poziva diljem Unije trebalo bi doći do ukidanja dodatnih naknada za roaming za dolazne pozive.

(76) Radi pružanja jasnoće i pravne sigurnosti trebalo bi 15. prosinca 2015. odrediti kao datum konačnog ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming koje je započelo Uredbom (EZ) br. 717/2007. Osim toga, Komisija bi do 30. lipnja 2015., prije konačnog ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada, trebala izvijestiti o svim potrebnim promjenama veleprodajnih naknada ili veleprodajnih tržišnih mehanizama, vodeći računa i o troškovima pristupa mrežama primjenjivima na roaming diljem Unije.

Amandman  69

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 77.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(77) Kako bi se osigurala stabilnost i strateško vodstvo aktivnosti BEREC-a, Odbor regulatora BEREC-a treba zastupati stalni predsjednik kojeg imenuje Odbor regulatora, na temelju zasluga, sposobnosti i znanja u području elektroničkih komunikacijskih tržišta i njihovih sudionika te iskustva relevantnog za nadzor i regulaciju, na temelju otvorenog postupka odabira koji organizira i kojim upravlja Odbor regulatora uz pomoć Komisije. Za imenovanje prvog predsjednika Odbora regulatora Komisija bi, između ostalog, nakon otvorenog postupka odabira trebala sastaviti uži izbor kandidata na temelju zasluga, sposobnosti, znanja o tržištima elektroničkih komunikacija i sudionicima na njemu te iskustva povezanog s nadzorom i regulacijom. Za naknadna imenovanja trebalo bi u izvješću koje se sastavlja u skladu s ovom Uredbom preispitati potrebu da Komisija sastavlja uži izbor. Stoga bi se Ured BEREC-a trebao sastojati od predsjednika Odbora regulatora, Upravljačkog odbora i upravitelja Ureda.

Briše se.

Amandman  70

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 78.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78) Direktive 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbe (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(78) Direktive 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbe (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012, kao i Odluku 243/2012/EU, treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

Amandman  71

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 79.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(79) U skladu s Uredbom (EZ) br. 1211/2009. Komisija može uvijek tražiti mišljenje BEREC-a ako to smatra potrebnim za provedbu odredaba ove Uredbe.

(79) U skladu s Uredbom (EZ) br. 1211/2009. Komisija bi trebala tražiti mišljenje BEREC-a kada je to potrebno za provedbu odredaba ove Uredbe.

Amandman  72

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 79.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(79 a) Regulatorni okvir za elektroničke komunikacije trebao bi se revidirati kako je predviđeno rezolucijom Europskog parlamenta o provedbenom izvješću u vezi s regulatornim okvirom za elektroničke komunikacije1a. Revizija bi se trebala temeljiti na ex post procjeni utjecaja okvira od 2009., cjelovitom savjetovanju te temeljitoj ex ante procjeni očekivanih utjecaja prijedloga koji proizlaze iz revizije. Prijedloge bi trebalo predstaviti dovoljno rano kako bi ih zakonodavac mogao prikladno analizirati i raspraviti o njima.

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454

Amandman  73

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju regulatorna načela i podrobna pravila potrebna za dovršenje europskog jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija na kojem:

1. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila potrebna za:

Amandman  74

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) davatelji elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža imaju pravo, sposobnost i poticaj da razvijaju i šire svoje mreže i da njima upravljaju te da pružaju usluge bez obzira na njihov poslovni nastan ili u kojoj državi članici žive njihovi korisnici;

(a) se olakšava praktična primjena prava davatelja elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža da upravljaju svojim mrežama te da putem usklađenog i pojednostavljenog sustava prijavljivanja temeljenog na usklađenom predlošku pružaju usluge bez obzira na njihov poslovni nastan ili u kojoj državi članici žive njihovi korisnici,

Amandman  75

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) građani i poduzeća imaju pravo i mogućnost pristupiti konkurentnim, sigurnim i pouzdanim elektroničkim komunikacijskim uslugama, bez obzira na državu članicu u kojoj se pružaju, a da ih u tome ne sprečavaju prekogranična ograničenja ili neopravdani dodatni troškovi.

(b) se olakšava praktična primjena prava građana i poduzeća da pristupe konkurentnim, sigurnim i pouzdanim elektroničkim komunikacijskim uslugama, sa zajedničkim pravilima koja će zajamčiti visoke standarde zaštite, privatnosti i sigurnosti njihovih osobnih podataka, a da ih u tome ne sprečavaju prekogranična ograničenja ili neopravdani dodatni troškovi i kazne.

Amandman  76

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) se postiže bolje koordinirani okvir Unije za usklađeni radiofrekvencijski spektar za bežične širokopojasne komunikacijske usluge;

Amandman  77

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) se bavi postupnim ukidanjem neopravdanih dodatnih naknada za roaming unutar Unije.

Amandman  78

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uredbom se posebno utvrđuju regulatorna načela u skladu s kojima postupaju Komisija, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i nadležna državna tijela, svako u okviru svojih nadležnosti, u vezi s odredbama direktiva 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ:

2. Uredbom se posebno utvrđuju regulatorna načela u skladu s kojima postupaju Komisija, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i nadležna državna i regionalna tijela, svako u okviru svojih nadležnosti, u vezi s odredbama direktiva 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ:

Amandman  79

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) načelo osiguravanja pojednostavljenih, predvidivih i konvergencijskih regulatornih uvjeta u pogledu ključnih administrativnih i trgovinskih parametara, uključujući što se tiče razmjernosti pojedinačnih obveza koje se mogu nametnuti u skladu s tržišnom analizom;

Briše se.

Amandman  80

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b) načelo promicanja održivog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu i globalne konkurentnosti Unije te odgovarajućeg smanjivanja regulacije tržišta u tom sektoru kad i ako se ostvare ti ciljevi;

Briše se.

Amandman  81

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) načelo zalaganja za ulaganje u nove i poboljšane infrastrukture velikog kapaciteta i za inovacije u tom području, a koje se protežu diljem Unije i koje mogu zadovoljiti rastuću potražnju krajnjih korisnika;

(c) načelo zalaganja za ulaganje u nove i poboljšane infrastrukture velikog kapaciteta i za inovacije u tom području pazeći da se protežu diljem Unije i da mogu zadovoljiti rastuću potražnju krajnjih korisnika bez obzira na mjesto poslovnog nastana krajnjih korisnika na području Unije.

Amandman  82

Prijedlog Uredbe

Article 1 – paragraph 2 - point d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d) načelo olakšavanja pružanja inovativnih usluga visoke kvalitete;

Briše se.

Amandman  83

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e) načelo osiguranja dostupnosti i visoko učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra, bilo na temelju općeg ovlaštenja ili pojedinačnih prava uporabe, za bežične širokopojasne usluge u cilju potpore inovacijama, ulaganju, radnim mjestima i pogodnostima za krajnje korisnike;

Briše se.

Amandman  84

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

f) načelo služenja interesima građana i krajnjih korisnika u povezivosti, unapređivanjem uvjeta za ulaganja u cilju proširenja izbora i povećanja kvalitete pristupa mreži i usluga te olakšavanjem mobilnosti diljem Unije i socijalnog i teritorijalnog uključivanja.

Briše se.

Amandman  85

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kako bi se osigurala provedba glavnih regulatornih načela utvrđenih u stavku 2., ovom Uredbom utvrđuju se nadalje potrebna podrobna pravila za:

Briše se.

(a) jedinstveno europsko odobrenje za europske davatelje elektroničkih komunikacija:

 

(b) daljnju konvergenciju regulatornih uvjeta u pogledu potrebe i razmjernosti pravnih mjera koje državna regulatorna tijela propisuju za europske davatelje elektroničkih komunikacija;

 

(c) usklađeno pružanje određenih veleprodajnih proizvoda za širokopojasni pristup na razini Unije uz konvergencijske regulatorne uvjete;

 

(d) usklađeni europski okvir za dodjelu usklađenog radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacijske usluge, čime se stvara europski bežični prostor;

 

(e) usklađivanje pravila povezanih s pravima krajnjih korisnika i promicanje učinkovitog natjecanja na maloprodajnim tržištima, čime se stvara europski potrošački prostor za elektroničke komunikacije;

 

(f) postupno ukidanje neopravdanih dodatnih naknada za promet i roaming unutar Unije.

 

Justification

With the transfer of the consumer rights contained in this proposal for a Regulation to the Universal Services Directive, there is no need for them to remain in the draft regulation.

Amandman  86

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Odredbe ove Uredbe ne smiju dovoditi u pitanje pravnu stečevinu Unije u pogledu zaštite podataka i članke 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman  87

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „europski davatelj elektroničkih komunikacija” znači poduzeće osnovano u Uniji koje pruža ili planira pružati elektroničke komunikacijske mreže ili usluge, bilo izravno ili preko najmanje jedne podružnice, u najmanje jednoj državi članici i koje se ne može smatrati podružnicom drugog davatelja elektroničkih komunikacija;

Briše se.

Justification

These provisions introduce a massively complex edifice involving an unpredictable supervisory structure. Any such proposal should undergo a deep and thorough consultation process and should consequently be analysed during the review of the entire framework.

Amandman  88

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „podružnica” znači poduzeće u kojem drugo poduzeće izravno ili neizravno ima:

Briše se.

i. ovlast ostvarivati više od polovice glasačkih prava, ili

 

ii. ovlast imenovati više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili tijela koja zakonski zastupaju poduzetnika, ili

 

iii. pravo upravljanja poslovanjem poduzeća;

 

Amandman  89

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „jedinstveno europsko odobrenje” znači pravni okvir koji se primjenjuje na davatelje elektroničkih komunikacija u cijeloj Uniji na temelju općeg ovlaštenja u matičnoj državi članici i u skladu s ovom Uredbom;

Briše se.

Amandman  90

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „matična država članica” znači država članica u kojoj europski davatelj elektroničkih komunikacija ima glavni poslovni nastan;

Briše se.

Amandman  91

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „glavni poslovni nastan” znači mjesto poslovnog nastana u državi članici u kojem se donose glavne odluke o ulaganjima u pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga ili mreža u Uniji i upravljanje tim uslugama;

Briše se.

Amandman  92

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) „država članica domaćin” znači bilo koja država članica osim matične države članice u kojoj europski davatelj elektroničkih komunikacija pruža elektroničke komunikacijske mreže ili usluge;

Briše se.

Amandman  93

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) „usklađeni radiofrekvencijski spektar za bežične širokopojasne komunikacije” znači radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe usklađeni na razini Unije, osobito u skladu s Odlukom br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,27 i koji služi za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga kojima nije obuhvaćena radiodifuzija;

(8) „usklađeni radiofrekvencijski spektar za bežične širokopojasne komunikacije” znači radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti, učinkovitosti i osnovne uporabe usklađeni na razini Unije, u skladu s odredbama utvrđenima Direktivom 2002/21/EZ i Odlukom br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i koji služi za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga kojima nije obuhvaćena radiodifuzija;

__________________

__________________

27 Odluka br. 676/2002/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24.4.2002., str. 1.).

27 Odluka br. 676/2002/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24.4.2002., str. 1.).

Amandman  94

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) „bežična pristupna točka s malim prostornim dosegom” znači oprema za pristup bežičnoj mreži male snage, male po veličini i s malim prostornim dosegom, koja može, ali ne mora biti dio javne zemaljske pokretne komunikacijske mreže i koja je opremljena najmanje jednom antenom s malim vizualnim učinkom, kojim se javnosti omogućuje bežični pristup elektroničkim komunikacijskim mrežama neovisno o osnovnoj mrežnoj topologiji;

(9) „bežična pristupna točka s malim prostornim dosegom” znači oprema za pristup bežičnoj mreži male snage, male po veličini i s malim prostornim dosegom, koja se koristi licenciranim spektrom ili kombinacijom licenciranog spektra i spektra izuzetog iz licence, a koja može, ali ne mora biti dio javne zemaljske pokretne komunikacijske mreže i koja je opremljena najmanje jednom antenom s malim vizualnim učinkom, kojim se javnosti omogućuje bežični pristup elektroničkim komunikacijskim mrežama neovisno o osnovnoj mrežnoj topologiji;

Amandman  95

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) „radijska lokalna mreža” (RLAN) znači sustav bežičnog pristupa male snage s malim prostornim dosegom i s malim rizikom od smetnji za ostale takve sustave koje su u blizini postavili ostali korisnici, za koju se na neisključivoj osnovi koristi spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije;

(10) „radijska lokalna mreža” (RLAN) znači sustav bežičnog pristupa male snage s malim prostornim dosegom i s malim rizikom od smetnji za ostale takve sustave koje su u blizini postavili ostali korisnici, za koju se koristi spektar izuzet iz licence za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije;

Amandman  96

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) „virtualni širokopojasni pristup” znači vrsta veleprodajnog pristupa širokopojasnim mrežama koji se sastoji od poveznice za virtualni pristup u prostorima korisnika preko bilo kojeg mrežnog uređaja za pristup, isključujući fizičko izdvajanje, uz uslugu prijenosa do utvrđenog skupa točaka primopredaje, i uključujući posebne mrežne elemente, posebne mrežne funkcije i pomoćne IT sustave;

Briše se.

Amandman  97

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluga (ASQ)” znači proizvod koji se na raspolaganje stavlja pri razmjeni podataka između internetskih protokola (IP), kojim se korisnicima omogućuje da uspostave IP komunikacijsku vezu između točke međusobnog povezivanja i najmanje jedne krajnje točke nepokretne mreže, i kojim se osiguravaju utvrđene razine učinka mreže s kraja na kraj za pružanje posebnih usluga krajnjim korisnicima na temelju isporuke utvrđene zajamčene kvalitete usluge, na temelju utvrđenih parametara;

Briše se.

Amandman  98

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „komunikacije na velike udaljenosti” znači usluge poziva ili poruka koji su upućeni van lokalne mreže ili regionalnih obračunskih područja i kojemu je u nacionalnom sustavi dodjele brojeva dodijeljen područni pozivni broj;

Briše se.

Amandman  99

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) „usluga pristupa internetu” znači javno dostupna elektronička komunikacijska usluga kojom se omogućuje povezivanje na internet te time povezivanje između gotovo svih krajnjih točaka povezanih na internet, bez obzira na korištenu mrežnu tehnologiju;

(14) „usluga pristupa internetu” znači javno dostupna elektronička komunikacijska usluga kojom se omogućava povezivanje na internet te između gotovo svih krajnjih točaka interneta, bez obzira na korištene mrežne tehnologije ili terminalnu opremu;

Amandman  100

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) „specijalizirana usluga” znači elektronička komunikacijska usluga ili bilo koja druga usluga na temelju koje se može pristupiti posebnom sadržaju, aplikacijama ili uslugama, ili njihovoj kombinaciji, i čija se tehnička obilježja kontroliraju od jednog do drugog kraja, ili se mogu slati podaci određenom broju stranaka ili krajnjih točaka ili od njih podaci primati; a koja se ne oglašava ili se ne koristi na veliko kao zamjena za uslugu pristupa internetu;

(15) „specijalizirana usluga” znači elektronička komunikacijska usluga koja je prilagođena za poseban sadržaj, aplikacije ili usluge ili njihovu kombinaciju putem logički različitog kapaciteta i oslanjajući se na strogi nadzor pristupa s ciljem osiguravanja poboljšane kvalitete od jednog do drugog kraja. Ne oglašava se niti koristi kao zamjena za usluge pristupa internetu;

Amandman  101

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) „novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti” znači davatelj elektroničkih komunikacija javnosti na kojeg se prenosi broj ili usluga;”

Briše se.

Amandman  102

Prijedlog Uredbe

Članak 2 – stavak 2. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) „zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti” znači davatelj elektroničkih komunikacija javnosti iz kojeg se prenosi broj ili usluga.

Briše se.

Amandman  103

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U skladu s jedinstvenim europskim odobrenjem koje podliježe samo obvezi obavješćivanja iz članka 4., europski davatelji elektroničkih komunikacija imaju pravo pružati elektroničke komunikacijske mreže i usluge u cijeloj Uniji i ostvarivati prava povezana s pružanjem tih mreža i usluga u svakoj državi članici u kojoj obavljaju djelatnost.

1. Svi davatelji elektroničkih komunikacija imaju pravo pružati elektroničke komunikacijske mreže i usluge u cijeloj Uniji i ostvarivati prava povezana s pružanjem tih mreža i usluga u svakoj državi članici u kojoj obavljaju djelatnost.

Amandman  104

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Europski davatelj elektroničkih komunikacija podliježu pravilima i uvjetima koji se primjenjuju u svakoj predmetnoj državi članici u skladu s prvom Unije, osim ako je u ovoj Uredbi predviđeno drugačije i ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 531/2012.

Briše se.

Amandman  105

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Odstupajući od članka 12. Direktive 2002/20/EZ, europski davatelji elektroničkih komunikacija mogu podlijegati plaćanju administrativnih naknada u državi članici domaćinu samo ako je njihov godišnji prihod od elektroničkih komunikacijskih usluga u toj državi članici veći od 0,5 % ukupnog nacionalnog prihoda u elektroničkim komunikacijama. Pri naplati tih naknada uzima se u obzir samo prihod od elektroničkih komunikacijskih usluga u predmetnoj državi članici.

Briše se.

Amandman  106

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Odstupajući od članka 13. stavka 5. točke (b) Direktive 2002/22/EZ, europski davatelji elektroničkih komunikacija mogu podlijegati plaćanju doprinosa uvedenih radi podjele neto troška obveza pružanja univerzalne usluge u državi članici domaćinu samo ako je njihov godišnji prihod od elektroničkih komunikacijskih usluga u toj državi članici veći od 3 % ukupnog nacionalnog prihoda u elektroničkim komunikacijama. Pri naplati tih doprinosa uzima se u obzir samo prihod u predmetnoj državi članici.

Briše se.

Amandman  107

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Europski davatelji elektroničkih komunikacija imaju pravo na jednako postupanje državnih regulatornih tijela različitih država članica u objektivno istovjetnim situacijama.

5. Nacionalna regulatorna tijela jednako postupaju prema davateljima elektroničkih komunikacija u usporedivim situacijama, neovisno o njihovoj državi članici osnivanja.

Amandman  108

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. U slučaju spora između poduzeća u koji je uključen europski davatelj elektroničkih komunikacija u vezi s obvezama u skladu s direktivama 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ, ovom Uredbom ili Uredbom (EU) br. 531/2012 u državi članici domaćinu, europski davatelj elektroničkih komunikacija može zatražiti savjet od državnog regulatornog tijela u matičnoj državi članici, koje može dati mišljenje kako bi se osigurala primjena dosljedne regulatorne prakse. Kad odlučuje o sporu, državno regulatorno tijelo u državi članici domaćinu posebno uzima u obzir mišljenje državnog regulatornog tijela u matičnoj državi članica.

Briše se.

Amandman  109

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Europski davatelji elektroničkih komunikacija koji, na datum stupanja na snagu ove Uredbe, imaju pravo na pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u više od jedne države članice dostavljaju obavijest iz članka 4. najkasnije do 1. srpnja 2016.

Briše se.

Amandman  110

Prijedlog Uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  111

Prijedlog Uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  112

Prijedlog Uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  113

Prijedlog Uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  114

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovaj odjeljak primjenjuje se na usklađeni radiofrekvencijski spektar za bežične širokopojasne komunikacije.

1. Ovaj odjeljak primjenjuje se na usklađeni radiofrekvencijski spektar za bežične širokopojasne komunikacije u skladu s Direktivom 2002/21/EZ, Odlukom 676/2002/EZ i Odlukom 243/2012.

Amandman  115

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovim odjeljkom ne dovodi se u pitanje pravo država članica da iskoristi pristojbe uvedene radi osiguranja optimalne uporabe radiofrekvencijskih resursa u skladu s člankom 13. Direktive 2002/20/EZ te organiziranja i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe javnog reda, sigurnosti i obrane.

2. Ovim odjeljkom ne dovodi se u pitanje pravo država članica da iskoriste pristojbe uvedene radi osiguranja optimalne uporabe radiofrekvencijskih resursa u skladu s člankom 13. Direktive 2002/20/EZ te organiziranja i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe javnog reda, sigurnosti i obrane kojima se štite ciljevi od općeg interesa poput kulturne raznolikosti i raznolikosti medija.

Amandman  116

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri izvršenju ovlasti danih u ovom odjeljku, Komisija posebno uzima u obzir sva važna mišljenja koje donosi Skupina za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG) osnovane Odlukom Komisije 2002/622/EZ28 .

3. Pri izvršenju ovlasti danih u ovom odjeljku, Komisija posebno uzima u obzir sva važna mišljenja koje donosi Skupina za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG) osnovane Odlukom Komisije 2002/622/EZ28 te sve najbolje regulatorne prakse, izvješća ili savjete koje je o pitanjima u sklopu svoje nadležnosti izdao BEREC.

_______________

______________

28 Odluka Komisije 2002/622/EZ od 26. srpnja 2002. o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).

28 Odluka Komisije 2002/622/EZ od 26. srpnja 2002. o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).

Amandman  117

Prijedlog Uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Usklađivanje određenih aspekata u vezi s prijenosom ili najmom pojedinačnih prava za uporabu radijskih frekvencija i njihovog trajanja

 

1. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2002/21 ili primjenu pravila o tržišnom natjecanju na poduzeća, sljedeće se primjenjuje u odnosu na prijenos ili najam prava na uporabu spektra ili njegovih dijelova utvrđenih u članku 6. stavku 8. Odluke br. 243/2012/EU:

 

(a) države članice trenutačne pojedinosti svih takvih prava objavljuju u standardiziranom elektroničkom formatu;

 

(b) države članice postojećem nositelju takvih prava na uporabu ne smiju odbiti omogućiti prijenos ili najam;

 

(c) u slučajevima koji nisu obuhvaćeni točkom (b) države članice mogu odbiti prijenos samo kada se otkrije postojanje jasnog rizika da novi nositelj ne bi mogao ispuniti postojeće uvjete za pravo na uporabu;

 

(d) u slučajevima koji nisu obuhvaćeni točkom (b) države članice ne mogu odbiti najam kada osoba koja obavlja prijenos ostaje odgovorna za ispunjavanje postojećih uvjeta za pravo na uporabu.

 

2. Sve administrativne naknade nametnute poduzećima u vezi s obradom prijava za prijenos ili najam spektra ukupno obuhvaćaju samo administrativni trošak, uključujući pomoćne korake poput izdavanja novog prava na uporabu nastalog pri obradi prijave. Sve takve naknade nametnute su na objektivan, transparentan i razmjeran način koji smanjuje dodatne administrativne troškove i povezane naknade. Članak 12. stavak 2. Direktive 2002/20/EZ primjenjuje se na naknade nametnute ovim stavkom.

 

3. Sva prava na uporabu spektra daju se na najmanje 25 godina, a u svakom slučaju na rok koji je prikladan za poticanje ulaganja i tržišnog natjecanja i odvraćanje od nedovoljnog korištenja ili „prisvajanja” spektra. Države članice mogu odobriti prava na uporabu na neograničen rok.

 

4. Države članice mogu predvidjeti razmjerno i nediskriminirajuće povlačenje prava, uključujući i ona koja traju najmanje 25 godina, kako bi se osigurala učinkovita uporaba spektra uključujući, ali se ne ograničavajući na, svrhe upravljanja spektrom, nacionalnu sigurnost, povredu licence, usklađenu promjenu uporabe pojasa i neplaćanje naknada.

 

5. Trajanje svih postojećih prava na uporabu spektra ovime se produljuje na 25 godina od datuma kada su odobrena, ne dovodeći u pitanje druge uvjete u vezi s pravom na uporabu i prava na uporabu neograničenog trajanja.

 

6. Uvođenje licence u trajanju od najmanje 25 godina ne bi trebalo spriječiti regulatore da izdaju privremene licence i licence za sekundarne uporabe u usklađenom pojasu.

Amandman  118

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna državna tijela za radiofrekvencijski spektar pridonose razvoju bežičnog prostora u kojem se konvergiraju uvjeti za ulaganje i konkurentnost u pogledu brzih bežičnih širokopojasnih komunikacija i kojim se omogućuju planiranje i pružanje integriranih mreža i usluga kojim je pokriveno više državnih područja te ekonomije razmjera, čime se potiču inovacije, gospodarski rast i dugoročna korist za krajnje korisnike.

Ne dovodeći u pitanje ciljeve od općeg interesa, nadležna nacionalna tijela za radiofrekvencijski spektar pridonose razvoju bežičnog prostora u kojem se konvergiraju uvjeti za ulaganje i konkurentnost u pogledu brzih bežičnih širokopojasnih komunikacija i kojim se omogućuju planiranje i pružanje integriranih, interoperabilnih, otvorenih mreža i usluga kojim je pokriveno više državnih područja te ekonomije razmjera, čime se potiču inovacije, gospodarski rast i dugoročna korist za krajnje korisnike.

Nadležna državna tijela suzdržavaju se od primjene postupaka ili uvođenja uvjeta za uporabu radiofrekvencijskog spektra kojima bi se europski davatelji elektroničkih komunikacija neopravdano mogli spriječiti u pružanju integriranih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u nekoliko država članica ili cijeloj Uniji.

Nadležna nacionalna tijela suzdržavaju se od primjene postupaka ili uvođenja uvjeta za uporabu radiofrekvencijskog spektra kojima bi se davatelji elektroničkih komunikacija neopravdano mogli spriječiti u pružanju integriranih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u nekoliko država članica ili cijeloj Uniji. Osiguravaju da razvoj takvog bežičnog prostora neopravdano ne sprečava, stvaranjem smetnji, rad postojećih usluga ili aplikacija u dotičnim pojasevima spektra te u bliskim pojasevima.

Amandman  119

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležna državna tijela primjenjuju najmanje zahtijevan sustav odobravanja za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju objektivnih, transparentnih, nediskriminirajućih i razmjernih kriterija na način da se u najvećoj mogućoj mjeri povećaju fleksibilnost i učinkovitost uporabe radiofrekvencijskog spektra i da se diljem Unije promiču usporedivi uvjeti za integrirana ulaganja na više državnih područja i djelatnost europskih davatelja elektroničkih komunikacija.

2. Nadležna nacionalna tijela primjenjuju najmanje zahtjevan sustav odobravanja za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju objektivnih, transparentnih, nediskriminirajućih i razmjernih kriterija na način da se u najvećoj mogućoj mjeri povećaju fleksibilnost i učinkovitost uporabe radiofrekvencijskog spektra i da se diljem Unije promiču usporedivi uvjeti za integrirana ulaganja na više državnih područja i djelatnost davatelja elektroničkih komunikacija.

Amandman  120

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri utvrđivanju uvjeta i postupaka za odobravanje uporabe radiofrekvencijskog spektra nadležna državna tijela osobito uzimaju u obzir jednako postupanje između postojećih i potencijalnih operatera i između europskih davatelja elektroničkih komunikacija i ostalih poduzeća.

3. Pri utvrđivanju uvjeta i postupaka za odobravanje uporabe radiofrekvencijskog spektra nadležna nacionalna tijela osobito uzimaju u obzir objektivno, transparentno i nediskriminirajuće postupanje između postojećih i potencijalnih operatera kao i kolektivnu, dijeljenu i nelicnenciranu uporabu spektra. Nadležna nacionalna tijela također osiguravaju supostojanje postojećih i novih korisnika radiofrekvencijskog spektra. U tu svrhu provode opsežnu procjenu učinka te savjetovanja, pri čemu i jedno i drugo uključuje sve dionike.

Amandman  121

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 5., pri utvrđivanju uvjeta i postupaka za odobravanje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra, nadležna državna tijela uzimaju u obzir i, ako je potrebno, usklađuju sljedeća regulatorna načela:

4. Ne dovodeći u pitanje stavak 5., pri utvrđivanju uvjeta i postupaka za odobravanje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra, nadležna nacionalna tijela uzimaju u obzir i, ako je potrebno, usklađuju sljedeća regulatorna načela:

a) što više povećati interes krajnjeg korisnika, uključujući interes krajnjih korisnika u učinkovitom dugoročnom ulaganju i inovacijama u području bežičnih mreža i usluga te u učinkovitom tržišnom natjecanju;

a) što više povećati interes krajnjeg korisnika, uključujući interes krajnjih korisnika u učinkovitom dugoročnom ulaganju i inovacijama u području bežičnih mreža i usluga te u učinkovitom tržišnom natjecanju;

b) osigurati najučinkovitiju uporabu radiofrekvencijskog spektra i djelotvorno upravljanje njime;

b) osigurati najučinkovitiju uporabu radiofrekvencijskog spektra i djelotvorno upravljanje njime te dostupnost nelicenciranog spektra;

c) osigurati predvidljive i usporedive uvjete kojima se omogućuje planiranje ulaganja u mreže i usluge na više državnih područja te postizanje ekonomija razmjera;

c) osigurati predvidljive i usporedive uvjete kojima se omogućuje dugoročno planiranje ulaganja u mreže i usluge na više državnih područja te postizanje ekonomija razmjera;

d) osigurati neophodnost i razmjernost uvedenih uvjeta, uključujući na temelju objektivne procjene je li opravdano uvoditi dodatne uvjete koji bi određenim operaterima mogli ići u prilog ili naštetiti;

d) osigurati neophodnost i razmjernost uvedenih uvjeta, uključujući na temelju objektivne i transparentne procjene je li opravdano uvoditi dodatne uvjete koji bi određenim operaterima mogli ići u prilog ili naštetiti;

e) osigurati široku teritorijalnu pokrivenost brzom bežičnom širokopojasnom mrežom i visoku razinu prodora i potrošnje povezanih usluga.

e) osigurati široku teritorijalnu pokrivenost brzim širokopojasnim mrežama i visoku razinu prodora i potrošnje povezanih usluga, vodeći istodobno računa o javnom interesu i o društvenoj, kulturnoj i ekonomskoj vrijednosti spektra u cjelini.

 

ea) osigurati da svaka promjena politike u odnosu na učinkovitu uporabu spektra vodi računa o njegovom učinku na javne interese u pogledu štetnih smetnji i troškova.

Amandman  122

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Nadležna nacionalna tijela brinu se o pravovremenosti podataka o uvjetima odobrenja i postupcima za uporabu radiofrekvencijskog spektra te zainteresiranim stranama dopuštaju da u tom postupku iznesu svoja stajališta.

Amandman  123

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) tehničke značajke različitih dostupnih radiofrekvencijskih pojaseva;

(a) tehničke značajke te trenutnu i predviđenu uporabu dostupnih radiofrekvencijskih pojaseva spektra;

Amandman  124

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) najučinkovitiju uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 9. stavkom 4. točkom (b), uzimajući u obzir značajke predmetnog pojasa ili pojaseva:

(a) najučinkovitiju uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 9. stavkom 4. točkom (b), uzimajući u obzir značajke te trenutnu i predviđenu uporabu predmetnog pojasa ili pojaseva;

Amandman  125

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna državna tijela osiguravaju da pristojbe za prava uporabe radiofrekvencijskog spektra, ako se one plaćaju:

Nadležna nacionalna tijela osiguravaju da pristojbe za prava uporabe radiofrekvencijskog spektra svih vrsta, ako se one plaćaju:

(a) na primjeren način odražavaju društvenu i gospodarsku vrijednost radiofrekvencijskog spektra, uključujući korisna vanjska svojstva;

(a) na primjeren način odražavaju društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost radiofrekvencijskog spektra, uključujući korisna vanjska svojstva;

(b) izbjegavaju nedovoljnu iskorištenost i potiču ulaganja u kapacitet, pokrivenost i kvalitetu mreža i usluga;

(b) izbjegavaju nedovoljnu iskorištenost i potiču ulaganja u kapacitet, pokrivenost i kvalitetu mreža i usluga;

(c) sprečavaju diskriminaciju i osiguravaju jednake mogućnosti između operatera, uključujući između postojećih i potencijalnih operatera;

(c) sprečavaju diskriminaciju i osiguravaju jednake mogućnosti između operatera, uključujući između postojećih i potencijalnih operatera;

(d) postižu optimalnu raspodijeljenost između neposrednih i, ako su predviđena, periodičnih plaćanja, posebno uzimajući u obzir potrebu za poticanjem brzog uvođenja mreže i uporabe radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 9. stavkom 4. točkama (b) i (c).

(d) postižu optimalnu raspodijeljenost između predujama i, po mogućnosti, periodičnih plaćanja, posebno uzimajući u obzir potrebu za poticanjem brzog uvođenja mreže i uporabe radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 9. stavkom 4. točkama (b) i (e);

 

(da) plaćaju se najkasnije jednu godinu prije nego što operateri mogu početi s uporabom radiofrekvencijskog spektra.

 

Tehnički i regulatorni uvjeti koji prate prava na uporabu radiofrekvencijskog spektra definirani su i ustupljeni operaterima i dionicima prije početka postupka licitacije.

Ovim stavkom ne dovodi se u pitanje primjena stavka 5. u pogledu bilo kojih uvjeta koji rezultiraju različitim pristojbama operatera i koji se utvrđuju u cilju promicanja učinkovitog tržišnog natjecanja.

Ovim stavkom ne dovodi se u pitanje primjena stavka 5. u pogledu bilo kojih uvjeta koji rezultiraju različitim pristojbama operatera i koji se utvrđuju u cilju promicanja učinkovitog tržišnog natjecanja.

Amandman  126

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako je zahvaljujući tehničkim uvjetima dostupnosti i učinkovite uporabe usklađenog radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacije moguće koristiti odgovarajući radiofrekvencijski spektar u skladu s općim sustavom odobravanja, nadležna državna tijela izbjegavaju uvođenje bilo kojih dodatnih uvjeta i sprečavaju svaku alternativnu uporabu, kojom bi se onemogućila učinkovita primjena takvog usklađenog sustava.

1. Ako je zahvaljujući tehničkim uvjetima dostupnosti i učinkovite uporabe usklađenog radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacije moguće koristiti odgovarajući radiofrekvencijski spektar u skladu s općim sustavom odobravanja, nadležna nacionalna tijela izbjegavaju uvođenje bilo kojih dodatnih uvjeta i sprečavaju svaku alternativnu uporabu, kojom bi se onemogućila učinkovita primjena takvog usklađenog sustava. To ne dovodi u pitanje odredbe članka 2. stavka 8.

Amandman  127

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nadležna nacionalna tijela određuju vremenski raspored za dodjelu ili preraspodjelu prava uporabe, ili za obnavljanje tih prava pod istim uvjetima kao i za postojeća prava, koja se odnose na radiofrekvencijski spektar usklađen za bežične širokopojasne komunikacije.

1. Potpuno vodeći računa o Direktivi 2002/21/EZ, posebice o njenim člancima 7., 8., 8.a i 9.a, Odluci br. 676/2002/EU te Odluci br. 243/2012/EU, posebice njenim člancima 2., 3., 5. i 6., nadležna nacionalna tijela određuju vremenski raspored za dodjelu ili preraspodjelu prava uporabe, ili za obnavljanje tih prava pod istim uvjetima kao i za postojeća prava.

Amandman  128

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trajanje prava uporabe ili datumi kasnijeg obnavljanja tih prava određuju se dostatno ranije od odgovarajućeg postupka obuhvaćenog vremenskim rasporedom iz prvog podstavka. Pri utvrđivanju remenskih rasporeda, trajanja i ciklusa obnove uzimaju se u obzir potreba za predvidljivim okruženjem za ulaganje, stvarna mogućnost oslobađanja relevantnih pojaseva radiofrekvencijskog spektra usklađenih za bežične širokopojasne komunikacije i razdoblje amortizacije povezanih ulaganja u konkurentskim uvjetima.

Briše se.

Amandman  129

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala dosljedna provedba stavka 1. u cijeloj Uniji, a posebno kako bi se omogućila usklađena dostupnost bežičnih usluga unutar Unije, Komisija može provedbenim aktima:

2. Kako bi se osigurala dosljedna provedba stavka 1. u cijeloj Uniji, a posebno kako bi se omogućila usklađena dostupnost bežičnih usluga unutar Unije, Komisija provedbenim aktima koje je potrebno donijeti u roku od godinu dana od stupanja ove Uredbe na snagu:

(a) odrediti zajednički vremenski raspored za Uniju u cjelini, ili vremenske rasporede primjerene okolnostima različitih kategorija država članica, datum ili datume do kojih se trebaju dodijeliti pojedinačna prava uporabe za usklađeni pojas ili kombinaciju komplementarnih usklađenih pojaseva te do kojih se treba omogućiti stvarna uporaba radiofrekvencijskog spektra za ekskluzivno ili zajedničko pružanje bežične širokopojasne komunikacije diljem Unije;

(a) odrediti zajednički vremenski raspored za Uniju u cjelini, ili vremenske rasporede primjerene okolnostima različitih kategorija država članica, datum ili datume do kojih se trebaju dodijeliti pojedinačna prava uporabe za usklađeni pojas ili kombinaciju komplementarnih usklađenih pojaseva te do kojih se treba omogućiti stvarna uporaba radiofrekvencijskog spektra za ekskluzivno ili zajedničko pružanje bežične širokopojasne komunikacije diljem Unije;

(b) odrediti najkraće trajanje prava odobrenih u usklađenim pojasevima;

(b) odrediti najkraće trajanje prava odobrenih u usklađenim pojasevima koje nije kraće od 25 godina, a koje je u svim slučajevima prikladno za poticanje ulaganja i tržišnog natjecanja i odvraćanje od nedovoljnog korištenja ili „prisvajanja” spektra; ili odrediti da se prava odobravaju na neodređeno razdoblje;

(c) odrediti, u slučaju prava koja nisu neograničene prirode, usklađeni datum njihova isteka ili obnavljanja u Uniji u cjelini;

(c) odrediti, u slučaju prava koja nisu neograničene prirode, usklađeni datum njihova isteka ili obnavljanja u Uniji u cjelini;

(d) definirati datum isteka svih postajećih prava uporabe za usklađene pojaseve izuzev bežičnih širokopojasnih komunikacija ili, u slučaju prava neograničenog trajanja, datum do kada se treba izmijeniti pravo uporabe, kako bi se omogućilo pružanje bežičnih širokopojasnih komunikacija.

(d) odrediti datum do kojeg se, u usklađenim pojasevima za bežične širokopojasne komunikacije mijenja postojeće pravo na uporabu spektra, kako bi se omogućilo pružanje bežičnih širokopojasnih komunikacija.

Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 9. stavaka 3. i 4. Direktive 2002/21/EZ.

Amandman  130

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti i provedbene akte kojima se usklađuje datum isteka ili obnavljanja pojedinačnih prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacije u usklađenim pojasevima, koji već postoje na dan donošenja tih akata, radi usklađivanja u cijeloj Uniji datuma obnavljanja ili preraspodjele prava uporabe tih pojaseva, uključujući moguće usklađivanje s datumom obnavljanja ili preraspodjele drugih pojaseva koji su usklađeni provedbenim mjerama donesenima u skladu sa stavkom 2. ili ovim stavkom. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

U skladu s člankom 8.a stavkom 4., Komisija u roku od jedne godine od datuma stupanja ove Uredbe na snagu donosi i provedbene akte kojima se usklađuje datum isteka ili obnavljanja pojedinačnih prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne komunikacije u usklađenim pojasevima, koji već postoje na dan donošenja tih akata, radi usklađivanja u cijeloj Uniji datuma obnavljanja ili preraspodjele prava uporabe tih pojaseva, uključujući moguće usklađivanje s datumom obnavljanja ili preraspodjele drugih pojaseva koji su usklađeni provedbenim mjerama donesenima u skladu sa stavkom 2. ili ovim stavkom. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

Ako je u provedbenim aktima predviđenima ovim stavkom definiran usklađeni datum obnavljanja ili preraspodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra koji pada nakon datuma isteka ili obnavljanja bilo kojih postojećih pojedinačnih prava uporabe tog radiofrekvencijskog spektra u bilo kojoj državi članici, nadležna nacionalna tijela trebaju produljiti postojeća prava do usklađenog datuma pod istim materijanim uvjetima odobravanja koji su se prethodno primjenjivali, uključujući sve primjenjive periodične pristojbe.

Ako je u provedbenim aktima predviđenima ovim stavkom definiran usklađeni datum obnavljanja ili preraspodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra koji pada nakon datuma isteka ili obnavljanja bilo kojih postojećih pojedinačnih prava uporabe tog radiofrekvencijskog spektra u bilo kojoj državi članici, trajanje tih prava uporabe produljuje se ne dovodeći u pitanje druge uvjete u vezi s tim pravima.

Ako je razdoblje produljenja odobreno u skladu s drugim podstavkom znatno u odnosu na izvorno trajanje prava uporabe, nadležna nacionalna tijela mogu na produljenje prava primijeniti sve prilagodbe predhodno primjenjivih uvjeta odobravanja koje su potrebne u svjetlu promijenjenih okolnosti, uključujući uvođenje dodatnih pristojbi. Te dodatne pristojbe temelje se na primjeni pro rata temporis bilo koje prvotne pristojbe za izvorna prava uporabe koja je izričito izračunana upućivanjem na izvorno predviđeno trajanje.

 

U provedbenim aktima predviđenima ovim stavkom ne smije se zahtijevati se skraćivanje trajanja postojećih prava uporabe u bilo kojoj državi članici osim u skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive 2002/20/EZ te se ne primjenjuju na postojeća prava neograničenog trajanja.

U provedbenim aktima predviđenima ovim stavkom ne smije se zahtijevati se skraćivanje trajanja postojećih prava uporabe u bilo kojoj državi članici osim u skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive 2002/20/EZ te se ne primjenjuju na postojeća prava neograničenog trajanja.

Ako Komisija donese provedbeni akt na temelju stavka 2., odredbe ovog stavka mogu se primjenjivati mutatis mutandis na sva prava uporabe dotičnog usklađenog pojasa za bežične širokopojasne komunikacije.

Ako Komisija donese provedbeni akt na temelju stavka 2., odredbe ovog stavka mogu se primjenjivati mutatis mutandis na sva prava uporabe dotičnog usklađenog pojasa za bežične širokopojasne komunikacije.

Amandman  131

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nadležna nacionalna tijela dodijele prava uporabe usklađenog pojasa prije donošenja provedbenog akta koji se odnosi na taj pojas, trebaju odrediti uvjete te dodjele, a posebno u pogledu trajanja, tako da korisnici prava budu svjesni mogućnosti da bi Komisija mogla donijeti provedbene akte u skladu sa stavkom 2. kojima se utvrđuje najkraće trajanje tih prava ili usklađeni ciklus isteka ili obnavljanja za Uniju u cjelini. Ovaj podstavak ne primjenjuje se na dodjelu prava neograničenog trajanja.

Ako nadležna nacionalna tijela dodijele prava uporabe usklađenog pojasa prije donošenja provedbenog akta koji se odnosi na taj pojas, trebaju odrediti uvjete te dodjele tako da korisnici prava budu svjesni mogućnosti da Komisija donosi provedbene akte u skladu sa stavkom 2. za Uniju u cjelini. Ovaj podstavak ne primjenjuje se na dodjelu prava neograničenog trajanja.

Amandman  132

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za usklađene pojaseve za koje je u provedbenom aktu donesenom u skladu sa stavkom 2. utvrđen zajednički vremenski raspored za dodjelu prava uporabe ili dopuštanje stvarne uporabe, nadležna nacionalna tijela Komisiji dostavljaju pravovremene i dovoljno detaljne informacije o svojim planovima za osiguravanje usklađenosti. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se definiraju format i postupak pružanja tih informacija. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

Za usklađene pojaseve za koje je u provedbenom aktu donesenom u skladu sa stavkom 2. utvrđen zajednički vremenski raspored za dodjelu prava uporabe ili dopuštanje stvarne uporabe, nadležna nacionalna tijela Komisiji dostavljaju pravovremene i dovoljno detaljne informacije o svojim planovima za osiguravanje usklađenosti. Komisija donosi provedbeni akt kojim se definiraju format i postupak pružanja tih informacija u roku od jedne godine od datuma stupanja ove Uredbe na snagu. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

Amandman  133

Prijedlog Uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Zajednički proces odobrenja pojedinačnih prava uporabe radio spektra

 

1. Dvije ili nekoliko država članica mogu surađivati međusobno i s Komisijom u ispunjavanju svojih obveza iz članaka 6. i 7. Direktive o odobrenju radi uspostavljanja zajedničkog procesa odobrenja pojedinačnih prava uporabe radio spektra, u skladu, ako je primjenjivo, sa svim zajedničkim vremenskim rokovima utvrđenima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Zajednički proces odobrenja zadovoljava sljedeće kriterije:

 

(a) pojedinačne nacionalne procese odobrenja pokreću i provode nacionalna nadležna tijela u skladu sa zajedničkim rasporedom;

 

(b) osigurava, po potrebi, zajedničke uvjete i postupke odabira i odobrenja pojedinačnih prava među dotičnim državama članicama;

 

(c) osigurava, po potrebi, zajedničke ili usporedive uvjete koji se dodaju pojedinačnim pravima uporabe među dotičnim državama članicama, dopuštajući, između ostalog, da operaterima budu odobreni dosljedni portfelji spektra s obzirom na dodijeljene blokove spektra.

 

2. Kada države članice namjeravaju uspostaviti zajednički proces odobrenja, dotična nacionalna nadležna tijela svoje nacrte mjera istodobno trebaju učiniti dostupnima Komisiji i nadležnim tijelima. Komisija obavješćuje ostale države članice.

 

3. Zajednički proces odobrenja otvoren je u bilo koje vrijeme ostalim državama članicama.

Amandman  134

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) trajanje prava uporabe;

(c) trajanje prava uporabe, koje nije kraće od 25 godina, a koje je u svim slučajevima prikladno za poticanje ulaganja i tržišnog natjecanja te odvraćanje od nedovoljnog korištenja ili „prisvajanja” spektra;

Amandman  135

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) uvjete koji se odnose na dodjelu, prijenos ili kumulaciju prava uporabe;

(j) uvjete koji se odnose na dodjelu, preraspodjelu, prijenos ili kumulaciju prava uporabe;

Amandman  136

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) sve provedbene akte donesene u skladu s člankom12.;

(d) provedbene akte donesene u skladu s člankom12.;

Amandman  137

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za potrebe jedinstvene provedbe sustava općeg ovlaštenja za uvođenje, povezivanje i rad bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom na temelju stavka 1., Komisija može, putem provedbenog akta, odrediti tehničke značajke za dizajn, uvođenje i rad bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom, a usklađenosti s njima osigurava se njihova neupadljivost pri uporabi u različitim lokalnim kontekstima. Komisija te tehničke značajke određuje upućivanjem na najveću veličinu, snagu i elektromagnetske značajke te na vizualni učinak uvedenih bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom. Te tehničke značajke za uporabu bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom trebaju biti usklađene barem sa zahtjevima iz Direktive 2013/35/EU30 i s pragovima definiranima u Preporuci Vijeća br. 1999/519/EZ31.

2. Za potrebe jedinstvene provedbe sustava općeg ovlaštenja za uvođenje, povezivanje i rad bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom na temelju stavka 1., Komisija, putem provedbenog akta koji je potrebno donijeti u roku od jedne godine od datuma stupanja ove Uredbe na snagu, određuje tehničke značajke za dizajn, uvođenje i rad bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom, a usklađenosti s njima osigurava se njihova neupadljivost pri uporabi u različitim lokalnim kontekstima. Komisija te tehničke značajke određuje upućivanjem na najveću veličinu, snagu i elektromagnetske značajke te na vizualni učinak uvedenih bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom. Te tehničke značajke za uporabu bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom trebaju biti usklađene barem sa zahtjevima iz Direktive 2013/35/EU30 i s pragovima definiranima u Preporuci Vijeća br. 1999/519/EZ31.

__________________

__________________

30 Direktiva 2013/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) te stavljanju izvan snage Direktive 2004/40/EZ (SL L 179, 29.6.2013., str. 1.).

30 Direktiva 2013/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) te stavljanju izvan snage Direktive 2004/40/EZ (SL L 179, 29.6.2013., str. 1.).

31 Preporuka 1999/519/EZ Vijeća od 12. srpnja 1999. o ograničavanju izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima (od 0 do 300 GHz) (SL L 1999., 30.7.1999., str. 59.).

31 Preporuka 1999/519/EZ Vijeća od 12. srpnja 1999. o ograničavanju izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima (od 0 do 300 GHz) (SL L 1999., 30.7.1999., str. 59.).

Amandman  138

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Značajkama koje su određene kako bi se na uvođenje, povezivanje i rad bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom primjenjivao stavak 1. ne dovode se u pitanje ključni zahtjevi Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koji se odnose na stavljanje na tržište takvih proizvoda.32

Tehničkim značajkama koje su određene kako bi se na uvođenje, povezivanje i rad bežičnih pristupnih točaka s malim prostornim dosegom primjenjivao stavak 1. ne dovode se u pitanje ključni zahtjevi Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koji se odnose na stavljanje na tržište takvih proizvoda.

__________________

__________________

32 Direktiva 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti (SL L 91, 7.4.1999., str. 10.).

32 Direktiva 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti (SL L 91, 7.4.1999., str. 10.).

Amandman  139

Prijedlog Uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  140

Prijedlog Uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  141

Prijedlog Uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Veleprodajni proizvodi za pristup visoke kvalitete za pružanje komunikacijskih poslovnih usluga

 

1. Nacionalna regulatorna tijela razmatraju proporcionalnost uvođenja obveze za objavu veleprodajne referentne ponude, uzimajući u obzir smjernice BEREC-a iz stavka 2, davateljima elektroničkih komunikacijskih usluga koji su u skladu s člankom 16. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva) određeni kao oni koji imaju znatnu tržišnu moć na relevantnom tržištu povezanom s pružanjem veleprodajnih elektroničkih komunikacijskih usluga visoke kvalitete. To razmatranje treba provesti u roku od mjesec dana nakon objave smjernica BEREC-a.

 

2. Do 31. prosinca 2015. BEREC nakon savjetovanja s dionicima i u suradnji s Komisijom utvrđuje smjernice kojima se određuju elementi koje treba uvrstiti u referentnu ponudu. Smjernice bi trebale obuhvaćati barem terminalne segmente iznajmljenih vodova, a mogu obuhvaćati veleprodajne proizvode za pristup drugim poslovima koje BEREC smatra odgovarajućima uzimajući u obzir maloprodajnu i veleprodajnu potražnju kao i najbolje regulatorne prakse. Nacionalna regulatorna tijela mogu zahtijevati dodatne elemente koje treba uključiti u referentnu ponudu. BEREC redovito revidira te smjernice u svjetlu tržišta i tehnoloških razvoja.

Amandman  142

Prijedlog Uredbe

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  143

Prijedlog Uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  144

Prijedlog Uredbe

Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  145

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti ne smiju, osim ako je to objektivno opravdano, primjenjivati tarife za komunikacije unutar Unije s drugom državom članicom koje su više, osim ako je to objektivo opravdano:

Briše se.

a) u pogledu nepokretnih komunikacija, tarifa za domaće komunikacije na velike udaljenosti;

 

b) u pogledu pokretnih komunikacija, eurotarifa za uređene govorne i SMS komunikacije u roamingu utvrđene Uredbom (EZ) br. 531/2012.

 

Justification

Fixed and mobile international calls are currently deregulated competitive markets that do not require regulation through EU intervention.

Amandman  146

Prijedlog Uredbe

Poglavlje 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađena prava krajnjih korisnika

Prava korisnika na pristup otvorenom internetu

Amandman 147

Prijedlog Uredbe

Članak 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 22.

Briše se.

Rješavanje prekograničnih sporova

 

1. Postupci za izvansudsko rješavanje sporova uspostavljeni u skladu s člankom 34. stavkom 1. Direktive 2002/22/EZ primjenjuju se i na sporove povezane s ugovorima između potrošača, te ostalih krajnjih korisnika, i davatelja elektroničkih komunikacija za javnost koji imaju poslovni nastan u drugoj državi članici u mjeri u kojoj su im takvi postupci dostupni. Na sporove iz područja primjene Direktive 2013/11/EU33 primjenjuju se odredbe te Direktive.

 

___________________

 

33 Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165 od 18. lipnja 2013., str. 63.).

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See Amendment to Article 36 for details.

Amandman  148

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sloboda pružanja i korištenja pristupa otvorenom internetu te opravdano upravljanje prometom

Sloboda pružanja i korištenja pristupa otvorenom internetu te upravljanje prometom

Amandman  149

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Krajnji korisnici imaju slobodu pristupa informacijama i njihove distribucije te pristupa sadržajima, korištenja aplikacija i usluga po svom izboru putem usluge pristupa internetu.

1. Korisnici imaju slobodu pristupa informacijama i njihove distribucije, korištenja i pružanja aplikacija i usluga te korištenja terminala po svom izboru, neovisno o glavnoj korisnika ili davatelja ili adresi, porijeklu ili odredištu usluge, informacije ili sadržaja, putem usluge pristupa internetu.

Krajnji korisnici imaju slobodu sklapati sporazume o količini podataka i brzini s davateljima usluga pristupa internetu i, u skladu s tim sporazumima u pogledu količine podataka, iskoristiti sve ponude davatelja internetskih sadržaja, aplikacija i usluga.

 

Amandman  150

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Krajnji korisnici pored toga imaju slobodu sklapanja ugovora o pružanju specijaliziranih usluga s povećanom kvalitetom usluge s davateljima elektroničkih komunikacija za javnost ili davateljima sadržaja, aplikacija ili usluga.

2. Davatelji pristupa internetu, elektroničkih komunikacija javnosti i davatelji sadržaja, aplikacija i usluga imaju slobodu pružanja specijaliziranih usluga korisnicima. Takve se usluge nude samo ako je kapacitet mreže dovoljan za pružanje tih usluga uz usluge pristupa internetu te ako nisu na štetu dostupnosti ili kvalitete usluga pristupa internetu. Davatelji pristupa internetu korisnicima ne rade razliku među tim uslugama.

Kako bi se omogućilo pružanje specijaliziranih usluga krajnjim korisnicima, davatelji sadržaja, aplikacija i usluga te davatelji elektroničkih komunikacija za javnost imaju slobodu međusobnog sklapanja ugovora o prijenosu povezanih količina podataka ili prometu kao specijaliziranih usluga s definiranom kvalitetom usluge ili određenim kapacitetom kako bi se osiguralo pružanje specijaliziranih usluga. Pružanje tih specijaliziranih usluga ne smije ponavljano ili neprekidno narušavati opću kvalitetu usluga pristupa internetu.

 

Amandman  151

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Korištenje sloboda predviđenih stavcima 1. i 2. olakšava se pružanjem potpune informacije u skladu s člankom 25. stavkom 1., člankom 26. stavkom 2. i člankom 27. stavcima 1. i 2.

4. Krajnjim korisnicima moraju se pružiti potpune informacije u skladu s člankom 20. stavkom 2., člankom 21. stavkom 3. i člankom 21.a Direktive 2002/22/EZ, uključujući informacije o primijenjenim mjerama upravljanja prometom koje mogu utjecati na pristup informacijama, sadržajima, aplikacijama i uslugama te njihovu distribuciju, kako je navedeno u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Amandman  152

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. U granicama ugovorom dogovorenih količina podataka ili brzina usluge pristupa internetu, davatelji usluga pristupa internetu ne smiju ograničavati slobode predviđene stavkom 1. blokiranjem, usporavanjem, degradiranjem ili diskriminiranjem određenih sadržaja, aplikacija ili usluga ili njihovih određenih razreda, osim u slučajevima kada je potrebno primijeniti opravdane mjere upravljanja prometom. Opravdane su mjera upravljanja prometom transparentne, nediskriminirajuće, razmjerne i potrebne radi:

5. U granicama ugovorom dogovorenih količina podataka ili brzina usluge pristupa internetu, davatelji usluga pristupa internetu ne smiju ograničavati slobode predviđene stavkom 1. blokiranjem, usporavanjem, mijenjanjem ili degradiranjem određenih sadržaja, aplikacija ili usluga ili njihovih određenih razreda, osim u slučajevima kada je potrebno primijeniti mjere upravljanja prometom. Mjere upravljanja prometom su transparentne, nediskriminirajuće, razmjerne i potrebne radi:

a) provedbe zakonodavne odredbe ili sudskog naloga ili prevencije ili sprječavanja teških kaznenih djela;

a) provedbe sudskog naloga;

b) očuvanja integriteta i sigurnosti mreže, usluga koje se pružaju putem te mreže i terminalne opreme krajnjih korisnika;

b) očuvanja integriteta i sigurnosti mreže, usluga koje se pružaju putem te mreže i terminalne opreme krajnjih korisnika;

c) sprječavanja prijenosa neželjenih komunikacija krajnjim korisnicima koji su prethodno dali svoj pristanak za takve restriktivne mjere;

 

d) smanjenja učinaka privremenog ili iznimnog zagušenja mreže, pod uvjetom da se s istovjetnim vrstama prometa jednako postupa.

d) sprečavanja ili ublažavanja učinaka privremenog ili iznimnog zagušenja mreže, pod uvjetom da se s istovjetnim vrstama prometa jednako postupa.

 

Mjere upravljanja prometom ne zadržavaju se dulje no što je potrebno.

Opravdano upravljanje prometom podrazumijeva samo obradu podataka koja je potrebna i razmjerna za postizanje svrhe ovog stavka.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 95/46, mjere upravljanja prometom podrazumijevaju samo obradu osobnih podataka koja je potrebna i razmjerna za postizanje svrhe ovog stavka i podliježu Direktivi 2002/58 posebno s obzirom na povjerljivost komunikacija.

 

Davatelji usluga pristupa internetu uspostavljaju odgovarajuće, jasne, otvorene i učinkovite postupke čiji je cilj rješavanje pritužbi u kojima se navodi kršenje ovog članka. Takvi postupci ne dovode u pitanje pravo krajnjih korisnika da predmet upute nacionalnom regulatornom tijelu.

Amandman  153

Prijedlog Uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Državna regulatorna tijela blisko prate i osiguravaju stvarnu sposobnost krajnjih korisnika da iskoriste slobode predviđene člankom 23. stavcima 1. i 2., usklađenost s člankom 23. stavkom 5. i stalnu dostupnost nediskriminirajućih usluga pristupa internetu na razinama kvalitete koje odražavaju napredak tehnologije i koje ne narušavaju specijalizirane usluge. Prate i, u suradnji s drugim nadležnim nacionalnim tijelima, učinke specijaliziranih usluga na kulturnu raznolikosti i inovacije. Državna regulatorna tijela o tom praćenju i svojim zaključcima podnose godišnje izvješće Komisiji i BEREC-u.

1. Pri izvršavanju svoje ovlasti iz članka 30.a u odnosu na članak 23., nacionalna regulatorna tijela blisko prate sukladnost s člankom 23. stavkom 5. i stalnu dostupnost nediskriminirajućih usluga pristupa internetu na razinama kvalitete koje odražavaju napredak tehnologije. Prate i, u suradnji s drugim nadležnim nacionalnim tijelima, učinke na kulturnu raznolikosti i inovacije. Nacionalna regulatorna tijela o tom praćenju i svojim zaključcima objavljuju godišnja izvješća te ih predstavljaju Komisiji i BEREC-u.

Amandman  154

Prijedlog Uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se spriječilo opće narušavanje kvalitete usluga pristupa internetu ili zaštitila sposobnost krajnjih korisnika da pristupe sadržaju ili informacijama i da ih distribuiraju ili da koriste aplikacije i usluge po svom izboru, državna regulatorna tijela imaju ovlasti propisati zahtjeve u vezi s najnižom kvalitetom usluge davateljima elektroničkih komunikacija za javnost.

2. Kako bi se spriječilo narušavanje kvalitete usluga pristupa internetu ili zaštitila sposobnost korisnika da pristupe sadržaju ili informacijama i da ih distribuiraju ili da koriste aplikacije, usluge i softver po svom izboru, nacionalna regulatorna tijela imaju ovlasti propisati uvjete u vezi s najnižom kvalitetom usluge, i kad je primjenjivo, druge parametre kvalitete usluge, kako to određuju nacionalna regulatorna tijela, pružateljima elektroničkih komunikacija za javnost.

Državna regulatorna tijela, pravovremeno i prije propisivanja takvih zahtjeva, Komisiji podnose sažetak razloga za poduzimanje mjera, predviđene zahtjeve i predložene mjere. Te se informacije stavljaju na raspolaganje i BEREC-u. Komisija, nakon ispitivanja tih informacija, može iznijeti svoje primjedbe ili preporuke s tim u vezi, posebno kako bi osigurala to da predviđeni zahtjevi štetno ne utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Predviđeni zahtjevi ne donose se u razdoblju od dva mjeseca od kada Komisija primi potpune informacije, osim ako se Komisija i državna regulatorna tijela drugačije dogovore ili ako je Komisija obavijestila nacionalno regulatorno tijelo o skraćenju razdoblja ispitivanja ili je Komisija iznijela primjedbe ili preporuke. Državna regulatorna tijela u najvećoj mjeri uvažavaju primjedbe ili preporuke Komisije te Komisiju i BEREC obavještavaju o donesenim zahtjevima.

Nacionalna regulatorna tijela, pravovremeno i prije propisivanja takvih zahtjeva, Komisiji podnose sažetak razloga za poduzimanje mjera, predviđene zahtjeve i predložene mjere. Te se informacije stavljaju na raspolaganje i BEREC-u. Komisija, nakon ispitivanja tih informacija, može iznijeti svoje primjedbe ili preporuke s tim u vezi, posebno kako bi osigurala to da predviđeni zahtjevi štetno ne utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nacionalna regulatorna tijela u najvećoj mjeri uvažavaju primjedbe ili preporuke Komisije te Komisiju i BEREC obavještavaju o donesenim zahtjevima.

Amandman  155

Prijedlog Uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju jedinstveni uvjeti za provedbu obveza nadležnih nacionalnih tijela na temelju ovog članka. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

3. U roku od šest mjeseci od donošenja ove uredbe, BEREC nakon savjetovanja s dionicima i u suradnji s Komisijom utvrđuje opće smjernice kojima se utvrđuju jedinstveni uvjeti za provedbu obveza nadležnih nacionalnih tijela na temelju ovog članka, uključujući s obzirom na primjenu mjera upravljanja prometom i mjera za praćenje sukladnosti.

Amandman  156

Prijedlog Uredbe

Članak 24.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.a

 

Revizija

 

Komisija u uskoj suradnji s BEREC-om revidira funkcioniranje odredbi o specijaliziranim uslugama i nakon javnog savjetovanja izvještava i predaje sve odgovarajuće prijedloge Europskom parlamentu i Vijeću do [unesite datum tri godine nakon datuma od kojeg se primjenjuje ova uredba].

Amandman  157

Prijedlog Uredbe

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See Amendment to Article 36 for details.

Amandman  158

Prijedlog Uredbe

Članak 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See Amendments to Article 36 for details.

Amandman  159

Prijedlog Uredbe

Članak 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See Amendments to Article 36 for details.

Amandman  160

Prijedlog Uredbe

Članak 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See Amendments to Article 36 for details.

Amandman  161

Prijedlog Uredbe

Članak 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

The rapporteur proposes a full deletion of this article. Although it is desirable to ensure that consumers are appropriately protected in relation to all elements in a bundle, the rapporteur believes that this is not the best way of achieving this, as the scope of the Telecoms Framework remains limited to electronic communication services and networks. A selective extension of scope (as suggested in Art 29) creates a legally blurry situation, the resolution of which would require a long list of consequential amendments across the rest of the Framework (none of which are being proposed).

Amandman  162

Prijedlog Uredbe

Članak 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See Amendments to Article 36 for details.

Amandman  163

Prijedlog Uredbe

Članak 30.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 30.a

 

Nadzor i provedba

 

1. Nacionalna regulatorna tijela moraju imati potrebna sredstva kako bi pratila i nadzirala poštuje li se ova Uredba na njihovu području.

 

2. Nacionalna regulatorna tijela objavljuju najnovije informacije o primjeni ove Uredbe na način koji zainteresiranim stranama omogućuje jednostavan pristup tim informacijama.

 

3. Nacionalna regulatorna tijela imaju ovlasti da od poduzetnika koji podliježu obvezama iz ove Uredbe zatraže dostavljanje svih informacija bitnih za provedbu i izvršenje ove Uredbe. Ti poduzetnici brzo dostavljaju te informacije na zahtjev i u skladu s vremenskim ograničenjima i razinom detalja koju traži nacionalno regulatorno tijelo.

 

4. Nacionalna regulatorna tijela mogu posredovati na vlastitu inicijativu kako bi osigurala usklađenost s ovom Uredbom.

 

5. Nacionalna regulatorna tijela uspostavljaju odgovarajuće, jasne, otvorene i učinkovite postupke za rješavanje pritužbi u kojima se navode kršenja članka 23. Nacionalna regulatorna tijela odgovaraju na pritužbe bez neopravdane odgode.

 

6. Ako nacionalno regulatorno tijelo utvrdi povredu obveza iz ove Uredbe, zahtijeva hitno ukidanje takve povrede.

Amandman  164

Prijedlog Uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu europskih davatelja elektroničkih komunikacija, kazne se propisuju u skladu s poglavljem II. u vezi s nadležnosti državnih regulatornih tijela u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu.

Briše se.

Amandman  165

Prijedlog Uredbe

Članak 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  166

Prijedlog Uredbe

Članak 34. – točka 1.

Direktiva 2002/20/EZ

Članak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članku 3. stavku 2. briše se drugi podstavak.

(1) Članak 3. mijenja se kako slijedi:

Amandman  167

Prijedlog Uredbe

Članak 34. – točka 1. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2002/20/EZ

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža ili pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, ne dovodeći u pitanje posebne obveze iz članka 6. stavka 2. ili prava korištenja iz članka 5., može podlijegati jedino općem ovlaštenju. Od poduzeća se može tražiti da dostavi prijavu ali se ne može tražiti da ishodi izričitu dozvolu ni bilo koji drugi upravni akt od državnog regulatornog tijela prije početka korištenja prava koja proizlaze iz ovlaštenja. Nakon prijave, kad se ona zahtijeva, poduzeće može započeti djelatnost podložno, gdje je to potrebno, odredbama o pravima korištenja iz članaka 5., 6. i 7.

2. Pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža ili pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, ne dovodeći u pitanje posebne obveze iz članka 6. stavka 2. ili prava korištenja iz članka 5., može podlijegati jedino općem ovlaštenju. Ako određena država članica smatra da je obveza prijavljivanja opravdana, može od poduzeća tražiti da dostavi prijavu BEREC-u, ali ne može tražiti da ishodi izričitu dozvolu ni bilo koji drugi upravni akt od nacionalnog regulatornog tijela ili bilo kojeg drugog tijela prije početka korištenja prava koja proizlaze iz ovlaštenja. Nakon prijave BEREC-u, kad se ona zahtijeva, poduzeće može započeti s djelatnošću podložno, gdje je to potrebno, odredbama o pravima korištenja iz članaka 5., 6. i 7.

Poduzeća koja pružaju usluge elektroničke komunikacije izvan nacionalnih granica poduzećima smještenima u nekoliko država članica ne moraju dostaviti više od jedne prijave po državi članici na koju se to odnosi.”

 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)

Justification

A standardised notification to BEREC would ensure that carriers don’t suffer discrimination  in similar circumstances in the treatment by different Member States and that consistent regulatory practices are applied in the single market.

Amandman  168

Prijedlog Uredbe

Članak 34. – točka 1. – podtočka b (nova)

Direktiva 2002/20/EZ

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Prijava iz stavka 2. ne obuhvaća više od izjave pravne ili fizičke osobe državnom regulatornom tijelu o namjeri započinjanja obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga i podnošenje minimalnih informacija potrebnih kako bi državno regulatorno tijelo vodilo evidenciju ili popis davatelja elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga. Ove informacije moraju biti ograničene na ono što je nužno za identifikaciju davatelja, kao što su registracijski brojevi trgovačkih društava, davateljeve osobe za kontakt, davateljeva adresa, kratki opis mreže ili usluge te procijenjeni datum započinjanja djelatnosti.

3. Prijava iz stavka 2. ne obuhvaća više od izjave pravne ili fizičke osobe na usklađenom predlošku u obliku navedenom u dijelu D Priloga BEREC-u o namjeri započinjanja obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga i podnošenje minimalnih informacija potrebnih kako bi BEREC i nacionalno regulatorno tijelo vodili evidenciju ili popis davatelja elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga. Države članice ne nameću nikakve dodatne ni zasebne zahtjeve za prijavu.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Amandman  169

Prijedlog Uredbe

Članak 34. – točka 1. – podtočka c (nova)

Direktiva 2002/20/EZ

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c) dodaje se sljedeći stavak:

 

'3a. države članice Komisiji i drugim državama članicama dostavljaju obrazloženu prijavu u roku od 12 mjeseci od dana primjene Uredbe br. [XX/2014]* ako smatraju da je uvjet prijave opravdan. Komisija proučava prijavu i, po potrebi, u roku od tri mjeseca od datuma prijave donosi odluku kojom od dotične države članice traži ukidanje uvjeta prijave.

 

______________

 

* Uredba (EU) br. [XX/2014] Europskog parlamenta i Komisije od ... o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 (SL L... , str. ...).'

Amandman  170

Prijedlog Uredbe

Članak 34. – točka 2. (nova)

Direktiva 2002/20/EZ

Članak 10. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2) U članku 10. umeće se novi stavak 6.a.:

 

„6a. „Nacionalno regulatorno tijelo BEREC-u prijavljuje sve mjere koje namjerava poduzeti na temelju stavaka 5. i 6. U roku od dva mjeseca od primitka prijave, u kojem nacionalno regulatorno tijelo ne smije donijeti konačnu mjeru, BEREC daje utemeljeno mišljenje ako smatra da bi nacrt mjere stvorio prepreku na unutarnjem tržištu. Svako mišljenje BEREC šalje nacionalnom regulatornom tijelu i Komisiji. Nacionalno regulatorno tijelo mora pomno uzeti u obzir svako mišljenje BEREC-a te o svakoj konačnoj mjeri obavijestiti BEREC. U skladu s time BEREC ažurira svoj registar.”

Amandman  171

Prijedlog Uredbe

Članak 34. – točka 3. (nova)

Direktiva 2002/20/EZ

Prilog – dio D (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3) U Prilogu se dodaje sljedeći dio D:

 

„D. Informacije potrebne u prijavi u skladu s člankom 3.

 

Prijava sadrži izjavu o namjeri početka pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te se uz nju navode samo sljedeće informacije:

 

1. naziv davatelja,

 

2. pravni status, oblik i registracijski broj davatelja, ako je davatelj registriran u trgovačkom registru ili drugom sličnom javnom registru,

 

3. zemljopisnu adresu glavnog poslovnog nastana davatelja,

 

4. osobu za kontakt,

 

5. kratak opis mreža ili usluga koje namjerava pružati,

 

6. dotične države članice

 

7. procijenjen datum početka djelatnosti.

Amandman  172

Prijedlog Uredbe

Članak 34.a (novi)

Odluka br. 243/20127EU

Članak 6. – stavak 8. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 34.a

 

Izmjene Odluke br. 243/2012/EU

 

U članku 6. stavku 8. Odluke br. 243/2012/EU

 

dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Države članice omogućuju prijenos ili najam svih dodatnih usklađenih pojaseva na istoj osnovi kao i za one navedene u prvom podstavku.”

Amandman  173

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 1.

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) u članku 1. dodaje se sljedeći stavak 6.:

Briše se.

„Ova Direktiva i posebne direktive tumače se i primjenjuju zajedno s odredbama Uredbe [XX/2014].”

 

Amandman  174

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 2. – točka g

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) U članku 2. točka (g) mijenja se kako slijedi:

državno regulatorno tijelo” znači tijelo ili tijela koja su od države članice dobila neku od regulatornih zadaća utvrđenih ovom Direktivom ili posebnim direktivama;

nacionalno regulatorno tijelo” znači tijelo kojem je država članica povjerila regulatorne zadaće utvrđene ovom Direktivom ili posebnim direktivama;

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Amandman  175

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2002/21/EZ

Article 3 – paragraph 3a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b) U članku 3. stavak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

3a. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 4. i 5., nacionalna regulatorna tijela nadležna za prethodnu (ex- ante) regulaciju tržišta ili rješavanje sporova između poduzeća u skladu s člancima 20. i 21. ove Direktive djeluju neovisno te niti traže niti primaju upute od drugog tijela u odnosu na izvršavanje njima povjerenih zadaća u okviru nacionalnih propisa o provedbi propisa Zajednice. To ne sprječava nadzor u skladu s nacionalnim ustavnim pravom. Samo žalbena tijela osnovana u skladu s člankom 4. imaju ovlasti obustaviti primjenu ili ukinuti odluke državnih regulatornih tijela.

3a. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 4. i 5., svako nacionalno regulatorno tijelo odgovorno je barem za prethodnu (ex- ante) regulaciju tržišta u skladu s člancima 7., 7.a, 15. i 16. ove Direktive i člancima od 9. do 13.b Direktive 2002/19/EZ; za numeriranje, imenovanje i rješavanje, kolokaciju i dijeljenje mrežnih elemenata i povezanih objekata i za rješavanje sporova između poduzeća u skladu s člancima 10., 12., 20. i 21. ove Direktive te za cjenovnu pristupačnost tarifa, kvalitetu usluge imenovanih poduzeća, koštanje obveze univerzalne usluge, regulatorne kontrole maloprodajnih usluga, ugovore, transparentnost i objavljivanje informacija, kvalitetu usluge, osiguravanje jednakosti pristupu i odabiru za korisnike s invaliditetom, hitne usluge i jedinstveni europski broj hitne službe, pristup brojevima i uslugama, pružanje dodatnih sadržaja i olakšavanje primjene davatelja u skladu s člancima 9., 11., 12., 17., 20., 20.a, 21., 21.a, 22., 23.a, 26., 26.a, 28., 29. i 30. Direktive 2002/22/EZ, kao i za Direktivu 2002/58/EZ, pitanja u vezi s odobrenjem u okviru Direktive 2002/20 kao i Direktive 2002/58/EZ.

Države članice osiguravaju da se voditelj državnog regulatornog tijela ili, prema potrebi, članovi kolegijalnog tijela, koji obavljaju tu funkciju u okviru državnog regulatornog tijela iz prvog podstavka ili njihove zamjene, mogu razriješiti samo ako više ne ispunjavaju uvjete potrebne radi izvršenja svojih dužnosti, koje su unaprijed utvrđene nacionalnim pravom. Odluka o razrješenju voditelja državnog regulatornog tijela ili, prema potrebi, članova kolegijalnog tijela koji obavljaju tu funkciju, objavljuje se prilikom razrješenja. Razriješenom voditelju državnog regulatornog tijela ili, prema potrebi, razriješenim članovima kolegijalnog tijela koji vrše tu funkciju dostavlja se obrazloženje razrješenja, te imaju pravo zahtijevati objavu toga obrazloženja, ako do toga ne bi drukčije došlo, i u tom se slučaju obrazloženje objavljuje.

Svako nacionalno regulatorno tijelo djeluje samostalno te ni od jednog drugog tijela ne traži niti prima naputke u vezi s provođenjem ovih zadaća koje su mu dodijeljene na temelju nacionalnog prava koje provodi pravo Zajednice. To ne sprječava nadzor u skladu s nacionalnim ustavnim pravom. Samo žalbena tijela osnovana u skladu s člankom 4. imaju ovlasti obustaviti primjenu ili ukinuti odluke nacionalnih regulatornih tijela. Države članice osiguravaju da se voditelj nacionalnog regulatornog tijela ili, prema potrebi, članovi kolegijalnog tijela, koji obavljaju tu funkciju u okviru nacionalnog regulatornog tijela iz prvog podstavka ili njihove zamjene, mogu razriješiti samo ako više ne ispunjavaju uvjete potrebne radi izvršenja svojih dužnosti, koje su unaprijed utvrđene nacionalnim pravom. Odluka o razrješenju voditelja nacionalnog regulatornog tijela ili, prema potrebi, članova kolegijalnog tijela koji obavljaju tu funkciju, objavljuje se prilikom razrješenja. Razriješenom voditelju nacionalnog regulatornog tijela ili, prema potrebi, razriješenim članovima kolegijalnog tijela koji vrše tu funkciju dostavlja se obrazloženje razrješenja, te imaju pravo zahtijevati objavu toga obrazloženja, ako do toga ne bi drukčije došlo, i u tom se slučaju obrazloženje objavljuje.

Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela iz prvog podstavka imaju odvojene godišnje proračune. Ti se proračuni objavljuju. Države članice također predviđaju odgovarajuća financijska sredstva i ljudske resurse za nacionalna regulatorna tijela kako bi im omogućile da aktivno sudjeluju i pomažu Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)1.

Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela iz prvog podstavka imaju odvojene godišnje proračune te da su proračuni dovoljni za obavljanje njihovih zadaća. Proračune i revidirane godišnje izvještaje objavljuju sva nacionalna regulatorna tijela. Svako nacionalno regulatorno tijelo organizirano je i njime se upravlja na način da štiti objektivnost i nepristranost svojih djelatnosti te ima na raspolaganju dostatan broj stručnog osoblja za pravilnu provedbu svojih zadaća. Države članice također predviđaju odgovarajuća financijska sredstva i ljudske resurse za nacionalna regulatorna tijela kako bi im omogućile da aktivno sudjeluju i pomažu Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)1.

______________________

______________________

1 Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda

1 Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda

Justification

To have one NRA per MS and to harmonise their core competences and strengthen their resources will not only be directly beneficial for the supervision and enforcement of the framework in the MS, but will also indirectly further support the work of the NRAs together in BEREC.

Amandman  176

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 7.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– (a) u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

1. Ako se mjerom iz članka 7. stavka 3 namjerava propisati, izmijeniti ili povući obveza operatera u primjeni članka 16 ove Direktive u vezi s člankom 5. i člancima 9. do 13. U tom slučaju nacrt mjere ne donosi se u razdoblju od daljnja tri mjeseca od obavijesti Komisije.

 

Justification

In order to prevent detrimental effects on end users, it is necessary to reaffirm the competence of national authorities with regard to the task of harmonizing the application of specific provisions of this - and other specific - Directives.

Amandman  177

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 7.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– (b) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„2. U razdoblju od tri mjeseca iz stavka 1., Komisija, BEREC i dotično državno regulatorno tijelo blisko surađuju kako bi utvrdili najprikladniju i najučinkovitiju mjeru u svjetlu ciljeva iz stavka 8., uz dužno uvažavanje stavova sudionika na tržištu i potrebe osiguranja razvoja dosljedne regulatorne prakse. Ako je cilj mjere propisati, izmijeniti ili povući obvezu europskog davatelja elektroničkih komunikacija u smislu Uredbe [XXX/2014] u državi članici domaćinu, nacionalno regulatorno tijelo matične države članice može sudjelovati u procesu suradnje.”

 

Amandman  178

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 7.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

- (c) u stavku 5. umeće se sljedeća točka (aa):

Briše se.

„(aa) donijeti odluku kojom od državnog regulatornog tijela zahtijeva povlačenje nacrta mjere, zajedno s posebnim prijedlozima za njegovu izmjenu, ako se tom mjerom ima za cilj propisati, izmijeniti ili povući obveza europskog davatelja elektroničkih komunikacija u smislu Uredbe [XXX/2014].”

 

Amandman  179

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 2. – podtočka d

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 7.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– (d) u stavku 6. dodaje se sljedeći podstavak:

Briše se.

„Članak 7. stavak 6. primjenjuje se u slučajevima kada Komisija donese odluku u skladu sa stavkom 5. točkom (aa)”.

 

Amandman  180

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U članku 8. stavku 4. briše se točka (g).

Amandman  181

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 2.b (nova)

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 9.b – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2b) U članku 9.b stavku 3., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija može donijeti prikladne mjere provedbe za utvrđivanje pojaseva za koje se prava na uporabu radijskih frekvencija mogu prenositi ili iznajmljivati među poduzećima. Te mjere ne obuhvaćaju frekvencije korištene za radiodifuziju.

'3. Komisija donosi prikladne mjere provedbe za olakšavanje prijenosa ili najma prava na uporabu radijskih frekvencija među poduzećima. Te se mjere donose u roku od 12 mjeseci od dana primjene Uredbe [XXX/2014]*. Te mjere ne obuhvaćaju frekvencije korištene za radiodifuziju.

 

_____________

 

* Uredba (EU) br. XXX/20XX Europskog Parlamenta i Komisije od ….. o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 (SL L... XXX, XX.XX.20XX, p. X).

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)

Amandman  182

Prijedlog Uredbe

Članak 35. – točka 4.

Direktiva 2002/21/EZ

Članak 19. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ne dovodeći u pitanje članak 9. ove Direktive i članke 6. i 8. Direktive 2002/20/EZ (Direktiva o ovlaštenju), ako Komisija smatra da razilaženja u provedbi od strane državnih regulatornih tijela regulatornih zadaća navedenih u ovoj Direktivi, posebnim direktivama i Uredbi br. [XX/2014] može stvoriti prepreku na unutarnjem tržištu, Komisija može, uzimajući u najvećoj mogućoj mjeri u obzir mišljenje BEREC-a, objaviti preporuku ili odluku o usklađenoj primjeni odredaba iz ove Direktive, posebnih direktiva i Uredbe br. [XX/2014] radi poticanja ostvarenja ciljeva iz članka 8.”

„Ne dovodeći u pitanje članak 9. ove Direktive i članke 6. i 8. Direktive 2002/20/EZ (Direktiva o ovlaštenju), ako Komisija smatra da razilaženja u provedbi od strane nacionalnih regulatornih tijela regulatornih zadaća navedenih u ovoj Direktivi, posebnim direktivama i Uredbi br. [XX/2014] može stvoriti prepreku na unutarnjem tržištu, Komisija, uzimajući u najvećoj mogućoj mjeri u obzir mišljenje BEREC-a, objavljuje preporuku ili odluku o usklađenoj primjeni odredaba iz ove Direktive, posebnih direktiva i Uredbe br. [XX/2014] radi poticanja ostvarenja ciljeva iz članka 8.”

Amandman  183

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U članku 2. drugom podstavku umeću se sljedeće točke:

 

‘(fa) „novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti” znači davatelj elektroničkih komunikacija javnosti na kojeg se prenosi broj ili usluga;”

 

(fb) „zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti” znači davatelj elektroničkih komunikacija javnosti od kojeg se prenosi telefonski broj ili usluga.

Justification

This provision inserts a new definition of "receiving provider of electronic communication to the public" as a new definition in article 2 of the USD Directive.

Amandman  184

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b) Naslov članka 20. zamjenjuje se sljedećim:

Ugovori

Zahtjevi u vezi s informacijama za ugovore;

Amandman  185

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak - 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c) U članku 20. umeće se sljedeći stavak:

 

„-1a. Države članice moraju osiguravati da se informacije iz stavaka 1. i 1.a prije zaključenja ugovora pružaju u jasnom, razumljivom i lako dostupnom obliku i ne dovodeći u pitanje uvjete utvrđene u Direktivi o pravima potrošača* o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija/ugovorima na daljinu. Potrošač i drugi krajnji korisnik koji to zatraži mora imati pristup primjerku ugovora na trajnom nosaču podataka.

 

Države članice mogu zadržati ili uvesti u svoje nacionalno pravo zahtjeve u pogledu jezika ugovornih informacija kako bi osigurale da potrošač ili drugi krajnji korisnik koji to zatraži te informacije dobro razumije.

 

_________________

 

* Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.).ˮ

Amandman  186

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.d (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1d) U članku 20. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

‘1. Države članice osiguravaju da, prilikom stupanja u pretplatnički odnos za korištenje usluga kojima se pruža priključak javnoj komunikacijskoj mreži i/ili javno dostupnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, potrošači ili krajnji korisnici koji to zatraže imaju pravo sklopiti ugovor s poduzećem ili poduzećima koji pružaju takve priključke i/ili usluge. U ugovoru se u jasnom, sveobuhvatnom i lako dostupnom obliku navode najmanje sljedeći podaci:

‘1. Države članice osiguravaju da, prilikom stupanja u pretplatnički odnos za korištenje usluga kojima se pruža priključak javnoj komunikacijskoj mreži i/ili javno dostupnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, potrošači ili krajnji korisnici koji to zatraže imaju pravo sklopiti ugovor s poduzećem ili poduzećima koji pružaju takve priključke i/ili usluge. U ugovoru se navode najmanje sljedeći podaci:

(a) identitet i adresu poduzeća;

(a) identitet, adresa i drugi kontaktni podaci poduzeća te, ako se razlikuju, adresa i kontaktni podaci za eventualne pritužbe;

(b) usluge koje se nude, uključujući prije svega:

(b) glavne značajke usluga koje se pružaju, uključujući posebno,

 

(i) poseban tarifni plan ili planove na koje se primjenjuje ugovor i, za svaki tarifni plan, vrste ponuđenih usluga, uključujući obujam komunikacija;

— je li ili nije omogućen pristup hitnim uslugama i podacima o mjestu s kojega je poziv upućen te sva ograničenja pri pružanju hitnih usluga u skladu s člankom 26.

(ii) pristup informacijama o hitnim uslugama i podacima o mjestu s kojega je poziv upućen za sve ponuđene usluge, i sva ograničenja povezana s pružanjem hitnih usluga u skladu s člankom 26.;

— informacije o svim ostalim uvjetima kojima se ograničava pristup i/ili korištenje usluga i aplikacija, ako su takvi uvjeti dopušteni u okviru nacionalnog prava u skladu s pravom Zajednice,

 

– minimalna ponuđena razina kvalitete usluga, tj. vrijeme za početni priključak te po potrebi drugi parametri kvalitete usluga, kako ih definiraju nacionalna regulatorna tijela,

(iii) minimalna ponuđena razina kvalitete usluga, tj. vrijeme za početni priključak te po potrebi drugi parametri kvalitete usluga, kako ih definiraju nacionalna regulatorna tijela,

— informacije o svim postupcima koje poduzeće provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa kako bi se punjenje i prepunjivanje mrežne poveznice te o tome kako bi ti postupci mogli utjecati na kvalitetu usluge;

 

— vrste ponuđenih usluga održavanja i podrške korisnicima te načini kontaktiranja s njima;

(iv) vrste ponuđenih postprodajnih usluga, usluga održavanja i podrške korisnicima, uključujući, ako je izvedivo, tehničke informacije za ispravno funkcioniranje izabrane terminalne opreme krajnjeg korisnika, uvjeta i troškova tih usluga i načini kontaktiranja tih usluga,

— sva ograničenja koja je davatelj propisao povezana s uporabom pružene terminalne opreme,

(v) sva ograničenja koja je davatelj propisao povezana s uporabom pružene terminalne opreme, uključujući informacija o otključavanju terminalne opreme te sve pripadajuće naknade u slučaju raskida ugovora prije isteka najmanjeg ugovornog razdoblja;

 

(vi) sva ograničenja potrošnje reguliranih maloprodajnih usluga roaminga po primjenjivoj razini domaćih cijena, upućivanjem na kriterij pravedne uporabe, uključujući detaljne informacije o tome kako se taj kriterij pravedne uporabe primjenjuje u vezi s osnovnim cijenama, količinom ili drugim parametrima dotičnog tarifnog plana;

(c) ako postoji obveza u skladu s člankom 25., mogućnosti izbora pretplatnika hoće li se njihovi osobni podaci uključiti u imenik te dotični podaci;

(c) kada u skladu s člankom 25. postoji obveza, mogućnosti odabira pretplatnika s obzirom na unošenje ili izostavljanje njihovih osobnih podataka u imenik, kao i njihove sposobnosti provjere, ispravka ili povlačenja njihova unosa;

(d) pojedinosti o cijenama i tarifama, načinima na koje se može doći do ažurnih podataka o svim primjenjivim tarifama i cijenama održavanja, načinima plaćanja koji su u ponudi, kao i svih razlika u troškovima koje proizlaze iz korištenja određenog načina plaćanja;

(d) pojedinosti o cijenama i tarifama, uključujući poreze i moguće dodatne naknade koje treba platiti, te načini na koje se ažurirane informacije o svim primjenjivim tarifama i naknadama za održavanje mogu dobiti;

 

(da) ponuđeni načini plaćanja i sve razlike u troškovima koje proizlaze iz odabranog načina plaćanja te raspoložive mogućnosti za zaštitu transparentnosti računa i praćenje razine potrošnje;

(e) trajanje ugovora te uvjeti obnavljanja i raskidanja usluga i ugovora, uključujući:

(e) trajanje ugovora te uvjeti obnavljanja i raskidanja usluga i ugovora, uključujući:

— najmanju uporabu ili trajanje potrebno za korištenje promotivnih uvjeta,

(i) najmanju uporabu ili trajanje potrebno za korištenje promotivnih uvjeta,

— naknade povezane s prenosivosti broja i ostalih identifikatora,

(ii) naknade povezane s prelaskom i prenosivosti broja i ostalih identifikatora, uključujući mehanizme naknada i povrata sredstava za kašnjenje ili zlouporabu prelaska;

— sve naknade za raskid ugovora, uključujući svaki povrat troškova povezan s terminalnom opremom,

(iii) sve naknade za prijevremeni raskid ugovora, uključujući svaki povrat troškova povezan s terminalnom opremom, na temelju uobičajenih metoda amortizacije i drugih promotivnih pogodnosti, na osnovi pro rata temporis;

(f) sve mogućnosti naknade i povrata koje se primjenjuju ako razine kakvoće ugovorene usluge nisu zadovoljene,

 

(f) sve naknade i mehanizmi povrata sredstava, uključujući po potrebi izričito upućivanje na statutarna prava potrošača, koji se primjenjuju ako nisu zadovoljene razine kvalitete usluge iz ugovora;

(g) načine pokretanja postupaka za rješavanje sporova u skladu s člankom 34.;

(g) način pokretanja postupaka za rješavanje sporova, uključujući prekogranične sporove, u skladu s člankom 34.;

 

(ga) pojedinosti o tome kako korisnici s invaliditetom mogu dobiti informacije o proizvodima i uslugama koji su im namijenjeni;

(h) vrste mjera koje poduzeće može poduzeti kao odgovor na incidente povezane sa sigurnosti i integritetom ili prijetnje i slabosti.

(h) vrste mjera koje poduzeće može poduzeti kao odgovor na incidente povezane sa sigurnosti i integritetom ili prijetnje i slabosti.

Države članice mogu također zatražiti da ugovor uključuje sve informacije koje mjerodavno tijelo vlasti može dati u tu svrhu o uporabi elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja te o načinima zaštite od rizika za osobnu sigurnost, privatnost i osobne podatke, navedene u članku 21. stavku 4., a povezane su s pruženom uslugom.

Države članice mogu također zatražiti da ugovor uključuje sve informacije koje mjerodavno tijelo vlasti može dati u tu svrhu o uporabi elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja te o načinima zaštite od rizika za osobnu sigurnost, privatnost i osobne podatke, navedene u članku 21. stavku 4., a povezane su s pruženom uslugom.

Amandman  187

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.e (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1e) U članku 20. umeće se sljedeći stavak:

 

‘1a. Osim informacija iz stavka 1., ako ugovor uključuje pružanje pristupa internetu, taj ugovor također uključuje sljedeće informacije:

 

 

(a) pojedinosti o cijenama jediničnih podataka, cijenama velikih količina podataka i primjenjivim pragovima vezanima za posebne tarifne planove ili tarifne planove na koje se ugovor odnosi. Za obujam podataka iznad pragova, jedinična cijena ili skupna cijena na ad hoc ili trajnoj osnovi te ograničenja brzine protoka podataka koje se mogu primijeniti na poseban tarifni plan ili planove na koje se primjenjuje ugovor;

 

(b) kako krajnji korisnici mogu pratiti svoje trenutne razine potrošnje, mogu li se i kako postaviti dobrovoljna ograničenja;

 

(c) za fiksne podatkovne poveznice, uobičajeno dostupna i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja podataka na lokaciji krajnjeg korisnika;

 

(d) za mobilne podatkovne poveznice, procijenjena i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja pri spajanju na bežičnu mrežu pružatelja usluge u državi članici u kojoj krajnji korisnik ima prebivalište;

 

(e) ostali parametri kvalietete usluge, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) ) .../...*;

 

(f) informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa, uključujući navođenje temeljnih metoda nadgledanja komunikacije koje se koriste za mjere razboritog upravljanja prometom i informacije o tome kako ti postupci mogu utjecati na kvalitetu usluge, privatnost krajnjeg korisnika i zaštitu osobnih podataka; i

 

(g) jasno i razumljivo objašnjenje o tome kako svako ograničenje količine podataka, brzina i ostali parametri kvalitete usluge mogu u praksi utjecati na usluge pristupa internetu, osobito na uporabu sadržaja, aplikacija i usluga.

 

__________________

 

* SL: umetnuti broj ove Uredbe.

Amandman  188

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.f (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1f) Članak 20. stavak 2. se briše.

2. Države članice osiguravaju pravo pretplatnika na raskid ugovora bez naknade, nakon podnošenja obavijesti o izmjeni ugovorenih uvjeta koje predlažu poduzeća koja pružaju elektroničke komunikacijske mreže i/ili usluge. Pretplatnici dobivaju odgovarajuću obavijest, u roku ne kraćem od mjesec dana, o svim promjenama te ih se u isto vrijeme obavješćuje o njihovom pravu na povlačenje iz ugovora bez kazni u slučaju da ne prihvaćaju nove uvjete. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu utvrditi oblik takvih obavijesti.

 

Justification

The Rapporteur proposes a new article 20a on contract duration and termination. This provision is included there.

Amandman  189

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.g (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1g) U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

 

‘2a. Države članice mogu zadržati ili uvesti dodatne zahtjeve u pogledu ugovornih informacija za ugovore na koje se primjenjuje ovaj članak.ˮ

Amandman  190

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.h (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1h) U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

 

‘2b. BEREC izdaje smjernice za uspostavu standardnih ugovornih informativnih obrazaca koji sadrže informacije koje se zahtijevaju u stavcima 1. i 1.a ovog članka.

 

Nacionalna regulatorna tijela mogu odrediti dodatne zahtjeve u vezi sa sadržajem, obrascem i načinom na koji se ugovorne informacije trebaju objavljivati, uključujući osobito isporuku podatkovnih brzina, uzimajući u obzir u najvećoj mjeri smjernice BEREC-a o metodama mjerenja brzine i o metodama sadržaja, obrasca i načina na koji se informacije objavljuju, kako je predviđeno u članku 21. stavku 3.a.”;

Amandman  191

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.i (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1i) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 20.a

 

Trajanje i prekid ugovora

 

1. Države članice osiguravaju da je maksimalno trajanje ugovora između potrošača i pružatelja elektronske komunikacije javnosti 24 mjeseca. Pružatelji javne elektroničke komunikacije moraju krajnjim korisnicima ponuditi mogućnost ugovora na 12 mjeseci.

 

2. Potrošač ima pravo povući se iz ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana nakon njegova zaključivanja u skladu s Direktivom 2011/83/EU.

 

3. Ako je u ugovoru ili u nacionalnom pravu predviđeno automatsko produljenje fiksnog ugovornog razdoblja (u odnosu na najmanje razdoblje), davatelj elektroničkih komunikacija javnosti pravodobno obavještava potrošača kako bi on imao najmanje mjesec dana za protivljenje tom automatskom produljenju. Ako se potrošač ne usprotivi takvom automatskom produljenju, smatra se da je ugovor stalan te ga potrošač može u svakom trenutku raskinuti s obavijesnim rokom od mjesec dana i bez ikakvih dodatnih troškova osim troškova koji nastanu tijekom razdoblja obavijesnog roka.

 

4. Države članice osiguravaju da potrošači imaju pravo raskinuti ugovor bez dodatnih troškova nakon primitka obavijesti o promjeni ugovornih uvjeta koje predlaže davatelj elektroničkih komunikacija javnosti, osim ako predložene promjene idu isključivo u korist krajnjeg korisnika. Davatelji potrošačima pružaju odgovarajuću obavijest, u roku ne kraćem od mjesec dana, o svim izmjenama te ih u isto vrijeme obavješćuju o njihovom pravu na raskid ugovora bez dodatnih troškova u slučaju da ne prihvaćaju nove ugovorne uvjete. Stavak 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

 

5. Svaka znatna razlika između stvarne izvedbe, do koje dolazi stalno ili redovito, u pogledu brzine ili drugih parametara kvalitete i izvedbe usluge koju je davatelj elektroničkih komunikacija javnosti naveo u skladu s člankom 20. smatra se nesukladnošću izvedbe za potrebe utvrđivanja pravnog lijeka koji je na raspolaganju potrošaču u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

6. Države članice osiguravaju da pretplata na dodatne usluge koje pruža isti davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne znači ponovni početak prvotnog ugovornog razdoblja, osim ako se dodatne usluge ne nude po posebnoj promotivnoj cijeni samo uz uvjet da je ponovno započelo postojeće ugovorno razdoblje.

 

7. Države članice osiguravaju da davatelji elektroničkih komunikacija javnosti primjenjuju takve uvjete i postupke za raskid ugovora kojima se ne postavljaju prepreke ili destimulira promjena davatelja usluga.

 

8. Ako vezane usluge ponuđene potrošačima uključuju barem vezu s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili nekom elektroničkom komunikacijskom uslugom, članci iz ovoga članka primjenjuju se na sve elemente tog paketa.

 

9. Države članice mogu zadržati ili uvesti dodatne zahtjeve kako bi osigurale veću razinu zaštite potrošača u pogledu ugovornih informacija za ugovore na koje se primjenjuje ovaj članak.ˮ

Amandman  192

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.j (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 21.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1j) Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

„Članak 21.

‘1. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu obvezati poduzeća koja pružaju javne elektroničke komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge da objavljuju transparentne, usporedive, odgovarajuće i ažurirane informacije o primjenjivim cijenama i tarifama, o svim naknadama koje se plaćaju pri prekidu ugovora i o standardnim uvjetima u vezi s pristupom i korištenjem usluga koje ona pružaju krajnjim korisnicima i potrošačima u skladu s prilogom II. Takve se informacije objavljuju u jasnom, sveobuhvatnom i lako dostupnom obliku. Nacionalna regulatorna tijela mogu odrediti dodatne uvjete u vezi s oblikom u kojem se te informacije trebaju objavljivati.

‘1. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu obvezati poduzeća koja pružaju javne elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektronske komunikacijske usluge objavljuju transparentne, usporedive, odgovarajuće i ažurirane informacije o primjenjivim cijenama i tarifama, o svim naknadama koje se plaćaju pri ranom prekidu ugovora i o standardnim uvjetima u vezi s pristupom i korištenjem usluga koje ona pružaju krajnjim korisnicima u skladu s prilogom II. Takve se informacije objavljuju u jasnom, sveobuhvatnom i lako dostupnom obliku te se redovito ažuriraju. Sve razlike u uvjetima koji se primjenjuju na potrošače i ostale krajnje korisnike, koji to zahtijevaju, trebaju se izričito navesti. Nacionalna regulatorna tijela mogu odrediti dodatne uvjete u vezi s oblikom u kojem se te informacije trebaju objavljivati, koji posebice mogu uključivati uvođenje jezičnih zahtjeva kako bi se osiguralo da takve informacije lako razumiju potrošači i drugi krajnji korisnici koji to zatraže.” Države članice osiguravaju da su davatelji elektroničkih komunikacija javnosti obvezni na zahtjev dati te informacije mjerodavnom nacionalnom tijelu prije njihove objave.

2. Državna regulatorna tijela potiču pružanje usporedivih podataka kako bi se omogućilo krajnjim korisnicima i potrošačima da naprave neovisnu ocjenu troška alternativnih mogućnosti uporabe, npr. putem interaktivnih vodiča ili sličnih tehnika. Kada navedeno na tržištu nije dostupno besplatno ili po razumnoj cijeni, države članice osiguravaju da državna regulatorna tijela sama mogu omogućiti dostupnost takvih vodiča i tehnika ili putem treće stranke. Treće stranke imaju pravo besplatnog korištenja podataka koje objavljuju poduzeća koja su operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, za potrebe prodaje ili omogućavanja dostupnosti navedenih interaktivnih vodiča ili sličnih tehnika.

2. Državna regulatorna tijela osiguravaju da potrošači i drugi krajnji korisnici, koji to zatraže, imaju pristup neovisnim alatima za ocjenu kojima im se omogućava usporedba performansi usluga i pristupa elektroničke komunikacijske mreže te troška alternativnih obrazaca uporabe. Kada navedeno na tržištu nije dostupno besplatno ili po razumnoj cijeni, države članice osiguravaju da državna regulatorna tijela sama mogu omogućiti dostupnost takvih vodiča i tehnika ili putem treće stranke. Treće stranke imaju pravo besplatnog korištenja podataka koje objavljuju poduzeća koja su operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, za potrebe prodaje ili omogućavanja dostupnosti takvih neovisnih alata za procjenu.

 

2.a Države članice osiguravaju da državna nadzorna tijela, pod vodstvom BEREC-a i nakon savjetovanja sa zainteresiranim stranama, uspostave dobrovoljni sustav certifikacije za interaktivne internetske stranice za usporedbu, vodiče i slične alate, na temelju objektivnih, transparentnih i razmjernih zahtjeva, uključujući posebno neovisnost od bilo kojeg davatelja elektroničkih komunikacija javnosti.ˮ

3. Države članice osiguravaju da državna regulatorna tijela imaju mogućnost nametanja poduzećima, koja su operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, između ostalog, sljedećih obveza:

3. Države članice osiguravaju da državna regulatorna tijela imaju mogućnost nametanja poduzećima, koja su operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, između ostalog, sljedećih obveza:

(a) obavijeste pretplatnike o primjenjivim tarifama u vezi s brojem ili uslugama koji podliježu posebnim uvjetima naplaćivanja; za određene kategorije usluga državna regulatorna tijela mogu tražiti da se te informacije pruže neposredno prije spajanja poziva;

(a) obavijeste krajnje korisnike o primjenjivim tarifama u vezi sa svakim brojem i uslugom koja podliježe posebnim uvjetima naplaćivanja; za određene kategorije usluga državna regulatorna tijela mogu tražiti da se te informacije pruže neposredno prije spajanja poziva;

(b) obavijeste pretplatnike o bilo kojoj promjeni u pristupu hitnim uslugama ili podacima o mjestu s kojeg je poziv upućen u usluzi na koju su se pretplatili

(b) pruže krajnjim korisnicima informacije o pristupu hitnim službama i podacima o mjestu s kojeg je poziv upućen za sve ponuđene usluge, i sva ograničenja povezana s hitnim službama na temelju članka 26., te osiguraju pravovremenu obavijest o svim promjenama;

(c) obavijeste pretplatnike o svim promjenama u uvjetima kojima se ograničava pristup i/ili korištenje usluga i aplikacija, ako su takvi uvjeti dopušteni u okviru nacionalnog prava u skladu s pravom Zajednice;

 

(d) pruže informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa kako bi se izbjegla opterećenost ili preopterećenost mrežne poveznice te o tome kako bi ti postupci mogli utjecati na kvalitetu usluge;

 

 

(da) pruže informacije o uslugama pristupa internetu, ako su ponuđene, a navode se sljedeći podaci:

 

(i) za fiksne podatkovne poveznice, uobičajeno dostupna i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja podataka na glavnoj lokaciji krajnjeg korisnika u državi članici u kojoj ima prebivalište; za mobilne podatkovne poveznice, procijenjena i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja pri spajanju na bežičnu mrežu pružatelja usluge u državi članici u kojoj krajnji korisnik ima prebivalište;

 

(ii) pojedinosti o cijenama jediničnih podataka, cijenama velike količine podataka i svim primjenjivim pragovima. Za obujam podataka iznad pragova: jedinična cijena ili skupna cijena na ad hoc ili trajnoj osnovi te ograničenja brzine protoka podataka koja se mogu primijeniti;

 

(iii) kako krajnji korisnici mogu pratiti svoje trenutne razine potrošnje, mogu li se i kako postaviti dobrovoljna ograničenja;

 

 

(iv) jasno i razumljivo objašnjenje o tome kako svako ograničenje količine podataka, brzina i ostali parametri kvalitete usluge mogu u praksi utjecati na korištenje usluga pristupa internetu, osobito na korištenje sadržaja, aplikacija i usluga;

 

(v) informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa, kako je utvrđeno stavkom 5. članka 23. Uredbe (EU) .../...* uključujući navođenje temeljnih metoda nadgledanja komunikacije koje se koriste za mjere razumnog upravljanja prometom i informacije o tome kako ti postupci mogu utjecati na kvalitetu usluge, privatnost krajnjeg korisnika i zaštitu osobnih podataka;

(e) obavješćivanje pretplatnika o mogućnostima odabira s obzirom na unošenje ili izostavljanje njihovih osobnih podataka u imenik, kao i o vrsti odgovarajućih podataka; u skladu s člankom 12. Direktive 2002/58/EZ (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama); i

(e) obavješćivanje potrošača, i drugih krajnjih korisnika kad je to moguće, o pravu izbora hoće li se njihovi osobni podaci uključiti u imenik te o vrsti dotičnih podataka, u skladu s člankom 12. Direktive 2002/58/EZ (Direktivao privatnosti i elektroničkim komunikacijama); i

(f) redovito obavještavati pretplatnike s invaliditetom o pojedinostima vezanima uz proizvode i usluge namijenjene posebno njima.

(f) redovito obavještavaju potrošače s invaliditetom, i druge krajnje korisnike kad je to moguće, o proizvodima i uslugama namijenjenima njima i o mjerama koje su poduzete da bi se osigurala istovjetnost pristupa;

Ako se pokaže potrebnim, državna regulatorna tijela mogu promicati samoregulativne ili koregulativne mjere prije nametanja obveze.

Ako se pokaže potrebnim, državna regulatorna tijela mogu promicati samoregulativne ili koregulativne mjere prije nametanja obveze. Države članice mogu odrediti dodatne zahtjeve u vezi sa sadržajem, oblikom i načinom na koji se informacije trebaju objavljivati, uzimajući u obzir smjernice BEREC-a iz stavka 3.a ovoga članka.

 

3.a Do … *, BEREC, nakon savjetovanja sa zainteresiranim stranama i u uskoj suradnji s Komisijom, utvrđuje opće smjernice za metode mjerenja brzine, parametre kvalitete usluge koja se mjeri (između ostalog prosječna brzina u usporedbi s oglašavanom; kvaliteta sa stajališta krajnjih korisnika), metode njihovog mjerenja tijekom vremena te sadržaj, oblik i način objavljivanja informacija, uključujući moguće mehanizme za certificiranje kvalitete, kako bi se osiguralo da krajnji korisnici, uključujući osobe s invaliditetom, imaju pristup sveobuhvatnim, usporedivim, pouzdanim informacijama koje korisnik lako upotrebljava. Prema potrebi mogu se koristiti parametri, definicije i metode mjerenja utvrđene u Prilogu III.

4. Države članice mogu zahtijevati da poduzeća iz stavka 3. prosljeđuju podatke od javnog interesa postojećim i novim pretplatnicima besplatno, a prema potrebi i na isti način kao što uobičajeno vrše komunikaciju s pretplatnicima. U tom slučaju, podatke pružaju odgovarajuća javna tijela, u standardiziranom formatu te ona, između ostalog, obuhvaćaju sljedeće teme:

4. Države članice mogu zahtijevati da poduzeća iz stavka 3. besplatno prosljeđuju podatke od javnog interesa krajnjim korisnicima, kad je potrebno, na isti način kao što uobičajeno vrše komunikaciju s krajnjim korisnicima. U takvom slučaju odgovarajuća tijela javne vlasti dostavljaju te informacije davateljima elektroničkih komunikacija javnosti u standardnom format i mogu, između ostalog, obuhvaćati sljedeće podatke:

(a) najčešće načine korištenja usluga elektroničkih komunikacija za vršenje nezakonitih radnji ili širenje štetnog sadržaja, posebno kada to dovodi u pitanje poštivanje prava i sloboda drugih, uključujući i povredu autorskih i drugih prava, kao i vezanih prava, te njihove pravne posljedice; i

(a) najčešće uporabe elektroničkih komunikacija za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja; posebno ako bi se time doveli u pitanje prava i slobode drugih, uključujući kršenje prava povezanih sa zaštitom podataka, autorskih i srodnih prava te njihove pravne posljedice; i

(b) načine zaštite od rizika za osobnu sigurnost, privatnost i osobne podatke kod korištenja usluga elektroničkih komunikacija.

(b) načine zaštite od rizika za osobnu sigurnost, privatnost i osobne podatke kod korištenja usluga elektroničkih komunikacija.

 

_________________

 

* SL: umetnuti broj ove Uredbe.

 

** SL: umetnuti datum primjene ove Uredbe.

Amandman  193

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.k (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 21.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1k) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 21.a

 

Kontrola potrošnje

 

1. Države članice moraju osiguravati da davatelji elektroničkih komunikacija ponude potrošačima i krajnjim korisnicima mogućnost nadzora i kontrole njihovog korištenja usluga elektroničkih komunikacija naplaćenih prema vremenu ili količini iskorištenih podataka. Ta mogućnost mora uključivati:

 

(a) za usluge koje se unaprijed plaćaju i usluge koje se plaćaju po ispostavljenom računu, pristup pravovremenoj i besplatnoj informaciji o njihovoj potrošnji podataka;

 

(b) za usluge koje se plaćaju po ispostavljenom računu, određivanje financijske granice za njihovo korištenje, mogućnost traženja obavijesti o tome kad je dosegnut unaprijed utvrđeni dio granice i sama granica, postupak za nastavak korištenja ako se granica premašuje i primjenjive cijene;

 

(c) račune s detaljnim ispisom na trajnom mediju.

 

2. BEREC mora utvrditi smjernice za provedbu stavka 1.

 

Nakon što se dosegne financijsko ograničenje krajnji korisnik i dalje može primati pozive i SMS poruke te ima pristup besplatnim telefonskim brojevima i hitnim službama besplatnim pozivom na europski broj za hitne službe (112) do kraja obračunskog razdoblja.”

Amandman  194

Prijedlog Uredbe

Članak 36 – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Brišu se članci 20., 21., 22. i 30.

(2) Članak 22. se briše.

Justification

Brisanje je potrebno radi održavanja/izmjene dotičnih članaka.

Amandman  195

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2002/22EZ

Članak 26.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a) Članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

‘1. Države članice osiguravaju da svi krajnji korisnici usluge navedene u stavku 2., uključujući i korisnike javnih govornica, imaju mogućnost besplatnog nazivanja hitnih službi, bez ikakvog korištenja bilo kojeg oblika načina plaćanja, kao i mogućnost nazivanja jedinstvenog europskog pozivnog broja za hitne slučajeve „112” i bilo kojeg drugog nacionalnog pozivnog broja za hitne slučajeve, a koje odrede države članice.

‘1. Države članice osiguravaju da svi krajnji korisnici usluge navedene u stavku 2., uključujući i korisnike javnih govornica, imaju mogućnost besplatnog nazivanja hitnih službi, bez ikakvog korištenja bilo kojeg oblika načina plaćanja, kao i mogućnost nazivanja jedinstvenog europskog pozivnog broja za hitne slučajeve „112” i bilo kojeg drugog nacionalnog pozivnog broja za hitne slučajeve, a koje odrede države članice.

 

1.a Države članice osiguravaju da svi korisnici privatnih elektroničkih komunikacijskih mreža mogu besplatno nazvati hitne službe, ili, ako je primijenjivo, unutarnje hitne službe, korištenjem jedinstvenog europskog broja hitnih službi „112” i svih drugih nacionalnih brojeva hitnih službi koje naznače države članice.

2. Države članice, uz savjetovanje s nacionalnim zakonodavnim tijelima, hitnim službama i operatorima, osiguravaju da poduzeća koja krajnjim korisnicima pružaju usluge elektroničkih komunikacija, za utvrđivanje podrijetla nacionalnih poziva na broj ili brojeve u nacionalnom Planu numeriranja pruže pristup hitnim službama.

2. Države članice, uz savjetovanje s nacionalnim zakonodavnim tijelima, hitnim službama i operatorima, osiguravaju da poduzeća koja krajnjim korisnicima pružaju usluge elektroničkih komunikacija, za utvrđivanje podrijetla nacionalnih poziva na broj ili brojeve u nacionalnom Planu numeriranja pruže pristup hitnim službama.

3. Države članice osiguravaju da se na pozive na europski broj hitne službe „112” prikladno odgovara i da se njima upravlja na način koji najbolje odgovara nacionalnoj organizaciji sustava hitnih službi. Na te se pozive odgovara i prema njima se postupa barem onoliko brzo i učinkovito kao prema pozivima upućenima prema nacionalnim hitnim brojevima ako se oni i dalje koriste.

3. Države članice osiguravaju da se na pozive na europski broj hitne službe „112” prikladno odgovara i da se njima upravlja na način koji najbolje odgovara nacionalnoj organizaciji sustava hitnih službi. Na te se pozive odgovara i prema njima se postupa barem onoliko brzo i učinkovito kao prema pozivima upućenima prema nacionalnim hitnim brojevima ako se oni i dalje koriste.

 

Komisija, uz savjetovanje s odgovarajućim nadležnim tijelima, usvaja preporuku o pokazateljima uspješnosti država članica. Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o učinkovitosti provedbe europskog broja za hitne službe„112” i funkcioniranju pokazatelja uspješnosti do 31. prosinca 2015. i nakon toga svake dvije godine.

4. Države članice osiguravaju da krajnji korisnici s invaliditetom imaju pristup hitnim službama kakav imaju drugi krajnji korisnici. Mjere poduzete kako bi se krajnjim korisnicima s invaliditetom osigurao pristup hitnim službama kad putuju u druge države članice temelje se koliko je to moguće na normama ili europskim specifikacijama objavljenim u skladu s odredbama članka 17 Direktive 2002/21/EZ (okvirna direktiva), a da to ne sprečava države članice u utvrđivanju dodatnih obveza u svrhe iz ovog članka.

4. Države članice osiguravaju da krajnji korisnici s invaliditetom imaju pristup hitnim službama kakav imaju drugi krajnji korisnici. Mjere poduzete kako bi se krajnjim korisnicima s invaliditetom osigurao pristup hitnim službama kad putuju u druge države članice temelje se koliko je to moguće na normama ili europskim specifikacijama objavljenim u skladu s odredbama članka 17 Direktive 2002/21/EZ (okvirna direktiva), a da to ne sprečava države članice u utvrđivanju dodatnih obveza u svrhe iz ovog članka.

5. Države članice osiguravaju da dotična poduzeća besplatno stave na raspolaganje nadležnog tijela koje obrađuje hitne pozive podatke o mjestu s kojega je poziv upućen čim poziv stigne do navedenog tijela. Navedeno se primjenjuje na jedinstveni europski broj za hitne službe „112”. Države članice mogu ovu obvezu proširiti na nacionalne brojeve hitnih službi. Nadležna regulatorna tijela utvrđuju kriterije za preciznost i pouzdanost navedenih podataka o lokaciji.

5. Države članice osiguravaju da dotična poduzeća besplatno stave na raspolaganje nadležnog tijela koje obrađuje hitne pozive podatke o mjestu s kojega je poziv upućen čim poziv stigne do navedenog tijela. Navedeno se primjenjuje na jedinstveni europski broj za hitne službe „112”. Države članice mogu ovu obvezu proširiti na nacionalne brojeve hitnih službi. Komisija osigurava da nadležna regulatorna tijela utvrde kriterije za preciznost i pouzdanost navedenih podataka o lokaciji u skladu sa stavkom 7. i uvažavajući u najvećoj mjeri smjernice BEREC-a.

 

Do (6 mjeseci nakon ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA) BEREC, nakon savjetovanja sa zainteresiranim stranama i u uskoj suradnji s Komisijom, treba utvrditi smjernice za točnost i pouzdanost podataka o mjestu s kojega je poziv upućen hitnim službama. Tim smjernicama treba se voditi računa o izvedivosti korištenja mobilnog terminala opremljenog GNSS uređajima mobilnog terminala kako bi se poboljšala točnost i pouzdanost podataka o mjestu s kojeg je poziv upućen na broj „112.”

6. Države članice osiguravaju odgovarajuću razinu obaviještenosti građana o postojanju i korištenju jedinstvenog pozivnog broja za hitne službe „112”, posebno preko inicijativa koje su usmjerene posebno na osobe koje putuju državama članicama.

6. Države članice i Komisija osiguravaju da su građani jednako obaviješteni o postojanju i korištenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe „112”, posebice preko inicijativa koje su usmjerene posebno na osobe koje putuju državama članicama. Komisija podupire i dopunjuje mjere država članica.

7. Kako bi osigurala učinkovit pristup uslugama „112” u državama članicama, Komisija može nakon savjetovanja s BEREC-om donijeti tehničke provedbene mjere. Međutim, navedene tehničke provedbene mjere donose se bez dovođenja u pitanje, te ne utječu na, organizaciju hitnih službi, što ostaje u isključivoj nadležnosti država članica.”

7. Kako bi osigurala učinkovit pristup uslugama „112” u državama članicama, Komisija, nakon savjetovanja s BEREC-om, ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 37.a u vezi s kriterijima o mjestu s kojeg je poziv upućen i ključnim pokazateljima učinkovitosti pristupa broju „112.” Međutim, navedene tehničke provedbene mjere donose se bez dovođenja u pitanje, te ne utječu na, organizaciju hitnih službi, što ostaje u isključivoj nadležnosti država članica.”.

 

7.a Komisija održava bazu podataka o europskim brojevima hitnih službi E.164 kako bi osigurala da hitne službe mogu međusobno kontaktirati iz jedne države članice u drugu.”

Amandman  196

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 26.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 26.a

 

Obrnuti komunikacijski sustav EU-a „112”

 

Ne kasnije od [jedne godine nakon roka za unošenje u nacionalna zakonodavstva], Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o izvedivosti uspostavljanja obrnutog komunikacijskog sustava EU-a „112”, koji koristi postojeće elektroničke komunikacijske mreže, koji pokriva cijelo područje Unije i koji je univerzalan, višejezičan, dostupan, jednostavan i učinkovit kako bi javnost mogla biti obaviještena u slučaju predstojećih ili započetih katastrofa ili hitnih slučajeva velikih razmjera.

 

Komisija se savjetuje s BEREC-om i službama civilne zaštite te utvrđuje standarde i specifikacije potrebne za uspostavu sustava iz stavka 1. Komisija u pripremi tog izvješća uzima u obzir postojeće nacionalne i regionalne sustave „112” te poštuje zakone Unije o zaštiti osobnih podataka. Uz to se izvješće prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.”

Amandman  197

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 30.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2c) Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

‘1. Države članice osiguravaju svim pretplatnicima s brojevima obuhvaćenima nacionalnim Planom numeriranja, a koji to zatraže, mogućnost zadržavanja svog broja (ili više njih), neovisno o poduzeću koje pruža usluge u skladu s odredbama iz Dijela C, Priloga I.

‘1. Države članice osiguravaju svim pretplatnicima s brojevima obuhvaćenima nacionalnim Planom numeriranja, a koji to zatraže, mogućnost zadržavanja svog broja (ili više njih), neovisno o davatelju elektronskih komunikacija javnosti koje pruža tu uslugu u skladu s odredbama dijela C Priloga I.ˮ

2. Državna regulatorna tijela osiguravaju da je određivanje cijena između operatora i/ili pružatelja usluga, s obzirom na osiguravanje prenošenja broja, usredotočeno na trošak, te da izravni troškovi za potrošača, ako postoje, ne djeluju obeshrabrujuće po pretplatnika, u slučaju promjene operatora.

2. Državna regulatorna tijela osiguravaju da je određivanje cijena između operatora i/ili pružatelja usluga, s obzirom na osiguravanje prenošenja broja, usredotočeno na trošak, te da izravni troškovi za potrošača, ako postoje, ne djeluju obeshrabrujuće po pretplatnika, u slučaju promjene operatora.

3. Državna regulatorna tijela ne nameću maloprodajne tarife za prijenos brojeva tako da ometaju konkurenciju, primjerice određivanjem posebnih ili zajedničkih maloprodajnih tarifa.

3. Državna regulatorna tijela ne nameću maloprodajne tarife za prijenos brojeva tako da ometaju konkurenciju, primjerice određivanjem posebnih ili zajedničkih maloprodajnih tarifa.

"4. Prijenos brojeva i njihova aktivacija provodi se u najkraćem mogućem roku. U svakom slučaju, pretplatnicima koji su sklopili ugovor za prenošenjem broja na novog operatora, taj se broja mora aktivirati u roku od jednog radnog dana.

4. Prijenos brojeva i njihova aktivacija provodi se u najkraćem mogućem roku. Krajnjim korisnicima koji su sklopili ugovor o prijenosu broja novom davatelju taj se broj aktivira u roku od jednog radnog dana.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, nadležna nacionalna tijela mogu uspostaviti opće postupke za prelazak i prijenos broja, uzimajući u obzir odredbe u ugovorima, tehničku izvedivost i potrebu za nastavkom usluge za pretplatnika. U svakom slučaju prekid usluge tijekom postupka prijenosa ne smije trajati duže od jednog radnog dana. Nadležna nacionalna tijela također mogu, prema potrebi, uzeti u obzir mjere kojima se osigurava zaštita pretplatnika tijekom cijelog postupka prenošenja broja, te sprečavanje prenošenja njihovog broja na drugog operatora, protiv njihove volje.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, nadležna nacionalna tijela mogu uspostaviti opće postupke za prelazak i prijenos broja uzimajući u obzir smjernice BEREC-a iz stavka 4.b. Vode računa o potrebnoj zaštiti krajnjeg korisnika tijekom postupka prelaska, potrebi da se osigura učinkovitost takvog postupka za krajnjeg korisnika, potrebi da se krajnjem korisniku omogući nastavak korištenja usluge i potrebi da se osigura da ti postupci ne budu štetni za konkurenciju. U svakom slučaju prekid usluge tijekom postupka prijenosa ne smije trajati duže od jednog radnog dana. Krajnje korisnike ne smije se prisiliti da prijeđu drugom davatelju protiv svoje volje.

Države članice osiguravaju da će poduzeća snositi odgovarajuće kazne, uključujući obvezu nadoknade pretplatnicima u slučaju kašnjenja u prijenosu ili zlouporabe prijenosa s njihove strane ili u njihovo ime.

Države članice osiguravaju da će poduzeća snositi odgovarajuće kazne, uključujući obvezu nadoknade pretplatnicima u slučaju kašnjenja u prijenosu, nepružanjem informacija potrebnih za pravovremeni prijenos broja, ili zlouporabe prijenosa s njihove strane ili u njihovo ime.

 

4a. Novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti vodi postupke prelaska i prijenosa broja. Krajnji korisnici primaju primjerene informacije o prelasku prije i tijekom tog postupka te neposredno nakon njegovog završetka.

 

4.b BEREC utvrđuje smjernice o svim načinima i postupcima prelaska i prijenosa, osobito odgovornosti novog i zamijenjenog davatelja u postupku prelaska i prijenosa broja, informacijama koje se potrošačima trebaju pružiti tijekom tog postupka, pravovremenom otkazivanju postojećeg ugovora, povrat bilo kakvih unaprijed plaćenih iznosa ili efektivnih usluga prosljeđivanja e-pošte.

 

4.c Ako vezane usluge ponuđene potrošačima uključuju barem vezu s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili nekom elektroničkom komunikacijskom uslugom, odredbe iz ovoga članka primjenjuju se na sve elemente tog paketa.”

5. Države članice osiguravaju da ugovori koji se sklapaju između potrošača i poduzeća koja pružaju usluge elektroničkih komunikacija ne uvjetuju prvotno obvezujuće razdoblje dulje od 24 mjeseca. Države članice također osiguravaju da poduzeća korisnicima nude mogućnost pretplate preko ugovora maksimalnog trajanja od 12 mjeseci.

 

6. Ne dovodeći u pitanje minimalno razdoblje, države članice osiguravaju da uvjeti i postupci raskida ugovora ne djeluju izričito protiv promjene operatora.”

 

Amandman  198

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 34. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2d) U članku 34.dodaje se sljedeći stavak:

 

„1.a Postupci za izvansudsko rješavanje sporova uspostavljeni u skladu sa stavkom 1. primjenjuju se i na sporove povezane s ugovorima između potrošača, te ostalih krajnjih korisnika, i davatelja elektroničkih komunikacija javnosti koji imaju poslovni nastan u drugoj državi članici u mjeri u kojoj su im takvi postupci dostupni. Na sporove iz područja primjene Direktive 2013/11/EU* primjenjuju se odredbe te Direktive.

 

________________________

 

* Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju sporova za potrošačke sporove i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ, (SL L 165, 18.6.2013., str. 63.)ˮ

Amandman  199

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.e (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 37.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2e) Umeće se sljedeći članak 37.a:

 

„Članak 37.a

 

Izvršavanje ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljena je Komisiji pod uvjetima koji su utvrđeni ovim člankom.

 

2. Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 26. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ...*.

 

3. Delegiranje ovlasti navedeno u članku 26. Europski parlament ili Vijeće može opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. Odluka ne utječe na pravovaljanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.

 

4. Čim Komisija donese delegirani akt, istovremeno ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

 

_________________

 

* SL: Unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe.”

Amandman  200

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.f (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Prilog II. – točka 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2f) U Prilogu II., točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

‘1. Naziv(i) i adresa(-e) poduzeća

‘1. Naziv(i), adresa(e) i kontaktni podaci poduzeća

Drugim riječima, nazivi i adrese glavnih ureda poduzeća koja pružaju usluge javnih telefonskih mreža i/ili javno dostupnih telefonskih usluga.”

Drugim riječima, nazivi i adrese glavnih ureda poduzeća koja pružaju usluge javnih telefonskih mreža i/ili javno dostupnih telefonskih usluga.”

Amandman  201

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.g (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Prilog II. – točka 2.2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2g) U Prilogu II., točka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

‘2.2. Standardne tarife pri kojima se navode pružane usluge i sadržaj za svaki tarifni element (npr. naknada za pristup, sve vrste naknade za korištenje, naknade za održavanje) te pojedinosti o standardnim popustima koji se primjenjuju i posebnim i ciljanim tarifnim sustavima i sve dodatne naknade te troškovi povezani s terminalnom opremom.”

‘2.2. Za svaki tarifni plan ponuđene usluge i odgovarajuće parametre kvalitete usluge, primjenjivi tarifni plan(ovi) i, za svaki tarifni plan, vrste ponuđenih usluga, uključujući obujam komunikacija, te naknade koje se primjenjuju (za pristup, korištenje, održavanje i sve dodatne naknade) te troškove povezane s terminalnom opremom.”;

Amandman  202

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.h (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Prilog II. – točka 2,2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2h) U Prilogu II. dodaje se sljedeća točka:

 

„2.2 a. Dodatne informacije o uslugama pristupa internetu, ako su ponuđene, uključujući prije svega pojedinosti o cijeni podataka, brzinama preuzimanja i učitavanja i svim primjenjivim ograničenjima brzina, mogućnostima nadzora razine potrošnje i svim primjenjivim postupcima upravljanja prometom te njihovim utjecajem na kvalitetu usluge, privatnost krajnjeg korisnika i zaštitu osobnih podataka.ˮ;

Amandman  203

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 2.i (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Prilog II. – točka 2,5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2i) U Prilogu II., točka 2.5. zamjenjuje se sljedećim:

‘2.5. Standardni uvjeti iz ugovora, uključujući bilo koje najmanje razdoblje na koje se ugovor sklapa, raskid ugovora i postupke te izravnu naplatu koja se odnosi na prenošenje brojeva i ako je relevantno, drugih pokazatelja.”

‘2.5. Standardne odredbe i uvjete ugovora, uključujući najkraće ugovorno razdoblje, uvjete prijevremenog raskida ugovora i s time povezane naknade, postupke i izravne naknade povezane s prelaskom i prenosivosti broja i ostalih identifikatora te mehanizme naknada za odgodu ili zlouborabu prelaska.”

Amandman  204

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 1.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) u članku 1. stavku 1. umeće se sljedeći treći podstavak:

Briše se.

„Ova Uredba primjenjuje se na usluge roaminga koje se u Uniji pružaju krajnjim korisnicima čiji je domaći davatelj usluga davatelj elektroničkih komunikacija javnosti u državi članici.”

 

Amandman  205

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 2.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U članku 2. stavku 2. umeće se sljedeća točka (r):

Briše se.

(r) „dvostrani ili višestrani ugovor o roamingu”znači jedan komercijalni ili tehnički ugovor ili više njih među davateljima usluga roaminga kojim se omogućuje virtualno proširenje pokrivenosti domaće mreže i održivo pružanje od strane svakog davatelja roaminga reguliranih maloprodajnih usluga roaminga na istoj cjenovnoj razini kao i njihovih domaćih usluga pokretnih komunikacija.”

 

Justification

The Commission proposal on tackling roaming through voluntary agreements, as an alternative to the current obligations of the Roaming III regulation, generates a high degree of uncertainty.

Amandman  206

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 3.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U članku 4. dodaje se stavak 7.:

Briše se.

'7. Ovaj članak ne primjenjuje se na davatelje usluga roaminga koji pružaju regulirane maloprodajne usluge roaminga u skladu s člankom 4.a.”

 

Amandman  207

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 4.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Umeće se članak 4.a.:

Briše se.

Article 4a

 

[...]

 

Amandman  208

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 531/2012

Članci 6.a i 6.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Umeću se sljedeći članci:

 

„Članak 6.a

 

Ukidanje maloprodajnih naknada za roaming

 

Od 15. prosinca 2015. davatelji usluga roaminga ne naplaćuju nikakve dodatne naknade u usporedbi s naknadama za usluge mobilnih komunikacija na domaćoj razini za korisnike roaminga u bilo kojoj državi članici za sve odlazne i dolazne pozive u roamingu, za sve regulirane SMS/MMS poruke poslane u roamingu ili za sve regulirane korištene podatkovne usluge u roamingu niti ikakvu opću naknadu za omogućavanje korištenja terminalne opreme ili usluge u inozemstvu.”

 

„Članak 6.b

 

Pravedna uporaba

 

1. Odstupajući od članka 6a, te u svrhu sprečavanja neispravne ili prekomjerne uporabe maloprodajnih usluga roaminga, davatelji usluga roaminga mogu primijeniti „klauzulu o pravednoj uporabi” na potrošnju reguliranih maloprodajnih usluga roaminga po primjenjivim domaćim cijenama, upućivanjem na kriterij pravedne uporabe. Ti kriteriji primjenjuju se tako da potrošači za vrijeme povremenih putovanja imaju mogućnost sa sigurnošću održavati uobičajenu domaću potrošnju povezanu s njihovim domaćim maloprodajnim paketima.

 

2. U skladu s člankom 20. Direktive 2002/22/EZ, davatelji usluge roaminga objavljuju i u svoje ugovore uključuju detaljne kvantificirane informacije o primjeni kriterija pravedne uporabe, upućivanjem na glavne cjenovne, količinske ili druge parametre dotičnog maloprodajnog paketa.

 

3. Do 31. prosinca 2014. BEREC, nakon savjetovanja s dionicima i u bliskoj suradnji s Komisijom, utvrđuje opće smjernice za primjenu kriterija pravedne uporabe u maloprodajnim ugovorima koje pružaju davatelji usluga roaminga. BEREC posebno uvažava razvoj obrazaca cijena i potrošnje u državama članicama, stupanj konvergencije razine domaćih cijena diljem Unije, sve uočljive učinke roaminga po stopama primjenjivima na domaće usluge na razvoj tih stopa i razvoj djelotvornih veleprodajnih stopa za roaming za neuravnoteženi promet između davatelja roaminga. Osim toga, smjernicama BEREC-a mogu se također uzeti u obzir relevantne objektivne razlike između država članica ili između davatelja roaminga kada je riječ o čimbenicima kao što su razine domaćih cijena, uobičajene količine uključene u maloprodajne pakete ili prosječno razdoblje u kojem potrošači putuju unutar Unije.

 

4. Kako bi se osigurala dosljedna i istovremena provedba primjene kriterija pravedne uporabe diljem Unije, Komisija provedbenim aktima i na temelju smjernica BEREC-a utvrđenih stavkom 3., do 30. lipnja 2015. utvrđuje detaljna pravila o primjeni kriterija pravedne uporabe.

 

5. Nadležno državno regulatorno tijelo strogo prati i nadzire primjenu kriterija pravedne uporabe kako je utvrđeno Komisijinim provedbenim aktima iz stavka 4., u najvećoj mjeri uzimajući u obzir opće smjernice BEREC-a, primjenu relevantnih objektivnih čimbenika specifičnih za njegovu državu članicu i relevantnih objektivnih razlika između davatelja roaminga te osigurava da se ne primjenjuju nerazumni uvjeti.

 

6. Maloprodajne naknade za usluge europskih tarifa uspostavljene člancima 8., 10. i 13. Uredbe (EU) br. 531/2012 primjenjuju se za regulirane usluge roaminga koje premašuju ograničenu pravednu uporabu primijenjenu u skladu s člankom 6.b.

Amandman  209

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

(a) prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

'2. S učinkom od 1. srpnja 2013., maloprodajna naknada, (bez PDV-a), za europsku tarifu za govorne usluge koju davatelj usluga roaminga može naplaćivati korisnicima roaminga za pružanje reguliranih poziva u roaming može se razlikovati za svaki poziv u roamingu, ali ne smije biti veća od 0,24 EUR po minuti za svaki odlazni poziv ili 0,07 EUR po minuti za svaki dolazni poziv. Najveća maloprodajna naknada za odlazne pozive smanjuje se na na 0,19 EUR od 1. srpnja 2014. Od 1. srpnja 2014. davatelji usluga roaminga ne smiju naplaćivati nikakvu naknadu korisnicima roaminga za dolazne pozive, ne dovodeći u pitanje mjere poduzete radi sprječavanja neispravne uporabe ili prijevare. Ne dovodeći u pitanje članak 19., navedene najveće maloprodajne naknade za eurotarifu za govorne usluge ostaju važeće do 30. lipnja 2017.

'2. S učinkom od 1. srpnja 2012., maloprodajna naknada, (bez PDV-a), za europsku tarifu za govorne usluge koju davatelj usluga roaminga može naplaćivati korisnicima roaminga za pružanje reguliranih poziva u roaming može se razlikovati za svaki poziv u roamingu, ali ne smije biti veća od 0,29 eura po minuti za svaki odlazni poziv ili 0,08 eura po minuti za svaki dolazni poziv. Najveća maloprodajna naknada za odlazne pozive smanjuje se na 0,24 EUR od 1. srpnja 2013. te na 0,19 EUR od 1. srpnja 2014., a najveća maloprodajna naknada za primljene pozive smanjuje se na 0,07 EUR od 1. srpnja 2013. te na 0,05 EUR od 1. srpnja 2014. Najviše naknade primjenjive od 1. srpnja 2014. ističu 16. prosinca 2015., osim za regulirane pozive u roamingu koji premašuju ograničenja pravedne uporabe primijenjena u skladu s člankom 6.b.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Amandman  210

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

[...]

 

Amandman  211

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 5.a (nova)

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a) u članku 10., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. S učinkom od 1. srpnja 2012., maloprodajna naknada, (bez PDV-a), za europsku tarifu za SMS usluge koju davatelj usluga roaminga može naplaćivati svojim korisnicima roaminga za regulirane SMS poruke u roamingu koje je poslao dotični korisnik može se razlikovati za svaku reguliranu SMS poruku u roamingu, ali ne smije biti veća od 0,09 eura. Maksimalna prosječna naknada smanjuje se 1. srpnja 2013. na 0,08 eura i 1. srpnja 2014. na 0,06 eura te, ne dovodeći u pitanje članak 19., ostaje 0,06 eura do 30. lipnja 2017.

S učinkom od 1. srpnja 2012., maloprodajna naknada, (bez PDV-a), za europsku tarifu za SMS usluge koju davatelj usluga roaminga može naplaćivati svojim korisnicima roaminga za regulirane SMS poruke u roamingu koje je poslao dotični korisnik može se razlikovati za svaku reguliranu SMS poruku u roamingu, ali ne smije biti veća od 0,09 EUR. Najviša naknada smanjuje se 1. srpnja 2013. na 0,08 EUR i 1. srpnja 2014. na 0,06 EUR. Najviše naknade primjenjive od 1. srpnja 2014. ističu 16. prosinca 2015., osim za regulirane SMS poruke u roamingu koje premašuju ograničenja pravedne uporabe primijenjena u skladu s člankom 6.b.”

Amandman  212

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 5.b (nova)

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 13. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5b) U članku 13. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

2. S učinkom od 1. srpnja 2012., maloprodajna naknada, (bez PDV-a), za europsku tarifu za podatkovne usluge koju davatelj usluga roaminga može naplaćivati svojim korisnicima roaminga za pružanje reguliranih podatkovnih usluga u roamingu ne smije biti veća od 0,70 eura po potrošenom megabajtu. Maksimalna maloprodajna naknada za potrošene podatke smanjuje se 1. srpnja 2013. na 0,45 eura i 1. srpnja 2014. na 0,20 eura te, ne dovodeći u pitanje članak 19., ostaje 0,20 eura po potrošenom megabajtu do 30. lipnja 2017.

'2. S učinkom od 1. srpnja 2012., maloprodajna naknada, (bez PDV-a), za europsku tarifu za podatkovne usluge koju davatelj usluga roaminga može naplaćivati svojim korisnicima roaminga za pružanje reguliranih podatkovnih usluga u roamingu ne smije biti veća od 0,70 eura po potrošenom megabajtu. Najviša maloprodajna naknada za potrošene podatke smanjuje se 1. srpnja 2013. na 0,45 EUR po potrošenom megabajtu i 1. srpnja 2014. na 0,20 EUR po potrošenom megabajtu. Najviše naknade primjenjive od 1. srpnja 2014. ističu 16. prosinca 2015., osim za regulirane podatkovne usluge u roamingu koje premašuju ograničenja pravedne uporabe primijenjena u skladu s člankom 6.b.”

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Amandman  213

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 6.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 14.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(6) U članku 14. umeće se stavak 1.a:

Briše se.

Amandman  214

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 6.a (nova)

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 14.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(6a) Članak 14. briše se i zamjenjuje se sljedećim člankom s učinkom od 15. prosinca 2015.

1. Kako bi korisnika u roamingu upozorio na činjenicu da će se na njega prilikom uspostavljanja ili primanja poziva primjenjivati naknade za roaming, svaki davatelj usluga roaminga dužan je, osim ako je korisnik obavijestio svog davatelja domaćih usluga da mu ta usluga nije potrebna, bez nepotrebnog odlaganja i besplatno korisniku poslati automatsku poruku, kada korisnik uđe u državu članicu koja nije država njegove domaće mreže, s osnovnim, korisnikovim potrebama prilagođenim informacijama o naknadama za roaming (uključujući PDV) koje se primjenjuju kada korisnik uspostavlja i prima pozive u posjećenoj državi članici.

1. Kako bi korisnika u roamingu upozorio na činjenicu da će se na njega prilikom uspostavljanja ili primanja poziva primjenjivati naknade za roaming, svaki davatelj usluga roaminga dužan je, osim ako je korisnik obavijestio svog davatelja domaćih usluga da mu ta usluga nije potrebna, bez nepotrebnog odlaganja i besplatno korisniku poslati automatsku poruku, kada korisnik uđe u državu članicu koja nije država njegove domaće mreže, s osnovnim, korisnikovim potrebama prilagođenim informacijama o naknadama za roaming (uključujući PDV) koje se primjenjuju kada korisnik uspostavlja i prima pozive u posjećenoj državi članici.

Osnovne korisnikovim potrebama prilagođene informacije uključuju najviše naknade (u valuti u kojoj domaći davatelj usluga korisnika izdaje račun) za koje se može teretiti potrošača unutar njegovog tarifnog sustava za:

Osnovne korisnikovim potrebama prilagođene informacije uključuju najviše naknade (u valuti u kojoj domaći davatelj usluga korisnika izdaje račun) za koje se može teretiti potrošača unutar njegovog tarifnog sustava za:

(a) uspostavu reguliranih poziva u roamingu unutar države članice koju posjećuje i nazad u državu članicu domaćeg davatelja, kao i za primljene regulirane pozive u roamingu; i

(a) uspostavu reguliranih poziva u roamingu unutar države članice koju posjećuje i nazad u državu članicu domaćeg davatelja, kao i za primljene regulirane pozive u roamingu; i

(b) slanje reguliranih SMS poruka u roamingu prilikom boravka u državi članici koju posjećuje.

(b) slanje reguliranih SMS poruka u roamingu prilikom boravka u državi članici koju posjećuje.

To također uključuje besplatan broj iz stavka 2. za dobivanje detaljnijih informacija i informacija o mogućnostima pristupa hitnim uslugama biranjem besplatnog europskog broja za hitne službe 112.

To također uključuje besplatan broj iz stavka 2. za dobivanje detaljnijih informacija i informacija o mogućnostima pristupa hitnim uslugama biranjem besplatnog europskog broja za hitne službe 112.

Prilikom slanja svake poruke, potrošač ima mogućnost besplatno i jednostavno obavijestiti davatelja usluga roaminga da ne želi primati automatske poruke. Korisnik koji je naznačio da ne želi primati automatske poruke ima pravo u svakom trenutku i besplatno zatražiti od davatelja usluga roaminga ponovno pružanje te usluge.

Prilikom slanja svake poruke, potrošač ima mogućnost besplatno i jednostavno obavijestiti davatelja usluga roaminga da ne želi primati automatske poruke. Korisnik koji je naznačio da ne želi primati automatske poruke ima pravo u svakom trenutku i besplatno zatražiti od davatelja usluga roaminga ponovno pružanje te usluge.

Davatelji usluga roaminga automatski glasovnim pozivom i besplatno pružaju slijepim ili slabovidnim korisnicima osnovne korisnikovim potrebama prilagođene informacije o cijenama iz prvog podstavka.

Davatelji usluga roaminga automatski glasovnim pozivom i besplatno pružaju slijepim ili slabovidnim korisnicima osnovne korisnikovim potrebama prilagođene informacije o cijenama iz prvog podstavka.

Podstavci 1., 2., 4. i 5. također se primjenjuju na glasovne i SMS usluge u roamingu koje koriste korisnici roaminga koji putuju izvan Unije i koje pruža davatelj usluga roaminga.

 

2. Kao prilog stavku 1., korisnici imaju pravo zatražiti i primiti, besplatno i neovisno o mjestu na kojem se nalaze unutar Unije, putem glasovnog poziva ili SMS poruke, detaljnije korisnikovim potrebama prilagođene informacije o naknadama za roaming koje se u određenoj mreži primjenjuju na glasovne pozive i SMS poruke te informacije o mjerama transparentnosti primjenjivima u smislu ove Uredbe. Takav se zahtjev upućuje na besplatan broj koji je davatelj usluga roaminga namijenio toj svrsi. Obveze predviđene stavkom 1. ne primjenjuju se na uređaje koji ne podržavaju SMS funkcije.

2. Kao prilog stavku 1., korisnici imaju pravo zatražiti i primiti, besplatno i neovisno o mjestu na kojem se nalaze unutar Unije, putem glasovnog poziva ili SMS poruke, detaljnije korisnikovim potrebama prilagođene informacije o naknadama za roaming koje se u određenoj mreži primjenjuju na glasovne pozive i SMS poruke te informacije o mjerama transparentnosti primjenjivima u smislu ove Uredbe. Takav se zahtjev upućuje na besplatan broj koji je davatelj usluga roaminga namijenio toj svrsi. Obveze predviđene stavkom 1. ne primjenjuju se na uređaje koji ne podržavaju SMS funkcije.

3. Davatelji usluga roaminga svim korisnicima pružaju potpune informacije o primjenjivim naknadama za roaming, osobito o europskoj tarifi za govorne usluge i eurotarifi za SMS usluge, kada se izuzmu pretplate. Oni su također dužni bez nepotrebnog odlaganja svojim korisnicima u roamingu pružiti najnovije informacije o primjenjivim naknadama za roaming svaki put kada se one promjene.

 

Davatelji usluga roaminga poduzimaju korake potrebne da svi korisnici usluga roaminga budu svjesni dostupnosti europskih tarifa za govorne usluge i europskih tarifa za SMS usluge. Oni osobito svim korisnicima usluga roaminga dostavljaju uvjete povezane s europskom tarifom za govorne usluge i uvjete povezane s europskom tarifom za SMS usluge, u oba slučaja na jasan i nepristran način. U razboritim vremenskim razmacima dužni su slati podsjetnik svim korisnicima koji su se odlučili za drugu tarifu.

 

Pružene informacije dovoljno su detaljne kako bi korisnici mogli prosuditi je li prelazak na europsku tarifu za njih koristan.

 

4. Davatelji usluga roaminga dužni su svojim korisnicima dostupnim učiniti informacije o načinima izbjegavanja nehotičnog roaminga na graničnim područjima. Davatelji usluga roaminga poduzimaju razumne korake za zaštitu svojih potrošača od plaćanja naknada za roaming za nehotičan pristup uslugama roaminga prilikom boravka u matičnoj državi članici.

4. Davatelji usluga roaminga dužni su svojim korisnicima dostupnim učiniti informacije o načinima izbjegavanja nehotičnog roaminga na graničnim područjima. Davatelji usluga roaminga poduzimaju razumne korake za zaštitu svojih potrošača od plaćanja naknada za roaming za nehotičan pristup uslugama roaminga prilikom boravka u matičnoj državi članici.

 

4.a Ovaj članak primjenjuje se i na pozive u roamingu i SMS/MMS poruke u roamingu koje koriste korisnici koji putuju izvan Unije i koje pružaju davatelji usluga roaminga.

 

S učinkom od 15. prosinca 2015., ovaj članak primjenjuje se i u slučajevima kada je korištenje poziva u roamingu i SMS/MMS poruka u roamingu po stopama primjenjivim za domaće usluge ograničeno upućivanjem na kriterij pravedne uporabe u skladu s člankom 6.b i kada je potrošnja dosegla granicu pravedne uporabe.

Amandman  215

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 7.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U članku 15. umeće se stavak 2.a:

Briše se.

Amandman  216

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 7.a (nova)

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 15.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7a) Članak 15. briše se i zamjenjuje se sljedećim člankom s učinkom od 15. prosinca 2015.:

Transparentnost i zaštitni mehanizmi za maloprodajne podatkovne usluge u roamingu

Transparentnost i zaštitni mehanizmi za maloprodajne podatkovne usluge u roamingu

1. Davatelji usluga roaminga osiguravaju odgovarajuću informiranost korisnika roaminga, prije i nakon sklapanja ugovora, o naknadama koje se primjenjuju na njihovu uporabu reguliranih podatkovnih usluga u roamingu, na načine kojima se korisnicima olakšava razumijevanje financijskih posljedica takve uporabe i omogućuje praćenje i kontrola troškova u skladu sa stavcima 2. i 3.

1. Davatelji usluga roaminga osiguravaju odgovarajuću informiranost korisnika roaminga, prije i nakon sklapanja ugovora, o naknadama koje se primjenjuju na njihovu uporabu reguliranih podatkovnih usluga u roamingu, na načine kojima se korisnicima olakšava razumijevanje financijskih posljedica takve uporabe i omogućuje praćenje i kontrola troškova u skladu sa stavcima 2. i 3.

Ako je potrebno, davatelji usluga roaminga obavješćuju korisnike, prije sklapanja ugovora i redovito nakon toga, o riziku automatskog i nekontroliranog uključivanja podatkovnih usluga i preuzimanja podataka u roamingu. Nadalje, davatelji usluga roaminga obavješćuju svoje korisnike, besplatno i na jasan i lako razumljiv način, o tome kako isključiti navedeno automatsko uključivanje podatkovnih usluga u roamingu kako bi se izbjegla nekontrolirana potrošnja.

Ako je potrebno, davatelji usluga roaminga obavješćuju korisnike, prije sklapanja ugovora i redovito nakon toga, o riziku automatskog i nekontroliranog uključivanja podatkovnih usluga i preuzimanja podataka u roamingu. Nadalje, davatelji usluga roaminga obavješćuju svoje korisnike, besplatno i na jasan i lako razumljiv način, o tome kako isključiti navedeno automatsko uključivanje podatkovnih usluga u roamingu kako bi se izbjegla nekontrolirana potrošnja.

2. Davatelj usluga roaminga automatskom porukom obavješćuje korisnika roaminga o tome da se potonji nalazi u roamingu i daje osnovne, korisnikovim potrebama prilagođene informacije o naknadama, (u valuti u kojoj domaći davatelj usluga korisnika izdaje račun), koje su izražene kao cijena po megabajtu i koje se primjenjuju na pružanje reguliranih podatkovnih usluga u roamingu tom korisniku roaminga u dotičnoj državi članici, osim ako je korisnik obavijestio davatelja usluga roaminga da mu navedene informacije nisu potrebne.

2. Davatelj usluga roaminga automatskom porukom obavješćuje korisnika roaminga o tome da se potonji nalazi u roamingu i daje osnovne, korisnikovim potrebama prilagođene informacije o naknadama, (u valuti u kojoj domaći davatelj usluga korisnika izdaje račun), koje su izražene kao cijena po megabajtu i koje se primjenjuju na pružanje reguliranih podatkovnih usluga u roamingu tom korisniku roaminga u dotičnoj državi članici, osim ako je korisnik obavijestio davatelja usluga roaminga da mu navedene informacije nisu potrebne.

Takve osnovne, korisnikovim potrebama prilagođene informacije dostavljaju se na mobilni uređaj korisnika roaminga, na primjer SMS porukom, elektroničkom poštom ili skočnim prozorom na mobilnom uređaju, svaki put kad korisnik roaminga uđe u državu članicu drukčiju od one u kojoj se nalazi domaći davatelj usluga i prvi put upotrijebi podatkovnu uslugu u roamingu u toj državi članici. U trenutku kad korisnik roaminga pokrene podatkovnu uslugu u roamingu one se besplatno šalju odgovarajućim sredstvima prilagođenim njihovom lakšem primanju i razumijevanju.

Takve osnovne, korisnikovim potrebama prilagođene informacije dostavljaju se na mobilni uređaj korisnika roaminga, na primjer SMS porukom, elektroničkom poštom ili skočnim prozorom na mobilnom uređaju, svaki put kad korisnik roaminga uđe u državu članicu drukčiju od one u kojoj se nalazi domaći davatelj usluga i prvi put upotrijebi podatkovnu uslugu u roamingu u toj državi članici. U trenutku kad korisnik roaminga pokrene podatkovnu uslugu u roamingu one se besplatno šalju odgovarajućim sredstvima prilagođenim njihovom lakšem primanju i razumijevanju.

Korisnik koji je obavijestio svog davatelja usluga roaminga da mu nisu potrebne automatske informacije o tarifama ima pravo od davatelja usluga roaminga u bilo kojem trenutku i besplatno zatražiti ponovno pružanje te usluge.

Korisnik koji je obavijestio svog davatelja usluga roaminga da mu nisu potrebne automatske informacije o tarifama ima pravo od davatelja usluga roaminga u bilo kojem trenutku i besplatno zatražiti ponovno pružanje te usluge.

3. Svaki davatelj usluga roaminga svim svojim korisnicima roaminga daje priliku da se namjerno i besplatno odluče za mogućnost primanja informacija o akumuliranoj potrošnji izraženoj u količini ili valuti u kojoj se korisniku roaminga obračunavaju i naplaćuju podatkovne usluge u roamingu kojom se jamči da, bez izričite suglasnosti korisnika, akumulirani troškovi reguliranih podatkovnih usluga u roamingu u određenom razdoblju uporabe, isključujući MMS koji se obračunava i naplaćuje na temelju jedinice, ne premaše utvrđeno financijsko ograničenje.

3. Svaki davatelj usluga roaminga svim svojim korisnicima roaminga daje priliku da se namjerno i besplatno odluče za mogućnost primanja informacija o akumuliranoj potrošnji izraženoj u količini ili valuti u kojoj se korisniku roaminga obračunavaju i naplaćuju podatkovne usluge u roamingu kojom se jamči da, bez izričite suglasnosti korisnika, akumulirani troškovi reguliranih podatkovnih usluga u roamingu u određenom razdoblju uporabe, isključujući MMS koji se obračunava i naplaćuje na temelju jedinice, ne premaše utvrđeno financijsko ograničenje.

Zbog toga davatelj usluga roaminga stavlja na raspolaganje jedno ili više maksimalnih financijskih ograničenja za određena razdoblja uporabe, pod uvjetom da je korisnik unaprijed obaviješten o odgovarajućim količinama podataka. Jedno od tih ograničenja, (zadano financijsko ograničenje), mora biti blizu, ali ne veće od 50 eura nepodmirenih obveza u mjesečnom obračunskom razdoblju (bez PDV-a).

Zbog toga davatelj usluga roaminga stavlja na raspolaganje jedno ili više maksimalnih financijskih ograničenja za određena razdoblja uporabe, pod uvjetom da je korisnik unaprijed obaviješten o odgovarajućim količinama podataka. Jedno od tih ograničenja, (zadano financijsko ograničenje), mora biti blizu, ali ne veće od 50 eura nepodmirenih obveza u mjesečnom obračunskom razdoblju (bez PDV-a).

Kao druga mogućnost, davatelj usluga roaminga može odrediti ograničenja izražena u količini podataka, pod uvjetom da je korisnik unaprijed obaviješten o odgovarajućim financijskim iznosima. Jedno od tih ograničenja, (zadano količinsko ograničenje), odgovara financijskom iznosu ne većem od 50 eura nepodmirenih obveza u mjesečnom obračunskom razdoblju (bez PDV-a).

Kao druga mogućnost, davatelj usluga roaminga može odrediti ograničenja izražena u količini podataka, pod uvjetom da je korisnik unaprijed obaviješten o odgovarajućim financijskim iznosima. Jedno od tih ograničenja, (zadano količinsko ograničenje), odgovara financijskom iznosu ne većem od 50 eura nepodmirenih obveza u mjesečnom obračunskom razdoblju (bez PDV-a).

Povrh toga, davatelj usluga roaminga može svojim korisnicima roaminga ponuditi druga ograničenja s drukčijim, odnosno višim ili nižim maksimalnim mjesečnim financijskim ograničenjima.

Povrh toga, davatelj usluga roaminga može svojim korisnicima roaminga ponuditi druga ograničenja s drukčijim, odnosno višim ili nižim maksimalnim mjesečnim financijskim ograničenjima.

Zadana ograničenja iz drugog i trećeg podstavka primjenjuju se na sve korisnike koji se nisu odlučili za neko drugo ograničenje.

Zadana ograničenja iz drugog i trećeg podstavka primjenjuju se na sve korisnike koji se nisu odlučili za neko drugo ograničenje.

Svaki davatelj usluga roaminga također osigurava slanje odgovarajuće obavijesti na mobilni uređaj korisnika roaminga, na primjer putem SMS poruke, elektroničke pošte ili skočnog prozora na računalu, kad podatkovne usluge u roamingu dosegnu 80 % dogovorenog financijskog ili količinskog ograničenja. Svaki korisnik ima pravo od davatelja usluga roaminga zatražiti prestanak slanja takvih obavijesti i ima pravo od davatelja usluga u bilo kojem trenutku i besplatno zatražiti ponovno pružanje te usluge.

Svaki davatelj usluga roaminga također osigurava slanje odgovarajuće obavijesti na mobilni uređaj korisnika roaminga, na primjer putem SMS poruke, elektroničke pošte ili skočnog prozora na računalu, kad podatkovne usluge u roamingu dosegnu 80 % dogovorenog financijskog ili količinskog ograničenja. Svaki korisnik ima pravo od davatelja usluga roaminga zatražiti prestanak slanja takvih obavijesti i ima pravo od davatelja usluga u bilo kojem trenutku i besplatno zatražiti ponovno pružanje te usluge.

Ako bi financijsko ili količinsko ograničenje u protivnom bilo premašeno, korisniku roaminga šalje se obavijest na mobilni uređaj. U toj se obavijesti navodi postupak koji korisnik treba slijediti ako želi da mu se nastave pružati navedene usluge i troškovi povezani sa svakom sljedećom potrošenom jedinicom. Ako korisnik roaminga ne odgovori na primljenu obavijest, davatelj usluga roaminga odmah prestaje s pružanjem i naplatom reguliranih podatkovnih usluga u roamingu korisniku, osim i kad korisnik roaminga zatraži nastavak pružanja ili ponovno pružanje tih usluga.

Ako bi financijsko ili količinsko ograničenje u protivnom bilo premašeno, korisniku roaminga šalje se obavijest na mobilni uređaj. U toj se obavijesti navodi postupak koji korisnik treba slijediti ako želi da mu se nastave pružati navedene usluge i troškovi povezani sa svakom sljedećom potrošenom jedinicom. Ako korisnik roaminga ne odgovori na primljenu obavijest, davatelj usluga roaminga odmah prestaje s pružanjem i naplatom reguliranih podatkovnih usluga u roamingu korisniku, osim i kad korisnik roaminga zatraži nastavak pružanja ili ponovno pružanje tih usluga.

Kad se korisnik roaminga odluči za financijsko ili količinsko ograničenje ili njegovo uklanjanje, promjena se provodi u roku od jednog radnog dana od zaprimanja zahtjeva, besplatna je i ne podrazumijeva uvjete ili ograničenja koja se odnose na druge elemente pretplate.

Kad se korisnik roaminga odluči za financijsko ili količinsko ograničenje ili njegovo uklanjanje, promjena se provodi u roku od jednog radnog dana od zaprimanja zahtjeva, besplatna je i ne podrazumijeva uvjete ili ograničenja koja se odnose na druge elemente pretplate.

4. Stavci 2. i 3. ne primjenjuju se na uređaje za komunikaciju između strojeva koji upotrebljavaju podatkovnu komunikaciju u pokretnoj mreži.

4. Stavci 2. i 3. ne primjenjuju se na uređaje za komunikaciju između strojeva koji upotrebljavaju podatkovnu komunikaciju u pokretnoj mreži.

5. Davatelji usluga roaminga poduzimaju razumne korake za zaštitu svojih potrošača od plaćanja naknada za roaming za nehotičan pristup uslugama roaminga prilikom boravka u matičnoj državi članici. To uključuje informiranje potrošača o načinima izbjegavanja nehotičnog roaminga na graničnim područjima.

5. Davatelji usluga roaminga poduzimaju razumne korake za zaštitu svojih potrošača od plaćanja naknada za roaming za nehotičan pristup uslugama roaminga prilikom boravka u matičnoj državi članici. To uključuje informiranje potrošača o načinima izbjegavanja nehotičnog roaminga na graničnim područjima.

6. Ovaj članak, uz iznimku stavka 5., te podložno drugom i trećem podstavku ovog stavka, također se primjenjuje na podatkovne usluge u roamingu koje koriste korisnici roaminga koji putuju izvan Unije, a pruža ih davatelj usluga roaminga.

6. Ovaj članak primjenjuje se u slučajevima kada je korištenje podatkovnih usluga u roamingu po stopama primjenjivim za domaće usluge ograničeno upućivanjem na kriterij pravedne uporabe u skladu s člankom 6.b i kada je potrošnja dosegla granicu pravedne uporabe.

 

Također se primjenjuju na podatkovne usluge u roamingu koje koriste korisnici roaminga koji putuju izvan Unije i koje pruža davatelj usluga roaminga.

 

Kada korisnik odabere pogodnost iz prvog podstavka stavka 3., zahtjevi iz stavka 3. ne primjenjuju se ako mrežni operater u zemlji izvan Unije koja se posjećuje ne dopušta davatelju usluga roaminga nadzor nad korisnikovom potrošnjom u realnom vremenu.

 

U tom slučaju, korisnika se prilikom ulaska u takvu državu bez nepotrebnog kašnjenja i besplatno SMS porukom obavješćuje da informacije o akumuliranoj potrošnji te jamstvo da neće premašiti određenu financijsku granicu nisu dostupni.”

Amandman  217

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 8.

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Članak 19. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi:

 

(i) (i.) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

 

„Komisija revidira funkcioniranje ove Uredbe i, nakon javnog savjetovanja, izvješćuje Europski parlament i Vijeće najkasnije do 31. prosinca 2016.”

 

(ii) (ii.)točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

 

'(g) u kojoj je mjeri provedba strukturnih mjera predviđenih člancima 3. i 4. te alternativog mehanizma o roamingu predviđenih člankom 4.a imala za posljedicu razvoj tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu usluga roaminga u mjeri u kojoj nema stvarne razlike između tarifa za roaming i domaćih tarifa;”

 

(iii.) umeće se točka (i):

 

(i) mjera u kojoj, ako uopće, na razvoj domaćih maloprodajnih cijena vidno utječe to što davatelji roaminga stope primjenjive za domaće usluge primjenjuju na domaće usluge i regulirane usluge roaminga u cijeloj Uniji.

 

(ii) (ii.)točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

 

„(d) kako bi se promijenilo trajanje ili smanjila razina najvećih veleprodajnih naknada za roaming predviđenih člancima 7., 9. i 12. radi jačanja sposobnosti svih davatelja usluga roaminga da u svojim maloprodajnim paketima stave na raspolaganje za razumnu uporabu tarifne opcije prema kojima se primjenjiva stopa za domaće usluge primjenjuje na domaće i regulirane usluge roaminga, kao da su regulirane usluge roaminga potrošene na domaćoj mreži.”

 

Amandman  218

Prijedlog Uredbe

Članak 37. – točka 8.a (nova)

Uredba (EU) br. 531/2012

Članak 19.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8a) Članak 19. se briše i zamjenjuje sljedećim:

1. Komisija preispituje funkcioniranje ove Uredbe i, nakon javnog savjetovanja, izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 30. lipnja 2016. Komisija će posebno ocijeniti jesu li ostvareni ciljevi ove Uredbe. Komisija pritom preispituje, između ostalog:

'1. Komisija preispituje funkcioniranje ove Uredbe i izvješćuje Europski parlament i Vijeće u skladu sa stavcima od 2. do 6.

(a) je li se tržišno natjecanje razvilo u dovoljnoj mjeri kako bi se opravdalo ukidanje maksimalnih maloprodajnih naknada; (b) hoće li tržišno natjecanje biti dovoljno za ukidanje maksimalnih veleprodajnih naknada;

2. Komisija do 30. lipnja 2015., nakon javnog savjetovanja, izvješćuje Europski parlament i Vijeće o tome treba li promijeniti trajanje ili procijeniti razinu najviših veleprodajnih naknada predviđenima člancima 7., 9. i 12. ili pružiti druge mehanizme za rješavanje problema veleprodajnog tržišta, uključujući u pogledu troškova pristpa mreži koji su primjenjivi za roaming. BEREC, do 31. prosinca 2014., nakon javnog savjetovanja, donosi smjernice o mjerama sprječavanja neispravne ili nezakonite uporabe za potrebe članka 6.a.

(b) hoće li tržišno natjecanje biti dovoljno za ukidanje maksimalnih veleprodajnih naknada;

3. Komisija do 30. lipnja 2016., nakon javnog savjetovanja, izvješćuje Europskom parlamentu i Vijeću, između ostalog, o:

(c) produljiti trajanje i po mogućnosti preispitati razinu maksimalnih maloprodajnih naknada predviđenih u člancima 8., 10. i 13.;

 

(d) dostupnosti i kakvoći usluga uključujući one koje predstavljaju alternativu govornim, SMS i podatkovnim uslugama u roamingu, posebno s obzirom na tehnološki razvoj;

(a) dostupnosti i kakvoći usluga uključujući one koje predstavljaju alternativu govornim, SMS i podatkovnim uslugama u roamingu, posebno s obzirom na tehnološki razvoj;

(e) u kojoj su mjeri potrošači ostvarili korist od stvarnih smanjenja cijene usluga roaminga, raznovrsnost tarifa i proizvoda dostupnih potrošačima s različitim modelima poziva i razliku između tarifa za roaming i nacionalnih tarifa, uključujući dostupnost ponuda u okviru kojih se pruža jedinstvena tarifa za nacionalne usluge i usluge roaminga;

 

(f) stupnju tržišnog natjecanja na maloprodajnim i veleprodajnim tržištima, posebno konkurentsku situaciju, manjih, neovisnih ili novih operatora, uključujući učinke trgovinskih sporazuma na tržišno natjecanje i stupanj međusobnog povezivanja između operatora;

(b) stupnju tržišnog natjecanja na maloprodajnim i veleprodajnim tržištima, posebno konkurentsku situaciju, manjih, neovisnih ili novih operatora, uključujući učinke trgovinskih sporazuma na tržišno natjecanje i stupanj međusobnog povezivanja između operatora;

(g) u kojoj je mjeri provedba strukturnih mjera predviđenih člancima 3. i 4. imala za posljedicu razvoj tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu usluga roaminga u mjeri u kojoj se razlika između tarifa za roaming i domaćih tarifa približila nuli;

(c) u kojoj je mjeri provedba strukturnih mjera predviđenih člancima 3. i 4. imala za posljedicu razvoj tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu usluga roaminga.

 

Komisija posebice preispituje je li potrebno utvrditi dodatne tehničke i strukturne mjere ili prilagoditi strukturne mjere.

(h) u kojoj se mjeri razinom veleprodajnih i maloprodajnih maksimalnih naknada osigurala odgovarajuća zaštita od prekomjernih cijena za potrošače i istodobno omogućio razvoj tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu usluga roaminga.

4. Ako izvješće iz stavka 2. pokaže da nisu utvrđeni jednaki uvjeti za davatelje usluga roaminga i da stoga postoji potreba za promjenom trajanja ili za smanjenjem razine najviših veleprodajnih naknada ili za pružanjem drugih mehanizama za rješavanje problema veleprodajnog tržišta, uključujući značajno smanjenje troškova pristupa mreži primjenjivih na roaming diljem Unije, Komisija, nakon savjetovanja s BEREC-om, Europskom parlamentu i Vijeću do 30. lipnja 2015. predaje odgovarajuće zakonodavne prijedloge za rješavanje situacije.

2. Ako izvješće pokazuje da strukturne mjere predviđene ovom Uredbom nisu bile dovoljne za poticanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu usluga roaminga u korist svih europskih potrošača ili da se razlike između tarifa za roaming i nacionalnih tarifa nisu približile nuli, Komisija daje odgovarajuće prijedloge Europskom parlamentu i Vijeću s ciljem rješavanja ove situacije, a time i ostvarivanja unutarnjeg tržišta usluga pokretnih komunikacija na kojem u konačnici neće biti razlike između nacionalnih tarifa i tarifa za roaming. Komisija posebno ispituje je li potrebno:

Ako izvješće iz stavka 3. pokazuje da strukturne mjere predviđene ovom Uredbom nisu bile dovoljne za poticanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu usluga roaminga u korist svih europskih potrošača, Komisija daje odgovarajuće prijedloge Europskom parlamentu i Vijeću s ciljem rješavanja ove situacije. U odnosu na oba izvješća, prijedlozi odgovarajućih mjera predstavljaju se istovremeno s izvješćima.

(a) utvrditi dodatne tehničke i strukturne mjere;

 

(b) izmijeniti strukturne mjere;

 

(c) produljiti trajanje i po mogućnosti preispitati razinu maksimalnih maloprodajnih naknada predviđenih u člancima 8., 10. i 13.;

 

(d) promijeniti trajanje ili preispitati razinu maksimalnih veleprodajnih naknada predviđenih u člancima 7., 9. i 12.;

 

(e) uvesti sve druge potrebne zahtjeve, uključujući nepostojanje razlike između tarifa za roaming i nacionalnih tarifa.

 

3. Povrh toga, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću svake dvije godine nakon izvješća iz stavka 3. Svako izvješće uključuje sažetak o praćenju pružanja usluga roaminga u Uniji i ocjenu napretka prema ostvarivanju ciljeva ove Uredbe.

5. Povrh toga, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću svake dvije godine nakon izvješća iz stavka 3. Svako izvješće uključuje sažetak o praćenju pružanja usluga roaminga u Uniji i ocjenu napretka prema ostvarivanju ciljeva ove Uredbe.

4. Kako bi ocijenio razvoj tržišnog natjecanja na tržištima roaminga na razini Unije, BEREC od državnih regulatornih tijela redovito prikuplja podatke o razvoju maloprodajnih i veleprodajnih naknada za govorne, SMS i podatkovne usluge u roamingu. Komisija se obavješćuje o navedenim podacima najmanje dvaput godišnje. Komisija ih objavljuje.

6. Kako bi ocijenio razvoj tržišnog natjecanja na tržištima roaminga na razini Unije, BEREC od državnih regulatornih tijela redovito prikuplja podatke o razvoju maloprodajnih i veleprodajnih naknada za govorne, SMS i podatkovne usluge u roamingu. Komisija se obavješćuje o navedenim podacima najmanje dvaput godišnje. Komisija ih objavljuje.

Amandman  219

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 3. – stavak 1. – točka ma (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U članku 3. stavku 1. dodaju se točke (ma) i (mb):

 

„(ma) primati obavijesti predane sukladno članku 3. Direktive 2002/20/EZ, održavati popis tih obavijesti te obavješćivati dotična državna regulatorna tijela o primljenim obavijestima;

 

(mb) dati mišljenja o mjerama koje namjeravaju donijeti državna regulatorna tijela prema članku 10. stavcima 5. i 6. Direktive 2002/20/EZ.”

Amandman  220

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 3. – stavak 1. – točka na (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) U članku 3. stavku 1. umeće se točka (na):

 

„(na) za poticanje razvoja politike i zakona Unije na području elektroničkih komunikacija, uključujući dostavljanjem mišljenja Komisiji poštujući sve planirane inicijative”

Amandman  221

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U članku 4., brišu su stavci 4. i 5.

Briše se.

Amandman  222

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Umeće se članak 4.a.:

Briše se.

[...]

 

Justification

In order to safeguard its independence from Member States and the Commission alike, it is critical to ensure that BEREC is led by one of its members.

Amandman  223

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Članak 6. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

[...]

 

Amandman  224

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 5.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Članak 7. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

[...]

 

Amandman  225

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Članak 8. stavci 2., 3. i 4. brišu se i zamjenjuju se kako slijedi:

Briše se.

[...]

 

Amandman  226

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 7.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Članak 9. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

[...]

 

Amandman  227

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Članak 10. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

[...]

 

Amandman  228

Prijedlog Uredbe

Članak 38. – točka 9.

Uredba (EU) br. 1211/2009

Članak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Umeće se članak 10.a.:

Briše se.

[...]

 

Amandman  229

Prijedlog Uredbe

Članak 39. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Klauzula o preispitivanju Komisija Europskom parlamentu i Vijeću u redovitim vremenskim razmacima podnosi izvješća o ocjeni i preispitivanju ove Uredbe. Prvo izvješće podnosi se najkasnije 1. srpnja 2018. Daljnja izvješća podnose se svake četiri godine nakon toga. Komisija po potrebi podnosi odgovarajuće prijedloge u svrhu izmjene ove Uredbe i usklađivanja drugih pravnih instrumenata, uzimajući u obzir posebno razvoj informacijskih tehnologija i napredak informacijskog društva. Izvješća se objavljuju.

Komisija provodi sveobuhvatnu ocjenu i pregled cjelokupnog regulatornog okvira za elektroničke komunikacije i predaje izvješće s prikladnim prijedlozima Europskom parlamentu i Vijeću do 30. lipnja 2016. kako bi omogućila da zakonodavac ima dovoljno vremena za prikladno analiziranje prijedloga i raspravu o njima.

 

Pregled se temelji na sveobuhvatnom javnom savjetovanju, kao i na ex post procjeni utjecaja regulatornog okvira od 2009. te temeljitoj ex ante procjeni očekivanog utjecaja prijedloga koji proizlaze iz ocjene.

 

Glavni ciljevi pregleda uključuju:

 

(i) osiguravanje da zamjenjive usluge podliježu istim pravilima, vodeći računa o definiciji usluga elektroničkih komunikacija iz članka 2. točke (c) Direktive 2002/21/EZ, radi postizanja jednake, jasne i dosljedne regulacije usluga elektroničkih komunikacija i usluga kojima se one zamjenjuju, uključujući u skladu s pristupom, svim aspektima zaštite potrošača, uključujući i prenosivost, kao i privatnošću i zaštitom podataka;

 

(ii) osiguravanje visoke razine zaštite potrošača i informiranijeg izbora potrošača preko povećane transparentnosti i pristupa jasnim i sveobuhvatnim informacijama, uključujući informacije o brzini dostave podataka i pokrivenosti mobilnih mreža;

 

(iii) osiguravanje da korisnici digitalnih usluga mogu nadzirati svoj digitalni život i podatke uklanjanjem prepreka za prebacivanje operativnih sustava bez gubitka aplikacija i podataka;

 

(iv) daljnje promicanje djelotvornog i održivog tržišnog natjecanja;

 

(v) omogućavanje stabilnog i održivog okvira za ulaganje;

 

(vi) osiguravanje usklađene, dosljedne i učinkovite primjene;

 

(vii) omogućavanje razvoja paneuropskih davatelja usluga i pružanje prekograničnih poslovnih usluga;

 

(viii) osiguravanje da regulatorni okvir odgovara digitalnom dobu i da stvara internetski ekosustav koji podupire cijelo gospodarstvo, i

 

(ix) povećanje povjerenja korisnika u unutarnje tržište elektroničkih komunikacija, uključujući mjerama provedbe budućeg regulatornog okvira za zaštitu osobnih podataka i mjerama za povećanje sigurnosti elektroničke komunikacije na unutarnjem tržištu.

 

Pregled između ostalog sadržava:

 

(i) obvezu univerzalne usluge, uključujući pregled potrebe za dodatnom obvezom pružanja širokopojasnog pristupa internetu prema poštenoj cijeni;

 

(ii) nadležnost državnih regulatornih tijela za sva pitanja, uključujući spektar, koja su obuhvaćena okvirom; ovlasti dane državnim regulatornim tijelima u državama članicama i opseg uvjeta neovisnosti državnih regulatornih tijela;

 

(iii) suradnju između državnih regulatornih tijela i državnih tijela za tržišno natjecanje;

 

(iv) simetrične obveze u vezi s pristupom mreži;

 

(v) pravila o učincima prenošenja tržišne snage i zajedničkom vladajućem položaju;

 

(vi) postupke revizije tržišta;

 

(vii) utjecaj usluga koje su zamjenjive uslugama elektroničkih komunikacija; uključujući jesu li potrebna pojašnjenja u vezi s postizanjem tehnološke neutralnosti okvira, kao i o opreci između usluga koje se tiču režima „informatičkog društva” i onih koje se tiču „elektroničkih komunikacija”;

 

(viii) nužnost ukidanja suvišnih propisa;

 

(ix) ukidanje propisa kada analiza tržišta pokaže da je dotično tržište zaista konkurentno te da postoje načini i sredstva za produljeno praćenje;

 

(x) iskustvo s nediskriminacijskim obvezama i rješenjima;

 

(xi) djelotvornost i funkcioniranje postupaka uspostavljenih u člancima 7. i 7.a Direktive 2002/21/EZ;

 

(xii) pokretanje postupka iz članka 7/7.a u slučajevima kada faza II. postupka nije izazvana povlačenjem nacrta mjere državnog regulatornog tijela ili kada državno regulatorno tijelo ne predloži rješavanje problema uočenog na određenom tržištu;

 

(xiii) djelotvornost i funkcioniranje postupka uspostavljenog u članku 19. Direktive 2002/21/EZ;

 

(xiv) transnacionalne usluge i operateri, uzimajući u obzir mogućnost da Komisija utvrdi transnacionalna tržišta u skladu s člankom 15. stavkom 4. Direktive 2002/21/EZ te usredotočenost na konkurentno pružanje komunikacijskih usluga poduzećima u EU-u i učinkovita i dosljedna primjena pravnog lijeka na poslovanja diljem EU-a;

 

(xv) utvrđivanje transnacionalnih tržišta kao prvi korak barem u pogledu poslovnih usluga; omogućavanje davateljima usluga da obavijeste BEREC o svojoj namjeri da poslužuju takva tržišta te BEREC-ovo nadziranje davatelja usluga koji poslužuju takva tržišta;

 

(xvi) područje primjene nadležnosti BEREC-a;

 

(xvii) jedinstvenu strukturu Unije za ovlaštenje i nadzor okvira u cjelini;

 

(xviii) aktivne i pasivne unose;

 

(xix) preporuku o odgovarajućim tržištima;

 

(xx) reguliranje opreme, uključujući povezivanje opreme i operativnih sustava;

 

(xxi) učinkovitost provedbe europskog broja za hitne službe „112”, uključujući posebice potrebne mjere za poboljšanje točnosti i pouzdanosti kriterija o mjestu s kojeg je poziv upućen;

 

(xxii) izvedivost uspostave „obrnutog „112” komunikacijskog sustava EU-a”;

 

(xxiii) učinak činjenice da je internet postao ključna infrastruktura za provođenje brojnih ekonomskih i društvenih aktivnosti.

Amandman  230

Prijedlog Uredbe

Članak 39.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 39.a

 

Prijenos

 

1. Države članice donose zakone, propise i upravne odredbe potrebne za usklađivanje s člancima 34., 35. i 36. najkasnije 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. O tom odmah obavješćuju Komisiju.

 

2. Kad države članice donose te odredbe, u njima se upućuje na ovu Uredbu ili se upućivanje na ovu Uredbu navodi prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

 

3. Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu na području koje obuhvaćaju članci 34., 35. i 36.

Amandman  231

Prijedlog Uredbe

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, članci 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30. primjenjuju se od 1. srpnja 2016.

Briše se.

Amandman  232

Prijedlog Uredbe

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman  233

Prijedlog Uredbe

Prilog II.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

EXPLANATORY STATEMENT

The single market for electronic communications is at the heart of the Digital Economy. In order for Europe to fully seize the growth, competitiveness and employment potential that the Digital Single Market has to offer, the role of telecommunications in providing innovation and connectivity across all sectors of the economy must be enhanced.

Indeed, the economies of scale of a telecoms market with 500 million inhabitants would allow the strengthening of the electronic communications sector and provide high-quality connectivity and innovative services to Europeans and all economic sectors, making Europe a strong global competitive player.

In March 2013 the European Council stressed the importance of the telecommunications sector for growth and employment, and entrusted the European Commission to present concrete measures for the establishment of a single market for electronic communications. The European Council conclusions the following October insisted in the “urgent need for an integrated single digital and telecoms market, benefiting consumers and companies”. The Commission’s proposal, presented in September, aimed at achieving that goal.

In the Rapporteur’s view the completion of the digital single market is a process that needs to move up a gear and the Commission proposal is an important step forward in that direction.

Nevertheless, taking outmost account of the stakeholder views received by the Rapporteur, she believes that some of the proposed measures should be subject to a deeper, structured public consultation and thorough ex-ante assessment of the expected impact and consequently be included in the next review of the framework for electronic communications.

The main proposals developed by the Rapporteur are:

Roaming

After three regulations, in a six year period, the Rapporteur proposes to finally abolish retail roaming charges for voice, SMS and data. This obligation on operators should come into force by the 1st of July 2016 and consequently does not hinder the principle of legal certainty.

In addition, the Rapporteur considers that the Commission proposal on tackling roaming through voluntary agreements, as an alternative to the current obligations of the Roaming III regulation, generates a high degree of uncertainty. We must not forget that the implementation of the Roaming III structural measures, such as decoupling (for which investment is already being made) must be implemented in less than 5 months.

Open Internet

The Rapporteur believes that enshrining into a Regulation the principle that internet should be open and available to all, as it was made clear in the 2007-2009 review of the framework, is crucial for the uniform application of this freedom throughout the Union. The Internet is open and should remain that way. Openness means accessible for all, individuals and businesses, buyers and sellers, providers and consumers at competitive prices. Consequently ISPs should not only be required to meet the basic needs of users; they should also be allowed to meet more specific user demand (services such as: broadcasting via Internet Protocol (IP-TV), video-conferencing and certain health applications), and to develop their own services and innovate themselves.

While the open internet provisions in the proposal are in line with current practices regarding reasonable traffic management, and that there is nothing in current Union law preventing agreements amongst end users and internet service providers on specialised services, the Rapporteur is of the opinion that the provisions in this regulation must ensure the transparency and non-discrimination principles. Consequently the rapporteur, while supporting the proposal from the Commission, has introduced certain clarifications and entrusted BEREC with the obligation of drafting proper guidelines for the uniform application of the open internet principle across the entire European Union.

Spectrum Policy

Taking into account that according to recent studies, by 2017: 85 % of the world's population will have 3G coverage, 50% will be covered by 4G, smartphone subscriptions are expected to reach 3 billion, and global data traffic to grow 15 times in comparison to today, it is clear that Radio spectrum is a critical resource for the internal market for mobile, wireless broadband and satellite communications in the Union and essential for the future competitiveness of the European Union. Consequently the Rapporteur welcomes the Commission’s proposals on spectrum policy. Indeed the Rapporteur firmly believes that it is crucial to address the conditions and procedures for granting spectrum licenses for wireless broadband communications, as well as the use of unlicensed spectrum. Furthermore, the process of authorising and making available the 800 MHz band for wireless broadband communications, with over half of the Member States having been granted a derogation by the Commission or otherwise failing to do so by the deadline laid down in the Radio Spectrum Policy Programme testifies to the urgency of action and also indicates a need for improvement in the Commission’s exercise of its powers.

Complementing the Commission proposal, the Rapporteur believes that trading and leasing of spectrum harmonised for wireless broadband communications increases flexibility and leads to more efficient allocation of spectrum resources and consequently has proposed measures to further facilitate and stimulate the dynamism of spectrum use.

Nevertheless the Rapporteur is of the opinion that additional clarity is needed regarding some of the new proposed guiding principles regarding the coordination and use of radio spectrum. The rapporteur suggests that possible inconsistencies with the already existing principles in the Framework and RSPP are further addressed in the parliamentary debate.

Freedom to provide electronic communications across the Union

Regarding the proposed provisions on “European providers for electronic communications” the Rapporteur believes they introduce a massively complex edifice involving an unpredictable supervisory structure. Any such proposal should undergo a deep and thorough consultation process and should consequently be analysed during the review of the entire framework. Nevertheless the Rapporteur has introduced a simple standardised notification to BEREC in order to ensure that carriers, that already benefit from a general authorisation scheme to provide services in another Member State, don’t suffer discrimination in similar circumstances in the treatment by different Member States and that consistent regulatory practices are applied in the single market.

BEREC

After thorough consideration of the Commission’s proposals to amend BEREC’s governance structure, and taking into account the professional work BEREC has performed since its establishment two years ago, the Rapporteur continuous to believe, as she did when drafting the Regulation establishing BEREC in 2009, that in order to safeguard its independence from Member States and the Commission alike, it is critical to ensure that BEREC is led by one of its members.

The Rapporteur’s proposals have focused on ensuring the continued effective work of BEREC by harmonising a minimum set of NRA competences, allowing all NRAs to be adequately equipped to fully participate in BEREC, and by extension improving BEREC’s ability to effectively fulfil its role.

Wholesale access products, ASQs and fixed and mobile international calls

Regarding the proposals on wholesale access products and ASQs, after carefully considering stakeholder views, the Rapporteur addresses these issues by requiring the Commission to conduct a comprehensive consultation and present proposals in the review of the entire framework.

In relation to fixed and mobile international calls the Rapporteur stresses that these are currently deregulated competitive markets that do not require regulation through EU intervention and consequently proposes to delete the related provisions.

Framework review

The Rapporteur believes that the Commission must perform a comprehensive evaluation and review of the entire framework for electronic communications, and shall submit a report with appropriate proposals to the European Parliament and the Council by 30 June 2016 in order to allow sufficient time for the co-legislators to analyse and debate the proposals properly.

The review shall be based on a full public consultation as well as on ex-post assessments of the impact of the framework since 2009 and a thorough ex-ante assessment of expected impacts of the options emanating from the review.

In addition, the Rapporteur believes that some of the proposed measures by the Commission should be subject to a deeper, structured public consultation and thorough ex-ante assessment of the expected impact and consequently be included in the next review of the framework for electronic communications.

MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (29.1.2014)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Malcolm Harbour

(*) Pridruženi odbor – članak 50. Poslovnika

SHORT JUSTIFICATION

In September 2013, the European Commission presented a proposal for a Regulation on the Single Market for electronic communications to achieve a Connected Continent.

The IMCO Committee will contribute to the Parliament's work on this proposal through a legislative opinion with exclusive competence on issues relating to users´ rights and consumer protection and shared competence with ITRE in aspects of “Open Internet Access”. We will also take a view on consumer aspects of the proposed revisions to the Roaming Regulation, but our input will be formulated as amendments to this draft after the ITRE report is released. In the short time available, your rapporteur has not examined in detail all the other aspects of the proposed Regulation, but focused only on those areas where IMCO has a direct role. Committee members may, of course, table amendments to his report on all other aspects. He has also left amendments to Recitals aside at this stage, and will propose amended recitals as our collaborative work with ITRE progresses.

In preparing this draft report your rapporteur has taken into account broad stakeholder concerns, giving particular attention to the views of consumer organisations and telecom regulators. He shares the concern of many that, while the objectives and ambitions of the proposal are laudable, the proposed instrument is too fragmented and lacking in strategic direction to achieve the goal of a Single EU Electronic Communications market. His opinion has drawn on the IMCO Committees’ extensive experience in the area of enhancing Consumer Rights, not just in the Electronic Communications sector, in making significant enhancements to the Commission proposal. He is confident that this approach will command wide support.

Securing the Open Internet

An important element of the Commission draft are measures to secure “Net Neutrality”, although this concept is not defined anywhere in the legal text. The IMCO Committee has extensive experience in this area, and the amendments it proposed in the 2009 revision of the Universal Services and Users’ Rights Directive remain the key provisions for EU Regulators to intervene to protect consumers from discriminatory behaviour and unfair service blocking.

The new proposals enhance those provisions and provide a clearer framework for Regulators to intervene. While your Rapporteur would have been happy to incorporate these as revisions to the existing Directive, the ITRE Rapporteur has made a strong case for these to be applied as a Regulation for consistent application across the EU. Your Rapporteur has accepted this strategy and made a number of proposals to clarify and improve the text, which will be jointly developed between the two Committees.

The legal instrument for Users’ Rights

The Commission proposal replaces many central provisions of the Universal Services and Users’ Rights Directive 2002/22/EC (subsequently amended by Directive 2009/136), by taking a number of the provisions and fully harmonising them in the form of a Regulation. It also centralises decisions on detailed implementing rules at the Commission level, removing direct accountability form National Regulatory Authorities. The Commissions justification for proposing this is the uneven implementation of the rules across all Member States. It does not attempt to base this approach on benefits to the Single Electronic Communications Market. Your rapporteur considers this to be entirely the wrong approach.

Extracting arbitrary elements of the existing regulatory framework will be confusing, while imposing maximum harmonisation in these areas will be a detriment to consumer protection. The IMCO Committee overturned the Commissions’ insistence on maximum harmonisation when it revised the Consumer Rights Directive in 2011 and in the fast moving world of electronic communications there is an even more persuasive argument that maximum harmonisation would be detrimental.

Moreover, the Commission is not tackling the real source of market fragmentation, which is the uneven performance of the Regulators in enforcing their existing obligations. Imposing a selection of new centralised regulatory requirements in countries where the Regulator is already underperforming on consumer enforcement is hardly a recipe for long term success! The Commission's proposal is also far too prescriptive in its content. It is the view of the rapporteur that dedicated national regulatory authorities are much better placed to enforce the rules, with support from BEREC. In this fast moving sector, they will be more aware of anticompetitive behaviour that urgently needs remedying.

While criticising the legal framework, your rapporteur recognises that the Commission proposal contains important improvements to Users Rights. He has therefore reformulated these into proposed amendments to the existing Directive, which could be easily and quickly transposed by all Member States.

Notably, your rapporteur has proposed that implementing rules be developed by BEREC, which is much better placed than the Commission to formulate detailed standards. He does not consider that Implementing Acts are an appropriate format for developing these measures.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Koristima jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija trebao bi se obuhvatiti širi digitalni ekosustav koji uključuje proizvođače opreme u Uniji, davatelje sadržaja i aplikacija te šire gospodarstvo, koje obuhvaća sektore poput bankarstva, automobilske industrije, logistike, maloprodaje, energetike i prometa, koji se u cilju povećanja produktivnosti oslanjaju na povezivanje, primjerice rasprostranjenim aplikacijama u oblaku, povezanim objektima i mogućnostima pružanja integriranih usluga za različite dijelove poduzeća. I tijela javne uprave i zdravstveni sektor trebali bi imati koristi od šire dostupnosti usluga e-vlada i e-zdravstvo. Na jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija može se povećati i ponuda kulturnih sadržaja i usluga te kulturna raznolikost općenito. Omogućivanje povezanosti preko elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga toliko je važno za šire gospodarstvo i društvo da treba izbjegavati regulatorna ili ostala neopravdana opterećenja tog sektora.

(5) Koristima jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija trebao bi se obuhvatiti širi digitalni ekosustav koji uključuje proizvođače opreme u Uniji, davatelje sadržaja, aplikacija i softvera te šire gospodarstvo, koje obuhvaća sektore poput bankarstva, automobilske industrije, logistike, maloprodaje, energetike i prometa, koji se u cilju povećanja produktivnosti oslanjaju na povezivanje, primjerice rasprostranjenim aplikacijama u oblaku, povezanim objektima i mogućnostima pružanja integriranih usluga za različite dijelove poduzeća. I tijela javne uprave i zdravstveni sektor trebali bi imati koristi od šire dostupnosti usluga e-vlada i e-zdravstvo. Na jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija može se povećati i ponuda kulturnih sadržaja i usluga te kulturna raznolikost općenito. Omogućivanje povezanosti preko elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga toliko je važno za šire gospodarstvo i društvo da treba izbjegavati regulatorna ili ostala neopravdana opterećenja tog sektora.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Na obradu osobnih podataka iz ove Uredbe trebalo bi se primjenjivati važeće zakonodavstvo Unije, osobito Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktiva 2002/58/EZ Eurpskog parlamenta i Vijeća1b, i nacionalno zakonodavstvo.

 

_________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.)

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Primjenom raznih nacionalnih politika stvaraju se nedosljednosti i rascjepkava se unutarnje tržište čime se sprečava uvođenje usluga na razini Unije i dovršenje unutarnjeg tržišta za bežične širokopojasne komunikacije. To bi osobito moglo stvoriti nejednake uvjete za pristup takvim uslugama, spriječiti tržišno natjecanje poduzeća osnovanih u različitim državama članicama te zakočiti ulaganja u naprednije mreže i tehnologije i razvoj inovativnih usluga, čime bi se građanima i poduzećima onemogućio pristup rasprostranjenim integriranim visokokvalitetnim uslugama, a operaterima bežičnog širokopojasnog pristupa uskratila korist povećane učinkovitosti bolje integriranih operacija širokih razmjera. Stoga bi se djelovanje na razini Unije u pogledu određenih aspekata dodjele radiofrekvencijskog spektra trebao pratiti razvoj široke integrirane pokrivenosti naprednih bežičnih širokopojasnih komunikacijskih usluga diljem Unije. Istovremeno bi države članice trebale zadržati prvo donošenja mjera za organiziranje svojih radiofrekvencijskih spektara za potrebe javnog reda, sigurnosti i obrane.

(18) Paket o telekomunikacijama iz 2009. uspostavlja načela upravljanja spektrom. On prepoznaje nadležnost država članica u odnosu na kulturnu i audiovizualnu politiku te ostavlja dovoljan opseg za djelovanje. Stoga bi aktivnosti na razini Unije u vezi s određenim aspektima dodjeljivanja radijskog spektra trebale nastaviti uvoditi dinamičan pristup upravljanju spektrom koji prepoznaje nadležnost država članica na tom području i poštuje kulturne, audiovizualne i medijske politike svake države članice. Potrebna je dovoljna fleksibilnost za uključivanje posebnih nacionalnih uvjeta, a države članice trebale bi zadržati pravo donošenja mjera za organiziranje svojih radiofrekvencijskih spektara za potrebe javnog reda, sigurnosti i obrane. U slučaju sporova među državama članicama u vezi s korištenjem radijskog spektra, Komisija može koordinirati i potpomagati pri rješavanju sporova.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) U kontekstu progresivne migracije na „sve-IP mreže”, zbog nedostupnosti proizvoda za povezivanje koji se temelje na IP protokolu za različite razrede usluga s osiguranom kvalitetom kojima se otvaraju komunikacijski kanali u mrežnim domenama i van granica mreže, u državama članicama i među njima, sprečava se razvoj aplikacija koje se temelje na pristupu ostalim mrežama i time se ograničavaju tehnološke inovacije. Osim toga, time se sprečava i širenje produktivnosti koje se povezuje s upravljanjem mrežama koje se temelje na IP-ju i proizvoda za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge te pružanje tih usluga, osobito poboljšane sigurnosti, pouzdanosti i fleksibilnosti, troškovne učinkovitosti i brže opskrbe, što pogoduje mrežnim operaterima, davateljima usluga i krajnjim korisnicima. Stoga je u osmišljavanju i dostupnosti tih proizvoda potreban usklađen pristup uz razumne uvjete uključujući, ako se to zahtijeva, mogućnost unakrsne opskrbe među predmetnim poduzećima koja se bave elektroničkim komunikacijama.

Briše se.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) Zbog nejednakosti u nacionalnoj provedbi pravila zaštite krajnjih korisnika u tom sektoru stvaraju se znatne prepreke na jedinstvenom digitalnom tržištu, osobitu u obliku povećanih troškova usklađivanja za davatelje elektroničkih komunikacija javnosti koji žele svoje usluge pružati diljem država članica. Osim toga, rascjepkanošću i nesigurnošću s obzirom na razinu zaštite zajamčene u različitim državama članicama potkopava se povjerenje krajnjih korisnika te ih se odvraća od kupnje elektroničkih komunikacijskih usluga u inozemstvu. Kako bi se ostvario Unijin cilj uklanjanja prepreka na unutarnjem tržištu potrebno je postojeće, različite nacionalne pravne mjere nadomjestiti jedinstvenim i potpuno usklađenim skupom mjera u tom sektoru kojima se stvara visoka jedinstvena razina zaštite krajnjih korisnika. Potpunim usklađivanjem pravnih odredaba ne bi trebalo spriječiti davatelje elektroničkih komunikacija javnosti da krajnjim korisnicima nude ugovorne sporazume koji nadilaze tu razinu zaštite.

Briše se.

Justification

Once the rules contained in this Proposal for a Regulation are transferred to the Universal Services Directive, there is no need to maintain the recitals of this Regulation which are linked to consumers’ rights.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) S obzirom na to da se ovom Uredbom usklađuju određena pravila u tom sektoru, ne treba dovoditi u pitanje opća pravila o zaštiti potrošača, utvrđena aktima Unije i nacionalnim zakonodavstvima o njihovom provedbi.

(41) Ovom se Uredbom ne trebaju dovoditi u pitanje opća pravila o zaštiti potrošača, utvrđena pravom Unije i nacionalnim zakonodavstvima o njihovoj provedbi.

Justification

Once the rules contained in this Proposal for a Regulation are transferred to the Universal Services Directive, there is no need to maintain the recitals of this Regulation which are linked to consumers’ rights.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) Ako se odredbe u poglavljima 4. i 5. ove Uredbe odnose na krajnje korisnike, one se ne bi trebalo primjenjivati samo na potrošače, već i na ostale kategorije krajnjih korisnika, prvenstveno mikropoduzeća. Na svoj pojedinačni zahtjev, krajnji korisnici usluge koji nisu potrošači trebali bi imati pravo na dogovaranje odstupanja od određenih odredaba u svojim pojedinačnim ugovorima.

Briše se.

Justification

Once the rules contained in this Proposal for a Regulation are transferred to the Universal Services Directive, there is no need to maintain the recitals of this Regulation which are linked to consumers’ rights.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47) Na otvorenom internetu davatelji elektroničkih komunikacija javnosti, unutar ugovorom dogovorenih ograničenja o količini podataka i brzini usluga internetskog pristupa, ne bi smjeli blokirati, usporavati ili diskriminirati određene sadržaje, aplikacije ili usluge ili njihove određene razrede ili snižavati njihovu kvalitetu osim kad je riječ o ograničenom broju opravdanih mjera upravljanja prometom. Te bi mjere trebale biti transparentne, razmjerne i nediskriminirajuće. Opravdanim upravljanjem prometom obuhvaćeno je sprečavanje teških kaznenih djela, uključujući dobrovoljne mjere davatelja za sprečavanje pristupa dječjoj pornografiji i njene distribucije. Umanjivanje učinaka zagušenja mreže trebalo bi smatrati opravdanim ako se zagušenje događa samo povremeno ili u iznimnim okolnostima.

(47) Na otvorenom internetu davatelji elektroničkih komunikacija javnosti ne bi smjeli blokirati, usporavati, diskriminirati određene sadržaje, aplikacije ili usluge ili njihove određene razrede ili snižavati njihovu kvalitetu, ili na druge načine utjecati na prijenos internetskog prometa, osim kad je riječ o ograničenom broju opravdanih mjera upravljanja prometom. Te bi mjere trebale biti transparentne, razmjerne i nediskriminirajuće te se ne bi smjele primjenjivati dulje no što je nužno potrebno. Opravdanim upravljanjem prometom obuhvaćeno je sprječavanje i što veće smanjenje učinaka zagušenja mreže, pod uvjetom da se istovjetne vrste prometa jednako obrađuju.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48) Tarife koje se temelje na količinama podataka smatraju se sukladnima načelu otvorenog interneta ako se njima krajnjima korisnicima omogućava odabir tarife koja odgovara njihovoj uobičajenoj potrošnji podataka na temelju transparentnim informacija o uvjetima i učincima takvog izbora. Istovremeno bi se tim tarifama davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebala omogućiti bolja prilagodba mrežnih kapaciteta očekivanim količinama podataka. Od ključne je važnosti da krajnji korisnici budu potpuno informirani prije no što pristanu na količinu podataka ili ograničenja brzine i primjenjive tarife, da stalno mogu pratiti svoju potrošnju i lako kupiti dodatne dostupne količine podataka ako to žele.

(48) Tarife koje se temelje na količinama podataka smatraju se sukladnima načelu otvorenog interneta ako se njima krajnjima korisnicima omogućava odabir tarife koja odgovara njihovoj uobičajenoj potrošnji podataka na temelju transparentnim informacija o uvjetima i učincima takvog izbora. Istovremeno bi se tim tarifama davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebala omogućiti bolja prilagodba mrežnih kapaciteta očekivanim količinama podataka. Od ključne je važnosti da krajnji korisnici budu potpuno informirani prije no što pristanu na količinu podataka ili ograničenja brzine i primjenjive tarife i da stalno mogu pratiti svoju potrošnju i lako kupiti dodatne dostupne količine podataka ako to žele. Na ugovorne ponuđene količine podataka i brzina ne bi smjeli utjecati nikakvi dodatni sporazumi o posebnim uslugama, koje krajnji korisnik zaključi, uzimajući u obzir odredbe članka 23. te Uredbe o otvorenom pristupu internetu kojima se utvrđuje da se bilo kakve posebne usluge nude kao dodatak uslugama pristupa internetu, ako je to primjenjivo i nije štetno za njihovu cjenovnu pristupačnost i kvalitetu.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50) Osim toga, postoji potražnja dijela davatelja sadržaja, aplikacija i usluga za pružanjem usluga prijenosa na temelju fleksibilnih parametara kvalitete, uključujući niže razine prioriteta za promet koji ne ovise o vremenu. Potrebno je davateljima sadržaja, aplikacija i usluga omogućiti da pregovaraju o fleksibilnoj kvaliteti razina usluga s davateljima elektroničkih komunikacija javnosti radi pružanja specijaliziranih usluga te se očekuje da će to imati važnu ulogu u razvoju novih usluga kao što su komunikacije strojeva (M2M). Istovremeno bi se tim dogovorima davateljima elektroničkih komunikacijskih usluga javnosti trebalo omogućiti bolje održavanje ravnoteže prometa i sprečavanje zagušenja mreže. Stoga bi davateljima sadržaja, aplikacija i usluga te davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebalo omogućiti slobodno sklapanje posebnih ugovora o uslugama o utvrđenim raznima kvalitete usluge ako takvi ugovori temeljito ne narušavaju opću kvalitetu usluga pristupa internetu.

(50) Osim toga, postoji potražnja dijela davatelja sadržaja, aplikacija i usluga za pružanjem usluga prijenosa na temelju parametara kvalitete, uključujući niže razine prioriteta za promet koji ne ovise o vremenu. Potrebno je davateljima sadržaja, aplikacija i usluga omogućiti da pregovaraju o posebnoj kvaliteti razina usluga s davateljima elektroničkih komunikacija javnosti radi pružanja specijaliziranih usluga te se očekuje da će to imati važnu ulogu u razvoju novih usluga kao što su komunikacije strojeva (M2M). Istovremeno bi se tim dogovorima davateljima elektroničkih komunikacijskih usluga javnosti trebalo omogućiti bolje održavanje ravnoteže prometa i sprečavanje zagušenja mreže. Stoga bi davateljima sadržaja, aplikacija i usluga te davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebalo omogućiti slobodno sklapanje posebnih ugovora o uslugama o utvrđenim raznima kvalitete usluge ako takvi ugovori ne narušavaju opću kvalitetu usluga otvorenog pristupa internetu.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51) Glavnu zadaću da krajnjim korisnicima osiguraju slobodno korištenje pristupa otvorenom internetu imaju državna regulatorna tijela. U tu svrhu državna regulatorna tijela trebala bi imati obvezu praćenja i izvješćivanja te osiguravanju sukladnosti davatelja elektroničkih komunikacija javnosti i dostupnosti nediskriminirajućih usluga pristupa internetu visoke kvalitete što ih specijalizirane usluge ne narušavaju. U izradi procjene o mogućem općem narušavanju usluga pristupa internetu, državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir parametre kvalitete poput parametara vremenskog rasporeda i pouzdanosti (latencija, varijacije kašnjenja, gubitak paketa), razina i učinaka zagušenja mreže, stvarne i najavljene brzine, pružanja usluga internetskog pristupa u odnosu na specijalizirane usluge te kvalitete sa stajališta krajnjih korisnika. Državna regulatorna tijela trebala bi imati ovlasti propisivanja najniže kvalitete usluga za sve ili pojedinačne davatelje elektroničkih komunikacija javnosti ako je to potrebno radi sprečavanja općeg narušavanja i pada kvalitete usluga pristupa internetu.

(51) Glavnu zadaću da krajnjim korisnicima osiguraju slobodno korištenje pristupa otvorenom internetu imaju državna regulatorna tijela. U tu svrhu državna regulatorna tijela trebala bi imati obvezu praćenja i izvješćivanja te osiguravanju sukladnosti davatelja elektroničkih komunikacija javnosti i dostupnosti nediskriminirajućih usluga pristupa internetu visoke kvalitete što ih specijalizirane usluge ne narušavaju. U izradi procjene o mogućem općem narušavanju usluga pristupa internetu, državna regulatorna tijela trebala bi uzeti u obzir parametre kvalitete poput parametara vremenskog rasporeda i pouzdanosti (latencija, varijacije kašnjenja, gubitak paketa), razina i učinaka zagušenja mreže, stvarne i najavljene brzine, pružanja usluga internetskog pristupa u odnosu na specijalizirane usluge te kvalitete sa stajališta krajnjih korisnika, uzimajući u obzir u najvećoj mogućoj mjeri sve smjernice BEREC-a o metodama mjerenja brzine usluga pristupa internetu, kvaliteti parametara usluga koje treba mjeriti te o primjeni opravdanih mjera upravljanja prometom. Državna regulatorna tijela trebala bi imati ovlasti propisivanja najniže kvalitete usluga za sve ili pojedinačne davatelje elektroničkih komunikacija javnosti ako je to potrebno radi sprečavanja općeg narušavanja i pada kvalitete usluga pristupa internetu.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52) Mjerama za bolju transparentnost i usporedivost cijena, tarifa, uvjeta i parametara kvalitete usluga, uključujuće one koje se odnose posebno na pružanje usluga pristupa internetu, trebala bi se povećati sposobnost krajnjih korisnika da odaberu najboljeg davatelja i tako u potpunosti iskoriste prednosti tržišnog natjecanja.

(52) Mjerama za bolju transparentnost i usporedivost cijena, tarifa, uvjeta i parametara kvalitete usluga, uključujuće one koje se odnose posebno na pružanje usluga pristupa internetu, trebala bi se povećati sposobnost krajnjih korisnika da odaberu najboljeg davatelja i tako u potpunosti iskoriste prednosti tržišnog natjecanja. Svi dobrovoljni programi certificiranja za interaktivne internetske stranice za usporedbu, vodiči ili slični alati trebaju biti neovisni od bilo kojeg davatelja usluga elektroničkih komunikacija, upotrebljavati jednostavan i jasan jezik, upotrebljavati potpune i ažurne informacije, imati transparentnu metodologiju, biti pouzdani i pritupačni u skladu sa Smjernicama za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja 2.0 te imati djelotvoran proces rješavanja pritužbi.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53) Krajnji korisnici trebali bi biti prije kupnje primjereno informirani o cijeni i vrsti ponuđene usluge. Informacije treba dati odmah prilikom spajanja poziva ako poziv na određeni broj ili prema određenoj usluzi podliježe posebnim uvjetima naplaćivanja kao što su usluge s posebnom tarifom. Ako je ta obveza nerazmjerna u pogledu trajanja i troška tarifnih informacija za davatelja usluga u usporedbi s prosječnim trajanjem poziva i troškovnim rizikom kojem je krajnji korisnik izložen, državna regulatorna tijela mogu odobriti odstupanja. Krajnji korisnici moraju biti informirani i o tome da li se za besplatni telefonski broj naplaćuju dodatne naknade.

Briše se.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54) Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi prikladno informirati krajnje korisnike između ostalog o njihovim uslugama i tarifama, parametara kvalitete usluge, pristupu hitnim službama i svim ograničenjima te o izboru usluga i proizvoda namijenjenih potrošačima s invaliditetom. Informacije trebaju biti jasne i transparentne, specifične za državu članicu u kojoj se pružaju usluge te ažurirane u slučaju svake promjene. Davatelji trebaju biti oslobođeni obveze davanja takvih informacija o ponudama o kojima se pregovara na pojedinačnoj osnovi.

(54) Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi prikladno informirati krajnje korisnike između ostalog o njihovim uslugama i tarifama, parametara kvalitete usluge, pristupu hitnim službama i svim ograničenjima te o izboru usluga i proizvoda namijenjenih potrošačima s invaliditetom. U slučaju tarifnih shema s unaprijed određenom količinom komunikacija, pružatelji usluga elektroničkih komunikacija javnost bi također trebali obavijestiti o mogućnosti potrošača i drugih krajnjih korisnika, koji to zatraže, da neiskorištenu količinu iz prethodnog obračunskog razdoblja prenesu u trenutačno obračunsko razdoblje. Informacije trebaju biti jasne i transparentne, specifične za državu članicu u kojoj se pružaju usluge te ažurirane u slučaju svake promjene. Davatelji trebaju biti oslobođeni obveze davanja takvih informacija o ponudama o kojima se pregovara pojedinačno.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56) Ugovori su važno sredstvo za krajnje korisnike jer im se osigurava visoka razina transparentnosti informacija i pravna sigurnost. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi krajnjim korisnicima dati jasne i sveobuhvatne informacije o svim osnovnim elementima ugovora prije no što ugovor za krajnjeg korisnika postane obvezujući. Informacije bi trebale biti obvezne i nepromijenjene osim u slučaju naknadnog dogovora krajnjeg korisnika i davatelja usluga. Komisija i nekoliko državnih regulatornih tijela nedavno su utvrdili znatna neslaganja između oglašene brzine usluga pristupa internetu i brzine stvarno dostupne krajnjim korisnicima. Stoga bi davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali prije sklapanja ugovora krajnje korisnike informirati o brzini i parametrima kvalitete usluga koju stvarno mogu isporučiti na glavnu adresu krajnjeg korisnika.

(56) Ugovori su važno sredstvo za krajnje korisnike jer im se osigurava visoka razina transparentnosti informacija i pravna sigurnost. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi krajnjim korisnicima dati jasne i sveobuhvatne informacije o svim osnovnim elementima ugovora prije no što ugovor za krajnjeg korisnika postane obvezujući. Informacije bi trebale biti obvezne i nepromijenjene osim u slučaju naknadnog dogovora krajnjeg korisnika i davatelja usluga. Komisija i nekoliko državnih regulatornih tijela nedavno su utvrdili znatna neslaganja između oglašene brzine usluga pristupa internetu i brzine stvarno dostupne krajnjim korisnicima. Stoga bi davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebali prije sklapanja ugovora krajnje korisnike informirati o brzini i parametrima kvalitete usluga koju stvarno mogu isporučiti na glavnu adresu krajnjeg korisnika. Za fiksne i mobilne podatkovne poveznice, uobičajeno dostupna brzina jest brzina komunikacijskih usluga koju bi korisnik mogao očekivati većinu vremena pri pristupu usluzi, neovisno o dobu dana. Uobičajeno dostupna brzina treba proizlaziti iz procijenjenih raspona brzina, prosječnih brzina, brzine tijekom vršnih sati i najmanje brzine. Metodologija treba biti utvrđena prema smjernicama BEREC-a i redovno revidirana i ažurirana kako bi odražavala tehnološki i infrastrukturni razvoj. Države članice moraju osigurati da pružatelji usluga krajnjim korisnicima prije zaključenja ugovora omoguće pristup usporednim informacijama o pokrivenosti mobilnih mreža, uključujući o različitim tehnologijama u njihovoj državi članici, kako bi se tim krajnjim korisnicima omogućilo da donose informirane odluke o kupnji.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57) Kad je riječ o terminalnoj opremi, u ugovorima trebala bi biti navedena sva ograničenja koja propisuje davatelj usluga za korištenje opreme, primjerice pokretnih uređaja sa zaključanim SIM-om, te sve naknade koje se plaćaju prilikom raskidanja ugovora prije dogovorenog isteka. Nakon dogovorenog isteka ugovora naknade ne bi trebalo naplaćivati.

(57) Kad je riječ o terminalnoj opremi, u ugovorima trebala bi biti navedena sva ograničenja koja propisuje davatelj usluga za korištenje opreme, primjerice pokretnih uređaja sa zaključanim SIM-om, te sve naknade koje se plaćaju prilikom raskidanja ugovora prije dogovorenog isteka. Nakon dogovorenog isteka ugovora naknade ne bi trebalo naplaćivati. U ugovorima se isto tako trebaju navesti dostupne vrste postprodajnih usluga, usluga održavanja i usluge podrške korisnicima. Kad je to moguće, te informacije također bi trebale sadržavati tehničke informacije, dostupne na zahtjev, u vezi s ispravnim funkcioniranjem terminalne opreme prema izboru krajnjeg korisnika. Pod uvjetom da nije utvrđena bilo kakva tehnička nekompatibilnost, ta informacija treba biti dostupna bez naknade.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58) Kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja pri primitku računa, korisnici bi morali biti u mogućnosti odrediti najviša financijska ograničenja za naknade povezane s korištenim pozivima i uslugama pristupa internetu. Ta pogodnost trebala bi biti besplatna i uz odgovarajuću obavijest kojom se omogućuje naknadna provjera kad se približe tom ograničenju. Nakon što dosegnu gornju granicu ograničenja, krajnji korisnici ne bi trebali više primati navedene usluge niti bi im se one trebale naplaćivati, osim ako posebno zatraže daljnje pružanje usluga na temelju dogovora s davateljem.

(58) Kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja pri primitku računa, za sva plaćanja usluga po ispostavljenom računu, krajnji bi korisnici morali biti u mogućnosti unaprijed odrediti najviša financijska ograničenja za naknade povezane s korištenim pozivima i uslugama pristupa internetu. Ta pogodnost trebala bi obuhvaćati odgovarajuću obavijest kojom se omogućuje naknadna provjera kad se približe tom ograničenju.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59) Iskustva država članica i nedavna studija koju je naručila Izvršna agencija za zdravlje i potrošače pokazali su da dugotrajni ugovori i automatska ili prešutna produljenja ugovorâ čine prepreku promjeni davatelja usluga. Stoga je poželjno da krajnji korisnici mogu bez dodatnih troškova raskinuti ugovor šest mjeseci nakon njegova sklapanja. U tom slučaju od krajnjih korisnika može se tražiti da davateljima usluga nadoknade preostalu vrijednost subvencionirane terminalne opreme ili vrijednost pro rata tempore svih ostalih promotivnih ponuda. Ugovori koji se prešutno produljuju trebali bi se moći raskinuti s obavijesnim rokom od mjesec dana.

Briše se.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63) Kako bi se poduprlo pružanje usluge „sve na jednom mjestu” i omogućio nesmetan prelazak za korisnike, taj postupak treba provoditi novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti. Zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne bi smio odgađati ili sprečavati postupak prelaska. Trebali bi se više koristiti automatski postupci te bi trebalo osigurati visoku razinu zaštite osobnih podataka. Na temelju dostupnosti transparentnih, točnih i pravovremenih informacija o prijenosu trebalo bi se povećati povjerenje krajnjih korisnika u prelazak te im omogućiti da se aktivnije uključe u tržišno natjecanje.

(63) Kako bi se omogućio nesmetan prelazak za krajnje korisnike, BEREC bi trebao biti ovlašten utvrditi smjernice kojima se određuju odgovornosti novog i zamijenjenog davatelja u postupcima prelaska i prijenosa broja, kojima se između ostalog osigurava da zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne odgađa ili sprečava postupak prelaska, da je postupak što je više moguće automatiziran te da je osigurana visoka razina zaštite osobnih podataka. Te smjernice trebale bi se baviti i pitanjem kako osigurati kontinuitet u iskustvu krajnjih korisnika, uključujući putem identifikatora poput adrese elektroničke pošte, primjerice, mogućnošću odabira opcije prosljeđivanja elektroničke pošte. Na temelju dostupnosti transparentnih, točnih i pravovremenih informacija o prijenosu trebalo bi se povećati povjerenje krajnjih korisnika u prelazak te im omogućiti da se aktivnije uključe u tržišno natjecanje.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64) Ugovori sa zamijenjenim davateljima elektroničkih komunikacija javnosti trebali bi se automatski poništiti nakon prelaska, a da se pri tom od krajnjeg korisnika ne zahtijevaju nikakvi dodatni postupci. U slučaju unaprijed plaćenih usluga, sva nepotrošena sredstva trebalo bi vratiti korisniku koji traži prelazak.

Briše se.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65) Krajnjim korisnicima treba omogućiti kontinuitet kad mijenjaju važne identifikatore kao što su adrese elektroničke pošte. U tu svrhu i kako se prepiska elektroničkom poštom ne bi izgubila, zamijenjeni davatelj usluge pristupa internetu trebao bi krajnjim korisnicima omogućiti da besplatno odaberu mogućnost prosljeđivanja elektroničke pošte u slučajevima kada se krajnji korisnik služi adresom elektroničke pošte kod zamijenjenog davatelja usluga.

Briše se.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 68.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(68) Kako bi se u obzir uzeli razvoj tržišta i tehnički razvoj, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba dodijeliti Komisiji u pogledu prilagodbe prilogâ. Od posebne je važnosti da Komisija u okviru svojeg pripremnog rada održi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu potrebnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Briše se.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71) Kako bi se osigurala dosljednost između cilja i mjera potrebnih za dovršenje jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija u skladu s ovom Uredbom i nekim posebnim postojećim zakonskim odredbama i kako bi se odrazili ključni elementi prakse donošenja odluka koja se razvija, potrebno je izmijeniti Direktivu 2002/21/EZ, direktive 2002/20/EZ i 2002/22/EZ i Uredbu br. 531/2012. To podrazumijeva osiguravanje toga da se u Direktiva 2002/21/EZ i povezane direktive tumače u vezi s ovom Uredbom, uvođenje većih ovlasti Komisije kako bi se osigurala dosljednost pravnih mjera koje se odnose na europske davatelje elektroničkih komunikacija sa znatnom tržišnom snagom u kontekstu europskog mehanizma savjetovanja, usklađivanje kriterija donesenih pri ocjenjivanju pojma i konkurentnosti odgovarajućih tržišta, prilagodba sustava obavješćivanja u skladu s Direktivom 2002/20/EZ u pogledu jedinstvenog europskog odobrenja te stavljanje izvan snage odredaba o minimalnom usklađivanju prava krajnjih korisnika predviđenih Direktivom 2002/22/EZ koje postaju suvišne zbog punog usklađivanja predviđenog ovom Uredbom.

(71) Kako bi se osigurala dosljednost između cilja i mjera potrebnih za dovršenje jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija u skladu s ovom Uredbom i nekim posebnim postojećim zakonskim odredbama i kako bi se odrazili ključni elementi prakse donošenja odluka koja se razvija, potrebno je izmijeniti Direktivu 2002/21/EZ, direktive 2002/20/EZ i 2002/22/EZ i Uredbu br. 531/2012. To podrazumijeva osiguravanje toga da se u Direktiva 2002/21/EZ i povezane direktive tumače u vezi s ovom Uredbom, uvođenje većih ovlasti Komisije kako bi se osigurala dosljednost pravnih mjera koje se odnose na europske davatelje elektroničkih komunikacija sa znatnom tržišnom snagom u kontekstu europskog mehanizma savjetovanja, usklađivanje kriterija donesenih pri ocjenjivanju pojma i konkurentnosti odgovarajućih tržišta, prilagodba sustava obavješćivanja u skladu s Direktivom 2002/20/EZ u pogledu jedinstvenog europskog odobrenja te stavljanje izvan snage odredaba o minimalnom usklađivanju prava krajnjih korisnika predviđenih Direktivom 2002/22/EZ koje postaju suvišne zbog usklađivanja predviđenog ovom Uredbom.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76) Osim toga, zahvaljujući nedavnom znatnom smanjenju cijena završavanja poziva diljem Unije trebalo bi doći do ukidanja dodatnih naknada za roaming za dolazne pozive.

(76) Radi pružanja jasnoće i pravne sigurnosti trebalo bi odrediti datum konačnog ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming čije je smanjenje započelo s Uredbom (EZ) br. 717/2007. Prije konačnog ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada, veleprodajne naknade trebalo bi i dalje smanjivati, a cijene završavanja poziva trebalo bi uskladiti diljem Unije radi omogućavanja uistinu jednakih uvjeta za telekomunikacijske operatore.

Justification

In a number of Member States average domestic price is below EUR 0,05. Keeping wholesale price for voice roaming at current level - EUR 0,05 after 1/07/2016, when operators will be obliged to charge roaming customers identically as domestic ones, would create serious distortions on the market. As mobile operators will compete from 2016 on a European market, mobile termination rates should be harmonised in order to level playing field for all companies.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) građani i poduzeća imaju pravo i mogućnost pristupiti konkurentnim, sigurnim i pouzdanim elektroničkim komunikacijskim uslugama, bez obzira na državu članicu u kojoj se pružaju, a da ih u tome ne sprečavaju prekogranična ograničenja ili neopravdani dodatni troškovi.

(b) građani i poduzeća imaju pravo i mogućnost pristupiti konkurentnim, sigurnim i pouzdanim elektroničkim komunikacijskim uslugama, bez obzira na državu članicu u kojoj se pružaju, a da ih u tome ne sprečavaju prekogranična ograničenja ili neopravdani dodatni troškovi i kazne.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uredbom se posebno utvrđuju regulatorna načela u skladu s kojima postupaju Komisija, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i nadležna državna tijela, svako u okviru svojih nadležnosti, u vezi s odredbama direktiva 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ:

2. Uredbom se posebno utvrđuju regulatorna načela u skladu s kojima postupaju Komisija, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i nadležna državna i regionalna tijela, svako u okviru svojih nadležnosti, u vezi s odredbama direktiva 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ:

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) načelo zalaganja za ulaganje u nove i poboljšane infrastrukture velikog kapaciteta i za inovacije u tom području, a koje se protežu diljem Unije i koje mogu zadovoljiti rastuću potražnju krajnjih korisnika;

(c) načelo zalaganja za ulaganje u nove i poboljšane infrastrukture velikog kapaciteta i za inovacije u tom području pazeći da se protežu diljem Unije i da mogu zadovoljiti rastuću potražnju krajnjih korisnika bez obzira na mjesto njihova poslovnog nastana na području Unije.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) usklađivanje pravila povezanih s pravima krajnjih korisnika i promicanje učinkovitog natjecanja na maloprodajnim tržištima, čime se stvara europski potrošački prostor za elektroničke komunikacije;

Briše se.

Justification

With the transfer of the consumer rights contained in this proposal for a Regulation to the Universal Services Directive, there is no need for them to remain in the draft regulation.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Odredbe ove Uredbe ne smiju dovoditi u pitanje pravnu stečevinu Unije u pogledu zaštite podataka i članaka 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluga (ASQ)” znači proizvod koji se na raspolaganje stavlja pri razmjeni podataka između internetskih protokola (IP), kojim se korisnicima omogućuje da uspostave IP komunikacijsku vezu između točke međusobnog povezivanja i najmanje jedne krajnje točke nepokretne mreže, i kojim se osiguravaju utvrđene razine učinka mreže s kraja na kraj za pružanje posebnih usluga krajnjim korisnicima na temelju isporuke utvrđene zajamčene kvalitete usluge, na temelju utvrđenih parametara;

Briše se.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) „usluga pristupa internetu” znači javno dostupna elektronička komunikacijska usluga kojom se omogućava povezivanje na internet te time povezivanje između gotovo svih krajnjih točaka povezanih na internet, bez obzira na korištenu mrežnu tehnologiju;

(14) „usluga pristupa internetu” znači javno dostupna elektronička komunikacijska usluga kojom se omogućava povezivanje na internet te između gotovo svih krajnjih točaka povezanih na internet, bez obzira na korištene mrežne tehnologije ili terminalnu opremu;

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) „specijalizirana usluga” znači elektronička komunikacijska usluga ili bilo koja druga usluga na temelju koje se može pristupiti posebnom sadržaju, aplikacijama ili uslugama, ili njihovoj kombinaciji, i čija se tehnička obilježja kontroliraju od jednog do drugog kraja, ili se mogu slati podaci određenom broju stranaka ili krajnjih točaka ili od njih podaci primati; i koja se ne oglašava ili nije u širokoj uporabi kao zamjena za uslugu pristupa internetu;

(15) „specijalizirana usluga” znači elektronička komunikacijska usluga koja je prilagođena za poseban sadržaj, aplikacije ili usluge, ili njihovu kombinaciju, uvođenjem upravljanja prometom kako bi se osigurala odgovarajuća razina kapaciteta i kvaliteta mreže, putem logički različitog kapaciteta i oslanjajući se na strogi nadzor pristupa, radi osiguravanja obilježja poboljšane kvalitete, koja se kontrolira od jednog do drugog kraja i ne oglašava ili ne koristi kao zamjena za usluge pristupa internetu;

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U skladu s jedinstvenim europskim odobrenjem koje podliježe samo obvezi obavješćivanja iz članka 4., europski davatelji elektroničkih komunikacija imaju pravo pružati elektroničke komunikacijske mreže i usluge u cijeloj Uniji i ostvarivati prava povezana s pružanjem tih mreža i usluga u svakoj državi članici u kojoj obavljaju djelatnost.

1. U skladu s jedinstvenim europskim odobrenjem koje podliježe samo obvezi obavješćivanja iz članka 4., svi davatelji elektroničkih komunikacija imaju pravo pružati elektroničke komunikacijske mreže i usluge u cijeloj Uniji i ostvarivati prava povezana s pružanjem tih mreža i usluga u svakoj državi članici u kojoj obavljaju djelatnost.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) poštuje pravila o zaštiti privatnosti, osobnih podataka, sigurnosti i integritetu mreža te transparentnosti u skladu s pravom Unije.

(f) poštuje pravila o zaštiti privatnosti, osobnih podataka, načelo zaštite podataka „data protection by design“, sigurnosti i integritetu mreža te transparentnosti u skladu s pravom Unije.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Briše se.

Proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge (ASQ)

 

(1) Svaki operater ima pravo pružati europski proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge kako je navedeno u stavku 4.

 

(2) Svaki operater ispunjava svaki opravdani zahtjev za pružanje europskog proizvoda za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge kako je navedeno u stavku 4. koji ovlašteni davatelj usluga elektroničkih komunikacija podnese u pisanom obliku. Odbijanje pružanja europskog proizvoda za povezivanje s osiguranom kvalitetom treba biti utemeljeno na objektivnim kriterijima. Operater razloge za svako odbijanje navodi u roku od jednog mjeseca od pisanog zahtjeva.

 

Opravdanim razlogom za odbijanje smatra se to što stranka koja je zatražila da joj se pruži europski proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge ne može ili ne želi staviti na raspolaganje, unutar Unije ili u trećim zemljama, europski proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge zatraženoj stranci pod razumnim uvjetima ako spomenuta stranka tako zatraži.

 

(3) Ako se zahtjev odbije ili se u roku od dva mjeseca od pisanog zahtjeva nije postigao dogovor o posebnim odredbama i uvjetima, uključujući cijenu, svaka stranka ima pravo to pitanje uputiti mjerodavnom državnom regulatornom tijelu na temelju članka 20. Direktive 2002/21/EZ. U tom slučaju može se primjenjivati članak 3. stavak 6. ove Uredbe.

 

(4) Pružanje proizvoda za povezivanje smatra se pružanjem europskog proizvoda za povezivanje s osiguranom kvalitetom ako se ostvaruje u skladu s najmanjim parametrima popisanima u Prilogu II. i kumulativno zadovoljava sljedeće materijalne zahtjeve:

 

(a) može se ponuditi kao proizvod visoke kvalitete bilo gdje u Uniji;

 

(b) omogućava davateljima usluga da zadovolje potrebe svojih krajnjih korisnika;

 

(c) odlikuje se troškovnom učinkovitosti, uzimajući u obzir postojeća rješenja koja se potencijalno pružaju na istim mrežama;

 

(d) odlikuje se operativnom učinkovitosti, posebno u pogledu ograničavanja u najvećoj mogućoj mjeri prepreka primjeni te troškova uvođenja za korisnike;

 

(f) i (e) osigurava da pravila o zaštiti privatnosti, osobnih podataka, sigurnosti i integritetu mreža te transparentnosti budu poštovana u skladu s pravom Unije.

 

(5) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. kako bi prilagodila Prilog II. u svjetlu tržišnog i tehnološkog razvoja te na taj način i dalje ispunjavala materijalne zahtjeve popisane u stavku 4.

 

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Poglavlje IV. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađena prava krajnjih korisnika

Prava korisnika na slobodan pristup internetu

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti ne smiju, osim ako je to objektivno opravdano, primjenjivati tarife za komunikacije unutar Unije s drugom državom članicom koje su više, osim ako je to objektivo opravdano:

Briše se.

(a) u pogledu nepokretnih komunikacija, tarifa za domaće komunikacije na velike udaljenosti;

 

(b) u pogledu pokretnih komunikacija, eurotarifa za uređene govorne i SMS komunikacije u roamingu utvrđene Uredbom (EZ) br. 531/2012.

 

Justification

As regards the fixed communications market, regulatory intervention is unjustified as there is no clear evidence of its usefulness. As regards mobile communication, this should be dealt with through the overall approach to Roaming as defined in the Roaming III Regulation.

Amandman 38

Prijedlog Uredbe

Članak 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 22.

Briše se.

Rješavanje prekograničnih sporova

 

1. Postupci za izvansudsko rješavanje sporova uspostavljeni u skladu s člankom 34. stavkom 1. Direktive 2002/22/EZ primjenjuju se i na sporove povezane s ugovorima između potrošača, te ostalih krajnjih korisnika, i davatelja elektroničkih komunikacija za javnost koji imaju poslovni nastan u drugoj državi članici u mjeri u kojoj su im takvi postupci dostupni. Na sporove iz područja primjene Direktive 2013/11/EU33 primjenjuju se odredbe te Direktive.

 

___________________

 

33 Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju sporova za potrošačke sporove i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ, SL L 165 od 18. lipnja 2013., str. 63.

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See amendments to Article 36 for details.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sloboda pružanja i korištenja otvorenog pristupa internetu te razumno upravljanje prometom

Otvoreni pristup internetu, specijalizirane usluge i razmjerno tehničko upravljanje prometom

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Krajnji korisnici imaju slobodu pristupa informacijama i njihove distribucije te pristupa sadržajima, korištenja aplikacija i usluga po svom izboru putem usluge pristupa internetu.

1. Krajnji korisnici imaju slobodu pristupa informacijama i njihove distribucije te pristupa sadržajima, korištenja aplikacija i uređaja, usluga i softvera po svom izboru, neovisno o njihovom podrijetlu ili odredištu, putem usluge pristupa internetu.

Krajnji korisnici imaju slobodu sklapati sporazume o količini podataka i brzini s davateljima usluga pristupa internetu i, u skladu s tim sporazumima u pogledu količine podataka, iskoristiti sve ponude davatelja internetskih sadržaja, aplikacija i usluga.

Davatelji usluga pristupa internetu ne ograničavaju niti sprečavaju krajnjim korisnicima uporabu bilo koje terminalne opreme za pristup i distribuiranje informacija i sadržaja putem njihove usluge pristupa internetu. To je u skladu s Direktivnom Europskog parlamenta i Vijeća 2014/.../EU1a* i ne dovodi u pitanje prava država članica da odobravaju prava na uporabu u skladu s člankom 5. Direktive 2002/20/EZ.

 

_________________

 

1a Direktiva 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L ..., .... str. ...).

 

* SL: unijeti broj Direktive (COD 2011/0283) te broj, datum usvajanja i uputu na objavu Direktive u bilješku br. 33a.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Krajnji korisnici pored toga imaju slobodu sklapanja ugovora o pružanju specijaliziranih usluga s povećanom kvalitetom usluge s davateljima elektroničkih komunikacija za javnost ili davateljima sadržaja, aplikacija ili usluga.

2. Krajnji korisnici pored toga imaju slobodu uživanja posebnih usluga koje pružaju davatelji usluga elektroničkih komunikacija ili davatelji sadržaja, aplikacija i usluga.

Kako bi se omogućilo pružanje specijaliziranih usluga krajnjim korisnicima, davatelji sadržaja, aplikacija i usluga te davatelji elektroničkih komunikacija za javnost imaju slobodu međusobnog sklapanja ugovora o prijenosu povezanih količina podataka ili prometu kao specijaliziranih usluga s definiranom kvalitetom usluge ili određenim kapacitetom. Pružanje tih specijaliziranih usluga ne smije ponavljano ili neprekidno narušavati opću kvalitetu usluga pristupa internetu.

Davateljima usluga elektroničkih komunikacija ili davateljima sadržaja, aplikacija i usluga dopušteno je nuditi specijalizirane usluge pod uvjetom da su takve ponude dodatne uz usluge pristupa internetu te da nisu štetne za njihovu dostupnost ili kvalitetu.

 

Da bi nadležna tijela mogla ocijeniti takvu moguću štetu, davatelji usluga elektroničkih komunikacija ili davatelji sadržaja, aplikacija i usluga trebaju tim tijelima na zahtjev ustupiti točne informacije o kapacitetima dodijeljenim tim dvjema vrstama usluga o kojima je riječ u drugom podstavku, kriterije na temelju kojih se dijeli kapacitet mreže i, ako je primjenjivo, obrazloženja o mjerama koje se provode radi sprječavanja narušavanja usluga pristupa internetu od strane posebnih usluga.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Korištenje sloboda predviđenih stavcima 1. i 2. olakšava se pružanjem potpune informacije u skladu s člankom 25. stavkom 1., člankom 26. stavkom 2. i člankom 27. stavcima 1. i 2.

4. Krajnjim korisnicima trebaju se pružiti potpune informacije u skladu s člankom 20. stavkom 2. i člankom 21. a Direktive 2002/22/EZ, uključujući informacije o primijenjenim razumnim mjerama upravljanja prometom koje mogu utjecati na pristup informacijama, sadržajima, aplikacijama i uslugama te njihovu distribuciju, kako je navedeno u stavku 1. i 2. ovoga članka.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. U granicama ugovorom dogovorenih količina podataka ili brzina usluge pristupa internetu, davatelji usluga pristupa internetu ne smiju ograničavati slobode predviđene stavkom 1. blokiranjem, usporavanjem, degradiranjem ili diskriminiranjem određenih sadržaja, aplikacija ili usluga ili njihovih određenih razreda, osim u slučajevima kada je potrebno primijeniti opravdane mjere upravljanja prometom. Opravdane su mjera upravljanja prometom transparentne, nediskriminirajuće, razmjerane i potrebne radi:

5. Davatelji usluga pristupa internetu ne smiju ograničavati slobode predviđene stavkom 1. diskriminirajući, ograničavajući ili na neki drugi način vršeći utjecaj na prijenos posebnog sadržaja, aplikacija ili usluga, ili njihovih određenih razreda, osim u slučajevima kada je potrebno primijeniti opravdane mjere upravljanja radi sprječavanja ili smanjenja učinaka zagušenja mreže, pod uvjetom da se s istovjetnim vrstama prometa jednako postupa, ili provedbe sudskog naloga.

 

Takve mjere uspostavljaju se transparentnim postupcima i ne smiju se zadržavati duže no što je to zaista potrebno i osiguravaju odgovarajuće mjere, posebno za osiguravanje da se sva ograničenja svode na ono što je potrebno; nediskriminirajuća su i proporcionalna.

 

Te mjere zaštite trebaju uključivati mogućnost sudskog pravnog lijeka.

a) provedbe zakonodavne odredbe ili sudskog naloga ili prevencije ili sprječavanja teških kaznenih djela;

 

b) očuvanja integriteta i sigurnosti mreže, usluga koje se pružaju putem te mreže i terminalne opreme krajnjih korisnika;

 

c) sprječavanja prijenosa neželjenih komunikacija krajnjim korisnicima koji su prethodno dali svoj pristanak za takve restriktivne mjere;

 

d) smanjenja učinaka privremenog ili iznimnog zagušenja mreže, pod uvjetom da se s istovjetnim vrstama prometa jednako postupa.

 

Opravdano upravljanje prometom podrazumijeva samo obradu podataka koja je potrebna i razmjerna za postizanje svrhe ovog stavka.

Opravdano upravljanje prometom podrazumijeva samo obradu podataka koja je potrebna i razmjerna za postizanje svrhe ovog članka.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Državna regulatorna tijela blisko prate i osiguravaju stvarnu sposobnost krajnjih korisnika da iskoriste slobode predviđene člankom 23. stavcima 1. i 2., usklađenost s člankom 23. stavkom 5. i stalnu dostupnost nediskriminirajućih usluga pristupa internetu na razinama kvalitete koje odražavaju napredak tehnologije i koje ne narušavaju specijalizirane usluge. Prate i, u suradnji s drugim nadležnim nacionalnim tijelima, učinke specijaliziranih usluga na kulturnu raznolikosti i inovacije. Državna regulatorna tijela o tom praćenju i svojim zaključcima podnose godišnje izvješće Komisiji i BEREC-u.

1. Državna regulatorna tijela, u suradnji s državnim tijelima za zaštitu podataka i drugim nadležnim tijelima, kad je potrebno, trebaju biti ovlaštena i zadužena za nadzor, u skladu s člankom 23. stavkom 5., primjene opravdanih mjera upravljanja prometom i, pomoću dostupnosti i pristupačnih nediskriminatornih usluga pristupa internetu, osigurati mogućnost krajnjim korisnicima da iskoriste slobode predviđene člankom 23. stavkom 1. i 2. U najvećoj mjeri moraju voditi računa o smjernicama BEREC-a navedenim u četvrtom podstavku stavka 2. ovog članka i u stavku 3.a članka 21. Direktive 2002/22/EZ. Kriteriji za određivanje razumnih mjera upravljanja prometom moraju biti podložni povremenom pregledu. Državna regulatorna tijela o tom praćenju, svojim zaključcima i poduzetim mjerama podnose godišnje izvješće Komisiji i BEREC-u. Ta se izvješća objavljuju.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se spriječilo opće narušavanje kvalitete usluga pristupa internetu ili zaštitila sposobnost krajnjih korisnika da pristupe sadržaju ili informacijama i da ih distribuiraju ili da koriste aplikacije i usluge po svom izboru, državna regulatorna tijela imaju ovlasti propisati zahtjeve u vezi s najnižom kvalitetom usluge davateljima elektroničkih komunikacija za javnost.

2. Kako bi se spriječilo narušavanje kvalitete usluga pristupa internetu ili zaštitila sposobnost krajnjih korisnika da pristupe sadržaju ili informacijama i da ih distribuiraju ili da koriste aplikacije, usluge i softver po svom izboru, državna regulatorna tijela imaju ovlasti propisati uvjete u vezi s najnižom kvalitetom usluge, i kad je primjenjivo, druge parametre kvalitete usluge, kako to određuju nacionalna regulatorna tijela, pružateljima elektroničkih komunikacija za javnost.

Državna regulatorna tijela, pravovremeno i prije propisivanja takvih zahtjeva, Komisiji podnose sažetak razloga za poduzimanje mjera, predviđene zahtjeve i predložene mjere. Te se informacije stavljaju na raspolaganje i BEREC-u. Komisija, nakon ispitivanja tih informacija, može iznijeti svoje primjedbe ili preporuke s tim u vezi, posebno kako bi osigurala to da predviđeni zahtjevi štetno ne utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Predviđeni zahtjevi ne donose se u razdoblju od dva mjeseca od kada Komisija primi potpune informacije, osim ako se Komisija i državna regulatorna tijela drugačije dogovore ili ako je Komisija obavijestila nacionalno regulatorno tijelo o skraćenju razdoblja ispitivanja ili je Komisija iznijela primjedbe ili preporuke. Državna regulatorna tijela u najvećoj mjeri uvažavaju primjedbe ili preporuke Komisije te Komisiju i BEREC obavještavaju o donesenim zahtjevima.

Državna regulatorna tijela, pravovremeno i prije propisivanja takvih zahtjeva, Komisiji podnose sažetak razloga za poduzimanje mjera, predviđene zahtjeve i predložene mjere. Te se informacije stavljaju na raspolaganje i BEREC-u. Komisija, nakon ispitivanja tih informacija, može iznijeti svoje primjedbe ili preporuke s tim u vezi, posebno kako bi osigurala to da predviđeni zahtjevi štetno ne utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Državna regulatorna tijela u najvećoj mjeri uvažavaju primjedbe ili preporuke Komisije te Komisiju i BEREC obavještavaju o donesenim zahtjevima.

 

Nacionalna regulatorna tijela uvode odgovarajuće postupke podnošenja pritužbi za pitanja u vezi s izvedbom usluge pristupa internetu za krajnje korisnike i davatelje sadržaja, aplikacija i usluga.

 

Do datuma ...*, BEREC nakon savjetovanja s dionicima i u suradnji s Komisijom treba utvrditi opće smjernice kojima se utvrđuju jedinstveni uvjeti za provedbu obveza nadležnih nacionalnih regulatornih tijela na temelju ovog članka, uključujući osobito provedbu opravdanih mjera upravljanja prometom.

 

_________________

 

*SL: Molimo umetnite datum primjene ove Uredbe.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju jedinstveni uvjeti za provedbu obveza nadležnih nacionalnih tijela na temelju ovog članka. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

Briše se.

Justification

The rapporteur is not in favour of dealing with these conditions through implementing acts. He proposes instead to delegate this task to BEREC, see amendment to Article 24(2).

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 25.

Briše se.

Transparentnost i objavljivanje informacija

 

1. Davatelji elektroničkih komunikacija za javnost, osim u slučaju pojedinačno dogovorenih ponuda, objavljuju transparentne, usporedive, primjerene i ažurirane informacije:

 

a) svoje ime, adresu i kontakte podatke;

 

b) za svaki tarifni plan ponuđene usluge i odgovarajuće parametre kvalitete usluge, cijene koje se primjenjuju (za potrošače uključujući poreze) i primjenjive naknade (za pristup, korištenje, održavanje i sve dodatne naknade) te troškove povezane s terminalnom opremom;

 

c) primjenjive tarife koje se odnose na bilo koji broj ili uslugu na koje se primjenjuju posebni cjenovni uvjeti;

 

d) kvalitetu svojih usluga, u skladu s provedbenim aktima predviđenima u stavaku 2.;

 

e) usluge pristupa internetu, ako su ponuđene, a navode se sljedeći podaci:

 

(i) stvarno dostupna brzina podataka za preuzimanje i učitavanje podataka u državi boravišta krajnjeg korisnika, uključujući tijekom vršnih sati;

 

(ii) razinu primjenjivih ograničenja količine podataka ako postoji; cijene povećanja dostupne količine podataka na ad hoc ili trajnoj osnovi; brzinu podataka, i njezin trošak, koja je dostupna nakon što se potroši primjenjiva količina podataka ako je ona ograničena; te načini na koji krajnji korisnici mogu u svakom trenutku pratiti trenutačnu razinu svoje potrošnje;

 

(iii) jasno i razumljivo objašnjenje o tome kako svako ograničenje količine podataka, stvarno dostupna brzina i ostali parametri kvalitete te istovremeno korištenje specijaliziranih usluga s povećanom kvalitetom usluge, mogu praktično utjecati na uporabu sadržaja, aplikacija i usluga;

 

(iv) informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa kako bi se izbjeglo zagušenje mreže te o tome kako bi ti postupci mogli utjecati na kvalitetu usluge i zaštitu osobnih podataka;

 

f) mjere koje su poduzete kako bi se krajnjim korisnicima s invaliditetom osigurao jednaki pristup, uključujući redovito ažurirane informacije o pojedinostima proizvoda i usluga koji su im namijenjeni;

 

g) svoje standardne odredbe i uvjete ugovora, uključujući najkraće ugovorno razdoblje, uvjete prijevremenog raskida ugovora i s time povezane naknade, postupke i izravne naknade povezane s prelaskom i prenosivosti broja i ostalih identifikatora te mehanizme naknada za odgodu ili zlouporabu prelaska;

 

h) pristup hitnim službama i podatke o mjestu s kojega je poziv upućen za sve ponuđene usluge, sva ograničenja povezana s hitnim službama na temelju članka 26. Direktive 2002/22/EZ te sve naknade s tim u vezi;

 

i) prava u pogledu univerzalne usluge, uključujući po potrebi pogodnosti i usluge navedene u Prilogu I. Direktivi 2002/22/EZ.

 

Informacije se objavljuju u jasnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na službenom jeziku odnosno jezicima države članice u kojoj se usluga nudi te se redovito ažuriraju. Dotični podaci također se, prije njihova objavljivanja, dostavljaju državnom regulatornom tijelu, na njegov zahtjev. Sve razlike u uvjetima koji se primjenjuju na potrošače i ostale krajnje korisnike trebaju se izričito navesti.

 

2. Komisija može donijeti provedbene akte u kojim se određuju metode mjerenja brzine usluga pristupa internetu, parametri kvalitete usluge i metode njihovog mjerenja te sadržaj, oblik i način objavljivanja informacija, uključujući moguće mehanizme za certificiranje kvalitete. Komisija može uvažiti parametre, definicije i metode mjerenja iz Priloga III. Direktivi 2002/22/EZ. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

 

3. Krajnji korisnici imaju pristup neovisnim alatima za ocjenu kojima ih se omogućava usporedba performansi usluga i pristupa elektroničke komunikacijske mreže te troška alternativnih obrazaca uporabe. U tu svrhu države članice uspostavljaju sustave dobrovoljnog certificiranja interaktivnih web-mjesta, vodiča i sličnih alata. Certificiranje se odobrava na temelju objektivnih, transparentnih i razmjernih zahtjeva, a posebno neovisnosti od svih davatelja elektroničkih komunikacija javnosti, korištenja jednostavnog jezika, pružanja potpunih i ažuriranih informacija te posjedovanja učinkovitog postupka za rješavanje pritužbi. Ako certificirane usluge usporedbe nisu dostupne na tržištu besplatno ili po razumnim cijenama, državna regulatorna tijela ili druga nadležna nacionalna tijela sama ili putem trećih strana stavljaju na raspolaganje te pogodnosti u skladu sa zahtjevima certificiranja. Informacije koje objave davatelji elektroničkih komunikacija javnosti trebaju, za potrebe stavljanja na raspolaganje usluga usporedbe, biti besplatno dostupne.

 

4. Na zahtjev relevantnih tijela javne vlasti, davatelji elektroničkih komunikacija besplatno distribuiraju informacije od javnog interesa krajnjim korisnicima, po potrebi te istim sredstvima koje uobičajeno koriste za komunikaciju s krajnjim korisnicima. U takvom slučaju odgovarajuća tijela javne vlasti dostavljaju te informacije davateljima elektroničkih komunikacija javnosti u standardnom format i mogu, inter alia, obuhvaćati sljedeće podatke:

 

(a) najčešće uporabe elektroničkih komunikacija za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja; posebno ako bi se time doveli u pitanje prava i slobode drugih, uključujući kršenje prava povezanih sa zaštitom podataka, autorskih i srodnih prava te njihove pravne posljedice; i

 

(b) načini zaštite od rizika za osobnu sigurnost i rizika od nezakonitog pristupa osobnim podacima pri korištenju usluga elektroničkih komunikacija.

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See amendments to Article 36 for details.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 26.

Briše se.

Zahtjevi u vezi s informacijama za ugovore

 

1. Prije nego što ugovor o pružanju povezivanja s javnom elektroničkom komunikacijskom mrežom ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga postane pravno obvezujući, davatelji elektroničkih komunikacija javnosti potrošačima i drugim krajnjim korisnicima, osim ako su se izričito drugačije dogovorili, pružaju barem sljedeće informacije:

 

(a) identitet, adresu i kontaktne podatke davatelja te, ako se razlikuju, adresu i kontaktne podatke za pritužbe;

 

(b) glavne značajke usluga koje se pružaju, uključujući posebno:

 

(i)za svaki tarifni plan ponuđene usluge, uključene količine komunikacija i sve odgovarajuće parametre kvalitete usluge, uključujući vrijeme uspostave priključka;

 

(ii)je li i u kojim je državama članicama omogućeno pristupanje hitnim službama i podacima o mjestu s kojega je poziv upućen te sva ograničenja pri pružanju hitnih službi u skladu s člankom 26. Direktive 2002/22/EZ;

 

(iii)vrste postprodajnih usluga, usluga održavanja i podrške korisnicima koje su dostupne, uvjeti i naknade povezani s tim uslugama te načini kontaktiranja s njima;

 

(iv)sva ograničenja koja je davatelj propisao povezana s uporabom pružene terminalne opreme, uključujući informacije o otključavanju terminalne opreme te sve pripadajuće naknade u slučaju raskida ugovora prije isteka najmanjeg ugovornog razdoblja;

 

(c) detalje o cijenama i tarifama (za potrošače uključujući poreze i moguće dodatne naknade koje treba platiti) te načini na koje se ažurirane informacije o svim primjenjivim tarifama i naknadama stavljaju na raspolaganje;

 

(d) ponuđeni načini plaćanja i sve razlike u troškovima koje proizlaze iz načina plaćanja te raspoložive mogućnosti za zaštitu transparentnosti računa i praćenje razine potrošnje;

 

(e) trajanje ugovora te uvjete njegova obnavljanja i raskidanja, uključujući;

 

(i)najmanju uporabu ili trajanje potrebno za korištenje promotivnih uvjeta;

 

(ii)naknade povezane s prelaskom i prenosivosti broja i ostalih identifikatora, uključujući mehanizme naknada za kašnjenje ili zlouporabu prelaska;

 

(iii) sve naknade za prijevremeni raskid ugovora, uključujući svaki povrat troškova povezanih s terminalnom opremom (na temelju uobičajenih metoda amortizacije) i druge promotivne pogodnosti (na osnovi pro rata temporis);

 

(f) sve naknade i mehanizme povrata sredstava, uključujući svako izričito upućivanje na statutarna prava krajnjih korisnika, koje se primjenjuju ako nisu zadovoljene razine kvalitete usluge iz ugovora;

 

(g) ako postoji obveza u skladu s člankom 25. Direktive 2002/22/EZ, mogućnosti izbora krajnjih korisnika hoće li se njihovi osobni podaci uključiti u imenik te dotični podaci;

 

(h) za krajnje korisnike s invaliditetom, pojedinosti o proizvodima i uslugama koji su im namijenjeni;

 

(i) način pokretanja postupaka za rješavanje sporova, uključujući prekogranične sporove, u skladu s člankom 34. Direktive 2002/22/EZ i člankom 22. ove Uredbe;

 

(j) vrste mjera koje davatelj može poduzeti kao odgovor na incidente povezane sa sigurnosti i integritetom ili prijetnje i slabosti.

 

2. Pored stavka 1., davatelji elektroničkih komunikacija javnosti pružaju krajnjim korisnicima, osim ako je krajnji korisnik koji nije potrošač na to pristao, barem sljedeće informacije u vezi sa svojim uslugama pristupa internetu:

 

(a) razinu primjenjivih ograničenja količine podataka ako postoji; cijene povećanja dostupne količine podataka na ad hoc ili trajnoj osnovi; brzinu podataka, i njezin trošak, koja je dostupna nakon što se potroši primjenjiva količina podataka ako je ona ograničena; te načine na koji krajnji korisnici mogu u svakom trenutku pratiti trenutačnu razinu svoje potrošnje;

 

(b) stvarno dostupna brzina podataka za preuzimanje i učitavanje podataka na glavnoj adresi krajnjeg korisnika, uključujući stvarne raspone brzine, prosječne brzine i brzinu tijekom vršnih sati, uključujući potencijalni učinak dopuštanja pristupa trećim stranama putem radijske lokalne mreže;

 

(c) ostale parametre kvalitete usluge;

 

(d) informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa kako bi se izbjeglo zagušenje mreže te o tome kako bi ti postupci mogli utjecati na kvalitetu usluge i zaštitu osobnih podataka;

 

(e)jasno i razumljivo objašnjenje o tome kako svako ograničenje količine podataka, stvarno dostupna brzina i ostali parametri kvalitete te istovremeno korištenje specijaliziranih usluga s povećanom kvalitetom usluge mogu praktično utjecati na uporabu sadržaja, aplikacija i usluga.

 

Informacije iz stavaka 1. i 2. pružaju se u jasnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na službenom jeziku države članice u kojoj u kojoj krajnji korisnik ima boravište te se redovito ažuriraju. Sastavni su dio ugovora i ne mogu se mijenjati osim ako se ugovorne stranke izrijekom drugačije dogovore. Krajnji korisnik dobiva primjerak ugovora u pisanom obliku.

 

4. Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se navode detalji o zahtjevima u vezi s informacijama popisani u stavku 2. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2.

 

5. Ugovor pored toga uključuje, na zahtjev mjerodavnog tijela javne vlasti, sve informacije iz članka 25. stavka 4. koje su ta tijela u tu svrhu dostavila o uporabi elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja te o načinima zaštite od rizika za osobnu sigurnost i nezakonite obrade osobnih podataka, a povezane su s pruženom uslugom.

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See amendments to Article 36 for details.

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 27.

Briše se.

Kontrola potrošnje

 

1. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti nude mogućnosti krajnjim korisnicima da odaberu besplatnu pogodnost primanja informacija o akumuliranoj potrošnji različitih elektroničkih komunikacijskih usluga izraženoj u valuti u kojoj krajnji korisnik te usluge plaća. Tom pogodnosti osigurava se da, bez suglasnosti krajnjeg korisnika, akumulirani troškovi tijekom određenog razdoblja uporabe, ne prelaze određeno financijskog ograničenje koje je krajnji korisnik postavio.

 

2. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti osiguravaju da se krajnjim korisnicima pošalje primjerena obavijest kada potrošnja usluga dosegne 80 % financijskog ograničenja postavljenog u skladu sa stavkom 1. U toj se obavijesti navodi postupak koji slijedi kako bi se pružanje tih usluga nastavilo, uključujući njihove troškove. Davatelj prestaje s pružanjem određenih usluga i njihovom naplatom krajnjem korisniku ako bi se u protivnom premašilo financijsko ograničenje, osim i kada krajnji korisnik zatraži nastavak pružanja ili obnavljanje pružanja tih usluga. Nakon što se dosegne financijsko ograničenje krajnji korisnik i dalje može primati pozive i SMS poruke te ima pristup besplatnim telefonskim brojevima i hitnim službama besplatnim pozivom na europski broj za hitne službe (112) do kraja obračunskog razdoblja.

 

3. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti omogućavaju krajnjim korisnicima neposredno prije spajanja poziva, besplatno i bez ikakvih troškova, pristup informacijama o primjenjivim tarifama koje se odnose na sve usluge na koje se primjenjuju posebni cjenovni uvjeti, osim ako je državno regulatorno tijelo odobrilo prethodno odstupanje iz razloga razmjernosti. Sve takve informacije pružaju se na usporediv način za sve te brojeve ili usluge.

 

4. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti nude mogućnosti krajnjim korisnicima da besplatno odaberu primanje računa s detaljnim ispisom.

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See amendments to Article 36 for details.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.

Briše se.

Raskid ugovora

 

1. U ugovorima sklopljenima između potrošača i davatelja elektroničkih komunikacija javnosti ne smije se odrediti najmanje trajanje ugovora duže od 24 mjeseca. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti nude mogućnosti krajnjim korisnicima da sklope ugovor u najduljem trajanju od 12 mjeseci.

 

2. Potrošači i drugi krajnji korisnici imaju pravo, osim ako su se drugačije dogovorili, raskinuti ugovor s obavijesnim rokom od mjesec dana ako je od sklapanja ugovora prošlo šest mjeseci ili više. Ne treba platiti nikakvu naknadu osim za preostalu vrijednost subvencionirane terminalne opreme vezane uz ugovor u trenutku sklapanja ugovora i naknade troškova pro rata temporis za bilo koju drugu promotivnu pogodnost koja je kao takva označena u trenutku sklapanja ugovora. Davatelj besplatno uklanja sva ograničenja u vezi s uporabom terminale opreme na drugim mrežama najkasnije po plaćanju te naknade.

 

3. Ako je u ugovorima ili u nacionalnom pravu predviđeno prešutno produljenje ugovornih razdoblja, davatelj elektroničkih komunikacija javnosti pravovremeno obavještava krajnjeg korisnika kako bi krajnji korisnik imao najmanje mjesec dana za suprotstavljanje tom prešutnom produljenju. Ako se krajnji korisnik ne usprotivi, smatra se da je ugovor stalan te ga krajnji korisnik može u svakom trenutku raskinuti s obavijesnim rokom od mjesec dana i bez ikakvih dodatnih troškova.

 

4. Krajnji korisnici imaju pravo raskinuti ugovor bez dodatnih troškova nakon obavijesti o promjeni ugovornih uvjeta koje predlaže davatelj elektroničkih komunikacija javnosti, osim ako se predložene promjene isključivo u korist krajnjeg korisnika. Davatelji krajnjim korisnicima pružaju odgovarajuću obavijest, u roku ne kraćem od mjesec dana, o svim izmjenama te ih u isto vrijeme obavješćuju o njihovom pravu na raskid ugovora bez dodatnih troškova u slučaju da ne prihvaćaju nove uvjete. Stavak 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

 

5. Svaka znatna i neprivremena razlika između stvarne performanse u pogledu brzine ili drugih parametara kvalitete i performanse koju je davatelj elektroničkih komunikacija javnosti naveo u skladu s člankom 26. smatra se za nesukladnost performanse za potrebe utvrđivanja pravnog lijeka koji krajnji korisnik može poduzeti u skladu s nacionalnim pravom.

 

6. Pretplata na dodatne usluge koje pruža isti davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne znači ponovni početak prvotnog ugovornog razdoblja, osim ako cijena dodatne usluge odnosno usluga znatno nadilazi cijenu prvotnih usluga ili se dodatne usluge nude po posebnoj promotivnoj cijeni povezanoj s obnavljanjem postojećeg ugovora.

 

7. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti primjenjuju takve uvjete i postupke za raskid ugovora kojima se ne postavljaju prepreke ili destimulira promjena davatelja usluga.

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See amendments to Article 36 for details.

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 29.

Briše se.

Vezane ponude

 

Ako vezane usluge ponuđene potrošačima uključuju barem vezu s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili jednom elektroničkom komunikacijskom uslugom, članci 28. i 30. ove Uredbe primjenjuju se na sve elemente tog paketa.

 

Justification

The rapporteur proposes a full deletion of this article. Although it is desirable to ensure that consumers are appropriately protected in relation to all elements in a bundle, the rapporteur believes that this is not the best way of achieving this, as the scope of the Telecoms Framework remains limited to electronic communication services and networks. A selective extension of scope (as suggested in Art 29) creates a legally blurry situation, the resolution of which would require a long list of consequential amendments across the rest of the Framework (none of which are being proposed).

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 30.

Briše se.

Prelazak i prenosivost brojeva

 

1. Svi krajnji korisnici s brojevima iz nacionalnog sustava dodjele brojeva koji to zatraže imaju pravo zadržati svoj broj odnosno brojeve neovisno o davatelju elektroničkih komunikacija javnosti koji pruža uslugu u skladu s dijelom C Priloga I. Direktivi 2002/22/EZ, pod uvjetom da je davatelj davatelj elektroničkih komunikacija javnosti u državi članici na koju se nacionalni sustav dodjele brojeva odnosi ili je europski davatelj elektroničkih komunikacija koji je nadležnom regulatornom tijelu matične države članice prijavio činjenicu da pruža ili namjerava pružati takve usluge u državi članici na koju se nacionalni sustav dodjele brojeva odnosi.

 

2. Određivanje cijena među davateljima elektroničkih komunikacija javnosti povezano s pružanjem usluge prenosivosti broja treba biti troškovno usmjereno, a ako postoje izravne naknade koje plaćaju krajnji korisnici, one ne smiju destimulirati krajnjeg korisnika od primjene davatelja usluga.

 

3. Prijenos brojeva i njihova aktivacija provodi se u najkraćem mogućem roku. Krajnjim korisnicima koji su sklopili ugovor o prijenosu broja novom davatelju taj se broj aktivira u roku od jednog radnog dana od sklapanja ugovora. Prekid usluge tijekom postupka prijenosa, ako do toga dođe, ne smije trajati duže od jednog radnog dana.

 

4. Novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti vodi postupke prelaska i prijenosa broja. Krajnji korisnici trebaju primiti primjerene informacije o prelasku prije i tijekom tog postupka te neposredno nakon njegovog završetka. Krajnje korisnike ne smije se prisiliti da prijeđu drugom davatelju protiv svoje volje.

 

5. Ugovori krajnjih korisnika sa zamijenjenim davateljima elektroničkih komunikacija javnosti automatski se raskidaju nakon završetka prelaska. Zamijenjeni davatelji elektroničkih komunikacija javnosti vraćaju sve preostale iznose potrošačima unaprijed plaćenih usluga.

 

6. Davatelji elektroničkih komunikacija javnosti koji odgode ili zlouporabe prelazak, uključujući nepružanjem informacija potrebnih za pravovremeni prijenos broja, obvezni su to nadoknaditi krajnjim korisnicima izloženima toj odgodi ili zlouporabi.

 

7. U slučaju da krajnji korisnik koji prelazi novo davatelju usluga pristupa internetu ima adresu elektroničke pošte koju mu je dodijelio zamijenjeni davatelj, taj zamijenjeni davatelj, na zahtjev krajnjeg korisnika, u razdoblju od 12 mjeseci besplatno prosljeđuje na bilo koju adresu elektroničke pošte koju je krajnji korisnik naveo sve komunikacije elektroničke pošte upućene na prethodnu adresu elektroničke pošte krajnjeg korisnika. Ta usluga prosljeđivanja poruka elektroničke pošte uključuje automatsku poruku svim pošiljateljima poruka elektroničke pošte kojim ih se obavješćuje o novoj adresi elektroničke pošte krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik ima mogućnost zatražiti da se njegova nova adresa elektroničke pošte u automatskoj poruci ne otkriva.

 

Nakon tog početnog razdoblja od 12 mjeseci, zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti nudi mogućnosti krajnjem korisniku da produlji razdoblje prosljeđivanja poruka elektroničke pošte te na to, po potrebi, obračunati naknadu. Zamijenjeni davatelj elektroničkih komunikacija javnosti ne smije prvotnu adresu elektroničke pošte krajnjeg korisnika dodijeliti drugom krajnjem korisniku u razdoblju od dvije godine nakon raskida ugovora, a u svakom slučaju u razdoblju u kojem je produljeno prosljeđivanje poruka elektroničke pošte.

 

8. Nadležna nacionalna tijela mogu uspostaviti opće postupke za prelazak i prijenos broja, uključujući propisivanje odgovarajućih sankcija za davatelje i naknada za krajnje korisnike. Pritom uzimaju u obzir neophodnu zaštitu krajnjih korisnika tijekom postupka prelaska te potrebu osiguranja njegove učinkovitosti.

 

Justification

The rapporteur proposes a deletion of this article as part of his overall approach of amending Directive 2002/22/EC instead of the provisions foreseen in the draft Regulation. See amendments to Article 36 for details.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U članku 2. drugom podstavku umeće se sljedeća točka:

 

„(fa) „novi davatelj elektroničkih komunikacija javnosti” znači davatelj elektroničkih komunikacija javnosti na kojeg se prenosi broj ili usluga;”

Justification

This provision inserts a new definition of "receiving provider of electronic communication to the public" as a new definition in article 2 of the USD Directive.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b) Naslov članka 20. zamjenjuje se sljedećim:

Ugovori

Zahtjevi u vezi s informacijama za ugovore;

Amandman  55

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak –1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c) U članku 20. umeće se sljedeći stavak:

 

„-1.a Države članice moraju osiguravati da se informacije iz stavaka 1. i 1.a prije zaključenja ugovora pružaju u jasnom, razumljivom i lako dostupnom obliku i ne dovodeći u pitanje uvjete utvrđene u Direktivi o pravima potrošača* o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija/ugovorima na daljinu. Potrošač i drugi krajnji korisnik koji to zatraži mora imati pristup primjerku ugovora na trajnom nosaču podataka.

 

Države članice mogu zadržati ili uvesti u svoje nacionalno pravo zahtjeve u pogledu jezika ugovornih informacija kako bi osigurale da potrošač ili drugi krajnji korisnik koji to zatraži te informacije dobro razumije.

 

_________________

 

* Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011, str. 64).ˮ

Amandman  56

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.d (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1d) U članku 20. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Države članice osiguravaju da, prilikom stupanja u pretplatnički odnos za korištenje usluga kojima se pruža priključak javnoj komunikacijskoj mreži i/ili javno dostupnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, potrošači ili krajnji korisnici koji to zatraže imaju pravo sklopiti ugovor s poduzećem ili poduzećima koji pružaju takve priključke i/ili usluge. U ugovoru se u jasnom, sveobuhvatnom i lako dostupnom obliku navode najmanje sljedeći podaci:

„1. Države članice osiguravaju da, prilikom stupanja u pretplatnički odnos za korištenje usluga kojima se pruža priključak javnoj komunikacijskoj mreži i/ili javno dostupnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, potrošači ili krajnji korisnici koji to zatraže imaju pravo sklopiti ugovor s poduzećem ili poduzećima koji pružaju takve priključke i/ili usluge. U ugovoru se navode najmanje sljedeći podaci:

(a) identitet i adresa poduzeća

(a) identitet, adresa i drugi kontaktni podaci poduzeća te, ako se razlikuju, adresa i kontaktni podaci za eventualne pritužbe;

(b) usluge koje se pružaju, uključujući posebno,

(b) glavne značajke usluga koje se pružaju, uključujući posebno,

 

(i) poseban tarifni plan ili planove na koje se primjenjuje ugovor i, za svaki tarifni plan, vrste ponuđenih usluga, uključujući obujam komunikacija;

— je li ili nije omogućen pristup hitnim uslugama i podacima o mjestu s kojega je poziv upućen te sva ograničenja pri pružanju hitnih usluga u skladu s člankom 26.

(ii) - pristup informacijama o hitnim uslugama i podacima o mjestu s kojega je poziv upućen za sve ponuđene usluge, i sva ograničenja povezana s pružanjem hitnih usluga u skladu s člankom 26.;

— informacije o svim ostalim uvjetima kojima se ograničava pristup i/ili korištenje usluga i aplikacija, ako su takvi uvjeti dopušteni u okviru nacionalnog prava u skladu s pravom Zajednice,

 

- minimalna ponuđena razina kvalitete usluga, tj. vrijeme za početni priključak te po potrebi drugi parametri kvalitete usluga, kako ih definiraju nacionalna regulatorna tijela,

(iii) minimalna ponuđena razina kvalitete usluga, tj. vrijeme za početni priključak te po potrebi drugi parametri kvalitete usluga, kako ih definiraju nacionalna regulatorna tijela,

— informacije o svim postupcima koje poduzeće provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa kako bi se punjenje i prepunjivanje mrežne poveznice te o tome kako bi ti postupci mogli utjecati na kvalitetu usluge;

 

vrste ponuđenih usluga održavanja i podrške korisnicima te načini kontaktiranja s njima;

(iv) vrste ponuđenih postprodajnih usluga, usluga održavanja i podrške korisnicima, uključujući, ako je izvedivo, tehničke informacije za ispravno funkcioniranje izabrane terminalne opreme krajnjeg korisnika, uvjeta i troškova tih usluga i načini kontaktiranja tih usluga,

sva ograničenja koja je davatelj propisao povezana s uporabom pružene terminalne opreme,

(v) (iv.) sva ograničenja koja je davatelj propisao povezana s uporabom pružene terminalne opreme, uključujući informacija o otključavanju terminalne opreme te sve pripadajuće naknade u slučaju raskida ugovora prije isteka najmanjeg ugovornog razdoblja;

(c) ako postoji obveza u skladu s člankom 25., mogućnosti izbora pretplatnika hoće li se njihovi osobni podaci uključiti u imenik te dotični podaci;

(c) kada u skladu s člankom 25. postoji obveza, mogućnosti odabira pretplatnika s obzirom na unošenje ili izostavljanje njihovih osobnih podataka u imenik, kao i njihove sposobnosti provjere, ispravka ili povlačenja njihova unosa;

(d) detalji o cijenama i tarifama, načini na koje se ažurirane informacije o svim primjenjivim tarifama i naknadama za održavanje mogu dobiti te ponuđeni načini plaćanja i sve razlike u troškovima koje proizlaze iz načina plaćanja;

(d) detalji o cijenama i tarifama, uključujući poreze i moguće dodatne naknade koje treba platiti, te načini na koje se ažurirane informacije o svim primjenjivim tarifama i naknadama za održavanje mogu dobiti;

 

(da) ponuđeni načini plaćanja i sve razlike u troškovima koje proizlaze iz odabranog načina plaćanja te raspoložive mogućnosti za zaštitu transparentnosti računa i praćenje razine potrošnje;

(e) trajanje ugovora te uvjeti obnavljanja i raskidanja usluga i ugovora, uključujući:

(e) trajanje ugovora te uvjeti obnavljanja i raskidanja usluga i ugovora, uključujući:

- najmanju uporabu ili trajanje potrebno za korištenje promotivnih uvjeta,

(i) najmanju uporabu ili trajanje potrebno za korištenje promotivnih uvjeta,

naknade povezane s prenosivosti broja i ostalih identifikatora,

(ii) naknade povezane s prelaskom i prenosivosti broja i ostalih identifikatora, uključujući mehanizme naknada i povrata sredstava za kašnjenje ili zlouporabu prelaska;

sve naknade za prijevremeni raskid ugovora, uključujući svaki povrat troškova povezanih s terminalnom opremom,

(iii) sve naknade za prijevremeni raskid ugovora, uključujući svaki povrat troškova povezanih s terminalnom opremom, na temelju uobičajenih metoda amortizacije i drugim promotivnim pogodnostima, na osnovi pro rata temporis,

(f) sve naknade i mehanizmi povrata sredstava koji se primjenjuju ako nisu zadovoljene razine kvalitete usluge iz ugovora;

(f) sve naknade i mehanizmi povrata sredstava, uključujući po potrebi izričito upućivanje na statutarna prava potrošača, koji se primjenjuju ako nisu zadovoljene razine kvalitete usluge iz ugovora;

(g) način pokretanja postupaka za rješavanje sporova u skladu s člankom 34.

(g) način pokretanja postupaka za rješavanje sporova, uključujući prekogranične sporove, u skladu s člankom 34.;

 

(ga) pojedinosti o tome kako korisnici s invaliditetom mogu dobiti informacije o proizvodima i uslugama koji su im namijenjeni;

(h) vrste mjera koje poduzeće može poduzeti kao odgovor na incidente povezane sa sigurnosti i integritetom ili prijetnje i slabosti.

(h) vrste mjera koje poduzeće može poduzeti kao odgovor na incidente povezane sa sigurnosti i integritetom ili prijetnje i slabosti.

Države članice mogu također zatražiti da ugovor uključuje sve informacije koje mjerodavno tijelo vlasti može dati u tu svrhu o uporabi elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja te o načinima zaštite od rizika za osobnu sigurnost, privatnost i osobne podatke, navedene u članku 21. stavku 4., a povezane su s pruženom uslugom.

Države članice mogu također zatražiti da ugovor uključuje sve informacije koje mjerodavno tijelo vlasti može dati u tu svrhu o uporabi elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja te o načinima zaštite od rizika za osobnu sigurnost, privatnost i osobne podatke, navedene u članku 21. stavku 4., a povezane su s pruženom uslugom.

Amandman  57

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.e (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1e) U članku 20. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a Osim informacija iz stavka 1., ako ugovor uključuje pružanje pristupa internetu, taj ugovor također uključuje sljedeće informacije:

 

(a) pojedinosti o cijenama jediničnih podataka, cijenama velikih količina podataka i primjenjivim pragovima vezanima za posebne tarifne planove ili tarifne planove na koje se ugovor odnosi. Za obujam podataka iznad pragova, jedinična cijena ili skupna cijena na ad hoc ili trajnoj osnovi te ograničenja brzine protoka podataka koje se mogu primijeniti na poseban tarifni plan ili planove na koje se primjenjuje ugovor;

 

(b) kako krajnji korisnici mogu pratiti svoje trenutne razine potrošnje, mogu li se i kako postaviti dobrovoljna ograničenja;

 

(c) za fiksne podatkovne poveznice, uobičajeno dostupna i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja podataka na lokaciji krajnjeg korisnika;

 

(d) za mobilne podatkovne poveznice, procijenjena i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja pri spajanju na bežičnu mrežu pružatelja usluge u državi članici u kojoj krajnji korisnik ima prebivalište;

 

(e) ostali parametri kvalitete usluge, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) ) .../...*;

 

(f) informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa, uključujući navođenje temeljnih metoda nadgledanja komunikacije koje se koriste za mjere razboritog upravljanja prometom i informacije o tome kako ti postupci mogu utjecati na kvalitetu usluge, privatnost krajnjeg korisnika i zaštitu osobnih podataka; i

 

(g) jasno i razumljivo objašnjenje o tome kako svako ograničenje količine podataka, brzina i ostali parametri kvalitete usluge mogu u praksi utjecati na usluge pristupa internetu, osobito na uporabu sadržaja, aplikacija i usluga.

 

__________________

 

* SL: Umetnuti broj te Uredbe.        

Amandman  58

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.f (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1f) Članak 20. stavak 2. briše se.

2. Države članice osiguravaju da pretplatnici imaju pravo povući se iz ugovora bez kazni ako od poduzeća koje pruža elektronske komunikacijske mreže i/ili usluge dobiju obavijest o promjeni ugovornih uvjeta koje ta poduzeća predlažu. Pretplatnici dobivaju odgovarajuću obavijest, u roku ne kraćem od mjesec dana, o svim promjenama te ih se u isto vrijeme obavješćuje o njihovom pravu na povlačenje iz ugovora bez kazni u slučaju da ne prihvaćaju nove uvjete. Države članice osiguravaju da su nacionalna regulatorna tijela u mogućnosti odrediti format takvih obavijesti.

 

Justification

The Rapporteur proposes a new article 20a on contract duration and termination. This provision is included there.

Amandman  59

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.g (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1g) U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.a Države članice mogu zadržati ili uvesti dodatne zahtjeve u pogledu ugovornih informacija za ugovore na koje se primjenjuje ovaj članak.ˮ

Amandman  60

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak – točka 1.h (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1h) U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.b BEREC mora izdati smjernice za uspostavu standardnih ugovornih informativnih obrazaca koji sadrže informacije koje se zahtijevaju u stavcima 1. i 1.a ovog članka.

 

Nacionalna regulatorna tijela mogu odrediti dodatne zahtjeve u vezi sa sadržajem, obrascem i načinom na koji se ugovorne informacije trebaju objavljivati, uključujući osobito isporuku podatkovnih brzina, uzimajući u obzir u najvećoj mjeri smjernice BEREC-a o metodama mjerenja brzine i o metodama sadržaja, obrasca i načina na koji se informacije objavljuju, kako je predviđeno u članku 21. stavku 3.a.”;

Amandman  61

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.i (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 20.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1i) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 20.a

 

Trajanje i prekid ugovora

 

1. Države članice osiguravaju da je maksimalno trajanje ugovora između potrošača i pružatelja elektronske komunikacije javnosti 24 mjeseca. Pružatelji javne elektroničke komunikacije moraju krajnjim korisnicima ponuditi mogućnost ugovora na 12 mjeseci.

 

2. Potrošač ima pravo povući se iz ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana nakon njegova zaključivanja u skladu s Direktivom 2011/83/EU.

 

3. Ako je u ugovoru ili u nacionalnom pravu predviđeno automatsko produljenje fiksnog ugovornog razdoblja (u odnosu na najmanje razdoblje), davatelj javnih elektroničkih komunikacija pravodobno obavještava potrošača kako bi on imao najmanje mjesec dana za protivljenje tom automatskom produljenju. Ako se potrošač ne usprotivi takvom automatskom produljenju, smatra se da je ugovor stalan te ga potrošač može u svakom trenutku raskinuti s obavijesnim rokom od mjesec dana i bez ikakvih dodatnih troškova osim troškova koji nastanu tijekom razdoblja obavijesnog roka.

 

4. Države članice trebaju osigurati da potrošači imaju pravo raskinuti ugovor bez dodatnih troškova nakon primitka obavijesti o promjeni ugovornih uvjeta koje predlaže davatelj javnih elektroničkih komunikacija, osim ako predložene promjene idu isključivo u korist krajnjeg korisnika. Davatelji potrošačima pružaju odgovarajuću obavijest, u roku ne kraćem od mjesec dana, o svim izmjenama te ih u isto vrijeme obavješćuju o njihovom pravu na raskid ugovora bez dodatnih troškova u slučaju da ne prihvaćaju nove ugovorne uvjete. Stavak 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

 

5. Svaka znatna razlika između stvarne izvedbe, do koje dolazi stalno ili redovito, u pogledu brzine ili drugih parametara kvalitete i izvedbe usluge koju je davatelj javnih elektroničkih komunikacija naveo u skladu s člankom 20. smatra se nesukladnošću izvedbe za potrebe utvrđivanja pravnog lijeka koji potrošač može poduzeti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

6. Države članice moraju osigurati da pretplata na dodatne usluge koje pruža isti davatelj javnih elektroničkih komunikacija ne smije značiti ponovni početak prvotnog ugovornog razdoblja, osim ako se dodatne usluge ne nude po posebnoj promotivnoj cijeni samo pod uvjetom da je ponovno započelo postojeće ugovorno razdoblje.

 

7. Države članice osiguravaju da davatelji elektroničkih javnih komunikacija primjenjuju takve uvjete i postupke za raskid ugovora kojima se ne postavljaju prepreke ili destimulira promjena davatelja usluga.

 

8. Ako vezane usluge ponuđene potrošačima uključuju barem vezu s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili nekom elektroničkom komunikacijskom uslugom, članci iz ovoga članka primjenjuju se na sve elemente tog paketa.

 

9. Države članice mogu zadržati ili uvesti dodatne zahtjeve kako bi osigurale veću razinu zaštite potrošača u pogledu ugovornih informacija za ugovore na koje se primjenjuje ovaj članak.ˮ

Amandman  62

Prijedlog Uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka 1.j (nova)

Direktiva 2002/22/EZ

Članak 21.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1j) Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

„Članak 21.

1. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu obvezati poduzeća koja pružaju javne elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektronske komunikacijske usluge objavljuju transparentne, usporedive, odgovarajuće i ažurirane informacije o primjenjivim cijenama i tarifama, o svim naknadama koje se plaćaju pri prekidu ugovora i o standardnim uvjetima u vezi s pristupom i korištenjem usluga koje ona pružaju krajnjim korisnicima i potrošačima u skladu s prilogom II. Takve se informacije objavljuju u jasnom, sveobuhvatnom i lako dostupnom obliku. Nacionalna regulatorna tijela mogu odrediti dodatne uvjete u vezi s oblikom u kojem se te informacije trebaju objavljivati.

1. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu obvezati poduzeća koja pružaju javne elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektronske komunikacijske usluge objavljuju transparentne, usporedive, odgovarajuće i ažurirane informacije o primjenjivim cijenama i tarifama, o svim naknadama koje se plaćaju pri ranom prekidu ugovora i o standardnim uvjetima u vezi s pristupom i korištenjem usluga koje ona pružaju krajnjim korisnicima u skladu s prilogom II. Takve se informacije objavljuju u jasnom, sveobuhvatnom i lako dostupnom obliku te se redovito ažuriraju. Sve razlike u uvjetima koji se primjenjuju na potrošače i ostale krajnje korisnike, koji to zahtijevaju, trebaju se izričito navesti. Nacionalna regulatorna tijela mogu odrediti dodatne uvjete u vezi s oblikom u kojem se te informacije trebaju objavljivati, koji posebice mogu uključivati uvođenje jezičnih zahtjeva kako bi se osiguralo da takve informacije lako razumiju potrošači i drugi krajnji korisnici koji to zatraže.” Države članice osiguravaju da su davatelji javnih elektroničkih komunikacija obvezni na zahtjev dati te informacije mjerodavnom nacionalnom tijelu prije njihove objave.

2. Nacionalna regulatorna tijela potiču pružanje podataka kako bi se omogućilo krajnjim korisnicima i potrošačima da naprave neovisnu ocjenu troška alternativnih mogućnosti uporabe, npr. putem interaktivnih vodiča ili sličnih tehnika. Ako takve opcije nisu dostupne na tržištu besplatno ili u razumnoj cijeni, države članice osiguravaju da su nacionalna regulatorna tijela u mogućnosti sama ili pomoću treće strane putem javne nabave dati na raspolaganje takve vodiče ili tehnike Treće strane imaju pravo besplatno koristiti informacije koje objavljuju poduzeća koja pružaju elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektronske komunikacijske usluge u svrhu prodaje ili davanja na raspolaganje takvih interaktivnih vodiča ili sličnih tehnika.

2. Nacionalna regulatorna tijela trebaju osigurati da potrošači i drugi krajnji korisnici, koji to zatraže, imaju pristup neovisnim alatima za ocjenu kojima im se omogućava usporedba performansi usluga i pristupa elektroničke komunikacijske mreže te troška alternativnih obrazaca uporabe. Ako takve opcije nisu dostupne na tržištu besplatno ili u razumnoj cijeni, države članice osiguravaju da su nacionalna regulatorna tijela u mogućnosti sama ili pomoću treće strane putem javne nabave dati na raspolaganje takve vodiče ili tehnike Treće strane imaju pravo besplatno koristiti informacije koje objavljuju poduzeća koja pružaju elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge u svrhu prodaje ili davanja na raspolaganje takvih neovisnih alata za procjenu.

 

2.a Države članice osiguravaju da nacionalna nadzorna tijela, pod vodstvom BEREC-a i nakon savjetovanja s zainteresiranim stranama, uspostavljaju dobrovoljni sustav certifikacije za interaktivne internetske stranice za usporedbu, vodiče i slične alate, na temelju objektivnih, transparentnih i razmjernih zahtjeva, uključujući posebno neovisnost od bilo kojeg davatelja javnih elektroničkih komunikacija.ˮ

3. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu obvezati poduzeća koja pružaju javne elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektronske komunikacijske usluge da između ostalog:

3. Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela mogu obvezati poduzeća koja pružaju javne elektronske komunikacijske mreže i/ili javno dostupne elektronske komunikacijske usluge da između ostalog:

(a) obavijeste pretplatnike o primjenjivim tarifama u vezi s bilo kojim brojem ili uslugom koja podliježe posebnim uvjetima naplaćivanja; za određene kategorije usluga državna regulatorna tijela mogu tražiti da se te informacije pruže neposredno prije spajanja poziva;

(a) obavijeste krajnje korisnike o primjenjivim tarifama u vezi s bilo kojim brojem i uslugom koja podliježe posebnim uvjetima naplaćivanja; za određene kategorije usluga državna regulatorna tijela mogu tražiti da se te informacije pruže neposredno prije spajanja poziva;

(b) obavijeste pretplatnike o bilo kojoj promjeni u pristupu hitnim uslugama ili podacima o mjestu s kojeg je poziv upućen u usluzi na koju su se pretplatili;

(b) pruže krajnjim korisnicima informacije o pristupu hitnim službama i podacima o mjestu s kojeg je poziv upućen za sve ponuđene usluge, i sva ograničenja povezana s hitnim službama na temelju članka 26., te osiguraju pravovremenu obavijest o svim promjenama;

(c) obavijeste pretplatnike o svim promjenama u uvjetima kojima se ograničava pristup i/ili korištenje usluga i aplikacija, ako su takvi uvjeti dopušteni u okviru nacionalnog prava u skladu s pravom Zajednice,

 

(d) pruže informacije o svim postupcima koje davatelj provodi radi mjerenja i oblikovanja prometa kako bi se izbjegli punjenje i prepunjivanje mrežne poveznice te o tome kako bi ti postupci mogli utjecati na kvalitetu usluge;

 

 

(da) pruže informacije o uslugama pristupa internetu, ako su ponuđene, a navode se sljedeći podaci:

 

(i) za fiksne podatkovne poveznice, uobičajeno dostupna i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja podataka na glavnoj lokaciji krajnjeg korisnika u državi članici u kojoj ima prebivalište; za mobilne podatkovne poveznice, procijenjena i najmanja brzina preuzimanja i učitavanja pri spajanju na bežičnu mrežu pružatelja usluge u državi članici u kojoj krajnji korisnik ima prebivalište;