JELENTÉS az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

20.3.2014 - (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Pilar del Castillo Vera
A vélemények előadói (*):
Malcolm Harbour, Belső piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke


Eljárás : 2013/0309(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0190/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0190/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0627),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0267/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0190/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról

az elektronikus hírközlés egységes európai piacára vonatkozó intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv, az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet, továbbá a 243/2012/EU határozat módosításáról

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Európának minden növekedési forrást ki kell használnia ahhoz, hogy a válságból kilábalhasson, munkahelyeket teremthessen, és visszanyerhesse versenyképességét. Az Európa 2020 stratégia célja a növekedés újraindítása és a munkahelyteremtés az Unióban. Az Európai Tanács 2013. tavaszi ülésén hangsúlyozta a digitális egységes piac fontosságát a növekedés szempontjából, és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egységes piacának létrehozására irányuló konkrét intézkedések mielőbbi elfogadására szólított fel. Az Európa 2020 stratégia céljaival és e felszólítással összhangban e rendelet célja az elektronikus hírközlés egységes piacának a létrehozása az elektronikus hírközlés meglévő uniós keretszabályozásának a kiegészítése és kiigazítása révén.

(1) Európának minden növekedési forrást ki kell használnia ahhoz, hogy a válságból kilábalhasson, munkahelyeket teremthessen, és visszanyerhesse versenyképességét. Az Európa 2020 stratégia célja a növekedés újraindítása és a munkahelyteremtés az Unióban. A digitális szféra ráadásul mára a közélet tereinek részévé vált, ahol a határokon átnyúló kereskedelemnek új formái jönnek létre, és ahol az európai vállalatok előtt a digitális világgazdaságban új üzleti lehetőségek nyílnak meg, miközben innovatív módon fejlődik a piac és társadalmi, illetve kulturális párbeszédre is sor kerül. Az Európai Tanács 2013. tavaszi ülésén hangsúlyozta a digitális egységes piac fontosságát a növekedés szempontjából, és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egységes piacának létrehozására irányuló konkrét intézkedések mielőbbi elfogadására szólított fel. Az Európa 2020 stratégia céljaival és e felszólítással összhangban e rendelet célja az elektronikus hírközlés egységes piaca létrehozásának elősegítése az elektronikus hírközlés meglévő uniós keretszabályozásának bizonyos szempontú kiegészítése és kiigazítása, valamint e keretszabályozás következő felülvizsgálata általános tartalmának, céljának és ütemezésének meghatározása révén.

Indokolás

A transzatlanti jogalkotói párbeszéd „Kiberbiztonság és az internettel kapcsolatos kérdések – Egy transzatlanti cselekvési keret létrehozása” című nem hivatalos munkadokumentumának megfelelően.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Már az európai digitális menetrendben – az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezésében – is felismerésre került, hogy az IKT és a hálózati kapcsolatok gazdasági és társadalmi fejlődésünk nélkülözhetetlen alapját jelentik. Ahhoz, hogy Európa a digitális átalakulás előnyeit kihasználhassa, az Uniónak létre kell hoznia az elektronikus hírközlés valamennyi ágazatra és Európa egészére kiterjedő, dinamikus, egységes piacát. Egy valóban egységes elektronikus hírközlési piac az innovatív és „intelligens” digitális gazdaság gerincét alkothatja, és az online szolgáltatások határokon átnyúló szabad áramlását biztosító, digitális egységes piac alapját képezheti.

(2) Már az európai digitális menetrendben – az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezésében – is felismerésre került, hogy az IKT és a hálózati kapcsolatok gazdasági és társadalmi fejlődésünk nélkülözhetetlen alapját jelentik. Ahhoz, hogy Európa a digitális átalakulás előnyeit kihasználhassa, az Uniónak létre kell hoznia az elektronikus hírközlés valamennyi ágazatra és Európa egészére kiterjedő, dinamikus, egységes piacát. Egy valóban egységes elektronikus hírközlési piac az innovatív és „intelligens” digitális gazdaság gerincét alkothatja, és nyílt, szabvány szerinti, átjárható egységes keretben az online szolgáltatások határokon átnyúló szabad áramlását biztosító, digitális egységes piac alapját képezheti.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes egységes piacának biztosítania kell, hogy minden uniós fogyasztó számára szabadon lehessen elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtani, hogy minden végfelhasználó a piacon elérhető legjobb ajánlatot választhassa, és hogy megszűnjenek a piacoknak az országhatárok mentén való szétszabdaltsága miatti akadályok. Az elektronikus hírközlés jelenlegi keretszabályozása nem kezeli maradéktalanul ezt a széttagoltságot: nemzeti, nem pedig az Unió egészére kiterjedő általános felhatalmazási rendszerek működnek, a frekvenciakijelölés nemzeti szinten történik, a különböző tagállamokban eltérő hozzáférési termékek állnak az elektronikus hírközlési szolgáltatók rendelkezésére, és az ágazatban alkalmazott fogyasztóvédelmi szabályok sem egységesek. Az uniós szabályozás sok esetben pusztán alapszintű, és gyakran eltérő módon kerül végrehajtásra a tagállamokban.

(3) Biztosítani kell, hogy minden uniós fogyasztó számára szabadon lehessen elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtani, hogy minden felhasználó a piacon elérhető legjobb ajánlatot választhassa, és hogy megszűnjenek a piacoknak az országhatárok mentén való szétszabdaltsága miatti akadályok. Az elektronikus hírközlés jelenlegi keretszabályozása – miközben elismeri és lehetővé teszi az eltérő feltételeket a tagállamokban – egyéb okok miatt nem kezeli maradéktalanul ezt a széttagoltságot: az általános felhatalmazási rendszer végrehajtása tagállamonként eltérő, a frekvenciakijelölés nemzeti szinten történik, és az ágazatban alkalmazott fogyasztóvédelmi szabályok sem egységesek. Például, noha az engedélyezési irányelv korlátozza az előírható információk típusait, 12 tagállam további – például a folytatni kívánt tevékenységtípusok osztályozására, a tevékenység földrajzi kiterjedésére, a célpiacra, a vállalat felépítésére, ezen belül a részvényesek és a részvényesek részvényeseinek nevére, a Kereskedelmi Kamara igazolására, valamint a vállalkozás képviselőjének bűnügyi nyilvántartás szerinti adataira vonatkozó – adatokat kér. Az ezekhez hasonló kiegészítő követelmények rámutatnak annak fontosságára, hogy a Bizottság a jogsértési eljárások tekintetében határozott politikát folytasson.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A valóban egységes elektronikus hírközlési piacnak a piaci integráció és a határokon átnyúló szolgáltatáskínálat előmozdítása révén ösztönöznie kell a versenyt, a beruházást és az innovációt az új és továbbfejlesztett hálózatok és szolgáltatások terén. Ezáltal elő kell segítenie az európai digitális menetrendben a nagysebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban meghatározott ambiciózus célkitűzések elérését. Amint javul a digitális infrastruktúrák és szolgáltatások elérhetősége, egyre nagyobb választék áll majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni fog a szolgáltatások minősége, és diverzifikálódnak a tartalmak, ami hozzájárul a területi és társadalmi kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli mobilitást.

(4) A valóban egységes elektronikus hírközlési piacnak a piaci integráció és a határokon átnyúló szolgáltatáskínálat előmozdítása révén ösztönöznie kell a versenyt, a koordinációt, a beruházást, az innovációt és több kapacitást kell eredményeznie az új és továbbfejlesztett hálózatok és szolgáltatások terén, és a minimálisra kell csökkentenie a vállalkozásokra háruló szabályozási terheket. Ezáltal elő kell segítenie az európai digitális menetrendben a nagysebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban meghatározott célkitűzések elérését vagy akár azok felülmúlását, valamint támogatnia kell az egész Unióban azonos funkcionális és nem funkcionális szinten rendelkezésre álló nyílt adatok és formátumok átjárható, szabvány szerinti és biztonságos felhasználására képes szolgáltatások és alkalmazások létrejöttét. Amint javul a digitális infrastruktúrák és szolgáltatások elérhetősége, egyre nagyobb választék áll majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni fog a szolgáltatások minősége, és diverzifikálódnak a tartalmak, ami hozzájárul a területi és társadalmi kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli mobilitást.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Amint azt az Európai Parlament Belső Politikák Főigazgatóságának B. Tematikus Osztálya (Strukturális és Kohéziós Politikák) által 2013-ban közzétett, „Internet, digitális és gazdasági fejlesztési menetrend az európai régiókban” című tanulmánya („a tanulmány”) hangsúlyozza, fontos, sőt döntő fontosságú, hogy az információs és kommunikációs technológiák elfogadásának és fogadtatásának, valamint az információs társadalom régiókban történő kiépítésének kedvező környezetet hozzunk létre, mivel a regionális szint kiemelt jelentőségű az IKT fejlesztése iránti igény megjelenése szempontjából.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Amint azt a fent említett tanulmány megjegyzi, a regionális szint megfelelő az információs társadalom által kínált lehetőségek azonosítására és az ezek támogatását célzó tervek és programok végrehajtására. Ez a tanulmány arra is rámutat, hogy a különböző kormányzási szintek közti interakció jelentős növekedési potenciált rejt. Az egységes digitális piac megteremtése érdekében kombinálni kell a lentről felfelé és a felülről lefelé irányuló megközelítéseket, vagy legalábbis párhuzamosan kell fejleszteni azokat.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) Az elektronikus hírközlés egységes európai piacának létrehozása, illetve a területi és társadalmi kohézió erősítése érdekében szükséges az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 5. cikke 2. pontjának a) alpontjában meghatározott beruházási prioritás végrehajtása a széles sávú hozzáférés és a nagy sebességű hálózatok javítása, illetve az új technológiák és hálózatok digitális gazdaságban való használatának támogatása céljából, továbbá valamennyi európai régió számára lehetővé kell tenni, hogy a fenti rendelet 4. cikkében foglaltak szerint beruházásokat eszközölhessen ezen a területen.

 

__________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) Az új generációs infrastruktúrákba való beruházás, amely nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az európai polgárok új, innovatív szolgáltatásokat vehessenek igénybe, nem korlátozódhat a központi vagy sűrűn lakott térségekre, ahol bizonyosan megtérül. A beruházásokat egyidejűleg ki kell terjeszteni a külső és legkülső, kevésbé sűrűn lakott és a kevésbé fejlett régiókra is, fejlettségbeli lemaradásuk további súlyosbodásának elkerülése érdekében.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlés egységes piaca által nyújtott előnyöknek ki kell terjedniük a tágabb digitális ökoszisztémára, amely magában foglalja az Unió készülékgyártóit, tartalom- és alkalmazásszolgáltatóit, valamint a tágabb gazdaságot, és azon belül az olyan ágazatokat, mint például a bankszektor, az autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, az energetika vagy a szállítás, ahol a termelékenység javítása – például a mindenütt jelen levő felhőalapú számítástechnikai alkalmazásokon, az objektumok összekapcsolásán és a vállalat különböző részeinek nyújtott integrált szolgáltatásokon keresztül – az összeköttetésekre épül. Az e-kormányzati és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és az egészségügyi ágazatnak is profitálnia kell. Az elektronikus hírközlés egységes piacán a kulturális tartalmak és szolgáltatások választéka, és általános értelemben a kulturális sokszínűség is gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások által lehetővé tett kapcsolatok olyan fontosak a tágabb gazdaság és társadalom számára, hogy az indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási és egyéb terheket kerülni kell.

(5) Az elektronikus hírközlés egységes piaca által nyújtott előnyöknek ki kell terjedniük a tágabb digitális ökoszisztémára, amely magában foglalja a készülékgyártókat, tartalom-, alkalmazás- és szoftverszolgáltatókat, valamint a tágabb gazdaságot, és azon belül az olyan ágazatokat, mint például az oktatás, a bankszektor, az autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, az energetika, az orvostudomány, a mobilitás, a szállítás vagy a vészhelyzetek és természeti katasztrófák intelligens kezelése, ahol a rendszerek nyílt és szabvány szerinti átjárhatósága érdekében, az adatok nyilvánossá tételének összefüggésében a termelékenység, a minőség és a végfelhasználóknak nyújtott kínálat javítása – például a mindenütt jelen levő felhőalapú számítástechnikai alkalmazásokon, a hírközlő hálózatokból származó nagyméretű adathalmazok fejlett elemzésén, az objektumok összekapcsolásán és átjárhatóságán, valamint a határokon átnyúló integrált szolgáltatásokon keresztül – az összeköttetésekre és a széles sávú internet-hozzáférésekre épül. Az e-kormányzati és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségéből a polgároknak, a közigazgatásnak és az egészségügyi ágazatnak is profitálnia kell. Az elektronikus hírközlés egységes piacán a kulturális és oktatási tartalmak és szolgáltatások választéka, és általános értelemben a kulturális sokszínűség is gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások által lehetővé tett hírközlések olyan fontosak a tágabb gazdaság, társadalom és a jövőbeli intelligens városok számára, hogy az indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási és egyéb terheket kerülni kell.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) E rendelet célja az elektronikus hírközlés egységes piacának kiteljesítése a következő három fő, egymással összefüggő területen történő fellépés révén. Először is az ágazatspecifikus szabályozás tartalmának és végrehajtásának egységesebbé és kiszámíthatóbbá tételéhez szükséges feltételeket Unió-szerte megteremtő egységes uniós engedély koncepciójára építve biztosítani kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásának, illetve az elektronikus hírközlő hálózatok különböző tagállamokban történő üzemeltetésének szabadságát. Másodszor lehetővé kell tenni az eddiginél sokkal egységesebb feltételekkel történő hozzáférést az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások határokon átnyúló üzemeltetéséhez, illetve nyújtásához szükséges alapvető inputokhoz, nemcsak a vezeték nélküli széles sávú hírközlés esetében, ahol mind az engedélyköteles, mind az engedélymentes frekvenciasávok kulcsfontosságú tényezők, hanem a helyhez kötött kapcsolatok tekintetében is. Harmadszor, az üzleti feltételek összehangolása és a digitális szolgáltatások iránti állampolgári bizalom növelése érdekében e rendeletnek harmonizálnia kell a végfelhasználók, és különösen a fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokat. Ez magában foglalja a megkülönböztetésmentességre, a szerződésben szereplő tájékoztatásra, a szerződés felmondására és a szolgáltatóváltásra, valamint az online tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a forgalomszabályozásra vonatkozó szabályokat, amelyek a végfelhasználók védelmével párhuzamosan garantálják, hogy az internetes ökoszisztéma továbbra is az innováció motorjaként működhessen. A barangolási szolgáltatások területén további reformok szükségesek, amelyek bizalmat teremtenek a végfelhasználókban az iránt, hogy a kapcsolatról az Unión belüli utazásaik során sem kell lemondaniuk, és amelyek idővel az Unión belüli díjak és egyéb feltételek konvergenciájának a mozgatórugójává válhatnak.

(6) E rendelet célja az elektronikus hírközlés egységes piacának kiteljesítése felé való továbblépés a következő három fő, egymással összefüggő területen történő fellépés révén. Először is az általános felhatalmazási rendszer alkalmazásának harmonizálása és egyszerűsítése révén meg kell erősíteni az elektronikus hírközlési szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásának, illetve az elektronikus hírközlő hálózatok különböző tagállamokban történő üzemeltetésének szabadságát. Másodszor szabályozni kell a vezeték nélküli széles sávú hírközlést lehetővé tevő spektrumengedélyek odaítélésére vonatkozó feltételeket és eljárásokat, valamint az engedélymentes frekvenciasávok használatát. Harmadszor, az üzleti feltételek összehangolása és a digitális szolgáltatások iránti állampolgári bizalom növelése érdekében e rendeletnek tárgyalnia kell a felhasználók, és különösen a fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokat. Ez magában foglalja a megkülönböztetésmentességre, a szerződésben szereplő tájékoztatásra, a szerződés felmondására és a szolgáltatóváltásra, valamint az online tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a forgalomszabályozásra, valamint a magánélettel és a felhasználók adatainak védelmével és biztonságával kapcsolatos közös szabványokra vonatkozó szabályokat, amelyek a felhasználók védelmével párhuzamosan garantálják, hogy az internetes ökoszisztéma továbbra is az innováció motorjaként működhessen. A barangolási szolgáltatások területén további reformok szükségesek, amelyek bizalmat teremtenek a felhasználókban az iránt, hogy a kapcsolatról az Unión belüli utazásaik során sem kell lemondaniuk, anélkül, hogy szerződéskötés szerinti tagállamban fizetett díjhoz képest felárat kellene fizetniük.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Ezért ennek a rendeletnek ki kell egészítenie a meglévő uniós keretszabályozást (a 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet14, a 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet15, a 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet16, a 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet17, a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet18, a 2002/77/EK bizottsági irányelvet19, valamint a 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet20, az 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet21 és a 243/2012/EU európai parlamenti határozatot22) és az uniós szabályozással összhangban elfogadott vonatkozó nemzeti jogszabályokat az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a végfelhasználók konkrét jogainak és kötelességeinek meghatározásával, a meglévő irányelvek és az 531/2012/EU rendelet ebből következő – a konvergencia növelésére irányuló – módosításával, valamint a fokozottan versengő egységes piac által megkövetelt lényegi változások bevezetésével.

(7) Ezért ennek a rendeletnek ki kell egészítenie a meglévő uniós keretszabályozást (a 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet14, a 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet15, a 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet16, a 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet17, a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet18, a 2002/77/EK bizottsági irányelvet19, valamint a 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet20, az 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet21 és a 243/2012/EU európai parlamenti határozatot22) és az uniós szabályozással összhangban elfogadott vonatkozó nemzeti jogszabályokat az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a felhasználók konkrét jogainak és kötelességeinek – bizonyos célzott intézkedések bevezetése általi – meghatározásával, a meglévő irányelvek és az 531/2012/EU rendelet ebből következő – a konvergencia növelésére irányuló – módosításával, valamint a fokozottan versengő egységes piac által megkövetelt lényegi változások bevezetésével.

__________________

__________________

14 Az az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („hozzáférési irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 7. o.).

14 Az az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („hozzáférési irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 7. o.).

15 Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 21. o.).

15 Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 21. o.).

16 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).

 

16 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).

17 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).

17 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).

18 Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

18 Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

19 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv (HL L 249., 2002.9.17., 21. o.).

19 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv (HL L 249., 2002.9.17., 21. o.).

20 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 337., 2009.12.18., 1. o.).

20 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 337., 2009.12.18., 1. o.).

21 Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).

21 Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).

22 Az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

22 Az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatásokra még mindig nagyobb terhek nehezednek, mint azokra, amelyek nyújtása az országhatárokon belülre korlátozódik. A határokon átnyúló szolgáltatásokat kínáló vállalkozásoknak még mindig minden egyes fogadó tagállamban bejelentést kell tenniük, és díjakat kell fizetniük. Az egységes uniós engedéllyel rendelkezőknek egyetlen bejelentési rendszer hatálya alá indokolt tartozniuk a székhely szerinti tagállamban (a saját tagállamban) annak érdekében, hogy a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtók igazgatási terhei csökkenjenek. Az egységes uniós engedélyt bármely, egynél több tagállamban elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó, elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető vagy ilyen tevékenységet folytatni szándékozó vállalkozás számára elérhetővé kell tenni, hogy az ilyen vállalkozások az elektronikus hírközlési szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggő, e rendeletnek megfelelő jogokat bármely tagállamban élvezhessék. A saját tagállamban kiadott általános felhatalmazás alapján különböző tagállamokban szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó jogi keretet meghatározó egységes uniós engedélynek biztosítania kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának és az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetésének tényleges szabadságát az egész Unióban.

(9) Az általános felhatalmazás bizonyos fokú harmonizálásának, amelybe a BEREC-et mint a bejelentések átvevőjét is be kell vonni, az egész Unióban biztosítania kell továbbá az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására, illetve az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetésére vonatkozó szabadság gyakorlati eredményességét. Továbbá, az általános felhatalmazási rendszer igénybevétele érdekében a bejelentés nem kötelező, és azt nem írja elő valamennyi tagállam. Mivel a bejelentési kötelezettség adminisztratív terhet ró az üzemeltetőre, a bejelentést előíró tagállamoknak, a szükségtelen szabályozási terhek felszámolására irányuló uniós politikával összhangban, bizonyítaniuk kell a bejelentés indokoltságát. A Bizottság számára elő kell írni e kötelezettségek értékelését, és adott esetben fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy kérje azok visszavonását.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatások és elektronikus hírközlő hálózatok különféle formákban valósíthatók meg olyan tényezőktől függően, mint az üzemeltetett hálózatnak és a nyújtott szolgáltatásnak a jellege és fizikai infrastruktúra iránti igénye, vagy a különböző tagállamokban található előfizetők száma. A határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vagy az elektronikus hírközlő hálózatok egynél több tagállamban történő üzemeltetésére irányuló szándékot olyan tevékenységek jelezhetik, mint az adott tagállamban elérhető hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások vagy a megcélzott tagállam nyelvén folytatott reklámtevékenység az interneten.

törölve

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Függetlenül attól, hogy a szolgáltató hogyan kíván határokon átnyúló elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltetni vagy határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtani, az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó szabályozási rendszernek semlegesen kell kezelnie a funkciók és tevékenységek különböző tagállamokban történő megszervezésének az alapját képező kereskedelmi választási lehetőségeket. Ezért az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében a vállalati struktúrától függetlenül azt a tagállamot kell a vállalkozás saját országának tekinteni, ahol az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetésére vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó stratégiai döntések születnek.

törölve

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az egységes uniós engedélynek a saját tagállamban kiadott általános felhatalmazáson kell alapulnia. Nem tehető függővé más, nem kifejezetten az elektronikus hírközlési ágazatra vonatkozó, meglévő nemzeti jogszabályok alapján már alkalmazandó feltételektől. Az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra továbbá alkalmazni kell e rendelet és az 531/2012/EU rendelet rendelkezéseit is.

törölve

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az ágazatspecifikus – például a hálózatokhoz való hozzáférésre, a hálózatok biztonságára és integritására vagy a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó – feltételek többsége szorosan kapcsolódik a hálózat vagy a szolgáltatásnyújtás helyéhez. Következésképpen a tevékenységük által érintett tagállamokban alkalmazandó feltételek az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra is vonatkozhatnak abban a mértékben, amennyiben ez a rendelet másképp nem rendelkezik.

törölve

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Biztosítani kell, hogy a különböző tagállamok által hasonló körülmények között tanúsított bánásmód ne legyen megkülönböztető semmilyen európai elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben, és hogy egységes szabályozási gyakorlat érvényesüljön az egységes piacon, különösen a 2002/21/EK irányelv 15. vagy 16. cikkének vagy a 2002/19/EK irányelv 5. vagy 8. cikkének a hatálya alá tartozó intézkedéseket illetően. Ezért az európai elektronikus hírközlési szolgáltatóknak jogot kell biztosítani arra, hogy a több területet lefedő tevékenységük nagyobb fokú integrációjának lehetővé tétele érdekében a különböző tagállamok az objektív megítélés alapján egyenértékűnek tekinthető helyzetekben egyenlő bánásmódban részesítsék őket. Ezenfelül külön uniós szintű eljárásokat célszerű meghatározni a 2002/21/EK irányelv 7a. cikke szerinti korrekciós intézkedésekre vonatkozó határozattervezetek ilyen esetekben történő felülvizsgálata céljára annak érdekében, hogy az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók különböző tagállamokban előírt kötelezettségei közötti indokolatlan eltérések elkerülhetők legyenek.

(15) Az egyenlő bánásmód elve az uniós jog általános alapelve, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikke is magában foglal. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint ezen elv azt követeli, hogy hasonló helyzeteket ne kezeljenek eltérő módon, és hogy az eltérő helyzeteket ne kezeljék egyenlő módon anélkül, hogy egy ilyen bánásmód ne lenne objektíven igazolható. Biztosítani kell, hogy a különböző tagállamok által hasonló körülmények között tanúsított bánásmód ne legyen megkülönböztető semmilyen elektronikus hírközlési szolgáltatóval szemben, és hogy egységes szabályozási gyakorlat érvényesüljön az egységes piacon, különösen a 2002/21/EK irányelv 15. vagy 16. cikkének vagy a 2002/19/EK irányelv 5. vagy 8. cikkének a hatálya alá tartozó intézkedéseket illetően.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A szabályozói és felügyeleti hatásköröket a belépési korlátok csökkentésének a szem előtt tartásával kell felosztani az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók saját tagállama és a fogadó tagállamok között, biztosítva egyúttal az elektronikus hírközlési szolgáltatások és elektronikus hírközlő hálózatok e szolgáltatók általi nyújtására, illetve üzemeltetésére vonatkozó feltételek megfelelő érvényesítését. Ezért indokolt, hogy saját illetékességi területén mindegyik tagállam nemzeti szabályozó hatósága felügyelje – az uniós szabályozásnak megfelelő eszközök, többek között szankciók és ideiglenes intézkedések segítségével – az alkalmazandó feltételek teljesülését, ám csak a saját tagállam nemzeti szabályozó hatósága legyen jogosult arra, hogy felfüggessze vagy visszavonja az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók jogát arra, hogy az Unió egész területén vagy annak egy részén elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltessenek, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtsanak.

törölve

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a vezeték nélküli széles sávú és a műholdas hírközlés belső piacának működéséhez szükséges alapvető erőforrás az Unióban. A vezeték nélküli széles sávú hírközlés fejlesztése hozzájárul az európai digitális menetrend megvalósításához és különösen annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra valamennyi uniós polgárnak biztosítva legyen a legalább 30 Mbps sebességű széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a lehető legnagyobb széles sávú sebességgel és kapacitással rendelkezzen. A vezeték nélküli széles sávú technológiák legújabb generációjának bevezetését és elterjedését tekintve azonban az Unió elmarad a világ más jelentős régióitól, például Észak-Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes részeitől, holott e technológiák hiányában nem érhetők el az említett szakpolitikai célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára történő engedélyezésének és rendelkezésre bocsátásának az elaprózott folyamata – a tagállamok több mint fele az Európai Parlament és a Tanács rádióspektrum-politikai program (RSPP) létrehozásáról szóló 243/2012/EU határozatában kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, vagy egyéb módon elmulasztja annak teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül széles sávú szolgáltatás céljára való rendelkezésre állása és hatékony használata feltételeinek a 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat24 alapján történő harmonizálására irányuló uniós intézkedések nem bizonyultak elégségesnek e probléma orvoslására.

(17) A rádióspektrum közjószág, ugyanakkor pedig számos társadalmi, kulturális, szociális és gazdasági feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlen és a mobilhírközlés, a vezeték nélküli széles sávú és a műholdas hírközlés és műsorszolgáltatás belső piacának működéséhez szükséges alapvető véges erőforrás az Unióban. Az uniós rádióspektrum-politikának hozzá kell járulnia a véleménynyilvánítás szabadságához – beleértve a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül –, valamint a média szabadságához és pluralizmusához. A vezeték nélküli széles sávú hírközlés fejlesztése hozzájárul az európai digitális menetrend megvalósításához és különösen annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra valamennyi uniós polgárnak biztosítva legyen a legalább 30 Mbps sebességű széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a lehető legnagyobb széles sávú sebességgel és kapacitással rendelkezzen. Mindazonáltal, noha az Unió egyes régiói mind az európai digitális menetrend politikai céljait tekintve, mind általánosan igen fejlettek, más régiók elmaradnak ezek mögött. Ez mindenekelőtt részben annak tulajdonítható, hogy az Unióban nem egyenletes a nagy sebességű vezeték nélküli széles sávú hozzáféréshez különösen alkalmas spektrumok rendelkezésre bocsátásának folyamata, ami az Unió egészében veszélyezteti az említett szakpolitikai célok elérését. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára történő engedélyezésének és rendelkezésre bocsátásának az elaprózott folyamata – a tagállamok több mint fele az Európai Parlament és a Tanács rádióspektrum-politikai program (RSPP) létrehozásáról szóló 243/2012/EU határozatában23 kitűzött határidőtől való eltérést kapott a Bizottságtól, vagy egyéb módon elmulasztja annak teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés szükséges. Mindez arra is rámutat, hogy a Bizottságnak javítania kell hatáskörei gyakorlását, ami az uniós intézkedések pontos végrehajtása és a tagállamok közötti őszinte együttműködés érdekében döntő fontosságú. A rádióspektrum vezeték nélkül széles sávú szolgáltatás céljára való rendelkezésre állása és hatékony használata feltételeinek a 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat24 alapján történő harmonizálására irányuló, már elfogadott uniós intézkedések végrehajtását célzó határozott bizottsági erőfeszítéseknek önmagukban jelentősen hozzá kell járulniuk e probléma orvoslásához.

__________________

__________________

23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

24 Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat („rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 2002.4.24., 1. o.).

24 Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat („rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 2002.4.24., 1. o.).

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára harmonizált spektrumok kereskedelme és bérbeadása fokozza a rugalmasságot, és a spektrumerőforrások hatékonyabb elosztását eredményezi. Ezért azt még jobban elő kell segíteni és ösztönözni kell, többek között annak biztosításával, hogy valamennyi használati jog – ideértve a már odaítélt jogokat – kellően hosszú időre szóljon.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák alkalmazása következetlenséghez vezet, és a belső piac széttagozódását eredményezi, ami akadályozza az Unió egészére kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően teremt egyenlőtlen feltételeket, akadályozza a különböző tagállamokban letelepedett vállalkozások közötti versenyt, és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és technológiákba történő beruházást, valamint az innovatív szolgáltatások kialakulását, megfosztva ezáltal a polgárokat és a vállalkozásokat a mindenütt elérhető, integrált, magas színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a nagyléptékű, integráltabb működés által lehetővé tett fokozott hatékonyságnövekedéstől. Ezért a frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték nélküli széles sávú hírközlési szolgáltatásokkal való széles körű, integrált lefedettséget. Ugyanakkor a tagállamoknak meg kell hagyni a saját rádióspektrumuknak a közrend, a közbiztonság és a honvédelem céljából való megszervezésére irányuló intézkedések elfogadására való jogot.

(18) Az eltérő nemzeti politikák alkalmazása következetlenséghez vezet, és a belső piac széttagozódását eredményezi, ami akadályozza az Unió egészére kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően teremt egyenlőtlen feltételeket, akadályozza a különböző tagállamokban letelepedett vállalkozások közötti versenyt, és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és technológiákba történő beruházást, valamint az innovatív szolgáltatások kialakulását, megfosztva ezáltal a polgárokat és a vállalkozásokat a mindenütt elérhető, integrált, magas színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a nagyléptékű, integráltabb működés által lehetővé tett fokozott hatékonyságnövekedéstől. Ezért a frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték nélküli széles sávú hírközlési szolgáltatásokkal való széles körű, integrált lefedettséget. Ugyanakkor kellő rugalmasságra van szükség a sajátos nemzeti követelményeknek való megfeleléshez és a tagállamoknak meg kell hagyni a saját rádióspektrumuknak a közrend, a közbiztonság és a honvédelem, valamint a nyelvi és kulturális és sokszínűséghez és a médiapluralizmushoz hasonló általános érdekű célkitűzések védelme és előmozdítása céljából való megszervezésére irányuló intézkedések elfogadására való jogot.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Indokolt lehetővé tenni, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások a mobilszolgáltatókat és az ilyen szolgáltatók konzorciumait is ideértve – a végfelhasználók hosszú távú érdekét szem előtt tartva közösen megszervezzék az Unió csaknem egész területének hatékony és megfizethető lefedettségét, és ily módon a feltételeket, eljárásokat, költségeket, a frekvenciakijelölés időzítését és a használati jogok időtartamát tekintve hasonlóan vehessenek igénybe harmonizált frekvenciasávokat a különböző tagállamokban, és például a sűrűn és ritkán lakott területek egyidejű lefedésére alkalmas, alacsonyabb és magasabb frekvenciasávokat ötvöző kiegészítő frekvenciacsomagokat hozzanak létre. A nagyobb fokú koordináció és következetesség érdekében útnak indított kezdeményezések a hálózat-beruházási környezet kiszámíthatóságát is javítanák. Szintén nagymértékben kedvezne a kiszámíthatóságnak a hosszú távú rádióspektrum-használati jogokat egyértelműen támogató politika – annak sérelme nélkül, hogy egyes tagállamokban ezek a jogok határozatlan időre szólnak –, viszont kapcsolódna az egyedi használati jog tárgyát képező rádióspektrum részben vagy teljes mértékben történő átruházására, bérbeadására vagy megosztására vonatkozó egyértelmű feltételekhez.

(19) Indokolt lehetővé tenni, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások a végfelhasználók hosszú távú érdekét szem előtt tartva megszervezzék az Unió csaknem egész területének hatékony, technológiailag modern, fejlett és megfizethető lefedettségét, és ily módon a feltételeket, eljárásokat, költségeket, a frekvenciakijelölés időzítését és a használati jogok időtartamát tekintve hasonlóan vehessenek igénybe harmonizált frekvenciasávokat a különböző tagállamokban, és például a sűrűn és ritkán lakott területek egyidejű lefedésére alkalmas, alacsonyabb és magasabb frekvenciasávokat ötvöző kiegészítő frekvenciacsomagokat hozzanak létre. A nagyobb fokú koordináció és következetesség érdekében útnak indított kezdeményezések a hálózat-beruházási környezet kiszámíthatóságát is javítanák. Szintén nagymértékben kedvezne a kiszámíthatóságnak a hosszú távú rádióspektrum-használati jogokat egyértelműen támogató politika – annak sérelme nélkül, hogy egyes tagállamokban ezek a jogok határozatlan időre szólnak –, viszont kapcsolódna az egyedi használati jog tárgyát képező rádióspektrum részben vagy teljes mértékben történő átruházására, bérbeadására vagy megosztására vonatkozó javított feltételekhez.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára harmonizált sávokban javítani kell a rádióspektrum-használati jogok összehangolását és egységességét. Ez magában foglalja a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) szintjén az International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced) szabvány szerinti rendszerek céljára meghatározott sávokat, valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) céljára használt sávokat, például a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. Ki kell terjednie továbbá azokra a 3. cikk b) pontjában és a rádióspektrum-politikai programról szóló, 2013. június 13-án elfogadott, „Az Európa előtt álló stratégiai kihívások a rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára való használata iránti növekvő igény kielégítése terén” című véleményben meghatározott sávokra, amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára harmonizálásra kerülhetnek, így például a közeljövőben sorra kerülő 700 MHz-es, az 1,5 GHz-es és a 3,8–4,2 GHz-es frekvenciasávokra.

(20) Javítani kell a rádióspektrum-használati jogok összehangolását és egységességét. Ez magában foglalja a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) szintjén az International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced) szabvány szerinti rendszerek céljára meghatározott sávokat, valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) céljára használt sávokat, például a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. Ki kell terjednie továbbá azokra a rádióspektrum-politikai program 3. cikkének b) pontjában és a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport 2013. június 13-án elfogadott, „Az Európa előtt álló stratégiai kihívások a rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára való használata iránti növekvő igény kielégítése terén” című véleményében meghatározott sávokra, amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára harmonizálásra kerülhetnek. Figyelembe véve a spektrummal kapcsolatos döntések jelentős társadalmi, kulturális, szociális és gazdasági hatását, ezeknek a döntéseknek kellően figyelembe kell venniük a 2002/21/EK irányelv 8a. cikkében említett megfontolásokat és adott esetben az említett irányelv 9. cikkének (4) bekezdésében említett általános érdekű célkitűzéseket.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Ami a rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára való használatára vonatkozó jogok egyéb lényeges feltételeit illeti, az e rendeletben meghatározott szabályozási alapelvek és szempontok egyes tagállamok általi mindinkább egységes alkalmazását előmozdítaná egy olyan koordinációs mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy a Bizottság és a többi tagállam illetékes hatóságai előzetesen véleményezzék a használati jogok valamely tagállamban történő megadását, és hogy a Bizottság a tagállamok álláspontját figyelembe véve elejét vegye az uniós joggal összeegyeztethetetlennek tűnő javaslatok végrehajtását.

(24) Az uniós keretszabályozásban meghatározott szabályozási alapelvek és szempontok egyes tagállamok általi mindinkább egységes alkalmazását előmozdítaná egy olyan koordinációs mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy a Bizottság és a többi tagállam illetékes hatóságai előzetesen véleményezzék a használati jogok valamely tagállamban történő megadását, és hogy a Bizottság a tagállamok álláspontját figyelembe véve elejét vegye az uniós joggal összeegyeztethetetlennek tűnő javaslatok végrehajtását.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára való használata iránti igény ugrásszerű növekedésére, támogatni kell a spektrumhasználat szempontjából hatékony, alternatív vezeték nélküli széles sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis hatótávolságon belül működő, kis teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, például a rádiós helyi hálózatok (RLAN vagy más néven Wi-Fi) úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű hozzáférési pontoknak a használatát jelenti.

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára való használata iránti igény ugrásszerű növekedésére, ösztönözni, nem pedig hátráltatni kell a spektrumhasználat szempontjából hatékony, alternatív vezeték nélküli széles sávú hozzáférési megoldásokat. Ez jelenleg a kis hatótávolságon belül működő, kis teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, például a rádiós helyi hálózatok (RLAN) úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű hozzáférési pontoknak a használatát foglalja magában, de nem csak ezekre korlátozódik. Ösztönözni kell és lehetővé kell tenni a spektrumhoz való dinamikus hozzáférést – többek között az engedélymentesség alapján –, valamint az egyéb innovatív technológiákat és spektrumhasználatot.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nemzeti szintű frekvenciagazdálkodás ne akadályozzon más tagállamokat azon rádiófrekvenciák használatában, amelyekre jogosultak, illetve azon kötelezettségek teljesítésében, amelyek az uniós szinten harmonizált sávok használatához kapcsolódnak. A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) jelenlegi tevékenységeire épülő koordinációs mechanizmusra van szükség annak biztosításához, hogy minden egyes tagállam méltányos alapon férhessen hozzá a rádióspektrumhoz, és a koordináció eredményei egységesek és érvényesíthetők legyenek.

törölve

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Az uniós keretszabályozás végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályozási intézkedések egységes alkalmazását előíró és a belső piac fejlődésének az elősegítését célul kitűző meglévő rendelkezések – különösen a helyhez kötött hálózatok tekintetében – nem adtak elegendő ösztönzést a harmonizált szabványokon és folyamatokon alapuló hozzáférési termékek kialakítására. A különböző tagállamokban tevékenykedő szolgáltatóknak nehézségeket okoz, hogy vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő minőségű, a hálózatok és szolgáltatások között megfelelő szintű átjárhatóságot biztosító hozzáférési inputok, vagy ha mégis, akkor eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkeznek. Ez növeli a költségeket, és akadályozza az országhatárokon átnyúló szolgáltatásnyújtást.

törölve

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az elektronikus hírközlés egységes piacának integrációját felgyorsítaná az azoknak a kiemelt európai virtuális termékeknek a meghatározására szolgáló keret kidolgozása, amelyek különösen fontosak az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára ahhoz, hogy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújthassanak, és hogy olyan, kulcsparamétereken és minimumjellemzőkön alapuló pánuniós stratégiát alakíthassanak ki, amely igazodik az egyre inkább kizárólagosan IP-alapú környezethez.

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A szabályozásnak ki kell terjednie a különféle virtuális termékekkel kielégített működési igényekre. Európai virtuális széles sávú hozzáférési termékeknek kell rendelkezésre állniuk azokra az esetekre, amikor egy jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató a keretirányelv és a hozzáférési irányelv értelmében köteles hálózatának egy meghatározott hozzáférési pontján szabályozott feltételekkel hozzáférést biztosítani. Először is, ha a piacelemzés alapján szükséges és arányos intézkedésnek bizonyul, akkor a hatékony, határokon átívelő piacra lépés megkönnyítése érdekében olyan harmonizált termékeket kell biztosítani, amelyek a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó szereplőknek már a kezdetektől fogva lehetővé teszik, hogy késedelem nélkül nyújthassanak előre meghatározható és megfelelő színvonalú szolgáltatásokat végső fogyasztóiknak, a különböző tagállamokban található telephelyekkel rendelkező üzleti ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat is ideértve. Ezeknek a harmonizált termékeknek elegendő ideig kell rendelkezésre állniuk ahhoz, hogy a hozzáférést igénylők és a szolgáltatók számára lehetővé tegyék a közép- és hosszú távú beruházások tervezését.

törölve

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Másodszor, a belső piacon folyó fenntartható verseny feltételeinek megteremtése szempontjából döntő szerepet játszanak azok a magasabb színvonalú virtuális hozzáférési termékek, amelyek a hozzáférést igénylők részéről nagyobb beruházást igényelnek, és elsősorban a helyi hozzáférés biztosítása révén fokozottabb ellenőrzést és differenciálást tesznek lehetővé. Ezért a határokon átnyúló beruházások megkönnyítése érdekében ezeket a kulcsfontosságú, új generációs hozzáférési hálózatokhoz való hozzáférést biztosító nagykereskedelmi termékeket is harmonizálni kell. A szabályozó hatóságok által az arányosság 2002/19/EK irányelv szerinti értékelése alapján figyelembe vehető, nagykereskedelemmel kapcsolatos korrekciós intézkedések körének a bővítése érdekében ezeket a virtuális széles sávú hozzáférési termékeket úgy indokolt kialakítani, hogy működési szempontból a fizikai átengedéssel egyenértékű megoldást biztosítsanak.

törölve

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) Harmadszor, a bérelt vonalat végződtető bővített interfészek esetében is harmonizált nagykereskedelmi hozzáférési termékre van szükség ahhoz, hogy a legigényesebb üzleti felhasználók részére határokon átnyúló jelleggel lehessen nyújtani feladataikhoz nélkülözhetetlen összekapcsolási szolgáltatásokat.

törölve

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) Annak érdekében, hogy az Európai Unióban határokon átívelő tevékenységet folytató és multinacionális vállalatok részére zökkenőmentesen lehessen szolgáltatást biztosítani, harmonizálni kell az üzleti szolgáltatások nyújtására használt, magas színvonalú nagykereskedelmi termékekre vonatkozó feltételeket. Ez a harmonizáció a hírközlési költségekre tekintettel jelentős szerepet kaphat az uniós vállalkozások versenyképességében.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok fokozatos térhódításával összefüggésben a más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő alkalmazások fejlesztését akadályozza, és ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások különböző kategóriáinak megfelelő internetprotokollon alapuló, garantált szolgáltatásminőségű összekapcsolási termékek, amelyek a tagállamokon belül és a tagállamok között lehetővé tennék a hálózati tartományokon és hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt. Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-alapú hálózatok és a garantált szolgáltatásminőségű összekapcsolási termékek fenntartásából és nyújtásából adódó hatékonyság és különösen a fokozott biztonság, megbízhatóság, rugalmasság, költséghatékonyság és gyorsaság szélesebb körű kihasználásának, amely pedig a hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a végfelhasználók számára előnyt jelentene. Ezért ezeket a termékeket ésszerű feltételeken alapuló, harmonizált megközelítés alapján szükséges kialakítani és rendelkezésre bocsátani, igény esetén lehetővé téve azt is, hogy érintett elektronikus hírközlési vállalkozások keresztbe szállítással oldják meg az e termékekkel való ellátást.

törölve

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) A jelentős piaci erővel rendelkezőként megjelölt üzemeltetők hálózataira vonatkozó legmegfelelőbb, hozzáféréssel kapcsolatos korrekciós intézkedések értékelése során a nemzeti szabályozó hatóságoknak célszerű figyelembe venniük az európai virtuális széles sávú hozzáférési termékek e rendelet alapján történő bevezetését, és ugyanakkor ügyelniük kell arra, hogy elkerüljék a piacelemzés alapján előírt vagy más feltételek szerint nyújtott nagykereskedelmi hozzáférési termékek szükségtelen megsokszorozásában megnyilvánuló túlszabályozást. Az európai virtuális hozzáférési termékek önmagukban véve nem eredményezhetik az egy adott üzemeltető számára előírt szabályozott hozzáférési termékek számának növekedését. E rendelet elfogadását követően a nemzeti szabályozó hatóságoknak értékelniük kell, hogy a nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozóan korábban előírt korrekciós intézkedések helyett inkább egy európai virtuális széles sávú hozzáférési terméket rendeljenek-e el, és fel kell mérniük, hogy piacfelügyeleti hatáskörük jövőbeni gyakorlása keretében a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetők esetében helyénvaló-e európai virtuális széles sávú hozzáférési termék elrendelése, e feladatuk azonban nem érintheti azon hatáskörüket, hogy a 2002/21/EK irányelv 16. cikkének megfelelően versenyprobléma esetén meghatározzák a legmegfelelőbb és a legarányosabb korrekciós intézkedést.

törölve

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A kiszámítható szabályozás érdekében a szabályozásnak tükröznie kell a jelenlegi jogi keret alapján kialakulóban lévő döntéshozási gyakorlat azon fő elemeit, amelyek befolyásolják a nagykereskedelmi hozzáférési termékek – köztük az európai virtuális széles sávú hozzáférési termékek – új generációs hálózatok rendelkezésére bocsátásának feltételeit. Így a rendelkezésekben szerepelnie kell annak is, hogy a nagykereskedelmi hozzáférési piacok elemzéséhez – és különösen az új generációs hálózatokhoz való ilyen hozzáférés tekintetében alkalmazott árszabályozás szükségességének megítéléséhez – fontos figyelembe venni az alternatív helyhez kötött és vezeték nélküli infrastruktúrák által kifejtett versenykényszer, a megkülönböztetésmentes hozzáférés hatásos garanciái, valamint az ár, a választék és a minőség terén kiskereskedelmi szinten folyó verseny aktuális mértéke közötti összefüggéseket. A végfelhasználók által érezhető előnyök szempontjából végső soron az utóbbinak a mérlegelése a döntő. Például a nemzeti szabályozó hatóságok a 2002/21/EK irányelv 16. cikke értelmében eseti alapon végzett értékelések során – a jelentős piaci erő értékelésének és az uniós versenyjogi szabályok alkalmazásának sérelme nélkül – tekinthetik úgy, hogy két új generációs, helyhez kötött hálózat megléte esetén a piacon zajló verseny már megfelelő ahhoz, hogy ösztönözze a hálózatfejlesztést, és a fejlődés az ultragyors szolgáltatások felé vegye az irányt, ami a kiskereskedelmi verseny egyik fontos paramétere.

törölve

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A végfelhasználók védelmét szolgáló ágazatspecifikus szabályok nemzeti megvalósítása terén mutatkozó eltérések jelentős akadályt gördítenek az egységes digitális piac kialakulása elé, és különösen a különböző tagállamokra kiterjedő szolgáltatásokat nyújtani kívánó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók körében növelik az előírások betartásával kapcsolatos költségeket. A széttagoltság és a különböző tagállamokban biztosított fogyasztóvédelem szintjét illető bizonytalanság olyan tényező, mely aláássa a végfelhasználók bizalmát, és visszatartja őket attól, hogy külföldi tartózkodásuk során igénybe vegyenek elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A belső piaci akadályok eltávolításával kapcsolatos uniós cél elérése érdekében a jelenlegi szerteágazó nemzeti jogszabályi intézkedések helyett egyetlen, teljes körűen harmonizált, ágazatspecifikus szabályrendszerre van szükség, amely egységesen magas szintű védelmet biztosít a végfelhasználóknak. A jogi rendelkezések teljes harmonizálása azonban nem gátolhatja a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókat abban, hogy még ennél is magasabb szintű védelmet biztosító szerződési feltételeket ajánljanak a végfelhasználóknak.

törölve

Indokolás

Amennyiben az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések feleslegessé válnak e rendeletben.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) Mivel ez a rendelet csak az ágazatspecifikus szabályokat harmonizálja, nem helyénvaló, hogy érintse az uniós jogi aktusokban és azokat végrehajtó nemzeti jogszabályokban megállapított általános fogyasztóvédelmi szabályokat.

(41) E rendelet nem érintheti az uniós jogban és az azt végrehajtó nemzeti jogszabályokban megállapított általános fogyasztóvédelmi szabályokat.

Indokolás

Amennyiben az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések feleslegessé válnak e rendeletben.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42) E rendelet 4. és 5. cikkének a végfelhasználókat említő rendelkezései nemcsak a fogyasztókra vonatkoznak, hanem a végfelhasználók egyéb csoportjaira és elsősorban a mikrovállalkozásokra is. A fogyasztók körébe nem tartozó végfelhasználóknak lehetővé kell tenni, hogy egyéni kérésre, egyedi szerződés formájában bizonyos rendelkezésektől eltérő megállapodást köthessenek.

törölve

Indokolás

Amennyiben az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések feleslegessé válnak e rendeletben.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) Mind a helyhez kötött, mind a mobil hírközlés terén továbbra is igen jelentős különbségek vannak a belföldön, illetve a más tagállamban végződtetett beszédhívások és SMS-üzenetek ára között. Miközben az országok, szolgáltatók és díjcsomagok, valamint a mobil és helyhez kötött szolgáltatások között jelentős eltérések mutatkoznak, ez a probléma továbbra is érinti a fogyasztók sérülékenyebb csoportjait, és akadályokat állít az Unión belüli hézagmentes hírközlés elé. Történik mindez annak ellenére, hogy a különböző tagállamokban nagymértékben csökkentek, és abszolút értelemben közeledtek egymáshoz a végződtetési díjak, a tranzitszolgáltatások piacain pedig alacsonyak az árak. Sőt a „kizárólagosan IP-alapú” elektronikus hírközlési környezetre való átállásnak idővel a költségek további csökkenését kell eredményeznie. Ezért a belföldi helyhez kötött távolsági hírközlés, vagyis a nemzeti számozási tervben körzetszámmal azonosított területen belüli helyi hírközléstől eltérő hírközlés, és a más tagállamban végződtetett helyhez kötött hírközlés kiskereskedelmi díjszabása között csak objektív szempontok alapján indokolt esetben lehet számottevő különbség. A nemzetközi mobilhírközlés kiskereskedelmi díjai csak objektív szempontok alapján indokolt esetben haladhatják meg az 531/2012/EU rendeletben meghatározott, a szabályozott barangolásos hívásokra és SMS-üzenetekre vonatkozó euro-hangtarifákat, illetve euro-SMS tarifákat. Ilyen szempontok lehetnek a többletköltségek, illetve a kapcsolódó méltányos haszon. További objektív tényező lehet a kapcsolódó árrugalmasság különbözősége, illetve olyan – az Unión belüli határokon átnyúló hírközlési szolgáltatást csekély felárral vagy felár nélkül kínáló nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók által alkalmazott – alternatív díjszabás vagy hasonló funkciókat kínáló, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás megléte, amely valamennyi végfelhasználó számára könnyen elérhető, feltéve, hogy a végfelhasználókat szolgáltatóik aktívan tájékoztatják ezekről az alternatívákról.

törölve

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a végfelhasználók, a tartalom- és alkalmazásszolgáltatók, valamint az internetszolgáltatók számára egyaránt könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs platformként fejlődött. A jelenlegi keretszabályozás célja, hogy a végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson az információkhoz való hozzáférésre, az információk terjesztésére, vagy a kívánt alkalmazások és szolgáltatások használatára. A közelmúltban azonban az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) a forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 2012 májusában kiadott jelentése, valamint az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség megbízásából készült, az internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső piaca működését a fogyasztók szemszögéből vizsgáló, 2012 decemberében megjelent tanulmány rámutatott, hogy jelentős számú végfelhasználó szembesül bizonyos alkalmazások letiltásával vagy lassításával mint a forgalomszabályozás eszközével. E tendencia ismeretében egyértelmű szabályokat kell hozni uniós szinten annak érdekében, hogy az internet nyitott maradjon, és az egységes piacot ne tagolják szét a tagállamok egyedi intézkedései.

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a felhasználók, a tartalom- és alkalmazásszolgáltatók, valamint az internetszolgáltatók számára egyaránt könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs platformként fejlődött. A nyitott interneten a „hálózatsemlegesség” elve azt jelenti, hogy minden internetes forgalmat egyenlően, megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy beavatkozástól mentesen, a feladójától, a fogadójától, a típusától, a tartalmától, az eszköztől, a szolgáltatástól vagy az alkalmazástól függetlenül kezelnek. Amint azt az Európai Parlament „A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában” című, 2011. november 17-i állásfoglalása (2011/2866(INI)) kimondja, az internet nyitott jellege a versenyképesség, a gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és az innováció kulcsfontosságú mozgatójává vált, amely az online alkalmazások, tartalmak és szolgáltatások látványos fejlődését, és ezáltal az alkalmazások, tartalmak és szolgáltatások kínálata és az irántuk megnyilvánuló kereslet számottevő növekedését eredményezte; és az internet így az ismeretek, ötletek és információk szabad áramlásának létfontosságú katalizátorává vált olyan országokban is, ahol a független híradás hozzáférhetősége korlátozott. A jelenlegi keretszabályozás célja, hogy a felhasználóknak lehetőséget biztosítson az információkhoz való hozzáférésre, az információk terjesztésére, vagy a kívánt alkalmazások és szolgáltatások használatára. A közelmúltban azonban az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) a forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 2012 májusában kiadott jelentése, valamint az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség megbízásából készült, az internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső piaca működését a fogyasztók szemszögéből vizsgáló, 2012 decemberében megjelent tanulmány rámutatott, hogy jelentős számú felhasználó szembesül bizonyos alkalmazások letiltásával vagy lassításával mint a forgalomszabályozás eszközével. E tendencia ismeretében egyértelmű szabályokat kell hozni uniós szinten annak érdekében, hogy az internet nyitott maradjon, és az egységes piacot ne tagolják szét a tagállamok egyedi intézkedései.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) A végfelhasználók azon jogának, hogy szabadon hozzáférjenek az információkhoz és a jogszerű tartalmakhoz, terjesszék azokat, és használják a kívánt alkalmazásokat és szolgáltatásokat, az uniós szabályozás és a vele összhangban lévő nemzeti jogszabályok tiszteletben tartása szab határt. Ez a rendelet más uniós jogszabályok és azon belül a szerzői jogra vonatkozó szabályok és a 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül meghatározza, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók milyen határokon belül korlátozhatják ezt a szabadságot.

(46) A felhasználók azon jogának, hogy szabadon hozzáférjenek az információkhoz és a tartalmakhoz, terjesszék azokat, és használják a kívánt alkalmazásokat és szolgáltatásokat, az uniós szabályozás és a vele összhangban lévő nemzeti jogszabályok tiszteletben tartása szab határt. Ez a rendelet más uniós jogszabályok sérelme nélkül meghatározza, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók milyen határokon belül korlátozhatják ezt a szabadságot.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a sebességnek az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben megállapított határértékein belül – ne tilthassanak le, lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb minőségben vagy különböztethessenek meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit, kivéve korlátozott számú ésszerű forgalomszabályozási intézkedés esetében. Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, arányosaknak és megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a súlyos bűncselekmények megelőzését és megakadályozását foglalja magában, ideértve a szolgáltatóknak a gyermekpornográfiához való hozzáférés és a gyermekpornográfia terjesztése elleni önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak a minimalizálása ésszerűnek tekinthető, amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy kivételes körülmények között alakulnak ki.

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtói – az adatmennyiségnek és a sebességnek az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben megállapított határértékein belül – ne tilthassanak le, lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb minőségben vagy különböztethessenek meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit, kivéve korlátozott számú forgalomszabályozási intézkedés esetében. Ezeknek az intézkedéseknek műszakilag szükségesnek, átláthatóknak, arányosaknak és megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. A szűk hálózati keresztmetszetek kezelését lehetővé kell tenni, amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy kivételes körülmények között alakulnak ki. A nemzeti szabályozó hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy megköveteljék a szolgáltatótól annak bizonyítását, hogy a forgalom azonos módon történő kezelése sokkal kevésbé lenne hatékony.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(47a) Ez a rendelet nem érinti az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”).

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott internet elvével összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben a végfelhasználóknak lehetőségük van a szokásos adatforgalmuknak megfelelő díjszabás kiválasztására a választott lehetőség feltételeire és következményeire vonatkozó átlátható tájékoztatás alapján. Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell kialakítani, hogy megkönnyítsék a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató számára a hálózati kapacitásnak a várható adatforgalomhoz való igazítását. Elengedhetetlen, hogy a végfelhasználók az adatforgalomra, a sebességkorlátozásra vagy az alkalmazandó díjszabásra vonatkozó megállapodás előtt teljes körű tájékoztatást kapjanak, forgalmukat folyamatosan nyomon követhessék, és kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a rendelkezésükre álló adatforgalmat.

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott internet elvével összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben a felhasználóknak lehetőségük van a szokásos adatforgalmuknak megfelelő díjszabás kiválasztására a választott lehetőség feltételeire és következményeire vonatkozó világos, átlátható és egyértelmű tájékoztatás alapján. Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell kialakítani, hogy megkönnyítsék az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók számára a hálózati kapacitásnak a várható adatforgalomhoz való igazítását. Elengedhetetlen, hogy a felhasználók az adatforgalomra, a sebességkorlátozásra vagy az alkalmazandó díjszabásra vonatkozó megállapodás előtt teljes körű tájékoztatást kapjanak, forgalmukat folyamatosan nyomon követhessék, és kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a rendelkezésükre álló adatforgalmat.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49) A végfelhasználók részéről kereslet jelentkezik a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók vagy a tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplők által kínált, emelt szintű garantált szolgáltatásminőséget igénylő szolgáltatások és alkalmazások iránt. Ilyen szolgáltatás többek között az internetprotokoll alapú műsorterjesztés (IP-TV), a videokonferencia és az egészségügyi alkalmazások némelyike. Ezért fontos, hogy a végfelhasználók szabadon köthessenek az ilyen emelt szintű szolgáltatásminőséget igénylő speciális szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodásokat a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal vagy a tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel.

(49) Lehetővé kell tenni az emelt szintű garantált szolgáltatásminőséget igénylő szolgáltatások és alkalmazások iránti felhasználói kereslet kielégítését. Ilyen szolgáltatás többek között a műsorterjesztés, a videokonferencia és az egészségügyi alkalmazások némelyike. Ezért fontos, hogy a felhasználók szabadon köthessenek az ilyen emelt szintű szolgáltatásminőséget igénylő speciális szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodásokat az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatóval, a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal vagy a tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel. Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatóval kötött ilyen megállapodások esetén a szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az emelt szintű minőségű szolgáltatás ne vezessen az internet-hozzáférés általános minőségének jelentős romlásához. Emellett a forgalomszabályozási intézkedéseket nem szabad olyan módon alkalmazni, hogy az megkülönböztetéshez vezessen a versengő szolgáltatások között.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről igény jelentkezik a rugalmas minőségi paramétereken alapuló átviteli szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az idő szempontjából nem érzékeny forgalmak hátrasorolását. A speciális szolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen, az új – például a gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén alapuló – szolgáltatások kifejlesztése szempontjából pedig fontos szerepe lehet annak, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen rugalmas szolgáltatásminőség-szintekben állapodhassanak meg a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal. Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak lehetővé kell tenniük a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára a forgalom hatékonyabb kiegyensúlyozását és a hálózati szűk keresztmetszetek megelőzését. Ezért fontos, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szabadon köthessenek a szolgáltatásminőség-szintet meghatározó speciális szolgáltatási megállapodásokat, feltéve hogy ezek a megállapodások nem vezetnek az internet-hozzáférési szolgáltatás általános minőségének a romlásához.

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről igény jelentkezik a rugalmas minőségi paramétereken alapuló átviteli szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az idő szempontjából nem érzékeny forgalmak hátrasorolását. A bizonyos szolgáltatások – például a gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén alapuló szolgáltatások nyújtásához szükséges lehet az is, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen rugalmas szolgáltatásminőség-szintekben állapodhassanak meg a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal. Ezért fontos, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők és az elektronikus hírközlési szolgáltatók továbbra is szabadon köthessenek a szolgáltatásminőség-szintet meghatározó speciális szolgáltatási megállapodásokat, feltéve hogy ezek a megállapodások nem vezetnek az internet-hozzáférési szolgáltatások általános minőségének a romlásához.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok lényeges szerepet játszanak abban, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek a nyitott internethez való hozzáférés szabadságával. E célból a nemzeti szabályozó hatóságoknak nyomon követési és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell rendelkezniük, és gondoskodniuk kell arról, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók betartsák az előírásokat, és hogy olyan megkülönböztetésmentes, magas színvonalú internet-hozzáférési szolgáltatások álljanak rendelkezésre, amelyek minőségét nem rontják a speciális szolgáltatások. Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az internet-hozzáférési szolgáltatások esetleges általános korlátozását vizsgálják, olyan minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, mint az időbeli bekövetkezéssel és a megbízhatósággal összefüggő paraméterek (késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, a tényleges, illetve a hirdetésekben megadott sebesség, az internet-hozzáférési szolgáltatásoknak a speciális szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, valamint a minőség végfelhasználók szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell hatalmazni a szolgáltatásminőségre vonatkozó minimumkövetelmények előírására, amelyek általánosan vagy egyedi alapon alkalmazhatók a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének általános korlátozása/romlása megelőzhető legyen.

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok lényeges szerepet játszanak abban, hogy a felhasználók ténylegesen élhessenek a nyitott internethez való hozzáférés szabadságával. E célból a nemzeti szabályozó hatóságoknak nyomon követési és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell rendelkezniük, és gondoskodniuk kell arról, hogy az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók, az egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatók és más szolgáltatók betartsák az előírásokat, és hogy olyan megkülönböztetésmentes, magas színvonalú internet-hozzáférési szolgáltatások álljanak rendelkezésre, amelyek minőségét nem rontják a speciális szolgáltatások. Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az internet-hozzáférési szolgáltatások esetleges általános korlátozását vizsgálják, olyan minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, mint az időbeli bekövetkezéssel és a megbízhatósággal összefüggő paraméterek (késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, a tényleges, illetve a hirdetésekben megadott sebesség, az internet-hozzáférési szolgáltatásoknak az emelt szintű minőséget nyújtó szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, valamint a minőség felhasználók szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó hatóságoknak a felhasználó számára hatékony, egyszerű és gyorsan elérhető jogorvoslati mechanizmusokat biztosító panasztételi eljárásokat kell kialakítaniuk, és fel kell hatalmazni őket a szolgáltatásminőségre vonatkozó minimumkövetelmények előírására, amelyek általánosan vagy egyedi alapon alkalmazhatók az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatókra, az egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatókra és más szolgáltatókra, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének általános korlátozása/romlása megelőzhető legyen.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52) Az árak, díjszabások, feltételek és szolgáltatásminőségi paraméterek – az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtásával összefüggőket is ideértve – átláthatóságának és összehasonlíthatóságának a javítására irányuló intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy a végfelhasználók számára lehetővé tegyék az optimális szolgáltató-választást és a versenyből fakadó előnyök maximális kihasználását.

(52) Az árak, díjszabások, feltételek és szolgáltatásminőségi paraméterek – az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtásával összefüggőket is ideértve – átláthatóságának és összehasonlíthatóságának a javítására irányuló intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy a végfelhasználók számára lehetővé tegyék az optimális szolgáltató-választást és a versenyből fakadó előnyök maximális kihasználását. Az interaktív összehasonlító honlapok, útmutatók és hasonló eszközök számára létrehozott önkéntes tanúsítási rendszereknek függetlenek kell lenniük az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól, érthető és egyértelmű nyelvezetet kell alkalmazniuk, teljes és naprakész információkat kell használniuk, átlátható módszertannal kell rendelkezniük, megbízhatóaknak kell lenniük, a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziójának megfelelő hozzáféréssel, valamint hatékony panaszkezelési eljárással kell rendelkezniük.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53) A szolgáltatás megvásárlása előtt a végfelhasználót megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni az ajánlott szolgáltatás árát és fajtáját illetően. Amennyiben egy adott szám vagy szolgáltatás hívására különleges árképzési feltételek vonatkoznak, például az általában külön díjszabás alá eső emelt díjas szolgáltatások esetében, ezt a tájékoztatást közvetlenül a szám vagy a szolgáltatás kapcsolása előtt is biztosítani kell. Ha ez a követelmény aránytalan, mert a díjszabásra vonatkozó tájékoztatás időtartama az átlagos hívásidőtartamhoz képest túl hosszú, vagy a szolgáltató számára túl magas költséget jelent a végfelhasználó által viselendő költség kockázatához viszonyítva, a nemzeti szabályozó hatóság eltérést engedélyezhet. A végfelhasználókat arról is tájékoztatni kell, ha egy ingyenesen hívható telefonszám hívása esetén többletdíjak felszámítására kerülhet sor.

törölve

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak többek között a szolgáltatásaikról és díjszabásaikról, a szolgáltatásminőségi paraméterekről, a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről és az esetleges korlátozásokról, valamint a fogyatékos fogyasztóknak kínált szolgáltatások és termékek választékáról. Ezt a tájékoztatást világos és átlátható formában kell biztosítani arra a tagállamra vonatkozóan, ahol a szolgáltatás nyújtására sor kerül, és bármely változás esetén frissíteni kell. Az egyedileg tárgyalt ajánlatokat illetően a szolgáltatók mentesülnek e tájékoztatási követelmények teljesítése alól.

(54) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak többek között a szolgáltatásaikról és díjszabásaikról, a szolgáltatásminőségi paraméterekről, a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről és az esetleges korlátozásokról, valamint a fogyatékos fogyasztóknak kínált szolgáltatások és termékek választékáról. Előre meghatározott kommunikációs mennyiséget tartalmazó díjszabások esetén a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat és az azt kérő más végfelhasználókat arról a lehetőségről, hogy az előző számlázási időszakban fel nem használt mennyiséget a következő számlázási időszakra átvihetik. Ezt a tájékoztatást világos és átlátható formában kell biztosítani arra a tagállamra vonatkozóan, ahol a szolgáltatás nyújtására sor kerül, és bármely változás esetén frissíteni kell. Az egyedileg tárgyalt ajánlatokat illetően a szolgáltatók mentesülnek e tájékoztatási követelmények teljesítése alól.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56) A szerződések az átlátható tájékoztatás és a magas szintű jogbiztonság elérésének fontos eszközei. A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt világos és érthető tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak a szerződés lényeges elemeiről. Az információknak kötelezőnek kell lenni, és elő kell írni, hogy csak a végfelhasználó és a szolgáltató közötti későbbi megállapodás esetén lehessen azoktól eltérni. A Bizottság és több nemzeti szabályozó hatóság a közelmúltban számottevő eltéréseket talált az internet-hozzáférési szolgáltatások hirdetésekben szereplő sebessége és a végfelhasználók rendelkezésére álló tényleges sebesség között. Ezért a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződéskötés előtt azt a sebességet és egyéb szolgáltatásminőségi paramétereket kell közölniük a végfelhasználóval, amelyet a szolgáltatás igénybevételének fő helyén ténylegesen biztosítani tudnak.

(56) A szerződések az átlátható tájékoztatás és a magas szintű jogbiztonság elérésének fontos eszközei. A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt világos és érthető tájékoztatást kell nyújtaniuk a felhasználóknak a szerződés lényeges elemeiről. Az információknak kötelezőnek kell lenniük, és elő kell írniuk, hogy csak a végfelhasználó és a szolgáltató közötti későbbi megállapodás esetén lehessen azoktól eltérni. A Bizottság és több nemzeti szabályozó hatóság a közelmúltban számottevő eltéréseket talált az internet-hozzáférési szolgáltatások hirdetésekben szereplő sebessége és a végfelhasználók rendelkezésére álló tényleges sebesség között. Ezért a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződéskötés előtt azt a sebességet és egyéb szolgáltatásminőségi paramétereket kell közölniük a végfelhasználóval, amelyet a szolgáltatás igénybevételének fő helyén ténylegesen biztosítani tudnak. Helyhez kötött és mobil adatkapcsolatok esetében a rendszerint rendelkezésre álló sebesség a kommunikációs szolgáltatás azon sebessége, amelyet a fogyasztó a szolgáltatáshoz való hozzáférés során a nap időszakától függetlenül a legtöbb esetben elvárhat. A rendszerint rendelkezésre álló sebességet a becsült sebességtartományokból, az átlagos sebességekből, a csúcsidőszakbeli sebességekből és a minimális sebességekből kell levezetni. Ennek módszertanát a BEREC iránymutatásában kell meghatározni, és a technológia és az infrastruktúra fejlődésének figyelembevétele érdekében rendszeresen felül kell vizsgálni és aktualizálni kell. A tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatók lehetővé tegyék a végfelhasználók számára, hogy a megalapozott vásárlói döntés meghozatala céljából a szerződés megkötése előtt hozzáférjenek a mobilhálózatok lefedettségére vonatkozó, összehasonlítható információkhoz, a tagállamukban elérhető különböző technológiákat is ideértve.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57) A végberendezéseket illetően a szerződésekben meg kell határozni a berendezés használatának szolgáltató általi esetleges korlátozásait, például „SIM zároló” mobil eszközök segítségével, valamint a szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejárta előtti felmondása esetén fizetendő esetleges díjakat. A szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejártát követően semmilyen díj nem számítható fel.

(57) A végberendezéseket illetően a szerződésekben meg kell határozni a berendezés használatának szolgáltató általi esetleges korlátozásait, például „SIM zároló” mobil eszközök segítségével, valamint a szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejárta előtti felmondása esetén fizetendő esetleges díjakat. A szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejártát követően semmilyen díj nem számítható fel. A szerződésekben meg kell határozni az értékesítést követően nyújtott, a karbantartási és az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosított fajtáit. E tájékoztatásnak lehetőség szerint kérésre technikai információkat is magában kell foglalnia a végfelhasználó által választott végberendezés megfelelő működéséről. Amennyiben technikai összeférhetetlenségre nem derült fény, e tájékoztatást díjmentesen kell nyújtani.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58) A számlasokkok elkerülése érdekében a végfelhasználónak lehetőséget kell biztosítani a hívásokért és az internet-hozzáférési szolgáltatások használatáért fizetendő díjak felső összeghatárának a meghatározására. Ezt a lehetőséget díjmentesen kell biztosítani, és megfelelő, a későbbiekben ismételten megtekinthető értesítést kell küldeni arról, ha a felső határ eléréséhez közeledik. A felső határ elérését követően a végfelhasználó nem veheti igénybe az érintett szolgáltatásokat, és nem is számolhatnak fel neki azokért díjat, kivéve, ha kifejezetten kéri a szolgáltatásnak a szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti folytatását.

(58) Valamennyi előfizetéses szolgáltatás esetében a számlasokkok elkerülése érdekében a felhasználónak lehetőséget kell biztosítani a hívásokért és az internet-hozzáférési szolgáltatások használatáért fizetendő díjak felső összeghatárának előzetes meghatározására. Ez a lehetőség magában foglalja a megfelelő, a későbbiekben ismételten megtekinthető értesítést arról, ha a felső határ eléréséhez közeledik.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(58a) A személyes adatoknak az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett feldolgozásának meg kell felelnie a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1a (amely szabályozza a tagállamokban ezen irányelv összefüggésében végzett olyan személyesadat-feldolgozásokat, amelyek a tagállamok illetékes hatóságainak – különösen a tagállamok által kijelölt független hatóságok – ellenőrzésével történnek), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1b.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o., magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

58 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(58b) Az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett személyesadat-feldolgozásnak meg kell felelnie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a.

 

__________________

 

1aHL L 8., 2001.1.12. 1. o.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(59) A tagállamok tapasztalatai alapján és az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség megbízásából a közelmúltban készült tanulmány szerint a hosszú időtartamra szóló szerződések és a szerződések automatikus vagy hallgatólagos meghosszabbítása jelentős akadályokat állít a szolgáltatóváltás elé. Ezért kívánatos, hogy a végfelhasználó a szerződéskötéstől számított hat hónap elteltével költségmentesen felmondhassa a szerződést. Ebben az esetben a szolgáltató kérheti a végfelhasználótól a kedvezményesen kapott végberendezés maradványértékének vagy egyéb akciók esetén egy időarányos értéknek a megtérítését. A hallgatólagosan meghosszabbított szerződések esetében egyhónapos felmondási időt kell alkalmazni.

törölve

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(63) Az egyablakos ügyintézés lehetővé tétele és a végfelhasználók zökkenőmentes szolgáltatóváltásának a megkönnyítése érdekében a szolgáltatóváltás folyamatát az ügyfelet átvevő nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatónak kell irányítania. Az ügyfelet átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató nem késleltetheti vagy akadályozhatja a szolgáltatóváltás folyamatát. Ahol csak lehet, automatizált folyamatot kell működtetni, és gondoskodni kell a személyes adatok magas szintű védelméről. A szolgáltatóváltásra vonatkozó átlátható, pontos és kellő időben elérhető információk erősítik a végfelhasználók a szolgáltatóváltásba vetett bizalmát, és növelik a hajlandóságukat arra, hogy a versenyalapú folyamatban aktívan részt vegyenek.

(63) A végfelhasználók zökkenőmentes szolgáltatóváltásának megkönnyítése érdekében a BEREC-et fel kell hatalmazni arra, hogy a váltási és számhordozási folyamatban érintett átvevő és átadó szolgáltató felelősségeit meghatározó iránymutatásokat állapítson meg, biztosítva többek között azt, hogy az ügyfelet átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató ne késleltethesse vagy akadályozhassa a szolgáltatóváltás folyamatát, hogy a folyamat – amennyire csak lehetséges –, automatizált legyen, és hogy biztosítsák a személyes adatok magas szintű védelmét. Az iránymutatásoknak ki kell terjedniük arra a kérdésre is, hogy – többek között az e-mail címhez hasonló azonosítók révén – miként lehet biztosítani a végfelhasználók számára a szolgáltatással nyújtott élmény folytonosságát például azáltal, hogy e-mail-továbbítási lehetőséget választhatnak. A szolgáltatóváltásra vonatkozó átlátható, pontos és kellő időben elérhető információk erősítik a végfelhasználók a szolgáltatóváltásba vetett bizalmát, és növelik a hajlandóságukat arra, hogy a versenyalapú folyamatban aktívan részt vegyenek.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(64) A szolgáltatóváltást követően az átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződés automatikusan megszűnik anélkül, hogy a végfelhasználónak további lépéseket kellene tennie. Előre kifizetett szolgáltatás esetén a fel nem használt egyenleget vissza kell fizetni a szolgáltatót váltó fogyasztónak.

törölve

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(65) Fontos azonosító – például az e-mail cím – megváltozása esetén a végfelhasználónak folytonosságot kell tapasztalnia. E célból gondoskodni kell arról, hogy ne veszhessenek el elektronikus levelek, és abban az esetben, ha a végfelhasználó az átadó szolgáltatótól kapott e-mail címmel rendelkezik, lehetőséget kell kapnia arra, hogy – díjmentesen – az átadó internetszolgáltató által kínált e-mail továbbítót válassza.

törölve

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(68) A piaci és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban történő elfogadására vonatkozó hatáskört a Bizottságra kell ruházni a mellékletek elfogadása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumok egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70) A rádióspektrum-engedélyezés harmonizálásával és összehangolásával, a kis hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek a meghatározásával, a rádióspektrum felosztását illető, tagállamok közötti koordinációval, az európai virtuális hozzáférési termékekre vonatkozó részletesebb műszaki és módszertani szabályok kidolgozásával, valamint az internethez való hozzáférés, az ésszerű forgalomszabályozás és a szolgáltatásminőség garantálásával kapcsolatos végrehajtási hatásköröket az Európai Parlamenti és a Tanács 182/2011/EU rendeletének25 megfelelően kell gyakorolni.

(70) A rádióspektrum-engedélyezés harmonizálásával és összehangolásával, illetve a kis hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek és a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumok meghatározásával kapcsolatos végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

____________________

____________________

25 A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 11-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

25 A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 11-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71) Az egységes elektronikus hírközlési piac kiteljesítésével kapcsolatos cél és az eléréséhez szükséges, e rendelet szerinti intézkedések, valamint egyes már meglévő konkrét jogszabályi rendelkezések egységességének a biztosítása, továbbá a kialakulóban lévő döntéshozási gyakorlat tükrözése érdekében módosítani kell a 2002/21/EK irányelvet, a 2002/20/EK és 2002/22/EK irányelvet, valamint az 531/2012/EU rendeletet. Ez a következő rendelkezéseket foglalja magában: a 2002/21/EK irányelv és a kapcsolódó irányelvek e rendelettel összefüggésben való értelmezésének az előírása, a Bizottság hatáskörének kibővítése a jelentős piaci erővel rendelkező európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó korrekciós intézkedések egységességének az európai konzultációs mechanizmus keretében történő biztosítása érdekében, az érintett piacok meghatározásának és versenyképességének az értékelése során alkalmazott szempontok harmonizálása, a 2002/20/EK irányelv szerinti bejelentési rendszer hozzáigazítása az egységes uniós engedélyhez, valamint a 2002/22/EK rendelet végfelhasználói jogokra vonatkozó és az e rendelet által előírt teljes körű harmonizáció következtében feleslegessé váló rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése.

(71) Az e rendelet célja és az eléréséhez szükséges intézkedések, valamint egyes már meglévő konkrét jogszabályi rendelkezések egységességének a biztosítása érdekében módosítani kell a 2002/21/EK irányelvet, a 2002/20/EK és 2002/22/EK irányelvet, az 531/2012/EU rendeletet, az 1211/2009/EK rendeletet, valamint a 243/2012/EU határozatot. Ez a következő rendelkezéseket foglalja magában: az érintett piacok meghatározásának és versenyképességének az értékelése során alkalmazott szempontok harmonizálása, a 2002/20/EK irányelv szerinti bejelentési rendszer kiigazítása, valamint a 2002/22/EK rendelet végfelhasználói jogokra vonatkozó és az e rendelet által előírt harmonizáció következtében feleslegessé váló rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(72) Az Unióban továbbra is széttagolt a mobilhírközlési piac, és nincs olyan mobilhálózat, amely valamennyi tagállamot lefedi. Ennek következtében a barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy belföldi ügyfeleiknek az Unión belüli utazásaik során mobil hírközlési szolgáltatásokat nyújthassanak, nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokat kell vásárolniuk a látogatott tagállamban ilyen szolgáltatásokat kínáló szolgáltatóktól. Ezek a nagykereskedelmi díjak jelentős mértékben akadályozzák a barangolási szolgáltatások belföldi mobilszolgáltatásokéval megegyező árszinten történő nyújtását. Ezért az e díjak csökkentését megkönnyítő intézkedéseket kell elfogadni. A barangolásszolgáltatók hálózati lefedettségének kereskedelmi vagy műszaki megállapodások révén történő virtuális kiterjesztése az Unió egészére lehetővé tennék a nagykereskedelmi költségek internalizálását. A megfelelő ösztönzők nyújtása érdekében módosítani kell az 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben26 meghatározott egyes szabályozói kötelezettségeket. Ha a barangolásszolgáltatók akár saját hálózataikon keresztül, akár két- vagy többoldalú barangolási megállapodások révén gondoskodnak arról, hogy az Unióban valamennyi ügyfelüknek már eleve a belföldi díjakkal azonos szintű barangolási díjakat kínáljanak, akkor ezen szolgáltatókra nézve nem kell előírni azt a belföldi szolgáltatókra vonatkozó követelményt, hogy tegyék lehetővé ügyfeleiknek a hozzáférést bármely alternatív barangolási szolgáltató barangolásos hangátviteli, SMS és adatátviteli szolgáltatásaihoz, fenntartva egy átmeneti időszakot abban az esetben, ha ezt a hozzáférést már megadták.

törölve

__________________

 

26 Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).

 

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(73) A két- vagy többoldalú barangolási megállapodásoknak köszönhetően a mobilszolgáltatók a belföldi ügyfelek által a partnereik hálózatain végzett barangolást nagyban úgy kezelhetik, mintha ezek az ügyfelek a saját hálózataikon nyújtott szolgáltatást vennének igénybe, és ennek megfelelő kiskereskedelmi árat számíthatnak fel az Unióra kiterjedő virtuális hálózati lefedettségért. Nagykereskedelmi szinten ez a megoldás lehetővé tenné az új barangolásos termékek fejlesztését, amelynek következtében kiskereskedelmi szinten fokozódna a választék és a verseny.

törölve

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(74) Az európai digitális menetrendben és az 531/2012/EU rendeletben meghatározott szakpolitikai célkitűzés szerint a barangolásos és a belföldi díjak közötti különbségnek a nullához kell közelítenie. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy az adott fél által kínált belföldi kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok alapján megkülönböztethető tág belföldi felhasználói kategóriákba eső felhasználók az Unión belüli időszakos utazásaik során is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, mint belföldön, bízva abban, hogy ez a belföldi használathoz képest nem jelent többletköltséget a számukra. Az említett tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatban alkalmazott különbségtételek alapján határozhatók meg: például feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, „csak GSM” (vagyis hang, SMS) szolgáltatáscsomagok, forgalommennyiséghez igazodó szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági szolgáltatáscsomagok, a tényleges forgalom után fizetendő egységárakat meghatározó vagy a tényleges forgalomtól független egységes árért forgalmi keretet (pl. lebeszélhető perceket, felhasználható adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi díjszabási rendszerek és az ügyfelek rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok sokszínűsége az Unión belüli belföldi mobilpiacokon a változatos felhasználói igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, ami a versengő piac jellemzője. Az Unión belüli barangolási környezetnek a belföldi piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, hogy az a tény, hogy a barangolásszolgáltatóknak nagykereskedelmi inputokat kell beszerezniük a különböző tagállamok független hálózatüzemeltetőitől, abban az esetben is indokolhatja az ésszerű használaton alapuló korlátozásokat, ha a belföldi díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel a barangolásos forgalomért.

törölve

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(75) Jóllehet elsősorban a barangolásszolgáltatók állapítják meg azt az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS és adatátviteli forgalmat, amelyért az általuk kínált különféle kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felügyeljék a barangolásszolgáltatók által az ésszerű forgalom alapján alkalmazott korlátokat, és biztosítsák azok pontos meghatározását a szerződésekbe foglalt részletes, számszerű információk formájában, amelyeket az ügyfél számára világos és átlátható módon kell megfogalmazni. Ennek során a nemzeti szabályozó hatóságoknak a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venniük a BEREC vonatkozó iránymutatását. A BEREC-iránymutatásban meg kell határozni az uniós szintű hang-, adat- és SMS forgalmi trendek alapján kirajzolódó különféle jellemző felhasználási szokásokat és azok várható alakulását, különösen a vezeték nélküli adatforgalom terén.

(75) Jóllehet a barangolásszolgáltatók állapítják meg azt a barangolásos hangátviteli, SMS és adatátviteli forgalmat, amelyért az általuk kínált különféle kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, a kiskereskedelmi barangolási díjak 2015. december 15-ig történő eltörlése ellenére alkalmazhatnak „méltányos használati záradékot” az alkalmazandó belföldi szolgáltatási díjak ellenében nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások igénybevételére a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumok alapján. Ezeket a kritériumokat úgy kell alkalmazni, hogy a fogyasztók az Unión belüli időszakos utazásaik során magabiztosan megközelíthessék a saját belföldi kiskereskedelmi csomagjukhoz tartozó, tipikus fogyasztási mintázataikat. A nemzeti szabályozó hatóságoknak felügyelniük kell a barangolásszolgáltatók által méltányos felhasználásra alkalmazott korlátokat, és biztosítaniuk kell azok pontos meghatározását a szerződésekbe foglalt részletes, számszerű információk formájában, amelyeket az ügyfél számára világos és átlátható módon kell megfogalmazni. Ennek során a nemzeti szabályozó hatóságoknak a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venniük a BEREC nyilvános konzultáció eredményein alapuló vonatkozó iránymutatását a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumoknak a barangolásszolgáltatók által nyújtott kiskereskedelmi szerződésekben történő alkalmazása céljából. A BEREC-iránymutatásban meg kell határozni az uniós szintű hang-, adat- és SMS forgalmi trendek alapján kirajzolódó különféle jellemző felhasználási szokásokat és azok várható alakulását, különösen a vezeték nélküli adatforgalom terén. Az eurotarifa maximális felső összeghatára az 531/2012/EU rendelet lejártáig továbbra is biztonsági árkorlátként szolgál a méltányos használat korlátját meghaladó felhasználás díja tekintetében.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(76) A mobil végződtetési díjak közelmúltbeli jelentős csökkenése az Unióban a bejövő hívások után fizetendő barangolási többletdíjak megszüntetését is indokolná.

(76) Az egyértelműség és a jogbiztonság biztosítása érdekében 2015. december 15-ét kell meghatározni a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak végleges megszüntetésére, amely a 707/2007/EK rendelettel kezdődött. Ezenkívül a Bizottságnak 2015. június 30-ig a kiskereskedelmi többletdíjak végleges eltörlését megelőzően be kell számolnia a nagykereskedelmi árak vagy nagykereskedelmi piaci mechanizmusok valamennyi szükséges módosításáról, figyelembe véve az Unióban a barangolásra fizetendő mobil végződtetési díjakat is.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(77) Annak érdekében, hogy a BEREC tevékenységének állandósága és stratégiai szempontok szerint történő irányítása biztosított legyen, a BEREC szabályozói tanácsát egy feladatát teljes munkaidőben ellátó elnöknek kell képviselnie, akit érdemei, alkalmassága, az elektronikus hírközlési piaci szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a felügyelet és a szabályozás terén szerzett gyakorlata alapján a szabályozói tanács által és a Bizottság segítségével szervezett és lefolytatott nyílt pályázati eljárást követően a szabályozói tanács nevez ki. A Bizottságnak a szabályozói tanács első elnökének kinevezése céljából érdem, alkalmasság, az elektronikus hírközlési piaci szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos ismeretek, valamint a felügyelet és a szabályozás terén szerzett gyakorlat alapján többek között össze kell állítania az előválogatott jelöltek listáját. A későbbi kinevezések tekintetében az e rendelet értelmében elkészítendő jelentésben felül kell vizsgálni, hogy a Bizottság általi listakészítés mint eljárás megfelelő-e. A BEREC Hivatalának ezért a szabályozói tanács elnökéből, egy irányítóbizottságból és egy igazgatási vezetőből kell állnia.

törölve

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(78) A 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelvet, valamint az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(78) A 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelvet, az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendeletet, valamint a 243/2012/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(79) Az 1211/2009/EK rendeletnek megfelelően a Bizottság minden alkalommal kikérheti a BEREC véleményét, amikor azt az e rendeletben foglalt rendelkezések a végrehajtásához szükségesnek tartja.

(79) Az 1211/2009/EK rendeletnek megfelelően a Bizottságnak minden alkalommal ki kell kérnie a BEREC véleményét, amikor az az e rendeletben foglalt rendelkezések végrehajtásához szükséges.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

79 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(79a) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretet felül kell vizsgálni, ahogy azt az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretről szóló végrehajtási jelentésről szóló európai parlamenti állásfoglalás1a szorgalmazta. A felülvizsgálatnak a keret 2009 óta kifejtett hatásának utólagos értékelésein, egy teljes körű konzultáción és a felülvizsgálat nyomán megszülető javaslatok várható hatásainak mélyreható előzetes értékelésén kell alapulnia. A javaslatokat a kellő időben elő kell terjeszteni, hogy a jogalkotónak lehetősége legyen azok megfelelő elemzésére és megvitatására.

 

____________

 

1aP7_TA(2013)0454

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet az elektronikus hírközlés európai egységes piacának kiteljesítéséhez szükséges szabályozási alapelveket és részletes szabályokat határozza meg annak érdekében, hogy:

(1) Ez a rendelet meghatározza a szükséges szabályokat annak érdekében, hogy:

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és az elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető szolgáltatóknak jogot, lehetőséget és ösztönzést biztosítson hálózataik fejlesztésére, bővítésére és üzemeltetésére, valamint szolgáltatások nyújtására, függetlenül attól, hogy székhelyük vagy ügyfeleik hol találhatók az Unióban,

a) összehangolt formanyomtatvány alapján harmonizált és egyszerűsített bejelentési rendszer révén elősegítse az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és az elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető szolgáltatók azon jogának gyakorlati érvényesítését, hogy attól függetlenül üzemeltessék hálózataikat, valamint nyújtsák szolgáltatásaikat, hogy székhelyük vagy ügyfeleik hol találhatók az Unióban,

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a polgároknak és a vállalkozásoknak joga és lehetősége legyen versenyképes, biztonságos és megbízható elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybe venni függetlenül attól, hogy azokat hol nyújtják az Unióban, és anélkül, hogy ebben a határok átlépésekor korlátozások vagy indokolatlan többletköltségek akadályoznák őket.

b) elősegítse a polgárok és a vállalkozások azon jogának gyakorlati érvényesítését, hogy a személyes adataik védelmével és biztonságával kapcsolatos magas szintű szabványok biztosítására irányuló közös szabályokon alapuló, versenyképes, biztonságos és megbízható elektronikus hírközlési szolgáltatásokat vehessenek igénybe anélkül, hogy ebben a határok átlépésekor korlátozások vagy indokolatlan többletköltségek akadályoznák őket.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrumra vonatkozó, jobban összehangolt uniós keretet hozzon létre,

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) szabályozza az EU-ban a barangolásos kommunikációért felszámított indokolatlan felárak fokozatos megszüntetését.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a rendelet különösen azokat a szabályozási alapelveket határozza meg, amelyek alapján a Bizottság, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) és az illetékes nemzeti hatóságok a saját hatáskörükön belül, a 2002/19/EK, a 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggésben eljárnak annak érdekében, hogy:

(2) Ez a rendelet különösen azokat a szabályozási alapelveket határozza meg, amelyek alapján a Bizottság, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) és az illetékes nemzeti és regionális hatóságok a saját hatáskörükön belül, a 2002/19/EK, a 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggésben eljárnak annak érdekében, hogy:

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) egyszerűsített, kiszámítható és konvergens szabályozási feltételeket biztosítsanak a legfontosabb igazgatási és kereskedelmi paraméterekre vonatkozóan, többek között a piacelemzés alapján kiróható egyedi kötelezettségek arányosságának tekintetében;

törölve

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) előmozdítsák az egységes piacon folyó fenntartható versenyt és az Unió globális versenyképességét, és ennek megfelelően csökkentsék az ágazatspecifikus piacszabályozást miközben, illetve amikor e célok teljesülnek;

törölve

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) támogassák az Unió egészére kiterjedő, a kialakuló végfelhasználói kereslet kielégítésére képes új és továbbfejlesztett nagykapacitású infrastruktúrákra irányuló beruházást és innovációt;

c) támogassák az új és továbbfejlesztett nagykapacitású infrastruktúrákra irányuló beruházást és innovációt, és biztosítsák, hogy azok az Unió egészére kiterjedjenek és képesek legyenek kielégíteni a kialakuló végfelhasználói keresletet, függetlenül attól, hogy a végfelhasználók hol helyezkednek el az Unió területén;

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) megkönnyítsék az innovatív és magas színvonalú szolgáltatásnyújtást;

törölve

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) gondoskodjanak arról, hogy a rádióspektrum – általános felhatalmazás vagy egyedi használati jogok alapján – rendelkezésre álljon és rendkívül hatékonyan hasznosuljon az innovációt, a beruházást, a munkahelyteremtést és a végfelhasználók érdekét előmozdító vezeték nélküli, széles sávú alkalmazások céljára;

törölve

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a polgárok és a végfelhasználók összekapcsolhatósággal kapcsolatos érdekeit szolgálják a hálózati hozzáférési lehetőségek és a szolgáltatások választékának és minőségének a javulását eredményező jobb beruházási feltételek teremtése, az Unión belüli mobilitás megkönnyítése, valamint a társadalmi és területi kohézió növelése révén.

törölve

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átfogó szabályozási alapelvek érvényre jutásának biztosítása érdekében ez a rendelet megállapítja a következőkhöz szükséges részletes szabályokat:

törölve

a) az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó egységes engedély;

 

b) a szabályozási feltételek további konvergenciája azon korrekciós intézkedések szükségessége és arányossága tekintetében, amelyekre a nemzeti szabályozó hatóságok az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókat kötelezik;

 

c) bizonyos nagykereskedelmi termékeknek az Unió szintjén harmonizált, konvergens szabályozási feltételek szerinti biztosítása széles sávú hírközlés céljára;

 

d) a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrum kijelölésének összehangolt európai keretének, és ezáltal az európai vezeték nélküli térségnek a létrehozása;

 

e) a végfelhasználók jogaival és a kiskereskedelmi piacokon folyó tényleges verseny támogatásával kapcsolatos szabályok harmonizálása, és ezáltal az elektronikus hírközlés európai fogyasztói térségének a létrehozása;

 

f) az Unión belüli és a barangolásos kommunikációért felszámított indokolatlan felárak fokozatos megszüntetése az EU-ban.

 

Indokolás

Ha az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések indokolatlanná válnak e rendeletben.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) E rendelet rendelkezései nem érintik az adatvédelemmel, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével kapcsolatos uniós vívmányokat.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „európai elektronikus hírközlési szolgáltató”: az Unióban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely közvetlenül vagy egy vagy több leányvállalaton keresztül egynél több tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt, vagy ilyen tevékenységet kíván folytatni, és nem minősül egy másik elektronikus hírközlési szolgáltató leányvállalatának;

törölve

Indokolás

E rendelkezések egy kiszámíthatatlan felügyeleti struktúrát magában foglaló rendkívül bonyolult rendszert hoznak létre. Minden ilyen jellegű javaslatnak mélyreható és alapos konzultációs folyamaton kell keresztülmennie, következésképpen e javaslatokat az egész keretszabályozás felülvizsgálata során elemezni kell.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „leányvállalat”: olyan vállalkozás, amelyben egy másik vállalkozásnak közvetlenül vagy közvetve:

törölve

i. módjában áll a szavazati jogok több mint felét gyakorolni, vagy

 

ii. módjában áll a felügyelő bizottság, az igazgatóság vagy a vállalkozást jogilag képviselő testületek tagjai több mint felét kinevezni, vagy

 

iii. jogában áll a vállalkozás ügyeit irányítani;

 

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „egységes uniós engedély”: a székhely szerinti tagállamban kiadott általános felhatalmazáson alapuló, az európai elektronikus hírközlési szolgáltatóra e rendeletnek megfelelően az egész Unióban vonatkozó jogi keret;

törölve

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. „saját tagállam”: az európai elektronikus hírközlési szolgáltató székhelye szerinti tagállam;

törölve

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. „székhely”: az a letelepedési hely valamely tagállamban, ahol az Unióban nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vagy az Unióban üzemeltetett elektronikus hírközlő hálózatokra irányuló beruházásokra, valamint az azok nyújtására, illetve üzemeltetésére vonatkozó legfontosabb döntéseket hozzák;

törölve

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „fogadó tagállam”: a saját tagállamtól eltérő bármely tagállam, ahol az európai elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet, vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt;

törölve

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára szolgáló rádióspektrum, amelynek a rendelkezésre állására és hatékony használatára irányadó feltételek Uniós szinten – különösen a 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal – harmonizálva vannak;

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára szolgáló rádióspektrum, amelynek a rendelkezésre állására, hatékonyságára és elsődleges használatára irányadó feltételek Uniós szinten – a 2002/21/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek, valamint a 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően – harmonizálva vannak;

__________________

__________________

27 Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat („rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 2002.4.24., 1. o.).

27 Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat („rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 2002.4.24., 1. o.).

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. „kis hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pont”: vezeték nélküli hálózati hozzáférést biztosító, kis teljesítményű, kisméretű berendezés, amely kis hatótávolságon belül üzemel, és földi nyilvános mobilhírközlő hálózat része lehet, valamint egy vagy több csekély vizuális hatású antennával rendelkezhet, és tekintet nélkül a hálózat topológiájára lehetővé teszi a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz való vezeték nélküli hozzáférést;

9. „kis hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pont”: vezeték nélküli hálózati hozzáférést biztosító, kis teljesítményű, kisméretű berendezés, amely kis hatótávolságon belül, engedélyköteles frekvenciasáv vagy engedélyköteles és engedélymentes frekvenciasáv kombinációjának használatával üzemel, és földi nyilvános mobilhírközlő hálózat része lehet, valamint egy vagy több csekély vizuális hatású antennával rendelkezhet, és tekintet nélkül a hálózat topológiájára lehetővé teszi a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz való vezeték nélküli hozzáférést;

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. „rádiós helyi hálózat” (RLAN): kis teljesítményű, vezeték nélküli hozzáférési rendszer, amely kis hatótávolságon belül üzemel úgy, hogy a más felhasználók által a közelben használt hasonló rendszerek zavarásának a kockázata csekély, és amely nem kizárólagos alapon használ olyan frekvenciákat, amelyek e célra történő elérhetőségének és hatékony használatának feltételei az Unió szintjén harmonizálva vannak;

10. „rádiós helyi hálózat” (RLAN): kis teljesítményű, vezeték nélküli hozzáférési rendszer, amely kis hatótávolságon belül üzemel úgy, hogy a más felhasználók által a közelben használt hasonló rendszerek zavarásának a kockázata csekély, és amely engedélymentes alapon használ olyan frekvenciákat, amelyek e célra történő elérhetőségének és hatékony használatának feltételei az Unió szintjén harmonizálva vannak;

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. „virtuális széles sávú hozzáférés”: a széles sávú hálózatokhoz való nagykereskedelmi hozzáférés egyik fajtája, amely egy, a vevő telephelyéhez a fizikai átengedés kivételével bármilyen hozzáférési hálózati architektúrán keresztül virtuális hozzáférést biztosító csatlakozásból, valamint meghatározott átadási pontokra vonatkozó átviteli szolgáltatásból áll, és magában foglal meghatározott hálózati elemeket és hálózati funkciókat, valamint kiegészítő informatikai rendszereket is;

törölve

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. „garantált szolgáltatásminőségű (ASQ) összekapcsolási termék”: az internetprotokoll-alapú (IP-alapú) adatcsere-központnál elérhetővé tett termék, amely lehetővé teszi a vevők számára IP-alapú adatátviteli kapcsolat létesítését egy összekapcsolási pont és egy vagy több helyhez kötött hálózat végződtető pont között, és a végfelhasználóknak nyújtott meghatározott szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott szintű, végpontok közötti hálózati teljesítményt tesz lehetővé meghatározott paramétereken alapuló, garantált szolgáltatásminőség biztosítása révén;

törölve

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. „távolsági hírközlés”: a helyi központon és a nemzeti számozási tervben körzetszámmal azonosított regionális díjszabási területen kívül végződtetett beszédalapú vagy üzenetszolgáltatások;

törölve

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internethez csatlakozó szinte valamennyi végponttal összekapcsolási lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiára;

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internet szinte valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiákra vagy végberendezésre;

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. „speciális szolgáltatás”: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy bármely egyéb szolgáltatás, amely tartalmak, alkalmazások vagy szolgáltatások meghatározott köréhez vagy együtteséhez nyújt hozzáférési lehetőséget, és melynek műszaki jellemzőit végponttól végpontig ellenőrizik, vagy amely meghatározott számú félnek vagy végpontba történő adatküldést vagy meghatározott számú féltől vagy végpontból történő adatfogadást tesz lehetővé; és amelyet nem forgalmaznak vagy használnak széles körben az internet-hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

15. „speciális szolgáltatás”: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet logikusan elkülönülő kapacitáson keresztül és a belépés szigorú ellenőrzése alapján tartalmak, alkalmazások vagy szolgáltatások meghatározott körére vagy együttesére optimalizáltak a jobb minőség végponttól végpontig történő biztosítása céljából, és amelyet nem forgalmaznak vagy használnak az internet-hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. „átvevő nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató”: az a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató, amelyhez a telefonszámot vagy szolgáltatást áthelyezik;

törölve

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. „átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató”: az a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató, amelytől a telefonszámot vagy szolgáltatást áthelyezik.

törölve

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók jogosultak arra, hogy az egész Unióban üzemeltessenek elektronikus hírközlő hálózatokat és nyújtsanak elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, valamint hogy az ilyen hálózatok üzemeltetéséhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó jogokat a tevékenységük által érintett tagállamok mindegyikében olyan, egységes uniós engedély alapján gyakorolják, amelynek egyetlen feltétele a 4. cikkben meghatározott bejelentési kötelezettségek teljesítése.

(1) Bármely elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult arra, hogy az egész Unióban üzemeltessen elektronikus hírközlő hálózatokat és nyújtson elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, valamint hogy az ilyen hálózatok üzemeltetéséhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó jogokat a tevékenysége által érintett tagállamok mindegyikében gyakorolja.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában és az 531/2012/EU rendelet sérelme nélkül, az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra az érintett tagállamokban az uniós szabályozásnak megfelelően alkalmazott szabályok és feltételek vonatkoznak.

törölve

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 2002/20/EK irányelv 12. cikkében foglaltaktól eltérve, csak arra az európai elektronikus hírközlési szolgáltatóra vethetők ki a fogadó tagállamban fizetendő igazgatási díjak, amelynek az adott tagállamban nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó éves forgalma meghaladja a teljes nemzeti elektronikus hírközlési forgalom 0,5%-át. E díjak kivetésekor csak az érintett tagállamban nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó forgalom vehető figyelembe.

törölve

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2002/22/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése b) pontjában foglaltaktól eltérve, csak az az európai elektronikus hírközlési szolgáltató kötelezhető a fogadó tagállamban az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költségeinek a megosztása céljából kivetett hozzájárulás megfizetésére, amelynek az adott tagállamban nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó éves forgalma meghaladja a teljes nemzeti elektronikus hírközlési forgalom 3%-át. Ilyen hozzájárulás kivetésekor minden esetben csak az érintett tagállamban elért forgalom vehető figyelembe.

törölve

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók jogosultak arra, hogy a különböző tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai az objektív megítélés alapján egyenértékűnek tekinthető helyzetekben egyenlő bánásmódban részesítsék őket.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok hasonló helyzetekben egyenlő bánásmódban részesítik az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókat, függetlenül attól, hogy székhelyük mely tagállamban van.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ha valamely európai elektronikus hírközlési szolgáltatót érintően a 2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv, e rendelet vagy az 531/2012/EU rendelet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban társaságok közötti jogvita merül fel valamely fogadó tagállamban, akkor az európai elektronikus hírközlési szolgáltató egyeztethet a saját tagállam nemzeti szabályozó hatóságával, az pedig az egységes szabályozási gyakorlat kialakítását szem előtt tartva véleményt adhat ki. A vita rendezése során a fogadó tagállam nemzeti szabályozó hatóságának a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell vennie a saját tagállam nemzeti szabályozó hatósága által kiadott véleményt.

törölve

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Azoknak az európai elektronikus hírközlési szolgáltatóknak, amelyek e rendelet hatálybalépésének az időpontjában jogosultak arra, hogy egynél több tagállamban üzemeltessenek elektronikus hírközlő hálózatokat és nyújtsanak elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, legkésőbb 2016. július 1-jéig be kell nyújtaniuk a 4. cikkben előírt bejelentést.

törölve

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrumra vonatkozik.

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrumra vonatkozik a 2002/21/EK irányelvvel, a 676/2002/EK határozattal és a 243/2012/EU határozattal összhangban.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-erőforrások optimális használatát biztosító díjakat vessenek ki, illetve hogy a rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság és a honvédelem céljára szervezzék meg és használják.

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-erőforrások optimális használatát biztosító díjakat vessenek ki, illetve hogy a rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság és a honvédelem céljára szervezzék meg és használják, olyan általános érdekű célkitűzések védelmezése érdekében, mint a kulturális sokféleség és a médiapluralizmus.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az e szakasz által ráruházott hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 2002/622/EK bizottsági határozattal28 létrehozott, rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport idevágó véleményeit.

(3) Az e szakasz által ráruházott hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 2002/622/EK bizottsági határozattal28 létrehozott, rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport idevágó véleményeit, valamint a BEREC által kiadott, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó bevált szabályozási gyakorlatokat, jelentéseket vagy tanácsokat.

_______________

______________

28 A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról szóló, 2002. július 26-i 2002/622/EK bizottsági határozat (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).

28 A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról szóló, 2002. július 26-i 2002/622/EK bizottsági határozat (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Az egyedi rádiófrekvencia-használati jogok átruházásával vagy bérbeadásával kapcsolatos bizonyos szempontok harmonizálása és e jogok érvényességének időtartama

 

(1) A 2002/21/EK irányelv vagy a versenyszabályok vállalkozásokra történő alkalmazásának sérelme nélkül, a 243/2012/EU határozat 6. cikkének (8) bekezdésében meghatározott spektrumhasználati jogok vagy azok egy részének átruházása vagy haszonbérbe adása tekintetében a következők alkalmazandók:

 

a) a tagállamok valamennyi ilyen jog aktuális részadatait szabványos elektronikus formátumban elérhetővé teszik a nyilvánosság számára;

 

b) a tagállamok nem utasíthatják el az ilyen használati jogok meglévő jogosultjai számára történő átruházás vagy haszonbérbe adás lehetővé tételét;

 

c) a b) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a tagállamok csak akkor utasíthatnak el egy átruházást, ha nyilvánvalóan fennáll annak a kockázata, hogy az új jogosult nem lenne képes eleget tenni a használati jogra vonatkozóan fennálló feltételeknek;

 

d) a b) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a tagállamok nem utasíthatják el a haszonbérbe adást, ha az átruházó felelősséget vállal azért, hogy eleget tesz a használati jogra vonatkozóan fennálló feltételeknek.

 

(2) A spektrumok átruházására vagy haszonbérbe adására vonatkozó kérelmek feldolgozásához kapcsolódóan a vállalkozásokra rótt adminisztratív terhek összesen csupán a kérelmek feldolgozása során felmerülő adminisztratív költségeket fedezhetik, többek között az olyan kiegészítő eljárásokat, mint egy új használati jog kibocsátása. Az ilyen terheket olyan tárgyilagos, átlátható és arányos módon kell kivetni, amely minimálisra csökkenti a további igazgatási és kapcsolódó ráfordításokat. Az e bekezdés szerint kirótt terhek tekintetében a 2002/20/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

(3) Valamennyi spektrumhasználati jogot legalább 25 éves, de legalábbis olyan időtartamra kell megadni, amely megfelelően ösztönzi a beruházásokat és a versenyt, és nem kedvez a rádióspektrumok nem megfelelő kihasználásának vagy „felhalmozásának”. A tagállamok határozatlan időre szóló használati jogot is adhatnak.

 

(4) A tagállamok előírhatják a jogok arányosságon és megkülönböztetésmentességen alapuló visszavonását – a legalább 25 éves érvényességi idejű jogokat is – a hatékony spektrumhasználat biztosítása érdekében, ideértve többek között a spektrumgazdálkodás céljait, nemzetbiztonsági szempontokat, az engedély feltételeinek megsértését, egy frekvenciasáv használatának összehangolt megváltoztatását és a díjak kifizetésének elmaradását.

 

(5) E rendelet által valamennyi meglévő spektrumhasználati jog időtartama a jog odaítélésétől számított 25 évre meghosszabbodik, a használati joghoz és a határozatlan időre szóló használati jogokhoz kapcsolódó egyéb feltételek sérelme nélkül.

 

(6) A legalább 25 éves engedélyérvényességi időtartam bevezetése nem akadályozhatja a szabályozó hatóságokat abban, hogy a harmonizált sávokban ideiglenes engedélyeket vagy másodlagos használatra szóló engedélyeket adjanak ki.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rádióspektrum tekintetében illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulnak egy olyan vezeték nélküli térség létrejöttéhez, amely jó befektetési és versenyfeltételeket kínál a nagysebességű, vezeték nélküli széles sávú kommunikáció terén, lehetőséget biztosít az integrált, több területet lefedő hálózatok és szolgáltatások tervezésére és nyújtására és a méretgazdaságosság elérésre, ezzel ösztönözve az innovációt, a gazdasági növekedést és a végfelhasználóknak hosszú távon nyújtott előnyöket.

Az általános érdekű célkitűzések sérelme nélkül, a rádióspektrum tekintetében illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulnak egy olyan vezeték nélküli térség létrejöttéhez, amely jó befektetési és versenyfeltételeket kínál a nagy sebességű, vezeték nélküli széles sávú kommunikáció terén, lehetőséget biztosít az integrált, átjárható, nyitott és több területet lefedő hálózatok és szolgáltatások tervezésére és nyújtására és a méretgazdaságosság elérésére, ezzel ösztönözve az innovációt, a gazdasági növekedést és a végfelhasználóknak hosszú távon nyújtott előnyöket.

Az illetékes nemzeti hatóságok nem alkalmaznak olyan eljárásokat és nem támasztanak olyan feltételeket a rádióspektrum használatával kapcsolatban, amelyek szükségtelenül akadályozzák az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókat abban, hogy több tagállamban vagy az Unió egész területén nyújtsanak integrált elektronikus hírközlő hálózatokat és szolgáltatásokat.

Az illetékes nemzeti hatóságok nem alkalmaznak olyan eljárásokat és nem támasztanak olyan feltételeket a rádióspektrum használatával kapcsolatban, amelyek szükségtelenül akadályozzák az elektronikus hírközlési szolgáltatókat abban, hogy több tagállamban vagy az Unió egész területén nyújtsanak integrált elektronikus hírközlő hálózatokat és szolgáltatásokat. Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, hogy az ilyen vezeték nélküli tér interferenciák létrehozásával ne akadályozza szükségtelenül a meglévő szolgáltatások vagy alkalmazások működését az érintett spektrumsávokban és a szomszédos sávokban.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes, arányos szempontokon alapuló, a lehető legkisebb terhet jelentő engedélyezési rendszert alkalmazzák a rádióspektrum használatának lehetővé tételére, úgy, hogy az maximalizálja a rádióspektrum használatának rugalmasságát és hatékonyságát, valamint elősegítse az összehasonlítható feltételek létrejöttét Unió-szerte az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók integrált, több területet lefedő beruházásai és tevékenységei számára.

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes, arányos szempontokon alapuló, a lehető legkisebb terhet jelentő engedélyezési rendszert alkalmazzák a rádióspektrum használatának lehetővé tételére, úgy, hogy az maximalizálja a rádióspektrum használatának rugalmasságát és hatékonyságát, valamint elősegítse az összehasonlítható feltételek létrejöttét Unió-szerte az elektronikus hírközlési szolgáltatók integrált, több területet lefedő beruházásai és tevékenységei számára.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A rádióspektrum használatának engedélyezésére vonatkozó feltételek és eljárások kialakításánál az illetékes nemzeti hatóságok különösen tekintettel vannak a meglévő és a potenciális üzemeltetőkkel szembeni, valamint az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal szembeni egyenlő bánásmódra.

(3) A rádióspektrum használatának engedélyezésére vonatkozó feltételek és eljárások kialakításánál az illetékes nemzeti hatóságok különösen tekintettel vannak a meglévő és a potenciális üzemeltetőkkel szembeni objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes bánásmódra, továbbá a közös spektrumhasználatra, valamint a spektrum megosztott és engedélymentes használatára. Az illetékes nemzeti hatóságok gondoskodnak a meglévő és az új rádióspektrumhasználók békés egymás mellett éléséről. E célból átfogó hatásvizsgálatot készítenek, és minden érdekelt fél részvételével konzultációkat tartanak.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (5) bekezdés sérelme nélkül, a rádióspektrum használatának engedélyezésére vonatkozó feltételek és eljárások kialakítása során az illetékes nemzeti hatóságok figyelembe veszik, és szükség szerint összehangolják a következő szabályozási alapelveket:

(4) Az (5) bekezdés sérelme nélkül, a rádióspektrum használatának engedélyezésére vonatkozó feltételek és eljárások kialakítása során az illetékes nemzeti hatóságok figyelembe veszik, és szükség szerint összehangolják a következő szabályozási alapelveket:

a) a végfelhasználók érdekeinek maximális védelme, ideértve mind a végfelhasználóknak a vezeték nélküli hálózatok és szolgáltatások terén megvalósuló eredményes, hosszú távú befektetéshez és innovációhoz, mind pedig a tényleges versenyhez fűződő érdekeit;

a) a végfelhasználók érdekeinek maximális védelme, ideértve mind a végfelhasználóknak a vezeték nélküli hálózatok és szolgáltatások terén megvalósuló eredményes, hosszú távú befektetéshez és innovációhoz, mind pedig a tényleges versenyhez fűződő érdekeit;

b) a rádióspektrum minél hatékonyabb használatának és a frekvenciagazdálkodás minél nagyobb hatékonyságának biztosítása;

b) a rádióspektrum minél hatékonyabb használatának és a frekvenciagazdálkodás minél nagyobb hatékonyságának, valamint az engedélymentes spektrum rendelkezésre állásának biztosítása;

c) kiszámítható és összehasonlítható feltételek biztosítása, melyek lehetővé teszik a több területre kiterjedő hálózatokra vonatkozó beruházások és szolgáltatások tervezését és a méretgazdaságosság elérését;

c) kiszámítható és összehasonlítható feltételek biztosítása, melyek lehetővé teszik a több területre kiterjedő hálózatokra vonatkozó hosszú távú beruházásokat és szolgáltatásokat és a méretgazdaságosság elérését;

d) az alkalmazott feltételek szükségességének és arányosságának biztosítása, ideértve annak objektív vizsgálatát is, hogy indokolt-e további feltételeket bevezetni, melyek bizonyos üzemeltetőkre nézve kedvezőek vagy hátrányosak lehetnek;

d) az alkalmazott feltételek szükségességének és arányosságának biztosítása, ideértve annak objektív és átlátható vizsgálatát is, hogy indokolt-e további feltételeket bevezetni, melyek bizonyos üzemeltetőkre nézve kedvezőek vagy hátrányosak lehetnek;

e) a nagysebességű, vezeték nélküli, széles sávú hálózatokkal való széles körű területi lefedettségnek, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nagyarányú penetrációjának és fogyasztásának biztosítása.

e) a nagysebességű, vezeték nélküli, széles sávú hálózatokkal való széles körű területi lefedettségnek, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nagyarányú penetrációjának és fogyasztásának biztosítása, figyelembe véve emellett a közérdeket, valamint a spektrum egészének társadalmi, kulturális és gazdasági értékét;

 

ea) annak biztosítása, hogy a hatékony spektrumhasználat tekintetében bekövetkező bármilyen szakpolitikai változás esetén vegyék figyelembe a változás közérdekre gyakorolt hatását a káros interferenciát és a költségeket illetően.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják a rádióspektrum használatának engedélyezésére vonatkozó feltételekkel és eljárásokkal kapcsolatos információk rendelkezésre állását, továbbá lehetővé teszik, hogy az érdekelt felek kifejthessék álláspontjukat az eljárás során.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a rendelkezésre álló különböző rádiófrekvencia-sávok műszaki jellemzői;

a) a rendelkezésre álló különböző rádiófrekvencia-sávok műszaki jellemzői, valamint jelenlegi és tervezett használatuk;

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a rádióspektrum minél hatékonyabb használatát, a 9. cikk (4) bekezdés b) pontjának megfelelően, figyelembe véve az adott sáv vagy sávok jellemzőit;

a) a rádióspektrum minél hatékonyabb használatát, a 9. cikk (4) bekezdés b) pontjának megfelelően, figyelembe véve az adott sáv vagy sávok jellemzőit, illetve a jelenlegi és tervezett használatot;

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, hogy a rádióspektrum használati jogáért fizetendő díjak, ha vannak:

Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, hogy a különféle típusú rádióspektrumok használati jogáért fizetendő díjak, ha vannak:

a) kellően tükrözzék a rádióspektrum társadalmi és gazdasági értékét, beleértve az előnyös externáliákat is;

a) kellően tükrözzék a rádióspektrum társadalmi, kulturális és gazdasági értékét, beleértve az előnyös externáliákat is;

b) kiküszöböljék a kihasználatlanságot, és ösztönözzék azokat a beruházásokat, amelyek bővítik a hálózatok és a szolgáltatások kapacitását, növelik a velük való lefedettséget, és javítják a minőségüket;

b) kiküszöböljék a kihasználatlanságot, és ösztönözzék azokat a beruházásokat, amelyek bővítik a hálózatok és a szolgáltatások kapacitását, növelik a velük való lefedettséget, és javítják a minőségüket;

c) kerüljék a megkülönböztetést, és biztosítsák az üzemeltetők – köztük a meglévő és a potenciális üzemeltetők – esélyegyenlőségét;

c) kerüljék a megkülönböztetést, és biztosítsák az üzemeltetők – köztük a meglévő és a potenciális üzemeltetők – esélyegyenlőségét;

d) biztosítsák az azonnal fizetendő és az esetleges rendszeres díjak egymáshoz viszonyított optimális arányát, különös tekintettel arra, hogy a 9. cikk (4) bekezdésének b) és e) pontja értelmében ösztönözni kell a hálózatok gyors bővülését és a rádióspektrum kihasználását.

d) biztosítsák az előre fizetendő és lehetőség szerint rendszeres díjak egymáshoz viszonyított optimális arányát, különös tekintettel arra, hogy a 9. cikk (4) bekezdésének b) és e) pontja értelmében ösztönözni kell a hálózatok gyors bővülését és a rádióspektrum kihasználását.

 

da) az attól számított egy évnél korábban ne kerüljenek kifizetésre, hogy az üzemeltetők megkezdhetik a rádióspektrum használatát.

 

A rádióspektrum használati jogához kapcsolódó műszaki és szabályozási feltételeket a pályáztatási folyamat kezdete előtt meg kell határozni és elérhetővé kell tenni az érdekelt felek számára.

Ez a bekezdés nem érinti az (5) bekezdésnek azon feltételekre való alkalmazását, amelyek – adott esetben – a tényleges verseny előmozdítását szolgálják, és az üzemeltetők díjszabásának differenciálódását eredményezik.

Ez a bekezdés nem érinti az (5) bekezdésnek azon feltételekre való alkalmazását, amelyek – adott esetben – a tényleges verseny előmozdítását szolgálják, és az üzemeltetők díjszabásának differenciálódását eredményezik.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrum elérhetőségére és hatékony használata vonatkozó műszaki feltételek lehetővé teszik az adott rádióspektrum általános felhatalmazási rendszer keretében történő használatát, az illetékes nemzeti hatóságok kerülik a további feltételek támasztását, és megakadályozzák, hogy az esetleges alternatív használat hátráltassa a harmonizált rendszer tényleges alkalmazását.

(1) Ha a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrum elérhetőségére és hatékony használata vonatkozó műszaki feltételek lehetővé teszik az adott rádióspektrum általános felhatalmazási rendszer keretében történő használatát, az illetékes nemzeti hatóságok kerülik a további feltételek támasztását, és megakadályozzák, hogy az esetleges alternatív használat hátráltassa a harmonizált rendszer tényleges alkalmazását. Ez nem érinti a 2. cikk (8) bekezdését.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált rádióspektrumra vonatkozóan az illetékes nemzeti hatóságok ütemtervet készítenek a használati jogok odaítélésére vagy újraosztására, illetve a jogoknak a meglévő jogok feltételei szerint történő megújítására.

(1) Az illetékes nemzeti hatóságok, teljes mértékben figyelembe véve a 2002/21/EK irányelvet, különösen annak 7., 8., 8a., 9. és 9a. cikkét, a 676/2002/EU határozatot, valamint a 243/2012/EU határozatot, különösen annak 2., 3., 5. és 6. cikkét, ütemtervet készítenek a használati jogok odaítélésére vagy újraosztására, illetve a jogoknak a meglévő jogok feltételei szerint történő megújítására.

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A használati jog érvényességének időtartamát vagy a megújítás időpontját jóval az első albekezdésben említett ütemtervben szereplő vonatkozó eljárás lefolytatása előtt kell kijelölni. Az ütemtervek, érvényességi időtartamok és megújítási ciklusok meghatározásakor figyelembe kell venni a kiszámítható beruházási környezet megteremtésének szükségességét, a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljára szolgáló esetleges új, releváns rádiófrekvencia-sávok felszabadításának tényleges lehetőségét és a kapcsolódó beruházásoknak a versenykörülmények közötti amortizációs idejét.

törölve

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén történő egységes végrehajtása és különösen a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján:

(2) Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén történő egységes végrehajtása és különösen a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása érdekében a Bizottság – az e rendelet hatálybalépésének napjától számított egy éven belül elfogadandó – végrehajtási jogi aktusok útján:

a) közös, az Unió egészére vonatkozó vagy a tagállamok különböző kategóriáinak viszonyaihoz illeszkedő ütemtervet hozhat létre, és meghatározhatja azon dátumot vagy dátumokat, amikorra a harmonizált sávra vagy az egymást kiegészítő harmonizált sávok kombinációjára vonatkozó egyedi használati jogokat oda kell ítélni, és engedélyezni kell, hogy a rádióspektrumot Unió-szerte ténylegesen használják vezeték nélküli, szélessávú hírközlés kizárólagos vagy közös nyújtására;

a) közös, az Unió egészére vonatkozó vagy a tagállamok különböző kategóriáinak viszonyaihoz illeszkedő ütemtervet hoz létre, és meghatározhatja azon dátumot vagy dátumokat, amikorra a harmonizált sávra vagy az egymást kiegészítő harmonizált sávok kombinációjára vonatkozó egyedi használati jogokat oda kell ítélni, és engedélyezni kell, hogy a rádióspektrumot Unió-szerte ténylegesen használják vezeték nélküli, szélessávú hírközlés kizárólagos vagy közös nyújtására;

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra vonatkozó jogok minimális érvényességi idejét;

b) meghatározza a harmonizált sávokra vonatkozó jogok minimális érvényességi idejét, amely legalább 25 év, de mindenesetre megfelelő időtartam a beruházások, az innováció és a verseny ösztönzése, illetve a rádiófrekvenciák nem megfelelő kihasználásának vagy felhalmozásának megakadályozása szempontjából; vagy meghatározza, hogy a jogokat határozatlan időtartamra ítélik oda;

c) a nem határozatlan idejű jogok esetében meghatározhat az egész Unióra vonatkozó egyidejű lejárati vagy megújítási dátumot;

c) a nem határozatlan idejű jogok esetében meghatározza az egész Unióra vonatkozó egyidejű lejárati vagy megújítási dátumot;

d) meghatározhatja a harmonizált sávoknak a vezeték nélküli, széles sávú hírközléstől eltérő célra való használatára vonatkozó meglévő jogok lejáratának dátumát, illetve határozatlan idejű jogok esetében azt a dátumot, amikor a használati jogot úgy kell módosítani, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés nyújtását.

d) meghatározza a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljából harmonizált sávokban a meglévő jogok módosításának dátumát, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés nyújtását.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, valamint a 2002/21/EK irányelv 9. cikkének (3) és (4) bekezdésében megállapított rendelkezések sérelme nélkül kell elfogadni.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság annak érdekében is elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat, hogy harmonizálja a rádióspektrumnak a harmonizált sávokban történő, vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljára történő használatára vonatkozó – a jogi aktus elfogadásakor már létező – egyedi jogok lejáratának vagy megújításának dátumát, és ezáltal Unió-szerte szinkronizálja a szóban forgó sávokra vonatkozó használati jogok megújításának vagy újraosztásának időpontját, ami adott esetben magában foglalhatja a (2) bekezdés vagy e bekezdés alapján elfogadott végrehajtási intézkedések útján harmonizált más sávok megújítási vagy újraosztási időpontjával való szinkronizálást is. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A 8a. cikk (4) bekezdésére is figyelemmel a Bizottság – az e rendelet hatálybalépésének napjától számított egy éven belül – annak érdekében is elfogad végrehajtási jogi aktusokat, hogy harmonizálja a rádióspektrumnak a harmonizált sávokban történő, vezeték nélküli, széles sávú hírközlés céljára történő használatára vonatkozó – a jogi aktus elfogadásakor már létező – egyedi jogok lejáratának vagy megújításának dátumát, és ezáltal Unió-szerte szinkronizálja a szóban forgó sávokra vonatkozó használati jogok megújításának vagy újraosztásának időpontját, ami adott esetben magában foglalhatja a (2) bekezdés vagy e bekezdés alapján elfogadott végrehajtási intézkedések útján harmonizált más sávok megújítási vagy újraosztási időpontjával való szinkronizálást is. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ha az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi aktusok harmonizált dátumot határoznak meg a frekvenciahasználati jogok megújítására vagy újraosztására, és az későbbi, mint egyes, az adott frekvenciára vonatkozóan valamelyik tagállamban már meglévő egyedi használati jogok lejárati vagy megújítási időpontja, akkor az illetékes nemzeti hatóság a meglévő jogok érvényességét meghosszabbítja a harmonizált dátumig, a korábban érvényben lévő engedélyezési feltételeknek megfelelően, ideértve az esetleges időszakos díjakat is.

Ha az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi aktusok harmonizált dátumot határoznak meg a frekvenciahasználati jogok megújítására vagy újraosztására, és az későbbi, mint egyes, az adott frekvenciára vonatkozóan valamelyik tagállamban már meglévő egyedi használati jogok lejárati vagy megújítási időpontja, akkor az e használati jogok érvényessége az e jogokhoz kapcsolódó egyéb feltételek sérelme nélkül meghosszabbodik.

Amennyiben a második albekezdéssel összhangban történő hosszabbítás a használati jog eredeti érvényességi időtartamához viszonyítva jelentős, az illetékes nemzeti hatóság a jog érvényességének meghosszabbításához a korábban érvényeshez képest módosított, a megváltozott körülményekre való figyelemmel szükségessé váló engedélyezési feltételeket támaszthat, ideértve további díjak kivetését is. A további díjakat az eredeti használati jogért fizetendő, kifejezetten az eredeti érvényességi időtartamra vonatkozóan számított kezdeti díjjal időarányosan kell meghatározni.

 

Az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi aktusok nem írhatják elő a meglévő használati jogok érvényességi időtartamának lerövidítését egyetlen tagállamban sem, kivéve, ha ez a 2002/20/EK irányelv 14. cikk (2) bekezdésével összhangban történik, továbbá nem vonatkozhatnak a meglévő, határozatlan idejű jogokra.

Az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi aktusok nem írhatják elő a meglévő használati jogok érvényességi időtartamának lerövidítését egyetlen tagállamban sem, kivéve, ha ez a 2002/20/EK irányelv 14. cikk (2) bekezdésével összhangban történik, továbbá nem vonatkozhatnak a meglévő, határozatlan idejű jogokra.

Amennyiben a Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtási jogi aktust fogad el, ennek a bekezdésnek a rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazhatja az érintett harmonizált sáv vezeték nélküli, széles sávú hírközlési célú használatára vonatkozó jogokra.

Amennyiben a Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtási jogi aktust fogad el, ennek a bekezdésnek a rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazhatja az érintett harmonizált sáv vezeték nélküli, széles sávú hírközlési célú használatára vonatkozó jogokra.

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az illetékes nemzeti hatóság az adott harmonizált sávra vonatkozó végrehajtási jogi aktus elfogadását megelőzően ítél oda használati jogot az adott sávra, akkor azt olyan feltételekhez kell kötnie, különösen az érvényesség időtartama tekintetében, hogy a használatra jogosultak tisztában legyenek azzal a lehetőséggel, hogy a Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, melyben minimális érvényességi időtartamot vagy az egész Unióra érvényes, egyidejű lejárati vagy megújítási időpontokat határoz meg az ilyen jogokra vonatkozóan. Ez az albekezdés nem vonatkozik a határozatlan idejű jogok odaítélésére.

Ha az illetékes nemzeti hatóság az adott harmonizált sávra vonatkozó végrehajtási jogi aktus elfogadását megelőzően ítél oda használati jogot az adott sávra, akkor annak feltételeit oly módon kell meghatároznia, hogy a használatra jogosultak tisztában legyenek azzal az eshetőséggel, hogy a Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtási jogi aktusokat fogad el az egész Unióra vonatkozóan. Ez az albekezdés nem vonatkozik a határozatlan idejű jogok odaítélésére.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon harmonizált sávok esetében, melyekre a (2) bekezdéssel összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktus közös ütemtervet határozott meg a használati jogok odaítélésére és a tényleges használat engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a megfelelés biztosítását célzó terveikről. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, melyekben rögzíti a tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Azon harmonizált sávok esetében, melyekre a (2) bekezdéssel összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktus közös ütemtervet határozott meg a használati jogok odaítélésére és a tényleges használat engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a megfelelés biztosítását célzó terveikről. A Bizottság az e rendelet hatálybalépésének napjától számított egy éven belül végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben rögzíti a tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezt a végrehajtási aktust az 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Egyedi rádiófrekvencia-használati jogok odaítélésére vonatkozó közös engedélyezési eljárás

 

(1) Két vagy több tagállam együttműködhet egymással és a Bizottsággal az engedélyezési irányelv 6. és 7. cikke szerinti kötelezettségeik teljesítésében azzal a céllal, hogy egyedi rádiófrekvencia-használati jogok odaítélésére vonatkozó közös engedélyezési eljárást hozzanak létre, adott esetben a 12. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott közös ütemtervvel összhangban. A közös engedélyezési eljárásnak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak:

 

a) az egyedi nemzeti engedélyezési eljárást az illetékes nemzeti hatóság kezdeményezi és hajtja végre közös ütemterv alapján;

 

b) adott esetben közös feltételeket és eljárásokat ír elő az egyedi jogok kiválasztására és odaítélésére az érintett tagállamok számára;

 

c) adott esetben közös vagy összehasonlítható feltételeket ír elő az egyedi használati jogokhoz kapcsolódóan az érintett tagállamok között, többek között lehetővé téve, hogy a kiosztandó frekvenciablokkokra tekintettel az üzemeltetők számára egységes rádiófrekvencia-portfóliókat ítéljenek oda.

 

(2) Ha a tagállamok közös engedélyezési eljárást szándékoznak létrehozni, az érintett illetékes nemzeti hatóságok ezzel egyidejűleg a Bizottság és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják intézkedéseik tervezetét. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot.

 

(3) A közös engedélyezési eljárás mindig nyitva áll más tagállamok előtt.

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a használati jogok érvényességének időtartama;

c) a használati jogok érvényességének időtartama, amely legalább 25 év, de mindenesetre megfelelő időtartam a beruházások, az innováció és a verseny ösztönzése, illetve a rádiófrekvenciák nem megfelelő kihasználásának vagy felhalmozásának megakadályozása szempontjából;

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a használati jogok kijelölésére, átruházására és felhalmozására vonatkozó feltételek;

j) a használati jogok kijelölésére, újraosztására, átruházására és felhalmozására vonatkozó feltételek;

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 12. cikkel összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusokat, ha vannak;

d) a 12. cikkel összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusokat;

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok létesítésére, összekapcsolására és üzemeltetésére vonatkozó általános felhatalmazási rendszer egységes, az (1) bekezdésnek megfelelő végrehajtása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján meghatározhat olyan, a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek betartása biztosítja, hogy a különböző helyi viszonyok között használt hozzáférési pontok ne legyenek zavaróak. A Bizottság a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont maximális mérete, teljesítménye és elektromágneses jellemzői, valamint vizuális megjelenése függvényében határozza meg. A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok használatára vonatkozó említett műszaki jellemzőknek minimálisan meg kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30 előírt követelményeknek és az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt küszöbértékeknek31.

(2) A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok létesítésére, összekapcsolására és üzemeltetésére vonatkozó általános felhatalmazási rendszer egységes, az (1) bekezdésnek megfelelő végrehajtása érdekében a Bizottság – az e rendelet hatálybalépésének napjától számított egy éven belül elfogadandó – végrehajtási jogi aktus útján meghatároz olyan, a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek betartása biztosítja a hozzáférési pontok zökkenőmentes használhatóságát a különböző helyi viszonyok között. A Bizottság a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont maximális mérete, teljesítménye és elektromágneses jellemzői, valamint vizuális megjelenése függvényében határozza meg. A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok használatára vonatkozó említett műszaki jellemzőknek minimálisan meg kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30 előírt követelményeknek és az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban31 foglalt küszöbértékeknek.

__________________

__________________

30 A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).

30 A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 1999.7.30., 59. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 1999.7.30., 59. o.).

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a jellemzők, melyek teljesítése esetén a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont telepítése, összekapcsolása és üzemeltetése élvezheti az (1) bekezdésből származó előnyöket, nem érintik az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapvető, az ilyen termékek forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeit32.

Azok a műszaki jellemzők, melyek teljesítése esetén a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont telepítése, összekapcsolása és üzemeltetése élvezheti az (1) bekezdésből származó előnyöket, nem érintik az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapvető, az ilyen termékek forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeit.

__________________

__________________

32 A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 91., 1999.4.7., 10. o.).

32 A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 91., 1999.4.7., 10. o.).

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Üzleti hírközlési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő, jó minőségű nagykereskedelmi szolgáltatások

 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok mérlegelik annak arányosságát, hogy arra kötelezik a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikke alapján kijelölt, az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak az érintett piacon a jó minőségű nagykereskedelmi elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása terén jelentős piaci erővel rendelkező nyújtóit, hogy a BEREC (2) bekezdésben említett iránymutatásainak figyelembevételével tegyenek közzé egy nagykereskedelmi referenciaajánlatot. Ezt a BEREC-iránymutatás közzétételét követően egy hónapon belül kell mérlegelni.

 

(2) A BEREC 2015. december 31-ig az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően és a Bizottsággal együttműködve iránymutatásokat határoz meg, amelyek részletezik a referenciaajánlatban szerepeltetendő elemeket. Az iránymutatásoknak ki kell terjedniük legalább a bérelt vonalak végződtető szakaszaira, és kiterjedhetnek a BEREC által helyénvalónak tartott más nagykereskedelmi üzleti hozzáférési termékekre, figyelembe véve a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi keresletet, valamint a bevált szabályozási gyakorlatokat. A nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy további elemeket építsenek be a referenciaajánlatba. A BEREC a piaci és technológiai fejlemények fényében rendszeresen felülvizsgálja ezeket az iránymutatásokat.

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók nem alkalmazhatnak magasabb díjszabást a más tagállamban végződtetett Unión belüli kommunikációra, kivéve, ha az eltérések objektíven indokoltak:

törölve

a) helyhez kötött hírközlés esetén a belföldi távolsági kommunikációnál;

 

b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, barangolásos hangátviteli, illetve SMS hírközlésre vonatkozóan az 531/2012/EK rendelettel létrehozott euro-díjszabásoknál.

 

Indokolás

A nemzetközi, helyhez kötött és mobilhívások jelenleg nem szabályozott versenypiacokat képeznek, amelyeket nem szükséges uniós beavatkozással szabályozni.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végfelhasználók harmonizált jogai

A felhasználók nyitott internethez való hozzáférésre vonatkozó jogai

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22. cikk

törölve

Jogviták határon átnyúló rendezése

 

(1) A jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozóan a 2002/22/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott eljárások a fogyasztók, valamint az egyéb végfelhasználók közötti szerződésekkel kapcsolatos jogvitákra is vonatkoznak, amennyiben az adott peren kívüli eljárások számukra és a más tagállamban székhellyel rendelkező nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára is elérhetőek. A 2013/11/EU irányelv33 hatályába tartozó jogvitákra annak rendelkezései vonatkoznak.

 

___________________

 

33 A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

 

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyitott internet nyújtásának és igénybevételének szabadsága és az ésszerű forgalomszabályozás

A nyitott internet nyújtásának és igénybevételének szabadsága és a forgalomszabályozás

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A végfelhasználók szabadon hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk választott információkat és tartalmakat, futtathatnak alkalmazásokat és használhatnak szolgáltatásokat az internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül.

(1) A felhasználók szabadon hozzáférhetnek bármilyen információkhoz és tartalmakhoz, és azokat szabadon terjeszthetik, szabadon futtathatnak és nyújthatnak alkalmazásokat és szolgáltatásokat és használhatnak terminálokat az internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül, függetlenül a felhasználó vagy szolgáltató helyétől, illetve a szolgáltatás, információ vagy tartalom helyétől, származásától vagy rendeltetésétől.

A végfelhasználók szabadon köthetnek az adatmennyiségre és sebességre vonatkozó megállapodásokat az internet-hozzáférési szolgáltatóival, és az ilyen, adatmennyiségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően élhetnek az internetes tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival.

 

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A végfelhasználók szabadon köthetnek továbbá emelt szintű szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásokat a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal vagy a tartalmak, az alkalmazások és az információs társadalomhoz tartozó szolgáltatások nyújtóival.

(2) Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók, a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók vagy a tartalmak, az alkalmazások és szolgáltatások nyújtói szabadon kínálhatnak speciális szolgáltatásokat a felhasználóknak. Ezeket a szolgáltatások csak akkor kínálják, ha a hálózati kapacitás megfelelő az ilyen szolgáltatások internet-hozzáférési szolgáltatás melletti nyújtásához, és nem érintik hátrányosan az internet-hozzáférési szolgáltatás elérhetőségét vagy minőségét. A felhasználóknak internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók nem különböztethetik meg ezeket a szolgáltatásokat.

A végfelhasználóknak nyújtott speciális szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek megállapodást egymással a kapcsolódó adatmennyiségeknek vagy forgalomnak speciális szolgáltatásként, meghatározott szolgáltatásminőség mellett vagy dedikált kapacitással történő továbbítására vonatkozóan. A speciális szolgáltatások nyújtása nem ronthatja ismétlődően vagy folyamatosan az internet-hozzáférési szolgáltatások általános minőségét.

 

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben előírt szabadságjogok gyakorlását a 25. cikk (1), a 26. cikk (2) és a 27. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban nyújtott, teljes körű tájékoztatásnak kell elősegítenie.

(4) A felhasználók részére a 2002/22/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése, 21. cikkének (3) bekezdése és 21a. cikke értelmében teljes körű tájékoztatást kell nyújtani, ideértve az olyan forgalomszabályozási intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást is, amelyek befolyásolhatják az e cikk (1) és a (2) bekezdésében meghatározott információkhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és az információs társadalomhoz tartozó szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok terjesztését.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Néhány korlátozott számú, ésszerű forgalomszabályozási intézkedéstől eltekintve az internet-hozzáférési szolgáltatók az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben megállapított, az adatmennyiségre vagy a sebességre vonatkozó korlátozásokon belül nem korlátozhatják az (1) bekezdésben biztosított szabadságjogokat azzal, hogy bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit letiltják, lelassítják, gyengébb minőség nyújtják vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az ésszerű forgalomszabályozási intézkedéseknek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek, arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

(5) A forgalomszabályozási intézkedések alkalmazását szükségessé tévő esetektől eltekintve az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben megállapított adatmennyiség vagy sebesség keretein belül nem korlátozhatják az (1) bekezdésben biztosított szabadságjogokat azzal, hogy bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit letiltják, lelassítják, módosítják vagy gyengébb minőségben nyújtják. A forgalomszabályozási intézkedéseknek átláthatóknak, megkülönböztetéstől menteseknek, arányosaknak és szükségeseknek kell lenniük:

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági határozat végrehajtásához, vagy súlyos bűncselekmények megelőzéséhez vagy akadályozásához;

a) bírósági határozat végrehajtásához;

b) a hálózat, a hálózaton nyújtott szolgáltatások, valamint a végfelhasználók termináljai biztonságosságának és integritásának megőrzéséhez;

b) a hálózat, a hálózaton nyújtott szolgáltatások, valamint a végfelhasználók termináljai biztonságosságának és integritásának megőrzéséhez;

c) a kéretlen üzenetek eljuttatásának megakadályozására azon végfelhasználók esetén, akik előzetesen beleegyeztek az ilyen korlátozó intézkedések alkalmazásába;

 

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak minimalizálásra, feltéve, hogy a forgalom egyenértékű típusai tekintetében egyenlő bánásmódon alkalmaznak.

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak megelőzésére, illetve mérséklésére, feltéve, hogy a forgalom egyenértékű típusai tekintetében egyenlő bánásmódot alkalmaznak.

 

A forgalomszabályozási intézkedések a szükségesnél hosszabb ideig nem tarthatók fenn.

Az ésszerű forgalomszabályozás csak olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, amely szükséges és arányos az ebben a bekezdésben meghatározott célok eléréséhez.

A 95/46/EK irányelv sérelme nélkül a forgalomszabályozási intézkedések csak olyan személyesadat-feldolgozást vonhatnak maguk után, amely szükséges és arányos az e bekezdésben meghatározott célok eléréséhez, és azokra – különösen a kommunikáció titkossága tekintetében – a 2002/58/EK irányelv is alkalmazandó.

 

Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók megfelelő, egyértelmű, nyílt és hatékony eljárásokat léptetnek életbe az e cikk állítólagos megsértésével kapcsolatos panaszok kezelésére. Ezek az eljárások nem sértik a felhasználók azon jogát, hogy az ügyet a nemzeti szabályozó hatóságok elé terjesszék.

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok szorosan figyelemmel követik és biztosítják, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabadságjogokkal, és figyelemmel követik és biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést, valamint a megkülönböztetésmentes, a műszaki fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a speciális szolgáltatások által nem rontott internet-hozzáférési szolgáltatások további rendelkezésre állását. A többi illetékes nemzeti hatósággal együttműködve figyelemmel követik a speciális szolgáltatások kulturális sokszínűségre és innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok e tevékenységükről és annak eredményeiről évente beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-nek.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 30a. cikk szerinti hatáskörüket a 23. cikk vonatkozásában gyakorolva szorosan figyelemmel követik a 23. cikk (5) bekezdésének betartását és a megkülönböztetésmentes, a mindenkori technológiai fejlettségi szintnek megfelelő minőségben nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását. A többi illetékes nemzeti hatósággal együttműködve figyelemmel követik a szolgáltatások kulturális sokszínűségre és innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok évente jelentést tesznek közzé e tevékenységükről és annak eredményeiről, és e jelentéseket benyújtják a Bizottságnak és a BEREC-nek.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságoknak jogukban áll minimális követelményeket előírni a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szolgáltatásminőségére vonatkozóan az internet-hozzáférési szolgáltatások szolgáltatásminőségében bekövetkező általános korlátozás megakadályozására vagy a végfelhasználók azon jogának védelmében, hogy hozzáférhessenek és terjeszthessenek általuk választott tartalmakat és információkat, futtathassanak alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságoknak jogukban áll minimális szolgáltatásminőségi követelményeket és adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paramétereket előírni a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói számára az internet-hozzáférési szolgáltatások minőségét érintő általános korlátozás megakadályozására vagy a felhasználók azon jogának védelmében, hogy hozzáférhessenek az általuk választott tartalmakhoz és információkhoz és azokat terjeszthessék, továbbá futtathassanak alkalmazásokat, szolgáltatásokat és szoftvereket.

A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen ilyen követelmény előírása előtt kellő időben eljuttatja a Bizottság számára az intézkedés indoklásának, a bevezetni kívánt követelményeknek és a tervezett intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a tájékoztatást a BEREC számára is elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, különösen annak biztosítására, hogy a bevezetni kívánt követelmények ne befolyásolják hátrányosan a belsőpiac működését. A bevezetni kívánt követelmények a Bizottság teljes körű tájékoztatásától számított két hónapig nem fogadhatók el, kivéve, ha a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóság ettől eltérően állapodik meg, vagy ha a Bizottság rövidebb vizsgálati időszak alkalmazásáról értesíti a nemzeti szabályozó hatóságot, vagy ha a Bizottság már megtette az észrevételeit vagy ajánlásait. A nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott követelményekről tájékoztatják a Bizottságot és a BEREC-et.

A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen ilyen követelmény előírása előtt kellő időben eljuttatja a Bizottsághoz az intézkedés indoklásának, a bevezetni kívánt követelményeknek és a tervezett intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a tájékoztatást a BEREC számára is elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, különösen annak biztosítására, hogy a bevezetni kívánt követelmények ne befolyásolják hátrányosan a belsőpiac működését. A nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott követelményekről tájékoztatják a Bizottságot és a BEREC-et.

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, melyben egységes feltételeket határoz meg az illetékes nemzeti hatóságok e cikkben előírt kötelezettségeinek teljesítésére. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) A BEREC e rendelet elfogadását követően hat hónapon belül az érintettekkel folytatott konzultációt követően, a Bizottsággal szorosan együttműködve általános iránymutatásokat határoz meg, melyben egységes feltételeket határoz meg az illetékes nemzeti hatóságok e cikkben előírt kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a forgalomszabályozási intézkedések alkalmazását és a megfelelés nyomon követését is.

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság a BEREC-cel szorosan együttműködve felülvizsgálja a speciális szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések működését, és egy nyilvános konzultációt követően [illessze be a dátumot – e rendelet alkalmazhatóságának napját követően három évvel]-ig jelentést készít, és megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az előadó a teljes cikk törlését javasolja. Noha kívánatos, hogy a fogyasztók megfelelő védelemben részesüljenek a csomag valamennyi elemére vonatkozóan, az előadó úgy véli, hogy ezt nem így lehet a legjobban elérni, mivel a távközlési keretszabályozás hatálya továbbra is az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és hálózatokra korlátozódik. A hatály szelektív bővítése (csakúgy, mint a 29. cikkben javasoltak esetében) jogilag homályos helyzetet teremt, amelynek megoldása a keretszabályozás fennmaradó részében módosítások hosszú sorát tenné szükségessé (és a javaslat ezek egyikére sem terjed ki).

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

30a. cikk

 

Felügyelet és végrehajtás

 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok rendelkeznek az ahhoz szükséges erőforrásokkal, hogy illetékességi területeiken figyelemmel kísérjék és felügyeljék e rendelet betartását.

 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek az e rendelet alkalmazására vonatkozó naprakész információkat oly módon nyilvánosságra hozni, hogy az érintett felek könnyen hozzáférhessenek azokhoz.

 

(3) A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy az e rendelet szerint kötelezett vállalkozásoktól bekérjék az e rendelet végrehajtását és érvényesítését érintő összes információt. E vállalkozások – a nemzeti szabályozó hatóságok kérésére, az előírt határidőket betartva és az előírt részletességgel – késlekedés nélkül kötelesek kiadni ezeket az információkat.

 

(4) A nemzeti szabályozó hatóságok saját kezdeményezésük alapján is felléphetnek az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

 

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő, egyértelmű, nyílt és hatékony eljárásokat léptetnek életbe a 23. cikk állítólagos megsértésével kapcsolatos panaszok kezelésére. A nemzeti szabályozó hatóságok indokolatlan késedelem nélkül válaszolnak a panaszokra.

 

(6) Amennyiben fény derül az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegésére, a nemzeti szabályozó hatóság előírja a kötelezettségszegés azonnali megszüntetését.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében a szankciók kivetése a II. fejezetnek a nemzeti szabályozó hatóságok saját, illetve a fogadó tagállamban fennálló hatásköreire vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történik.

törölve

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 pont

2002/20/EK irányelv

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 pont – a pont (új)

2002/20/EK irányelv

3 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatása, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása - a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyedi kötelezettségek, illetve az 5. cikkben említett használati jogok sérelme nélkül - csak általános felhatalmazás tárgyát képezheti. Az érintett vállalkozástól megkövetelhető, hogy nyújtson be jelentést, de nem írható elő számára, hogy mielőtt a felhatalmazásból eredő jogokat gyakorolná, a nemzeti szabályozó hatóság kifejezett határozatát vagy bármely egyéb közigazgatási intézkedésének iratait szerezze be. Az egyes esetekben szükséges bejelentést követően a vállalkozás megkezdheti tevékenységét, szükség esetén az 5., 6. és 7. cikk használati jogokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel.

 

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatása, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyedi kötelezettségek, illetve az 5. cikkben említett használati jogok sérelme nélkül csak általános felhatalmazás tárgyát képezheti. Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a bejelentési kötelezettség indokolt, úgy a vállalkozásoktól megkövetelheti, hogy jelentést nyújtsanak be a BEREC-nek, de nem írhatja elő számukra, hogy mielőtt a felhatalmazásból eredő jogokat gyakorolnák, a nemzeti szabályozó hatóság vagy bármely egyéb hatóság kifejezett határozatát vagy bármely egyéb közigazgatási intézkedésének iratait beszerezzék. A BEREC-nek tett bejelentést követően, ha az szükséges, a vállalkozás megkezdheti tevékenységét, szükség esetén az 5., 6. és 7. cikk használati jogokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel.”

A különböző tagállamokban lévő vállalkozások számára határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások érintett tagállamonként nem kötelezhetők egynél több értesítésre.”

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=HU)

Indokolás

A BEREC-nek benyújtandó szabványos bejelentés biztosítaná, hogy a szolgáltatókat a különböző tagállamok által hasonló körülmények között tanúsított bánásmód miatt ne érje hátrányos megkülönböztetés, és hogy egységes szabályozási gyakorlat érvényesüljön az egységes piacon.

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 pont – b pont (új)

2002/20/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) A (2) bekezdésben említett bejelentés nem tartalmaz többet, mint valamely jogi vagy természetes személy által a nemzeti szabályozó hatóságnak címzett nyilatkozatot az elektronikus hírközlő hálózatok működtetésének vagy elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának megkezdésére irányuló szándékról, valamint olyan minimális adatokat, amelyek a nemzeti szabályozó hatóság számára az elektronikus hírközlő hálózatokat működtetők és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtók nyilvántartása vagy jegyzéke vezetéséhez szükségesek. Ezt az adatkört a szolgáltató azonosításához szükséges adatokra kell korlátozni, így a társaság cégjegyzékszámára, a szolgáltató kapcsolattartóira, a szolgáltató címére, a hálózat vagy szolgáltatás rövid ismertetésére, és a tevékenység megkezdésének becsült időpontjára.

(3) A (2) bekezdésben említett bejelentés nem tartalmaz többet, mint valamely jogi vagy természetes személy által a BEREC-nek címzett, a melléklet D. részében meghatározott harmonizált formátumú nyilatkozatot az elektronikus hírközlő hálózatok vagy elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának megkezdésére irányuló szándékról, valamint olyan minimális adatokat, amelyek BEREC és a nemzeti szabályozó hatóság számára az elektronikus hírközlő hálózatokat működtetők és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtók nyilvántartása vagy jegyzéke vezetéséhez szükségesek. A tagállamok semmilyen további vagy külön bejelentési kötelezettséget nem írhatnak elő.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Módosítás  169

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 pont – c pont (új)

2002/20/EK irányelv

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c) a pont a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) A tagállamok, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a bejelentési kötelezettség indokolt, a [XX/2014]* rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül indokolással ellátott értesítést küldenek a Bizottságnak és a többi tagállamnak. A Bizottság megvizsgálja az értesítést, és – szükség esetén – az értesítés napjától számított három hónapon belül határozatot fogad el, amelyben felkéri a szóban forgó tagállamot a bejelentési kötelezettség eltörlésére.

 

______________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács ...-i [XX/2014/EU] rendelete az elektronikus hírközlés egységes európai piacára vonatkozó intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L... , ... o.).”

Módosítás  170

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 pont (új)

2002/20/EK irányelv

10 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2. A 10. cikk a következő új (6a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A nemzeti szabályozó hatóság értesíti a BEREC-et az általa az (5) és a (6) bekezdés értelmében megtenni tervezett intézkedésekről. Az értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül, amelynek során a nemzeti szabályozó hatóság nem fogadhat el végleges intézkedést, a BEREC indokolással ellátott véleményt fogad el, ha úgy ítéli meg, hogy a tervezett intézkedés akadályozná az egységes piacot. A BEREC minden véleményt továbbít a nemzeti szabályozó hatóságnak és a Bizottságnak. A nemzeti szabályozó hatóság a legmesszebb menőkig figyelembe veszi a BEREC véleményét, és minden végleges intézkedésről tájékoztatja a BEREC-et. A BEREC ennek megfelelően frissíti a nyilvántartását.”

Módosítás  171

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 pont (új)

2002/20/EK irányelv

Melléklet – D rész (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3. A melléklet a következő D. résszel egészül ki:

 

„D. A 3. cikk szerinti bejelentéshez szükséges információk

 

A bejelentés tartalmazza az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetésének és az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának megkezdésére irányuló szándékról szóló nyilatkozatot, és ahhoz kizárólag a következő információkat kell csatolni:

 

1. a szolgáltató neve,

 

2. a szolgáltató jogállása, jogi formája és bejegyzési száma, amennyiben a szolgáltató kereskedelmi nyilvántartásban vagy egyéb hasonló közhitelű nyilvántartásban szerepel,

 

3. a szolgáltató székhelynek címe,

 

4. a kapcsolattartó adatai,

 

5. a szolgáltatni kívánt hálózatok vagy szolgáltatások rövid leírása,

 

6. az érintett tagállamok, valamint

 

7. a tevékenység megkezdésének becsült időpontja.”

Módosítás  172

Rendeletre irányuló javaslat

34 a cikk (új)

243/2012/EU határozat

6 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

34a. cikk

 

A 243/2012/EU határozat módosítása

 

A 243/2012/EU határozat 6. cikkének (8) bekezdése

 

a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A tagállamok – az első albekezdésben felsorolt sávokhoz hasonlóan – lehetővé teszik minden további harmonizált sáv ugyanolyan feltételek melletti átruházását vagy haszonbérbe adását.”

Módosítás  173

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 pont

2002/21/EK irányelv

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 1. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„Ezt az irányelvet és a különös irányelveket a [XX/2014] rendelet rendelkezéseivel együtt kell értelmezni és alkalmazni.”

 

Módosítás  174

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 a pont (új)

2002/21/EK irányelv

2 cikk – g pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. A 2. cikk g) pontja a következőképpen módosul:

„nemzeti szabályozó hatóság”: a tagállam által az ezen irányelvben és a különös irányelvekben foglalt szabályozási feladatok bármelyikével megbízott szerv vagy szervek;

„nemzeti szabályozó hatóság”: a tagállam által az ezen irányelvben és a különös irányelvekben foglalt szabályozási feladatokkal megbízott szerv;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=HU)

Módosítás  175

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 b pont (új)

2002/21/EK irányelv

3 cikk – 3 a bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b. A 3. cikk (3a) bekezdése helyébe a következő lép:

(3a) A (4) és az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések sérelme nélkül az előzetes piacszabályozásért vagy a vállalatok közötti viták rendezéséért az ezen irányelv 20. és 21. cikkével összhangban felelős nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében rájuk ruházott feladatok teljesítésével kapcsolatban függetlenül járnak el, és más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti szabályozó hatóságok azonban a nemzeti alkotmányos jogszabályokkal összhangban felügyeletnek vethetők alá. A nemzeti szabályozó hatóságok határozatainak felfüggesztésére vagy felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott jogorvoslati szervek rendelkeznek hatáskörrel.

„(3a) A (4) és az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések sérelme nélkül minden egyes nemzeti szabályozó hatóság felelős legalább az ezen irányelv 7., 7a., 15. és 16. cikke és a 2002/19/EK irányelv 9–13b. cikke szerinti előzetes piacszabályozásért, a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök számozásáért, elnevezéséért, címzéséért, az azok közötti helymegosztásért és azok megosztásáért, valamint a vállalatok közötti viták rendezéséért az ezen irányelv 10., 12., 20. és 21. cikkével összhangban, továbbá a díjak megfizethetőségéért, a kijelölt vállalkozások szolgáltatásainak minőségéért, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek költségszámításáért, a kiskereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozó intézkedésekért, a szerződésekért, az információk átláthatóságáért és közzétételéért, a szolgáltatás minőségéért, a fogyatékkal élő végfelhasználóknak egyenlő feltételek mellett biztosított hozzáférésért és választási lehetőségekért, a segélyhívó szolgálatokért, az egységes európai segélyhívószámért, a hívószámokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésért, a további eszközök szolgáltatásáért és a szolgáltatóváltás elősegítéséért a 2002/22/EK irányelv 9., 11., 12., 17., 20., 20a., 21., 21a., 22., 23a., 26., 26a., 28., 29. és 30. cikkével összhangban, a 2002/20/EK irányelv szerinti engedélyezéssel kapcsolatos kérdésekért, valamint a 2002/58/EK irányelvért.

A tagállamok biztosítják, hogy az első albekezdésben említett nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy adott esetben a hatóságon belül ilyen funkciót betöltő testület tagjai, illetve azok helyettesei kizárólag akkor legyenek elbocsáthatók, ha már nem felelnek meg a feladataik teljesítéséhez szükséges, a nemzeti jogban előzetesen megállapított feltételeknek. A nemzeti szabályozó hatóság érintett vezetőjének vagy adott esetben a hatóságon belül ilyen funkciót betöltő testület tagjainak elbocsátásáról szóló határozatot az elbocsátás időpontjában nyilvánosságra kell hozni. A nemzeti szabályozó hatóság elbocsátott vezetőjének indokolást is kell kapnia, és joga van annak nyilvánosságra hozatalát kérni – amennyiben erre egyébként nem kerülne sor –, amely esetben a nyilvánosságra hozatalt biztosítani kell.

A közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében ruházott feladatok teljesítésével kapcsolatban valamennyi nemzeti szabályozó hatóság függetlenül jár el, és más szervtől nem kérhet vagy fogadhat el utasításokat A nemzeti szabályozó hatóságok azonban a nemzeti alkotmányos jogszabályokkal összhangban felügyeletnek vethetők alá. A nemzeti szabályozó hatóságok határozatainak felfüggesztésére vagy felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott jogorvoslati szervek rendelkeznek hatáskörrel. A tagállamok biztosítják, hogy az első albekezdésben említett nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy adott esetben a hatóságon belül ilyen funkciót betöltő testület tagjai, illetve azok helyettesei kizárólag akkor legyenek elbocsáthatók, ha már nem felelnek meg a feladataik teljesítéséhez szükséges, a nemzeti jogban előzetesen megállapított feltételeknek. A nemzeti szabályozó hatóság érintett vezetőjének vagy adott esetben a hatóságon belül ilyen funkciót betöltő testület tagjainak elbocsátásáról szóló határozatot az elbocsátás időpontjában nyilvánosságra kell hozni. A nemzeti szabályozó hatóság elbocsátott vezetőjének indokolást is kell kapnia, és joga van annak nyilvánosságra hozatalát kérni – amennyiben erre egyébként nem kerülne sor –, amely esetben a nyilvánosságra hozatalt biztosítani kell.

A tagállamok biztosítják, hogy az első albekezdésben említett nemzeti szabályozó hatóságok elkülönített éves költségvetéssel rendelkezzenek. A költségvetést közzé kell tenni. A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal rendelkezzenek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületében (BEREC)1 való aktív részvételhez és az ahhoz való hozzájáruláshoz.

A tagállamok biztosítják, hogy az első albekezdésben említett nemzeti szabályozó hatóságok elkülönített éves költségvetéssel rendelkezzenek, és hogy e költségvetés elegendő legyen feladataik ellátásához. A költségvetést és az ellenőrzött éves beszámolókat az egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak közzé kell tenniük. Valamennyi nemzeti szabályozó hatóságnak olyan szervezeti felépítéssel kell rendelkeznie és úgy kell működnie, hogy megőrizhesse tevékenységei tárgyszerűségét és pártatlanságát, továbbá a feladatai megfelelő ellátásához szükséges kellő számú szakképzett munkatárssal kell rendelkeznie. A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal rendelkezzenek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületében (BEREC)1 való aktív részvételhez és az ahhoz való hozzájáruláshoz.

______________________

______________________

1 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) létrehozásáról a 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet határozott.

1 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) létrehozásáról a 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet határozott.”

Indokolás

Az a tény, hogy tagállamonként egy nemzeti szabályozó hatóság működik, valamint fő hatásköreik harmonizálása és forrásaik növelése, amellett, hogy közvetlenül előnyös a tagállamokon belüli keretszabályozás felügyelete és végrehajtása szempontjából, közvetve további támogatást jelent a nemzeti szabályozó hatóságok BEREC-en belüli együttes munkájához.

Módosítás  176

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 pont – a pont

2002/21/EK irányelv

7 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

(1) Ha a 7. cikk (3) bekezdése hatálya alá tartozó, tervezett intézkedés célja egy üzemeltetőre vonatkozó kötelezettség előírása, módosítása vagy visszavonása az ezen irányelv 16. cikkének, a 2002/19/EK irányelv (Hozzáférési irányelv) 5. és 9-13. cikkének és a 2002/22/EK irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. cikkének együttes alkalmazásával, a Bizottság az ennek az irányelvnek a 7. cikke (3) bekezdésében előírt egy hónapos időtartamon belül értesítheti az érintett nemzeti szabályozó hatóságot és a BEREC-et arról, hogy milyen indokok alapján véli úgy, hogy az intézkedéstervezet akadályozná az egységes piacot, vagy vannak komoly kétségei azzal kapcsolatban, hogy az összeegyeztethető-e az uniós joggal, adott esetben figyelembe véve az ennek az irányelvnek a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott, az ezen irányelv és a különös irányelvek rendelkezéseinek harmonizált alkalmazására vonatkozó ajánlásokat. Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a Bizottság értesítését követő további három hónapig nem fogadják el.

 

Indokolás

A végfelhasználókat érő káros hatások megakadályozása érdekében újból meg kell erősíteni a nemzeti hatóságoknak az ezen irányelvben és más meghatározott irányelvekben foglalt egyedi rendelkezések alkalmazásának harmonizálási feladatával kapcsolatos hatásköreit.

Módosítás  177

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 pont – b pont

2002/21/EK irányelv

7 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(2) Az (1) bekezdésben említett három hónapos időtartamon belül a Bizottság, a BEREC és az érintett nemzeti szabályozó hatóság szorosan együttműködik, hogy meghatározza a 8. cikkben előírt célok fényében legalkalmasabb és leghatásosabb intézkedést, figyelembe véve a piac résztvevőinek nézeteit és az egységes szabályozási gyakorlat kialakításának szükségességét is. Ha a tervezett intézkedés célja egy a [XXX/2014] rendelet szerinti európai elektronikus hírközlési szolgáltatóra vonatkozó kötelezettség előírása, módosítása vagy visszavonása valamely fogadó tagállamban, a saját tagállam nemzeti szabályozó hatósága is részt vehet az együttműködési folyamatban.”

 

Módosítás  178

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 pont – c pont

2002/21/EK irányelv

7 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az (5) bekezdés a következő aa) ponttal egészül ki:

törölve

„aa) az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet visszavonására kötelező határozatot hozhat, az intézkedéstervezet módosítására vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt, ha a tervezett intézkedés célja egy a [XXX/2014] rendelet szerinti európai elektronikus hírközlési szolgáltatóra vonatkozó kötelezettség előírása, módosítása vagy visszavonása.”

 

Módosítás  179

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 pont – d pont

2002/21/EK irányelv

7 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a (6) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azokban az esetekben, amikor a Bizottság az (5) bekezdés aa) pontjával összhangban határozatot hoz, a 7. cikk (6) bekezdése alkalmazandó.”

 

Módosítás  180

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 a pont (új)

2002/21/EK irányelv

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 8. cikk (4) bekezdésének g) pontját el kell hagyni.

Módosítás  181

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 b pont (új)

2002/21/EK irányelv

9 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2b. A 9b. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság megfelelő végrehajtási intézkedéseket fogadhat el azon sávok meghatározására, amelyekben a rádiófrekvencia-használati jogokat a vállalkozások egymásra átruházhatják, vagy egymásnak haszonbérbe adhatják. Ezen intézkedések nem vonatkozhatnak a műsorszórásra használt frekvenciákra.

„(3) A Bizottság megfelelő végrehajtási intézkedéseket fogad el a rádiófrekvencia-használati jogok vállalkozások közötti átruházásának vagy haszonbérbe adásának megkönnyítése céljából. Ezen intézkedéseket a(z) [XXX/2014]* rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell elfogadni. Ezen intézkedések nem vonatkozhatnak a műsorszórásra használt frekvenciákra.

 

_____________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács ...-i [XXX/20XX/EU] rendelete az elektronikus hírközlés egységes európai piacára vonatkozó intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L XXX., 20XX.XX.XX., X. o.).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=HU)

Módosítás  182

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 pont

2002/21/EK irányelv

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az ezen irányelv 9. cikke és a 2002/20/EK irányelv (Engedélyezési irányelv) 6. és 8. cikke sérelme nélkül, ha a Bizottság megállapítja, hogy az ebben az irányelvben, a különös irányelvekben és a [XX/2014] rendeletben meghatározott szabályozási feladatok nemzeti szabályozó hatóságok általi végrehajtásában olyan eltérések állnak fenn, melyek akadályozhatják a belső piacot, a 8. cikkben előírt célok elérésének előmozdítása érdekében a Bizottság a BEREC véleményét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve ajánlást vagy határozatot adhat ki a jelen irányelv, a különös irányelvek és a [XX/2014] rendelet rendelkezésinek harmonizált alkalmazásáról.”

„Az ezen irányelv 9. cikke és a 2002/20/EK irányelv (Engedélyezési irányelv) 6. és 8. cikke sérelme nélkül, ha a Bizottság megállapítja, hogy az ebben az irányelvben, a különös irányelvekben és a [XX/2014] rendeletben meghatározott szabályozási feladatok nemzeti szabályozó hatóságok általi végrehajtásában olyan eltérések állnak fenn, melyek akadályozhatják a belső piacot, a 8. cikkben előírt célok elérésének előmozdítása érdekében a Bizottság a BEREC véleményét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve ajánlást vagy határozatot ad ki a jelen irányelv, a különös irányelvek és a [XX/2014] rendelet rendelkezéseinek harmonizált alkalmazásáról.”

Módosítás  183

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2002/22/EK irányelv

2 cikk – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 2. cikk második albekezdése a következő pontokkal egészül ki:

 

„fa) „átvevő nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató”: az a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató, amelyhez a telefonszámot vagy szolgáltatást áthelyezik.”;

 

fb) „átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató”: az a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató, amelytől a telefonszámot vagy szolgáltatást áthelyezik.

Indokolás

Ez a rendelkezés az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 2. cikkébe új fogalommeghatározásként illeszti be az „átvevő nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató” új fogalmát.

Módosítás  184

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b. A 20. cikk címének helyébe a következő lép:

„Szerződések”

„Szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatási követelmények”;

Módosítás  185

36 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – -1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c. A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(-1a) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) és az (1a) bekezdésben említett információkat a szerződés megkötése előtt egyértelmű, érthető és könnyen hozzáférhető módon, a fogyasztók jogairól szóló irányelvnek* az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre és a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó előírásainak sérelme nélkül rendelkezésre bocsássák. A fogyasztó vagy más végfelhasználó kérésére tartós adathordozón rendelkezésre kell bocsátani a szerződés egy példányát.

 

A tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek saját nemzeti jogukba a szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó nyelvi követelményeket annak érdekében, hogy a tájékoztatás könnyen érthető legyen a fogyasztó vagy más végfelhasználó számára.

 

_________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304, 2011.11.22., 64. o.).”

Módosítás  186

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1d. A 20. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az azt kérő más végfelhasználók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen csatlakozást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek egyértelmű, átfogó és könnyen hozzáférhető formában meg kell határoznia legalább a következőket:

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az azt kérő más végfelhasználók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen csatlakozást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozás neve és címe;

a) a vállalkozás neve, címe és elérhetősége, valamint a panaszok benyújtására szolgáló cím és elérhetőség, amennyiben az ettől eltér;

b) a nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az alábbiakra:

b) a nyújtott szolgáltatások fő jellemzői, különös tekintettel az alábbiakra,

 

i. a szerződésre alkalmazandó díjszabás vagy díjszabások, és az egyes díjszabások esetében a kínált szolgáltatások típusa, a szolgáltatásban foglalt kommunikáció mennyiségét is feltüntetve;

– biztosított-e a segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és korlátozzák-e a segélyhívó szolgáltatások 26. cikk alapján történő biztosítását,

ii. minden felkínált szolgáltatás esetében hozzáférés a segélyhívó szolgáltatásokra és a hívó helyére vonatkozó információhoz, illetve a segélyhívó szolgáltatások 26. cikk alapján történő biztosítására vonatkozó korlátozások;

– tájékoztatás a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférésre és/vagy azok használatára vonatkozó, bármely más korlátozással kapcsolatos feltételről, amennyiben a közösségi jognak megfelelően ezt a nemzeti jogszabályok megengedik,

 

a kínált szolgáltatások minimális minőségi szintje, nevezetesen az első bekapcsolás időpontja, valamint adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paraméterek;

iii. a kínált szolgáltatások minimális minőségi szintje, nevezetesen az első bekapcsolás időpontja, valamint adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paraméterek;

– a vállalkozás által az egy hálózati összeköttetésen átmenő forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely eljárásra, valamint arra vonatkozó tájékoztatás, hogy ezek az eljárások milyen hatással lehetnek a szolgáltatás minőségére,

 

– a kínált karbantartási szolgáltatások és ügyfélszolgálat fajtái, valamint e szolgáltatások elérésének különböző módjai,

iv. az értékesítést követően nyújtott szolgáltatások, karbantartási szolgáltatások és ügyfélszolgálati szolgáltatások fajtái, továbbá – amennyiben megvalósítható – a végfelhasználó által választott végberendezés megfelelő működésére vonatkozó műszaki információ, e szolgáltatások feltételei és díjai, valamint e szolgáltatások elérésének módjai,

– a szolgáltató által biztosított végberendezések használatára vonatkozóan megszabott bármely szolgáltatói korlátozás;

v. a szolgáltatónak a nyújtott végberendezés használatára vonatkozó esteleges korlátozásai, ideértve a végberendezés feloldására vonatkozó információkat és a szerződésnek a minimális szerződési időszak lejárta előtt történő felbontásával összefüggő díjak;

 

vi. a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumok alapján az alkalmazandó belföldi szolgáltatási díjak ellenében nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások igénybevételére vonatkozó bármely korlátozás, beleértve az arra vonatkozó részletes tájékoztatást is, hogy az adott díjcsomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb paraméterei tekintetében hogyan alkalmazzák a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumokat;

c) a 25. cikk szerinti kötelezettség fennállása esetén az előfizető arra vonatkozó választási lehetősége, hogy személyes adatait közzé kívánja-e tenni távbeszélő névsorban, valamint az érintett adatok;

c) a 25. cikk szerinti kötelezettség fennállása esetén az előfizető arra vonatkozó választási lehetősége, hogy személyes adatait közzé kívánja-e tenni távbeszélő névsorban, illetve az adatainak ellenőrzésére, helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó lehetősége;

d) az árak és a díjszabás részletei, hogy miként szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról, továbbá a kínált fizetési módok és a költségekben a különböző fizetési módokból adódóan tapasztalható eltérések;

d) az árak és a díjszabás részletei, az adókkal és az esetleg fizetendő egyéb díjakkal együtt, továbbá annak részletezése, hogy miként szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról;

 

da) a szolgáltató által kínált fizetési módok és a választott fizetési módból eredő, a költségeket érintő eltérések, továbbá a számlák átláthatóságát biztosító és a fogyasztás szintjének nyomon követését lehetővé tévő megoldások;

e) a szerződés időtartama, valamint a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételei, az alábbiakat is beleértve:

e) a szerződés időtartama, valamint a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételei, az alábbiakat is beleértve:

a kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelmény,

i. a kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelmény,

– a számok és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos díjak;

ii. a számok és más azonosítók cseréjével és hordozhatóságával összefüggő díjak, ideértve a csere késedelme vagy az azzal kapcsolatos visszaélés miatti kártalanítási és visszatérítési rendszert is;

a szerződés megszüntetésekor esedékes díjak, a végberendezéssel kapcsolatos költségfelszámítást is beleértve;

iii. a szerződés idő előtt történő megszüntetésekor esedékes díjak, a végberendezéssel kapcsolatos költségfelszámítást is beleértve, a szokásos értékcsökkenési módszerekkel összhangban, továbbá az egyéb akciós előnyök az időarányosság elve alapján,

f) a szerződéses szolgáltatás-minőségi szintek el nem érése esetén alkalmazandó esetleges kompenzáció és visszatérítési lehetőségek;

f) az esetleges kompenzációs és visszatérítési lehetőségek, ideértve adott esetben a fogyasztó jogszabályban biztosított jogainak konkrét említését, melyekkel akkor élhet, ha a szerződéses szolgáltatásminőségi szinteket nem érik el;

g) a jogviták rendezésére vonatkozó, 34. cikk szerinti eljárások kezdeményezésének módja;

g) a – többek között határokon átnyúló – jogviták rendezésére vonatkozó, 34. cikk szerinti eljárások kezdeményezésének módja;

 

ga) annak részletezése, hogy a fogyatékossággal élő végfelhasználók milyen módon szerezhetnek be információkat a számukra tervezett termékekről és szolgáltatásokról;

h) azon intézkedések típusai, amelyeket a vállalkozás a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet.

h) azon intézkedések típusai, amelyeket a vállalkozás a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet.

A tagállamok továbbá megkövetelhetik, hogy a szerződés tartalmazza az illetékes hatóságok által a 21. cikk (4) bekezdésében említett és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan e célból biztosítható tájékoztatást az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások törvénybe ütköző tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából történő alkalmazásáról, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelemről.”

A tagállamok továbbá megkövetelhetik, hogy a szerződés tartalmazza az illetékes hatóságok által a 21. cikk (4) bekezdésében említett és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan e célból biztosítható tájékoztatást az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások törvénybe ütköző tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából történő alkalmazásáról, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelemről.”

Módosítás  187

36 cikk – 1 bekezdés – 1 e pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1e. A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Amennyiben a szerződés internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtását is tartalmazza, abban az (1) bekezdésben említett információ mellett fel kell tüntetni az alábbi információkat:

 

a) az adatátviteli egységekre vonatkozó díjszabás, a tömeges adatátvitelre vonatkozó díjszabás, valamint az azon különös díjszabással vagy díjszabásokkal kapcsolatos, esetlegesen alkalmazandó küszöbök részletezése, amely(ek)re a szerződés vonatkozik. A küszöbértékeket meghaladó adatmennyiségek esetében az egységnyi vagy tömeges adattovábbításra vonatkozó eseti vagy állandó díjszabás, valamint az adattovábbításra az azon különös díjszabással vagy díjszabásokkal kapcsolatban esetlegesen alkalmazott sebességkorlátozás, amely(ek)re a szerződés vonatkozik;

 

b) annak módja, hogy a végfelhasználó megállapítsa az aktuális fogyasztás szintjét, és egyéni korlátokat határozzon meg;

 

c) helyhez kötött adatkapcsolatok esetében a rendszerint rendelkezésre álló, illetve a minimális adatletöltési és -feltöltési sebességek a végfelhasználó elsődleges helyén;

 

d) mobil adatkapcsolatok esetében a becsült és a minimális adatletöltési és -feltöltési sebességek a végfelhasználó lakóhelye szerinti tagállamban a szolgáltató vezeték nélküli hálózatához való kapcsolódás esetén;

 

e) egyéb, a …/…/EU rendelet* 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paraméterek;

 

f) a szolgáltató által a forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely eljárásra vonatkozó tájékoztatás, ideértve az ésszerű forgalomszabályozási intézkedések céljaira alkalmazott mögöttes kommunikációfigyelő módszerekre való utalást, valamint az arra vonatkozó információ, hogy ezen eljárások milyen módon befolyásolhatják a szolgáltatás minőségét, a végfelhasználók magánéletének és személyes adatainak védelmét; továbbá

 

g) világos, könnyen érthető ismertetés arról, hogy az esetleges mennyiségi korlátozás, a sebesség és más szolgáltatásminőségi paraméterek a gyakorlatban hogyan befolyásolhatják az internet-hozzáférési szolgáltatásokat, különösen pedig a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások használatát.

 

__________________

 

* OL: Kérjük, illessze be e rendelet számát.”

Módosítás  188

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 f pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1f. A 20. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az előfizetőknek joguk legyen hátrányos következmények nélkül felmondani a szerződéseiket az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat működtető vállalkozások által kínált szerződési feltételek módosításairól szóló értesítés nyomán. Az előfizetőket bármely ilyen módosítás előtt legalább egy hónappal megfelelően értesíteni kell, és ezzel egy időben tájékoztatni kell őket arról, hogy joguk van az ilyen szerződést hátrányos következmény nélkül felmondani, ha nem fogadják el az új feltételeket. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok határozhassák meg ezen értesítések formátumát.

 

Indokolás

Az előadó a szerződés időtartamára és megszüntetésére vonatkozóan egy új, 20a. cikk beillesztését javasolja. E rendelkezés ott szerepel.

Módosítás  189

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 g pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1g. A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az e cikk hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában a tagállamok további, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó követelményeket tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el.”

Módosítás  190

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 h pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1h. A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2b) A BEREC iránymutatásokat bocsát ki az e cikk (1) és (1a) bekezdésében előírt információkat tartalmazó általános szerződéses mintatájékoztatók kidolgozására vonatkozóan.

 

A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket határozhatnak meg a közzéteendő szerződéses információk tartalmára, formájára és a közzététel módjára vonatkozóan, különösen az adattovábbítási sebességek tekintetében, a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve a BEREC által a sebesség mérésének módszereire és a 21. cikk (3) bekezdésének a) pontja értelmében közzéteendő információk tartalmára, formájára és a közzététel módjára vonatkozóan kiadott iránymutatásait.”;

Módosítás  191

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 i pont (új)

2002/22/EK irányelv

20 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1i. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„20a. cikk

 

A szerződés időtartama és megszüntetése

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók közötti szerződések maximális időtartama 24 hónap legyen. A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a végfelhasználóknak arra, hogy 12 hónapos érvényességű szerződést kössenek.

 

(2) A fogyasztónak a 2011/83/EU irányelvvel összhangban az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a megkötéstől számított 14 napon belül jogában áll elállni a szerződéstől.

 

(3) Ha valamely szerződés vagy a nemzeti jog azt írja elő, hogy a (minimális időszak helyett) határozott idejű szerződéses időszakok automatikusan meghosszabbodnak, a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató kellő időben értesíti a fogyasztót, hogy annak legalább egy hónap álljon rendelkezésére az ilyen automatikus meghosszabbítás elleni felszólalásra. Ha a fogyasztó nem szólal fel az ilyen automatikus meghosszabbítás ellen, a szerződés határozatlan idejű szerződésnek minősül, amelyet a fogyasztó egy hónapos felmondási idővel bármikor, a felmondási időszak során való szolgáltatásnyújtás tekintetében felmerülő díjak kivételével díjmentesen felmondhat.

 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók jogosultak legyenek a szerződést díjmentesen megszüntetni a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató által a szerződéses feltételekben tervezett módosításokról küldött tájékoztatás után, kivéve, ha a javasolt módosítások kizárólag előnyösek a végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók kellő időben, legalább egy hónappal előre tájékoztatják a fogyasztókat az ilyen módosításokról, és ugyanakkor tájékoztatják őket arról is, hogy amennyiben nem fogadják el az új szerződéses feltételeket, jogosultak a szerződésüket díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.

 

(5) A sebességet vagy más szolgáltatásminőségi paramétert érintő, a tényleges teljesítmény és a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató által a 20. cikkel összhangban megadott teljesítmény közötti jelentős és rendszeresen ismétlődő eltérés hibás teljesítésnek minősül a fogyasztó számára a nemzeti jogszabályok által biztosított jogorvoslati lehetőségek megállapítása szempontjából.

 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az ugyanazon nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató által nyújtott kiegészítő szolgáltatásra való előfizetés ne indíthassa újra az eredeti szerződéses időszakot, kivéve, ha a kiegészítő szolgáltatásokat különleges, akciós áron hirdetik meg, és csak azzal a feltétellel vehetők igénybe, hogy a meglévő szerződéses időszak újrakezdődik.

 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók olyan feltételeket és eljárásokat alkalmazzanak a szerződések megszüntetésére vonatkozóan, amelyek nem akadályozzák a szolgáltatóváltást, illetve nem jelentenek negatív ösztönzést azzal szemben.

 

(8) Ha egy fogyasztóknak kínált szolgáltatáscsomagban szerepel legalább egy elektronikus hírközlő hálózathoz vagy egy elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz való kapcsolódás, akkor e cikk rendelkezései a csomag minden elemére alkalmazandók.

 

(9) Az e cikk hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában a tagállamok a fogyasztók magasabb szintű védelmének biztosítása érdekében további követelményeket tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el.”

Módosítás  192

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 j pont (új)

2002/22/EK irányelv

21 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1j. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„21. cikk

„21. cikk

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezhessék a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy a II. mellékletnek megfelelően átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a végfelhasználók és a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjszabásról, a szerződés megszűnésekor esedékes díjakról, valamint tájékoztatást az általános szerződési feltételekről. Ezeket az információkat érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni. A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket is meghatározhatnak az ilyen információk közzétételi módjára vonatkozóan.

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezhessék a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy a II. mellékletnek megfelelően átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjszabásról, a szerződés idő előtti megszüntetésekor esedékes díjakról, valamint tájékoztatást az általános szerződési feltételekről. Ezeket az információkat érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni, és rendszeresen aktualizálni kell. A fogyasztókra és más azt kérő végfelhasználókra vonatkozó feltételeken belüli differenciálást egyértelműen jelezni kell. A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket is meghatározhatnak az ilyen információk közzétételi módjára vonatkozóan, ideértve az azt célzó nyelvi előírások bevezetését is, hogy a fogyasztók és más azt kérő végfelhasználók e tájékoztatást könnyen megértsék. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók kérésre kötelesek legyenek e tájékoztatást annak közzététele előtt az érintett nemzeti szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátani.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ösztönzik az összehasonlítható információk biztosítását annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a végfelhasználók és a fogyasztók számára az alternatív használati módok például interaktív útmutatók vagy hasonló technikák segítségével történő független költségértékelését. Amennyiben ilyen eszközök térítésmentesen vagy méltányos áron nem állnak rendelkezésre a piacon, a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok maguk vagy harmadik féltől való beszerzés révén rendelkezésre tudjanak bocsátani ilyen útmutatókat vagy technikákat. Harmadik feleknek jogukban áll, hogy az említett interaktív útmutatók vagy hasonló technikák értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett információkat díjmentesen felhasználják.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy független értékelési eszközök álljanak a fogyasztók és egyéb azt kérő végfelhasználók rendelkezésére annak érdekében, hogy összehasonlíthassák az elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférés és a szolgáltatások tényleges teljesítményét és az alternatív használati módok költségeit. Amennyiben ilyen eszközök térítésmentesen vagy méltányos áron nem állnak rendelkezésre a piacon, a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok maguk vagy harmadik féltől való beszerzés révén rendelkezésre tudjanak bocsátani ilyen útmutatókat vagy technikákat. Harmadik feleknek jogukban áll, hogy az e független értékelő eszközök értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett információkat díjmentesen felhasználják.

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok – a BEREC-től kapott iránymutatás alapján és az érintett érdekelt felekkel való konzultációt követően –az interaktív összehasonlító honlapok, útmutatók vagy hasonló eszközök számára önkéntes tanúsítási rendszert hoznak létre, amely objektív, átlátható és arányos követelményeken, – különösen pedig a valamennyi nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatótól való függetlenségen alapul.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok képesek legyenek többek között arra kötelezni a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat, hogy:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok képesek legyenek többek között arra kötelezni a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat, hogy:

a) az előfizetők számára tájékoztatást nyújtsanak az azon számokra vagy szolgáltatásokra alkalmazandó díjakról, amelyekre egyedi díjszabási feltételek vonatkoznak; a szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy a tájékoztatásra közvetlenül a hívás kapcsolása előtt kerüljön sor;

a) a végfelhasználók számára tájékoztatást nyújtsanak az azon számokra vagy szolgáltatásokra alkalmazandó díjakról, amelyekre egyedi díjszabási feltételek vonatkoznak; a szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy a tájékoztatásra közvetlenül a hívás kapcsolása előtt kerüljön sor;

b) tájékoztassák az előfizetőket, ha az általuk előfizetett szolgáltatás révén elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz vagy a hívó helyére vonatkozó információkhoz való hozzáférésben bármilyen változás állt be;

b) minden felkínált szolgáltatás esetében tájékoztassák a végfelhasználókat a segélyhívó szolgáltatások és a hívó tartózkodási helyére vonatkozó információk rendelkezésre állásáról, valamint a 26. cikk szerinti segélyhívó szolgáltatások nyújtását érintő esetleges korlátozásokról, és biztosítsák, hogy a végfelhasználókat bármely módosításról haladéktalanul értesítsék;

c) az előfizetőket tájékoztassák a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés és/vagy azok használata korlátozására vonatkozó feltételek bárminemű változásáról, amennyiben a közösségi jognak megfelelően ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik;

 

d) nyújtsanak tájékoztatást a szolgáltató által az egy hálózati összeköttetésen átmenő forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely eljárásról, valamint arról, hogy ezek az eljárások milyen hatással lehetnek a szolgáltatás minőségére;

 

 

da) tájékoztatást nyújtsanak az általuk esetlegesen kínált internet-hozzáférési szolgáltatásokról, az alábbi jellemzők részletezésével:

 

i. helyhez kötött adatkapcsolatok esetében a végfelhasználó lakóhelye szerinti tagállamban rendszerint rendelkezésre álló, illetve a minimális adatletöltési és -feltöltési sebességek; mobil adatkapcsolatok esetében a becsült és a minimális adatletöltési és -feltöltési sebességek a végfelhasználó lakóhelye szerinti tagállamban a szolgáltató vezeték nélküli hálózatához való kapcsolódás esetén;

 

ii. az adatátviteli egységekre vonatkozó díjszabás, a tömeges adatátvitelre vonatkozó díjszabás és az alkalmazandó küszöbök részletezése. A küszöbértékeket meghaladó adatmennyiségek esetében: az egységnyi vagy tömeges adattovábbításra vonatkozó eseti vagy állandó díjszabás, valamint az adattovábbításra esetlegesen alkalmazott sebességkorlátozás;

 

iii. annak módja, hogy a végfelhasználó megállapítsa az aktuális fogyasztás szintjét, és egyéni korlátokat határozzon meg;

 

iv. világos, könnyen érthető ismertetés arról, hogy az adattovábbításra vonatkozó esetleges mennyiségi korlátozás, a sebesség és más szolgáltatásminőségi paraméterek a gyakorlatban hogyan befolyásolhatják az internet-hozzáférési szolgáltatások igénybevételét, különösen pedig a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások használatát.

 

v. a szolgáltató által a forgalom mérésére és alakítására létrehozott bármely, a(z) …/…/EU rendelet* 23. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárásra vonatkozó tájékoztatás, ideértve az ésszerű forgalomszabályozási intézkedések céljaira alkalmazott mögöttes kommunikációfigyelő módszerekre való utalást, valamint az arra vonatkozó információ, hogy ezen eljárások milyen módon befolyásolhatják a szolgáltatás minőségét, a végfelhasználók magánéletének és személyes adatainak védelmét;

e) tájékoztassák az előfizetőket azon jogukról, miszerint ők dönthetnek arról, hogy személyes adataik bekerüljenek-e távbeszélő névsorba vagy sem, valamint az érintett adatok jellegéről, a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 12. cikkének megfelelően; továbbá

e) tájékoztassák a fogyasztókat és adott esetben az egyéb végfelhasználókat azon jogukról, miszerint ők dönthetnek arról, hogy személyes adataik bekerüljenek-e távbeszélő névsorba vagy sem, valamint az érintett adatok jellegéről, a 2002/58/EK irányelv 12. cikkének megfelelően; továbbá

f) rendszeresen tájékoztassák a fogyatékkal élő előfizetőket a számukra kifejlesztett termékekről és szolgáltatásokról.

f) rendszeresen tájékoztassák a fogyatékossággal élő fogyasztókat és adott esetben más végfelhasználókat a számukra kifejlesztett termékekről és szolgáltatásokról, valamint az egyenértékű hozzáférés biztosítása érdekében hozott intézkedésekről;

Adott esetben a nemzeti szabályozó hatóság a kötelezettségek kirovása előtt ösztönözheti az ön- és/vagy társszabályozó intézkedéseket.

A nemzeti szabályozó hatóságok a kötelezettségek kirovása előtt ösztönözhetik az ön- vagy társszabályozó intézkedések alkalmazását, amennyiben ezt célszerűnek ítélik. A tagállamok további követelményeket határozhatnak meg a közzéteendő szerződéses információk tartalmára, formájára és a közzététel módjára vonatkozóan, a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve a BEREC által kiadott, e cikk (3a) bekezdésében említett iránymutatásokat.

 

(3a) Annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók – köztük a fogyatékossággal élő végfelhasználók – átfogó, összehasonlítható, megbízható és felhasználóbarát tájékoztatáshoz férjenek hozzá, a BEREC az érdekelt felekkel való konzultációt követően és a Bizottsággal szoros együttműködésben …-ig** általános iránymutatásokat dolgoz ki az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességének mérésére szolgáló módszerekre, a mérendő szolgáltatásminőségi paraméterekre (többek között a hirdetésben megadotthoz viszonyított átlagos sebességre, valamint a minőség végfelhasználók szerinti megítélésére) és az ezek időbeli mérésének módszereire, továbbá a közzéteendő információk tartalmára, formájára és a közzététel módjára vonatkozóan, ideértve az esetleges minőségtanúsítási mechanizmusokat is. Szükség szerint a III. mellékletben megadott paraméterek, meghatározások és mérési módszerek alkalmazhatók.

(4) A tagállamok megkövetelhetik, hogy a (3) bekezdésben említett vállalkozások – adott esetben – térítésmentesen és a vállalkozások által az előfizetőikkel való kommunikáció céljából rendszerint alkalmazott módon közérdekű tájékoztatást juttassanak el meglévő és új előfizetőikhez. Ilyen esetben az említett tájékoztatást a megfelelő hatóságok biztosítják szabványosított formátumban, és az – többek között – a következő kérdésekre terjed ki:

(4) A tagállamok megkövetelhetik, hogy a (3) bekezdésben említett vállalkozások – adott esetben – térítésmentesen és a vállalkozások által a végfelhasználókkal való kommunikáció céljából rendszerint alkalmazott módon közérdekű tájékoztatást juttassanak el a végfelhasználókhoz. Ilyen esetben az említett tájékoztatást a megfelelő hatóságok biztosítják a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára szabványosított formátumban, és az – többek között – a következő kérdésekre terjedhet ki:

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások leggyakoribb alkalmazási formái jogellenes tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából, különösen ha ez sértheti mások jogait és szabadságjogait, ideértve a szerzői jog és a kapcsolódó jogok megsértését, valamint e tettek jogi következményeit; továbbá

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások törvénytelen tevékenységek folytatására vagy káros tartalmak terjesztésére történő leggyakoribb felhasználási módjai, különösen, ha az sértheti mások jogait és szabadságjogait, ideértve az adatvédelmi jogok vagy a szerzői és szomszédos jogok megsértését és annak jogi következményeit; továbbá

b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközök.”

b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközök.

 

_________________

 

* OJ: Kérjük, illessze be e rendelet számát.

 

** OJ: Kérjük, illessze be e rendelet alkalmazásának dátumát.

Módosítás  193

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 k pont (új)

2002/22/EK irányelv

21 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1k. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„21a. cikk

 

A fogyasztás ellenőrzése

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók lehetőséget kínálnak a fogyasztók és a végfelhasználók számára arra, hogy nyomon kövessék és ellenőrizzék az általuk igénybe vett, idő- vagy mennyiségalapú fogyasztás szerint kiszámlázott elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyomon követésére és ellenőrzésére. E lehetőségnek magában kell foglalnia az alábbiakat:

 

a) előre fizetett és előfizetéses szolgáltatások esetében hozzáférés a szolgáltatást érintő fogyasztásra vonatkozó aktuális adatokhoz;

 

b) előfizetéses szolgáltatások esetében lehetőség arra, hogy a fogyasztásra előzetesen és díjmentesen pénzbeli felsőértéket határozzanak meg és értesítést kérjenek a felsőérték előre meghatározott arányának elérése esetén, illetve meghatározzák a felsőérték elérése után az igénybevétel folytatásának céljából követendő eljárást és az alkalmazandó díjszabást;

 

c) részletes számlák tartós adathordozón.

 

(2) A BEREC az (1) bekezdés végrehajtása céljából iránymutatásokat fogad el.

 

A végfelhasználónak a pénzügyi limit elérését követően is tudnia kell hívásokat és SMS-üzeneteket fogadni, ingyenes számokat hívni és a 112-es európai segélyhívó szám tárcsázásával igénybe venni a segélyhívó szolgáltatásokat, a megállapodás szerinti számlázási időszak végéig.”

Módosítás  194

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 20., 21., 22. és 30. cikket el kell hagyni.

2. A 22. cikket el kell hagyni.

Indokolás

Az érintett cikkek fenntartásához, illetve módosításához szükség van a törlésre.

Módosítás  195

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2002/22/EC irányelv

26 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások minden végfelhasználója, köztük a nyilvános távbeszélő állomások valamennyi felhasználója is a „112” egységes európai segélyhívószám és a tagállamok által meghatározott bármely nemzeti segélyhívószám segítségével ingyenesen bármilyen fizetőeszköz igénybevétele nélkül tudja hívni a segélyhívó szolgálatokat.

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások minden végfelhasználója, köztük a nyilvános távbeszélő állomások valamennyi felhasználója is a „112” egységes európai segélyhívó szám és a tagállamok által meghatározott bármely nemzeti segélyhívó szám segítségével ingyenesen bármilyen fizetőeszköz igénybevétele nélkül tudja hívni a segélyhívó szolgálatokat.

 

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók valamennyi felhasználója a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott minden egyéb nemzeti segélyhívószám mellett – a „112” egységes európai segélyhívószám segítségével is díjmentesen tudja hívni a segélyhívó szolgálatokat vagy adott esetben a belső segélyhívó szolgálatokat.

(2) A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a vészhelyzeti szolgálatokkal és a szolgáltatókkal konzultálva biztosítják, hogy a végfelhasználóknak a nemzeti számozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül belföldi hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások hozzáférést biztosítsanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

(2) A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a vészhelyzeti szolgálatokkal és a szolgáltatókkal konzultálva biztosítják, hogy a végfelhasználóknak a nemzeti számozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül belföldi hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások hozzáférést biztosítsanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások fogadása megfelelő legyen, és e hívások továbbítása a segélyhívó rendszerek nemzeti struktúrájához leginkább igazodva történjen. Az ilyen hívások fogadásának és lebonyolításának legalább annyira gyorsnak és hatékonynak kell lennie, mint a belföldi segélyhívószámra vagy segélyhívószámokra irányuló hívásoké, amennyiben ezeket továbbra is használják.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások fogadása megfelelő legyen, és e hívások továbbítása a segélyhívó rendszerek nemzeti struktúrájához leginkább igazodva történjen. Az ilyen hívások fogadásának és lebonyolításának legalább annyira gyorsnak és hatékonynak kell lennie, mint a belföldi segélyhívószámra vagy segélyhívószámokra irányuló hívásoké, amennyiben ezeket továbbra is használják.

 

A Bizottság a megfelelő illetékes hatóságokkal konzultálva a teljesítménymutatókra vonatkozó ajánlást fogad el a tagállamok számára. A Bizottság 2015. december 31-ig, majd azt követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a „112” segélyhívó szám végrehajtásának hatékonyságáról és a teljesítménymutatók működéséről.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférése a többi végfelhasználóéval egyenértékű. Az annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványokon vagy előírásokon alapulnak, és nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy az e cikkben foglalt célok megvalósítása érdekében további követelményeket fogadjanak el.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférése a többi végfelhasználóéval egyenértékű. Az annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványokon vagy előírásokon alapulnak, és nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy az e cikkben foglalt célok megvalósítása érdekében további követelményeket fogadjanak el.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az érintett vállalkozások díjmentesen a segélyhívásokat kezelő hatóság rendelkezésére bocsássák a hívó helyére vonatkozó információt, amint a hívás a hatósághoz beérkezik. Ez a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások mindegyikére vonatkozik. A tagállamok ezt a kötelezettséget a nemzeti segélyhívószámokra érkező hívásokra is kiterjeszthetik. Az illetékes szabályozó hatóságok kritériumokat határoznak meg a hívó fél helyére vonatkozó információ pontossága és megbízhatósága tekintetében.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az érintett vállalkozások díjmentesen a segélyhívásokat kezelő hatóság rendelkezésére bocsássák a hívó helyére vonatkozó információt, amint a hívás a hatósághoz beérkezik. Ez a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások mindegyikére vonatkozik. A tagállamok ezt a kötelezettséget a nemzeti segélyhívószámokra érkező hívásokra is kiterjeszthetik. A Bizottság biztosítja, hogy az illetékes szabályozó hatóságok kritériumokat határozzanak meg a hívó fél helyére vonatkozó, a (7) bekezdés szerint nyújtott információ pontossága és megbízhatósága tekintetében, a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve a BEREC által kiadott iránymutatásokat.

 

A BEREC az érintettekkel folytatott konzultációt követően, a Bizottsággal szorosan együttműködve (AZ ALKALMAZÁS IDEJÉNEK DÁTUMA után 6 hónappal) -ig iránymutatást fogalmaz meg a hívó fél helyére vonatkozóan a segélyhívó szolgáltatásokhoz megadandó információ pontossága és megbízhatósága tekintetében. Ezen iránymutatásnak figyelembe kell vennie annak megvalósíthatóságát is, hogy a „112” segélyhívó számot hívó fél helyére vonatkozó információ pontosságának és megbízhatóságának javítása érdekében GNSS-kompatibilis mobil végberendezéseket használjanak.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a „112” egységes európai segélyhívószám létezéséről és használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamok között utazó személyeket célzó kezdeményezéseken keresztül.

(6) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak a „112” egységes európai segélyhívó szám létezéséről és használatáról, különösen a kifejezetten a tagállamok között utazó személyeket célzó kezdeményezéseken keresztül. A Bizottság támogatja és kiegészíti a tagállami intézkedéseket.

(7) A tagállamokban a „112” hívószámon elérhető szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférés érdekében a Bizottság – a Testülettel folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. E műszaki végrehajtási intézkedéseket azonban úgy kell elfogadni, hogy azok ne sértsék, és ne befolyásolják a segélyhívó szolgáltatások kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozó szervezését.”

(7) A tagállamokban a „112” hívószámon elérhető szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférés érdekében a Bizottság – a BEREC-cel folytatott konzultációt követően – felhatalmazást kap a hívó fél helyéről és a „112” hívószámhoz való hozzáféréssel kapcsolatos fő teljesítménymutatókról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 37a. cikkel összhangban való elfogadására. Ezen intézkedéseket azonban úgy kell elfogadni, hogy azok ne sértsék, és ne befolyásolják a segélyhívó szolgáltatások kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozó szervezését.

 

(7a) A Bizottság fenntartja az európai segélyhívó szolgálatok E.164-számainak adatbázisát annak biztosítása érdekében, hogy a segélyhívó szolgálatok egymással kapcsolatba tudnak lépni.”;

Módosítás  196

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

2002/22/EK irányelv

26 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A következő cikk kerül beillesztésre:

 

„26a. cikk

 

Az Unió fordított „112-es” kommunikációs rendszere

 

A Bizottság legkésőbb [1 évvel az átültetés időpontja után] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, az Unió egészére kiterjedő, egyetemes, többnyelvű, hozzáférhető, egyszerű és hatékony, a meglévő elektronikus hírközlési hálózatokon alapuló, fordított „112-es” uniós kommunikációs rendszer létrehozásának megvalósíthatóságáról, amely a nyilvánosság riasztására szolgál fenyegető vagy kialakulóban levő katasztrófák vagy súlyos vészhelyzetek esetén.

 

A Bizottság konzultációt folytat a BEREC-cel és a polgári védelmi szolgálatokkal, és megvizsgálja az (1) bekezdésben említett rendszer létrehozásához szükséges szabványokat és előírásokat. A Bizottság e jelentés kidolgozása során figyelembe veszi a nemzeti és regionális „112-es” rendszereket, és tiszteletben tartja a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogot. Adott esetben a jelentést jogalkotási javaslat kíséri.”

Módosítás  197

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

2002/22/EK irányelv

30 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2c. A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti távbeszélő számozási tervben szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól függetlenül – az I. melléklet C. részében előírt rendelkezésekkel összhangban – megtarthassa.

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti távbeszélő számozási tervben szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást nyújtó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatótól függetlenül – az I. melléklet C. részében előírt rendelkezésekkel összhangban – megtarthassa.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a számhordozhatóság garantálása tekintetében az üzemeltetők és/vagy szolgáltatók által egymás irányában alkalmazott árképzés költségalapú legyen, és hogy az előfizetők által fizetendő, esetlegesen felszámított közvetlen díjak ne tartsák vissza az előfizetőket a szolgáltatóváltástól.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a számhordozhatóság garantálása tekintetében az üzemeltetők és/vagy szolgáltatók által egymás irányában alkalmazott árképzés költségalapú legyen, és hogy az előfizetők által fizetendő, esetlegesen felszámított közvetlen díjak ne tartsák vissza az előfizetőket a szolgáltatóváltástól.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok nem állapíthatnak meg a számhordozásra vonatkozó kiskereskedelmi díjszabást versenytorzító módon, így például egyedi vagy közös kiskereskedelmi díjszabások rögzítése révén.

 

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok nem állapíthatnak meg a számhordozásra vonatkozó kiskereskedelmi díjszabást versenytorzító módon, így például egyedi vagy közös kiskereskedelmi díjszabások rögzítése révén.

(4) A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Minden esetben egy munkanapon belül aktiválni kell azon előfizetők számát, akik megállapodást kötöttek számuk új vállalkozáshoz történő átviteléről.

(4) A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Azon végfelhasználók esetében, akik egy szám új szolgáltatóhoz történő hordozására vonatkozó megállapodást kötöttek, a számot a megállapodás megkötésétől számított egy munkanapon belül aktiválni kell.

Az első albekezdés sérelme nélkül az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok kialakíthatják a számhordozás globális folyamatát, figyelembe véve a szerződésekre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, a műszaki megvalósíthatóságot és az előfizetett szolgáltatások folyamatosságának fontosságát. A számhordozás végrehajtása miatti szolgáltatás-kiesés időtartama semmi esetre sem haladhatja meg az egy munkanapot. Az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok adott esetben fontolóra vehetik olyan intézkedések megtételét, amelyekkel védik az előfizetőket az átállási folyamat során, továbbá megakadályozzák, hogy a számhordozás akaratuk ellenére megtörténjen.

Az első albekezdés sérelme nélkül az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok a BEREC (4b) bekezdésben említett iránymutatásainak figyelembevételével kialakíthatják a számcsere és a számhordozás globális folyamatát. Figyelembe kell venniük a végfelhasználók szükséges védelmét a váltási folyamat teljes időtartama alatt, a folyamat hatékonysága és a szolgáltatás folytonossága végfelhasználó számára történő biztosításának szükségességét, valamint azt, hogy biztosítani kell, hogy a váltási folyamat ne sértse a versenyt. A számhordozás végrehajtása miatti szolgáltatás-kiesés időtartama semmi esetre sem haladhatja meg az egy munkanapot. A végfelhasználók nem helyezhetők át más szolgáltatóhoz akaratuk ellenére.

A tagállamok biztosítják, hogy a vállalkozások ellen megfelelő szankciókat alkalmazzanak – ideértve a fogyasztók kárpótlására vonatkozó kötelezettséget –, amennyiben a vállalkozás miatt vagy a vállalkozás részéről a számok átvitelével kapcsolatban késedelem vagy visszaélés tapasztalható.

A tagállamok biztosítják, hogy a vállalkozások ellen megfelelő szankciókat alkalmazzanak – ideértve a fogyasztók kárpótlására vonatkozó kötelezettséget –, amennyiben a vállalkozás miatt vagy a vállalkozás részéről a számok átvitelével kapcsolatban késedelem vagy visszaélés tapasztalható, illetve amennyiben azok az átvitelhez szükséges információkat nem biztosítják időben.

 

(4a) A váltási és számhordozási folyamatot az átvevő nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató irányítja. A végfelhasználónak kellő mennyiségű tájékoztatást kell kapnia a váltásról a váltási folyamat előtt és annak során, valamint közvetlenül annak lezárulta után is.

 

(4b) A BEREC iránymutatásokat dolgoz ki a váltási és hordozási folyamat valamennyi módjára és eljárására vonatkozóan, különösen az átadó és a fogadó szolgáltató váltási és hordozási folyamaton belüli felelősségei, a fogyasztó részére e folyamat során nyújtandó tájékoztatás, a meglévő szerződés időben történő megszüntetése, az esetleges előzetes befizetések visszatérítése, illetve a hatékony e-mail-továbbítási szolgáltatások tekintetében.

 

(4c) Ha egy fogyasztóknak kínált szolgáltatáscsomagban szerepel legalább egy elektronikus hírközlő hálózathoz vagy egy elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz való kapcsolódás, akkor e cikk rendelkezései a csomag minden elemére alkalmazandók.”;

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti szerződések nem írnak elő 24 hónapot meghaladó kezdeti kötelezettségvállalási időtartamot. A tagállamok azt is biztosítják, hogy a vállalkozások felajánlják a felhasználók számára azt a lehetőséget, hogy legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést írjanak alá.

 

(6) Az esetleges minimális szerződéses időtartam sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés felmondására vonatkozó feltételek és eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól.”

 

Módosítás  198

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)

2002/22/EK irányelv

34 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. a 34. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozóan az (1) bekezdéssel összhangban létrehozott eljárások a fogyasztók, valamint az egyéb végfelhasználók közötti szerződésekkel kapcsolatos jogvitákra is vonatkoznak, amennyiben az adott peren kívüli eljárások számukra és a más tagállamban székhellyel rendelkező nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára is elérhetőek. A 2013/11/EU irányelv* hatálya alá tartozó jogvitákra annak rendelkezései vonatkoznak.

 

________________________

 

* A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).”

Módosítás  199

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)

2002/22/EK irányelv

37 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e. Az irányelv a következő 37a. cikkel egészül ki:

 

„37a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap internet-hozzáférési felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) A Bizottság …*-tól/től határozatlan időre felhatalmazást kap a 26. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 26. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

_________________

 

* OJ: Kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

Módosítás  200

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új)

2002/22/EK irányelv

II melléklet – 1 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2f. A II. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A vállalkozás(ok) neve és címe

„(1) A vállalkozás(ok) neve, címe és elérhetősége,

i.e. azaz a nyilvános hírközlő hálózatokat rendelkezésre bocsátó, és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások neve és székhelyük címe.”

azaz a nyilvános hírközlő hálózatokat működtető és/vagy nyilvánosan elérhető távbeszélő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások neve és székhelyük címe.”

Módosítás  201

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 g pont (új)

2002/22/EK irányelv

II melléklet – 2.2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2g. A II. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.2. Rendes díjak a nyújtott szolgáltatásoknak és annak megjelölésével, hogy az egyes díjszabási elemek mit foglalnak magukban (pl.: hozzáférési díjak, a használati díjak különböző típusai, karbantartási díjak), beleértve az alkalmazott szokásos árengedményekről, valamint a különleges és célzott díjszabási rendszerekről szóló részletes tájékoztatást, továbbá minden további díjat és a végberendezéssel kapcsolatos költségeket.”

„2.2. Minden egyes díjcsomag esetében a nyújtott szolgáltatások és a vonatkozó szolgáltatásminőségi paraméterek, a vonatkozó díjszabás(ok) és minden egyes díjszabás esetében a kínált szolgáltatások fajtái, a kommunikáció mennyiségét is beleértve, valamint minden vonatkozó díj (hozzáférési, használati, karbantartási és esetleges egyéb díjak), valamint a végberendezéssel kapcsolatos költségek.”;

Módosítás  202

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 h pont (új)

2002/22/EK irányelv

II melléklet – 2.2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2h. A II. melléklet a következő ponttal egészül ki:

 

„2.2.a. Kiegészítő információ az esetlegesen kínált internet-hozzáférési szolgáltatásokról, ideértve különösen az adattovábbítás díjait, az adatletöltési és -feltöltési sebességeket és az esetlegesen alkalmazandó sebességkorlátozásokat, továbbá a fogyasztási szintek nyomon követésének lehetőségeiről, az esetlegesen alkalmazandó forgalomszabályozási eljárásokról és azoknak a szolgáltatás minőségére, valamint a végfelhasználó magánéletének és személyes adatainak védelmére gyakorolt hatásáról.”;

Módosítás  203

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 2 i pont (új)

2002/22/EK irányelv

II melléklet – 2.5 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2i. A II. mellékletben a 2.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5. Általános szerződési feltételek, beleértve a szerződés esetleges minimális időtartamát, a szerződés megszüntetését és a számok és az esetleges egyéb azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos eljárásokat és közvetlen díjakat.”

„2.5. Általános szerződési feltételek, beleértve a szerződés esetleges minimális időtartamát, a szerződés idő előtt történő megszüntetésére vonatkozó feltételeket és díjakat, adott esetben a számok és egyéb azonosítók cseréjéhez és hordozásához kapcsolódó eljárásokat és közvetlen díjakat, valamint a váltás késedelme vagy az azzal kapcsolatos visszaélés miatti kártalanítás szabályait.”.

Módosítás  204

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 pont

531/2012/EU rendelet

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az 1. cikk (1) bekezdése a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Ez a rendelet az Unióban olyan végfelhasználók részére nyújtott barangolási szolgáltatásokra alkalmazandó, akiknek belföldi szolgáltatója nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató valamely tagállamban.”

 

Módosítás  205

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 pont

531/2012/EU rendelet

2 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 2. cikk (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

törölve

r) „két- vagy többoldalú barangolási megállapodás”: barangolásszolgáltatók között létrejövő, egy vagy több kereskedelmi vagy technikai megállapodás, mely lehetővé teszi a hazai hálózati lefedettség virtuális kiterjesztését, és mindegyik barangolásszolgáltató számára lehetővé teszi a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások saját belföldi mobil hírközlési szolgáltatásaikkal azonos árszinten történő, fenntartható nyújtását.”

 

Indokolás

A barangolás önkéntes megállapodások általi szabályozására vonatkozó bizottsági javaslat – mint a barangolásról szóló III. rendeletben foglalt jelenlegi kötelezettségek alternatívája – nagyfokú bizonytalanságot idéz elő.

Módosítás  206

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 pont

531/2012/EU rendelet

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 4. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(7) Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a barangolásszolgáltatókra, melyek a 4a. cikkel összhangban nyújtanak szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat.”

 

Módosítás  207

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 4 pont

531/2012/EU rendelet

4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A rendelet a következő 4a. cikkel egészül ki:

törölve

4a. cikk

 

[...]

 

Módosítás  208

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 4 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

6 a és 6 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A rendelet szövege a következő cikkekkel egészül ki:

 

„6a. cikk

 

A kiskereskedelmi barangolási díjak eltörlése

 

2015. december 15-től a barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil hírközlési szolgáltatások díjához képest – nem számíthatnak fel semmilyen többletdíjat a barangolást végző ügyfeleiknek a tagállamokban a szabályozott hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, a szabályozott, elküldött barangolásos SMS/MMS-üzenetekért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások igénybevételéért, illetve semmilyen általános díjat a végberendezés vagy szolgáltatás külföldön történő használatának lehetővé tételéért.

 

„6b. cikk

 

Méltányos használat

 

(1) A 6a. cikktől eltérve és a kiskereskedelmi barangolásos szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatának elkerülése érdekében a barangolásszolgáltatók alkalmazhatnak „méltányos használati záradékot” az alkalmazandó belföldi szolgáltatási díjak ellenében nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások igénybevételére a méltányos felhasználásra vonatkozó kritérium alapján. Ezeket a kritériumokat úgy kell alkalmazni, hogy a fogyasztók az Unión belüli időszakos utazásaik során magabiztosan megközelíthessék a saját belföldi kiskereskedelmi csomagjukhoz tartozó, tipikus fogyasztási mintázataikat.

 

(2) A 2002/22/EK irányelv 20. cikkével összhangban a barangolásszolgáltatók részletes, számszerű tájékoztatást tesznek közzé és szerepeltetnek szerződéseikben a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumnak az adott kiskereskedelmi csomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb paraméterei tekintetében történő alkalmazásáról.

 

(3) A BEREC az érintettekkel folytatott konzultációt követően és a Bizottsággal szorosan együttműködve 2014. december 31-ig általános irányelveket fogalmaz meg a méltányos használatra vonatkozó kritériumnak a barangolásszolgáltatók által nyújtott kiskereskedelmi szerződésekben történő alkalmazásáról. A BEREC figyelembe veszi különösen az árképzési és fogyasztási minták alakulását a tagállamokban, a belföldi árszintek Unión belüli közeledésének mértékét, a belföldi árszinten folytatott barangolásnak a belföldi árakra gyakorolt bármely megfigyelhető hatását, valamint a barangolásszolgáltatók közötti, nem egyenlő forgalomra vonatkozó hatékony nagykereskedelmi barangolási díjak alakulását. Emellett a BEREC iránymutatásai figyelembe vehetik a tagállamok vagy barangolásszolgáltatók közötti releváns objektív eltéréseket is az olyan tényezők tekintetében, mint a belföldi árszint, a kiskereskedelmi csomagban foglalt tipikus adatmennyiség vagy az az átlagos időszak, amely alatt a fogyasztó az Unióban utazik.

 

(4) A méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumok Unió-szerte következetes és egyidejű alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási aktussal és a BEREC (3) bekezdésben említett iránymutatásai alapján 2015. június 30-ig elfogadja a méltányos felhasználásra vonatkozó kritériumok alkalmazásának részletes szabályait.

 

(5) Az illetékes nemzeti szabályozó hatóság szorosan nyomon követi és felügyeli a méltányos használatra vonatkozó kritériumok alkalmazását a (4) bekezdésben említett bizottsági végrehajtási aktusban meghatározottak szerint, a legteljesebb mértékben figyelembe véve a BEREC általános iránymutatásait, a tagállamra jellemző releváns objektív tényezőket és a barangolásszolgáltatók közötti releváns objektív eltéréseket, és biztosítja, hogy ésszerűtlen feltételeket nem alkalmaznak.

 

(6) Az eurotarifa-szolgáltatásoknak az 531/2012/EU rendelet 8., 10. és 13. cikkében megállapított kiskereskedelmi díjait kell alkalmazni a szabályozott barangolási szolgáltatásoknak a 6b. cikkel összhangban alkalmazott méltányos használati korlátot meghaladó részére.

Módosítás  209

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 pont – a pont

531/2012/EU rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) 2013. július 1-jei hatállyal a kiskereskedelmi díj (ÁFA nélkül), amelyet egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfélnek a szabályozott barangolási hívásért az euro-hangtarifa alapján felszámíthat, hívásonként eltérő lehet, de nem haladhatja meg hívásindítás esetén a 0,24 euró/perc, fogadott hívás esetén pedig a 0,07 euró/perc díjat. A hívásindításért felszámított kiskereskedelmi díj maximális összege 2014. július 1-jén 0,19 euróra csökken. A nem rendeltetésszerű, illetve csaláson alapuló felhasználás megelőzésére tett intézkedések sérelme nélkül, 2014. július 1-jétől a barangolásszolgáltatók nem számíthatnak fel semmilyen díjat a barangolást végző ügyfeleiknek a hívásfogadásért. A 19. cikk sérelme nélkül az említett, az euro-hangtarifára vonatkozó maximális kiskereskedelmi díjak 2017. június 30-ig érvényesek.

„(2) 2012. július 1-jei hatállyal a kiskereskedelmi díj (ÁFA nélkül), amelyet egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfélnek a szabályozott barangolási hívásért az euro-hangtarifa alapján felszámíthat, hívásonként eltérő lehet, de nem haladhatja meg hívásindítás esetén a 0,29 euró/perc, fogadott hívás esetén pedig a 0,08 euró/perc díjat. A kezdeményezett hívások maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén 0,24 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,19 EUR-ra, míg a fogadott hívások maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,05 EUR-ra csökken. A 2014. július 1-jétől alkalmazandó maximális díjak 2015. december 16-án lejárnak, kivéve a méltányos használatra a 6b. cikkel összhangban alkalmazott korlátot meghaladó szabályozott barangolásos hívások tekintetében.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=HU)

Módosítás  210

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 pont – b pont

531/2012/EU rendelet

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

[...]

 

Módosítás  211

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

10 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a. Az 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját, barangolást végző ügyfelének az érintett barangolást végző ügyfél által küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetenként felszámított euro-SMS tarifa (héa nélküli) kiskereskedelmi díjának összege eltérő lehet, de nem haladhatja meg a 0,09 EUR-t. Az említett maximális díj 2013. július 1-jén 0,08 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken, és a 19. cikk sérelme nélkül 2017. június 30-ig 0,06 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját, barangolást végző ügyfelének az érintett barangolást végző ügyfél által küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetenként felszámított euro-SMS tarifa (héa nélküli) kiskereskedelmi díjának összege eltérő lehet, de nem haladhatja meg a 0,09 EUR-t. A felső árhatár 2013. július 1-jén 0,08 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken. A 2014. július 1-jétől alkalmazandó maximális díjak 2015. december 16-án lejárnak, kivéve a méltányos használatra a 6b. cikk szerint alkalmazott korlátot meghaladó szabályozott, elküldött barangolásos SMS-üzenetek tekintetében.

Módosítás  212

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 b pont (új)

531/2012/EU rendelet

13 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b. A 13. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját barangolást végző ügyfelének a szabályozott barangolási szolgáltatásért felszámított euro-adattarifa (héa nélküli) kiskereskedelmi díjtétele megabájtonként legfeljebb 0,70 EUR lehet. Az adatátvitel maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén megabájtonként 0,45 EUR-ra, 2014. július 1-jén megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken, és a 19. cikk sérelme nélkül 2017. június 30-ig megabájtonként 0,20 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját barangolást végző ügyfelének a szabályozott barangolási szolgáltatásért felszámított euro-adattarifa (héa nélküli) kiskereskedelmi díjtétele megabájtonként legfeljebb 0,70 EUR lehet. Az adatátvitel maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén megabájtonként 0,45 EUR-ra, 2014. július 1-jén megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken. A 2014. július 1-jétől alkalmazandó maximális díjak 2015. december 16-án lejárnak, kivéve a méltányos használatra a 6b. cikk szerint alkalmazott korlátot meghaladó szabályozott, barangolásos adatátviteli szolgáltatások tekintetében.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=HU)

Módosítás  213

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 6 pont

531/2012/EU rendelet

14 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

6. A 14. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

Módosítás  214

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 6 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

14 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a. A 14. cikket el kell hagyni, és helyébe 2015. december 15-i hatállyal a következő szöveg lép.

(1) A barangolást végző ügyfelek arra való figyelmeztetése érdekében, hogy híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, valamint SMS-üzenet küldésekor barangolási díjak vonatkoznak rájuk, minden barangolásszolgáltató köteles – kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót, hogy nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni – automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás útján alapvető, személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfélnek, amikor az a belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállam területére lép, a szóban forgó ügyfél által látogatott tagállamban történő híváskezdeményezésre és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási díjakról.

(1) A barangolást végző ügyfelek arra való figyelmeztetése érdekében, hogy híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, valamint SMS-üzenet küldésekor barangolási díjak vonatkoznak rájuk, minden barangolásszolgáltató köteles – kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót, hogy nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni – automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás útján alapvető, személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfélnek, amikor az a belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállam területére lép, a szóban forgó ügyfél által látogatott tagállamban történő híváskezdeményezésre és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási díjakról.

E személyre szóló, alapvető díjszabási tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél díjcsomagjának megfelelően kiszabható (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított hazai számla pénznemében kifejezett) legmagasabb díjakat:

E személyre szóló, alapvető díjszabási tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél díjcsomagjának megfelelően kiszabható (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított hazai számla pénznemében kifejezett) legmagasabb díjakat:

a) a látogatott tagállamon belüli, továbbá a belföldi szolgáltatója szerinti tagállamba irányuló szabályozott barangolásos hívások kezdeményezéséért, valamint a szabályozott barangolásos hívások fogadásért; továbbá

a) a látogatott tagállamon belüli, továbbá a belföldi szolgáltatója szerinti tagállamba irányuló szabályozott barangolásos hívások kezdeményezéséért, valamint a szabályozott barangolásos hívások fogadásért; továbbá

b) a látogatott tagállamban tartózkodás alatt szabályozott barangolásos SMS-üzenetek küldéséért.

b) a látogatott tagállamban tartózkodás alatt szabályozott barangolásos SMS-üzenetek küldéséért.

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett, további tájékoztatás céljából ingyenesen hívható telefonszámot, valamint a segélyszolgálatoknak az ingyenesen hívható 112-es egységes európai segélyhívószám tárcsázásával való elérésére vonatkozó információkat.

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett, további tájékoztatás céljából ingyenesen hívható telefonszámot, valamint a segélyszolgálatoknak az ingyenesen hívható 112-es egységes európai segélyhívószám tárcsázásával való elérésére vonatkozó információkat.

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, hogy térítésmentesen és egyszerű módon értesíthesse a barangolásszolgáltatót, hogy az automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni a barangolásszolgáltatótól.

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, hogy térítésmentesen és egyszerű módon értesíthesse a barangolásszolgáltatót, hogy az automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni a barangolásszolgáltatótól.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdésben említett, személyre szóló díjszabási tájékoztatást a vak és gyengén látó ügyfelek részére, az ügyfél kérésére, automatikusan és ingyenesen, hanghívással kell nyújtaniuk.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdésben említett, személyre szóló díjszabási tájékoztatást a vak és gyengén látó ügyfelek részére, az ügyfél kérésére, automatikusan és ingyenesen, hanghívással kell nyújtaniuk.

Az első, második, negyedik és ötödik albekezdés a barangolásszolgáltatók által nyújtott és az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által igénybe vett barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatásokra is alkalmazandó.

 

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az ügyfélnek – függetlenül az Unión belüli tartózkodási helyétől – joga van ingyenesen, hanghívás vagy SMS révén személyre szabott, részletesebb információt kérni és kapni a látogatott hálózaton belül a hanghívásokra és SMS-re vonatkozó barangolási díjszabásokról, valamint tájékoztatást kérni és kapni az e rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése a barangolásszolgáltató által erre a célra kijelölt ingyenesen hívható telefonszámon keresztül történik. Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek az SMS-funkciót nem támogató készülékek esetében nem alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az ügyfélnek – függetlenül az Unión belüli tartózkodási helyétől – joga van ingyenesen, hanghívás vagy SMS révén személyre szabott, részletesebb információt kérni és kapni a látogatott hálózaton belül a hanghívásokra és SMS-re vonatkozó barangolási díjszabásokról, valamint tájékoztatást kérni és kapni az e rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése a barangolásszolgáltató által erre a célra kijelölt ingyenesen hívható telefonszámon keresztül történik. Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek az SMS-funkciót nem támogató készülékek esetében nem alkalmazandók.

(3) A barangolásszolgáltatók szerződéskötéskor kötelesek minden felhasználót teljes körűen tájékoztatni az érvényes barangolási díjakról, különösen az euro-hangtarifáról és az euro-SMS tarifáról. Ezenkívül a díjakban bekövetkező minden változás alkalmával indokolatlan késedelem nélkül naprakész tájékoztatást kell adniuk barangolást végző ügyfeleiknek az érvényes barangolási díjakról.

 

A barangolásszolgáltatóknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy minden ügyfelük tisztában legyen az euro-hangtarifa és az euro-SMS tarifa rendelkezésre állásával. Különösen pedig valamennyi barangolást végző ügyfelük részére egyértelmű és részrehajlásmentes tájékoztatást kell nyújtaniuk mind az euro-hangtarifára, mind az euro-SMS tarifára vonatkozó feltételekről. Ezután ésszerű időközönként emlékeztetőt kell küldeniük az összes olyan ügyfélnek, aki más díjszabást választott.

 

A tájékoztatásnak elegendően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az ügyfelek meg tudják ítélni, hogy előnyös-e számukra átváltani eurotarifára.

 

(4) A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket arról, hogy hogyan lehet elkerülni a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban. A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá.

(4) A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket arról, hogy hogyan lehet elkerülni a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban. A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá.

 

(4a) Ezt a cikket az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által használt és barangolásszolgáltató által biztosított barangolásos hívásokra és barangolásos SMS/MMS üzenetekre is alkalmazni kell.

 

2015. december 15-től kezdődő hatállyal ez a cikk azokban az esetekben is alkalmazandó, amikor a barangolásos hívásoknak és az elküldött barangolásos SMS/MMS üzeneteknek az alkalmazandó belföldi díjak mellett történő igénybevétele a 6b. cikkel összhangban a méltányos felhasználásra vonatkozó kritérium megjelölésével korlátozott, és amikor a használat elérte a méltányos használatra vonatkozó korlátot.

Módosítás  215

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 7 pont

531/2012/EU rendelet

15 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 15. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

Módosítás  216

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 7 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

15 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7a. A 15. cikket el kell hagyni, és helyébe 2015. december 15-i hatállyal a következő szöveg lép.

A barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó átláthatósági és védőmechanizmusok

A barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó átláthatósági és védőmechanizmusok

(1) A barangolásszolgáltatóknak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjszabására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

(1) A barangolásszolgáltatóknak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjszabására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

Szükség esetén a barangolásszolgáltatók a szerződéskötés előtt, majd azt követően rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az automatikus és ellenőrizetlen barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatáról. A barangolásszolgáltatóknak ezenkívül térítésmentesen, valamint világosan és könnyen érthető módon kell tájékoztatniuk ügyfeleiket arról, hogyan kapcsolhatják ki ezeket az automatikus barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat a barangolásos adatátviteli szolgáltatások ellenőrizetlen igénybevételének kiküszöbölése érdekében.

Szükség esetén a barangolásszolgáltatók a szerződéskötés előtt, majd azt követően rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az automatikus és ellenőrizetlen barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatáról. A barangolásszolgáltatóknak ezenkívül térítésmentesen, valamint világosan és könnyen érthetően tájékoztatniuk kell ügyfeleiket arról, hogyan kapcsolhatják ki ezeket az automatikus barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat a barangolásos adatátviteli szolgáltatások ellenőrizetlen igénybevételének kiküszöbölése érdekében.

(2) A barangolásszolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott díjszabási alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására vonatkozóan az adott barangolást végző ügyfélre alkalmazandó (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított hazai számla pénznemében kifejezett) megabájtonkénti díjakról, kivéve ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót arról, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

(2) A barangolásszolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott díjszabási alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására vonatkozóan az adott barangolást végző ügyfélre alkalmazandó (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított hazai számla pénznemében kifejezett) megabájtonkénti díjakról, kivéve ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót arról, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobil készülékére kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail vagy a mobilkészüléken felugró ablak formájában, valahányszor a barangolást végző ügyfél egy, a belföldi szolgáltatójának államától eltérő tagállamba lép, és e tagállamban először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást ingyenesen kell nyújtani, abban a pillanatban, amikor a barangolást végző ügyfél a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást kezdeményezi, a tájékoztatás fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobil készülékére kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail vagy a mobilkészüléken felugró ablak formájában, valahányszor a barangolást végző ügyfél egy, a belföldi szolgáltatójának államától eltérő tagállamba lép, és e tagállamban először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást ingyenesen kell nyújtani, abban a pillanatban, amikor a barangolást végző ügyfél a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást kezdeményezi, a tájékoztatás fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette barangolásszolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni barangolásszolgáltatójától.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette barangolásszolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni barangolásszolgáltatójától.

(3) Minden barangolásszolgáltatónak valamennyi barangolást végző ügyfele számára biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy ingyenesen és szabadon választhasson olyan megoldást, amely tájékoztatást ad az addigi összes fogyasztásáról adatmennyiségben vagy a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, és amely garantálja, hogy az ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért egy adott időszakban fizetendő összes díj – kivéve az egységenként számlázott MMS-üzenetek díját – nem haladhatja meg a megadott pénzügyi korlátot.

(3) Minden barangolásszolgáltatónak valamennyi barangolást végző ügyfele számára biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy ingyenesen és szabadon választhasson olyan megoldást, amely tájékoztatást ad az addigi összes fogyasztásáról adatmennyiségben vagy a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, és amely garantálja, hogy az ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért egy adott időszakban fizetendő összes díj – kivéve az egységenként számlázott MMS-üzenetek díját – nem haladhatja meg a megadott pénzügyi korlátot.

Ezért a barangolásszolgáltatók egy vagy több maximális pénzügyi korlátot bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják az azoknak megfelelő adatmennyiségekről. Ezen pénzügyi korlátok egyikének (az alapértelmezett pénzügyi korlátnak) havi számlázási időszakonként meg kell közelítenie, de nem haladhatja meg az 50 EUR-t (héa nélkül).

Ezért a barangolásszolgáltatók egy vagy több maximális pénzügyi korlátot bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják az azoknak megfelelő adatmennyiségekről. Ezen pénzügyi korlátok egyikének (az alapértelmezett pénzügyi korlátnak) havi számlázási időszakonként meg kell közelítenie, de nem haladhatja meg az 50 EUR-t (héa nélkül).

A barangolásszolgáltató adatmennyiségben kifejezett korlátokat is megállapíthat, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatja az azoknak megfelelő pénzösszegekről. Ezen korlátok egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi határ) esetében a megfelelő pénzösszegnek havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül).

A barangolásszolgáltató adatmennyiségben kifejezett korlátokat is megállapíthat, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatja az azoknak megfelelő pénzösszegekről. Ezen korlátok egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi határ) esetében a megfelelő pénzösszegnek havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül).

Ezen felül a barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfele részére további, különböző – azaz magasabb vagy alacsonyabb – havi felső pénzügyi korlátokat is kínálhat.

Ezen felül a barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfele részére további, különböző – azaz magasabb vagy alacsonyabb – havi felső pénzügyi korlátokat is kínálhat.

A második és a harmadik albekezdésben említett alapértelmezett korlátokat minden olyan ügyfélre alkalmazni kell, aki nem választott más korlátot.

A második és a harmadik albekezdésben említett alapértelmezett korlátokat minden olyan ügyfélre alkalmazni kell, aki nem választott más korlátot.

Valamennyi barangolásszolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobil készülékére, például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérésekor. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve hogy bármikor díjmentesen kérhesse a szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Valamennyi barangolásszolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobil készülékére, például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérésekor. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve hogy bármikor díjmentesen kérhesse a szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell küldeni a barangolást végző ügyfél mobil készülékére. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az ügyfél milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a korláton felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a barangolásszolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását és az ezért fizetendő további díjak felszámolását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell küldeni a barangolást végző ügyfél mobil készülékére. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az ügyfél milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a korláton felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a barangolásszolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását és az ezért fizetendő további díjak felszámolását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

Amennyiben a barangolást végző ügyfél „pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó limit” funkciót igényel vagy annak megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés más részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz.

Amennyiben a barangolást végző ügyfél „pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó limit” funkciót igényel vagy annak megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés más részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz.

(4) A (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a mobil adatátvitelt használó, gép-gép kapcsolat elvén működő készülékekre.

(4) A (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a mobil adatátvitelt használó, gép-gép kapcsolat elvén működő készülékekre.

(5) A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá. Ez magában foglalja az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy hogyan kerülhetik el a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban.

 

(5) A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá. Ez megában foglalja az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy hogy hogyan kerülhetik el a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban

(6) Ez a cikk – az (5) bekezdés kivételével és e bekezdés második és harmadik albekezdésére figyelemmel – a barangolásszolgáltatók által nyújtott és az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által igénybe vett barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra is alkalmazandó.

(6) Ez a cikk azokban az esetekben is alkalmazandó, amikor a barangolásos adatátviteli szolgáltatásoknak az alkalmazandó belföldi díjak mellett történő igénybevétele a 6b. cikkel összhangban a méltányos felhasználásra vonatkozó kritérium megjelölésével korlátozott, és amikor a használat elérte a méltányos használatra vonatkozó korlátot.

 

Ezt az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által használt és barangolásszolgáltató által biztosított adatátviteli szolgáltatásokra is alkalmazni kell.

 

Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdés első albekezdésében említett megoldást választja, a (3) bekezdésben rögzített követelmények nem alkalmazandók abban az esetben, ha az Unión kívüli látogatott országban működő látogatott hálózat üzemeltetője nem engedélyezi a barangolásszolgáltatónak az ügyfelei általi használat valós idejű ellenőrzését.

 

Ilyen esetben az ügyfelet, amikor ilyen országba lép be, indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen SMS-üzenetben értesíteni kell, hogy az addigi összes fogyasztásra vonatkozó tájékoztatás és a megadott pénzügyi korlát betartására vonatkozó garancia nem áll rendelkezésre.

Módosítás  217

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 8 pont

531/2012/EU rendelet

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

a) A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

i. az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság felülvizsgálja ennek a rendeletnek a működését, és nyilvános konzultációt követően legkésőbb 2016. december 31-ig jelentést tesz az Európai Parlament és a Tanács részére.”

 

ii. a g) pont helyébe a következő lép:

 

„g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális intézkedések és a 4a. cikkben előírt alternatív rendszer végrehajtása milyen mértékben eredményezte olyan verseny kialakulását a barangolási szolgáltatások belső piacán, hogy már nincs tényleges különbség a barangolásos és a belföldi díjszabások között;”

 

iii. A cikk a következő i) ponttal egészül ki:

 

„i. a belföldi kiskereskedelmi árak alakulása milyen megfigyelhető mértékben befolyásolta – ha befolyásolta egyáltalán – a barangolásszolgáltatókat abban, hogy Unió-szerte a belföldi szolgáltatási árakat alkalmazzák mind a belföldi szolgáltatások, mind a szabályozott barangolási szolgáltatások esetében.”

 

ii. A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„d) a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális nagykereskedelmi díjak érvényességét megváltoztatni vagy mértéküket csökkenteni annak érdekében, hogy minden barangolásszolgáltató képes legyen a saját kiskereskedelmi csomagjában, ésszerű használatra olyan díjszabási opciót nyújtani, melyben az érvényben lévő belföldi szolgáltatási díjak vonatkoznak mind a belföldi szolgáltatásokra, mind pedig a szabályozott barangolási szolgáltatásokra, úgy, mintha az utóbbiakat a hazai hálózaton vették volna igénybe.”

 

Módosítás  218

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 8 a pont (új)

531/2012/EU rendelet

19 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8a. A 19. cikket el kell hagyni, helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet működését, és nyilvános konzultációt követően 2016. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság különösen azt értékeli, hogy e rendelet céljai megvalósultak-e. Ennek során a Bizottság többek között a következőket vizsgálja felül:

(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet működését, és a (2)–(6) bekezdéssel összhangban jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

a) a verseny elegendő mértékben erősödött-e ahhoz, hogy indokolt legyen a maximális kiskereskedelmi díjak megszüntetése,b) a verseny elegendő lesz-e a maximális nagykereskedelmi díjak megszüntetéséhez,

(2) A Bizottság nyilvános konzultációt követően 2015. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy módosítani kell-e a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális nagykereskedelmi díjak időtartamát vagy felül kell-e vizsgálni azok mértékét, illetve hogy más intézkedéseket kell-e tenni a többek között a végződtetési díjak tekintetében fennálló nagykereskedelmi piaci problémák kezelése céljából. A BEREC – a 6a. cikk alkalmazásában – nyilvános konzultációt követően, 2014. december 31-ig iránymutatásokat fogalmaz meg a nem rendeltetésszerű, illetve visszaélésszerű használat megelőzésére tett intézkedésekről.

 

(3) A Bizottság nyilvános konzultációt követően 2016. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, többek között a következőkről:

c) meghosszabbítani a 8., 10. és 13. cikkben előírt maximális kiskereskedelmi díjak időtartamát, és adott esetben felülvizsgálni azok szintjét;

 

d) a szolgáltatások – ideértve a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatásokat is – elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében,

a) a szolgáltatások – ideértve a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatásokat is – elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében,

e) mennyire voltak előnyösek az ügyfelek számára a barangolásos szolgáltatások tényleges árcsökkentései, a különféle hívási minták szerint a fogyasztók rendelkezésére álló tarifák és termékek sokfélesége, valamint a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbség, ideértve olyan ajánlatok rendelkezésre állását, amelyek egységes tarifát kínálnak a nemzeti és a barangolási szolgáltatásokra,

 

f) a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások versenyre gyakorolt hatásának mértékét és az üzemeltetők közötti összeköttetés mértékét is,

b) a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások versenyre gyakorolt hatásának mértékét és az üzemeltetők közötti összeköttetés mértékét is,

g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális intézkedések megvalósításának hatására milyen mértékben eredményezte olyan verseny kialakulását a barangolási szolgáltatások belső piacán, hogy a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbség megközelítette a nullát;

c) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális intézkedések megvalósítása milyen mértékben eredményezte verseny kialakulását a barangolási szolgáltatások belső piacán,

 

A Bizottság különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e további technikai és strukturális intézkedéseket meghatározni, vagy módosítani a strukturális intézkedéseket.

h) a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi maximális díjak elegendő védelmet nyújtottak-e az ügyfelek által fizetendő túlzott mértékű árakkal szemben, lehetővé téve egyúttal a verseny kialakulását a barangolási szolgáltatások belső piacán.

(4) Ha a (2) bekezdésben említett jelentés azt állapítja meg, hogy nincsenek egyenlő versenyfeltételek a barangolásszolgáltatók között, és következésképpen módosítani kell a maximális nagykereskedelmi díjak időtartamát vagy csökkenteni kell azok mértékét, illetve egyéb intézkedéseket kell előírni a nagykereskedelmi piac problémáinak kezelése érdekében, többek között az Unióban történő barangolásra alkalmazandó mobil hívásvégződtetési díjak jelentős csökkentése révén is, akkor a Bizottság – a BEREC-cel folytatott konzultációt követően – 2015. június 30-ig a helyzet orvoslása érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az e rendeletben előírt strukturális intézkedések nem voltak elegendőek ahhoz, hogy valamennyi európai fogyasztó előnyére elősegítsék a versenyt a barangolási szolgáltatások belső piacán, vagy hogy a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbségek nem közelítettek a nullához, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak érdekében, hogy ezáltal létrejöjjön a mobilhírközlési szolgáltatások belső piaca, ahol idővel eltűnnek a nemzeti és a barangolási tarifák közötti különbségek. A Bizottság azt vizsgálja meg különösen, hogy szükséges-e:

Ha a (3) bekezdésben említett jelentés azt állapítja meg, hogy az e rendeletben előírt strukturális intézkedések nem voltak elegendőek ahhoz, hogy valamennyi európai fogyasztó előnyére elősegítsék a versenyt a barangolási szolgáltatások belső piacán, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. Ami a két jelentést illeti, a megfelelő intézkedésekre irányuló javaslatokat a jelentésekkel egy időben kell előterjeszteni.

a) további technikai és strukturális intézkedéseket meghatározni;

 

b) módosítani a strukturális intézkedéseket;

 

c) meghosszabbítani a 8., 10. és 13. cikkben előírt maximális kiskereskedelmi díjak időtartamát, és adott esetben felülvizsgálni azok szintjét;

 

d) módosítani a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális nagykereskedelmi díjak időtartamát, és/vagy felülvizsgálni azok szintjét;

 

e) előírni bármely más szükséges követelményt, ideértve a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbségek megszüntetését.

 

(3) A Bizottság továbbá az (3) bekezdésben említett jelentés elkészítését követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére. Mindegyik jelentésnek magában kell foglalnia az Unión belüli barangolásos szolgáltatások nyújtása nyomon követésének összefoglalását és az e rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett előrelépések értékelését.

(5) A Bizottság továbbá az (3) bekezdésben említett jelentés elkészítését követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére. Mindegyik jelentésnek magában kell foglalnia az Unión belüli barangolásos szolgáltatások nyújtása nyomon követésének összefoglalását és az e rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett előrelépések értékelését.

 

(4) A BEREC az uniós barangolási piacokon folyó verseny fejlődésének értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a barangolásos hangátviteli-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról. Ezekről az adatokról évente legalább kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

(6) A BEREC az uniós barangolási piacokon folyó verseny fejlődésének értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a barangolásos hangátviteli-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról. Ezekről az adatokról évente legalább kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

Módosítás  219

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 a pont (új)

1211/2009/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 3. cikk (1) bekezdése a következő ma) és mb) ponttal egészül ki:

 

„ma) a 2002/20/EK irányelv 3. cikke szerint benyújtott bejelentések kézhezvétele, e bejelentések jegyzékének vezetése és az érintett nemzeti szabályozó hatóságok tájékoztatása a kézhez vett bejelentésekről;

 

mb) vélemények kiadása a nemzeti szabályozó hatóságok által a 2002/20/EK irányelv 10. cikkének (5) és (6) bekezdése alapján elfogadni tervezett intézkedésekről.”

Módosítás  220

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 b pont (új)

1211/2009/EU rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A 3. cikk (1) bekezdése a következő na) ponttal egészül ki:

 

„na) az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika és jog fejlődésének támogatása, beleértve a Bizottsághoz címzett vélemények kibocsátását is minden tervezett kezdeményezéssel kapcsolatban.”

Módosítás  221

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 pont

1211/2009/EU rendelet

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 4. cikk (4) és (5) bekezdését el kell hagyni.

törölve

Módosítás  222

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 pont

1211/2009/EU rendelet

4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A rendelet a következő 4a. cikkel egészül ki:

törölve

[...]

 

Indokolás

A tagállamoktól, illetve a Bizottságtól való függetlenségének megőrzése érdekében döntő fontosságú, hogy a BEREC-et tagjainak egyike irányítsa.

Módosítás  223

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 pont

1211/2009/EU rendelet

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

[...]

 

Módosítás  224

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 5 pont

1211/2009/EU rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

[...]

 

Módosítás  225

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 6 pont

1211/2009/EU rendelet

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdését el kell hagyni, és a cikk a következő szöveggel egészül ki:

törölve

[...]

 

Módosítás  226

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 7 pont

1211/2009/EU rendelet

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 9. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

törölve

[...]

 

Módosítás  227

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 8 pont

1211/2009/EU rendelet

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

[...]

 

Módosítás  228

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 9 pont

1211/2009/EU rendelet

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. A rendelet a következő 10a. cikkel egészül ki:

törölve

[...]

 

Módosítás  229

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeres időközönként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és felülvizsgálatáról. Az első jelentést legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell nyújtani. A további jelentéseket ettől számítva négyévente kell előterjeszteni. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más jogi aktusok kiigazítására, különös tekintettel az informatika fejlődésére és az információs társadalom előrehaladásának mértékére. A jelentéseket közzé kell tenni.

A Bizottság elvégzi az elektronikus hírközlési szolgáltatások teljes keretszabályozásának átfogó értékelését és felülvizsgálatát, és a megfelelő javaslatokkal együtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 2016. június 30-ig, hogy a jogalkotónak lehetősége legyen a javaslatok megfelelő elemzésére és megvitatására.

 

A felülvizsgálatnak egy teljes körű nyilvános konzultáción, a keretszabályozás 2009 óta kifejtett hatásának utólagos értékelésein, valamint a felülvizsgálat nyomán kirajzolódó választási lehetőségek várható hatásának mélyreható előzetes értékelésén kell alapulnia.

 

A felülvizsgálat fő céljai a következők:

 

i. az elektronikus hírközlési szolgáltatások és az e szolgáltatásokkal helyettesíthető szolgáltatások egyenlő, koherens és következetes szabályozása érdekében – többek között a hozzáférés, a fogyasztóvédelem minden szempontja, többek között a számhordozhatóság, valamint a magánélet védelme és az adatvédelem tekintetében– annak biztosítása, hogy a helyettesíthető szolgáltatásokra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, figyelembe véve az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének c) pontja szerinti meghatározását;

 

ii. a magas szintű fogyasztóvédelem és tájékozottabb fogyasztói döntések biztosítása a nagyobb átláthatóságon és az egyértelmű és teljes körű tájékoztatáshoz való hozzáférésen keresztül, beleértve az adattovábbítási sebességekre és a mobil hálózati lefedettségre vonatkozó tájékoztatást is;

 

iii. annak biztosítása, hogy a digitális szolgáltatások felhasználói képesek legyenek digitális életük és adataik ellenőrzésére, oly módon, hogy megszüntetjük az operációs rendszerek közötti váltás akadályait, ügyelve arra, hogy ez ne eredményezze a felhasználók alkalmazásainak és adatainak elvesztését;

 

iv. a tényleges és fenntartható verseny további előmozdítása;

 

v. szilárd és fenntartható beruházási keret biztosítása;

 

vi. harmonizált, következetes és hatékony alkalmazás biztosítása;

 

vii. a páneurópai szolgáltatók fejlődésének előmozdítása és a határon átnyúló üzleti szolgáltatások megkönnyítése;

 

viii. annak biztosítása, hogy a keretszabályozás megfeleljen a digitális kor követelményeinek, és olyan internetes környezetet hozzon létre, amely a teljes gazdaságot támogatja; valamint

 

ix. az elektronikus hírközlés belső piacába vetett fogyasztói bizalom növelése többek között a személyes adatok védelmére vonatkozó jövőbeli szabályozási keret végrehajtására irányuló intézkedések és az elektronikus hírközlés biztonságosságának a belső piacon történő növelésére irányuló intézkedések révén.

 

A felülvizsgálat többek között a következőkből áll:

 

i. az egyetemes szolgáltatási kötelezettség, ezen belül a széles sávú internet-hozzáférés méltányos áron történő nyújtására vonatkozó kiegészítő kötelezettség szükségességének felülvizsgálata;

 

ii. a nemzeti szabályozó hatóságok valamennyi területre, többek között a spektrumokra vonatkozó, a keretszabályozásban tárgyalt hatásköre; a tagállamokban a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosított hatáskörök, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségére vonatkozó követelmény hatóköre;

 

iii. a nemzeti szabályozó hatóságok és a nemzeti versenyhatóságok közötti együttműködés;

 

iv. a hálózati hozzáféréssel kapcsolatos szimmetrikus kötelezettségek;

 

v. az emelőhatásra és a közös erőfölényre vonatkozó szabályok;

 

vi. a piac-felülvizsgálati eljárások;

 

vii. az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal helyettesíthető szolgáltatások hatása, többek között, hogy szükség van-e a keretszabályozás technológiai semlegességének hatókörével kapcsolatos kérdések, valamint az „információs társadalmi szolgáltatások” és az „elektronikus hírközlési szolgáltatások” körébe tartozó szolgáltatások között fennálló dichotómia tisztázására;

 

viii. az idejétmúlt szabályozás megszüntetésének szükségessége;

 

ix. a szabályozás megszüntetése, amennyiben egy piacelemzés kimutatja, hogy az érintett piac valóban a verseny szabályai szerint működik és megvannak a piacon a kiterjesztett felügyelet módszerei és eszközei;

 

x. a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségekkel és a jogorvoslatokkal kapcsolatos tapasztalatok;

 

xi. a 2002/21/EK irányelv 7. és 7a. cikkében meghatározott eljárások eredményessége és működése;

 

xii. a 7. vagy 7a. cikk szerinti eljárás megindítása, amennyiben az eljárás II. szakasza nem indul el amiatt, hogy valamely nemzeti szabályozó hatóság visszavonja intézkedéstervezetét, vagy valamely nemzeti szabályozó hatóság nem javasolja az egy bizonyos piacon felismert probléma orvoslását;

 

xiii. a 2002/21/EK irányelv 19. cikkében meghatározott eljárás eredményessége és működése;

 

xiv. transznacionális szolgáltatások és üzemeltetők, figyelembe véve a Bizottság lehetőségét arra, hogy a 2002/21/EK irányelv 15. cikkének (4) bekezdése alapján határozza meg a transznacionális piacokat, valamint előtérbe helyezve a hírközlési szolgáltatások versenyszabályok szerinti nyújtását az uniós vállalkozásoknak, valamint EU-szerte az üzleti szintű jogorvoslat hatékony és következetes alkalmazását;

 

xv. a tagállamok közötti piacok meghatározása, kezdetben legalább az üzleti szolgáltatások tekintetében; annak lehetővé tétele, hogy a szolgáltatók jelezhessék a BEREC felé, hogy ilyen piacokat kívánnak kiszolgálni, valamint az ilyen piacokat kiszolgáló szolgáltatók BEREC általi felügyelete;

 

xvi. a BEREC hatáskörei;

 

xvii. egy egységes uniós engedély és a keret egészének felügyeleti struktúrája;

 

xviii. aktív és passzív inputok;

 

xix. az érintett piacokkal kapcsolatos ajánlás;

 

xx. berendezésekre, többek között a berendezések és operációs rendszerek összekapcsolására vonatkozó szabályozás;

 

xxi. a „112” európai segélyhívó szám végrehajtásának hatékonysága, beleértve különösen a hívó fél helyére vonatkozó kritérium pontosságának és megbízhatóságának javításához szükséges intézkedéseket;

 

xxii. egy „fordított uniós 112-es” kommunikációs rendszer kialakításának megvalósíthatósága;

 

xxiii. annak a hatása, hogy az internet egy sor gazdasági és társadalmi tevékenység végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrává vált.

Módosítás  230

Rendeletre irányuló javaslat

39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

39a. cikk

 

Átültetés

 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 34., 35. és 36. cikknek az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított 12 hónapon belül megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

 

(2) A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre a rendeletre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

 

(3) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket a 34., 35. és 36. cikk tárgykörében fogadnak el.

Módosítás  231

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. és 30. cikk azonban 2016. július 1-jétől alkalmazandó.

törölve

Módosítás  232

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  233

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

INDOKOLÁS

Az egységes elektronikus hírközlési piac a digitális gazdaság központi eleme. Annak érdekében, hogy Európa teljes mértékben kiaknázhassa a digitális egységes piac által kínált növekedési, versenyképességi és foglalkoztatási potenciált, növelni kell azt a szerepet, amelyet a távközlés valamennyi gazdasági ágazatban az innováció és az összekapcsolás biztosításában játszik.

Az 500 millió lakost felölelő távközlési piac biztosította méretgazdaságosság valóban lehetővé teheti az elektronikus hírközlési ágazat erősödését, és az európai polgároknak és minden gazdasági ágazatnak magas színvonalú összekapcsolódást és innovatív szolgáltatásokat nyújt, ezáltal Európát globálisan versenyképes, erős szereplővé teszi.

2013. márciusi ülésén az Európai Tanács kihangsúlyozta a távközlési ágazatnak a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából betöltött fontos szerepét, és megbízta az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét intézkedéseket az egységes elektronikus hírközlési piac létrehozására Az Európai Tanács ezt követő, októberi következtetéseiben kiemelte, hogy „sürgősen szükség van egy integrált, egységes digitális és távközlési piacra, amelynek mind a fogyasztók, mind a vállalatok hasznát látják”. A Bizottság szeptemberben előterjesztett javaslata e cél elérését szolgálta.

Az előadó véleménye szerint az egységes digitális piac megteremtésének folyamatában egy fokozattal feljebb kell kapcsolni, és a bizottsági javaslat fontos lépés ebbe az irányba.

Mindazonáltal, messzemenően figyelembe véve az érintettektől érkezett véleményeket, az előadó úgy véli, hogy a javasolt intézkedések némelyikéről mélyreható, strukturált nyilvános konzultációt kell folytatni, és a várható hatásokat alapos előzetes értékelés keretében meg kell vizsgálni, majd azokat ezt követően az elektronikus hírközlés keretszabályozása következő felülvizsgálatának tárgyává kell tenni.

Az előadó által kidolgozott fő javaslatok a következők:

Barangolás (roaming)

A hat éven belül elfogadott három rendeletet követően az előadó javasolja, hogy végre kerüljön sor a hangátvitelért, SMS-ért és adatátvitelért felszámított kiskereskedelmi barangolási díjak eltörlésére. A szolgáltatókra vonatkozó e kötelezettségnek 2016. július 1-jéig hatályba kell lépnie, úgy, hogy a jogbiztonság elve ennek következtében ne sérüljön.

Az előadó ezenkívül úgy véli, hogy a barangolás önkéntes megállapodások általi szabályozására vonatkozó bizottsági javaslat – mint a barangolásról szóló III. rendeletben foglalt jelenlegi kötelezettségek alternatívája – nagyfokú bizonytalanságot idéz elő. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a barangolásról szóló III. rendelet strukturális intézkedéseit, így a leválasztást (amelynek érdekében már történtek beruházások) kevesebb mint 5 hónap alatt végre kell hajtani.

Nyitott internet

Az előadó úgy véli, hogy annak az elvnek rendeletbe foglalása, miszerint az internetnek nyitottnak és mindenki számára elérhetőnek kell lennie – amint azt a keretszabályozás 2007–2009 közötti felülvizsgálata nyilvánvalóvá tette –, létfontosságú e szabadság egész Unión belüli egységes érvényesítése szempontjából. Az internet nyitott, és továbbra is annak kell lennie. A nyitottság azt jelenti, hogy az internet egyének és vállalkozások, vásárlók és eladók, szolgáltatók és ügyfelek számára egyaránt elérhető, versenyképes árakon. Az internetszolgáltatóknak következésképpen nem csupán a felhasználók alapvető igényeit kell kielégíteniük; lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy speciálisabb felhasználói igényeket kielégítő szolgáltatásokat is nyújtsanak, mint az internetprotokoll alapú műsorterjesztés (IP-TV), a videokonferencia és bizonyos egészségügyi alkalmazások, valamint, hogy kidolgozzák saját szolgáltatásaikat és megújítsák saját magukat.

Jóllehet a javaslat nyitott internettel kapcsolatos rendelkezései összhangban vannak az ésszerű forgalomszabályozást szolgáló jelenlegi gyakorlatokkal, és a jelenlegi uniós jog semmilyen módon nem akadályozza a végfelhasználók és internetszolgáltatók közötti, speciális szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásokat, az előadó véleménye szerint a rendelet előírásainak biztosítaniuk kell az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvének érvényesülését. Ebből következően az előadó, noha támogatja a Bizottság javaslatát, bizonyos pontosításokat vezetett be és a BEREC-et felruházta azzal a kötelezettséggel, hogy a nyitott internet elvének egész Európai Unión belüli egységes alkalmazására vonatkozó megfelelő iránymutatásokat dolgozzon ki.

Spektrumpolitika

Figyelembe véve, hogy egyes közelmúltbeli tanulmányok szerint 2017-ig a világ népességének 85%-a fog rendelkezni 3G lefedettséggel és 50%-a 4G lefedettséggel, az okostelefon-előfizetések száma várhatóan el fogja érni a 3 milliárdot, és a globális adatforgalom a jelenlegi 15-szörösére fog nőni, nyilvánvaló, hogy a rádióspektrum a mobil, vezeték nélküli széles sávú és műholdas hírközlés belső piacának alapvető erőforrása, amely elengedhetetlen az Európai Unió jövőbeni versenyképességéhez. Az előadó következésképpen üdvözli a Bizottság spektrumpolitikával kapcsolatos javaslatait. Az előadó határozottan úgy véli, hogy feltétlenül szabályozni kell a vezeték nélküli széles sávú hírközlést lehetővé tevő spektrumengedélyek odaítélésére vonatkozó feltételeket és eljárásokat, valamint az engedélymentes frekvenciasávok használatát. Továbbá, a 800 MHz-es sáv vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára történő engedélyezésének és rendelkezésre bocsátásának folyamata – a tagállamok több mint fele kapott eltérést a Bizottságtól a rádióspektrum-politikai programban kitűzött határidő betartása tekintetében, vagy egyéb módon elmulasztja annak teljesítését – arról tanúskodik, hogy sürgős fellépés szükséges, valamint rámutat arra, hogy a Bizottságnak javítania kell hatáskörei gyakorlását.

A bizottsági javaslatot kiegészítve az előadó úgy véli, hogy a vezeték nélküli széles sávú hírközlés céljára harmonizált spektrumok kereskedelme és bérbeadása fokozza a rugalmasságot és a spektrumerőforrások hatékonyabb elosztását eredményezi, ezért a spektrumhasználat dinamizmusának további erősítése és ösztönzése céljából intézkedéseket javasolt.

Az előadó mindemellett azon a véleményen van, hogy a rádióspektrumok összehangolása és használata tekintetében javasolt új irányadó elvek némelyike további tisztázást igényel. Az előadó azt javasolja, hogy a keretszabályozásban és a rádióspektrum-politikai programban már megállapított elveknek való esetleges ellentmondások képezzék a parlamenti vita tárgyát.

Az Unió-szerte nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás szabadsága

Az európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések tekintetében az előadó úgy véli, hogy azok egy kiszámíthatatlan felügyeleti struktúrát magában foglaló masszív és összetett rendszert hoznak létre. Valamennyi ilyen javaslatnak mélyreható és alapos konzultációs folyamaton kell keresztülmennie, következésképpen e javaslatokat az egész keretszabályozás felülvizsgálata során elemezni kell. Az előadó mindazonáltal a BEREC-nek benyújtandó egyszerű szabványos bejelentést terjesztett elő annak érdekében, hogy azon szolgáltatókat, amelyek a más tagállamban történő szolgáltatásnyújtást lehetővé tevő általános felhatalmazási rendszer részesei, a különböző tagállamok által hasonló körülmények között tanúsított bánásmód miatt ne érje hátrányos megkülönböztetés, és hogy egységes szabályozási gyakorlat érvényesüljön az egységes piacon.

BEREC

A BEREC irányítási struktúrájának módosítását célzó bizottsági javaslatok alapos vizsgálata után és figyelembe véve azt a professzionális munkát, amelyet a BEREC a két évvel ezelőtti létrehozása óta végzett, az előadó – ahogy azt a BEREC 2009. évi létrehozásáról szóló rendelet kidolgozásakor is tette – továbbra is úgy véli, hogy a tagállamoktól, illetve a Bizottságtól való függetlenségének megőrzése érdekében döntő fontosságú, hogy a BEREC-et tagjainak egyike irányítsa.

Az előadó javaslatai arra összpontosítottak, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok korlátozott számú hatásköreinek harmonizálása révén biztosítsák a BEREC folyamatos és eredményes munkáját, lehetővé tegyék, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a BEREC-ben való teljes értékű részvételhez szükséges minden eszközzel rendelkezzenek, és ezen keresztül a BEREC-et még alkalmasabbá tegyék szerepének eredményes betöltésére.

Nagykereskedelmi hozzáférési termékek, garantált szolgáltatásminőségű (ASQ) termékek és nemzetközi helyhez kötött és mobil hívások

A nagykereskedelmi hozzáférési termékekre és a garantált szolgáltatásminőségű termékekre vonatkozó javaslatok tekintetében, az érdekeltek véleményeinek alapos tanulmányozását követően, az előadó felkéri a Bizottságot, hogy folytasson átfogó konzultációt és terjesszen elő javaslatokat az egész keretszabályozás felülvizsgálata során.

A nemzetközi helyhez kötött és mobil hívások tekintetében az előadó hangsúlyozza, hogy azok jelenleg nem szabályozott versenypiacokat képeznek, amelyeket nem szükséges uniós beavatkozással szabályozni, következésképpen javasolja a vonatkozó rendelkezések törlését.

A keretszabályozás felülvizsgálata

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak el kell végeznie az elektronikus hírközlési szolgáltatások teljes keretszabályozásának átfogó értékelését és felülvizsgálatát, és a megfelelő javaslatokkal együtt jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 2016. június 30-ig, hogy a társjogalkotónak lehetősége legyen a javaslatok megfelelő elemzésére és megvitatására.

A felülvizsgálatnak egy teljes körű nyilvános konzultáción, a keretszabályozás 2009 óta kifejtett hatásának utólagos értékelésein, valamint a felülvizsgálat nyomán kirajzolódó választási lehetőségek várható hatásának mélyreható előzetes értékelésén kell alapulnia.

Az előadó mindemellett úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt intézkedések némelyikéről mélyreható, strukturált nyilvános konzultációt kell folytatni, és a várható hatásokat alapos előzetes értékelés keretében meg kell vizsgálni, majd azokat ezt követően az elektronikus hírközlés keretszabályozása következő felülvizsgálatának tárgyává kell tenni.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (29.1.2014)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

A vélemény előadója: Malcolm Harbour

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2013 szeptemberében az elektronikus hírközlés egységes piacáról szóló javaslatot terjesztett elő a „behálózott kontinens” megteremtése érdekében.

Az IMCO bizottság azáltal járul hozzá a Parlament e javaslatra irányuló munkájához, hogy a felhasználói jogokkal és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyekben kizárólagos hatáskörrel, a „nyitott internethez való hozzáférés” tekintetében pedig az ITRE bizottsággal megosztott hatáskörrel rendelkező bizottságként jogalkotási véleményt dolgoz ki. Állást foglalunk majd a barangolási rendelet javasolt felülvizsgálatának fogyasztókat érintő szempontjairól is, de álláspontunkat az ITRE jelentésének közzététele után az e tervezetbe illesztett módosítások formájában fejtjük majd ki. A rendelkezésre álló idő szűkössége miatt az előadó nem vizsgálta meg részletesen a javasolt rendelet valamennyi egyéb szempontját, hanem csupán azon területekre összpontosított, amelyekben az IMCO bizottság közvetlenül szerepet játszik. A bizottság tagjai természetesen minden más szempontból is módosításokat terjeszthetnek elő a jelentéshez. Az előadó e szakaszban mellőzte a preambulumbekezdések módosítását is, és a preambulumbekezdések módosítására az ITRE-vel való együttműködés előrehaladásának megfelelően tesz majd javaslatot.

E jelentéstervezet előkészítése során az előadó széleskörűen figyelembe vette az érintett felek aggodalmait, különös figyelmet fordítva a fogyasztói szervezetek és a távközlési szabályozók álláspontjára. Egyetért azokkal a sokak által megfogalmazott aggodalmakkal, hogy míg a javaslat céljai és törekvései dicséretesek, a javasolt eszköz túlságosan töredezett, és nem foglal magában az egységes uniós elektronikus hírközlési piac elérését célzó stratégiai irányt. A bizottsági javaslatot jelentős mértékben javító véleményében támaszkodott az IMCO bizottság – nem csupán az elektronikus hírközlési ágazatot érintő – fogyasztói jogok erősítése terén fennálló, széles körű tapasztalataira. Meggyőződése, hogy megközelítése széles körű támogatást élvez majd.

A nyitott internet biztosítása

A Bizottság tervezetének fontos elemei a „hálózatsemlegesség” biztosítását célzó intézkedések, noha e fogalmat a jogi szöveg sehol sem határozza meg. Az IMCO bizottság e téren széles körű tapasztalattal rendelkezik, és az általa az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló irányelv 2009. évi felülvizsgálata során javasolt módosítások továbbra is azok az uniós szabályozókra vonatkozó, kulcsfontosságú rendelkezések, amelyek alapján beavatkozhatnak a fogyasztók diszkriminatív piaci magatartásokkal és a szolgáltatások tisztességtelen letiltásával szembeni védelme érdekében.

Az új javaslatok tovább javítják e rendelkezéseket, és egyértelműbb keretet biztosítanak a szabályozói beavatkozás számára. Míg az előadó ezeket örömmel beillesztette volna a hatályos irányelv felülvizsgálatába, az ITRE előadója határozottan érvelt amellett, hogy ezeket az Unió-szerte történő következetes alkalmazás érdekében rendeletbe kell foglalni. Az előadó elfogadta ezt a stratégiát, és számos javaslatot tett a két bizottság által közösen javítandó szöveg pontosítása és korrekciója érdekében.

A felhasználói jogokra vonatkozó jogi eszköz

A bizottsági javaslat az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló – a 2009/136/EK irányelvvel módosított – 2002/22/EK irányelv számos központi rendelkezésének helyébe új szöveget léptet azáltal, hogy egyes rendelkezéseket rendelet formájában teljes mértékben harmonizál. A részletes végrehajtási szabályokra vonatkozó döntéshozatalt a Bizottság szintjére emeli, és a nemzeti szabályozási hatóságok közvetlen elszámoltathatóságát megszünteti. A Bizottság e javaslatra vonatkozó indoka a szabályok tagállamokon belüli egyenetlen végrehajtása. A Bizottság nem tesz kísérletet arra, hogy e megközelítést az egységes elektronikus hírközlési piacot érintő előnyökre alapozza. Az előadó véleménye szerint ez teljességgel helytelen megközelítés.

A hatályos szabályozási keretből önkényesen kiválasztott elemek kivétele zavart okozna, ugyanakkor az e területekre vonatkozó maximális harmonizáció kötelezővé tétele káros lenne a fogyasztóvédelem szempontjából. Az IMCO bizottság a fogyasztói jogokról szóló irányelv 2011. évi felülvizsgálata során megtörte a Bizottság maximális harmonizáció melletti kiállását, és az elektronikus hírközlés gyorsan változó világában még meggyőzőbb érvet jelent, hogy a maximális harmonizáció káros lenne.

Ezenfelül a Bizottság nem kezeli a piac töredezettségének tényleges forrását, ami a szabályozók egyenetlen teljesítménye hatályos kötelezettségeik végrehajtását illetően. Aligha az a hosszú távú siker receptje, hogy új, központosított szabályozási követelményeket írunk elő olyan országokban, amelyek szabályozói már jelenleg is átlagon aluli teljesítményt nyújtanak a fogyasztói jogérvényesítés területén! A Bizottság javaslata emellett tartalmilag is túlzottan előíró jellegű. Az előadó véleménye szerint a kijelölt nemzeti szabályozó hatóságoknak sokkal jobb lehetőségük van arra, hogy a BEREC támogatásával érvényre juttassák a szabályokat. Ebben a gyorsan változó ágazatban jobban észlelik azokat a versenyellenes magatartásokat, amelyeket sürgősen orvosolni kell.

A jogi keret bírálata mellett az előadó elismeri, hogy a Bizottság javaslata jelentős javításokat is tartalmaz a fogyasztói jogok tekintetében. Ezért e rendelkezéseket a hatályos irányelv javasolt módosításaiba illesztette be, amelyeket minden tagállam könnyen és gyorsan át tudna ültetni.

Az előadó konkrétan javaslatot tett arra, hogy a végrehajtási szabályokat a BEREC alkossa meg, amelynek a Bizottságnál jobb lehetőségei vannak a részletes standardok kidolgozására. Úgy véli, hogy a végrehajtási aktusok nem jelentenek megfelelő formátumot ezen intézkedések kidolgozására.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlés egységes piaca által nyújtott előnyöknek ki kell terjedniük a tágabb digitális ökoszisztémára, amely magában foglalja az Unió készülékgyártóit, tartalom- és alkalmazásszolgáltatóit, valamint a tágabb gazdaságot, és azon belül az olyan ágazatokat, mint például a bankszektor, az autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, az energetika vagy a szállítás, ahol a termelékenység javítása – például a mindenütt jelen levő felhőalapú számítástechnikai alkalmazásokon, az objektumok összekapcsolásán és a vállalat különböző részeinek nyújtott integrált szolgáltatásokon keresztül – az összeköttetésekre épül. Az e-kormányzati és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és az egészségügyi ágazatnak is profitálnia kell. Az elektronikus hírközlés egységes piacán a kulturális tartalmak és szolgáltatások választéka, és általános értelemben a kulturális sokszínűség is gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások által lehetővé tett kapcsolatok olyan fontosak a tágabb gazdaság és társadalom számára, hogy az indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási és egyéb terheket kerülni kell.

(5) Az elektronikus hírközlés egységes piaca által nyújtott előnyöknek ki kell terjedniük a tágabb digitális ökoszisztémára, amely magában foglalja az Unió készülékgyártóit, tartalom-, alkalmazás- és szoftverszolgáltatóit, valamint a tágabb gazdaságot, és azon belül az olyan ágazatokat, mint például a bankszektor, az autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, az energetika vagy a szállítás, ahol a termelékenység javítása – például a mindenütt jelen levő felhőalapú számítástechnikai alkalmazásokon, az objektumok összekapcsolásán és a vállalat különböző részeinek nyújtott integrált szolgáltatásokon keresztül – az összeköttetésekre épül. Az e-kormányzati és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és az egészségügyi ágazatnak is profitálnia kell. Az elektronikus hírközlés egységes piacán a kulturális tartalmak és szolgáltatások választéka, és általános értelemben a kulturális sokszínűség is gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások által lehetővé tett kapcsolatok olyan fontosak a tágabb gazdaság és társadalom számára, hogy az indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási és egyéb terheket kerülni kell.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az e rendeletben meghatározott személyes adatok feldolgozására az alkalmazandó uniós jogot, különösen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1a és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1b, valamint a nemzeti jogot kell alkalmazni.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o., magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák alkalmazása következetlenséghez vezet, és a belső piac széttagozódását eredményezi, ami akadályozza az Unió egészére kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően teremt egyenlőtlen feltételeket, akadályozza a különböző tagállamokban letelepedett vállalkozások közötti versenyt, és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és technológiákba történő beruházást, valamint az innovatív szolgáltatások kialakulását, megfosztva ezáltal a polgárokat és a vállalkozásokat a mindenütt elérhető, integrált, magas színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a nagyléptékű, integráltabb működés által lehetővé tett fokozott hatékonyságnövekedéstől. Ezért a frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték nélküli széles sávú hírközlési szolgáltatásokkal való széles körű, integrált lefedettséget. Ugyanakkor a tagállamoknak meg kell hagyni a saját rádióspektrumuknak a közrend, a közbiztonság és a honvédelem céljából való megszervezésére irányuló intézkedések elfogadására való jogot.

(18) A 2009-ben felülvizsgált uniós távközlési csomag megállapítja a spektrumgazdálkodás elveit. Elismeri, hogy a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel a kulturális és audiovizuális politikák tekintetében, és általánosságban biztosítja a tagállamok számára a fellépéshez szükséges mozgásteret. Ezért a rádióspektrum-kijelölés bizonyos összetevőivel kapcsolatos uniós szintű fellépésnek a spektrumgazdálkodás esetében továbbra is dinamikus megközelítést kell alkalmaznia, amely elismeri ezen a területen a tagállamok hatáskörét, valamint tiszteletben tartja az egyes tagállamok kulturális, audiovizuális és médiapolitikáját. Elegendő rugalmasságra van szükség az egyedi nemzeti követelmények lehetővé tétele számára, a tagállamoknak pedig meg kell hagyni a saját rádióspektrumuknak a közrend, a közbiztonság és a honvédelem céljából való megszervezésére irányuló intézkedések elfogadására való jogot. A tagállamok közötti, a rádióspektrum-használattal kapcsolatos viták esetén a Bizottság koordinálhatja és támogathatja a vitarendezést.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok fokozatos térhódításával összefüggésben a más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő alkalmazások fejlesztését akadályozza, és ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások különböző kategóriáinak megfelelő internetprotokollon alapuló, garantált szolgáltatásminőségű összekapcsolási termékek, amelyek a tagállamokon belül és a tagállamok között lehetővé tennék a hálózati tartományokon és hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt. Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-alapú hálózatok és a garantált szolgáltatásminőségű összekapcsolási termékek fenntartásából és nyújtásából adódó hatékonyság és különösen a fokozott biztonság, megbízhatóság, rugalmasság, költséghatékonyság és gyorsaság szélesebb körű kihasználásának, amely pedig a hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a végfelhasználók számára előnyt jelentene. Ezért ezeket a termékeket ésszerű feltételeken alapuló, harmonizált megközelítés alapján szükséges kialakítani és rendelkezésre bocsátani, igény esetén lehetővé téve azt is, hogy érintett elektronikus hírközlési vállalkozások keresztbe szállítással oldják meg az e termékekkel való ellátást.

törölve

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A végfelhasználók védelmét szolgáló ágazatspecifikus szabályok nemzeti megvalósítása terén mutatkozó eltérések jelentős akadályt gördítenek az egységes digitális piac kialakulása elé, és különösen a különböző tagállamokra kiterjedő szolgáltatásokat nyújtani kívánó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók körében növelik az előírások betartásával kapcsolatos költségeket. A széttagoltság és a különböző tagállamokban biztosított fogyasztóvédelem szintjét illető bizonytalanság olyan tényező, mely aláássa a végfelhasználók bizalmát, és visszatartja őket attól, hogy külföldi tartózkodásuk során igénybe vegyenek elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A belső piaci akadályok eltávolításával kapcsolatos uniós cél elérése érdekében a jelenlegi szerteágazó nemzeti jogszabályi intézkedések helyett egyetlen, teljes körűen harmonizált, ágazatspecifikus szabályrendszerre van szükség, amely egységesen magas szintű védelmet biztosít a végfelhasználóknak. A jogi rendelkezések teljes harmonizálása azonban nem gátolhatja a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókat abban, hogy még ennél is magasabb szintű védelmet biztosító szerződési feltételeket ajánljanak a végfelhasználóknak.

törölve

Indokolás

Amennyiben az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések feleslegessé válnak e rendeletben.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) Mivel ez a rendelet csak az ágazatspecifikus szabályokat harmonizálja, nem helyénvaló, hogy érintse az uniós jogi aktusokban és azokat végrehajtó nemzeti jogszabályokban megállapított általános fogyasztóvédelmi szabályokat.

(41) E rendelet nem érintheti az uniós jogban és az azt végrehajtó nemzeti jogszabályokban megállapított általános fogyasztóvédelmi szabályokat.

Indokolás

Amennyiben az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések feleslegessé válnak e rendeletben.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42) E rendelet 4. és 5. cikkének a végfelhasználókat említő rendelkezései nemcsak a fogyasztókra vonatkoznak, hanem a végfelhasználók egyéb csoportjaira és elsősorban a mikrovállalkozásokra is. A fogyasztók körébe nem tartozó végfelhasználóknak lehetővé kell tenni, hogy egyéni kérésre, egyedi szerződés formájában bizonyos rendelkezésektől eltérő megállapodást köthessenek.

törölve

Indokolás

Amennyiben az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések feleslegessé válnak e rendeletben.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a sebességnek az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben megállapított határértékein belül – ne tilthassanak le, lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb minőségben vagy különböztethessenek meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit, kivéve korlátozott számú ésszerű forgalomszabályozási intézkedés esetében. Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, arányosaknak és megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a súlyos bűncselekmények megelőzését és megakadályozását foglalja magában, ideértve a szolgáltatóknak a gyermekpornográfiához való hozzáférés és a gyermekpornográfia terjesztése elleni önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak a minimalizálása ésszerűnek tekinthető, amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy kivételes körülmények között alakulnak ki.

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók ne tilthassanak le, lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb minőségben vagy különböztethessenek meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit, illetve hogy azok internetes adatátvitelébe más módon ne avatkozhassanak be, kivéve korlátozott számú ésszerű forgalomszabályozási intézkedés esetében. Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, arányosaknak és megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük, és a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig nem szabad fenntartani őket. Az ésszerű forgalomszabályozás magában foglalja a hálózati túlterheltség hatásainak minimalizálását vagy megakadályozását, feltéve, hogy a forgalom egyenértékű típusai tekintetében egyenlő bánásmódot alkalmaznak.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott internet elvével összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben a végfelhasználóknak lehetőségük van a szokásos adatforgalmuknak megfelelő díjszabás kiválasztására a választott lehetőség feltételeire és következményeire vonatkozó átlátható tájékoztatás alapján. Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell kialakítani, hogy megkönnyítsék a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató számára a hálózati kapacitásnak a várható adatforgalomhoz való igazítását. Elengedhetetlen, hogy a végfelhasználók az adatforgalomra, a sebességkorlátozásra vagy az alkalmazandó díjszabásra vonatkozó megállapodás előtt teljes körű tájékoztatást kapjanak, forgalmukat folyamatosan nyomon követhessék, és kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a rendelkezésükre álló adatforgalmat.

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott internet elvével összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben a végfelhasználóknak lehetőségük van a szokásos adatforgalmuknak megfelelő díjszabás kiválasztására a választott lehetőség feltételeire és következményeire vonatkozó átlátható tájékoztatás alapján. Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell kialakítani, hogy megkönnyítsék a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató számára a hálózati kapacitásnak a várható adatforgalomhoz való igazítását. Elengedhetetlen, hogy a végfelhasználók az adatforgalomra, a sebességkorlátozásra vagy az alkalmazandó díjszabásra vonatkozó megállapodás előtt teljes körű tájékoztatást kapjanak, és hogy forgalmukat folyamatosan nyomon követhessék, és kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a rendelkezésükre álló adatforgalmat. A szerződés szerinti adatmennyiséget és a kínált sebességeket nem érintheti semmilyen, a végfelhasználó által kötött speciális kiegészítő szolgáltatási szerződés, figyelembe véve e rendelet nyitott internethez való hozzáférésről szóló 23. cikkének rendelkezéseit, amelyek értelmében a kínált speciális szolgáltatásokat adott esetben az internet-hozzáférési szolgáltatások mellett, nem pedig azok elérhetőségét és minőségét hátrányosan érintő módon kell nyújtani.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről igény jelentkezik a rugalmas minőségi paramétereken alapuló átviteli szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az idő szempontjából nem érzékeny forgalmak hátrasorolását. A speciális szolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen, az új – például a gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén alapuló – szolgáltatások kifejlesztése szempontjából pedig fontos szerepe lehet annak, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen rugalmas szolgáltatásminőség-szintekben állapodhassanak meg a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal. Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak lehetővé kell tenniük a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára a forgalom hatékonyabb kiegyensúlyozását és a hálózati szűk keresztmetszetek megelőzését. Ezért fontos, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szabadon köthessenek a szolgáltatásminőség-szintet meghatározó speciális szolgáltatási megállapodásokat, feltéve hogy ezek a megállapodások nem vezetnek az internet-hozzáférési szolgáltatás általános minőségének a romlásához.

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről igény jelentkezik a minőségi paramétereken alapuló átviteli szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az idő szempontjából nem érzékeny forgalmak hátrasorolását. A speciális szolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen, az új – például a gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén alapuló – szolgáltatások kifejlesztése szempontjából pedig fontos szerepe lehet annak, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen szolgáltatásminőség-szintekben állapodhassanak meg a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal. Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak lehetővé kell tenniük a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára a forgalom hatékonyabb kiegyensúlyozását és a hálózati szűk keresztmetszetek megelőzését. Ezért fontos, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szabadon köthessenek a szolgáltatásminőség-szintet meghatározó speciális szolgáltatási megállapodásokat, feltéve hogy ezek a megállapodások nem vezetnek a nyitott internethez való hozzáférési szolgáltatás általános minőségének a romlásához.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok lényeges szerepet játszanak abban, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek a nyitott internethez való hozzáférés szabadságával. E célból a nemzeti szabályozó hatóságoknak nyomon követési és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell rendelkezniük, és gondoskodniuk kell arról, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók betartsák az előírásokat, és hogy olyan megkülönböztetésmentes, magas színvonalú internet-hozzáférési szolgáltatások álljanak rendelkezésre, amelyek minőségét nem rontják a speciális szolgáltatások. Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az internet-hozzáférési szolgáltatások esetleges általános korlátozását vizsgálják, olyan minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, mint az időbeli bekövetkezéssel és a megbízhatósággal összefüggő paraméterek (késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, a tényleges, illetve a hirdetésekben megadott sebesség, az internet-hozzáférési szolgáltatásoknak a speciális szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, valamint a minőség végfelhasználók szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell hatalmazni a szolgáltatásminőségre vonatkozó minimumkövetelmények előírására, amelyek általánosan vagy egyedi alapon alkalmazhatók a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének általános korlátozása/romlása megelőzhető legyen.

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok lényeges szerepet játszanak abban, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek a nyitott internethez való hozzáférés szabadságával. E célból a nemzeti szabályozó hatóságoknak nyomon követési és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell rendelkezniük, és gondoskodniuk kell arról, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók betartsák az előírásokat, és hogy olyan megkülönböztetésmentes, magas színvonalú internet-hozzáférési szolgáltatások álljanak rendelkezésre, amelyek minőségét nem rontják a speciális szolgáltatások. Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az internet-hozzáférési szolgáltatások esetleges általános korlátozását vizsgálják, olyan minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, mint az időbeli bekövetkezéssel és a megbízhatósággal összefüggő paraméterek (késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, a tényleges, illetve a hirdetésekben megadott sebesség, az internet-hozzáférési szolgáltatásoknak a speciális szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, valamint a minőség végfelhasználók szerinti megítélése, a legmesszebbmenőkig figyelembe véve az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességének mérésére szolgáló módszerekre, a mérendő szolgáltatásminőségi paraméterekre, valamint az ésszerű forgalomszabályozási intézkedések alkalmazására vonatkozóan a BEREC által kiadott bármely iránymutatást. A nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell hatalmazni a szolgáltatásminőségre vonatkozó minimumkövetelmények előírására, amelyek általánosan vagy egyedi alapon alkalmazhatók a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének általános korlátozása/romlása megelőzhető legyen.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52) Az árak, díjszabások, feltételek és szolgáltatásminőségi paraméterek – az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtásával összefüggőket is ideértve – átláthatóságának és összehasonlíthatóságának a javítására irányuló intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy a végfelhasználók számára lehetővé tegyék az optimális szolgáltató-választást és a versenyből fakadó előnyök maximális kihasználását.

(52) Az árak, díjszabások, feltételek és szolgáltatásminőségi paraméterek – az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtásával összefüggőket is ideértve – átláthatóságának és összehasonlíthatóságának a javítására irányuló intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy a végfelhasználók számára lehetővé tegyék az optimális szolgáltató-választást és a versenyből fakadó előnyök maximális kihasználását. Az interaktív összehasonlító honlapok, útmutatók és hasonló eszközök számára létrehozott önkéntes tanúsítási rendszereknek függetlenek kell lenniük az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól, érthető és egyértelmű nyelvezetet kell alkalmazniuk, teljes és naprakész információkat kell használniuk, átlátható módszertannal kell rendelkezniük, megbízhatóaknak kell lenniük, a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziójának megfelelő hozzáféréssel, valamint hatékony panaszkezelési eljárással kell rendelkezniük.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53) A szolgáltatás megvásárlása előtt a végfelhasználót megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni az ajánlott szolgáltatás árát és fajtáját illetően. Amennyiben egy adott szám vagy szolgáltatás hívására különleges árképzési feltételek vonatkoznak, például az általában külön díjszabás alá eső emelt díjas szolgáltatások esetében, ezt a tájékoztatást közvetlenül a szám vagy a szolgáltatás kapcsolása előtt is biztosítani kell. Ha ez a követelmény aránytalan, mert a díjszabásra vonatkozó tájékoztatás időtartama az átlagos hívásidőtartamhoz képest túl hosszú, vagy a szolgáltató számára túl magas költséget jelent a végfelhasználó által viselendő költség kockázatához viszonyítva, a nemzeti szabályozó hatóság eltérést engedélyezhet. A végfelhasználókat arról is tájékoztatni kell, ha egy ingyenesen hívható telefonszám hívása esetén többletdíjak felszámítására kerülhet sor.

törölve

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak többek között a szolgáltatásaikról és díjszabásaikról, a szolgáltatásminőségi paraméterekről, a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről és az esetleges korlátozásokról, valamint a fogyatékos fogyasztóknak kínált szolgáltatások és termékek választékáról. Ezt a tájékoztatást világos és átlátható formában kell biztosítani arra a tagállamra vonatkozóan, ahol a szolgáltatás nyújtására sor kerül, és bármely változás esetén frissíteni kell. Az egyedileg tárgyalt ajánlatokat illetően a szolgáltatók mentesülnek e tájékoztatási követelmények teljesítése alól.

(54) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak többek között a szolgáltatásaikról és díjszabásaikról, a szolgáltatásminőségi paraméterekről, a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről és az esetleges korlátozásokról, valamint a fogyatékos fogyasztóknak kínált szolgáltatások és termékek választékáról. Előre meghatározott kommunikációs mennyiséget tartalmazó díjszabások esetén a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat és az azt kérő más végfelhasználókat arról a lehetőségről, hogy az előző számlázási időszakban fel nem használt mennyiséget a következő számlázási időszakra átvihetik. Ezt a tájékoztatást világos és átlátható formában kell biztosítani arra a tagállamra vonatkozóan, ahol a szolgáltatás nyújtására sor kerül, és bármely változás esetén frissíteni kell. Az egyedileg tárgyalt ajánlatokat illetően a szolgáltatók mentesülnek e tájékoztatási követelmények teljesítése alól.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56) A szerződések az átlátható tájékoztatás és a magas szintű jogbiztonság elérésének fontos eszközei. A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt világos és érthető tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak a szerződés lényeges elemeiről. Az információknak kötelezőnek kell lenni, és elő kell írni, hogy csak a végfelhasználó és a szolgáltató közötti későbbi megállapodás esetén lehessen azoktól eltérni. A Bizottság és több nemzeti szabályozó hatóság a közelmúltban számottevő eltéréseket talált az internet-hozzáférési szolgáltatások hirdetésekben szereplő sebessége és a végfelhasználók rendelkezésére álló tényleges sebesség között. Ezért a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződéskötés előtt azt a sebességet és egyéb szolgáltatásminőségi paramétereket kell közölniük a végfelhasználóval, amelyet a szolgáltatás igénybevételének fő helyén ténylegesen biztosítani tudnak.

(56) A szerződések az átlátható tájékoztatás és a magas szintű jogbiztonság elérésének fontos eszközei. A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződés megkötése előtt világos és érthető tájékoztatást kell nyújtaniuk a végfelhasználóknak a szerződés lényeges elemeiről. Az információknak kötelezőnek kell lenni, és elő kell írni, hogy csak a végfelhasználó és a szolgáltató közötti későbbi megállapodás esetén lehessen azoktól eltérni. A Bizottság és több nemzeti szabályozó hatóság a közelmúltban számottevő eltéréseket talált az internet-hozzáférési szolgáltatások hirdetésekben szereplő sebessége és a végfelhasználók rendelkezésére álló tényleges sebesség között. Ezért a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szerződéskötés előtt azt a sebességet és egyéb szolgáltatásminőségi paramétereket kell közölniük a végfelhasználóval, amelyet a szolgáltatás igénybevételének fő helyén ténylegesen biztosítani tudnak. Helyhez kötött és mobil adatkapcsolatok esetében a rendszerint rendelkezésre álló sebesség a kommunikációs szolgáltatás azon sebessége, amelyet a fogyasztó a szolgáltatáshoz való hozzáférés során a nap időszakától függetlenül a legtöbb esetben elvárhat. A rendszerint rendelkezésre álló sebességet a becsült sebességtartományokból, az átlagos sebességekből, a csúcsidőszakbeli sebességekből és a minimális sebességekből kell levezetni. Ennek módszertanát a BEREC iránymutatásában kell meghatározni, és a technológia és az infrastruktúra fejlődésének figyelembevétele érdekében rendszeresen felül kell vizsgálni és aktualizálni kell. A tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatók lehetővé tegyék a végfelhasználók számára, hogy a megalapozott vásárlói döntés meghozatala céljából a szerződés megkötése előtt hozzáférjenek a mobilhálózatok lefedettségére vonatkozó, összehasonlítható információkhoz, a tagállamukban elérhető különböző technológiákat is ideértve.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57) A végberendezéseket illetően a szerződésekben meg kell határozni a berendezés használatának szolgáltató általi esetleges korlátozásait, például „SIM zároló” mobil eszközök segítségével, valamint a szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejárta előtti felmondása esetén fizetendő esetleges díjakat. A szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejártát követően semmilyen díj nem számítható fel.

(57) A végberendezéseket illetően a szerződésekben meg kell határozni a berendezés használatának szolgáltató általi esetleges korlátozásait, például „SIM zároló” mobil eszközök segítségével, valamint a szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejárta előtti felmondása esetén fizetendő esetleges díjakat. A szerződés megállapodás szerinti időtartamának a lejártát követően semmilyen díj nem számítható fel. A szerződésekben meg kell határozni az értékesítést követően nyújtott, a karbantartási és az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosított fajtáit. E tájékoztatásnak lehetőség szerint kérésre technikai információkat is magában kell foglalnia a végfelhasználó által választott végberendezés megfelelő működéséről. Amennyiben technikai összeférhetetlenségre nem derült fény, e tájékoztatást díjmentesen kell nyújtani.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58) A számlasokkok elkerülése érdekében a végfelhasználónak lehetőséget kell biztosítani a hívásokért és az internet-hozzáférési szolgáltatások használatáért fizetendő díjak felső összeghatárának a meghatározására. Ezt a lehetőséget díjmentesen kell biztosítani, és megfelelő, a későbbiekben ismételten megtekinthető értesítést kell küldeni arról, ha a felső határ eléréséhez közeledik. A felső határ elérését követően a végfelhasználó nem veheti igénybe az érintett szolgáltatásokat, és nem is számolhatnak fel neki azokért díjat, kivéve, ha kifejezetten kéri a szolgáltatásnak a szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti folytatását.

(58) Az előfizetéses szolgáltatások esetében a számlasokkok elkerülése érdekében a végfelhasználó számára lehetőséget kell biztosítani a hívásokért és az internet-hozzáférési szolgáltatások használatáért fizetendő díjak felső összeghatárának előzetes meghatározására. Ez a lehetőség magában foglalja a megfelelő, a későbbiekben ismételten megtekinthető értesítést arról, ha a felső határ eléréséhez közeledik.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(59) A tagállamok tapasztalatai alapján és az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség megbízásából a közelmúltban készült tanulmány szerint a hosszú időtartamra szóló szerződések és a szerződések automatikus vagy hallgatólagos meghosszabbítása jelentős akadályokat állít a szolgáltatóváltás elé. Ezért kívánatos, hogy a végfelhasználó a szerződéskötéstől számított hat hónap elteltével költségmentesen felmondhassa a szerződést. Ebben az esetben a szolgáltató kérheti a végfelhasználótól a kedvezményesen kapott végberendezés maradványértékének vagy egyéb akciók esetén egy időarányos értéknek a megtérítését. A hallgatólagosan meghosszabbított szerződések esetében egyhónapos felmondási időt kell alkalmazni.

törölve

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(63) Az egyablakos ügyintézés lehetővé tétele és a végfelhasználók zökkenőmentes szolgáltatóváltásának a megkönnyítése érdekében a szolgáltatóváltás folyamatát az ügyfelet átvevő nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatónak kell irányítania. Az ügyfelet átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató nem késleltetheti vagy akadályozhatja a szolgáltatóváltás folyamatát. Ahol csak lehet, automatizált folyamatot kell működtetni, és gondoskodni kell a személyes adatok magas szintű védelméről. A szolgáltatóváltásra vonatkozó átlátható, pontos és kellő időben elérhető információk erősítik a végfelhasználók a szolgáltatóváltásba vetett bizalmát, és növelik a hajlandóságukat arra, hogy a versenyalapú folyamatban aktívan részt vegyenek.

(63) A végfelhasználók zökkenőmentes szolgáltatóváltásának megkönnyítése érdekében a BEREC-et fel kell hatalmazni arra, hogy a váltási és számhordozási folyamatban érintett átvevő és átadó szolgáltató felelősségeit meghatározó iránymutatásokat állapítson meg, biztosítva többek között azt, hogy az ügyfelet átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató ne késleltethesse vagy akadályoztathassa a szolgáltatóváltás folyamatát, hogy a folyamat – amennyire csak lehetséges –, automatizált legyen, és hogy biztosítsák a személyes adatok magas szintű védelmét. Az iránymutatásoknak ki kell terjedniük arra a kérdésre is, hogy – többek között az e-mail címhez hasonló azonosítók révén – miként lehet biztosítani a végfelhasználók számára a szolgáltatással nyújtott élmény folytonosságát például azáltal, hogy e-mail-továbbítási lehetőséget választhatnak. A szolgáltatóváltásra vonatkozó átlátható, pontos és kellő időben elérhető információk erősítik a végfelhasználók a szolgáltatóváltásba vetett bizalmát, és növelik a hajlandóságukat arra, hogy a versenyalapú folyamatban aktívan részt vegyenek.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(64) A szolgáltatóváltást követően az átadó nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződés automatikusan megszűnik anélkül, hogy a végfelhasználónak további lépéseket kellene tennie. Előre kifizetett szolgáltatás esetén a fel nem használt egyenleget vissza kell fizetni a szolgáltatót váltó fogyasztónak.

törölve

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(65) Fontos azonosító – például az e-mail cím – megváltozása esetén a végfelhasználónak folytonosságot kell tapasztalnia. E célból gondoskodni kell arról, hogy ne veszhessenek el elektronikus levelek, és abban az esetben, ha a végfelhasználó az átadó szolgáltatótól kapott e-mail címmel rendelkezik, lehetőséget kell kapnia arra, hogy – díjmentesen – az átadó internetszolgáltató által kínált e-mail továbbítót válassza.

törölve

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(68) A piaci és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban történő elfogadására vonatkozó hatáskört a Bizottságra kell ruházni a mellékletek elfogadása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumok egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71) Az egységes elektronikus hírközlési piac kiteljesítésével kapcsolatos cél és az eléréséhez szükséges, e rendelet szerinti intézkedések, valamint egyes már meglévő konkrét jogszabályi rendelkezések egységességének a biztosítása, továbbá a kialakulóban lévő döntéshozási gyakorlat tükrözése érdekében módosítani kell a 2002/21/EK irányelvet, a 2002/20/EK és 2002/22/EK irányelvet, valamint az 531/2012/EU rendeletet. Ez a következő rendelkezéseket foglalja magában: a 2002/21/EK irányelv és a kapcsolódó irányelvek e rendelettel összefüggésben való értelmezésének az előírása, a Bizottság hatáskörének kibővítése a jelentős piaci erővel rendelkező európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó korrekciós intézkedések egységességének az európai konzultációs mechanizmus keretében történő biztosítása érdekében, az érintett piacok meghatározásának és versenyképességének az értékelése során alkalmazott szempontok harmonizálása, a 2002/20/EK irányelv szerinti bejelentési rendszer hozzáigazítása az egységes uniós engedélyhez, valamint a 2002/22/EK rendelet végfelhasználói jogokra vonatkozó és az e rendelet által előírt teljes körű harmonizáció következtében feleslegessé váló rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése.

(71) Az egységes elektronikus hírközlési piac kiteljesítésével kapcsolatos cél és az eléréséhez szükséges, e rendelet szerinti intézkedések, valamint egyes már meglévő konkrét jogszabályi rendelkezések egységességének a biztosítása, továbbá a kialakulóban lévő döntéshozási gyakorlat tükrözése érdekében módosítani kell a 2002/21/EK irányelvet, a 2002/20/EK és 2002/22/EK irányelvet, valamint az 531/2012/EU rendeletet. Ez a következő rendelkezéseket foglalja magában: a 2002/21/EK irányelv és a kapcsolódó irányelvek e rendelettel összefüggésben való értelmezésének az előírása, a Bizottság hatáskörének kibővítése a jelentős piaci erővel rendelkező európai elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó korrekciós intézkedések egységességének az európai konzultációs mechanizmus keretében történő biztosítása érdekében, az érintett piacok meghatározásának és versenyképességének az értékelése során alkalmazott szempontok harmonizálása, a 2002/20/EK irányelv szerinti bejelentési rendszer hozzáigazítása az egységes uniós engedélyhez, valamint a 2002/22/EK rendelet végfelhasználói jogokra vonatkozó és az e rendelet által előírt harmonizáció következtében feleslegessé váló rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(76) A mobil végződtetési díjak közelmúltbeli jelentős csökkenése az Unióban a bejövő hívások után fizetendő barangolási többletdíjak megszüntetését is indokolná.

(76) Az egyértelműség és a jogbiztonság biztosítása érdekében, időpontot kell meghatározni a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak végleges megszüntetésére, amelyek csökkentése a 717/2007/EK rendelettel kezdődött meg. A kiskereskedelmi többletdíjak e végleges megszüntetése előtt a nagykereskedelmi díjakat tovább kell csökkenteni, a mobil végződtetési díjakat pedig Unió-szerte harmonizálni kell annak érdekében, hogy valóban egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre a távközlési üzemeltetők számára.

Indokolás

Számos tagállamban az átlagos belföldi ár 0,05 EUR alatt van. A hangalapú barangolás nagykereskedelmi árának a jelenlegi szinten tartása – 0,05 EUR 2016. július 1-je után, amikor is a szolgáltatók a barangoló fogyasztók számára a belföldi fogyasztókéval azonos díjakat lesznek kötelesek felszámolni – súlyosan torzítaná a piacot. Mivel a mobilszolgáltatók 2016-tól európai piacon fognak versenyezni, az egyenlő versenyfeltételek valamennyi társaság számára való biztosítása érdekében a mobil végződtetési díjakat harmonizálni kell.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a polgároknak és a vállalkozásoknak joga és lehetősége legyen versenyképes, biztonságos és megbízható elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybe venni függetlenül attól, hogy azokat hol nyújtják az Unióban, és anélkül, hogy ebben a határok átlépésekor korlátozások vagy indokolatlan többletköltségek akadályoznák őket.

b) a polgároknak és a vállalkozásoknak joga és lehetősége legyen versenyképes, biztonságos és megbízható elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybe venni függetlenül attól, hogy azokat hol nyújtják az Unióban, és anélkül, hogy ebben a határok átlépésekor korlátozások vagy indokolatlan többletköltségek és bírságok akadályoznák őket.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a rendelet különösen azokat a szabályozási alapelveket határozza meg, amelyek alapján a Bizottság, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) és az illetékes nemzeti hatóságok a saját hatáskörükön belül, a 2002/19/EK, a 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggésben eljárnak annak érdekében, hogy:

(2) Ez a rendelet különösen azokat a szabályozási alapelveket határozza meg, amelyek alapján a Bizottság, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) és az illetékes nemzeti és regionális hatóságok a saját hatáskörükön belül, a 2002/19/EK, a 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/22/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggésben eljárnak annak érdekében, hogy:

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) támogassák az Unió egészére kiterjedő, a kialakuló végfelhasználói kereslet kielégítésére képes új és továbbfejlesztett nagykapacitású infrastruktúrákra irányuló beruházást és innovációt;

c) támogassák az új és továbbfejlesztett nagykapacitású infrastruktúrákra irányuló beruházást és innovációt, és biztosítsák, hogy azok az Unió egészére kiterjedjenek és képesek legyenek kielégíteni a kialakuló végfelhasználói keresletet, függetlenül attól, hogy hol helyezkednek el az Unió területén;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a végfelhasználók jogaival és a kiskereskedelmi piacokon folyó tényleges verseny támogatásával kapcsolatos szabályok harmonizálása, és ezáltal az elektronikus hírközlés európai fogyasztói térségének a létrehozása;

törölve

Indokolás

Ha az e rendeletre irányuló javaslatban foglalt szabályok átkerülnek az egyetemes szolgáltatási irányelvbe, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos preambulumbekezdések indokolatlanná válnak e rendeletben.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) E rendelet rendelkezései nem érintik az adatvédelemmel, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével kapcsolatos uniós vívmányokat.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. „garantált szolgáltatásminőségű (ASQ) összekapcsolási termék”: az internetprotokoll-alapú (IP-alapú) adatcsere-központnál elérhetővé tett termék, amely lehetővé teszi a vevők számára IP-alapú adatátviteli kapcsolat létesítését egy összekapcsolási pont és egy vagy több helyhez kötött hálózat végződtető pont között, és a végfelhasználóknak nyújtott meghatározott szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott szintű, végpontok közötti hálózati teljesítményt tesz lehetővé meghatározott paramétereken alapuló, garantált szolgáltatásminőség biztosítása révén;

törölve

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internethez csatlakozó szinte valamennyi végponttal összekapcsolási lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiára;

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és az internethez csatlakozó szinte valamennyi végponttal összekapcsolási lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiákra vagy végberendezésekre;

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. „speciális szolgáltatás”: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy bármely egyéb szolgáltatás, amely tartalmak, alkalmazások vagy szolgáltatások meghatározott köréhez vagy együtteséhez nyújt hozzáférési lehetőséget, és melynek műszaki jellemzőit végponttól végpontig ellenőrizik, vagy amely meghatározott számú félnek vagy végpontba történő adatküldést vagy meghatározott számú féltől vagy végpontból történő adatfogadást tesz lehetővé; és amelyet nem forgalmaznak vagy használnak széles körben az internet-hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

 

15. „speciális szolgáltatás”: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet a hálózatkapacitás és -minőség megfelelő szintjének biztosítása érdekében logikusan elkülönülő kapacitáson keresztül és a belépés szigorú ellenőrzése alapján történő forgalomszabályozás révén tartalmak, alkalmazások vagy szolgáltatások meghatározott körére vagy együttesére optimalizáltak végponttól végpontig ellenőrzött, fokozott minőségű jellemzők biztosítása céljából, és amelyet nem forgalmaznak vagy használnak az internet-hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai elektronikus hírközlési szolgáltatók jogosultak arra, hogy az egész Unióban üzemeltessenek elektronikus hírközlő hálózatokat és nyújtsanak elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, valamint hogy az ilyen hálózatok üzemeltetéséhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó jogokat a tevékenységük által érintett tagállamok mindegyikében olyan, egységes uniós engedély alapján gyakorolják, amelynek egyetlen feltétele a 4. cikkben meghatározott bejelentési kötelezettségek teljesítése.

(1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogosultak arra, hogy az egész Unióban üzemeltessenek elektronikus hírközlő hálózatokat és nyújtsanak elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, valamint hogy az ilyen hálózatok üzemeltetéséhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó jogokat a tevékenységük által érintett tagállamok mindegyikében olyan, egységes uniós engedély alapján gyakorolják, amelynek egyetlen feltétele a 4. cikkben meghatározott bejelentési kötelezettségek teljesítése.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a magánszféra és a személyes adatok védelmére, a hálózatok biztonságára és integritására, valamint az átláthatóságra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása, az uniós szabályozásnak megfelelően.

f) a magánszféra és a személyes adatok védelmére, a beépített adatvédelem elvére, a hálózatok biztonságára és integritására, valamint az átláthatóságra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása, az uniós szabályozásnak megfelelően.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

törölve

Garantált szolgáltatásminőségű (ASQ) összekapcsolási termék

 

(1) Minden üzemeltető jogosult európai ASQ összekapcsolási terméket nyújtani, a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

 

(2) Minden üzemeltetőnek eleget kell tennie a (4) bekezdésben meghatározott európai ASQ összekapcsolási termék nyújtására vonatkozó, ésszerű, valamely engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlési szolgáltató által írásban benyújtott kérésnek. Az európai ASQ termék nyújtására vonatkozó esetleges elutasításnak objektív szempontokon kell alapulnia. Az üzemeltető az írásos kéréstől számított egy hónapon belül indokolja az esetleges elutasítást.

 

Az elutasítás objektív indokának számít, ha az európai ASQ összekapcsolási termék nyújtását kérő fél nem tud, vagy nem kíván ésszerű feltételekkel rendelkezésre bocsátani az Unión belül vagy harmadik országban egy európai ASQ összekapcsolási terméket azon fél számára, amely felé a kérés irányul, amennyiben ezt az utóbbi fél kéri.

 

(3) Ha a kérés elutasításra kerül, vagy az írásos kéréstől számított két hónapon belül nem születik megállapodás a konkrét feltételekről, ideértve az árat is, bármely fél jogosult az esetet 2002/21/EK irányelv 20. cikke szerint a megfelelő nemzeti szabályozó hatóság elé terjeszteni. Ebben az esetben az e rendelet 3. cikke (6) bekezdésében foglaltak lehetnek alkalmazandóak.

 

(4) Egy összekapcsolási termék nyújtása akkor tekintendő európai ASQ összekapcsolási termék nyújtásának, ha azt a II. mellékletben felsorolt minimumparaméterekkel összhangban nyújtják, és emellett teljesíti az alábbi lényeges követelményeket:

 

a) alkalmasság arra, hogy az Unióban bárhol magas színvonalú termékként nyújtsák;

 

b) a szolgáltatók számára lehetővé teszi, hogy kielégítsék a végfelhasználóik igényeit;

 

c) költséghatékonyság, figyelembe véve az ugyanazon hálózatokon nyújtható, már meglévő megoldásokat;

 

d) hatékony működés, különösen a vevőket érintő, a megvalósítást akadályozó tényezők és a létesítési költségek lehető legteljesebb mértékű mérséklése;

 

és e) a magánszféra és a személyes adatok védelmére, a hálózatok biztonságára és integritására, valamint az átláthatóságra vonatkozó, az uniós jognak megfelelő szabályok betartásának biztosítása.

 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletnek a piaci és műszaki fejlődés fényében történő kiigazítása érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen az (4) bekezdésben felsorolt lényeges követelményeknek.

 

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végfelhasználók harmonizált jogai

A felhasználók nyitott internethez való hozzáférésre vonatkozó jogai

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók nem alkalmazhatnak magasabb díjszabást a más tagállamban végződtetett Unión belüli kommunikációra, kivéve, ha az eltérések objektíven indokoltak:

törölve

a) helyhez kötött hírközlés esetén a belföldi távolsági kommunikációnál;

 

b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, barangolásos hangátviteli, illetve SMS hírközlésre vonatkozóan az 531/2012/EK rendelettel létrehozott euro-díjszabásoknál.

 

Indokolás

Semmi nem támasztja alá azt, hogy a helyhez kötött hírközlés piacán szabályozási beavatkozásra volna szükség. Ami pedig a mobil hírközlést illeti, azt a barangolásról szóló III. rendelet szerinti, a barangolásra vonatkozó általános megközelítés szerint kell kezelni.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22. cikk

törölve

Jogviták határon átnyúló rendezése

 

(1) A jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozóan a 2002/22/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott eljárások a fogyasztók, valamint az egyéb végfelhasználók közötti szerződésekkel kapcsolatos jogvitákra is vonatkoznak, amennyiben az adott peren kívüli eljárások számukra és a más tagállamban székhellyel rendelkező nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára is elérhetőek. A 2013/11/EU irányelv33 hatályába tartozó jogvitákra annak rendelkezései vonatkoznak.

 

___________________

 

33A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

 

Indokolás

Az előadó azon általános megközelítésének részeként javasolja e cikk törlését, hogy a rendelettervezetben előirányzott rendelkezések helyett a 2002/22/EK irányelvet kell módosítani. A részleteket lásd a 36. cikkhez fűzött módosításokban.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyitott internet nyújtásának és igénybevételének szabadsága és az ésszerű forgalomszabályozás

A nyitott internet-hozzáférés, speciális szolgáltatások és az arányos műszaki forgalomszabályozás

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A végfelhasználók szabadon hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk választott információkat és tartalmakat, futtathatnak alkalmazásokat és használhatnak szolgáltatásokat az internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül.

(1) A végfelhasználók szabadon hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk választott információkat és tartalmakat, futtathatnak alkalmazásokat és használhatnak berendezéseket, szolgáltatásokat és szoftvereket az internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül, származási helyüktől és rendeltetésüktől függetlenül.

A végfelhasználók szabadon köthetnek az adatmennyiségre és sebességre vonatkozó megállapodásokat az internet-hozzáférési szolgáltatóival, és az ilyen, adatmennyiségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően élhetnek az internetes tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival.

Az internet-hozzáférési szolgáltatók nem korlátozhatják vagy akadályozhatják a végfelhasználókat abban, hogy a bármilyen végberendezést használjanak az információkhoz és tartalmakhoz való hozzáférés vagy azok terjesztése céljából internet-hozzáférési szolgáltatásukon keresztül. Ez összhangban áll a 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1a*, és nem sérti a tagállamok azon jogait, hogy a 2002/20/EK irányelv 5. cikke alapján egyedi használati jogokat biztosítsanak.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/…/EU irányelve (2014.… …) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L …, …, . o.).

 

* HL: kérjük, illessze be a az irányelv számát (COD 2011/0357), valamint a 33a. lábjegyzetbe az irányelv számát, az elfogadás időpontját és a közzétételi hivatkozást.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A végfelhasználók szabadon köthetnek továbbá emelt szintű szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásokat a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal vagy a tartalmak, az alkalmazások és az információs társadalomhoz tartozó szolgáltatások nyújtóival.

(2) A végfelhasználók szabadon igénybe vehetik az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a tartalmak, az alkalmazások és az információs társadalomhoz tartozó szolgáltatások nyújtóinak speciális szolgáltatásait.

A végfelhasználóknak nyújtott speciális szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek megállapodást egymással a kapcsolódó adatmennyiségeknek vagy forgalomnak speciális szolgáltatásként, meghatározott szolgáltatásminőség mellett vagy dedikált kapacitással történő továbbítására vonatkozóan. A speciális szolgáltatások nyújtása nem ronthatja ismétlődően vagy folyamatosan az internet-hozzáférési szolgáltatások általános minőségét.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtói számára lehetővé kell tenni, hogy speciális szolgáltatásokat is kínáljanak, amennyiben azokat az internet-hozzáférési szolgáltatások mellett kínálják, és nem érintik hátrányosan az utóbbiak elérhetőségét és minőségét.

 

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az illetékes hatóságok értékelni tudják a potenciális hátrányokat, az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak vagy a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtóinak kérésre pontos információkkal kell szolgálniuk e hatóságok számára a második albekezdésben említett két szolgáltatásfajta számára elkülönített kapacitásokról, a hálózati kapacitás megosztásának alapjául szolgáló kritériumokról, és adott esetben az internet-hozzáférési szolgáltatások speciális szolgáltatások általi korlátozásának megelőzésére hozott intézkedések indokairól.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben előírt szabadságjogok gyakorlását a 25. cikk (1), a 26. cikk (2) és a 27. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban nyújtott, teljes körű tájékoztatásnak kell elősegítenie.

(4) A végfelhasználóknak a 2002/22/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése, 21. cikkének (3) bekezdése és 21a. cikke értelmében teljes körű tájékoztatást kell nyújtani, ideértve az olyan ésszerű forgalomszabályozási intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást is, amelyek befolyásolhatják az e cikk (1) és a (2) bekezdésében meghatározott információkhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és az információs társadalomhoz tartozó szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok terjesztését.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Néhány korlátozott számú, ésszerű forgalomszabályozási intézkedéstől eltekintve az internet-hozzáférési szolgáltatók az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben megállapított, az adatmennyiségre vagy a sebességre vonatkozó korlátozásokon belül nem korlátozhatják az (1) bekezdésben biztosított szabadságjogokat azzal, hogy bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve azok meghatározott kategóriáit letiltják, lelassítják, gyengébb minőség nyújtják vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az ésszerű forgalomszabályozási intézkedéseknek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek, arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

(5) Néhány korlátozott számú, ésszerű forgalomszabályozási, a szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak – az egyenértékű forgalomfajták egyenlő kezelése melletti – minimalizását vagy bírósági határozat végrehajtását célzó intézkedéstől eltekintve az internet-hozzáférési szolgáltatók nem korlátozhatják az (1) bekezdésben biztosított szabadságjogokat azzal, hogy a bizonyos tartalmak, alkalmazások vagy szolgáltatások, illetve azok bizonyos kategóriáinak átvitelével szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, azt korlátozzák vagy az abba más módon beavatkoznak.

 

Ezen intézkedéseket átlátható eljárások révén kell elfogadni, a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig nem szabad fenntartani, és azoknak megfelelő biztosítékokkal kell szolgálniuk különösen arra vonatkozóan, hogy bármely korlátozásnak a szükséges mértékre kell szorítkoznia, továbbá megkülönböztetésmentesnek és arányosnak kell lennie.

 

E biztosítékoknak a bírósági jogorvoslat lehetőségét is magukban kell foglalniuk.

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági határozat végrehajtásához, vagy súlyos bűncselekmények megelőzéséhez vagy akadályozásához;

 

b) a hálózat, a hálózaton nyújtott szolgáltatások, valamint a végfelhasználók termináljai biztonságosságának és integritásának megőrzéséhez;

 

c) a kéretlen üzenetek eljuttatásának megakadályozására azon végfelhasználók esetén, akik előzetesen beleegyeztek az ilyen korlátozó intézkedések alkalmazásába;

 

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak minimalizálásra, feltéve, hogy a forgalom egyenértékű típusai tekintetében egyenlő bánásmódon alkalmaznak.

 

Az ésszerű forgalomszabályozás csak olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, amely szükséges és arányos az ebben a bekezdésben meghatározott célok eléréséhez.

Az ésszerű forgalomszabályozás csak olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, amely szükséges és arányos az ebben a cikkben meghatározott célok eléréséhez.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok szorosan figyelemmel követik és biztosítják, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabadságjogokkal, és figyelemmel követik és biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést, valamint a megkülönböztetésmentes, a műszaki fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a speciális szolgáltatások által nem rontott internet-hozzáférési szolgáltatások további rendelkezésre állását. A többi illetékes nemzeti hatósággal együttműködve figyelemmel követik a speciális szolgáltatások kulturális sokszínűségre és innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok e tevékenységükről és annak eredményeiről évente beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-nek.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal és adott esetben más illetékes hatóságokkal együttműködve felhatalmazást kapnak és kötelesek arra, hogy a 23. cikk (5) bekezdésével összhangban figyelemmel kísérjék az ésszerű forgalomszabályozási intézkedések alkalmazását, valamint a megfizethető és megkülönböztetésmentes internet-hozzáférési szolgáltatások rendelkezésre állása révén biztosítsák, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabadságjogokkal. A lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik a BEREC által kiadott, az e cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdésében és a 2002/22/EK irányelv 21. cikkének (3a) bekezdésében említett iránymutatásokat. Az ésszerű forgalomszabályozási intézkedések meghatározásának kritériumait időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni. A nemzeti szabályozó hatóságok e tevékenységükről, annak eredményeiről és a megtett intézkedésekről évente beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-nek. A jelentéseket közzé kell tenni.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságoknak jogukban áll minimális követelményeket előírni a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók szolgáltatásminőségére vonatkozóan az internet-hozzáférési szolgáltatások szolgáltatásminőségében bekövetkező általános korlátozás megakadályozására vagy a végfelhasználók azon jogának védelmében, hogy hozzáférhessenek és terjeszthessenek általuk választott tartalmakat és információkat, futtathassanak alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságoknak jogukban áll minimális szolgáltatásminőségi követelményeket és adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által meghatározott egyéb szolgáltatásminőségi paramétereket előírni a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók számára az internet-hozzáférési szolgáltatások minőségében bekövetkező általános korlátozás megakadályozására vagy a végfelhasználók azon jogának védelmében, hogy hozzáférhessenek és terjeszthessenek általuk választott tartalmakat és információkat, futtathassanak alkalmazásokat, szolgáltatásokat és szoftvereket.

A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen ilyen követelmény előírása előtt kellő időben eljuttatja a Bizottság számára az intézkedés indoklásának, a bevezetni kívánt követelményeknek és a tervezett intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a tájékoztatást a BEREC számára is elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, különösen annak biztosítására, hogy a bevezetni kívánt követelmények ne befolyásolják hátrányosan a belsőpiac működését. A bevezetni kívánt követelmények a Bizottság teljes körű tájékoztatásától számított két hónapig nem fogadhatók el, kivéve, ha a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóság ettől eltérően állapodik meg, vagy ha a Bizottság rövidebb vizsgálati időszak alkalmazásáról értesíti a nemzeti szabályozó hatóságot, vagy ha a Bizottság már megtette az észrevételeit vagy ajánlásait. A nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott követelményekről tájékoztatják a Bizottságot és a BEREC-et.

A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen ilyen követelmény előírása előtt kellő időben eljuttatja a Bizottság számára az intézkedés indoklásának, a bevezetni kívánt követelményeknek és a tervezett intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a tájékoztatást a BEREC számára is elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, különösen annak biztosítására, hogy a bevezetni kívánt követelmények ne befolyásolják hátrányosan a belső piac működését. A nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott követelményekről tájékoztatják a Bizottságot és a BEREC-et.

 

A nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő panasztételi eljárásokat léptetnek életbe a végfelhasználók számára nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatásokkal és a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások nyújtóinak teljesítményével kapcsolatos kérdések tekintetében.

 

A BEREC az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően és a Bizottsággal szorosan együttműködve …-ig* általános iránymutatásokat fogalmaz meg, amelyekben egységes feltételeket határoz meg az nemzeti szabályozó hatóságok e cikkben előírt kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve különösen az ésszerű forgalomszabályozási intézkedések alkalmazását is.

 

_________________

 

* HL: Kérjük, illessze be e rendelet alkalmazásának dátumát.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás