Procedūra : 2013/0309(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0190/2014

Pateikti tekstai :

A7-0190/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0281

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1235kWORD 2768k
20.3.2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Pilar del Castillo Vera

Nuomonių referentai (*):

Malcolm Harbour, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

(*) Susiję komitetai – Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (*)
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
  Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0627),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0267/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A7–0190/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012

kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012, ir Sprendimas 243/2012/ES

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europa turi išnaudoti visus augimo šaltinius, kad įveiktų krizę, kurtų darbo vietas ir taptų vėl konkurencinga. Strategijos „Europa 2020“ tikslas – atkurti augimą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje. 2013 m. pavasario Europos Vadovų Taryba akcentavo skaitmeninės bendrosios rinkos svarbą augimui ir paragino pateikti konkrečias priemones, kad bendroji informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rinka būtų sukurta kuo greičiau Vadovaujantis strategijos „Europa 2020“ tikslais ir šiuo raginimu, šiuo reglamentu siekiama papildyti ir pritaikyti esamą Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, kad būtų sukurta bendroji elektroninių ryšių rinka;

(1) Europa turi išnaudoti visus augimo šaltinius, kad įveiktų krizę, kurtų darbo vietas ir taptų vėl konkurencinga. Strategijos „Europa 2020“ tikslas – atkurti augimą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje. Be to, skaitmeninė aplinka tapo viešosios erdvės dalimi, kurioje įsitvirtina naujos tarpvalstybinės prekybos formos, Europos bendrovėms pasaulinėje skaitmeninėje ekonomikoje atsiranda verslo galimybių, o kartu plėtojama naujoviška rinka ir socialinė bei kultūrinė sąveika. 2013 m. pavasario Europos Vadovų Taryba akcentavo skaitmeninės bendrosios rinkos svarbą augimui ir paragino pateikti konkrečias priemones, kad bendroji informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rinka būtų sukurta kuo greičiau Vadovaujantis strategijos „Europa 2020“ tikslais ir šiuo raginimu, šiuo reglamentu siekiama prisidėti kuriant bendrąją elektroninių ryšių rinką tam tikrais atžvilgiais pritaikant esamą Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir apibrėžiant bendrą turinį, tikslą ir tolesnio šios sistemos persvarstymo terminus;

Pagrindimas

Remiamasi Transatlantinio dialogo neoficialiu dokumentu „Kibernetinis saugumas ir interneto problemos. Transatlantinių priemonių sistemos kūrimas“.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) vienoje iš strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų, Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, IRT ir galimybės jungtis prie tinklo vaidmuo jau pripažintas būtinu mūsų ekonomikos ir visuomenės vystymosi pagrindu. Kad Europa galėtų pasinaudoti skaitmeninių pokyčių teikiama nauda, Sąjungai reikalinga dinamiška, visus sektorius apimanti ir visoje Europoje veikianti bendroji elektroninių ryšių rinka. Tokia iš tiesų bendra ryšių rinka bus inovatyvios ir pažangios skaitmeninės ekonomikos ir skaitmeninės bendrosios rinkos, kurioje internetinės paslaugos gali būti laisvai teikiamos ir kitose šalyse, pagrindu;

(2) vienoje iš strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų, Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, IRT ir galimybės jungtis prie tinklo vaidmuo jau pripažintas būtinu mūsų ekonomikos ir visuomenės vystymosi pagrindu. Kad Europa galėtų pasinaudoti skaitmeninių pokyčių teikiama nauda, Sąjungai reikalinga dinamiška, visus sektorius apimanti ir visoje Europoje veikianti bendroji elektroninių ryšių rinka. Tokia iš tiesų bendra ryšių rinka bus inovatyvios ir pažangios skaitmeninės ekonomikos ir skaitmeninės bendrosios rinkos, kurioje internetinės paslaugos gali būti laisvai teikiamos ir kitose šalyse bendroje atviroje, standartizuotoje bei sąveikioje aplinkoje, pagrindu;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) sklandžiai veikiančioje bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje turėtų būti užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas teikti kiekvienam klientui Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių teritorijas. Esama elektroninių ryšių reguliavimo sistema nevisiškai sprendžiama tokio suskaidymo problema, nes yra nacionalinės, o ne visos Sąjungos lygmens bendrojo leidimo išdavimo tvarkos, nacionalinės radijo dažnių spektro paskyrimo schemos, skirtingose valstybėse narėse elektroninių ryšių paslaugų teikėjai gali naudotis skirtingais prieigos produktais ir taikomos skirtingos vartotojų apsaugos taisyklės. Daugeliu atvejų Sąjungos taisyklėmis nustatomi tik pagrindai, o valstybės narės jas dažnai įgyvendina skirtingai;

(3) turėtų būti užtikrinta laisvė elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas teikti kiekvienam klientui Sąjungos teritorijoje ir kiekvieno galutinių paslaugų gavėjų teisė rinktis geriausią rinkoje esantį pasiūlymą ir joms neturėtų trukdyti rinkų suskaidymas pagal valstybių teritorijas. Esama elektroninių ryšių reguliavimo sistema pripažįstamos ir numatomos objektyviai skirtingos valstybėse narėse vyraujančios sąlygos, tačiau dėl kitų priežasčių nevisiškai sprendžiama tokio suskaidymo problema, nes valstybėse narėse skirtingai įgyvendinama bendrojo leidimo išdavimo tvarka, nacionalinės radijo dažnių spektro paskyrimo schemos ir taikomi skirtingi konkretiems sektoriams skirtų vartotojų apsaugos taisyklių rinkiniai. Pavyzdžiui, nors pagal Leidimų direktyvą informacijos, kurios gali būti reikalaujama, rūšys ribojamos, 12 valstybių narių reikalauja nurodyti papildomą informaciją, pvz., veiklos rūšių, kurias ketinama vykdyti, kategorijas, veiklos geografinę aprėptį, tikslinę rinką, įmonės struktūrą, įskaitant duomenis apie akcininkus ir akcininkų akcininkus, prekybos rūmų pažymėjimą ir įrašus apie įmonės atstovo teistumą. Būtent dėl tokių papildomų reikalavimų labai svarbu, kad Komisija pažeidimų nagrinėjimo procedūrų srityje laikytųsi griežtos politikos;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių ryšių rinką, turėtų būti skatinama konkurencija, investicijos į naujus patobulintus tinklus bei paslaugas ir inovacijos, o tai skatintų rinkos integraciją ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą. Tai turėtų padėti pasiekti plataus užmojo didelės spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, nustatytus Europos skaitmeninėje darbotvarkėje. Didesnis skaitmeninių infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams galimybes rinktis, pagerinti paslaugų kokybę, padidinti turinio įvairovę bei prisidėti prie teritorinės ir socialinės sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas mobilumui Sąjungoje;

(4) sukūrus iš tiesų bendrą elektroninių ryšių rinką, turėtų būti skatinama konkurencija, koordinavimas, investicijos, inovacijos ir didesnis naujų patobulintų tinklų pajėgumas, o tai skatintų rinkos integraciją ir tarpvalstybinių paslaugų pasiūlą, ir turėtų iki minimalaus lygio sumažinti nereikalingą reguliavimo naštą įmonėms. Tai turėtų padėti pasiekti ir netgi viršyti didelės spartos plačiajuosčio ryšio tikslus, nustatytus Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, ir paskatinti kurti paslaugas bei taikomąsias programas, kuriose būtų galima standartiniu, sąveikiu ir saugiu būdu naudoti atvirus duomenis bei formatus, užtikrinant, kad jie būtų prieinami tais pačiais funkciniais ir nefunkciniais lygmenimis visoje Sąjungoje. Didesnis skaitmeninių infrastruktūrų ir paslaugų prieinamumas savo ruožtu turėtų padidinti vartotojams galimybes rinktis, pagerinti paslaugų kokybę, padidinti turinio įvairovę bei prisidėti prie teritorinės ir socialinės sanglaudos, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas mobilumui Sąjungoje;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) kaip pabrėžiama Europos Parlamento Vidaus politikos generalinio direktorato B teminio skyriaus „Struktūrinė ir sanglaudos politika“ 2013 m. tyrime „Internetas, skaitmeninė ir Europos regionų ekonomikos plėtros darbotvarkė“ (toliau – tyrimas), palankios sąlygos, susijusios su informacinių ir ryšių technologijų tinkamumu ir priimtinumu ir informacinės visuomenės plėtra, regionuose yra svarbus, net lemiamas, veiksnys, nes tai yra būtent ta sritis, kurioje gali atsirasti informacinių ir ryšių technologijų paklausa;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) kaip pastebėta minėtame tyrime, regioninis lygmuo yra tinkama terpė siekiant nustatyti informacinės visuomenės teikiamas galimybes ir vykdyti paramos tokiai visuomenei planus ir programas. Šiame tyrime taip pat nurodyta, kad skirtingų valdymo lygmenų sąveikoje glūdi didelis augimo potencialas. Siekiant pabaigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką reikėtų derinti iniciatyvas „iš apačios į viršų“ ir projektus „iš viršaus į apačią“ arba juos bent jau plėtoti tuo pačiu metu;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c) siekiant sukurti Europos bendrąją elektroninių ryšių rinką ir sustiprinti teritorinę bei socialinę sanglaudą reikėtų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/20131a 5 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą investavimo prioritetą, susijusį su prieigos prie plačiajuosčio ryšio ir didelės spartos tinklų gerinimu, naujų technologijų ir tinklų naudojimu skaitmeninėje ekonomikoje, o visuose Europos Sąjungos regionuose reikėtų sudaryti sąlygas investuoti šioje srityje, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnyje;

 

__________

 

1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d) investicijos į naujos kartos infrastruktūrą, kuri yra būtina norint Sąjungos gyventojams sudaryti sąlygas pasinaudoti naujomis, novatoriškomis paslaugomis, negali apsiriboti centrinėmis arba tankiai apgyvendintomis vietovėmis, kuriose tokios investicijos tikrai atneštų pelno. Tuo pat metu investicijos turi būti atliekamos ir nuošalesniuose bei atokiausiuose regionuose, kurie yra rečiau apgyvendinti ir mažiau išsivystę, siekiant, kad šie regionai neatsiliktų dar labiau;.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę skaitmeninę ekosistemą, kuri apima Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip bankininkystė, automobilių pramonė, logistika, mažmeninė prekyba, energetika ir transportas, kurių produktyvumo didinimas priklauso nuo sujungiamumo, pavyzdžiui, per universalias debesijos taikomąsias programas, sujungtus objektus ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms įmonės dalims integruotai teikti paslaugas. Viešojo administravimo institucijoms ir sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti naudinga tai, kad bus daugiau galimybių naudotis e. valdžios ir e. sveikatos paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas naudojant elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas yra toks svarbus platesnei ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą reguliavimo ar kitokią naštą;

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę skaitmeninę ekosistemą, kuri apima įrangos gamintojus, turinio, taikomųjų programų ir programinės įrangos teikėjus bei platesnę ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip švietimas, bankininkystė, automobilių pramonė, logistika, mažmeninė prekyba, energetika, medicina, judumas ir transportas bei pažangusis ekstremaliųjų situacijų ir gaivalinių nelaimių valdymas, kurių produktyvumo, kokybės ir pasiūlos galutiniam vartotojui didinimas priklauso nuo sujungiamumo ir plačiajuosčio ryšio, pavyzdžiui, per universalias debesijos taikomąsias programas, iš ryšių tinklų gautų didžiųjų duomenų pažangiąją analizę, sujungtus bei sąveikius objektus ir pasinaudojant galimybėmis integruotai teikti tarpvalstybines paslaugas, siekiant atviro sistemų sąveikumo ir standartizavimo bei naudojant atviruosius duomenis (angl. open data). Piliečiams, viešojo administravimo institucijoms ir sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti naudinga tai, kad bus daugiau galimybių naudotis e. valdžios ir e. sveikatos paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio ir švietimo turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas naudojant elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas yra toks svarbus platesnei ekonomikai, visuomenei ir būsimiems pažangiesiems miestams, kad reikėtų vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą reguliavimo ar kitokią naštą;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) šiuo reglamentu siekiama sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti užtikrinta laisvė teikti tarptautines elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus skirtingose valstybėse narėse remiantis vieno ES leidimo principu, pagal kurį sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje užtikrinti didesnį šio konkretaus sektoriaus reguliavimo turinio ir įgyvendinimo nuoseklumą ir nuspėjamumą. Antra, prieigą reikia suteikti kur kas vienodesnėmis sąlygomis, taikomomis pagrindiniams ištekliams, reikalingiems norint elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas teikti kitose valstybėse, ne vien tik belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kuriam svarbus ir licencijuotas, ir nelicencijuojamas radijo dažnių spektras, bet ir fiksuotąja linija teikiama ryšiui. Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo reglamentu turėtų būti suderintos galutinių paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos taisyklės. Tai apima nediskriminavimo, sutartinės informacijos, sutarčių nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles bei interneto prieigos, turinio, taikomųjų programų ir paslaugų bei srauto valdymo taisykles, kuriomis ne tik saugomi galutiniai paslaugų gavėjai, bet kartu garantuojamas nepertraukiamas interneto ekosistemos kaip inovacijų varomosios jėgos veikimas. Be to, tolesnės tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti galutiniams paslaugų gavėjams pasitikėjimo naudotis ryšiu, kai jie keliauja po Sąjungą ir ilgainiui turėtų tapti vienodo kainų nustatymo ir kitų Sąjungoje taikomų sąlygų varomąja jėga;

(6) šiuo reglamentu siekiama toliau kurti bendrąją elektroninių ryšių rinką imantis veiksmų trijose plačiose, tarpusavyje susijusiose srityse. Pirma, juo turėtų būti suderinamas ir supaprastinamas bendrosios leidimų suteikimo tvarkos taikymas ir taip patvirtinta laisvė teikti tarptautines elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus skirtingose valstybėse narėse. Antra, reikia aptarti spektro licencijų suteikimo sąlygas ir procedūras, reikalingas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, taip pat nelicencijuojamo radijo dažnių spektro naudojimą. Trečia, siekiant suderinti verslo sąlygas ir kurti piliečių skaitmeninį pasitikėjimą, šiuo reglamentu turėtų būti sprendžiamas paslaugų gavėjų, ypač vartotojų, apsaugos taisyklių klausimas. Tai apima nediskriminavimo, sutartinės informacijos, sutarčių nutraukimo ir teikėjų keitimo taisykles, interneto prieigos, turinio, taikomųjų programų, paslaugų bei srauto valdymo taisykles ir visuotinius bendruosius privatumo bei klientų duomenų apsaugos ir saugos standartus, kuriais ne tik saugomi paslaugų gavėjai, bet kartu garantuojamas nepertraukiamas interneto ekosistemos kaip inovacijų varomosios jėgos veikimas. Be to, tolesnės tarptinklinio ryšio reformos turėtų suteikti paslaugų gavėjams pasitikėjimo naudojantis ryšiu, kai jie keliauja po Sąjungą, be papildomų mokesčių, viršijančių tarifus, kuriuos jie moka toje valstybėje narėje, kurioje buvo sudaryta jų sutartis;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) todėl šiuo reglamentu turėtų būti papildyta esama Sąjungos reguliavimo sistema (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB14, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB15, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB16, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB17, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB18, Komisijos direktyva 2002/77/EB19, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/200920, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/201221 ir Europos Parlamento sprendimas Nr. 243/2012/ES22) ir pagal Sąjungos teisę priimti taikytini nacionalinės teisės aktai, nustatant konkrečias teises ir įsipareigojimus tiek elektroninių ryšių teikėjams, tiek galutiniams paslaugų gavėjams, atitinkamai keičiant esamas direktyvas ir Reglamentą (ES) Nr. 531/2012, kad būtų užtikrintas didesnis suderinimas, ir darant keletą svarbesnių pakeitimų, suderinamų su konkurencingesne bendrąja rinka;

(7) todėl šiuo reglamentu turėtų būti papildyta esama Sąjungos reguliavimo sistema (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB14, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB15, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB16, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB17, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB18, Komisijos direktyva 2002/77/EB19, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/200920, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/201221 ir Europos Parlamento sprendimas Nr. 243/2012/ES22) ir pagal Sąjungos teisę priimti taikytini nacionalinės teisės aktai, numatant tam tikras tikslines priemones, kuriomis nustatomos konkrečios teisės ir įsipareigojimai tiek elektroninių ryšių teikėjams, tiek paslaugų gavėjams, atitinkamai keičiant esamas direktyvas ir Reglamentą (ES) Nr. 531/2012, kad būtų užtikrintas didesnis suderinimas, ir darant keletą svarbesnių pakeitimų, suderinamų su konkurencingesne bendrąja rinka;

__________________

__________________

14 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 7.)

14 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 7.)

15 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).

15 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).

16 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

16 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

17 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51).

17 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51).

18 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (E. privatumo direktyva) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

18 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (E. privatumo direktyva) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

19 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyva 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose, (OL L 249, 2002 9 17, p. 21).

19 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyva 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkose, (OL L 249, 2002 9 17, p. 21).

20 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 1).

20 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 1).

21 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

21 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

22 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

22 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) teikiant tarpvalstybines elektroninių ryšių paslaugas vis dar susiduriama su didesne našta negu paslaugas, kurios teikiamos vienoje valstybėje. Visų pirma tarpvalstybiniai paslaugų teikėjai vis dar turi informuoti ir mokėti mokesčius atskirose priimančiosiose valstybėse narėse. Vieno ES leidimo turėtojams turėtų būti taikoma viena pranešimo sistema valstybėje narėje, kurioje yra jų pagrindinė buveinė (buveinės valstybė narė), ir tai sumažins tarpvalstybinių paslaugų teikėjų administracinę naštą. Vienas ES leidimas turėtų būti išduodamas įmonei, kuri teikia ar ketina teikti elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus daugiau negu vienoje valstybėje narėje, tuo būdu suteikiant jai galimybes naudotis teisėmis, susijusiomis su laisve pagal šį reglamentą bet kurioje valstybėje narėje teikti elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus. Vienas ES leidimas, kuriuo apibrėžiami pagrindiniai teisiniai reikalavimai, taikomi elektroninių ryšių operatoriams, paslaugas teikiantiems valstybėse narėse pagal bendrą leidimą, išduotą buveinės valstybės narės, turėtų užtikrinti laisvės visoje Sąjungoje teikti elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus efektyvumą;

(9) tam tikras bendrojo leidimo suderinamumo lygis, įskaitant EERRI, kaip pranešimų gavėją, turėtų padėti užtikrinti praktinį laisvės teikti elektroninių ryšių paslaugas ir tinklus visoje Sąjungoje veiksmingumą. Be to, su pranešimų teikimu susiję reikalavimai nėra privalomi, kad būtų galima pasinaudoti bendrojo leidimo sistema ir ne visos valstybės narės to reikalauja. Kadangi dėl su pranešimų teikimu susijusių reikalavimų operatorius patiria administracinę naštą, pranešimus teikti reikalaujančios valstybės narės turėtų įrodyti, kad tokie reikalavimai yra pagrįsti ir atitinka Sąjungos politiką dėl nereikalingos reguliavimo naštos panaikinimo. Reikėtų, kad Komisija įvertintų tokius reikalavimus ir, kai tinkama, jai turėtų būti suteikti įgaliojimai įpareigoti valstybes nares panaikinti tokius reikalavimus;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) elektroninių ryšių paslaugos ir tinklai kitose valstybėse gali būti teikiami įvairiomis formomis, priklausomai nuo keleto veiksnių, tokių kaip teikiamo tinklo ar paslaugų rūšis, reikalingos fizinės infrastruktūros mastas arba skirtingose valstybėse narėse turimų abonentų skaičius. Apie ketinimą teikti elektroninių ryšių paslaugas kitoje valstybėje ar eksploatuoti elektroninių ryšių tinklą daugiau negu vienoje valstybėje narėje galima spręsti iš veiksmų, tokių kaip derybos dėl susitarimų gauti prieigą prie tinklų konkrečioje valstybėje narėje arba vykdyti rinkodarą interneto svetainėje valstybės narės, kurioje siekiama vykdyti veiklą, kalba;

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) nepriklausomai nuo to, ar operatorius pasirenka kitoje valstybėje eksploatuoti elektroninių ryšių tinklus ar teikti elektroninių ryšių paslaugas, Europos elektroninių ryšių teikėjui taikoma reguliavimo tvarka turėtų būti neutrali komercinių sprendimų, susijusių su funkcijų ir veiklos organizavimu valstybėse narėse, atžvilgiu. Todėl, nepriklausomai nuo įmonės organizacinės struktūros, Europos elektroninių ryšių teikėjo buveinės valstybe nare turėtų būti laikoma valstybė narė, kurioje priimami strateginiai sprendimai dėl elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų teikimo;

Išbraukta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) vienas ES leidimas turėtų būti grindžiamas bendruoju leidimu, išduotu buveinės valstybėje narėje. Jam neturėtų būti taikomi reikalavimai, kurie jau taikomi pagal galiojančius nacionalinius įstatymus, kuriais elektroninių ryšių sektorius konkrečiai nereglamentuojamas. Be to, Europos elektroninių ryšių teikėjams turėtų būti taikomos ir šio reglamento bei Reglamento (ES) Nr. 531/2012 nuostatos;

Išbraukta.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) dauguma šiam konkrečiam sektoriui taikomų sąlygų, pavyzdžiui, dėl prieigos prie tinklų arba tinklų saugumo ir vientisumo arba dėl prieigos prie skubios pagalbos iškvietimo tarnybų, yra glaudžiai susijusios su vieta, kurioje yra toks tinklas arba kurioje teikiama paslauga. Todėl Europos elektroninių ryšių teikėjui gali būti taikomos valstybėse narėse, kuriose jis veikia, taisyklės, jei šiame reglamente nenumatyta kitaip;

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) būtina užtikrinti, kad panašiomis aplinkybėmis skirtingos valstybės narės nediskriminuotų nė vieno Europos elektroninių ryšių teikėjo, ir kad bendrojoje rinkoje būtų taikoma nuosekli reguliavimo praktika, ypač į Direktyvos 2002/21/EB 15 ar 16 straipsnių bei Direktyvos 2002/19/EB 5 ar 8 straipsnių taikymo sritį patenkančių priemonių atveju. Todėl Europos elektroninių ryšių teikėjams turėtų būti užtikrinta, kad objektyviai lygiavertėse situacijose skirtingos valstybės narės taikytų vienodas sąlygas, kad daugelyje teritorijų būtų galima vykdyti labiau integruotą veiklą. Be to, tokiais atvejais Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyta konkreti sprendimų dėl taisomųjų priemonių projektų peržiūros tvarka, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 7a straipsnyje, kad Europos elektroninių ryšių teikėjams skirtingose valstybėse narėse nebūtų nepagrįstai taikomi skirtingi įpareigojimai;

(15) vienodo požiūrio principas yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kuris šiuo metu įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsniuose. Iš nusistovėjusios teismo praktikos aišku, kad pagal šį principą reikalaujama, kad panašios situacijos neturi būti nagrinėjamos skirtingu būdu ir kad skirtingos situacijos neturi būti nagrinėjamos tokiu pačiu būdu, išskyrus atvejus, kai toks nagrinėjimas yra objektyviai pagrįstas. Būtina užtikrinti, kad panašiomis aplinkybėmis skirtingos valstybės narės nediskriminuotų nė vieno elektroninių ryšių teikėjo, ir kad bendrojoje rinkoje būtų taikoma nuosekli reguliavimo praktika, ypač į Direktyvos 2002/21/EB 15 ar 16 straipsnių bei Direktyvos 2002/19/EB 5 ar 8 straipsnių taikymo sritį patenkančių priemonių atveju;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) reguliavimo ir priežiūros įgaliojimai turėtų būti paskirstyti tarp Europos elektroninių ryšių teikėjų buveinės ir bet kurios priimančiosios valstybės narės siekiant sumažinti kliūtis patekti į rinką ir kartu užtikrinti, kad šiems teikėjams taikomos elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikimo sąlygos būtų tinkamai vykdomos. Kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija turėtų prižiūrėti, kaip jos teritorijoje laikomasi pagal Sąjungos teisę taikomų sąlygų, įskaitant sankcijas ir laikinąsias priemones, tačiau tik buveinės valstybės narės nacionalinė reguliavimo institucija turėtų turėti teisę laikinai sustabdyti arba panaikinti Europos elektroninių ryšių teikėjo teises teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas visoje Sąjungoje ar jos dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) radijo dažnių spektras – viešoji gėrybė ir vienas iš Sąjungos judriojo, belaidžio plačiajuosčio ir palydovinio ryšio bendrosios rinkos gyvybiškai svarbių išteklių. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį prisidedama prie Europos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir sudarant galimybę Sąjungai turėti patį sparčiausią ir didžiausio pajėgumo plačiajuostį ryšį. Tačiau Sąjunga atsilieka nuo kitų svarbiausių pasaulio regionų – nuo Šiaurės Amerikos, Afrikos ir dalies Azijos – naujausios kartos belaidžio plačiajuosčio ryšio technologijų, kurių reikia norint pasiekti tuos politikos tikslus, išsivystymo ir skvarbos srityse. Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir prieigos prie 800 MHz dažnių juostos belaidžiam plačiajuosčiui ryšiui užtikrinimas, kur daugiau nei pusė valstybių narių prašo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 243/2012 dėl radijo spektro politikos programoje23 nustatyto termino įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro politikos programos galiojimo laikotarpiu. Sąjungos priemonių, kuriomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 676/2002/EB24 buvo siekiama suderinti radijo spektro prieinamumo ir jo veiksmingo naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, nepakako, kad ši problema būtų išspręsta;

(17) radijo dažnių spektras – baigtinė viešoji gėrybė, labai svarbi įvairioms socialinėms, kultūrinėms ir ekonominėms Sąjungos judriojo, belaidžio plačiajuosčio, televizijos ir palydovinio ryšio bendrosios rinkos vertybėms įtvirtinti. Radijo spektro politika Sąjungoje turėtų stiprinti saviraiškos laisvę, įskaitant laisvę reikšti nuomonę, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas nepaisant valstybių sienų, taip pat ir žiniasklaidos laisvę ir įvairovę. Plėtojant belaidį plačiajuostį ryšį prisidedama prie Europos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo, visų pirma prie tikslo užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Sąjungos piliečiai turėtų prieigą prie bent 30 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio, ir sudarant galimybę Sąjungai turėti patį sparčiausią ir didžiausio pajėgumo plačiajuostį ryšį. Tačiau nors kai kuriose Sąjungos srityse pasiekta itin didelė pažanga, tiek siekiant Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų, tiek pasauliniu lygiu, kitose srityse jaučiamas atsilikimas. Iš dalies tokia padėtis susidarė visų pirma dėl Sąjungos proceso, kuriuo turimą spektrą siekiama pritaikyti prie sparčiojo belaidžio plačiajuosčio ryšio prieigos, fragmentacijos, dėl kurios tampa sunkiau Sąjungos lygmeniu siekti tų politikos tikslų. Nevienodas leidimų išdavimo procesas ir prieigos prie 800 MHz dažnių juostos belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui užtikrinimas, kur daugiau nei pusei valstybių narių Komisija leido taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 243/2012 dėl radijo spektro politikos programos nustatyto termino įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis veiksmų, net ir dabartinės radijo spektro politikos programos galiojimo laikotarpiu. Tokia padėtis rodo, kad Komisija savo įgaliojimais turėtų naudotis geriau, nes tai yra esminė sąžiningo Sąjungos priemonių įgyvendinimo ir tvirto valstybių narių bendradarbiavimo sąlyga. Komisija turėtų dėti visas pastangas, kad įgyvendintų jau priimtas Sąjungos priemones, kuriomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 676/2002/EB siekiama suderinti radijo spektro prieinamumo ir jo veiksmingo naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui sąlygas, ir kurios pačios savaime turėtų padėti iš esmės išspręsti šią problemą;

__________________

__________________

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21).

23 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 2002 4 24, p.1).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 2002 4 24, p.1).

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) prekyba belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintu radijo spektru ir jo licencijavimas padeda užtikrinti didesnį lankstumą ir sudaro sąlygas veiksmingiau paskirstyti spektro išteklius. Todėl tokią prekybą ir licencijavimą reikėtų toliau lengvinti ir skatinti bei užtikrinti, kad visos naudojimo teisės, įskaitant jau suteiktas naudojimo teises, būtų pakankamai ilgos trukmės;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos bendroji rinka tampa nenuosekli ir susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti sukurtos nevienodos prieigos prie tokių paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose valstybėse narėse įsteigtų įmonių konkurencijai, neskatinamos investicijos į pažangesnius tinklus ir technologijas ir novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu piliečiams ir įmonėms nesuteikiama universalių integruotų aukštos kokybės paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio operatoriai nepasiekia didesnio efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, susijusiais su tam tikrais radijo dažnių spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti visą Sąjungą apimančias pažangias belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. Kartu valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais;

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos bendroji rinka tampa nenuosekli ir susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti sukurtos nevienodos prieigos prie tokių paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose valstybėse narėse įsteigtų įmonių konkurencijai, neskatinamos investicijos į pažangesnius tinklus ir technologijas ir novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu piliečiams ir įmonėms nesuteikiama universalių integruotų aukštos kokybės paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio operatoriai nepasiekia didesnio efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, susijusiais su tam tikrais radijo dažnių spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti visą Sąjungą apimančias pažangias belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. Kartu reikalinga lanksti galimybė atsižvelgti į konkrečius nacionalinius reikalavimus, o valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais arba siekiant visuotinės svarbos tikslų, tokių kaip kalbų bei kultūrų įvairovės ir žiniasklaidos pliuralizmo užtikrinimas;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) elektroninių ryšių teikėjai, įskaitant judriojo ryšio operatorius ar tokių operatorių konsorciumus, turėtų galėti bendrai organizuoti didelės Sąjungos teritorijos dalies veiksmingą ir prieinamą aprėptį siekiant ilgalaikės naudos galutiniams paslaugų gavėjams, todėl keliose valstybėse narėse radijo spektrą turėtų naudoti panašiomis sąlygomis, taikant panašias procedūras, kainas, trukmę suderintose dažnių juostose, taip pat turėti papildomus radijo spektro paketus, tokius kaip žemesnių ir aukštesnių dažnių derinys, kad būtų padengtos tankiai ir ne taip tankiai apgyvendintos vietovės. Iniciatyvomis, kuriomis užtikrinamas geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, taip pat būtų padidintas investicijų į tinklą aplinkos nuspėjamumas. Toks nuspėjamumas būtų labai naudingas formuojant aiškią politiką, kuria siekiama ilgalaikio radijo spektro naudojimo teisių galiojimo nepažeidžiant tokių teisių neapibrėžto pobūdžio kai kuriose valstybėse narėse, ir, savo ruožtu, būtų susijęs su aiškiomis viso ar dalies radijo spektro, kuris naudojamas suteikus tokias individualias naudojimo teises, perdavimo, nuomojimo ar dalijimosi taisyklėmis;

(19) elektroninių ryšių teikėjai turėtų galėti organizuoti didelės Sąjungos teritorijos dalies veiksmingą, technologiniu požiūriu modernią, pažangią ir prieinamą aprėptį siekiant ilgalaikės naudos galutiniams paslaugų gavėjams, todėl keliose valstybėse narėse radijo spektrą turėtų naudoti panašiomis sąlygomis, taikant panašias procedūras, kainas, trukmę suderintose dažnių juostose, taip pat turėti papildomus radijo spektro paketus, tokius kaip žemesnių ir aukštesnių dažnių derinys, kad būtų padengtos tankiai ir ne taip tankiai apgyvendintos vietovės. Iniciatyvomis, kuriomis užtikrinamas geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, taip pat būtų padidintas investicijų į tinklą aplinkos nuspėjamumas. Toks nuspėjamumas būtų labai naudingas formuojant aiškią politiką, kuria siekiama ilgalaikio radijo spektro naudojimo teisių galiojimo nepažeidžiant tokių teisių neapibrėžto pobūdžio kai kuriose valstybėse narėse, ir, savo ruožtu, būtų susijęs su patobulintomis viso ar dalies radijo spektro, kuris naudojamas suteikus tokias individualias naudojimo teises, perdavimo, nuomojimo ar dalijimosi taisyklėmis;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) reikia geriau koordinuoti naudojimąsi radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių nuoseklumą bent juostose, kurios suderintos belaidžiam fiksuotajam, nešiojamųjų įrenginių ir judriajam plačiajuosčiam ryšiui. Šios juostos apima juostas, kurios Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU) nustatytos naudoti pažangiosioms tarptautinio judriojo ryšio (IMT) sistemoms, taip pat juostas, naudojamas radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje gali būti suderintos naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta Radijo spektro politikos programos 3 straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d. priimtoje Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kaip antai artimoje ateityje – 700 MHz, 1,5 GHz ir 3,8–4,2 GHz juostoms;

(20) reikia geriau koordinuot naudojimąsi radijo spektru ir gerinti naudojimosi teisių nuoseklumą. Šios juostos apima juostas, kurios Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU) nustatytos naudoti pažangiosioms tarptautinio judriojo ryšio (IMT) sistemoms, taip pat juostas, naudojamas radijo ryšio vietiniams tinklams (RLAN), kaip antai 2,4 GHz ir 5 GHz. Šią nuostatą reikėtų taikyti ir juostoms, kurios ateityje gali būti suderintos naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kaip numatyta Radijo spektro politikos programos 3 straipsnio b dalyje ir 2013 m. birželio 13 d. priimtoje Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonėje dėl Europos strateginių uždavinių spręsti didėjančią radijo spektro paklausą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Įvertinant nemažą visuomeninį, kultūrinį, socialinį ir ekonominį sprendimų dėl spektro poveikį, priimant šiuos sprendimus turėtų būti deramai atsižvelgiama į Direktyvos 2002/21/EB 8a straipsnyje paminėtus motyvus, o prireikus – ir į tos direktyvos 9 straipsnio 4 dalyje paminėtus visuotinės svarbos tikslus;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) dėl kitų svarbiausių esminių sąlygų, kurias galima susieti su radijo spektro naudojimo belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui teisėmis, pasakytina, kad šiame reglamente nustatytus reguliavimo principus ir kriterijus plačiau taikyti atskirose valstybėse narėse padėtų koordinavimo mechanizmas, kurį taikant Komisija ir kitų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje valstybėje narėje, o Komisija turėtų galimybę atsižvelgti į valstybių narių nuomones, kad nebūtų įgyvendinami siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka Sąjungos teisės aktų;

(24) Sąjungos reguliavimo sistemoje nustatytus reguliavimo principus ir kriterijus plačiau taikyti atskirose valstybėse narėse padėtų koordinavimo mechanizmas, kurį taikant Komisija ir kitų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galimybę iš anksto pateikti pastabas dėl naudojimosi teisių suteikimo tam tikroje valstybėje narėje, o Komisija turėtų galimybę atsižvelgti į valstybių narių nuomones, kad nebūtų įgyvendinami siūlymai, kurie, kaip paaiškėja, neatitinka Sąjungos teisės aktų;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui sparčiai auga, reikėtų skatinti alternatyvios prieigos prie plačiajuosčio ryšio sprendimus, kuriuos taikant spektras naudojamas efektyviai. Tokie sprendimai apima mažos galios trumpo veikimo nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio tinklo (RLAN, vadinamojo „WiFi“) viešosios interneto prieigos taškus (angl. hotspots), taip pat nedidelių mažos galios korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus;

(25) atsižvelgiant į tai, kad radijo spektro poreikis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui sparčiai auga, reikėtų remti alternatyvios prieigos prie plačiajuosčio ryšio sprendimus, kuriuos taikant spektras naudojamas efektyviai, o ne užkirsti jiems kelią. Šiuo metu tokie sprendimai, be kita ko, apima mažos galios trumpo veikimo nuotolio belaidės prieigos sistemas, kaip antai vadinamuosius radijo ryšio vietinio tinklo (RLAN) viešosios interneto prieigos taškus (angl. hotspots), taip pat nedidelių mažos galios korinio ryšio prieigos taškų (vadinamųjų femto-, piko- ar metroląstelių) tinklus. Turėtų būti skatinama lanksti spektro prieiga, taip pat ir be licencijos, ir kitos pažangios technologijos bei naudojimosi spektru būdai ir tam sudarytos sąlygos;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl nacionalinio radijo spektro valdymo nebūtų trukdoma kitoms valstybėms narėms naudotis radijo spektru, kuriuo naudotis jos turi teisę, ar laikytis įsipareigojimų, susijusių su juostomis, kurių naudojimas suderintas Sąjungos lygmeniu. Remiantis esama RSPG veikla, reikia koordinavimo mechanizmo siekiant užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė galėtų tinkamai naudotis radijo spektru ir kad koordinavimo priemonės būtų nuoseklios ir būtų užtikrinamas jų įgyvendinimas;

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) iš patirties įgyvendinant Sąjungos reguliavimo sistemą matyti, kad taikant dabar galiojančias nuostatas, kuriomis reikalaujama nuosekliai taikyti reguliavimo priemones ir kartu siekti tikslo skatinti vidaus rinkos plėtrą, nebuvo sukurtos pakankamos paskatos projektuoti prieigos produktus, visų pirma susijusius su fiksuotojo ryšio tinklais, remiantis suderintais standartais ir procesais. Vykdant veiklą įvairiose valstybėse narėse operatoriams sunku tinkamame tinkle rasti tinkamos kokybės ir tinkamo paslaugos sąveikumo lygio prieigos produktų, o kai tokių produktų yra, jų techninės savybės skiriasi. Dėl to didėja sąnaudos ir tai kliudo teikti tarpvalstybines paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) bendrosios elektroninių ryšių rinkos integraciją būtų galima paspartinti nustačius sistemą, pagal kurią, remiantis svarbiausiais parametrais ir minimaliomis charakteristikomis, būtų apibrėžti tam tikri svarbiausi Europos virtualūs produktai, kurie yra itin svarbūs elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, kad šie galėtų teikti tarpvalstybines paslaugas, ir priimta visos Europos strategija atsižvelgiant į tai, kad vis labiau informacija visuotinai perduodama internetu;

Išbraukta.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) turėtų būti sprendžiami su įvairiais virtualiais produktais susijusių veiklos poreikių klausimai. Jei didelę įtaką rinkoje turintis operatorius pagal Pagrindų direktyvą ir Prieigos direktyvą buvo įpareigotas teikti prieigą reguliuojamomis sąlygomis konkrečiuose savo tinklo prieigos taškuose, turėtų būti teikiami Europos virtualūs plačiajuosčio ryšio prieigos produktai. Pirma, kai būtina ir proporcinga remiantis rinkos tyrimu, galimybę veiksmingai patekti į kitos valstybės rinką turėtų palengvinti suderinti produktai, kurie tarpvalstybinių paslaugų teikėjams suteiktų pradinę galimybę nedelsiant teikti nuspėjamos ir pakankamos kokybės paslaugas savo galutiniams vartotojams, įskaitant paslaugas verslo klientams, turintiems veiklos padalinius įvairiose valstybėse narėse. Šie suderinti produktai turėtų būti teikiami pakankamą laikotarpį, kad norintys gauti prieigą subjektai ir teikėjai galėtų planuoti vidutinio ir ilgojo laikotarpio investicijas;

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) antra, modernūs virtualūs prieigos produktai, į kuriuos norintys gauti prieigą subjektai turi daugiau investuoti ir kurie užtikrina didesnes valdymo ir diferencijavimo galimybes, visų pirma teikiant prieigą labiau vietiniu lygmeniu, yra labai svarbūs siekiant visoje vidaus rinkoje sudaryti tvarios konkurencijos sąlygas. Todėl šie svarbiausi naujos kartos prieigos (NKP) tinklų didmeninės prieigos produktai taip pat turėtų būti suderinti siekiant palengvinti tarpvalstybines investicijas. Tokių virtualių plačiajuosčio ryšio prieigos produktų funkcijos turėtų būti lygiavertės fizinio atsiejimo funkcijoms, kad nacionalinės reguliavimo institucijos, vertindamos proporcingumą pagal Direktyvą 2002/19/EB, galėtų svarstyti įvairesnes galimas didmeninės rinkos taisomąsias priemones;

Išbraukta.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) trečia, reikia suderinti ir nuomojamųjų linijų išplėstinės sąsajos baigiamųjų segmentų didmeninės prieigos produktus, kad reikliausiems verslo paslaugų gavėjams būtų galima teikti ypatingos svarbos ryšių paslaugas tarptautiniu mastu;

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a) siekiant užtikrinti nenutrūkstamų paslaugų teikimą tarpvalstybinėms ir daugianacionalinėms bendrovėms visoje Europos Sąjungoje, reikia suderinti aukštos kokybės didmeniniams produktams, naudojamiems teikiant verslo paslaugas, taikomas sąlygas. Toks suderinimas galėtų atlikti svarbų vaidmenį didinant ES verslo konkurencingumą, nes sumažėtų ryšių išlaidos;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien IP tinklų, programų, kurios grindžiamos prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų IP grindžiamų užtikrintos paslaugos kokybės prisijungimo produktų, kurie užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, o tai stabdo technologines inovacijas. Be to, dėl tokios padėties negalima plačiau pasinaudoti pranašumais, susijusiais su IP grindžiamų tinklų valdymu ir užtikrinto kokybės lygio prisijungimo produktų teikimu, visų pirma geresniu saugumu, patikimumu ir lankstumu, ekonominiu efektyvumu ir spartesniu pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo operatoriams, paslaugų teikėjams ir galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl reikia suderintos šių produktų projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, kryžminio tiekimo galimybę susijusioms elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Išbraukta.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) į Europos virtualius plačiajuosčio ryšio prieigos produktus, nustatytus pagal šį reglamentą, turėtų atsižvelgti nacionalinės reguliavimo institucijos, vertindamos, kokios prieigos taisomosios priemonės yra tinkamiausios operatorių, kurie, kaip nustatyta, turi didelę įtaką rinkoje, tinklams, kartu siekiant išvengti pernelyg didelio reguliavimo nereikalingai dauginant didmeninės prieigos produktus, nustatomus remiantis rinkos tyrimu ar kitomis sąlygomis. Visų pirma, vien todėl, kad nustatomi Europos virtualios prieigos produktai, neturėtų padidėti tam tikram operatoriui nustatomų reguliuojamų prieigos produktų skaičius. Be to, priėmus šį reglamentą nacionalinės reguliavimo institucijos turės įvertinti, ar vietoje taikomų didmeninės prieigos taisomųjų priemonių turėtų būti nustatytas Europos virtualios plačiajuosčio ryšio prieigos produktas, ir įvertinti, ar tinkama nustatyti Europos virtualios plačiajuosčio ryšio prieigos produktą atsižvelgiant į būsimus rinkos tyrimus, kai jos nustato, kad yra didelė įtaka rinkoje, tačiau tai neturėtų daryti poveikio jų pareigai nustatyti tinkamiausią ir proporcingą taisomąją priemonę atsižvelgiant į nustatytą konkurencijos problemą pagal Direktyvos 2002/21/EB 16 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) kad reguliavimas būtų nuspėjamas, rengiant teisės aktus reikia atsižvelgti ir į svarbiausius pagal galiojančią teisinę sistemą besiformuojančios sprendimų priėmimo praktikos elementus, turinčius poveikio sąlygoms, kuriomis didmeninės prieigos produktai, įskaitant Europos virtualius plačiajuosčio ryšio prieigos produktus, teikiami NKP tinkluose. Tai turėtų apimti nuostatas, kurios atspindėtų, kiek didmeninės prieigos rinkų tyrimui ir visų pirma ar reikia reguliuoti tokios prieigos prie NKP tinklų kainas, yra svarbus alternatyvių fiksuotojo ir belaidžio ryšio infrastruktūrų konkurencinio spaudimo, veiksmingos nediskriminacinės prieigos garantijų ir esamo konkurencijos lygio pagal kainą, pasirinkimą ir kokybę mažmeninėje rinkoje santykis. Pastarasis dalykas galiausiai lemia naudą galutiniams paslaugų gavėjams. Pvz., atlikdamos vertinimą konkrečiu atveju pagal Direktyvos 2002/21/EB 16 straipsnį ir nedarydamos poveikio didelės įtakos rinkoje vertinimui ir ES konkurencijos taisyklių taikymui, nacionalinės reguliavimo institucijos gali manyti, kad kai yra du fiksuotojo ryšio NKP tinklai, rinkos sąlygos yra pakankamai konkurencingos, kad būtų skatinamas tinklų modernizavimas ir siekiama teikti itin didelės spartos ryšio paslaugas, o tai yra vienas iš svarbių konkurencijos mažmeninėje rinkoje parametrų;

Išbraukta.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) konkretaus sektoriaus galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių nacionalinio įgyvendinimo skirtumai sukuria nemažas kliūtis bendrajai skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad išauga elektroninių ryšių visuomenei teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas valstybėse narėse, taisyklių laikymosi sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse narėse suteikiamo apsaugos lygio pakertamas galutinių paslaugų gavėjų pasitikėjimas ir tai neskatina jų elektroninių ryšių paslaugų įsigyti užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, būtina pakeisti esamas skirtingas nacionalines teisines priemones vienu visiškai suderintu konkretaus sektoriaus taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas bendras aukštas galutinių paslaugų gavėjų apsaugos lygis. Toks visiškas teisinių nuostatų suderinimas neturėtų trukdyti elektroninių ryšių visuomenei teikėjams siūlyti galutiniams paslaugų gavėjams sutartines sąlygas, kuriomis numatoma kur kas didesnė apsauga;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) šiuo reglamentu suderinamos tik tam tikros konkretaus sektoriaus taisyklės, todėl juo neturėtų būti pažeidžiamos Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo nacionalinės teisės aktais nustatytos bendros vartotojų apsaugos taisyklės;

(41) šiuo reglamentu neturėtų būti pažeidžiamos Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo nacionalinės teisės aktais nustatytos bendrosios vartotojų apsaugos taisyklės;

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių nuostatose daroma nuoroda į galutinius paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir kitoms galutinių paslaugų gavėjų kategorijoms, visų pirma labai mažoms įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) išlieka labai dideli ir fiksuotojo, ir judriojo ryšio skambučių ir SMS žinučių savojoje šalyje ir tų, kurie užbaigiami kitoje valstybėje narėje, kainų skirtumai. Nors yra didelių svyravimų, lyginant skirtingas šalis, operatorius ir tarifų paketus, taip pat judriojo ryšio ir fiksuotojo ryšio paslaugas, tai ir toliau turi poveikį labiau pažeidžiamoms klientų grupėms ir sudaro kliūtis palaikyti nenutrūkstamus ryšius visoje Sąjungoje. Tai nutinka nepaisant smarkiai sumažintų ir apskritai suvienodintų skambučių užbaigimo kainų skirtingose valstybėse narėse ir žemų kainų tranzito rinkose. Be to, perėjus prie vien IP grindžiamos elektroninių ryšių aplinkos ilgainiui turėtų dar labiau sumažėti kainos. Todėl bet kokie reikšmingi savojoje šalyje teikiamo fiksuotojo tarpmiestinio ryšio (t. y. kitokio ryšio nei ryšys vienoje vietovėje, nustatytoje pagal geografinės zonos kodą nacionaliniame numeracijos plane), ir fiksuotojo ryšio, kuris baigiasi kitoje valstybėje narėje, mažmeninių tarifų skirtumai turėtų būti pateisinami remiantis objektyviais kriterijais. Tarptautinių judriojo ryšio paslaugų mažmeniniai tarifai neturėtų viršyti reguliuojamiems tarptinklinio ryšio skambučiams ir SMS žinutėms taikomo Europos skambučių tarifo ir Europos SMS tarifo, atitinkamai numatytų Reglamente (ES) Nr. 531/2012, išskyrus tuos atvejus, kai tai pateisinama remiantis objektyviais kriterijais. Į tokius kriterijus gali būti įtrauktos papildomos sąnaudos ir pagrįsta susijusi marža. Kiti objektyvūs veiksniai gali būti susijusios kainos elastingumo skirtumai ir galimybės visiems galutiniams paslaugų gavėjams lengvai pasinaudoti elektroninių ryšių visuomenei teikėjų, kurie tarpvalstybinių ryšių paslaugas Sąjungoje siūlo be papildomo mokesčio ar už nedidelį papildomą mokestį, siūlomais alternatyviais tarifais arba informacinės visuomenės paslaugomis, kurios turi panašių funkcijų, jeigu paslaugų teikėjai aktyviai informuoja galutinių paslaugų gavėjus apie tokias alternatyvas;

Išbraukta.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) per pastaruosius dešimtmečius internetas tapo atvira inovacijų platforma, kuri yra lengvai prieinama galutiniams paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų programų teikėjams bei interneto paslaugų teikėjams. Esama reguliavimo sistema siekiama didinti galutinių paslaugų gavėjų galimybes prieiti prie informacijos ir ją skleisti, bei naudoti savo pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo rinkos veikimo Europos Sąjungoje vertinant vartotojo požiūriu rezultatai atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros taikomosios programos. Dėl šių tendencijų reikalingos aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, kad būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir išvengti bendrosios rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių narių taikomų priemonių;

(45) per pastaruosius dešimtmečius internetas tapo atvira inovacijų platforma, kuri yra lengvai prieinama paslaugų gavėjams, turinio ir taikomųjų programų teikėjams bei interneto paslaugų teikėjams. Tinklo neutralumo principas atvirame internete reiškia, kad visi interneto srautai turėtų būti vertinami vienodai, jų nediskriminuojant, neribojant ir netrukdant, nepriklausomai nuo jų siuntėjo, gavėjo, tipo, turinio, įrenginio, paslaugos arba taikomosios programos. Kaip nurodyta 2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo (Procedūra: 2011/2866), atviras interneto pobūdis yra pagrindinė konkurencingumo, ekonominio augimo, socialinio vystymosi ir inovacijų paskata, lėmusi įspūdingo lygio taikomųjų internetinių programų, turinio ir paslaugų plėtros laimėjimus, taigi ir išaugusią turinio ir paslaugų pasiūlą ir paklausą, o internetas yra nepaprastai svarbus laisvo žinių, idėjų ir informacijos judėjimo katalizatorius, įskaitant tas šalis, kuriose prieiga prie nepriklausomos žiniasklaidos ribojama. Esama reguliavimo sistema siekiama didinti paslaugų gavėjų galimybes prieiti prie informacijos ir ją skleisti, bei naudoti savo pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas. Tačiau 2012 m. gegužės mėn. paskelbtos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ataskaitos dėl duomenų srautų valdymo praktikos ir 2012 m. gruodžio mėn. paskelbto Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros užsakyto, tyrimo dėl interneto prieigos ir teikimo rinkos veikimo Europos Sąjungoje vertinant vartotojo požiūriu rezultatai atskleidė, kad nemažos galutinių paslaugų gavėjų dalies atžvilgiu taikoma tokia duomenų srautų valdymo tvarka, kuria blokuojamos arba sulėtinamos tam tikros taikomosios programos. Dėl šių tendencijų reikalingos aiškios Sąjungos lygmens taisyklės, kad būtų galima išlaikyti internetą atvirą ir išvengti bendrosios rinkos suskaidymo dėl atskirų valstybių narių taikomų priemonių;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) galutiniai paslaugų gavėjai gali turėti laisvą prieigą prie informacijos ir teisėto turinio, gali juos skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo reglamentu nustatomos bet kokių šios laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti Sąjungos teisės aktai, įskaitant autorių teisių taisykles ir Direktyvą 2000/31/EB;

(46) paslaugų gavėjai gali turėti laisvą prieigą prie informacijos ir turinio, gali juos skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas tik jei laikosi Sąjungos ir su jais suderintų nacionalinės teisės aktų. Šiuo reglamentu nustatomos bet kokių šios laisvės apribojimų, kuriuos gali taikyti elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, ribos, tačiau juo nepažeidžiami kiti Sąjungos teisės aktai;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti konkretaus turinio, taikomųjų programų arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei neviršijamos sutartyje numatytos duomenų kiekio ir interneto prieigos paslaugų spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo priemonių. Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, proporcingos ir nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją skleisti. Tinklo perkrovos poveikio mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete interneto prieigos teikėjai neturėtų blokuoti, sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti konkretaus turinio, taikomųjų programų arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei neviršijamos sutartyje numatytos duomenų kiekio ir interneto prieigos paslaugų spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo priemonių. Tokios priemonės turėtų būti techniškai būtinos, skaidrios, proporcingos ir nediskriminuojančios. Turėtų būti leidžiama mažinti tinklo perkrovą, su sąlyga, kad tinklo perkrova tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti galimybę reikalauti, kad paslaugų teikėjas įrodytų, jog vienodas srauto vertinimas būtų gerokai neefektyvesnis.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47a) šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių);

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų būti laikomi suderinamais su atviro interneto principu tik jei galutiniai paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria informacija apie sąlygas ir tokio pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų sudaryti galimybes elektroninių ryšių visuomenei teikėjams geriau pritaikyti tinklo pajėgumą laukiamam duomenų kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti apie galimybę nuolat stebėti savo sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų būti laikomi suderinamais su atviro interneto principu tik jei paslaugų gavėjai, remdamiesi aiškia, skaidria ir tikslia informacija apie sąlygas ir tokio pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų sudaryti galimybes interneto prieigos paslaugų teikėjams geriau pritaikyti tinklo pajėgumą laukiamam duomenų kiekiui. Itin svarbu, kad paslaugų gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti apie galimybę nuolat stebėti savo sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49) galutiniai paslaugų gavėjai nori paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms reikalinga elektroninių ryšių visuomenei teikėjų arba turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teikėjų siūloma didesnio lygio užtikrinta paslaugų kokybė. Tokios paslaugos inter alia gali apimti transliacijas naudojant interneto protokolą (IP-TV), vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos priežiūros taikomąsias programas. Todėl galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės paslaugų kokybės specializuotų paslaugų teikimo su elektroninių ryšių visuomenei teikėjais arba su turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teikėjais;

(49) turėtų būti įmanoma patenkinti paslaugų gavėjų paslaugų ir taikomųjų programų, kurioms reikalinga didesnio lygio užtikrinta paslaugų kokybė, poreikį. Tokios paslaugos, inter alia, gali apimti transliacijas, vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos priežiūros taikomąsias programas. Todėl paslaugų gavėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis dėl aukštesnės paslaugų kokybės specializuotų paslaugų teikimo su interneto prieigos paslaugų teikėjais, elektroninių ryšių visuomenei teikėjais arba su turinio, taikomųjų programų ar paslaugų teikėjais. Jei tokios sutartys sudaromos su interneto prieigos teikėju, paslaugų teikėjas turėtų užtikrinti, kad dėl aukštesnės kokybės paslaugų teikimo gerokai nenukentėtų bendra interneto prieigos kokybė. Be to, duomenų srautų valdymo priemonių nereikėtų taikyti taip, kad būtų diskriminuojamos tarpusavyje konkuruojančios paslaugos;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo lygį duomenų srautui, kuris nėra toks skubus. Tam, kad būtų teikiamos specializuotos paslaugos, reikia, kad turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai galėtų susitarti su elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas paslaugas, tokias kaip kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu tokiais susitarimais elektroninių ryšių visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės geriau subalansuoti duomenų srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais susitarimais iš esmės nepabloginama bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo lygį duomenų srautui, kuris nėra toks skubus. Tam, kad būtų teikiamos tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, kompiuterių sujungimas (M2M), taip pat gali prireikti, kad turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai galėtų susitarti su elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių lanksčių paslaugų kokybės lygių. Todėl turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių teikėjai turėtų turėti teisę toliau laisvai sudaryti sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais susitarimais nepabloginama bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos atlieka labai svarbias funkcijas, kad galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų pasinaudoti šia prieigos prie atviro interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prisiimti stebėjimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir užtikrinti, kad elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto prieigos paslaugomis, kurių nepablogina specializuotos paslaugos, būtų galima naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. Vertindamos galimą bendrą interneto prieigos paslaugų pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, interneto prieigos paslaugų veikimą, palyginti su specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, kaip ją supranta galutiniai paslaugų gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems elektroninių ryšių visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus, jei to reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos atlieka labai svarbias funkcijas, kad paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų pasinaudoti šia prieigos prie atviro interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prisiimti stebėjimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir užtikrinti, kad interneto prieigos paslaugų teikėjai, kiti elektroninių ryšių teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai jų laikytųsi ir kad aukštos kokybės interneto prieigos paslaugomis, kurių nepablogina specializuotos paslaugos, būtų galima naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. Vertindamos galimą bendrą interneto prieigos paslaugų pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, interneto prieigos paslaugų veikimą, palyginti su aukštesnės kokybės paslaugomis, ir į kokybę, kaip ją supranta paslaugų gavėjai. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų parengti skundų nagrinėjimo procedūras, taip numatydamos veiksmingus ir lengvai prieinamus teisių gynimo būdus naudotojams, ir joms turėtų būti suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems interneto prieigos paslaugų teikėjams, kitiems elektroninių ryšių teikėjams ir kitiems paslaugų teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus, jei to reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52) priemonėmis, kuriomis užtikrinamas didesnis kainų, tarifų ir sąlygų skaidrumas ir palyginamumas, ir paslaugų kokybės parametrais, įskaitant tuos, kurie taikomi teikiant interneto prieigos paslaugas, turėtų būti padidintos galutinių paslaugų gavėjų galimybės optimizuoti teikėjų pasirinkimą ir taip visapusiškai pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda;

(52) priemonėmis, kuriomis užtikrinamas didesnis kainų, tarifų ir sąlygų skaidrumas ir palyginamumas, ir paslaugų kokybės parametrais, įskaitant tuos, kurie taikomi teikiant interneto prieigos paslaugas, turėtų būti padidintos galutinių paslaugų gavėjų galimybės optimizuoti teikėjų pasirinkimą ir taip visapusiškai pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda; Bet kokia savanoriška interaktyvioms palyginimo svetainėms taikoma sertifikavimo schema, vadovai arba panašios priemonės turėtų būti nepriklausomos nuo elektroninių ryšių teikėjų, šių priemonių kalba turėtų būti paprasta ir aiški, joms naudojama informacija – išsami ir aktuali, o metodika – skaidri, jos turėtų būti patikimos ir prieinamos pagal žiniatinklio turinio prieinamumo gairių 2.0 redakciją ir joms turėtų būti taikoma veiksminga skundų nagrinėjimo procedūra;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53) galutiniai paslaugų gavėjai turėtų būti tinkamai informuojami apie siūlomos paslaugos kainą ir jos rūšį prieš įsigyjant paslaugą. Ši informacija taip pat turėtų būti pateikiama prieš pat sujungiant skambutį, kai skambučiui konkrečiu numeriu ar į konkrečią tarnybą taikomos ypatingos kainų nustatymo sąlygos, pavyzdžiui, skambučius į padidinto tarifo paslaugų tarnybas, kuriems dažnai taikoma speciali kaina. Jei toks įpareigojimas yra neproporcingas atsižvelgiant į informacijos apie tarifus trukmę ir išlaidas, kuriuos patiria paslaugų teikėjas, palyginti su vidutine skambučio trukme ir išlaidų rizika, kuri kyla galutiniam paslaugų gavėjui, nacionalinės reguliavimo institucijos gali taikyti nukrypti leidžiančią nustatą. Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turėtų būti informuoti, jei nemokamam telefono numeriui nustatyti papildomi tarifai;

Išbraukta.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54) elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų tinkamai informuoti galutinius paslaugų gavėjus, inter alia, apie savo paslaugas ir tarifus, paslaugų kokybės parametrus, prieigos prie skubios pagalbos iškvietimo tarnybų ir bet kokius apribojimus, bei apie neįgaliesiems vartotojams sukurtų paslaugų ir produktų pasirinkimą. Šią informaciją reikėtų pateikti aiškiai ir skaidriai, ji turi būti susijusi su valstybėmis narėmis, kuriose teikiamos paslaugos, ir turėtų būti atnaujinta, jei ji pakeičiama. Teikėjams tokie informacijos reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai dėl pasiūlymų suderėta individualiai;

(54) elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų tinkamai informuoti galutinius paslaugų gavėjus, inter alia, apie savo paslaugas ir tarifus, paslaugų kokybės parametrus, prieigos prie skubios pagalbos iškvietimo tarnybų ir bet kokius apribojimus, bei apie neįgaliesiems vartotojams sukurtų paslaugų ir produktų pasirinkimą. Kai tarifų planuose iš anksto nustatomas ryšių duomenų kiekis, elektroninių ryšių visuomenei teikėjai taip pat turėtų informuoti apie vartotojų ir kitų galutinių paslaugų gavėjų galimybę, jiems paprašius, perkelti per ankstesnį sąskaitų pateikimo laikotarpį nepanaudotą duomenų kiekį į esamą sąskaitų pateikimo laikotarpį. Šią informaciją reikėtų pateikti aiškiai ir skaidriai, ji turi būti susijusi su valstybėmis narėmis, kuriose teikiamos paslaugos, ir turėtų būti atnaujinta, jei ji pakeičiama. Teikėjams tokie informacijos reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai dėl pasiūlymų suderėta individualiai;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti galutiniams paslaugų gavėjams aukštą informacijos skaidrumo lygį ir teisinį tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams turėtų pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie visus esminius sutarties aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas nacionalinių reguliavimo institucijų neseniai nustatė didelių reklamuojamo interneto prieigos paslaugų spartos ir iš tiesų galutiniams paslaugų vartotojams skiriamos spartos neatitikimų. Todėl elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų informuoti galutinius paslaugų gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą ir kitus paslaugos kokybės parametrus, kuriuos jie gali realiai teikti galutinio paslaugų gavėjo pagrindinę buveinę;

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti galutiniams paslaugų gavėjams aukštą informacijos skaidrumo lygį ir teisinį tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams turėtų pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie visus esminius sutarties aspektus prieš paslaugų gavėjui įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent paslaugų gavėjo ir teikėjo vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas nacionalinių reguliavimo institucijų neseniai nustatė didelių reklamuojamo interneto prieigos paslaugų spartos ir iš tiesų paslaugų vartotojams skiriamos spartos neatitikimų. Todėl elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų informuoti paslaugų gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą ir kitus paslaugos kokybės parametrus, kuriuos jie gali realiai teikti paslaugų gavėjo pagrindinę buveinę. Naudojant fiksuotojo ir judriojo ryšio duomenų kanalus, įprasta sparta yra elektroninių ryšių paslaugos sparta, kurios vartotojas dažniausiai gali tikėtis naudodamasis ta paslauga, nepriklausomai nuo paros meto. Įprasta sparta turėtų būti apskaičiuota pagal numatomą spartos diapazoną, vidutinę spartą, spartą piko valandomis ir mažiausią spartą. Metodika turėtų būti nustatyta EERRI gairėse ir nuolat peržiūrima ir atnaujinama, kad atspindėtų technologijų ir infrastruktūros raidą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teikėjai suteiktų galimybę galutiniams paslaugų gavėjams prieš sudarant sutartį susipažinti su palyginama informacija apie judriojo ryšio tinklų aprėptį, įskaitant įvairias technologijas atitinkamoje valstybėje narėje, ir taip sudarytų sąlygas tiems galutiniams paslaugų gavėjams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl pirkimo;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57) sutartyje turėtų būti nurodyti visi teikėjo nustatyti apribojimai naudotis įrenginiais, pavyzdžiui, mobiliųjų įrenginių SIM kortelės užrakinimas, ir visi mokesčiai, mokėtini dėl sutarties nutraukimo iki jos galiojimo termino. Pasibaigus sutartos sutarties galiojimo laikotarpiui, neturėtų būti taikomi jokie mokesčiai;

(57) sutartyje turėtų būti nurodyti visi teikėjo nustatyti apribojimai naudotis įrenginiais, pavyzdžiui, mobiliųjų įrenginių SIM kortelės užrakinimas, ir visi mokesčiai, mokėtini dėl sutarties nutraukimo iki jos galiojimo termino. Pasibaigus sutartos sutarties galiojimo laikotarpiui, neturėtų būti taikomi jokie mokesčiai. Sutartyse taip pat turėtų būti nurodyta, kokios bus teikiamos garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir pagalbos klientams paslaugos. Kai įmanoma, ši informacija taip pat turėtų apimti techninę galutinio paslaugų gavėjo prašymu teikiamą informaciją apie pasirinkto galinio įrenginio veikimą. Jei nenustatoma jokių techninių neatitikimų, ta informacija turėtų būti teikiama nemokamai;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su jų skambučiais ir interneto prieigos paslaugomis, finansines ribas. Tokia paslauga turėtų būti nemokama, kaip ir atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

(58) kad būtų išvengta netikėtai didelių sąskaitų, galutiniai paslaugų gavėjai visoms paslaugoms, už kurias mokama po jų suteikimo, turėtų galėti nustatyti iš anksto apibrėžtas didžiausias mokesčių, susijusių su jų skambučiais ir interneto prieigos paslaugomis, finansines ribas. Tokia paslauga turėtų apimti atitinkamą įspėjimą, kurį būtų galima vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas priartėjus prie šios ribos;

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(58a) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės, nurodytas asmens duomenų tvarkymas turėtų atitikti 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo1a, kurioje reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, atliekamas valstybėse narėse pagal šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms nepriklausomoms viešosios valdžios institucijoms, ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje1b;

 

________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

58 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(58b)

asmens duomenų tvarkymas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės, turėtų atitikti 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo;1a

 

__________________

 

1aOL L 8, 2001 1 12 p. 1.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad ilgalaikės sutartys ir automatinis sutarčių pratęsimas arba pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl pageidautina, kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti sutartį po šešių mėnesių nuo jos sudarymo. Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali būti paprašyta kompensuoti teikėjams lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų įrenginių pro rata temporis vertę. Be jokių sąlygų pratęstas sutartis reikėtų nutraukti, pranešus apie tai prieš mėnesį;

Išbraukta.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63) siekiant remti vieno langelio principo taikymą ir galutiniams paslaugų gavėjams palengvinti sklandų teikėjo keitimo procesą, teikėjo keitimo procesui turėtų vadovauti naujasis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas. Ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas neturėtų atidėlioti teikėjo keitimo proceso ar jam trukdyti. Kuo dažniau reikėtų taikyti automatinius procesus bei užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų apsaugą. Jei būtų skaidrios, tikslios ir laiku pateikiamos informacijos apie teikėjo keitimą, tai turėtų padidinti galutinių paslaugų gavėjų pasitikėjimą teikėjo keitimu ir jų norą aktyviai dalyvauti konkurencijos procese;

(63) siekiant galutiniams paslaugų gavėjams palengvinti sklandų teikėjo keitimo procesą, EERRI turėtų būti įpareigota nustatyti gaires, kuriomis būtų nurodytos atitinkamos naujojo ir ankstesniojo teikėjų pareigos teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo procese, užtikrinant, inter alia, kad ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas neatidėliotų teikėjo keitimo proceso ar jam netrukdytų, kad procesas būtų kiek įmanoma automatizuotas ir kad būtų užtikrinta aukšto lygio asmens duomenų apsauga. Gairėse taip pat turėtų būti aptariamas klausimas, kaip užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų patirties tęstinumą, įskaitant naudojimąsi tokiais identifikatoriais, kaip el. pašto adresai, pvz., suteikiant galimybę pasirinkti naudotis el. laiškų persiuntimo priemone. Jei būtų skaidrios, tikslios ir laiku pateikiamos informacijos apie teikėjo keitimą, tai turėtų padidinti galutinių paslaugų gavėjų pasitikėjimą teikėjo keitimu ir jų norą aktyviai dalyvauti konkurencijos procese;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(64) sutartys su ankstesniaisiais elektroninių ryšių visuomenei teikėjais turėtų būti automatiškai panaikinamos po to, kai pakeičiamas teikėjas, ir galutiniams paslaugų gavėjams nebereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Išankstinio mokėjimo paslaugų atveju, bet koks neišnaudoto kredito likutis turėtų būti sugrąžintas teikėją keičiančiam vartotojui;

Išbraukta.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65) keisdami tokius svarbius identifikatorius kaip el. pašto adresas, galutiniai paslaugų gavėjai tikisi nuoseklumo. Šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti, kad elektroniniai laiškai nebūtų prarasti, galutiniams paslaugų gavėjams turėtų būti suteikta galimybė nemokamai pasirinkti ankstesniojo elektroninių ryšių visuomenei teikėjo siūlomą elektroninių laiškų persiuntimo paslaugą, jei galutinis paslaugų gavėjas turi elektroninio pašto adresą, kurį jam suteikė ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas;

Išbraukta.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(68) siekiant atsižvelgti į rinkos ir technikos pažangą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus bei jų priedus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su radijo spektro leidimų išdavimo suderinimu ir koordinavimu, mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų savybėmis, radijo spektro paskyrimo koordinavimu tarp valstybių narių, išsamesnėmis techninėmis ir metodinėmis taisyklėmis dėl Europos virtualiosios prieigos produktų, interneto prieigos, pagrįsto duomenų srautų valdymo ir paslaugų kokybės užtikrinimu, turėtų būti vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201125;

(70) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su radijo spektro leidimų išdavimo suderinimu ir koordinavimu, mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų savybėmis ir sąžiningo naudojimo kriterijais, turėtų būti vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201125;

____________________

____________________

25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71) Siekiant užtikrinti tikslo ir priemonių, reikalingų norint pagal šį reglamentą sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, kai kurių konkrečių galiojančių teisės aktų nuostatų suderinamumą ir atspindėti svarbiausius besiformuojančios sprendimų praktikos elementus, reikėtų iš dalies pakeisti direktyvas 2002/21/EB, 2002/20/EB ir 2002/22/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 531/2012. Tam reikia, kad Direktyvos 2002/21/EB ir susijusių direktyvų nuostatos būtų aiškinamos kartu su šiuo reglamentu, kad Komisijai būtų suteikta didesnių įgaliojimų siekiant užtikrinti Europos elektroninių ryšių teikėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje, taikomų taisomųjų priemonių nuoseklumą atsižvelgiant į Europos konsultacijų mechanizmą, kad būtų suderinti kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama atitinkamų rinkų apibrėžtis ir konkurencingumas, kad Direktyvoje 2002/20/EB numatyta pranešimo sistema būtų pritaikyta atsižvelgiant į vieną ES leidimą ir būtų panaikintos Direktyvos 2002/22/EB nuostatos dėl minimalaus galutinių paslaugų gavėjų teisių suderinimo, nes jos nebereikalingos dėl šiuo reglamentu nustatomo visiško suderinimo;

(71) siekiant užtikrinti tikslo ir priemonių, reikalingų norint įgyvendinti šio reglamento tikslus, ir kai kurių konkrečių galiojančių teisės aktų nuostatų suderinamumą, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvas 2002/21/EB, 2002/20/EB ir 2002/22/EB, Reglamentą (ES) Nr. 531/2012 ir Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009, taip pat Sprendimą Nr. 243/2012/ES. Tam reikia, kad būtų suderinti kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama atitinkamų rinkų apibrėžtis ir konkurencingumas, kad Direktyvoje 2002/20/EB numatyta pranešimo sistema būtų pritaikyta ir būtų panaikintos Direktyvos 2002/22/EB nuostatos dėl minimalaus galutinių paslaugų gavėjų teisių suderinimo, nes jos nebereikalingos dėl šiuo reglamentu nustatomo suderinimo;

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(72) Sąjungos judriojo ryšio rinka išlieka suskaidyta, nes nėra visas valstybes nares apimančio judriojo ryšio tinklo. Todėl norėdami teikti judriojo ryšio paslaugas savo šalies klientams, kurie keliauja po Sąjungą, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai turi pirkti didmenines tarptinklinio ryšio paslaugas iš lankomos valstybės narės operatorių. Šios didmeninės kainos – nemenka kliūtis norint tarptinklinio ryšio paslaugas teikti to paties lygio kainomis kaip ir savojoje šalyje teikiamų judriojo ryšio paslaugų. Todėl reikėtų priimti papildomų priemonių, kurios padėtų sumažinti šiuos mokesčius. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų komerciniai ar techniniai susitarimai, kuriais sudaromos sąlygos virtualiu būdu savo tinklo aprėptį išplėsti, kad būtų apimta visa Sąjunga, suteikia galimybę internalizuoti didmenines sąnaudas. Kad būtų sukurtos tinkamos paskatos, turėtų būti pritaikyti tam tikri Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 531/201226 numatyti reguliavimo įpareigojimai. Visų pirma kai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai per savo tinklus ar dvišales ar daugiašales tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis užtikrina, kad visiems klientams Sąjungoje siūlomi tarptinklinio ryšio tarifai, kurie neviršija savojoje šalyje taikomų tarifų, paslaugų savojoje šalyje teikėjams nustatytas įpareigojimas sudaryti savo klientams sąlygas turėti prieigą prie bet kurio alternatyvaus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo skambučių, SMS ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų tokiems teikėjams netaikomas per pereinamąjį laikotarpį, jei tokia prieiga jau suteikta;

Išbraukta.

__________________

 

26 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL L 172, 2012 6 30, p. 10).

 

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(73) dvišalių ar daugiašalių tarptinklinio ryšio paslaugų sutartimis judriojo ryšio operatoriams sudaromos sąlygos savo šalies klientų tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimą partnerių tinkluose vertinti kaip didžia dalimi lygiavertį paslaugų teikimui tokiems klientams savo tinkluose, todėl tai turėtų poveikį nustatant tokios virtualios Sąjungos aprėpties savo tinklu mažmenines kainas. Taikant tokią tvarką didmeninės prekybos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos naujiems tarptinklinio ryšio produktams kurti ir taip padidinti pasirinkimo galimybes ir konkurenciją mažmeninės prekybos lygmeniu;

Išbraukta.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74) Europos skaitmeninėje darbotvarkėje ir Reglamente (ES) Nr. 531/2012 nustatomas politikos tikslas – kad tarptinklinio ryšio ir savojoje šalyje taikomų tarifų skirtumas priartėtų prie nulio. Praktiniu atžvilgiu, tam reikia, kad vartotojai, kurie patenka į bet kurią plačią stebimą vidaus vartojimo kategoriją, nustatytą remiantis įvairiais savojoje šalyje siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, periodiškai keliaudami po Sąjungos teritoriją galėtų drąsiai išlaikyti tipinį vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį su savo atitinkamais savojoje šalyje siūlomais mažmeninių paslaugų paketais, nepatiriant papildomų išlaidų be tų, kurios patiriamos savojoje šalyje. Taikant dabartinę komercinę praktiką, tokios plačios kategorijos gali būti nustatytos remiantis, pavyzdžiui, savojoje šalyje siūlomuose mažmeninių paslaugų paketuose taikomu skirstymu į abonentus ir išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojus; tik GSM paketus (pvz., skambučiai, SMS); paketus, pritaikytus skirtingiems suvartojimo kiekiams; paketus, atitinkamai skirtus įmonėms ir vartotojams; mažmeninių paslaugų paketus su nurodytomis kainomis už suvartotą vienetą ir paketus, kuriuose numatyti vienetų rinkiniai (pvz., skambučių minutės, duomenų megabaitai) už standartinį mokestį, nepriklausomai nuo faktinio suvartojimo. Sąjungos judriojo ryšio šalies rinkose vartotojams siūlomų mažmeninių paslaugų tarifų ir paketų įvairovė tenkina įvairius klientų poreikius, o tai yra siejama su konkurencinga rinka. Toks vidaus rinkų lankstumas turėtų atsispindėti ir Sąjungos lygmens tarptinklinio ryšio aplinkoje, kartu atsižvelgiant į tai, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams reikalingi didmeniniai produktai iš nepriklausomų tinklo operatorių skirtingose valstybėse narėse ir tuo gali būti pateisinamas ribų nustatymas atsižvelgiant į pagrįstą naudojimą, jei tokiam tarptinklinio ryšio paslaugų vartojimui taiko savojoje šalyje taikomus paslaugų tarifus;

Išbraukta.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai patys vertina, koks yra pagrįstas skambučių, SMS žinučių ir duomenų, perduodamų naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje taikomos kainos, numatytos įvairiuose mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai taiko tokius pagrįsto naudojimo apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse pateikiamą informaciją, pateikiamą klientams aiškiais ir skaidriais terminais. Tai darydamos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti į EERRI pateiktas rekomendacijas. Savo rekomendacijose EERRI turėtų nustatyti įvairius naudojimo modelius, grindžiamus skambučių, duomenų ir SMS žinučių naudojimo tendencijomis Sąjungos lygmeniu, ir lūkesčių, susijusių su belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų kiekiu, raida;

(75) būtent tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai patys vertina, koks yra skambučių, SMS žinučių ir duomenų, perduodamų naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kiekis, kuriam galioja savojoje šalyje taikomos kainos, numatytos įvairiuose mažmeninių paslaugų paketuose, tačiau, nepaisant mažmeninių tarptinklinio ryšio tarifų panaikinimo iki 2015 m. gruodžio 15 d., tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų, teikiamų savojoje šalyje taikomomis kainomis, naudojimui gali taikyti „sąžiningo naudojimo sąlygą“, suformuluotą pagal sąžiningo naudojimo kriterijus. Šie kriterijai turėtų būti taikomi taip, kad vartotojai, periodiškai keliaudami po Sąjungos teritoriją, galėtų drąsiai išlaikyti tipinį vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį su savo atitinkamais savojoje šalyje siūlomais mažmeninių paslaugų paketais. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prižiūrėti, kaip tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai taiko tokius sąžiningo naudojimo apribojimus ir užtikrinti, kad jie nustatyti atsižvelgiant į išsamią kiekybinę sutartyse pateikiamą informaciją, pateikiamą klientams aiškiais ir skaidriais terminais. Tai darydamos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų kiek įmanoma atsižvelgti į EERRI pateiktas – viešųjų konsultacijų rezultatais pagrįstas – rekomendacijas. Savo rekomendacijose EERRI turėtų nustatyti įvairius naudojimo modelius, grindžiamus skambučių, duomenų ir SMS žinučių naudojimo tendencijomis Sąjungos lygmeniu, ir lūkesčių, susijusių su belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų kiekiu, raida. Iki Reglamento (ES) Nr. 531/2012 galiojimo pabaigos didžiausių Europos tarifų ribos, kaip apsauginė riba, turėtų ir toliau būti taikomos naudojimui, viršijančiam sąžiningo naudojimo ribas;

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai sumažinus skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų būti galima atsisakyti papildomų mokesčių už tarptinkliniu ryšiu gaunamus skambučius;

(76) siekiant užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą reikėtų nustatyti laipsniško papildomų mokesčių už mažmeninį tarptinklinį ryšį, kurie pradėti taikyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 717/2007, atsisakymo galutinį terminą – 2015 m. gruodžio 15 d. Be to, Komisija, prieš galutinai panaikinant papildomus mokesčius už mažmeninį tarptinklinį duomenų ryšį ir atsižvelgdama į judriojo ryšio užbaigimo mokesčius (angl. MTR), taikytinus tarptinkliniam ryšiui visoje Sąjungoje, iki 2015 m. birželio 30 d. turėtų pranešti apie bet kokius būtinus didmeninių mokesčių ar didmeninių rinkų mechanizmų pakeitimus;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(77) siekiant užtikrinti EERRI veiklos stabilumą ir jo strateginį vadovavimą, EERRI reguliuotojų valdybai turėtų atstovauti visą darbo dieną dirbantis pirmininkas, paskirtas Reguliuotojų valdybos atsižvelgiant į jo nuopelnus, gebėjimus, elektroninių ryšių rinkos dalyvių ir rinkų išmanymą, su priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, kurią organizuoja ir jai vadovauja Reguliuotojų valdyba Komisijai padedant. Skiriant pirmąjį Reguliuotojų valdybos pirmininką, Komisija, inter alia, turėtų sudaryti galutinį kandidatų sąrašą, atsižvelgdama į jų nuopelnus, gebėjimus, elektroninių ryšių rinkos dalyvių ir rinkų išmanymą ir su priežiūra bei reguliavimu susijusią patirtį. Ataskaitoje, kuri turi būti parengta pagal šį reglamentą, turėtų būti apsvarstyta, ar vėlesnių paskyrimų atveju galutinį sąrašą sudarytų Komisija. Todėl EERRI biurą turėtų sudaryti Reguliuotojų valdybos pirmininkas, Valdymo komitetas ir Administracijos vadovas;

Išbraukta.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(78) todėl direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(78) todėl direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012, taip pat Sprendimas Nr. 243/2012/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(79) Komisija gali visada prašyti EERRI pateikti nuomonę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009, jei mano, kad tai būtina siekiant įgyvendinti šio reglamento nuostatas;

(79) Komisija turėtų prašyti EERRI pateikti nuomonę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009, jei tai būtina siekiant įgyvendinti šio reglamento nuostatas;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

79 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(79a) elektroninių ryšių reguliavimo sistema turėtų būti persvarstyta atsižvelgiant į Europos Parlamento rezoliucijoje dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl elektroninių ryšių reguliavimo sistemos1a pateiktą prašymą. Persvarstymas turėtų būti pagrįstas sistemos poveikiu nuo 2009 m. ex post vertinimu, visapusiškomis konsultacijomis ir išsamiu po persvarstymo pateiktų pasiūlymų poveikio vertinimu. Pasiūlymai turėtų būti pateikti laiku, kad teisės aktų leidėjas galėtų juos tinkamai išanalizuoti ir aptarti,

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi reguliavimo principai ir išsamios taisyklės, reikalingi norint sukurti Europos bendrąją elektroninių ryšių rinką, kurioje:

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, reikalingos:

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjai turi teisę, gebėjimus bei stimulą kurti, plėsti ir eksploatuoti savo tinklus ir teikti paslaugas nepriklausomai nuo to, kurioje Sąjungos vietoje teikėjas yra įsisteigęs arba kur yra jo klientai;

a) palengvinti praktinį elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų teisės, naudojantis suderinta ir supaprastinta leidimo sistema, eksploatuoti savo tinklus ir teikti paslaugas nepriklausomai nuo to, kurioje Sąjungos vietoje teikėjas yra įsisteigęs arba kur yra jo klientai, įgyvendinimą;

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę naudotis konkurencingomis, saugiomis ir patikimomis elektroninių ryšių paslaugomis, kad ir iš kurios Sąjungos vietos jos būtų teikiamos, be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų.

b) palengvinti praktinį piliečių ir įmonių teisės naudotis konkurencingoms, saugiomis ir patikimomis elektroninių ryšių paslaugomis, kurias teikiant bendromis taisyklėmis nustatomi aukšti apsaugos, privatumo ir jų asmens duomenų saugumo standartai, be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų ir sankcijų, įgyvendinimą;

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) užtikrinti labiau koordinuotą suderintam radijo spektrui skirtą Sąjungos sistemą belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti;

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) spręsti laipsniško nepagrįstų papildomų mokesčių už tarptinklinį ryšį Sąjungoje panaikinimo klausimą.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu visų pirma nustatomi reguliavimo principai, kuriais remdamosi veiks Komisija, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir nacionalinės kompetentingos institucijos, kiekviena pagal savo kompetenciją ir taikydamos direktyvų 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB nuostatas, kad:

2. Šiuo reglamentu visų pirma nustatomi reguliavimo principai, kuriais remdamosi veiks Komisija, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir nacionalinės bei regioninės kompetentingos institucijos, kiekviena pagal savo kompetenciją ir taikydamos direktyvų 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB nuostatas, kad:

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užtikrintų supaprastintas, nuspėjamas ir vienodas reguliavimo sąlygas dėl svarbiausių administracinių ir komercinių parametrų, įskaitant dėl individualių įpareigojimų, kuriuos galima nustatyti atlikus rinkos analizę, proporcingumo;

Išbraukta.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) skatintų tvarią konkurenciją bendrojoje rinkoje bei pasaulinį Sąjungos konkurencingumą ir, pasiekus šiuos tikslus, sumažintų šio konkretaus sektoriaus rinkos reguliavimą;

Išbraukta.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų galima patenkinti kintančius galutinių paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas šioje srityje;

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas didelio pajėgumo infrastruktūras ir užtikrintų, kad jos apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų galima patenkinti kintančius galutinių paslaugų gavėjų, neatsižvelgiant į jų gyvenamą vietą Sąjungoje, poreikius, ir inovacijas šioje srityje;

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sukurtų palankesnes sąlygas teikti novatoriškas aukštos kokybės paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) užtikrintų radijo dažnių spektro prieinamumą ir veiksmingą naudojimą belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms pagal bendrąjį leidimą arba individualias naudojimo teises, taip paremtų inovacijas, investicijas, darbo vietų kūrimą ir naudą galutiniams paslaugų gavėjams;

Išbraukta.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) tarnautų piliečių ir galutinių paslaugos gavėjų prisijungimo interesams gerindamos investavimo sąlygas, kad atsirastų didesnis pasirinkimas ir būtų geresnė prieigos prie tinklo ir paslaugų kokybė, ir skatindamos mobilumą visoje Sąjungoje siektų socialinės ir teritorinės įtraukties.

Išbraukta.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kad būtų užtikrintas visiems rūpimų 2 dalyje nustatytų reguliavimo principų įgyvendinimas, šiuo reglamentu dar nustatomos reikalingos išsamios taisyklės dėl:

Išbraukta.

a) vieno ES leidimo Europos elektroninių ryšių teikėjams;

 

b) tolesnio reguliavimo sąlygų dėl nacionalinių reguliavimo institucijų Europos elektroninių ryšių teikėjams nustatytų taisomųjų priemonių būtinumo ir proporcingumo vienodinimo;

 

c) tam tikrų didmeninių plačiajuosčio ryšio produktų suderinto teikimo Sąjungos lygmeniu vienodomis reguliavimo sąlygomis;

 

d) koordinuojamos europinės radijo spektro paskyrimo belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms sistemos, taip sukuriant Europos belaidžiu ryšiu sujungtą erdvę;

 

e) taisyklių, susijusių su galutinių paslaugų gavėjų teisėmis ir veiksmingos konkurencijos mažmeninėse rinkose skatinimu, suderinimo, taip sukuriant Europos vartotojų erdvę elektroniniams ryšiams;

 

f) laipsniško nepagrįstų papildomų mokesčių už ryšius Sąjungos ribose ir tarptinklinį ryšį Sąjungos teritorijoje panaikinimo.

 

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento numatytas vartotojų teises perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, jų reglamento projekte nurodyti nebereikės.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Šio reglamento nuostatomis nepažeidžiamas Sąjungos teisynas, susijęs su duomenų apsauga, ir Europos Sąjungos pagrindinių žmogaus teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) Europos elektroninių ryšių teikėjas – Sąjungoje įsteigta įmonė, tiesiogiai arba per vieną ar daugiau patronuojamųjų įmonių daugiau negu vienoje valstybėje narėje teikianti arba ketinanti teikti elektroninių ryšių tinklus arba paslaugas, kuri negali būti laikoma kito elektroninių ryšių teikėjo patronuojamąja įmone;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiose nuostatose įtvirtinama itin sudėtinga sistema, susijusi su nenuspėjama priežiūros struktūra. Dėl bet kokio tokio pobūdžio pasiūlymo turėtų būti išsamiai ir nuosekliai konsultuojamasi ir vėliau jis turėtų būti nagrinėjamas persvarstant visą sistemą.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) patronuojamoji įmonė – įmonė, kurioje kita įmonė tiesiogiai arba netiesiogiai:

Išbraukta.

i) turi galią naudotis daugiau kaip puse balsavimo teisių arba

 

ii) turi galią skirti daugiau kaip pusę stebėtojų tarybos, valdybos ar įmonei teisiškai atstovaujančių organų narių, arba

 

iii) turi teisę tvarkyti įmonės reikalus.

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) vienas ES leidimas – Europos elektroninių ryšių teikėjui visoje Sąjungoje taikoma teisinė sistema, grindžiama bendruoju leidimu, kurį pagal šį reglamentą išdavė buveinės valstybė narė;

Išbraukta.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra Europos elektroninių ryšių teikėjo pagrindinė buveinė;

Išbraukta.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) pagrindinė buveinė – įsisteigimo vieta valstybėje narėje, kur priimami pagrindiniai sprendimai dėl investicijų į elektroninių ryšių paslaugas arba tinklus ir jų teikimo Sąjungoje;

Išbraukta.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) priimančioji valstybė narė – bet kuri valstybė narė, kuri skiriasi nuo buveinės valstybės narės, kurioje Europos elektroninių ryšių teikėjas teikia elektroninių ryšių tinklus arba paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas radijo spektras – radijo spektras, kuriam taikomos su radijo spektro prieinamumu ir veiksmingu naudojimu susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos lygmeniu, visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo paslaugas;

8) belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas radijo spektras – radijo spektras, kuriam taikomos su radijo spektro prieinamumu, veiksmingumu ir pirminiu naudojimu susijusios sąlygos, suderintos Sąjungos lygmeniu, pagal Direktyvą 2002/21/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 676/2002/EB27, ir kuris skirtas elektroninių ryšių paslaugoms, išskyrus transliavimo paslaugas;

__________________

__________________

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 2002 4 24, p.1).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 2002 4 24, p.1).

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti belaidžio tinklo prieigos įranga, kuri gali, bet nebūtinai, būti viešojo antžeminio judriojo ryšio tinklo dalis ir gali turėti vieną ar daugiau nedidelio vizualaus poveikio antenų, ir kurią naudodami piliečiai gali belaidžiu būdu prisijungti prie bet kokios topologijos elektroninių ryšių tinklų;

9) mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškas – nedidelė, mažos galios, nedideliu atstumu veikianti belaidžio tinklo prieigos įranga, naudojanti licencijuotą spektrą arba licencijuoto ir nelicencijujamo spektro derinį, kuri gali, bet nebūtinai, būti viešojo antžeminio judriojo ryšio tinklo dalis ir gali turėti vieną ar daugiau nedidelio vizualaus poveikio antenų, ir kurią naudodami piliečiai gali belaidžiu būdu prisijungti prie bet kokios topologijos elektroninių ryšių tinklų;

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10) radijo ryšio vietinis tinklas (RLAN) – mažos galios, nedideliu atstumu veikianti belaidžio tinklo prieigos sistema, kuri kelia tik nedidelę riziką, kad atsiras trukdžių kitoms tokioms pat kitų vartotojų netoliese naudojamoms sistemoms, neišskirtiniu pagrindu naudojanti spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės suderintos Sąjungos lygmeniu;

10) radijo ryšio vietinis tinklas (RLAN) – mažos galios, nedideliu atstumu veikianti belaidžio tinklo prieigos sistema, kuri kelia tik nedidelę riziką, kad atsiras trukdžių kitoms tokioms pat kitų vartotojų netoliese naudojamoms sistemoms, naudojanti nelicencijuojamą spektrą, kuriam taikomos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo šiuo tikslu taisyklės suderintos Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11) virtualioji plačiajuosčio ryšio prieiga – didmeninė prieiga prie plačiajuosčio ryšio tinklų, kurią sudaro virtuali prieigos jungtis su kliento patalpomis per bet kurią prieigos tinklo struktūrą, išskyrus fizinį atsiejimą, perdavimo į nustatytus perdavimo taškus paslauga ir specifiniai tinklo elementai, specifinės tinklo funkcijos bei pagalbinės IT sistemos;

Išbraukta.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės prisijungimo produktas – produktas, sukuriamas vykstant interneto protokolo (IP) mainams, kuris suteikia klientams galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp sujungimo taško ir vieno ar daugiau fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo užtikrinamas nustatyto lygio eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, kad remiantis nurodytais parametrais galutiniams paslaugų gavėjams būtų teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13) tarpmiestinis ryšys – skambučių ar žinučių siuntimo paslaugos, kurios baigiasi už vietos stočių ir regioninių apmokestinimo zonų, nustatytų pagal geografinės zonos kodą nacionaliniame numeracijos plane, ribų;

Išbraukta.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti prie interneto ir taip – faktiškai prie visų prie interneto prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti prie interneto ir taip – faktiškai prie visų interneto galinių taškų, nepriklausomai nuo naudojamų tinklo technologijų arba galinių įrenginių;

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu turiniu, taikomosiomis programomis ar paslaugomis arba jų deriniu arba kurios techninės savybės kontroliuojamos visoje grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama ar plačiai naudojama kaip interneto prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių ryšių paslauga, optimaliai pritaikyta naudotis konkrečiu turiniu, taikomosiomis programomis ar paslaugomis arba jų deriniu, teikiama loginiu požiūriu skirtingais pajėgumais, priklausanti nuo griežtos prieigos kontrolės siekiant užtikrinti geresnę kokybę visoje grandinėje, neparduodama kaip interneto prieigos paslaugos pakaitalas ir netinkama naudoti tuo tikslu;

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16) naujasis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas – elektroninių ryšių visuomenei teikėjas, kuriam perkeliamas telefono numeris arba paslauga;

Išbraukta.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17) ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas – elektroninių ryšių visuomenei teikėjas, iš kurio perkeliamas telefono numeris arba paslauga.

Išbraukta.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų teikimu.

1. Kiekvienas elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių ryšių paslaugas, ir kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos elektroninių ryšių teikėjui taikomos kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje pagal Sąjungos teisę taikomos taisyklės ir sąlygos, nebent šiame reglamente numatyta kitaip ir nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 531/2012.

Išbraukta.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio, Europos elektroninių ryšių teikėjui priimančiosios valstybės narės administraciniai mokesčiai gali būti taikomi tik jei jo elektroninių ryšių paslaugų metinė apyvarta toje valstybėje narėje viršija 0,5 % bendros nacionalinės elektroninių ryšių rinkos apyvartos. Nustatant šiuos mokesčius atsižvelgiama tik į elektroninių ryšių paslaugų apyvartą atitinkamoje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/22/EB 13 straipsnio 1 dalies b punkto, Europos elektroninių ryšių teikėjui mokėti įnašus, kuriais siekiama pasidalinti universaliųjų paslaugų įpareigojimų grynąsias sąnaudas priimančiojoje valstybėje narėje, reikia tik jei jo elektroninių ryšių paslaugų metinė apyvarta toje valstybėje narėje viršija 3 % bendros nacionalinės elektroninių ryšių rinkos apyvartos. Nustatant visus tokius indėlius atsižvelgiama tik į apyvartą atitinkamoje valstybėje narėje

Išbraukta.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Europos elektroninių ryšių teikėjui skirtingų valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos objektyviai vertinant lygiavertėse situacijose turi taikyti vienodas sąlygas.

5. Nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos panašiose situacijose elektroninių ryšių teikėjams taiko vienodas sąlygas, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje jie yra įsisteigę.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Kilus ginčui tarp įmonių, viena kurių yra Europos elektroninių ryšių teikėjas, dėl priimančiojoje valstybėje narėje pagal direktyvas 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB, šį reglamentą arba Reglamentą (ES) Nr. 531/2012 taikomų įpareigojimų, Europos elektroninių ryšių teikėjas gali pasikonsultuoti su buveinės valstybės narės nacionaline reguliavimo institucija, kuri gali pateikti nuomonę, siekdama užtikrinti nuoseklią reguliavimo tvarką. Spręsdama ginčą, priimančiosios valstybės narės nacionalinė reguliavimo institucija kiek įmanoma atsižvelgia į buveinės valstybės narės nacionalinės reguliavimo institucijos pateiktą nuomonę.

Išbraukta.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Europos elektroninių ryšių teikėjas, kuris šio reglamento įsigaliojimo dieną turi teisę teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas daugiau negu vienoje valstybėje narėje, iki 2016 m. liepos 1 d. pateikia 4 straipsnyje numatytą pranešimą.

Išbraukta.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių spektrui, suderintam belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui.

1. Šis skirsnis taikomas radijo dažnių spektrui, suderintam belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui pagal Direktyvą 2002/21/EB, Sprendimą 676/2002/EB ir Sprendimą 243/2012.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių narių teisė turėti naudos iš mokesčių, nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro išteklių optimalų naudojimą pagal Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo bei gynybos tikslais.

2. Šiuo skirsniu nepažeidžiama valstybių narių teisė turėti naudos iš mokesčių, nustatytų siekiant užtikrinti radijo spektro išteklių optimalų naudojimą pagal Direktyvos 2002/20/EB 13 straipsnį ir tvarkyti ir naudoti savo radijo spektrą viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo bei gynybos tikslais, įgyvendinant visuotinės svarbos tikslus, kaip antai užtikrinant kultūrų įvairovę bei žiniasklaidos pliuralizmą.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija, naudodamasi jai šiame skirsnyje suteiktus įgaliojimus, kiek įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią Komisijos sprendimu 2002/622/EB įsteigtos Radijo spektro politikos grupės nuomonę28.

3. Komisija, naudodamasi jai šiame skirsnyje suteiktais įgaliojimais, kiek įmanoma atsižvelgia į bet kokią svarbią Komisijos sprendimu 2002/622/EB28 įsteigtos Radijo spektro politikos grupės nuomonę ir į bet kokią EERRI nustatytą gerąją patirtį, pateiktą ataskaitą arba duotą patarimą, susijusį su jos kompetencijai priskirtais klausimais.

_______________

______________

28 2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

28 2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (OL L 198, 2002 7 27, p. 49).

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Tam tikrų aspektų, susijusių su individualių radijo dažnių naudojimo teisių perdavimu arba licencijavimu ir jų trukme, suderinimas

 

1. Nedarant poveikio Direktyvai 2002/21/EB ar įmonėms taikomoms konkurencijos taisyklėms, toliau nurodytos nuostatos taikomos perduodant arba licencijuojant Sprendimo Nr. 243/2012/ES 6 straipsnio 8 dalyje nurodytas individualaus spektro naudojimo teises arba jų dalį:

 

a) valstybės narės standartizuotu elektroniniu formatu viešai skelbia turimą išsamią informaciją apie visas tokias naudojimo teises;

 

b) valstybės narės negali atsisakyti leisti tokių naudojimo teisių turėtojui perduoti arba licencijuoti šias teises;

 

c) tais atvejais, kai b punktas nėra taikomas, valstybės narės gali atsisakyti leisti perduoti teisę tik tuo atveju, jei nustatoma akivaizdi rizika, kad naujasis turėtojas negalės laikytis galiojančių naudojimo teisei taikomų sąlygų;

 

d) tais atvejais, kaip b punktas nėra taikomas, valstybės narės negali atsisakyti leisti licencijuoti teisę, jei teisės perdavėjas įsipareigoja toliau laikytis naudojimo teisės sąlygų.

 

2. Bet koks įmonei nustatytas administracinis mokestis, susijęs su paraiškos dėl spektro perdavimo arba licencijavimo nagrinėjimu, turėtų būti nustatomas atsižvelgiant tik į administracines išlaidas, įskaitant papildomus veiksmus, pvz., naujos naudojimo teisės suteikimas, dėl kurių buvo patirtos išlaidos nagrinėjant paraišką. Bet kokie tokie mokesčiai nustatomi laikantis objektyvumo, skaidrumo ir proporcingumo principų, kurie padeda kuo labiau sumažinti papildomas administracines išlaidas ir papildomus mokesčius. Pagal šią dalį nustatomiems mokesčiams taikoma Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 2 dalis.

 

3. Visos spektro naudojimo teisės suteikiamos ne trumpesniam kaip 25 metų laikotarpiui ir bet kuriuo atveju šiuo laikotarpiu tikslinga skatinti investicijas ir konkurenciją bei užkirsti kelią spektro nepakankamam naudojimui arba kaupimui. Valstybės narės naudojimo teises gali suteikti neribotam laikotarpiui.

 

4. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti veiksmingą spektro naudojimą, gali numatyti galimybę proporcingu ir nediskriminaciniu būdu panaikinti spektro naudojimo teises, įskaitant suteiktas ne mažesniam kaip 25 metų laikotarpiui, dėl vienos iš šių priežasčių (bet jomis neapsiribojant): spektro valdymo, nacionalinio saugumo tikslais, taip pat licencijos sąlygų pažeidimo, kitokio juostos naudojimo suderinimo ir licencijos mokesčių nemokėjimo atvejais.

 

5. Todėl visų galiojančių spektro naudojimo teisių trukmė pratęsiama 25 metų laikotarpiui nuo jų suteikimo dienos. Ši dalis nedaro poveikio kitoms sąlygoms, susijusioms su naudojimo teise (-ėmis) neribotą laikotarpį.

 

6. Minimalaus 25 metų licencijos trukmės laikotarpio įvedimas neturėtų trukdyti reguliavimo institucijoms išduoti laikinus leidimus ir licencijas, skirtas papildomam suderintos juostos naudojimui.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos nacionalinės radijo spektro institucijos siekia, kad būtų plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio investicijų ir konkurencijos sąlygos panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti integruotus kelias teritorijas apimančius tinklus ir paslaugas bei gauti masto ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

Nepažeisdamos bendrojo intereso tikslų, kompetentingos nacionalinės radijo spektro institucijos siekia, kad būtų plėtojama belaidžio ryšio erdvė, kurioje sparčiojo plačiajuosčio belaidžio ryšio investicijų ir konkurencijos sąlygos panašėja ir kurioje galima planuoti ir teikti integruotus, sąveikius, atvirus, kelias teritorijas apimančius tinklus ir paslaugas bei gauti masto ekonomiją ir taip skatinti inovacijas, ekonomikos augimą ir užtikrinti ilgalaikę naudą galutiniams paslaugų gavėjams.

Nacionalinės kompetentingos institucijos netaiko procedūrų ir nenustato radijo spektro naudojimo sąlygų, dėl kurių būtų nereikalingai trukdoma Europos elektroninių ryšių teikėjams teikti integruotus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas keliose valstybėse narėse arba visoje Sąjungoje.

Nacionalinės kompetentingos institucijos netaiko procedūrų ir nenustato radijo spektro naudojimo sąlygų, dėl kurių būtų nereikalingai trukdoma elektroninių ryšių teikėjams teikti integruotus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas keliose valstybėse narėse arba visoje Sąjungoje. Jos užtikrina, kad tokios belaidžio ryšio erdvės, skleidžiančios trukdžius, plėtra nepagrįstai netrukdytų veikti esamoms paslaugoms ar taikomosioms programoms atitinkamose spektro juostose ir joms gretimose juostose.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos institucijos taiko kuo mažiau apsunkinančią leidimų naudotis radijo spektru sistemą, grindžiamą objektyviais, skaidriais, nediskriminaciniais ir proporcingais kriterijais, kad būtų užtikrinamas kuo didesnis spektro naudojimo lankstumas ir efektyvumas ir kad būtų skatinama Europos elektroninių ryšių teikėjams taikyti palyginamas integruotų kelias teritorijas apimančių investicijų ir veiklos sąlygas visoje Sąjungoje.

2. Nacionalinės kompetentingos institucijos taiko kuo mažiau apsunkinančią leidimų naudotis radijo spektru sistemą, grindžiamą objektyviais, skaidriais, nediskriminaciniais ir proporcingais kriterijais, kad būtų užtikrinamas kuo didesnis spektro naudojimo lankstumas ir efektyvumas ir kad būtų skatinama elektroninių ryšių teikėjams taikyti palyginamas integruotų kelias teritorijas apimančių investicijų ir veiklos sąlygas visoje Sąjungoje.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, nacionalinės kompetentingos institucijos atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems ir galimiems operatoriams, taip pat Europos elektroninių ryšių teikėjams ir kitoms įmonėms, būtų taikomos vienodos sąlygos.

3. Nustatydamos leidimų naudotis radijo spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, nacionalinės kompetentingos institucijos atsižvelgia visų pirma į tai, kad esamiems ir galimiems operatoriams būtų taikomos objektyvios, skaidrios ir nediskriminacinės sąlygos, taip pat įvertina bendrą, pasidalytą ir nelicencijuotą spektro naudojimą. Nacionalinės kompetentingos institucijos taip pat užtikrina esamų ir naujų radijo spektro naudotojų sambūvį. Šiuo tikslu jos, įtraukdamos visas suinteresuotąsias šalis, atlieka išsamų poveikio vertinimą ir rengia konsultacijas.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 5 dalies, nacionalinės kompetentingos institucijos, nustatydamos leidimų naudotis radijo spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, prireikus jas suderina, atsižvelgdamos į šiuos principus:

4. Nepažeidžiant 5 dalies, nacionalinės kompetentingos institucijos, nustatydamos leidimų naudotis radijo spektru išdavimo sąlygas ir tvarką, prireikus jas suderina, atsižvelgdamos į šiuos principus:

a) kuo labiau atsižvelgti į galutinių paslaugų gavėjų interesus, įskaitant tai, kad galutiniai paslaugų gavėjai suinteresuoti ir efektyviomis ilgalaikėmis investicijomis į belaidžio ryšio tinklus ir paslaugas bei tų tinklų ir paslaugų inovacijomis, ir veiksminga konkurencija;

a) kuo labiau atsižvelgti į galutinių paslaugų gavėjų interesus, įskaitant tai, kad galutiniai paslaugų gavėjai suinteresuoti ir efektyviomis ilgalaikėmis investicijomis į belaidžio ryšio tinklus ir paslaugas bei tų tinklų ir paslaugų inovacijomis, ir veiksminga konkurencija;

b) užtikrinti kuo efektyvesnį radijo spektro naudojimą ir veiksmingą valdymą;

b) užtikrinti kuo efektyvesnį radijo spektro naudojimą ir veiksmingą valdymą bei spektro, naudojamo be licencijos, prieinamumą;

c) užtikrinti nuspėjamas ir palyginamas sąlygas, kad būtų galima planuoti investicijas į kelias teritorijas apimančius tinklus ir paslaugas ir pasiekti masto ekonomiją;

c) užtikrinti nuspėjamas ir palyginamas sąlygas, kad būtų galima sudaryti sąlygas ilgalaikėms ir tvarioms investicijoms į kelias teritorijas apimančius tinklus ir paslaugas ir pasiekti masto ekonomiją;

d) užtikrinti, kad nustatomos sąlygos būtų būtinos ir proporcingos, įskaitant objektyvų vertinimą, ar pagrįsta nustatyti papildomas sąlygas, kurios gali būti naudingos arba nenaudingos tam tikriems operatoriams;

d) užtikrinti, kad nustatomos sąlygos būtų būtinos ir proporcingos, įskaitant objektyvų ir skaidrų vertinimą, ar pagrįsta nustatyti papildomas sąlygas, kurios gali būti naudingos arba nenaudingos tam tikriems operatoriams;

e) užtikrinti plačią teritorinę sparčiųjų belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų aprėptį ir aukštą susijusių paslaugų skverbties ir vartojimo lygį.

e) užtikrinti plačią teritorinę sparčiųjų belaidžio ryšio plačiajuosčių tinklų aprėptį ir aukštą susijusių paslaugų skverbties ir vartojimo lygį, taip pat atsižvelgiant į visuomenės interesus ir socialinę, kultūrinę ir ekonominę viso spektro vertę.

 

ea) užtikrinti, kad keičiant su efektyviu spektro naudojimu susijusią politiką visada būtų atsižvelgiama į pakeitimo poveikį visuomenės interesui žalingų trukdžių ir išlaidų požiūriu.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad informacija būtų pasiekiama pagal leidimų suteikimo ir procedūrinius reikalavimus, taikomus radioelektroninio spektro naudojimui, ir per šį procesą leisti suinteresuotosioms šalims pateikti savo požiūrį.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) įvairių esamų radijo spektro juostų technines savybes,

a) įvairių esamų radijo spektro juostų technines savybes ir dabartinį bei planuojamą naudojimą,

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 straipsnio 4 dalies b punktą, atsižvelgdamos į tos juostos ar juostų savybes;

a) efektyviausią spektro naudojimą pagal 9 straipsnio 4 dalies b punktą, atsižvelgiant į tos juostos ar juostų savybes bei dabartinį ir planuojamą naudojimą;

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrina, kad mokesčiai už naudojimosi radijo spektru teises (jei taikomi):

Nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrina, kad mokesčiai už naudojimosi visų rūšių radijo spektru teises (jei taikomi):

a) tinkamai atspindėtų radijo spektro socialinę ir ekonominę vertę, įskaitant netiesioginę naudą;

a) tinkamai atspindėtų radijo spektro socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, įskaitant netiesioginę naudą;

b) padėtų išvengti nepakankamo spektro naudojimo ir skatintų investuoti į tinklų ir paslaugų pajėgumą, aprėptį ir kokybę;

b) padėtų išvengti nepakankamo spektro naudojimo ir skatintų investuoti į tinklų ir paslaugų pajėgumą, aprėptį ir kokybę;

c) būtų taikomi nediskriminavimo principu ir užtikrintų lygias galimybes operatoriams, įskaitant esamus ir galimus operatorius;

c) būtų taikomi nediskriminavimo principu ir užtikrintų lygias galimybes operatoriams, įskaitant esamus ir galimus operatorius;

d) būtų optimaliai suskirstyti į mokamus iškart ir, jei taikoma, periodiškai, atsižvelgiant visų pirma į poreikį skatinti spartų tinklų diegimą ir radijo spektro naudojimą pagal 9 straipsnio 4 dalies b ir e punktus.

d) būtų optimaliai suskirstyti į mokamus iš anksto, pageidautina, periodiškai, atsižvelgiant visų pirma į poreikį skatinti spartų tinklų diegimą ir radijo spektro naudojimą pagal 9 straipsnio 4 dalies b ir e punktus.

 

da) būtų mokami ne daugiau kaip vienerius metus iki laiko, kai operatoriai gali pradėti naudoti radijo spektrą.

 

Iki aukciono pradžios nustatomos su radijo spektro naudojimo teisėmis siejamos techninės ir norminės sąlygos, operatoriams ir suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė su jomis susipažinti.

Ši dalis taikoma nedarant poveikio 5 dalies dėl visų sąlygų, kuriomis operatoriams taikomi diferencijuoti mokesčiai ir kurios nustatomos siekiant skatinti veiksmingą konkurenciją, taikymui.

Ši dalis taikoma nedarant poveikio 5 dalies dėl visų sąlygų, kuriomis operatoriams taikomi diferencijuoti mokesčiai ir kurios nustatomos siekiant skatinti veiksmingą konkurenciją, taikymui.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir efektyvaus naudojimo techninės sąlygos užtikrina galimybę naudoti atitinkamą radijo spektrą taikant bendrojo leidimo tvarką, nacionalinės kompetentingos institucijos vengia nustatyti kokias nors papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką.

1. Kai suderinto radijo spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui prieinamumo ir efektyvaus naudojimo techninės sąlygos užtikrina galimybę naudoti atitinkamą radijo spektrą taikant bendrojo leidimo tvarką, nacionalinės kompetentingos institucijos vengia nustatyti kokias nors papildomas sąlygas ir užtikrina, kad dėl alternatyvaus naudojimo nebūtų trukdoma veiksmingai taikyti tokią suderintą tvarką. Šios nuostatos nedaro poveikio 2 straipsnio 8 dalies nuostatoms.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nacionalinės kompetentingos institucijos nustato teisių naudotis radijo spektru, kuris yra suderintas naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, suteikimo arba pakartotinio skyrimo, taip pat tų teisių atnaujinimo turimų teisių sąlygomis terminus.

1. Visapusiškai atsižvelgdamos į Direktyvą 2002/21/EB, ypač į jos 7, 8, 8a, 9 ir 9a straipsnius, Sprendimą Nr. 676/2002/ES ir Sprendimą Nr. 243/2012/ES, ypač į jo 2, 3, 5 ir 6 straipsnius, nacionalinės kompetentingos institucijos nustato teisių naudotis radijo spektru suteikimo arba pakartotinio skyrimo, taip pat tų teisių atnaujinimo turimų teisių sąlygomis terminus.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naudojimosi teisių galiojimo trukmė arba paskesnio atnaujinimo datos nustatomos pakankamai iš anksto prieš atitinkamą procedūrą, vykdomą pirmoje pastraipoje nurodytais terminais. Terminai, trukmė ir atnaujinimo ciklai nustatomi atsižvelgiant į tai, kad būtina sudaryti nuspėjamas investavimo sąlygas ir veiksmingai užtikrinti galimybę atlaisvinti visas naujas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderintas radijo spektro juostas, taip pat į atitinkamų investicijų amortizacijos laikotarpį konkurencijos sąlygoms.

Išbraukta.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma užtikrinti, kad belaidžio ryšio paslaugos galėtų būti sinchronizuotai prieinamos Sąjungoje, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktus:

2. Siekiant užtikrinti nuoseklų 1 dalies taikymą visoje Sąjungoje ir visų pirma užtikrinti, kad beleidžia ryšio paslaugos galėtų būti sinchronizuotai prieinamos Sąjungoje, Komisija per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos priimdama įgyvendinimo aktus:

a) nustatyti bendrą visos Sąjungos tvarkaraštį arba prie įvairių kategorijų valstybių narių aplinkybių pritaikytus tvarkaraščius, datą ar datas, nuo kurios (-ių) suteikiamos individualios naudojimosi suderinta juosta ar papildomųjų suderintų juostų deriniu teisės ir leidžiama faktiškai naudotis radijo spektru išimtinai ar bendrai teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas visoje Sąjungoje;

a) nustatyti bendrą visos Sąjungos tvarkaraštį arba prie įvairių kategorijų valstybių narių aplinkybių pritaikytus tvarkaraščius, datą ar datas, nuo kurios (-ių) suteikiamos individualios naudojimosi suderinta juosta ar papildomųjų suderintų juostų deriniu teisės ir leidžiama faktiškai naudotis radijo spektru išimtinai ar bendrai teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas visoje Sąjungoje;

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų suderintose juostose, galiojimo trukmę;

b) nustatyti minimalią teisių, suteikiamų suderintose juostose, galiojimo trukmę, kuri yra ne trumpesnė nei 25 metų ir bet kuriuo atveju yra tinkamos trukmės, kuri sudarytų sąlygas skatinti investicijas, inovacijas ir konkurenciją ir atgrasytų nuo nepakankamo spektro panaudojimo arba spektro atsargų kaupimo; arba nustatyti, kad teisės bus suteiktos neribotam laikotarpiui;

c) nustatyti, kai teisės nėra neapibrėžto pobūdžio, visoje Sąjungoje taikomą sinchronizuotos galiojimo pabaigos ar atnaujinimo datą;

c) nustatyti, kai teisės nėra neapibrėžto pobūdžio, visoje Sąjungoje taikomą sinchronizuotos galiojimo pabaigos ar atnaujinimo datą;

d) nustatyti visų esamų teisių naudotis kitomis suderintomis juostomis, išskyrus juostas, suderintas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, galiojimo pabaigos datą arba, jei teisių trukmė neribota, datą, nuo kurios naudojimosi teisės iš dalies keičiamos, kad būtų leidžiama teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.

d) datą, iki kurios juostose, suderintose belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, galiojančios naudojimosi teisės iš dalies keičiamos, kad būtų leidžiama teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, taip pat nepažeidžiant Direktyvoje 2002/21/EB 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintų nuostatų.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija taip pat gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais suderinama individualių teisių naudotis radijo spektru juostose, suderintose belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kurios priimant tokius aktus jau yra suteiktos, galiojimo pabaigos arba atnaujinimo data, siekiant visoje Sąjungoje suderinti tokių juostų naudojimo teisių atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo datą, įskaitant ir galimą suderinimą su kitų juostų, suderintų įgyvendinimo priemonėmis, priimtomis pagal 2 dalį arba pagal šią dalį, naudojimo teisių atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo data. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Atsižvelgdama į 8a straipsnio 4 dalį, Komisija taip pat per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos priima įgyvendinimo aktus, kuriais suderinama individualių teisių naudotis radijo spektru juostose, suderintose belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kurios priimant tokius aktus jau yra suteiktos, galiojimo pabaigos arba atnaujinimo data, siekiant visoje Sąjungoje suderinti tokių juostų naudojimo teisių atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo datą, įskaitant ir galimą suderinimą su kitų juostų, suderintų įgyvendinimo priemonėmis, priimtomis pagal 2 dalį arba pagal šią dalį, naudojimo teisių atnaujinimo arba pakartotinio skyrimo data Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kai šioje dalyje numatytais įgyvendinimo aktais nustatoma suderinta teisių naudotis radijo spektru atnaujinimo ar pakartotinio skyrimo data, kuri yra vėlesnė, nei kurioje nors iš valstybių narių nustatyta esamų individualių teisių naudotis tokiu radijo spektru galiojimo pabaigos arba atnaujinimo data, nacionalinės kompetentingos institucijos pratęsia esamų teisių galiojimą iki suderintos datos tomis pačiomis anksčiau taikytomis esminėmis leidimo sąlygomis, įskaitant visus taikomus periodinius mokesčius.

Kai šioje dalyje numatytais įgyvendinimo aktais nustatoma suderinta teisių naudotis radijo spektru atnaujinimo ar pakartotinio skyrimo data, kuri yra vėlesnė, nei kurioje nors iš valstybių narių nustatyta esamų individualių teisių naudotis tokiu radijo spektru galiojimo pabaigos arba atnaujinimo data, šių teisių naudojimo terminas pratęsiamas nedarant poveikio kitoms su šiomis teisėmis susijusioms sąlygoms.

Kai pagal antrą dalį suteiktas pratęsimo laikotarpis yra ilgas, palyginti su pradine naudojimo teisių galiojimo trukme, nacionalinės kompetentingos institucijos, pratęsdamos teisių galiojimą, anksčiau taikytas leidimo sąlygas gali prireikus priderinti, įskaitant papildomų mokesčių nustatymą, prie pasikeitusių aplinkybių. Šie papildomi mokesčiai nustatomi taikant pro rata temporis nuo pradinio mokesčio už pradines naudojimosi teises, kuris buvo aiškiai apskaičiuotas atsižvelgiant į iš pradžių numatytą trukmę.

 

Šioje dalyje numatytais įgyvendinimo aktais nereikalaujama sutrumpinti esamų teisių galiojimo kurioje nors valstybėje narėje trukmės, išskyrus pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 straipsnio 2 dalį, ir jie netaikomi galiojančioms neribotos trukmės teisėms.

Šioje dalyje numatytais įgyvendinimo aktais nereikalaujama sutrumpinti esamų teisių galiojimo kurioje nors valstybėje narėje trukmės, išskyrus pagal Direktyvos 2002/20/EB 14 straipsnio 2 dalį, ir jie netaikomi galiojančioms neribotos trukmės teisėms.

Priimdama įgyvendinimo aktą pagal 2 dalį, Komisija gali mutatis mutandis taikyti šios dalies nuostatas bet kurioms naudojimosi atitinkamomis suderintomis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui juostomis teisėms.

Priimdama įgyvendinimo aktą pagal 2 dalį, Komisija gali mutatis mutandis taikyti šios dalies nuostatas bet kurioms naudojimosi atitinkamomis suderintomis belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui juostomis teisėms.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai nacionalinės kompetentingos institucijos suteikia suderintos juostos naudojimo teises prieš priimant su ta juosta susijusį įgyvendinimo aktą, jos nustato tokio suteikimo sąlygas, visų pirma susijusias su trukme, taip, kad naudojimo teisių turėtojai žinotų, jog Komisija pagal 2 dalį gali priimti įgyvendinimo aktus, nustatydama minimalią tokių teisių galiojimo trukmę arba visoje Sąjungoje suderindama jų galiojimo pabaigos terminą arba atnaujinimo ciklą. Ši pastraipa netaikoma suteiktoms neribotos galiojimo trukmės teisėms.

Kai nacionalinės kompetentingos institucijos suteikia suderintos juostos naudojimo teises prieš priimant su ta juosta susijusį įgyvendinimo aktą, jos nustato tokio suteikimo sąlygas taip, kad naudojimo teisių turėtojai žinotų, jog Komisija pagal 2 dalį priims visoje Sąjungoje taikomus įgyvendinimo aktus. Ši pastraipa netaikoma suteiktoms neribotos galiojimo trukmės teisėms.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos Komisijai laiku pateikia pakankamai išsamią informaciją dėl suderintų juostų, kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo faktiškai jomis naudotis bendras tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu įgyvendinimo aktu, kaip jos numato užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama tokios informacijos teikimo forma ir procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Nacionalinės kompetentingos institucijos Komisijai laiku pateikia pakankamai išsamią informaciją dėl suderintų juostų, kurių naudojimo teisių suteikimo ir leidimo faktiškai jomis naudotis bendras tvarkaraštis nustatytas pagal 2 dalį priimtu įgyvendinimo aktu, kaip jos numato užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. Komisija per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos priima įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama tokios informacijos teikimo forma ir procedūros. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Bendras leidimo procesas, pagal kurį suteikiamos individualaus radijo spektro naudojimo teisės

 

1. Dvi arba kelios valstybės narės gali bendradarbiauti viena su kita ir su Komisija, kad laikytųsi savo įsipareigojimų, nustatytų Leidimų direktyvos 6 ir 7 straipsnyje ir nustatytų bendrą leidimo procesą, pagal kurį būtų suteikiamos individualios radijo spektro naudojimo teisės, kai tinkama, laikantis bet kokių bendrų pagal 12 straipsnio 2 dalį nustatytų tvarkaraščių. Bendras leidimo procesas atitinka šiuos reikalavimus:

 

a) nacionalinės kompetentingos institucijos individualius nacionalinius leidimo procesus pradeda ir įgyvendina pagal bendrą tvarkaraštį;

 

b) jame, kai tinkama, nustatomos bendros individualių teisių atrankos ir suteikimo susijusiose valstybėse narėse sąlygos ir procedūros;

 

c) jame, kai tinkama, numatomos bendros ir palyginamos sąlygos, kurios susijusiose valstybėse narėse taikomos individualaus naudojimo teisėms ir kuriomis, inter alia, sudaromos sąlygos operatoriams, atsižvelgiant į priskirtinus spektro blokus, suteikti nuoseklaus naudojimosi spektru teisių portfelius.

 

2. Kai valstybės narės ketina nustatyti bendrą leidimo procesą, susijusios nacionalinės kompetentingos institucijos vienu metu parengia priemonių projektus, su kuriais gali susipažinti Komisija ir kompetentingos institucijos. Komisija informuoja kitas valstybes nares.

 

3. Prie bendro leidimų proceso bet kuriuo metu gali prisijungti kitos valstybės narės.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) teisių naudotis galiojimo trukmė;

c) teisių naudotis galiojimo trukmė, kuri yra ne trumpesnė nei 25 metų ir bet kuriuo atveju yra tinkama, kad sudarytų sąlygas skatinti investicijas ir konkurenciją ir atgrasytų nuo nepakankamo spektro panaudojimo arba spektro atsargų kaupimo;

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) sąlygos, susijusios su naudojimosi teisių paskyrimu, perdavimu ar kaupimu;

j) sąlygos, susijusios su naudojimosi teisių paskyrimu, pakartotiniu skyrimu, perdavimu ar kaupimu;

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) bet kokį įgyvendinimo aktą, priimtą pagal 12 straipsnį;

d) įgyvendinimo aktai, priimti pagal 12 straipsnį;

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus pagal 1 dalį tvarka, Komisija gali įgyvendinimo aktu nustatyti technines charakteristikas, taikytinas projektuojant, diegiant ir naudojant mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai pastebimi naudojant įvairiose vietos aplinkose. Tose techninėse charakteristikose Komisija nustato diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, galią ir elektromagnetines savybes, taip pat jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos atitinka bent Direktyvos 2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB nustatytas ribas31.

2. Kad būtų vienodai įgyvendinama bendrojo leidimo diegti, prijungti ir naudoti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus pagal 1 dalį tvarka, Komisija įgyvendinimo aktu, kuris turi būti priimamas per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, nustato technines charakteristikas, taikytinas projektuojant, diegiant ir naudojant mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, kurios užtikrintų, kad tokie įrenginiai būtų menkai pastebimi naudojant įvairiose vietos aplinkose. Tose techninėse charakteristikose Komisija nustato diegiamų mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų įrenginių maksimalų dydį, galią ir elektromagnetines savybes, taip pat jų išvaizdos aspektus. Tos techninės mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos atitinka bent Direktyvos 2013/35/ES30 reikalavimus ir Tarybos rekomendacijoje Nr. 1999/519/EB31 nustatytas ribas.

__________________

__________________

30 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB (OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

30 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/35/ES dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), ir kuria panaikinama Direktyva 2004/40/EB (OL L 179, 2013 6 29, p. 1).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL L 1999 7 30, p. 59).

31 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 1999/519/EB dėl gyventojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų poveikio (0 Hz–300 GHz), (OL L 1999 7 30, p. 59).

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Charakteristikos, nustatytos, kad diegiant, prijungiant ir naudojant mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus būtų galima taikyti 1 dalį, taikomos nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB esminių reikalavimų, taikomų tokius gaminius pateikiant rinkai32.

Techninės charakteristikos, nustatytos, kad diegiant, prijungiant ir naudojant mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus būtų galima taikyti 1 dalį, taikomos nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB esminių reikalavimų, taikomų tokius gaminius pateikiant rinkai32.

__________________

__________________

32 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL L 91, 1999 4 7, p. 10).

32 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL L 91, 1999 4 7, p. 10).

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Didmeniniai aukštos kokybės prieigos produktai, sudarantys sąlygas teikti verslo ryšių paslaugas

 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos apsvarsto, ar proporcinga elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, kurie pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 16 straipsnį turi didelę įtaką susijusioje rinkoje, kurioje teikiamos didmeninės aukštos kokybės elektroninių ryšių paslaugos, nustatyti pareigą paskelbti pavyzdinį didmeninį pasiūlymą, kuriame būtų atsižvelgiama į 2 dalyje nurodytas EERRI gaires. Tai turėtų būti apsvarstoma per mėnesį nuo EERRI gairių paskelbimo.

 

2. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. EERRI, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, nustato gaires, kuriose nurodomi į pavyzdinį didmeninį pasiūlymą įtrauktini elementai. Gairės turėtų apimti bent jau licencijuojamų linijų galinius segmentus ir EERRI nuožiūra gali apimti kitus didmeninius verslo prieigos produktus, atsižvelgiant į mažmeninę ir didmeninę paklausą ir geriausią reguliavimo patirtį. Nacionalinės reguliavimo institucijos gali reikalauti, kad į pavyzdinį didmeninį pasiūlymą būtų įtraukti papildomi elementai. EERRI, atsižvelgdama į rinkos ir technologines tendencijas, šias gaires reguliariai persvarsto.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju – aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio ryšio tarifai;

 

b) judriojo ryšio paslaugų atveju – aukštesnių nei Reglamente (EB) Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai atitinkamai reguliuojamiems skambučiams ir SMS žinutėms naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

 

Pagrindimas

Fiksuoto ryšio ir mobilūs tarptautiniai skambučiai šiuo metu sudaro nereguliuojamas konkurencingas rinkas, kurių reguliavimo klausimų ES neturėtų spręsti.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suderintos galutinių paslaugų gavėjų teisės

Paslaugų gavėjų teisės naudotis prieiga prie atviro interneto

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22 straipsnis

Išbraukta.

Tarpvalstybinių ginčų sprendimas

 

1. Direktyvos 2002/22/EB 34 straipsnio 1 dalyje nustatytos ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros taikomos ir ginčams, susijusiems su sutartimis tarp vartotojų ir kitų galutinių paslaugų gavėjų, jei tokiomis ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūromis gali pasinaudoti ir jie, ir kitoje valstybėje narėje įsisteigę elektroninių ryšių visuomenei teikėjai. Ginčams, kuriems taikoma Direktyva 2013/11/ES33, taikomos tos direktyvos nuostatos.

 

___________________

 

33 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).

 

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis savo visuminio požiūrio, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne priimti naujas nuostatas, kaip numatyta reglamento projekte. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laisvė teikti prieigą prie atviro interneto bei ja naudotis ir pagrįstas duomenų srautų valdymas

Laisvė teikti prieigą prie atviro interneto bei ja naudotis ir duomenų srautų valdymas

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Galutiniai paslaugų gavėjai turi laisvą prieigą prie informacijos ir turinio, gali juos skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas naudodamiesi savo interneto prieigos paslauga.

1. Paslaugų gavėjai, naudodamiesi savo interneto prieigos paslauga, turi laisvą prieigą prie informacijos ir turinio, gali juos skleisti, naudoti ir teikti pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas bei naudoti pasirinktą galinę įrangą neatsižvelgiant į paslaugų gavėjo ar paslaugų teikėjo vietą arba paslaugos, informacijos ar turinio vietą, kilmę ar paskirties vietą.

Galutiniai paslaugų gavėjai turi teisę laisvai sudaryti sutartis su interneto prieigos paslaugos teikėjais dėl duomenų kiekio ir spartos ir pagal bet kurią iš tokių sutarčių, susijusių su duomenų kiekiu, naudotis visais interneto turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjų pasiūlymais.

 

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turi teisę laisvai susitarti su elektroninių ryšių visuomenei teikėjais arba turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjais dėl aukštesnės paslaugų kokybės specializuotų paslaugų teikimo.

2. Interneto prieigos paslaugų teikėjai, elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai paslaugų gavėjams gali siūlyti specializuotas paslaugas. Šios paslaugos gali būti siūlomos tik jei tinklo pajėgumo pakanka šioms paslaugoms teikti papildant atviro interneto prieigos paslaugą ir dėl jų iš esmės neblogėja interneto prieigos paslaugų prieinamumas ar kokybė. Interneto prieigos paslaugų paslaugų gavėjams teikėjai negali jų diskriminuoti tokių paslaugų atžvilgiu.

Kad turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai galėtų galutiniams paslaugų gavėjams teikti specializuotas paslaugas, jie turi teisę laisvai sudaryti tarpusavio susitarimus, kad galėtų perduoti atitinkamus duomenų kiekius ar duomenų srautus kaip apibrėžtos kokybės specializuotą paslaugą arba numatytą pajėgumą. Teikiant specializuotas paslaugas turi nebūti pakartotinai ar nuolatos pabloginama bendra interneto prieigos paslaugų kokybė.

 

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Galimybė naudotis 1 ir 2 dalyse numatytomis laisvėmis palengvinama pateikiant išsamią informaciją pagal 25 straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 2 dalį ir 27 straipsnio 1 bei 2 dalis.

4. Paslaugų gavėjams pagal Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 3 dalį ir 21a straipsnį suteikiama išsami informacija, įskaitant informaciją apie bet kokias taikomas duomenų srautų valdymo priemones, galinčias turėti poveikį prieigai prie informacijos, turinio, taikomųjų programų ir paslaugų, nurodytų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir jų sklaidai.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Interneto prieigos paslaugų teikėjai neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių blokuodami, sulėtindami, pablogindami ar diskriminuodami konkretų turinį, taikomąsias programas arba paslaugas ar konkrečias jų klases, jei neviršijamos sutartyje numatytos duomenų kiekio ir interneto prieigos paslaugų spartos ribos, išskyrus atvejus, kai reikia taikyti pagrįstas duomenų srautų valdymo priemones. Pagrįstos duomenų srautų valdymo priemonės yra skaidrios, nediskriminuojančios, proporcingos ir reikalingos tam, kad:

5. Interneto prieigos paslaugų teikėjai neturėtų riboti 1 dalyje numatytų laisvių blokuodami, sulėtindami, pakeisdami, pablogindami ar diskriminuodami konkretų turinį, taikomąsias programas arba paslaugas ar konkrečias jų klases, jei neviršijamos sutartyje numatytos duomenų kiekio ir interneto prieigos paslaugų spartos ribos, išskyrus atvejus, kai reikia taikyti duomenų srautų valdymo priemones. Duomenų srautų valdymo priemonės yra skaidrios, nediskriminuojančios, proporcingos ir reikalingos tam, kad:

a) būtų įgyvendinta teisės aktų nuostata ar teismo sprendimas, arba būtų užkirstas kelias rimtiems nusikaltimams ar trukdoma juos vykdyti;

a) būtų įgyvendintas teismo sprendimas;

b) būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir saugumas;

b) būtų išlaikytas tinklo, per šį tinklą teikiamų paslaugų ir galutinių paslaugų gavėjų galinių įrenginių vientisumas ir saugumas;

c) būtų užkirstas kelias neužsakytų pranešimų perdavimui galutiniams paslaugų gavėjams, kurie davė išankstinį sutikimą taikyti tokias ribojamąsias priemones;

 

d) būtų sumažintas laikinos ar išskirtinės tinklo perkrovos poveikis, su sąlyga, kad lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų taikomos vienodos sąlygos.

d) būtų užkirstas kelias laikinai ar išskirtinei tinklo perkrovai arba sumažintas jos poveikis, su sąlyga, kad lygiaverčių duomenų srautų rūšims būtų taikomos vienodos sąlygos.

 

Duomenų srautų valdymo priemonės netaikomos ilgiau negu būtina.

Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima tik duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų tikslų.

Nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB, duomenų srautų valdymo priemonės apima tik asmens duomenų tvarkymą, kuris reikalingas ir proporcingas siekiant šioje dalyje nustatytų tikslų ir šioms priemonės taikoma Direktyva 2002/58/EB, ypač ryšių konfidencialumo klausimu.

 

Interneto paslaugų teikėjai nustato tinkamas, aiškias, atviras ir veiksmingas procedūras, kuriomis siekiama nagrinėti skundus dėl šio straipsnio pažeidimo. Tokios procedūros neturi poveikio paslaugų gavėjų teisėms minėtuoju klausimu kreiptis į nacionalinę reguliavimo instituciją.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos atidžiai stebi ir užtikrina, kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų faktiškai pasinaudoti 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytomis laisvėmis, kad būtų laikomasi 23 straipsnio 5 dalies, ir kad interneto prieigos paslaugomis, kurių kokybė atspindi technologijų pasiekimus, būtų galima nuolat naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis ir kad jų nepablogintų specializuotos paslaugos. Jos, kartu su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis valdžios institucijomis, taip pat stebi ir specializuotų paslaugų poveikį kultūrinei įvairovei bei inovacijoms. Apie stebėseną ir jos rezultatus nacionalinės reguliavimo institucijos kasmet praneša Komisijai ir EERRI.

1. Įgyvendindamos savo įgaliojimus pagal 30a straipsnį ir 23 straipsnį, nacionalinės reguliavimo institucijos atidžiai stebi, kad būtų laikomasi 23 straipsnio 5 dalies ir interneto prieigos paslaugomis, kurių kokybė atspindi technologijų pasiekimus, būtų galima nuolat naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. Jos, kartu su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis valdžios institucijomis, taip pat stebi ir poveikį kultūrinei įvairovei bei inovacijoms. Nacionalinės reguliavimo institucijos kasmet skelbia ataskaitas apie savo atliekamą stebėseną ir išvadas ir teikia šias ataskaitas Komisijai ir EERRI.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad neblogėtų bendra interneto prieigos paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų galimybę turėti prieigą prie turinio ar informacijos ir juos skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas, nacionalinės reguliavimo institucijos turi įgaliojimų elektroninių ryšių visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus.

2. Kad neblogėtų bendra interneto prieigos paslaugų kokybė arba siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų galimybę turėti prieigą prie turinio ar informacijos ir juos skleisti, naudoti pasirinktas taikomąsias programas, paslaugas ir programinę įrangą, nacionalinės reguliavimo institucijos turi įgaliojimų elektroninių ryšių visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus ir, tam tikrais atvejais, kitus nacionalinių reguliavimo institucijų apibrėžtus paslaugų kokybės parametrus.

Nacionalinės reguliavimo institucijos tinkamu laiku prieš nustatant tokius reikalavimus pateikia Komisijai tokių veiksmų motyvų santrauką, numatytus reikalavimus ir informaciją apie siūlomą veiksmų eigą. Ši informacija taip pat teikiama EERRI. Komisija, išnagrinėjusi tokią informaciją, gali pateikti su ja susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač siekdama užtikrinti, kad numatyti reikalavimai neturėtų neigiamo poveikio vidaus rinkos veikimui. Numatyti reikalavimai nepriimami du mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija gavo išsamią informaciją, nebent Komisija ir nacionalinė reguliavimo institucija susitarė kitaip arba Komisija informavo nacionalinę reguliavimo instituciją apie trumpesnį nagrinėjimo laikotarpį, arba Komisija pateikė pastabų ar rekomendacijų. Nacionalinės reguliavimo institucijos kiek įmanoma atsižvelgia į Komisijos pastabas ar rekomendacijas ir praneša Komisijai bei EERRI apie priimtus reikalavimus.

Nacionalinės reguliavimo institucijos tinkamu laiku prieš nustatant tokius reikalavimus pateikia Komisijai tokių veiksmų motyvų santrauką, numatytus reikalavimus ir informaciją apie siūlomą veiksmų eigą. Ši informacija taip pat teikiama EERRI. Komisija, išnagrinėjusi tokią informaciją, gali pateikti su ja susijusių pastabų ar rekomendacijų, ypač siekdama užtikrinti, kad numatyti reikalavimai neturėtų neigiamo poveikio vidaus rinkos veikimui. Nacionalinės reguliavimo institucijos kiek įmanoma atsižvelgia į Komisijos pastabas ar rekomendacijas ir praneša Komisijai bei EERRI apie priimtus reikalavimus.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiamos vienodos nacionalinių kompetentingų institucijų pagal šį straipsnį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo EERRI, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, nustato bendrąsias gaires, kuriomis apibrėžiamos vienodos pagal šį straipsnį nustatytų nacionalinių reguliavimo institucijų pareigų vykdymo sąlygos, visų pirma įskaitant duomenų srautų valdymo priemonių taikymą ir nuostatų laikymosi kontrolę.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a staripsnis

 

Peržiūra

 

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EERRI, patikrina, kaip taikomos nuostatos dėl specializuotų paslaugų, ir po viešosios konsultacijos ne vėliau kaip [įterpti datą – treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] teikia ataskaitą ir atitinkamus pasiūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis savo visuminio požiūrio, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne priimti naujas nuostatas, kaip numatyta reglamento projekte. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis savo visuminio požiūrio, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne priimti naujas nuostatas, kaip numatyta reglamento projekte. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis savo visuminio požiūrio, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne priimti naujas nuostatas, kaip numatyta reglamento projekte. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis savo visuminio požiūrio, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne priimti naujas nuostatas, kaip numatyta reglamento projekte. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį visiškai išbraukti. Nors ir pageidautina užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai apsaugoti visų paketo elementų atveju, nuomonės referentas mano, kad tai nėra geriausias būdas šiam tikslui pasiekti, nes Telekomunikacijų pagrindų direktyva tebėra taikoma tik elektroninių ryšių paslaugoms ir tinklams. Pasirinktinai išplėtus taikymo sritį (kaip siūloma 29 straipsnyje), sukuriama teisiškai neaiški padėtis, kuriai ištaisyti visoje pagrindų direktyvoje reikėtų daug atitinkamai nuoseklių pakeitimų (jų nė vieno nesiūloma).

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis savo visuminio požiūrio, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne priimti naujas nuostatas, kaip numatyta reglamento projekte. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

30a straipsnis

 

Priežiūra ir vykdymo užtikrinimas

 

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi reikiamų išteklių, kad galėtų stebėti ir prižiūrėti, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

 

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai gauti tą informaciją.

 

3. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi įgaliojimus nurodyti įmonėms, kurioms taikomi įpareigojimai pagal šį reglamentą, pateikti visą su šio reglamento įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją. Tos įmonės paprašius pateikia tokią informaciją nedelsdamos ir laikydamosi tokių terminų bei taip išsamiai, kaip nurodo nacionalinė reguliavimo institucija.

 

4. Nacionalinės reguliavimo institucijos gali imtis priemonių savo iniciatyva, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi.

 

5. Nacionalinės reguliavimo institucijos nustato tinkamas, aiškias, atviras ir veiksmingas procedūras, kuriomis siekiama nagrinėti skundus dėl 23 straipsnio pažeidimo. Nacionalinės reguliavimo institucijos į skundus atsako nepagrįstai nedelsdamos.

 

6. Kai nacionalinė reguliavimo institucija nustato, kad buvo pažeisti šiame reglamente nustatyti įpareigojimai, ji gali reikalauti nedelsiant nutraukti tokį pažeidimą.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos elektroninių ryšių teikėjų atžvilgiu sankcijos nustatomos pagal II skyrių, atsižvelgiant į atitinkamas nacionalinių reguliavimo institucijų kompetencijas buveinės ir priimančiojoje valstybėse narėse.

Išbraukta.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2002/20/EB

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

1) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 punkto a papunktis (naujas)

Direktyva 2002/20/EB

3 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

a) 2 dalis pakeičiama taip:

2. Elektroninių ryšių tinklų ar elektroninių ryšių paslaugų teikimui gali būti taikomas bendrasis leidimas nepažeidžiant specifinių įpareigojimų, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, ar naudojimo teisių, nurodytų 5 straipsnyje. Galima reikalauti, kad, prieš pradėdama naudotis teisėmis pagal leidimą, įmonė apie tai praneštų, bet negalima reikalauti, kad ji gautų nacionalinės reguliavimo institucijos atskirą sprendimą ar kitą kokį administracinį aktą. Pranešusi, jei pranešimo reikalaujama, įmonė gali pradėti veiklą laikydamasi prireikus 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatų dėl naudojimo teisės.

2. Elektroninių ryšių tinklų ar elektroninių ryšių paslaugų teikimui gali būti taikomas bendrasis leidimas nepažeidžiant specifinių įpareigojimų, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, ar naudojimo teisių, nurodytų 5 straipsnyje. Kai valstybė narė mano, kad reikalavimas teikti pranešimus yra pagrįstas, ji gali reikalauti, kad įmonės, prieš pradėdamos naudotis teisėmis pagal leidimą, apie tai praneštų EERRI, bet valstybė narė negali reikalauti, kad jos gautų nacionalinės reguliavimo institucijos arba bet kurios kitos institucijos atskirą sprendimą ar kitą kokį administracinį aktą. Pranešusi EERRI, jei pranešimo reikalaujama, įmonė gali pradėti veiklą laikydamasi prireikus 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatų dėl naudojimo teisės.

Neturi būti reikalaujama, kad įmonės, teikiančios tarpvalstybines elektroninių ryšių paslaugas keliose valstybėse narėse padalinių turinčioms įmonėms, atitinkamoje valstybėje narėje pateiktų daugiau negu vieną pranešimą.“

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=LT)

Pagrindimas

Standartizuotos formos pranešimas EERRI turėtų padėti užtikrinti, kad paslaugų teikėjai skirtingose valstybėse panašiose situacijose nebūtų diskriminuojami ir kad bendrojoje rinkoje būtų taikoma nuosekli reguliavimo praktika.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 punkto b papunktis (naujas)

Direktyva 2002/20/EB

3 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b) 3 dalis pakeičiama taip:

3. Šio straipsnio 2 dalyje minėtas pranešimas - tai tik juridinio ar fizinio asmens pareiškimas nacionalinei reguliavimo institucijai apie ketinimą pradėti teikti elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir pati svarbiausia informacija, kurios reikia, kad nacionalinė reguliavimo institucija galėtų sudaryti elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų teikėjų registrą ar sąrašą. Ši informacija - tai yra informacija, būtina teikėjo tapatybei nustatyti, tokia kaip, pavyzdžiui, bendrovės registracijos numeris ir teikėjo kontaktinis asmuo, teikėjo adresas, trumpas tinklo ar paslaugos aprašymas ir numatyta veiklos pradžios data.

3. Šio straipsnio 2 dalyje minėtas pranešimas tai tik juridinio ar fizinio asmens pareiškimas EERRI dėl suderinto šablono pagal priedo D dalyje nustatytą formą apie ketinimą pradėti teikti elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas ir pati svarbiausia informacija, kurios reikia, kad EERRI ir nacionalinė reguliavimo institucija galėtų sudaryti elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų teikėjų registrą ar sąrašą. Valstybės narės negali nustatyti jokių papildomų ar atskirų pranešimo reikalavimų.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 punkto c papunktis (naujas)

Direktyva 2002/20/EB

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c) straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a. Valstybės narės per 12 mėnesių nuo Reglamento Nr. [XX/2014]*taikymo pradžios dienos teikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pagrįstą pranešimą, jei mano, kad reikalavimas teikti pranešimą yra pagrįstas. Komisija išnagrinėja pranešimą ir, kai tinkama, priima sprendimą per tris mėnesius nuo pranešimo, kuriame reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė panaikintų pranešimo reikalavimą, pateikimo dienos.

 

______________

 

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. [XX/2014], kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 (OL L ..., p. ...).“

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 punktas (naujas)

Direktyva 2002/20/EB

10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2) 10 straipsnis papildomas tokia nauja 6a dalimi:

 

„6a. Nacionalinė reguliavimo institucija informuoja EERRI apie visas priemones, kurių ji ėmėsi pagal 5 ir 6 dalis. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo (per šį laikotarpį nacionalinė reguliavimo institucija negali priimti galutinės priemonės) EERRI priima pagrįstą nuomonę, jeigu mano, kad priemonės projektas būtų kliūtis bendrajai rinkai. EERRI perduoda nuomonę nacionalinei reguliavimo institucijai ir Komisijai. Nacionalinė reguliavimo institucija kuo labiau atsižvelgia į EERRI nuomonę ir praneša EERRI apie galutinę priemonę. EERRI atitinkamai atnaujina savo registrą.“

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 punktas (naujas)

Direktyva 2002/20/EB

Priedo D dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3) Priedas papildomas šia D dalimi:

 

„D. Informacija, kurią pagal 3 straipsnį reikia pateikti pranešime

 

Pranešime pateikiamas pareiškimas apie ketinimą pradėti teikti elektroninius ryšius ir paslaugas, ir kartu pateikiama tik tokia informacija:

 

1. teikėjo pavadinimas,

 

2. teikėjo teisinis statusas, forma ir registracijos numeris, kai teikėjas yra įregistruotas prekybos arba panašiame viešajame registre,

 

3. pagrindinės teikėjo buveinės geografinis adresas,

 

4. kontaktinis asmuo,

 

5. trumpas tinklų arba paslaugų, kurias ketinama teikti, aprašas,

 

6. susijusi valstybė narė ir

 

7. numatyta veiklos pradžios data.“

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a straipsnis (naujas)

Sprendimas Nr. 243/2012/ES

6 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a straipsnis

 

Sprendimo Nr. 243/2012/ES pakeitimai

 

Sprendimo Nr. 243/2012/ES 6 straipsnio 8 dalis

 

papildoma šia pastraipa:

 

„Valstybės narės leidžia perduoti arba licencijuoti bet kokias papildomas suderintas juostas ir šiuo atveju vienodai taiko pirmoje dalyje nurodytas atlyginimo sąlygas.“

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2002/21/EB

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 1 straipsnis papildomas tokia 6 dalimi:

Išbraukta.

„Ši direktyva ir specifinės direktyvos aiškinamos ir taikomos kartu su Reglamento Nr. [XX/2014] nuostatomis.“

 

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/21/EB

2 straipsnio g punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a) 2 straipsnio g punktas pakeičiamas taip:

„nacionalinė reguliavimo institucija“ - institucija ar institucijos, kurioms valstybė narė pavedė bet kurias reguliavimo užduotis, skiriamas pagal šią direktyvą ir specifines direktyvas;

„nacionalinė reguliavimo institucija“ institucija, kuriai valstybė narė pavedė reguliavimo užduotis, skiriamas pagal šią direktyvą ir specifines direktyvas;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=LT)

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/21/EB

3 straipsnio 3 a dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b) 3 straipsnio 3a dalis pakeičiama taip:

3a. Nepažeidžiant 4 ir 5 dalių nuostatų, nacionalinės reguliavimo institucijos, atsakingos už ex ante rinkos reguliavimą arba ginčų tarp įmonių sprendimą pagal šios direktyvos 20 ar 21 straipsnį, vykdydamos tas užduotis, kurios yra joms paskirtos pagal nacionalinę teisę, įgyvendinančią Bendrijos teisę, veikia nepriklausomai ir nesiekia gauti arba nepriima kitų institucijų nurodymų. Tai nekliudo vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę konstitucinę teisę. Tik pagal 4 straipsnį įsteigtos apeliacinės institucijos gali sustabdyti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų galiojimą arba juos panaikinti.

3a. Nepažeidžiant 4 ir 5 dalies nuostatų, kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija yra atsakinga už ex ante rinkos reguliavimą pagal šios direktyvos 7, 7a, 15 ir 16 straipsnius ir Direktyvos 2002/19/EB 9–13b straipsnius; už numerių, pavadinimų ir adresų suteikimą tinklo elementams ir susijusiai įrangai ir jų vietos nustatymą ir dalijimąsi jais ir už ginčų tarp įmonių sprendimą pagal šios direktyvos 10, 12, 20 ir 21 straipsnius, už tarifų pagrįstumą, paskirtųjų įmonių paslaugų kokybę, universaliųjų paslaugų kainų nustatymą, mažmeninių paslaugų, sutarčių, skaidrumo ir informacijos skelbimo ir paslaugų kokybės reguliavimo kontrolę, už vienodų sąlygų neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams gauti ir rinktis paslaugas užtikrinimą, skubios pagalbos paslaugas ir bendrąjį Europos pagalbos telefono numerį, galimybės skambinti ir naudotis paslaugomis užtikrinimą, papildomų paslaugų teikimą ir teikėjo atliekamų pakeitimų palengvinimą pagal Direktyvos 2002/22/EB 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 28, 29 ir 30 straipsnius, klausimus, su leidimu susijusius klausimus pagal Direktyvą 2002/20/EB, taip pat pagal Direktyvą 2002/58/EB.

Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodytos nacionalinės reguliavimo institucijos vadovas arba, kai taikoma, šią funkciją vykdančios kolegijos atitinkami nariai ar jo (jų) pavaduotojas (-ai) būtų atleistas (-i) iš pareigų tik tuomet, jei nebeatitinka šioms pareigoms vykdyti reikalingų sąlygų, kurios yra iš anksto numatytos nacionalinėje teisėje. Sprendimas atleisti atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos vadovą arba, kai taikoma, šią funkciją vykdančios kolegijos atitinkamus narius iš pareigų paskelbiamas viešai atleidimo metu. Atleistam nacionalinės reguliavimo institucijos vadovui arba, kai taikoma, šią funkciją vykdančios kolegijos atitinkamiems nariams, nurodomos atleidimo priežastys, ir jis (jie), jei bendrąja tvarka priežastys neskelbiamos, turi teisę reikalauti, kad jos būtų paskelbtos, ir tos priežastys tokiu atveju turi būti paskelbtos.

Kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija, vykdydama tas užduotis, kurios yra jai priskirtos pagal nacionalinę teisę, įgyvendinančią Bendrijos teisę, veikia nepriklausomai ir nesiekia gauti arba nepriima kitų institucijų nurodymų. Tai nekliudo vykdyti jų priežiūrą pagal nacionalinę konstitucinę teisę. Tik pagal 4 straipsnį įsteigtos apeliacinės institucijos gali sustabdyti nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimų galiojimą arba juos panaikinti. Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodytos nacionalinės reguliavimo institucijos vadovas arba, kai taikoma, šią funkciją vykdančios kolegijos atitinkami nariai ar jo (jų) pavaduotojas (-ai) būtų atleistas (-i) iš pareigų tik tuomet, jei nebeatitinka šioms pareigoms vykdyti reikalingų sąlygų, kurios yra iš anksto numatytos nacionalinėje teisėje. Sprendimas atleisti atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos vadovą arba, kai taikoma, šią funkciją vykdančios kolegijos atitinkamus narius iš pareigų paskelbiamas viešai atleidimo metu. Atleistam nacionalinės reguliavimo institucijos vadovui arba, kai taikoma, šią funkciją vykdančios kolegijos atitinkamiems nariams, nurodomos atleidimo priežastys, ir jis (jie), jei bendrąja tvarka priežastys neskelbiamos, turi teisę reikalauti, kad jos būtų paskelbtos, ir tos priežastys tokiu atveju turi būti paskelbtos.

Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodytos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atskirus metinius biudžetus. Biudžetai skelbiami viešai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam, kad galėtų aktyviai dalyvauti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) (1) veikloje ir prie jos prisidėti.

Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodytos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atskirus metinius biudžetus ir kad šie biudžetai būtų pakankami šių institucijų užduotims vykdyti. Kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija biudžetus ir audituotas metines sąskaitas skelbia viešai. Kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija organizuoja savo veiklą ir ją vykdo taip, kad užtikrintų tokios veiklos objektyvumą ir nešališkumą ir turi įvairios kompetencijos darbuotojų, kad galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam, kad galėtų aktyviai dalyvauti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) (1) veikloje ir prie jos prisidėti.

______________________

______________________

1 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo.

1 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo.

Pagrindimas

Vienos nacionalinės reguliavimo institucijos kiekvienoje valstybėje narėje paskyrimas, jų bendros kompetencijos suderinimas ir išteklių didinimas bus tiesiogiai naudingas ne tik prižiūrint ir įgyvendinant sistemą valstybėse narėse, bet ir duos netiesioginę naudą toliau remti nacionalinių reguliavimo institucijų ir EERRI darbą.

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 punkto a papunktis

Direktyva 2002/21/EB

7 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

1. Jeigu pagal planuojamą priemonę, kuriai galioja 7 straipsnio 3 dalis, taikant šios direktyvos 16 straipsnį kartu su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 5 ir 9–13 straipsniais ir Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) 17 straipsnį, siekiama nustatyti, iš dalies pakeisti arba panaikinti operatoriaus pareigas, Komisija per šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatytą vieno mėnesio laikotarpį gali nurodyti atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai ir EERRI priežastis, kodėl ji mano, kad taikant planuojamą priemonę bus sukuriamos kliūtys bendrojoje rinkoje, arba kad ji turi rimtų abejonių dėl to, ar ši priemonė suderinama su Sąjungos teise, prireikus, atsižvelgdama į pagal šios direktyvos 19 straipsnio 1 dalį priimtas rekomendacijas dėl šios direktyvos ir specifinių direktyvų konkrečių nuostatų suderinto taikymo. Tokiu atveju planuojamos priemonės negalima priimti dar tris mėnesius nuo Komisijos pranešimo.

 

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią žalingiems padariniams, su kuriais susidurtų galutiniai paslaugų gavėjai, būtina patvirtinti nacionalinių institucijų kompetenciją, atsižvelgiant į užduotį suderinti šios ir kitų konkrečių direktyvų konkrečių nuostatų taikymą.

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 punkto b papunktis

Direktyva 2002/21/EB

7 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– b) 2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„2. Per 1 dalyje nurodytą trijų mėnesių laikotarpį Komisija, EERRI ir atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija glaudžiai bendradarbiauja siekdamos nustatyti tinkamiausią ir veiksmingiausią priemonę, atsižvelgdamos į 8 straipsnyje nustatytus tikslus, kartu tinkamai atsižvelgdamos į rinkos dalyvių nuomonę ir į poreikį užtikrinti nuoseklios reguliavimo praktikos plėtrą. Jeigu pagal planuojamą priemonę siekiama priimančiojoje valstybėje narėje nustatyti, iš dalies pakeisti arba panaikinti Europos elektroninių ryšių teikėjo pareigas, kaip apibrėžta Reglamente [XXX/2014], buveinės valstybės narės nacionalinė reguliavimo institucija taip pat gali dalyvauti bendradarbiavimo procese.

 

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 punkto c papunktis

Direktyva 2002/21/EB

7 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– c) 5 dalyje įterpiamas šis aa punktas:

Išbraukta.

„aa) priimti sprendimą, pagal kurį būtų reikalaujama, kad atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija atsiimtų siūlomos priemonės projektą, pateikiant konkrečių pasiūlymų, kaip ją iš dalies pakeisti, jeigu pagal planuojamą priemonę siekiama nustatyti, iš dalies pakeisti arba panaikinti Europos elektroninių ryšių teikėjo pareigas, kaip apibrėžta Reglamente [XXX/2014].“

 

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 punkto d papunktis

Direktyva 2002/21/EB

7 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– d) 6 dalis papildoma šia pastraipa:

Išbraukta.

„7 straipsnio 6 dalis taikoma tais atvejais, kai Komisija priima sprendimą pagal 5 dalies aa punktą.“

 

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/21/EB

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) Išbraukiamas 8 straipsnio 4 dalies g punktas.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/21/EB

9 b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b) 9b straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Komisija gali partvirtinti atitinkamų įgyvendinamųjų priemonių, kad būtų nustatytos dažnių juostos, kurių radijo dažnių naudojimo teises įmonės gali perleisti arba išnuomoti vienos kitoms. Šios priemonės neapima dažnių, kurie naudojami transliavimui.

„3. Komisija patvirtina atitinkamas įgyvendinamąsias priemones, kad palengvintų radijo dažnių naudojimo teisių tarp įmonių perdavimą arba nuomą. Šios priemonės patvirtinamos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Reglamento [XXX/2014]* taikymo pradžios dienos. Šios priemonės neapima dažnių, kurie naudojami transliavimui.

 

_____________

 

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XX/20XX, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 (OL L XXX, 20XX XX XX, p. X).“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=LT)

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2002/21/EB

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Nepažeidžiant šios direktyvos 9 straipsnio ir Direktyvos 2002/20/EB (toliau – Leidimų direktyva) 6 ir 8 straipsnių, jei Komisija nustato, kad nacionalinės reguliavimo institucijos skirtingai atlieka šioje direktyvoje, specifinėse direktyvose ir Reglamente Nr. [XX/2014] nurodytas reguliavimo užduotis ir dėl to gali kilti kliūčių vidaus rinkai, Komisija, atidžiai atsižvelgdama į EERRI nuomonę, gali priimti rekomendaciją arba sprendimą dėl suderinto šios direktyvos, specifinių direktyvų ir Reglamento Nr. [XX/2014] nuostatų taikymo tam, kad būtų įgyvendinami 8 straipsnyje išdėstyti tikslai.“

„Nepažeidžiant šios direktyvos 9 straipsnio ir Direktyvos 2002/20/EB (toliau – Leidimų direktyva) 6 ir 8 straipsnių, jei Komisija nustato, kad nacionalinės reguliavimo institucijos skirtingai atlieka šioje direktyvoje, specifinėse direktyvose ir Reglamente Nr. [XX/2014] nurodytas reguliavimo užduotis ir dėl to gali kilti kliūčių vidaus rinkai, Komisija, atidžiai atsižvelgdama į EERRI nuomonę, priima rekomendaciją arba sprendimą dėl suderinto šios direktyvos, specifinių direktyvų ir Reglamento Nr. [XX/2014] nuostatų taikymo tam, kad būtų įgyvendinami 8 straipsnyje išdėstyti tikslai.“

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

2 straipsnio f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 2 straipsnio antroje pastraipoje įterpiami tokie punktai:

 

„fa) naujasis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas – elektroninių ryšių visuomenei teikėjas, kuriam perkeliamas telefono numeris arba paslauga;“;

 

fb) ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas – elektroninių ryšių visuomenei teikėjas, iš kurio perkeliamas telefono numeris arba paslauga.

 

Pagrindimas

Šia nuostata į UPD 2 straipsnį įtraukiama nauja sąvokos „naujasis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas“ apibrėžtis.

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio antraštinė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b) 20 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„Sutartys“

„Informacijos reikalavimai, taikomi sudarant sutartis“;

Pakeitimas  185

36 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio -1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

 

„-1a. Valstybės narės užtikrina, kad prieš sudarant sutartį pateikiama 1 ir 1a dalyse nurodyta informacija būtų aiški, išsami ir lengvai prieinama, nepažeidžiant Vartotojų teisių direktyvoje* nustatytų reikalavimų, susijusių su ne prekybai skirtose patalpose sudaromomis ir (arba) nuotolinės prekybos sutartimis. Pateikęs prašymą, vartotojas arba kitas galutinis paslaugų gavėjas gauna sutarties kopiją patvariojoje laikmenoje.

 

Valstybės narės gali išlaikyti esamus arba nustatyti naujus sutartinės informacijos reikalavimus nacionalinės teisės kalba, siekdamos užtikrinti, kad ši informacija būtų lengvai suprantama vartotojui arba kitam to prašančiam galutiniam paslaugų gavėjui.

 

_________________

 

* 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).“

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 d punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1d) 20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad užsisakydami prisijungimo paslaugas prie viešojo ryšių tinklo, ir (arba) viešąsias elektroninio ryšio paslaugas, vartotojai ir kiti jų pageidaujantys galutiniai paslaugų gavėjai turėtų teisę su įmone arba įmonėmis, teikiančiomis tokį prisijungimą ir (arba) paslaugas, sudaryti sutartį. Sutartyje aiškiai, išsamiai ir lengvai suprantamu būdu nurodoma bent ši informacija:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad užsisakydami prisijungimo paslaugas prie viešojo ryšių tinklo, ir (arba) viešąsias elektroninio ryšio paslaugas, vartotojai ir kiti jų pageidaujantys galutiniai paslaugų gavėjai turėtų teisę su įmone arba įmonėmis, teikiančiomis tokį prisijungimą ir (arba) paslaugas, sudaryti sutartį. Sutartyje nurodoma bent ši informacija:

a) ūkio subjekto tapatybė ir adresas;

a) įmonės tapatybė, adresas ir kontaktinė informacija ir, jei skiriasi, adresas ir kontaktinė informacija, kur galima siųsti bet kokius skundus;

b) teikiamos paslaugos, visų pirma įskaitant:

b) pagrindinės teikiamų paslaugų charakteristikos, visų pirma įskaitant:

 

i) konkrečius vieną ar kelis tarifų planus, kuriems taikoma sutartis, ir, kiekvienam tokiam tarifų planui, siūlomų paslaugų tipus, įskaitant ryšių duomenų kiekį;

— ar suteikiama, ar nesuteikiama skubios pagalbos iškvietimo bei skambintojo vietos nustatymo paslauga ir bet kokie skubios pagalbos iškvietimo apribojimai pagal 26 straipsnį,

ii) informaciją apie galimybę visų atitinkamų siūlomų paslaugų atveju naudotis skubios pagalbos iškvietimo ir skambintojo vietos nustatymo paslaugomis ir bet kokius skubios pagalbos iškvietimo nuostatos apribojimus pagal 26 straipsnį,

— informaciją apie bet kokias kitas prieigą prie paslaugų ir taikomųjų programų ir naudojimąsi jomis ribojančias sąlygas, kai jos yra leidžiamos nacionalinės teisės aktuose pagal Bendrijos teisę,

 

siūlomos paslaugos užtikrinamą minimalų kokybės lygį, būtent pradinio sujungimo laiką, o tam tikrais atvejais kitus paslaugos kokybės parametrus, kurie apibrėžti nacionalinių reguliavimo institucijų,

iii) siūlomos paslaugos užtikrinamą minimalų kokybės lygį, būtent pradinio sujungimo laiką, o tam tikrais atvejais kitus paslaugos kokybės parametrus, kurie apibrėžti nacionalinių reguliavimo institucijų,

— informaciją apie visas procedūras, kurias vykdo ūkio subjektas, siekdamas įvertinti ir reguliuoti srautus, kad būtų išvengta tinklo užpildymo arba perpildymo, bei informaciją apie tai, kaip šios procedūros galėtų paveikti tinklo kokybę,

 

— siūlomų techninės priežiūros paslaugų rūšis ir pagalbos vartotojams paslaugas, taip pat būdus kaip kreiptis pagalbos,

iv) po pardavimo teikiamų paslaugų, techninės priežiūros paslaugų ir pagalbos vartotojams paslaugų rūšis, įskaitant, kai įmanoma, techninę informaciją apie tinkamą galutinio paslaugų gavėjo pasirinkto galinio įrenginio veikimą, tų paslaugų sąlygas ir įkainius ir informaciją, kur kreiptis dėl tokių paslaugų,

visus teikėjo nustatytus galinių įrenginių, kuriuos suteikia teikėjas, naudojimo apribojimus;

v) bet kokius teikėjo taikomus apribojimus dėl skirto galinio įrenginio naudojimo, įskaitant informaciją apie galinio įrenginio atrakinimo ir visus mokesčius, taikomus, jei sutartis nutraukiama nepasibaigus minimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui;

 

vi) bet kokie reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų, teikiamų savojoje šalyje taikomomis kainomis, apribojimai, susiję su sąžiningo naudojimo kriterijais, įskaitant išsamią informaciją apie tai, kaip šie sąžiningo naudojimo kriterijai taikomi atsižvelgiant į atitinkamo tarifų plano pagrindines kainas, apimtį arba kitus parametrus;

c) jei taikomas įpareigojimas pagal 25 straipsnį – abonento galimybės pasirinkti, ar įtraukti ar neįtraukti jo asmens duomenis į abonentų sąrašą, ir atitinkami duomenys;

c) jei taikomas įpareigojimas pagal 25 straipsnį – abonento galimybės pasirinkti, ar įtraukti ra neįtraukti jo asmens duomenis į abonentų sąrašą, ir galimybės patikrinti, pataisyti ar atšaukti įrašą;

d) informacija apie kainas ir tarifus bei priemones, kuriomis galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir techninės priežiūros mokesčius, siūlomus mokėjimo būdus ir sąnaudų skirtumus, priklausančius nuo mokėjimo būdo;

d) informacija apie kainas ir tarifus, įskaitant mokesčius ir papildomus mokesčius, kurie gali būti taikomi, taip pat priemones, kuriomis galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir techninės priežiūros mokesčius;

 

da) siūlomi mokėjimo būdai ir visi kainų skirtumai, susiję su pasirinktu mokėjimo būdu, taip pat turimos priemonės, kuriomis užtikrinamas sąskaitų skaidrumas ir stebimas vartojimo lygis;

e) sutarties galiojimo laikotarpis ir paslaugų teikimo bei sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos, įskaitant:

e) sutarties galiojimo laikotarpis ir paslaugų teikimo bei sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos, įskaitant:

visą minimalią reikiamą naudojimo trukmę ir laikotarpį, kurie būtini norint pasinaudoti akcija,

i) visą minimalią reikiamą naudojimo trukmę ir laikotarpį, kurie būtini norint pasinaudoti akcija,

visus mokesčius, susijusius su telefono ryšio numerių ir kitų identifikatorių perkėlimu,

ii) visus mokesčius, susijusius su teikėjo keitimu ir telefono ryšio numerių bei kitų identifikatorių perkėlimu, įskaitant kompensavimo ir pinigų grąžinimo tvarką, jei delsiama pakeisti teikėją ar tuo piktnaudžiaujama,

visus mokesčius, mokėtinus nutraukiant sutartį, įskaitant su galiniais įrenginiais susijusių sąnaudų išieškojimą;

iii) visus su sutarties nutraukimu pirma laiko susijusius mokesčius, įskaitant su galiniais įrenginiais susijusių sąnaudų išieškojimą, remiantis įprastais nusidėvėjimo vertinimo metodais, ir kitus akcijos privalumus, remiantis pro rata temporis principu;

f) kompensacija ir grąžinamos sumos, kurios išmokamos, jei paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto kokybės lygio;

f) kompensacija ir grąžinamos sumos, įskaitant, kai taikytina, aiškią nuorodą į įstatymais numatytas vartotojų teises, kurios taikomos, jei paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto kokybės lygio;

g) būdas, kaip pradėti ginčų sprendimo procedūras pagal 34 straipsnį;

g) būdas, kaip pradėti ginčų, įskaitant tarpvalstybinius ginčus, sprendimo procedūras pagal 34 straipsnį;

 

ga) informacija, kaip neįgalieji galutiniai paslaugų gavėjai gali gauti informaciją apie jiems sukurtus produktus ir paslaugas;

h) veiksmai, kurių gali imtis ūkio subjektas, reaguodamas į įvykius, susijusius su saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir pažeidžiamumą.

h) veiksmai, kurių gali imtis ūkio subjektas, reaguodamas į įvykius, susijusius su saugumu arba vientisumu, arba į grėsmes ir pažeidžiamumą.

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad sutartyje būtų pateikta 21 straipsnio 4 dalyje nurodyta ir su teikiama paslauga susijusi informacija, kurią šiuo tikslu gali teikti atitinkamos viešosios institucijos, apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų naudojimą dalyvaujant neteisėtoje veikloje ar platinant žalingą turinį bei apie apsaugos priemones, skirtas nuo pavojų apsaugoti asmenį, jo privatumą ir asmens duomenis.“

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad sutartyje būtų pateikta 21 straipsnio 4 dalyje nurodyta ir su teikiama paslauga susijusi informacija, kurią šiuo tikslu gali teikti atitinkamos viešosios institucijos, apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų naudojimą dalyvaujant neteisėtoje veikloje ar platinant žalingą turinį bei apie apsaugos priemones, skirtas nuo pavojų apsaugoti asmenį, jo privatumą ir asmens duomenis.“

Pakeitimas  187

36 straipsnio 1 dalies 1 e punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

 

„1a. Be 1 dalyje nurodytos informacijos, jeigu sutartyje numatytos interneto prieigos paslaugos, į tą sutartį taip pat įtraukiama ši informacija:

 

a) išsami informacija apie vienetų duomenų kainų planus, paketinių duomenų kainų planus ir visas taikomas su konkrečiu tarifų planu arba planais, kuriems taikoma sutartis, susijusias ribas; nurodoma ribas viršijančio duomenų kiekio vienetų arba paketo kaina ad hoc arba nuolatiniu pagrindu ir visi duomenų spartos apribojimai, kurie gali būti taikomi konkrečiam tarifų planui arba planams, kuriems taikoma sutartis;

 

b) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali stebėti savo esamą vartojimo lygį, ar galima nusistatyti savanoriškas ribas ir kaip tai padaryti;

 

c) fiksuotojo duomenų ryšio atveju – įprasta ir mažiausia galima duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta pagrindinėje galutinio paslaugų gavėjo buveinėje;

 

d) judriojo duomenų ryšio atveju – numatytą ir mažiausią galimą duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą prisijungus prie paslaugų teikėjo belaidžio tinklo galutinio paslaugų gavėjo gyvenamojoje valstybėje narėje;

 

e) kiti paslaugos kokybės parametrai, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. .../...* 24 straipsnio 2 dalyje;

 

f) informaciją apie visas procedūras, kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir reguliuoti duomenų srautus, įskaitant nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo metodai naudojami taikant pagrįstas duomenų srautų valdymo priemones, ir informaciją apie galimą šių procedūrų poveikį paslaugų kokybei, galutinių paslaugų gavėjų privatumui ir asmens duomenų apsaugai; taip pat

 

g) aiškus ir suprantamas paaiškinimas, kokį praktinį poveikį interneto prieigos paslaugoms, ypač naudojimuisi turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis, gali turėti bet kokie duomenų kiekio apribojimai, sparta ir kiti paslaugos kokybės parametrai.

 

__________________

 

* OL: prašom įrašyti šio reglamento numerį.“

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 f punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1f) 20 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2. Valstybės narės užtikrina, kad gavę pranešimą apie sutarties sąlygų pakeitimus, kuriuos siūlo elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas teikiantys ūkio subjektai, abonentai turėtų teisę be nuobaudų nutraukti sutartį. Abonentams iš anksto, ne vėliau kaip prieš mėnesį, tinkamai pranešama apie numatomus tokius pakeitimus ir kartu pranešama apie jų teisę be nuobaudų nutraukti tokią sutartį, jei naujos sąlygos jiems nepriimtinos. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms būtų sudarytos galimybės nurodyti tokių pranešimų formą.

 

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo naują 20a straipsnį, kuriame kalbama apie sutarties trukmę ir nutraukimą. Ši nuostata įtraukta į tą straipsnį.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 g punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1g) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

 

„2a. Valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti papildomus sutartinės informacijos reikalavimus, susijusius su sutartimis, kurioms taikomas šis straipsnis.“;

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio dalies 1 h punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1h) 20 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

 

„2b. EERRI paskelbia standartinės sutartinės informacijos šablonų, kuriuose nurodoma šio straipsnio 1 ir 1a dalyse reikalaujama informacija, nustatymo gaires.

 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti papildomų reikalavimų dėl skelbtinos sutartinės informacijos turinio, formos ir pateikimo, įskaitant visų pirma duomenų siuntimo spartą, kuo labiau atsižvelgdamos į EERRI gaires dėl spartos matavimo metodų ir skelbtinos informacijos turinio, formos ir pateikimo, kaip nustatyta 21 straipsnio 3a dalyje.“;

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 i punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

20 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1i) Įterpiamas toks straipsnis:

 

„20a straipsnis

 

Sutarties galiojimo trukmė ir nutraukimas

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad didžiausia vartotojų ir elektroninių ryšių visuomenei teikėjų sudaromų sutarčių galiojimo trukmė būtų 24 mėnesiai. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai suteikia galutiniams paslaugų gavėjams galimybę sudaryti 12 mėnesių sutartis.

 

2. Vartotojas turi teisę atšaukti nuotolinės prekybos sutartį arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį per 14 dienų nuo jos sudarymo, kaip numatyta Direktyvoje 2011/83/ES.

 

3. Jei sutartyje arba nacionalinės teisės aktuose numatyta, kad sutarties galiojimo laikotarpis yra terminuotas (ne minimalus) ir automatiškai pratęsiamas, elektroninių ryšių visuomenei teikėjas laiku informuoja apie tai vartotoją, kad vartotojui liktų bent vienas mėnuo pareikšti prieštaravimą dėl tokio automatinio pratęsimo. Jei vartotojas prieštaravimo dėl tokio automatinio pratęsimo nepareiškia, sutartis laikoma nuolat pratęsiama sutartimi, kurią vartotojas, be jokių išlaidų, išskyrus paslaugų teikimo per pranešimo laikotarpį išlaidas, gali nutraukti bet kuriuo metu, pranešęs apie tai prieš mėnesį.

 

4. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai, gavę pranešimą apie elektroninių ryšių visuomenei teikėjų siūlomų sutarties sąlygų pakeitimus, turėtų teisę nutraukti sutartį be jokių išlaidų, nebent siūlomi pakeitimai duoda vien tik naudą galutiniam paslaugų gavėjui. Teikėjai ne vėliau kaip prieš mėnesį tinkamai praneša vartotojams apie visus tokius pakeitimus ir sykiu praneša apie teisę nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei vartotojas nesutinka su naujomis sąlygomis. 2 dalis taikoma mutatis mutandis.

 

5. Bet koks reikšmingas, reguliariai pasikartojantis faktinio veikimo, susijusio su sparta ar kitais kokybės parametrais, ir elektroninių ryšių visuomenei teikėjo pagal 20 straipsnį nurodyto veikimo skirtumas laikomas veikimo neatitikimu, kai siekiama nustatyti vartotojo teisės gynimo priemones pagal nacionalinės teisės aktus.

 

6. Valstybės narės užtikrina, kad pasirašius abonentinę sutartį dėl papildomų to paties elektroninių ryšių visuomenei teikėjo teikiamų paslaugų pradinis sutarties laikotarpis nebūtų pradedamas skaičiuoti iš naujo, nebent papildomos paslaugos siūlomos už specialią akcijos kainą, kuria galima pasinaudoti tik su sąlyga, kad esamas sutarties laikotarpis bus pradedamas skaičiuoti iš naujo.

 

7. Valstybės narės užtikrina, kad elektroninių ryšių visuomenei teikėjai taikytų tokias sutarties nutraukimo sąlygas ir procedūras, kuriomis nebūtų sudaroma kliūčių keisti paslaugų teikėją ir nebūtų nuo to atgrasoma.

 

8. Jei vartotojams siūlomų paslaugų pakete yra bent vienas prisijungimas prie elektroninių ryšių tinklo ar bent viena elektroninių ryšių paslauga, šio straipsnio nuostatos taikomos visiems paketo elementams.

 

9. Valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti papildomus reikalavimus, susijusius su sutartimis, kurioms taikomas šis straipsnis, siekdamos užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų apsaugą.“;

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 j punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

21 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1j) 21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

„21 straipsnis

„1. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, skelbti skaidrią, palyginamą, pakankamą bei naujausią informaciją apie taikomas kainas ir tarifus, visus mokesčius, mokėtinus nutraukus sutartį, taip pat apie standartines jų paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams ir vartotojams suteikimo bei naudojimosi jomis sąlygas, laikantis II priedo nuostatų. Tokia informacija skelbiama aiškia, išsamia ir lengvai prieinama forma. Nacionalinės reguliavimo institucijos gali nurodyti papildomus reikalavimus dėl tokios informacijos skelbimo formos.

„1. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, skelbti skaidrią, palyginamą, pakankamą bei naujausią informaciją apie taikomas kainas ir tarifus, visus mokesčius, mokėtinus nutraukus sutartį pirma laiko, taip pat apie standartines jų paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams suteikimo bei naudojimosi jomis sąlygas, laikantis II priedo nuostatų, ir reguliariai ją atnaujinti. Aiškiai nurodomi vartotojams ir kitiems galutiniams paslaugų gavėjams taikomų sąlygų skirtumai. Nacionalinės reguliavimo institucijos gali nurodyti papildomus reikalavimus dėl tokios informacijos skelbimo formos, visų pirma nustatyti kalbos reikalavimus, siekdamos užtikrinti, kad tokia informacija būtų lengvai suprantama vartotojui ir kitiems galutiniams paslaugų gavėjams, kai jie to prašo. Valstybės narės užtikrina, kad elektroninių ryšių visuomenei teikėjai, gavę prašymą, privalėtų pateikti informaciją atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms prieš ją paskelbdami.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos skatina teikti palyginamą informaciją, kad galutiniai paslaugų gavėjai ir vartotojai galėtų savarankiškai įvertinti alternatyvių naudojimosi paslaugomis galimybių sąnaudas, pavyzdžiui, pateikiant interaktyviuosius vadovus ar panašias priemones. Jei tokių priemonių, teikiamų nemokamai ar už priimtiną kainą, rinkoje nėra, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos pačios arba per trečiąsias šalis galėtų teikti tokius vadovus ar priemones. Trečiosios šalys turi teisę nemokamai naudotis elektroninių ryšių tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių ryšių paslaugas teikiančių ūkio subjektų skelbiama informacija tokių interaktyviųjų vadovų arba panašių priemonių pardavimo arba pateikimo naudotis tikslais.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad vartotojai ir kiti galutiniai paslaugų gavėjai paprašę galėtų naudotis nepriklausomo įvertinimo priemonėmis, kurios leidžia jiems palyginti prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų veikimą ir alternatyvių naudojimosi galimybių sąnaudas. Jei tokių priemonių, teikiamų nemokamai ar už priimtiną kainą, rinkoje nėra, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos pačios arba per trečiąsias šalis galėtų teikti tokius vadovus ar priemones. Trečiosios šalys turi teisę nemokamai naudotis elektroninių ryšių tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių ryšių paslaugas teikiančių ūkio subjektų skelbiama informacija tokių nepriklausomų įvertinimo priemonių pardavimo arba pateikimo naudotis tikslais.

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos, vadovaudamosi EERRI gairėmis ir pasikonsultavusios su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, sukurtų interaktyvioms palyginimo svetainėms taikomas savanoriško sertifikavimo schemas, parengtų vadovus arba panašias priemones, pagrįstas objektyviais, skaidriais ir proporcingais reikalavimais, visų pirma įskaitant nepriklausomybę nuo elektroninių ryšių visuomenei teikėjų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, inter alia:

3. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų įpareigoti ūkio subjektus, teikiančius viešuosius elektroninių ryšių tinklus ir (arba) viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, inter alia:

a) teikti abonentams informaciją apie tarifus, taikomus visiems telefono ryšio numeriams ar paslaugoms, kuriems taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; atskirų kategorijų paslaugų atveju nacionalinės reguliavimo institucijos gali reikalauti, kad informacija būtų suteikiama prieš skambučio sujungimą;

a) teikti galutiniams paslaugų gavėjams informaciją apie tarifus, taikomus visiems telefono ryšio numeriams ar paslaugoms, kuriems taikomos tam tikros kainodaros sąlygos; atskirų kategorijų paslaugų atveju nacionalinės reguliavimo institucijos gali reikalauti, kad informacija būtų suteikiama prieš skambučio sujungimą;

b) informuoti abonentus apie visus galimybės naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis ir skambinančiojo vietos nustatymo duomenų pokyčius jų užsisakytos paslaugos atveju;

b) informuoti galutinius paslaugų gavėjus apie galimybę, naudojantis visomis atitinkamomis teikiamomis paslaugomis, naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis ir skambinančiojo vietos nustatymu, taip pat nurodyti bet kokius skubios pagalbos paslaugų teikimo apribojimus pagal 26 straipsnį ir užtikrinti, kad apie visus pasikeitimus būtų nedelsiant pranešta;

c) informuoti abonentus apie visus prieigą prie paslaugų ir taikomųjų programų ir naudojimąsi jomis ribojančių sąlygų, kai jos yra leidžiamos nacionalinės teisės aktuose pagal Bendrijos teisę, pokyčius;

 

d) teikti informaciją apie visas procedūras, kurias vykdo teikėjas, siekdamas įvertinti ir reguliuoti srautus, kad būtų išvengtas tinklo užpildymo arba perpildymo, bei apie tai, kaip šios procedūros galėtų paveikti tinklo kokybę,

 

 

da) teikti informaciją apie interneto prieigos paslaugas, jei jos siūlomos, nurodant:

 

i) fiksuotojo duomenų ryšio atveju – įprastą ir mažiausią galimą duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą galutinio paslaugų gavėjo gyvenamojoje valstybėje narėje; judriojo duomenų ryšio atveju – numatytą ir mažiausią galimą duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartą prisijungus prie paslaugų teikėjo belaidžio tinklo galutinio paslaugų gavėjo gyvenamojoje valstybėje narėje;

 

ii) išsamią informaciją apie duomenų vienetų kainodaros planus, duomenų paketų kainodaros planus ir bet kokias taikomas ribas. Nurodoma ribas viršijančių duomenų vienetų arba kiekių kaina, taikoma ad hoc arba nuolat, ir visi duomenų perdavimo spartos apribojimai, kurie gali būti taikomi;

 

iii) kaip galutiniai paslaugų gavėjai gali stebėti savo esamą vartojimo lygį, ar galima nusistatyti savanoriškas ribas ir kaip tai padaryti;

 

iv) aiškų ir suprantamą paaiškinimą, kokį praktinį poveikį naudojimuisi interneto prieigos paslaugomis, ypač turiniu, taikomosiomis programomis ir paslaugomis, gali turėti bet kokie duomenų kiekio apribojimai, sparta ir kiti paslaugos kokybės parametrai;

 

v) informaciją apie visas procedūras, kurias taiko teikėjas, siekdamas įvertinti ir reguliuoti duomenų srautus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. .../...* 23 straipsnio 5 dalyje, įskaitant nuorodą apie tai, kokie ryšių tikrinimo metodai naudojami taikant pagrįstas duomenų srautų valdymo priemones, ir informaciją apie galimą šių procedūrų poveikį paslaugų kokybei, galutinių paslaugų gavėjų privatumui ir asmens duomenų apsaugai;

e) informuoti abonentus apie jų teisę pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų duomenų rūšis pagal Direktyvos 2002/58/EB (Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 12 straipsnį; ir

e) informuoti vartotojus ir, jei taikoma, galutinius paslaugų gavėjus, apie jų teisę pasirinkti, ar įtraukti jų asmens duomenis į abonentų sąrašą, ir apie atitinkamų duomenų rūšis pagal Direktyvos 2002/58/EB 12 straipsnį; taip pat

f) reguliariai teikti neįgaliesiems abonentams išsamią informaciją apie jiems skirtus produktus ir paslaugas.

f) reguliariai teikti neįgaliesiems vartotojams ir, jei taikoma, galutiniams paslaugų gavėjams, išsamią informaciją apie jiems skirtus produktus ir paslaugas, taip pat apie priemones, kurių imamasi siekiant jiems užtikrinti lygiavertę galimybę jomis naudotis.

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš nustatydamos įpareigojimą gali skatinti taikyti savireguliavimo ar bendrai vykdomo reguliavimo priemones, jei mano tai esant reikalinga..

Nacionalinės reguliavimo institucijos prieš nustatydamos įpareigojimą gali skatinti taikyti savireguliavimo ar bendrai vykdomo reguliavimo priemones, jei mano tai esant reikalinga. Valstybės narės gali nustatyti papildomų reikalavimų dėl skelbtinos informacijos turinio, formos ir pateikimo, kuo labiau atsižvelgdamos į šio straipsnio 3a dalyje nurodytas EERRI gaires.

 

3a. Ne vėliau kaip ...*, EERRI, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, nustato bendrąsias gaires dėl spartos matavimo metodų, matuotinų paslaugos kokybės parametrų (be kita ko, vidutinės spartos, palyginti su reklamuojama, kokybės, kaip ją supranta vartotojai), ir metodų šiems parametrams matuoti tam tikrą laiką, taip pat skelbtinos informacijos turinio, formos ir pateikimo, įskaitant informaciją apie galimas kokybės sertifikavimo priemones, siekiant užtikrinti, kad galutiniai paslaugų gavėjai, įskaitant neįgaliuosius galutinius paslaugų gavėjus, galėtų gauti išsamią, palyginamą, patikimą ir patogią naudoti informaciją. Atitinkamais atvejais galima taikyti III priede pateiktus parametrus, apibrėžtis ir matavimo metodus.

 

4. Valstybės narės gali reikalauti, kad 3 dalyje nurodyti ūkio subjektai tam tikrais atvejais esamiems ir būsimiems abonentams nemokamai platintų informaciją apie viešuosius interesus tomis pačiomis priemonėmis, kurias jie paprastai taiko ryšiams su abonentais palaikyti. Tokiu atveju tokią informaciją rengia atitinkamos viešosios institucijos; ji yra standartinės formos ir, inter alia, apima šias temas:

4. Valstybės narės gali reikalauti, kad 3 dalyje nurodyti ūkio subjektai tam tikrais atvejais galutiniams paslaugų gavėjams nemokamai platintų informaciją apie viešuosius interesus tomis pačiomis priemonėmis, kurias jie paprastai taiko ryšiams su galutiniais paslaugų gavėjais palaikyti. Tokiais atvejais, tą informaciją atitinkamos valdžios institucijos elektroninių ryšių visuomenei teikėjams pateikia standartine forma ir ji gali, inter alia, apimti šias temas:

a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų naudojimo būdai, siekiant dalyvauti neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, įskaitant autorių ir gretutinių teisių pažeidimus bei jų teisines pasekmes; ir

a) dažniausi elektroninių ryšių paslaugų naudojimo būdai, siekiant dalyvauti neteisėtoje veikloje ar platinti žalingą turinį, ypač jei tokiu būdu gali būti pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, įskaitant duomenų apsaugos teisių, autorių ir gretutinių teisių pažeidimus bei jų teisines pasekmes; taip pat

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui, privatumui ir asmens duomenų saugumui naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis priemonės.

b) apsaugos nuo pavojų asmens saugumui, privatumui ir asmens duomenų saugumui naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis priemonės.

 

_________________

 

* OL: prašom įrašyti šio reglamento numerį.

 

** OL: prašom įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą.“

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 k punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

21 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1k) Įterpiamas toks straipsnis:

 

21a straipsnis

 

Vartojimo kontrolė

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad elektroninių ryšių teikėjai pasiūlytų vartotojams ir galutiniams paslaugos gavėjams priemonę naudojimuisi elektroninių ryšių paslaugomis, už kurį mokama pagal naudojimosi laiką arba naudotą kiekį, stebėti ir kontroliuoti. Ši priemonė turi apimti:

 

a) išankstinio paslaugų apmokėjimo ir apmokėjimo už jau suteiktas paslaugas atveju – galimybes laiku nemokamai gauti informaciją apie savo vartojimą, susijusį su paslauga;

 

b) apmokėjimo už jau suteiktas paslaugas atveju – galimybę nemokamai iš anksto nusistatyti viršutinę finansinę savo vartojimo ribą, užsisakyti pranešimą, kai pasiekiama iš anksto nusistatyta tam tikra riba arba pati viršutinė riba, procedūrą, kuri atliekama, kai viršijama viršutinė riba, ir taikytinus kainų planus;

 

c) detalias sąskaitas patvariojoje laikmenoje.

 

2. EERRI nustato 1 dalies įgyvendinimo gaires.

 

Pasiekę finansinę ribą, galutiniai paslaugų gavėjai ir toliau gali nemokamai gauti skambučius ir SMS žinutes, naudotis nemokamais telefono numeriais ir susisiekti su pagalbos tarnybomis, surinkdami nemokamą Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono numerį „112“, iki sutarto sąskaitų pateikimo laikotarpio pabaigos.“

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) 20, 21, 22 ir 30 straipsniai išbraukiami.

2) 22 straipsnis išbraukiamas.

Pagrindimas

Šią nuostatą išbraukti reikia, kad būtų galima palikti ir (arba) iš dalies pakeisti susijusius straipsnius.

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

26 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a) 26 straipsnis pakeičiamas taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 2 dalyje nurodytų paslaugų galutiniai gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus, galėtų nemokamai ir nenaudodami jokios mokėjimo priemonės paskambinti skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms bendruoju Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu „112“, taip pat valstybių narių nurodytais nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriais.

„1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 2 dalyje nurodytų paslaugų galutiniai gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus ir privačių telekomunikacijų tinklų naudotojus, galėtų nemokamai ir nenaudodami jokios mokėjimo priemonės paskambinti skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms bendruoju Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono numeriu „112“, taip pat valstybių narių nurodytais nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo telefono numeriais.

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visi privačiųjų elektroninių ryšių tinklų naudotojai galėtų nemokamai paskambinti skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms arba, jei taikytina, vidaus pagalbos tarnyboms, bendruoju Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono numeriu „112“, taip pat valstybių narių nurodytais nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo telefono numeriais.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų teikėjais, užtikrina, kad ūkio subjektai, teikiantys galutiniams paslaugų gavėjams elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant nacionalinius skambučius naudojant telefono ryšio numerį arba numerius, nurodytus nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, suteiktų galimybę naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir skubios pagalbos iškvietimo paslaugų tiekėjais, užtikrina, kad įmonės, teikiančios galutiniams paslaugų gavėjams elektroninių ryšių paslaugas inicijuojant nacionalinius skambučius naudojant numerį arba numerius, nurodytus nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, suteiktų galimybę naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, surinkus bendrąjį Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerį „112“, į skambučius būtų tinkamai atsakoma, ir jie būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų nacionalinę skubios pagalbos iškvietimo tarnybų sistemos darbo organizavimo tvarką. Į tokius skambučius atsakoma ir į juos reaguojama bent jau taip pat greitai ir veiksmingai, kaip atsakoma į skambučius nacionaliniu skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu arba numeriais, jei šie ir toliau naudojami.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, surinkus bendrąjį Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerį „112“, į skambučius būtų tinkamai atsakoma, ir jie būtų tvarkomi taip, kad geriausiai atitiktų nacionalinę skubios pagalbos iškvietimo tarnybų sistemos darbo organizavimo tvarką. Į tokius skambučius atsakoma ir į juos reaguojama bent jau taip pat greitai ir veiksmingai, kaip atsakoma į skambučius nacionaliniu skubios pagalbos iškvietimo telefono numeriu arba numeriais, jei šie ir toliau naudojami.

 

Komisija, pasikonsultavusi su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, priima valstybėms narėms skirtas veiklos rodiklių rekomendacijas. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas dveji metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono numerio „112“ įgyvendinimo veiksmingumo ir veiklos rodiklių funkcionavimo.

4. Valstybės narės užtikrina, kad neįgaliųjų galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis būtų lygiavertės galimybėms gauti paslaugas, kuriomis naudojasi kiti galutiniai paslaugų gavėjai. Siekiant užtikrinti, kad neįgalieji galutiniai paslaugų gavėjai galėtų naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis keliaudami kitose valstybėse narėse, priemonės, kurių imamasi šiam tikslui, bus kiek įmanoma grindžiamos Europos standartais arba specifikacijomis, paskelbtomis pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 17 straipsnio nuostatas, ir jomis nebus trukdoma valstybėms narėms patvirtinti papildomų reikalavimų siekiant šiame straipsnyje nustatytų tikslų.

4. Valstybės narės užtikrina, kad neįgaliųjų galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis būtų lygiavertės galimybėms gauti paslaugas, kuriomis naudojasi kiti galutiniai paslaugų gavėjai. Siekiant užtikrinti, kad neįgalieji galutiniai paslaugų gavėjai galėtų naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis keliaudami kitose valstybėse narėse, priemonės, kurių imamasi šiam tikslui, bus kiek įmanoma grindžiamos Europos standartais arba specifikacijomis, paskelbtomis pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 17 straipsnio nuostatas, ir jomis nebus trukdoma valstybėms narėms patvirtinti papildomų reikalavimų siekiant šiame straipsnyje nustatytų tikslų.

5. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami ūkio subjektai sudarytų galimybę skubios pagalbos iškvietimo skambučius ir paslaugas tvarkančiai institucijai nemokamai naudotis skambinančiojo vietos nustatymo duomenimis, kai tik ta institucija gauna tokį skambutį. Tai taikoma visiems skambučiams bendruoju Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu „112“. Valstybės narės šį įpareigojimą gali taikyti skambinant ir nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriais. Kompetentingos reguliavimo institucijos nustato informacijos apie skambinančiojo vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami ūkio subjektai sudarytų galimybę skubios pagalbos iškvietimo skambučius ir paslaugas tvarkančiai institucijai nemokamai naudotis skambinančiojo vietos nustatymo duomenimis, kai tik ta institucija gauna tokį skambutį. Tai taikoma visiems skambučiams bendruoju Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu „112“. Valstybės narės šį įpareigojimą gali taikyti skambinant ir nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriais. Komisija užtikrina, kad kompetentingos reguliavimo institucijos nustatytų informacijos apie skambinančiojo vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus pagal 7 dalį ir kuo labiau atsižvelgdamos į EERRI gaires.

 

Iki (data: šeši mėnesiai po taikymo termino) EERRI, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, nustato skubios pagalbos tarnyboms teikiamos informacijos apie skambinančiojo vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus. Nustatant tas gaires atsižvelgiama į technines galimybes naudoti judriojo ryšio galutinį įrenginį, kuriame yra judriojo ryšio galinių įrenginių GNSS įtaisas, siekiant pagerinti informacijos apie skambinančiojo numeriu „112“ vietą tikslumą ir patikimumą.

6. Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai būtų pakankamai informuoti apie bendrąjį Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerį „112“ ir jo naudojimą, visų pirma priemonėmis, konkrečiai skirtomis asmenims, keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą.

6. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad piliečiai būtų pakankamai informuoti apie bendrąjį Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerį „112“ ir jo naudojimą, visų pirma priemonėmis, konkrečiai skirtomis asmenims, keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą. Komisija remia ir papildo valstybių narių veiksmus.

7. Pasikonsultavusi su EERRI, Komisija gali priimti technines įgyvendinimo priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga telefono ryšio numerio „112“ paslaugų prieiga valstybėse narėse. Tačiau šios techninės priemonės priimamos nepažeidžiant skubios pagalbos iškvietimo paslaugų organizavimo ir neturi daryti jam įtakos, kadangi šių paslaugų organizavimas priklauso išskirtinei valstybių narių kompetencijai.

7. Siekiant užtikrinti veiksmingą telefono ryšio numerio „112“ paslaugų prieigą valstybėse narėse, Komisijai suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su EERRI, pagal 37a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl skambinančiojo vietos nustatymo kriterijų ir pagrindinių su numerio „112“ prieiga susijusios veiklos rodiklių. Tačiau šios priemonės priimamos nepažeidžiant skubios pagalbos iškvietimo paslaugų organizavimo ir neturi daryti jam įtakos, kadangi šių paslaugų organizavimas priklauso išskirtinei valstybių narių kompetencijai.

 

7a. Komisija tvarko Europos skubios pagalbos tarnybų E.164 numerių duomenų bazę, siekdama užtikrinti, kad vienos valstybės narės tarnybos galėtų susisiekti su kitos valstybės narės tarnybomis.“;

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

26 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)Įterpiamas šis straipsnis:

 

„26a straipsnis

 

Atvirkštinė ES „112“ numerio ryšio sistema

 

Ne vėliau nei [vieni metai po galutinio perkėlimo į nacionalinę teisę termino] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl galimybės naudojantis esamais elektroninio ryšio tinklais įkurti atvirkštinę ES „112“ numerio ryšio sistemą, kuri apims visą Sąjungą, bus universali, daugiakalbė, prieinama, paprasta ir veiksminga, kad būtų galima įspėti piliečius apie gręsiančias arba vykstančias dideles nelaimes ir nepaprastąją padėtį.

 

Komisija konsultuojasi su EERRI ir civilinės saugos tarnybomis bei patikrina standartus ir specifikacijas, reikalingas įkurti 1 dalyje nurodytai sistemai. Rengdama šią ataskaitą Komisija atsižvelgia į esamas nacionalines ir regionines „112“ sistemas bei laikosi Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos nuostatų. Prireikus prie šios ataskaitos pridedamas teisėkūros pasiūlymas.“

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

30 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2c) 30 straipsnis pakeičiamas taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad visi nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane nurodytus telefono ryšio numerius turintys abonentai, kurie to pageidauja, galėtų išlaikyti savo telefono ryšio numerį (-ius) nepriklausomai nuo paslaugą teikiančio ūkio subjekto pagal I priedo C dalies nuostatas.

„1. Valstybės narės užtikrina, kad visi nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane nurodytus telefono ryšio numerius turintys abonentai, kurie to pageidauja, galėtų išlaikyti savo telefono ryšio numerį (-ius) nepriklausomai nuo paslaugą teikiančio elektroninių ryšių visuomenei teikėjo pagal I priedo C dalies nuostatas.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad su telefono ryšio numerių perkėlimu susijusi kainodara, kurią nustato operatoriai ir (arba) paslaugų teikėjai, būtų pagrįsta sąnaudomis ir kad tiesioginiai abonentų mokesčiai, jei taikomi, neatgrasytų abonentų nuo paslaugų teikėjo pakeitimo.

2. Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad su telefono ryšio numerių perkėlimu susijusi kainodara, kurią nustato operatoriai ir (arba) paslaugų teikėjai, būtų pagrįsta sąnaudomis ir kad tiesioginiai abonentų mokesčiai, jei taikomi, neatgrasytų abonentų nuo paslaugų teikėjo pakeitimo.

3. Nacionalinės reguliavimo institucijos mažmeninių tarifų už telefono ryšio numerių perkėlimą nenustato tokiu būdu, kuris iškreiptų konkurenciją, pavyzdžiui, nustatydamos specialius arba bendrus mažmeninius tarifus.

3. Nacionalinės reguliavimo institucijos mažmeninių tarifų už telefono ryšio numerių perkėlimą nenustato tokiu būdu, kuris iškreiptų konkurenciją, pavyzdžiui, nustatydamos specialius arba bendrus mažmeninius tarifus.

4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo greičiau. Bet kokiu atveju, abonentams, kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio numerio perkėlimo pas naują ūkio subjektą, tas telefono ryšio numeris aktyvuojamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

4. Telefono ryšio numerių perkėlimas ir jų aktyvavimas po perkėlimo vykdomi kuo greičiau. Galutiniams paslaugų gavėjams, kurie sudarė sutartį dėl telefono ryšio numerio perkėlimo pas naują teikėją, tas telefono ryšio numeris aktyvuojamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos nuostatų, kompetentingos nacionalinės institucijos gali nustatyti bendrą telefono ryšio numerių perkėlimo procedūrą, atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas dėl sutarčių, technines galimybes ir poreikį toliau teikti paslaugas abonentui. Bet kuriuo atveju dėl telefono ryšio numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną. Kompetentingos nacionalinės institucijos, prireikus, taip pat turi atsižvelgti į atitinkamas priemones, skirtas užtikrinti abonentų apsaugą perkėlimo metu ir kad jie nebūtų perkeliami kitam paslaugų teikėjui be jų sutikimo.

Nepažeisdamos pirmos pastraipos nuostatų, kompetentingos nacionalinės institucijos, atsižvelgdamos į 4b dalyje nurodytas EERRI gaires, gali nustatyti bendrą teikėjų keitimo ir telefono ryšio numerių perkėlimo procedūrą. Jos atsižvelgia į būtiną galutinio paslaugų gavėjo apsaugą teikėjo keitimo proceso metu, poreikį galutiniam paslaugų gavėjui užtikrinti tokio proceso efektyvumą ir poreikį toliau teikti paslaugas galutiniam paslaugų gavėjui bei užtikrinti, kad teikėjo keitimo procesas nekenktų konkurencijai. Bet kuriuo atveju dėl telefono ryšio numerio perkėlimo paslaugų gavėjas negali likti be paslaugos ilgiau kaip vieną darbo dieną. Galutiniai paslaugų gavėjai kitam teikėjui prieš jų valią nepriskiriami.

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio subjektams būtų taikomos atitinkamos sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti abonentams kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl telefono ryšio numerių perkėlimo vilkinimo arba jų netinkamo perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų įgaliotinių kaltės.

Valstybės narės užtikrina, kad ūkio subjektams būtų taikomos atitinkamos sankcijos, įskaitant įpareigojimą išmokėti abonentams kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl telefono ryšio numerių perkėlimo vilkinimo, dėl informacijos, reikalingos laiku perkelti numerį, nesuteikimo arba jų netinkamo perkėlimo dėl paslaugų teikėjų arba jų įgaliotinių kaltės.

 

4a. Teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo procesui vadovauja naujasis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas. Galutiniai paslaugų gavėjai gauna pakankamai informacijos apie teikėjo keitimą prieš ir per teikėjo keitimo procesą ir iškart po to, kai jis užbaigiamas.

 

4b. EERRI patvirtina visų teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo proceso modulių ir procedūrų gaires, visų pirma atitinkamas naujojo ir ankstesniojo teikėjų pareigas teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo proceso metu, proceso metu vartotojams suteikiamą informaciją, esamos sutarties nutraukimą laiku, iš anksto atliktų mokėjimų grąžinimą ir efektyvias el. laiškų siuntimo paslaugas.

 

4c. Jei vartotojams siūlomų paslaugų pakete yra bent vienas prijungimas prie elektroninių ryšių tinklo ar bent viena elektroninių ryšių paslauga, šio straipsnio nuostatos taikomos visiems paketo elementams.“;

5. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugas teikiančių ūkio subjektų sudarytose sutartyse nebūtų numatytas pradinis įsipareigojimo laikotarpis, viršijantis 24 mėnesius. Be to, valstybės narės užtikrina, kad ūkio subjektai paslaugų gavėjams pasiūlytų galimybę sudaryti daugiausia 12 mėnesių galiojančią sutartį.

 

6. Nepažeisdamos minimalaus sutarties laikotarpio valstybės narės užtikrina, kad sutarties nutraukimo sąlygos ir procedūros neatgrasytų nuo paslaugų teikėjo pakeitimo.

 

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d) 34 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1a. 1 dalyje nustatytos ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros taikomos ir ginčams, susijusiems su vartotojų ir kitų galutinių paslaugų gavėjų, jei tokiomis ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūromis gali pasinaudoti ir jie, ir kitoje valstybėje narėje įsisteigusių elektroninių ryšių visuomenei teikėjų sutartimis. Ginčams, kuriems taikoma Direktyva 2013/11/ES*, taikomos tos direktyvos nuostatos.

 

________________________

 

* 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).“;

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 e punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

37 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e) Įterpiamas šis 37a straipsnis:

 

„37a straipsnis

 

Naudojimasis įgaliojimais

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 26 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...*.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 26 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

_________________

 

* OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.“

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 f punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

II priedo 1 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(2f) II priedo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1. Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

„1. Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir kontaktinė informacija

Ūkio subjektų, teikiančių viešuosius ryšių tinklus ir (arba) viešąsias telefono ryšio paslaugas, pavadinimai ir jų pagrindinės buveinės adresai.“

Ūkio subjektų, teikiančių viešuosius ryšių tinklus ir (arba) viešąsias telefono ryšio paslaugas, pavadinimai ir jų pagrindinės buveinės adresai.“;

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 g punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

II priedo 2.2 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2g) II priedo 2.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.2. Standartiniai tarifai nurodant suteiktas paslaugas ir kiekvieną tarifo elementą (pvz., prisijungimo mokesčiai, visų rūšių mokesčiai už naudojimąsi paslaugomis, techninės priežiūros mokesčiai), įskaitant išsamią informaciją apie taikomas standartines nuolaidas ir specialias ar tikslines tarifų schemas ir visus papildomus mokesčius, taip pat įtraukiamos su galiniais įrenginiais susijusios sąnaudos.“

„2.2. Pagal kiekvieną tarifų planą suteiktos paslaugos ir atitinkami paslaugos kokybės parametrai, taikomas (-i) tarifų planas (-ai) ir pagal kiekvieną tarifų planą siūlomų paslaugų tipai, įskaitant ryšio duomenų kiekius, bei visi taikomi mokesčiai (prieigos, naudojimo, techninės priežiūros ir visi papildomi mokesčiai), taip pat įtraukiamos su galiniais įrenginiais susijusios sąnaudos.“;

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 h punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

II priedo 2.2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2h) II priede įterpiamas šis punktas:

 

„2.2.a. Papildoma informacija apie interneto prieigos paslaugas, kai jos teikiamos, pirmiausia įskaitant informaciją apie duomenų kainodarą, atsisiuntimo ir įkėlimo spartą ir taikytinus spartos apribojimus, galimybes stebėti suvartojimo lygį, taikytinas duomenų srautų valdymo procedūras ir jų poveikį paslaugų kokybei, galutinių paslaugų gavėjų privatumui ir asmens duomenų apsaugai.“;

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 i punktas (naujas)

Direktyva 2002/22/EB

II priedo 2.5 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2i) II priedo 2.5 punktas pakeičiamas taip:

„2.5. Standartinės sutarčių sąlygos, įskaitant, kai tinka, minimalų sutarties galiojimo laikotarpį, sutarties nutraukimą bei su telefono ryšio numerių perkeliamumu ir kitais identifikatoriais susijusias procedūras ir tiesioginius mokesčius.“

„2.5. Standartinės sutarčių sąlygos, įskaitant, kai tinka, minimalų sutarties galiojimo laikotarpį, su ankstyvu sutarties nutraukimu susijusias sąlygas ir mokesčius, su teikėjo keitimu bei numerių perkeliamumu ir kitais identifikatoriais susijusias procedūras ir tiesioginius mokesčius, taip pat kompensavimo tvarką, jei delsiama pakeisti teikėją ar tuo piktnaudžiaujama.“

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 1 straipsnio 1 dalyje įterpiama trečia pastraipa:

Išbraukta.

„Šis reglamentas taikomas tarptinklinio ryšio paslaugoms, kurias galutiniams paslaugų gavėjams Sąjungoje teikia paslaugų savojoje šalyje teikėjas, kuris yra elektroninių ryšių visuomenei teikėjas valstybėje narėje.“

 

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

2 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) 2 straipsnio 2 dalyje įterpiamas toks r punktas:

Išbraukta.

„r) dvišalė ar daugiašalė tarptinklinio ryšio paslaugų sutartis – tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų tarpusavyje sudarytas vienas ar daugiau komercinių ar techninių susitarimų, kuriais sudaromos sąlygos virtualiu būtu išplėsti savojo tinklo aprėptį, ir kiekvienam tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui reguliuojamas mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas tvariai teikti to paties lygio kainomis kaip ir jų atitinkamos savojoje šalyje teikiamos judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugos.“

 

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl tarptinklinio ryšio problemų sprendimo sudarant susitarimus (kaip alternatyva dabartiniams įsipareigojimams pagal Tarptinklinio ryšio III reglamentą) numatytas per daug neužtikrintas reguliavimas.

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) 4 straipsnis papildomas tokia 7 dalimi:

Išbraukta.

„7. Šis straipsnis netaikomas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams, kurie reguliuojamas mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas teikia pagal 4a straipsnį.“

 

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

4 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Įterpiamas 4a straipsnis:

Išbraukta.

4a straipsnis

 

[...]

 

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

6 a ir 6 b straipsniai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) Įterpiami šie straipsniai:

 

„6a straipsnis

 

Mažmeninių tarptinklinio ryšio kainų panaikinimas

 

Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai nenustato jokių papildomų mokesčių, palyginti su vidaus judriojo ryšio paslaugų mokesčiais tarptinklinio ryšio klientams bet kuriose valstybėse narėse už bet kokį reguliuojamojo tarptinklinio ryšio skambutį arba priimtą skambutį, už bet kurią reguliuojamojo tarptinklinio ryšio išsiųstą SMS ir (arba) MMS žinutę ir bet kokį duomenų perdavimą naudojant reguliuojamojo tarptinklinio ryšio paslaugas, taip pat nenustato jokio bendro mokesčio, kurį sumokėjus galima naudotis galiniu įrenginiu arba paslauga užsienyje.“

 

„6b straipsnis

 

Sąžiningas naudojimas

 

1. Leidžiant nukrypti nuo 6a straipsnio ir siekiant užkirsti kelią neįprastam mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimui ar piktnaudžiavimui juo, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų, teikiamų savojoje šalyje taikomomis kainomis, naudojimui gali taikyti „sąžiningo naudojimo sąlygą“, suformuluotą pagal sąžiningo naudojimo kriterijus. Šie kriterijai taikomi taip, kad vartotojai, periodiškai keliaudami po Sąjungos teritoriją, galėtų drąsiai išlaikyti tipinį vartojimo savojoje šalyje modelį, susijusį su savo atitinkamais savojoje šalyje siūlomais mažmeninių paslaugų paketais.

 

2. Remdamiesi Direktyvos 2002/22/EB 20 straipsniu, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai skelbia ir įtraukia į savo sutartis išsamią kiekybinę informaciją apie tai, kaip taikomi sąžiningo naudojimo kriterijai, nurodydami atitinkamo mažmeninio paslaugų paketo pagrindines kainas, apimtį arba kitus parametrus.

 

3. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. EERRI, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, nustatys bendrąsias tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų į mažmenines sutartis įtraukiamų sąžiningo naudojimo kriterijų taikymo gaires. EERRI atsižvelgia visų pirma į kainų nustatymo ir vartojimo modelius valstybėse narėse, į savojoje šalyje taikomų kainų suderinimo laipsnį Sąjungoje, į bet kokį pastebimą tarptinklinio ryšio savojoje šalyje teikiamų paslaugų tarifais poveikį tokių tarifų veiksmingai raidai, ir į tarptinklinio ryšio didmeninių kainų už nesubalansuotą srautą tarp tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų raidą. Be to, EERRI gairėse taip pat gali būti atsižvelgiama į atitinkamus objektyvius valstybių narių ar tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų padėties skirtumus, susijusius su tokiais veiksniais kaip šalies vidaus kainų lygis, į mažmeninio vartojimo paketus įtrauktas tipinis vartojimo lygis arba vidutinis laikotarpis, per kurį klientai keliauja po Sąjungą.

 

4. Siekdama užtikrinti nuoseklų sąžiningo naudojimo kriterijų įgyvendinimą vienu metu visoje Sąjungoje, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus ir remdamasi 3 dalyje nurodytomis EERRI gairėmis, iki 2015 m. birželio 30 d. priima išsamias sąžiningo naudojimo kriterijų taikymo taisykles.

 

5. Kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija griežtai stebi ir prižiūri sąžiningo naudojimo kriterijų taikymą, kaip apibrėžta 4 dalyje nurodytame Komisijos įgyvendinimo akte, kuo labiau atsižvelgdama į EERRI bendrąsias gaires, atitinkamus objektyvius savo valstybei narei būdingus veiksnius ir atitinkamus objektyvius tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų padėties skirtumus, ir užtikrina, kad nebūtų taikomos nepagrįstos sąlygos.

 

6. Reglamento (ES) Nr. 531/2012 8, 10 ir 13 straipsniuose nustatytos mažmeninės paslaugų, kurioms taikomi Europos tarifai, kainos taikomos reguliuojamoms tarptinklinio ryšio paslaugoms, viršijančioms sąžiningo naudojimo ribas, taikomas pagal 6b straipsnį.“

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2. Nuo 2013 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas už teikiamą reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučio paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 0,24 EUR už minutę skambinant ir 0,07 EUR už minutę priimant skambučius. Didžiausia leistina skambučio kaina 2014 m. liepos 1 d. sumažinama iki 0,19 EUR. Nuo 2014 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo tarptinklinio ryšio vartotojams netaiko jokio mokesčio už naudojantis tarptinkliniu ryšiu jų gautus skambučius, netrukdant imtis priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neįprastam arba nesąžiningam naudojimui. Nepažeidžiant 19 straipsnio, didžiausios leistinos mažmeninės Europos tarifo kainos išlieka galioti iki 2017 m. birželio 30 d.

„2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas už teikiamą reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučio paslaugą savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos skambučio tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, tačiau ši kaina neviršija 0,29 EUR už minutę skambinant ir 0,08 EUR už minutę priimant skambučius. Didžiausia leistina skambučio kaina 2013 m. liepos 1 d. sumažinama iki 0,24 EUR, o 2014 m. liepos 1 d. – iki 0,19 EUR, be to, didžiausias leistinas mažmeninis mokestis už priimtus skambučius 2013 m. liepos 1 d. sumažinamas iki 0,07 EUR, o 2014 m. liepos 1 d. iki 0,05 EUR. Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomi didžiausi mokesčiai baigia galioti 2015 m. gruodžio 16 d., išskyrus mokesčius, taikomus reguliuojamo tarptinklinio ryšio skambučiams, viršijantiems sąžiningo naudojimo ribas, taikomas pagal 6b straipsnį.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=LT)

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) trečia pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

10 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną to tarptinklinio ryšio vartotojo reguliuojamą tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę, tačiau ji negali viršyti 0,09 EUR. Ta didžiausia leistina kaina sumažinama iki 0,08 EUR 2013 m. liepos 1 d., o 2014 m. liepos 1 d. – iki 0,06 EUR, ir, nedarant poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,06 EUR iki 2017 m. birželio 30 d.

2.Nuo 2012 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną to tarptinklinio ryšio vartotojo reguliuojamą tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę, tačiau ji negali viršyti 0,09 EUR. Ta didžiausia leistina kaina sumažinama iki 0,08 EUR 2013 m. liepos 1 d., o 2014 m. liepos 1 d. – iki 0,06 EUR. Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomi didžiausi mokesčiai baigia galioti 2015 m. gruodžio 16 d., išskyrus mokesčius, taikomus reguliuojamo tarptinklinio ryšio SMS žinutėms, viršijančioms sąžiningo naudojimo ribas, taikomas pagal 6b straipsnį.“

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

13 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b) 13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,70 EUR už perduotą megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. didžiausia leistina mažmeninė kaina už naudotus duomenis sumažinama atitinkamai iki 0,45 EUR už perduotą megabaitą ir 2014 m. liepos 1 d. – 0,20 EUR už perduotą megabaitą, ir, nedarant poveikio 19 straipsniui, išlieka 0,20 EUR už perduotą megabaitą iki 2017 m. birželio 30 d.

2. Nuo 2012 m. liepos 1 d. mažmeninė Europos duomenų tarifo kaina (neįskaitant PVM), kurią tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti savo tarptinklinio ryšio vartotojams už teikiamas reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, neviršija 0,70 EUR už perduotą megabaitą. 2013 m. liepos 1 d. didžiausia leistina mažmeninė kaina už naudotus duomenis sumažinama atitinkamai iki 0,45 EUR už perduotą megabaitą ir 2014 m. liepos 1 d. – 0,20 EUR už perduotą megabaitą. Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomi didžiausi mokesčiai baigia galioti 2015 m. gruodžio 16 d., išskyrus mokesčius, taikomus reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms, viršijančioms sąžiningo naudojimo ribas, taikomas pagal 6b straipsnį.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=LT)

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

14 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6) 14 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

Išbraukta.

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

14 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6a) Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. 14 straipsnis išbraukiamas ir pakeičiamas taip:

1. Siekiant įspėti tarptinklinio ryšio vartotojus apie tai, jog skambinant ar priimant skambutį arba siunčiant SMS žinutę jiems bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, iš karto po vartotojo atvykimo į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, kiekvienas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant bei priimant skambučius ir siunčiant SMS žinutes lankomoje valstybėje narėje, nebent vartotojas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui būtų pranešęs, kad tokios paslaugos nepageidauja.

1. Siekiant įspėti tarptinklinio ryšio vartotojus apie tai, jog skambinant ar priimant skambutį arba siunčiant SMS žinutę jiems bus taikomi tarptinklinio ryšio mokesčiai, iš karto po vartotojo atvykimo į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, kiekvienas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia pagrindinę būtent jam skirtą kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant bei priimant skambučius ir siunčiant SMS žinutes lankomoje valstybėje narėje, nebent vartotojas tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui būtų pranešęs, kad tokios paslaugos nepageidauja.

Pateikiant tą pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą informaciją nurodomos didžiausios leistinos kainos (ta valiuta, kuria vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjas pateikia jam įprastinę sąskaitą), kurios vartotojui pagal jo tarifų sistemą gali būti taikomos:

Pateikiant tą pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą informaciją nurodomos didžiausios leistinos kainos (ta valiuta, kuria vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjas pateikia jam įprastinę sąskaitą), kurios vartotojui pagal jo tarifų sistemą gali būti taikomos:

a) skambinant reguliuojamu skambučiu naudojantis tarptinkliniu ryšiu lankomoje valstybėje narėje ir į valstybę narę, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, taip pat priimant reguliuojamus skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu ir

a) skambinant reguliuojamu skambučiu naudojantis tarptinkliniu ryšiu lankomoje valstybėje narėje ir į valstybę narę, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, taip pat priimant reguliuojamus skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu ir

b) lankomoje valstybėje narėje tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas SMS žinutes.

b) lankomoje valstybėje narėje tarptinkliniu ryšiu siunčiant reguliuojamas SMS žinutes.

Taip pat nurodomas ir nemokamas 2 dalyje nurodytas telefono numeris, kuriuo galima gauti išsamesnę informaciją ir informaciją apie galimybę susisiekti su pagalbos tarnybomis surenkant nemokamą Europos pagalbos telefono numerį 112.

Taip pat nurodomas ir nemokamas 2 dalyje nurodytas telefono numeris, kuriuo galima gauti išsamesnę informaciją ir informaciją apie galimybę susisiekti su pagalbos tarnybomis surenkant nemokamą Europos pagalbos telefono numerį 112.

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, vartotojas turi galimybę nemokamai ir nesudėtingai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui pranešti, kad jam nereikia automatiškai siunčiamų trumpųjų pranešimų. Vartotojas, kuris buvo pranešęs, kad nepageidauja automatiškai gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Kiekvieną kartą gavęs tokį pranešimą, vartotojas turi galimybę nemokamai ir nesudėtingai tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui pranešti, kad jam nereikia automatiškai siunčiamų trumpųjų pranešimų. Vartotojas, kuris buvo pranešęs, kad nepageidauja automatiškai gauti trumpųjų pranešimų, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą kainodaros informaciją akliesiems ar silpnaregiams vartotojams, nurodytą pirmoje pastraipoje, automatiškai teikia nemokamai balso skambučiu, jei šie to pageidauja.

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai pagrindinę konkrečiam vartotojui skirtą kainodaros informaciją akliesiems ar silpnaregiams vartotojams, nurodytą pirmoje pastraipoje, automatiškai teikia nemokamai balso skambučiu, jei šie to pageidauja.

Pirma, antra, ketvirta ir penkta pastraipos taikomos ir tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie keliauja už Sąjungos ribų, naudojamoms tarptinklinio ryšio skambučių ir SMS žinučių paslaugoms, kurias teikia tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas.

 

2. Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, vartotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos Sąjungoje, turi teisę nemokamai judriojo ryšio skambučiu arba SMS žinute prašyti ir gauti išsamesnę būtent jiems skirtą kainodaros informaciją apie skambučiams ir SMS žinutėms lankomos šalies tinkle taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius ir informaciją apie skaidrumo užtikrinimo priemones, taikomas pagal šį reglamentą. Tokie prašymai pateikiami nemokamu tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo šiam tikslui skirtu telefono numeriu. 1 dalyje numatyti įpareigojimai netaikomi prietaisams, kurie neturi SMS žinučių funkcijos.

2. Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, vartotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos Sąjungoje, turi teisę nemokamai judriojo ryšio skambučiu arba SMS žinute prašyti ir gauti išsamesnę būtent jiems skirtą kainodaros informaciją apie skambučiams ir SMS žinutėms lankomos šalies tinkle taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius ir informaciją apie skaidrumo užtikrinimo priemones, taikomas pagal šį reglamentą. Tokie prašymai pateikiami nemokamu tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo šiam tikslui skirtu telefono numeriu. 1 dalyje numatyti įpareigojimai netaikomi prietaisams, kurie neturi SMS žinučių funkcijos.

3. Sudarant abonentinę sutartį, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai visiems vartotojams pateikia visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio paslaugų kainas, ypač apie Europos skambučių tarifą ir Europos SMS tarifą. Savo tarptinklinio ryšio vartotojams jie taip pat nedelsdami pateikia atnaujintą informaciją apie galiojančias tarptinklinio ryšio paslaugų kainas kiekvieną kartą, kai tik tos kainos keičiamos.

 

Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie galimybę naudotis Europos skambučių tarifu ir Europos SMS tarifu. Pirmiausia jie visiems tarptinklinio ryšio vartotojams aiškiai ir nešališkai praneša apie Europos skambučių tarifo taikymo sąlygas ir Europos SMS tarifo taikymo sąlygas. Vėliau visiems kitą tarifą pasirinkusiems vartotojams jie pagrįstais laiko tarpais siunčia atitinkamą priminimą.

 

Teikiama informacija yra pakankamai išsami, kad vartotojai galėtų nuspręsti, ar jiems naudinga pereiti prie Europos tarifo.

 

4. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo vartotojams teikia informaciją, kaip išvengti nepageidaujamo tarptinklinio ryšio įsijungimo pasienio regionuose. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi pagrįstai reikalingų priemonių savo vartotojams apsaugoti, kad jiems netektų mokėti už nepageidautą tarptinklinio ryšio įsijungimą, jiems esant savo valstybėje narėje.

4. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo vartotojams teikia informaciją, kaip išvengti nepageidaujamo tarptinklinio ryšio įsijungimo pasienio regionuose. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi pagrįstai reikalingų priemonių savo vartotojams apsaugoti, kad jiems netektų mokėti už nepageidautą tarptinklinio ryšio įsijungimą, jiems esant savo valstybėje narėje.

 

4a. Šis straipsnis taikomas ir tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo teikiamoms tarptinklinio ryšio skambučių bei SMS ir (arba) MMS žinučių paslaugoms, kuriomis tarptinklinio ryšio klientai naudojasi keliaudami už Sąjungos ribų.

 

Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. šis straipsnis taikomas ir tais atvejais, kai naudojimasis tarptinklinio ryšio skambučiais ir tarptinklinio ryšio SMS ir (arba) MMS žinutėmis savoje šalyje taikytinomis paslaugų kainomis ribojamas pagal sąžiningo naudojimo kriterijų, kaip nurodyta 6b straipsnyje, ir kai naudojimas pasiekia sąžiningo naudojimo ribą.

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

15 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) 15 straipsnyje įterpiama 2a dalis:

Išbraukta.

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

15 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a) Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. 15 straipsnis išbraukiamas ir pakeičiamas taip:

Mažmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų skaidrumas ir apsaugos mechanizmai

Mažmeninių duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų skaidrumas ir apsaugos mechanizmai

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą informaciją apie naudojimosi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, kad lengviau suprastų finansines naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

1. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai ir prieš sudarydami sutartį, ir po jos sudarymo pagal 2 ir 3 dalis nuolat gautų atitinkamą informaciją apie naudojimosi reguliuojamomis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis kainas taip, kad lengviau suprastų finansines naudojimosi šiomis paslaugomis pasekmes ir galėtų stebėti bei valdyti savo išlaidas reguliuojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms.

Prireikus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo reguliariai informuoja savo vartotojus apie automatinio ir nekontroliuojamo duomenų perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu ryšiu riziką. Be to, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo vartotojams nemokamai, aiškiai ir nesudėtingai praneša, kaip išjungti šį automatinį duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, siekiant išvengti nekontroliuojamo naudojimosi duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

Prireikus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai prieš sudarydami sutartį ir po jos sudarymo reguliariai informuoja savo vartotojus apie automatinio ir nekontroliuojamo duomenų perdavimo ir parsisiuntimo tarptinkliniu ryšiu riziką. Be to, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai savo vartotojams nemokamai, aiškiai ir nesudėtingai praneša, kaip išjungti šį automatinį duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, siekiant išvengti nekontroliuojamo naudojimosi duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

2. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia pagrindinę būtent jam skirtą tarifų informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas (ta valiuta, kuria vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjas pateikia įprastinę sąskaitą) už perduotų duomenų megabaitą, nebent vartotojas būtų įspėjęs tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją, kad jam tos informacijos nereikia.

2. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas automatiškai siunčia žinutę, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui praneša, kad jis naudojasi kitu tinklu, ir pateikia pagrindinę būtent jam skirtą tarifų informaciją apie tam tarptinklinio ryšio vartotojui atitinkamoje valstybėje narėje taikomas reguliuojamų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugų kainas (ta valiuta, kuria vartotojo paslaugų savojoje šalyje teikėjas pateikia įprastinę sąskaitą) už perduotų duomenų megabaitą, nebent vartotojas būtų įspėjęs tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją, kad jam tos informacijos nereikia.

Tokia konkrečiam vartotojui skirta pagrindinė informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą, pavyzdžiui, SMS žinute, elektroniniu laišku ar jų judriojo ryšio prietaiso ekrane iškylančiu langu, kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, ir pirmą kartą pradeda naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Informacija pateikiama nemokamai, kai tarptinklinio ryšio vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Tokia konkrečiam vartotojui skirta pagrindinė informacija apie tarifus pateikiama į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą, pavyzdžiui, SMS žinute, elektroniniu laišku ar jų judriojo ryšio prietaiso ekrane iškylančiu langu, kiekvieną kartą, kai tarptinklinio ryšio vartotojas atvyksta į kitą valstybę narę nei ta, kurioje yra jo paslaugų savojoje šalyje teikėjas, ir pirmą kartą pradeda naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga toje konkrečioje valstybėje narėje. Informacija pateikiama nemokamai, kai tarptinklinio ryšio vartotojas pirmą kartą pradeda naudotis reguliuojama duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga, tinkamomis priemonėmis, kad ją būtų lengva gauti ir suprasti.

Vartotojas, kuris buvo pranešęs savo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui, kad nepageidauja automatiškai gauti informacijos apie tarifus, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Vartotojas, kuris buvo pranešęs savo tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui, kad nepageidauja automatiškai gauti informacijos apie tarifus, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

3. Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams suteikia galimybę sąmoningai ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią teikiant jie informuojami apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo, ši informacija išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, ir kuria užtikrinama, kad negavus aiškaus vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, išskyrus MMS, apmokestinamas už vienetą, neviršytų nustatytos finansinės ribos.

3. Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams suteikia galimybę sąmoningai ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią teikiant jie informuojami apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo, ši informacija išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, ir kuria užtikrinama, kad negavus aiškaus vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, išskyrus MMS, apmokestinamas už vienetą, neviršytų nustatytos finansinės ribos.

Siekdamas šio tikslo, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nustato vieną ar kelias didžiausias leistinas nurodyto naudojimo laikotarpio finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojas turi būti iš anksto informuojamas apie atitinkamą kiekį. Viena iš tų ribų (numatytoji finansinė riba) turi siekti beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.

Siekdamas šio tikslo, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nustato vieną ar kelias didžiausias leistinas nurodyto naudojimo laikotarpio finansines ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojas turi būti iš anksto informuojamas apie atitinkamą kiekį. Viena iš tų ribų (numatytoji finansinė riba) turi siekti beveik 50 EUR per mėnesį (neįskaitant PVM), tačiau neviršyti šios mokėtinų mokesčių sumos.

Arba tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš anksto pranešama apie atitinkamas finansines ribas. Viena iš tų ribų (numatytoji kiekybinė riba) turi turėti atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą (neįskaitant PVM).

Arba tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali nustatyti kiekiu išreiškiamas ribas, laikydamasis sąlygos, kad vartotojui iš anksto pranešama apie atitinkamas finansines ribas. Viena iš tų ribų (numatytoji kiekybinė riba) turi turėti atitinkamą ne didesnę kaip 50 EUR per mėnesį mokėtinų mokesčių finansinę ribą (neįskaitant PVM).

Be to, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali pasiūlyti savo tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojams kitas ribas su įvairiomis, t. y. didesnėmis ar mažesnėmis, didžiausiomis leistinomis finansinėmis ribomis per mėnesį.

Be to, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali pasiūlyti savo tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojams kitas ribas su įvairiomis, t. y. didesnėmis ar mažesnėmis, didžiausiomis leistinomis finansinėmis ribomis per mėnesį.

Numatytos ribos, nurodytos antroje ir trečioje pastraipose, taikomos visiems vartotojams, kurie nepasirinko kitos ribos.

Numatytos ribos, nurodytos antroje ir trečioje pastraipose, taikomos visiems vartotojams, kurie nepasirinko kitos ribos.

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai taip pat užtikrina, kad duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 80 % sutartos finansinės arba kiekybinės ribos į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą, pavyzdžiui, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kompiuterio ekrane iškylančiu langu, būtų išsiųstas atitinkamas pranešimas. Visi vartotojai turi teisę reikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Visi tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai taip pat užtikrina, kad duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms pasiekus 80 % sutartos finansinės arba kiekybinės ribos į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą, pavyzdžiui, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kompiuterio ekrane iškylančiu langu, būtų išsiųstas atitinkamas pranešimas. Visi vartotojai turi teisę reikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nebesiųstų tokių pranešimų, taip pat turi teisę bet kuriuo metu nemokamai pareikalauti, kad paslaugų teikėjas vėl teiktų šią paslaugą.

Viršijus finansinę ar kiekybinę ribą, į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą siunčiamas pranešimas. Tame pranešime nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi imtis, jei nori, kad šios paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, kuris bus panaudotas, kaina. Jei vartotojas neatsako taip, kaip nurodyta gautame pranešime, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio ryšio vartotojui teikti reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas ir skaičiuoti už jas mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Viršijus finansinę ar kiekybinę ribą, į tarptinklinio ryšio vartotojo judriojo ryšio prietaisą siunčiamas pranešimas. Tame pranešime nurodoma, kokių veiksmų vartotojas turi imtis, jei nori, kad šios paslaugos būtų toliau teikiamos, taip pat nurodoma kiekvieno papildomo vieneto, kuris bus panaudotas, kaina. Jei vartotojas neatsako taip, kaip nurodyta gautame pranešime, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas nedelsdamas nustoja tarptinklinio ryšio vartotojui teikti reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas ir skaičiuoti už jas mokestį, nebent (ir kol) tarptinklinio ryšio vartotojas pareikalauja, kad tokios paslaugos būtų toliau teikiamos arba vėl pradėtos teikti.

Jei tarptinklinio ryšio vartotojas prašo „finansinės ar kiekybinės ribos“ paslaugos arba nori jos atsisakyti, šis prašymas įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas.

Jei tarptinklinio ryšio vartotojas prašo „finansinės ar kiekybinės ribos“ paslaugos arba nori jos atsisakyti, šis prašymas įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną po to, kai gaunamas prašymas.

4. 2 ir 3 dalys netaikomos mašinų sąveikos prietaisams, kurie keičiasi duomenimis judriuoju ryšiu.

4. 2 ir 3 dalys netaikomos mašinų sąveikos prietaisams, kurie keičiasi duomenimis judriuoju ryšiu.

5. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi pagrįstai reikalingų priemonių savo vartotojams apsaugoti, kad jiems netektų mokėti už nepageidautą tarptinklinio ryšio įsijungimą, jiems esant savo valstybėje narėje. Tai apima informacijos teikimą vartotojams, kaip išvengti nepageidauto tarptinklinio ryšio įsijungimo pasienio regionuose.

5. Tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai imasi pagrįstai reikalingų priemonių savo vartotojams apsaugoti, kad jiems netektų mokėti už nepageidautą tarptinklinio ryšio įsijungimą, jiems esant savo valstybėje narėje. Tai apima informacijos teikimą vartotojams, kaip išvengti nepageidauto tarptinklinio ryšio įsijungimo pasienio regionuose.

6. Šis straipsnis, išskyrus 5 dalį, ir atsižvelgus į šios dalies antrą ir trečią pastraipas, taikomas ir tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie keliauja už Sąjungos ribų, naudojamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms, kurias teikia tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas.

6.Šis straipsnis taikomas tais atvejais, kai naudojimasis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis savojoje šalyje taikytinomis paslaugų kainomis ribojamas pagal sąžiningo naudojimo kriterijų, kaip nurodyta 6b straipsnyje, ir kai naudojimas pasiekia sąžiningo naudojimo ribą.

 

Jis taikomas ir tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo teikiamoms duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugoms, kuriomis tarptinklinio ryšio klientai naudojasi keliaudami už Sąjungos ribų.

 

Jei vartotojas pasirenka 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą paslaugą, 3 dalyje numatyti reikalavimai netaikomi, jei už Sąjungos ribų lankomos šalies tinklo operatorius neleidžia tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjui realiuoju laiku stebėti vartotojų naudojimosi paslaugomis apimčių.

 

Tokiu atveju vartotojui atvykus į tokią šalį jam nedelsiant ir nemokamai SMS žinute pranešama, kad informacija apie paslaugas, kuriomis jis pasinaudojo, ir garantija, kad nebus viršyta nustatyta finansinė riba, neteikiamos.“

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

 

i) pirmas sakinys pakeičiamas taip:

 

„Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.“

 

ii) g punktas pakeičiamas taip:

 

„g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų struktūrinių priemonių įgyvendinimas ir 4a straipsnyje numatytos alternatyvios tvarkos taikymas padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje formuotis konkurencijai, kad nebūtų didelio skirtumo tarp tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų;“

 

iii) įterpiamas i punktas:

 

„i) kokios pastebimos įtakos savosios šalies mažmeninių kainų raidai turi, jei turi, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų visoje Sąjungoje taikomos tokios pačios paslaugų savojoje šalyje kainos, kaip ir reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų.“

 

ii) d punktas pakeičiamas taip:

 

„d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytų didžiausių leistinų didmeninių kainų taikymo laikotarpį arba sumažinti jų dydį siekiant stiprinti visų tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų gebėjimą savo atitinkamuose pagrįstam naudojimui skirtuose mažmeninių paslaugų paketuose pasiūlyti tarifų pasirinkimo galimybes, pagal kurias savojoje šalyje teikiamų paslaugų kainos taikomos ir savojoje šalyje teikiamoms paslaugoms, ir reguliuojamoms tarptinklinio ryšio paslaugoms, tarsi jos būtų naudojamos savajame tinkle.“

 

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012

19 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8a) 19 straipsnis išbraukiamas ir pakeičiamas taip:

1. Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. Komisija visų pirma įvertina, ar pasiekti šio reglamento tikslai. Šiuo tikslu Komisija, inter alia, persvarsto:

1. Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir po viešosios konsultacijos teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai pagal 2–6 dalis.

a) ar konkurencija pakankamai išaugo, kad būtų pagrįsta nebetaikyti didžiausių leistinų mažmeninių kainų; b) ar konkurencija bus pakankama, kad būtų panaikintos didžiausios leistinos didmeninės kainos;

2. Komisija iki 2015 m. birželio 30 d. po viešųjų konsultacijų praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, ar pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytų didžiausių leistinų didmeninių kainų taikymo laikotarpį arba persvarstyti šias kainas, arba numatyti kitą tvarką, kaip spręsti didmeninės rinkos problemas, taip pat susijusias ir su judriojo tarptinklinio ryšio užbaigimo mokesčiais. EERRI iki 2014 m. gruodžio 31 d., po viešųjų konsultacijų ir siekdama įgyvendinti 6a straipsnį, nustato gaires dėl priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neįprastam naudojimui arba piktnaudžiavimui.

b) ar konkurencija bus pakankama, kad būtų panaikintos didžiausios leistinos didmeninės kainos;

3. Komisija iki 2016 m. birželio 30 d., po viešųjų konsultacijų Europos Parlamentui ir Tarybai praneša, inter alia:

c) pratęsti 8, 10 ir 13 straipsniuose nustatytų didžiausių leistinų mažmeninių kainų taikymo laikotarpį ir galbūt patikslinti jų dydį;

 

d) paslaugų prieinamumą ir kokybę, įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimo tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

a) paslaugų prieinamumą ir kokybę, įskaitant tas, kurios yra skambučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimo tarptinklinio ryšio paslaugų alternatyva, ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą;

e) tai, kiek vartotojai gavo naudos dėl tikro tarptinklinio ryšio paslaugų kainų sumažėjimo, tarifų ir produktų, kuriais gali naudotis įvairiais režimais skambinantys vartotojai, įvairovės, bei tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų skirtumą, įskaitant tai, ar esama pasiūlymų, kuriais numatomas vienas bendras nacionalinėms bei tarptinklinio ryšio paslaugoms taikomas tarifas;

 

f) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant prekybinių susitarimų poveikį konkurencijai bei operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

b) konkurencijos mažmeninių ir didmeninių pardavimų rinkose laipsnį, ypač mažų, nepriklausomų arba neseniai įsisteigusių operatorių konkurencinę padėtį, įskaitant prekybinių susitarimų poveikį konkurencijai bei operatorių tarpusavio ryšio laipsnį;

g) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų struktūrinių priemonių įgyvendinimas padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje formuotis konkurencijai, kad tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų skirtumas būtų priartėjęs prie nulio;

c) kiek 3 ir 4 straipsniuose numatytų struktūrinių priemonių įgyvendinimas padėjo tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje formuotis konkurencijai.

 

Komisija visų pirma nagrinėja, ar būtina nustatyti papildomas technines ir struktūrines priemones arba pakeisti struktūrines priemones.

h) kiek didmeninių ir mažmeninių didžiausių leistinų kainų ribų lygiu buvo užtikrinta apsauga nuo pernelyg aukštų kainų vartotojams, tuo pačiu metu sudarant sąlygas vystytis konkurencijai tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkoje.

4. Jei iš pagal 2 dalį pateiktos ataskaitos paaiškėja, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai neturi vienodų sąlygų ir todėl reikia pakeisti didžiausių leistinų didmeninių mokesčių laikotarpį arba juos sumažinti, taip pat gerokai sumažinti judriojo ryšio užbaigimo mokesčius, taikytinus tarptinkliniam ryšiui visoje Sąjungoje, Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, iki 2015 m. birželio 30 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamą pasiūlymą, kaip ištaisyti šią padėtį.

2. Jei iš ataskaitos paaiškėja, jog šiame reglamente numatytų struktūrinių priemonių nepakako tam, kad siekiant naudos visiems Europos vartotojams būtų sustiprinta tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkos konkurencija, arba jog tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų skirtumas nepriartėjo prie nulio, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią padėtį ir pasiekti, kad būtų sukurta judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugų vidaus rinka, kurioje galiausiai nacionaliniai ir tarptinklinio ryšio tarifai nesiskirtų. Komisija visų pirma išnagrinėja, ar būtina:

Jei iš pagal 3 dalį pateiktos ataskaitos paaiškėja, jog šiame reglamente numatytų struktūrinių priemonių nepakako tam, kad siekiant naudos visiems Europos vartotojams būtų sustiprintas tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus konkurencija, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamus pasiūlymus, kaip ištaisyti šią padėtį. Abiejų ataskaitų atvejais pasiūlymai dėl bet kokių tinkamų priemonių teikiami kartu su ataskaitomis.

a) patvirtinti papildomas technines ir struktūrines priemones;

 

b) iš dalies pakeisti struktūrines priemones;

 

c) pratęsti 8, 10 ir 13 straipsniuose nustatytų didžiausių leistinų mažmeninių kainų taikymo laikotarpį ir galbūt patikslinti jų dydį;

 

d) pakeisti 7, 9 ir 12 straipsniuose nustatytų didžiausių leistinų didmeninių kainų taikymo laikotarpį arba patikslinti jų dydį;

 

e) nustatyti visus kitus būtinus reikalavimus, įskaitant tarptinklinio ryšio ir nacionalinių tarifų vienodumo reikalavimą.

 

3. Be to, kas dvejus metus po 3 dalyje nurodytos ataskaitos Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo Sąjungoje stebėsenos santrauka ir įvertinama pažanga siekiant šio reglamento tikslų.

5. Be to, kas dvejus metus po 3 dalyje nurodytos ataskaitos Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo Sąjungoje stebėsenos santrauka ir įvertinama pažanga siekiant šio reglamento tikslų.

4. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų reguliariai renka duomenis apie tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių ir duomenų paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos duomenis pranešama Komisijai bent du kartus per metus. Komisija juos skelbia viešai.

6. Kad įvertintų konkurencijos plėtotę tarptinklinio ryšio rinkose Sąjungos mastu, EERRI iš nacionalinių reguliavimo institucijų reguliariai renka duomenis apie tarptinklinio ryšio skambučių, SMS žinučių ir duomenų paslaugų mažmeninių ir didmeninių kainų pokyčius. Apie šiuos duomenis pranešama Komisijai bent du kartus per metus. Komisija juos skelbia viešai.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

3 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) Į 3 straipsnio 1 dalį įtraukiami šie ma ir mb punktai:

 

„ma) gauti pagal Direktyvos 2002/20/EB 3 straipsnį pateiktus pranešimus, juos saugoti ir informuoti atitinkamas nacionalines reguliavimo institucijas apie gautus pranešimus;

 

mb) skelbti nuomones dėl priemonių, kurias ketina priimti nacionalinės reguliavimo institucijos pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 5 ir 6 dalis.“

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) Po 3 straipsnio 1 dalies įterpiamas šis n a punktas:

 

„na) remti Sąjungos politikos ir teisės plėtrą elektroninių ryšių srityje, taip pat ir teikiant nuomones Komisijai apie bet kokią planuojamą iniciatyvą“

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) 4 straipsnio 4 ir 5 dalys išbraukiamos.

Išbraukta.

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

4 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Įterpiamas 4a straipsnis:

Išbraukta.

[...]

 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EERRI nepriklausomumą nuo valstybių narių ir Komisijos, labai svarbu užtikrinti, kad EERRI vadovautų vienas iš jos narių.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) 8 straipsnio 2,3, 4 ir 4 dalys išbraukiamos ir pakeičiamos taip:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7) 9 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1211/2009

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9) Įterpiamas 10 a straipsnis:

Išbraukta.

[...]

 

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuostata dėl peržiūros Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento vertinimo ir peržiūros ataskaitas. Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. Paskesnės ataskaitos teikiamos kas ketverius metus. Prireikus Komisija pateikia tinkamus pasiūlymus ir jais iš dalies pakeičia šį reglamentą ir suderina kitus teisės aktus, visų pirma atsižvelgdama į informacinių technologijų plėtrą ir informacinės visuomenės pažangą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

Komisija atlieka išsamų visos elektroninių ryšių sistemos vertinimą ir peržiūrą ir, kartu su atitinkamais pasiūlymais iki 2016 m. birželio 30 d. teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas, kad suteiktų pakankamai laiko teisės aktų leidėjui tinkamai išanalizuoti ir aptarti pasiūlymus.

 

Peržiūra grindžiama išsamiomis viešosiomis konsultacijomis ir reguliavimo sistemos nuo 2009 m. ex post vertinimu ir išsamiu po peržiūros pateiktų pasiūlymų tikėtino poveikio vertinimu.

 

Pagrindiniai peržiūros tikslai, be kita ko, yra:

 

i) užtikrinti, kad pakeičiamoms paslaugoms būtų taikomos tokios pat taisyklės, atsižvelgiant į Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio c punkte pateiktą elektroninių ryšių paslaugų apibrėžtį, kad būtų pasiektas lygiavertis, darnus ir nuoseklus elektroninių ryšių paslaugų ir jas galinčių pakeisti paslaugų reguliavimas, taip pat susijęs su prieigos teisių laikymusi, visais vartotojų apsaugos aspektais, įskaitant perkeliamumą, taip pat privatumu ir duomenų apsauga;

 

ii) užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir geresnes galimybes vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus įtvirtinant didesnį skaidrumą ir galimybę gauti aiškią ir suprantamą informaciją, įskaitant informaciją apie duomenų perdavimo spartą ir judriojo ryšio aprėptį;

 

iii) užtikrinti, kad skaitmeninių paslaugų naudotojai galėtų kontroliuoti savo skaitmeninį gyvenimą ir duomenis šiuo tikslu pašalinant kliūtis pakeisti operacines sistemas neprarandant savo taikomųjų programų ir duomenų;

 

iv) toliau skatinti veiksmingą ir tvarią konkurenciją;

 

v) užtikrinti pastovią ir tvarią investicijų sistemą;

 

vi) užtikrinti suderintą, nuoseklų ir veiksmingą taikymą;

 

vii) palengvinti Europos paslaugų teikėjų plėtrą ir tarpvalstybinių verslo paslaugų teikimą;

 

viii) užtikrinti, kad reguliavimo sistema būtų tinkamai pritaikyta skaitmeniniam amžiui ir kad pagal ją būtų sukurta visą ekonomiką palaikanti interneto ekosistema; ir

 

ix) didinti vartotojų pasitikėjimo elektroninių ryšių vidaus rinka, be kita ko, taikant priemones, skirtas būsimai asmens duomenų apsaugos reguliavimo sistemai įgyvendinti, taip pat elektroninių ryšių saugumui vidaus rinkoje didinti skirtas priemones.

 

Atliekant peržiūrą atsižvelgiama į:

 

i) universaliųjų paslaugų įsipareigojimus, įskaitant apsvarstymą, ar reikia nustatyti papildomą įpareigojimą siūlyti plačiajuosčio interneto prieigą už sąžiningą kainą;

 

ii) nacionalinių reguliavimo institucijų kompetenciją spręsti visus klausimus, įskaitant spektro klausimus, kurie sprendžiami naudojantis sistema; valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms suteiktus įgaliojimus ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms taikomo nepriklausomumo reikalavimo taikymo sritį;

 

iii) nacionalinių reguliavimo institucijų ir nacionalinių konkurencijos institucijų bendradarbiavimą;

 

iv) vienodas pareigas, susijusias su prieiga prie tinklo;

 

v) taisykles dėl svertinio poveikio ir bendro dominavimo;

 

vi) rinkos apžvalgos procesą;

 

vii) paslaugų, galinčių pakeisti elektroninių ryšių paslaugas, poveikį, įskaitant tai, ar reikėtų patikslinti dalykus, susijusius su reguliavimo sistemos technologinio neutralumo ribomis ir su paslaugų, teikiamų pagal informacinės visuomenės sistemą, atskyrimu nuo paslaugų, teikiamų naudojantis elektroniniais ryšiais;

 

viii) būtinybę atsisakyti perteklinio reguliavimo;

 

ix) reguliavimo panaikinimą, jeigu atlikus rinkos analizę įrodoma, kad šioje rinkoje yra veiksminga konkurencija ir kad yra ilgalaikės stebėsenos būdų bei priemonių;

 

x) su nediskriminavimo įpareigojimais ir pažeidimų ištaisymu susijusią patirtį;

 

xi) pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 ir 7a straipsnius nustatytų procedūrų veiksmingumą ir veikimą;

 

xii) 7 ir 7a straipsniuose nustatytos procedūros inicijavimą tais atvejais, kai procedūros II etapas nepradedamas, nes nacionalinė reguliavimo institucija atšaukia savo priemonės projektą, arba kai nacionalinė reguliavimo institucija nesiūlo priemonės tam tikroje rinkoje pripažintai problemai išspręsti;

 

xiii) pagal Direktyvos 2002/21/EB 19 straipsnį nustatytos procedūros veiksmingumą ir veikimą;

 

xiv) tarptautines paslaugas ir operatorius, atsižvelgiant į tai, kad Komisija pagal Direktyvos 2002/21/EB 15 straipsnio 4 dalį gali nustatyti tarptautines rinkas, ir atkreipiant dėmesį į konkurencingą ryšių paslaugų teikimą ES verslo subjektams bei veiksmingą ir nuoseklų verslo lygio problemų sprendimo priemonių taikymą visoje ES;

 

xv) tarpvalstybinių rinkų nustatymą, pirmiausia bent jau verslo paslaugų srityje; sąlygų paslaugų teikėjams pranešti EERRI, kad jie ketina teikti paslaugas tokiose rinkose, sudarymas ir EERRI atliekama paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas tokiose rinkose, priežiūra;

 

xvi) EERRI kompetencijos sritį;

 

xvii) bendrą Sąjungos leidimą ir visos sistemos priežiūros struktūrą;

 

xviii) aktyvius ir pasyvius rezultatus;

 

xix) rekomendaciją dėl atitinkamų rinkų;

 

xx) įrangos reguliavimą, įskaitant įrangos ir operacinių sistemų susiejimą;

 

xxi) Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu „112“ veiksmingumą ir įgyvendinimą, pirmiausia įskaitant priemones skambintojo vietos nustatymo kriterijų tikslumui ir patikimumui pagerinti;

 

xxii) galimybę sukurti „atvirkštinę ES „112“ numerio ryšio sistemą“;

 

xxiii) tai, kad internetas tapo labai svarbia įvairiausios ekonominės ir socialinės veiklos vykdymo infrastruktūra;

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

39a straipsnis

 

Perkėlimas į nacionalinę teisę

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 34, 35 ir 36 straipsnių būtų laikomasi ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

 

2. Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šį reglamentą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

 

3. Valstybės narės Komisijai pateikia šio reglamento34, 35 ir 36 straipsnių taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ir 30 straipsniai taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d.

Išbraukta.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.


AIŠKINAMOJI DALIS

Elektroninių ryšių bendroji rinka yra skaitmeninės ekonomikos pagrindas. Siekiant, kad Europa išnaudotų visas skaitmeninės bendrosios rinkos teikiamas augimo, konkurencingumo ir užimtumo galimybes, telekomunikacijų vaidmuo užtikrinant inovacijas ir ryšį visuose ekonomikos sektoriuose turi būti padidintas.

Tiesą sakant, telekomunikacijų rinkos, kurią sudaro 500 mln. gyventojų, masto ekonomika padėtų stiprinti elektroninių ryšių sektorių ir užtikrinti, kad visiems europiečiams ir ekonomikos sektoriams būtų teikiamos aukštos kokybės ryšio ir inovacijų paslaugos. Taip Europa taptų stipriu ir konkurencingu pasaulinės rinkos dalyviu.

2013 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba pabrėžė telekomunikacijų sektoriaus svarbą augimui ir užimtumui ir pavedė Europos Komisijai pateikti konkrečias priemones, susijusias su elektroninių ryšių bendrosios rinkos sukūrimu. Tų pačių metų spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos paskelbtose išvadose atkreiptas dėmesys į „poreikį skubiai sukurti vartotojams ir įmonėms naudingą integruotą skaitmeninę ir telekomunikacijų rinką“. Komisijos rugsėjo mėn. pateiktame pasiūlyme siekiama būtent šio tikslo.

Pranešėja mano, kad skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimas yra procesas, kurį reikia įgyvendinti sparčiau, o Komisijos pasiūlymas yra svarbus žingsnis ta linkme.

Vis dėlto, atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių pateiktas nuomones, pranešėja mano, kad dėl kai kurių siūlomų priemonių reikėtų išsamiau ir struktūrizuotai konsultuotis su visuomene, atlikti jų tikėtino poveikio ex ante vertinimą ir galiausiai įtraukti į kitą elektroninių ryšių sistemos persvarstymo procedūrą.

Pagrindiniai pranešėjos parengti pasiūlymai pateikiami toliau.

Tarptinklinis ryšys

Atsižvelgdama į tai, kad per šešerius metus buvo priimti trys reglamentai, pranešėja siūlo galiausiai panaikinti skambučių, SMS ir duomenų tarptinklinio ryšio mokesčius. Šis operatoriams taikomas įpareigojimas turėtų įsigalioti iki 2016 m. liepos 1 d., kad nebūtų pažeistas teisinio tikrumo principas.

Be to, pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlymui dėl tarptinklinio ryšio problemų sprendimo sudarant savanoriškus susitarimus (kaip alternatyva dabartiniams įsipareigojimams pagal Tarptinklinio ryšio III reglamentą) būdingas didelis neužtikrintumas. Turime nepamiršti, kad Tarptinklinio ryšio III struktūrinės priemonės, pvz., atsiejimas (į kurį jau investuojama), turi būti įgyvendintos ne ilgiau kaip per 5 mėnesius.

Atviras internetas

Pranešėja mano, kad reglamente numatytas principas, kad internetas turėtų būti atviras ir visiems prieinamas, kaip aiškiai nurodyta 2007–2009 m. persvarstant sistemą, yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad šia teise būtų vienodai naudojamasi visoje Sąjungoje. Internetas yra atviras ir toks turėtų likti. Atvirumas reiškia visų, t. y. fizinių asmenų ir įmonių pirkėjų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ir vartotojų galimybę naudotis internetu konkurencingomis kainomis. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad interneto paslaugų teikėjai tenkintų ne tik pagrindinius paslaugų gavėjų poreikius; jiems taip pat turėtų būti sudaromos sąlygos tenkinti konkretesnius paslaugų gavėjų poreikius (pavyzdžiui, teikti tokias paslaugas: transliacijas naudojant interneto protokolą (angl. IP-TV), vaizdo konferencijas ir tam tikras sveikatos priežiūros taikomąsias programas) ir patiems kurti paslaugas ir inovacijas.

Nors atvirą internetą reglamentuojančios pasiūlymo nuostatos atitinka dabartinę praktiką pagrįsto duomenų srautų valdymo srityje, be to, galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose nenustatyti jokie draudimai galutiniams paslaugų gavėjams ir interneto paslaugų teikėjams sudaryti sutartis dėl specializuotų paslaugų, pranešėja laikosi nuomonės, kad šiomis reglamento nuostatomis turi būti užtikrinami skaidrumo ir nediskriminavimo principai. Todėl pranešėja, nors ir remia Komisijos pasiūlymą, numatė tam tikrus paaiškinimus ir nustatė EERRI pareigą parengti tinkamas gaires dėl vienodo atviro interneto principo taikymo visoje Europos Sąjungoje.

Spektro politika

Atsižvelgiant į tai, kad pagal naujausius tyrimus iki 2017 m. 85 proc. pasaulio gyventojų turės galimybę naudotis 3G ryšiu, 50 proc. galės naudotis 4G ryšiu, išmaniųjų telefonų naudotojų skaičius, tikėtina, pasieks 3 mlrd., o pasaulinis duomenų srautas, palyginti su dabartiniu duomenų srautu, padidės 15 kartų, akivaizdu, kad radijo spektras yra labai svarbus šaltinis, reikalingas mobiliojo, bevielio plačiajuosčio ir palydovinio ryšio vidaus rinkai Sąjungoje sukurti, ir yra esminis Europos Sąjungos konkurencingumo ateityje aspektas. Todėl pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus dėl spektro politikos. Tiesą sakant, pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad labai svarbu aptarti spektro licencijų, susijusių su belaidžiu plačiajuosčiu ryšiu, išdavimo sąlygas ir procedūras, taip pat nelicencijuojamo spektro naudojimo sąlygas. Be to, leidimų išdavimo procesas ir prieigos prie 800 MHz dažnių juostos belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui užtikrinimas, kur daugiau nei pusė valstybių narių gavo leidimą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ar nespėja to padaryti iki Radijo spektro politikos programoje nustatyto termino, įrodo, kad būtina kuo skubiau imtis veiksmų ir kad Komisija turi geriau įgyvendinti savo įgaliojimus.

Papildydama Komisijos pasiūlymą pranešėja mano, kad belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderinto spektro prekyba ir nuoma padės padidinti lankstumą ir sudarys sąlygas veiksmingiau paskirstyti spektro išteklius. Todėl pranešėja pasiūlė priemones, kurios padės lengviau ir aktyviau naudoti spektrą.

Vis dėlto pranešėja laikosi nuomonės, kad reikia pateikti papildomus paaiškinimus dėl kai kurių naujų bendrųjų principų, susijusių su radijo spektro koordinavimu ir naudojimu. Pranešėja siūlo Parlamento diskusijose išsamiau aptarti galimų RSPP sistemoje galiojančių principų trūkumų klausimą.

Laisvė Sąjungoje teikti elektroninius ryšius

Dėl siūlomų nuostatų, susijusių su „Europos elektroninių ryšių teikėjais“ pranešėja mano, kad jomis įtvirtinama pernelyg sudėtinga sistema, kurioje nustatyta priežiūros struktūra yra nenuspėjama. Dėl bet kokio tokio pobūdžio pasiūlymo turėtų būti išsamiai ir nuosekliai konsultuojamasi ir vėliau jis turėtų būti nagrinėjamas persvarstant visą sistemą. Vis dėlto pranešėja nustatė paprastą standartizuotą EERRI teikiamo pranešimo formą. Taip siekiama užtikrinti, kad veiklos vykdytojai, kurie jau naudojasi bendrojo leidimo sistema paslaugoms kitoje valstybėje narėje teikti, panašiose situacijose nebūtų diskriminuojami skirtingų valstybių narių ir kad bendrajai rinkai būtų taikoma nuosekli reguliavimo praktika.

EERRI

Atidžiai išnagrinėjusi Komisijos pasiūlymus pakeisti EERRI valdymo struktūrą ir atsižvelgdama į profesionalų EERRI darbą, kurį ji nuo pat įsteigimo pradžios jau dirba dvejus metus, pranešėja ir toliau mano (kaip ir 2009 m. rengdama reglamento, kuriuo įsteigiama EERRI, projektą), kad siekiant užtikrinti EERRI nepriklausomumą nuo valstybių narių ir Komisijos, labai svarbu, kad EERRI vadovautų vienas iš jos narių.

Pranešėjos pasiūlymuose daugiausia dėmesio skirta siekiui užtikrinti nuolatinį veiksmingą EERRI darbą šiuo tikslu bent minimaliai suderinant nacionalinių reguliavimo institucijų kompetenciją ir taip sudarant joms tinkamas sąlygas dalyvauti EERRI veikloje, ir praplečiant EERRI gebėjimus toliau veiksmingai vykdyti savo funkcijas.

Didmeninės prieigos produktai, užtikrintos paslaugos produktai ir fiksuoto ir mobilaus ryšio tarptautiniai skambučiai

Dėl su didmeninės prieigos produktais ir užtikrintos kokybės produktais susijusių pasiūlymų pranešėja, išsamiai susipažinusi su suinteresuotųjų šalių nuomonėmis, šiuos klausimus sprendžia reikalaudama, kad Komisija, atlikdama visos sistemos peržiūrą, išsamiai konsultuotųsi ir pateiktų pasiūlymus.

Dėl fiksuoto ir mobilaus ryšio tarptautinių skambučių pranešėja pabrėžia, kad šiuo metu tai yra nereguliuojamos konkurencingos rinkos, į kurių reguliavimą ES neturėtų kištis, todėl ji siūlo išbraukti su šios rinkos reguliavimu susijusias nuostatas.

Sistemos peržiūra

Pranešėja mano, kad Komisija turi išsamiai įvertinti visą elektroninių ryšių sistemą ir atlikti jos peržiūrą, ir iki 2016 m. birželio 30 d. kartu su atitinkamais pasiūlymais pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą siekiant, kad teisės aktų leidėjai turėtų pakankamai laiko tinkamai išanalizuoti ir aptarti pasiūlymus.

Peržiūra grindžiama plačiomis viešosiomis konsultacijomis, taip pat reguliavimo sistemos nuo 2009 m. ex post vertinimu ir išsamiu po peržiūros pateiktų pasiūlymų tikėtino poveikio vertinimu.

Be to, pranešėja mano, kad dėl kai kurių Komisijos siūlomų priemonių reikėtų išsamiau ir struktūrizuotai konsultuotis su visuomene, atlikti jų tikėtino poveikio ex ante vertinimą ir galiausiai jas įtraukti į kitą elektroninių ryšių sistemos persvarstymo procedūrą.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (*) (29.1.2014)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012

(COM(2013) 0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Nuomonės referentas: Malcolm Harbour

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2013 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas prie Parlamento darbo šio pasiūlymo srityje prisidės pateikdamas teisėkūros nuomonę, naudodamasis išimtine kompetencija su paslaugų gavėjų teisėmis ir vartotojų apsauga susijusiais klausimais ir pasidalijamąja kompetencija su Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetu atvirosios interneto prieigos klausimais. Taip pat apžvelgsime siūlomų Tarptinklinio ryšio reglamento pakeitimų su vartotojais susijusius aspektus, tačiau mūsų indėlis bus suformuluotas kaip šio projekto pakeitimai, kai bus paskelbtas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimas. Per turimą trumpą laiką nuomonės referentas išsamiai neišnagrinėjo visų kitų siūlomo reglamento aspektų, dėmesį skirdamas tik toms sritims, kuriose Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas atlieka tiesioginį vaidmenį. Žinoma, Komiteto nariai gali teikti jo pranešimo pakeitimus visais kitais aspektais. Be to, nuomonės referentas šiuo etapu neteikė konstatuojamųjų dalių pakeitimų ir iš dalies pakeistas konstatuojamąsias dalis pateiks tolesniu mūsų bendradarbiavimo su Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetu etapu.

Rengdamas šį pranešimo projektą nuomonės referentas atsižvelgė į suinteresuotųjų subjektų plačiai išdėstytus nerimą keliančius aspektus, daugiausia dėmesio skirdamas vartotojų organizacijų ir telekomunikacijų įmonių reguliavimo institucijų nuomonėms. Jis pritaria daugelio nuomonei, kad pasiūlymo tikslai ir užmojai pagirtini, tačiau siūloma priemonė per daug suskaidyta ir neturi strateginės krypties, kaip pasiekti tikslą sukurti bendrąją ES elektroninių ryšių rinką. Rengdamas nuomonę jis rėmėsi didele Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto patirtimi stiprinant vartotojų teises ne tik elektroninių ryšių sektoriuje ir gerokai patobulino Komisijos pasiūlymą. Jis tiki, kad šiam požiūriui bus plačiai pritariama.

Atvirojo interneto užtikrinimas

Svarbus Komisijos pateikto projekto elementas – priemonės tinklo neutralumui užtikrinti, nors ši sąvoka niekur teisiniame tekste neapibrėžta. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas šioje srityje turi daug patirties, o jo pasiūlyti pakeitimai 2009 m. persvarstant Universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių direktyvą tebėra pagrindinės nuostatos, kuriomis remdamosi ES reguliavimo institucijos gali apsaugoti vartotojus nuo diskriminacinės elgsenos ir nesąžiningo paslaugos blokavimo.

Naujaisiais siūlymais tos nuostatos patobulinamos ir reguliavimo institucijoms suteikiama aiškesnė sistema, kada jos gali įsikišti. Nuomonės referentas būtų visiškai sutikęs, kad šios nuostatos būtų įtvirtintos kaip galiojančios direktyvos pakeitimai, tačiau Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešėjas pateikė tvirtus argumentus, kad jos būtų taikomos kaip reglamentas – būtų nuosekliai taikomos visoje ES. Nuomonės referentas priėmė šią strategiją ir pateikė tam tikrus pasiūlymus tekstui aiškiau išdėstyti ir patobulinti, kuriuos abu komitetai toliau kartu plėtos.

Teisinė paslaugų gavėjų teisių priemonė

Komisijos pasiūlymu pakeičiama daug svarbių Universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių direktyvos 2002/22/EB (vėliau iš dalies pakeistos Direktyva 2009/136/EB) nuostatų, iš direktyvos paimant tam tikras nuostatas ir jas visapusiškai suderinant kaip reglamentą. Pasiūlyme Komisijos lygmeniu taip pat centralizuojami sprendimai dėl išsamių įgyvendinimo taisyklių, panaikinant tiesioginę nacionalinių reguliavimo institucijų atskaitomybę. Komisija šį siūlymą grindžia tuo, kad taisyklės visose valstybėse narėse įgyvendinamos nevienodai. Ji šio požiūrio nesistengia grįsti naudingumu bendrajai elektroninių ryšių rinkai. Nuomonės referentas mano, kad tai – visiškai klaidingas požiūris.

Iš esamos reglamentavimo sistemos išėmus atsitiktinius elementus kils painiava, o šiose srityse nustačius maksimalų derinimą vartotojų apsauga pablogės. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas pasipriešino primygtiniam Komisijos reikalavimui taikyti maksimalų derinimą, kai ji 2011 m. vykdė Vartotojų teisių direktyvos peržiūrą, o labai dinamiškame elektroninių ryšių pasaulyje randama dar daugiau įtikinamų argumentų, kad maksimalus derinimas būtų kenksmingas.

Be to, Komisija nenaikina tikrosios rinkos susiskaidymo priežasties – nevienodina reguliavimo institucijų darbo rezultatyvumo užtikrinant galiojančių pareigų vykdymą. Naujų centralizuotų reglamentavimo reikalavimų rinkinio nustatymas šalyse, kuriose reguliavimo institucija ir taip nepakankamai užtikrina vartotojų teisių laikymąsi, vargu ar yra ilgalaikės sėkmės receptas! Be to, Komisijos pasiūlyme per daug nurodymų. Nuomonės referento požiūriu, specialios nacionalinės reguliavimo institucijos turi daug geresnes galimybes, padedant Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI), užtikrinti taisyklių vykdymą. Šiame labai dinamiškame sektoriuje jos geriau žinos apie antikonkurencinę elgseną, kurią skubiai reikia taisyti.

Kritikuodamas teisinę sistemą, nuomonės referentas pripažįsta, kad Komisijos pasiūlyme esama svarbių vartotojų teisių patobulinimų. Todėl jis šiuos patobulinimus performulavo į galiojančios direktyvos pakeitimus, kuriuos visos valstybės narės galėtų lengvai ir greitai perkelti į nacionalinę teisę.

Beje, nuomonės referentas pasiūlė, kad įgyvendinimo taisykles parengtų Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI), kuri turi daug geresnes galimybes negu Komisija suformuluoti išsamius standartus. Jis nemano, kad įgyvendinimo aktai yra tinkama forma šioms priemonėms parengti.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę skaitmeninę ekosistemą, kuri apima Sąjungos įrangos gamintojus, turinio ir taikomųjų programų teikėjus, bei platesnę ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip bankininkystė, automobilių pramonė, logistika, mažmeninė prekyba, energetika ir transportas, kurių produktyvumo didinimas priklauso nuo sujungiamumo, pavyzdžiui, per universalias debesijos taikomąsias programas, sujungtus objektus ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms įmonės dalims integruotai teikti paslaugas. Viešojo administravimo institucijoms ir sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti naudinga tai, kad bus daugiau galimybių naudotis e. valdžios ir e. sveikatos paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas naudojant elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas yra toks svarbus platesnei ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą reguliavimo ar kitokią naštą;

(5) bendrosios elektroninių ryšių rinkos teikiama nauda turėtų pasiekti ir platesnę skaitmeninę ekosistemą, kuri apima Sąjungos įrangos gamintojus, turinio, taikomųjų programų ir programinės įrangos teikėjus, bei platesnę ekonomiką, ypač tokius jos sektorius kaip bankininkystė, automobilių pramonė, logistika, mažmeninė prekyba, energetika ir transportas, kurių produktyvumo didinimas priklauso nuo sujungiamumo, pavyzdžiui, per universalias debesijos taikomąsias programas, sujungtus objektus ir pasinaudojant galimybėmis skirtingoms įmonės dalims integruotai teikti paslaugas. Viešojo administravimo institucijoms ir sveikatos sektoriui taip pat turėtų būti naudinga tai, kad bus daugiau galimybių naudotis e. valdžios ir e. sveikatos paslaugomis. Bendrojoje elektroninių ryšių rinkoje taip pat gali padaugėti kultūrinio turinio ir paslaugų bei apskritai kultūrinės įvairovės. Ryšio paslaugų teikimas naudojant elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas yra toks svarbus platesnei ekonomikai ir visuomenei, kad reikėtų vengti šiam sektoriui užkrauti nepagrįstą reguliavimo ar kitokią naštą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Šiame reglamente numatytam asmens duomenų tvarkymui turėtų būti taikomi taikytini Sąjungos teisės aktai, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB, ir nacionalinės teisės aktai.

 

_________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).+

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) dėl skirtingos nacionalinės politikos bendroji rinka tampa nenuosekli ir susiskaidžiusi, o tai trukdo vystyti paslaugas Sąjungos mastu ir užbaigti kurti bendrąją belaidžio plačiajuosčio ryšio rinką. Visų pirma dėl to galėtų būti sukurtos nevienodos prieigos prie tokių paslaugų sąlygos, kliudoma skirtingose valstybėse narėse įsteigtų įmonių konkurencijai, neskatinamos investicijos į pažangesnius tinklus ir technologijas ir novatoriškų paslaugų atsiradimas, kartu piliečiams ir įmonėms nesuteikiama universalių integruotų aukštos kokybės paslaugų, o belaidžio plačiajuosčio ryšio operatoriai nepasiekia didesnio efektyvumo, kurį gautų iš didelio masto labiau integruotos veiklos. Todėl kartu su Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, susijusiais su tam tikrais radijo dažnių spektro paskyrimo aspektais, reikėtų plėtoti visą Sąjungą apimančias pažangias belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas. Kartu valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais;

(18) Vykdant 2009 m. ES telekomunikacijų reformą nustatyti spektro valdymo principai. Ja pripažinta valstybių narių kompetencija kultūros ir audiovizualinės politikos atžvilgiu ir apskirtai joms suteikta reikiama veiksmų laisvė. Todėl kartu su Sąjungos lygmeniu atliekamais veiksmais, susijusiais su tam tikrais radijo dažnių spektro paskyrimo aspektais, reikėtų toliau remti dinaminį požiūrį į spektro valdymą, kuriuo pripažįstama valstybių narių kompetencija šioje srityje ir atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės kultūros, audiovizualinę ir žiniasklaidos politiką. Siekiant atsižvelgti į konkrečius nacionalinius poreikius, reikia suteikti pakankamai lankstumo, o valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė priimti priemones, kuriomis jų radijo dažnių spektras tvarkomas viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais. Kilus valstybių narių ginčams dėl radijo spektro naudojimo, Komisija gali koordinuoti ir remti ginčų sprendimą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) kai laipsniškai pereinama prie vien IP tinklų, programų, kurios grindžiamos prieiga prie kitų tinklų, kūrimą stabdo tai, kad nėra įvairioms paslaugų rūšims skirtų IP grindžiamų užtikrintos paslaugos kokybės prisijungimo produktų, kurie užtikrintų galimybę palaikyti ryšį tarp įvairių tinklo sričių ir tarptinklinį ryšį valstybėje narėje ir tarpvalstybiniu mastu, o tai stabdo technologines inovacijas. Be to, dėl tokios padėties negalima plačiau pasinaudoti pranašumais, susijusiais su IP grindžiamų tinklų valdymu ir užtikrinto kokybės lygio prisijungimo produktų teikimu, visų pirma geresniu saugumu, patikimumu ir lankstumu, ekonominiu efektyvumu ir spartesniu pateikimu, nors tai būtų naudinga tinklo operatoriams, paslaugų teikėjams ir galutiniams paslaugų gavėjams. Todėl reikia suderintos šių produktų projektavimo ir prieinamumo pagrįstomis sąlygomis, įskaitant, kai reikalaujama, kryžminio tiekimo galimybę susijusioms elektroninių ryšių įmonėms, metodikos;

Išbraukta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) konkretaus sektoriaus galutinių paslaugų gavėjų apsaugos taisyklių nacionalinio įgyvendinimo skirtumai sukuria nemažas kliūtis bendrajai skaitmeninei rinkai, visų pirma dėl to, kad išauga elektroninių ryšių visuomenei teikėjų, ketinančių pasiūlyti paslaugas valstybėse narėse, taisyklių laikymosi sąnaudos. Be to, dėl suskaidymo ir neužtikrintumo dėl skirtingose valstybėse narėse suteikiamo apsaugos lygio pakertamas galutinių paslaugų gavėjų pasitikėjimas ir tai neskatina jų elektroninių ryšių paslaugų įsigyti užsienyje. Kad būtų pasiektas Sąjungos vidaus rinkos kliūčių šalinimo tikslas, būtina pakeisti esamas skirtingas nacionalines teisines priemones vienu visiškai suderintu konkretaus sektoriaus taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų sukurtas bendras aukštas galutinių paslaugų gavėjų apsaugos lygis. Toks visiškas teisinių nuostatų suderinimas neturėtų trukdyti elektroninių ryšių visuomenei teikėjams siūlyti galutiniams paslaugų gavėjams sutartines sąlygas, kuriomis numatoma kur kas didesnė apsauga;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) šiuo reglamentu suderinamos tik tam tikros konkretaus sektoriaus taisyklės, todėl juo neturėtų būti pažeidžiamos Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo nacionalinės teisės aktais nustatytos bendros vartotojų apsaugos taisyklės;

(41) šiuo reglamentu neturėtų būti pažeidžiamos Sąjungos teisės aktais ir jų įgyvendinimo nacionalinės teisės aktais nustatytos bendrosios vartotojų apsaugos taisyklės;

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) šio reglamento 4 ir 5 skyrių nuostatose daroma nuoroda į galutinius paslaugų gavėjus, tokios nuostatos turėtų būti taikomos ne tik vartotojams, bet ir kitoms galutinių paslaugų gavėjų kategorijoms, visų pirma labai mažoms įmonėms. Galutiniai paslaugų gavėjai, išskyrus vartotojus, turėtų galėti, paprašę susitarti atskirose sutartyse nukrypti nuo tam tikrų nuostatų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktas taisykles perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, su vartotojų teisėmis susijusių konstatuojamųjų dalių šiame reglamente nebereikės.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) atvirame internete elektroninių ryšių visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti konkretaus turinio, taikomųjų programų arba paslaugų ar konkrečių jų klasių, jei neviršijamos sutartyje numatytos duomenų kiekio ir interneto prieigos paslaugų spartos ribos, išskyrus kai taikomas ribotas skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo priemonių. Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, proporcingos ir nediskriminuojančios. Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima rimtų nusikaltimų prevenciją ar trukdymą juos vykdyti, įskaitant teikėjų savanoriškus veiksmus, kuriais nesuteikiama prieiga prie vaikų pornografijos ar užkertamas kelias ją skleisti. Tinklo perkrovos poveikio mažinimas turėtų būti laikomas pagrįsta priežastimi, su sąlyga, kad tinklo perkrova tik laikina ar tik dėl išskirtinių aplinkybių;

(47) atvirame internete elektroninių ryšių visuomenei teikėjai neturėtų blokuoti, sulėtinti, pabloginti ar diskriminuoti konkretaus turinio, taikomųjų programų arba paslaugų ar konkrečių jų klasių arba kitaip trikdyti interneto srautų perdavimą, išskyrus kai taikomas ribotas skaičius pagrįsto duomenų srautų valdymo priemonių. Tokios priemonės turėtų būti skaidrios, proporcingos ir nediskriminuojančios ir jos neturėtų būti taikomos ilgiau nei griežtai būtina. Pagrįstas duomenų srautų valdymas apima ir tai, kad išvengiama tinklo perkrovos poveikio arba jis sumažinamas, su sąlyga, kad lygiavertėms duomenų srautų rūšims taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų būti laikomi suderinamais su atviro interneto principu tik jei galutiniai paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria informacija apie sąlygas ir tokio pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų sudaryti galimybes elektroninių ryšių visuomenei teikėjams geriau pritaikyti tinklo pajėgumą laukiamam duomenų kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti apie galimybę nuolat stebėti savo sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, lengvai gauti didesnį duomenų kiekį;

(48) duomenų kiekiu pagrįsti tarifai turėtų būti laikomi suderinamais su atviro interneto principu tik jei galutiniai paslaugų gavėjai, remdamiesi skaidria informacija apie sąlygas ir tokio pasirinkimo poveikį, gali pasirinkti geriausiai jų įprastą duomenų naudojimą atitinkantį tarifą. Kartu tokie tarifai turėtų sudaryti galimybes elektroninių ryšių visuomenei teikėjams geriau pritaikyti tinklo pajėgumą laukiamam duomenų kiekiui. Itin svarbu, kad galutiniai paslaugų gavėjai prieš sutikdami su bet kokiais duomenų kiekio ar spartos apribojimais ir taikomais tarifais būtų išsamiai informuoti ir turėtų galimybę nuolat stebėti savo sunaudojamų duomenų kiekį ir, prireikus, lengvai gauti didesnį duomenų kiekį; Sutartyje numatytam duomenų kiekiui ar siūlomai spartai poveikio neturėtų daryti jokie galutinio paslaugų gavėjo sudaryti papildomi specializuoti paslaugų susitarimai, atsižvelgiant į šio reglamento 23 straipsnio dėl prieigos prie atviro interneto nuostatas, kuriose numatyta, kad visi specializuotų paslaugų pasiūlymai turi būti teikiami kartu su interneto prieigos paslaugomis, kai taikoma ir kai iš esmės nepažeidžiamas jų prieinamumas arba kokybė.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo paslaugas, grindžiamas lanksčiais kokybės parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo lygį duomenų srautui, kuris nėra toks skubus. Tam, kad būtų teikiamos specializuotos paslaugos, reikia, kad turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai galėtų susitarti su elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių lanksčių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas paslaugas, tokias kaip kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu tokiais susitarimais elektroninių ryšių visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės geriau subalansuoti duomenų srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais susitarimais iš esmės nepabloginama bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(50) be to, turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai nori teikti perdavimo paslaugas, grindžiamas kokybės parametrais, įskaitant žemesnį pirmumo lygį duomenų srautui, kuris nėra toks skubus. Tam, kad būtų teikiamos specializuotos paslaugos, reikia, kad turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai galėtų susitarti su elektroninių ryšių visuomenei teikėjais dėl tokių specialių paslaugų kokybės lygių. Tikimasi, kad tai reikšmingai prisidės kuriant naujas paslaugas, tokias kaip kompiuterių sujungimas (M2M). Kartu tokiais susitarimais elektroninių ryšių visuomenei teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės geriau subalansuoti duomenų srautus ir išvengti tinklo perkrovos. Todėl turinio, taikomųjų programų ir paslaugų teikėjai bei elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų turėti teisę laisvai sudaryti sutartis dėl nustatyto paslaugų kokybės lygio specializuotų paslaugų, jei tokiais susitarimais nepabloginama bendra atviro interneto prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos atlieka labai svarbias funkcijas, kad galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų pasinaudoti šia prieigos prie atviro interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prisiimti stebėjimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir užtikrinti, kad elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto prieigos paslaugomis, kurių nepablogina specializuotos paslaugos, būtų galima naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. Vertindamos galimą bendrą interneto prieigos paslaugų pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, interneto prieigos paslaugų veikimą, palyginti su specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, kaip ją supranta galutiniai paslaugų gavėjai. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems elektroninių ryšių visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus, jei to reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

(51) nacionalinės reguliavimo institucijos atlieka labai svarbias funkcijas, kad galutiniai paslaugų gavėjai iš tiesų galėtų pasinaudoti šia prieigos prie atviro interneto laisve. Šiuo tikslu nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų prisiimti stebėjimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir užtikrinti, kad elektroninių ryšių visuomenei teikėjai jų laikytųsi, ir kad aukštos kokybės interneto prieigos paslaugomis, kurių nepablogina specializuotos paslaugos, būtų galima naudotis nediskriminacinėmis sąlygomis. Vertindamos galimą bendrą interneto prieigos paslaugų pablogėjimą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į kokybės parametrus, tokius kaip laiko ir patikimumo parametrai (delsa, drebėjimas, paketų praradimas), tinklo perkrovos lygį ir poveikį, faktinę ir reklamuojamą spartą, interneto prieigos paslaugų veikimą, palyginti su specializuotomis paslaugomis, ir į kokybę, kaip ją supranta galutiniai paslaugų gavėjai, kiek įmanoma atsižvelgdamos į visas EERRI paskelbtas interneto prieigos paslaugų spartos matavimo metodų, matuotinų paslaugų parametrų kokybės ir pagrįsto duomenų srautų valdymo priemonių taikymo gaires. Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai visiems ar atskiriems elektroninių ryšių visuomenei teikėjams nustatyti būtinuosius paslaugų kokybės reikalavimus, jei to reikia, kad neprastėtų/neblogėtų bendra interneto prieigos paslaugų kokybė;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52) priemonėmis, kuriomis užtikrinamas didesnis kainų, tarifų ir sąlygų skaidrumas ir palyginamumas, ir paslaugų kokybės parametrais, įskaitant tuos, kurie taikomi teikiant interneto prieigos paslaugas, turėtų būti padidintos galutinių paslaugų gavėjų galimybės optimizuoti teikėjų pasirinkimą ir taip visapusiškai pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda;

(52) priemonėmis, kuriomis užtikrinamas didesnis kainų, tarifų ir sąlygų skaidrumas ir palyginamumas, ir paslaugų kokybės parametrais, įskaitant tuos, kurie taikomi teikiant interneto prieigos paslaugas, turėtų būti padidintos galutinių paslaugų gavėjų galimybės optimizuoti teikėjų pasirinkimą ir taip visapusiškai pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda; Bet kokia savanoriška interaktyvioms palyginimo svetainėms taikoma sertifikavimo schema, vadovai arba panašios priemonės turėtų būti nepriklausomos nuo elektroninių ryšių teikėjų, šių priemonių kalba turėtų būti paprasta ir aiški, joms naudojama informacija – išsami ir aktuali, o metodika – skaidri, jos turėtų būti patikimos ir prieinamos pagal žiniatinklio turinio prieinamumo gairių 2.0 redakciją ir joms turėtų būti taikoma veiksminga skundų nagrinėjimo procedūra;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53) galutiniai paslaugų gavėjai turėtų būti tinkamai informuojami apie siūlomos paslaugos kainą ir jos rūšį prieš įsigyjant paslaugą. Ši informacija taip pat turėtų būti pateikiama prieš pat sujungiant skambutį, kai skambučiui konkrečiu numeriu ar į konkrečią tarnybą taikomos ypatingos kainų nustatymo sąlygos, pavyzdžiui, skambučius į padidinto tarifo paslaugų tarnybas, kuriems dažnai taikoma speciali kaina. Jei toks įpareigojimas yra neproporcingas atsižvelgiant į informacijos apie tarifus trukmę ir išlaidas, kuriuos patiria paslaugų teikėjas, palyginti su vidutine skambučio trukme ir išlaidų rizika, kuri kyla galutiniam paslaugų gavėjui, nacionalinės reguliavimo institucijos gali taikyti nukrypti leidžiančią nustatą. Galutiniai paslaugų gavėjai taip pat turėtų būti informuoti, jei nemokamam telefono numeriui nustatyti papildomi tarifai;

Išbraukta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54) elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų tinkamai informuoti galutinius paslaugų gavėjus, inter alia, apie savo paslaugas ir tarifus, paslaugų kokybės parametrus, prieigos prie skubios pagalbos iškvietimo tarnybų ir bet kokius apribojimus, bei apie neįgaliesiems vartotojams sukurtų paslaugų ir produktų pasirinkimą. Šią informaciją reikėtų pateikti aiškiai ir skaidriai, ji turi būti susijusi su valstybėmis narėmis, kuriose teikiamos paslaugos, ir turėtų būti atnaujinta, jei ji pakeičiama. Teikėjams tokie informacijos reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai dėl pasiūlymų suderėta individualiai;

(54) elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų tinkamai informuoti galutinius paslaugų gavėjus, inter alia, apie savo paslaugas ir tarifus, paslaugų kokybės parametrus, prieigos prie skubios pagalbos iškvietimo tarnybų ir bet kokius apribojimus, bei apie neįgaliesiems vartotojams sukurtų paslaugų ir produktų pasirinkimą. Kai tarifų planuose iš anksto nustatomas ryšių duomenų kiekis, elektroninių ryšių visuomenei teikėjai taip pat turėtų informuoti apie vartotojų ir kitų galutinių paslaugų gavėjų galimybę, jiems paprašius, perkelti per ankstesnį sąskaitų pateikimo laikotarpį nepanaudotą duomenų kiekį į esamą sąskaitų pateikimo laikotarpį. Šią informaciją reikėtų pateikti aiškiai ir skaidriai, ji turi būti susijusi su valstybėmis narėmis, kuriose teikiamos paslaugos, ir turėtų būti atnaujinta, jei ji pakeičiama. Teikėjams tokie informacijos reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai dėl pasiūlymų suderėta individualiai;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti galutiniams paslaugų gavėjams aukštą informacijos skaidrumo lygį ir teisinį tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams turėtų pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie visus esminius sutarties aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas nacionalinių reguliavimo institucijų neseniai nustatė didelių reklamuojamo interneto prieigos paslaugų spartos ir iš tiesų galutiniams paslaugų vartotojams skiriamos spartos neatitikimų. Todėl elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų informuoti galutinius paslaugų gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą ir kitus paslaugos kokybės parametrus, kuriuos jie gali realiai teikti galutinio paslaugų gavėjo pagrindinę buveinę;

(56) sutartys – svarbi priemonė, suteikianti galutiniams paslaugų gavėjams aukštą informacijos skaidrumo lygį ir teisinį tikrumą. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams turėtų pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie visus esminius sutarties aspektus prieš galutiniam paslaugų gavėjui įsipareigojant laikytis sutarties. Informacija turėtų būti privaloma ir nekeičiama, nebent galutinio paslaugų gavėjo ir teikėjo vėlesniu susitarimu. Komisija ir keletas nacionalinių reguliavimo institucijų neseniai nustatė didelių reklamuojamo interneto prieigos paslaugų spartos ir iš tiesų galutiniams paslaugų vartotojams skiriamos spartos neatitikimų. Todėl elektroninių ryšių visuomenei teikėjai turėtų informuoti galutinius paslaugų gavėjus, prieš sudarant sutartį, apie spartą ir kitus paslaugos kokybės parametrus, kuriuos jie gali realiai teikti galutinio paslaugų gavėjo pagrindinę buveinę; Naudojant fiksuotojo ir judriojo ryšio duomenų kanalus, įprasta sparta yra elektroninių ryšių paslaugos sparta, kurios vartotojas dažniausiai gali tikėtis naudodamasis ta paslauga, nepriklausomai nuo paros meto. Įprasta sparta turėtų būti apskaičiuota pagal numatomą spartos diapazoną, vidutinę spartą, spartą piko valandomis ir mažiausią spartą. Metodika turėtų būti nustatyta EERRI gairėse ir nuolat peržiūrima ir atnaujinama, kad atspindėtų technologijų ir infrastruktūros raidą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teikėjai suteiktų galimybę galutiniams paslaugų gavėjams prieš sudarant sutartį susipažinti su palyginama informacija apie judriojo ryšio tinklų aprėptį, įskaitant įvairias technologijas atitinkamoje valstybėje narėje, ir taip sudarytų sąlygas tiems galutiniams paslaugų gavėjams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl pirkimo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57) sutartyje turėtų būti nurodyti visi teikėjo nustatyti apribojimai naudotis įrenginiais, pavyzdžiui, mobiliųjų įrenginių SIM kortelės užrakinimas, ir visi mokesčiai, mokėtini dėl sutarties nutraukimo iki jos galiojimo termino. Pasibaigus sutartos sutarties galiojimo laikotarpiui, neturėtų būti taikomi jokie mokesčiai;

(57) sutartyje turėtų būti nurodyti visi teikėjo nustatyti apribojimai naudotis įrenginiais, pavyzdžiui, mobiliųjų įrenginių SIM kortelės užrakinimas, ir visi mokesčiai, mokėtini dėl sutarties nutraukimo iki jos galiojimo termino. Pasibaigus sutartos sutarties galiojimo laikotarpiui, neturėtų būti taikomi jokie mokesčiai; Sutartyse taip pat turėtų būti nurodyta, kokios bus teikiamos garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir pagalbos klientams paslaugos. Kai įmanoma, ši informacija taip pat turėtų apimti techninę galutinio paslaugų gavėjo prašymu teikiamą informaciją apie pasirinkto galinio įrenginio veikimą. Jei nenustatoma jokių techninių neatitikimų, ta informacija turėtų būti teikiama nemokamai.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58) kad būtų išvengta didžiulių sąskaitų, galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti nustatyti didžiausias mokesčių, susijusių su jų skambučiais ir interneto prieigos paslaugomis, finansines ribas. Tokia paslauga turėtų būti nemokama, kaip ir atitinkamas įspėjimas, kurį būtų galima vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas priartėjus prie šios ribos. Pasiekus šią didžiausią ribą, galutiniai paslaugų gavėjai nebeturėtų gauti tų paslaugų ar už jas mokėti, išskyrus tuos atvejus, kai jie, susitarę su teikėju, specialiai pareikalautų, kad tos paslaugos ir toliau būtų teikiamos;

(58) kad būtų išvengta netikėtai didelių sąskaitų, galutiniai paslaugų gavėjai visoms paslaugoms, už kurias mokama po jų suteikimo, turėtų galėti nustatyti iš anksto apibrėžtas didžiausias mokesčių, susijusių su jų skambučiais ir interneto prieigos paslaugomis, finansines ribas. Tokia paslauga turėtų apimti atitinkamą įspėjimą, kurį būtų galima vėliau susirasti ir kuris būtų siunčiamas priartėjus prie šios ribos.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(59) valstybių narių patirtis ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros užsakymu neseniai atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad ilgalaikės sutartys ir automatinis sutarčių pratęsimas arba pratęsimas be jokių sąlygų sukelia nemažai kliūčių norint pakeisti teikėją. Todėl pageidautina, kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų be jokių išlaidų nutraukti sutartį po šešių mėnesių nuo jos sudarymo. Tokiu atveju galutinių paslaugų gavėjų gali būti paprašyta kompensuoti teikėjams lengvatinėmis sąlygomis įsigyto galinio įrenginio likutinę vertę arba bet kokiomis kitomis reklaminėmis sąlygomis įsigytų įrenginių pro rata temporis vertę. Be jokių sąlygų pratęstas sutartis reikėtų nutraukti, pranešus apie tai prieš mėnesį;

Išbraukta.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63) siekiant remti vieno langelio principo taikymą ir galutiniams paslaugų gavėjams palengvinti sklandų teikėjo keitimo procesą, teikėjo keitimo procesui turėtų vadovauti naujasis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas. Ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas neturėtų atidėlioti teikėjo keitimo proceso ar jam trukdyti. Kuo dažniau reikėtų taikyti automatinius procesus bei užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų apsaugą. Jei būtų skaidrios, tikslios ir laiku pateikiamos informacijos apie teikėjo keitimą, tai turėtų padidinti galutinių paslaugų gavėjų pasitikėjimą teikėjo keitimu ir jų norą aktyviai dalyvauti konkurencijos procese;

(63) siekiant galutiniams paslaugų gavėjams palengvinti sklandų teikėjo keitimo procesą, EERRI turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti gaires, kuriose būtų nurodytos atitinkamos naujojo ir ankstesniojo teikėjų pareigos teikėjo keitimo ir numerio perkėlimo procese, užtikrinant, inter alia, kad ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas neatidėliotų teikėjo keitimo proceso ar jam netrukdytų, kad procesas būtų kiek įmanoma automatizuotas ir kad būtų užtikrinta aukšto lygio asmens duomenų apsauga. Tose gairėse taip pat turėtų būti aptariamas klausimas, kaip užtikrinti galutinių paslaugų gavėjų patirties tęstinumą, įskaitant naudojimąsi tokiais identifikatoriais, kaip el. pašto adresai, pvz., suteikiant galimybę pasirinkti naudotis el. laiškų persiuntimo priemone. Jei būtų skaidrios, tikslios ir laiku pateikiamos informacijos apie teikėjo keitimą, tai turėtų padidinti galutinių paslaugų gavėjų pasitikėjimą teikėjo keitimu ir jų norą aktyviai dalyvauti konkurencijos procese;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(64) sutartys su ankstesniaisiais elektroninių ryšių visuomenei teikėjais turėtų būti automatiškai panaikinamos po to, kai pakeičiamas teikėjas, ir galutiniams paslaugų gavėjams nebereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Išankstinio mokėjimo paslaugų atveju, bet koks neišnaudoto kredito likutis turėtų būti sugrąžintas teikėją keičiančiam vartotojui;

Išbraukta.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65) keisdami tokius svarbius identifikatorius kaip el. pašto adresas, galutiniai paslaugų gavėjai tikisi nuoseklumo. Šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti, kad elektroniniai laiškai nebūtų prarasti, galutiniams paslaugų gavėjams turėtų būti suteikta galimybė nemokamai pasirinkti ankstesniojo elektroninių ryšių visuomenei teikėjo siūlomą elektroninių laiškų persiuntimo paslaugą, jei galutinis paslaugų gavėjas turi elektroninio pašto adresą, kurį jam suteikė ankstesnysis elektroninių ryšių visuomenei teikėjas;

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(68) siekiant atsižvelgti į rinkos ir technikos pažangą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus bei jų priedus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71) Siekiant užtikrinti tikslo ir priemonių, reikalingų norint pagal šį reglamentą sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, kai kurių konkrečių galiojančių teisės aktų nuostatų suderinamumą ir atspindėti svarbiausius besiformuojančios sprendimų praktikos elementus, reikėtų iš dalies pakeisti direktyvas 2002/21/EB, 2002/20/EB ir 2002/22/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 531/2012. Tam reikia, kad Direktyvos 2002/21/EB ir susijusių direktyvų nuostatos būtų aiškinamos kartu su šiuo reglamentu, kad Komisijai būtų suteikta didesnių įgaliojimų siekiant užtikrinti Europos elektroninių ryšių teikėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje, taikomų taisomųjų priemonių nuoseklumą atsižvelgiant į Europos konsultacijų mechanizmą, kad būtų suderinti kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama atitinkamų rinkų apibrėžtis ir konkurencingumas, kad Direktyvoje 2002/20/EB numatyta pranešimo sistema būtų pritaikyta atsižvelgiant į vieną ES leidimą ir būtų panaikintos Direktyvos 2002/22/EB nuostatos dėl minimalaus galutinių paslaugų gavėjų teisių suderinimo, nes jos nebereikalingos dėl šiuo reglamentu nustatomo visiško suderinimo;

(71) Siekiant užtikrinti tikslo ir priemonių, reikalingų norint pagal šį reglamentą sukurti bendrąją elektroninių ryšių rinką, kai kurių konkrečių galiojančių teisės aktų nuostatų suderinamumą ir atspindėti svarbiausius besiformuojančios sprendimų praktikos elementus, reikėtų iš dalies pakeisti direktyvas 2002/21/EB, 2002/20/EB ir 2002/22/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 531/2012. Šiuo tikslu reikia, kad Direktyvos 2002/21/EB ir susijusių direktyvų nuostatos būtų aiškinamos kartu su šiuo reglamentu, kad Komisijai būtų suteikta didesnių įgaliojimų siekiant užtikrinti Europos elektroninių ryšių teikėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje, taikomų taisomųjų priemonių nuoseklumą atsižvelgiant į Europos konsultacijų mechanizmą, kad būtų suderinti kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama atitinkamų rinkų apibrėžtis ir konkurencingumas, kad Direktyvoje 2002/20/EB numatyta pranešimo sistema būtų pritaikyta atsižvelgiant į vieną ES leidimą ir būtų panaikintos Direktyvos 2002/22/EB nuostatos dėl minimalaus galutinių paslaugų gavėjų teisių suderinimo, nes jos nebereikalingos dėl šiuo reglamentu nustatomo suderinimo;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(76) be to, neseniai visoje Sąjungoje labai sumažinus skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčius dabar turėtų būti galima atsisakyti papildomų mokesčių už tarptinkliniu ryšiu gaunamus skambučius;

(76) siekiant užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą, reikėtų nustatyti galutinio papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių, kurie pradėti mažinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 717/2007, atsisakymo datą. Siekiant telekomunikacijų operatoriams sudaryti tikrai vienodas sąlygas, prieš galutinai panaikinant papildomus mažmeninius mokesčius, visoje ES reikėtų toliau mažinti didmeninius tarifus ir suderinti skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčius;

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse vidutinė savojoje šalyje taikoma kaina yra mažesnė nei 0,05 EUR. Palikus dabartinę didmeninę tarptinklinio ryšio balso skambučių kainą 0,05 EUR po 2016 m. liepos 1 d., kai operatoriai bus įpareigoti tarptinklinio ryšio vartotojus apmokestinti taip, kaip savo šalies klientus, būtų labai iškraipyta rinka. Nuo 2016 m. judriojo ryšio operatoriai konkuruos Europos rinkoje, todėl, siekiant sudaryti vienodas veiklos sąlygas visoms įmonėms, reikėtų suderinti skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčius.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę naudotis konkurencingomis, saugiomis ir patikimomis elektroninių ryšių paslaugomis, kad ir iš kurios Sąjungos vietos jos būtų teikiamos, be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų.

b) piliečiai ir įmonės turi teisę ir galimybę naudotis konkurencingomis, saugiomis ir patikimomis elektroninių ryšių paslaugomis, kad ir iš kurios Sąjungos vietos jos būtų teikiamos, be tarpvalstybinių apribojimų ar nepagrįstų papildomų išlaidų ir sankcijų.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu visų pirma nustatomi reguliavimo principai, kuriais remdamosi veiks Komisija, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir nacionalinės kompetentingos institucijos, kiekviena pagal savo kompetenciją ir taikydamos direktyvų 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB nuostatas, kad:

2. Šiuo reglamentu visų pirma nustatomi reguliavimo principai, kuriais remdamosi veiks Komisija, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir nacionalinės bei regioninės kompetentingos institucijos, kiekviena pagal savo kompetenciją ir taikydamos direktyvų 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB nuostatas, kad:

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas didelio pajėgumo infrastruktūras, kurios apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų galima patenkinti kintančius galutinių paslaugų gavėjų poreikius, ir inovacijas šioje srityje;

c) skatintų investicijas į naujas patobulintas didelio pajėgumo infrastruktūras ir užtikrintų, kad jos apimtų visą Sąjungą ir kuriomis būtų galima patenkinti kintančius galutinių paslaugų gavėjų, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą Sąjungoje, poreikius, ir inovacijas šioje srityje;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) taisyklių, susijusių su galutinių paslaugų gavėjų teisėmis ir veiksmingos konkurencijos mažmeninėse rinkose skatinimu, suderinimo, taip sukuriant Europos vartotojų erdvę elektroniniams ryšiams;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento numatytas vartotojų teises perkėlus į Universaliųjų paslaugų direktyvą, jų reglamento projekte nurodyti nebereikės.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Šio reglamento nuostatomis nepažeidžiamas Sąjungos teisynas, susijęs su duomenų apsauga, ir Europos Sąjungos pagrindinių žmogaus teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12) užtikrintos paslaugos kokybės prisijungimo produktas – produktas, sukuriamas vykstant interneto protokolo (IP) mainams, kuris suteikia klientams galimybę sukurti IP ryšio jungtį tarp sujungimo taško ir vieno ar daugiau fiksuotųjų galinių tinklo taškų ir kuriuo užtikrinamas nustatyto lygio eksploatacinis ištisinio tinklo veikimas, kad remiantis nurodytais parametrais galutiniams paslaugų gavėjams būtų teikiamos nurodytos užtikrintos paslaugos kokybės specialios paslaugos;

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14) interneto prieigos paslauga – viešai prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti prie interneto ir taip – faktiškai prie visų prie interneto prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo naudojamos tinklo technologijos;

14) interneto prieigos paslauga – viešai prieinama elektroninių ryšių paslauga, kuri suteikia galimybę prisijungti prie interneto ir taip – faktiškai prie visų prie interneto prijungtų galinių taškų, nepriklausomai nuo naudojamų tinklo technologijų arba galinių įrenginių;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15) specializuota paslauga – elektroninių ryšių paslauga arba bet kuri kita paslauga, kuri suteikia galimybę naudotis konkrečiu turiniu, taikomosiomis programomis ar paslaugomis arba jų deriniu arba kurios techninės savybės kontroliuojamos visoje grandinėje, arba suteikia galimybę siųsti duomenis nustatytam skaičiui šalių arba į nustatytą skaičių galinių taškų arba iš jų gauti duomenis; ir kuri nėra parduodama ar plačiai naudojama kaip interneto prieigos paslaugos pakaitalas;

15) specializuota paslauga – elektroninių ryšių paslauga, kuri pritaikyta konkrečiam turiniui, taikomosioms programoms ar paslaugoms arba jų deriniui, panaudojant srauto valdymo priemones, kad būtų užtikrintas atitinkamas tinklo pajėgumo ir kokybės lygis, kuri teikiama logiškai skirtingu pajėgumu ir pasižymi griežta prieinamumo kontrole, siekiant užtikrinti geresnes visoje grandinėje kontroliuojamas kokybės ypatybes, ir kuri nėra parduodama ar naudojama kaip interneto prieigos paslaugos pakaitalas;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų teikimu.

1. Kiekvienas elektroninių ryšių teikėjas turi teisę visoje Sąjungoje teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas, ir kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą pagal vieną ES leidimą, kuriam taikomas tik 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas apie jį pranešti, pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su tokių tinklų ir paslaugų teikimu.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų privatumo, asmens duomenų, tinklų saugumo bei vientisumo ir skaidrumo taisyklių.

f) laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų privatumo, asmens duomenų apsaugos, pritaikytosios duomenų apsaugos principo, tinklų saugumo bei vientisumo ir skaidrumo taisyklių.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

Išbraukta.

Užtikrintos paslaugos kokybės (UPK) prisijungimo produktas

 

1) Kiekvienas operatorius turi teisę teikti 4 dalyje nustatytą Europos UPK prisijungimo produktą.

 

2) Kiekvienas operatorius patenkina pagrįstą raštu pateiktą įgaliotojo elektroninių ryšių paslaugų teikėjo prašymą teikti 4 dalyje nustatytą Europos UPK prisijungimo produktą. Bet koks atsisakymas teikti Europos UPK produktą pagrindžiamas objektyviais kriterijais. Kiekvieno atsisakymo priežastis operatorius nurodo per vieną mėnesį nuo rašytinio prašymo gavimo dienos.

 

Objektyvia atsisakymo priežastimi laikoma tai, kad šalis, prašanti teikti Europos UPK prisijungimo produktą, negali arba nenori Sąjungoje arba trečiosiose šalyse pagrįstomis sąlygomis teikti Europos UPK prisijungimo produkto prašomai šaliai, jei pastaroji to prašo.

 

3) Jei prašymas atmetamas arba per du mėnesius nuo prašymo pateikimo nepasiekiama susitarimo dėl konkrečių sąlygų, įskaitant kainą, kiekviena šalis pagal Direktyvos 2002/21/EB 20 straipsnį turi teisę kreiptis šiuo klausimu į nacionalinę reguliavimo instituciją. Tokiu atveju gali būti taikoma šio reglamento 3 straipsnio 6 dalis.

 

4) Prisijungimo produkto teikimas laikomas Europos virtualiosios plačiajuosčio ryšio prieigos produkto teikimu, jei tas produktas teikiamas užtikrinant II priede išvardytus minimalius parametrus ir atitinka visus šiuos esminius reikalavimus:

 

a) gali būti siūlomas bet kurioje Sąjungos vietoje kaip aukštos kokybės produktas;

 

b) paslaugų teikėjams suteikia galimybę patenkinti savo galutinių paslaugų gavėjų poreikius;

 

c) yra ekonomiškai efektyvus, atsižvelgiant į esamus sprendimus, kurie gali būti teikiami tuose pačiuose tinkluose;

 

d) jį teikiant užtikrinamas veiklos efektyvumas, visų pirma kuo labiau apribojamos įgyvendinimo kliūtys ir diegimo sąnaudos klientams ir

 

f) (e) juo užtikrinama, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų privatumo, asmens duomenų, tinklų saugumo bei vientisumo ir skaidrumo taisyklių.

 

5) Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 32 straipsnį siekiant pritaikyti II priedą atsižvelgiant į rinkos ir technologijų plėtrą, kad ir toliau būtų vykdomi esminiai 4 dalyje išvardyti reikalavimai.

 

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suderintos galutinių paslaugų gavėjų teisės

Paslaugų gavėjų teisės į prieigą prie atviro interneto

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Elektroninių ryšių visuomenei teikėjai netaiko aukštesnių tarifų ryšiams Sąjungos viduje, kurie baigiasi kitoje valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai tai galima objektyviai pateisinti:

Išbraukta.

a) fiksuotojo ryšio paslaugų atveju – aukštesnių nei vietiniai tarpmiestinio ryšio tarifai;

 

b) judriojo ryšio paslaugų atveju – aukštesnių nei Reglamente (EB) Nr. 531/2012 nustatyti Europos tarifai atitinkamai reguliuojamiems skambučiams ir SMS žinutėms naudojantis tarptinkliniu ryšiu.

 

Pagrindimas

Fiksuotojo ryšio rinkos atžvilgiu reguliuojamojo pobūdžio intervencija nepagrįsta, nes nėra aiškių įrodymų, kad ji naudinga. Judriajam ryšiui reikėtų taikyti bendrąjį požiūrį į tarptinklinius ryšius, kaip apibrėžta III tarptinklinio ryšio reglamente.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22 straipsnis

Išbraukta.

Tarpvalstybinių ginčų sprendimas

 

1. Direktyvos 2002/22/EB 34 straipsnio 1 dalyje nustatytos ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros taikomos ir ginčams, susijusiems su sutartimis tarp vartotojų ir kitų galutinių paslaugų gavėjų, jei tokiomis ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūromis gali pasinaudoti ir jie, ir kitoje valstybėje narėje įsisteigę elektroninių ryšių visuomenei teikėjai. Ginčams, kuriems taikoma Direktyva 2013/11/ES33, taikomos tos direktyvos nuostatos.

 

___________________

 

33 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).

 

Pagrindimas

Nuomonės referentas siūlo šį straipsnį išbraukti laikydamasis bendros savo koncepcijos, kad reikia iš dalies keisti Direktyvą 2002/22/EB, o ne reglamento projekte numatytas nuostatas. Daugiau informacijos žr. 36 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas