RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula miżuri li jikkonċernaw is-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE, 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012

20.3.2014 - (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD)) - ***I

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Pilar del Castillo Vera
Rapporteurs għall-opinjoni (*):
Malcolm Harbour, Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
(*) Kumitati assoċjati – l-Artikolu 50 tar-Regoli ta’ Proċedura


Proċedura : 2013/0309(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0190/2014

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula miżuri li jikkonċernaw is-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0627),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0267/2013),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0190/2014),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proposta għal

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012.

li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012 u d-Deċiżjoni 243/2012/UE.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) L-Ewropa għandha tisfrutta s-sorsi kollha ta' tkabbir biex toħroġ mill-kriżi, toħloq l-impjiegi u terġa' ssir kompetittiva. L-Istrateġija Ewropa 2020 għamndha l-għan li ġġib tkabbir u toħloq l-impjiegi fl-Unjoni. Il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2013 saħaq fuq l-importanza tas-suq uniku diġitali għat-tkabbir u talab miżuri konkreti li jistabbilixxu suq uniku fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (l-ICT) mill-aktar fis possibbli. F'konformità mal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 u ma' din is-sejħa, dan ir-Regolament għandu l-għan li jistabbilixxi suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika billi jlesti u jadatta il-Qafas Regolatorju tal-Unjoni eżistenti għall-Komunikazzjoni Elettronika.

(1) L-Ewropa għandha tisfrutta s-sorsi kollha ta' tkabbir biex toħroġ mill-kriżi, toħloq l-impjiegi u terġa' ssir kompetittiva. L-Istrateġija Ewropa 2020 għandha l-għan li ġġib tkabbir u toħloq l-impjiegi fl-Unjoni. Barra dan, l-Isfera Diġitali saret parti mill-ispazju pubbliku fejn jiġu stabbiliti forom ġodda ta’ kummerċ transkonfinali, u qed jinħolqu opportunitajiet ta’ negozju għall-kumpaniji Ewropej fl-ekonomija globali diġitali flimkien ma’ żvilupp tas-suq innovattiv u interazzjoni soċjali u kulturali. Il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2013 saħaq fuq l-importanza tas-suq uniku diġitali għat-tkabbir u talab miżuri konkreti li jistabbilixxu suq uniku fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (l-ICT) mill-aktar fis possibbli. F’konformità mal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 u ma’ din is-sejħa, dan ir-Regolament għandu l-għan li jikkontribwixxi għat-twaqqif ta’ suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika billi, minn ċerti aspetti, ilesti u jadatta l-Qafas Regolatorju tal-Unjoni eżistenti għall-Komunikazzjoni Elettronika, u billi jiddefinixxi l-kontenut komplessiv, l-għan u ż-żmien tar-reviżjoni li jmiss ta’ dak il-qafas.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Dokument Informali dwar id-Djalogu Transatlantiku bejn il-Leġiżlaturi (TLD) “Kwistjonijiet tas-sigurtà ċibernetika u l-internet – L-istabbiliment ta’ qafas għal azzjoni Transatlantika”.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (DAE), waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020, diġà għarfet ir-rwol tal-ICT u l-konnettività tan-netwerk bħala bażi vitali għall-iżvilupp tal-ekonomija u tas-soċjetà tagħna. Biex l-Ewropa tgawdi mill-benefiċċji tal-bidla diġitali, l-Unjoni teħtieġ suq uniku dinamiku fil-komunikazzjoni elettronika għas-setturi kollha u madwar l-Ewropa kollha. Dan is-suq tassew uniku tal-komunikazzjoni se jkun is-sinsla ta' ekonomija diġitali innovattiva u "intelliġenti" u s-sies ta' suq uniku diġitali li fih is-servizzi online inkunu jistgħu jaqbżu liberament il-fruniteri.

(2) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (DAE), waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020, diġà għarfet ir-rwol tal-ICT u l-konnettività tan-netwerk bħala bażi vitali għall-iżvilupp tal-ekonomija u tas-soċjetà tagħna. Biex l-Ewropa tgawdi mill-benefiċċji tal-bidla diġitali, l-Unjoni teħtieġ suq uniku dinamiku fil-komunikazzjoni elettronika għas-setturi kollha u madwar l-Ewropa kollha. Dan is-suq tassew uniku tal-komunikazzjoni se jkun is-sinsla taʼ ekonomija diġitali innovattiva u "intelliġenti" u s-sies taʼ suq uniku diġitali li fih is-servizzi online ikunu jistgħu jaqbżu liberament il-konfini f’ambjent uniku miftuħ, standardizzat u interoperabbli.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika lil kull konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull utent finali li jagħżel l-aqwa offerta disponibbli fis-suq għandhom ikunu żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali għall-komunikazzjoni elettronika ma jindirizzax bis-sħiħ din il-frammentazzjoni, b'reġimi tal-awtorizzazzjoni nazzjonali minflok reġimi tal-awtorizzazzjoni ġenerali mifruxin mal-Ewropa, bi skemi nazzjonali tal-assenjament tal-ispettru, bi prodotti tal-aċċess differenti disponibbli għall-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri differenti, u b'settijiet differenti ta' regoli tal-konsumatur speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement jiddefinixxu linja bażi u l-Istati Membri jimplimentawhom b'modi diverġenti.

(3) Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika lil kull konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta’ kull utent li jagħżel l-aqwa offerta disponibbli fis-suq għandhom ikunu żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-frammentazzjoni tas-swieq tul il-konfini nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali għall-komunikazzjoni elettronika, filwaqt li jirrikonoxxi u jippermetti kundizzjonijiet oġġettivament differenti fl-Istati Membri, ma jindirizzax bis-sħiħ din il-frammentazzjoni dovuta għal kawżi oħrajn, li wassal għal diverġenzi fl-implimentazzjoni nazzjonali tar-reġim tal-awtorizzazzjoni ġenerali, skemi nazzjonali tal-assenjament tal-ispettru, u settijiet differenti ta’ regoli tal-konsumatur speċifiċi għas-settur applikabbli. Pereżempju, waqt li d-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni tillimita t-tip ta’ informazzjoni li tista’ tkun meħtieġa, 12-il Stat Membru qegħdin jitolbu dettalji addizzjonali bħall-kategorizzazzjoni tat-tipi ta’ attivitajiet maħsuba, l-ambitu ġeografiku tal-attività, is-suq fil-mira, l-istruttura tal-kumpanija, inklużi l-ismijiet tal-partijiet interessati, iċ-ċertifikazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ u rekord kriminali tar-rappreżentant tal-impriża. Rekwiżiti addizzjonali bħal dawn jenfasizzaw l-importanza ta’ politika soda mill-Kummissjoni dwar il-proċedimenti ta’ ksur.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni elettronika għandu jippromwovi l-kompetizzjoni, l-investiment u l-innovazzjoni f'netwerks u servizzi ġodda u mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-suq u l-offerti ta' servizz bejn il-fruntieri. Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi ta' broadband b'veloċità għolja li tistabbilixxi d-DAE. Id-disponibbiltà dejjem akbar ta' infrastrutturi u servizzi diġitali min-naħa tagħha għandha żżid l-għażla tal-konsumaturi u l-kwalità tas-servizzi, u tgħin għal koeżjoni territorjali u soċjali, kif ukoll biex teħfief il-mobilità fl-Unjoni.

(4) Suq tassew uniku għall-komunikazzjoni elettronika għandu jippromwovi l-kompetizzjoni, il-koordinazzjoni, l-investiment, l-innovazzjoni u kapaċità akbar f’netwerks u servizzi ġodda u mtejba billi jrawwem l-integrazzjoni tas-suq u l-offerti ta’ servizz transkonfinali, u għandu jnaqqas kemm jista' jkun il-piżijiet regolatorji bla bżonn fuq l-impriżi. Għalhekk dan għandu jgħin biex jintlaħqu, u anki jinqabżu, il-miri taʼ broadband bʼveloċità għolja li tistabbilixxi d-DAE, u jiffavorixxi l-ħolqien taʼ servizzi u applikazzjonijiet li kapaċi jisfruttaw dejta u formati miftuħa bʼmod interoperabbli, standardizzat u sikur, filwaqt li jiġi żgurat li jkunu disponibbli bl-istess livelli funzjonali u mhux funzjonali fl-Unjoni kollha. Id-disponibbiltà dejjem akbar ta' infrastrutturi u servizzi diġitali min-naħa tagħha għandha żżid l-għażla tal-konsumaturi u l-kwalità tas-servizzi, u tgħin għal koeżjoni territorjali u soċjali, kif ukoll biex teħfief il-mobilità fl-Unjoni.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Kif enfasizzat fl-istudju tad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Parlament Ewropew, (Dipartiment B-Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni) intitolat “Internet, Aġenda Diġitali u Żvilupp Ekonomiku għar-Reġjuni Ewropej”, (minn issa 'l quddiem "l-istudju"), kuntest reġjonali favorevoli f’termini ta’ aċċettazjoni u ta’ riċeviment tal-ICT u tal-iżvilupp tas-soċjetà tal-informatika, huwa fattur importanti, jew anke deċiżiv, minħabba li l-livell reġjonali huwa wieħed privileġġjat għall-iżvilupp tad-domanda fil-qasam tal-ICT.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b) Kif ġie nnutat fl-istudju, il-livell reġjonali hu rilevanti biex jiġu identifikati l-opportunitajiet offruti mis-Soċjetà tal-Informatika u biex jitwettqu programmi maħsuba biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp tagħha. Dan l-istudju jindika wkoll li l-interazzjoni bejn il-livelli differenti ta’ governanza għandha potenzjal kbir għal tkabbir. L-inizjattivi minn fuq għal isfel u l-proġetti minn isfel għal fuq għandhom jingħaqdu, jew tal-inqas jiġu żviluppati b’mod parallel, biex jintlaħaq l-għan tal-ħolqien ta’ suq diġitali komuni.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4c) Jekk għandu jkun stabbilit suq uniku Ewropew għall-komunikazzjonijiet elettroniċi u jekk għandha tissaħħaħ il-koeżjoni territorjali u soċjali, il-prijorità ta' investiment (2)(a) stipulata fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru. 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, għandha tiġi implimentata bil-għan li jitjieb l-aċċess għall-broadband u għan-netwerks b'veloċità għolja u bl-appoġġ għall-użu ta' teknoloġiji ġodda u netwerks fl-ekonomija diġitali u r-reġjuni Ewropej kollha għandu jkollhom il-possibilità li jwettqu investiment f'dan il-qasam, kif speċifikat fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament.

 

__________

 

1a Regolament (UE) Nru 1301/2013, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-mira Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289).

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4d) L-investimenti fl-infrastrutturi l-aktar reċenti, li huwa indispensabbli jekk iċ-ċittadini fl-Unjoni jridu jkunu jistgħu jibbenefikaw minn servizzi ġodda innovattivi, m’għandux ikun limitat għaż-żoni ċentrali jew b'densità kbira ta' popolazzjoni fejn ikun żgur li jinkiseb profitt. Dan l-investiment għandu jsir ukoll, fl-istess ħin, fir-reġjuni periferiċi u r-reġjuni l-iktar imbiegħda, li għandhom densità anqas ta' popolazzjoni u huma anqas żviluppati, sabiex dawn ir-reġjuni ma jaqgħux aktar lura.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika għandhom jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-applikazzjonijiet u l-ekonomija usa' li tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-konnettività biex itejbu l-produttività tagħhom pereżempju b'applikazzjonijiet cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment integrat tas-servizzi lil partijiet differenti tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u servizzi kulturali, u d-diversità kulturali inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-provdiment ta' konnettività b'netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandu importanza partikolari għall-ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li mhumiex ġustifikati.

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika għandhom jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usaʼ li tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir, il-provdituri tal-kontenut u tal-applikazzjonijiet u ta' softwer u l-ekonomija usaʼ li tkopri setturi bħall-edukazzjoni, is-settur bankarju, tal-karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, tal-enerġija, tal-mediċina, tal-mobilità u tat-trasport, u tal-ġestjoni intelliġenti tal-emergenzi u diżastri naturali li jistrieħu fuq il-konnettività u l-broadband biex itejbu l-produttività, il-kwalità u l-offerta tagħhom lill-utent finali, pereżempju bʼapplikazzjonijiet cloud aċċessibbli kullimkien, l-analiżi avvanzata tal-big data li ġejja min-netwerks tal-komunikazzjoni, oġġetti konnessi u interoperabbli, u possibilitajiet għall-provdiment integrat tas-servizzi transkonfinali, bi ħsieb taʼ interoperabbiltà miftuħa u standard tas-sistemi, u fʼambjent taʼ dejta miftuħa (open data). Iċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa’ tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-saħħa elettronika. L-offerta ta’ kontenut u servizzi kulturali u edukattivi, u d-diversità kulturali inġenerali, tista’ wkoll titjieb f’suq uniku għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-provdiment taʼ komunikazzjonijiet bʼnetwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandu importanza partikolari għall-ekonomija usaʼ, għas-soċjetà u għall-bliet intelliġenti tal-futur tant li għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li mhumiex ġustifikati.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti servizzi tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-fruntieri u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta' awtorizzazzjoni unika tal-UE li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-kontenut u l-implimentazzjoni ta' regolamentazzjoni speċifika għas-setturi madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet aktar konverġenti għal inputs essenzjali, ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, mhux biss għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, li għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat huma importanti, iżda anke għall-konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament għandu jarmonizza r-regoli dwar il-protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi online, u dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-ekosistema tal-onternet bħala mutur tal-innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-Unjoni, u maż-żmien għandhom jimbuttaw kundizzjonijiet konvergenti dwar l-ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li jkompli jagħmel passi ’l quddiem biex jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika permezz ta’ azzjoni fuq tliet assi wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett dan għandu jafferma l-libertà li jiġu pprovduti servizzi tal-komunikazzjoni elettronika transkonfinali u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri differenti, permezz tal-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-applikazzjoni tal-iskema tal-awtorizzazzjoni ġenerali. It-tieni, dan hu meħtieġ biex jiġu indirizzati l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ liċenzji tal-ispettru għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, kif ukoll għall-użu tal-ispettru mhux liċenzjat. It-tielet, bl-interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament għandu jindirizza r-regoli dwar il-protezzjoni tal-utenti, l-aktar tal-konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni kuntrattwali, it-terminazzjoni taʼ kuntratti u l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi online, u dwar il-ġestjoni tat-traffiku u standards komuni u kondiviżi dwar il-privatezza, il-protezzjoni u s-sigurtà tad-dejta tal-utenti, li ma jħarsux biss lill-utenti iżda fl-istess waqt jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-ekosistema tal-internet bħala mutur tal-innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti għandhom jagħtuhom il-kunfidenza biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-Unjoni mingħajr ma jkunu soġġetti għal ħlasijiet addizzjonali apparti it-tariffi li jħallsu fl-Istat Membru fejn ikun ġie konkluż il-kuntratt tagħhom.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jikkomplementa l-qafas regolatorju eżistenti tal-Unjoni (id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14, id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/77/KE19, kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21 u d-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew22) u l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali applikabbli adottati f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, billi jistabbilixxi drittijiet u obbligi speċifiċi għall-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika kif ukoll għall-utenti finali, billi jagħmel emendi konsegwenzjali fid-Direttivi eżistenti u fir-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex jiżgura konverġenza akbar u xi tibdiliet sostantivi konsistenti f'Suq Uniku aktar kompetittiv.

(7) Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jissupplimenta l-qafas regolatorju eżistenti tal-Unjoni (id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14, id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/77/KE19, kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21 u d-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew22) u l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali applikabbli adottati f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, billi jintroduċi ċerti miżuri mmirati li jistabbilixxu drittijiet u obbligi speċifiċi għall-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika kif ukoll għall-utenti, billi jagħmel emendi konsegwenzjali fid-Direttivi eżistenti u fir-Regolament (UE) Nru 531/2012 sabiex jiżgura konverġenza akbar u xi tibdiliet sostantivi konsistenti f'Suq Uniku aktar kompetittiv.

__________________

__________________

14 Id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta’, netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati (Direttiva tal-Aċċess) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7).

14 Id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta’, netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati (Direttiva tal-Aċċess) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7).

15 Id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta' Awtorizzazzjoni) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 21).

15 Id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta' Awtorizzazzjoni) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 21).

16 Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33).

16 Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33).

17 Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51).

17 Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51).

18 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

18 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

19 Id-Direttiva 2002/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2002 dwar kompetizzjoni fis-swieq tan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 249, 17.9.2002, p. 21).

19 Id-Direttiva 2002/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2002 dwar kompetizzjoni fis-swieq tan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 249, 17.9.2002, p. 21).

20 Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (KREKE) u l-Uffiċċju (ĠU L 337, 18.12.2009, p.1).

20 Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (KREKE) u l-Uffiċċju (ĠU L 337, 18.12.2009, p.1).

21 Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 30.6.2012, p. 10).

21 Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 30.6.2012, p. 10).

22 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).

22 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Il-provdiment tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-fruntieri għadu soġġett għal piżijiet akbar minn dawk fil-fruntieri nazzjonali. B'mod partikolari, il-provdituri transfruntieri għadhom jinnotifikaw u jħallsu l-miżati fi Stati Membri ospitanti individwali. Id-detenturi ta' awtorizzazzjoni unika tal-UE għandhom ikunu soġġetti għal sistema unika ta' notifika fl-Istat Membru tal-istabbiliment ewlieni tagħhom (l-Istat Membru tad-domiċilju), u għalhekk jitnaqqas il-piż amministrattiv lill-operaturi transfruntieri. L-awtorizzazzjoni unika tal-UE għandha tapplika għal kull impriża li tipprovdi jew beħsiebha tipprovdi servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika f'aktar minn Stat Membru wieħed, u biha tkun intitolata tgawdi d-drittijiet mehmuża mal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika skont dan ir-Regolament fi kwalunkwe Stat Membru. Awtorizzazzjoni unika tal-UE li tiddefinixxi l-qafas legali applikabbli għall-operaturi tal-komunikazzjoni elettronika li jipprovdu servizzi madwar l-Istati Membri skont awtorizzazzjoni ġenerali fl-Istat Membru tad-domiċilju għandha tiżgura l-effikaċja tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha.

(9) Ċertu grad ta’ armonizzazzjoni tal-awtorizzazzjoni ġenerali, li tinvolvi l-BEREC bħala r-riċevitur tan-notifiki, għandu jiżgura b’mod ulterjuri l-effettività prattika tal-libertà li wieħed jipprovdi servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha. Barra dan, in-notifika mhijiex mandatorja sabiex jittieħed benefiċċju mill-iskema ta’ awtorizzazzjoni ġenerali u mhux l-Istati Membri kollha jeħtiġuha. Billi rekwiżit ta’ notifika jimponi piż amministrattiv fuq l-operatur, l-Istati Membri li jeħtieġu notifika għandhom juru li hija ġġustifikata, f’konformità mal-politika tal-Unjoni dwar l-estinzjoni ta’ piżijiet regolatorji bla bżonn. Il-Kummissjoni għandha tiġi meħtieġa tivvaluta dawn ir-rekwiżiti u, fejn ikun xieraq, tingħata s-setgħa li titlob it-tneħħija tagħhom.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Il-provdiment ta' servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-fruntieri jaf jieħu forom differenti, u dan jiddependi minn bosta fatturi fosthom it-tip ta' netwerk jew servizz ipprovdut, il-qies tal-infrastruttura fiżika meħtieġa jew l-għadd ta' abbonati fl-Istati Membri differenti. L-intenzjoni li jiġu pprovduti servizzi tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-fruntieri jew li jiġi operat netwerk tal-komunikazzjoni elettronika f'aktar minn Stat Membru wieħed tista' tintwera b'attivitajiet bħan-negozjar ta' ftehimiet dwar l-aċċess għal netwerks fi Stat Membru partikolari jew il-kummerċjalizzazzjoni minn sit fuq l-internet fil-lingwa tal-Istat Membru mmirat.

imħassar

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Irrispettivament minn kif il-provditur jagħżel li jopera netwerks tal-komunikazzjoni elettronika jew minn kif jipprovdi s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-fruntieri, ir-reġim regolatorju applikabbli għal provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu jkun newtrali fil-konfront tal-għażliet kummerċjali sottostanti għall-organizzazzjoni tal-funzjonijiet u l-attivitajiet madwar l-Istati Membri. Għalhekk, irrispettivament mill-istruttura kummerċjali tal-impriża, l-Istat Membru tad-domiċilju ta' provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu jkun dak l-Istat Membru fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet strateġiċi dwar il-provdiment ta' netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

imħassar

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) L-awtorizzazzjoni unika tal-UE għandha tissejjes fuq l-awtorizzazzjoni ġenerali fl-Istat Membru tad-domiċilju. Din ma għandhiex tkun soġġetta għal kundizzjonijiet li diġà huma applikabbli premezz ta' xi liġi nazzjonali eżistenti oħra li mhix speċifika għas-settur tal-komunikazzjoni elettronika. Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 għandhom japplikaw ukoll għall-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika.

imħassar

Emenda  17

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Il-biċċa l-kbira tal-kundizzjonijiet speċifiċi għas-setturi, bħal pereżempju dwar l-aċċess għal netwerks jew is-sigurtà u l-integrità tagħhom jew dwar l-aċċess għal servizzi ta' emerġenza, huma relatati ferm mal-post fejn jinsab dan in-netwerk jew fejn jiġi pprovdut dan is-servizz. Għalhekk, provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika jaf ikun soġġett għal kundizzjonijiet applikabbli fl-Istati Membri fejn jopera, sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor.

imħassar

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Hemm bżonn ikun żgurat li f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni fit-trattament ta' kull provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika minn Stati Membri differenti u li jiġu applikati prattiċi regolatorji konsistenti fis-suq uniku, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri li huma fl-ambitu tal-Artikoli 15 jew 16 tad-Direttiva 2002/21/KE, jew tal-Artikoli 5 jew 8 tad-Direttiva 2002/19/KE. Għalhekk il-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika għandu jkollhom dritt għal trattament ugwali mill-Istati Membri differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu isiru operazzjonijiet multiterritorjali aktar integrati. Barra minn hekk, għandu jkun hemm proċeduri speċifiċi fil-livell tal-Unjoni għar-reviżjoni ta' abbozzi tad-deċiżjonijiet dwar ir-rimedji skont it-tifsira tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 2002/21/KE f'każijiet bħal dawn, sabiex ikunu evitati diverġenzi mhux ġustifikati fl-obbligi applikabbli għall-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri differenti.

(15) Il-prinċipju tat-trattament ugwali huwa prinċipju ġenerali tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea stabbilit fl-Artikoli 20 u 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Skont il-ġurisprudenza stabbilita, dan il-prinċipju jeħtieġ li sitwazzjonijiet komparabbli m’għandhomx jiġu ttrattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet differenti m’għandhomx jiġu ttrattati fl-istess mod sakemm tali trattament huwa ġustifikat b’mod objettiv. Hemm bżonn ikun żgurat li f'ċirkustanzi simili ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni fit-trattament ta' kwalunkwe provditur tal-komunikazzjoni elettronika minn Stati Membri differenti u li jiġu applikati prattiki regolatorji konsistenti fis-suq uniku, b'mod partikolari fir-rigward ta' miżuri li huma fl-ambitu tal-Artikoli 15 jew 16 tad-Direttiva 2002/21/KE, jew tal-Artikoli 5 jew 8 tad-Direttiva 2002/19/KE.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Għandha tiġi stabbilita allokazzjoni ta' kompetenzi regolatorji u superviżorji bejn l-Istat Membru tad-domiċilju u l-Istat Membru ospitanti tal-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika bil-għan li jonqsu l-ostakli għad-dħul filwaqt li jkun żgurat li jiġu infurzati kif jixraq il-kundizzjonijiet applikabbli għall-provdiment ta' servizzi u entwerks tal-komunikazzjoni elettronika minn dawn il-provdituri. Għalhekk, filwaqt li kull awtorità regolatorja nazzjonali għandha tissorvelja l-konformità mal-kundizzjonijiet applikabbli fit-territorju tagħha skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż b'sanzjonijiet u miżuri interim, l-awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju biss għandha tkun intitolata li tissospendi jew tirtira d-drittijiet ta' provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika milli jipprovdi netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha jew f'parti minnha.

imħassar

Emenda  20

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u riżors essenzjali għas-suq intern għal komunikazzjoni mobbli, broadband bla wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp tal-komunikazzjoni broadband bla wajers tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità possibbli. Madankollu, reġjuni globali kbar oħrajn — l-Amerika ta' Fuq, l-Afrika u partijiet mill-Asja — qabżuha lill-Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-penetrazzjoni ta' teknoloġiji broadband bla wajers tal-aħħar ġenerazzjoni li hemm bżonn biex jintlaħqu dawk l-għanijiet strateġiċi. Il-proċess frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun disponibbli banda ta' 800 MHz għal komunikazzjoni broadband bla wajers, b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu deroga jew inkella ma jirnexxilhomx jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju23 (RSPP), jixhed l-urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju għal komunikazzjoni broadband bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 ma kinux biżżejjed biex jindirizzaw din il-problema.

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u riżors limitat, essenzjali għall-ilħuq ta' firxa wiesgħa ta' valuri soċjali, kulturali u ekonomiċi għas-suq intern għal komunikazzjoni mobbli, broadband bla wajers, tax-xandir u bis-satellita fl-Unjoni. Il-politika dwar l-ispettru tar-radju fl-Unjoni għandha tikkontribwixxi għal-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà tal-opinjoni u l-libertà li wieħed jirċievi u jxerred informazzjoni u ideat, irrispettivament mill-konfini, kif ukoll il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja. L-iżvilupp tal-komunikazzjoni broadband bla wajers tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-broadband b'veloċità ta’ mhux inqas minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha provdiment ta' broadband bl-ogħla veloċità u kapaċità possibbli. Madankollu, filwaqt li ċerti reġjuni tal-Unjoni huma avvanzati ħafna, kemm fir-rigward tal-miri ta’ politika tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa kif ukoll fil-livell globali, reġjuni oħra waqgħu lura. B’mod partikolari, dan huwa parzjalment ir-riżultat tal-frammentazzjoni tal-proċess tal-Unjoni biex jagħmel disponibbli spettru partikolarment adatt għal aċċess għal broadband bla wajers ta’ veloċità għolja- frammentazzjoni li tikkomprometti l-ilħuq ta’ dawk l-għanijiet ta' politika għall-Unjoni kollha kemm hi. Il-proċess frammentat biex tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun disponibbli band ta’ 800 MHz għal komunikazzjoni broadband bla wajers, fejn aktar minn nofs l-Istati Membri ngħataw deroga mill-Kummissjoni jew inkella ma jirnexxilhomx jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (RSPP), jixhed l-urġenza ta’ azzjoni anke fit-terminu tal-RSPP attwali. Il-proċess jindika wkoll ħtieġa għal titjib fl-eżerċizzju min-naħa tal-Kummissjoni tas-setgħat tagħha, l-importanza kruċjali tal-implimentazzjoni leali tal-miżuri tal-Unjoni u ta' kooperazzjoni sinċiera bejn l-Istati Membri. L-isforzi qawwija min-naħa tal-Kummissjoni biex tinforza miżuri tal-Unjoni diġà adottati biex tarmonizza l-kundizzjonijiettad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju għal komunikazzjoni broadband bla wajers skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandhom, minnhom infushom, jikkontribwixxu b’mod sostanzjali biex jindirizzaw din il-problema.

__________________

__________________

23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012.

23 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju, ĠU L 81, 21.3.2012.

24 Id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1).

Emenda  21

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a) In-negozjar u l-kiri ta’ spettru armonizzat għall-komunikazzjonijiet broadband bla wajers iżidu l-flessibbiltà u jwasslu għal allokazzjoni iktar effiċjenti tar-riżorsi tal-ispettru. Għaldaqstant dan għandu jiġi ffaċilitat u stimulat aktar, inkluż billi jiġi żgurat li d-drittijiet kollha tal-użu, inklużi dawk diġà mogħtija, jkunu ta’ tul ta' żmien suffiċjenti.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki nazzjonali toħloq inkonsistenzi u frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni broadband bla wajers. B'mod partikolari din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-operaturi tal-broadband bla wajers milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' operazzjonijiet aktar integrati fuq skala kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament tal-ispettru tar-radju għandhom jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-komunikazzjoni broadband bla wajers madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki nazzjonali toħloq inkonsistenzi u frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni broadband bla wajers. B'mod partikolari din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-operaturi tal-broadband bla wajers milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' operazzjonijiet aktar integrati fuq skala kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament tal-ispettru tar-radju għandhom jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-komunikazzjoni broadband bla wajers madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, tinħtieġ biżżejjed flessibbiltà biex jiġu akkomodati rekwiżiti nazzjonali speċifiċi, u l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru tar-radju tagħhom għal finijiet ta’ ordni pubblika, sigurtà pubblika u difiża, is-salvagwardja u l-promozzjoni ta' objettivi ta' interess ġenerali bħad-diversità lingwistika u kulturali u l-pluraliżmu tal-midja.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) Il-provdituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, inklużi operaturi tat-telefonija mobbli jew konsorzji ta' dawn l-operaturi, għandhom ikunu jistgħu jorganizzaw flimkien il-koperatura effiċjenti u affordabbli ta' parti wiesgħa mit-territorju tal-Unjoni għall-benefiċċju fit-tul tal-utenti finali, u għalhekk jużaw l-ispettru tar-radju f'bosta Stati Membri b'kundizzjonijiet, proċeduri, spejjeż, skedar, tul taż-żmien simili f'baned armonizzati, u b'pakketti komplementari tal-ispettru tar-radju, bħal taħlita ta' frekwenzi aktar baxxi u ogħla għal kopertura f'żoni b'popolazzjoni densa u inqas densa. Inizjattivi għal aktar kordinazzjoni u konsistenza jtejbu wkoll il-prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment tan-netwerk. Din il-prevedibbiltà tiffavorixxiha sew politika ċara favur id-drittijiet għal żmien fit-tul tal-użu relatat mal-ispettru tar-radju, mingħajr preġudizzju għan-natura indefinita ta' drittijiet bħal dawn f'xi Stati Membri, u marbuta min-naħa tagħha ma' kundizzjonijiet ċari għat-trasferiment, il-kera jew il-kondiviżjoni ta' parti jew l-ispettru tar-radju kollu soġġett għal dritt individwali tal-użu bħal dan.

(19) Il-provdituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandhom ikunu jistgħu jorganizzaw il-kopertura effiċjenti, teknoloġikament moderna, avvanzata u affordabbli ta' parti wiesgħa mit-territorju tal-Unjoni għall-benefiċċju fit-tul tal-utenti finali, u għalhekk jużaw l-ispettru tar-radju f'bosta Stati Membri b'kundizzjonijiet, proċeduri, spejjeż, skedar, tul taż-żmien simili f'bands armonizzati, u b'pakketti komplementari tal-ispettru tar-radju, bħal taħlita ta' frekwenzi aktar baxxi u ogħla għal kopertura f'żoni b'popolazzjoni densa u inqas densa. Inizjattivi għal aktar kordinazzjoni u konsistenza jtejbu wkoll il-prevedibbiltà tal-ambjent tal-investiment tan-netwerk. Din il-prevedibbiltà tiffavorixxiha sew politika ċara favur id-drittijiet għal żmien fit-tul tal-użu relatat mal-ispettru tar-radju, mingħajr preġudizzju għan-natura indefinita ta’ drittijiet bħal dawn f’xi Stati Membri, u marbuta min-naħa tagħha ma’ kundizzjonijiet imtejba għat-trasferiment, il-kera jew il-kondiviżjoni ta’ parti jew l-ispettru tar-radju kollu soġġett għal dritt individwali tal-użu bħal dan.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li ġew armonizzati għal komunikazzjoni broadband fissa bla wajers, nomadika u mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-Telekomunikazzjoni Mobbli Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur għal komunikazzjoni broadband bla wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar "Strategic challenges facing Europe in addressing the growing radio spectrum demand for wireless broadband" (L-isfidi strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa biex tindirizza d-domanda dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers) adottata fit-13 ta' Ġunju 2013, bħall-baned, fil-futur qarib, ta' 700 MHz, 1.5 GHz u 3.8-4.2 GHz.

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju. Din tinkludi l-bands identifikati fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-Telekomunikazzjoni Mobbli Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-bands użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal bands li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur għal komunikazzjoni broadband bla wajers, kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-RSPP u fl-Opinjoni tal-RSPG dwar "Strategic challenges facing Europe in addressing the growing radio spectrum demand for wireless broadband" (L-isfidi strateġiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa biex tindirizza d-domanda dejjem tikber tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers) adottata fit-13 ta' Ġunju 2013. Meta wieħed iqis l-impatt fuq is-soċjetà, kulturali, soċjali u ekonomiku sinifikanti li għandhom id-deċiżjonijiet dwar l-ispettru, tali deċiżjonijiet għandhom iqisu kif xieraq il-kunsiderazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 8a tad-Direttiva 2002/21/KE u, fejn rilevanti, l-objettivi ta' interess ġenerali msemmija fl-Artikolu 9(4) ta' dik id-Direttiva.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Fir-rigward ta' kundizzjonijiet sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers, l-applikazzjoni konverġenti minn Stati Membri individwali tal-prinċipji u l-kriterji regolatorji stabbiliti f'dan ir-Regolament se tingħata preferenza b'mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-opportunità jikkummentaw qabel Stat Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu u li permezz tiegħu l-Kummissjoni jkollha l-opportunità li wara li tqis il-fehmiet tal-Istati Membri, tevita l-implimentazzjoni ta' xi proposta li jidher li ma tkunx konformi mal-liġi tal-Unjoni.

(24) L-applikazzjoni konverġenti minn Stati Membri individwali tal-prinċipji u l-kriterji regolatorji stabbiliti fil-qafas regolatorju tal-Unjoni se tingħata preferenza b’mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-opportunità jikkummentaw qabel Stat Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu u li permezz tiegħu l-Kummissjoni jkollha l-opportunità li wara li tqis il-fehmiet tal-Istati Membri, tevita l-implimentazzjoni ta’ xi proposta li jidher li ma tkunx konformi mal-liġi tal-Unjoni.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li għandhom jiġu promossi soluzzjonijiet għal aċċess alternattiv għall-broadband bla wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru. Dawn jinkludu l-użu ta’ sistemi tal-aċċess bla wajers b’qawwa baxxa li jkollhom firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa “hotspots” tan-netwerks taż-żona lokali bir-radju (RLAN, magħrufa wkoll bħala “WiFi”), kif ukoll punti ta’ aċċess ċellulari żgħar ta’ qawwa baxxa (li jissejħu wkoll femtoċelloli, pikoċelloli jew metroċelloli).

(25) Iż-żieda kbira fid-domanda tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers, turi li s-soluzzjonijiet għal aċċess alternattiv għall-broadband bla wajers li jkun effiċjenti fl-użu tal-ispettru għandhom jiġu mħeġġa u mhux evitati. Dan attwalment jinkludi, iżda mhuwiex ristrett biss għall-użu ta’ sistemi tal-aċċess bla wajers b’qawwa baxxa li jkollhom firxiet fuq żoni żgħar, bħall-hekk imsejħa “hotspots” tan-netwerks taż-żona lokali bir-radju (RLAN), kif ukoll punti ta’ aċċess ċellulari żgħar ta' qawwa baxxa (li jissejħu wkoll femtoċelloli, pikoċelloli jew metroċelloli). L-aċċess dinamiku għall-ispettru, inkluż abbażi ta’ eżenzjoni mil-liċenzja u teknoloġiji u użijiet innovattivi oħra tal-ispettru għandhom jiġu mħeġġa u magħmula possibbli.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ġestjoni tal-ispettru tar-radju fil-livell nazzjonali ma jżommx lil Stati Membri oħra milli jużaw l-ispettru tar-radju li huma intitolati għalih, jew milli jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fejn jidħlu l-baned li għalihom, l-użu jkun armonizzat fil-livell tal-Unjoni. Filwaqt li l-attivitajiet eżistenti tal-RSPG jkunu l-pedament, hemm bżonn mekkaniżmu tal-kordinazzjoni li jiżgura li kull Stat Membru jkollu aċċess ekwu għall-ispettru tar-radju u li r-riżultati tal-kordinazzjoni jkunu konsistenti u infurzabbli.

imħassar

Emenda  28

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE turi li d-dispożizzjonijiet eżistenti li jeżiġu l-applikazzjoni konsistenti tal-miżuri regolatorji kif ukoll l-għan ta' kontribut għall-iżvilupp tas-suq intern ma ħolqux biżżejjed inċentivi biex jitfasslu prodotti tal-aċċess skont standards u proċessi armonizzati, b'mod partikolari fejn jidħlu n-netwerks fissi. Meta joperaw fi Stati Membri differenti, l-operaturi jsibuha diffiċli jsibu inputs tal-aċċess bil-livelli t-tajba tal-kwalità u tal-interoperabbiltà tan-netwerk u tas-servizz, u meta dawn ikunu disponibbli, dawn l-inputs juru karatteristiċi tekniċi differenti. Dan iżid l-ispejjeż u jkun ta' xkiel għall-provdiment tas-servizzi bejn il-fruntieri nazzjonali.

imħassar

Emenda  29

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32) L-integrazzjoni tas-suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika se tiżdied bit-twaqqif ta' qafas li jiddefinixxi ċerti prodotti virtwali Ewropej ewlenin, li huma partikolarment importanti għall-provdituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika biex jipprovdu servizzi transfruntieri u biex jadottaw strateġija pan-Unjoni f'ambjent li qed isir dejjem aktar għalkollox bl-IPs, skont parametri ewlenin u karatteristiċi minimi.

imħassar

Emenda  30

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33) Għandhom jiġu indirizzati l-ħtiġijiet operattivi li jaqdu bosta prodotti virtwali. Il-prodotti tal-aċċess broadband virtwali Ewropej għandhom ikunu disponibbli meta operatur b'saħħa sinifikanti fis-suq ikun intalab skont it-termini tad-Direttiva Qafas u tad-Direttiva dwar l-Aċċess, biex jipprovdi aċċess fuq termini regolati f''punt tal-aċċess speċifiku fin-netwerk tiegħu. L-ewwel, għandu jeħfief id-dħul tranfruntieri effiċjenti permezz ta' prodotti armonizzati li jippermettu l-provdiment tal-bidu minn provdituri trasnfruntieri tas-servizzi lill-klijenti finali tagħhom bla dewmien u bi kwalità prevedibbli u biżżejjed, inklużi servizzi lil klijenti kummerċjali b'bosta stabbilimenti fi Stati Membri differenti, meta dan ikun meħtieġ u proporzjonat skont l-analiżi tas-suq. Dawn prodotti armonizzati għandhom ikunu disponibbli għal biżżejjed żmien biex min ifittex aċċess u l-provdituri jkunu jistgħu jippjanaw investimenti għal żmien medju u fit-tul.

imħassar

Emenda  31

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) It-tieni, prodotti tal-aċċess virtwali sofistikati li jeħtieġu livell ogħla ta' investiment minn min ifittex aċċess u li jippermettulhom livell ogħla ta' kontroll u differenzjazzjoni, b'mod partikolari billi jipprovdu aċċess fuq livell aktar lokali, huma importantibiex jinħolqu l-kundizzjonijiet għal kompetizzjoni sostenibbli fis-suq intern kollu. Għalhekk, dawn il-prodotti tal-aċċess ewlenin għall-operaturi għal netwerks tal-aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss (NGA) għandhom ikunu armonizzati wkoll biex jeħfief l-investiment transfruntieri. Dawn il-prodotti tal-aċċess broadband virtwali għandhom jitfasslu bil-funzjonalitajiet ekwivalenti għad-diżaggregazzjoni fiżika, sabiex iwessgħu l-firxa ta' rimedji potenzjali għall-operaturi li jkunu jistgħu jitqiesu mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-valutazzjoni tal-proporzjonalità skont id-Direttiva 2002/19/KE.

imħassar

Emenda  32

Proposta għal regolament

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35) It-tielet nett, jeħtieġ ukoll li jiġi armonizzat prodott tal-aċċess għall-oepraturi għal segmenti tat-terminazzjoni tal-linji mikrija b'interfaċċi mtejba, ħalli jkun jista' jsir provdiment transfruntieri ta' servizzi ta' konnessjoni kritika għall-missjoni għall-aktar utenti kummerċjali eżiġenti.

imħassar

Emenda  33

Proposta għal regolament

Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a) Jeħtieġ li jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet għall-prodotti għall-operaturi ta’ kwalità għolja użati għall-provdiment ta’ servizzi tan-negozju biex jippermettu l-provdiment kontinwu ta’ servizzi lil korporazzjonijiet transkonfinali u multinazzjonali fl-Unjoni Ewropea kollha. Tali armonizzazzjoni jista’ jkollha rwol sinifikanti f’termini ta’ kompetittività tan-negozju tal-UE rigward il-kostijiet tal-komunikazzjoni.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-protokoll tal-IP għal klassijiet differenti ta' servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata li tippermetti mogħdijiet tal-komunikazzjoni bejn id-dominji tan-netwerk u bejn it-trufijiet tan-netwerk, kemm fl-Istati Membri kif ukoll bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-innovazzjoni teknoloġika. Barra minn hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u provdiment aktar malajr, li minnhom igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-prodotti hu meħtieġ skont termini raġonevoli inkluż, meta tintalab, il-possibbiltà ta' provdiment inkroċjat mill-impenji tal-komunikazzjoni elettronika kkonċernati.

imħassar

Emenda  35

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37) It-twaqqif ta' prodotti tal-aċċess broadband virtwali Ewropej skont dan ir-Regolament għandu jkun rifless fil-valutazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-aktar rimedji xierqa tal-aċċess għan-netwerks tal-operaturi magħrufa li għandhom saħħa sinifikanti fis-suq, filwaqt li għandha tiġi evitata regolamentazzjoni żejda bil-multiplikazzjoni inutli ta' prodotti tal-aċċess għall-operaturi, kemm jekk ikunu imposti skont l-analiżi tas-suq jew jekk provduti skont kundizzjonijiet oħrajn. B'mod partikolari, l-introduzzjoni ta' prodotti tal-aċċess virtwali Ewropej ma għandux fih innifsu jwassal biex jiżdied l-għadd ta' prodotti tal-aċċess regolati imposti fuq operatur partikolari. Barra ninn hekk, il-ħtieġa biex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, jivvalutaw jekk prodott tal-broadband għall-aċċess virtwali għandux ikun impost minflok rimedji tal-aċċess fuq il-livell tal-operaturi,u jekk hux xieraq li jiġi impost prodott Ewropew tal-broadband għall-aċċess virtwali fil-kuntest ta' nalaiżijiet futuri tas-suq fejn isibu saħħa fis-suq sinifikanti, m'għandhiex teffettwa r-responsabbiltà tagħhom li jidndtifikaw l-aktar rimedju xieraq u effettiv biex jindirizzaw il-problema tal-kompetizzjoni skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE.

imħassar

Emenda  36

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38) Fl-interessi tal-prevedibbiltà regolatorja, anke l-elementi ewlenin tal-prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi fil-qafas legali attwali li taffettwa l-kundizzjonijiet li skonthom il-prodotti tal-aċċess għall-operaturi, inklużi l-prodotti tal-aċċess broadband virtwali Ewropej, isiru disponibbli għan-netwerks NGA, għandhom jiġu riflessi fil-leġiżlazzjoni. Dawn għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li jirriflettu l-importanza, għall-analiżi tas-swieq tal-aċċess għall-operaturi u b'mod partikolari dwar jekk hemmx bżonn kontrolli tal-prezzijiet għal dan l-aċċess għan-netwerks NGA, tar-relazzjoni bejn ir-restrizzjonijiet kompetittivi minn infrastrutturi fissi jew bla wajers alternattivi, garanziji effettivi ta' aċċess nondiskriminatorju, u l-livell attwali ta' kompetizzjoni mil-lat ta' prezz, għażla u kwalità għall-konsumaturi. Fl-aħħar mill-aħħar, din l-aħħar kunsiderazzjoni tiddetermina l-benefiċċji għall-utenti finali. Pereżempju, meta jmexxu l-valutazzjoni tagħhom skont il-każ konformi mal-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE u bla preġudizzju għall-valutazzjoni tas-saħħa sinifikanti fis-suq u l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jqisu li fil-preżenza ta' żewġ netwerks NGA fissi, il-kundizzjonijiet tas-swieq huma kompetittivi biżżejjed biex imexxu l-aġġornamenti tan-netwerks u jeveolvu lejn il-forniment ta' servizzi ultraveloċi, li huwa parametru importnati tal-kompetizzjoni fuq il-livell tal-konsumaturi.

imħassar

Emenda  37

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40) Id-differenzi fl-implimentazzjoni nazzjonali tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-utenti finali li huma speċifiċi għas-setturi, joħolqu ostakli sinifikanti għas-suq diġitali uniku, b'mod partikolari fi spejjeż żejda ta' konformità għall-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jixtiequ joffru servizzi madwar l-Istati Membri. Barra minn hekk, il-frammentazzjoni u l-inċertezza rigward il-livell ta' protezzjoni mogħti fi Stati Membri differenti jimminaw il-fiduċja tal-utenti finali u jżommuhom lura milli jixtru servizzi tal-komunikazzjoni elettronika barra l-pajjiż. Sabiex jintlaħaq l-għan tal-Unjoni li jitneħħew l-ostakli għas-suq intern, hemm bżonn li jinbidlu l-miżuri legali nazzjonali diverġenti eżistenti f'sett uniku u armonizzat bis-sħiħ ta' regoli speċifiċi għas-setturi li joħolqu livell komuni għoli ta' protezzjoni għall-utenti finali. Din l-armonizzazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet legali ma għandhiex twaqqaf lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku milli joffru arranġamenti kuntrattwali lill-konsumaturi, li jaqbżu dak il-livell ta' protezzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda  38

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41) Billi dan ir-Regolament jarmonizza biss ċerti regoli speċifiċi għas-setturi, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, kif stabbilit minn atti tal-Unjoni u l-leġislazzjoni nazzjonali li timplimentahom.

(41) Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, kif stabbilit mil-Liġi tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali li jimplimentawhom.

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda  39

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42) Meta d-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli 4 u 5 ta' dan ir-Regolament ikunu jirreferu għall-utenti finali, dawn id-dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw biss għall-konsumaturi iżda anke għal kategoriji oħrajn tal-utenti finali, primarjament il-mikrointrapriżi. Fuq talba individwali tagħhom, l-utenti finali ħlief il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiftiehmu, b'kuntratt individwali, biex jitbiegħdu minn ċerti dispożizzjonijiet.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda  40

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44) Jibqgħu jiddominaw differenzi sinifikanti ħafna fil-prezzijiet, kemm għal komunikazzjoni fissa kif ukoll mobbli, bejn il-komunikazzjoni domestika bil-vuċi u bl-SMS u dik li tintemm fi Stat Membru ieħor. Filwaqt li hemm differenzi sostanzjali bejn il-pajjiżi, l-operaturi u l-pakketti tat-tariffi, u bejn is-servizzi fissi u mobbli, dawn jibqgħu jaffettwaw gruppi ta' klijenti aktar vulnerabbli u joħolqu ostakli għall-komunikazzjoni bla intoppi fl-Unjoni. Dan iseħħ minkejja tnaqqis sinifikanti ħafna, u konverġenza f'termini assoluti, fir-rati tat-terminazzjoni fi Stati Membri differenti, u l-prezzijiet baxxi fis-swieq tat-tranżitu. Barra minn hekk, maż-żmien, it-tranżizzjoni għal ambjent tal-komunikazzjoni elettronika "għalkollox bl-IPs" għandha ġġib aktar tnaqqis fl-ispejjeż. Għalhekk, b'referenza għall-kriterji oġġettivi, għandha tiġi ġġustifikata kull differenza sinifikanti fit-tariffi għall-konsumaturi bejn il-komunikazzjoni fissa domestika f'distanzi twal li tkun komunikazzjoni oħra ħlief dawk f'żona lokali waħda identifikata b'kodiċi taż-żona ġeografika fil-pjan tan-numerazzjoni nazzjonali, u l-konumikazzjoni fissa li tintemm fi Stat Membru ieħor. It-tariffi għall-konsumaturi għall-komunikazzjoni mobbli internazzjonali ma għandhomx jaqbżu l-ewrotariffi tal-vuċi u tal-SMS għal sejħiet u messaġġi tar-roaming regolati rispettivament, previsti fir-Regolament (UE) Nru 531/2012 sakemm dan ma jkunx iġġustifikat b'referenza għall-kriterji oġġettivi. Dawn il-kriterji jaf jinkludu spejjeż addizzjonali u marġini relatat raġonevoli. Fatturi oġġettivi oħrajn jistgħu jinkludu differenzi fl-elastiċità tal-prezz relatat u d-disponibbiltà faċli ta' tariffi alternattivi għall-utenti finali kollha minn provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li joffru tal-komunikazzjoni transfruntieri fl-Unjoni bi ftit ħlas jew bla ħlas, jew ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni b'funzjonalitajiet komparabbli, sakemm l-utenti finali jkunu infurmati b’mod attiv b'dawn l-alternattivi mill-provdituri tagħhom.

imħassar

Emenda  41

Proposta għal regolament

Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess għall-utenti finali, għall-provdituri tal-kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-qafas regolatorju attwali għandu l-għan li jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet minn perspettiva tal-konsumatur, urew li għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun evitata frammentazzjoni tas-suq uniku minħabba miżuri ta' Stati Membri individwali.

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess għall-utenti, għall-provdituri tal-kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-provdituri tas-servizzi tal-internet. Il-prinċipju tan-“newtralità tan-net” fl-internet miftuħ ifisser li t-traffiku għandu jiġi ttrattat b’mod ugwali, mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni jew interferenza, b’mod indipendenti minn min jibagħtu, minn min jirċevih, it-tip, il-kontenut, it-tagħmir, is-servizz jew l-applikazzjoni. Kif iddikjarat fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Novembru 2011 dwar l-internet miftuħ u n-newtralità tan-net fl-Ewropa 2011/2866, in-natura miftuħa tal-internet ikkostitwixxiet mutur ewlieni għall-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u l-innovazzjoni - li wassal għal livelli spettakolari ta’ żvilupp fl-applikazzjonijiet, kontenut u servizzi online – u, għaldaqstant, ta' tkabbir fl-offerta ta’ kontenut u servizzi, u domanda għalihom. Din in-natura għamlitu wkoll aċċelleratur ta’ importanza vitali fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-għarfien, ideat u informazzjoni, inkluż f’pajjiżi fejn l-aċċess għal midja indipendenti huwa limitat. Il-qafas regolatorju attwali għandu l-għan li jippromwovi l-kapaċità tal-utenti li jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu huma. Madankollu, dan l-aħħar, ir-rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet minn perspettiva tal-konsumatur, urew li għadd sinifikanti ta' utenti jiġu affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-xejriet jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun evitata frammentazzjoni tas-suq uniku minħabba miżuri ta' Stati Membri individwali.

Emenda  42

Proposta għal regolament

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u kontenut legali, jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom hija soġġetta li tirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali kompatibbli. Dan ir-Regolament jiddefinixxi l-limiti għal kull restrizzjoni ta' din il-libertà minn provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku iżda hi mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar id-dritt tal-awtur u d-Direttiva 2000/31/KE.

(46) Il-libertà tal-utenti biex jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u kontenut, jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom huwa soġġett li jirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali kompatibbli. Dan ir-Regolament jiddefinixxi l-limiti għal kull restrizzjoni ta’ din il-libertà minn provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku iżda hi mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Emenda  43

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, proporzjonati u nondiskriminatorji. Ġestjoni raġonevoli tat-traffiku tinkludi prevenzjoni jew impediment minn reati kriminali serji, inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom ikunu teknikament meħtieġa, trasparenti, proporzjonati u nondiskriminatorji. Għandu jitħalla li tiġi indirizzata l-konġestjoni tan-netwerk sakemm il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss temporanja jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jesiġu li provditur juri li t-trattament ugwali tat-traffiku jkun sostanzjalment anqas effiċjenti.

Emenda  44

Proposta għal regolament

Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(47a) Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) hi mingħajr preġudizzju għal dan.

Emenda  45

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum għandhom jitqiesu kompatibbli mal-prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn ikunu jippermettu lill-utenti finali biex jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-konsum normali tad-dejta tagħhom, skont informazzjoni trasparenti dwar il-kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi għandhom jippermettu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu estensjonijiet fil-volumi tad-dejta disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum għandhom jitqiesu kompatibbli mal-prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn ikunu jippermettu lill-utenti jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-konsum normali tad-dejta tagħhom, skont informazzjoni ċara, trasparenti u espliċita dwar il-kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi għandhom jippermettu lill-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu essenzjali li l-utenti jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu estensjonijiet fil-volumi tad-dejta disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

Emenda  46

Proposta għal regolament

Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li jeħtieġu livell aħjar ta’ kwalità tas-servizzi li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi.

(49) Għandu jkun possibbli li tintlaħaq id-domanda tal-utent għal servizzi u applikazzjonijiet li jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, jistgħu jinkludu xandir, mezzi ta’ vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. Għalhekk l-utenti għandhom ukoll ikunu liberi li jikkonkludu ftehimiet dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi. Meta jiġu konklużi ftehimiet bħal dawn mal-provditur tal-aċċess għall-internet, il-provditur għandu jiżgura li s-servizz bi kwalità mtejba ma jkunx ta' dannu materjali għall-kwalità ġenerali tal-aċċess għall-internet. Barra minn hekk, il-miżuri tal-ġestjoni tat-traffiku m'għandhomx jiġu applikati b'tali mod li jiddiskriminaw bejn servizzi li qegħdin f'kompetizzjoni ma' xulxin.

Emenda  47

Proposta għal regolament

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta' kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku hemm bżonnha għall-provdiment ta' servizzi speċjalizzati u hu mistenni li jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u magna). Fl-istess waqt, dawn l-arranġamenti għandhom jippermettu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu liberi li jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta’ kwalità ta’ servizzi ma’ provdituri tal-komunikazzjoni elettronika tista’ tkun meħtieġa wkoll għall-provdiment ta’ ċerti servizzi bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u magna). Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika għandhom jibqgħu liberi li jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati b’livelli definiti ta’ kwalità tas-servizzi sakemm dawn il-ftehimiet ma jdgħajfux il-kwalità ġenerali tas-servizz tal-aċċess għall-internet.

Emenda  48

Proposta għal regolament

Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-utenti finali effettivament ikunu jistgħu jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali possibbli għas-servizzi tal-internet, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif perċepita mill-utenti aħħarin. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet.

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-utenti effettivament ikunu jistgħu jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, provdituri oħra tal-komunikazzjoni elettronika u provdituri oħra tas-servizzi u d-disponibbiltà ta' servizzi tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux minn servizzi speċjalizzati. Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali possibbli għas-servizzi tal-internet, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni fin-netwerk, veloċitajiet attwali kontra dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' servizzi ta' kwalità mtejba, u l-kwalità kif perċepita mill-utenti. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jistabbilixxu proċeduri ta' lmenti li jipprovdu mekkaniżmi għas-sejbien ta' rimedju effettivi, sempliċi u disponibbli faċilment għall-utenti u għandhom jingħataw is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tas-servizzi tal-aċċess għall-internet jew fuq uħud individwali, provdituri oħra tal-komunikazzjoni elettronika u provdituri oħra tas-servizzi jekk dan ikun meħtieġ biex tiġi evitata degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet.

Emenda  49

Proposta għal regolament

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52) Il-miżuri li jiżguraw aktar trasparenza u komparabbiltà tal-prezzijiet, it-tariffi, it-termini u l-kundizzjonijiet, u l-parametri tal-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk speċifiċi għall-provdiment tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, għandhom iżidu l-kapaċità tal-utenti finali biex jottimizzaw l-għażla tagħhom tal-provdituri u b'hekk igawdu l-kompetizzjoni bis-sħiħ.

(52) Il-miżuri li jiżguraw aktar trasparenza u komparabbiltà tal-prezzijiet, it-tariffi, it-termini u l-kundizzjonijiet, u l-parametri tal-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk speċifiċi għall-provdiment tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, għandhom iżidu l-kapaċità tal-utenti finali biex jottimizzaw l-għażla tagħhom tal-provdituri u b'hekk igawdu l-kompetizzjoni bis-sħiħ. Kwalunkwe skema volontarja ta’ ċertifikazzjoni għal websajts ta’ tqabbil, gwidi jew għodod simili interattivi għandha tkun indipendenti minn kwalunkwe provditur ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, tuża lingwaġġ sempliċi u ċar, tuża informazzjoni kompleta u aġġornata, ikollha metodoloġija trasparenti, tkun affidabbli u aċċessibbli skont il-Linji Gwida għall-Aċċessibilità għall-Kontenut tal-Web 2.0 u jkollha proċedura effettiva għat-trattament tal-ilmenti.

Emenda  50

Proposta għal regolament

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53) L-utenti finali għandhom ikunu infurmati kif jixraq dwar il-prezz u t-tip ta' servizz offrut qabel jixtru servizz. Din l-informazzjoni għandha tingħata wkoll minnufih qabel il-konnessjoni tas-sejħa meta s-sejħa għal numru jew servizz speċifiċi tkun soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari tal-prezzijiet, bħal sejħiet għal servizzi b'rata premium li bosta drabi jkunu soġġetti għal rata speċjali. Meta obbligu bħal dan ikun sproporzjonat minħabba t-tul u l-ispiża tal-informazzjoni dwar it-tariffi għall-provditur tas-servizz meta mqabbel mat-tul medju tas-sejħa u r-riskju tal-ispiża li għalih ikun espost l-utent finali, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jagħtu deroga. L-utenti finali għandhom ikunu informati wkoll jekk numru ta' telefonata bla ħlas ikunx soġġett għal ħlasijiet addizzjonali.

imħassar

Emenda  51

Proposta għal regolament

Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(54) Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali kif jixraq, fost l-oħrajn dwar is-servizzi u t-tariffi tagħhom, il-parametri tal-kwalità tas-servizzi, l-aċċess għas-servizzi ta' emerġenza u kull limitazzjoni, u l-għażla ta' servizzi u prodotti li tfasslu għal konsumaturi b'diżabbiltà. Din l-informazzjoni għandha tingħata b'mod ċar u trasparenti u tkun speċifika għall-Istati Membri fejn ikunu pprovduti s-servizzi, u tiġi aġġornata meta jkollhom xi tibdil. Il-provdituri għandhom jiġu eżentati minn dawn ir-rekwiżiti tal-informazzjoni meta l-offerti li jiġu negozjati b'mod individwali.

(54) Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali kif jixraq, fost l-oħrajn dwar is-servizzi u t-tariffi tagħhom, il-parametri tal-kwalità tas-servizzi, l-aċċess għas-servizzi ta' emerġenza u kull limitazzjoni, u l-għażla ta' servizzi u prodotti li tfasslu għal konsumaturi b'diżabbiltà. Fil-każ ta' pjanijiet ta' tariffa b'volum predefinit ta' komunikazzjonijiet, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jgħarrfu wkoll lill-konsumaturi u utenti finali oħrajn li jkunu jixtiequ jgħaddu xi volum mhux użat mill-perjodu tal-ħlas preċedenti għall-perjodu attwali, dwar il-possibilità li jagħmlu dan. Din l-informazzjoni għandha tingħata b'mod ċar u trasparenti u tkun speċifika għall-Istati Membri fejn ikunu pprovduti s-servizzi, u tiġi aġġornata meta jkollhom xi tibdil. Il-provdituri għandhom jiġu eżentati minn dawn ir-rekwiżiti tal-informazzjoni fir-rigward ta' offerti li jiġu negozjati b'mod individwali.

Emenda  52

Proposta għal regolament

Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(56) Il-kuntratti huma mezz importanti għall-utenti finali biex ikun żgurat livell għoli ta' trasparenza fl-informazzjoni u ċertezza legali. Lill-utent finali, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jagħtuh informazzjoni ċara u komprensiva dwar kull element essenzjali tal-kuntratt qabel dan jintrabat bih. L-informazzjoni għandha tkun obbligatorja u ma għandhiex tinbidel ħlief bi ftehim sussegwenti bejn l-utent finali u l-provditur Dan l-aħħar, il-Kummissjoni u bosta awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabu diskrepanzi konsiderevoli bejn il-veloċità riklamata tas-servizzi tal-aċċess għall-internet u l-veloċità proprja disponibbli lill-utenti finali. Għalhekk, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, dwar il-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi li huma jistgħu realistikament jipprovdu fil-post ewlieni tal-utent finali.

(56) Il-kuntratti huma mezz importanti għall-utenti finali biex ikun żgurat livell għoli ta' trasparenza fl-informazzjoni u ċertezza legali. Lill-utent finali, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jagħtuh informazzjoni ċara u komprensiva dwar kull element essenzjali tal-kuntratt qabel dan jintrabat bih. L-informazzjoni għandha tkun obbligatorja u ma għandhiex tinbidel ħlief bi ftehim sussegwenti bejn l-utent finali u l-provditur Dan l-aħħar, il-Kummissjoni u bosta awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabu diskrepanzi konsiderevoli bejn il-veloċità riklamata tas-servizzi tal-aċċess għall-internet u l-veloċità proprja disponibbli lill-utenti. Għalhekk, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, dwar il-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi li huma jistgħu realistikament jipprovdu fil-post ewlieni tal-utent. Għall-konnessjonijiet tad-dejta fissi u mobbli, il-veloċità normalment disponibbli hija l-veloċità ta' servizz tal-komunikazzjoni li l-konsumatur jista' jistenna li jirċievi f'ħafna miż-żmien meta jaċċessa s-servizz, irrispettivament mill-ħin tal-jum. Il-veloċità normalment disponibbli għandha tiġi kkalkulata mill-meded tal-veloċità stmati, mill-medja tal-veloċità, mill-veloċità fis-sigħat tal-akbar traffiku u mill-veloċità minima. Il-metodoloġija għandha tiġi stabbilita fil-linji gwida tal-BEREC u tiġi rieżaminata u aġġornata regolarment biex tirrifletti l-evoluzzjoni fit-teknoloġija u fl-infrastruttura. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-provdituri jippermettu li l-utenti finali jkollhom aċċess għal informazzjoni komparabbli tan-netwerks mobbli, inklużi teknoloġiji differenti fl-Istat Membru rispettiv, qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt, sabiex dawk l-utenti finali jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar xiri.

Emenda  53

Proposta għal regolament

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-kuntratti għandhom jispeċifikaw kull restrizzjoni imposta mill-provditur fejn jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u kull imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-kuntratt qabel id-data tal-iskadenza miftiehma. L-ebda imposta ma għandha tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien miftiehem tal-kuntratt.

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-kuntratti għandhom jispeċifikaw kull restrizzjoni imposta mill-provditur fejn jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u kull imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-kuntratt qabel id-data tal-iskadenza miftiehma. L-ebda imposta ma għandha tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien miftiehem tal-kuntratt. Il-kuntratti għandhom jispeċifikaw ukoll it-tipi ta' servizzi wara l-bejgħ, servizzi ta' manutenzjoni u servizzi ta' appoġġ għall-konsumatur ipprovduti. Meta jkun possibbli, dik l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll informazzjoni teknika, li tingħata meta tintalab, dwar il-funzjonament xieraq tat-tagħmir terminali magħżul mill-utent finali. Sakemm ma tiġi identifikata l-ebda inkompatibilità teknika, dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta mingħajr ħlas.

Emenda  54

Proposta għal regolament

Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu limiti finanzjarji massimi għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-internet. Din il-faċilità għandha tkun disponibbli bla ħlas, b'notifika xierqa li tkun tista' terġa' tiġi kkonsultata mill-ġdid meta jinqorob il-limitu. Meta jintlaħaq il-limitu massimu, l-utenti finali ma għandhomx jibqgħu jirċievu dawk is-servizzi u ma għandhomx jibqgħu jintalbu jħallsu għalihom, sakemm dawn ma jitolbux speċifikament li jissokta l-provdiment kif miftiehem mal-provditur.

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, għas-servizzi kollha li jitħallsu wara li jingħataw, l-utenti għandhom ikunu jistgħu jiffissaw limiti finanzjarji massimi predefiniti għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-internet. Din il-faċilità għandha tinkludi notifika xierqa li tkun tista’ terġa’ tiġi kkonsultata mill-ġdid meta jinqorob il-limitu.

Emenda  55

Proposta għal regolament

Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(58a) L-ipproċessar tad-dejta personali msemmi fir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness għandu jikkonforma mad-Direttiva 95/46 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta1a, li jirregola l-ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-Istati Membri skont dan ir-Regolament u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b'mod partikolari l-awtoritajiet pubbliċi indipendenti maħtura mill-Istati Membri, u mad-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika1b.

 

________________

 

1a Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

Emenda  56

Proposta għal regolament

Premessa 58b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(58b) L-ipproċessar tad-dejta personali msemmija fir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness għandu jkun b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità u rigward il-moviment ħieles ta' din id-dejta.1a

 

__________________

 

1a ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1

Emenda  57

Proposta għal regolament

Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(59) L-esperjenza mill-Istati Membri u minn studju riċenti li kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u s-Saħħa wriet li perjodi twal tal-kuntratt u estensjonijiet awtomatiċi jew taċiti tal-kuntratti joħolqu ostakli sinifikanti biex wieħed ikun jista' jibdel il-provditur. Għaldaqstant hu mixtieq li bla ma jġarrbu spejjeż, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jitterminaw kuntratt sitt xhur wara l-konklużjoni tiegħu. F'dan il-każ, l-utenti finali jistgħu jintalbu jikkompensaw lill-provdituri tagħhom għall-valur residwu tat-tagħmir terminali sussidjat jew għall-valur pro rata tempore ta' xi promozzjonijiet oħrajn. Il-kuntratti li jiġu estiżi b'mod taċitu għandhom ikunu soġġetti għal terminazzjoni b'perjodu ta' avviż ta' xahar.

imħassar

Emenda  58

Proposta għal regolament

Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(63) Sabiex jiġi appoġġat il-provdiment ta' one-stop-shops u sabiex l-utenti finali jsibuha eħfef biex jibdlu l-provditur bla intoppi, il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor għandu jmexxih il-provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku. Il-provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandux itawwal jew ixekkel il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor. Għandhom jintużaw kemm jista' jkun proċessi awtomatizzati u jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta personali. Id-disponibbiltà ta' informazzjoni trasparenti, preċiża u f'waqtha dwar il-bidla minn provditur għal ieħor, għandha żżid il-kunfidenza tal-utenti finali fil-bdil u tagħmilhom aktar disposti li jieħdu sehem b'mod attiv fil-proċess kompetittiv.

(63) Sabiex l-utenti finali jsibuha eħfef biex jibdlu l-provditur bla intoppi, il-BEREC għandu jingħata s-setgħa li jwaqqaf linji gwida li jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi tal-provditur li qed jirċievi u ta' dak li jittrasferixxi fil-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor u tal-portabbiltà, filwaqt li jiżgura, fost l-oħrajn, li l-provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma jtawwalx jew ixekkel il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor, li l-proċess ikun awtomatizzat kemm jista’ jkun u jkun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-linji gwida għandhom jindirizzaw ukoll il-kwistjoni dwar kif għandha tkun żgurata l-kontinwità fl-esperjenza tal-utenti finali, inkluż permezz ta’ identifikaturi bħall-indirizzi tal-email, permezz, pereżempju, tal-opportunità li wieħed jagħżel il-faċilità tal-forwarding tal-emails. Id-disponibbiltà ta' informazzjoni trasparenti, preċiża u f'waqtha dwar il-bidla minn provditur għal ieħor, għandha żżid il-kunfidenza tal-utenti finali fil-bdil u tagħmilhom aktar disposti li jieħdu sehem b'mod attiv fil-proċess kompetittiv.

Emenda  59

Proposta għal regolament

Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64) Il-kuntratti mal-providituri trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jiġu terminati awtomatikament wara li ssir il-bidla minn provditur għal ieħor, u l-utenti ma għandhomx jintalbu jagħmlu passi oħrajn. Fil-każ ta' servizzi mħallsa minn qabel, kull bilanċ ta' kreditu li ma jintefaqx għandu jintradd lura lil konsumatur li jkun qed jibdel il-provditur.

imħassar

Emenda  60

Proposta għal regolament

Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(65) L-utenti finali jeħtieġu l-kontinwità meta jbiddlu identifikaturi importanti bħal indirizzi tal-email. Għal dan il-għan, u biex ikun żgurat li ma jintilfux l-emails, l-utenti finali għandhom jingħataw l-opportunità li jagħżlu faċilità tad-direzzjonar tal-emails, bla ħlas, li joffri l-provditur trasferenti tas-servizz tal-aċċess għall-internet meta l-utent finali jkollu indirizz tal-email pprovdut mill-provditur trasferenti.

imħassar

Emenda  61

Proposta għal regolament

Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(68) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u fis-suq, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' adattament tal-Annessi. Hu partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar

Emenda  62

Proposta għal regolament

Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(70) Is-setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-armonizzazzjoni u l-kordinazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-ispettru tar-radju, il-karatteristiċi ta' punti tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar, il-koordinazzjoni bejn Stati Membri fl-allokazzjoni tal-ispettru tar-radju, aktar regoli tekniċi u metodoloġiċi dettaljati dwar il-prodotti tal-aċċess virtwali Ewropej, u s-salvagwardja ta' aċċess għall-internet u ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku u ta' kwalità tas-servizzi, għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25.

(70) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni relatati mal-armonizzazzjoni u l-koordinazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-ispettru tar-radju, il-karatteristiċi ta’ punti tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar u l-kriterji tal-użu ġust għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25.

____________________

____________________

25Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

25Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

Emenda  63

Proposta għal regolament

Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(71) Sabiex tkun żgurata konsistenza bejn l-għan u l-miżuri meħtieġa biex jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika skont dan ir-Regolament u xi dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti speċifiċi u biex ikunu riflessi elementi ewlenin tal-prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi, għandhom jiġu emendati d-Direttiva 2002/21/KE, id-Direttivi 2002/20/KE u 2002/22/KE u r-Regolament Nru 531/2012. Dan jinkludi li għad-Direttiva 2002/21/KE u d-Direttivi relatati li jridu jinqraw ma' dan ir-Regolament, ikunu previsti l-introduzzjoni ta' setgħat imsaħħa lill-Kummissjoni biex tiżgura konsistenza tar-rimedji imposti fuq provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika li jkollhom saħħa sinifikanti fis-suq, fil-kuntest tal-mekkaniżmu Ewropew tal-konsultazzjoni, l-armonizzazzjoni tal-kriterji adottati fil-valutazzjoni tad-definizzjoni u tal-kompetittività tas-swieq rilevanti, l-adattament tas-sistema ta' notifika skont id-Direttiva 2002/20/KE fid-dawl tal-awtorizzazzjoni unika tal-UE kif ukoll ir-revoka ta' dispożizzjonijiet dwar armonizzazzjoni minima tal-utenti finali previsti fid-Direttiva 2002/22/KE li ma jibqax bżonnhom wara l-armonizzazzjoni sħiħa prevista f'dan ir-Regolament.

(71) Sabiex tkun żgurata konsistenza bejn l-għan u l-miżuri meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament u xi dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti speċifiċi, għandhom jiġu emendati d-Direttiva 2002/21/KE, id-Direttivi 2002/20/KE u 2002/22/KE u r-Regolament Nru 531/2012 u r-Regolament (KE) Nru 1211.2009, kif ukoll id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE. Dan jinkludi l-armonizzazzjoni tal-kriterji adottati fil-valutazzjoni tad-definizzjoni u tal-kompetittività tas-swieq rilevanti, l-adattament tas-sistema ta’ notifika skont id-Direttiva 2002/20/KE kif ukoll ir-revoka ta’ dispożizzjonijiet dwar armonizzazzjoni minima tal-utenti finali previsti fid-Direttiva 2002/22/KE li ma jibqax bżonnhom wara l-armonizzazzjoni prevista f’dan ir-Regolament.

Emenda  64

Proposta għal regolament

Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(72) Is-suq tal-komunikazzjoni mobbli jibqa' frammentat fl-Unjoni, u bla netwerk tat-telefonija mobbli li jkopri l-Istati Membri kollha. Minħabba f'hekk, sabiex jipprovdu servizzi tal-komunikazzjoni mobbli lill-klijenti domestiċi tagћhom li jivvjaġġaw fl-Unjoni, il-provdituri tar-roaming iridu jixtru servizzi tar-roaming għall-operaturi mingħand operaturi fi Stat Membru miżjur. Dawn it-tariffi għall-operaturi joħolqu impediment importanti biex jiġu pprovduti servizzi tar-roaming f'livelli ta' prezzijiet li jikkorrispondu għal servizzi mobbli domestiċi. Għalhekk għandhom jiġu adottati aktar miżuri li jiffaċilitaw it-tnaqqis ta' dawn it-tariffi. Ftehimiet kummerċjali jew tekniċi bejn il-provdituri tar-roaming li jippermettu estensjoni virtwali tal-kopertura tan-netwerk tagħhom madwar l-UE, jipprovdu mezz biex jiġu internalizzati l-ispejjeż għall-operaturi. Sabiex jiġu pprovduti inċentivi xierqa, għandhom jiġu adottati ċerti obbligi regolatorji stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26. B'mod partikolari, meta l-provdituri tar-roaming, bis-saħħa tan-netwerks tagħhom stess jew permezz ta' ftehimiet tar-roaming bilaterali jew multilaterali jiżguraw li l-klijenti tagħhom fl-Unjoni jiġu offruti tariffi tar-roaming fil-livell tat-tariffi domestiċi, l-obbligu li l-provdituri domestiċi jippermettu lill-klijenti tagħhom aċċess għal servizzi tar-roaming bl-SMS, il-vuċi u d-dejta ta' xi provditur alternattiv tar-roaming, ma għandux japplika għal dawn il-provdituri, u soġġett għal perjodu ta' tranżizzjoni meta dan l-aċċess ikun diġà ngħata.

imħassar

__________________

 

26 Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 30.6.2012, p. 10).

 

Emenda  65

Proposta għal regolament

Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(73) Il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar ir-roaming jistgħu jippermettu operatur tat-telefonija mobbli li jittratta r-roaming mill-klijenti domestiċi tiegħu bin-netwerks ta' msieħba, bħala li, sa ċertu livell sinifikanti, ikun ekwivalenti għall-provdiment ta' servizzi lil dawn il-klijenti bin-netwerks tiegħu, b'effetti konsegwenzjali fuq il-prezzijiet tiegħu għall-konsumaturi għal din il-kopertura virtwali fuq in-netwerk proprju madwar l-Unjoni. Arranġament bħal dan fil-livell tal-operaturi jista' jippermetti l-iżvilupp ta’ prodotti ġodda tar-roaming u għalhekk iżid l-għażla u l-kompetizzjoni fil-livell tal-konsumaturi.

imħassar

Emenda  66

Proposta għal regolament

Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(74) L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u r-Regolament Nru 531/2012 jistabbilixxu l-għan strateġiku li għandha tixxejjen id-differenza bejn it-tariffi tar-roaming u dawk domestiċi. F'termini prattiċi, dan jeħtieġ li l-konsumaturi li jkunu jaqgħu f'xi kategorija osservabbli wiesgħa tal-konsum domestiku, identifikati b'referenza għall-bosta pakketti domestiċi għall-konsumaturi li toffri xi parti, ikunu jistgħu b'mod kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-konsum domestiku li tkun assoċjata mal-pakketti domestiċi rispettivi tagħhom għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-Unjoni, mingħajr spejjeż addizzjonali ma' dawk imġarrba f'ambjent domestiku. Dawn il-kategoriji wiesgħin jistgħu jiġu identifikati mill-prattika kummerċjali attwali b'referenza, pereżempju, għad-differenzjazzjoni fil-pakketti domestiċi għall-konsumaturi bejn klijenti li jħallus qabel u dawk li jħallsu wara; pakketti ta' GSM biss (jiġifieri bil-vuċi, bl-SMS); pakketti adattati għal volumi differenti ta' konsum; pakketti għan-negozji u għall-użu tal-konsumatur rispettivament; pakketti għall-konsumaturi bi prezzijiet għal kull unità kkunsmata u dawk li jipprovdu “damma” ta’ unitajiet (eż. damma ta’ minuti ta' vuċi, damma ta’ megabytes ta’ dejta) b’miżata standard, irrispettivament mill-konsum attwali. Id-diversità tal-pjanijiet u l-pakkett ta' tariffi għall-konsumaturi li huma disponibbli għal klijenti fi swieq domestiċi tat-telefonija mobbli amdwar l-Unjoni, takkomoda d-domandi varji tal-utenti li huma assoċjati ma' suq kompetittiv. Dik il-flessibbiltà fis-swieq domestiċi għandha tkun riflessa wkoll fl-ambjent tar-roaming intra-Unjoni, filwaqt li ma għandux jintesa li l-ħtieġa ta' provdituri tar-roaming għal inputs għall-operaturi mingħand operaturi indipendenti tan-netwerk fi Stati Membri differenti, xorta tista' tiġġustifika l-impożizzjoni ta' limiti b'referenza għal użu raġonevoli jekk it-tariffi domestiċi jiġu applikati għal konsum tar-roaming bħal dan..

imħassar

Emenda  67

Proposta għal regolament

Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(75) Filwaqt li qabelxejn hu f'idejn il-provdituri tar-roaming li jivvalutaw huma stess il-karattru raġonevoli tal-volumi tas-sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-roaming li jridu jkopru r-rati domestiċi f'bosta pakketti għall-konsumaturi li jkollhom, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-roaming ta' dawn il-limiti tal-użu raġonevoli u jiżguraw li dawn ikunu definiti speċifikament b'referenza għall-informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew il-gwida rilevanti tal-BEREC. Fil-gwida tiegħu, il-BEREC għandu jidentifika bosta mudelli sostanzjati bix-xejriet sottostanti tal-użu tal-vuċi, id-dejta u l-SMS fil-livell tal-Unjoni, u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi b'mod partikolari fejn jidħol il-konsum tad-data bla wajers.

(75) Filwaqt li l-provdituri tar-roaming jivvalutaw huma stess il-volumi tas-sejħiet bil-vuċi, l-SMS u d-dejta tar-roaming li jridu jkopru bir-rati domestiċi f'bosta pakketti għall-konsumaturi li jkollhom, huma jistgħu, minkejja t-tneħħija tat-tariffi tar-roaming tal-konsumaturi sal-15 ta' Diċembru 2015, japplikaw "klawżola għall-użu ġust" għall-konsum tas-servizzi tar-roaming regolati għall-konsumatur mogħtija bil-prezz lokali applikabbli, b'referenza għall-kriterji tal-użu ġust. Dawn il-kriterji għandhom jiġu applikati b'mod li l-konsumaturi jkunu jistgħu b'mod kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-konsum lokali li tkun assoċjata mal-pakketti lokali rispettivi tagħhom għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-Unjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni mingħand il-provdituri tar-roaming ta' dawn il-limiti tal-użu ġusti u jiżguraw li dawn ikunu definiti speċifikament b'referenza għall-informazzjoni kwantifikata dettaljata fil-kuntratti b'termini ċari u trasparenti għall-klijenti. Meta jagħmlu dan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew il-gwida rilevanti tal-BEREC, abbażi tar-riżultati ta’ konsultazzjoni pubblika, għall-applikazzjoni ta' kriterji tal-użu ġust fil-kuntratti għall-konsumaturi li jipprovdu l-provdituri tar-roaming. Fil-gwida tiegħu, il-BEREC għandu jidentifika bosta mudelli sostanzjati bix-xejriet sottostanti tal-użu tal-vuċi, id-dejta u l-SMS fil-livell tal-Unjoni, u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi b'mod partikolari fejn jidħol il-konsum tad-data bla wajers. L-ogħla limiti ewrotarrifarji massimi għandhom ikomplu jservu bħala limitu ta' salvagwardja għat-tariffi għall-konsum ogħla mil-limiti tal-użu ġust sakemm jibqa' fis-seħħ ir-Regolament (UE) Nru 531/2012.

Emenda  68

Proposta għal regolament

Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(76) Barra minn hekk, issa, it-tnaqqis sinifikanti fir-rati tat-terminazzjoni mobbli madwar l-Unjoni kollha fil-passat riċenti għandu jippermetti t-tneħħija ta' tariffi tar-roaming addizzjonali għal telefonati riċevuti.

(76) Sabiex jiġu pprovduti ċarezza u ċertezza tad-dritt, id-data tal-15 ta' Diċembru 2015 għandha tiġi stabbilita għall-eliminazzjoni gradwali finali tas-soprataxxi tar-roaming tal-konsumaturi li ġew introdotti bir-Regolament (KE) Nru 717/2007. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta' Ġunju 2015, qabel dik l-abolizzjoni finali tas-soprataxxi fuq il-konsumaturi, tirrapporta dwar kwalunkwe tibdil meħtieġ għar-rati għall-operaturi jew għall-mekkaniżmi tas-suq tal-operaturi, waqt li tikkunsidra wkoll ir-rati tat-terminazzjoni tal-mobajl (MTR) applikabbli għar-roaming fl-Unjoni kollha.

Emenda  69

Proposta għal regolament

Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(77) Sabiex tiġi pprovduta stabilità u tmexxija strateġika lill-attivitajiet tal-BEREC, il-Bord tar-Regolaturi BEREC għandu jkun irrappreżentat minn President b’impjieg sħiħ maħtur mill-Bord tar-Regolaturi, fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien dwar il-parteċipanti fis-swieq tal-komunikazzjoni elettronika u s-swieq, u tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni, wara proċedura miftuħa tal-għażla organizzata u ġestita mill-Bord tar-Regolaturi assistit mill-Kummissjoni. Għan-nomina tal-ewwel President tal-Bord tar-Regolaturi, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tasal għal lista finali ta’ kandidati fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji, u l-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni finanzjarja. Għan-nomini sussegwenti, l-opportunità li jkun hemm lista mqassra mfassla mill-Kummissjoni għandha tiġi riveduta f’rapport li għandu jiġi stabbilit skont dan ir-Regolament. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu għalhekk jinkludi l-President tal-Bord tar-Regolaturi, Kumitat ta’ tmexxija u Maniġer Amministrattiv.

imħassar

Emenda  70

Proposta għal regolament

Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(78) Għalhekk id-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012 għandhom jiġu emendati skont dan.

(78) Għalhekk id-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012, kif ukoll id-Deċiżjoni 243/2012/UE, għandhom jiġu emendati skont dan.

Emenda  71

Proposta għal regolament

Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(79) Il-Kummissjoni tista' dejjem titlob l-opinjoni tal-BEREC skont ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009, meta jidhrilha li tkun meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(79) Il-Kummissjoni għandha titlob l-opinjoni tal-BEREC skont ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009, meta meħtieġ għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda  72

Proposta għal regolament

Premessa 79a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(79a) Il-qafas regolatorju għall-komunikazzjonijiet elettroniċi għandu jiġi rieżaminat kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport ta’ Implimentazzjoni dwar il-qafas regolatorju għall-komunikazzjoni elettronika 1a. Ir-rieżami għandu jkun ibbażat fuq valutazzjonijiet ex-post tal-impatt tal-qafas mill-2009, konsultazzjoni sħiħa u valutazzjoni ex-ante bir-reqqa tal-impatti mistennija tal-proposti li jirriżultaw mir-rieżami. Il-proposti għandhom jiġi ppreżentati fi żmien li jippermetti ħin biżżejjed biex il-leġiżlatur janalizzahom u jiddiskutihom tajjeb.

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454

Emenda  73

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji u r-regoli dettaljati meħtieġa biex jitlesta suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika, li fih:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli meħtieġa biex:

Emenda  74

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) il-provdituri ta' servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika jkollhom id-dritt, il-kapaċità u l-inċentiv li jiżviluppaw, jestendu u joperaw in-netwerks tagħhom u li jipprovdu servizzi irrispettivament minn fejn il-provditur ikun stabbilit jew fejn fl-Unjoni jkunu jinsabu l-klijenti tiegħu,

(a) jiġi faċilitat l-eżerċizzju prattiku tad-dritt tal-provdituri ta’ servizzi u netwerks tal-komunikazzjoni elettronika li joperaw in-netwerks tagħhom u li jipprovdu servizzi irrispettivament minn fejn il-provditur ikun stabbilit jew fejn fl-Unjoni jkunu jinsabu l-klijenti tiegħu permezz ta’ sistema ta’ awtorizzazzjoni armonizzata u ssimplifikata bbażata fuq mudell armonizzat,

Emenda  75

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kompetittivi, siguri u affidabbli, irrispettivament minn fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr ma jixxekklu minn restrizzjonijiet transfruntieri jew spejjeż addizzjonali mhux ġustifikati.

(b) jiġi faċilitat l-eżerċizzju prattiku tad-dritt taċ-ċittadini u n-negozji li jaċċessaw servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kompetittivi, siguri u affidabbli, b'regoli komuni li jiggarantixxu standards għolja ta' protezzjoni, privatezza u sigurtà tad-dejta personali tagħhom, mingħajr ma jixxekklu minn restrizzjonijiet transfruntieri jew spejjeż addizzjonali mhux ġustifikati,

Emenda  76

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) jintlaħaq qafas tal-Unjoni aktar koordinat għal spettru tar-radju armonizzat għas-servizzi ta’ komunikazzjoni broadband mingħajr wajers;

Emenda  77

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) biex tiġi indirizzata l-eliminazzjoni gradwali ta’ soprataxxi mhux ġustifikati għal komunikazzjoni tar-roaming fl-Unjoni.

Emenda  78

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. B'mod partikolari, dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji li skonthom il-Kummissjoni, il-Korp tar-Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jaġixxu, ilkoll fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom, flimkien mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE, biex:

2. B’mod partikolari, dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji li skonthom il-Kummissjoni, il-Korp tar-Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u reġjonali għandhom jaġixxu, ilkoll fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom, flimkien mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE, biex:

Emenda  79

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

a) ikunu żgurati kundizzjonijiet regolatorji simplifikati, prevedibbli u konverġenti rigward parametri amministrattivi u kummerċjali ewlenin, inkluż fir-rigward tal-proporzjonalità ta' obbligi individwali li jistgħu jiġu imposti skont l-analiżi tas-suq;

imħassar

Emenda  80

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

b) tkun promossa kompetizzjoni sostenibbli fis-suq uniku u l-kompetittività globali tal-Unjoni, u biex tonqos ir-regolamentazzjoni tas-suq speċifika għas-setturi kif jixraq, meta jintlaħqu dawn l-għanijiet;

imħassar

Emenda  81

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni f'infrastrutturi ġodda u msaħħa ta' kapaċità għolja li jilħqu l-Unjoni kollha u li jistgħu jaqdu d-domanda tal-utenti finali li dejjem tevolvi;

(c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni f’infrastrutturi ġodda u msaħħa ta’ kapaċità għolja u jiġi żgurat li dawn jilħqu l-Unjoni kollha u li jkunu jistgħu jaqdu d-domanda tal-utenti finali li dejjem tevolvi, ikunu fejn ikunu l-utenti finali fit-territorju tal-Unjoni;

Emenda  82

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

d) jiġi faċilitat provdiment tas-servizz innovattiv u ta' kwalità għolja;

imħassar

Emenda  83

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

e) ikunu żgurati d-disponibbiltà u l-użu tassew effiċjenti tal-ispettru tar-radju, kemm jekk soġġett għall-awtorizzazzjonijiet ġenerali jew tad-drittijet għall-użu individwali, għal servizzi broadband bla wajers b'appoġġ għall-innovazzjoni, l-investiment, l-impjiegi u l-ġid tal-utenti finali;

imħassar

Emenda  84

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

f) jinqdew l-interessi taċ-ċittadini u l-utenti finali tal-konnettività billi jitrawmu l-kundizzjonijiet tal-investiment biex tiżdied l-għażla u l-kwalità tal-aċċess għan-netwerk u tas-servizz, u billi tkun faċilitata l-mobilità madwar l-Unjoni u l-inklużjoni kemm territorjali kif ukoll soċjali.

imħassar

Emenda  85

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni tal-prinċipji regolatorji ġenerali stabbiliti fil-paragrafu 2, dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll ir-regoli dettaljati meħtieġa għal:

imħassar

(a) awtorizzazzjoni unika tal-UE għall-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika

 

(b) aktar konverġenza tal-kundizzjonijiet regolatorji fir-rigward tal-ħtieġa u l-proporzjonalità ta' rimedji imposti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq il-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika;

 

(c) il-providment armonizzat fil-livell tal-Unjoni ta' ċerti prodotti għall-operaturi għal broadband skont kundizzjonijiet regolatorji konverġenti;

 

(d) qafas Ewropew kordinat għall-assenjament tal-ispettru tar-radju armonizzat għal servizzi tal-komunikazzjoni broadband bla wajers, sabiex b'hekk jinħoloq spazju Ewropew bla wajers;

 

(e) l-armonizzazzjoni ta' regoli relatati mad-drittijiet tal-utenti finali u l-promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva fis-swieq tal-konsumaturi, biex b'hekk jinħoloq spazju Ewropew tal-konsumaturi għall-komunikazzjoni elettronika;

 

(f) it-tneħħija ta' soprataxxi mhux ġustifikati fuq il-komunikazzjonijiet intra-Unjoni u komunikazzjonijiet tar-roaming fl-Unjoni.

 

Ġustifikazzjoni

Bit-trasferiment tad-drittijiet tal-konsumatur li jinsabu f’din il-proposta għal regolament fid-Direttiva dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li dawn jinżammu fl-abbozz tar-Regolament.

Emenda  86

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-acquis tal-Unjoni relatat mal-protezzjoni tad-dejta u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda  87

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) "provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika" tfisser impriża stabbilita fl-Unjoni li tipprovdi jew beħsiebha tipprovdi netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, direttament jew minn sussidjarja waħda jew iżjed, indirizzati għal aktar minn Stat Membru wieħed u li ma tistax titqies bħala sussidjarja ta' provditur ieħor tal-komunikazzjoni elettronika;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet jintroduċu qafas kumpless ħafna li jinvolvi struttura superviżorja mhux prevedibbli. Kwalunkwe proposta bħal din għandha tiġi sottoposta għal proċess ta’ konsultazzjoni magħmul bir-reqqa u konsegwentement għandha tiġi analizzata waqt ir-rieżami tal-qafas kollu.

Emenda  88

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) "sussidjarja" tfisser impriża li fiha, impriża oħra direttament jew indirettament:

imħassar

(i) għandha s-setgħa teżerċita aktar minn nofs id-drittijiet tal-vot, jew

 

(ii) għandha s-setgħa taħtar aktar minn nofs il-membri tal-bord tas-superviżjoni, tal-bord tat-tmexxija jew tal-korpi li jirrappreżentaw lill-impriża legalment, jew

 

(iii) għandha d-dritt tmexxi l-affarijiet tal-impriża;

 

Emenda  89

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) "awtorizzazzjoni unika tal-UE" tfisser il-qafas legali applikabbli għal provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha skont l-awtorizzazzjoni ġenerali fl-Istat Membru tad-domiċilju u skont dan ir-Regolament;

imħassar

Emenda  90

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) "Stat Membru tad-domiċilju" tfisser l-Istat Membru fejn il-provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu l-istabbiliment ewlieni tiegħu;

imħassar

Emenda  91

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) "l-istabbiliment ewlieni" tfisser il-post tal-istabbiliment fl-Istat Membru fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet ewlenin dwar l-investimenti fi u twettiq tal-provdiment ta' servizzi jew netwerks tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni;

imħassar

Emenda  92

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) "Stat Membru ospitant" tfisser kull Stat Membru differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju, fejn il-provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika jipprovdi netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika;

imħassar

Emenda  93

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) "spettru tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni broadband bla wajers" tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari skont id-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27, u jintuża għal servizzi tal-komunikazzjoni elettronika ħlief għax-xandir;

(8) “spettru tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni broadband bla wajers” tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-kundizzjonijiet tad-disponibbiltà, l-effiċjenza u l-użu primarju huma armonizzati fil-livell tal-Unjoni, skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2002/21/KE u d-Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27, u jintuża għal servizzi tal-komunikazzjoni elettronika ħlief għax-xandir;

__________________

__________________

27 Deċiżjoni u tal-Kunsill Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Deċiżjoni u tal-Kunsill Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1).

Emenda  94

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) "punt tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar" tfisser tagħmir żgħir tal-aċċess għal netwerk bla wajers b'qawwa baxxa li jaħdem f'distanzi qosra, li jista' jkun jew ma jkunx parti minn netwerk tal-komunikazzjoni mobbli terrestri pubbliku, u li jkollu antenna b'impatt viżiv baxx, waħda jew aktar, biex il-pubbliku jkollu aċċess bla wajers għal netwerks tal-komunikazzjoni elettronika irrispettivament mit-tipoloġija tan-netwerk sottostanti;

(9) “punt tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar” tfisser tagħmir żgħir tal-aċċess għal netwerk bla wajers b’qawwa baxxa li jaħdem f'distanzi qosra, bl-użu ta’ spettru liċenzjat jew ta' taħlita ta’ spettru liċenzjat jew eżentat mil-liċenzjar, li jista’ jkun jew ma jkunx parti minn netwerk tal-komunikazzjoni mobbli terrestri pubbliku, u li jkollu antenna b'impatt viżiv baxx, waħda jew aktar, biex il-pubbliku jkollu aċċess bla wajers għal netwerks tal-komunikazzjoni elettronika irrispettivament mit-tipoloġija tan-netwerk sottostanti;

Emenda  95

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) "netwerk taż-żona lokali bir-radju" (RLAN) tfisser sistema tal-aċċess bla wajers b'qawwa baxxa, li topera f'medda qasira, li għandha riskju baxx ta' interferenza ma' sistemi oħra bħalha li jkunu qed jużaw utenti finali fil-viċinanzi, u li tuża spettru fuq bażi mhux esklussiva li għalih il-kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti għal dan il-għan ikunu armonizzati fil-livell tal-Unjoni;

(10) "netwerk taż-żona lokali bir-radju" (RLAN) tfisser sistema tal-aċċess bla wajers b'qawwa baxxa, li topera f'medda qasira, li għandha riskju baxx ta' interferenza ma' sistemi oħra bħalha li jkunu qed jużaw utenti finali fil-viċinanzi, u li tuża spettru eżentat mil-liċenzjar li għalih il-kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti għal dan il-għan ikunu armonizzati fil-livell tal-Unjoni;

Emenda  96

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) "aċċess virtwali għal broadband" tfisser tip ta' aċċess għall-importaturi għal netwerks broadband li jikkonsisti f'link tal-aċċess virtwali għal xi arkitettura tan-netwerk tal-aċċess, ħlief id-diżaggregazzjoni fiżika (tar-raggruppamenti), kif ukoll servizz ta' trażmissjoni lejn sett definit ta' punti tat-trasferiment, u inklużi elementi speċifiċi tan-netwerk, funzjonalitajiet speċifiċi tan-netwerk u sistemi tal-IT anċillari;

imħassar

Emenda  97

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u wieħed jew bosta punti fissi tat-terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-twassil ta' kwalità garantita speċifikata tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Emenda  98

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) "komunikazzjoni f'distanzi twal" tfisser servizzi tal-vuċi jew il-messaġġi li jintemmu barra mill-exchange lokali u miż-żoni reġjonali tal-imposti kif jidentifika l-kodiċi taż-żona ġeografika fil-pjan tan-numerazzjoni nazzjonali;

imħassar

Emenda  99

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) “servizz tal-aċċess għall-internet” tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku li jipprovdi konnettività mal-internet, u allura konnettività bejn kull punt finali virtwalment konness mal-internet, irrispettivament mit-teknoloġija tan-netwerk użata;

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet" tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku li jipprovdi konnettività mal-internet, u allura konnettività bejn kull punt finali virtwali tal-internet, irrispettivament mit-teknoloġiji jew it-tagħmir terminali tan-netwerk użati;

Emenda  100

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-karatteristiċi tekniċi tiegħu huma kontrollati minn tarf għal ieħor jew jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal dejta lejn jew mingħand għadd determinat ta' partijiet jew punti terminali; u li ma jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-internet;

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika ottimizzat għal kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, ipprovdut b'kapaċità distinta loġikament u li jiddependi minn kontroll ta' aċċess strett bl-għan li jiżgura kwalità mtejba minn tarf sa tarf u li ma jkunx kummerċjalizzat jew utilizzabbli bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-internet;

Emenda  101

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) "provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku" tfisser provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li lilu jiġi trasferit in-numru tat-telefown jew is-servizz;

imħassar

Emenda  102

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) "provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku" tfisser provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li mingħandu jiġi trasferit in-numru tat-telefown jew is-servizz.

imħassar

Emenda  103

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu d-dritt li jipprovdi netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru fejn jopera skont awtorizzazzjoni unika tal-UE li hi soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' notifika previsti fl-Artikolu 4.

1. Kwalunkwe provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu d-dritt li jipprovdi netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru fejn jopera.

Emenda  104

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika hu soġġett għar-regoli u l-kundizzjonijiet applikati f'kull Stat Membru kkonċernat f'konformità mal-liġi tal-Unjoni sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor f'dan ir-Regolament u mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 531/2012.

imħassar

Emenda  105

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. B'deroga mill-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/20/KE, provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika jista' jkun soġġett biex iħallas miżati amministrattivi applikabbli fl-Istat Membru ospitanti biss jekk ikollu fatturat annwali għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika f'dak l-Istat Membru aktar minn 0,5% tal-fatturat totali nazzjonali tal-komunikazzjoni elettronika. Meta jiġu imposti dawn l-imposti, għandu jitqies biss il-fatturat għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Istat Membru kkonċernat.

imħassar

Emenda  106

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. B'deroga mill-Artikolu 13(1)(b) tad-Direttiva 2002/22/KE, provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika jista' jkun soġġett għall-kontribuzzjonijiet imposti biex jaqsam il-kost nett tal-obbligi universali tas-servizz fl-Istat Membru ospitanti biss jekk ikollu fatturat annwali għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika f'dak l-Istat Membru aktar minn 3% tal-fatturat totali nazzjonali tal-komunikazzjoni elettronika. Meta tiġi imposta din il-kontribuzzjoni, għandu jitqies biss il-fatturat fl-Istat Membru kkonċernat.

imħassar

Emenda  107

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettroniċka għandu jkun intitolat għal trattament ugwali mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta' Stati Membri differenti f'sitwazzjonijiet oġġettivament ekwivalenti.

5. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jittrattaw lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika b’mod ugwali f’sitwazzjonijiet kumparabbli, irrispettivament mill-Istat Membru tal-istabbiliment tagħhom.

Emenda  108

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Fil-każ ta' tilwim bejn impenji li jinvolvi provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika rigward l-obbligi applikabbli skont id-Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE, dan ir-Regolament jew ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 fi Stat Membru ospitanti, il-provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika jista' jikkonsulta lill-awtorità regolatorja kompetenti fl-Istat Membru tad-domiċilju li tista' tagħti opinjoni bil-ħsieb li jkun żgurat l-iżvilupp tal-prattiċi regolatorji konsistenti. Meta tiddeċiedi dwar tilwim, l-awtorità regolatorja nazzjonali fl-Istat Membru ospitanti għandha tqis sew l-opinjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju.

imħassar

Emenda  109

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Il-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika li, meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, ikollhom id-dritt li jipprovdu netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika f'aktar minn Stat Membru wieħed, għandhom iressqu n-notifika prevista fl-Artikolu 4 sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016.

imħassar

Emenda  110

Proposta għal regolament

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  111

Proposta għal regolament

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  112

Proposta għal regolament

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  113

Proposta għal regolament

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  114

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-ispettru tar-radju armonizzat għal komunikazzjoni broadband bla wajers.

1. Din it-taqsima għandha tapplika għall-ispettru tar-radju armonizzat għal komunikazzjoni broadband bla wajers skont id-Direttiva 2002/21/KE, id-Deċiżjoni 676/2002/KE u d-Deċiżjoni 243/2012.

Emenda  115

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u d-difiża.

2. Din it-taqsima għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u d-difiża, filwaqt li jissalvagwardjaw objettivi ta' interess ġenerali bħad-diversità kulturali u l-pluraliżmu tal-midja.

Emenda  116

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f'din it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis sew kull opinjoni rilevanti li ta l-Grupp għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/622/KE28.

3. Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija f'din it-taqsima, il-Kummissjoni għandha tqis sew kull opinjoni rilevanti li ta l-Grupp għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/622/KE28 u kwalunkwe waħda mill-aħjar prattiki regolatorji, kwalunkwe rapport jew parir maħruġ mill-BEREC dwar kwistjonijiet fil-kompetenzi tiegħu.

_______________

______________

28 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/622/KE tas-26 taʼ Lulju 2002 li tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.07.2002, p. 49).

28 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/622/KE tas-26 taʼ Lulju 2002 li tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.07.2002, p. 49).

Emenda  117

Proposta għal regolament

Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 8a

 

L-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti relatati mat-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet individwali għall-użu ta’ frekwenzi tar-radju u t-tul ta’ żmien tagħhom

 

1. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2002/21/KE jew għall-applikazzjoni ta’ regoli dwar il-kompetizzjoni għall-impriżi, għandu japplika dan li ġej fir-rigward tat-trasferiment jew il-kiri ta’ drittijiet tal-użu tal-ispettru, jew partijiet ta’ dan, identifikati fl-Artikolu 6(8) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE:

 

(a) L-Istati Membri għandhom jagħmlu d-dettalji attwali ta’ dawn id-drittijiet kollha tal-użu disponibbli għall-pubbliku f’format elettroniku standardizzat;

 

(b) l-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw il-permess biex dawn id-drittijiet għall-użu jiġu trasferiti jew jinkrew lil detentur eżistenti;

 

(c) f’każijiet mhux koperti mill-punt (b), l-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw trasferiment biss meta jinstab li jkun hemm riskju ċar li d-detentur il-ġdid ma jkunx jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet eżistenti għad-dritt għall-użu;

 

(d) f’każijiet mhux koperti mill-punt (b), l-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw kiri meta min ikun qed jittrasferixxi jimpenja ruħu li jibqa’ responsabbli għall-ilħuq tal-kundizzjonijiet eżistenti għad-dritt għall-użu.

 

2. Kwalunkwe miżata amministrattiva imposta fuq l-impriżi fil-kuntest tal-ipproċessar ta’ applikazzjoni għat-trasferiment jew il-kiri ta’ spettru għandha, fit-total, tkopri biss l-ispejjeż amministrattivi, inklużi l-passi anċillari bħall-ħruġ ta’ dritt ġdid għall-użu, involuti fl-ipproċessar tal-applikazzjoni. Kwalunkwe miżata bħal din għandha tiġi imposta b’mod oġġettiv, trasparenti u proporzjonali li jimminimizza l-ispejjeż amministrattivi addizzjonali u l-miżati fuq min ikun inkarigat. L-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 2002/20/KE għandu japplika għall-miżati imposti skont dan il-paragrafu.

 

3. Id-drittijiet kollha tal-użu tal-ispettru għandhom jingħataw b’tul ta’ żmien minimu ta’ 25 sena, u fi kwalunkwe każ għal tul ta’ żmien xieraq li jinċentiva l-investiment u l-kompetizzjoni, u jiskoraġġixxi n-nuqqas ta’ użu jew l-“akkumular” tal-ispettru. L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet tal-użu għal tul ta’ żmien indefinit.

 

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu rtirar proporzjonat u nondiskriminatorju tad-drittijiet, inklużi dawk b’tul ta’ żmien minimu ta’ 25 sena, sabiex jiżguraw l-użu effiċjenti tal-ispettru, inkluż, iżda mhux limitat għal finijiet ta’ ġestjoni tal-ispettru, ta' sigurtà nazzjonali, ta' ksur ta' liċenzja, ta' bidla armonizzata fl-użu ta' band u ta' nuqqas ta' ħlas tat-tariffi;

 

5. It-tul ta’ żmien tad-drittijiet eżistenti kollha tal-użu tal-ispettru b’dan qed jiġi estiż għal 25  sena mid-data tal-għotja tagħhom, mingħajr preġudizzju għal kundizzjonijiet oħra konnessi mad-dritt tal-użu u ma’ drittijiet tal-użu ta’ tul ta’ żmien indefinit.

 

6. L-introduzzjoni ta’ tul ta’ żmien minimu tal-liċenzja ta’ 25 sena ma għandux iżomm milli r-regolaturi jkunu jistgħu joħorġu liċenzji temporanji u liċenzji għal użijiet sekondarji f’band armonizzata.

Emenda  118

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-ispettru tar-radju għandhom jgħinu fl-iżvilupp ta' spazju bla wajers li fih jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-investiment u kompetittivi għall-komunikazzjoni broadband bla wajers b'veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru ppjanar u provdiment ta' netwerks u servizzi multiterritorjali u jinkisbu l-ekonomiji ta' skala, ħalli b'hekk jitkattru l-innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-benefiċċju fit-tul tal-utenti finali.

Mingħajr preġudizzju għall-objettivi ta’ interess ġenerali, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-ispettru tar-radju għandhom jgħinu fl-iżvilupp ta’ spazju bla wajers li fih jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-investiment u kompetittivi għall-komunikazzjoni broadband bla wajers b’veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru ppjanar u provdiment ta' netwerks u servizzi multiterritorjali integrati, interoperabbli u miftuħa u jinkisbu l-ekonomiji ta’ skala, ħalli b’hekk jitkattru l-innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-benefiċċju fit-tul tal-utenti finali.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jieqfu japplikaw proċeduri jew jimponu kundizzjonijiet għall-użu tal-ispettru tar-radju li jtellfu lill-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika milli jipprovdu netwerks u servizzi integrati tal-komunikazzjoni elettronika f'bosta Stati Membri jew madwar l-Unjoni kollha.

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jieqfu japplikaw proċeduri jew jimponu kundizzjonijiet għall-użu tal-ispettru tar-radju li jtellfu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika milli jipprovdu netwerks u servizzi integrati tal-komunikazzjoni elettronika f’bosta Stati Membri jew madwar l-Unjoni kollha. Dawn għandhom jiżguraw li l-iżvilupp ta' tali spazju bla wajers ma jimpedixxix b'mod eċċessiv, permezz tal-ħolqien ta' interferenzi, l-operat ta' servizzi jew applikazzjonijiet eżistenti fil-bands tal-ispettru kkonċernati kif ukoll f'bands maġenb xulxin.

Emenda  119

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom japplikaw l-inqas sistema tal-awtorizzazzjoni oneruża possibbli sabiex jippermettu l-użu tal-ispettru, skont kriterji oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati, b'tali mod li jimmassimizzaw il-flessibbiltà u l-effiċjenza fl-użu tal-ispettru tar-radju u jippromwovu kundizzjonijiet komparabbli madwar l-Unjoni kollha għal investimenti u operazzjonijiet multiterritorjali integrati mill-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika.

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom japplikaw l-inqas sistema tal-awtorizzazzjoni oneruża possibbli sabiex jippermettu l-użu tal-ispettru, skont kriterji oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati, b’tali mod li jimmassimizzaw il-flessibbiltà u l-effiċjenza fl-użu tal-ispettru tar-radju u jippromwovu kundizzjonijiet komparabbli madwar l-Unjoni kollha għal investimenti u operazzjonijiet multiterritorjali integrati mill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika.

Emenda  120

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għal trattament ugwali bejn l-operaturi eżistenti u potenzjali u bejn il-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika u impenji oħrajn.

3. Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u proċeduri għall-użu tal-ispettru tar-radju, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lit-trattament oġġettiv, trasparenti u nondiskriminatorju bejn l-operaturi eżistenti u potenzjali, kif ukoll lill-użu kollettiv, kondiviż u mhux liċenzjat tal-ispettru. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jiżguraw ukoll il-koeżistenza bejn l-utenti tal-ispettru tar-radju eżistenti u dawk ġodda. Għal dan il-fini, huma għandhom iwettqu valutazzjoni tal-impatt komprensiva kif ukoll konsultazzjonijiet li jinvolvu l-partijiet interessati kollha.

Emenda  121

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom iqisu u, meta meħtieġ, għandhom jirrikonċiljaw dawn il-prinċipji regolatorji meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u l-proċeduri għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju:

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom iqisu u, meta meħtieġ, għandhom jirrikonċiljaw dawn il-prinċipji regolatorji meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u l-proċeduri għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju:

a) massimizzazzjoni tal-interess tal-utenti finali, inkluż l-interess tal-utenti finali fl-investiment effiċjenti fit-tul u fl-innovazzjoni f'netwerks u servizzi bla wajer u f'kompetizzjoni effettiva;

a) massimizzazzjoni tal-interess tal-utenti finali, inkluż l-interess tal-utenti finali fl-investiment effiċjenti fit-tul u fl-innovazzjoni f'netwerks u servizzi bla wajer u f'kompetizzjoni effettiva;

b) li jkun żgurat l-aktar użu effiċjenti u ġestjoni effettiva tal-ispettru tar-radju;

b) li jkun żgurat l-aktar użu effiċjenti u ġestjoni effettiva tal-ispettru tar-radju kif ukoll id-disponibbiltà tal-ispettru mhux liċenzjat;

c) li jkunu żgurati kundizzjonijiet prevedibbli u komparabbli sabiex ikun jista' jsir l-ippjanar ta' investimenti fin-netweks u servizzi fuq bażi multiterritorjali u jinkisbu l-ekonomiji ta' skala;

c) li jkunu żgurati kundizzjonijiet prevedibbli u komparabbli sabiex ikunu jistgħu jsiru investimenti fit-tul fin-netwerks u servizzi fuq bażi multiterritorjali u jinkisbu l-ekonomiji ta' skala;

d) li jkunu żgurati l-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-kundizzjonijiet imposti, inkluż permezz ta' valutazzjoni oġġettiva ta' jekk ikunx ġustifikat li jiġu imposti kundizzjonijiet addizzjonali li jaf ikunu favur jew ta' detriment għal ċerti operaturi;

d) li jkunu żgurati l-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-kundizzjonijiet imposti, inkluż permezz ta' valutazzjoni oġġettiva u trasparenti ta' jekk ikunx ġustifikat li jiġu imposti kundizzjonijiet addizzjonali li jaf ikunu favur jew ta' detriment għal ċerti operaturi;

e) li jkunu żgurati kopertura territorjali wiesgħa ta' netwerks broadband bla wajers b'veloċità għolja u livell għoli ta' penetrazzjoni u konsum tas-servizzi relatati.

e) li jkunu żgurati kopertura territorjali wiesgħa ta' netwerks broadband bla wajers b'veloċità għolja u livell għoli ta' penetrazzjoni u konsum tas-servizzi relatati, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-interess pubbliku u l-valur soċjali, kulturali u ekonomiku tal-ispettru kollu kemm hu.

 

ea) li jkun żgurat li kwalunkwe tibdil fil-politika rigward l-użu effiċjenti tal-ispettru jikkunsidra l-impatt tiegħu fuq l-interess pubbliku f’termini ta’ interferenza u spejjeż li huma ta' ħsara.

Emenda  122

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tkun disponibbli fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni u fil-proċeduri għall-użu tal-ispettru tar-radju, u jippermettu lill-partijiet interessati biex jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom matul il-proċess.

Emenda  123

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) il-karatteristiċi tekniċi tal-baned tal-ispettru tar-radju disponibbli differenti;

(a) il-karatteristiċi tekniċi kif ukoll l-użu attwali u ppjanat tal-bands tal-ispettru tar-radju disponibbli differenti;

Emenda  124

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi tal-banda jew baned ikkonċernati;

(a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi u l-użu attwali u ppjanat tal-band jew bands ikkonċernati;

Emenda  125

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jiżguraw li l-imposti għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju, jekk ikun hemm:

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jiżguraw li l-imposti għad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju ta’ kull tip, jekk ikun hemm:

(a) ikunu jirriflettu kif jixraq il-valur soċjali u ekonomiku tal-ispettru tar-radju, inklużi l-esternalitajiet ta' benefiċċju;

(a) ikunu jirriflettu kif jixraq il-valur soċjali, kulturali u ekonomiku tal-ispettru tar-radju, inklużi l-esternalitajiet ta' benefiċċju;

(b) jevitaw sottoutilizzazzjoni u jkattru l-investiment fil-kapaċità, il-kopertura u l-kwalità tan-netwerks u tas-servizzi;

(b) jevitaw sottoutilizzazzjoni u jkattru l-investiment fil-kapaċità, il-kopertura u l-kwalità tan-netwerks u tas-servizzi;

(c) jevitaw diskriminazzjoni u jiżguraw ugwaljanza tal-opportunità bejn l-operaturi, anke bejn l-operaturi eżistenti u potenzjali;

(c) jevitaw diskriminazzjoni u jiżguraw ugwaljanza tal-opportunità bejn l-operaturi, anke bejn l-operaturi eżistenti u potenzjali;

(d) jilħqu l-aqwa distribuzzjoni bejn ħlasijiet immedjat u, jekk ikun hemm, ħlasijiet perjodiċi, wara li b'mod partikolari titqies, b’mod partikolari, il-ħtieġa li jiġi inċentivat il-varar malajr tan-netwerk u l-użu tal-ispettru tar-radju skont l-Artikolu 9(4)(b) u (e).

(d) jilħqu l-aqwa distribuzzjoni bejn ħlasijiet bil-quddiem u, preferibbilment, ħlasijiet perjodiċi, wara li b’mod partikolari titqies, il-ħtieġa li jiġi inċentivat il-varar malajr tan-netwerk u l-użu tal-ispettru tar-radju skont l-Artikolu 9(4)(b) u (e).

 

(da) jitħallsu mhux aktar minn sena qabel l-operaturi jkunu jistgħu jibdew jużaw l-ispettru tar-radju.

 

Il-kundizzjonijiet tekniċi u regolatorji marbuta mad-drittijiet tal-użu tal-ispettru tar-radju għandhom ikunu definiti u disponibbli għall-operaturi u l-partijiet interessati qabel il-bidu tal-proċess tal-irkant.

Dan il-paragrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-paragrafu 5 fir-rigward tal-kundizzjonijiet li jwasslu għal miżati differenzjati bejn l-operaturi li jiġu stabbiliti bil-ħsieb li jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

Dan il-paragrafu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-paragrafu 5 fir-rigward tal-kundizzjonijiet li jwasslu għal miżati differenzjati bejn l-operaturi li jiġu stabbiliti bil-ħsieb li jippromwovu kompetizzjoni effettiva.

Emenda  126

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, jagħmluha possibbli li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jevitaw milli jimponu kundizzjoni addizzjonali u għandhom jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim armonizzat.

1. Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, jagħmluha possibbli li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jevitaw milli jimponu kundizzjoni addizzjonali u għandhom jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim armonizzat. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2(8).

Emenda  127

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jistabbilixxu skedi taż-żmien għall-għoti jew l-assenjament mill-ġdid tad-drittijiet tal-użu, jew għat-tiġdid ta' dawk id-drittijiet skont it-termini tad-drittijiet eżistenti, li għandhom japplikaw għall-ispettru tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni broadband bla wajers.

1. Waqt li jikkunsidraw bis-sħiħ id-Direttiva 2002/21/KE, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8, 8a, 9 u 9a tagħha, id-Deċiżjoni Nru 676/2002/UE u d-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE, b’mod partikolari l-Artikoli 2, 3, 5 u 6 tagħha, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jistabbilixxu skedi taż-żmien għall-għoti jew l-assenjament mill-ġdid tad-drittijiet tal-użu, jew għat-tiġdid ta’ dawk id-drittijiet skont it-termini tad-drittijiet eżistenti.

Emenda  128

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

It-tul tad-drittijiet tal-użu jew id-dati għal tiġdid sussegwenti għandhom jiġu stabbiliti sew qabel il-proċedura rilevanti inkluża fl-iskeda taż-żmien imsemmija fl-ewwel subparagrafu. L-iskedi taż-żmien, it-tul u ċ-ċikli tat-tiġdid għandhom iqisu l-ħtieġa ta' ambjent prevedibbli tal-investiment, il-possibbiltà effettiva li tiġi rilaxxata xi banda ġdida rilevanti tal-ispettru tar-radju għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, u l-perjodu għall-amortizzazzjoni ta' investimenti relatati skont kundizzjonijiet kompetittivi.

imħassar

Emenda  129

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni kollha u b'mod partikolari għal disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni b'atti ta' implimentazzjoni, tista':

2. Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni koerenti tal-paragrafu 1 madwar l-Unjoni kollha u b'mod partikolari għal disponibbiltà sinkronizzata tas-servizzi bla wajers fl-Unjoni, il-Kummissjoni, b’atti ta’ implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandha:

(a) tistabbilixxi skeda taż-żmien komuni għall-Unjoni kollha, jew skedi taż-żmien li jkunu jixirqu għaċ-ċirkostanzi ta' kategoriji differenti ta' Stati Membri, id-data/i sa meta għandhom jingħataw id-drittijiet tal-użu ta' banda armonizzata jew taħlita ta' baned armonizzati komplimentari u sa meta l-użu proprja tal-ispettru tar-radju għandu jkun permess għal provdiment esklussiv jew kondiviż ta' komunikazzjoni broadband bla wajers fl-Unjoni kollha;

(a) tistabbilixxi skeda taż-żmien komuni għall-Unjoni kollha, jew skedi taż-żmien li jkunu jixirqu għaċ-ċirkostanzi ta' kategoriji differenti ta' Stati Membri, id-data/i sa meta għandhom jingħataw id-drittijiet tal-użu ta' band armonizzata jew taħlita ta' bands armonizzati komplimentari u sa meta l-użu proprja tal-ispettru tar-radju għandu jkun permess għal provdiment esklussiv jew kondiviż ta' komunikazzjoni broadband bla wajers fl-Unjoni kollha;

(b) tistabbilixxu tul taż-żmien minimu għad-drittijiet mogħtija fil-baned armonizzati;

(b) tistabbilixxi tul taż-żmien minimu ta' mhux anqas minn 25 sena, għad-drittijiet mogħtija fil-bands armonizzati, u fi kwalunkwe każ għal tul ta’ żmien xieraq biex jiġu inċentivati l-investiment u l-kompetizzjoni, u jiġi skoraġġit in-nuqqas ta’ użu jew “l-akkumular” tal-ispettru; jew tistabbilixxi li d-drittijiet għandhom jingħataw għal tul ta’ żmien indefinit;

(c) tistabbilixxi, fil-każ ta' drittijiet li ma jkunux ta’ karattru indefinit, data sinkronizzata tal-iskadenza jew tat-tiġdid għall-Unjoni kollha;

(c) tistabbilixxi, fil-każ ta' drittijiet li ma jkunux ta’ karattru indefinit, data sinkronizzata tal-iskadenza jew tat-tiġdid għall-Unjoni kollha;

(d) tistabbilixxi d-data tal-iskadenza ta' kull dritt eżistenti tal-użu tal-baned armonizzati ħlief għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, jew, fil-każ ta' drittijiet ta' tul taż-żmien indefinit, id-data sa meta għandu jiġi emendat id-dritt tal-użu, sabiex ikun jista' jsir provdiment tal-komunikazzjoni broadband bla wajers.

(d) tistabbilixxi d-data sa meta, fil-bands armonizzati għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, għandu jiġi emendat id-dritt eżistenti tal-użu tal-ispettru, sabiex ikun jista' jsir provdiment tal-komunikazzjoni broadband bla wajers.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 33(2) kif ukoll mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(3) u (4) tad-Direttiva 2002/21/KE.

Emenda  130

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' wkoll tadotta atti ta' implimentazzjoni li tarmonizza d-data tal-iskadenza jew tat-tiġdid tad-drittijiet individwali tal-użu tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers f'baned armonizzati, li diġà jeżistu fid-data tal-adozzjoni ta' dawn l-atti, bil-ħsieb li madwar l-Unjoni kollha tkun sinkronizzata d-data tat-tiġdid jew tal-assenjament mill-ġdid tad-drittijiet tal-użu ta' baned bħal dawn, inkluża sinkronizzazzjoni possibbli mad-data tat-tiġdid jew tar-riassenjament ta' baned oħra armonizzati b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 2 jew dan il-paragrafu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

Soġġett għall-Artikolu 8a(4), il-Kummissjoni għandha wkoll tadotta atti ta’ implimentazzjoni fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li jarmonizzaw id-data tal-iskadenza jew tat-tiġdid tad-drittijiet individwali tal-użu tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla wajers f’bands armonizzati, li diġà jeżistu fid-data tal-adozzjoni ta’ dawn l-atti, bil-ħsieb li madwar l-Unjoni kollha tkun sinkronizzata d-data tat-tiġdid jew tal-assenjament mill-ġdid tad-drittijiet tal-użu ta’ bands bħal dawn, inkluża sinkronizzazzjoni possibbli mad-data tat-tiġdid jew tar-riassenjament ta’ bands oħra armonizzati b’miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 2 jew dan il-paragrafu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

Meta l-atti ta' implimentazzjoni previsti f'dan il-paragrafu jistabbilixxu data armonizzata tat-tiġdid jew tar-riassenjament tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru li tkun tiġi wara d-data tal-iskadenza jew tat-tiġdid ta' xi drittijiet individwali eżistenti tal-użu ta' spettru tar-radju bħal dan f'xi wieħed mill-Istati Membri, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jestendu d-drittijiet eżistenti sad-data armonizzata skont l-istess kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni sostantivi li kienu japplikaw qabel, inklużi xi ħlasijiet perjodiċi applikabbli.

Meta l-atti ta’ implimentazzjoni previsti f’dan il-paragrafu jistabbilixxu data armonizzata tat-tiġdid jew tar-riassenjament tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru li tkun tiġi wara d-data tal-iskadenza jew tat-tiġdid ta’ xi drittijiet individwali eżistenti tal-użu ta’ spettru tar-radju bħal dan f’xi wieħed mill-Istati Membri, it-tul ta’ żmien ta’ dawk id-drittijiet tal-użu għandu jiġi estiż mingħajr preġudizzju għal kundizzjonijiet oħra marbuta ma' dawk id-drittijiet.

Meta l-estensjoni tal-perjodu mogħtija f'konformità mat-tieni subparagrafu tkun sinifikanti meta mqabbla mat-tul taż-żmien oriġinali tad-drittijiet tal-użu, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jissoġġettaw l-estensjoni tad-drittijiet għal xi adattamenti tal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni li kienu japplikaw qabel u li jkun hemm bżonn fid-dawl taċ-ċirkostanzi mibdula, inkluża l-impożizzjoni ta' ħlasijiet addizzjonali. Dawn il-ħlasijiet addizzjonali għandhom jissejsu fuq applikazzjoni pro rata temporis ta' xi miżata inizjali għad-drittijiet oriġinali tal-użu li kienet ġiet ikkalkulata espressament b'referenza għat-tul taż-żmien previst oriġinarjament.

 

L-atti ta' implimentazzjoni previsti f'dan il-paragrafu ma jeħtiġux li jiqsar it-tul taż-żmien tad-drittijiet eżistenti tal-użu f'xi Stat Membru ħlief f'konformità mal-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2002/20/KE u ma għandhomx japplikaw għad-drittijiet eżistenti ta' tul taż-żmien indefinit.

L-atti ta' implimentazzjoni previsti f'dan il-paragrafu ma jeħtiġux li jiqsar it-tul taż-żmien tad-drittijiet eżistenti tal-użu f'xi Stat Membru ħlief f'konformità mal-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2002/20/KE u ma għandhomx japplikaw għad-drittijiet eżistenti ta' tul taż-żmien indefinit.

Meta l-Kummissjoni tadotta att ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 2, din tista' tapplika d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu mutatis mutandis għal kwalunkwe drittijiet tal-użu tal-banda armonizzata kkonċernata għall-broadband bla wajers.

Meta l-Kummissjoni tadotta att ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 2, din tista' tapplika d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu mutatis mutandis għal kwalunkwe drittijiet tal-użu tal-band armonizzata kkonċernata għall-broadband bla wajers.

Emenda  131

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jagħtu d-drittijiet tal-użu f'banda armonizzata qabel l-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' dik il-banda, għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet ta' dan l-għoti, u partikolarment dawk relatati mat-tul ta' żmien, b'tali mod li l-benfiċjari tad-drittijiet tal-użu ikunu konxji mill-possibbiltà li l-Kummissjoni tadotta atti ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 2 li jistabbilixxi tul ta' żmien minimu ta' drittijiet bħal dawn jew ċiklu sinkronizzat ta' skadenza jew tiġdid għall-Unjoni kollha kemm hi. Dan is-subparagrafu ma għandux japplika għall-għoti tad-drittijiet b'tul taż-żmien indefinit.

Meta l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jagħtu d-drittijiet tal-użu f’band armonizzata qabel l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ dik il-band, għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet ta’ dan l-għoti, b’tali mod li l-benefiċjarji tad-drittijiet tal-użu ikunu konxji mill-possibbiltà li l-Kummissjoni se tadotta atti ta’ implimentazzjoni skont il-paragrafu 2 għall-Unjoni kollha kemm hi. Dan is-subparagrafu ma għandux japplika għall-għoti tad-drittijiet b'tul taż-żmien indefinit.

Emenda  132

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal meded armonizzati li għalihom tkun ġiet stabbilita skeda taż-żmien komuni għall-għoti tad-drittijiet tal-użu u li tippermetti l-użu proprju, f'att ta' implimentazzjoni adottat skont il-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jipprovdu informazzjoni dettaljata biżżejjed u f'waqtha lill-Kummissjoni dwar il-pjanijiet tagħhom biex jiżguraw il-konformità. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiddefinixxu l-format u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-informazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

Għal bands armonizzati li għalihom tkun ġiet stabbilita skeda taż-żmien komuni għall-għoti tad-drittijiet tal-użu u li tippermetti l-użu proprju, f'att ta' implimentazzjoni adottat skont il-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jipprovdu informazzjoni dettaljata biżżejjed u f'waqtha lill-Kummissjoni dwar il-pjanijiet tagħhom biex jiżguraw il-konformità. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jiddefinixxi l-format u l-proċeduri għall-għoti ta’ din l-informazzjoni fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

Emenda  133

Proposta għal regolament

Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 12a

 

Proċess ta’ awtorizzazzjoni konġunta biex jingħataw drittijiet individwali għall-użu tal-ispettru tar-radju

 

1. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu jikkooperaw flimkien, u mal-Kummissjoni, sabiex jilħqu l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni bil-ħsieb li jiġi stabbilit proċess ta’ awtorizzazzjoni konġunta biex jingħataw drittijiet individwali għall-użu tal-ispettru tar-radju, f’konformità, fejn applikabbli, ma’ kwalunkwe skeda ta’ żmien komuni stabbilita f’konformità mal-Artikolu 12(2). Il-proċess ta’ awtorizzazzjoni konġunta għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

 

(a) il-proċessi ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali individwali għandhom jinbdew u jiġu implimentati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skont skeda ta’ żmien komuni;

 

(b) dan għandu jipprovdi, fejn xieraq, kundizzjonijiet u proċeduri komuni għall-għażla u l-għoti ta’ drittijiet individwali fost l-Istati Membri konċernati;

 

(c) għandu jipprovdi, fejn xieraq, kundizzjonijiet komuni jew komparabbli li għandhom ikunu marbuta mad-drittijiet tal-użu individwali fost l-Istati Membri konċernati, fost l-oħrajn billi jippermetti li l-operaturi jingħataw portafolli tal-ispettru konsistenti fir-rigward tal-blokki tal-ispettru li ser jiġu assenjati.

 

2. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-intenzjoni li jistabbilixxu proċess ta’ awtorizzazzjoni konġunta, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom, b’mod simultanju, jagħmlu l-abbozz tal-miżuri tagħhom aċċessibbli għall-Kummissjoni u għall-awtoritajiet kompetenti. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra.

 

3. Għall-Istati Membri l-oħra għandu jkun hemm miftuħ proċess ta' awtorizzazzjoni konġunta fi kwalunkwe ħin.

Emenda  134

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) it-tul taż-żmien tad-drittijiet tal-użu

(c) it-tul taż-żmien tad-drittijiet tal-użu, li m'għandux ikun inqas minn 25 sena, u fi kwalunkwe każ adegwat sabiex jinċentiva l-investiment u l-kompetizzjoni, u jiskoraġġixxi n-nuqqas ta’ użu jew “l-akkumular” tal-ispettru;

Emenda  135

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j) il-kundizzjonijiet relattivi għall-assenjament, it-trasferiment jew l-akkumulazzjoni ta' drittijiet tal-użu;

(j) il-kundizzjonijiet relattivi għall-assenjament, ir-riassenjament, it-trasferiment jew l-akkumulazzjoni ta’ drittijiet tal-użu;

Emenda  136

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) kull att ta' implimentazzjoni adottat skont l-Artikolu 12;

(d) l-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 12;

Emenda  137

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni uniformi tar-reġim tal-awtorizzazzjoni ġenerali għall-varar, il-konnessjoni u t-tħaddim ta' punti tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni b'att ta' implimentazzjoni, tista' tispeċifika karatteristiċi tekniċi għad-disinn, il-varar u t-tħaddim ta' punti tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar, li l-konformità miegħu għandha tiżgura li dawn ma jkunux jagħtu fil-għajn meta jintużaw f'kuntesti lokali differenti. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika dawk il-karatteristiċi tekniċi b'referenza għall-karatteristiċi massimi tad-daqs, il-qawwa, elettromanjetiċi, kif ukoll l-impatt viżiv tal-punti tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar varati. Dawk il-karatteristiċi tekniċi għall-użu ta’ punti tal-aċċess bla wajers f’żoni żgħar għallinqas għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2013/35/UE30 u mal-livelli limitu definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill Nru 1999/519/KE.31

2. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni uniformi tar-reġim tal-awtorizzazzjoni ġenerali għall-varar, il-konnessjoni u t-tħaddim ta’ punti tal-aċċess bla wajers f’żoni żgħar skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, b'att ta’ implimentazzjoni li għandu jiġi adottat fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tispeċifika karatteristiċi tekniċi għad-disinn, il-varar u t-tħaddim ta’ punti tal-aċċess bla wajers f’żoni żgħar, li l-konformità miegħu għandha tiżgura li dawn ma jkunux jagħtu fil-għajn meta jintużaw f'kuntesti lokali differenti. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika dawk il-karatteristiċi tekniċi b'referenza għall-karatteristiċi massimi tad-daqs, il-qawwa, elettromanjetiċi, kif ukoll l-impatt viżiv tal-punti tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar varati. Dawk il-karatteristiċi tekniċi għall-użu ta’ punti tal-aċċess bla wajers f’żoni żgħar għallinqas għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2013/35/UE30 u mal-livelli limitu definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill Nru 1999/519/KE31.

__________________

__________________

30 Id-Direttiva 2013/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-20 Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) u li tħassar id-Direttiva 2004/40/KE (ĠU L 179, 29.6.2013, p. 1).

30 Id-Direttiva 2013/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-20 Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) u li tħassar id-Direttiva 2004/40/KE (ĠU L 179, 29.6.2013, p. 1).

31 Rakkomandazzjoni 1999/519/KE tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limiti ta’ espożizzjoni tal-pubbliku għall-kampi elettromanjetiċi (0 Hz - 300 GHz) (ĠU L 1999, 30.7.1999, p. 59).

31 Rakkomandazzjoni 1999/519/KE tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limiti ta’ espożizzjoni tal-pubbliku għall-kampi elettromanjetiċi (0 Hz - 300 GHz) (ĠU L 1999, 30.7.1999, p. 59).

Emenda  138

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-karatteristiċi speċifikati sabiex il-varar, il-konnessjoni u t-tħaddim ta' punt tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar jibbenefikaw mill-paragrafu 1, għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill relattiva għat-tqegħid fis-suq ta' dawn il-prodotti.32

Il-karatteristiċi tekniċi speċifikati sabiex il-varar, il-konnessjoni u t-tħaddim ta' punt tal-aċċess bla wajers f'żoni żgħar jibbenefikaw mill-paragrafu 1, għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill relattiva għat-tqegħid fis-suq ta' dawn il-prodotti.

__________________

__________________

32 Id-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom (ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10).

32 Id-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom (ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10).

Emenda  139

Proposta għal regolament

Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  140

Proposta għal regolament

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  141

Proposta għal regolament

Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 17a

 

Prodotti ta' aċċess għall-operaturi ta’ kwalità għolja li jippermettu l-provdiment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni għan-negozju

 

1. L-awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandhom jikkunsidraw il-proporzjonalità li l-provdituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika maħtura skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas) bħala dawk li għandhom saħħa sinifikanti fis-suq f’suq rilevanti relatat mal-provdiment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika ta’ kwalità għolja għall-operaturi, jiġu imposti l-obbligu li jippubblikaw offerta ta’ referenza għall-operaturi filwaqt li jiġu kkunsidrati l-linji gwida tal-BEREC imsemmija fil-paragrafu 2. Din il-kunsiderazzjoni għandha ssir fi żmien xahar wara l-pubblikazzjoni tal-linji gwida tal-BEREC.

 

2. Sal-31 ta' Diċembru 2015 il-BEREC, wara li jikkonsulta mal-partijiet interessati u f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi linji gwida li jispeċifikaw l-elementi li għandhom jiġu inklużi fl-offerta ta' referenza. Bħala minimu, il-linji gwida għandhom ikopru l-partijiet dwar it-terminazzjoni tal-linji mikrija u jistgħu jkopru prodotti oħra ta' aċċess tan-negozju għall-operaturi li l-BEREC iqis li huma adatti filwaqt li jiġu kkunsidrati d-domanda għall-konsumaturi u għall-operaturi kif ukoll l-aħjar prattiki regolatorji. L-ARN jistgħu jesiġu l-inklużjoni ta' elementi addizzjonali fl-offerta ta' referenza. Il-BEREC għandu jirrevedi dawn il-linji gwida fuq bażi regolari, skont l-iżviluppi fis-suq u dawk teknoloġiċi.

Emenda  142

Proposta għal regolament

Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  143

Proposta għal regolament

Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  144

Proposta għal regolament

Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  145

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandhomx japplikaw tariffi għal komunikazzjonijiet intra-Unjoni li jintemmu fi Stat Membru ieħor, sakemm dawn ma jkunux ġustifikati oġġettivament:

imħassar

a) fir-rigward ta' komunikazzjoni fissa, minn tariffi għal komunikazzjoni domestiċi f'distanzi twal;

 

b) fir-rigward ta' komunikazzjoni mobbli, minn ewrotariffi għal komunikazzjoni regolata tar-roaming bil-vuċi u bl-SMS, rispettivament, stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 531/2012.

 

Ġustifikazzjoni

It-telefonati internazzjonali fissi u mobbli attwalment huma swieq kompetittivi dderegolati li ma jeħtieġux regolazzjoni permezz ta’ intervent tal-UE.

Emenda  146

Proposta għal regolament

Kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Drittijiet armonizzati tal-utenti aħħarin

Id-drittijiet tal-utenti għal aċċess għall-internet miftuħ

Emenda 147

Proposta għal regolament

Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 22

imħassar

Soluzzjoni għal tilwim transfruntieri

 

1. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti skont l-Artikolu 34(1) tad-Direttiva 2002/22/KE għandhom japplikaw ukoll għal tilwim relatat ma' kuntratti bejn il-konsumaturi, u utenti finali oħra safejn dawn il-proċeduri straġudizzjarji jkunu disponibbli wkoll għalihom, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li huma stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Għal tilwimiet fl-ambitu tad-Direttiva 2013/11/UE33, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva.

 

___________________

 

33 Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-konsumaturi), ĠU L 165, 18.06.2013, p. 63).

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  148

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-libertà li jiġi pprovdut u jintuża aċċess miftuħ għall-internet, u l-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku

Il-libertà li jiġi pprovdut u jintuża aċċess miftuħ għall-internet, u l-ġestjoni tat-traffiku

Emenda  149

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-utenti finali għandhom ikunu liberi biex jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut, jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom mis-servizz tal-aċċess għall-internet tagħhom.

1. L-utenti għandhom ikunu liberi biex jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut, jużaw u jipprovdu applikazzjonijiet u servizzi u jużaw tagħmir terminali tal-għażla tagħhom, irrispettivament mill-post fejn jinsab l-utent jew il-provditur, jew il-post, l-oriġini jew id-destinazzjoni tas-servizz, l-informazzjoni jew il-kontenut, permezz tas-servizz tal-aċċess għall-internet tagħhom.

L-utenti finali għandhom ikunu liberi biex jagħmlu ftehimiet dwar il-volumi u l-veloċitajiet tad-dejta ma' provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet u biex, f'konformità ma' ftehimiet bħal dawn relattivi għall-volumi tad-dejta, jużaw offerti tal-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi tal-internet.

 

Emenda  150

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-utenti finali għandhom ikunu liberi wkoll biex jiftiehmu ma' provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri ta' kontenut, applikazzjonijiet u servizzi dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-servizzi

2. Il-provdituri tal-aċċess għall-internet, tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku u l-provdituri ta' kontenut, applikazzjonijiet u servizzi għandhom ikunu liberi li joffru servizzi speċjalizzati lill-utenti. Tali servizzi għandhom jiġu offruti biss jekk il-kapaċità tan-netwerk tkun suffiċjenti biex tipprovdihom b'mod addizzjonali għal servizzi tal-aċċess għall-internet u ma jkunux ta' dannu materjali għad-disponibilità jew il-kwalità tas-servizzi tal-aċċess għall-internet. Il-provdituri tal-aċċess għall-internet lill-utenti m'għandhomx jagħmlu diskriminazzjoni bejn tali servizzi.

Sabiex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi speċjalizzati lill-utenti finali, il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu liberi biex jagħmlu ftehimiet flimkien ħalli jittrażmettu l-volumi jew it-traffiku tad-dejta relatati bħala servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi definita jew b'kapaċità dedikata. Il-provdiment ta' dawn is-servizzi speċjalizzati ma għandux qed idgħajjef sostanzjalment il-kwalità tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

 

Emenda  151

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-eżerċizzju tal-libertajiet previsti fil-paragrafi 1 u 2 għandu jeħfief billi tingħata informazzjoni sħiħa skont l-Artikolu 25(1), l-Artikolu 26(2), u l-Artikolu 27(1) u (2).

4. L-utenti għandhom jingħataw informazzjoni sħiħa skont l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(3) u l-Artikolu 21a tad-Direttiva 2002/22/KE, inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe miżura raġonevoli tal-ġestjoni tat-traffiku applikata li tista' taffettwa l-aċċess għal informazzjoni, kontenut, applikazzjonijiet u servizzi, kif ukoll id-distribuzzjoni tagħhom, kif speċifikat fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Emenda  152

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fil-limiti tal-volumi jew il-veloċitajiet tad-dejta miftiehma f'kuntratt għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet ma għandhomx jirrestrinġu l-libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom, ħlief meta dan ikun meħtieġ biex jiġu applikati miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Il-miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandhom ikunu trasparenti, nondiskriminatorji, proporzjonati u meħtieġa biex:

5. Fil-limiti tal-volumi jew il-veloċitajiet tad-dejta miftiehma f'kuntratt għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet ma għandhomx jirrestrinġu l-libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi jimblukkaw, jibdlu jew jiddegradaw kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew klassijiet speċifiċi tagħhom, jew inaqqsu l-veloċità tagħhom, ħlief meta dan ikun meħtieġ biex jiġu applikati miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku. Il-miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku għandhom ikunu trasparenti, nondiskriminatorji, proporzjonati u meħtieġa biex:

a) tiġi implimentata dispożizzjoni leġiżlattiva jew ordni tal-qorti, jew biex jiġu evitati jew impediti reati kriminali serji;

a) tiġi implimentata inġunzjoni;

b) jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan in-netwerk, u t-terminali tal-utenti finali;

b) jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan in-netwerk, u t-terminali tal-utenti finali;

c) tkun evitata t-trażmissjoni ta' komunikazzjoni mhux mitluba lill-utenti finali li jkunu taw il-kunsens tagħhom minn qabel għal dan il-miżuri restrittivi;

 

d) jiġu minimizzati l-effetti ta' konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk sakemm tipi ekwivalenti ta' traffiku jkunu trattati bl-istess mod.

d) jiġu evitati jew mitigati l-effetti ta’ konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk sakemm tipi ekwivalenti ta’ traffiku jkunu trattati bl-istess mod.

 

Il-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku m'għandhomx jinżammu aktar minn kemm ikun neċessarju.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 95/46, il-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku għandhom jinvolvu biss tali pproċessar ta' dejta personali li huwa meħtieġ u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu, u għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-Direttiva 2002/58, b'mod partikolari fir-rigward tal-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet.

 

Il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet għandhom jistabbilixxu proċeduri adegwati, ċari, miftuħa u effiċjenti, immirati sabiex jindirizzaw l-ilmenti dwar allegat ksur ta' dan l-Artikolu. Tali proċeduri għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-utenti li jirreferu l-kwistjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali.

Emenda  153

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jissorveljaw mill-qrib u jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali biex igawdu l-libertajiet previsti fl-Artikolu 23(1) u (2), il-konformità mal-Artikolu 23(5), u d-disponibilità kontinwa ta' servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess għall-internet b'livelli ta' kwalità li jixhdu l-avvanzi fit-teknoloġija u li ma jiddgħajfux minħabba servizzi speċjalizzati. F'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali l-oħra, għandhom ukoll jimmonitorjaw l-effetti tas-servizzi speċjalizzati fuq id-diversitàkulturali u l-innovazzjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.

1. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom skont l-Artikolu 30a fir-rigward tal-Artikolu 23, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jissorveljaw mill-qrib il-konformità mal-Artikolu 23(5) u d-disponibilità kontinwa ta’ servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess għall-internet b’livelli ta’ kwalità li jixhdu l-avvanzi fit-teknoloġija. F’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali l-oħra, għandhom ukoll jimmonitorjaw l-effetti fuq id-diversità kulturali u l-innovazzjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jippubblikaw rapporti kull sena dwar il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom, u jipprovdu dawk ir-rapporti lill-Kummissjoni u l-BEREC.

Emenda  154

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet jew biex tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali biex jaċċessaw u jxerrdu kontenut jew informazzjoni, jew jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa ljimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.

2. Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet jew biex tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti li jaċċessaw u jxerrdu kontenut jew informazzjoni, jew jużaw applikazzjonijiet, servizzi u softwer tal-għażla tagħhom, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi, u fejn ikun xieraq, parametri oħrajn tal-kwalità tas-servizz, kif definit mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fuq provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b'sommarju tar-raġunijiet għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli wkoll għall-BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti kummenti jew rakkomandazzjonijiet dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-funzjonament tas-suq intern. Ir-rekwiżiti maħsuba ma għandhomx jiġu adottati waqt perjodu ta' xahrejn minn meta l-Kummissjoni taslilha l-informazzjoni sħiħa sakemm il-Kummissjoni u l-awtorità regolatorja nazzjonali ma jkunux ftiehmu mod ieħor bejn, jew sakemm il-Kummissjoni tgħarraf lill-awtorità regolatorja nazzjonali b'perjodu mqassar ta' eżami, jew sakemm il-Kummissjoni tkun tat il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u għandhom jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-Kummissjoni u lill-BEREC.

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b'sommarju tar-raġunijiet għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli wkoll għall-BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista' tagħti kummenti jew rakkomandazzjonijiet dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-funzjonament tas-suq intern. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u għandhom jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-Kummissjoni u lill-BEREC.

Emenda  155

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiddefinixxu kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali skont dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

3. Fi żmien sitt xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-regolament, il-BEREC, wara li jikkonsulta lill-partijiet interessati u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi linji gwida ġenerali li jiddefinixxu kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali skont dan l-Artikolu, inkluż fir-rigward tal-applikazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku u għall-monitoraġġ tal-konformità.

Emenda  156

Proposta għal regolament

Artikolu 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 24a

 

Eżami

 

Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-BEREC, għandha teżamina l-funzjonament tad-dispożizzjonijiet dwar is-servizzi speċjalizzati u, wara konsultazzjoni pubblika, għandha tirrapporta u tippreżenta kwalunkwe proposta adegwata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa [daħħal id-data, tliet snin wara d-data tal-applikabilità ta' dan ir-regolament].

Emenda  157

Proposta għal regolament

Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  158

Proposta għal regolament

Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  159

Proposta għal regolament

Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  160

Proposta għal regolament

Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  161

Proposta għal regolament

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi tħassir sħiħ ta’ dan l-Artikolu. Għalkemm huwa mixtieq li jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu protetti b’mod xieraq fir-rigward tal-elementi kollha f’pakkett, ir-Rapporteur jemmen li dan mhux l-aħjar mod biex jinkiseb dan, minħabba li l-ambitu tal-Qafas tat-Telekomunikazzjonijiet jibqa’ limitat għal servizzi u netwerks elettroniċi tal-komunikazzjoni. Estensjoni selettiva tal-ambitu (kif issuġġerit fl-Artikolu 29) toħloq sitwazzjoni legalment imċajpra, li r-riżoluzzjoni tagħha tkun teħtieġ lista twila ta’ emendi konsegwenzjali matul il-bqija tal-Qafas (li l-ebda minnhom mhuma qed jiġu proposti).

Emenda  162

Proposta għal regolament

Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  163

Proposta għal regolament

Artikolu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 30a

 

Superviżjoni u infurzar

 

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom ir-riżorsi neċessarji biex jimmonitorjaw u jissorveljaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament fit-territorji tagħhom.

 

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jagħmlu pubblikament disponibbli informazzjoni aġġornata dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’mod li jippermetti li l-partijiet interessati jkollhom aċċess faċli għaliha.

 

3. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jesiġu mill-impriżi soġġetti għall-obbligi skont dan ir-Regolament li jipprovdu kull informazzjoni rilevanti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament. Dawk l-impriżi għandhom jipprovdu din l-informazzjoni minnufih meta mitluba, u skont l-iskadenzi u l-livell ta’ dettall meħtieġa mill-awtorità regolatorja nazzjonali.

 

4. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jintervjenu fuq inizjattiva tagħhom stess sabiex jiżguraw il-konformità ma’ dan ir-Regolament.

 

5. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jistabbilixxu proċeduri adegwati, ċari, miftuħa u effiċjenti biex jindirizzaw ilmenti dwar allegat ksur tal-Artikolu 23. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jirrispondu għall-ilmenti mingħajr dewmien bla bżonn.

 

6. Meta awtorità regolatorja nazzjonali ssib li kien hemm ksur tal-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament, hi għandha tesiġi t-terminazzjoni immedjata ta’ tali ksur.

Emenda  164

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn jidħlu l-provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika, il-penali għandhom jiġu imposti skont il-Kapitolu II dwar il-kompetenzi rispettivi tal-awtoritajiet regolatorji kompetenti nazzjonali fl-Istati Membri tad-domiċilju u ospitanti.

imħassar

Emenda  165

Proposta għal regolament

Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  166

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – punt 1

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-Artikolu 3(2), jitħassar it-tieni subparagrafu.

(1) L-Artikolu 3 hu emendat kif ġej:

Emenda  167

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – punt 1 – punt a (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 3 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

2. Il-forniment ta' networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi jew il-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi jista', mingħajr preġudizzju għall-obbligi speċifiċi msemmija f'Artikolu 6(2) jew għad-drittijiet ta' użu msemmija f'Artikolu 5, biss ikun suġġett għal awtorizzazzjoni ġenerali. L-impriża konċernata tista' tkun meħtieġa li tissottometti notifikazzjoni iżda m'għandhiex tkun meħtieġa li tikseb deċiżjoni espliċita jew xi att amministrattiv ieħor mill-awtorità regolatorja nazzjonali qabel ma teżerċita d-drittijiet li joħorġu mill-awtorizzazzjoni. Man-notifikazzjoni, fejn meħtieġa, impriża tista' tibda l-attività, fejn meħtieġ suġġetta għad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet ta' użu f'Artikoli 5, 6 u 7.

'2. Il-forniment ta' netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi jew il-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi jista', mingħajr preġudizzju għall-obbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2) jew għad-drittijiet ta' użu msemmija fl-Artikolu 5, biss ikun suġġett għal awtorizzazzjoni ġenerali. Meta Stat Membru jidhirlu li rekwiżit ta’ notifika huwa ġustifikat, dak l-Istat Membru jista' jesiġi li l-impriżi jippreżentaw notifika lill-BEREC iżda m’għandux jesiġi li jiksbu deċiżjoni espliċita jew xi att amministrattiv ieħor mill-awtorità regolatorja nazzjonali jew minn kwalunkwe awtorità oħra qabel ma jeżerċitaw id-drittijiet li joħorġu mill-awtorizzazzjoni. Man-notifika lill-BEREC, fejn meħtieġa, impriża tista’ tibda l-attività, fejn meħtieġ suġġetta għad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet ta’ użu fl-Artikoli 5, 6 u 7.'

L-impriżi li jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika transkonfinali għal impriżi li jinsabu f’numru ta’ Stati Membri m’għandhomx jiġu meħtieġa jressqu aktar minn notifika waħda għal kull Stat Membru kkonċernat."

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=MT)

Ġustifikazzjoni

Notifika standardizzata lill-BEREC għandha tiżgura li t-trasportaturi ma jsofrux diskriminazzjoni f’ċirkostanzi simili fit-trattament min-naħa ta’ Stati Membri differenti u li jiġu applikati prattiki regolatorji konsistenti fis-suq uniku.

Emenda  168

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – punt 1 – punt b (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(b) il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

3. In-notifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 m'għandhiex tinvolvi aktar minn dikjarazzjoni minn persuna legali jew naturali lill-awtorità regolatorja nazzjonali ta' l–intenzjoni li tibda l-forniment ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u s-sottomissjoni ta' l-informazzjoni minima li hija meħtieġa li tippermetti lill-awtorità regolatorja nazzjonali li żżomm reġistru jew lista tal-fornituri ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi. Din l-informazzjoni għandha tkun limitata għal dak li huwa meħtieġ għall-identifikazzjoni tal-fornitur, bħan-numri tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija, u l-persuni ta' kuntatt talfornitur, l-indirizz tal-fornitur, deskrizzjoni qasira tan-network jew isservizz, u d-data li fiha jkun mistenni li jibda l-attività.

'3. Notifika msemmija fil-paragrafu 2 m'għandhiex tinvolvi aktar minn dikjarazzjoni dwar mudell armonizzat fil-forma stabbilita fil-parti D tal-Anness minn persuna ġuridika jew fiżika lill-BEREC tal-intenzjoni li tibda l-forniment ta’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u s-sottomissjoni tal-informazzjoni minima li hija meħtieġa li tippermetti lill-BEREC u lill-awtorità regolatorja nazzjonali li jżommu reġistru jew lista tal-fornituri ta’ netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. L-Istati Membri ma jistgħu jimponu l-ebda rekwiżit ta’ notifika addizzjonali jew separat.'

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=MT)

Emenda  169

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – punt 1 – punt c (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(c) għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

'3a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’notifika motivata fi żmien 12-il xahar wara d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament Nru [XX/2014]* jekk iqisu li rekwiżit ta’ notifika jkun ġustifikat. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-notifika u, fejn ikun xieraq, tadotta deċiżjoni f’perjodu ta’ tliet xhur mid-data tan-notifika biex titlob lill-Istat Membru inkwistjoni jabolixxi r-rekwiżit tan-notifika.

 

______________

 

* Regolament (UE) Nru [XX/2014] tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni ta’ ... li jistabbilixxi miżuri dwar is-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012 (ĠU L... , p. ...).'

Emenda  170

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – punt 2 (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Artikolu 10 – paragrafu 6a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2) Fl-Artikolu 10, għandu jiżdied il-paragrafu 6a ġdid li ġej:

 

‘6a. Awtorità regolatorja nazzjonali għandha tinnotifika lill-BEREC dwar kwalunkwe miżura li jkollha l-ħsieb li tieħu skont il-paragrafi 5 u 6. Fi żmien xahrejn minn meta tirċievi n-notifika, li matulhom l-awtorità regolatorja nazzjonali ma tistax tadotta miżura finali, il-BEREC għandu jadotta opinjoni motivata jekk huwa jqis li l-abbozz ta' miżura joħloq ostakolu għas-suq uniku. Il-BEREC għandu jgħaddi kull opinjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali u lill-Kummissjoni. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tikkunsidra bis-sħiħ kull opinjoni mill-BEREC u għandha tgħarraf lill-BEREC dwar kull miżura finali. Il-BEREC għandu jaġġorna r-reġistru tiegħu skont dan.'

Emenda  171

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – punt 3 (ġdid)

Direttiva 2002/20/KE

Anness – parti D (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3) Fl-Anness, għandha tiżdied il-parti D li ġejja:

 

'D. L-informazzjoni meħtieġa f’notifika skont l-Artikolu 3

 

In-notifika għandu jkun fiha dikjarazzjoni dwar l-intenzjoni li jinbeda l-provdiment ta’ netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u magħha għandu jkollha biss din l-informazzjoni:

 

1. l-isem tal-provditur,

 

2. l-istatus u l-forma ġuridika tal-provditur u n-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu, u fejn il-provditur ikun irreġistrat f'reġistru kummerċjali jew f'reġistru pubbliku simili ieħor,

 

3. l-indirizz ġeografiku tal-istabbiliment ewlieni tal-provditur,

 

4. persuna ta’ kuntatt,

 

5. deskrizzjoni fil-qosor tan-netwerks jew tas-servizzi li jkunu maħsuba li jiġu pprovduti,

 

6. l-Istati Membri kkonċernati, u

 

7. stima tad-data tal-bidu tal-attività.'

Emenda  172

Proposta għal regolament

Artikolu 34a (ġdid)

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE

Artikolu 6 – paragrafu 8 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 34a

 

Emendi għad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE

 

Fl-Artikolu 6(8) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE,

 

għandu jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

 

'L-Istati Membri għandhom jippermettu t-trasferiment jew il-kiri ta’ kwalunkwe bands armonizzati addizzjonali fuq l-istess bażi ta’ dawk innumerati fl-ewwel subparagrafu.'

Emenda  173

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 1

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Fl-Artikolu 1, jiżdied dan il-paragrafu 6:

imħassar

"Din id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi għandhom jiġu interpretati u applikati flimkien mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru [XX/2014]."

 

Emenda  174

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 2 – punt g

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 2, il-punt (a) għandu jiġi emendat kif ġej:

“awtorità nazzjonali regolatorja” tfisser il-korp jew kopri fdati minn Stat Membru b'xi wieħed mix-xogħlijiet regolatorji assenjati f'din id-Direttiva jew fid-Direttivi Speċifiċi;

“awtorità nazzjonali regolatorja” tfisser il-korp fdat minn Stat Membru bix-xogħlijiet regolatorji assenjati f’din id-Direttiva jew fid-Direttivi Speċifiċi;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=MT)

Emenda  175

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 1b (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 3 – paragrafu 3a

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3a jinbidel b’dan li ġej:

3a. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 4 u 5, awtoritajiet regolatorji nazzjonali responsabbli għal regolazzjoni tas-suq ex-ante jew għar-riżoluzzjoni ta’ disputi bejn impriżi skont l-Artikolu 20 jew 21 ta’ din id-Direttiva għandhom jaġixxu indipendentement u m’għandhom jitolbu jew jieħdu struzzjonijiet minn ebda korp fir-rigward tal-eżerċitar ta’ dawn il-kompiti assenjati lilhom taħt il-liġi nazzjonali li timplimenta l-liġi Komunitarja Dan ma għandux ifixkel is-superviżjoni skont il-liġi kostituzzjonali nazzjonali. Korpi ta’ appell biss stabbiliti skont l-Artikolu 4 għandu jkollhom is-setgħa jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

'3a. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 4 u 5, kull awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun responsabbli għal tal-inqas regolazzjoni tas-suq ex-ante skont l-Artikoli 7, 7a, 15 u 16 ta’ din id-Direttiva u l-Artikoli 9 sa 13b tad-Direttiva 2002/19/KE; għan-numerar, it-tismija u l-indirizzar, il-kolokazzjoni u l-kondiviżjoni tal-elementi u l-faċilitajiet assoċjati tan-netwerk u għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn impriżi skont l-Artikoli 10, 12, 20 u 21 ta’ din id-Direttiva u għall-affordabbiltà tat-tariffi, il-kwalità tas-servizz tal-impriżi maħtura, il-kost tal-obbligu tas-servizz universali, il-kontrolli regolatorji fuq is-servizzi għall-konsumaturi, il-kuntratti, it-trasparenza u l-pubblikazzjoni tal-informazzjoni, il-kwalità tas-servizz, l-iżgurar tal-ekwivalenza fl-aċċess u l-għażla għall-utenti finali b’diżabilità, is-servizzi ta’ emerġenza u n-numru tat-telefon uniku Ewropew f'każ ta' emerġenza, l-aċċess għan-numri u s-servizzi, il-provdiment ta’ faċilitajiet addizzjonali u l-faċilitazzjoni tat-tibdil tal-provditur skont l-Artikoli 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 28, 29 u 30 tad-Direttiva 2002/22/KE, kwistjonijiet relatati mal-awtorizzazzjoni skont id-Direttiva 2002/20, kif ukoll tad-Direttiva 2002/58/KE.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kap ta’ awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn applikabbli, il-membri tal-korp kolleġjali li jkopri dik il-funzjoni f’awtorità regolatorja nazzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu jew is-sostituti tagħhom ikunu jistgħu jitkeċċew biss jekk ma jissodisfawx iktar il-kondizzjonijiet mitluba għat-twettiq ta’ dmirijiethom li jkunu stabbiliti minn qabel fil-liġi nazzjonali. Id-deċiżjoni biex jitkeċċa l-kap tal-awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn applikabbli biex jitkeċċew il-membri tal-korp kolleġjali li jkopri dik il-funzjoni għandha ssir pubblika fiż-żmien tat-tkeċċija. Il-kap imkeċċi tal-awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn applikabbli l-membri tal-korp kolleġjali li jkopri dik il-funzjoni, għandhom jirċievu dikjarazzjoni ta’ raġunijiet u għandu jkollhom id-dritt jitolbu l-pubblikazzjoni tagħha, jekk din ma tkunx ser issir, f'liema każ hija tiġi pubblikata.

Kull awtorità regolatorja nazzjonali għandha taġixxi indipendentement u m’għandhiex tfittex jew tieħu struzzjonijiet minn ebda korp fir-rigward tal-eżerċitar ta’ dawn il-kompiti assenjati lilha skont il-liġi nazzjonali li timplimenta l-liġi Komunitarja. Dan ma għandux ifixkel is-superviżjoni skont il-liġi kostituzzjonali nazzjonali. Korpi ta’ appell biss stabbiliti skont l-Artikolu 4 għandu jkollhom is-setgħa jissospendu jew idawru deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kap ta’ awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn applikabbli, il-membri tal-korp kolleġjali li jkopri dik il-funzjoni f’awtorità regolatorja nazzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu jew is-sostituti tagħhom ikunu jistgħu jitkeċċew biss jekk ma jissodisfawx iktar il-kondizzjonijiet mitluba għat-twettiq ta’ dmirijiethom li jkunu stabbiliti minn qabel fil-liġi nazzjonali. Id-deċiżjoni biex jitkeċċa l-kap tal-awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn applikabbli biex jitkeċċew il-membri tal-korp kolleġjali li jkopri dik il-funzjoni għandha ssir pubblika fiż-żmien tat-tkeċċija. Il-kap imkeċċi tal-awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn applikabbli l-membri tal-korp kolleġjali li jkopri dik il-funzjoni, għandhom jirċievu dikjarazzjoni ta’ raġunijiet u għandu jkollhom id-dritt jitolbu l-pubblikazzjoni tagħha, jekk din ma tkunx ser issir, f'liema każ hija tiġi pubblikata.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li awtoritajiet regolatorji nazzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu jkollhom baġits annwali separati. Il-baġits għandhom ikunu pubblikati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom riżorsi umani u finanzjarji xierqa sabiex ikunu jistgħu jieħdu sehem b’mod attiv fil-Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (1), kif ukoll jagħtu l-kontribut tagħhom lil dan il-Korp.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li awtoritajiet regolatorji nazzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu jkollhom baġits annwali separati u li l-baġits ikunu biżżejjed għat-twettieq tal-kompiti tagħhom. Il-baġits u l-kontijiet awditjati annwali għandhom jiġu ppubblikati minn kull awtorità regolatorja nazzjonali. Kull awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun organizzata u operata sabiex tissalvagwardja l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tagħha u għandu jkollha għadd ta’ membri tal-persunal kompetenti għad-dispożizzjoni tagħha għat-twettieq tajjeb tal-kompiti tagħha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom riżorsi umani u finanzjarji xierqa sabiex ikunu jistgħu jieħdu sehem b’mod attiv fil-Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)1, kif ukoll jagħtu l-kontribut tagħhom lil dan il-Korp.

______________________

______________________

1 Ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju

1 Ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li jwaqqaf il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju

Ġustifikazzjoni

Li jkun hemm ARN għal kull Stat Membru u li l-kompetenzi ewlenin tagħhom jiġu armonizzati u li jissaħħu r-riżorsi tagħhom ma jkunx biss ta’ benefiċċju dirett għar-superviżjoni u l-infurzar tal-qafas fl-Istati Membri, iżda b’mod indirett ikompli jappoġġja wkoll ix-xogħol kollettiv tal-NRAs fil-BEREC.

Emenda  176

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 2 – punt a

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

– (a) fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

imħassar

1. Meta miżura maħsuba koperta bl-Artikolu 7(3) ikollha l-għan li timponi, temenda jew tirtira obbligu minn fuq operatur bl-applikazzjoni tal-Artikolu 16, ta' din id-Direttiva flimkien mal-Artikolu 5 u l-Artikoli 9 sa 13 tad-Direttiva 2002/19/KE (id-Direttiva dwar l-Aċċess), u l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/22/KE (id-Direttiva dwar is-Servizz Universali), fi żmien xahar kif previst fl-Artikolu 7(3) ta' din id-Direttiva l-Kummissjoni tista' tinnotifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata u lill-BEREC bir-raġunijiet tagħha biex tqis li l-abbozz tal-miżura joħloq ostaklu għas-suq uniku jew bid-dubji serji tagħja fejn tidħol il-kompatibbiltà mal-liġi tal-Komunità, filwaqt li tqis kif xieraq kull Rakkomandazzjoni adottata skont l-Artikolu 19(1) ta' din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni armonizzata ta' dispożizzjonijiet speċifiċi ta' din id-Direttiva u d-Direttivi Speċifiċi. F'dan il-każ, l-abbozz tal-miżura ma għandux jiġi adottat għal tliet xhur oħra wara n-notifika tal-Kummissjoni.

 

Ġustifikazzjoni

Għall-prevenzjoni ta’ effetti detrimentali fuq l-utenti finali, huwa neċessarju li tiġi affermata mill-ġdid il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-kompitu tal-armonizzazzjoni tal-applikazzjoni ta’ dispo#izzjonijiet speċifiċi ta’ din id-Direttiva - u oħrajn speċifiċi.

Emenda  177

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 2 – punt b

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

– (b) il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

imħassar

'2. Fi żmien tliet xhur kif jissemma fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni, il-BEREC u l-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata għandhom jikkoperaw mill-qrib biex jidentifikaw l-iktar miżura xierqa u effettiva fid-dawl tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8, filwaqt li jqisu b'mod xieraq il-fehmiet tal-parteċipanti tas-suq u l-ħtieġa li jkun żgurat l-iżvilupp ta' prattika regolatorja konsistenti. Meta l-miżura maħsuba jkollha l-għan li timponi, temenda jew tirtira obbligu minn fuq provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika skont it-tifsira tar-Regolament [XXX/2014] fi Stat Membru ospitanti, l-awtorità regolatorja nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju tista' wkoll tieħu sehem fil-proċess ta' koperazzjoni.'

 

Emenda  178

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 2 – punt c

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

- (c) fil-paragrafu 5, jiddaħħal dan il-punt (aa):

imħassar

"(aa) tieħu deċiżjoni biex teżiġi li l-awtorità regolatorja nazzjonali kkonċernata tirtira l-abbozz tal-miżura, flimkien ma' proposti speċifiċi biex dan jiġi emendat, meta l-miżura maħsuba jkollha l-għan li timponi, temenda jew tirtira obbligu minn fuq provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika skont it-tifsira tar-Regolament [XXX/2014]."

 

Emenda  179

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 2 – punt d

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 7a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

– (d) fil-paragrafu 6, jiżdied dan is-subparagrafu:

imħassar

"L-Artikolu 7(6) għandu japplika meta l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni skont il-paragrafu 5(aa)."

 

Emenda  180

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 2a (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 8 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Fl-Artikolu 8(4), il-punt (g) huwa mħassar.

Emenda  181

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 2b (ġdid)

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 9b – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2b) Fl-Artikolu 9b(3), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri addattati implimentattivi biex tidentifika l-meded li d-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju jistgħu jkunu ttrasferiti jew mikrija bejn l-impriżi. Dawn il-miżuri m’għandhomx ikopru frekwenzi li jintużaw għax-xandir.

'3. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri addattati implimentattivi biex tiffaċilita t-trasferiment jew il-kiri tad-drittijiet għall-użu tal-frekwenzi tar-radju bejn l-impriżi. Dawk il-miżuri għandhom jiġu adottati fi żmien 12-il xahar wara d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament [XXX/2014]*. Dawk il-miżuri m’għandhomx ikopru frekwenzi li jintużaw għax-xandir.

 

_____________

 

* Regolament (UE) Nru XXX/20XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni ta' ...... li jistabbilixxi miżuri dwar is-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012 (ĠU L XXX, XX.XX.20XX, p. X).'

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=MT)

Emenda  182

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – punt 4

Direttiva 2002/21/KE

Artikolu 19 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 ta' din id-Direttiva u tal-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva tal-Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-kompiti regolatorji speċifikati f'din id-Direttiva, fid-Direttivi Speċifiċi u fir-Regolament Nru [XX/2014], jistgħu joħolqu ostaklu għas-suq intern, il-Kummissjoni wara li qris sew il-fehma tal-BEREC, tista' toħroġ rakkomandazzjoni jew deċiżjoni dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet f'din id-Direttiva, fid-Direttivi Speċifiċi u fir-Regolament Nru [XX/2014] sabiex ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.'

'Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva u tal-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 2002/20/KE (id-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni), meta l-Kummissjoni ssib li d-diverġenzi fl-implimentazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-kompiti regolatorji speċifikati f’din id-Direttiva, fid-Direttivi Speċifiċi u fir-Regolament Nru [XX/2014], jistgħu joħolqu ostaklu għas-suq intern, il-Kummissjoni wara li tqis sew il-fehma tal-BEREC, għandha toħroġ rakkomandazzjoni jew deċiżjoni dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet f'din id-Direttiva, fid-Direttivi Speċifiċi u fir-Regolament Nru [XX/2014] sabiex ikomplu jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 8.'

Emenda  183

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 2 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2, għandhom jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

 

“(fa) provditur riċeventi ta' komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku" tfisser il-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li lilu jiġi trasferit in-numru tat-telefown jew is-servizz.”;

 

(fb) "provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku" tfisser provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li mingħandu jiġi trasferit in-numru tat-telefown jew is-servizz.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ddaħħal definizzjoni ġdida ta’ “provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku” bħala definizzjoni ġdida fl-Artikolu 2 tad-Direttiva USD.

Emenda  184

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – titolu

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1b) It-titolu tal-Artikolu 20 huwa sostitwit bi:

'Kuntratti'

'Rekwiżiti ta’ informazzjoni għall-kuntratti';

Emenda  185

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu –1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1c) Fl-Artikolu 20, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

'-1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 1a tingħata qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt u b’mod ċar, komprensiv u aċċessibbli faċilment u mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur* rigward kuntratti konklużi lil hinn mill-post tan-negozju jew mill-bogħod. Il-konsumatur u utenti finali oħrajn, li jitolbu dan, għandu jkollhom aċċess għal kopja tal-kuntratt f'format li jibqa'.

 

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom rekwiżiti tal-lingwa dwar l-informazzjoni kuntrattwali, sabiex jiżguraw li din l-informazzjoni tinftiehem b’mod faċli mill-konsumatur jew mill-utent finali li qed jitlob dan.

 

_________________

 

*Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64).'

Emenda  186

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1d) L-Artikolu 20(1) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

'1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jabbonaw għal servizzi li jipprovdu konnessjoni lil network ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi u/jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika pubblikament disponibbli, konsumaturi, u utenti oħra aħħarin li hekk jitolbu, għandhom dritt għal kuntratt ma’ impriża jew impriżi li jipprovdu tali konnessjoni u/jew servizzi. Tali kuntratt għandu mill-anqas jispeċifika f’forma ċara, komprensiva u ħafifa u aċċessibbli:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jabbonaw għal servizzi li jipprovdu konnessjoni lil network ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi u/jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika pubblikament disponibbli, konsumaturi, u utenti finali oħra li hekk jitolbu, għandhom dritt għal kuntratt ma’ impriża jew impriżi li jipprovdu tali konnessjoni u/jew servizzi. Il-kuntratt għandu mill-anqas jispeċifika l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-identità u l-indirizz tal-impriża;

(a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni ta' kuntatt tal-impriża u, jekk ikunu differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta’ kuntatt għal kwalunkwe ilment;

(b) is-servizzi provduti, inkluż b'mod partikolari,

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi provduti, inkluż b’mod partikolari:

 

(i) il-pjan jew pjanijiet tat-tariffi speċifiċi li għalihom japplika l-kuntratt u, għal kull pjan ta’ tariffa bħal dan, it-tipi ta’ servizzi offruti, inklużi l-volumi tal-komunikazzjonijiet;

— jekk hux qed jingħata aċċess għal servizzi ta' emerġenza u jekk hux qed tingħata informazzjoni dwar il-post minn fejn toriġina t-telefonata u/jew kwalunkwe limitazzjonijiet fuq l-għoti ta' servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26,

(ii) aċċess għal informazzjoni dwar servizzi ta’ emerġenza u dwar il-post minn fejn toriġina t-telefonata għal kull servizz rilevanti offrut, u kwalunkwe limitazzjoni fuq l-għoti ta' servizzi ta’ emerġenza skont l-Artikolu 26,

— informazzjoni dwar kwalunkwe kundizzjoni oħra li tillimita l-aċċess għas-servizzi u l-applikazzjonijiet u/jew l-użu tagħhom, fejn dawn il-kondizzjonijiet huma permessi skont il-liġi nazzjonali konformement mal-liġi Komunitarja,

 

il-livelli ta' kwalità minimi tas-servizzi offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif definiti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali,

(iii) il-livelli ta' kwalità minimi tas-servizzi offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif definiti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali,

— informazzjoni dwar kwalunkwe proċedura mwaqqfa mill-impriża biex tkejjel u timmaniġġja t-traffiku sabiex jiġi evitat li jimtela n-network link sal-kapaċità massima tiegħu jew iżjed mill-kapaċità tiegħu u informazzjoni dwar kif dawk il-proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz,

 

it-tipi ta' servizz ta’ manutenzjoni offruti u s-servizzi ta’ appoġġ għall-klijenti pprovduti, kif ukoll il-metodi ta’ kuntatt ma’ dawn is-servizzi,

(iv) it-tipi ta' servizzi ta' wara l-bejgħ, ta' servizzi ta' manutenzjoni u s-servizzi ta' appoġġ għall-klijenti pprovduti, inklużi, meta jkun fattibbli, informazzjoni teknika għall-funzjonament tajjeb tat-tagħmir terminali magħżul mill-utent finali, il-kundizzjonijiet u l-imposti għal dawk is-servizzi, u l-mezzi ta' kuntatt ma' dawk is-servizzi,

kwalunkwe restrizzjonijiet imposti mill-fornitur dwar l-użu ta’ tagħmir terminali pprovdut;

(v) kwalunkwe restrizzjonijiet imposti mill-fornitur dwar l-użu ta’ tagħmir terminali pprovdut, inkluża l-informazzjoni dwar il-ftuħ tat-tagħmir terminali u kull imposta involuta jekk jiġi tterminat il-kuntratt qabel jintemm il-perjodu minimu tal-kuntratt;

 

(vi) kwalunkwe restrizzjoni imposta fuq il-konsum ta' servizzi tar-roaming regolati għall-konsumaturi mogħtija bil-prezz lokali applikabbli, b'riferenza għall-kriterji tal-użu ġust, inkluża informazzjoni dettaljata dwar kif dawn il-kriterji tal-użu ġust huma applikati fir-rigward tal-ipprezzar ewlieni, il-volum jew parametri oħrajn tal-pjan tariffarju inkwistjoni;

(c) meta jeżisti obbligu taħt l-Artikolu 25, l-għażliet tal-abbonat dwar jekk tiġi inkluża jew le d-data personali tiegħu jew tagħha f’direttorju u d-data konċernata;

 

(c) meta jeżisti obbligu skont l-Artikolu 25, l-għażliet tal-abbonat dwar jekk tiġi inkluża jew le d-dejta personali tiegħu jew tagħha f’direttorju, u l-kapaċità tagħhom li jivverifikaw, jikkoreġu jew jirtiraw dak li jkunu daħħlu;

(d) dettalji tal-prezzijiet u t-tariffi, inkluż il-mezzi li bihom tista’ tinkiseb informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u l-ħlasijiet tal-manutenzjoni kollha applikabbli, metodi ta’ pagament offruti u kwalunkwe differenzi fl-ispejjeż dovuti minħabba l-metodu tal-pagament;

(d) dettalji tal-prezzijiet u t-tariffi, inklużi t-taxxi u l-imposti addizzjonali li jistgħu possibilment jintalbu, u l-mezzi li bihom tista’ tinkiseb informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u l-ħlasijiet tal-manutenzjoni kollha applikabbli;

 

(da) il-metodi tal-ħlas offruti u kwalunkwe differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu tal-ħlas magħżul, u l-faċilitajiet disponibbli li jissalvagwardjaw it-trasparenza fil-kontijiet u jissorveljaw il-livell tal-konsum;

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kondizzjonijiet għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u tal-kuntratt, inkluż:

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kondizzjonijiet għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u tal-kuntratt, inkluż:

kwalunkwe użu minimu meħtieġ sabiex wieħed jibbenefika minn kondizzjonijiet promozzjonali,

(i) kwalunkwe użu jew tul minimu meħtieġ sabiex wieħed jibbenefika minn termini promozzjonali,

kwalunkwe tariffi relatati mal-portabbiltà ta’ numri u identifikaturi oħra,

(ii) kwalunke tariffa relatata mal-bidla minn provditur għal ieħor u l-portabbiltà ta’ numri u identifikaturi oħra, inklużi l-arranġamenti għal kumpens u rifużjoni minħabba dewmien jew abbuż fil-bidla minn provditur għal ieħor;

kwalunke tariffi dovuti mat-terminazzjoni tal-kuntratt, inkluż kwalunkwe rkupru ta’ spiża fir-rigward ta’ tagħmir terminali;

(iii) kwalunke tariffa dovuta mat-terminazzjoni bikrija tal-kuntratt, inkluż kwalunkwe rkupru ta' spiża fir-rigward ta' tagħmir terminali, abbażi tal-metodi tas-soltu għad-deprezzament u vantaġġi promozzjonali oħra fuq bażi pro rata temporis,

 

(f) kwalunkwe kumpens u l-arranġamenti għal rifużjoni li japplikaw jekk il-livelli tal-kwalità tas-servizzi b’kuntratt ma jintlaħqux;

(f) kwalunkwe kumpens u l-arranġamenti għal rifużjoni, inkluż, fejn japplika, referenza espliċita għad-drittijiet statutorji tal-konsumatur li japplikaw jekk il-livelli tal-kwalità tas-servizzi b’kuntratt ma jintlaħqux;

(g) il-mezz ta’ kif jinbdew proċeduri għar-riżoluzzjoni ta’ disputi skont l-Artikolu 34;

(g) il-mezz ta’ kif jinbdew proċeduri għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim, inkluż tilwim transfruntier, skont l-Artikolu 34;

 

(ga) dettalji dwar kif utenti finali b’diżabbiltà jistgħu jiksbu informazzjoni dwar prodotti u servizzi maħsuba għalihom;

(h) it-tip ta’ azzjoni li tista’ tittieħed mill-impriża b’reazzjoni għal inċidenti ta’ sigurtà jew integrità jew theddid u vulnerabbiltajiet.

(h) it-tip ta’ azzjoni li tista’ tittieħed mill-impriża b’reazzjoni għal inċidenti ta’ sigurtà jew integrità jew theddid u vulnerabbiltajiet.

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu wkoll li l-kuntratt jinkludi kwalunkwe informazzjoni li tista’ tiġi provduta mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti għal dan l-iskop dwar l-użu ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi biex jidħlu f’attivitajiet illegali jew biex ixerdu kontenut dannuż, u dwar il-mezzi ta’ protezzjoni kontra riskji għas-sigurtà personali, il-privatezza u data personali, imsemmija fl-Artikolu 21(4) u rilevanti għas-servizz ipprovdut.'

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu wkoll li l-kuntratt jinkludi kwalunkwe informazzjoni li tista’ tiġi provduta mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti għal dan l-iskop dwar l-użu ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi biex jidħlu f’attivitajiet illegali jew biex ixerdu kontenut dannuż, u dwar il-mezzi ta’ protezzjoni kontra riskji għas-sigurtà personali, il-privatezza u dejta personali, imsemmija fl-Artikolu 21(4) u rilevanti għas-servizz ipprovdut.'

Emenda  187

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1e (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1e) Fl-Artikolu 20, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

'1a. Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, jekk il-kuntratt jinkludi l-provdiment ta' servizzi tal-aċċess għall-internet, dak il-kuntratt għandu jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

 

(a) dettalji tal-pjanijiet tal-ipprezzar tal-unità tad-dejta, pjanijiet tal-ipprezzar tad-dejta bl-ingrossa u kwalunkwe limitu applikabbli relatat mal-pjan ta’ tariffa jew pjanijiet ta’ tariffa speċifiċi li għalihom japplika l-kuntratt. Għal volumi tad-dejta ’l fuq mil-limiti, l-ipprezzar bl-unità jew bl-ingrossa fuq bażi ad hoc jew dejjiema u kwalunkwe limitazzjoni ta’ veloċità tad-dejta li tista’ tiġi applikata għall-pjan ta’ tariffa jew pjanijijiet ta’ tariffa speċifiċi li għalihom japplika l-kuntratt;

 

(b) kif l-utenti finali jistgħu jissorveljaw il-livell attwali tal-konsum tagħhom, u jekk u kif jista’ jkun stabbilit kwalunkwe limitu volontarju;

 

(c) għal links tad-dejta fissi, il-veloċità tad-download u l-upload normalment disponibbli u minima fil-post ewlieni tal-utent finali;

 

(d) għal links tad-dejta mobbli, il-veloċità tad-download u tal-upload stmata u minima meta l-konnessjoni tkun permezz tan-netwerk bla wajers fl-Istat Membru ta’ residenza tal-utent finali;

 

(e) parametri oħrajn ta' kwalità tas-servizzi, kif stipulat skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) .../...*;

 

(f) informazzjoni dwar kwalunkwe proċedura stabbilita mill-provditur biex jitkejjel u jiġi ġestit it-traffiku inklużi indikazzjoni tal-metodi tal-ispezzjoni tal-komunikazzjoni sottostanti użati għal miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku u informazzjoni dwar kif dawk il-proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz, il-privatezza tal-utenti finali u l-protezzjoni tad-dejta personali; u

 

(g) spjegazzjoni ċara u komprensibbli dwar kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi, jistgħu, fil-prattika, ikollhom impatt fuq is-servizzi tal-aċċess għall-internet, b'mod partikulari l-użu tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi.

 

__________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' dan ir-Regolament.

Emenda  188

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1f (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1f) L-Artikolu 20(2) għandu jitħassar

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-abbonati jkollhom id-dritt li jirtiraw il-kuntratti tagħhom mingħajr penali ma' avviż ta' modifiki għad-detriment tal-abbonat fil-kondizzjonijiet kuntrattwali proposti mill-impriżi li jipprovdu netwerks u/jew is-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika. L-abbonati għandhom jingħataw avviż adegwat, mhux anqas minn xahar, bil-quddiem ta' modifikazzjonijiet bħal dawk u għandhom ikunu nfurmati fl-istess waqt bid-dritt tagħhom li jirtiraw, mingħajr penalità mill-kuntratti tagħhom, jekk ma jeċċettawx il-kondizzjonijiet il-ġodda. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jispeċifikaw tali notifiki.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi Artikolu 20a ġdid dwar it-tul u t-terminazzjoni ta’ kuntratt. Din id-dispożizzjoni hija inkluża hemm.

Emenda  189

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1g (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu 20a (ġdid)

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1g) Fl-Artikolu 20, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

'2a. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu rekwiżiti addizzjonali ta’ informazzjoni kuntrattwali fir-rigward ta' kuntratti li għalihom japplika dan l-Artikolu.';

Emenda  190

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1h (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1h) Fl-Artikolu 20, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

'2b. Il-BEREC għandu joħroġ linji gwida għall-istabbilment ta’ mudelli kuntrattwali standard li jkun fihom l-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafi 1 u 1a ta’ dan l-Artikolu.

 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jispeċifikaw rekwiżiti addizzjonali dwar il-kontenut, il-forma u l-manjiera tal-informazzjoni kuntrattwali li trid tiġi ppubblikata, inklużi, b'mod partikulari, il-veloċitajiet stmati tal-kunsinna tad-dejta, filwaqt li jitqiesu bl-akbar reqqa l-linji gwida tal-BEREC għall-metodi biex jitkejlu l-veloċità u għall-kontenut, il-forma u l-manjiera tal-informazzjoni għall-ppubblikazzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 21(3a).';

Emenda  191

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1i (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1i) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

'Artikolu 20a

 

Tul u terminazzjoni tal-kuntratt

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tul massimu tal-kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jkun 24 xahar. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom joffru lill-utenti finali l-possibbiltà ta’ kuntratti ta’ 12-il xahar.

 

2. Il-konsumatur għandu jkollu d-dritt li jirtira l-kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post tan-negozju fi żmien 14-il ġurnata wara l-konklużjoni tiegħu skont id-Direttiva 2011/83/UE.

 

3. Meta kuntratt jew liġi nazzjonali jipprovdu li perjodi tal-kuntratt b’terminu fiss (b'kuntrarju għal terminu minimu) jiġu estiżi awtomatikament, il-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandu jinforma b'dan lill-konsumatur fi żmien dovut sabiex il-konsumatur ikollu mill-inqas xahar żmien biex jopponi din l-estensjoni awtomatika. Jekk il-konsumatur ma jopponix din l-estensjoni awtomatika, il-kuntratt għandu jitqies bħala kuntratt permanenti li l-utent finali jista’ jtemm kull meta jrid b’perjodu ta’ avviż ta’ xahar u bla ma jġarrab ebda spiża ħlief il-prezz tas-servizz provdut matul il-perjodu ta’ avviż.

 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom id-dritt itemmu l-kuntratt tagħhom bla ma jġarrbu ebda spiża meta jirċievu l-avviż ta' tibdil fil-kundizzjonijiet kuntrattwali li jipproponi l-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku sakemm il-modifiki proposti ma jkunux esklussivament għall-benefiċċju tal-utenti finali. Il-provdituri għandhom jagħtu lill-utenti finali perjodu ta’ avviż adegwat, mhux iqsar minn xahar, ta' dan it-tibdil, u fl-istess waqt għandhom jgħarrfuhom bid-dritt tagħhom li jtemmu l-kuntratt bla ma jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx il-kundizzjonijiet kuntrattwali l-ġodda. Il-paragrafu 2 għandu japplika mutatis mutandis.

 

5. Kwalunkwe diskrepanza sinifikanti li tkun kontinwa jew li sseħħ regolarment, bejn il-prestazzjoni proprja fejn jidħlu l-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizz, u l-prestazzjoni indikata mill-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku skont l-Artikolu 20, għandha titqies bħala nuqqas ta’ konformità tal-prestazzjoni għall-finijiet biex jiġu determinati r-rimedji disponibbli għall-konsumatur skont il-liġi nazzjonali.

 

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li abbonament għal servizzi addizzjonali li jipprovdi l-istess provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku m'għandux jerġa’ jibda mill-ġdid il-perjodu tal-kuntratt inizjali, sakemm is-servizzi addizzjonali ma jkunux offruti bi prezz promozzjonali speċjali li jkun disponibbli biss bil-kundizzjoni li l-perjodu kuntrattwali eżistenti jerġa' jinbeda.

 

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku japplikaw kundizzjonijiet u proċeduri għat-terminazzjoni tal-kuntratt li ma joħolqux ostakli jew diżinċentivi biex wieħed jibdel il-provdituri tas-servizz.

 

8. Jekk pakkett ta' servizzi offrut lill-konsumaturi jkun fih mill-inqas konnessjoni ma' netwerk tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw għall-elementi kollha tal-pakkett.

 

9. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu rekwiżiti addizzjonali biex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward ta' kuntratti li għalihom japplika dan l-Artikolu.';

Emenda  192

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1j (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 21

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1j) L-Artikolu 21 huwa sostitwit b'dan li ġej:

'Artikolu 21

'Artikolu 21

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu networks pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika u/jew servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku biex jippubblikaw informazzjoni trasparenti, komparabbli, adegwata u aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi applikabbli, kwalunkwe ħlasijiet minħabba t-terminazzjoni ta’ kuntratt u informazzjoni dwar termini u kondizzjonijiet standard fir-rigward tal-aċċess u l-użu tas-servizzi tagħhom pprovduti minnhom lill-utenti finali u lill-konsumaturi skont l-Anness II. Din l-informazzjoni għandha tkun ippubblikata f’forma ċara, komprensiva u li tkun faċilment aċċessibbli. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jispeċifikaw rekwiżiti addizzjonali rigward il-forma li fiha tali informazzjoni għandha tiġi pubblikata.

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu networks pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika u/jew servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku biex jippubblikaw informazzjoni trasparenti, komparabbli, adegwata u aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi applikabbli, kwalunkwe ħlasijiet minħabba t-terminazzjoni bikrija ta’ kuntratt u informazzjoni dwar termini u kondizzjonijiet standard fir-rigward tal-aċċess u l-użu tas-servizzi tagħhom pprovduti minnhom lill-utenti finali skont l-Anness II. Din l-informazzjoni għandha tkun ippubblikata f’forma ċara, komprensiva u li tkun faċilment aċċessibbli u għandha tkun aġġornata regolarment. Kwalunkwe differenzazzjoni fil-kundizzjonijiet applikati għall-konsumaturi u utenti finali oħra li jitolbu hekk għandha tkun espliċita. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jispeċifikaw rekwiżiti addizzjonali rigward il-forma li fiha tali informazzjoni għandha tiġi pubblikata, li b’mod partikolari tista’ tinkludi l-introduzzjoni tar-rekwiżiti tal-lingwa sabiex ikun żgurat li tali informazzjoni tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u minn utenti finali oħrajn li jitolbu dan. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jkunu obbligati li fuq talba jipprovdu l-informazzjoni, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali rilevanti, qabel ma tiġi ppubblikata.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinkoraġġixxu l-forniment ta’ informazzjoni komparabbli biex l-utenti finali u l-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu evalwazzjoni indipendenti tal-ispiża fuq pakketti ta’ użu alternattivi, per eżempju permezz ta’ linji gwida interattivi jew ta’ teknika simili. Meta dawn il-faċilitajiet ma jkunux disponibbli fis-suq mingħajr ħlas jew bi prezz raġonevoli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu kapaċi jagħmlu tali linji gwida u tali teknika disponibbli huma stess jew billi jinkarigaw partijiet terzi. Il-partijiet terzi għandu jkollhom id-dritt li jużaw mingħajr ħlas l-informazzjoni pubblikata mill-impriżi li jipprovdu networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u/jew servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli, għall-finijiet li jbiegħu jew jagħmlu disponibbli tali linji gwida interattivi jew teknika simili.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-konsumaturi u utenti finali oħrajn li hekk jitolbu, ikollhom aċċess għal għodod indipendenti tal-evalwazzjoni li jippermettulhom iqabblu l-prestazzjoni tal-aċċess u s-servizzi tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u l-kost tax-xejriet tal-użu alternattivi. Meta dawn il-faċilitajiet ma jkunux disponibbli fis-suq mingħajr ħlas jew bi prezz raġonevoli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu kapaċi jagħmlu tali linji gwida u tali teknika disponibbli huma stess jew billi jinkarigaw partijiet terzi. Il-partijiet terzi għandu jkollhom id-dritt li jużaw mingħajr ħlas l-informazzjoni pubblikata mill-impriżi li jipprovdu networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u/jew servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli, għall-finijiet li jbiegħu jew jagħmlu disponibbli tali għodod ta' valutazzjoni indipendenti.

 

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, taħt il-gwida tal-BEREC u wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti, jistabbilixxu skema volontarja ta’ ċertifikazzjoni għal siti ta’ tqabbil, gwidi jew għodod simili interattivi, ibbażata fuq rekwiżiti oġġettivi, trasparenti u proporzjonati, inkluż, b’mod partikolari, indipendenza minn kwalunkwe provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu networks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u/jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku biex inter alia:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jobbligaw lill-impriżi li jipprovdu networks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u/jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku biex inter alia:

(a) jipprovdu informazzjoni applikabbli dwar it-tariffi lil abbonati rigward kwalunkwe numru jew servizz suġġett għal kondizzjonijiet ta’ prezzar partikolari; fir-rigward ta’ kategoriji individwali ta’ servizzi li awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jeħtieġu li tali informazzjoni tiġi provduta immedjatament qabel ma tiġi konnessa s-sejħa;

(a) jipprovdu lill-utenti finali informazzjoni applikabbli dwar it-tariffi rigward kwalunkwe numru jew servizz suġġett għal kondizzjonijiet ta’ prezzar partikolari; fir-rigward ta’ kategoriji individwali ta’ servizzi li awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jeħtieġu li tali informazzjoni tiġi provduta immedjatament qabel ma tiġi konnessa s-sejħa;

(b) jgħarrfu lill-abbonati dwar kwalunkwe bidla fl-aċċess għal servizzi ta’ emerġenza jew informazzjoni dwar il-post minn fejn toriġina t-telefonata fis-servizz li jkunu abbonaw għalih;

(b) jipprovdu lill-utenti finali informazzjoni dwar l-aċċess għal servizzi ta’ emerġenza u informazzjoni dwar il-post minn fejn toriġina t-telefonata għas-servizz kollha rilevanti offruti, u kwalunkwe limitazzjoni fil-provdiment tas-servizzi ta’ emerġenza skont l-Artikolu 26, u biex jiżguraw li kull bidla tiġi nnotifikata mingħajr dewmien;

(c) jinformaw lill-abbonati dwar kwalunkwe bidla fil-kondizzjonijiet li jillimitaw l-aċċess għas-servizzi u l-applikazzjonijiet u/jew l-użu tagħhom, fejn dawn il-kondizzjonijiet huma permessi skont il-liġi nazzjonali skont il-liġi Komunitarja;

 

(d) jipprovdu informazzjoni dwar kwalunkwe proċedura mwaqqfa mill-fornitur biex tkejjel u timmaniġġja t-traffiku sabiex jiġi evitat milli jimtela network link sal-kapaċità massima tiegħu jew iżjed mill-kapaċità tiegħu u dwar kif dawk il-proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz;

 

 

(da) jipprovdu informazzjoni dwar is-servizzi tal-aċċess għall-internet, meta offruti, li tispeċifika dan li ġej:

 

(i) għal links tad-dejta fissi, il-veloċità tad-download u l-upload normalment disponibbli u minima fl-Istat Membru ta' residenza tal-utent finali; għal links tad-dejta mobbli, il-veloċità tad-download u tal-upload stmata u minima meta l-konnessjoni tkun permezz tan-netwerk bla wajers fl-Istat Membru ta’ residenza tal-utent finali;

 

(ii) dettalji tal-pjanijiet ta’ prezzar tal-unità tad-dejta, pjanijiet ta’ prezzar tad-dejta bl-ingrossa u kwalunkwe limiti applikabbli. Għal volumi tad-dejta ’l fuq mil-limiti: l-ipprezzar bl-unità jew bl-ingrossa fuq bażi ad hoc jew bażi dejjiema u kwalunkwe limitazzjoni ta’ veloċità tad-dejta li tista’ tiġi applikata;

 

(iii) kif l-utenti finali jistgħu jissorveljaw il-livell attwali tal-konsum tagħhom, u jekk u kif tista’ tkun stabbilita kwalunkwe limitazzjoni volontarja;

 

(iv) spjegazzjoni ċara u komprensibbli dwar kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi, jistgħu, fil-prattika, ikollhom impatt fuq l-użu tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, b'mod partikulari l-użu tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi;

 

(v) informazzjoni dwar kwalunkwe proċedura stabbilita mill-provditur biex ikejjel u jimmaniġġja t-traffiku, kif definit fl-Artikolu 23(5) tar-Regolament (UE) .../...*, inkluża indikazzjoni tal-metodi sottostanti tal-ispezzjoni tal-komunikazzjoni użati għal miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku u dwar kif dawk il-proċeduri jista’ jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz, il-privatezza tal-utenti finali u l-protezzjoni tad-dejta personali;

(e) jinformaw lill-abbonati bid-dritt tagħhom li jiddeterminaw jekk jinkludux jew le data personali tagħhom f’direttorju u t-tipi ta’ data konċernata f’konformità mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/58/KE (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika); kif ukoll

(e) jinformaw lill-konsumaturi, u lill-utenti finali, fejn applikabbli, bid-dritt tagħhom li jiddeterminaw jekk jinkludux jew le dejta personali tagħhom f'direttorju u t-tipi ta’ dejta konċernata f’konformità mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/58/KE; kif ukoll

(f) jinfurmaw regolarment l-abbonati b’diżabbiltà bid-dettalji tal-prodotti u sevizzi maħsuba għalihom.

(f) jinfurmaw regolarment lill-konsumaturi b’diżabbiltà, u lil utenti finali oħrajn, meta applikabbli, bid-dettalji tal-prodotti u servizzi maħsuba għalihom u bil-miżuri meħuda biex ikun żgurat aċċess indaqs;

Jekk jitqies xieraq, awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jippromwovu miżuri awto-regolatorji jew koregolatorji qabel ma jiġi impost kwalunkwe obbligu.

Jekk jitqies xieraq, awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jippromwovu miżuri awto-regolatorji jew koregolatorji qabel ma jiġi impost kwalunkwe obbligu. L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw rekwiżiti addizzjonali dwar il-kontenut, il-forma u l-manjiera tal-informazzjoni għall-pubblikazzjoni, filwaqt li jqisu bir-reqqa l-linji gwida tal-BEREC imsemmija fil-paragrafu 3a ta’ dan l-Artkolu.

 

3a. Sa ... *, il-BEREC, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi linji gwida ġenerali għall-metodi tal-kejl tal-veloċità, il-kwalità tal-parametri tas-servizz li għandhom jitkejlu (fost l-oħrajn veloċitajiet attwali meta mqabbla ma’ dawk riklamati; il-kwalità kif perċepita mill-utenti), u l-metodi għall-kejl tagħhom maż-żmien, kif ukoll il-kontenut, il-forma u l-mod kif l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata, inklużi mekkaniżmi possibbli ta’ ċertifikazzjoni tal-kwalità, sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali, inkluzi l-utenti finali b’diżabbiltà, ikollhom aċċess għal informazjoni komprensiva, komparabbli, affidabbli u faċli għall-utent. Fejn ikun il-każ, il-parametri, id-definizzjonijiet u l-metodi tal-kejl mogħtija fl-Anness III jistgħu jintużaw.

4. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li impriżi msemmijin fil-paragrafu 3 jiddistribwixxu informazzjoni ta’ interess pubbliku lill-abbonati eżistenti u ġodda fejn ikun il-każ, permezz tal-istess mezzi li normalment jintużaw minnhom għall-komunikazzjonijiet tagħhom mal-abbonati. F’dak il-każ tali informazzjoni għandha tiġi prodotta mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti f’format standardizzat u għandha, inter alia, tkopri s-suġġetti li ġejjin:

4. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li impriżi msemmijin fil-paragrafu 3 jiddistribwixxu informazzjoni ta' interess pubbliku lill-utenti finali, fejn xieraq, permezz tal-istess mezzi li normalment jintużaw minnhom għall-komunikazzjonijiet tagħhom mal-utenti finali. F’dak il-każ tali informazzjoni għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku f'format standardizzat u tista', inter alia, tkopri s-suġġetti li ġejjin:

(a) l-użu l-aktar komuni ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika biex jidħlu f’attivitajiet illegali jew biex ixerdu kontenut dannuż, b’mod partikolari fejn huwa jista’ jippreġudika r-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż ksur ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u l-konsegwenzi legali tagħhom; kif ukoll

(a) l-użu l-aktar komuni ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika biex jidħlu f’attivitajiet illegali jew biex ixerdu kontenut dannuż, b’mod partikolari fejn huwa jista’ jippreġudika r-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż ksur ta' drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u l-konsegwenzi legali tagħhom; kif ukoll

(b) il-mezzi ta’ protezzjoni kontra riskji għas-sigurtà personali, il-privatezza u d-data personali fl-użu ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.'

(b) il-mezzi ta’ protezzjoni kontra riskji għas-sigurtà personali, il-privatezza u d-dejta personali fl-użu ta’ servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.'

 

_________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' dan ir-Regolament.

 

** ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.'

Emenda  193

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1k (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 21a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1k) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

‘Artikolu 21a

 

Kontroll tal-konsum

 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-provdituri tal-komunikazzjonijiet elettroniċi joffru lill-konsumaturi u lill-utenti finali l-faċilità li jissorveljaw u jikkontrollaw l-użu tagħhom tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika li jitħallsu abbażi tal-konsum bil-ħin jew bil-volum. Din il-faċilità għandha tinkludi:

 

(a) għas-servizzi mħallsa minn qabel u dawk li jitħallsu wara, l-aċċess għal informazzjoni fil-pront u bla ħlas dwar il-konsum tas-servizz;

 

(b) għal servizzi li jitħallsu wara li jingħataw, l-abbiltà li jiġi ffissat bla ħlas limitu finanzjarju predeterminat fuq l-użu tagħhom, li jitolbu notifika meta jintlaħaq proporzjon predeterminat tal-limitu u meta jintlaħaq il-limitu nnifsu, il-proċedura li għandha tiġi segwita biex ikomplu l-użu jekk jinqabeż il-limitu, u l-pjanijiet tal-ipprezzar applikabbli;

 

(c) kontijiet dettaljati fuq mezz li jservi fit-tul.

 

2. Il-BEREC għandu jadotta linji gwida għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1.

 

Wara li jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jibqgħu jirċievu telefonati u messaġġi SMS u jaċċessaw in-numri tat-telefown bla ħlas u s-servizzi ta' emerġenza billi jċemplu n-numru ta' emerġenza Ewropew "112" bla ħlas sa tmiem il-perjodu tal-ħlas miftiehem.'

Emenda  194

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) L-Artikoli 20, 21, 22 u 30 għandhom jitħassru.

(2) L-Artikolu 22 huwa mħassar.

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa neċessarju biex jinżammu / jiġu emendati l-artikoli kkonċernati.

Emenda  195

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 26

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2a) L-Artikolu 26 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-utenti aħħarin kollha tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 2, inklużi l-utenti ta’ telefons pubbliċi bi ħlas, ikunu jistgħu jċemplu lis-servizzi ta’ emerġenza mingħajr ħlas , billi jużaw in-numru uniku Ewropew ta’ sejħiet ta’ emerġenza, in-numru "112" u numri nazzjonali ta' sejħiet ta' emerġenza speċifikati mill-Istati Membri.

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-utenti aħħarin kollha tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 2, inklużi l-utenti ta’ telefons pubbliċi bi ħlas, ikunu jistgħu jċemplu lis-servizzi ta’ emerġenza mingħajr ħlas , billi jużaw in-numru uniku Ewropew ta’ sejħiet ta’ emerġenza, in-numru "112" u numri nazzjonali ta' sejħiet ta' emerġenza speċifikati mill-Istati Membri.

 

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti kollha tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika privati jkunu jistgħu jċemplu lis-servizzi tal-emerġenza, jew, fejn ikun il-każ, lis-servizzi ta' emerġenza interni, mingħajr ħlas, billi jużaw in-numru uniku Ewropew għall-emerġenza, "112" kif ukoll kwalunkwe numru nazzjonali ieħor ta' sejħiet ta' emerġenza speċifikati mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri, f’konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, servizzi tal-emerġenza u fornituri, għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu lill-utenti aħħarin b’servizz ta’ komunikazzjoni elettronika għal sejħiet ta’ oriġini nazzjonali lil numru jew numri fi pjan ta’ numerazzjoni telefonika nazzjonali, jipprovdu aċċess għal servizzi ta’ emerġenza.

2. L-Istati Membri, f’konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, servizzi tal-emerġenza u fornituri, għandhom jiżguraw li l-impriżi li jipprovdu lill-utenti aħħarin b’servizz ta’ komunikazzjoni elettronika għal sejħiet ta’ oriġini nazzjonali lil numru jew numri fi pjan ta’ numerazzjoni telefonika nazzjonali, jipprovdu aċċess għal servizzi ta’ emerġenza.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sejħiet fuq in-numru uniku Ewropew ta’ emerġenza “112” għandhom jitwieġbu b’mod xieraq u ttrattati bil-mod l-aktar adattat għall-organizzazzjoni nazzjonali tas-sistemi ta’ emerġenza. Dawn is-sejħiet għandhom jitwieġbu u jiġu ttrattati malajr u effiċjentement almenu daqs li kieku kienu sejħiet fuq in-numru jew numri nazzjonali ta’ emerġenza, fejn dawn ikunu għadhom jintużaw.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sejħiet fuq in-numru uniku Ewropew ta’ emerġenza “112” għandhom jitwieġbu b’mod xieraq u ttrattati bil-mod l-aktar adattat għall-organizzazzjoni nazzjonali tas-sistemi ta’ emerġenza. Dawn is-sejħiet għandhom jitwieġbu u jiġu ttrattati malajr u effiċjentement almenu daqs li kieku kienu sejħiet fuq in-numru jew numri nazzjonali ta’ emerġenza, fejn dawn ikunu għadhom jintużaw.

 

Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti rilevanti, għandha tadotta rakkomandazzjoni dwar l-indikaturi ta’ prestazzjoni għall-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-effettività tal-implimentazzjoni tan-numru Ewropew ta’ emerġenza "112" u dwar il-funzjonament tal-indikaturi tal-prestazzjoni sal-31 ta' Diċembru 2015 u kull sentejn wara dik id-data.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aċċess għall-utenti aħħarin b’diżabbiltà għal servizzi ta’ emerġenza jkun daqs dak li minnu jgawdu utenti aħħarin oħrajn. Miżuri meħuda biex jiġi żgurat li l-utenti b’diżabbiltà jkun jista’ jkollhom aċċess għal servizzi ta’ emerġenza huma u jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, għandhom ikunu possibbli bbażati fuq standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas), u m’għandhomx jipprevjenu lill-Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti addizzjonali biex isegwu l-għanijet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aċċess għall-utenti aħħarin b’diżabbiltà għal servizzi ta’ emerġenza jkun daqs dak li minnu jgawdu utenti aħħarin oħrajn. Miżuri meħuda biex jiġi żgurat li l-utenti b’diżabbiltà jkun jista’ jkollhom aċċess għal servizzi ta’ emerġenza huma u jivvjaġġaw fi Stati Membri oħra, għandhom ikunu possibbli bbażati fuq standards jew speċifikazzjonijiet Ewropej skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva Qafas), u m’għandhomx jipprevjenu lill-Istati Membri milli jadottaw rekwiżiti addizzjonali biex isegwu l-għanijet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi konċernati jagħmlu l-informazzjoni dwar il-post minn fejn issir is-sejħa disponibbli mingħajr ħlas lill-awtorità li titratta sejħiet ta’ emerġenza malli s-sejħa tidħol għand l-awtorità. Dan għandu japplika għas-sejħiet kollha għan-numru uniku Ewropew ta' sejħiet ta' emerġenza "112". L-Istati Membri jistgħu jestendu dawn l-obbligi biex ikopru sejħiet għal numri nazzjonali ta’ emerġenza. L-awtoritajiet regolatorji kompetenti għandhom jistabbilixxu kriterji għall-preċiżjoni u l-affidabilità tal-informazzjoni pprovduta dwar il-post tal-oriġini tas-sejħa.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi kkonċernati jagħmlu l-informazzjoni dwar il-post minn fejn issir is-sejħa disponibbli mingħajr ħlas lill-awtorità li titratta sejħiet ta’ emerġenza malli s-sejħa tidħol għand l-awtorità. Dan għandu japplika għas-sejħiet kollha għan-numru uniku Ewropew ta' sejħiet ta' emerġenza "112". L-Istati Membri jistgħu jestendu dawn l-obbligi biex ikopru sejħiet għal numri nazzjonali ta’ emerġenza. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-awtoritajiet regolatorji kompetenti għandhom jistabbilixxu kriterji għall-preċiżjoni u l-affidabilità tal-informazzjoni pprovduta dwar il-post tal-oriġini tas-sejħa skont il-paragrafu 7 u filwaqt li tqis sewwa l-linji gwida tal-BEREC.

 

Sa (6 xhur wara d-DATA TAL-ISKADENZA TAL-APPLIKAZZJONI) il-BEREC għandu, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, jistabbilixxi linji gwida għall-kriterji għall-preċiżjoni u l-affidabilità tal-informazzjoni dwar il-post tal-oriġini tas-sejħa pprovduta lis-servizzi tal-emerġenza. Dawk il-linji gwida għandhom iqisu l-fattibilità li jintuża terminal mobbli mgħammar b'tagħmir GNSS ta' terminali mobbli sabiex jitjiebu l-preċiżjoni u l-affidabilità tal-informazzjoni dwar il-post minn fejn issir is-sejħa lejn il-"112".

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu informati adegwatament dwar l-eżistenza u l-użu tan-numru uniku Ewropew għas-sejħiet ta’ emerġenza "112", b’mod partikolari permezz ta’ inizjattivi li jimmiraw speċifikament lil persuni li jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri.

6. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu informati adegwatament dwar l-eżistenza u l-użu tan-numru uniku Ewropew għas-sejħiet ta’ emerġenza “112”, b’mod partikolari permezz ta’ inizjattivi li jimmiraw speċifikament lil persuni li jivvjaġġaw bejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja u tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri.

7. Sabiex ikun żgurat l-aċċess effettiv għas-servizzi ta’ “112” fl-Istati Membri, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-BEREC, tista’ tadotta miżuri implimentattivi tekniċi. Madankollu, dawn il-miżuri implimentattivi tekniċi għandhom jiġu adottati bla ħsara għall-organizzazzjoni tas-servizzi ta’ emerġenza, li għandhom jibqgħu fil-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri, u m’għandu jkollhom l-ebda impatt fuqhom.”

7. Sabiex ikun żgurat l-aċċess effettiv għas-servizzi ta' “112” fl-Istati Membri, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-BEREC, għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 37a rigward kriterji ta' lokazzjoni tas-sejħa u indikaturi tal-prestazzjoni ewlenin dwar l-aċċess għall-“112”. Madankollu, dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati bla ħsara għall-organizzazzjoni tas-servizzi ta’ emerġenza, li għandhom jibqgħu fil-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri, u m’għandu jkollhom l-ebda impatt fuqhom.

 

7a. Il-Kummissjoni għandha żżomm bażi ta' dejta tan-numri E.164 tas-servizzi ta’ emerġenza Ewropej, sabiex tiżgura li dawn ikunu kapaċi jagħmlu kuntatt minn Stat Membru għal ieħor.

Emenda  196

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 26a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b)L-Artikolu li ġej huwa miżjud:

 

‘Artikolu 26a

 

Sistema tal-komunikazzjoni “112”invertita tal-UE

 

Mhux aktar tard minn [sena wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni] il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-fattibilità li titwaqqaf sistema tal-komunikazzjoni “112” invertita tal-UE bl-użu ta' netwerks tal-komunikazzjoni elettronika eżistenti, li tkopri l-Unjoni kollha, tkun universali, multilingwali, aċċessibbli, sempliċi u effettiva sabiex il-pubbliku jiġi mwissi f'każ ta' diżastru jew stat ta' emerġenza kbira imminenti jew li jkunu qed iseħħu.

 

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-BEREC u lis-servizzi tal-protezzjoni ċivili, u teżamina l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa għat-twaqqif tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1. Meta tkun qed tħejji dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tqis is-sistemi nazzjonali u reġjonali eżistenti tal-"112" u għandha tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta privata. Fejn xieraq, dak ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva.’;

Emenda  197

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 30

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2c) L-Artikolu 30 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-abbonati kollha b’numri mill-pjan nazzjonali ta’ numerazzjoni telefonika jistgħu jżommu, jekk jitolbu dan, in-numru/i tagħhom indipendentement mill-impriża li tipprovdi s-servizz skond id-dispożizzjonijiet tal-Parti C ta' l-Anness I.

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-abbonati kollha b’numri mill-pjan nazzjonali ta’ numerazzjoni telefonika jistgħu jżommu, jekk jitolbu dan, in-numru/i tagħhom indipendentement mill-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jipprovdi s-servizz skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti C ta' l-Anness I.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-prezz bejn l-operaturi u/jew il-fornituri tas-servizz relatat mal-forniment tal-portabbiltà tan-numru ikun orjentat lejn l-ispejjeż u li l-ħlasijiet diretti għall-abbonati, jekk ikun hemm, ma’ jkunx ta’ diżinċentiv għall-abbonati għall-bdil minn fornitur għall-ieħor.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-prezz bejn l-operaturi u/jew il-fornituri tas-servizz relatat mal-forniment tal-portabbiltà tan-numru ikun orjentat lejn l-ispejjeż u li l-ħlasijiet diretti għall-abbonati, jekk ikun hemm, ma’ jkunx ta’ diżinċentiv għall-abbonati għall-bdil minn fornitur għall-ieħor.

3. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m'għandhomx jimponu tariffi bl-imnut għall-portabilità tan-numri b'mod li jgħawġu il-kompetizzjoni, bħal per eżempju billi jiffissaw tariffi bl-imnut speċifiċi jew komuni.

3. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali m'għandhomx jimponu tariffi bl-imnut għall-portabilità tan-numri b'mod li jgħawġu il-kompetizzjoni, bħal per eżempju billi jiffissaw tariffi bl-imnut speċifiċi jew komuni.

"4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien possibbli. Fi kwalunkwe każ, l-abbonati li jkunu kkonkludew ftehim dwar il-portabilità ta' numru għal impriża ġdida għandu jkollhom dak in-numru attivat fi żmien ġurnata tax-xogħol.

4. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien possibbli. Biex l-utenti finali li kkonkludew ftehim dwar il-portabbiltà ta’ numru għal provditur ġdid, dak in-numru għandu jiġi attivat fi żmien ġurnata tax-xogħol.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jistabbilixxu l-proċess globali tal-portabbiltà tan-numri, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-kuntratti, il-fattibbiltà teknika u l-ħtieġa li tinżamm il-kontinwità tas-servizz lill-abbonat. Fi kwalunkwe każ, il-waqfien tas-servizz waqt il-proċess tal-porting m’għandux jeċċedi ġurnata xogħol. L-awtoritajiet regolatorji kompetenti għandhom iqisu wkoll, fejn Iikun meħtieġ, miżuri biex jiżguraw li l-abbonati jkunu protetti matul il-proċess kollu ta' kommutazzjoni u li ma jiġux trasferiti kontra r-rieda tagħhom.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jistabbilixxu l-proċess globali tal-bidla u tal-portabbiltà tan-numri filwaqt li jqisu l-linji gwida tal-BEREC imsemmija fil-paragrafu 4b. Huma għandhom iqisu l-protezzjoni tal-utent finali neċessarja matul il-proċess tal-bidla kollu, il-bżonn li tkun żgurata l-effiċjenza ta’ dan il-proċess għall-utent finali, u l-ħtieġa li tinżamm il-kontinwità tas-servizz lill-utent finali u l-ħtieġa li jkun żgurat li l-proċessi ta’ bidla ma jkunux ta’ ħsara għall-kompetizzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-waqfien tas-servizz waqt il-proċess tal-porting m’għandux jeċċedi ġurnata xogħol. Lill-utenti finali ma għandux jinbidlilhom il-provditur kontra r-rieda tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu previsti sanzjonijiet xierqa fuq l-impriżi, inkluż l-obbligu li jagħtu kumpens lill-abbonati fil-każ ta' dewmien fil-portabilità jew abbuż waqt li ssir il-portabilità minnhom jew f'isimhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu previsti sanzjonijiet xierqa fuq l-impriżi, inkluż l-obbligu li jagħtu kumpens lill-abbonati fil-każ ta’dewmien fil-portabilità, fil-każ li ma jagħmlux disponibbli fil-pront l-informazzjoni meħtieġa għall-portabilità, jew abbuż waqt li ssir il-portabilità minnhom jew f’isimhom.

 

4a. Il-provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandu jmexxi l-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor u tal-portabbiltà. L-utenti finali għandhom jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-bidla minn provditur għal ieħor, qabel u waqt il-proċess tal-bidla, u anki minnufih wara li din issir.

 

4b. Il-BEREC għandu jistipola linji gwida dwar il-modalitajiet u l-proċeduri kollha fil-proċess tal-bidla u tal-portabilità, b'mod partikulari r-responsabilitajiet rispettivi tal-provditur riċeventi u l-provditur trasferenti fil-proċess tal-bidla u tal-portabilità, l-informazzjoni li trid tingħata lill-konsumaturi matul dak il-proċess, it-tmiem fil-pront ta' kuntratt eżistenti, ir-rifużjoni ta' kull pagamenti minn qabel u servizzi effikaċi ta' forwarding ta' emails.

 

4c. Jekk pakkett ta' servizzi offrut lill-konsumaturi ikun fih mill-inqas konnessjoni ma' netwerk tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw għall-elementi kollha tal-pakkett.’;

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u l-impriżi li jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika ma jagħtux mandat għal perijodu iniżjali ta' impenn li jeċċedi 24 xahar. L-Istati Membri jridu wkoll jiżguraw li l-impriżi joffru lill-utenti l-possibilità li jabbonaw b'kuntratt bi żmien massimu ta' 12-il xahar.

 

6. Bla ħsara għal kwalunkwe perijodu kuntrattwali minimu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet u l-proċeduri għat-terminazzjoni ta’ kuntratt ma jkunux ta’ diżinċentiv għall-bdil ta' fornituri ta’ servizzi.";

 

Emenda  198

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2d) Fl-Artikolu 34, il-paragrafu li ġej huwa miżjud:

 

‘1a. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti skont il-paragrafu 1 għandhom japplikaw ukoll għal tilwim relatat ma’ kuntratti bejn il-konsumaturi, u għal utenti finali oħra safejn dawn il-proċeduri straġudizzjarji jkunu disponibbli wkoll għalihom, u għall-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li huma stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Fil-każ ta’ tilwim li jaqa’ fl-ambitu tad-Direttiva 2013/11/UE*, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva.

 

________________________

 

* Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 165, 18 ta’ Ġunju 2013, p. 63).

Emenda  199

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2e (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

L-Artikolu 37a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2e) Jiġi inserit l-Artikolu 37a li ġej:

 

 

‘Artikolu 37a

 

L-eżerċizzju tad-delega

 

1. Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa tadotta atti delegati bil-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

 

2. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 26 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn ...*.

 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 26 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà jkunu fis-seħħ.

 

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

_________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament'

Emenda  200

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2f (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Anness II – punt 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2f) Fl-Anness II, il-punt 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1. Isem/ismijiet u indirizz(i) tal-impriża/i

‘1. Isem/ismijiet, indirizz(i) u l-informazzjoni tal-kuntatt tal-impriża/i

Ismijiet u l-indirizzi tal-uffiċċju prinċipali tal-impriżi li jipprovdu netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet u/jew servizzi telefonċi pubblikament disponibbli.

Ismijiet u l-indirizzi tal-uffiċċju prinċipali tal-impriżi li jipprovdu netwerks pubbliċi ta' komunikazzjonijiet u/jew servizzi telefonċi pubblikament disponibbli.

Emenda  201

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2g (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Anness II – punt 2.2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2g) Fl-Anness II, il-punt 2.2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

 

‘2.2. Tariffi standard li jindikaw li servizzi provduti u l-kontenut ta' kull element tat-tariffa (pereżempju ħlasijiet għal aċċess, it-tipi kollha ta’ miżati għall-użu, miżati għall-manutenzjoni), kif ukoll inklużi dettalji dwar roħs standard applikat u skemi speċjali u skemi ta’ tariffi mmirati u kwalunkwe ħasijiet addizzjonali, kif ukoll spejjeż fir-rigward ta' tagħmir terminali.

‘2.2. Għal kull pjan ta’ tariffa, is-servizzi pprovduti u l-kwalità rilevanti tal-parametri tas-serviżż, il-pjan(ijiet) tat-tariffi applikabbli u, għal kull pjan ta’ tariffa bħal dan, it-tipi ta’ servizzi offruti, inkluzi l-volumi ta’ komunikazzjoni, u kull ħlas applikabbli (aċċess, użu, manutenzjoni u kwalunkwe ħlas addizjonali), kif ukoll spejjeż fir-rigward ta’ tagħmir terminali.’

Emenda  202

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2h (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Anness II – Punt 2.2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2h) Fl-Anness II, jiddaħħal il-punt li ġej:

 

‘2.2.a. Informazzjoni addizzjonali dwar is-servizzi tal-aċċess għall-internet, fejn offruti, inklużi b’mod partikolari dettalji dwar l-ipprezzar tad-dejta, il-veloċitajiet tal-upload u tad-download tad-dejta u kwalunkwe limitazzjoni tal-veloċità applikabbli, dwar il-possibiltajiet għas-sorveljanza tal-livelli tal-konsum, fi kwalunkwe proċedura applikabbli tal-ġestjoni tat-traffiku u l-impatt tagħhom fuq il-kwalità tas-servizz, dwar il-privatezza tal-utent finali u dwar il-protezzjoni tad-dejta personali.’;

Emenda  203

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 2i (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Anness II – punt 2.5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2i) Fl-Anness II, il-punt 2.5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘2.5. Kundizzjonijiet ta’ kuntratt standard, inklużi kwalunkwe perjodu kuntrattwali minimu, terminazzjoni ta’ kuntratt u, proċeduri u ħlasijiet diretti relatati mal-portabbiltà tan-numri u identifikaturi oħrajn, jekk dan ikun rilevanti.

‘2.5. It-termini u l-kundizzjonijiet ta’ kuntratt standard, inkluż kwalunkwe perjodu kuntrattwali minimu, il-kundizzjonijiet u kull imposta għat-terminazzjoni bikrija ta’ kuntratt, il-proċeduri u ħlasijiet diretti relatati mal-bidla minn provditur għal ieħor u mal-portabbiltà tan-numri u identifikaturi oħrajn, jekk dan ikun rilevanti, u l-arranġamenti għal kumpens minħabba dewmien jew abbuż fil-bidla minn provditur għal ieħor.’

Emenda  204

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 1

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Fl-Artikolu 1(1), jiddaħħal dan it-tielet subparagrafu:

imħassar

"Dan ir-Regolament għandu japplika għal servizzi tar-roaming ipprovduti fl-Unjoni lill-utenti finali li l-provditur domestiku tagħhom ikun provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku fi Stat Membru."

 

Emenda  205

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 2

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 2(2), jiddaħħal dan il-punt (r):

imħassar

(r) "ftehim bilaterali jew multilaterali dwar ir-roaming" tfisser ftehim kummerċjali jew tekniku, wieħed jew bosta, li jsir bejn il-provdituri tar-roaming li jippermetti l-estensjoni virtwali tal-kopertura tan-netwerk domestiku u l-provdiment sostenibbli minn kull parti għal dan il-ftehim ta' servizzi tar-roaming regolati għall-konsumaturi bl-istess livell ta' prezz bħal tas-servizzi domestiċi tal-komunikazzjoni mobbli rispettivi tagħhom."

 

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li tittratta r-roaming permezz ta’ ftehimiet volontarji, bħala alternattiva għall-obbligi attwali tar-regolament dwar ir-Roaming III, tiġġenera grad għoli ta’ inċertezza.

Emenda  206

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 3

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Fl-Artikolu 4, jiżdied dan il-paragrafu 7:

imħassar

'7. Dan l-Artikolu ma għandux japplika għall-provdituri tar-roaming li jipprovdu servizzi tar-roaming regolati għall-konsumaturi skont l-Artikolu 4a.'

 

Emenda  207

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 4

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Jiddaħħal dan l-Artikolu 4a:

imħassar

Artikolu 4a

 

[...]

 

Emenda  208

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 4a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikoli 6a u 6b (ġodda)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) L-Artikoli li ġejjin huma mdaħħla:

 

‘Artikolu 6a

 

It-tneħħija tat-tariffi tar-roaming tal-konsumaturi

 

B’effett mill-15 ta’ Diċembru 2015, il-provdituri tar-roaming ma għandhom jintaxxaw l-ebda soprataxxa relattiva mat-tariffi għal servizzi tal-komunikazzjoni mobbli fuq livell lokali għal konsumaturi tar-roaming fi kwalunkwe Stat Membru għal kwalunkwe sejħa tar-roaming regolata magħmula jew riċevuta, għal kwalunkwe messaġġ SMS/MMS tar-roaming regolat mibgħut jew għal kwalunkwe servizz regolat tar-roaming tad-dejta użat, u l-ebda tariffa ġenerali li tippermetti li l-apparat terminali jew servizz jintuża barra l-pajjiż.

 

'Artikolu 6b

 

Użu ġust

 

1. B'deroga mill-Artikolu 6a, u sabiex jiġi evitat li jkun hemm użu anomalu jew abużiv tas-servizzi tar-roaming tal-konsumatur, il-provdituri tar-roaming jistgħu japplikaw "klawżola għall-użu ġust" għall-konsum tas-servizzi tar-roaming regolati għall-konsumatur mogħtija bil-prezz lokali applikabbli, b'referenza għall-kriterji tal-użu ġust. Dawn il-kriterji għandhom jiġu applikati b'mod li l-konsumaturi jkunu jistgħu b'mod kunfidenti jirreplikaw ix-xejra tipika tal-konsum lokali li tkun assoċjata mal-pakketti lokali rispettivi tagħhom għall-konsumaturi filwaqt li minn żmien għal żmien ikunu qed jivvjaġġaw fl-Unjoni.

 

2. Skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/22/KE, il-provdituri tar-roaming għandhom jippubblikaw u jinkludu fil-kuntratti tagħhom informazzjoni dettaljata kwantifikata dwar kif jiġi applikat kwalunkwe kriterju tal-użu ġust, b’referenza għall-ipprezzar prinċipali, il-volum jew parametri oħra tal-pakkett għall-konsumaturi kkonċernat.

 

3. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-BEREC għandu, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, jistabbilixxi linji gwida ġenerali għall-applikazzjoni tal-kriterji tal-użu ġust fil-kuntratti għall-konsumatur provduti mill-provdituri tar-roaming. Il-BEREC għandu jqis b’mod partikolari l-evoluzzjoni tax-xejriet fil-prezzijiet u fil-konsum fl-Istati Membri, il-grad ta’ konverġenza tal-livelli lokali tal-prezzijiet madwar l-Unjoni, kwalunkwe effett osservabbli tar-roaming b’rati lokali tas-servizzi fuq l-evoluzzjoni ta’ dawn ir-rati, u l-evoluzzjoni tar-rati tar-roaming effettivi fuq il-livell tal-operaturi għal traffiku żbilanċjat bejn il-provdituri tar-roaming. Barra minn hekk, il-linji gwida tal-BEREC jistgħu jqisu wkoll il-varjazzjonijiet oġġettivi rilevanti bejn l-Istati Membri jew bejn il-provdituri tar-roaming fir-rigward ta' fatturi bħal-livelli tariffarji lokali, il-volumi tipiċi inklużi fil-pakketti għall-konsumaturi jew il-perjodu medju li matulu l-konsumaturi jivvjaġġjaw fl-Unjoni.

 

4. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti u simultanja madwar l-Unjoni tal-applikazzjoni tal-kriterji ta' użu ġust, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti implimentattivi u abbażi tal-linji gwida tal-BEREC imsemmija fil-paragrafu 3, tadotta, sat-30 ta' Ġunju 2015, regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni ta' kriterji ta' użu ġust.

 

5. L-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti għandha timmoniterja u tissorvelja strettament l-applikazzjoni tal-kriterji tal-użu ġust kif definit mill-att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni msemmi fil-paragrafu 4, filwaqt li tqis bis-sħiħ il-linji gwida tal-BEREC, il-fatturi oġġettivi rilevanti speċifiċi għall-Istat Membru tagħha u varjazzjonijiet oġġettivi rilevanti bejn il-provdituri tar-roaming, u għandha tiżgura li ma jiġux applikati termini mhux raġonevoli.

 

6. It-tariffi għall-konsumaturi għal servizzi ewrotariffarji stabbiliti fl-Artikoli 8, 10 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 531/2012 japplikaw għal servizzi tar-roaming regolati 'l fuq mil-limitu ta' użu ġust applikat skont l-Artikolu 6b.

Emenda  209

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 5 – sottopunt a

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

(a) l-ewwel subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

'2. B'effett mill-1 ta' Lulju 2013, l-ewrotariffa għall-konsumaturi (mingħajr il-VAT) tal-vuċi li provditur tar-roaming jista' jitlob mingħand il-klijent tar-roaming tiegħu għall-provdiment ta' telefonata tar-roaming regolata, tista' tvarja għal kull telefonata tar-roaming iżda ma għandhiex taqbeż EUR 0,24 kull minuta għal kull telefonata li ssir jew EUR 0,07 kull minuta għal kull telefonata li tasal. It-tariffa massima għall-konsumaturi għal telefonati li jsiru għandha tonqos għal EUR 0,19 fl-1 ta' Lulju 2014. Mill-1 ta' Lulju 2014, il-provdituri tar-roaming ma għandhom jitolbu l-ebda tariffa mingħand il-klijenti tar-roaming tagħhom għat-telefonati li jaslulhom, mingħajr preġudizzju għall-miżuri li jittieħdu biex jipprevjenu l-użu qarrieqi jew anomalu. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, dawk it-tariffi massimi bl-imnut għat-tariffa Ewro-vuċi għandhom jibqgħu validi sat- 30 ta’ Ġunju 2017.

'2. B'effett mill-1 ta’ Lulju 2012, l-ewrotariffa għall-konsumaturi (mingħajr il-VAT) tal-vuċi li provditur tar-roaming jista’ jitlob mingħand il-klijent tar-roaming tiegħu għall-provdiment ta’ telefonata tar-roaming regolata, tista’ tvarja għal kull telefonata tar-roaming iżda ma għandhiex taqbeż EUR 0,29 kull minuta għal kull telefonata li ssir jew EUR 0,08 kull minuta għal kull telefonata li tasal. It-tariffa massima għall-konsumaturi għal telefonati li jsiru għandha tonqos għal EUR 0.24 fl-1 ta’ Lulju 2013 u għal EUR 0,19 fl-1 ta’ Lulju 2014, u t-tariffa massima għall-konsumaturi għal telefonati riċevuti għandu jonqos għal EUR 0,07 fl-1 ta’ Lulju 2013 u għal EUR 0,05 fl-1 ta. Lulju 2014. It-tariffi massimi applikabbli mill-1 ta' Lulju 2014 għandhom jiskadu fis-16 ta' Diċembru 2015 ħlief għal telefonati tar-roaming regolati li jaqbżu l-limitu tal-użu ġust applikat skont l-Artikolu 6b.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=MT)

Emenda  210

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 5 – punt b

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) it-tielet subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

imħassar

[...]

 

Emenda  211

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 5a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2013, it-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) għal tariffa Ewro-SMS li fornitur tar-roaming jista’ jitlob lil klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS roaming regolat mibgħut minn dak il-klijent roaming tista’ tvarja għal kull messaġġ SMS roaming regolat iżda ma għandhiex teċċedi EUR 0.09. Dik it-tariffa massima għandha tonqos għal EUR 0,08 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2014 u għandha, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, tibqa' EUR 0,06 sat-30 ta' Ġunju 2017.

'2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) għal tariffa Ewro-SMS li fornitur tar-roaming jista’ jitlob lil klijent roaming tiegħu għal messaġġ SMS roaming regolat mibgħut minn dak il-klijent roaming tista’ tvarja għal kull messaġġ SMS roaming regolat iżda ma għandhiex teċċedi EUR 0.09. Dik it-tariffa massima għandha tonqos għal EUR 0,08 fl-1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,06 fl-1 ta' Lulju 2014. It-tariffi massimi applikabbli mill-1 ta' Lulju 2014 għandhom jiskadu fis-16 ta' Diċembru 2015 ħlief għal messaġġi SMS tar-roaming regolati li jaqbżu l-limitu tal-użu ġust applikat skont l-Artikolu 6b.

Emenda  212

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 5b (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 13 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5b) Fl-Artikolu 13, paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:

2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-data li fornitur tar-roaming jista’ jitlob lil klijent roaming tiegħu għall-provvediment ta’ servizz regolat tar-roaming tad-data ma għandux jaqbeż EUR 0,70 għal kull megabyte użat. It-tariffa massima bl-imnut użata għandu jonqos għal EUR 0,45 għal kull megabyte użat fl-1 ta' Lulju 2013 u għal EUR 0,20 għal kull megabyte użat fl-1 ta' Lulju 2014 u għandu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, jibqa' EUR 0,20 għal kull megabyte użat sat-30 ta' Ġunju 2017.

'2. B’seħħ mill-1 ta’ Lulju 2012, it-tariffa bl-imnut (eskluża l-VAT) ta’ tariffa Ewro-dejta li fornitur tar-roaming jista’ jitlob lil klijent roaming tiegħu għall-provvediment ta’ servizz regolat tar-roaming tad-dejta ma għandux jaqbeż EUR 0,70 għal kull megabyte użat. It-tariffa massima bl-imnut għad-dejta użata għandha tonqos għal EUR 0,45 għal kull megabyte użat fl-1 ta’ Lulju 2013 u għal EUR 0,20 għal kull megabyte użat fl-1 ta’ Lulju 2014. It-tariffi massimi applikabbli mill-1 ta' Lulju 2014 għandhom jiskadu fis-16 ta' Diċembru 2015 ħlief għas-servizzi tar-roaming tad-dejta regolati li jaqbżu l-limitu tal-użu ġust applikat skont l-Artikolu 6b.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=MT)

Emenda  213

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 6

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 14

 

Test fis-seħħ

Emenda

(6) Fl-Artikolu 14 jiddaħħal il-paragrafu 1a li ġej:

imħassar

Emenda  214

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 6a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 14

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(6a) L-Artikolu 14 jitħassar u jinbidel b’dan li ġej b’effett mill-15 ta’ Diċembru 2015.

1. Sabiex klijent roaming jiġi notifikat dwar il-fatt li jkunu soġġetti għal tariffi tar-roaming meta jagħmlu jew jirċievu telefonata jew meta jibgħatu messaġġ SMS, kull fornitur tar-roaming għandu, ħlief meta l-klijent ikun innotifika lill-fornitur tar-roaming tiegħu li ma jeħtieġx dan is-servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru ieħor li mhuwiex dak tal-fornitur domestiku tiegħu, b’informazzjoni personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-tariffi roaming (inkluża l-VAT) li japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi SMS fl-Istat Membru miżjur.

1. Sabiex klijenti roaming jiġu notifikati dwar il-fatt li jkunu soġġetti għal tariffi tar-roaming meta jagħmlu jew jirċievu telefonata jew meta jibgħatu messaġġ SMS, kull fornitur tar-roaming għandu, ħlief meta l-klijent ikun innotifika lill-fornitur tar-roaming tiegħu li ma jeħtieġx dan is-servizz, jipprovdi lill-klijent, b’mod awtomatiku, permezz ta’ Servizz ta’ Messaġġi, mingħajr dewmien żejjed u mingħajr ħlas, meta jidħol fi Stat Membru ieħor li mhuwiex dak tal-fornitur domestiku tiegħu, b’informazzjoni personalizzata bażika tal-prezzijiet dwar it-tariffi roaming (inkluża l-VAT) li japplikaw għal dak il-klijent biex jagħmel u jirċievi telefonati u biex jibgħat messaġġi SMS fl-Istat Membru miżjur.

Dik l-informazzjoni personalizzata bażika tal-prezzijiet għandha tinkludi t-tariffi massimi (fil-munita tal-kont domestiku pprovdut mill-fornitur domestiku tal-klijent) li jista' jkun soġġett għalihom il-klijent skont l-iskema ta’ tariffa tiegħu għal:

Dik l-informazzjoni personalizzata bażika tal-prezzijiet għandha tinkludi t-tariffi massimi (fil-munita tal-kont domestiku pprovdut mill-fornitur domestiku tal-klijent) li jista' jkun soġġett għalihom il-klijent skont l-iskema ta’ tariffa tiegħu għal:

(a) telefonati tar-roaming regolati li jagħmel fl-Istat Membru miżjur u lura lejn l-Istat Membru tal-fornitur domestiku tiegħu, kif ukoll għal telefonati tar-roaming regolati li jirċievi; u

(a) telefonati tar-roaming regolati li jagħmel fl-Istat Membru miżjur u lura lejn l-Istat Membru tal-fornitur domestiku tiegħu, kif ukoll għal telefonati tar-roaming regolati li jirċievi; u

(b) messaġġi SMS roaming regolati li jibgħat waqt li jkun fl-Istat Membru miżjur.

(b) messaġġi SMS roaming regolati li jibgħat waqt li jkun fl-Istat Membru miżjur.

Hija għandha tinkludi wkoll in-numru mingħajr ħlas imsemmi fil-paragrafu 2 għall-aċċess għal informazzjoni aktar dettaljata u informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza billi wieħed iċempel in-numru ta’ emerġenza Ewropew 112 bla ħlas.

Hija għandha tinkludi wkoll in-numru mingħajr ħlas imsemmi fil-paragrafu 2 għall-aċċess għal informazzjoni aktar dettaljata u informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ aċċess għas-servizzi ta’ emerġenza billi wieħed iċempel in-numru ta’ emerġenza Ewropew 112 bla ħlas.

Għal kull messaġġ, klijent għandu jkollu l-opportunità li javża lill-fornitur tar-roaming, mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku. Klijent li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitlob lill-fornitur tar-roaming sabiex jerġa' jipprovdi s-servizz.

Għal kull messaġġ, klijent għandu jkollu l-opportunità li javża lill-fornitur tar-roaming, mingħajr ħlas u b'mod faċli, li ma jeħtieġx is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku. Klijent li jkun avża li huwa ma għandux bżonn is-Servizz ta' Messaġġ awtomatiku għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitlob lill-fornitur tar-roaming sabiex jerġa' jipprovdi s-servizz.

Il-fornituri tar-roaming għandhom jipprovdu din l-informazzjoni personalizzata bażika dwar prezzijiet msemmija fl-ewwel subparagrafu lill-konsumaturi neqsin mid-dawl jew li jkollhom vista parzjali, b’mod awtomatiku, permezz ta’ telefonata bil-vuċi, mingħajr ħlas, jekk huma jitolbu dan.

Il-fornituri tar-roaming għandhom jipprovdu din l-informazzjoni personalizzata bażika dwar prezzijiet msemmija fl-ewwel subparagrafu lill-konsumaturi neqsin mid-dawl jew li jkollhom vista parzjali, b’mod awtomatiku, permezz ta’ telefonata bil-vuċi, mingħajr ħlas, jekk huma jitolbu dan.

L-ewwel, it-tieni, ir-raba' u l-ħames subparagrafi, għandhom japplikaw wkoll għal servizzi tar-roaming ta' telefonati bil-vuċi u ta' SMS użati mill-konsumaturi roaming li jivvjaġġaw barra mill-Unjoni u pprovduti minn fornitur tar-roaming.

 

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-konsumaturi għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament minn fejn ikunu fl-Unjoni, aktar informazzjoni personalizzata dettaljata dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-netwerk li huma jżuru għal telefonati bil-vuċi u SMS, kif ukoll informazzjoni dwar il-miżuri ta' trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-Regolament, permezz ta’ telefonata bil-vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru assenjat għal dan il-għan mill-provditur tar-roaming. L-obbligi previsti fil-paragrafi 1 ma għandhomx japplikaw għal apparat li ma jappoġġax il-funzjonalità tal-SMS.

2. Minbarra l-paragrafu 1, il-konsumaturi għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u jirċievu, mingħajr ħlas, u irrispettivament minn fejn ikunu fl-Unjoni, aktar informazzjoni personalizzata dettaljata dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli fin-netwerk li huma jżuru għal telefonati bil-vuċi u SMS, kif ukoll informazzjoni dwar il-miżuri ta' trasparenza applikabbli permezz ta' dan ir-Regolament, permezz ta’ telefonata bil-vuċi mobbli jew SMS. Talba bħal din għandha ssir mingħajr ħlas fuq numru assenjat għal dan il-għan mill-provditur tar-roaming. L-obbligi previsti fil-paragrafi 1 ma għandhomx japplikaw għal apparat li ma jappoġġax il-funzjonalità tal-SMS.

3. Il-fornituri tar-roaming għandhom jagħtu lill-utenti kollha informazzjoni sħiħa dwar it-tariffi roaming applikabbli, b’mod partikolari dwar it-tariffa Ewro-vuċi u t-tariffa Ewro-SMS, meta jsiru l-abbonamenti. Huma għandhom ukoll jipprovdu lill-konsumaturi roaming tagħhom b'aġġornamenti dwar it-tariffi tar-roaming applikabbli mingħajr dewmien bla bżonn kull darba li jkun hemm bidla f’dawn it-tariffi.

 

Il-provdituri tar-roaming għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw li l-konsumaturi roaming kollha tagħhom isiru jafu dwar id-disponibbiltà tal-euro-tariffa għal sejħiet bil-vuċi u l-ewrotariffa għal SMS. Huma għandhom jikkomunikaw, b’mod partikolari, lill-konsumaturi roaming kollha l-kondizzjonijiet relatati mal-ewrotariffa għal sejħiet bil-vuċi u l-kundizzjonijiet relatati mal-euro-tariffa għal SMS, f’kull każ b’mod ċar u oġġettiv. Sussegwentement huma għandhom jibgħatu tfakkira, f’intervalli raġonevoli, lill-konsumaturi kollha li jkunu għażlu tariffa oħra.

 

L-informazzjoni pprovduta għandha tkun dettaljata biżżejjed biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jiġġudikaw jekk huwiex ta' benefiċċju għalihom li jibdlu għal Ewrotariffa.

 

4. Il-provdituri tar-roaming għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni lill-konsumaturi tagħhom dwar kif jista' jiġi evitat roaming biż-żball fir-reġjuni tal-fruntieri. Il-fornituri tar-roaming għandhom jieħdu passi raġonevoli biex jipproteġu l-konsumaturi tagħhom milli jħallsu tariffi tar-roaming għall-aċċess bi żball għas-servizzi tar-roaming meta jkunu fl-Istati Membri tagħhom.

4. Il-provdituri tar-roaming għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni lill-konsumaturi tagħhom dwar kif jista' jiġi evitat roaming biż-żball fir-reġjuni tal-fruntieri. Il-fornituri tar-roaming għandhom jieħdu passi raġonevoli biex jipproteġu l-konsumaturi tagħhom milli jħallsu tariffi tar-roaming għall-aċċess bi żball għas-servizzi tar-roaming meta jkunu fl-Istat Membru tagħhom.

 

4a. L-artikolu attwali għandu japplika wkoll għal sejħiet roaming u messaġġi SMS/MMS roaming użati mill-klijenti tar-roaming li jivvjaġġaw barra mill-Unjoni u pprovduti minn provditur tar-roaming.

 

B'effett mill-15 ta' Diċembru 2015, dan l-artikolu għandu japplika wkoll f'każijiet fejn il-konsum tat-telefonati u l-messaġġi SMS/MMS tar-roaming bir-rata applikabbli tas-servizz lokali jkun limitat b'referenza għal kriterju tal-użu ġust skont l-Artikolu 6b u fejn il-konsum ikun laħaq il-limitu tal-użu ġust.

Emenda  215

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 7

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-paragrafu 2 a li ġej:

imħassar

Emenda  216

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 7a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 15

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(7a) L-Artikolu 15 jitħassar u jinbidel b’dan li ġej b’effett mill-15 ta’ Diċembru 2015.

Mekkaniżmi ta’ salvagwardja u trasparenza għal servizzi tar-roaming tad-data bl-imnut

Mekkaniżmi ta’ salvagwardja u trasparenza għal servizzi tar-roaming tad-dejta bl-imnut

1. Fornituri tar-roaming għandhom jiżguraw li l-konsumaturi roaming tagħhom, kemm qabel u kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi regolatitar-roaming tad-data , b’mod li jiffaċilitaw li l-konsumaturi jifhmu l-konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u jippermettilhom jimmonitorjaw u jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq servizzi regolati tar-roaming tad-data skont il-paragrafi 2 u 3.

1. Fornituri tar-roaming għandhom jiżguraw li l-konsumaturi roaming tagħhom, kemm qabel u kemm wara l-konklużjoni ta’ kuntratt, ikunu infurmati adegwatament bit-tariffi li japplikaw għall-użu tagħhom ta’ servizzi regolati tar-roaming tad-dejta, b’mod li jiffaċilitaw li l-konsumaturi jifhmu l-konsegwenzi finanzjarji ta’ dan l-użu u jippermettilhom jimmonitorjaw u jikkontrollaw in-nefqa tagħhom fuq servizzi regolati tar-roaming tad-dejta skont il-paragrafi 2 u 3.

Meta jkun xieraq, il-fornituri tar-roaming għandhom jinfurmaw lill-konsumaturi tagħhom, qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi regolari wara dan, dwar ir-riskju ta’ konnessjoni u tniżżil awtomatiku u bla kontroll b'roaming tad-data. Barra minn hekk, il-fornituri tar-roaming għandhom jinnotifikaw lill-konsumaturi tagħhom, mingħajr ħlas u b’mod ċar u li jinftiehem faċilment, kif dawn il-konnessjonijiet ta’ tar-roaming tad-data awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-konsum bla kontroll ta’ servizzi tar-roaming tad-data.

Meta jkun xieraq, il-fornituri tar-roaming għandhom jinfurmaw lill-konsumaturi tagħhom, qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt u fuq bażi regolari wara dan, dwar ir-riskju ta’ konnessjoni u tniżżil awtomatiku u bla kontroll b'roaming tad-dejta. Barra minn hekk, il-fornituri tar-roaming għandhom jinnotifikaw lill-konsumaturi tagħhom, mingħajr ħlas u b’mod ċar u li jinftiehem faċilment, kif dawn il-konnessjonijiet tar-roaming tad-dejta awtomatiċi jintfew sabiex jiġi evitat il-konsum bla kontroll ta’ servizzi tar-roaming tad-dejta.

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur tar-roaming għandu jinforma lill-klijent roaming li dan tal-aħħar qiegħed roaming u jipprovdi informazzjoni tariffarja bażika personalizzata dwar it-tariffi (fil-munita tal-kont domestiku pprovdut mill-fornitur domestiku tal-klijent), li jidher f'prezz għal kull megabyte, applikabbli għall-forniment ta' servizzi regolati tar-roaming tad-data lil dak il-klijent roaming fl-Istat Membru kkonċernat, ħlief fejn il-klijent ikun avża lill-fornitur tar-roaming tiegħu li ma għandux bżonn dik l-informazzjoni.

2. Messaġġ awtomatiku mill-fornitur tar-roaming għandu jinforma lill-klijent roaming li dan tal-aħħar qiegħed roaming u jipprovdi informazzjoni tariffarja bażika personalizzata dwar it-tariffi (fil-munita tal-kont domestiku pprovdut mill-fornitur domestiku tal-klijent), li jidher f'prezz għal kull megabyte, applikabbli għall-forniment ta' servizzi regolati tar-roaming tad-dejta lil dak il-klijent roaming fl-Istat Membru kkonċernat, ħlief fejn il-klijent ikun avża lill-fornitur tar-roaming tiegħu li ma għandux bżonn dik l-informazzjoni.

Informazzjoni tariffarja bażika personalizzata bħal din għandha tintbagħat lill-apparat mobbli tal-klijent roaming, pereżempju permezz ta’ messaġġ SMS, e-mail, jew pop-up fuq l-apparat ċellulari, kull darba li l-klijent roaming jidħol fi Stat Membru li mhuwiex dak tal-fornitur domestiku tiegħu u jibda għall-ewwel darba servizz tar-roaming tad-data f'dak l-Istat Membru partikolari. Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-mument li l-klijent roaming jibda servizz regolat tar-roaming tad-data, b’mod adegwat u adatt biex jiffaċilita li jiġi riċevut u jinftiehem malajr.

Informazzjoni tariffarja bażika personalizzata bħal din għandha tintbagħat lill-apparat mobbli tal-klijent roaming, pereżempju permezz ta’ messaġġ SMS, e-mail, jew pop-up fuq l-apparat ċellulari, kull darba li l-klijent roaming jidħol fi Stat Membru li mhuwiex dak tal-fornitur domestiku tiegħu u jibda għall-ewwel darba servizz tar-roaming tad-dejta f'dak l-Istat Membru partikolari. Din għandha tintbagħat mingħajr ħlas fil-mument li l-klijent roaming jibda servizz regolat tar-roaming tad-dejta, b’mod adegwat u adatt biex jiffaċilita li jiġi riċevut u jinftiehem malajr.

Klijent li jkun avża lill-fornitur tar-roaming tiegħu li huwa ma għandux bżonn l-informazzjoni tariffarja awtomatika għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitlob lill-fornitur tar-roaming biex jerġa’ jipprovdi dan is-servizz.

Klijent li jkun avża lill-fornitur tar-roaming tiegħu li huwa ma għandux bżonn l-informazzjoni tariffarja awtomatika għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitlob lill-fornitur tar-roaming biex jerġa’ jipprovdi dan is-servizz.

3. Kull fornitur tar-roaming għandu jipprovdi l-opportunità lill-konsumaturi roaming kollha tiegħu biex, intenzjonalment u mingħajr ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, espress bħala volum jew fil-munita li biha jħallas il-klijent roaming għas-servizzi regolati tar-roaming tad-data u li tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata għal servizzi regolati tar-roaming tad-data fuq perjodu speċifikat ta’ użu, minbarra l-MMS li jrid jitħallas fuq bażi ta' kull unità, ma taqbiżx limitu finanzjarju speċifikat.

3. Kull fornitur tar-roaming għandu jipprovdi l-opportunità lill-konsumaturi roaming kollha tiegħu biex, intenzjonalment u mingħajr ħlas, jagħżlu faċilità li tipprovdi informazzjoni dwar il-konsum akkumulat, espress bħala volum jew fil-munita li biha jħallas il-klijent roaming għas-servizzi regolati tar-roaming tad-dejta u li tiggarantixxi li, mingħajr il-kunsens espliċitu tal-klijent, in-nefqa akkumulata għal servizzi regolati tar-roaming tad-dejta fuq perjodu speċifikat ta’ użu, minbarra l-MMS li jrid jitħallas fuq bażi ta' kull unità, ma taqbiżx limitu finanzjarju speċifikat.

Għal dan il-għan, il-fornitur tar-roaming għandu jagħmel disponibbli limitu finanzjarju massimu wieħed jew aktar għal perjodi ta’ użu speċifikati, sakemm il-klijent ikun informat minn qabel dwar l-ammonti f'volum korrispondenti. Wieħed minn dawk il-limiti (il-limitu finanzjarju awtomatiku ) għandu jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).

Għal dan il-għan, il-fornitur tar-roaming għandu jagħmel disponibbli limitu finanzjarju massimu wieħed jew aktar għal perjodi ta’ użu speċifikati, sakemm il-klijent ikun informat minn qabel dwar l-ammonti f'volum korrispondenti. Wieħed minn dawk il-limiti (il-limitu finanzjarju awtomatiku ) għandu jkun viċin iżda ma għandux jaqbeż EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).

Alternattivament, il-fornitur tar-roaming jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum, sakemm il-klijent ikun informat minn qabel dwar l-ammonti finanzjarji korrispondenti. Wieħed minn dawk il-limiti (il-limitu ta’ volum awtomatiku ) għandu jkollu ammont finanzjarju korrispondenti li ma jaqbiżx EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).

Alternattivament, il-fornitur tar-roaming jista’ jistabbilixxi limiti espressi f’volum, sakemm il-klijent ikun informat minn qabel dwar l-ammonti finanzjarji korrispondenti. Wieħed minn dawk il-limiti (il-limitu ta’ volum awtomatiku ) għandu jkollu ammont finanzjarju korrispondenti li ma jaqbiżx EUR 50 ta’ tariffi pendenti għal kull perjodu ta’ fatturar ta’ kull xahar (eskluża l-VAT).

Barra minn hekk, il-fornitur tar-roaming jista’ joffri lill-konsumaturi roaming tiegħu limiti oħra b’limiti massimi finanzjarji differenti fix-xahar, jiġifieri, ogħla jew iktar baxxi.

Barra minn hekk, il-fornitur tar-roaming jista’ joffri lill-konsumaturi roaming tiegħu limiti oħra b’limiti massimi finanzjarji differenti fix-xahar, jiġifieri, ogħla jew iktar baxxi.

Il-limiti awtomatiċi msemmija fit-tieni u t-tielet subparagrafi għandhom ikunu applikabbli għall-konsumaturi kollha li ma għażlux limitu ieħor.

 

Il-limiti awtomatiċi msemmija fit-tieni u t-tielet subparagrafi għandhom ikunu applikabbli għall-konsumaturi kollha li ma għażlux limitu ieħor.

Kull fornitur tar-roaming għandu wkoll jiżgura li tintbagħat notifika adatta lill-apparat mobbli tal-klijent roaming, pereżempju permezz ta’ messaġġ SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, meta s-servizzi tar-roaming tad-data jkunu laħqu 80 % tal-limitu finanzjarju jew tal-volum miftiehem. Kull klijent għandu jkollu d-dritt li jitlob lill-fornitur tar-roaming biex ma jibqax jibgħat avviżi ta’ dan it-tip u għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitlob lill-fornitur biex jerġa’ jforni s-servizz.

Kull fornitur tar-roaming għandu wkoll jiżgura li tintbagħat notifika adatta lill-apparat mobbli tal-klijent roaming, pereżempju permezz ta’ messaġġ SMS, e-Mail, jew pop-up fuq il-kompjuter, meta s-servizzi tar-roaming tad-dejta jkunu laħqu 80 % tal-limitu finanzjarju jew tal-volum miftiehem. Kull klijent għandu jkollu d-dritt li jitlob lill-fornitur tar-roaming biex ma jibqax jibgħat avviżi ta’ dan it-tip u għandu jkollu d-dritt fi kwalunkwe ħin u mingħajr ħlas li jitlob lill-fornitur biex jerġa’ jforni s-servizz.

Meta l-limitu finanzjarju jew ta’ volum ikun altrimenti nqabeż, għandha tintbagħat notifika lill-apparat mobbli tal-klijent roaming. Dak l-avviż għandu jindika l-proċedura li għandha tkun segwita jekk il-klijent jixtieq li jkompli l-forniment ta’ dawn is-servizzi u l-ispiża assoċjata ma’ kull unità addizzjonali li tkun se tiġi kkunsmata. Jekk il-klijent roaming ma jirrispondix kif mitlub min-notifika li rċieva, il-provditur tar-roaming għandu jwaqqaf immedjatament is-servizzi tar-roaming tad-data lill-konsumatur roaming u ma jiċċarġjahx aktar tagħhom, sakemm u sa meta l-klijent roaming ma jitlobx li l-forniment ta’ dawn is-servizzi jitkompla jew jiġġedded.

Meta l-limitu finanzjarju jew ta’ volum ikun altrimenti nqabeż, għandha tintbagħat notifika lill-apparat mobbli tal-klijent roaming. Dak l-avviż għandu jindika l-proċedura li għandha tkun segwita jekk il-klijent jixtieq li jkompli l-forniment ta’ dawn is-servizzi u l-ispiża assoċjata ma’ kull unità addizzjonali li tkun se tiġi kkunsmata. Jekk il-klijent roaming ma jirrispondix kif mitlub min-notifika li rċieva, il-provditur tar-roaming għandu jwaqqaf immedjatament is-servizzi tar-roaming tad-dejta lill-konsumatur roaming u ma jiċċarġjahx aktar tagħhom, sakemm u sa meta l-klijent roaming ma jitlobx li l-forniment ta’ dawn is-servizzi jitkompla jew jiġġedded.

Kull meta klijent roaming jitlob li jagħżel jew ineħħi faċilità ta’ "limitu finanzjarju jew ta’ volum", il-bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ xogħol waħda minn meta tasal it-talba, għandha tkun mingħajr ħlas, u ma għandhiex tinvolvi kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ elementi oħra tal-abbonament.

Kull meta klijent roaming jitlob li jagħżel jew ineħħi faċilità ta’ "limitu finanzjarju jew ta’ volum", il-bidla għandha ssir fi żmien ġurnata ta’ xogħol waħda minn meta tasal it-talba, għandha tkun mingħajr ħlas, u ma għandhiex tinvolvi kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ elementi oħra tal-abbonament.

4. Il-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx japplikaw għal apparati magna għal magna li jużaw komunikazzjoni mobbli tad-data.

4. Il-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx japplikaw għal apparati magna għal magna li jużaw komunikazzjoni mobbli tad-dejta.

5. Il-fornituri tar-roaming għandhom jieħdu passi raġonevoli biex jipproteġu l-konsumaturi tagħhom milli jħallsu tariffi tar-roaming għall-aċċess bi żball għas-servizzi tar-roaming meta jkunu fl-Istat Membru tagħhom. Dan għandu jinkludi informazzjoni lill-konsumaturi dwar kif jista' jiġi evitat ir-roaming involontarju f'reġjuni konfinali.

5. Il-fornituri tar-roaming għandhom jieħdu passi raġonevoli biex jipproteġu l-konsumaturi tagħhom milli jħallsu tariffi tar-roaming għall-aċċess bi żball għas-servizzi tar-roaming meta jkunu fl-Istat Membru tagħhom. Dan għandu jinkludi informazzjoni lill-konsumaturi dwar kif jista' jiġi evitat ir-roaming involontarju f'reġjuni konfinali.

6. Dan l-Artikolu, bl-eċċezzjoni tal-paragrafu 5, u suġġett għat-tieni u t-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu, għandu japplika wkoll għal servizzi tar-roaming tad-data użati mill-konsumaturi roaming li jivvjaġġaw barra mill-Unjoni u pprovduti minn fornitur tar-roaming.

6. Dan l-artikolu għandu japplika f'każijiet fejn il-konsum tas-servizzi tar-roaming tad-dejta bir-rata applikabbli tas-servizz lokali jkun limitat b'referenza għal kriterju tal-użu ġust skont l-Artikolu 6b u fejn il-konsum ikun laħaq il-limitu tal-użu ġust.

 

Għandu japplika wkoll għal servizzi tar-roaming tad-dejta użati mill-klijenti tar-roaming li jivvjaġġaw barra mill-Unjoni u pprovduti minn provditur tar-roaming.

 

Minkejja s-subparagrafu 1, meta l-klijent jagħżel il-faċilità msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, ir-rekwiżiti previsti fil-paragrafu 3 m'għandhomx japplikaw jekk l-operatur tan-netwerk miżjur fil-pajjiż miżjur barra l-Unjoni ma jippermettix li l-fornitur tar-roaming jimmonitorja l-użu tal-konsumaturi tiegħu fuq bażi ta' ħin reali.

 

F'dak il-każ il-klijent għandu jkun notifikat permezz ta' messaġġ SMS meta jidħol f'tali pajjiż, mingħajr dewmien żejjed u mingħajr ħlas, li l-informazzjoni dwar il-konsum akkumulat u l-garanzija li ma jinqabiżx limitu finanzjarju speċifikat ma jkunux disponibbli.'

Emenda  217

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 8

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 19

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) L-Artikolu 19 hu emendat kif ġej:

imħassar

(a) Il-paragrafu 1 hu emendat kif ġej:

 

(i) l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:

 

"Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-funzjonament ta' dan ir-Regolament u, wara konsultazzjoni pubblika, għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2016."

 

(ii) il-punt (g) jinbidel b'dan li ġej:

 

'(g) "(g) sa liema punt l-implimentazzjoni tal-miżuri strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 u tar-reġim alternattiv previsti fl-Artikolu 4a tat riżultati fl-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi tar-roaming sakemm ma jkunx hemm differenza effettiva bejn it-tariffi tar-roaming u dawk domestiċi;"

 

(iii) Jiddaħħal il-punt (i) li ġej:

 

'(i) "(i) il-punt, jekk hemm, sa fejn l-evoluzzjoni tal-prezzijiet domestiċi għall-konsumatur hija osservabilment effettwata mill-applikazzjoni mill-provdituri tar-roaming tar-rata domestika tas-servizz sew li-servizzi domestiċi sew lil servizzi tar-romaing regolati madwar l-Unjoni.

 

(ii) il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

 

"(d) biex jinbidel it-tul taż-żmien jew jonqos il-livell massimu ta' imposti massimi previst fl-Artikoli 7, 9 u 12 bil-ħsieb li tiġi rinfurzata l-kapaċità ta' kull provditur tar-roaming biex fil-pakketti rispettivi tiegħu għall-konsumaturi għal użu raġonevoli jagħmel disponibbli alternattivi tat-tariffi li fihoom ir-rata applikabbli tas-servizz domestiku tapplika kemm għas-servizzi domestiċi kif ukoll għas-servizzi tar-roaming regolati, daqslikieku dawn tal-aħħar kienu kkunsmati fin-netwerk domestiku."

 

Emenda  218

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – punt 8a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012

Artikolu 19

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(8a) L-Artikolu 19 jitħassar u jinbidel b'dan li ġej:

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif jiffunzjona dan ir-Regolament u, wara konsultazzjoni pubblika, għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar mit-30 ta’ Ġunju 2016. Il-Kummissjoni għandha tevalwa b’mod partikolari jekk l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament intlaħqux. Waqt li tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tirrevedi, inter alia:

'1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi kif jiffunzjona dan ir-Regolament u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont il-paragrafi 2 sa 6.

(a) jekk il-kompetizzjoni tkunx żviluppata biżżejjed sabiex tiġġustifika l-iskadenza tat-tariffi massimi bl-imnut;

2. Il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta’ Ġunju 2015, wara konsultazzjoni pubblika, tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar jekk għandux jinbidel it-tul taż-żmien jew għandux jiġi rivedut il-livell tat-tariffi massimi għall-operaturi previsti fl-Artikoli 7, 9 u 12 jew biex tipprovdi arranġamenti oħrajn biex tindirizza l-problemi tas-suq tal-operaturi, inkluż fir-rigward tar-rati tat-terminazzjoni applikabbli għar-roaming. Sat-30 ta’ Ġunju 2015, il-BEREC, wara konsultazzjoni pubblika, għandu jistabbilixxi linji gwida dwar miżuri għall-prevenzjoni ta’ użu anomalu jew abbużiv għall-fini tal-Artikolu 6a.

(b) jekk il-kompetizzjoni hux se tkun biżżejjed biex jitneħħew it-tariffi massimi bl-ingrossa;

3. Il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta’ Ġunju 2016, wara konsultazzjoni pubblika, tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar, inter alia:

(c) li jiġi estiż it-tul ta' żmien u possibbilment jiġi rivedut il-livell tat-tariffi bl-imnut massimi previsti fl-Artikoli 8, 10 u 13;

 

(d) id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk li huma alternattiva għas-servizzi tar-roaming tat-telefonati bil-vuċi, tal-SMS, u tad-data, b’mod partikolari meta wieħed iqis l-iżviluppi teknoloġiċi;

(a) id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk li huma alternattiva għas-servizzi tar-roaming tat-telefonati bil-vuċi, tal-SMS, u tad-dejta, b’mod partikolari meta wieħed iqis l-iżviluppi teknoloġiċi;

(e) il-livell sa fejn il-konsumatur ikun ibbenefika permezz tat-tnaqqis reali fil-prezz għas-servizzi tar-roaming u l-varjetà ta’ tariffi u prodotti li huma disponibbli lill-konsumaturi b’tendenzi ta’ telefonati differenti, u d-differenza bejn tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali, inkluż id-disponibbiltà ta’ offerti li jipprovdu tariffa waħda għal servizzi nazzjonali u tar-roaming;

 

(f) il-grad ta’ kompetizzjoni kemm fis-suq bl-imnut u kemm f’dak bl-ingrossa, b’mod partikolari, is-sitwazzjoni kompetittiva ta’ operaturi iżgħar, indipendenti jew li għadhom kemm bdew, inklużi l-effetti fuq il-kompetizzjoni ta’ ftehimiet kummerċjali u l-grad ta’ interkonnessjoni bejn l-operaturi;

(b) il-grad ta’ kompetizzjoni kemm fis-suq bl-imnut u kemm f’dak bl-ingrossa, b’mod partikolari, is-sitwazzjoni kompetittiva ta’ operaturi iżgħar, indipendenti jew li għadhom kemm bdew, inklużi l-effetti fuq il-kompetizzjoni ta’ ftehimiet kummerċjali u l-grad ta’ interkonnessjoni bejn l-operaturi;

(g) kemm l-implimentazzjoni tal-miżuri strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 pproduċiet riżultati fl-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi tar-roaming sa tali punt li d-differenza bejn it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali qed toqrob lejn iż-żero;

(c) kemm l-implimentazzjoni tal-miżuri strutturali previsti fl-Artikoli 3 u 4 pproduċiet riżultati fl-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi tar-roaming.

 

Il-Kummissjoni għandha teżamina, b’mod partikolari, jekk ikunx meħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri tekniċi u strutturali addizzjonali jew jiġux modifikati l-miżuri strutturali.

(h) kemm il-livell ta’ tariffi massimi bl-ingrossa u bl-imnut pprovda salvagwardji adegwati kontra prezzijiet eċċessivi għall-konsumaturi waqt li ppermetta l-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq intern għas-servizzi tar-roaming.

4. Jekk ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 juri li m'hemmx kundizzjonijiet indaqs bejn il-provdituri tar-roaming u, b'konsegwenza, li jkun hemm ħtieġa li jinbidel it-tul taż-żmien jew li jitbaxxa l-livell tat-tariffi massimi għall-operaturi jew li jiġu pprovduti arranġamenti oħrajn biex jiġu indirizzati l-problemi tas-suq għall-operaturi, inkluż bi tnaqqis sinifikanti tar-rati tat-terminazzjoni tal-mobajl applikabbli għar-roaming fl-Unjoni kollha, il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta mal-BEREC, tagħmel proposti leġiżlattivi xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata sat-30 ta' Ġunju 2015.

2. Jekk ir-rapport juri li l-miżuri strutturali previsti b'dan ir-Regolament ma kinux suffiċjenti biex jippromwovu l-kompetizzjoni fis-suq intern għas-servizzi tar-roaming għall-benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej kollha jew li d-differenzi bejn it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali mhux qed joqorbu lejn iż-żero, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata u b'hekk jinħoloq suq intern għas-servizzi ta' komunikazzjoni mobbli, bl-għan aħħari li ma jkunx hemm differenzi bejn tariffi nazzjonali u dawk tar-roaming. Il-Kummissjoni għandha tevalwa, b’mod partikolari, jekk hux meħtieġ:

Jekk ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 3juri li l-miżuri strutturali previsti b’dan ir-Regolament ma kinux suffiċjenti biex jippromwovu l-kompetizzjoni fis-suq intern għas-servizzi tar-roaming għall-benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej kollha il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Fir-rigward taż-żewġ rapporti, għandhom jiġu ppreżentati proposti għal kwalunkwe miżura xierqa b’mod simultanju mar-rapporti.

(a) li jiġu stabbiliti miżuri tekniċi u strutturali addizzjonali;

 

(b) li tiġi modifikata l-miżura strutturali;

 

(c) li jiġi estiż it-tul ta' żmien u possibbilment jiġi rivedut il-livell tat-tariffi bl-imnut massimi previsti fl-Artikoli 8, 10 u 13;

 

(d) li jinbidel it-tul ta' żmien jew possibbilment jiġi rivedut il-livell tat-tariffi bl-ingrossa massimi previsti fl-Artikoli 7, 9 u 12;

 

(e) li jiġi introdott kwalunkwe rekwiżit ieħor meħtieġ, inkluż in-nuqqas ta' differenzi bejn it-tariffi tar-roaming u dawk nazzjonali.

 

3. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1. Kull rapport, għandu jinkludi sommarju tal-monitoraġġ tal-forniment ta’ servizzi tar-roaming fl-Unjoni u valutazzjoni tal-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-objettivi ta’ dan ir-Regolament.

5. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull sentejn wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1. Kull rapport, għandu jinkludi sommarju tal-monitoraġġ tal-forniment ta’ servizzi tar-roaming fl-Unjoni u valutazzjoni tal-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-objettivi ta’ dan ir-Regolament.

4. Sabiex jiġu vvalutati l-iżviluppi kompetittivi fis-swieq tar-roaming tal-Unjoni kollha, il-BEREC għandu jiġbor data fuq bażi regolari mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ tariffi bl-imnut u bl-ingrossa għal servizzi tar-roaming ta’ telefonati bil-vuċi, ta’ SMS u ta’ data. Din id-data għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni, tal-anqas darbtejn fis-sena. Il-Kummissjoni għandha tippubblikaha.

6. Sabiex jiġu vvalutati l-iżviluppi kompetittivi fis-swieq tar-roaming tal-Unjoni kollha, il-BEREC għandu jiġbor dejta fuq bażi regolari mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ tariffi bl-imnut u bl-ingrossa għal servizzi tar-roaming ta’ telefonati bil-vuċi, ta’ SMS u ta’ dejta. Din id-dejta għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni, tal-anqas darbtejn fis-sena. Il-Kummissjoni għandha tippubblikaha.

Emenda  219

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 1a (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ma (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fl-Artikolu 3(1) għandhom jiddaħħlu l-punti (ma) u (mb) li ġejjin:

 

'(ma) sabiex jiġu rċevuti notifiki ppreżentati skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/20/KE, biex jinżamm inventarju ta’ dawk in-notifiki u biex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kkonċernati jiġu mgħarrfa dwar in-notifiki rċevuti;

 

(mb) biex jinħarġu opinjonijiet dwar miżuri maħsuba biex jiġu adottati mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali skont l-Artikolu 10, paragrafi 5 u 6, tad-Direttiva 2002/20/KE.'

Emenda  220

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 1b (ġdid)

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt na (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b) Fl-Artikolu 3(1), jiddaħħal il-punt (na) li ġej:

 

'(na) li jappoġġa l-iżvilupp tal-politika tal-Unjoni u l-liġi fil-qasam tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, inklużi t-tressiq ta' opinjonijiet lill-Kummissjoni fir-rigward ta' kwalunkwe inizjattiva ppjanata’

Emenda  221

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 2

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 4, il-paragrafi 4 u 5 għandhom jitħassru.

imħassar

Emenda  222

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 3

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

L-Artikolu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Jiddaħħal dan l-Artikolu 4a:

imħassar

[...]

 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jissalvagwardja l-indipendenza tiegħu mill-Istati Membri u l-Kummissjoni bl-istess mod, huwa ta’ importanza kritika li l-BEREC jitmexxa minn wieħed mill-membri tiegħu.

Emenda  223

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 4

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) L-Artikolu 6 hu emendat kif ġej:

imħassar

[...]

 

Emenda  224

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 5

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) L-Artikolu 7 hu emendat kif ġej:

imħassar

[...]

 

Emenda  225

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 6

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Il-paragrafi 2.3, 4 tal-Artikolu 8 jitħassru u jiġu ssostitwiti minn dan li ġej:

imħassar

[...]

 

Emenda  226

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 7

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 hu emendat kif ġej:

imħassar

[...]

 

Emenda  227

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 8

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) L-Artikolu 10 hu emendat kif ġej:

imħassar

[...]

 

Emenda  228

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – punt 9

Ir-Regolament (UE) Nru 1211/2009

Artikolu 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Jiddaħħal dan l-Artikolu 10 a:

imħassar

[...]

 

Emenda  229

Proposta għal regolament

Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tressaq rapporti dwar l-evalwazzjoni u r-reviżjoni ta' dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f'intervalli regolari. L-ewwel rapport għandhu jiġi ppreżentat sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2018. Minn hemm ’il quddiem, ir-rapporti sussegwenti għandhom jitressqu kull erba' snin. Jekk ikunn hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti xierqa bil-ħsieb li temenda dan ir-Regolament, u tallinja strumenti legali oħra filwaqt li b'mod partikolari tqis l-iżviluppi fit-teknoloġija tal-informatika u fejn wasal il-progress fis-soċjetà tal-informazzjoni. Ir-rapporti għandhom ikunu pubbliċi.

Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni komprensiva u r-rieżami tal-qafas regolatorju kollu għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, u għandha tissottometti rapport bi proposti xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2016 sabiex tippermetti li jkun hemm żmien biżżejjed biex il-leġiżlatur janalizza u jiddiskuti l-proposti b'mod xieraq.

 

Ir-rieżami għandha tkun ibbażata fuq konsultazzjoni pubblika sħiħa kif ukoll fuq valutazzjonijiet tal-impatt ex-post tal-qafas regolatorju mill-2009 u valutazzjoni ex-ante bir-reqqa tal-impatt previst tal-opzjonijiet li joriġinaw mir-reviżjoni.

 

Il-miri ewlenin tar-rieżami għandhom jinkludu:

 

(i) li jiġi żgurat li servizzi sostitwibbli jkunu suġġetti għall-istess regoli, b’kunsiderazzjoni tad-definizzjoni ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva 2002/21/KE, sabiex tinkiseb regolamentazzjoni ekwivalenti, koerenti u konsistenti tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi sostitwibbli minnhom, inkluż fir-rigward tal-aċċess, l-aspetti kollha tal-protezzjoni tal-konsumatur, inkluża l-portabilità, kif ukoll il-protezzjoni tal-privatezza u tad-dejta;

 

(ii) li jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u għażla aktar informata tal-konsumatur permezz ta' aktar trasparenza u aċċess għal informazzjoni ċara u komprensiva, inkluż dwar veloċitajiet tal-kunsinna tad-dejta u kopertura tan-netwerk mobbli;

 

(iii) li jiġi żgurat li l-utenti tas-servizzi diġitali jkunu jistgħu jikkontrollaw il-ħajja diġitali u d-dejta tagħhom bit-tneħħija tal-ostakli għall-qlib tas-sistemi operattivi mingħajr ma jitilfu l-applikazzjonijiet u d-dejta tagħhom;

 

(iv) Iktar promozzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva u sostenibbli;

 

(v) li jiġi pprovdut kwadru stabbli u sostenibbli għall-investiment;

 

(vi) li tiġi żgurata applikazzjoni armonizzata, konsistenti u effettiva;

 

(vii) li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ provdituri pan-Ewropej u l-provdiment ta’ servizzi kummerċjali transkonfinali;

 

(viii) li jiġi żgurat li l-qafas ikun adattat għall-era diġitali u li tiġi offruta ekosistema tal-internet li tappoġġja l-ekonomija kollha;

 

(ix) li tiżdied il-fiduċja tal-utent fis-suq intern fil-komunikazzjonijiet, inkluż permezz tal-miżuri għall-implimentazzjoni tal-kwadru regolatorju tal-futur għall-protezzjoni ta’ dejta personali u miżuri li jżidu s-sigurtà ta’ komunikazzjoni elettronika fis-suq intern;

 

Ir-rieżami għandu jinkludi, fost l-oħrajn:

 

(i) l-obbligu tas-servizz universali, inkluż rieżami tal-ħtieġa għal obbligu addizzjonali li jiġu offrut aċċess għall-internet broadband bi prezz ġust;

 

(ii) il-kompetenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għall-kwistjonijiet kollha, inkluż l-ispettru, li jiġu indirizzati mill-qafas; is-setgħat mogħtija lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fl-Istati Membri u l-ambitu tar-rekwiżit tal-indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali;

 

(iii) il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali;

 

(iv) l-obbligi simmetriċi marbuta mal-aċċess tan-netwerk;

 

(v) ir-regoli dwar l-effetti ta’lieva u d-dominanza konġunti;

 

(vi) il-proċessi tal-analiżi tas-suq;

 

(vii) l-impatt tas-servizzi li huma sostitwibbli għas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi; inkluż jekk ikunux meħtieġa kjarifiki rigward l-ilħuq tan-newtralità teknoloġika tal-qafas regolatorju, kif ukoll dwar id-dikotomija bejn is-servizzi tas-“soċjetà tal-informatika” u dawk tal-“komunikazzjonijiet elettroniċi”;

 

(viii) il-ħtieġa li titħassar ir-regolamentazzjoni skaduta;

 

(ix) it-tneħħija tar-regolamentazzjoni bil-kundizzjoni li analiżi tas-suq tkun uriet li s-suq ikkonċernat ikun tassew kompetittiv, u li jkunu jeżistu modi u metodi għall-estensjoni tal-monitoraġġ;

 

(x) l-esperjenza fl-ambitu tal-obbligi u r-rimedji nondiskriminatorji;

 

(xi) l-effettività u l-funzjonament tal-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 7 u 7a tad-Direttiva 2002/21/KE;

 

(xii) il-bidu ta' proċedura skont l-Artikolu 7/7a f'sitwazzjonijiet fejn il-fażi II tal-proċedura ma tiġix istigata minħabba li awtorità regolatorja nazzjonali tkun irtirat l-abbozz ta' miżura tagħha jew fejn awtorità regolatorja nazzjonali ma tipproponix rimedju għal problema rikonoxxuta f'suq partikolari;

 

(xiii) l-effettività u l-funzjonament tal-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 2002/21/KE;

 

(xiv) is-servizzi u l-operaturi tranżnazzjonali, filwaqt li titqies il-possibilità li l-Kummissjoni tidentifika s-swieq tranżnazzjonali skont l-Artikolu 15(4) tad-Direttiva 2002/21/KE, u b'fokus fuq il-provvista kompetittiva ta' servizzi tal-komunikazzjonijiet lil negozjanti tal-UE u fuq l-applikazzjoni effettiva u konsistenti ta' rimedji fl-iskala tal-impriżi fl-UE kollha;

 

(xv) l-identifikazzjoni ta’ swieq transnazzjonali, fil-bidu tal-inqas rigward is-servizzi tan-negozji; jiġi permess lill-provdituri li jinnotifikaw lill-BEREC bl-intenzjoni tagħhom li jservu lil dawn is-swieq, u s-sorveljanza tal-provdituri li jservu dawn is-swieq mill-BEREC;

 

(xvi) il-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenzi tal-BEREC;

 

(xvii) awtorizzazzjoni unika tal-Unjoni u l-istruttura superviżorja għall-qafas b’mod ġenerali;

 

(xviii) inputs attivi u passivi;

 

(xix) ir-rakkomandazzjoni dwar is-swieq rilevanti;

 

(xx) ir-regolamentazzjoni tat-tagħmir, inkluż il-prassi ta’ ggruppar tat-tagħmir u s-sistemi operattivi;

 

(xxi) l-effettività tal-implimentazzjoni tan-numru Ewropew ta’ sejħiet ta' emerġenza "112", inkluż b'mod partikulari miżuri neċessarji biex titjieb il-preċiżjoni u l-affidabilità tal-kriterji dwar il-post tal-oriġini tas-sejħa;

 

(xxii) il-fattibilità li titwaqqaf 'sistema tal-komunikazzjoni “112” invertita tal-UE';

 

(xxiii) l-impatt tal-fatt li l-internet sar infrastruttura kruċjali għat-twettiq ta’ varjetà kbira ta’ attivitajiet ekonomiċi u soċjali.

Emenda  230

Proposta għal regolament

Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 39a

 

Traspożizzjoni

 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi mal-Artikoli 34, 35 u 36 sa 12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

 

2. Meta Stati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal dan ir-Regolament jew ikunu akkumpanjati b’tali referenza meta jiġu pubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

 

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert bl-Artikoli 34, 35 u 36.

Emenda  231

Proposta għal regolament

Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Madanakollul, l-Artikoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 u 30 għandhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2016.

imħassar

Emenda  232

Proposta għal regolament

Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda  233

Proposta għal regolament

Anness II

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

NOTA SPJEGATTIVA

Is-suq uniku għall-komunikazzjonijiet elettroniċi huwa fil-qalba tal-Ekonomija Diġitali. Sabiex l-Ewropa tisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal ta' tkabbir, kompetittività u impjieg li Suq Uniku Diġitali għandu x'joffri, ir-rwol tat-telekomunikazzjonijiet fil-provvista ta' innovazzjoni u konnettività fis-setturi kollha tal-ekonomija għandu jittejjeb.

Tabilħaqq, l-ekonomiji ta’ skala ta’ suq tat-telekomunikazzjoni b’500 miljun abitant jista’ jippermetti t-tisħiħ tas-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u jipprovdi konnettività ta’ kwalità għolja u servizzi innovattivi lill-persuni Ewropej u s-setturi ekonomiċi kollha, biex b’hekk l-Ewropa ssir attur kompetittiv b’saħħtu globali.

F’Marzu 2013 il-Kunsill Ewropew saħaq fuq l-importanza tas-settur tat-telekomunikazzjonijiet għat-tkabbir u l-impjiegi, u talab lill-Kummissjoni tippreżenta miżuri konkreti għat-twaqqif ta’ suq uniku għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew f’Ottubru ta’ wara insistew fuq il-“ħtieġa urġenti għal suq diġitali u tat-telekomunikazzjonijiet uniku u integrat, li jkun ta’ benefiċċju għall-konsumaturi u l-kumpaniji". Il-proposta tal-Kummissjoni, ppreżentata f’Settembru, kellha l-għan li tilħaq dik il-mira.

Fl-opinjoni tar-Rapporteur it-tlestija tas-suq diġitali uniku hija proċess li jeħtieġ li jitħaffef u l-proposta tal-Kummissjoni hija pass ’l quddiem importanti f’dik id-direzzjoni.

Madankollu, waqt li tikkunsidra bis-sħiħ l-opinjonijiet tal-partijiet interessati li waslu għand ir-Rapporteur, hija temmen li uħud mill-miżuri proposti għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika aktar profonda u strutturata u valutazzjoni ex-ante bir-reqqa tal-impatt mistenni u konsegwentement jiġu inklużi fir-reviżjoni li jmiss tal-qafas għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Il-proposti ewlenin żviluppati mir-Rapporteur huma:

Roaming

Wara tliet regolamenti f’perjodu ta’ sitt snin , ir-Rapporteur tipproponi li finalment jitneħħew il-miżati tar-roaming fuq il-konsumaturi għall-vuċi, l-SMSs u d-dejta. Dan l-obbligu fuq l-operaturi m’għandux jidħol fis-seħħ qabel l-1 ta’ Lulju 2016 sabiex ma jostakolax il-prinċipji taċ-ċertezza legali.

Barra dan, ir-Rapporteur tqis li l-proposta tal-Kummissjoni li tittratta r-roaming permezz ta’ ftehimiet volontarji, bħala alternattiva għall-obbligi attwali tar-regolament dwar ir-Roaming III, tiġġenera grad għoli ta’ inċertezza. M’għandniex ninsew li l-implimentazzjoni tal-miżuri strutturali ta’ Roaming III, bħad-diżakkoppjazzjoni (li għaliha diġà qed isir investiment) għandha sseħħ f’inqas minn 5 xhur.

Internet miftuħ

Ir-Rapporteur temmen li l-inklużjoni f’Regolament tal-prinċipju li internet għandu jkun miftuħ u disponibbli għal kulħadd, kif kien sar ċar fir-reviżjoni tal-qafas tal-2007-2009, hija ta’ importanza kruċjali għall-applikazzjoni uniformi ta’ din il-libertà madwar l-Unjoni. L-internet huwa miftuħ u għandu jibqa’ miftuħ. Il-ftuħ ifisser l-aċċessibbiltà għall-kulħadd, l-individwi u n-negozji, ix-xerrejja u l-bejjiegħa, il-provdituri u l-konsumaturi bi prezzijiet kompetittivi. Konsegwentement l-ISPs m’għandhomx ikunu meħtieġa li jilħqu biss il-ħtiġijiet bażiċi tal-utenti; għandhom jitħallew ukoll jilħqu domandi tal-utenti aktar speċifiċi (servizzi bħal: xandir permezz ta’ Protokoll tal-Internet (IP-TV), mezzi ta’ vidjokonferenza u ċerti applikazzjonijiet għas-saħħa), u biex jiżviluppaw is-servizzi proprji u jinnovaw lilhom infushom.

Waqt li d-dispożizzjonijiet dwar l-internet miftuħ fil-proposta huma konformi mal-prattiki attwali dwar ġestjoni raġonevoli tat-traffiku, u li ma hemm xejn fil-liġi attwali tal-Unjoni li jipprevjeni ftehimiet fost utenti finali u l-provdituri tas-servizzi tal-internet dwar servizzi speċjalizzati, ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li d-dispożizzjonijiet f’dan ir-regolament għandhom jiżguraw il-prinċipji tat-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni. Konsegwentement ir-Rapporteur, waqt li tappoġġja l-proposta mill-Kummissjoni, introduċiet ċerti kjarifiki u fdat lill-BEREC bl-obbligu li jagħmel abbozz ta' linji gwida tajba għall-applikazzjoni uniformi tal-prinċipju tal-internet miftuħ fl-Unjoni Ewropea kollha.

Politika ta’ spettru:

Billi jiġu kkunsidrati li skont studji reċenti, sal-2017: 85 % tal-popolazzjoni dinjija se jkollha kopertura tat-3G, 50 % se jkunu koperti b’4G, l-abbonamenti għal smartphones huma mistennija li jilħqu t-3 biljuni, u t-traffiku globali tad-dejta hu mistenni li jikber bi 15-il darba meta mqabbel ma’ dak tal-lum, huwa ċar li l-ispettru tar-Radju huwa riżors kruċjali għas-suq intern għat-telefonija, il-komunikazzjonijiet broadband mingħajr wajers u bis-satellita fl-Unjoni u huwa essenzjali għall-kompetittività futura tal-Unjoni Ewropea. Konsegwentement ir-Rapporteur tilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni dwar il-politika ta’ spettru. Tabilħaqq ir-Rapporteur temmen bis-sħiħ li dan hu ta’ importanza kruċjali biex jiġu indirizzati l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ liċenzji tal-ispettru għall-komunikazzjoni broadband bla wajers, kif ukoll għall-użu tal-ispettru mhux liċenzjat. Barra dan, il-proċess ta’ awtorizzazzjoni u biex issir disponibbli l-banda 800 Mhz għall-komunikazzjonijiet broadband bla wajers, fejn iktar minn nofs l-Istati Membri ngħataw deroga mill-Kummissjoni jew mod ieħor ma rnexxielhomx jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fil-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju juri l-urġenza tal-azzjoni u jindika wkoll ħtieġa għal titjib fl-eżerċizzju tal-Kummissjoni tas-setgħat tagħha.

Waqt li tfaħħar il-proposta tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur temmen li l-negozjar u l-kiri spettru armonizzat għall-komunikazzjoni broadband mingħajr wajers iżidu l-flessibbiltà u jwasslu għal allokazzjoni iktar effiċjenti tar-riżorsi tal-ispettru u konsegwentement ipproponiet miżuri biex tiffaċilita tistimula aktar id-dinamiżmu tal-użu tal-ispettru.

Madankollu, ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li hija meħtieġa iktar ċarezza dwar uħud mill-prinċipji gwida proposti ġodda dwar il-kordinazzjoni u l-użu tal-ispettru tar-radju. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li inkonsistenzi possibbli mal-prinċipji diġà eżistenti fil-Qafas tal-RSPP jiġu indirizzati iktar fid-dibattitu parlamentari.

Il-libertà li tiġi provduta komunikazzjoni elettronika mal-Unjoni

Rigward id-dispożizzjonijiet proposti dwar “Provdituri Ewropej għall-komunikazzjonijiet elettroniċi”, ir-Rapporteur temmen li jintroduċu qafas kumpless ħafna li jinvolvi struttura superviżorja mhux prevedibbli. Kwalunkwe proposta bħal din għandha tiġi sottoposta għal proċess ta’ konsultazzjoni magħmul bir-reqqa u konsegwentement għandha tiġi analizzata waqt ir-reviżjoni tal-qafas kollu. Madankollu, ir-Rapporteur introduċiet notifika standardizzata sempliċi għall-BEREC sabiex tiżgura li t-trasportaturi, li diġà jibbenefikaw minn skema ta’ awtorizzazzjoni ġenerali biex jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor, ma jsofrux minn diskriminazzjoni f’ċirkostanzi simili fit-trattament min-naħa ta’ Stati Membri differenti u li prattiki regolatorji konsistenti jiġu applikati fis-suq uniku.

BEREC

Wara kunsiderazzjoni bir-reqqa tal-proposti tal-Kummissjoni għall-emenda tal-istruttura ta’ governanza ta’ BEREC, u wara li ġie kkunsidrat ix-xogħol professjonali imwettaq minn BEREC mit-twaqqif tiegħu sentejn ilu, ir-Rapporteur għadu jemmen, kif għamlet meta abbozzat ir-Regolament li jistabbilixxi l-BEREC fl-2009, li sabiex jissalvagwardja l-indipendenza tiegħu mill-Istati Membri u l-Kummissjoni, huwa ta' importanza kruċjali li jiġi żgurat li BEREC jitmexxa minn wieħed mill-membri tiegħu.

Il-proposti tar-Rapporteur iffukaw fuq l-żgurar tat-tkomplija tax-xogħol effettiv ta’ BEREC bl-armonizzazzjoni ta’ grupp minimu ta’ kompetenzi tal-ARNs, fejn l-ARNs jitħallew jiġu mgħammra b’mod adegwat biex jipparteċipaw bis-sħiħ fil-BEREC, u b’estensjoni ta’ dan titjib il-ħila ta’ BEREC li jilħaq b’mod effettiv ir-rwol tiegħu.

Prodotti ta’ aċċess bl-ingrossa, ASQs u telefonati fissi u bil-mowbajl internazzjonali

Dwar il-proposti dwar il-prodotti ta’ aċċess bl-ingrossa u l-ASQ wara li kkunsidra b’attenzjoni l-opinjonijiet tal-partijiet interessati, ir-Rapporteur jindirizza dawn il-kwistjonijiet billi jirrikjedi li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjoni komprensiva u tippreżenta proposti fir-reviżjoni tal-qafas kollu.

Rigward it-telefonati internazzjoni fissi u bil-mowbajl ir-Rapporteur jisħaq li attwalment dawn huma swieq kompetittivi dderegolati li ma jeħtiġux regolament permezz ta’ intervent mill-UE u konsegwentement tipproponi t-tħassar tad-dispożizzjonijiet relatati.

Reviżjoni tal-qafas

Ir-Rapporteur temmen li l-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni komprensiva u r-reviżjoni tal-qafas regolatorju kollu għall-komunikazzjonijiet elettroniċi, u għandha tissottometti rapport bi proposti xierqa lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2016 sabiex tippermetti li jkun hemm żmien biżżejjed biex il-koleġiżlatur janalizza u jiddiskuti l-proposti tajjeb.

Ir-reviżjoni għandha tkun ibbażata fuq konsultazzjoni pubblika sħiħa kif ukoll fuq valutazzjonijiet tal-impatt ex-post tal-qafas regolatorju mill-2009 u valutazzjoni ex-ante bir-reqqa tal-impatti previsti tal-opzjonijiet li joriġinaw mir-reviżjoni.

Barra dan, ir-Rapporteur temmen li uħud mill-miżuri proposti mill-Kummissjoni għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika aktar profonda u strutturata u valutazzjoni ex-ante bir-reqqa tal-impatt mistenni u konsegwentement jiġu inklużi fir-reviżjoni li jmiss tal-qafas għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.

OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (29.1.2014)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Rapporteur (għal opinjoni): Malcolm Harbour

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta’ Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

F’Settembru 2013, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta għal Regolament dwar is-Suq Uniku għall-komunikazzjoni elettronika sabiex jinkiseb Kontinent Konness.

Il-Kumitat IMCO se jikkontribwixxi għall-ħidma tal-Parlament dwar din il-proposta permezz ta’ opinjoni leġiżlattiva b’kompetenza esklussiva għal kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-utenti u l-protezzjoni tal-konsumatur u kompetenza kondiviża mal-ITRE fl-aspetti tal-“Aċċess għall-Internet miftuħ”. Se nieħdu wkoll pożizzjoni dwar aspetti tal-konsumatur tar-reviżjonijiet proposti għar-Regolament dwar ir-Roaming, iżda l-kontribut tagħna se jiġi fformulat bħala emendi għal dan l-abbozz wara li jinħareġ ir-rapport ITRE. Fil-ħin qasir disponibbli, ir-rapporteur ma eżaminax fid-dettall l-aspetti l-oħra kollha tar-Regolament propost, iżda ffoka biss fuq dawk l-oqsma fejn l-IMCO għandu rwol dirett. Il-membri tal-Kumitat jistgħu, naturalment, iressqu emendi għar-rapport tiegħu dwar l-aspetti l-oħra kollha. Huwa ħalla wkoll emendi għall-Premessi apparti f’dan l-istadju, u se jipproponi l-Premessi emendati hekk kif ix-xogħol kollaborattiv tagħna mal-ITRE jipprogressa.

Fit-tħejjija ta’ dan l-abbozz tar-rapport, ir-rapporteur qies it-tħassib kbir tal-partijiet interessati, b’attenzjoni partikolari għall-opinjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tar-regolaturi tat-telekomunikazzjoni. Huwa jikkondividi t-tħassib ta’ ħafna li, filwaqt li l-objettivi u l-ambizzjonijiet tal-proposta huma ta’ min ifaħħarhom, l-istrument propost huwa frammentat wisq u nieqes mid-direzzjoni strateġika biex jintlaħaq l-għan ta’ Suq uniku Ewropew għall-Komunikazzjoni Elettronika. L-opinjoni tiegħu hija bbażata fuq l-esperjenza estensiva tal-Kumitati tal-IMCO fil-qasam tat-tisħiħ tad-Drittijiet tal-Konsumatur, mhux biss fis-settur tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, fit-titjib sinifikanti għall-proposta tal-Kummissjoni. Huwa kunfidenti li dan l-approċċ se jkollu appoġġ wiesa’.

L-iżgurar tal-Internet Miftuħ

Element importanti tal-abbozz tal-Kummissjoni huwa miżuri biex tiġi żgurata n-“Newtralità tan-Net”, għalkemm dan il-kunċett mhu definit imkien fit-test legali. Il-Kumitat IMCO għandu esperjenza estensiva f’dan il-qasam, u l-emendi li ppropona fir-reviżjoni tal-2009 tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali u d-Drittijiet tal-Utenti jibqgħu d-dispożizzjonijiet ewlenin biex ir-Regolaturi tal-UE jintervjenu ħalli jipproteġu lill-konsumaturi minn imġiba diskriminatorja u imblukkar inġusttas-servizz.

Il-proposti l-ġodda jsaħħu dawn id-dispożizzjonijiet u jipprovdu qafas aktar ċar biex jintervjenu r-Regolaturi. Filwaqt li r-Rapporteur preżenti kien ikun kuntent li jinkorpora dawn bħala reviżjonijiet għad-Direttiva eżistenti, ir-Rapporteur tal-ITRE għamel każ b’saħħtu biex dawn jiġu applikati bħala r-Regolament għall-applikazzjoni konsistenti madwar l-UE. Ir-Rapporteur aċċetta din l-istrateġija u għamel numru ta’ proposti biex jiċċara u jtejjeb it-test, li se jiġu żviluppati b’mod konġunt bejn iż-żewġ Kumitati.

L-istrument legali għad-Drittijiet tal-Utenti

Il-proposta tal-Kummissjoni tissostitwixxi ħafna dispożizzjonijiet ċentrali tad-Direttiva 2002/22/KE dwar is-Servizz Universali u d-Drittijiet tal-Utenti (sussegwentement emendata bid-Direttiva 2009/136), billi tieħu numru ta’ dispożizzjonijiet u tarmonizzahom kompletament fil-forma ta’ Regolament. Tiċċentralizza wkoll deċiżjonijiet dwar ir-regoli dettaljati tal-implimentazzjoni fil-livell tal-Kummissjoni, u tneħħi r-responsabbiltà diretta mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali. Il-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni għal din il-proposta hija l-implimentazzjoni irregolari tar-regoli madwar l-Istati Membri kollha. Hija ma tipprovax tibbaża dan l-approċċ fuq il-benefiċċji għas-Suq Uniku tal-Komunikazzjoni Elettronika. Ir-Rapporteur jikkunsidra dan l-approċċ bħala kompletament żbaljat.

L-estrazzjoni tal-elementi arbitrarji tal-qafas regolatorju eżistenti toħloq konfużjoni, filwaqt li l-impożizzjoni ta’ armonizzazzjoni massima f’dawn l-oqsma ser tkun ta’ detriment għall-protezzjoni tal-konsumatur. Il-Kumitat IMCO waqqa' l-insistenza tal-Kummissjoni dwar l-armonizzazzjoni massima meta irreveda d-Direttiva dwar id-Drittjiet tal-Konsumatur fl-2011 u fid-dinja tal-komunikazzjoni elettronika, li qed tiżviluppa b’mod mgħaġġel, hemm argument ħafna iktar konvinċenti li l-armonizzazzjoni massima tkun ta’ detriment.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhix tindirizza s-sors reali tal-frammentazzjoni tas-suq, li huwa l-prestazzjoni irregolari tar-Regolaturi fl-infurzar tal-obbligi eżistenti tagħhom. L-impożizzjoni ta’ għażla ta’ rekwiżiti regolatorji ġodda ċentraliżżati fil-pajjiżi fejn ir-Regolatur diġà għandu prestazzjoni baxxa fl-infurzar tal-konsumatur ma jistax jitqies bħala riċetta għas-suċċess fit-tul! Il-proposta tal-Kummissjoni hija wkoll preskrittiva wisq fil-kontenut tagħha. Hija l-fehma tar-Rapporteur li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali speċifiċi huma f’pożizzjoni ħafna aħjar biex jinforzaw ir-regoli, bl-appoġġ mill-BEREC. F’dan is-settur li qed jiżviluppa b’mod mgħaġġel, dawn ikunu aktar konxji minn imġiba antikompetittiva li teħtieġ rimedju b’mod urġenti.

Filwaqt li jikkritika l-qafas legali, ir-Rapporteur jirrikonoxxi li l-proposta tal-Kummissjoni fiha titjib importanti fid-Drittijiet tal-Utenti. Huwa għalhekk irriformula dawn f’emendi proposti għad-Direttiva eżistenti, li tista’ tkun trasposta faċilment u malajr mill-Istati Membri kollha.

Notevolment, ir-Rapporteur ippropna li jiġu żviluppati regoli ta’ implimentazzjoni mill-BEREC, li huwa f’qagħda ħafna aħjar mill-Kummissjoni biex jifformula standards dettaljati. Ma jikkunsidrax li l-Atti tal-Implimentazzjoni huma format xieraq għall-iżvilupp ta’ dawn il-miżuri.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika għandhom jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-Unjoni, il-provdituri tal-kontenut u tal-applikazzjonijiet u l-ekonomija usa' li tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-konnettività biex itejbu l-produttività tagħhom pereżempju b'applikazzjonijiet cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment integrat tas-servizzi lil partijiet differenti tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u servizzi kulturali, u d-diversità kulturali inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-provdiment ta' konnettività b'netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandu importanza partikolari għall-ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li għandhom jiġu evitati piżijiet, regolatorji jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li mhumiex ġustifikati.

(5) Il-benefiċċji li jġib suq uniku għall-komunikazzjoni elettronika għandhom jitwessgħu fl-ekosistema diġitali usa' li tinkludi l-manifatturi tat-tagħmir tal-Unjoni, il-provdituri tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u ta' softwer u l-ekonomija usa' li tkopri setturi bħal dawk bankarji, tal-karozzi, tal-loġistika, tal-bejgħ bl-imnut, tal-enerġija, tat-trasport, li jistrieħu fuq il-konnettività biex itejbu l-produttività tagħhom pereżempju b'applikazzjonijiet cloud aċċessibbli kullimkien, oġġetti konnessi u possibbiltajiet għall-provdiment integrat tas-servizzi lil partijiet differenti tal-kumpanija. L-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-settur tas-saħħa għandhom jibbenefikaw ukoll minn disponibbiltà usa' tas-servizzi tal-gvern elettroniku u tas-saħħa elettronika. L-offerta ta' kontenut u servizzi kulturali, u d-diversità kulturali inġenerali, tista' wkoll titjieb f'suq uniku għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-forniment ta' konnettività b'netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika għandu importanza partikolari għall-ekonomija usa' u għas-soċjetà tant li għandhom jiġu evitati l-piżijiet, regolatorji jew mod ieħor, speċifiċi għas-setturi, li mhumiex ġustifikati.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) L-ipproċessar ta' dejta personali previst f'dan ir-Regolament għandu jkun suġġett għal-liġi applikabbli tal-Unjoni, b'mod partikulari d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b, u għal-liġi nazzjonali.

 

_________________

 

1a Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).).

 

1b Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki nazzjonali toħloq inkonsistenzi u frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-tlestija tas-suq intern għal komunikazzjoni broadband bla wajers. B'mod partikolari din tista' toħloq kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-kompetizzjoni bejn impenji fi Stati Membri differenti u toħnoq investimenti f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli jkollhom servizzi integrati ta' kwalità għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad lill-operaturi tal-broadband bla wajers milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' operazzjonijiet aktar integrati fuq skala kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament tal-ispettru tar-radju għandhom jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati tal-komunikazzjoni broadband bla wajers madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

(18) Ir-riforma tat-Telecom tal-UE tal-2009 tistabbilixxi l-prinċipji għall-ġestjoni tal-ispettru. Hija tirrikonoxxi l-kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward ta’ politiki kulturali u awdjoviżivi u ġeneralment tħallilhom il-kamp ta’ applikazzjoni neċessarju għall-azzjoni. Għaldaqstant, għandha tissokta l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta’ ċerti aspetti tal-assenjazzjoni tal-ispettru tar-radju biex jiġi approvat approċċ dinamiku għall-ġestjoni tal-ispettru li jirrikonoxxi l-kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-qasam u jirrispetta l-politiki kulturali, awdjoviżwali u tal-midja ta’ kull Stat Membru. Hemm bżonn ta’ biżżejjed flessibbiltà biex ikunu akkomodati rekwiżiti nazzjonali speċifiċi u l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru tar-radju tagħhom għal finijiet ta’ ordni pubblika, sigurtà pubblika u difiża. F’każijiet ta’ tilwim bejn Stati Membri minħabba l-użu tal-ispettru tar-radju, il-Kummissjoni tista’ tikkoordina u tappoġġja soluzzjoni tat-tilwim.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-protokoll tal-IP għal klassijiet differenti ta' servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata li tippermetti mogħdijiet tal-komunikazzjoni bejn id-dominji tan-netwerk u bejn it-trufijiet tan-netwerk, kemm fl-Istati Membri kif ukoll bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-innovazzjoni teknoloġika. Barra minn hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u provdiment aktar malajr, li minnhom igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-prodotti hu meħtieġ skont termini raġonevoli inkluż, meta tintalab, il-possibbiltà ta' provdiment inkroċjat mill-impenji tal-komunikazzjoni elettronika kkonċernati.

imħassar

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40) Id-differenzi fl-implimentazzjoni nazzjonali tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-utenti finali li huma speċifiċi għas-setturi, joħolqu ostakli sinifikanti għas-suq diġitali uniku, b'mod partikolari fi spejjeż żejda ta' konformità għall-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jixtiequ joffru servizzi madwar l-Istati Membri. Barra minn hekk, il-frammentazzjoni u l-inċertezza rigward il-livell ta' protezzjoni mogħti fi Stati Membri differenti jimminaw il-fiduċja tal-utenti finali u jżommuhom lura milli jixtru servizzi tal-komunikazzjoni elettronika barra l-pajjiż. Sabiex jintlaħaq l-għan tal-Unjoni li jitneħħew l-ostakli għas-suq intern, hemm bżonn li jinbidlu l-miżuri legali nazzjonali diverġenti eżistenti f'sett uniku u armonizzat bis-sħiħ ta' regoli speċifiċi għas-setturi li joħolqu livell komuni għoli ta' protezzjoni għall-utenti finali. Din l-armonizzazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet legali ma għandhiex twaqqaf lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku milli joffru arranġamenti kuntrattwali lill-konsumaturi, li jaqbżu dak il-livell ta' protezzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal Regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41) Billi dan ir-Regolament jarmonizza biss ċerti regoli speċifiċi għas-setturi, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, kif stabbilit minn atti tal-Unjoni u l-leġislazzjoni nazzjonali li timplimentahom.

(41) Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, kif stabbilit mil-Liġi tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali li jimplimentawhom.

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal Regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42) Meta d-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli 4 u 5 ta' dan ir-Regolament ikunu jirreferu għall-utenti finali, dawn id-dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw biss għall-konsumaturi iżda anke għal kategoriji oħrajn tal-utenti finali, primarjament il-mikrointrapriżi. Fuq talba individwali tagħhom, l-utenti finali ħlief il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiftiehmu, b'kuntratt individwali, biex jitbiegħdu minn ċerti dispożizzjonijiet.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-regoli li jinsabu f’din il-Proposta għal Regolament jiġu trasferiti fid-Direttiva dwar Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li jinżammu l-premessi ta’ dan ir-Regolament marbuta mad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, ma għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, proporzjonati u nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli tat-traffiku tinkludi prevenzjoni jew impediment minn reati kriminali serji, inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri biex jipprevenu l-aċċess għall-pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-netwerk tkun biss temporanja jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

(47) F’internet miftuħ, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandhomx jimblukkaw, inaqqsu l-veloċità, jiddegradaw, jiddiskriminaw jew jinterferixxu mod ieħor mat-trażmissjoni tat-traffiku tal-internet kontra kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom ħlief għal għadd limitat ta’ miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Dawn il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, proporzjonati u nondiskriminatorji u m'għandhomx jinżammu fit-tul aktar milli jkun strettament meħtieġ. Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku tinkludi li jiġu evitati jew iminimizzati l-effetti ta’ konġestjoni fin-netwerk sakemm tipi ekwivalenti ta’ traffiku jkunu trattati bl-istess mod.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum għandhom jitqiesu kompatibbli mal-prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn ikunu jippermettu lill-utenti finali biex jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-konsum normali tad-dejta tagħhom, skont informazzjoni trasparenti dwar il-kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi għandhom jippermettu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu estensjonijiet fil-volumi tad-dejta disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum għandhom jitqiesu kompatibbli mal-prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn ikunu jippermettu lill-utenti finali jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-konsum normali tad-dejta tagħhom, skont informazzjoni trasparenti dwar il-kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi għandhom jippermettu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, u li huma jkunu jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu estensjonijiet fil-volumi tad-dejta disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ. Il-volumi tad-dejta u l-veloċità offruti fil-kuntratt m'għandhom ikunu affettwati mill-ebda ftehim ta' servizz speċjalizzat addizzjonali konklużi mall-utent aħħari, b'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 ta' dan ir-Regolament dwar l-Aċċess għall-Internet Miftuħ, li jiddisponu li kwalunkwe offerti ta' servizzi speċjalizzati għandhom ikunu apparti s-servizzi tal-aċċess għall-internet, fejn applikabbli u mhux għad-detriment materjali tad-disponibilità u l-kwalità tagħhom.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli ta' kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku hemm bżonnha għall-provdiment ta' servizzi speċjalizzati u hu mistenni li jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u magna). Fl-istess waqt, dawn l-arranġamenti għandhom jippermettu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu liberi li jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed idgħajfu sostanzjalment il-kwalità ġenerali tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

(50) Barra minn hekk, hemm domanda għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati fuq parametri tal-kwalità, inklużi livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin. Il-possibbiltà għall-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi biex jinnegozjaw dawn il-livelli speċjali ta' kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku hemm bżonnha għall-provdiment ta' servizzi speċjalizzati u hu mistenni li jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M (bejn magna u magna). Fl-istess waqt, dawn l-arranġamenti għandhom jippermettu lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu liberi li jikkonkludu ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed idgħajfu l-kwalità ġenerali tas-servizzi tal-aċċess għall-internet miftuħ.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-utenti finali effettivament ikunu jistgħu jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali possibbli għas-servizzi tal-internet, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif perċepita mill-utenti aħħarin. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet.

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jaqdu rwol essenzjali biex jiżguraw li l-utenti finali effettivament ikunu jistgħu jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-aċċess tal-internet miftuħ. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux minn servizzi speċjalizzati. Fil-valutazzjoni tagħhom ta’ xkiel ġenerali possibbli għas-servizzi tal-internet, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu parametri ta’ kwalità bħat-timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni fin-netwerk, veloċitajiet attwali mqabbla ma' dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi tal-aċċess tal-internet imqabbla ma’ servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif perċepita mill-utenti aħħarin, waqt li jqisu bis-sħiħ kwalunkwe linja gwida maħruġa mill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) dwar il-metodi għall-kejl tal-veloċità tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, il-parametri tal-kwalità tas-servizz li għandhom jitkejlu u dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun meħtieġ biex jevita xkiel/degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52) Il-miżuri li jiżguraw aktar trasparenza u komparabbiltà tal-prezzijiet, it-tariffi, it-termini u l-kundizzjonijiet, u l-parametri tal-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk speċifiċi għall-provdiment tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, għandhom iżidu l-kapaċità tal-utenti finali biex jottimizzaw l-għażla tagħhom tal-provdituri u b'hekk igawdu l-kompetizzjoni bis-sħiħ.

(52) Il-miżuri li jiżguraw aktar trasparenza u komparabbiltà tal-prezzijiet, it-tariffi, it-termini u l-kundizzjonijiet, u l-parametri tal-kwalità tas-servizzi, inklużi dawk speċifiċi għall-provdiment tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, għandhom iżidu l-kapaċità tal-utenti finali biex jottimizzaw l-għażla tagħhom tal-provdituri u b'hekk igawdu l-kompetizzjoni bis-sħiħ. Kwalunkwe skema volontarja ta’ ċertifikazzjoni għal websajts ta’ tqabbil, gwidi jew għodod simili interattivi għandha tkun indipendenti minn kwalunkwe provditur ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, tuża lingwaġġ sempliċi u ċar, tuża informazzjoni kompleta u aġġornata, ikollha metodoloġija trasparenti, tkun affidabbli u aċċessibbli skont il-Linji Gwida għall-Aċċessibilità għall-Kontenut tal-Web 2.0 u jkollha proċedura effettiva għat-trattament tal-ilmenti.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53) L-utenti finali għandhom ikunu infurmati kif jixraq dwar il-prezz u t-tip ta' servizz offrut qabel jixtru servizz. Din l-informazzjoni għandha tingħata wkoll minnufih qabel il-konnessjoni tas-sejħa meta s-sejħa għal numru jew servizz speċifiċi tkun soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari tal-prezzijiet, bħal sejħiet għal servizzi b'rata premium li bosta drabi jkunu soġġetti għal rata speċjali. Meta obbligu bħal dan ikun sproporzjonat minħabba t-tul u l-ispiża tal-informazzjoni dwar it-tariffi għall-provditur tas-servizz meta mqabbel mat-tul medju tas-sejħa u r-riskju tal-ispiża li għalih ikun espost l-utent finali, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jagħtu deroga. L-utenti finali għandhom ikunu informati wkoll jekk numru ta' telefonata bla ħlas ikunx soġġett għal ħlasijiet addizzjonali.

imħassar

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(54) Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali kif jixraq, fost l-oħrajn dwar is-servizzi u t-tariffi tagħhom, il-parametri tal-kwalità tas-servizzi, l-aċċess għas-servizzi ta' emerġenza u kull limitazzjoni, u l-għażla ta' servizzi u prodotti li tfasslu għal konsumaturi b'diżabbiltà. Din l-informazzjoni għandha tingħata b'mod ċar u trasparenti u tkun speċifika għall-Istati Membri fejn ikunu pprovduti s-servizzi, u tiġi aġġornata meta jkollhom xi tibdil. Il-provdituri għandhom jiġu eżentati minn dawn ir-rekwiżiti tal-informazzjoni meta l-offerti li jiġu negozjati b'mod individwali.

(54) Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali kif jixraq, fost l-oħrajn dwar is-servizzi u t-tariffi tagħhom, il-parametri tal-kwalità tas-servizzi, l-aċċess għas-servizzi ta' emerġenza u kull limitazzjoni, u l-għażla ta' servizzi u prodotti li tfasslu għal konsumaturi b'diżabbiltà. Fil-każ ta' pjanijiet ta' tariffi b’volum ta’ komunikazzjoni predefinit, il-provdituri ta' komunikazzjonijiet elettroniċi lill-pubbliku għandhom jgħarrfu wkoll lill-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn li jkunu jixtiequ jgħaddu xi volum mhux użat mill-perjodu tal-ħlas preċedenti għall-perjodu attwali, dwar il-possibilità li jagħmlu dan Din l-informazzjoni għandha tingħata b'mod ċar u trasparenti u tkun speċifika għall-Istati Membri fejn ikunu pprovduti s-servizzi, u tiġi aġġornata meta jkun hemm xi tibdil. Il-provdituri għandhom jiġu eżentati minn dawn ir-rekwiżiti tal-informazzjoni fir-rigward ta' offerti li jiġu negozjati b'mod individwali.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(56) Il-kuntratti huma mezz importanti għall-utenti finali biex ikun żgurat livell għoli ta' trasparenza fl-informazzjoni u ċertezza legali. Lill-utent finali, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jagħtuh informazzjoni ċara u komprensiva dwar kull element essenzjali tal-kuntratt qabel dan jintrabat bih. L-informazzjoni għandha tkun obbligatorja u ma għandhiex tinbidel ħlief bi ftehim sussegwenti bejn l-utent finali u l-provditur Dan l-aħħar, il-Kummissjoni u bosta awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabu diskrepanzi konsiderevoli bejn il-veloċità riklamata tas-servizzi tal-aċċess għall-internet u l-veloċità proprja disponibbli lill-utenti finali. Għalhekk, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, dwar il-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi li huma jistgħu realistikament jipprovdu fil-post ewlieni tal-utent finali.

(56) Il-kuntratti huma mezz importanti għall-utenti finali biex ikun żgurat livell għoli ta' trasparenza fl-informazzjoni u ċertezza legali. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jagħtu lill-utent finali informazzjoni ċara u komprensiva dwar kull element essenzjali tal-kuntratt qabel dan jintrabat bih. L-informazzjoni għandha tkun obbligatorja u ma għandhiex tinbidel ħlief bi ftehim sussegwenti bejn l-utent finali u l-provditur Dan l-aħħar, il-Kummissjoni u bosta awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabu diskrepanzi konsiderevoli bejn il-veloċità riklamata tas-servizzi tal-aċċess għall-internet u l-veloċità reali disponibbli għall-utenti finali. Għalhekk, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jinfurmaw lill-utenti finali, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, dwar il-veloċità u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi li huma jistgħu realistikament jipprovdu fil-post ewlieni tal-utent finali. Għall-konnessjonijiet tad-dejta fissi u mobbli, il-veloċità normalment disponibbli hija l-veloċità ta' servizz tal-komunikazzjoni li l-konsumatur jista' jistenna li jirċievi f'ħafna miż-żmien meta jaċċessa s-servizz, irrispettivament mill-ħin tal-jum. Il-veloċità normalment disponibbli għandha tiġi kkalkulata mill-meded tal-veloċità stmati, mill-medja tal-veloċità, mill-veloċità fis-sigħat tal-akbar traffiku u mill-veloċità minima. Il-metodoloġija għandha tiġi stabbilita fil-linji gwida tal-BEREC u tiġi rieżaminata u aġġornata regolarment biex tirrifletti l-evoluzzjoni fit-teknoloġija u fl-infrastruttura. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-provdituri jippermettu li l-utenti finali jkollhom aċċess għal informazzjoni komparabbli tan-netwerks mobbli, inklużi teknoloġiji differenti fl-Istat Membru rispettiv, qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt, sabiex dawk l-utenti finali jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar xiri.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-kuntratti għandhom jispeċifikaw kull restrizzjoni imposta mill-provditur fejn jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u kull imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-kuntratt qabel id-data tal-iskadenza miftiehma. L-ebda imposta ma għandha tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien miftiehem tal-kuntratt.

(57) Fir-rigward ta' tagħmir terminali, il-kuntratti għandhom jispeċifikaw kull restrizzjoni imposta mill-provditur fejn jidħol l-użu tat-tagħmir, pereżempju b'apparat mobbli bis-"SIM-locking", u kull imposta dovuta għat-terminazzjoni tal-kuntratt qabel id-data tal-iskadenza miftiehma. L-ebda imposta ma għandha tkun dovuta wara li jiskadi t-tul taż-żmien miftiehem tal-kuntratt. Il-kuntratti għandhom jispeċifikaw ukoll it-tipi ta' servizzi wara l-bejgħ, servizzi ta' manutenzjoni u servizzi ta' appoġġ għall-konsumatur ipprovduti. Meta jkun possibbli, dik l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll informazzjoni teknika, li tingħata meta tintalab, dwar il-funzjonament xieraq tat-tagħmir terminali magħżul mill-utent finali. Sakemm ma tiġi identifikata l-ebda inkompatibilità teknika, dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta mingħajr ħlas.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu limiti finanzjarji massimi għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-internet. Din il-faċilità għandha tkun disponibbli bla ħlas, b'notifika xierqa li tkun tista' terġa' tiġi kkonsultata mill-ġdid meta jinqorob il-limitu. Meta jintlaħaq il-limitu massimu, l-utenti finali ma għandhomx jibqgħu jirċievu dawk is-servizzi u ma għandhomx jibqgħu jintalbu jħallsu għalihom, sakemm dawn ma jitolbux speċifikament li jissokta l-provdiment kif miftiehem mal-provditur.

(58) Biex jiġu evitati ħasdiet bil-kontijiet, għas-servizzi kollha li jitħallsu wara li jingħataw, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jiffissaw limiti finanzjarji massimi għall-imposti relatati ma' kemm jużaw is-servizzi tas-sejħiet u tal-aċċess għall-internet. Din il-faċilità għandha tinkludi notifika xierqa li tkun tista’ terġa’ tiġi kkonsultata mill-ġdid meta jinqorob il-limitu.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(59) L-esperjenza mill-Istati Membri u minn studju riċenti li kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumaturi u s-Saħħa wriet li perjodi twal tal-kuntratt u estensjonijiet awtomatiċi jew taċiti tal-kuntratti joħolqu ostakli sinifikanti biex wieħed ikun jista' jibdel il-provditur. Għaldaqstant hu mixtieq li bla ma jġarrbu spejjeż, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jitterminaw kuntratt sitt xhur wara l-konklużjoni tiegħu. F'dan il-każ, l-utenti finali jistgħu jintalbu jikkompensaw lill-provdituri tagħhom għall-valur residwu tat-tagħmir terminali sussidjat jew għall-valur pro rata tempore ta' xi promozzjonijiet oħrajn. Il-kuntratti li jiġu estiżi b'mod taċitu għandhom ikunu soġġetti għal terminazzjoni b'perjodu ta' avviż ta' xahar.

imħassar

Emenda  19

Proposta għal regolament

Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(63) Sabiex jiġi appoġġat il-provdiment ta' one-stop-shops u sabiex l-utenti finali jsibuha eħfef biex jibdlu l-provditur bla intoppi, il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor għandu jmexxih il-provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku. Il-provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandux itawwal jew ixekkel il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor. Għandhom jintużaw kemm jista' jkun proċessi awtomatizzati u jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta personali. Id-disponibbiltà ta' informazzjoni trasparenti, preċiża u f'waqtha dwar il-bidla minn provditur għal ieħor, għandha żżid il-kunfidenza tal-utenti finali fil-bdil u tagħmilhom aktar disposti li jieħdu sehem b'mod attiv fil-proċess kompetittiv.

(63) Sabiex l-utenti finali jsibuha eħfef biex jibdlu l-provditur bla intoppi, il-BEREC għandu jingħata s-setgħa li jwaqqaf linji gwida li jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi tal-provditur li qed jirċievi u ta' dak li jittrasferixxi fil-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor u tal-portabbiltà, filwaqt li jiżgura, fost l-oħrajn, li l-provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma jtawwalx jew ixekkel il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor, li l-proċess ikun awtomatizzat kemm jista’ jkun u li jkun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-linji gwida għandhom jindirizzaw ukoll il-mistoqsija dwar kif għandha tkun żgurata l-kontinwità fl-esperjenza tal-utenti finali, inkluż permezz ta’ identifikaturi bħall-indirizzi tal-email, permezz, pereżempju, tal-opportunità li wieħed jagħżel il-faċilità tal-forwarding tal-emails. Id-disponibbiltà ta' informazzjoni trasparenti, preċiża u f'waqtha dwar il-bidla minn provditur għal ieħor, għandha żżid il-kunfidenza tal-utenti finali fil-bdil u tagħmilhom aktar disposti li jieħdu sehem b'mod attiv fil-proċess kompetittiv.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64) Il-kuntratti mal-providituri trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jiġu terminati awtomatikament wara li ssir il-bidla minn provditur għal ieħor, u l-utenti ma għandhomx jintalbu jagħmlu passi oħrajn. Fil-każ ta' servizzi mħallsa minn qabel, kull bilanċ ta' kreditu li ma jintefaqx għandu jintradd lura lil konsumatur li jkun qed jibdel il-provditur.

imħassar

Emenda  21

Proposta għal regolament

Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(65) L-utenti finali jeħtieġu l-kontinwità meta jbiddlu identifikaturi importanti bħal indirizzi tal-email. Għal dan il-għan, u biex ikun żgurat li ma jintilfux l-emails, l-utenti finali għandhom jingħataw l-opportunità li jagħżlu faċilità tad-direzzjonar tal-emails, bla ħlas, li joffri l-provditur trasferenti tas-servizz tal-aċċess għall-internet meta l-utent finali jkollu indirizz tal-email pprovdut mill-provditur trasferenti.

imħassar

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(68) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u fis-suq, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' adattament tal-Annessi. Hu partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar

Emenda  23

Proposta għal regolament

Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(71) Sabiex tkun żgurata konsistenza bejn l-għan u l-miżuri meħtieġa biex jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika skont dan ir-Regolament u xi dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti speċifiċi u biex ikunu riflessi elementi ewlenin tal-prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi, għandhom jiġu emendati d-Direttiva 2002/21/KE, id-Direttivi 2002/20/KE u 2002/22/KE u r-Regolament Nru 531/2012. Dan jinkludi li għad-Direttiva 2002/21/KE u d-Direttivi relatati li jridu jinqraw ma' dan ir-Regolament, ikunu previsti l-introduzzjoni ta' setgħat imsaħħa lill-Kummissjoni biex tiżgura konsistenza tar-rimedji imposti fuq provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika li jkollhom saħħa sinifikanti fis-suq, fil-kuntest tal-mekkaniżmu Ewropew tal-konsultazzjoni, l-armonizzazzjoni tal-kriterji adottati fil-valutazzjoni tad-definizzjoni u tal-kompetittività tas-swieq rilevanti, l-adattament tas-sistema ta' notifika skont id-Direttiva 2002/20/KE fid-dawl tal-awtorizzazzjoni unika tal-UE kif ukoll ir-revoka ta' dispożizzjonijiet dwar armonizzazzjoni minima tal-utenti finali previsti fid-Direttiva 2002/22/KE li ma jibqax bżonnhom wara l-armonizzazzjoni sħiħa prevista f'dan ir-Regolament.

(71) Sabiex tkun żgurata konsistenza bejn l-għan u l-miżuri meħtieġa biex jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni elettronika skont dan ir-Regolament u xi dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti speċifiċi u biex ikunu riflessi elementi ewlenin tal-prattika tad-deċiżjonijiet li qed tevolvi, għandhom jiġu emendati d-Direttiva 2002/21/KE, id-Direttivi 2002/20/KE u 2002/22/KE u r-Regolament Nru 531/2012. Dan jinkludi li, għad-Direttiva 2002/21/KE u d-Direttivi relatati li jridu jinqraw ma' dan ir-Regolament, ikunu previsti l-introduzzjoni ta' setgħat imsaħħa lill-Kummissjoni biex tiżgura konsistenza tar-rimedji imposti fuq provdituri Ewropej tal-komunikazzjoni elettronika li jkollhom saħħa sinifikanti fis-suq, fil-kuntest tal-mekkaniżmu Ewropew tal-konsultazzjoni, l-armonizzazzjoni tal-kriterji adottati fil-valutazzjoni tad-definizzjoni u tal-kompetittività tas-swieq rilevanti, l-adattament tas-sistema ta' notifika skont id-Direttiva 2002/20/KE fid-dawl tal-awtorizzazzjoni unika tal-UE kif ukoll ir-revoka ta' dispożizzjonijiet dwar armonizzazzjoni minima tal-utenti finali previsti fid-Direttiva 2002/22/KE li ma jibqax bżonnhom wara l-armonizzazzjoni prevista f'dan ir-Regolament.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(76) Barra minn hekk, issa, it-tnaqqis sinifikanti fir-rati tat-terminazzjoni mobbli madwar l-Unjoni kollha fil-passat riċenti għandu jippermetti t-tneħħija ta' tariffi tar-roaming addizzjonali għal telefonati riċevuti.

(76) Sabiex jiġu pprovduti ċarezza u ċertezza legali, għandha tiġi stabbilita data għall-eliminazzjoni gradwali finali tas-soprataxxi tar-roaming tal-konsumaturi, li t-tnaqqis tagħhom beda bir-Regolament (KE) Nru 717/2007. Qabel dik l-abolizzjoni finali tas-soprataxxi tal-konsumaturi, ir-rati bl-ingrossa għandhom jitnaqqsu aktar u r-rati tar-terminazzjoni mobbli għandhom jiġu armonizzati, fl-Unjoni Ewropea kollha, sabiex l-operaturi tat-telekomunikazzjoni jkollhom verament kundizzjonijiet ekwi.

Ġustifikazzjoni

F’għadd ta’ Stati Membri l-prezz domestiku medju huwa anqas minn EUR 0,05. Jekk il-prezzijiet wholesale għar-roaming bil-vuċi jinżammu fil-livell attwali – EUR 0,05 ‑ wara 1/07/2016, meta l-operaturi jkollhom l-obbligu li jimponu miżati fuq il-klijenti tar-roaming bl-istess mod bħal dawk domestiċi, jinħolqu distorsjonijiet serji fis-suq. Minħabba li mill-2016 l-operaturi mobbli se jikkompetu f’suq Ewropew, ir-rati ta-terminazzjoni mobbli għandhom jiġu armonizzati sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji kollha.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kompetittivi, siguri u affidabbli, irrispettivament minn fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr ma jixxekklu minn restrizzjonijiet transfruntieri jew spejjeż addizzjonali mhux ġustifikati.

(b) iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom id-dritt u l-possibbiltà li jaċċessaw servizzi tal-komunikazzjoni elettronika kompetittivi, siguri u affidabbli, irrispettivament minn fejn ikunu pprovduti fl-Unjoni, mingħajr ma jixxekklu minn restrizzjonijiet transfruntieri jew spejjeż jew penali addizzjonali mhux ġustifikati.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. B'mod partikolari, dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji li skonthom il-Kummissjoni, il-Korp tar-Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jaġixxu, ilkoll fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom, flimkien mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE, biex:

2. B'mod partikolari, dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji regolatorji li skonthom il-Kummissjoni, il-Korp tar-Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u reġjonali għandhom jaġixxu, ilkoll fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom, flimkien mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2002/19/KE, 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE, biex:

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni f'infrastrutturi ġodda u msaħħa ta' kapaċità għolja li jilħqu l-Unjoni kollha u li jistgħu jaqdu d-domanda tal-utenti finali li dejjem tevolvi;

(c) jitħeġġu l-investiment u l-innovazzjoni f’infrastrutturi ġodda u msaħħa ta’ kapaċità għolja u jiġi żgurat li dawn jilħqu l-Unjoni kollha u li jkunu jistgħu jaqdu d-domanda tal-utenti finali li dejjem tevolvi, ikunu fejn ikunu fit-territorju tal-Unjoni;

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) l-armonizzazzjoni ta' regoli relatati mad-drittijiet tal-utenti finali u l-promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva fis-swieq tal-konsumaturi, biex b'hekk jinħoloq spazju Ewropew tal-konsumaturi għall-komunikazzjoni elettronika;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Bit-trasferiment tad-drittijiet tal-konsumatur li jinsabu f’din il-Proposta għal regolament fid-Direttiva Servizzi Universali, ma jkunx hemm il-ħtieġa li dawn jinżammu fl-abbozz tar-Regolament.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-aquis tal-Unjoni relatat mal-protezzjoni tad-dejta u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u wieħed jew bosta punti fissi tat-terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-twassil ta' kwalità garantita speċifikata tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Emenda  31

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) "servizz tal-aċċess għall-internet" tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku li jipprovdi konnettività mal-internet, u allura konnettività bejn kull punt finali virtwalment konness mal-internet, irrispettivament mit-teknoloġija tan-netwerk użata;

(14) “servizz tal-aċċess għall-internet” tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku li jipprovdi konnettività mal-internet, u bejn kull punt finali virtwalment konness mal-internet, irrispettivament mit-teknoloġiji tan-netwerk jew tagħmir terminali użati;

Emenda  32

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-karatteristiċi tekniċi tiegħu huma kontrollati minn tarf għal ieħor jew jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal dejta lejn jew mingħand għadd determinat ta' partijiet jew punti terminali; u li ma jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna bħala sostitut għal servizz tal-aċċess għall-internet;

(15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz tal-komunikazzjoni elettronika ottimizzat għal kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, billi juża ġestjoni tat-traffiku biex jiġi żgurat il-livell xieraq ta’ kapaċità u kwalità tan-netwerk, ipprovdut fuq kapaċità loġikament distinta u li jiddependi fuq il-kontroll strett tal-ammissjoni, bil-ħsieb li jkunu żgurati karatteristiċi ta’ kwalità mtejba li jkunu kkontrollati minn tarf għal ieħor u li ma jkunx kummerċjalizzat jew użat bħala sostitut għal servizzi tal-aċċess għall-internet;

Emenda  33

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu d-dritt li jipprovdi netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru fejn jopera skont awtorizzazzjoni unika tal-UE li hi soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' notifika previsti fl-Artikolu 4.

1. Kwalunkwe provditur tal-komunikazzjoni elettronika għandu d-dritt li jipprovdi netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni kollha u li jeżerċita d-drittijiet relatati mal-provdiment ta' dawn in-netwerks u s-servizzi f'kull Stat Membru fejn jopera skont awtorizzazzjoni unika tal-UE li hi soġġetta biss għar-rekwiżiti ta' notifika previsti fl-Artikolu 4.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) l-osservanza tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-privatezza, id-dejta personali, is-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u t-trasparenza f'konformità mal-liġi tal-Unjoni.

(f) l-osservanza tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-privatezza, tad-dejta personali, tal-prinċipju tal-"protezzjoni tad-dejta mit-tfassil", tas-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u t-trasparenza f’konformità mal-liġi tal-Unjoni.

Emenda  35

Proposta għal regolament

Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 19

imħassar

Prodott ta' konnettività b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ)

 

(1) Kull operatur għandu jkollu d-dritt li jipprovdi prodott Ewropew tal-konnettività b'servizz ta' kwalità żgurat (ASQ) kif jispeċifika l-paragrafu 4.

 

(2) Kull operatur għandu jissodisfa kull talba raġonevoli biex jipprovdi prodott Ewropew ta' konnettività ASQ kif jispeċifika l-paragrafu 4, li titressaq bil-miktub minn provditur awtorizzat tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. Kull rifjut milli jiġi pprovdut prodott Ewropew ta' konnettività ASQ għandu jissejjes fuq kriterji oġġettivi. L-operatur għandu jiddikjara r-raġunijiet għal kull rifjut fi żmien xahar minn meta ssir it-talba bil-miktub.

 

Tkun raġuni oġġettiva għal rifjut jekk il-parti li qed titlob provdiment ta' prodott Ewropew ta' konnettività ASQ ma tkunx tista' jew ma tkunx tixtieq li fl-Unjoni jew f'pajjiżi terzi tagħmel disponibbli wkoll prodott Ewropew tal-konnettività ASQ lill-parti li ssirilha t-talba b'termini raġonevoli, jekk din tal-aħħar titlob hekk.

 

(3) Meta t-talba tiġi rifjutata jew ma jkunx intlaħaq ftehim dwar termini u kundizzjonijiet speċifiċi, inkluż il-prezz, fi żmien xahrejn minn meta ssir it-talba bil-miktub, kull parti hi intitolata tirreferi l-kwistjoni lill-awtorità regolatorja nazzjonali rilevanti skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/21/KE. F'dan il-każ, jista' japplika l-Artikolu 3(6) ta' dan ir-Regolament.

 

(4) Il-provdiment ta' prodott tal-konnettività għandu jitqies bħala provdiment ta' prodott Ewropew ta' konnettività ASQ jekk dan jiġi pprovdut skont il-parametri minimi elenkati fl-Anness II u jekk b'mod kumulattiv jissodisfa dawn ir-rekwiżiti sostantivi:

 

(a) il-kapaċità li jkun offrut bħala prodott ta' kwalità għolja kullimkien fl-Unjoni;

 

(b) bih, il-pprovdituri tas-servizz ikunu jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-utenti finali tagħhom;

 

(c) il-kosteffikaċja, filwaqt li jitqiesu soluzzjonijiet eżistenti li jistgħu jiġu pprovduti fl-istess netwerks;

 

(d) l-effikaċja operattiva, b'mod partikolari fir-rigward li jiġu limitati kemm jista' jkun l-ostakli fl-implimentazzjoni u l-ispejjeż tal-varar għall-konsumaturi;

 

(f) u (e) ikun żgurat li jiġu osservati r-regoli dwar il-protezzjoni tal-privatezza, id-dejta personali, is-sigurtà u l-integrità tan-netwerks u t-trasparenza f'konformità mal-liġi tal-Unjoni.

 

(5) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 ħalli jiġi adattat l-Anness II fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq u teknoloġiċi, sabiex jibqa' jissodisfa r-rekwiżiti sostantivi elenkati fil-paragrafu 4.

 

Emenda  36

Proposta għal regolament

Kapitolu IV – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Drittijiet armonizzati tal-utenti aħħarin

Drittijiet tal-utenti għall-aċċess għall-internet miftuħ

Emenda  37

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandhomx japplikaw tariffi għal komunikazzjonijiet intra-Unjoni li jintemmu fi Stat Membru ieħor, sakemm dawn ma jkunux ġustifikati oġġettivament:

imħassar

(a) fir-rigward ta' komunikazzjoni fissa, minn tariffi għal komunikazzjoni domestiċi f'distanzi twal;

 

(b) fir-rigward ta' komunikazzjoni mobbli, minn ewrotariffi għal komunikazzjoni regolata tar-roaming bil-vuċi u bl-SMS, rispettivament, stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 531/2012.

 

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-suq tal-komunikazzjoni fissa, l-intervent regolatorju mhuwiex ġustifikat peress li ma hemm l-ebda evidenza ċara tal-utilità tiegħu. Fir-rigward tal-komunikazzjoni mobbli, din għandha tiġi trattata permezz tal-approċċ ġenerali għar-Roaming kif definit fir-Regolament Roaming III.

Emenda 38

Proposta għal regolament

Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 22

imħassar

Soluzzjoni għal tilwim transfruntieri

 

1. Il-proċeduri straġudizzjarji stabbiliti skont l-Artikolu 34(1) tad-Direttiva 2002/22/KE għandhom japplikaw ukoll għal tilwim relatat ma' kuntratti bejn il-konsumaturi, u utenti finali oħra safejn dawn il-proċeduri straġudizzjarji jkunu disponibbli wkoll għalihom, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li huma stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Għal tilwimiet fl-ambitu tad-Direttiva 2013/11/UE33, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva.

 

___________________

 

33 Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-konsumaturi), ĠU L 165, 18.06.2013, p. 63).

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  39

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-libertà li jiġi pprovdut u jintuża aċċess miftuħ għall-internet, u l-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku

Aċċess miftuħ għall-internet, servizzi speċjalizzati u l-ġestjoni teknika u proporzjonata tat-traffiku

Emenda  40

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-utenti finali għandhom ikunu liberi biex jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut, jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom mis-servizz tal-aċċess għall-internet tagħhom.

1. L-utenti finali għandhom ikunu liberi li jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut, jużaw applikazzjonijiet u tagħmir, servizzi u softwer tal-għażla tagħhom, irrispettivament mill-oriġini jew id-destinazzjoni tagħhom, mis-servizz tal-aċċess għall-internet tagħhom.

L-utenti finali għandhom ikunu liberi biex jagħmlu ftehimiet dwar il-volumi u l-veloċitajiet tad-dejta ma' provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet u biex, f'konformità ma' ftehimiet bħal dawn relattivi għall-volumi tad-dejta, jużaw offerti tal-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi tal-internet.

Il-provdituri ta’ servizz tal-aċċess għall-internet m'għandhomx jirrestrinġu jew jipprevjenu l-użu mill-utenti finali ta’ kwalunkwe tagħmir terminali sabiex jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut permezz tas-servizz ta’ aċċess għall-internet tagħhom. Dan huwa bi qbil mad-Direttiva tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill 2014/..../UE1a* u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati Membri li jagħtu drittijiet individwali ta' użu skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2002/20/KE.

 

_________________

 

1a Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw id-disponibbiltà fis-suq ta’ tagħmir tar-radju u li jirrevoka d-Direttiva 1999/5/KE (ĠU L ..., ... p. ...).

 

* ĠU: daħħal in-numru tad-Direttiva (COD 2011/0283) u n-numru, id-data tal-adozzjoni u r-riferenza tal-pubblikazzjoni tad-Direttiva fin-nota ta' qiegħ il-paġna 33a.

Emenda  41

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-utenti finali għandhom ikunu liberi wkoll biex jiftiehmu ma' provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku jew ma' provdituri ta' kontenut, applikazzjonijiet u servizzi dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-servizzi

2. L-utenti finali għandhom ikunu liberi wkoll li jgawdu mis-servizzi speċjalizzati mogħtija mill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika jew minn provdituri ta’ kontenut, applikazzjonijiet u servizzi.

Sabiex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi speċjalizzati lill-utenti finali, il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu liberi biex jagħmlu ftehimiet flimkien ħalli jittrażmettu l-volumi jew it-traffiku tad-dejta relatati bħala servizzi speċjalizzati bi kwalità tas-servizzi definita jew b'kapaċità dedikata. Il-provdiment ta' dawn is-servizzi speċjalizzati ma għandux qed idgħajjef sostanzjalment il-kwalità tas-servizzi tal-aċċess għall-internet.

Il-provdituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew il-provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi għandhom jitħallew joffru servizzi speċjalizzati, sakemm dawn l-offerti jiġu offruti flimkien mas-servizzi tal-aċċess għall-internet u ma jkunux għad-detriment materjali tad-disponibilità jew tal-kwalità tagħhom.

 

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jevalwaw dan id-detriment potenzjali, il-provdituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jew il-provdituri ta' kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi għandhom jgħaddulhom, fuq talba tagħhom, informazzjoni preċiża dwar il-kapaċitajiet assenjati liż-żewġ tipi ta' servizzi msemmija fit-tieni subparagrafu, il-kriterji li fuqhom tinqasam il-kapaċità tan-netwerk u, fejn ikun il-każ, ġustifikazzjonijiet dwar il-miżuri fis-seħħ biex jipprevjenu li s-servizzi speċjalizzati jxekklu s-servizzi tal-aċċess għall-internet.

Emenda  42

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-eżerċizzju tal-libertajiet previsti fil-paragrafi 1 u 2 għandu jeħfief billi tingħata informazzjoni sħiħa skont l-Artikolu 25(1), l-Artikolu 26(2), u l-Artikolu 27(1) u (2).

4. L-utenti finali għandhom jingħataw informazzjoni sħiħa skont l-Artikolu 20(2), l-Artikolu 21(3) u l-Artikolu 21a tad-Direttiva 2002/22/KE, inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe miżuri raġonevoli tal-ġestjoni tat-traffiku applikati li jistgħu jaffettwaw l-aċċess għal informazzjoni, kontenut, applikazzjonijiet u servizzi, kif ukoll id-distribuzzjoni tagħhom, kif speċifikat fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Emenda  43

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fil-limiti tal-volumi jew il-veloċitajiet tad-dejta miftiehma f'kuntratt għas-servizzi tal-aċċess għall-internet, il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet ma għandhomx jirrestrinġu l-libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom, ħlief meta dan ikun meħtieġ biex jiġu applikati miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku. Il-miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandhom ikunu trasparenti, nondiskriminatorji, proporzjonati u meħtieġa biex:

5. Il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet ma għandhomx jirrestrinġu l-libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi jiddiskriminaw kontra, jirrestrinġu, jew inkella jinterferixxu mat-trażmissjoni ta' kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew kontra klassijiet speċifiċi tagħhom, ħlief meta dan ikun meħtieġ biex jiġu applikati miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku biex jiġu evitati jew minimizzati l-effetti ta’ konġestjoni fin-netwerk, sakemm tipi ekwivalenti ta’ traffiku jkunu trattati bl-istess mod, jew biex tiġi implimentata ordni tal-qorti.

 

Dawn il-miżuri għandhom jiġu ffissati bi proċeduri trasparenti u m'għandhomx jinżammu aktar fit-tul milli jkun strettament meħtieġ, u jipprovdu salvagwardji adegwati, partikolarment biex jiżguraw li kwalunkwe restrizzjoni tkun limitata għal dak li jkun meħtieġ, ma tkunx diskriminatorja u tkun proporzjonata.

 

Dawn is-salvagwardji għandhom jinkludu l-possibbiltà ta’ rikors ġudizzjarju.

a) tiġi implimentata dispożizzjoni leġiżlattiva jew ordni tal-qorti, jew biex jiġu evitati jew impediti reati kriminali serji;

 

b) jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan in-netwerk, u t-terminali tal-utenti finali;

 

c) tkun evitata t-trażmissjoni ta' komunikazzjoni mhux mitluba lill-utenti finali li jkunu taw il-kunsens tagħhom minn qabel għal dan il-miżuri restrittivi;

 

d) jiġu minimizzati l-effetti ta' konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk sakemm tipi ekwivalenti ta' traffiku jkunu trattati bl-istess mod.

 

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Emenda  44

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jissorveljaw mill-qrib u jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali biex igawdu l-libertajiet previsti fl-Artikolu 23(1) u (2), il-konformità mal-Artikolu 23(5), u d-disponibilità kontinwa ta' servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess għall-internet b'livelli ta' kwalità li jixhdu l-avvanzi fit-teknoloġija u li ma jiddgħajfux minħabba servizzi speċjalizzati. F'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali l-oħra, għandhom ukoll jimmonitorjaw l-effetti tas-servizzi speċjalizzati fuq id-diversitàkulturali u l-innovazzjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.

 

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta u awtoritajiet kompetenti oħrajn, għandu jkollhom is-setgħa u l-obbligu, fejn ikun xieraq, li jissorveljaw, f'konformità mal-Artikolu 23(5), l-applikazzjoni ta' miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku u, permezz tad-disponibilità ta' servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess għall-internet affordabbli, jiżguraw li l-utenti finali jkunu jistgħu jibbenefikaw mil-libertajiet previsti fl-Artikolu 23(1) u (2). Huma għandhom iqisu kemm jista' jkun il-linji gwida tal-BEREC msemmija fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u fl-Artikolu 21(3a) tad-Direttiva 2002/22/KE. Il-kriterji li jiddefinixxu miżuri raġonevoli ta’ ġestjoni tat-traffiku għandhom ikunu suġġetti għal rieżami perjodiku. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom u l-miżuri li jkunu ħadu. Dawk ir-rapporti għandhom isiru pubbliċi.

Emenda  45

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet jew biex tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali biex jaċċessaw u jxerrdu kontenut jew informazzjoni, jew jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa ljimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi fuq provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.

2. Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess għall-internet jew biex tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali li jaċċessaw u jxerrdu kontenut jew informazzjoni, jew jużaw applikazzjonijiet, servizzi u softwer tal-għażla tagħhom, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-servizzi u, fejn ikun xieraq, parametri oħrajn tas-servizz, kif definit mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fuq provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b'sommarju tar-raġunijiet għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli wkoll għall-BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti kummenti jew rakkomandazzjonijiet dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-funzjonament tas-suq intern. Ir-rekwiżiti maħsuba ma għandhomx jiġu adottati waqt perjodu ta' xahrejn minn meta l-Kummissjoni taslilha l-informazzjoni sħiħa sakemm il-Kummissjoni u l-awtorità regolatorja nazzjonali ma jkunux ftiehmu mod ieħor bejn, jew sakemm il-Kummissjoni tgħarraf lill-awtorità regolatorja nazzjonali b'perjodu mqassar ta' eżami, jew sakemm il-Kummissjoni tkun tat il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u għandhom jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-Kummissjoni u lill-BEREC.

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni sommarju tar-raġunijiet għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli wkoll għall-BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti kummenti jew rakkomandazzjonijiet dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-funzjonament tas-suq intern. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu sew il-kummenti jew ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u għandhom jikkomunikaw ir-rekwiżiti adottati lill-Kummissjoni u lill-BEREC.

 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jistabbilixxu proċeduri għat-trattament ta’ lmenti għal kwistjonijiet li jikkonċernaw il-prestazzjoni tas-servizz tal-aċċess għall-internet ipprovdut lill-utenti finali u l-provdituri ta’ kontenut, applikazzjonijiet u servizzi.

 

Sa ...*, il-BEREC, wara li jikkonsulta lill-partijiet interessati u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi linji gwida li jiddefinixxu kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligi tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali skont dan l-Artikolu, inkluż, b'mod partikulari, l-applikazzjoni ta' miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku.

 

_________________

 

* ĠU: daħħal id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda  46

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiddefinixxu kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali skont dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur mhuwiex favur li dawn il-kundizzjonijiet jiġu ttrattati permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Huwa jipproponi minflok li jiddelega dan il-kompitu lill-BEREC, ara l-emenda għall-Artikolu 24(2).

Emenda  47

Proposta għal regolament

Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 25

imħassar

Trasparenza u pubblikazzjoni tal-informazzjoni

 

1. Ħlief għall-offerti li jiġu negozjati b'mod individwali, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jippubblikaw informazzjoni trasparenti, komparabbli, xierqa u aġġornata dwar:

 

a) l-isem, l-indirizz u l-informazzjoni tal-kuntatt tagħhom;

 

b) għal kull pjan ta' tariffa, is-servizzi offruti u l-parametri rilevanti tal-kwalità tas-servizzi, il-prezzijiet applikabbli (għall-konsumaturi inklużi t-taxxi) u kull imposta applikabbli (l-aċċess, l-użu, il-manutenzjoni u kull miżata addizzjonali), kif ukoll spejjeż għat-tagħmir terminali;

 

c) it-tariffi applikabbli rigward xi numru jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet partikolari tal-prezzijiet;

 

d) il-kwalità tas-servizzi tagħhom, skont l-atti ta' implimentazzjoni previsti fil-paragrafu 2;

 

e) is-servizzi tal-aċċess għall-internet, meta offruti, li jispeċifikaw:

 

(i) il-veloċità tad-dejta proprjament disponibbli għad-download u l-upload fl-Istat Membru ta' residenza tal-utent finali, inkluża fil-ħin bl-aktar użu;

 

(ii) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi biex meta jridu, l-utenti finali jkunu jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum tagħhom;

 

(iii) spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-veloċità proprja disponibbli u parametri oħra tal-kwalità, u l-użu f’daqqa ta’ servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-servizzi, jistgħu prattikament iħallu impatt fuq l-użu tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi;

 

(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u l-protezzjoni tad-dejta personali;

 

f) il-miżuri li ttieħdu biex tkun żgurata l-ekwivalenza fl-aċċess għal utenti finali b'diżabbiltà, inkluża informazzjoni aġġornata regolarment li tagħti dettalji dwar il-prodotti u s-sevizzi maħsuba għalihom;

 

g) it-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt standard tagħhom inkluż kull perjodu kuntrattwali minimu, il-kundizzjonijiet u kull imposta għat-terminazzjoni ta' kuntratt, il-proċeduri u l-miżati diretti relatati mal-bidla minn provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-numri u identifikaturi oħra, u l-arranġamenti għal kumpens minħabba dewmien jew abbuż fil-bidla minn provditur għal ieħor;

 

h) l-aċċess għal servizzi ta' emerġenza u informazzjoni dwar il-post mnejn tkun ġejjin t-telefonata għal kull servizz offrut, kull limitazzjoni fil-provdiment tas-servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE, u kull bidla fih;

 

i) id-drittijiet dwar is-servizz universali, inklużi, meta jixraq, il-faċilitajiet u s-servizzi msemmija fl-Anness I tad-Direttiva 2002/22/KE.

 

L-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata b'mod ċar u komprensiv u tkun faċilment aċċessibbli fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru fejn jiġi offrut is-servizz, u għandha tiġi aġġornata regolarment. Meta jintalab, l-informazzjoni għandha tingħata wkoll lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali rilevanti qabel tiġi ppubblikata. Kull differenzjazzjoni fil-kundizzjonijiet applikati għall-konsumaturi u utenti finali oħra għandha tkun espliċita.

 

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-metodi biex titkejjel il-veloċità tas-servizzi tal-aċċess għall-internet, il-parametri tal-kwalità tas-servizzi u l-metodi biex dawn jitkejlu, u l-kontenut, il-forma u l-mod tal-informazzjoni li trid tiġi ppublikata, inklużi mekkaniżmi possibbli ta' ċertifikazzjoni tal-kwalità. Il-Kummissjoni tista' tqis il-parametri, id-definizzjonijiet u l-metodi tal-kejl stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva 2002/22/KE. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

 

3. L-utenti aħħarin għandhom ikollhom aċċess għal għodod indipendenti tal-evalwazzjoni li jippermettulhom iqabblu l-prestazzjoni tal-aċċess u s-servizzi tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika u l-kost ta' xejriet alternattivi tal-użu. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu skema volontarja ta'ġ ċertifikazzjoni għal siti, gwidi jew għodod simili interattivi. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tingħata skont rekwiżiti oġġettivi, trasparenti u proporzjonati, partikolarment l-indipendenza minn kull provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubblika, l-użu ta' lingwaġġ ċar, l-għoti ta' informazzjoni kompluta u aġġornata, u t-tħaddim ta' proċedura effettiva għat-trattament tal-ilmenti. Meta l-faċilitajiet ċertifikati tat-tqabbil ma jkunux disponibbli fis-suq bla ħlas jew bi prezz raġonevoli, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra għandhom jagħmlu dawn il-faċilitajiet disponibbli huma stess jew mingħand partijiet terzi konformi mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni. L-informazzjoni ppubblikata mill-provdituri tal-komunikazzjonijiet elettroniċi lill-pubbliku għandhom ikunu aċċessibblii u bla ħlas sabiex ikunu disponibbli l-faċilitajiet tat-tqabbil.

 

4. Meta jitolbuhom l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom iqassmu bla ħlas lill-utenti finali informazzjoni li tinteressa lill-pubbliku, meta jixraq, bl-istess mezzi li kienu jużaw is-soltu biex jikkomunikaw mal-utenti finali. F'dan il-każ, dik l-informazzjoni għandhom jipprovduha l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku f'format standardizzat u fost l-oħrajn għandha tkopri dawn is-suġġetti:

 

(a) l-aktar użu komuni tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika biex wieħed jidħol f'attivitajiet illegali jew ixerred kontenut dannuż, b'mod partikolari fejn dan jista' jippreġudika r-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż ksur tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u l-konsegwenzi legali tagħhom; kif ukoll

 

(b) il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji għas-sigurtà personali u mill-aċċess illegali għad-dejta personali meta jintużaw is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  48

Proposta għal regolament

Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 26

imħassar

Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni għall-kuntratti

 

1. Qabel kuntratt dwar il-provdiment ta' konnessjoni ma' netwerk pubbliku tal-komunikazzjoni elettronika jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku jsir vinkolanti, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom għallinqas jipprovdu din l-informazzjoni lill-konsumaturi, u lil utenti finali oħra, sakemm huma ma jkunux ftiehmu espliċitament mod ieħor:

 

(a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni tal-kuntatt tal-provditur u, jekk ikunu differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta' kuntatt għal kull ilment;

 

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi pprovduti, inklużi b'mod partikolari:

 

(i)għal kull pjan ta' tariffi, it-tipi ta' servizzi offruti, il-volumi inklużi tal-komunikazzjoni u kull parametru rilevanti tal-kwalità tas-servizzi, inkluż meta se ssir il-konnessjoni tal-bidu;

 

 

(ii)jekk hux qed jiġi pprovdut aċċess għal servizzi ta' emerġenza u informazzjoni dwar il-post mnejn tkun ġejjin t-telefonata, u f'liema Stati Membri, jekk hemmx xi limitazzjonijiet fil-provdiment tas-servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2002/22/KE;

 

(iii)it-tipi ta' servizzi ta' wara l-bejgħ, servizzi tal-manutenzjoni u s-servizzi ta' appoġġ għall-klijenti li huma pprovduti, u l-kundizzjonijiet u t-tariffi għal dawn is-servizzi, u l-metodi ta' kuntatt għal dawn is-servizzi;

 

(iv)kwalunkwe restrizzjoni imposta mill-fornitur dwar l-użu ta’ tagħmir terminali pprovdut, inkluża l-informazzjoni dwar il-ftuħ tat-tagħmir terminali u kull tariffa involuta jekk jiġi tterminat il-kuntratt qabel jintemm il-perjodu minimu tal-kuntratt;

 

(c) dettalji dwar il-prezzijiet u t-tariffi (għall-konsumaturi inklużi t-taxxi u imposti addizzjonali possibbilment dovuti) u l-mezzi li bihom issir disponibbli informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u l-imposti kollha applikabbli;

 

(d) il-metodi tal-ħlas offruti u kull differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu tal-ħlas, u l-faċilitajiet disponibbli li jissalvagwardjaw it-trasparenza fil-kontijiet u jissorveljaw il-livell tal-konsum;

 

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet biex jiġġedded u jintemm, inklużi:

 

(i)kull użu u tul minimu meħtieġ biex wieħed jibbenefika minn termini promozzjonali,

 

(ii)kwalunke tariffa relatata mal-bidla minn provditur għal ieħor u l-portabbiltà ta’ numri u identifikaturi oħra, inklużi l-arranġamenti għal kumpens minħabba dewmien jew abbuż fil-bidla minn provditur għal ieħor;

 

(iii) kwalunke tariffa dovuta mat-terminazzjoni bikrija tal-kuntratt, inkluż kwalunkwe rkupru ta’ spiża fir-rigward ta’ tagħmir terminali (abbażi tal-metodi tas-soltu għad-deprezzament) u vantaġġi promozzjonali oħra (fuq bażi pro rata tempore);

 

(f) kull arranġament għal kumpens u rifużjoni, inkluża referenza espliċita għad-drittijiet statutorji tal-utent finali, li japplikaw jekk ma jintlaħqux il-livelli tal-kwalità tas-servizzi fil-kuntratt;

 

(g) meta jkun hemm obbligu skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2002/22/KE, l-alternattivi għall-utenti finali jekk idaħħlux jew le d-dejta personali tagħhom fid-direttorju, u d-dejta kkonċernata;

 

(h) għal utenti finali b'diżabbiltà, id-dettalji dwar il-prodotti u s-sevizzi maħsuba għalihom;

 

(i) il-mezzi biex jinbdew proċeduri għal soluzzjoni tat-tilwim, inkluż it-tilwim transfruntieri, skont l-Artikolu 34 tad-Direttiva 2002/22/KE u l-Artikolu 22 ta' dan ir-Regolament;

 

(j) it-tip ta' azzjoni li jista' jieħu l-provditur b'reazzjoni għal inċidenti ta' sigurtà jew integrità jew theddid u vulnerabbiltajiet.

 

2. Apparti dak tal-paragrafu 1, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom għallinqas jipprovdu lill-utenti finali, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor minn utent finali li mhux konsumatur, din l-informazzjoni dwar is-servizzi tagħhom tal-aċċess għall-internet:

 

(a) il-livell tal-limitazzjonijiet applikabbli fil-volum tad-dejta, jekk ikun hemm; il-prezzijiet biex jiżdied il-volum tad-dejta disponibbli fuq bażi ad hoc jew dejjiema; il-veloċità tad-dejta, u prezzha, disponibbli wara konsum sħiħ tal-volum tad-dejta applikabbli, jekk ikunu limitat; u l-mezzi biex meta jridu, l-utenti finali jkunu jistgħu jsegwu l-livell attwali tal-konsum tagħhom;

 

(b) il-veloċità tad-dejta attwalment disponibbli biex ittella' u tniżżel id-dejta fil-lok ewlieni tal-utneti aħħari, inkluż ċifri attwali għal meded tal-veloċità, medji tal-veloċità u veloċità fis-sigħat tal-akbar traffiku, inkluż l-impatt potenzjali tal-fatt li jiġi permess l-aċċess lil partijiet terzi permezz ta' netwerk taż-żona lokali bir-radju;

 

(c) parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi;

 

(d) informazzjoni dwar kull proċedura li jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni fin-netwerk, u informazzjoni dwar kif dawk il-proċeduri jistgħu jħallu impatt fuq il-kwalità tas-servizzi u l-protezzjoni tad-dejta personali;

 

(e)spjegazzjoni ċara u komprensiva dwar kif xi limitazzjoni fil-volum tad-dejta, il-veloċità proprja disponibbli u parametri oħra tal-kwalità tas-servizzi, u l-użu f'daqqa ta' servizzi speċjalizzati bi kwalità aħjar tas-servizzi, jistgħu prattikament iħallu impatt fuq l-użu tal-kontenut, tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi;

 

L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tingħata b'mod ċar u komprensiv u tkun faċilment aċċessibbli fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru ta' residenza tal-utent finali, u għandha tiġi aġġornata regolarment. Din għandha tifforma parti integrali mill-kuntratt u ma għandhiex tinbidel sakemm il-partijiet ma jaqblux espressament mod ieħor. L-utent finali għandu jirċievi kopja tal-kuntratt bil-miktub.

 

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw id-dettalji dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni elenkati fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 33(2).

 

5. Meta jitolbu l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti, il-kuntratt għandu jkun fih ukoll kull informazzjoni li jipprovdu dawn l-awtoritajiet għal dan l-iskop dwar l-użu ta' netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika biex wieħed jidħol f'attivitajiet illegali jew ixerred kontenut dannuż, u dwar il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji għas-sigurtà personali, l-ipproċessar illegali tad-dejta personali, imsemmija fl-Artikolu 25(4) u rilevanti għas-servizz ipprovdut.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  49

Proposta għal regolament

Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 27

imħassar

Kontroll tal-konsum

 

1. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom joffru lill-utenti finali l-opportunità li jagħżel, bla ħlas, faċilità li tipprovdi informazzjoni dwar il-konsum akkumulat ta' servizzi tal-komunikazzjoni elettronika differenti mogħtija fil-munita li biha jkun il-kont tal-utent finali. Din il-faċilità għandha tiżgura li, mingħajr il-kunsens tal-utent finali, in-nefqa akkumulata tul perjodu speċifiku tal-użu ma taqbiżx limitu finanzjarju speċifikat li stabbilixxieh l-utent finali.

 

2. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jiżguraw li lill-utent finali tintbagħatlu notifika xierqa meta l-konsum tas-servizzi jkun laħaq 80% tal-limitu finanzjarju stabbilit skont il-paragrafu 1. In-notifika għandha tindika l-proċedura li trid tiġi segwita biex jissokta l-provdiment ta' dawk is-servizzi, inklużi l-ispejjeż tagħhom. Il-provditur għandu jieqaf jipprovdi s-servizzi speċifikati u jieqaf jimponi miżati lill-utent finali għalihom jekk il-limitu finanzjarju jinqabeż mod ieħor, sakemm l-utent finali ma jkunx talab li jissokta jew jiġġedded il-provdiment ta' dawn is-servizzi. Wara li jkunu laħqu l-limitu finanzjarju, l-utenti finali għandhom ikunu jistgħu jibqgħu jirċievu telefonati u messaġġi SMS u jaċċessaw in-numri tat-telefown bla ħlas u s-servizzi ta' emerġenza billi jċemplu n-numru ta' emerġenza Ewropew 112 bla ħlas sa tmiem il-perjodu tal-ħlas miftiehem.

 

3. Minnufih qabel tiġi konnessa t-telefonata, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jippermettu lill-utenti finali jaċċessaw faċilment u bla ma jġarrbu spejjeż kull informazzjoni tal-ispejjeż dwar it-tariffi applikabbli rigward numru jew servizz soġġett għal kundizzjonijiet partikolari tal-prezzijiet sakemm l-awtorità regolatorja nazzjonali tkun tat deroga minn qabel għal raġunijiet ta' proporzjonalità. Kull informazzjoni bħal din għandha tingħata b'mod komparabbli għal kull numru jew servizz bħal dan.

 

4. Lill-utenti finali, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom joffrulhom l-opportunità li bla ħlas jaċċettaw li jirċievu kontijiet dettaljati.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  50

Proposta għal regolament

Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 28

imħassar

It-terminazzjoni tal-kuntratt

 

1. Il-kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u l-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandhomx jobbligaw perjodu minimu ta' kuntratt li jaqbeż l-24 xahar. Lill-utenti finali, il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom joffrulhom il-possibilità li jidħlu f'kuntratt li ma jtulx aktar minn 12-il xahar.

 

2. Il-konsumaturi, u utenti finali oħra sakemm ma jkunux ftiehmu mod ieħor, għandu jkollhom dritt jitterminaw kuntratt b'perjodu ta' avviż ta' xahar, meta jkunu għaddew sitt xhur jew aktar minn meta sar il-kuntratt. Ebda kumpens ma għandu jkun dovut ħlief għall-valur residwu tat-tagħmir sussidjat mogħti mal-kuntratt meta sar il-kuntratt u rimborż pro rata tempore għal kull vantaġġ promozzjonali ieħor ikkumerċjalizzat bħala tali waqt li kien qed isir il-kuntratt. Il-provditur għandu jneħħi bla ħlas kull restrizzjoni fuq l-użu tat-tagħmir terminali f'netwerks oħra, mhux aktar tard minn meta jitħallas dan il-kumpens.

 

3. Meta l-kuntratti jew il-liġi nazzjonali jipprovdu għal perjodi tal-kuntratt biex ikunu jistgħu jiġu estiżi b'mod taċitu, il-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandu jinforma lill-utent finali fi żmien debitu ħalli l-utent finali jkollu mill-inqas xahar żmien biex jopponi l-estensjoni taċita. Jekk l-utent finali ma jopponix, il-kuntratt għandu jitqies bħala kuntratt permanenti li l-utent finali jista' jitterminah kull meta jrid b'perjodu ta' avviż ta' xahar u bla ma jġarrab spejjeż.

 

4. L-utenti finali għandu jkollhom id-dritt jitterminaw il-kuntratt tagħhom bla ma jġarrbu spejjeż meta jiġu avżati b'modifiki fil-kundizzjonijiet kuntrattwali li jipproponi l-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku sakemm il-modifiki proposti ma jkunux esklussivament għall-benefiċċju tal-utenti finali. Lill-utenti finali, il-provdituri għandhom jagħtuhom perjodu ta' avviż adegwat, mhux iqsar minn xahar, għal dawn il-modifiki, u fl-istess waqt għandhom jinfurmawhom bid-dritt tagħhom li jistgħu jitterminaw il-kuntratt bla ma jġarrbu spejjeż jekk ma jaċċettawx il-kundizzjonijiet il-ġodda. Il-paragrafu 2 għandu japplika mutatis mutandis.

 

5. Kull diskrepanza sinifikanti u mhux temporanja bejn il-prestazzjoni proprja fejn jidħlu l-veloċità u parametri oħra tal-kwalità, u l-prestazzjoni li jindika l-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku skont l-Artikolu 26, għandha titqies bħala nuqqas ta' konformità tal-prestazzjoni għall-finijiet biex jinstabu rimedji għall-utenti finali skont il-liġi nazzjonali.

 

6. Abbonament għal servizzi addizzjonali li jipprovdi l-istess provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandux jerġa' jibda mill-ġdid il-perjodu tal-kuntratt tal-bidu sakemm il-prezz tas-servizz(i) addizzjonali ma jkunx jaqbeż b'mod sinifikanti l-prezz tas-servizzi tal-bidu jew sakemm ma jkunux offruti servizzi addizzjonali bħal dawn bi prezz promozzjonali speċjali relatat mat-tiġdid tal-kuntratt eżistenti.

 

7. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom japplikaw kundizzjonijiet u proċeduri għat-terminazzjoni tal-kuntratt li ma joħolqux ostakli jew diżinċentivi milli wieħed jibdel il-provditur tas-servizz.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  51

Proposta għal regolament

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 29

imħassar

Offerti raggruppati

 

Jekk raggruppament ta' servizzi offrut lill-konsumaturi ikun fih mill-inqas konnessjoni ma' netwerk tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz wieħed tal-komunikazzjoni elettronika, għandhom japplikaw l-Artikolu 28 u 30 ta' dan ir-Regolament għal kull element tar-raggruppament.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi tħassir sħiħ ta’ dan l-Artikolu. Għalkemm huwa mixtieq li jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu protetti b’mod xieraq fir-rigward tal-elementi kollha f’pakkett, ir-Rapporteur jemmen li dan mhux l-aħjar mod biex jinkiseb dan, minħabba li l-ambitu tal-Qafas tat-Telekomunikazzjonijiet jibqa’ limitat għal servizzi u netwerks elettroniċi tal-komunikazzjoni. Estensjoni selettiva tal-ambitu (kif issuġġerit fl-Artikolu 29) toħloq sitwazzjoni legalment imċajpra, li r-riżoluzzjoni tagħha tkun teħtieġ lista twila ta’ emendi konsegwenzjali matul il-bqija tal-Qafas (li l-ebda minnhom mhuma qed jiġu proposti).

Emenda  52

Proposta għal regolament

Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 30

imħassar

Il-bidla minn provditur għal ieħor u l-portabbiltà tan-numri

 

1. Kull utent finali b'numri minn pjan tan-numerazzjoni telefonika nazzjonali, li jitlob dan, għandu jkollu d-dritt li jżomm in-numru/i tiegħu indipendentement mill-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jipprovdi s-servizz skont il-Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 2002/22/KE, sakemm il-provditur ikun provditur tal-komunikazzjoni elettronika fl-Istat Membru li miegħu jirrelatat il-pjan ta' numerazzjoni nazzjonali jew sakemm il-provditur ikun provditur Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika li nnotifika lill-awtorità regolatorja kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju dwar il-fatt li hu jipprovdi jew beħsiebu jipprovdi dawn is-servizzi fl-Istat Membru li miegħu hu relatat il-pjan tan-numerazzjoni nazzjonali.

 

2. L-ipprezzar bejn il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku relatat mal-provdiment tal-portabbiltà tan-numru għandu jkun orjentat lejn l-ispiża, u l-miżati diretti għall-utenti finali, jekk ikun hemm, ma għandhomx iservu ta' diżinċentiv għall-utenti finali milli jbiddlu l-provditur tas-servizz.

 

3. Il-portabbiltà tan-numri u l-attivazzjoni tagħhom għandhom isiru fl-iqsar żmien possibbli. Biex l-utenti finali jagħmlu ftehim dwar il-portabbiltà ta' numru lejn provditur ġdid, dak in-numru għandu jiġi attivat fi żmien ġurnata tax-xogħol minn meta jsir dan il-ftehim. It-telfien tas-servizz waqt il-proċess tal-portabbiltà, jekk ikun hemm, ma għandux itul aktar minn minn ġurnata tax-xogħol.

 

4. Il-provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandu jmexxi l-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor u tal-portabbiltà. L-utenti finali għandhom jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-bidla minn provditur għal ieħor, qabel u waqt il-proċess tal-bidla, u anki minnufih wara li din issir. Lill-utenti finali ma għandux jinbidlilhom il-provditur kontra r-rieda tagħhom.

 

5. Il-kuntratti tal-utenti finali mal-providituri trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jiġu tterminati awtomatikament wara li ssir il-bidla minn provditur għal ieħor. Il-providituri trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandhom jirrifondu l-kreditu kollu li jkun baqa' lill-kunsumaturi li jkunu jużaw servizzi mħallsin minn qabel.

 

6. Il-provdituri tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li jdumu jew jabbużaw fil-bidla minn provditur għal ieħor, inkluż billi ma jagħmlux disponibbli fil-ħin l-informazzjoni meħtieġa għall-portabbiltà, għandhom jiġu obbligati jikkumpensaw lill-utenti finali li jġarrbu dan id-dewmien jew l-abbuż.

 

7. Meta l-utent finali li jagħmel bidla għal provditur ġdid tas-servizzi tal-aċċess għall-internet ikollu indirizz tal-email ipprovdut mill-providitur trasferenti, dan tal-aħħar, jekk jitolbu l-utent finali, għandu jibgħat f'indirizz tal-email li jagħtih l-utent finali, bla ħlas, kull komunikazzjoni bl-email mibgħuta lill-utent finali fuq l-email preċedenti għal perjodu ta' 12-il xahar. Dan is-servizz tad-direzzjonar tal-emails għandu jinkludi tweġiba awtomatika lil kull min jibgħat email biex jinfurmah bl-indirizz tal-email il-ġdid tal-utent finali. L-utent finali għandu jkollhom l-alternattiva li jitolbu li l-indirizz tal-email il-ġdid ma jingħadx fil-messaġġ tat-tweġiba awtomatika.

 

Wara l-ewwel perjodu ta' 12-il xahar, il-provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku għandu jagħti l-alternattiva lill-utent finali biex bi ħlas, jekk ikun hemm bżonn, jiġi estiż il-perjodu tas-servizz tad-direzzjonar tal-emails. Il-provditur trasferenti tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku ma għandux jalloka l-indirizz tal-email tal-bidu tal-utenti finali lil utent finali ieħor qabel jgħaddu sentejn mit-terminazzjoni tal-kuntratt, u f'kull każ matul il-perjodu li għalih ġie estiż is-servizz tad-direzzjonar tal-emails.

 

8. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jistgħu jistabbilixxu proċessi globali tal-bidla minn provditur għal ieħor u tal-portabbiltà, inkluż provdiment ta' sanzjonijiet xierqa fuq il-provdituri u kumpensi għall-utenti finali. Dan għandhom iqisu l-protezzjoni meħtieġa tal-utent finali waqt il-proċess tal-bidla minn provditur għal ieħor u l-l-ħtieġa li tkun żgurata l-effiċjenza f'dan il-proċess.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li dan l-Artikolu jitħassar bħala parti mill-approċċ ġenerali tiegħu li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE minflok id-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz tar-Regolament. Ara l-emendi għall-Artikolu 36 għad-dettalji.

Emenda  53

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 2 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2, jiddaħħal il-punt li ġej:

 

"(fa) "provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku" tfisser il-provditur tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li lilu jiġi trasferit in-numru tat-telefown jew is-servizz';

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ddaħħal definizzjoni ġdida ta’ “provditur riċeventi tal-komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku” bħala definizzjoni ġdida fl-Artikolu 2 tad-Direttiva USD.

Emenda  54

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – titolu

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1b) It-titolu tal-Artikolu 20 huwa sostitwit bi:

'Kuntratti'

‘Rekwiżiti ta’ informazzjoni għall-kuntratti’;

Emenda  55

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu ‑ 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1c) Fl-Artikolu 20, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

‘-1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 1a tingħata qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt u b’mod ċar, komprensiv u aċċessibbli faċilment u mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur* rigward kuntratti konklużi lil hinn mill-post tan-negozju jew mill-bogħod. Il-konsumatur u utenti finali oħrajn, jekk jitolbu, għandu jkollhom l-aċċess għal kopja tal-kuntratt f'format li jibqa'.

 

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom rekwiżiti tal-lingwa dwar l-informazzjoni kuntrattwali, sabiex jiżguraw li din l-informazzjoni tinftiehem b’mod faċli mill-konsumatur jew mill-utent finali li qed jitlob dan.

 

_________________

 

*Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64).’

Emenda  56

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid)

Direttiva 2002/22/KE

Artikolu 20 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1d) L-Artikolu 20(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jabbonaw għal servizzi li jipprovdu konnessjoni lil netwerk ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi u/jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika pubblikament disponibbli, konsumaturi, u utenti oħra aħħarin li hekk jitolbu, għandhom dritt għal kuntratt ma’ impriża jew impriżi li jipprovdu tali konnessjoni u/jew servizzi. Tali kuntratt għandu mill-anqas jispeċifika f’forma ċara, komprensiva u ħafifa u aċċessibbli:

‘1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jabbonaw għal servizzi li jipprovdu konnessjoni lil netwerk ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi u/jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika pubblikament disponibbli, konsumaturi, u utenti oħra aħħarin li hekk jitolbu, għandhom dritt għal kuntratt ma’ impriża jew impriżi li jipprovdu tali konnessjoni u/jew servizzi. Tali kuntratt għandu tal-anqas jispeċifika l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-identità u l-indirizz tal-impriża;

(a) l-identità, l-indirizz u l-informazzjoni tal-kuntatt tal-impriża u, jekk ikunu differenti, l-indirizz u l-informazzjoni ta' kuntatt għal kull ilment;

(b) is-servizzi provduti, inkluż b'mod partikolari:

(b) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi pprovduti, inklużi b'mod partikolari:

 

(i) il-pjan jew pjanijiet tat-tariffi speċifiċi li għalihom japplika l-kuntratt u, għal kull pjan ta’ tariffa bħal dan, it-tipi ta’ servizzi offruti, inklużi l-volumi tal-komunikazzjonijiet;

jekk hux qed jingħata aċċess għal servizzi ta' emerġenza u jekk hux qed tingħata informazzjoni dwar il-post minn fejn toriġina t-telefonata u/jew kwalunkwe limitazzjonijiet fuq l-għoti ta' servizzi ta' emerġenza skont l-Artikolu 26,

(ii) aċċess għal informazzjoni dwar servizzi ta’ emerġenza u dwar il-post minn fejn toriġina t-telefonata għal kull servizz rilevanti offrut, u kwalunkwe limitazzjoni fuq l-għoti ta' servizzi ta’ emerġenza skont l-Artikolu 26,

— informazzjoni dwar kwalunkwe kundizzjoni oħra li tillimita l-aċċess għas-servizzi u l-applikazzjonijiet u/jew l-użu tagħhom, fejn dawn il-kundizzjonijiet huma permessi skont il-liġi nazzjonali bi qbil mal-liġi tal-Komunità,

 

— il-livelli ta’ kwalità minimi tas-servizzi offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif definiti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali,

(iii) il-livelli ta’ kwalità minimi tas-servizzi offruti, inkluż iż-żmien meħtieġ għall-konnessjoni inizjali u, jekk ikun il-każ, parametri oħra ta’ kwalità tas-servizz, kif definiti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali,

informazzjoni dwar kwalunkwe proċedura mwaqqfa mill-impriża biex tkejjel u timmaniġġja t-traffiku sabiex jiġi evitat li jimtela l-link sal-kapaċità massima tiegħu jew iżjed mill-kapaċità tiegħu u dwar kif dawk il-proċeduri jista' jkollhom impatt fuq il-kwalità tas-servizz,

 

— it-tipi ta' servizz ta' manutenzjoni offruti u s-servizzi ta' appoġġ għall-klijenti pprovduti, kif ukoll il-metodi ta' kuntatt ma' dawn is-servizzi,

(iv) — it-tipi ta' servizzi ta' wara l-bejgħ, ta' servizzi ta' manutenzjoni u s-servizzi ta' appoġġ għall-klijenti pprovduti, inklużi, meta jkun fattibbli, informazzjoni teknika għall-funzjonament tajjeb tat-tagħmir terminali magħżul mill-utent finali, il-kundizzjonijiet u l-imposti għal dawk is-servizzi, u l-mezzi ta' kuntatt ma' dawk is-servizzi,

kwalunkwe restrizzjonijiet imposti mill-fornitur dwar l-użu ta' tagħmir terminali pprovdut;

(v) kull restrizzjoni li jimponi l-provditur fuq l-użu tat-tagħmir terminali pprovdut, inkluża l-informazzjoni dwar il-ftuħ tat-tagħmir terminali u kull imposta involuta jekk jiġi tterminat il-kuntratt qabel jintemm il-perjodu minimu tal-kuntratt;

(c) meta jeżisti obbligu taħt l-Artikolu 25, l-għażliet tal-abbonar dwar jekk tiġi inkluża jew le d-dejta personali tiegħu jew tagħha f’direttorju u d-dejta konċernata;

(c) meta jeżisti obbligu taħt l-Artikolu 25, l-għażliet tal-abbonar dwar jekk tiġi inkluża jew le d-dejta personali tiegħu jew tagħha f’direttorju, u l-kapaċità tagħhom li jivverifikaw, jikkoreġu jew jirtiraw dak li jkunu daħħlu;

(d) dettalji tal-prezzijiet u t-tariffi, inkluż il-mezzi li bihom tista' tinkiseb informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u l-ħlasijiet tal-manutenzjoni kollha applikabbli, metodi ta' pagament offruti u kwalunkwe differenzi fl-ispejjeż dovuti minħabba l-metodu tal-pagament;

(d) dettalji tal-prezzijiet u t-tariffi, inkluż it-taxxi u l-imposti addizzjonali li jistgħu possibilment jintalbu, il-mezzi li bihom tista’ tinkiseb informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi u l-ħlasijiet tal-manutenzjoni kollha applikabbli;

 

(da) il-metodi tal-ħlas offruti u kull differenza fl-ispejjeż minħabba l-metodu tal-ħlas magħżul, u l-faċilitajiet disponibbli li jissalvagwardjaw it-trasparenza fil-kontijiet u jissorveljaw il-livell tal-konsum;

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kondizzjonijiet għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u tal-kuntratt, inkluż:

(e) it-tul tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-servizzi u tal-kuntratt, inkluż:

— kull użu u tul minimu meħtieġ biex wieħed jibbenefika minn termini promozzjonali;

(i) kull użu u tul minimu meħtieġ biex wieħed jibbenefika minn termini promozzjonali,