Procedure : 2013/0309(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0190/2014

Ingediende teksten :

A7-0190/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0281

VERSLAG     ***I
PDF 1087kWORD 2124k
20.3.2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Pilar del Castillo Vera

Rapporteurs voor advies (*):

Malcolm Harbour, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement

PR_COD_1amCom

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0627),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0267/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0190/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012

tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 en Besluit nr. 243/2012/EU

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Europa moet alle bronnen van groei aanspreken om uit de crisis te komen, werkgelegenheid te creëren en zijn concurrentiepositie te herstellen. Het herstellen van de groei en het creëren van werkgelegenheid in de Unie vormen het doel van de Europa 2020-strategie. Tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst van 2013 heeft de Europese Raad gewezen op het belang van de eengemaakte digitale markt voor groei en opgeroepen tot concrete maatregelen, teneinde zo snel mogelijk een interne markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) te realiseren. In lijn met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en met deze oproep wordt met deze verordening de totstandkoming van een interne markt voor elektronische communicatie beoogd door het voltooien en aanpassen van het bestaande EU-regelgevingskader voor elektronische communicatie.

(1) Europa moet alle bronnen van groei aanspreken om uit de crisis te komen, werkgelegenheid te creëren en zijn concurrentiepositie te herstellen. Het herstellen van de groei en het creëren van werkgelegenheid in de Unie vormen het doel van de Europa 2020-strategie. Bovendien is de digitale omgeving deel gaan uitmaken van de openbare ruimte waar nieuwe vormen van grensoverschrijdende handel tot stand zijn gekomen, en worden er in de wereldwijde digitale economie zakelijke mogelijkheden voor Europese ondernemingen gecreëerd samen met innovatieve marktontwikkeling en sociale en culturele interactie. Tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst van 2013 heeft de Europese Raad gewezen op het belang van de eengemaakte digitale markt voor groei en opgeroepen tot concrete maatregelen, teneinde zo snel mogelijk een interne markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) te realiseren. In lijn met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en met deze oproep wordt met deze verordening beoogd een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een interne markt voor elektronische communicatie door het voltooien en in diverse opzichten aanpassen van het bestaande EU-regelgevingskader voor elektronische communicatie, alsmede door het bepalen van de algemene inhoud, het doel en het tijdschema van de volgende herziening van dat kader.

Motivering

In overeenstemming met het officieuze document van de trans-Atlantische dialoog (TLD) "Cyber security and Internet issues – Establishing framework for Transatlantic action" (Cyberveiligheids- en internetvraagstukken – vaststelling van een kader voor een trans-Atlantisch optreden).

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De Digitale Agenda voor Europa (DAE), een van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie, heeft reeds de rol van ICT en netwerkconnectiviteit als onmisbare basis voor de ontwikkeling van onze economie en samenleving erkend. Voordat Europa de vruchten van de digitale transformatie kan plukken, moet de Unie een dynamische interne markt voor elektronische communicatie voor alle sectoren binnen Europa realiseren. Een dergelijke interne communicatiemarkt vormt de ruggengraat van een innovatieve en ‘slimme’ digitale economie en een basis voor een digitale interne markt, waar onlinediensten vrijelijk de grens over kunnen.

(2) De Digitale Agenda voor Europa (DAE), een van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie, heeft reeds de rol van ICT en netwerkconnectiviteit als onmisbare basis voor de ontwikkeling van onze economie en samenleving erkend. Voordat Europa de vruchten van de digitale transformatie kan plukken, moet de Unie een dynamische interne markt voor elektronische communicatie voor alle sectoren binnen Europa realiseren. Een dergelijke interne communicatiemarkt vormt de ruggengraat van een innovatieve en 'slimme' digitale economie en een basis voor een digitale interne markt, waar onlinediensten vrijelijk de grens over kunnen in één open, gestandaardiseerde en interoperabele omgeving.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) In een naadloze interne markt voor elektronische communicatie moeten de vrijheid om elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan elke klant binnen de EU aan te bieden en het recht van iedere eindgebruiker om het beste aanbod op de markt te kiezen, worden verzekerd en mogen deze niet worden gehinderd door de fragmentatie van markten langs nationale grenzen. Het huidige regelgevingskader voor elektronische communicatie kan deze fragmentatie niet volledig verhelpen: er zijn nog altijd nationale machtigingenstelsels in plaats van een Europese machtiging, er zijn nationale regelingen voor toewijzing van spectrum, er zijn verschillen in beschikbaarheid van toegangsproducten voor elektronische-communicatieaanbieders in verschillende lidstaten en er gelden verschillende sectorspecifieke consumentenvoorschriften. De regels van de Unie definiëren in veel gevallen slechts een basislijn en worden door de lidstaten vaak op uiteenlopende wijze uitgevoerd.

(3) De vrijheid om elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan elke klant binnen de EU aan te bieden en het recht van iedere gebruiker om het beste aanbod op de markt te kiezen, moeten worden verzekerd en mogen niet worden gehinderd door de fragmentatie van markten langs nationale grenzen. Het huidige regelgevingskader voor elektronische communicatie, op basis waarvan in de lidstaten objectief verschillende voorwaarden worden erkend en toegestaan, kan deze fragmentatie ten gevolge van andere oorzaken niet volledig verhelpen: het algemene machtigingenstelsel wordt op nationaal niveau op uiteenlopende wijze uitgevoerd, er zijn nationale regelingen voor toewijzing van spectrum en er gelden verschillende sectorspecifieke consumentenvoorschriften. Zo verlangen 12 lidstaten, hoewel de soort informatie die kan worden vereist door de machtigingsrichtlijn wordt beperkt, aanvullende gegevens, zoals een categorisering van de beoogde soorten activiteiten, de geografische reikwijdte van de activiteit, de beoogde markt, de bedrijfsstructuur, met inbegrip van de namen van de aandeelhouders en van aandeelhouders van de aandeelhouders, een verklaring van de Kamer van Koophandel en een uittreksel uit het strafregister van de vertegenwoordiger van de onderneming. Uit dit soort aanvullende eisen blijkt het belang van een krachtig Commissiebeleid inzake inbreukprocedures.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Een echte interne markt voor elektronische communicatie moet concurrentie, investeringen en innovatie in nieuwe en verbeterde netwerken en diensten bevorderen door marktintegratie en grensoverschrijdende aanbieding van diensten te stimuleren. De interne markt moet zodoende bijdragen aan het behalen van de ambitieuze doelen voor hogesnelheidsbreedband, zoals gesteld in de DAE. De toenemende beschikbaarheid van digitale infrastructuren en diensten moet anderzijds de keuze van de consument, de kwaliteit van de dienstverlening en de diversiteit van de inhoud verhogen en bijdragen aan de territoriale en sociale samenhang, evenals de mobiliteit binnen de Unie vergemakkelijken.

(4) Een echte interne markt voor elektronische communicatie moet concurrentie, coördinatie, investeringen, innovatie en meer capaciteit op het gebied van nieuwe en verbeterde netwerken en diensten bevorderen door marktintegratie en grensoverschrijdende aanbieding van diensten te stimuleren, en moet onnodige regelgevingslast voor ondernemingen tot een minimum beperken. De interne markt moet zodoende bijdragen aan het behalen of zelfs overtreffen van de doelen voor hogesnelheidsbreedband, zoals gesteld in de DAE, en bevorderen dat er diensten en applicaties worden ontwikkeld die op interoperabele, gestandaardiseerde en veilige wijze open data en formaten kunnen benutten, en dat deze in de gehele Unie beschikbaar zijn met dezelfde functionele en niet-functionele niveaus. De toenemende beschikbaarheid van digitale infrastructuren en diensten moet anderzijds de keuze van de consument, de kwaliteit van de dienstverlening en de diversiteit van de inhoud verhogen en bijdragen aan de territoriale en sociale samenhang, evenals de mobiliteit binnen de Unie vergemakkelijken.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Zoals wordt onderstreept in de in 2013 gepubliceerde studie van het Directoraat-generaal intern beleid van de Unie, Directoraat B – Structuur- en Cohesiebeleid, van het Europees Parlement met als titel "Internet, Digital Agenda and Economic Development of European Regions" (hierna "de studie"), is een gunstige context op het gebied van de aanvaarding en de ontvangst van ICT en van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de regio’s een belangrijke, om niet te zeggen doorslaggevende factor, omdat het niveau van de regio’s geprivilegieerd is wat de ontwikkeling van de vraag op ICT-gebied betreft.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Zoals wordt opgemerkt in de studie, is het niveau van de regio’s relevant voor de identificatie van de mogelijkheden die worden geboden door de informatiemaatschappij en voor de uitvoering van programma’s om de ontwikkeling hiervan te bevorderen. In de studie wordt ook aangegeven dat de interactie tussen de verschillende bestuursniveaus een groot groeipotentieel inhoudt. De bottom-up- en de top-down-benadering moeten worden gecombineerd of op zijn minst parallel ontwikkeld, om de doelstelling van de totstandbrenging van een gemeenschappelijke digitale markt te realiseren.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater) Om een Europese interne markt voor elektronische communicatie tot stand te brengen en de territoriale en sociale samenhang te verbeteren, moet de investeringsprioriteit 2 a die wordt genoemd in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad1a, worden gebruikt om de toegang tot breedband en het hogesnelheidsnetwerk uit te breiden en de toepassing van nieuwe technologieën en netwerken in de digitale economie te ondersteunen, en moeten alle Europese regio's investeringen op deze gebieden kunnen doen, zoals ook in artikel 4 van genoemde verordening voorzien is.

 

__________

 

1a Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289).

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies) Investeringen in de nieuwste infrastructuur, die onontbeerlijk is om de mensen in de Unie in staat te stellen van nieuwe, innoverende diensten te profiteren, mogen niet beperkt blijven tot de centraal gelegen of dichtbevolkte zones, waar zij gemakkelijk rendabel kunnen worden gemaakt. Zij moeten tegelijkertijd ook worden uitgebreid naar de afgelegen en ultraperifere, minder dichtbevolkte en minder ontwikkelde gebieden, zodat deze gebieden niet nog verder achterop raken.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De voordelen van een interne markt voor elektronische communicatie moeten zich uitstrekken tot een breder digitaal ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, aanbieders van inhoud en toepassingen van de Unie alsook de bredere economie omvat, met sectoren als het bankwezen, de autobranche, de logistiek, de detailhandel, energie en transport, die afhankelijk zijn van connectiviteit om hun productie te verbeteren bijvoorbeeld door middel van wijdverspreide cloudtoepassingen, gekoppelde objecten en mogelijkheden voor geïntegreerde dienstverlening voor de verschillende onderdelen van het bedrijf. De overheid en de zorgsector moeten eveneens profiteren van de grotere beschikbaarheid van e-overheidsdiensten en e-gezondheidszorg. Het aanbod van culturele inhoud en diensten in het algemeen kan in de interne markt voor elektronische communicatie ook worden uitgebreid. Het aanbieden van connectiviteit via elektronische- communicatienetwerken en -diensten is zo belangrijk voor de bredere economie en samenleving dat ongerechtvaardigde sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al dan niet door regelgeving worden opgelegd, dienen te worden vermeden.

(5) De voordelen van een interne markt voor elektronische communicatie moeten zich uitstrekken tot een breder digitaal ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, aanbieders van inhoud, toepassingen en software alsook de bredere economie omvat, met sectoren als het onderwijs, het bankwezen, de autobranche, de logistiek, de detailhandel, energie, de geneeskunde, de mobiliteit en het transport, en het slimme beheer van noodsituaties en natuurrampen, die afhankelijk zijn van connectiviteit en breedband om hun productie, de kwaliteit en het aanbod voor de eindgebruiker te verbeteren bijvoorbeeld door middel van wijdverspreide cloudtoepassingen, geavanceerde analyses van grote hoeveelheden van de communicatienetwerken afkomstige gegevens, gekoppelde en interoperabele objecten en mogelijkheden voor geïntegreerde grensoverschrijdende dienstverlening, tegen een achtergrond van open, gestandaardiseerde en interoperabele systemen en in het kader van het openstellen van gegevens (open data). Burgers, de overheid en de zorgsector moeten eveneens profiteren van de grotere beschikbaarheid van e-overheidsdiensten en e-gezondheidszorg. Het aanbod van culturele en educatieve inhoud en diensten en de culturele diversiteit in het algemeen kunnen in de interne markt voor elektronische communicatie ook worden uitgebreid. Het aanbieden van communicatie via elektronische-communicatienetwerken en -diensten is zo belangrijk voor de bredere economie, de samenleving en de slimme steden van de toekomst dat ongerechtvaardigde sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al dan niet door regelgeving worden opgelegd, dienen te worden vermeden.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Deze verordening is gericht op de voltooiing van de interne markt voor elektronische communicatie met maatregelen op drie brede, met elkaar verbonden assen. Ten eerste moet deze verordening de vrijheid waarborgen om grens- en netwerkoverschrijdende elektronische-communicatiediensten in verschillende lidstaten aan te bieden, voortbouwend op het concept van één EU-machtiging, die de nodige voorwaarden schept om meer samenhang en voorspelbaarheid te bereiken in de inhoud en tenuitvoerlegging van sectorspecifieke regelgeving in de Unie. Ten tweede is het noodzakelijk de toegang tot essentiële inputs voor grensoverschrijdende levering van elektronische-communicatienetwerken en -diensten onder meer convergerende voorwaarden mogelijk te maken, niet alleen voor draadloze breedbandcommunicatie waarvoor zowel spectrum met vergunning als spectrum zonder vergunning belangrijk is, maar ook voor connectiviteit op basis van vaste lijnen. Ten derde moet deze verordening, om de omstandigheden voor de bedrijfswereld gelijk te schakelen en het digitale vertrouwen van de burgers op te bouwen, de regels voor de bescherming van de eindgebruikers en in het bijzonder de consumenten harmoniseren. Hieronder vallen regels inzake non-discriminatie, contractuele informatie, beëindiging van contracten en overstapmogelijkheden naast regels inzake toegang tot online-inhoud, -toepassingen en -diensten en verkeersbeheer, die niet alleen de eindgebruikers beschermen maar tevens de voortdurende werking van het internet-ecosysteem als een motor van innovatie garanderen. Bovendien moeten verdere hervormingen op het gebied van roaming de eindgebruikers het vertrouwen geven om verbonden te blijven wanneer zij binnen de Unie reizen, en moeten deze hervormingen na verloop van tijd een stimulans vormen voor convergerende prijs- en andere voorwaarden binnen de Unie.

(6) Deze verordening is erop gericht verdere stappen te zetten in de richting van de voltooiing van de interne markt voor elektronische communicatie met maatregelen op drie brede, met elkaar verbonden assen. Ten eerste moet in deze verordening de vrijheid om grens- en netwerkoverschrijdende elektronische-communicatiediensten in verschillende lidstaten aan te bieden, worden bevestigd door de toepassing van de algemene machtigingsregeling te harmoniseren en te vereenvoudigen. Ten tweede is het noodzakelijk de voorwaarden en procedures voor het verlenen van spectrumvergunningen voor draadloze breedbandcommunicatie aan te pakken, alsmede het gebruik van spectrum zonder vergunning. Ten derde moeten in deze verordening, om de omstandigheden voor de bedrijfswereld gelijk te schakelen en het digitale vertrouwen van de burgers op te bouwen, de regels voor de bescherming van de gebruikers en in het bijzonder de consumenten worden behandeld. Hieronder vallen regels inzake non-discriminatie, contractuele informatie, beëindiging van contracten en overstapmogelijkheden naast regels inzake toegang tot online-inhoud, -toepassingen en -diensten en verkeersbeheer en gedeelde, gemeenschappelijke normen op het gebied van de privésfeer van de gebruiker en gegevensbescherming en ‑beveiliging, die niet alleen de gebruikers beschermen maar tevens de voortdurende werking van het internet-ecosysteem als een motor van innovatie garanderen. Bovendien moeten verdere hervormingen op het gebied van roaming de gebruikers het vertrouwen geven om verbonden te blijven wanneer zij binnen de Unie reizen, zonder dat hun daarvoor bijkomende kosten worden aangerekend in vergelijking met de tarieven die zij betalen in de lidstaat waar hun contract werd gesloten.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Deze verordening vormt derhalve een aanvulling van het bestaande regelgevingskader van de Unie (Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad14, Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad15, Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad16, Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad17, Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad18, Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie19, evenals Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad20, Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad21 en Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement22) en van de toepasselijke nationale wetgeving vastgesteld in overeenstemming met het recht van de Unie, door voor zowel aanbieders als eindgebruikers van elektronische communicatie specifieke rechten en plichten in te voeren, door in de bestaande richtlijnen en in Verordening (EU) nr. 531/2012 de nodige wijzigingen aan te brengen, om een grotere convergentie te verzekeren, alsmede door middel van een aantal inhoudelijke wijzigingen die aan een meer concurrerende interne markt beantwoorden.

(7) Deze verordening moet derhalve een aanvulling vormen op het bestaande regelgevingskader van de Unie (Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad14, Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad15, Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad16, Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad17, Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad18, Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie19, evenals Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad20, Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad21 en Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement22) en van de toepasselijke nationale wetgeving vastgesteld in overeenstemming met het recht van de Unie, door bepaalde gerichte maatregelen in te voeren tot vaststelling van specifieke rechten en plichten voor zowel aanbieders als gebruikers van elektronische communicatie, door in de bestaande richtlijnen en in Verordening (EU) nr. 531/2012 de nodige wijzigingen aan te brengen, om een grotere convergentie te verzekeren, alsmede door middel van een aantal inhoudelijke wijzigingen die aan een meer concurrerende interne markt beantwoorden.

__________________

__________________

14Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

14Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

15Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

15Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

16Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

16Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

17Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst- en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatie en diensten (universele dienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

17Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst- en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatie en diensten (universele dienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

18Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

18Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

19Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 249 van 17.9.2002, blz. 21).

19Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 249 van 17.9.2002, blz. 21).

20Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau (PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1).

20Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau (PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1).

21Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10).

21Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10).

22Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).

22Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Het aanbieden van grensoverschrijdende elektronische communicatie is nog steeds aan grotere beperkingen onderworpen dan communicatie die beperkt blijft tot de landsgrenzen. In het bijzonder worden grensoverschrijdende aanbieders nog steeds geconfronteerd met een meldingsplicht en moeten zij vergoedingen betalen in individuele lidstaten van ontvangst. Houders van de EU-machtiging moeten worden onderworpen aan één enkel meldingssysteem in de lidstaat van hun hoofdvestiging (lidstaat van herkomst), wat de administratieve lasten voor grensoverschrijdende aanbieders zal verminderen. De EU-machtiging geldt voor elke onderneming die elektronische-communicatiediensten en -netwerken aanbiedt of voornemens is dit in meer dan één lidstaat te gaan doen, waardoor de onderneming gebruik kan maken van de rechten verbonden aan de vrijheid om in overeenstemming met deze verordening in elke lidstaat elektronische-communicatiediensten en -netwerken aan te bieden. De EU-machtiging die voor aanbieders van elektronische-communicatiediensten in lidstaten het juridische kader op basis van de algemene machtiging in de lidstaat van herkomst definieert, moet de effectiviteit waarborgen van de vrijheid om elektronische-communicatiediensten en -netwerken in de hele Unie aan te bieden.

(9) Met een zekere mate van harmonisatie van de algemene machtiging, waarbij het Berec de kennisgevingen ontvangt, moet voorts de praktische effectiviteit van de vrijheid om elektronische-communicatiediensten en -netwerken in de hele Unie aan te bieden, worden gewaarborgd. Bovendien is kennisgeving niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de algemene machtigingsregeling, en niet alle lidstaten stellen het verplicht. Als een kennisgevingsverplichting administratieve lasten voor de aanbieder met zich meebrengt, moeten de lidstaten die de kennisgevingsverplichting opleggen, aantonen dat deze gerechtvaardigd is, in overeenstemming met het beleid van de Unie inzake het afschaffen van onnodige regelgevingslast. De Commissie moet verplicht zijn dergelijke vereisten te evalueren en zo nodig bevoegd zijn de afschaffing ervan aan te vragen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Het aanbieden van grensoverschrijdende elektronische-communicatiediensten of -netwerken kan, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het soort netwerk of diensten, de omvang van de benodigde fysieke infrastructuur of het aantal abonnees in de verschillende lidstaten, diverse vormen aannemen. Het voornemen om grensoverschrijdende elektronische-communicatiediensten aan te bieden of om een elektronisch-communicatienetwerk in meer dan één lidstaat te exploiteren kan worden aangetoond door activiteiten zoals onderhandelingen over overeenkomsten inzake toegang tot netwerken binnen de lidstaat of marketing via een website in de taal van de beoogde lidstaat.

Schrappen

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Ongeacht hoe de aanbieder elektronische-communicatienetwerken wenst te exploiteren of grensoverschrijdende elektronische-communicatiediensten wenst aan te bieden, moet de regelgeving zoals van toepassing op een Europese elektronische- communicatieaanbieder neutraal zijn ten aanzien van de commerciële keuzes waarop de organisatie van functies en activiteiten in de lidstaten berust. Daarom moet de lidstaat waar de strategische beslissingen betreffende het aanbieden van de elektronische-communicatienetwerken of -diensten worden genomen, worden aangemerkt als lidstaat van herkomst van een Europese elektronische-communicatieaanbieder, ongeacht de bedrijfsstructuur van de onderneming.

Schrappen

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) De EU-machtiging moet worden gebaseerd op de algemene machtiging in de lidstaat van herkomst. De machtiging mag niet worden onderworpen aan voorwaarden die reeds van toepassing zijn krachtens bestaande nationale wetgeving welke niet specifiek voor de elektronische-communicatiesector is. Daarnaast moeten de bepalingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 531/2012 ook gelden voor Europese aanbieders van elektronische communicatie.

Schrappen

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De meeste sectorspecifieke voorwaarden, bijvoorbeeld in verband met toegang tot of veiligheid en integriteit van netwerken of toegang tot noodhulpdiensten, zijn sterk gebonden aan de plaats waar het netwerk zich bevindt of waar de dienst wordt verleend. Dientengevolge kan een Europese aanbieder van elektronische communicatie onderworpen worden aan voorwaarden van de lidstaat waarin hij actief is, voor zover dit in deze verordening niet anders is bepaald.

Schrappen

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Er moet voor worden gezorgd dat Europese aanbieders van elektronische communicatie in vergelijkbare omstandigheden niet worden gediscrimineerd door verschillende lidstaten en dat in de interne markt consistente regulerende praktijken worden toegepast, met name wat betreft de maatregelen die binnen de werkingssfeer van de artikelen 15 of 16 van Richtlijn 2002/21/EG of de artikelen 5 of 8 van Richtlijn 2002/19/EG vallen. Europese aanbieders van elektronische communicatie moeten daarom recht hebben op gelijke behandeling door de verschillende lidstaten in objectief vergelijkbare situaties om meer geïntegreerde multiterritoriale activiteiten mogelijk te maken. Voorts moeten er in deze gevallen specifieke procedures op EU-niveau zijn voor de toetsing van ontwerpbesluiten inzake corrigerende maatregelen in de zin van artikel 7 bis van Richtlijn 2002/21/EG, om ongerechtvaardigde verschillen in de verplichtingen van Europese aanbieders van elektronische communicatie in verschillende lidstaten te voorkomen.

(15) Gelijke behandeling is een grondbeginsel van het recht van de Europese Unie, dat in de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is neergelegd. Op grond van vaste rechtspraak vereist dat beginsel dat, behoudens objectieve rechtvaardiging, vergelijkbare situaties niet verschillend en verschillende situaties niet gelijk worden behandeld. Er moet voor worden gezorgd dat aanbieders van elektronische communicatie in vergelijkbare omstandigheden niet worden gediscrimineerd door verschillende lidstaten en dat in de interne markt consistente regulerende praktijken worden toegepast, met name wat betreft de maatregelen die binnen de werkingssfeer van de artikelen 15 of 16 van Richtlijn 2002/21/EG of de artikelen 5 of 8 van Richtlijn 2002/19/EG vallen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De regelgevende en toezichthoudende bevoegdheden over Europese aanbieders van elektronische communicatie moeten worden verdeeld tussen de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst, met het oog op het verminderen van de belemmeringen voor toegang, terwijl verzekerd moet worden dat de toepasselijke voorwaarden voor het aanbieden van elektronische-communicatiediensten en -netwerken daadwerkelijk worden nageleefd. Hoewel elke nationale regelgevende instantie toezicht moet houden op de naleving van de overeenkomstig EU-recht op haar grondgebied toepasselijke voorwaarden, met inbegrip van sancties en voorlopige maatregelen, moet alleen de nationale regelgevende instantie in de lidstaat van herkomst gemachtigd zijn de rechten van een Europese aanbieder van elektronische communicatie om in de Unie of in een deel hiervan elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan te bieden, in te trekken of op te schorten.

Schrappen

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Het radiospectrum is een publiek goed en een essentiële hulpbron van de interne markt voor mobiele, draadloze breedband- en satellietcommunicatie in de Unie. De ontwikkeling van draadloze breedbandcommunicatie draagt bij tot de verwezenlijking van de Digitale Agenda voor Europa en met name het doel om tegen 2020 de burgers van de Unie toegang tot breedband met een snelheid van ten minste 30 Mbps te verlenen, en de Unie van breedband met de hoogst mogelijke snelheid en capaciteit te voorzien. De Unie loopt echter achter op andere regio’s van wereldformaat – Noord-Amerika, Afrika en delen van Azië – met betrekking tot de invoering en penetratie van de nieuwste generatie draadloze breedbandtechnologieën die nodig zijn om deze beleidsdoelstellingen te realiseren. Het stapsgewijze proces om de 800 MHz-band voor draadloze breedbandcommunicaties te vergunnen en ter beschikking te stellen, waarbij meer dan de helft van de lidstaten uitstel vragen of er niet in slagen tegen de in Besluit 243/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake het programma voor het radiospectrumbeleid (RSPP)23 gestelde termijn, bewijst dat er dringend maatregelen nodig zijn zelfs binnen de looptijd van het huidige RSPP. Maatregelen van de Unie om in overeenstemming met Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad24 de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie te harmoniseren zijn niet voldoende gebleken om dit probleem aan te pakken.

(17) Het radiospectrum is een publiek goed en een eindige hulpbron die essentieel is voor het verwezenlijken van een brede waaier van sociale, culturele en economische waarden voor de interne markt voor mobiele, draadloze breedband-, omroep- en satellietcommunicatie in de Unie. Het radiospectrumbeleid in de Unie dient bij te dragen tot de vrijheid van meningsuiting, daaronder begrepen de vrijheid van mening en de vrijheid om informatie en ideeën te ontvangen en te verspreiden, ongeacht de grenzen, alsook tot de vrijheid en de pluraliteit van de media. De ontwikkeling van draadloze breedbandcommunicatie draagt bij tot de verwezenlijking van de Digitale Agenda voor Europa en met name het doel om tegen 2020 de burgers van de Unie toegang tot breedband met een snelheid van ten minste 30 Mbps te verlenen, en de Unie van breedband met de hoogst mogelijke snelheid en capaciteit te voorzien. Met betrekking tot de beleidsdoelstellingen van de Digitale Agenda op zowel Europees als mondiaal niveau zijn sommige regio's van de Unie weliswaar al ver gevorderd, maar blijven andere regio's achter. Dit is voor een deel te wijten aan de fragmentatie van het proces waarmee in de Unie spectrum beschikbaar wordt gesteld dat met name geschikt is voor draadloze breedbandverbindingen met een hoge snelheid, waardoor de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen voor de Unie als geheel in het gedrang komt. Het stapsgewijze proces om de 800 MHz-band voor draadloze breedbandcommunicaties te vergunnen en ter beschikking te stellen, waarbij meer dan de helft van de lidstaten uitstel hebben gekregen van de Commissie of er niet in slagen tegen de in Besluit 243/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake het programma voor het radiospectrumbeleid (RSPP)23 gestelde termijn, bewijst dat er dringend maatregelen nodig zijn zelfs binnen de looptijd van het huidige RSPP. Hieruit blijkt ook dat de Commissie de uitoefening van haar bevoegdheden moet verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is voor een loyale tenuitvoerlegging van de maatregelen van de Unie en een oprechte samenwerking tussen de lidstaten. De krachtige inspanningen van de Commissie om toe te zien op de naleving van reeds goedgekeurde maatregelen van de Unie om in overeenstemming met Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad24 de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie te harmoniseren, zouden op zichzelf een wezenlijke bijdrage moeten leveren aan de oplossing van dit probleem.

__________________

__________________

23Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid, PB L 81 van 21.3.2012.

23Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid, PB L 81 van 21.3.2012.

24Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1).

24Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1).

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis) Het verhandelen en verhuren van het geharmoniseerde spectrum voor draadloze breedbandcommunicatie verhoogt de flexibiliteit en leidt tot een efficiëntere toewijzing van spectrumbronnen. Het moet derhalve verder worden vereenvoudigd en bevorderd, ook door ervoor te zorgen dat alle gebruiksrechten, inclusief reeds verleende, lang genoeg van toepassing zijn.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) De toepassing van uiteenlopende nationale beleidslijnen leidt tot gebrek aan samenhang en fragmentatie van de interne markt, hetgeen de uitrol van EU-brede diensten en de voltooiing van de interne markt voor draadloze breedbandcommunicatie belemmert. Dit kan in het bijzonder leiden tot ongelijke voorwaarden voor toegang tot deze diensten en de concurrentie tussen in verschillende lidstaten gevestigde ondernemingen belemmeren en investeringen in meer geavanceerde netwerken en technologieën en de opkomst van innovatieve diensten beknotten, waardoor burgers en bedrijven hoogwaardige veel voorkomende diensten mislopen en aanbieders van draadloze breedband de efficiëntiewinst van grootschalige en beter geïntegreerde werkzaamheden moeten missen. Daarom moeten maatregelen van de Unie met betrekking tot bepaalde aspecten van toewijzing van radiospectrum samengaan met de ontwikkeling van breed geïntegreerde dekking van geavanceerde draadloze breedbandcommunicatiediensten in de Unie. Tegelijkertijd moeten de lidstaten het recht behouden om maatregelen te nemen voor de organisatie van hun radiospectrum met het oog op de openbare orde, openbare veiligheid en defensie.

(18) De toepassing van uiteenlopende nationale beleidslijnen leidt tot gebrek aan samenhang en fragmentatie van de interne markt, hetgeen de uitrol van EU-brede diensten en de voltooiing van de interne markt voor draadloze breedbandcommunicatie belemmert. Dit kan in het bijzonder leiden tot ongelijke voorwaarden voor toegang tot deze diensten en de concurrentie tussen in verschillende lidstaten gevestigde ondernemingen belemmeren en investeringen in meer geavanceerde netwerken en technologieën en de opkomst van innovatieve diensten beknotten, waardoor burgers en bedrijven hoogwaardige veel voorkomende diensten mislopen en aanbieders van draadloze breedband de efficiëntiewinst van grootschalige en beter geïntegreerde werkzaamheden moeten missen. Daarom moeten maatregelen van de Unie met betrekking tot bepaalde aspecten van toewijzing van radiospectrum samengaan met de ontwikkeling van breed geïntegreerde dekking van geavanceerde draadloze breedbandcommunicatiediensten in de Unie. Tegelijkertijd moet er sprake zijn van voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan de specifieke nationale behoeften, en moeten de lidstaten het recht behouden om maatregelen te nemen voor de organisatie van hun radiospectrum met het oog op de openbare orde, openbare veiligheid en defensie, waarbij doelstellingen van algemeen belang, zoals de taalkundige en culturele diversiteit en het pluralisme in de media, moeten worden beschermd en bevorderd.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Aanbieders van elektronische communicatiediensten, waaronder mobiele aanbieders of consortia van dergelijke aanbieders, moeten in staat zijn om ten gunste van de eindgebruikers collectief een efficiënte en betaalbare dekking van een groot deel van het grondgebied van de Unie te organiseren en daarvoor over verschillende lidstaten radiospectrum te gebruiken met vergelijkbare voorwaarden, procedures, kosten, timing, duur van geharmoniseerde banden en aanvullende radiospectrumpakketten zoals combinaties van lagere en hogere frequenties voor dekking van dichtbevolkte en minder bevolkte gebieden. Initiatieven met het oog op een betere coördinatie en samenhang zullen tevens de voorspelbaarheid van het investeringsklimaat voor netwerken verbeteren. Deze voorspelbaarheid wordt ook sterk bevorderd door duidelijke beleidskeuzen in de zin van langdurige gebruiksrechten voor radiospectrum, zonder af te doen aan het feit dat deze rechten in sommige lidstaten een onbepaald karakter hebben, hetgeen op zijn beurt gekoppeld wordt aan duidelijke voorwaarden voor overdracht, huur of gedeeld gebruik van een deel van het radiospectrum dat aan een dergelijk individueel gebruiksrecht onderworpen is.

(19) Aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten in staat zijn om ten gunste van de eindgebruikers een efficiënte, technologisch moderne, geavanceerde en betaalbare dekking van een groot deel van het grondgebied van de Unie te organiseren en daarvoor over verschillende lidstaten radiospectrum te gebruiken met vergelijkbare voorwaarden, procedures, kosten, timing, duur van geharmoniseerde banden en aanvullende radiospectrumpakketten zoals combinaties van lagere en hogere frequenties voor dekking van dichtbevolkte en minder bevolkte gebieden. Initiatieven met het oog op een betere coördinatie en samenhang zullen tevens de voorspelbaarheid van het investeringsklimaat voor netwerken verbeteren. Deze voorspelbaarheid wordt ook sterk bevorderd door duidelijke beleidskeuzen in de zin van langdurige gebruiksrechten voor radiospectrum, zonder af te doen aan het feit dat deze rechten in sommige lidstaten een onbepaald karakter hebben, hetgeen op zijn beurt gekoppeld wordt aan verbeterde voorwaarden voor overdracht, huur of gedeeld gebruik van een deel van het radiospectrum dat aan een dergelijk individueel gebruiksrecht onderworpen is.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) De coördinatie en de samenhang van gebruiksrechten voor het radiospectrum moeten worden verbeterd, althans voor de banden die voor draadloze, vaste, nomadische en mobiele breedbandcommunicatie zijn geharmoniseerd. Dit omvat de banden die op ITU-niveau zijn gespecificeerd voor geavanceerde systemen voor internationale mobiele telecommunicatie (IMT), evenals banden die voor RLAN worden gebruikt, zoals 2,4 GHz en 5 GHz. Verder zullen daartoe ook banden behoren die in de toekomst geharmoniseerd kunnen worden voor draadloze breedbandcommunicatie, zoals bedoeld in artikel 3, onder b), van het RSPP en het advies van de Beleidsgroep radiospectrum (RSPG) op het gebied van "strategische uitdagingen voor Europa in het aanpakken van de groeiende vraag naar het radiospectrum voor draadloze breedband" van 13 juni 2013, zoals in de nabije toekomst de 700 MHz-, 1,5 GHz- en 3,8-4,2 GHz-banden.

(20) De coördinatie en de samenhang van gebruiksrechten voor het radiospectrum moeten worden verbeterd. Dit omvat de banden die op ITU-niveau zijn gespecificeerd voor geavanceerde systemen voor internationale mobiele telecommunicatie (IMT), evenals banden die voor RLAN worden gebruikt, zoals 2,4 GHz en 5 GHz. Verder zullen daartoe ook banden behoren die in de toekomst geharmoniseerd kunnen worden voor draadloze breedbandcommunicatie, zoals bedoeld in artikel 3, onder b), van het RSPP en het advies van de Beleidsgroep radiospectrum (RSPG) op het gebied van "strategische uitdagingen voor Europa in het aanpakken van de groeiende vraag naar het radiospectrum voor draadloze breedband" van 13 juni 2013. Gelet op de aanzienlijke maatschappelijke, culturele, sociale en economische impact van besluiten op het gebied van spectrum, moet in deze besluiten terdege rekening worden gehouden met de overwegingen als bedoeld in artikel 8 bis van Richtlijn 2002/21/EG en, in voorkomend geval, met de doelstellingen van algemeen belang als genoemd in artikel 9, lid 4, van die richtlijn.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Wat de overige belangrijke inhoudelijke voorwaarden betreft die aan gebruiksrechten van radiospectrum voor draadloze breedband kunnen worden gekoppeld, wordt de convergente toepassing door afzonderlijke lidstaten van de in deze verordening vastgestelde beginselen en criteria bevorderd door een coördinatiemechanisme waarbij de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten de gelegenheid krijgen vóór de toekenning van gebruiksrechten door een bepaalde lidstaat opmerkingen te maken en de Commissie rekening houdend met de standpunten van lidstaten de uitvoering van elk voorstel dat niet in overeenstemming met het Unierecht blijkt, kan verhinderen.

(24) De convergente toepassing door afzonderlijke lidstaten van de in het regelgevingskader van de Unie vastgestelde beginselen en criteria wordt bevorderd door een coördinatiemechanisme waarbij de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten de gelegenheid krijgen vóór de toekenning van gebruiksrechten door een bepaalde lidstaat opmerkingen te maken en de Commissie, met inachtneming van de standpunten van lidstaten, de uitvoering van elk voorstel dat niet in overeenstemming met het Unierecht blijkt, kan verhinderen.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Gezien de enorme groei van de vraag naar radiospectrum voor draadloos breedband moeten oplossingen voor alternatieve, wat spectrumgebruik efficiënte toegang tot draadloos breedband worden bevorderd. Dit omvat het gebruik van draadloze toegangssystemen met laag vermogen en kort bereik zoals zogenaamde ‘hotspots’ van Radio Local Area Networks (RLAN-netwerken, ook wel bekend als ‘WiFi’), alsmede netwerken van cellulaire toegangspunten met een laag vermogen (ook wel bekend als feston-, pico- of metrocellen).

(25) Gezien de enorme groei van de vraag naar radiospectrum voor draadloos breedband moeten oplossingen voor alternatieve, wat spectrumgebruik betreft efficiënte toegang tot draadloos breedband worden aangemoedigd en niet tegengehouden. Dit omvat momenteel, maar is niet beperkt tot, het gebruik van draadloze toegangssystemen met laag vermogen en kort bereik zoals zogenaamde 'hotspots' van Radio Local Area Networks (RLAN-netwerken), alsmede netwerken van cellulaire toegangspunten met een laag vermogen (ook wel bekend als femto-, pico- of metrocellen). Dynamische spectrumtoegang, ook op basis van een vergunningsvrijstelling, en andere innovatieve technologieën en innovatieve vormen van spectrumgebruik moeten worden aangemoedigd en mogelijk gemaakt.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Lidstaten moeten ervoor zorgen dat andere lidstaten door het beheer van het radiospectrum op nationaal niveau niet worden belet het radiospectrum te gebruiken waar zij recht op hebben of om hun verplichtingen met betrekking tot de banden waarvan het gebruik op EU-niveau is geharmoniseerd, na te leven. Voortbouwend op de bestaande activiteiten van de Beleidsgroep radiospectrum (RSPG) is een coördinatiemechanisme nodig om te verzekeren dat iedere lidstaat billijke toegang tot radiospectrum heeft en dat de resultaten van de coördinatie samenhangend en afdwingbaar zijn.

Schrappen

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Uit de ervaring met de tenuitvoerlegging van het regelgevingskader van de Unie blijkt dat de bestaande bepalingen die een samenhangende toepassing van regelgevende maatregelen vereisen en mee moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de interne markt, niet genoeg stimulansen hebben gecreëerd om toegangsproducten te ontwerpen op basis van geharmoniseerde normen en processen, met name op het gebied van vaste netwerken. Wanneer zij in verschillende lidstaten werken, ondervinden aanbieders moeilijkheden om toegangsproducten met de juiste kwaliteit en netwerk- en diensteninteroperabiliteit te vinden en als deze inputs beschikbaar zijn, vertonen zij uiteenlopende technische kenmerken. Dit verhoogt de kosten en vormt een belemmering voor het aanbieden van grensoverschrijdende diensten.

Schrappen

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) De integratie van de interne markt voor elektronische communicatie wordt versneld indien een kader wordt vastgesteld waarin een aantal belangrijke Europese virtuele producten worden omschreven die voor aanbieders van elektronische-communicatiediensten van groot belang zijn voor het aanbieden van grensoverschrijdende diensten en waarin op basis van centrale parameters en minimumkenmerken een EU-brede strategie wordt opgesteld in een steeds sterker wordende IP-omgeving.

Schrappen

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Voor de operationele behoeften waarop een aantal virtuele producten berusten, moet een oplossing worden geboden. In gevallen waarin een aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op basis van de kaderrichtlijn en de toegangsrichtlijn ertoe wordt verplicht op een specifiek toegangspunt binnen zijn netwerk onder gereguleerde voorwaarden toegang te verlenen, moeten Europese virtuele breedbandtoegangsproducten beschikbaar zijn. Ten eerste moet efficiënte grensoverschrijdende toegang worden vergemakkelijkt door middel van geharmoniseerde producten waarmee grensoverschrijdende aanbieders hun eindgebruikers snel en met een voorspelbare en toereikende kwaliteit kunnen voorzien van initiële diensten, met inbegrip van diensten aan zakelijke klanten met meerdere locaties in verschillende lidstaten, wanneer dit op basis van een marktanalyse noodzakelijk en evenredig zou zijn. Deze geharmoniseerde producten moeten gedurende een toereikende periode beschikbaar zijn om toegang vragende ondernemingen en aanbieders in staat te stellen investeringen op middellange en lange termijn te plannen.

Schrappen

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Ten tweede vormen verfijnde virtuele toegangsproducten die van toegang vragende ondernemingen een hoger investeringsniveau vergen en hen een hoger niveau van controle en differentiatie verschaffen, met name door toegang op een lager lokaal niveau te verschaffen, de sleutel tot het creëren van de voorwaarden voor een duurzame concurrentie op de interne markt. Derhalve moeten deze belangrijke wholesaleproducten voor toegang tot toegangsnetwerken van de nieuwe generatie (next-generation access, NGA) worden geharmoniseerd om grensoverschrijdende investeringen te vergemakkelijken. Dergelijke virtuele breedbandtoegangsproducten moeten zodanig zijn ontworpen dat zij gelijkwaardige functionaliteiten hebben als fysieke ontbundeling, zodat nationale regelgevende instanties op grond van de evenredigheidsbeoordeling overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG over een breder scala van potentiële corrigerende maatregelen op wholesaleniveau kunnen beschikken.

Schrappen

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) Ten derde is het eveneens noodzakelijk een wholesaletoegangsproduct voor afgevende segmenten van huurlijnen met verbeterde interfaces te harmoniseren, om voor de meest veeleisende zakelijke gebruikers grensoverschrijdende levering van bedrijfskritische connectiviteitsdiensten mogelijk te maken.

Schrappen

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 bis) Het is noodzakelijk om de voorwaarden voor hoogwaardige wholesaleproducten die worden gebruikt voor zakelijke dienstverlening te harmoniseren, teneinde naadloze dienstverlening aan grensoverschrijdende en multinationale ondernemingen in de hele Europese Unie mogelijk te maken. Die harmonisatie zou op het vlak van de communicatiekosten een belangrijke rol kunnen vervullen voor de concurrentiekracht van de bedrijven in de EU.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) In de context van geleidelijke migratie naar ‘volledige IP-netwerken’ belemmert het gebrek aan beschikbaarheid van connectiviteitsproducten op basis van het IP-protocol voor verschillende klassen diensten met garandeerde kwaliteit van dienstverlening, die communicatiepaden tussen netwerkdomeinen en over netwerkgrenzen heen zowel binnen als tussen de lidstaten mogelijk maken, de ontwikkeling van applicaties die op toegang tot andere netwerken berusten, waardoor de technologische innovatie beperkt blijft. Bovendien verhindert deze situatie de verdere verspreiding van efficiëntiewinsten ten gevolge van het beheer en het aanbod van IP-netwerken en connectiviteitsproducten met gegarandeerde kwaliteit van dienstverlening, in het bijzonder betere beveiliging, betrouwbaarheid, flexibiliteit, kosteneffectiviteit en snellere termijnen voor productlevering, waar netwerkaanbieders, dienstverleners en eindgebruikers de vruchten van plukken. Het is daarom noodzakelijk de wijze waarop deze producten worden ontwerpen en beschikbaar worden gesteld, te harmoniseren en dit onder redelijke voorwaarden, waaronder indien daarom wordt gevraagd, de mogelijkheid voor de betrokken elektronische-communicatieondernemingen om kruisleveringen te verrichten.

Schrappen

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De ontwikkeling van Europese virtuele breedbandtoegangsproducten overeenkomstig deze verordening moet haar weerslag krijgen in de wijze waarop de nationale regelgevende instanties de meest geschikte oplossingen inzake toegang tot netwerken van aanbieders met aanmerkelijke marktmacht beoordelen. Anderzijds moet overregulering worden vermeden door een onnodig groot aantal wholesaletoegangsproducten die op basis van een marktanalyse zouden worden opgelegd of onder andere voorwaarden worden geleverd. Met name mag de invoering van Europese virtuele toegangsproducten op zich er niet toe leiden dat een bepaalde aanbieder meer gereguleerde toegangsproducten krijgt opgelegd. Bovendien mag de noodzaak voor nationale regelgevende instanties om na de goedkeuring van deze verordening te onderzoeken of in plaats van de bestaande wholesaletoegangsproducten een Europees virtueel breedbandtoegangsproduct dient te worden opgelegd en om na te gaan of het passend is in het kader van een toekomstige marktanalyse waarin zij aanmerkelijke marktmacht zouden vaststellen, een Europees virtueel breedbandtoegangsproduct op te leggen, niet afdoen aan hun verantwoordelijkheid, namelijk dat zij overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG de meest passende en evenredige maatregel moeten aanwijzen om het vastgestelde concurrentieprobleem te verhelpen.

Schrappen

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) In het belang van de voorspelbaarheid van de regelgeving moeten belangrijke elementen van de evoluerende reguleringspraktijk onder het huidige wettelijke kader, die een invloed hebben op de wijze waarop wholesaletoegangsproducten waaronder virtuele breedbandtoegangsproducten voor NGA-netwerken beschikbaar worden gesteld, ook in de wetgeving worden opgenomen. Het gaat hierbij om bepalingen die het belang duidelijk moeten maken, in de analyse van wholesaletoegangsproducten en in het bijzonder in de vraag of er behoefte is aan prijscontrole op deze toegang tot NGA-netwerken, van de relatie die bestaat tussen concurrentiedruk vanwege alternatieve vaste en draadloze infrastructuren, effectieve garanties voor niet-discriminerende toegang en het bestaande niveau van concurrentie in de retailhandel op het gebied van prijs, keuze en kwaliteit. Deze laatste afweging bepaalt uiteindelijk de voordelen voor de eindgebruikers. Bijvoorbeeld kunnen nationale regelgevende instanties bij het verrichten van hun individuele analyse overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG en onverminderd de vaststelling van aanmerkelijke marktmacht en de toepassing van het EU-mededingingsrecht, van oordeel zijn dat waar er twee vaste NGA-netwerken bestaan, de marktomstandigheden voldoende concurrerend zijn om netwerken tot netwerkverbetering aan te zetten en om een ontwikkeling naar het aanbieden van ultrasnelle diensten in gang te zetten, hetgeen een van de belangrijke parameters is voor concurrentie op detailhandelniveau.

Schrappen

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40) Verschillen in de nationale tenuitvoerlegging van sectorspecifieke regels voor bescherming van eindgebruikers vormen ernstige belemmeringen voor de interne digitale markt, met name in de vorm van hogere kosten voor naleving van regelgeving door aanbieders van elektronische communicatie die hun diensten ook in andere lidstaten willen aanbieden. Bovendien ondermijnt de fragmentatie en onzekerheid over het niveau van bescherming dat in de verschillende lidstaten wordt geboden, het vertrouwen van de eindgebruikers die afgeschrikt worden van de aankoop van elektronische-communicatiediensten in het buitenland. Om de doelstelling van de Unie inzake opheffing van belemmeringen voor de interne markt te bereiken moeten de bestaande, uiteenlopende nationale wettelijke maatregelen worden vervangen door een enkele en volledig geharmoniseerde reeks sectorspecifieke regels die een hoogwaardige bescherming van eindgebruikers creëert. Een dergelijke volledige harmonisatie van de wettelijke bepalingen mag de aanbieder van elektronische communicatie niet verhinderen de eindgebruiker contractuele regelingen aan te bieden die verder gaan dan dit niveau van bescherming.

Schrappen

Motivering

Zodra de voorschriften uit dit verordeningsvoorstel zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn, hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden gehandhaafd in deze verordening.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Aangezien deze verordening slechts bepaalde sectorspecifieke regels harmoniseert, mag zij geen afbreuk doen aan de algemene regels inzake consumentenbescherming zoals vastgesteld door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd in nationale wetgeving.

(41) Deze verordening mag geen afbreuk doen aan de algemene regels inzake consumentenbescherming zoals vastgesteld door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd in nationale wetgeving

Motivering

Zodra de voorschriften uit dit verordeningsvoorstel zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn, hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden gehandhaafd in deze verordening.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) Waar de bepalingen in de hoofdstukken 4 en 5 van deze verordening betrekking hebben op eindgebruikers, gelden deze bepalingen niet alleen voor consumenten maar ook voor andere categorieën van eindgebruikers, met name micro-ondernemingen. Op individueel verzoek moeten andere zakelijke eindgebruikers dan consumenten middels een individueel contract kunnen afwijken van bepaalde regels.

Schrappen

Motivering

Zodra de voorschriften uit dit verordeningsvoorstel zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn, hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden gehandhaafd in deze verordening.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44) Er blijven zeer aanzienlijke prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste als mobiele communicatie, tussen spraak- en sms-communicatie in eigen land en communicatie die in een andere lidstaat wordt afgegeven. Hoewel er aanzienlijke verschillen bestaan tussen landen, aanbieders en tariefpakketten en tussen vaste en mobiele diensten, blijft dit zwakkere consumenten treffen en blijft dit de naadloze communicatie binnen de Unie hinderen. Dit gebeurt ondanks een zeer sterke daling en convergentie in absolute zin van afgiftetarieven in de verschillende lidstaten en de lage prijzen op de doorvoermarkten. Bovendien moet de overgang naar een volledige IP-omgeving voor elektronische communicatie te zijner tijd een extra kostenbesparing teweegbrengen. Elk belangrijk verschil in de retailtarieven tussen binnenlandse langeafstandscommunicatie, dit zijn andere gesprekken dan die welke plaatsvinden binnen een lokale zone zoals aangegeven door een geografische nummercode in het nationale nummerplan, en vaste communicatie die in een ander lidstaat wordt afgegeven, moet daarom worden gerechtvaardigd op basis van objectieve criteria. De retailtarieven voor internationale mobiele communicatie mogen niet hoger liggen dan de Europese gereguleerde spraak- en sms-tarieven voor roaminggesprekken en sms-berichten, zoals beschreven in Verordening (EU) nr. 531/2012, behalve wanneer gerechtvaardigd op basis van objectieve criteria. Dergelijke criteria kunnen extra kosten en een redelijke marge hierop omvatten. Andere objectieve factoren kunnen betrekking hebben op verschillen in de desbetreffende prijselasticiteit en de gemakkelijke beschikbaarheid voor alle eindgebruikers van alternatieve tarieven van aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek, die tegen weinig of geen extra kosten grensoverschrijdende communicatie binnen de EU bieden, of van diensten van de informatiemaatschappij met vergelijkbare functies, op voorwaarde dat eindgebruikers door hun aanbieders actief over dergelijke alternatieven worden geïnformeerd.

Schrappen

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45) De afgelopen decennia heeft het internet zich ontwikkeld tot een open platform voor innovatie met lage drempels voor eindgebruikers, aanbieders van inhoud en toepassingen en aanbieders van internettoegang. Het bestaande regelgevingskader is gericht op de bevordering van de mogelijkheden voor eindgebruikers om toegang te verkrijgen tot informatie en deze informatie te delen en toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken. Onlangs is uit het verslag van het Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) inzake verkeersbeheerpraktijken van mei 2012 en uit een studie in opdracht van het uitvoerend agentschap voor consumenten en gezondheid van december 2012 over de werking van de markt van internettoegang en het verstrekken van deze toegang uit het oogpunt van de consument echter gebleken dat een groot aantal eindgebruikers af te rekenen heeft met verkeersbeheerpraktijken die specifieke toepassingen blokkeren of vertragen. Deze trends vereisen duidelijke regels op EU-niveau om het open internet te handhaven en om fragmentatie als gevolg van uiteenlopende maatregelen van afzonderlijke lidstaten te voorkomen.

(45) De afgelopen decennia heeft het internet zich ontwikkeld tot een open platform voor innovatie met lage drempels voor gebruikers, aanbieders van inhoud en toepassingen en aanbieders van internettoegang. Het beginsel van "netneutraliteit" binnen het open internet houdt in dat al het verkeer gelijk wordt behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging, ongeacht afzender, ontvanger, type, inhoud, apparatuur, dienst of toepassing. Het open karakter van het internet is, zoals door het Europees Parlement vermeld in zijn resolutie van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in Europa (2011/2866(RSP)), een essentiële aanjager geweest voor concurrentievermogen, economische groei, sociale ontwikkeling en innovatie – die heeft geleid tot spectaculaire ontwikkelingen op het vlak van onlinetoepassingen, -inhoud en -diensten – en dus ook van de groei in het aanbod van en de vraag naar inhoud en diensten, en heeft tevens gefungeerd als een cruciale versneller in het vrije verkeer van kennis, ideeën en informatie, ook in landen waar de toegang tot onafhankelijke media beperkt is. Het bestaande regelgevingskader is gericht op de bevordering van de mogelijkheden voor gebruikers om toegang te verkrijgen tot informatie en deze informatie te delen en toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken. Onlangs is uit het verslag van het Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) inzake verkeersbeheerpraktijken van mei 2012 en uit een studie in opdracht van het uitvoerend agentschap voor consumenten en gezondheid van december 2012 over de werking van de markt van internettoegang en het verstrekken van deze toegang uit het oogpunt van de consument echter gebleken dat een groot aantal gebruikers af te rekenen heeft met verkeersbeheerpraktijken die specifieke toepassingen blokkeren of vertragen. Deze trends vereisen duidelijke regels op EU-niveau om het open internet te handhaven en om fragmentatie als gevolg van uiteenlopende maatregelen van afzonderlijke lidstaten te voorkomen.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46) De vrijheid van eindgebruikers om toegang te verkrijgen tot informatie, wettige inhoud, toepassingen en diensten en om deze informatie te verspreiden, is afhankelijk van de naleving van het recht van de Unie en van overeenstemmende nationale wetgeving. Deze verordening bepaalt de limieten voor eventuele beperkingen van deze vrijheid door aanbieders van elektronische communicatie maar doet geen afbreuk aan andere wetgeving van de Unie, met inbegrip van auteursrechtelijke regels en Richtlijn 2000/31/EG.

(46) De vrijheid van gebruikers om toegang te verkrijgen tot informatie, inhoud, toepassingen en diensten en om deze informatie te verspreiden, is afhankelijk van de naleving van het recht van de Unie en van overeenstemmende nationale wetgeving. Deze verordening bepaalt de limieten voor eventuele beperkingen van deze vrijheid door aanbieders van elektronische communicatie maar doet geen afbreuk aan andere wetgeving van de Unie.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47) Op een open internet mogen aanbieders van elektronische communicatie binnen contractueel overeengekomen begrenzingen op datavolume en snelheden voor internetdiensten bepaalde inhoud, applicaties of diensten of specifieke soorten daarvan niet blokkeren, vertragen, reduceren of discrimineren, met uitzondering van een beperkt aantal redelijke verkeersbeheersmaatregelen. Dergelijke maatregelen dienen transparant, evenredig en niet-discriminerend te zijn. Redelijk verkeersbeheer omvat de preventie of belemmering van ernstige misdrijven, waaronder vrijwillige acties van aanbieders om de toegang tot en de verspreiding van kinderporno te voorkomen. Het minimaliseren van de effecten van netwerkcongestie moet worden beschouwd als redelijk, op voorwaarde dat de netwerkcongestie slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke omstandigheden voordoet.

(47) Op een open internet mogen aanbieders van internettoegangsdiensten binnen contractueel overeengekomen begrenzingen op datavolume en snelheden voor internetdiensten bepaalde inhoud, applicaties of diensten of specifieke soorten daarvan niet blokkeren, vertragen, reduceren of discrimineren, met uitzondering van een beperkt aantal verkeersbeheersmaatregelen. Dergelijke maatregelen dienen technisch noodzakelijk, transparant, evenredig en niet-discriminerend te zijn. Het aanpakken van netwerkcongestie moet worden toegestaan, op voorwaarde dat de netwerkcongestie slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke omstandigheden voordoet. De nationale regelgevende instanties moeten kunnen eisen dat een aanbieder aantoont dat gelijke behandeling van het verkeer aanzienlijk minder efficiënt is.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(47 bis) Deze verordening doet geen afbreuk aan Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn).

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48) Op volume gebaseerde tarieven moeten verenigbaar met het beginsel van het open internet worden geacht wanneer eindgebruikers een tarief kunnen kiezen dat met hun normale dataverbruik overeenstemt, en dit op basis van transparante informatie over de voorwaarden en de gevolgen van een dergelijke keuze. Tegelijkertijd moeten deze tarieven de aanbieders van elektronische communicatie in staat stellen de netwerkcapaciteit beter aan te passen aan de verwachte datavolumes. Het is essentieel dat de eindgebruikers volledig worden geïnformeerd alvorens in te stemmen met datavolume- of snelheidsbeperkingen en de toepasselijke tarieven, dat zij hun verbruik te allen tijde kunnen volgen en, indien gewenst, gemakkelijk uitbreidingen van de beschikbare datavolumes kunnen krijgen.

(48) Op volume gebaseerde tarieven moeten verenigbaar met het beginsel van het open internet worden geacht wanneer gebruikers een tarief kunnen kiezen dat met hun normale dataverbruik overeenstemt, en dit op basis van duidelijke, transparante en expliciete informatie over de voorwaarden en de gevolgen van een dergelijke keuze. Tegelijkertijd moeten deze tarieven de aanbieders van internettoegangsdiensten in staat stellen de netwerkcapaciteit beter aan te passen aan de verwachte datavolumes. Het is essentieel dat de gebruikers volledig worden geïnformeerd alvorens in te stemmen met datavolume- of snelheidsbeperkingen en de toepasselijke tarieven, dat zij hun verbruik te allen tijde kunnen volgen en, indien gewenst, gemakkelijk uitbreidingen van de beschikbare datavolumes kunnen krijgen.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(49) Onder eindgebruikers is ook vraag naar diensten en toepassingen die van aanbieders van elektronische communicatie of van de aanbieders van inhoud, toepassingen of diensten een hoger niveau van gegarandeerde kwaliteit van dienstverlening vergen. Dergelijke diensten kunnen onder meer bestaan uit het uitzenden van omroepprogramma’s via het internetprotocol (IP-TV), videoconferenties en bepaalde toepassingen binnen de gezondheidszorg. Eindgebruikers moeten daarom ook vrij zijn om met aanbieders van elektronische communicatie of aanbieders van inhoud, toepassingen of diensten overeenkomsten aan te gaan inzake het leveren van gespecialiseerde diensten met een verbeterde kwaliteit van dienstverlening.

(49) Het moet mogelijk zijn te voorzien in de vraag van gebruikers naar diensten en toepassingen die een hoger niveau van gegarandeerde kwaliteit van dienstverlening vergen. Dergelijke diensten kunnen onder meer bestaan uit het uitzenden van omroepprogramma’s, videoconferenties en bepaalde toepassingen binnen de gezondheidszorg. Gebruikers moeten daarom ook vrij zijn om met aanbieders van internettoegangsdiensten, aanbieders van elektronische communicatie of aanbieders van inhoud, toepassingen of diensten overeenkomsten aan te gaan inzake het leveren van gespecialiseerde diensten met een verbeterde kwaliteit van dienstverlening. Wanneer dergelijke overeenkomsten met de aanbieder van internettoegang worden gesloten, moet die aanbieder ervoor zorgen dat de dienst met een verbeterde kwaliteit geen materiële schade toebrengt aan de algemene kwaliteit van de internettoegang. Bovendien mogen verkeersbeheersmaatregelen niet worden toegepast op een manier die onderscheid maakt tussen concurrerende diensten.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50) Verders is er vraag van aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten naar levering van doorgiftediensten op basis van flexibele kwaliteitsparameters, met inbegrip van lagere niveaus van voorrang voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten met aanbieders van elektronische communicatie over een dergelijke flexibiliteit van de dienstniveaus kunnen onderhandelen, is noodzakelijk om gespecialiseerde diensten te kunnen leveren en zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals M2M-communicatie (machine-to-machine). Tegelijkertijd moeten deze regelingen aanbieders van elektronische communicatie in staat stellen een beter evenwicht in het verkeer te bereiken en netwerkcongestie te voorkomen. Aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van elektronische communicatie moeten daarom vrij zijn om gespecialiseerde dienstverleningsovereenkomsten met vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, zolang deze overeenkomsten de algemene kwaliteit van internettoegangsdiensten niet in wezen schaden.

(50) Verder is er vraag van aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten naar levering van doorgiftediensten op basis van flexibele kwaliteitsparameters, met inbegrip van lagere niveaus van voorrang voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten met aanbieders van elektronische communicatie over een dergelijke flexibiliteit van de dienstniveaus kunnen onderhandelen, kan ook noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te kunnen leveren, zoals M2M-communicatie (machine-to-machine). Aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van elektronische communicatie moeten daarom ook in de toekomst vrij zijn om gespecialiseerde dienstverleningsovereenkomsten met vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, zolang deze overeenkomsten de algemene kwaliteit van internettoegangsdiensten niet schaden.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(51) Nationale regelgevende instanties spelen een essentiële rol om te waarborgen dat eindgebruikers deze vrijheid van open internettoegang daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende instanties toezicht- en rapportageverplichtingen hebben en moeten zij verzekeren dat aanbieders van elektronische communicatie hun verplichtingen naleven en niet-discriminerende, hoogwaardige internettoegangsdiensten beschikbaar stellen, zonder dat deze worden aangetast door gespecialiseerde diensten. Wanneer zij oordelen over de mogelijke algemene aantasting van internettoegangsdiensten, moeten nationale regelgevende instanties rekening houden met kwaliteitsparameters als timing en betrouwbaarheid (wachttijden of “latency”, spreiding in tijdsvertraging of "jitter", pakketverlies), niveau en gevolgen van netwerkcongestie, reële snelheden ten opzichte van geadverteerde snelheden, performantie van internettoegangsdiensten in vergelijking met gespecialiseerde diensten en kwaliteit zoals ervaren door eindgebruikers. Nationale regelgevende instanties moeten de bevoegdheid krijgen om aanbieders van elektronische communicatie gezamenlijk of individueel minimumeisen voor kwaliteit van dienstverlening op te leggen als dit nodig is om algemene aantasting/verslechtering van de kwaliteit van de internettoegangsdiensten te voorkomen.

(51) Nationale regelgevende instanties spelen een essentiële rol om te waarborgen dat gebruikers deze vrijheid van open internettoegang daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende instanties toezicht- en rapportageverplichtingen hebben en moeten zij verzekeren dat aanbieders van internettoegangsdiensten, andere aanbieders van elektronische communicatie en andere dienstverleners hun verplichtingen naleven en niet-discriminerende, hoogwaardige internettoegangsdiensten beschikbaar stellen, zonder dat deze worden aangetast door gespecialiseerde diensten. Wanneer zij oordelen over de mogelijke algemene aantasting van internettoegangsdiensten, moeten nationale regelgevende instanties rekening houden met kwaliteitsparameters als timing en betrouwbaarheid (wachttijden of “latency”, spreiding in tijdsvertraging of "jitter", pakketverlies), niveau en gevolgen van netwerkcongestie, reële snelheden ten opzichte van geadverteerde snelheden, performantie van internettoegangsdiensten in vergelijking met diensten met een verbeterde kwaliteit en kwaliteit zoals ervaren door gebruikers. Nationale regelgevende instanties moeten klachtenprocedures vaststellen die voorzien in doeltreffende, eenvoudige en direct beschikbare verhaalmechanismen voor gebruikers en moeten de bevoegdheid krijgen om aanbieders van internettoegangsdiensten, andere aanbieders van elektronische communicatie en andere dienstverleners gezamenlijk of individueel minimumeisen voor kwaliteit van dienstverlening op te leggen als dit nodig is om algemene aantasting/verslechtering van de kwaliteit van de internettoegangsdiensten te voorkomen.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52) Maatregelen om een betere transparantie en vergelijkbaarheid te verzekeren van prijzen, tarieven, voorwaarden en parameters voor kwaliteit van dienstverlening, waaronder de elementen die specifiek zijn voor internettoegangsdiensten, moeten de eindgebruikers beter in staat stellen hun keuze van aanbieders te optimaliseren en aldus volledig profijt te hebben van de concurrentie.

(52) Maatregelen om een betere transparantie en vergelijkbaarheid te verzekeren van prijzen, tarieven, voorwaarden en parameters voor kwaliteit van dienstverlening, waaronder de elementen die specifiek zijn voor internettoegangsdiensten, moeten de eindgebruikers beter in staat stellen hun keuze van aanbieders te optimaliseren en aldus volledig profijt te hebben van de concurrentie. Een vrijwillige certificeringsregeling voor interactieve vergelijkingswebsites, gidsen of soortgelijke instrumenten moet onafhankelijk zijn van alle aanbieders van elektronische communicatie, in eenvoudige en duidelijke taal gesteld zijn, van volledige en actuele informatie gebruik maken, betrouwbaar en toegankelijk zijn overeenkomstig de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 en een doeltreffende procedure voor klachtenbehandeling hebben.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(53) Eindgebruikers moeten adequaat worden geïnformeerd over de prijs en het soort aangeboden dienst voordat zij een dienst aankopen. Deze informatie moet tevens onmiddellijk voordat de verbinding van het gesprek tot stand komt, duidelijk worden vermeld indien een oproep naar een specifiek nummer of dienst gebonden is aan bepaalde prijsvoorwaarden, zoals in het geval van betaalnummers die vaak een speciaal tarief hebben. Wanneer deze verplichting voor de dienstverlener onevenredig is ten aanzien van de duur en de kostprijs van de tariefinformatie in vergelijking met de gemiddelde gespreksduur en het prijsrisico voor de eindgebruiker, kan de nationale regelgevende instantie een afwijking verlenen. Eindgebruikers moeten tevens worden geïnformeerd wanneer een gratis telefoonnummer extra kosten meebrengt.

Schrappen

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(54) Aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten hun eindgebruikers onder andere adequaat informeren over hun diensten en tarieven, parameters voor de kwaliteit van dienstverlening, toegang tot noodhulpdiensten en eventuele beperkingen, en de keuze van diensten en producten voor gehandicapten. Deze informatie moet op een duidelijke en transparante manier worden aangeboden en afgestemd zijn op de lidstaten waar de diensten worden verricht, en moet worden geactualiseerd in geval van wijzigingen. Aanbieders moeten van deze informatieverplichtingen worden vrijgesteld voor aanbiedingen waarover individueel wordt onderhandeld.

(54) Aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten hun eindgebruikers onder andere adequaat informeren over hun diensten en tarieven, parameters voor de kwaliteit van dienstverlening, toegang tot noodhulpdiensten en eventuele beperkingen, en de keuze van diensten en producten voor gehandicapten. In geval van tariefplannen met een vooraf bepaald communicatievolume moeten aanbieders van elektronische-communicatiediensten ook informatie verstrekken over de mogelijkheid voor consumenten en andere eindgebruikers die daarom verzoeken, om ongebruikt volume van de voorgaande factureringsperiode over te dragen naar de lopende factureringsperiode. Deze informatie moet op een duidelijke en transparante manier worden aangeboden en afgestemd zijn op de lidstaten waar de diensten worden verricht, en moet worden geactualiseerd in geval van wijzigingen. Providers should be exempted from such information requirements as regards offers which are individually negotiated.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(56) Contracten zijn een belangrijk middel om eindgebruikers een hoge mate van transparantie en rechtszekerheid te geven. Aanbieders van elektronische communicatie moeten eindgebruikers duidelijke en begrijpelijke informatie bieden over alle essentiële elementen van het contract, voordat de eindgebruiker aan dit contract gebonden is. Deze informatie is verplicht en mag niet worden gewijzigd, behalve na latere instemming van zowel de eindgebruiker als de aanbieder. De Commissie en een aantal nationale regelgevende instanties hebben onlangs aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de geadverteerde snelheid van internettoegangsdiensten en de snelheid die uiteindelijk beschikbaar is voor de eindgebruikers. Aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten eindgebruikers daarom vóór het sluiten van het contract informeren over de snelheid en andere kwaliteitsparameters die zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker realistisch kunnen leveren.

(56) Contracten zijn een belangrijk middel om eindgebruikers een hoge mate van transparantie en rechtszekerheid te geven. Providers of electronic communications to the public should give end-users clear and comprehensible information on all essential elements of the contract before the user is bound by the contract. Deze informatie is verplicht en mag niet worden gewijzigd, behalve na latere instemming van zowel de eindgebruiker als de aanbieder. De Commissie en een aantal nationale regelgevende instanties hebben onlangs aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de geadverteerde snelheid van internettoegangsdiensten en de snelheid die uiteindelijk beschikbaar is voor de eindgebruikers. Aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten eindgebruikers daarom vóór het sluiten van het contract informeren over de snelheid en andere kwaliteitsparameters die zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker realistisch kunnen leveren. Voor vaste en mobiele dataverbindingen is de normaal beschikbare snelheid de snelheid van een communicatiedienst die de consument de meeste tijd mag verwachten wanneer hij, ongeacht het tijdstip, van die dienst gebruik wil maken. De normaal beschikbare snelheid dient te worden afgeleid van geraamde snelheidsbandbreedtes, gemiddelde snelheden, de snelheid tijdens piekuren en de minimumsnelheid. De methodologie dient in richtsnoeren van het Berec te worden vastgelegd en moet regelmatig worden herzien en geactualiseerd, uitgaande van de ontwikkeling van de technologie en de infrastructuur. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat aanbieders de eindgebruikers toegang geven tot vergelijkbare informatie over de dekkingsgraad van de mobiele netwerken, met inbegrip van de verschillende technologieën in hun lidstaat, voordat het contract wordt gesloten, zodat de eindgebruiker met kennis van zaken een koopbeslissing kan nemen.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(57) Met betrekking tot de eindapparatuur moeten contracten eventuele beperkingen vermelden die door de aanbieder van elektronische communicatie worden opgelegd inzake het gebruik van de apparatuur, bijvoorbeeld door middel van de vergrendeling van de sim-kaart van mobiele apparaten (“sim-locking”) en andere kosten bij de opzegging van het contract vóór de overeengekomen einddatum. Er mogen geen kosten worden aangerekend na het verstrijken van de overeengekomen contractduur.

(57) Met betrekking tot de eindapparatuur moeten contracten eventuele beperkingen vermelden die door de aanbieder van elektronische communicatie worden opgelegd inzake het gebruik van de apparatuur, bijvoorbeeld door middel van de vergrendeling van de sim-kaart van mobiele apparaten (“sim-locking”) en andere kosten bij de opzegging van het contract vóór de overeengekomen einddatum. Er mogen geen kosten worden aangerekend na het verstrijken van de overeengekomen contractduur. In contracten dient ook te worden vermeld welk soort aftersalesdiensten, onderhoudsdiensten en klantondersteuningsdiensten er worden verstrekt. Waar mogelijk, dient daarbij ook op verzoek technische informatie te worden verstrekt over de goede werking van de door de eindgebruiker gekozen eindapparatuur. Mits geen technische onverenigbaarheid is vastgesteld, dient die informatie kosteloos te worden verstrekt.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(58) Om zeer hoge rekeningen te voorkomen moeten eindgebruikers maximumbedragen kunnen vaststellen voor hun verbruikskosten voor gesprekken en internettoegangsdiensten. Deze faciliteit dient gratis te zijn, en er moet een passende melding zijn bij het naderen van de limiet, die nadien opnieuw kan worden geraadpleegd. Bij het bereiken van de limiet kunnen de eindgebruikers niet langer diensten ontvangen of daarvoor kosten aangerekend krijgen, tenzij dit uitdrukkelijk met de leverancier overeenkomen is en zij om verdere levering verzoeken.

(58) Om zeer hoge rekeningen voor alle postpaid-diensten te voorkomen moeten gebruikers een vooraf bepaald maximumbedrag kunnen vaststellen voor hun verbruikskosten voor gesprekken en internettoegangsdiensten. Deze faciliteit moet een passende melding omvatten bij het naderen van de limiet, die nadien opnieuw kan worden geraadpleegd.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(58 bis) Verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen moet voldoen aan Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1bis, die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten uit hoofde van deze verordening en onder het toezicht van de bevoegde instanties van de lidstaten, met name de onafhankelijke overheidsinstanties die door de lidstaten zijn aangewezen, alsmede aan Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie1ter.

 

________________

 

1bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

1terRichtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Overweging 58 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(58 ter) De verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen moet in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1bis.

 

__________________

 

1bis PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en uit een recente studie in opdracht van het uitvoerend agentschap voor consumenten en gezondheid is gebleken dat lange contractperioden en automatische of stilzwijgende verlengingen van contracten een ernstige belemmering vormen voor het overstappen naar een andere aanbieder. Het is dus wenselijk dat eindgebruikers hun contract zes maanden na de sluiting kosteloos kunnen opzeggen. In een dergelijk geval kan de eindgebruiker worden verzocht om de aanbieder te compenseren voor de restwaarde van gesubsidieerde eindapparatuur of de waarde pro rata temporis van andere promoties. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd, moeten met één maand opzegtermijn kunnen worden beëindigd.

Schrappen

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(63) Om de toepassing van one-stopshops te bevorderen en om de ervaring van een naadloze overstap voor eindgebruikers te vergemakkelijken, moet het overstapproces door de ontvangende aanbieder van elektronische communicatie worden geleid. De overdragende aanbieder van elektronische communicatie mag het overdrachtsproces niet vertragen of hinderen. Er moet op zo groot mogelijke schaal gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde processen en een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens moet worden gewaarborgd. Beschikbaarheid van transparante, accurate en tijdige informatie over de overstap moet het vertrouwen van de eindgebruiker in de overstap verhogen en zijn bereidheid verhogen om actief deel te nemen aan de concurrentie.

(63) Om de ervaring van een naadloze overstap voor eindgebruikers te vergemakkelijken, dient het Berec te worden gemachtigd tot het vaststellen van richtsnoeren waarin de respectieve verantwoordelijkheden van de ontvangende en de overdragende aanbieder bij het overstap- en overdrachtsproces worden vastgesteld en er onder meer voor wordt gezorgd dat de overdragende aanbieder van elektronische communicatie het overdrachtsproces niet vertraagt of hindert, dat het proces zo veel mogelijk wordt geautomatiseerd en er een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd. In deze richtsnoeren moet ook worden ingegaan op de vraag hoe de continuïteit in de ervaring van eindgebruikers kan worden gewaarborgd, onder meer door middel van identificatoren als e-mailadressen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om te kiezen voor een faciliteit die e-mailberichten doorstuurt. Beschikbaarheid van transparante, accurate en tijdige informatie over de overstap moet het vertrouwen van de eindgebruiker in de overstap verhogen en zijn bereidheid verhogen om actief deel te nemen aan de concurrentie.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(64) Contracten met overdragende aanbieders van elektronische communicatie moeten na de overstap automatisch, zonder bijkomende stappen vanwege de eindgebruiker, worden geannuleerd. In geval van prepaid-diensten moet het niet uitgegeven creditsaldo aan de overstappende consument worden terugbetaald.

Schrappen

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(65) Eindgebruikers moeten continuïteit ervaren wanneer belangrijke identificatiemiddelen zoals e-mailadressen veranderen. Voor dit doel en om ervoor te zorgen dat e-mailberichten niet verloren gaan, moeten eindgebruikers de mogelijkheid hebben om kosteloos te kiezen voor een e-maildoorstuurfaciliteit, aangeboden door de aanbieder van internettoegangsdiensten, ingeval de eindgebruiker een e-mailadres via de overdragende aanbieder heeft.

Schrappen

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(68) Om rekening te kunnen houden met markt- en technische ontwikkelingen dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de bijlagen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens de voorbereiding passend overleg pleegt, onder meer met deskundigen. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.

Schrappen

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(70) De uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot de harmonisatie en coördinatie met betrekking tot vergunning van het radiospectrum, kenmerken van draadloze toegangspunten met een klein bereik, coördinatie tussen lidstaten voor wat betreft de toewijzing van radiospectrum en methodologische regels met betrekking tot Europese virtuele toegangsproducten en de vrijwaring van internettoegang en redelijk verkeersbeheer en kwaliteit van dienstverlening, moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad25.

(70) De uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot de harmonisatie en coördinatie met betrekking tot vergunning van het radiospectrum, kenmerken van draadloze toegangspunten met een klein bereik en redelijkgebruikcriteria moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad25.

____________________

____________________

25Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

25Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(71) Om de samenhang tussen het doel en de benodigde maatregelen om de interne markt voor elektronische communicatie op grond van deze verordening en een aantal specifieke bestaande wettelijke bepalingen te waarborgen en om belangrijke elementen van de evoluerende reguleringspraktijk te weerspiegelen, moeten Richtlijn 2002/21/EG, Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en Verordening nr. 531/2012 worden aangepast. Dit houdt het voorschrift in dat Richtlijn 2002/21/EG en de bijbehorende richtlijnen in overeenstemming met deze verordening moeten worden gelezen, alsmede de introductie van versterkte bevoegdheden van de Commissie om de samenhang van corrigerende maatregelen voor Europese aanbieders van elektronische communicatie met aanmerkelijke marktmacht in de context van het Europese raadplegingsmechanisme te waarborgen, de harmonisatie van de criteria die gebruikt worden bij de definitie van de relevante markten en bij de beoordeling van de concurrentie, de aanpassing van het kennisgevingssysteem uit hoofde van Richtlijn 2002/20/EG in het licht van de EU-machtiging alsook de intrekking van bepalingen betreffende de voorwaarden inzake minimale harmonisatie van de eindgebruikersrechten waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die redundant zijn geworden vanwege de volledige harmonisatie waarin deze verordening voorziet.

(71) Om de samenhang tussen het doel en de benodigde maatregelen om te voldoen aan de doelstellingen van deze verordening en een aantal specifieke bestaande wettelijke bepalingen te waarborgen, moeten Richtlijn 2002/21/EG, Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en Verordening nr. 531/2012 en Verordening (EG) nr. 1211/2009, alsmede Besluit nr. 243/2012/EU worden aangepast. Dit houdt de harmonisatie in van de criteria die gebruikt worden bij de definitie van de relevante markten en bij de beoordeling van de concurrentie, de aanpassing van het kennisgevingssysteem uit hoofde van Richtlijn 2002/20/EG alsook de intrekking van bepalingen betreffende de voorwaarden inzake minimale harmonisatie van de eindgebruikersrechten waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die redundant zijn geworden vanwege de harmonisatie waarin deze verordening voorziet.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(72) De mobiele communicatiemarkt binnen de Unie blijft gefragmenteerd, zonder mobiel netwerk dat alle lidstaten dekt. Als gevolg daarvan moeten roamingaanbieders van een aanbieder in de bezochte lidstaat roamingdiensten afnemen wanneer zij aan hun binnen de Unie reizende binnenlandse klanten mobiele communicatiediensten willen aanbieden. Deze wholesaletarieven vormen een aanzienlijke belemmering voor het aanbieden van roamingdiensten op een prijsniveau dat met binnenlandse mobiele diensten overeenstemt. Daarom moeten verdere maatregelen worden genomen om het verlagen van deze kosten te vergemakkelijken. Commerciële of technische overeenkomsten tussen roamingaanbieders die een virtuele uitbreiding van hun netwerkdekking over de gehele Unie mogelijk maken, bieden de mogelijkheid om de wholesalekosten te internaliseren. Om passende stimulansen te bieden moeten een aantal wettelijke verplichtingen zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad26 worden aangepast. Met name de verplichting van binnenlandse aanbieders om hun klanten in staat te stellen spraak-, sms-, en dataroamingdiensten via een alternatieve roamingaanbieder af te nemen, mag niet op deze aanbieders van toepassing zijn wanneer roamingaanbieders door hun eigen netwerken of door middel van bilaterale of multilaterale roamingovereenkomsten ervoor zorgen dat hun klanten in de Unie automatisch roamingtarieven tegen het niveau van binnenlandse tarieven aangeboden, onder voorbehoud van een overgangsperiode waarin deze toegang reeds is verleend.

Schrappen

__________________

 

26Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10).

 

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(73) Met bilaterale of multilaterale roamingovereenkomsten kan een mobiele aanbieder roaming van zijn binnenlandse klanten op netwerken van partners behandelen als diensten die in aanzienlijke mate evenwaardig zijn aan de levering van diensten aan deze klanten op zijn eigen netwerken, hetgeen een merkbare weerslag heeft op zijn retailprijzen voor een dergelijke virtuele on-netdekking in de EU. Een dergelijke regeling op wholesaleniveau kan de ontwikkeling van nieuwe roamingproducten mogelijk maken, waardoor de keuze en concurrentie op retailniveau toeneemt.

Schrappen

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(74) De Digitale Agenda voor Europa en Verordening nr. 531/2012 stellen als beleidsdoel dat het verschil tussen roaming- en binnenlandse tarieven nul moet benaderen. In de praktijk vereist dit dat consumenten die in een van de breed waarneembare categorieën van binnenlandse consumptie vallen, geïdentificeerd aan de hand van diverse in de binnenlandse detailhandel aangeboden pakketten van een van de partijen, in volle vertrouwen het typische binnenlandse consumptiepatroon dat verbonden is aan hun respectieve binnenlandse verbruikspakket, moeten kunnen voortzetten wanneer zij van tijd tot tijd binnen de Unie reizen, zonder dat er extra kosten boven op hun binnenlands verbruik komen. Deze brede categorieën kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de bestaande handelspraktijk, bijvoorbeeld door verwijzing naar het onderscheid in de binnenlandse detailhandel tussen prepaid- en postpaid-klanten, GSM only-pakketten (die gesprekken en tekstberichten inhouden); pakketten die aangepast zijn aan verschillende consumptievolumes; pakketten voor zakelijk gebruik en voor consumenten; pakketten in de kleinhandel die prijzen per verbruikte eenheid (bijvoorbeeld belminuten, megabytes aan data) hanteren of die een hoeveelheid eenheden aanbieden (bijvoorbeeld gespreksminuten, megabytes van dataverkeer) en ongeacht het werkelijke verbruik in een forfaitaire vergoeding voorzien. De diversiteit van de tariefschema's en -pakketten in de detailhandel waarover de klanten op de binnenlandse mobiele markten in de Unie beschikken, voldoet aan de wisselende behoeften van de eindgebruiker binnen een concurrerende markt. Deze flexibiliteit op de binnenlandse markten moet tevens haar weerslag vinden op de roamingmarkt binnen de Unie, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de vraag van roamingaanbieders naar wholesale-inputs van onafhankelijke netwerkaanbieders in verschillende lidstaten nog steeds een reden kan zijn om limieten inzake redelijk gebruik op te leggen indien voor dit verbruik van roamingdiensten binnenlandse tarieven worden toegepast.

Schrappen

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(75) Hoewel het in de eerste plaats aan de roamingaanbieders zelf is om het redelijke karakter te bepalen van de volumes van de gesprekken, sms en data in roamingverkeer die onder het binnenlandse tarief vallen, moeten de nationale regelgevende instanties de toepassing van deze redelijke gebruikslimieten door de roamingaanbieders controleren en moeten zij ervoor zorgen dat deze limieten in de contracten uitdrukkelijk worden gedefinieerd aan de hand van gedetailleerde kwantitatieve informatie, in termen die begrijpelijk en transparant zijn voor de klanten. Daarbij moeten de regelgevende instanties zoveel mogelijk rekening houden met de desbetreffende richtsnoeren van Berec. In zijn richtsnoeren moet Berec de verschillende gebruikspatronen identificeren, gebaseerd op de achterliggende trends in spraak-, data- en sms-verkeer op EU-niveau en de evolutie van de verwachtingen ten aanzien van met name het draadloze dataverbruik.

(75) Hoewel de roamingaanbieders zelf de volumes inschatten van de gesprekken, sms en data in roamingverkeer die onder het binnenlandse tarief vallen, mogen ze, onverminderd de afschaffing van de retailroamingtarieven vóór 15 december 2015, een "redelijkgebruikclausule" toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die worden aangeboden tegen het geldende binnenlandse prijsniveau middels verwijzing naar redelijkgebruikcriteria. Deze criteria worden op zodanige wijze toegepast dat consumenten in alle vertrouwen hun gebruikelijke binnenlandse consumptiepatroon dat bij hun respectieve binnenlandse retailpakket hoort, tijdens periodieke reizen binnen de Unie kunnen voortzetten. De nationale regelgevende instanties moeten de toepassing van deze redelijkgebruiklimieten door de roamingaanbieders controleren en ervoor zorgen dat deze in de contracten uitdrukkelijk worden gedefinieerd aan de hand van gedetailleerde kwantitatieve informatie, in termen die begrijpelijk en transparant zijn voor de klanten. Daarbij moeten de regelgevende instanties zoveel mogelijk rekening houden met de desbetreffende richtsnoeren van het Berec, op basis van de resultaten van een openbare raadpleging, voor de toepassing van redelijkgebruikcriteria in door roamingaanbieders aangeboden retailovereenkomsten. In zijn richtsnoeren moet het Berec de verschillende gebruikspatronen identificeren, gebaseerd op de achterliggende trends in spraak-, data- en sms-verkeer op EU-niveau en de evolutie van de verwachtingen ten aanzien van met name het draadloze dataverbruik. De tariefplafonds voor het maximale Eurotarief blijven tot het verlopen van Verordening (EU) nr. 531/2012 dienen als preventief plafond voor de tarieven voor gebruik na overschrijding van redelijkgebruiklimieten.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(76) Voorts moet het dankzij de aanzienlijke daling in het recente verleden van de mobiele afgiftetarieven in de Unie nu mogelijk worden de extra roamingkosten voor inkomende gesprekken af te schaffen.

(76) Teneinde duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen, moet de datum van 15 december 2015 worden vastgesteld voor de definitieve afschaffing van retailroamingtoeslagen, die is begonnen met Verordening (EG) nr. 717/2007. Voorts moet de Commissie, voorafgaand aan die definitieve afschaffing van retailtoeslagen, vóór 30 juni 2015 verslag uitbrengen over eventuele noodzakelijke wijzigingen op de wholesaletarieven of wholesalemarktmechanismen, waarbij ook de mobiele afgiftetarieven voor roaming in de gehele Unie in aanmerking worden genomen.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(77) Om de activiteiten van Berec stabiliteit en strategisch leiderschap te verlenen, moet de raad van regelgevers vertegenwoordigd worden door een voltijdse voorzitter, die door de raad van regelgevers wordt benoemd op basis van zijn verdiensten, vaardigheden, kennis van de elektronische-communicatiemarkten en de spelers daarvan, en zijn ervaring op het gebied van toezicht en regulering, na een open selectieprocedure die door de raad van regelgevers wordt georganiseerd en beheerd met bijstand van de Commissie. Voor de aanwijzing van de eerste voorzitter van de raad van regelgevers moet de Commissie onder meer een lijst van kandidaten opstellen op basis van verdiensten, vaardigheden, kennis van de elektronische-communicatiemarkten en de spelers hiervan, en ervaring op het gebied van toezicht en regulering. Voor de daaropvolgende aanwijzingen moet de mogelijkheid voor de Commissie om deze lijst op te stellen worden geëvalueerd in een verslag dat opgemaakt dient te worden overeenkomstig deze verordening. Het Bureau van Berec moet derhalve bestaan uit de voorzitter van de raad van regelgevers, een comité van beheer en een administratief directeur.

Schrappen

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(78) Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordening (EG) nr.1211/2009 en Verordening (EU) nr. 531/2012 moeten zodoende dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

(78) Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordening (EG) nr.1211/2009 en Verordening (EU) nr. 531/2012, alsmede Besluit nr. 243/2012/EU moeten zodoende dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(79) De Commissie kan Berec in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1211/2009 altijd om advies verzoeken wanneer zij dit nodig acht voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze verordening.

(79) De Commissie moet het Berec in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1211/2009 om advies verzoeken indien dit nodig is voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze verordening.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Overweging 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(79 bis) Het regelgevingskader voor elektronische communicatie moet worden herzien overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement over de toepassing van het regelgevingskader voor elektronische communicatie1 bis. De herziening moet gebaseerd zijn op ex-postbeoordelingen van de effecten van het kader sinds 2009, een volledige raadpleging en een grondige ex-antebeoordeling van de verwachte impact van de voorstellen die voortvloeit uit de herziening. De voorstellen moeten tijdig worden gepresenteerd opdat de wetgever ze behoorlijk kan analyseren en bespreken.

 

____________

 

1 bis P7_TA(2013)0454.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening stelt de regelgevingsbeginselen en nadere regels vast die nodig zijn voor de voltooiing van een Europese interne markt voor elektronische communicatie waarin:

1. Deze verordening stelt de regels vast die nodig zijn voor:

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) aanbieders van elektronische-communicatiediensten en -netwerken het recht, de mogelijkheid en de stimulans krijgen om hun netwerken te ontwikkelen, uit te breiden en te exploiteren en om diensten aan te bieden, ongeacht waar de aanbieder is gevestigd en ongeacht of zijn klanten zich in de Unie bevinden,

(a) de praktische uitoefening wordt gefaciliteerd van het recht van aanbieders van elektronische-communicatiediensten en -netwerken om hun netwerken te exploiteren en om diensten aan te bieden, ongeacht waar de aanbieder is gevestigd en ongeacht of zijn klanten zich in de Unie bevinden, via een geharmoniseerd en vereenvoudigd kennisgevingssysteem gebaseerd op een geharmoniseerde template,

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) burgers en bedrijven het recht en de mogelijkheid hebben om toegang te verkrijgen tot concurrerende, veilige en betrouwbare communicatiediensten, ongeacht of deze diensten binnen de Unie worden aangeboden, zonder te worden gehinderd door grensoverschrijdende beperkingen of ongerechtvaardigde extra kosten.

(b) de praktische uitoefening wordt gefaciliteerd van het recht van burgers en bedrijven om toegang te verkrijgen tot concurrerende, veilige en betrouwbare elektronische communicatiediensten, met gemeenschappelijke regels om een hoog niveau van bescherming, privacy en beveiliging van hun persoonsgegevens te waarborgen, zonder te worden gehinderd door grensoverschrijdende beperkingen of ongerechtvaardigde extra kosten en sancties,

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) het verwezenlijken van een beter gecoördineerd Uniekader voor geharmoniseerd radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatiediensten;

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) het aan de orde stellen van de afschaffing van ongerechtvaardigde toeslagen voor roamingverkeer in de Unie.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze verordening stelt in het bijzonder regelgevingsbeginselen vast op grond waarvan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en de nationale bevoegde autoriteiten, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, in samenhang met de bepalingen van de Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG handelen:

 

2. Deze verordening stelt in het bijzonder regelgevingsbeginselen vast op grond waarvan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en de nationale en regionale bevoegde autoriteiten, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, in samenhang met de bepalingen van de Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG handelen:

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) om vereenvoudigde, voorspelbare en convergente regelgevende voorwaarden met betrekking tot belangrijke administratieve en commerciële parameters te verzekeren, met inbegrip van de evenredigheid van individuele verplichtingen die op grond van een marktanalyse kunnen worden opgelegd;

Schrappen

Amendement  80

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) om duurzame concurrentie binnen de interne markt en het mondiale concurrentievermogen van de Unie te bevorderen en om sectorspecifieke marktregulering overeenkomstig te verminderen als en wanneer deze doelstellingen worden bereikt;

Schrappen

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) om investeringen en innovatie te bevorderen in nieuwe en verbeterde infrastructuren met hoge capaciteit die de gehele Unie kunnen bereiken en kunnen inspelen op de veranderende vraag van eindgebruikers;

(c) om investeringen en innovatie te bevorderen in nieuwe en verbeterde infrastructuren met hoge capaciteit en om ervoor te zorgen dat die de gehele Unie bereiken en inspelen op de veranderende vraag van eindgebruikers, ongeacht waar op het grondgebied van de Unie zij zich bevinden;

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) om innovatieve en hoogwaardige dienstverlening te vergemakkelijken;

Schrappen

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) om de beschikbaarheid en het zo efficiënt mogelijke gebruik van radiospectrum te verzekeren, ongeacht of hiervoor een algemene machtiging dan wel individuele gebruiksrechten vereist zijn, voor draadloze breedbanddiensten ter ondersteuning van innovatie, investeringen, banen en voordelen voor de eindgebruiker;

Schrappen

Amendement  84

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) om de belangen van de burgers en eindgebruikers met betrekking tot connectiviteitsmogelijkheden te dienen, door het investeringsklimaat te bevorderen voor een verbetering van de keuze en de kwaliteit van de toegang tot het netwerk en van de dienstverlening, en door de mobiliteit binnen de gehele Unie en zowel sociale als territoriale inclusie te vergemakkelijken.

Schrappen

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Om de uitvoering van de algemene beginselen van lid 2 te waarborgen, voorziet deze verordening voorts in de nodige nadere bepalingen voor:

Schrappen

(a) een EU-machtiging voor Europese aanbieders van elektronische communicatie;

 

(b) verdere convergentie van de regelgeving wat betreft de noodzaak en evenredigheid van de maatregelen die door de nationale regelgevende instanties aan de Europese aanbieders van elektronische communicatie worden opgelegd;

 

(c) het geharmoniseerde aanbod op EU-niveau van bepaalde groothandelsproducten voor breedband onder convergente reglementaire voorwaarden;

 

(d) een gecoördineerd Europees kader voor de toewijzing van geharmoniseerd radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatiediensten, waardoor een Europese draadloze ruimte tot stand kan worden gebracht;

 

(e) de harmonisatie van regels met betrekking tot de rechten van eindgebruikers en de bevordering van effectieve concurrentie op de detailhandelsmarkten, waardoor een Europese consumentenruimte tot stand kan worden gebracht;

 

(f) de afschaffing van ongerechtvaardigde toeslagen voor communicatie binnen de Unie en voor roamingverkeer in de Unie.

 

Motivering

Aangezien de consumentenrechten van dit voorstel voor een verordening worden overgeheveld naar de universeledienstenrichtlijn, hoeven zij niet te worden gehandhaafd in dit voorstel voor een verordening.

Amendement  86

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De bepalingen van deze verordening laten het EU-acquis met betrekking tot gegevensbescherming en de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie onverlet.

Amendement  87

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "Europese aanbieder van elektronische communicatie": een in de Unie gevestigde onderneming die elektronische-communicatienetwerken of -diensten aanbiedt of voornemens is dit te doen, rechtstreeks dan wel door middel van een of meerdere dochterondernemingen, gericht op meer dan één lidstaat en die niet kan worden beschouwd als een dochteronderneming van een andere aanbieder van elektronische communicatie;

Schrappen

Motivering

Met deze bepalingen wordt een omvangrijke, complexe constructie met een onvoorspelbare toezichtsstructuur ingevoerd. Al deze voorstellen moeten aan een diepgaande, grondige raadplegingsprocedure worden onderworpen en derhalve gedurende de herziening van het gehele kader worden geanalyseerd.

Amendement  88

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) "dochteronderneming": een onderneming waarin een andere onderneming direct of indirect:

Schrappen

(i) de bevoegdheid heeft om meer dan de helft van de stemrechten uit te oefenen, of

 

(ii) de bevoegdheid heeft om meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht, raad van bestuur of ondernemingen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, te benoemen, of

 

(iii) het recht heeft om de zaken van de onderneming te leiden;

 

Amendement  89

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) "EU-machtiging": het wettelijke kader van een Europese aanbieder van elektronische communicatie in de Unie, op basis van de algemene machtiging in de lidstaat van herkomst en in overeenstemming met deze verordening;

Schrappen

Amendement  90

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) "lidstaat van herkomst": de lidstaat waar de Europese aanbieder van elektronische communicatie zijn hoofdvestiging heeft;

Schrappen

Amendement  91

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) "hoofdvestiging": de plaats van vestiging in de lidstaat waar de belangrijkste beslissingen met betrekking tot de investeringen en het aanbieden van elektronische-communicatiediensten of -netwerken binnen de Unie worden genomen;

Schrappen

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "lidstaat van ontvangst": elke andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst waar een Europese aanbieder van elektronische communicatie elektronische-communicatienetwerken of -diensten aanbiedt;

Schrappen

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) "geharmoniseerd radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie": radiospectrum waarvoor de voorwaarden voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik op EU-niveau worden geharmoniseerd, voornamelijk op grond van Beschikking 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad27, en dat bestemd is voor elektronische-communicatiediensten uitgezonderd omroep;

(8) "geharmoniseerd radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie": radiospectrum waarvoor de voorwaarden voor beschikbaarheid, efficiëntie en primair gebruik op EU-niveau worden geharmoniseerd overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG en Beschikking 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad, en dat bestemd is voor elektronische-communicatiediensten uitgezonderd omroep;

__________________

__________________

27Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1).

27Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1).

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) "draadloos toegangspunt met een klein bereik": draadloze netwerktoegangsapparatuur met laag vermogen van kleine omvang die binnen een klein bereik werkt en al dan niet deel uitmaakt van een openbaar, terrestrisch mobiel communicatienetwerk, en is uitgerust met een of meerdere antennes met lage visuele impact, waarmee aan het publiek toegang tot elektronische-communicatienetwerken wordt verleend, ongeacht de onderliggende netwerktopologie;

 

(9) "draadloos toegangspunt met een klein bereik": draadloze netwerktoegangsapparatuur met laag vermogen van kleine omvang, die gebruik maakt van spectrum met vergunning of een combinatie van spectrum met vergunning en spectrum dat is vrijgesteld van vergunning, die binnen een klein bereik werkt en al dan niet deel uitmaakt van een openbaar, terrestrisch mobiel communicatienetwerk, en is uitgerust met een of meerdere antennes met lage visuele impact, waarmee aan het publiek toegang tot elektronische-communicatienetwerken wordt verleend, ongeacht de onderliggende netwerktopologie;

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) "Radio Local Area Network" (RLAN): een draadloos toegangssysteem met laag vermogen dat binnen een klein bereik werkt, met een laag risico op interferentie met andere dergelijke systemen die in de nabijheid door andere gebruikers zijn opgesteld, dat spectrum op niet-exclusieve basis gebruikt waarvan de voorwaarden voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik op EU-niveau zijn geharmoniseerd;

(10) "Radio Local Area Network" (RLAN): een draadloos toegangssysteem met laag vermogen dat binnen een klein bereik werkt, met een laag risico op interferentie met andere dergelijke systemen die in de nabijheid door andere gebruikers zijn opgesteld, dat op basis van een vergunningsvrijstelling spectrum gebruikt waarvan de voorwaarden voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik op EU-niveau zijn geharmoniseerd;

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) "virtuele breedbandtoegang": een vorm van groothandelstoegang tot breedbandnetwerken bestaande uit een virtuele toegangslink naar de lokalen van de klant over elke toegangsnetwerkarchitectuur, met uitzondering van fysieke ontbundeling, samen met een transmissiedienst naar een bepaalde reeks overdrachtspunten en met inbegrip van specifieke netwerkelementen, specifieke netwerkfunctionaliteiten en ondersteunende IT-systemen;

Schrappen

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) "connectiviteitsproduct met gegarandeerde servicekwaliteit (ASQ)": een product dat op de internet protocol exchange (IP-exchange) ter beschikking wordt gesteld waarmee klanten een IP-communicatieverbinding kunnen opzetten tussen een punt van interconnectie en een of meerdere aansluitpunten op het vaste netwerk, en waarmee gedefinieerde niveaus van end-to-end-netwerkprestaties mogelijk zijn om aan eindgebruikers specifieke diensten te bieden op basis van de levering van een vastgestelde kwaliteit van dienstverlening, gebaseerd op specifieke parameters;

Schrappen

Amendement  98

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) "langeafstandscommunicatie": stem- of berichtendiensten die worden afgegeven buiten de plaatselijke centrale en regionale tariefzones zoals geïdentificeerd met een geografische gebiedscode in het nationale nummerplan;

Schrappen

Amendement  99

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) "internettoegangsdienst": een openbare elektronische-communicatiedienst die aansluiting op het internet biedt en derhalve connectiviteit tussen vrijwel alle eindpunten die met het internet verbonden zijn, ongeacht de gebruikte netwerktechnologie;

(14) "internettoegangsdienst": een openbare elektronische-communicatiedienst die aansluiting op het internet biedt en derhalve connectiviteit tussen vrijwel alle eindpunten van het internet, ongeacht de gebruikte netwerktechnologieën of eindapparatuur;

Amendement  100

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) "gespecialiseerde dienst": een elektronische-communicatiedienst of enig andere dienst die de mogelijkheid biedt om toegang te verkrijgen tot specifieke inhoud, toepassingen of diensten of een combinatie hiervan en waarvan de technische kenmerken end-to-end zijn gecontroleerd of die de mogelijkheid biedt gegevens van of naar een bepaald aantal partijen of eindpunten te verzenden respectievelijk te ontvangen, die niet op de markt wordt aangeboden of niet op grote schaal wordt gebruikt als vervanging voor internettoegangsdiensten;

 

(15) "gespecialiseerde dienst": een voor specifieke inhoud, toepassingen of diensten of een combinatie hiervan geoptimaliseerde elektronische-communicatiedienst, die via een logisch gescheiden capaciteit en op basis van strikte aanmeldingscontrole wordt aangeboden met het oog op het waarborgen van verbeterde end-to-end-kwaliteit, en die niet op de markt wordt aangeboden of niet bruikbaar is als vervanging voor internettoegangsdiensten;

Amendement  101

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) "ontvangende aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek": de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek waarnaar het telefoonnummer of de dienst wordt overgedragen;

Schrappen

Amendement  102

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) "overdragende aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek": de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek vanwaar het telefoonnummer of de dienst wordt overgedragen.

Schrappen

Amendement  103

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een Europese aanbieder van elektronische communicatie heeft het recht om binnen de Unie netwerken en diensten voor elektronische communicatie aan te bieden en de rechten uit te oefenen die verbonden zijn met het aanbieden van dergelijke netwerken en diensten in elke lidstaat waar hij actief is op grond van een EU-machtiging, die uitsluitend is onderworpen aan de in artikel 4 bedoelde kennisgevingsvereisten.

1. Elke aanbieder van elektronische communicatie heeft het recht om binnen de Unie netwerken en diensten voor elektronische communicatie aan te bieden en de rechten uit te oefenen die verbonden zijn met het aanbieden van dergelijke netwerken en diensten in elke lidstaat waar hij actief is.

Amendement  104

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Europese aanbieder van elektronische communicatie is onderworpen aan de regels en voorwaarden die in elke betrokken lidstaat gelden overeenkomstig het EU-recht, tenzij anders is bepaald in deze verordening en onverminderd het bepaalde in Verordening (EU) nr. 531/2012.

Schrappen

Amendement  105

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. In afwijking van artikel 12 van Richtlijn 2002/20/EG kan een Europese aanbieder van elektronische communicatie alleen aan in de lidstaat van ontvangst toepasselijke administratieve kosten worden onderworpen wanneer de aanbieder in die lidstaat een jaaromzet voor elektronische communicatiediensten heeft die meer bedraagt dan 0,5% van de totale nationale omzet voor elektronische communicatie. Bij het opleggen van deze kosten wordt uitsluitend rekening gehouden met de omzet voor elektronische-communicatiediensten in de betrokken lidstaat.

Schrappen

Amendement  106

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In afwijking van artikel 13, lid 1, onder b, van Richtlijn 2002/22/EG kan een Europese aanbieder van elektronische communicatie alleen aan de in de lidstaat van ontvangst verplichte bijdragen voor de netto kosten van universele dienstverplichtingen worden onderworpen wanneer de aanbieder in die lidstaat een jaaromzet voor elektronische-communicatiediensten heeft die meer bedraagt dan 3% van de totale nationale omzet voor elektronische communicatie. Bij het opleggen van dergelijke bijdragen wordt uitsluitend rekening gehouden met de omzet in de betrokken lidstaat.

Schrappen

Amendement  107

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een Europese aanbieder van elektronische communicatie heeft het recht op gelijke behandeling door de nationale regelgevende instanties van verschillende lidstaten in objectief vergelijkbare situaties.

5. Nationale regelgevende instanties geven aanbieders van elektronische communicatie een gelijke behandeling in vergelijkbare situaties, ongeacht de lidstaat waar zij gevestigd zijn.

Amendement  108

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. In het geval van een geschil tussen ondernemingen waarbij een Europese aanbieder van elektronische communicatie betrokken is en dat betrekking heeft op verplichtingen die overeenkomstig Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG, deze verordening of Verordening (EU) nr. 531/2012 van toepassing zijn in een lidstaat van ontvangst, mag de aanbieder van elektronische communicatie de nationale regelgevende instantie in de lidstaat van herkomst raadplegen, en die kan een advies geven om ervoor te zorgen dat de regelgevende praktijken consistent worden ontwikkeld. De nationale regelgevende instantie in de lidstaat van ontvangst houdt bij de beslechting van het geschil zoveel mogelijk rekening met het advies van de nationale regelgevende instantie van de lidstaat van herkomst.

Schrappen

Amendement  109

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Europese aanbieders van elektronische communicatie die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening het recht hebben om in meer dan één lidstaat elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan te bieden, doen de in artikel 4 bedoelde kennisgeving uiterlijk op 1 juli 2016.

Schrappen

Amendement  110

Voorstel voor een verordening

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  111

Voorstel voor een verordening

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  112

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  113

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  114

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze afdeling is van toepassing op het geharmoniseerde radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie.

1. Deze afdeling is van toepassing op het geharmoniseerde radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG, Beschikking nr. 676/2002/EG en Besluit nr. 243/2012/EU.

Amendement  115

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze afdeling doet geen afbreuk aan het recht van de lidstaten om gebruik te maken van opgelegde vergoedingen om het optimale gebruik van radiospectrumbronnen overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2002/20/EG te waarborgen en hun radiospectrum te organiseren en te gebruiken ten behoeve van de openbare orde, openbare veiligheid en defensie.

 

2. Deze afdeling doet geen afbreuk aan het recht van de lidstaten om gebruik te maken van opgelegde vergoedingen om het optimale gebruik van radiospectrumbronnen overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2002/20/EG te waarborgen en hun radiospectrum te organiseren en te gebruiken ten behoeve van de openbare orde, openbare veiligheid en defensie, waarbij doelstellingen van algemeen belang, zoals culturele diversiteit en pluralisme van de media, worden nagestreefd.

Amendement  116

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij de uitoefening van de in deze afdeling verleende bevoegdheden houdt de Commissie zo veel mogelijk rekening met het relevante advies van de Beleidsgroep Radiospectrum (BRS), opgericht op grond van Besluit 2002/622/EG van de Commissie28.

3. Bij de uitoefening van de in deze afdeling verleende bevoegdheden houdt de Commissie zo veel mogelijk rekening met het relevante advies van de Beleidsgroep Radiospectrum (BRS), opgericht op grond van Besluit 2002/622/EG van de Commissie28, en met alle optimale regelgevingspraktijken, verslagen of adviezen van het Berec inzake kwesties die onder de bevoegdheid van dit orgaan vallen.

_______________

______________

28Besluit 2002/622/EG van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 198 van 27.7.2002, blz. 49).

28Besluit 2002/622/EG van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 198 van 27.7.2002, blz. 49).

Amendement  117

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Harmonisatie van bepaalde aspecten betreffende de overdracht of verhuur van individuele gebruiksrechten met betrekking tot radiofrequenties en de looptijd daarvan

 

1. Onverminderd Richtlijn 2002/21/EG en de toepassing van mededingingsregels op ondernemingen is het volgende van toepassing met betrekking tot de overdracht of verhuur van spectrumgebruiksrechten, of delen daarvan, zoals bepaald in artikel 6, lid 8, van Besluit nr. 243/2012/EU:

 

(a) de lidstaten maken de huidige details van al deze gebruiksrechten openbaar in een gestandaardiseerd elektronisch formaat;

 

(b) de lidstaten kunnen een bestaande houder van dergelijke gebruiksrechten een overdracht of verhuur niet weigeren;

 

(c) in gevallen waarop punt b) niet van toepassing is, kunnen de lidstaten een overdracht uitsluitend weigeren wanneer wordt vastgesteld dat er een duidelijk risico bestaat dat de nieuwe houder niet kan voldoen aan de bestaande voorwaarden voor het gebruiksrecht;

 

(d) in gevallen waarop punt (b) niet van toepassing is, kunnen de lidstaten een verhuur niet weigeren wanneer de overdrager zich ertoe verbindt verantwoordelijk te blijven voor het voldoen aan de bestaande voorwaarden voor het gebruiksrecht.

 

2. Administratieve lasten die aan ondernemingen worden opgelegd in verband met de verwerking van een aanmelding voor de overdracht of verhuur van spectrum dienen uitsluitend ter dekking van de administratiekosten, waaronder ondersteunende maatregelen zoals de afgifte van een nieuw gebruiksrecht, die zijn gemaakt bij de verwerking van de aanvraag. Dergelijke lasten worden opgelegd op een objectieve, transparante en evenredige manier en extra administratiekosten en daarmee samenhangende lasten worden daarbij tot een minimum beperkt. Artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2002/20/EG is van toepassing op de krachtens dit lid opgelegde lasten.

 

3. Alle spectrumgebruiksrechten worden toegekend voor een minimale looptijd van 25 jaar, en in elk geval voor een looptijd die passend is om investeringen en mededinging te bevorderen en het te lage gebruik of "oppotten" van spectrum te ontmoedigen. De lidstaten kunnen gebruiksrechten van onbepaalde duur toekennen.

 

4. De lidstaten kunnen voorzien in de evenredige en niet-discriminerende intrekking van rechten, waaronder rechten met een minimale looptijd van 25 jaar, om te garanderen dat het spectrum doeltreffend wordt gebruikt, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik voor spectrumbeheerdoeleinden, nationale veiligheid, inbreuk op vergunning, geharmoniseerde wijziging van het gebruik van een band, en het niet betalen van vergoedingen.

 

5. De duur van alle bestaande spectrumgebruiksrechten wordt hierbij verlengd tot 25 jaar vanaf de datum waarop het recht wordt toegekend, onverminderd de andere voorwaarden met betrekking tot het gebruiksrecht en gebruiksrechten van onbepaalde duur.

 

6. De invoering van een minimale looptijd van 25 jaar voor de vergunning mag niet beletten dat de regelgevende instanties tijdelijke vergunningen en vergunningen voor secundair gebruik in een geharmoniseerde band kunnen afgeven.

Amendement  118

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De voor het radiospectrum bevoegde nationale autoriteiten dragen bij aan de ontwikkeling van een draadloze omgeving waarin investeringen en concurrerende voorwaarden voor draadloze hogesnelheidsbreedbandcommunicatie convergeren, en die de planning en exploitatie van geïntegreerde multiterritoriale netwerken en diensten mogelijk maakt en tot schaalvoordelen leidt, waardoor innovatie, economische groei en het langetermijnvoordeel voor de eindgebruikers worden bevorderd.

Behoudens de doelstellingen van algemeen belang, dragen de voor het radiospectrum bevoegde nationale autoriteiten bij aan de ontwikkeling van een draadloze omgeving waarin investeringen en concurrerende voorwaarden voor draadloze hogesnelheidsbreedbandcommunicatie convergeren, en die de planning en exploitatie van geïntegreerde, interoperabele, open en multiterritoriale netwerken en diensten mogelijk maakt en tot schaalvoordelen leidt, waardoor innovatie, economische groei en het langetermijnvoordeel voor de eindgebruikers worden bevorderd.

De nationale bevoegde autoriteiten onthouden zich van de toepassing van procedures of het opleggen van voorwaarden voor het gebruik van het radiospectrum die Europese aanbieders van elektronische communicatie onnodig kunnen hinderen bij het verstrekken van geïntegreerde elektronische-communicatienetwerken en -diensten in meerdere lidstaten of in de hele EU.

De nationale bevoegde autoriteiten onthouden zich van de toepassing van procedures of het opleggen van voorwaarden voor het gebruik van het radiospectrum die aanbieders van elektronische communicatie onnodig kunnen hinderen bij het verstrekken van geïntegreerde elektronische-communicatienetwerken en -diensten in meerdere lidstaten of in de hele EU. Ze zorgen ervoor dat de ontwikkeling van deze draadloze omgeving de exploitatie van bestaande diensten of toepassingen in de betrokken spectrumbanden en in aangrenzende banden niet onnodig hindert door interferentie te veroorzaken.

Amendement  119

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten passen de minst belastende machtigingsprocedure toe voor het toestaan van het gebruik van het radiospectrum, op basis van objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige criteria, op een zodanige wijze dat de flexibiliteit en de efficiëntie van het gebruik van het radiospectrum worden geoptimaliseerd en dat in de hele EU vergelijkbare omstandigheden worden bevorderd voor geïntegreerde multiterritoriale investeringen en activiteiten van Europese aanbieders van elektronische communicatie.

2. De nationale bevoegde autoriteiten passen de minst belastende machtigingsprocedure toe voor het toestaan van het gebruik van het radiospectrum, op basis van objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige criteria, op een zodanige wijze dat de flexibiliteit en de efficiëntie van het gebruik van het radiospectrum worden geoptimaliseerd en dat in de hele EU vergelijkbare omstandigheden worden bevorderd voor geïntegreerde multiterritoriale investeringen en activiteiten van aanbieders van elektronische communicatie.

Amendement  120

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij de vaststelling van de machtigingsvoorwaarden en -procedures voor het gebruik van het radiospectrum moeten de nationale bevoegde autoriteiten met name rekening houden met de gelijke behandeling van bestaande en potentiële aanbieders en van Europese aanbieders van elektronische communicatie en andere ondernemingen.

3. Bij de vaststelling van de machtigingsvoorwaarden en -procedures voor het gebruik van het radiospectrum moeten de nationale bevoegde autoriteiten met name rekening houden met de objectieve, transparante en niet-discriminerende behandeling van bestaande en potentiële aanbieders, alsook met collectief en gedeeld spectrumgebruik en spectrumgebruik zonder vergunning. De nationale bevoegde autoriteiten moeten ook zorgen voor de co-existentie van bestaande en nieuwe radiospectrumgebruikers. Daartoe dienen ze met alle belanghebbenden een uitgebreide effectbeoordeling te verrichten en overleg te plegen.

Amendement  121

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Onverminderd het in lid 5 bepaalde moeten de nationale bevoegde autoriteiten rekening houden met de volgende regelgevingsbeginselen en deze, waar nodig, verenigen bij het vaststellen van de machtigingsvoorwaarden en -procedures voor gebruiksrechten van het radiospectrum:

4. Onverminderd het in lid 5 bepaalde moeten de nationale bevoegde autoriteiten rekening houden met de volgende regelgevingsbeginselen en deze, waar nodig, verenigen bij het vaststellen van de machtigingsvoorwaarden en -procedures voor gebruiksrechten van het radiospectrum:

a) het optimaliseren van het belang van de eindgebruiker, met inbegrip van het belang dat eindgebruikers hebben bij doeltreffende langetermijninvesteringen en innovatie op het gebied van draadloze netwerken en diensten en bij effectieve concurrentie;

a) het optimaliseren van het belang van de eindgebruiker, met inbegrip van het belang dat eindgebruikers hebben bij doeltreffende langetermijninvesteringen en innovatie op het gebied van draadloze netwerken en diensten en bij effectieve concurrentie;

b) het waarborgen van het meest efficiënte gebruik en meest effectieve beheer van het radiospectrum;

b) het waarborgen van het meest efficiënte gebruik en meest effectieve beheer van het radiospectrum evenals de beschikbaarheid van spectrum zonder vergunning;

c) het waarborgen van voorspelbare en vergelijkbare voorwaarden om de planning van netwerkinvesteringen en -diensten op een multiterritoriale basis te bevorderen en schaalvoordelen te behalen;

c) het waarborgen van voorspelbare en vergelijkbare voorwaarden om netwerkinvesteringen en -diensten voor de lange termijn op een multiterritoriale basis te bevorderen en schaalvoordelen te behalen;

d) het waarborgen van de noodzakelijkheid en evenredigheid van de opgelegde voorwaarden, onder meer middels een objectieve beoordeling van de vraag of het gerechtvaardigd is om aanvullende voorwaarden op te leggen die ten gunste of in het nadeel van bepaalde aanbieders kunnen uitvallen;

d) het waarborgen van de noodzakelijkheid en evenredigheid van de opgelegde voorwaarden, onder meer middels een objectieve en transparante beoordeling van de vraag of het gerechtvaardigd is om aanvullende voorwaarden op te leggen die ten gunste of in het nadeel van bepaalde aanbieders kunnen uitvallen;

e) het waarborgen van een brede territoriale dekking van draadloze breedbandnetwerken met hoge snelheid en een hoge mate van penetratie en consumptie van aanverwante diensten.

e) het waarborgen van een brede territoriale dekking van draadloze breedbandnetwerken met hoge snelheid en een hoge mate van penetratie en consumptie van aanverwante diensten, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het openbaar belang en de sociale, culturele en economische waarde van het spectrum als geheel.

 

e bis) het waarborgen dat beleidswijzigingen met betrekking tot efficiënt spectrumgebruik rekening houden met de effecten daarvan voor het openbaar belang op het vlak van interferentie en kosten.

Amendement  122

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. De bevoegde nationale autoriteiten moeten erop toezien dat de informatie beschikbaar is overeenkomstig de machtigingsvoorwaarden en -procedures voor het gebruik van radiospectrum en zij moeten geïnteresseerde partijen de mogelijkheid bieden hun standpunten in te brengen gedurende het proces.

Amendement  123

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de technische kenmerken van de diverse beschikbare radiospectrumbanden;

(a) de technische kenmerken en het huidige en geplande gebruik van de diverse beschikbare radiospectrumbanden;

Amendement  124

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) het meest efficiënte gebruik van het radiospectrum in overeenstemming met artikel 9, lid 4, onder b, rekening houdend met de kenmerken van de betrokken band of banden;

(a) het meest efficiënte gebruik van het radiospectrum in overeenstemming met artikel 9, lid 4, onder b, rekening houdend met de kenmerken en het huidige en geplande gebruik van de betrokken band of banden;

Amendement  125

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De nationale bevoegde autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de vergoedingen voor het gebruiksrecht van het radiospectrum in voorkomend geval:

3. De nationale bevoegde autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de vergoedingen voor het gebruiksrecht van alle soorten radiospectrum in voorkomend geval:

(a) een deugdelijke afspiegeling zijn van de sociale en economische waarde van het radiospectrum, met inbegrip van gunstige externe effecten;

(a) een deugdelijke afspiegeling zijn van de sociale, culturele en economische waarde van het radiospectrum, met inbegrip van gunstige externe effecten;

(b) onderbenutting vermijden en investeringen in de capaciteit, dekking en kwaliteit van het netwerk en de diensten bevorderen;

(b) onderbenutting vermijden en investeringen in de capaciteit, dekking en kwaliteit van het netwerk en de diensten bevorderen;

(c) discriminatie vermijden en gelijke kansen tussen aanbieders, met inbegrip van bestaande en potentiële aanbieders, bevorderen;

(c) discriminatie vermijden en gelijke kansen tussen aanbieders, met inbegrip van bestaande en potentiële aanbieders, bevorderen;

(d) een optimale verdeling tussen directe en eventuele periodieke betalingen bereiken, vooral gelet op de noodzaak om een snelle verdeling van netwerken en benutting van het radiospectrum overeenkomstig artikel 9, lid 4, onder b) en e), te bevorderen.

(d) een optimale verdeling tussen voorschotten en, bij voorkeur, periodieke betalingen bereiken, vooral gelet op de noodzaak om een snelle verdeling van netwerken en benutting van het radiospectrum overeenkomstig artikel 9, lid 4, onder b) en e), te bevorderen.

 

(d bis) niet langer dan één jaar voordat de aanbieders het radiospectrum kunnen gaan gebruiken, worden betaald.

 

De technische en regelgevingsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan de gebruiksrechten voor het radiospectrum worden vastgesteld en zijn beschikbaar voor de aanbieders en belanghebbenden voordat de veilingprocedure van start gaat.

Dit lid doet geen afbreuk aan de toepassing van lid 5 ten aanzien van de omstandigheden die leiden tot verschillende tarieven tussen de aanbieders, die met het oog op het bevorderen van de effectieve concurrentie worden vastgelegd.

Dit lid doet geen afbreuk aan de toepassing van lid 5 ten aanzien van de omstandigheden die leiden tot verschillende tarieven tussen de aanbieders, die met het oog op het bevorderen van de effectieve concurrentie worden vastgelegd.

Amendement  126

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer de technische voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënte gebruik van het geharmoniseerde radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie het mogelijk maken om het relevante radiospectrum onder een algemene regeling te gebruiken, vermijden de nationale bevoegde autoriteiten dat bijkomende voorwaarden worden opgelegd en voorkomen zij alternatief gebruik ten gevolge van de belemmering van de effectieve toepassing van een dergelijke harmoniseerde regeling.

1. Wanneer de technische voorwaarden voor de beschikbaarheid en het efficiënte gebruik van het geharmoniseerde radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie het mogelijk maken om het relevante radiospectrum onder een algemene regeling te gebruiken, vermijden de nationale bevoegde autoriteiten dat bijkomende voorwaarden worden opgelegd en voorkomen zij alternatief gebruik ten gevolge van de belemmering van de effectieve toepassing van een dergelijke harmoniseerde regeling. Artikel 2, lid 8, blijft daarbij onverlet.

Amendement  127

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale bevoegde autoriteiten stellen een tijdschema op voor de toekenning van gebruiksrechten of de verlenging van deze rechten overeenkomstig de voorwaarden van de bestaande rechten, die van toepassing zijn op het geharmoniseerde radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie.

Met volledige inachtneming van Richtlijn 2002/21/EG, in het bijzonder de artikelen 7, 8, 8 bis, 9 en 9 bis, Besluit nr. 676/2002/EU en Besluit nr. 243/2012/EU, met name de artikelen 2, 3, 5 en 6, stellen de nationale bevoegde autoriteiten een tijdschema op voor de toekenning van gebruiksrechten of de verlenging van deze rechten overeenkomstig de voorwaarden van de bestaande rechten.

Amendement  128

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De duur van het gebruiksrecht of de data voor opeenvolgende vernieuwingen worden lang voorafgaand aan de relevante procedure opgenomen in het tijdschema zoals bedoeld in de eerste alinea. Bij de opstelling van de tijdsschema’s, duur en hernieuwingscycli wordt rekening gehouden met de noodzaak voor een voorspelbaar investeringsklimaat, de effectieve mogelijkheid om alle relevante nieuwe radiospectrumbanden vrij te geven die voor draadloze breedbandcommunicatie zijn geharmoniseerd en de periode voor de afschrijving van investeringen tegen concurrerende voorwaarden.

Schrappen

Amendement  129

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Met het oog op het waarborgen van een coherente uitvoering van lid 1 in de gehele Unie en vooral het in staat stellen van de gesynchroniseerde beschikbaarheid van draadloze diensten binnen de Unie, kan de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen:

2. Met het oog op het waarborgen van een coherente uitvoering van lid 1 in de gehele Unie en vooral het in staat stellen van de gesynchroniseerde beschikbaarheid van draadloze diensten binnen de Unie, moet de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen die binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening moeten worden vastgesteld:

(a) een gemeenschappelijk schema opstellen voor de Unie als geheel, of aangepast aan de omstandigheden van verschillende categorieën lidstaten, de datum of data waarop de gebruiksrechten voor een geharmoniseerde band of een combinatie van complementaire geharmoniseerde banden zullen worden verleend en het feitelijk gebruik van het radiospectrum zal worden toegestaan voor exclusieve of gedeeltelijke levering van draadloze breedbandcommunicatie in de gehele Unie;

(a) een gemeenschappelijk schema opstellen voor de Unie als geheel, of aangepast aan de omstandigheden van verschillende categorieën lidstaten, de datum of data waarop de gebruiksrechten voor een geharmoniseerde band of een combinatie van complementaire geharmoniseerde banden zullen worden verleend en het feitelijk gebruik van het radiospectrum zal worden toegestaan voor exclusieve of gedeeltelijke levering van draadloze breedbandcommunicatie in de gehele Unie;

(b) een minimale duur voor de toegewezen rechten binnen de geharmoniseerde banden bepalen;

(b) een minimale duur voor de toegewezen rechten binnen de geharmoniseerde banden bepalen die ten minste 25 jaar bedraagt en in elk geval toereikend is om investeringen, innovatie en de mededinging te stimuleren en het onderbenutten of "hamsteren" van radiospectrumruimte te ontmoedigen, of anderszins bepalen dat de rechten worden toegekend voor onbepaalde duur;

(c) een gesynchroniseerde verval- of hernieuwingsdatum voor de gehele Unie bepalen in het geval van toegewezen rechten die niet voor onbepaalde tijd zijn;

(c) een gesynchroniseerde verval- of hernieuwingsdatum voor de gehele Unie bepalen in het geval van toegewezen rechten die niet voor onbepaalde tijd zijn;

(d) de vervaldatum van de bestaande gebruiksrechten van geharmoniseerde banden buiten die voor draadloze breedbandcommunicatie bepalen, of, in het geval van rechten van onbepaalde duur, de datum waarop het gebruiksrecht zal worden aangepast, om het aanbieden van draadloze breedbandcommunicatie toe te staan.

(d) de datum bepalen waarop, in het geval van geharmoniseerde banden voor draadloze breedbandcommunicatie, een bestaand recht van het gebruik van spectrum zal worden aangepast, om het aanbieden van draadloze breedbandcommunicatie toe te staan.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld alsmede onverminderd de bepalingen van artikel 9, leden 3 en 4 van Richtlijn 2002/21/EG.

Amendement  130

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan tevens uitvoeringshandelingen vaststellen die de vervaldatum of vernieuwingsdatum van individuele gebruiksrechten voor het radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie in geharmoniseerde banden harmoniseert, die reeds bestaan op de datum van vaststelling van deze handelingen, met het oog op de synchronisatie van de vernieuwingsdatum of de herplaatsing van de gebruiksrechten voor dergelijke banden, met inbegrip van mogelijke synchronisatie met de datum van verlenging of herschikking van andere banden die middels uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn geharmoniseerd. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. Behoudens artikel 8 bis, lid 4, stelt de Commissie tevens binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening uitvoeringshandelingen vast om de vervaldatum of vernieuwingsdatum van individuele gebruiksrechten voor het radiospectrum voor draadloze breedbandcommunicatie in geharmoniseerde banden te harmoniseren, die reeds bestaan op de datum van vaststelling van deze handelingen, met het oog op de synchronisatie van de vernieuwingsdatum of de herplaatsing van de gebruiksrechten voor dergelijke banden, met inbegrip van mogelijke synchronisatie met de datum van verlenging of herschikking van andere banden die middels uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn geharmoniseerd. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Wanneer in dit lid bedoelde uitvoeringshandelingen een geharmoniseerde datum voor vernieuwing of herschikking van de gebruiksrechten voor het radiospectrum definiëren die na de vervaldatum of vernieuwingsdatum van bestaande individuele gebruiksrechten van het radiospectrum in een van de lidstaten valt, verlengen de nationale bevoegde autoriteiten de bestaande rechten tot de geharmoniseerde datum onder dezelfde voorheen geldende materiële machtigingsvoorwaarden, met inbegrip van de toepasselijke periodieke vergoedingen.

Wanneer in dit lid bedoelde uitvoeringshandelingen een geharmoniseerde datum voor vernieuwing of herschikking van de gebruiksrechten voor het radiospectrum definiëren die na de vervaldatum of vernieuwingsdatum van bestaande individuele gebruiksrechten van het radiospectrum in een van de lidstaten valt, wordt de duur van die gebruiksrechten verlengd onverminderd de andere voorwaarden met betrekking tot die rechten.

Wanneer de overeenkomstig de tweede alinea toegekende verlenging significant is ten opzichte van de oorspronkelijke duur van het gebruiksrecht, mag de nationale bevoegde instantie de verlenging van de gebruiksrechten onderwerpen aan enige aanpassing van de voorheen geldende machtigingsvoorwaarden die in het licht van de gewijzigde omstandigheden noodzakelijk zijn, met inbegrip van het opleggen van extra kosten. Deze extra kosten worden gebaseerd op een pro rata temporis toepassing op de initiële vergoeding voor de oorspronkelijke gebruiksrechten die uitdrukkelijk op basis van de oorspronkelijk geplande duur werd berekend.

 

De in dit lid bedoelde uitvoeringshandelingen vereisen geen verkorting van de duur van de bestaande gebruiksrechten binnen een lidstaat, behalve overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Richtlijn 2002/20/EG en zijn niet van toepassing op bestaande rechten van onbepaalde duur.

De in dit lid bedoelde uitvoeringshandelingen vereisen geen verkorting van de duur van de bestaande gebruiksrechten binnen een lidstaat, behalve overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Richtlijn 2002/20/EG en zijn niet van toepassing op bestaande rechten van onbepaalde duur.

Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 2 een uitvoeringshandeling aanneemt, kan zij de bepalingen van dit lid mutatis mutandis toepassen op de eventuele gebruiksrechten van de betrokken geharmoniseerde band voor draadloze breedband.

Wanneer de Commissie overeenkomstig lid 2 een uitvoeringshandeling aanneemt, kan zij de bepalingen van dit lid mutatis mutandis toepassen op de eventuele gebruiksrechten van de betrokken geharmoniseerde band voor draadloze breedband.

Amendement  131

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer nationale bevoegde autoriteiten voorafgaand aan de vaststelling van uitvoeringshandelingen gebruiksrechten verlenen voor geharmoniseerde banden stellen zij voorwaarden op voor een dergelijke toekenning en met name voorwaarden met betrekking tot de duur, op een zodanige wijze dat de belanghebbenden van deze gebruiksrechten er op worden gewezen dat de Commissie uitvoeringshandelingen in overeenstemming met lid 2 tot vaststelling van een minimale duur van dergelijke rechten of een gesynchroniseerde afloop- of verleningscyclus voor de gehele Unie heeft aangenomen. Deze alinea is niet van toepassing op het verlenen van rechten van onbepaalde duur.

Wanneer nationale bevoegde autoriteiten voorafgaand aan de vaststelling van uitvoeringshandelingen gebruiksrechten verlenen voor geharmoniseerde banden stellen zij voorwaarden op voor een dergelijke toekenning, op een zodanige wijze dat de belanghebbenden van deze gebruiksrechten er op worden gewezen dat de Commissie in overeenstemming met lid 2 uitvoeringshandelingen voor de gehele Unie kan aannemen. Deze alinea is niet van toepassing op het verlenen van rechten van onbepaalde duur.

Amendement  132

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de geharmoniseerde banden waarvoor een gemeenschappelijk tijdschema voor het verlenen van gebruiksrechten en het daadwerkelijke gebruik is opgenomen in een uitvoeringshandeling in overeenstemming met lid 2, verstrekken de nationale bevoegde autoriteiten tijdig voldoende gedetailleerde informatie aan de Commissie om de naleving te waarborgen. De Commissie kan uitvoeringshandelingen aannemen waarin het formaat en de procedures voor het verstrekken van dergelijke informatie worden vastgesteld. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Voor de geharmoniseerde banden waarvoor een gemeenschappelijk tijdschema voor het verlenen van gebruiksrechten en het daadwerkelijke gebruik is opgenomen in een uitvoeringshandeling in overeenstemming met lid 2, verstrekken de nationale bevoegde autoriteiten tijdig voldoende gedetailleerde informatie aan de Commissie om de naleving te waarborgen. De Commissie neemt binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een uitvoeringshandeling aan waarin het formaat en de procedures voor het verstrekken van dergelijke informatie worden vastgesteld. Deze uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement  133

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Gezamenlijk machtigingsproces voor de toekenning van individuele gebruiksrechten voor radiospectrum

 

1. Twee of meer lidstaten kunnen ter uitvoering van hun verplichtingen krachtens artikel 6 en 7 van de Machtigingsrichtlijn met elkaar en de Commissie samenwerken teneinde een gezamenlijk machtigingsproces tot stand te brengen voor de toekenning van individuele gebruiksrechten voor radiospectrum, in voorkomend geval voorzien van een gemeenschappelijk tijdschema overeenkomstig artikel 12, lid 2. Het gezamenlijk machtigingsproces voldoet aan navolgende criteria:

 

(a) de individuele nationale machtigingsprocessen worden geïnitieerd en uitgevoerd door de nationale bevoegde instanties, overeenkomstig een gemeenschappelijk tijdschema;

 

(b) het voorziet in voorkomend geval in gezamenlijke voorwaarden en procedures voor de selectie en toekenning van individuele rechten aan de betrokken lidstaten;

 

(c) het voorziet in voorkomend geval in gemeenschappelijke of vergelijkbare aan de individuele gebruiksrechten verbonden voorwaarden voor de betrokken lidstaten, op basis waarvan bijvoorbeeld aanbieders samenhangende radiospectrumportefeuilles krijgen toegekend voor wat betreft de toe te wijzen radiospectrumblokken.

 

2. Indien lidstaten voornemens zijn een gezamenlijk machtigingsproces tot stand te brengen, stellen de nationale bevoegde instanties hun ontwerpmaatregelen tegelijkertijd ter beschikking aan de Commissie en de bevoegde autoriteiten. De Commissie deelt dit mee aan de andere lidstaten.

 

3. Een gezamenlijk machtigingsproces staat te allen tijde open voor andere lidstaten.

Amendement  134

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) duur van de gebruiksrechten;

(c) duur van de gebruiksrechten, te weten ten minste 25 jaar en in elk geval geschikt om investeringen en de mededinging te stimuleren en onderbenutting of “hamstering” van radiospectrumruimte te ontmoedigen;

Amendement  135

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j) voorwaarden met betrekking tot de toewijzing, overdracht of accumulatie van gebruiksrechten;

(j) voorwaarden met betrekking tot de toewijzing, verlenging, overdracht of accumulatie van gebruiksrechten;

Amendement  136

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eventuele uitvoeringshandelingen die overeenkomstig artikel 12 zijn vastgesteld;

(d) uitvoeringshandelingen die overeenkomstig artikel 12 zijn vastgesteld;

Amendement  137

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor de toepassing van een uniforme uitvoering van het algemene machtigingsproces voor de implementatie, aansluiting en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik op grond van lid 1, kan de Commissie, door middel van een uitvoeringshandeling, technische kenmerken voor het ontwerp, implementatie en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik specificeren. Als deze technische specificaties worden nageleefd zal het discrete karakter bij gebruik binnen verschillende lokale contexten worden gewaarborgd. De Commissie specificeert deze technische kenmerken aan de hand van de maximale grootte, kracht en elektromagnetische eigenschappen, evenals de visuele impact van de ingezette draadloze toegangspunten met klein bereik. Deze technische kenmerken voor het gebruik van draadloze toegangspunten met klein bereik moeten ten minste voldoen aan de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan de drempels zoals uiteengezet in Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad31.

2. Voor de toepassing van een uniforme uitvoering van het algemene machtigingsproces voor de implementatie, aansluiting en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik op grond van lid 1, specificeert de Commissie, door middel van een binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening vast te stellen uitvoeringshandeling, technische kenmerken voor het ontwerp, implementatie en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik. Als deze technische specificaties worden nageleefd zal het discrete karakter bij gebruik binnen verschillende lokale contexten worden gewaarborgd. De Commissie specificeert deze technische kenmerken aan de hand van de maximale grootte, kracht en elektromagnetische eigenschappen, evenals de visuele impact van de ingezette draadloze toegangspunten met klein bereik. Deze technische kenmerken voor het gebruik van draadloze toegangspunten met klein bereik moeten ten minste voldoen aan de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan de drempels zoals uiteengezet in Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad31.

__________________

__________________

30Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 29.6.2013, blz. 1).

30Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 29.6.2013, blz. 1).

31Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

31Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Amendement  138

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gespecificeerde kenmerken voor de implementatie, aansluiting en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik die kunnen profiteren van lid 1, doen geen afbreuk aan de essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van dergelijke producten32.

De gespecificeerde technische kenmerken voor de implementatie, aansluiting en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik die kunnen profiteren van lid 1, doen geen afbreuk aan de essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van dergelijke producten.

__________________

__________________

32Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10).

32Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10).

Amendement  139

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  140

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  141

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Hoogwaardige wholesaletoegangsproducten die de levering van zakelijke communicatiediensten mogelijk maken

 

1. De nationale regelgevende instanties gaan na of het evenredig is om aanbieders van elektronische-communicatiediensten die overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) zijn beoordeeld als aanbieders met aanmerkelijke marktmacht op een relevante markt wat betreft de levering van hoogwaardige wholesale-elektronischecommunicatiediensten, te verplichten een wholesalereferentieofferte te publiceren, rekening houdend met de in lid 2 bedoelde Berec-richtsnoeren. Deze overweging dient binnen één maand na publicatie van de Berec-richtsnoeren plaats te vinden.

 

2. Uiterlijk op 31 december 2015 stelt het Berec, na raadpleging van de betrokken partijen en in samenwerking met de Commissie, richtsnoeren vast met betrekking tot de in de referentieofferte op te nemen elementen. De richtsnoeren hebben ten minste betrekking op afgevende segmenten van huurlijnen en kunnen ook betrekking hebben op andere zakelijke wholesaletoegangsproducten die door het Berec als relevant worden beschouwd, rekening houdend met zowel de retail-, als de wholesalevraag, alsook met goede regelgevingspraktijken. De nationale regelgevende instanties kunnen eisen dat er aanvullende elementen in de referentieofferte worden opgenomen. Het Berec evalueert deze richtsnoeren regelmatig in het licht van de technologische en de marktontwikkelingen.

Amendement  142

Voorstel voor een verordening

Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  143

Voorstel voor een verordening

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  144

Voorstel voor een verordening

Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  145

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, rekenen aanbieders van elektronische-communicatiediensten aan het publiek geen tarieven aan voor intra-EU-communicatie die in een andere lidstaat eindigt, die hoger zijn dan:

Schrappen

a) wat vaste communicatie betreft, de tarieven voor binnenlandse lange-afstandscommunicatie;

 

b) wat mobiele communicatie betreft, de euro-tarieven voor gereguleerde spraak- en SMS-roaming, respectievelijk vastgesteld in Verordening (EG) nr. 531/2012.

 

Motivering

Vaste en mobiele internationale gesprekken zijn momenteel gedereguleerde concurrerende markten waarvoor geen EU-regelgeving is vereist.

Amendement  146

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Geharmoniseerde rechten van eindgebruikers

Rechten van gebruikers op open internettoegang

Amendement 147

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 22

Schrappen

Grensoverschrijdende geschillenbeslechting

 

1. De buitengerechtelijke procedures die overeenkomstig artikel 34, lid 1, van Richtlijn 2002/22/EG zijn vastgesteld, zijn ook van toepassing op geschillen over contracten tussen consumenten en andere eindgebruikers, voor zover deze buitengerechtelijke procedures ook voor hen openstaan, en aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek die in een andere lidstaat gevestigd zijn. Op geschillen die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2013/11/EU33 vallen, zijn de bepalingen van deze richtlijn van toepassing.

 

___________________

 

33Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG, PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

 

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie de amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  148

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vrij aanbieden en gebruiken van open internettoegang en redelijk verkeersbeheer

Vrij aanbieden en gebruiken van open internettoegang en verkeersbeheer

Amendement  149

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Eindgebruikers zijn vrij om toegang te krijgen tot informatie en inhoud en deze te delen, toepassingen uit te voeren en de diensten van hun keuze via hun dienst voor internettoegang te gebruiken.

1. Gebruikers zijn vrij om toegang te krijgen tot informatie en inhoud en deze te delen, toepassingen en diensten uit te voeren en aan te bieden en de terminals van hun keuze, ongeacht de locatie van de eindgebruiker of van de aanbieder en de herkomst of bestemming van de dienst, informatie of inhoud, via hun dienst voor internettoegang te gebruiken.

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders van internettoegangsdiensten overeenkomsten te sluiten over datavolumes en snelheden, en overeenkomstig dergelijke overeenkomsten over datavolumes, gebruik te maken van aanbiedingen van aanbieders van internetinhoud, toepassingen en diensten.

 

Amendement  150

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Eindgebruikers zijn ook vrij om met aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek of met aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten, overeenkomsten te sluiten voor het leveren van gespecialiseerde diensten met een verbeterde kwaliteit.

2. Aanbieders van internettoegang en van elektronische communicatie aan het publiek en aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten zijn vrij om aan gebruikers gespecialiseerde diensten aan te bieden. Dergelijke diensten worden uitsluitend geleverd indien de capaciteit van het netwerk groot genoeg is om deze bovenop de internettoegangsdiensten te kunnen verlenen en indien ze geen materiële nadelen opleveren voor de beschikbaarheid of de kwaliteit van internettoegangsdiensten. Aanbieders van internettoegang aan gebruikers maken geen onderscheid tussen deze diensten.

Om eindgebruikers gespecialiseerde diensten te kunnen aanbieden, kunnen aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek, met elkaar overeenkomsten sluiten over de levering van de gerelateerde datavolumes of verkeer als speciale diensten van een bepaalde kwaliteit of met een toepassingsspecifieke capaciteit. Het verlenen van gespecialiseerde diensten mag de kwaliteit van de diensten inzake internettoegang niet herhaaldelijk of voortdurend verzwakken.

 

Amendement  151

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het uitoefenen van de vrijheden zoals beschreven in de leden 1 en 2 wordt vergemakkelijkt door het verstrekken van volledige informatie overeenkomstig artikel 25, lid 1, artikel 26, lid 2, en artikel 27, leden 1 en 2.

4. Aan de eindgebruikers wordt volledige informatie verstrekt overeenkomstig artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 3, en artikel 21 bis van Richtlijn 2002/22/EG, inclusief informatie over alle toegepaste verkeersbeheermaatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de toegang tot en de verspreiding van informatie, inhoud, toepassingen en diensten, zoals gespecificeerd in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Amendement  152

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Binnen de grenzen van contractueel overeengekomen datavolumes en snelheden mogen aanbieders van internettoegangsdiensten de vrijheden zoals beschreven in lid 1 niet belemmeren door specifieke inhoud, toepassingen, diensten of specifieke klassen daarvan te blokkeren, vertragen, degraderen of discrimineren, behalve in gevallen waarin het noodzakelijk is om redelijke verkeersbeheermaatregelen te nemen. Redelijke verkeersbeheermaatregelen moeten transparant, niet-discriminerend, evenredig en noodzakelijk zijn om:

5. Binnen de grenzen van contractueel overeengekomen datavolumes en snelheden mogen aanbieders van internettoegangsdiensten de vrijheden zoals beschreven in lid 1 niet belemmeren door specifieke inhoud, toepassingen, diensten of specifieke klassen daarvan te blokkeren, vertragen, wijzigen of degraderen, behalve in gevallen waarin het noodzakelijk is om verkeersbeheermaatregelen te nemen. Verkeersbeheermaatregelen moeten transparant, niet-discriminerend, evenredig en noodzakelijk zijn om:

a) de uitvoering van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak te implementeren of ernstige misdrijven te voorkomen of te verhinderen;

a) een rechterlijke uitspraak te implementeren;

b) de integriteit en de veiligheid van het netwerk, de diensten die via dit netwerk worden aangeboden en de terminals van de eindgebruikers te beschermen;

b) de integriteit en de veiligheid van het netwerk, de diensten die via dit netwerk worden aangeboden en de terminals van de eindgebruikers te beschermen;

c) de overdracht van ongevraagde communicatie aan eindgebruikers te voorkomen, die vooraf toestemming hebben gegeven voor dergelijke beperkende maatregelen;

 

d) de effecten van de tijdelijke of uitzonderlijke overbelasting van het netwerk te minimaliseren, mits gelijkwaardige soorten verkeer gelijk worden behandeld.

d) de effecten van de tijdelijke of uitzonderlijke overbelasting van het netwerk te voorkomen of te beperken, mits gelijkwaardige soorten verkeer gelijk worden behandeld. (schrapping)

 

Verkeersbeheermaatregelen worden niet langer dan nodig is in stand gehouden.

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend de gegevensverwerking met zich die noodzakelijk en evenredig is om de in dit lid vermelde doelstellingen te bereiken.

Onverminderd Richtlijn 95/46/EG brengen verkeersbeheermaatregelen uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens met zich die noodzakelijk en evenredig is om de in dit lid vermelde doelstellingen te bereiken, en is op deze maatregelen Richtlijn 2002/58/EG van toepassing, met name wat betreft de vertrouwelijkheid van de communicatie.

 

Aanbieders van internettoegangsdiensten stellen passende, duidelijke, open en efficiënte procedures vast die zijn gericht op het behandelen van klachten over vermeende inbreuken op dit artikel. Deze procedures doen geen afbreuk aan het recht van de gebruikers om de kwestie voor te leggen aan de nationale regelgevende instantie.

Amendement  153

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De nationale regelgevende instanties zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de eindgebruikers effectief kunnen profiteren van de vrijheden zoals beschreven in artikel 23, leden 1 en 2, dat artikel 23, lid 5, wordt nageleefd en dat niet-discriminerende internettoegangsdiensten voortdurend beschikbaar zijn en dat deze een kwaliteitsniveau hebben dat de technologische vooruitgang weerspiegelt en niet door gespecialiseerde diensten wordt belemmerd. Zij zien in samenwerking met andere bevoegde nationale instanties ook toe op de gevolgen van gespecialiseerde diensten voor culturele diversiteit en innovatie. De nationale regelgevende instanties brengen jaarlijks verslag uit aan de Commissie en het BEREC over hun toezicht en hun bevindingen.

1. Bij het uitoefenen van hun bevoegdheden krachtens artikel 30 bis met betrekking tot artikel 23, zien de nationale regelgevende instanties strikt toe op de naleving van artikel 23, lid 5, en dat niet-discriminerende internettoegangsdiensten voortdurend beschikbaar zijn en dat deze een kwaliteitsniveau hebben dat de technologische vooruitgang weerspiegelt. Zij zien in samenwerking met andere bevoegde nationale instanties ook toe op de gevolgen voor culturele diversiteit en innovatie. De nationale regelgevende instanties brengen jaarlijks een verslag uit over hun toezicht en hun bevindingen, en doen deze verslagen toekomen aan de Commissie en het Berec.

Amendement  154

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om de algemene achteruitgang van de kwaliteit van de dienstverlening inzake internettoegangsdiensten te voorkomen of om ervoor te zorgen dat eindgebruikers toegang krijgen tot inhoud of informatie en deze kunnen delen of de applicaties en diensten van hun keuze te kunnen toepassen, beschikken de nationale regelgevende instanties over de bevoegdheid om minimale kwaliteitsvereisten op te leggen aan de aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek.

2. Om de algemene achteruitgang van de kwaliteit van de dienstverlening inzake internettoegangsdiensten te voorkomen of om ervoor te zorgen dat gebruikers toegang krijgen tot inhoud of informatie en deze kunnen delen of de applicaties, diensten en software van hun keuze kunnen toepassen, beschikken de nationale regelgevende instanties over de bevoegdheid om minimale kwaliteitsvereisten en, waar van toepassing, andere parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening, zoals omschreven door de nationale regelgevende instanties, op te leggen aan de aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek.

De nationale regelgevende instanties verstrekken de Commissie geruime tijd voordat zij dergelijke vereisten opleggen, een samenvatting van de gronden om op te treden, de voorgenomen vereisten en de voorgestelde aanpak. Deze informatie wordt tevens ter beschikking gesteld van het BEREC. De Commissie kan, na die informatie te hebben onderzocht, opmerkingen of aanbevelingen hieromtrent formuleren, met name om ervoor te zorgen dat de voorgenomen vereisten geen negatieve invloed hebben op de werking van de interne markt. De voorgenomen vereisten worden niet opgelegd binnen twee maanden nadat de Commissie de volledige informatie heeft ontvangen, tenzij de Commissie en de nationale regelgevende instantie anders zijn overeengekomen, of wanneer de Commissie de regelgevende instantie op de hoogte heeft gesteld van een verkorte onderzoeksperiode, of wanneer de Commissie opmerkingen of aanbevelingen heeft geformuleerd. De nationale regelgevende instanties houden zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van de Commissie en informeren de Commissie en het BEREC over de opgelegde vereisten.

De nationale regelgevende instanties verstrekken de Commissie geruime tijd voordat zij dergelijke vereisten opleggen, een samenvatting van de gronden om op te treden, de voorgenomen vereisten en de voorgestelde aanpak. Deze informatie wordt tevens ter beschikking gesteld van het BEREC. De Commissie kan, na die informatie te hebben onderzocht, opmerkingen of aanbevelingen hieromtrent formuleren, met name om ervoor te zorgen dat de voorgenomen vereisten geen negatieve invloed hebben op de werking van de interne markt. De nationale regelgevende instanties houden zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van de Commissie en informeren de Commissie en het BEREC over de opgelegde vereisten.

Amendement  155

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarin uniforme voorwaarden worden bepaald voor de implementatie van de in dit artikel bedoelde verplichtingen van de nationale bevoegde autoriteiten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. Binnen zes maanden na de aanneming van deze verordening stelt het Berec na raadpleging van belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie algemene richtsnoeren vast waarin uniforme voorwaarden worden bepaald voor de implementatie van de in dit artikel bedoelde verplichtingen van de nationale bevoegde autoriteiten, onder meer met betrekking tot de toepassing van verkeersbeheermaatregelen en het toezicht op de naleving.

Amendement  156

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 24 bis

 

Herziening

 

De Commissie evalueert in nauwe samenwerking met het Berec de werking van de bepalingen betreffende gespecialiseerde diensten en doet, na een openbare raadpleging, uiterlijk op [invoegen van de datum drie jaar nadat deze verordening van toepassing wordt] een verslag en eventuele passende voorstellen toekomen aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  157

Voorstel voor een verordening

Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie de amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  158

Voorstel voor een verordening

Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie de amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  159

Voorstel voor een verordening

Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie de amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  160

Voorstel voor een verordening

Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie de amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  161

Voorstel voor een verordening

Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel volledig te schrappen. Hoewel het wenselijk is ervoor te zorgen dat de consumenten behoorlijk worden beschermd met betrekking tot alle onderdelen van een bundel, is de rapporteur van mening dat dit niet de beste manier is om dit te realiseren, aangezien het toepassingsgebied van het telecomkader beperkt blijft tot elektronische-communicatiediensten en -netwerken. Een selectieve uitbreiding van het toepassingsgebied (als gesuggereerd in artikel 29) zorgt voor een juridisch wazige situatie, die alleen kan worden verduidelijkt door in de hele verdere tekst van het kader een lange lijst van wijzigingen aan te brengen die voor de bedoelde verduidelijking nodig zijn (geen amendementen in deze zin worden voorgesteld).

Amendement  162

Voorstel voor een verordening

Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie de amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  163

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 30 bis

 

Toezicht en handhaving

 

1. De nationale regelgevende instanties beschikken over de nodige middelen voor het controleren van en het toezien op de naleving van deze verordening op hun grondgebieden.

 

2. De nationale regelgevende instanties maken geactualiseerde informatie inzake de toepassing van deze verordening openbaar op een manier die belangstellenden gemakkelijk toegang tot die informatie biedt.

 

3. De nationale regelgevende instanties hebben de bevoegdheid om bij de ondernemingen waarop de bepalingen van deze verordening van toepassing zijn, alle informatie op te vragen die relevant is voor de uitvoering en handhaving van deze verordening. Die ondernemingen verstrekken dergelijke informatie op verzoek onverwijld en in overeenstemming met de door de nationale regelgevende instantie vastgestelde termijnen en mate van detail.

 

4. De nationale regelgevende instanties kunnen op eigen initiatief optreden om de naleving van deze verordening te waarborgen.

 

5. De nationale regelgevende instanties stelen passende, duidelijke, open en efficiënte procedures vast voor de behandeling van klachten over vermeende inbreuken op artikel 23. De nationale regelgevende instanties reageren onverwijld op de klachten.

 

6. Wanneer de nationale regelgevende instantie een inbreuk op deze verordening constateert, eist zij de onmiddellijke beëindiging van deze inbreuk.

Amendement  164

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met betrekking tot Europese aanbieders van elektronische communicatie worden sancties opgelegd overeenkomstig hoofdstuk II met betrekking tot de respectieve bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties in de lidstaten van herkomst en ontvangst.

Schrappen

Amendement  165

Voorstel voor een verordening

Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  166

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 1

Richtlijn 2002/20/EG

Artikel 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3, lid 2, tweede alinea, wordt geschrapt.

(1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Amendement  167

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 1 – letter a (nieuw)

Richtlijn 2002/20/EG

Artikel 3 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(a) lid 2 komt als volgt te luiden:

2. Het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of het aanbieden van elektronische communicatiediensten kan, onverminderd de specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 2, en de gebruiksrechten van artikel 5, alleen worden onderworpen aan een algemene machtiging. Van de betrokken onderneming kan worden verlangd dat zij een kennisgeving indient, maar niet dat zij een expliciet besluit of andere bestuurshandeling van de nationale regelgevende instantie moet verkrijgen alvorens de uit de machtiging voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen. Na de eventueel vereiste kennisgeving kan een onderneming haar activiteiten aanvangen, waar nodig met inachtneming van de bepalingen inzake gebruiksrechten van de artikelen 5, 6 en 7.

'2. Het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of het aanbieden van elektronische communicatiediensten kan, onverminderd de specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 2, en de gebruiksrechten van artikel 5, alleen worden onderworpen aan een algemene machtiging. Indien een lidstaat een kennisgevingsverplichting gerechtvaardigd acht, kan die lidstaat van ondernemingen verlangen dat zij een kennisgeving indienen bij het Berec, maar niet dat zij een expliciet besluit of een andere bestuurshandeling van de nationale regelgevende instantie of een andere autoriteit moeten verkrijgen alvorens de uit de machtiging voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen. Na de eventueel vereiste kennisgeving aan het Berec kan een onderneming haar activiteiten aanvangen, waar nodig met inachtneming van de bepalingen inzake gebruiksrechten van de artikelen 5, 6 en 7."

Ondernemingen die grensoverschrijdende elektronischecommunicatiediensten verlenen aan ondernemingen in diverse lidstaten zijn verplicht tot niet meer dan één kennisgeving per betrokken lidstaat.

 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)

Motivering

Door middel van een gestandaardiseerde kennisgeving aan het Berec wordt ervoor gezorgd dat maatschappijen in vergelijkbare omstandigheden niet worden gediscrimineerd door verschillende lidstaten en dat er op de interne markt consistente regelgevingspraktijken worden toegepast.

Amendement  168

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 1 – letter b (nieuw)

Richtlijn 2002/20/EG

Artikel 3 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(b) lid 3 komt als volgt te luiden:

3. De in lid 2 bedoelde kennisgeving behelst niet meer dan een verklaring waarmee een natuurlijke of rechtspersoon de nationale regelgevende instantie in kennis stelt van zijn voornemen om te beginnen met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of –diensten en de indiening van de minimale informatie die nodig is om de nationale regelgevende instantie in staat te stellen een register of lijst van aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en –diensten bij te houden. Deze informatie moet beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is voor de identificatie van de aanbieder, zoals de registratienummers van de onderneming, zijn contactpersonen, zijn adres, een korte beschrijving van de dienst of het netwerk, alsmede de datum waarop de activiteiten vermoedelijk van start gaan.

'3. Een in lid 2 bedoelde kennisgeving behelst niet meer dan een verklaring inzake een geharmoniseerde template in de vorm zoals uiteengezet in deel D van de bijlage, waarmee een natuurlijke of rechtspersoon het Berec in kennis stelt van zijn voornemen om te beginnen met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of -diensten en de indiening van de minimale informatie die nodig is om het Berec en de nationale regelgevende instantie in staat te stellen een register of lijst van aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en -diensten bij te houden. De lidstaten mogen geen aanvullende of afzonderlijke kennisgevingsverplichtingen opleggen."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Amendement  169

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 1 – letter c (nieuw)

Richtlijn 2002/20/EG

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c) het volgende lid wordt toegevoegd:

 

"3 bis. De lidstaten verstrekken de Commissie en de andere lidstaten binnen 12 maanden na de datum van de toepassing van Verordening nr. [XX/2014]* een gemotiveerde kennisgeving indien zij een kennisgevingsverplichting als gerechtvaardigd beschouwen. De Commissie onderzoekt de kennisgeving en neemt zo nodig binnen een periode van drie maanden vanaf de datum van de kennisgeving het besluit om de lidstaat in kwestie te verzoeken de kennisgevingsverplichting af te schaffen.

 

______________

 

* Verordening (EU) nr. [XX/2014] van het Europees Parlement en de Commissie van ... tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 (PB L ..., blz. ...)."

Amendement  170

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 2 (nieuw)

Richtlijn 2002/20/EG

Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2) Aan artikel 10 wordt het volgende lid 6 bis toegevoegd:

 

"6 bis. Nationale regelgevende instanties stellen het Berec in kennis van alle door hen krachtens leden 5 en 6 te treffen maatregelen. Het Berec stelt binnen twee maanden na ontvangst van een kennisgeving, binnen welk tijdsbestek de nationale regelgevende instantie geen definitieve maatregel mag treffen, een met redenen omkleed advies op, indien het van mening is dat de ontwerpmaatregel een belemmering vormt voor de interne markt. Het Berec doet de hier bedoelde adviezen toekomen aan de nationale regelgevende instantie en de Commissie. De nationale regelgevende instantie houdt terdege rekening met Berec-adviezen en stelt het Berec in kennis van de definitieve maatregelen die zij vaststelt. Het Berec werkt dienovereenkomstig zijn register bij."

Amendement  171

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – punt 3 (nieuw)

Richtlijn 2002/20/EG

Bijlage – deel D (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3) Aan de bijlage wordt het volgende deel D toegevoegd:

 

'D. Vereiste informatie in een kennisgeving krachtens artikel 3

 

Een kennisgeving bevat een verklaring betreffende het voornemen om te beginnen met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten en gaat vergezeld van uitsluitend de volgende gegevens:

 

1. de naam van de aanbieder,

 

2. de rechtspositie, de rechtsvorm en het registratienummer van de aanbieder indien de aanbieder staat geregistreerd in een handelsregister of vergelijkbaar openbaar register,

 

3. het geografische adres van de hoofdvestiging van de aanbieder,

 

4. een contactpersoon,

 

5. een korte beschrijving van de aan te bieden netwerken of diensten,

 

6. de betrokken lidstaten, en

 

7. de datum waarop de activiteiten vermoedelijk van start gaan."

Amendement  172

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 bis (nieuw)

Besluit Nr. 243/2012/EU

Artikel 6 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 34 bis

 

Wijzigingen van Besluit nr. 243/2012/EU

 

Aan artikel 6, lid 8, van Besluit nr. 243/2012/EU

 

wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"Voor het overdragen of verhuren van eventuele aanvullende geharmoniseerde banden verlenen de lidstaten op dezelfde wijze toelating als voor de in de eerste alinea genoemde banden."

Amendement  173

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 1

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Aan artikel 1 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

Schrappen

“Deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen worden uitgelegd en uitgevoerd in samenhang met de bepalingen van Verordening nr. [XX/2014].”.

 

Amendement  174

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 2 – letter g

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 2 wordt punt g) als volgt gewijzigd:

g) „nationale regelgevende instantie”: één of meer lichamen die door een lidstaat zijn belast met een van de regelgevende taken die in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen worden opgelegd;

g) "nationale regelgevende instantie": het lichaam dat door een lidstaat is belast met de regelgevende taken die in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen worden opgelegd;

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Amendement  175

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 3 – lid 3 bis

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 ter) In artikel 3 wordt lid 3 bis vervangen door:

3 bis. Onverminderd de bepalingen van de leden 4 en 5, treden de nationale regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor marktregulering ex ante of voor de beslechtingen van geschillen tussen ondernemingen overeenkomstig artikel 20 of 21 van deze richtlijn, onafhankelijk op en vragen of aanvaarden zij geen instructies van andere instanties in verband met de uitoefening van deze taken die hun op grond van de nationale wetgeving tot omzetting van het Gemeenschapsrecht zijn toegewezen. Dit vormt geen beletsel voor toezicht overeenkomstig de nationale grondwet. Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet in overeenstemming met artikel 4, zijn bevoegd besluiten van de nationale regelgevende instanties te schorsen of ongedaan te maken.

"3 bis. Onverminderd de bepalingen van de leden 4 en 5, is elke nationale regelgevende instantie ten minste verantwoordelijk voor marktregulering ex ante overeenkomstig de artikelen 7, 7 bis, 15 en 16 van deze Richtlijn en de artikelen 9 tot en met 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG; voor nummering, benoeming en adressering, colocatie en het delen van netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten en voor de beslechtingen van geschillen tussen ondernemingen overeenkomstig de artikelen 10, 12, 20 en 21 van deze richtlijn, en voor betaalbaarheid van de tarieven, kwaliteit van de diensten van aangewezen ondernemingen, kosten van de verplichting van universele dienstverlening, regelgevingscontroles met betrekking tot retaildiensten, contracten, transparantie en openbaarmaking van informatie, kwaliteit van de diensten, het waarborgen van equivalentie bij toegang en keuze voor eindgebruikers met een handicap, nooddiensten en het ene Europese alarmnummer, toegang tot nummers en diensten, het aanbieden van aanvullende faciliteiten en het faciliteren van het veranderen van aanbieder onder de artikelen 9, 11, 12, 17, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 23 bis, 26, 26 bis, 28, 29 en 30 van Richtlijn 2002/22/EG, aspecten in verband met vergunningen zoals bedoeld in Richtlijn 2002/20/, alsook voor Richtlijn 2002/58/EG.

De lidstaten zorgen ervoor dat het hoofd, of, in voorkomend geval, de leden van het collegiale orgaan dat die functie vervult, van een nationale regelgevende instantie als bedoeld in de eerste alinea, of hun plaatsvervangers alleen kunnen worden ontslagen indien zij niet meer aan de tevoren in de nationale wetgeving vastgestelde eisen voor de uitoefening van dat ambt voldoen. Het besluit om het hoofd, of, in voorkomend geval, de leden van het collegiale orgaan dat die functie vervult, van de betrokken nationale regelgevende instantie te ontslaan wordt openbaar gemaakt op het moment van ontslag. Het ontslagen hoofd of, in voorkomend geval, de ontslagen leden van het collegiale orgaan dat die functie vervult, van de nationale regelgevende instantie ontvangen een motivering en hebben het recht de openbaarmaking daarvan te verlangen, indien zulks anders niet zou geschieden; in dat geval wordt zij openbaar gemaakt.

Elke nationale regelgevende instantie treedt onafhankelijk op en vraagt of aanvaardt geen instructies van andere instanties in verband met de uitoefening van deze taken die hun op grond van de nationale wetgeving tot omzetting van het Gemeenschapsrecht zijn toegewezen. Dit vormt geen beletsel voor toezicht overeenkomstig de nationale grondwet. Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet in overeenstemming met artikel 4, zijn bevoegd besluiten van de nationale regelgevende instanties te schorsen of ongedaan te maken. De lidstaten zorgen ervoor dat het hoofd, of, in voorkomend geval, de leden van het collegiale orgaan dat die functie vervult, van een nationale regelgevende instantie als bedoeld in de eerste alinea, of hun plaatsvervangers alleen kunnen worden ontslagen indien zij niet meer aan de tevoren in de nationale wetgeving vastgestelde eisen voor de uitoefening van dat ambt voldoen. Het besluit om het hoofd, of, in voorkomend geval, de leden van het collegiale orgaan dat die functie vervult, van de betrokken nationale regelgevende instantie te ontslaan wordt openbaar gemaakt op het moment van ontslag. Het ontslagen hoofd of, in voorkomend geval, de ontslagen leden van het collegiale orgaan dat die functie vervult, van de nationale regelgevende instantie ontvangen een motivering en hebben het recht de openbaarmaking daarvan te verlangen, indien zulks anders niet zou geschieden; in dat geval wordt zij openbaar gemaakt.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in de eerste alinea bedoelde nationale regelgevende instanties over afzonderlijke jaarlijkse begrotingen beschikken. De begroting wordt openbaar gemaakt. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat de nationale regelgevende instanties over voldoende financiële middelen en personeel beschikken om hen in staat te stellen actief deel te nemen aan en bij te dragen tot het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in de eerste alinea bedoelde nationale regelgevende instanties over afzonderlijke jaarlijkse begrotingen beschikken en dat de begrotingen toereikend zijn voor de tenuitvoerlegging van hun taken. De begrotingen en de gecontroleerde jaarrekeningen worden openbaar gemaakt door elke nationale regelgevende instantie. Elke nationale regelgevende instantie wordt op dusdanige wijze georganiseerd en geëxploiteerd dat de objectiviteit en onpartijdigheid van haar activiteiten worden gewaarborgd en beschikt over een aantal bekwame personeelsleden om haar taken naar behoren uit te voeren. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat de nationale regelgevende instanties over voldoende financiële middelen en personeel beschikken om hen in staat te stellen actief deel te nemen aan en bij te dragen tot het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)1.

______________________

______________________

1Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau

1Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau"

Motivering

Het hebben van één nationale regelgevende instantie per lidstaat, het harmoniseren van hun kerncompetenties en het versterken van hun hulpbronnen levert niet alleen rechtstreekse voordelen op voor het toezicht op en de handhaving van het kader in de lidstaten, maar ook niet-rechtstreekse verdere ondersteuning van de werkzaamheden van de nationale regelgevende instanties tezamen in het Berec.

Amendement  176

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 – letter a

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 7 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- a) de eerste alinea van lid 1 komt als volgt te luiden:

Schrappen

1. Indien een voorgenomen maatregel als bedoeld in artikel 7, lid 3, bedoeld is om een verplichting voor een exploitant op te leggen, te wijzigen of in te trekken in toepassing van artikel 16 van deze richtlijn in samenhang met artikel 5 en de artikelen 9 tot en met 13 van Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn), kan de Commissie binnen de periode van één maand zoals bepaald in artikel 7, lid 3, van deze richtlijn, de betrokken nationale regelgevende instantie en het Berec in kennis stellen van haar redenen om aan te nemen dat de ontwerpmaatregel een belemmering vormt voor de interne markt of van haar ernstige twijfels over de verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht, rekening houdende met eventuele uit hoofde van artikel 19, lid 1, van deze richtlijn vastgestelde aanbevelingen met betrekking tot de geharmoniseerde toepassing van specifieke bepalingen van deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen. In een dergelijk geval wordt het vaststellen van de maatregel uitgesteld tot drie maanden na de kennisgeving van de Commissie.”;

 

Motivering

Teneinde nadelige effecten voor eindgebruikers te voorkomen, is het noodzakelijk de bevoegdheid van nationale autoriteiten ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de harmonisering van de toepassing van specifieke bepalingen van deze - alsmede andere specifieke- richtlijn(en), opnieuw te bevestigen.

Amendement  177

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 7 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- b) lid 2 komt als volgt te luiden:

Schrappen

'2. Binnen de in lid 1 bedoelde periode van drie maanden werken de Commissie, het Berec en de betreffende nationale regelgevende instantie nauw samen om de meest geschikte en effectieve maatregel vast te stellen in het licht van de doelstellingen van artikel 8, waarbij rekening wordt gehouden met de standpunten van marktdeelnemers en de noodzaak om de ontwikkeling van een consequente regelgevingspraktijk te waarborgen. Wanneer de beoogde maatregel gericht is op het opleggen, wijzigen of het intrekken van een verplichting voor een Europese aanbieder van elektronische communicatie in de zin van Verordening nr. [XXX/2014] in een lidstaat van ontvangst, mag de nationale regelgevende instantie van de lidstaat van herkomst ook aan het samenwerkingsproces deelnemen.”;

 

Amendement  178

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 – letter c

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 7 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- c) in lid 5 wordt het volgende punt aa) ingevoegd:

Schrappen

"aa) een besluit nemen waarbij de betrokken nationale regelgevende instantie verzocht wordt de ontwerpmaatregel samen met de specifieke voorstellen tot wijziging ervan in te trekken, wanneer de voorgenomen maatregel bedoeld is om een verplichting voor een Europese aanbieder van elektronische communicaties in de zin van Verordening nr. [XXX/2014] op te leggen, te wijzigen of in te trekken.”;

 

Amendement  179

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 – letter d

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 7 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- d) in lid 6 wordt het volgende lid ingevoegd:

Schrappen

“Artikel 7, lid 6, is van toepassing wanneer de Commissie een besluit neemt overeenkomstig lid 5, onder aa).” .

 

Amendement  180

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 8 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) In artikel 8, lid 4, wordt punt g) geschrapt.

Amendement  181

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 9 ter – lid 3 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 ter) In artikel 9 ter, lid 3, wordt de eerste alinea vervangen door:

De Commissie kan passende uitvoeringsmaatregelen aannemen ter vaststelling van banden waarvoor rechten op het gebruik van radiofrequenties tussen ondernemingen mogen worden overgedragen of verhuurd. Deze maatregelen hebben geen betrekking op frequenties die voor omroep worden gebruikt.

'3. De Commissie neemt passende uitvoeringsmaatregelen aan ter vergemakkelijking van de overdracht of verhuur van de rechten om radiofrequenties te gebruiken tussen ondernemingen. Die maatregelen worden aangenomen binnen 12 maanden na de datum van de toepassing van Verordening [XXX/2014]*. Die maatregelen hebben geen betrekking op frequenties die voor omroep worden gebruikt.

 

_____________

 

* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van het Europees Parlement en de Commissie van ...... tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 (PB L XXX, XX.XX.20XX, blz. X)."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)

Amendement  182

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – punt 4

Richtlijn 2002/21/EG

Artikel 19 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

“Wanneer de Commissie vaststelt dat verschillen bij de tenuitvoerlegging door de nationale regelgevende instanties van de in deze richtlijn, de bijzondere richtlijnen en Verordening nr. [XX/2014] gespecificeerde taken obstakels opwerpen voor de interne markt, kan zij, onverminderd artikel 9 van deze richtlijn en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn), zoveel mogelijk rekening houdend met het advies van het Berec, een aanbeveling doen of een besluit vaststellen inzake de geharmoniseerde toepassing van de bepalingen van deze richtlijn, de bijzondere richtlijnen en Verordening nr. [XX/2014] bij de verwezenlijking van de in artikel 8 bepaalde doelstellingen.”.

“Wanneer de Commissie vaststelt dat verschillen bij de tenuitvoerlegging door de nationale regelgevende instanties van de in deze richtlijn, de bijzondere richtlijnen en Verordening nr. [XX/2014] gespecificeerde taken obstakels opwerpen voor de interne markt, doet zij, onverminderd artikel 9 van deze richtlijn en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn), zoveel mogelijk rekening houdend met het advies van het Berec, een aanbeveling of stelt zij een besluit vast inzake de geharmoniseerde toepassing van de bepalingen van deze richtlijn, de bijzondere richtlijnen en Verordening nr. [XX/2014] bij de verwezenlijking van de in artikel 8 bepaalde doelstellingen.”

Amendement  183

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 2, tweede alinea, worden de volgende punten ingevoegd:

 

"f bis) "ontvangende aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek": de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek waarnaar het telefoonnummer of de dienst wordt overgedragen;"

 

f ter) "overdragende aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek": de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek vanwaar het telefoonnummer of de dienst wordt overgedragen.

Motivering

Deze bepaling voegt een nieuwe definitie "ontvangende aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek" in als een nieuwe definitie in artikel 2 van de universele dienstrichtlijn.

Amendement  184

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – titel

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 ter) De titel van artikel 20 wordt vervangen door:

"Contracten"

"Informatievereisten voor contracten";

Amendement  185

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid -1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater) Aan artikel 20 wordt het volgende lid 2 bis toegevoegd:

 

"-1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 1 en 1 bis bedoelde informatie voorafgaande aan het sluiten van het contract wordt verstrekt en duidelijk, volledig en gemakkelijk toegankelijk is, onverminderd de voorschriften van de richtlijn consumentenrechten* met betrekking tot buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten / overeenkomsten op afstand. De consument en andere eindgebruikers die hierom verzoeken, hebben toegang tot een kopie van het contract op een duurzaam medium.

 

De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving taalvoorschriften handhaven of invoeren met betrekking tot de contractuele informatie, om ervoor te zorgen dat deze informatie door de consument of andere eindgebruiker die een verzoek formuleert, gemakkelijk te begrijpen is.

 

_________________

 

* Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64)."

 

Amendement  186

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 quinquies) Artikel 20, lid 1, wordt vervangen door:

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consumenten en andere hierom verzoekende eindgebruikers die zich abonneren op diensten waarbij een aansluiting tot het openbare communicatienetwerk en/of openbare elektronischecommunicatiediensten worden aangeboden, recht hebben op een contract met een onderneming of ondernemingen die dergelijke aansluiting en/of diensten aanbieden. In het contract worden ten minste de volgende elementen in een heldere, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm gespecificeerd:

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat de consumenten en andere hierom verzoekende eindgebruikers die zich abonneren op diensten waarbij een aansluiting tot het openbare communicatienetwerk en/of openbare elektronischecommunicatiediensten worden aangeboden, recht hebben op een contract met een onderneming of ondernemingen die dergelijke aansluiting en/of diensten aanbieden. Het contract bevat ten minste de volgende informatie:

(a) de identiteit en het adres van de onderneming;

(a) de identiteit, het adres en de contactgegevens van de onderneming en, indien verschillend, het adres en de contactinformatie voor eventuele klachten;

(b) de verstrekte diensten, met name:

(b) de belangrijkste kenmerken van de verstrekte diensten, met name:

 

(i) het specifieke tariefplan of de specifieke tariefplannen waarop het contract betrekking heeft en voor elk van deze tariefplannen de soorten diensten die worden aangeboden, inclusief de communicatievolumes;

— het al dan niet bieden van toegang tot noodhulpdiensten en gegevens over de plaats waar de beller zich bevindt, en eventuele beperkingen van de geboden noodhulpdiensten overeenkomstig artikel 26;

(ii) toegang tot informatie over noodhulpdiensten en de plaats waar de beller zich bevindt ten behoeve van alle diensten die op dit gebied worden aangeboden, en eventuele beperkingen van de geboden noodhulpdiensten overeenkomstig artikel 26;

– informatie over eventuele beperkingen inzake toegang tot en/of gebruik van diensten en toepassingen, indien zulks volgens de nationale wetgeving overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving toegestaan is;

 

de minimumkwaliteitsniveaus van de geboden diensten, te weten de wachttijd bij eerste aansluiting en, in voorkomend geval, andere parameters voor de kwaliteit van de dienst, zoals gedefinieerd door de nationale regelgevende instanties;

(iii) de minimumkwaliteitsniveaus van de geboden diensten, te weten de wachttijd bij eerste aansluiting en, in voorkomend geval, andere parameters voor de kwaliteit van de dienst, zoals gedefinieerd door de nationale regelgevende instanties;

– door de onderneming ingestelde procedures om het verkeer te meten en te sturen, om te voorkomen dat een netwerkaansluiting tot haar maximum wordt gevuld of overloopt, en over de wijze waarop deze procedures gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening;

 

het type van de aangeboden onderhoudsdiensten en de verstrekte klantondersteuningsdiensten alsmede de wijzen waarop contact met deze diensten kan worden opgenomen;

(iv) het type aftersalesdiensten, onderhoudsdiensten en klantondersteuningsdiensten die worden verstrekt, waar mogelijk met technische informatie voor de goede werking van de door de eindgebruiker gekozen eindapparatuur, de voorwaarden en tarieven voor die diensten en de wijze waarop contact met deze diensten kan worden opgenomen;

– alle beperkingen die de leverancier heeft opgelegd met betrekking tot het gebruik van geleverde eindapparatuur

(v) eventuele beperkingen opgelegd door de aanbieder voor het gebruik van de geleverde eindapparatuur, met inbegrip van informatie over de ontsluiting van de eindapparatuur en eventuele kosten bij het opzeggen van de overeenkomst voor het einde van de contractperiode;

 

(vi) iedere beperking die wordt opgelegd op de consumptie van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse prijsniveau worden aangeboden, door verwijzing naar redelijkgebruikcriteria, waaronder gedetailleerde informatie over de manier waarop dergelijke redelijkgebruikcriteria worden toegepast met betrekking tot de belangrijkste prijs-, volume- of andere parameters van het desbetreffende tariefplan;

(c) in geval van een verplichting in de zin van artikel 25, de keuzemogelijkheden van de abonnee met betrekking tot de vraag of zijn persoonsgegevens in een gids al dan niet zullen worden opgenomen, en de gegevens in kwestie

(c) in geval van een verplichting in de zin van artikel 25, de keuzemogelijkheden van de abonnee met betrekking tot de vraag of zijn persoonsgegevens in een gids al dan niet zullen worden opgenomen, en de mogelijkheid om opgenomen gegevens te verifiëren, te corrigeren of te verwijderen;

(d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, de middelen voor het verkrijgen van actuele informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten, aangeboden betalingsmethoden en verschillen qua kosten als gevolg van de betalingsmethode;

(d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, inclusief belastingen en extra kosten die eventueel kunnen worden aangerekend, en de middelen voor het verkrijgen van actuele informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten;

 

(d bis) aangeboden betalingsmethoden en verschillen qua kosten als gevolg van de gekozen betalingsmethode, alsmede de faciliteiten die beschikbaar zijn om de transparantie van de factuur te waarborgen en toe te zien op de omvang van het verbruik;

(e) de looptijd van het contract en de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief:

(e) de looptijd van het contract en de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief:

het minimale gebruik of de minimale gebruiksperiode die eventueel vereist is om van speciale aanbiedingen te kunnen genieten,

(i) het minimale gebruik of de minimale gebruiksperiode die eventueel vereist is om van speciale aanbiedingen te kunnen genieten,

alle kosten in verband met de portabiliteit van nummers en andere identificatoren,

(ii) alle kosten in verband met het overstappen naar een ander nummer en de portabiliteit van nummers en andere identificatoren, inclusief compensatie- en terugbetalingsregelingen voor vertraging of misbruik met betrekking tot overstappen,

— alle kosten die bij de beëindiging van het contract verschuldigd zijn, inclusief elke terugvordering van kosten met betrekking tot eindapparatuur,

(iii) eventuele kosten die bij vroegtijdige beëindiging van het contract verschuldigd zijn, inclusief terugvordering van kosten met betrekking tot eindapparatuur op basis van gebruikelijke afschrijvingsmethoden, en andere promotionele voordelen op pro rata temporis-basis;

(f) de schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen die gelden ingeval niet aan contractueel overeengekomen kwaliteitsniveaus van de dienst wordt voldaan;

(f) de schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen die gelden ingeval niet aan de contractueel overeengekomen kwaliteitsniveaus van de dienst wordt voldaan, indien van toepassing met inbegrip van een expliciete verwijzing naar de wettelijke rechten van de consument;

(g) de wijze waarop geschillenbeslechtingsprocedures kunnen worden ingesteld overeenkomstig artikel 34;

(g) de wijze waarop procedures voor de beslechting van geschillen, inclusief grensoverschrijdende geschillen, kunnen worden ingeleid overeenkomstig artikel 34;

 

(g bis) gedetailleerde gegevens over de manier waarop eindgebruikers met een handicap informatie kunnen verkrijgen over de producten en diensten die voor hen zijn ontworpen;

(h) het type actie dat door de onderneming kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden.

(h) het type actie dat door de onderneming kan worden ondernomen in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigingen en kwetsbaarheden.

De lidstaten mogen ook voorschrijven dat het contract alle eventueel daartoe door de bevoegde overheidsinstanties verstrekte informatie over het gebruik van elektronischecommunicatienetwerken en -diensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud en over beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bevat waarnaar in artikel 21, lid 4, wordt gewezen en die van toepassing is op de aangeboden dienst."

De lidstaten mogen ook voorschrijven dat het contract alle eventueel daartoe door de bevoegde overheidsinstanties verstrekte informatie over het gebruik van elektronischecommunicatienetwerken en -diensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud en over beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bevat waarnaar in artikel 21, lid 4, wordt gewezen en die van toepassing is op de aangeboden dienst."

Amendement  187

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 sexies) Aan artikel 20 wordt het volgende lid 2 bis toegevoegd:

 

"1 bis. Als het contract ook betrekking heeft op de verlening van internettoegangsdiensten, omvat het naast de in lid 1 bedoelde informatie ook de volgende informatie:

 

(a) gedetailleerde gegevens over de prijsregeling voor data per eenheid, de prijsregeling voor bulkdata en eventuele drempels die verband houden met de specifieke prijsregeling of -regelingen waarop het contract van toepassing is. Voor datavolumes boven de drempels, de prijsregeling per eenheid of voor bulk op ad-hoc- of permanente basis en eventuele beperkingen van de datasnelheid die kunnen worden toegepast op de specifieke prijsregeling of -regelingen waarop het contract van toepassing is;

 

(b) de manier waarop eindgebruikers hun actuele consumptieniveau kunnen controleren, en of en hoe vrijwillige beperkingen kunnen worden ingesteld;

 

(c) voor vaste dataverbindingen, de normaliter beschikbare en de minimumsnelheid voor downloads en uploads op de hoofdlocatie van de eindgebruiker;

 

(d) voor mobiele dataverbindingen, de geraamde en de minimumsnelheid voor downloads en uploads in geval van aansluiting via het draadloze netwerk van de aanbieder in de lidstaat waar de eindgebruiker gevestigd is;

 

(e) andere parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening, overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) .../...*;

 

(f) informatie over door de aanbieder vastgestelde procedures om het verkeer te meten en vorm te geven, inclusief een indicatie van de onderliggende communicatie-inspectiemethoden waarvan gebruik wordt gemaakt voor redelijke verkeersbeheermaatregelen en informatie over de gevolgen die deze maatregelen kunnen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening, de persoonlijke levenssfeer van de eindgebruikers en de bescherming van de persoonsgegevens; alsmede

 

(g) een duidelijke en begrijpelijke uitleg over hoe datavolumebeperkingen, snelheid en andere kwaliteitsparameters in de praktijk van invloed kunnen zijn op de internettoegangsdiensten, met name het gebruik van inhoud, toepassingen en diensten.

 

__________________

 

* PB: gelieve nummer van deze verordening in te vullen."

Amendement  188

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 septies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 septies) Artikel 20, lid 2, wordt geschrapt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat abonnees zonder boete hun contract kunnen opzeggen wanneer zij op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de voorwaarden die worden voorgesteld door de onderneming die de elektronischecommunicatienetwerken en/of -diensten verstrekt. De abonnees worden tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete hun contract op te zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties het formaat van dergelijke kennisgevingen kunnen specificeren.

 

Motivering

De rapporteur stelt een nieuw artikel 20 bis over de looptijd en beëindiging van contracten voor. De bovenstaande bepaling is daarin opgenomen.

Amendement  189

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 octies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 octies) In artikel 20 wordt het volgende lid 5 bis toegevoegd:

 

"2 bis. De lidstaten kunnen voor contracten waarop dit artikel van toepassing is, aanvullende verplichtingen inzake contractuele informatie handhaven of invoeren.";

Amendement  190

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 nonies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 nonies) In artikel 20 wordt het volgende lid 5 bis toegevoegd:

 

"2 ter. Het Berec publiceert richtsnoeren voor de vaststelling van modellen voor standaard contractuele informatie waarin de informatie is opgenomen die op grond van de leden 1 en 1 bis van dit artikel vereist is.

 

De nationale regelgevende autoriteiten kunnen aanvullende voorschriften vaststellen inzake inhoud en vorm van de contractuele informatie en de wijze van publicatie van deze informatie, waaronder met name de snelheden van het dataverkeer, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de Berec-richtsnoeren inzake de methoden voor het meten van de snelheid en inzake inhoud en vorm van de informatie en de wijze van publicatie daarvan, zoals uiteengezet in artikel 21, lid 3 bis.";

Amendement  191

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 decies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 20 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 decies) Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 20 bis

 

Looptijd en beëindiging van het contract

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de maximumlooptijd van contracten die worden gesloten tussen consumenten en aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek, 24 maanden bedraagt. Aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek bieden eindgebruikers de mogelijkheid van een contract van 12 maanden.

 

2. De consument heeft het recht een op afstand of buiten verkoopruimten gesloten contract te herroepen binnen 14 dagen na de sluiting ervan, overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU.

 

3. Wanneer in het contract of in de nationale wetgeving is bepaald dat contracten met een vastgestelde looptijd (in tegenstelling tot een minimumlooptijd) automatisch worden overgedragen, stelt de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek de consument hiervan tijdig in kennis, opdat de consument ten minste één maand heeft om tegen een dergelijke automatische overdracht bezwaar te maken. Indien de consument geen bezwaar maakt tegen een dergelijke automatische overdracht, wordt het contract beschouwd als een permanent roulerend contract dat door de consument te allen tijde met één maand opzegtermijn kosteloos, uitgezonderd de kosten voor de dienstverlening gedurende de opzegtermijn, kan worden opgezegd.

 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument het recht heeft om zijn contract kosteloos op te zeggen na ontvangst van een kennisgeving van wijzigingen in de contractuele voorwaarden zoals voorgesteld door de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek, tenzij de voorgestelde wijzigingen uitsluitend in het voordeel van de eindgebruiker zijn. De aanbieders stellen de consumenten tijdig, ten minste één maand van tevoren, van dergelijke wijzigingen op de hoogte en informeren hen tegelijkertijd over hun recht om hun contract kosteloos op te zeggen indien zij de nieuwe contractuele voorwaarden niet aanvaarden. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

 

5. Elke significante, voortdurende of regelmatig voorkomende discrepantie tussen de werkelijke prestaties ten aanzien van snelheid of andere parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening en de prestaties die de aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek overeenkomstig artikel 20 heeft aangegeven, wordt als non-conformiteit beschouwd met het oog op de bepaling van de rechtsmiddelen waarover de consument overeenkomstig de nationale wetgeving beschikt.

 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat een abonnement op aanvullende diensten die door dezelfde aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek worden verstrekt, er niet toe leidt dat de oorspronkelijke contractperiode opnieuw begint, tenzij de aanvullende diensten worden aangeboden tegen een speciale actieprijs die gekoppeld is aan de voorwaarde dat de bestaande contractperiode opnieuw begint.

 

7. De lidstaten zorgen ervoor dat aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek geen voorwaarden en procedures voor contractbeëindiging toepassen die de overstap naar een andere dienstenaanbieder belemmeren of ontmoedigen.

 

8. Als een dienstenbundel die aan de consument wordt aangeboden ten minste een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische-communicatiedienst omvat, zijn de bepalingen van dit artikel op alle onderdelen van de bundel van toepassing.

 

9. De lidstaten kunnen voor contracten waarop dit artikel van toepassing is, aanvullende verplichtingen ter waarborging van een hoger niveau van consumentenbescherming handhaven of invoeren.";

Amendement  192

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 undecies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 undecies) Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

"Artikel 21

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of algemeen beschikbare elektronischecommunicatie-diensten aanbieden, kunnen verplichten transparante, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven, eventuele in rekening gebrachte kosten bij beëindiging van een overeenkomst en informatie over de algemene voorwaarden bekend te maken in verband met de toegang tot en het gebruik van door hen overeenkomstig bijlage II aan de eindgebruikers en aan de consumenten aangeboden diensten. Dergelijke informatie is duidelijk en volledig en wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm. De nationale regelgevende instanties kunnen voorschriften vaststellen ten aanzien van de vorm waarin dergelijke informatie bekend moet worden gemaakt.

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken en/of algemeen beschikbare elektronischecommunicatie-diensten aanbieden, kunnen verplichten transparante, vergelijkbare, toereikende en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven, eventuele in rekening gebrachte kosten bij beëindiging van een overeenkomst en informatie over de algemene voorwaarden bekend te maken in verband met de toegang tot en het gebruik van door hen overeenkomstig bijlage II aan de eindgebruikers aangeboden diensten. Dergelijke informatie is duidelijk en volledig, wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm en wordt geregeld bijgewerkt. Differentiëring in de voorwaarden voor consumenten en andere eindgebruikers die hierom verzoeken wordt expliciet vermeld. De nationale regelgevende instanties kunnen voorschriften vaststellen ten aanzien van de vorm waarin dergelijke informatie bekend moet worden gemaakt, waartoe met name de invoering van taalvoorschriften kan behoren om ervoor te zorgen dat deze informatie voor de consument of een andere eindgebruiker die een verzoek formuleert, gemakkelijk te begrijpen is. De lidstaten zorgen ervoor dat aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek verplicht zijn om de informatie op verzoek aan de bevoegde nationale regelgevende instanties te verstrekken voordat deze wordt gepubliceerd.

2. De nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrekken van vergelijkbare informatie om eindgebruikers en consumenten bijvoorbeeld met behulp van interactieve gidsen of soortgelijke technieken in staat te stellen zich een onafhankelijk oordeel te vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer dergelijke faciliteiten niet kosteloos of voor een redelijke prijs op de markt beschikbaar zijn, de nationale regelgevende instanties deze gidsen of technieken zelf of via derden beschikbaar kunnen maken. Derden hebben het recht om, met het doel dergelijke interactieve gidsen of soortgelijke technieken te verkopen of beschikbaar te maken, kosteloos de informatie te gebruiken die wordt bekendgemaakt door de aanbieders van elektronischecommunicatienetwerken en/of openbare elektronischecommunicatiediensten.

2. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de consumenten en andere eindgebruikers die daarom verzoeken, toegang hebben tot onafhankelijke beoordelingsinstrumenten waarmee zij de prestaties betreffende de toegang tot en de diensten van een elektronische-communicatienetwerk en de kosten van alternatieve gebruikspatronen kunnen vergelijken. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer dergelijke faciliteiten niet kosteloos of voor een redelijke prijs op de markt beschikbaar zijn, de nationale regelgevende instanties deze gidsen of technieken zelf of via derden beschikbaar kunnen maken. Derden hebben het recht om, met het doel dergelijke onafhankelijke beoordelingsinstrumenten te verkopen of beschikbaar te maken, kosteloos de informatie te gebruiken die wordt bekendgemaakt door de aanbieders van elektronischecommunicatienetwerken en/of openbare elektronischecommunicatiediensten.

 

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties onder toezicht van het Berec en na overleg met de relevante belanghebbenden een vrijwillige certificeringsregeling voor interactieve vergelijkingswebsites, gidsen of soortgelijke instrumenten vaststellen, op basis van objectieve, transparante en evenredige criteria, waaronder met name de onafhankelijkheid van aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties de aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken en/of openbare elektronischecommunicatiediensten kunnen verplichten om, onder andere:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties de aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken en/of openbare elektronischecommunicatiediensten kunnen verplichten om, onder andere:

(a) abonnees te informeren over de geldende tarieven voor elk nummer en elke dienst waarvoor bijzondere tariefvoorwaarden gelden; voor afzonderlijke categorieën van diensten kunnen de nationale regelgevende instanties eisen dat deze informatie wordt verstrekt onmiddellijk vóór de doorschakeling van het gesprek;

(a) de eindgebruikers te informeren over de geldende tarieven voor elk nummer en elke dienst waarvoor bijzondere tariefvoorwaarden gelden; voor afzonderlijke categorieën van diensten kunnen de nationale regelgevende instanties eisen dat deze informatie wordt verstrekt onmiddellijk vóór de doorschakeling van het gesprek;

(b) abonnees te informeren over eventuele wijzigingen betreffende de toegang tot noodhulpdiensten of informatie over de locatie van de oproeper in de dienst waarop zij geabonneerd zijn;

(b) de eindgebruikers informatie te verstrekken over de toegang tot noodhulpdiensten en over de locatie van de oproeper ten behoeve van alle aangeboden relevante diensten, alsmede over eventuele beperkingen met betrekking tot de geboden noodhulpdiensten overeenkomstig artikel 26, en erop toe te zien dat eventuele wijzigingen onverwijld worden gemeld;

(c) abonnees te informeren over eventuele wijzigingen in de voorwaarden voor beperking van de toegang tot en/of het gebruik van diensten en toepassingen, indien zulks volgens de nationale wetgeving overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving toegestaan is;

 

(d) nformatie te verstrekken over door de aanbieder ingestelde procedures om het verkeer te meten en vorm te geven, om te voorkomen dat een netwerkaansluiting vol- of overloopt, en over de wijze waarop deze procedures gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening;

 

 

(d bis) informatie te verstrekken over internettoegangsdiensten, als deze worden aangeboden, met vermelding van het volgende:

 

i) voor vaste dataverbindingen, de normaliter beschikbare en de minimumsnelheid voor downloads en uploads in de lidstaat waar de eindgebruiker gevestigd is; voor mobiele dataverbindingen, de geraamde en de minimumsnelheid voor downloads en uploads in geval van aansluiting via het draadloze netwerk van de aanbieder in de lidstaat waar de eindgebruiker gevestigd is;

 

(ii) gedetailleerde gegevens over de prijsregeling voor data per eenheid, de prijsregeling voor bulkdata en de drempels die eventueel van toepassing zijn. Voor datavolumes boven de drempels: de prijsregeling per eenheid of voor bulk op ad-hoc- of permanente basis en de beperkingen van de datasnelheid die eventueel kunnen worden toegepast;

 

(iii) de manier waarop eindgebruikers hun actuele consumptieniveau kunnen controleren, en of en hoe vrijwillige beperkingen kunnen worden ingesteld;

 

(iv) een duidelijke en begrijpelijke uitleg over hoe datavolumebeperkingen, snelheid en andere kwaliteitsparameters in de praktijk van invloed kunnen zijn op het gebruik van de internettoegangsdiensten, met name het gebruik van inhoud, toepassingen en diensten;

 

(v) informatie over de procedures die door de aanbieder zijn vastgesteld om het verkeer te meten en te vormen, overeenkomstig artikel 23, lid 5, van Verordening (EU) .../...* , inclusief een indicatie van de onderliggende communicatie-inspectiemethoden waarvan gebruik wordt gemaakt voor redelijke verkeersbeheermaatregelen, en de wijze waarop deze procedures de kwaliteit van de diensten, de persoonlijke levenssfeer van de eindgebruikers en de bescherming van persoonsgegevens kunnen beïnvloeden;

(e) abonnees te informeren over hun recht om te bepalen of, en zo ja welke, persoonsgegevens in een abonneelijst worden opgenomen, overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie); en

(e) consumenten en, indien van toepassing, eindgebruikers te informeren over hun recht om te bepalen of, en zo ja welke, persoonsgegevens in een abonneelijst worden opgenomen, overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG; alsmede

(f) abonnees met een handicap geregeld en gedetailleerd te informeren over producten en diensten die voor hen zijn bedoeld.

(f) consumenten met een handicap en, indien van toepassing, eindgebruikers met een handicap geregeld en gedetailleerd te informeren over producten en diensten die voor hen zijn bedoeld, en over de maatregelen die zijn genomen met het oog op een gelijkwaardige toegang.

Als dit nodig wordt geacht, mogen de nationale reguleringsinstanties zelf- en/of mederegulerende maatregelen bevorderen alvorens verplichtingen op te leggen.

Als dit nodig wordt geacht, mogen de nationale regelgevende instanties zelf- of mederegulerende maatregelen bevorderen alvorens verplichtingen op te leggen. De lidstaten kunnen aanvullende voorschriften vaststellen inzake inhoud en vorm van de informatie en de wijze van publicatie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de in lid 3 bis van dit artikel bedoelde Berec-richtsnoeren.

 

3 bis. Ten laatste op ... stelt het Berec, na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, algemene richtsnoeren vast voor de methoden voor de snelheidsmeting, de te meten parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening (onder andere gemiddelde snelheden ten opzichte van geadverteerde snelheden; kwaliteit zoals ervaren door de eindgebruikers) en de methoden voor de meting ervan met het verstrijken van de tijd, alsmede de inhoud, vorm en wijze van de te publiceren informatie, met inbegrip van de mogelijke kwaliteitscertificeringsregelingen, om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers, inclusief eindgebruikers met een handicap, toegang hebben tot volledige, vergelijkbare, betrouwbare en gebruikersvriendelijke informatie. In voorkomend geval kunnen de in bijlage III vermelde parameters, definities en meetmethoden worden gebruikt.

4. De lidstaten mogen voorschrijven dat de ondernemingen als bedoeld in lid 3 met dezelfde middelen waarmee de ondernemingen doorgaans met abonnees communiceren indien nodig kosteloos informatie van algemeen belang aan bestaande en nieuwe abonnees verstrekken. In dat geval wordt dergelijke informatie door de bevoegde openbare instanties in een gestandaardiseerde vorm aangeleverd en heeft onder meer betrekking op de volgende punten:

4. De lidstaten mogen voorschrijven dat de ondernemingen als bedoeld in lid 3 met dezelfde middelen waarmee de ondernemingen doorgaans met eindgebruikers communiceren indien nodig kosteloos informatie van algemeen belang aan eindgebruikers verstrekken. In een dergelijk geval wordt deze informatie door de relevante overheden aan de aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek in een gestandaardiseerd formaat verstrekt en kan deze onder meer op de volgende onderwerpen betrekking hebben:

(a) de meest voorkomende vormen van gebruik van elektronische-communicatiediensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud, met name waar dit de eerbiediging van de rechten en vrijheden van derden kan aantasten, inclusief schendingen van het auteursrecht en hiermee samenhangende rechten, en de juridische gevolgen hiervan; en

(a) de meest voorkomende vormen van gebruik van elektronische-communicatiediensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud, met name waar dit de eerbiediging van de rechten en vrijheden van derden kan aantasten, inclusief schendingen van gegevensbeschermingsrechten, het auteursrecht en hiermee samenhangende rechten, en de juridische gevolgen hiervan; alsmede

(b) de beschermingsmaatregelen tegen risico's voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bij het gebruik van elektronische-communicatiediensten.

(b) de beschermingsmaatregelen tegen risico's voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bij het gebruik van elektronische-communicatiediensten.

 

_________________

 

* PB: gelieve nummer van deze verordening in te vullen.

 

** PB: gelieve datum van toepassing van deze verordening in te vullen."

Amendement  193

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 1 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 21 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 duodecies) Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 21 bis

 

Controle van het verbruik

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat aanbieders van elektronische communicatie consumenten en eindgebruikers de mogelijkheid bieden hun op basis van tijd of consumptievolume gefactureerde verbruik van elektronischecommunicatiediensten te volgen en te controleren. Deze mogelijkheid moet het volgende omvatten:

 

(a) voor prepaid- en postpaid-diensten, toegang tot tijdige, kosteloze informatie over hun verbruik met betrekking tot de dienstverlening;

 

(b) voor postpaid-diensten, de mogelijkheid om voor hun verbruik kosteloos een vooraf bepaald maximumbedrag vast te stellen en te verzoeken om een kennisgeving, wanneer een vooraf bepaald deel van dit maximumbedrag of het maximumbedrag zelf is bereikt, de procedure die moet worden gevolgd om het verbruik voort te zetten als het maximum is overschreden, en de toepasselijke prijsregelingen;

 

(c) gespecificeerde facturen op een duurzaam medium.

 

2. Het Berec stelt richtsnoeren voor de uitvoering van lid 1 vast.

 

Na het bereiken van het maximumbedrag blijft de eindgebruiker tot het einde van de overeengekomen factureringsperiode in staat om oproepen en sms-berichten te ontvangen, gratis telefoonnummers te bellen en noodoproepen te doen door te bellen naar het gratis toegankelijke Europese alarmnummer "112".

Amendement  194

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De artikelen 20, 21, 22 en 30 worden geschrapt.

(2) Artikel 22 wordt geschrapt.

Motivering

Schrapping is nodig om de betrokken artikelen te behouden/wijzigen.

Amendement  195

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 bis) Artikel 26 wordt vervangen door:

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde dienst, inclusief gebruikers van openbare betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij daarvoor een betaalmiddel hoeven te gebruiken noodhulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" en via eventuele nationale alarmnummers zoals bepaald door de lidstaten.

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde dienst, inclusief gebruikers van openbare betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij daarvoor een betaalmiddel hoeven te gebruiken noodhulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" en via eventuele nationale alarmnummers zoals bepaald door de lidstaten.

 

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat alle gebruikers van particuliere netwerken voor elektronische communicatie kosteloos de noodhulpdiensten of in voorkomend geval de interne noodhulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" en via eventuele nationale alarmnummers zoals bepaald door de lidstaten.

2. De lidstaten zorgen er in overleg met de nationale regelgevende instanties, de noodhulpdiensten en de aanbieders voor dat ondernemingen die eindgebruikers een elektronische-communicatiedienst aanbieden voor uitgaande nationale gesprekken naar een nummer of een aantal nummers in een nationaal telefoonnummerplan, toegang verschaffen tot noodhulpdiensten.

2. De lidstaten zorgen er in overleg met de nationale regelgevende instanties, de noodhulpdiensten en de aanbieders voor dat ondernemingen die eindgebruikers een elektronische-communicatiedienst aanbieden voor uitgaande nationale gesprekken naar een nummer of een aantal nummers in een nationaal telefoonnummerplan, toegang verschaffen tot noodhulpdiensten.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" naar behoren worden beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdiensten. Dergelijke oproepen worden ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als oproepen via de eventueel nog bestaande nationale alarmnummers.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer "112" naar behoren worden beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdiensten. Dergelijke oproepen worden ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als oproepen via de eventueel nog bestaande nationale alarmnummers.

 

De Commissie stelt in overleg met de relevante bevoegde autoriteiten een aanbeveling vast over prestatie-indicatoren voor de lidstaten. De Commissie legt uiterlijk op 31 december 2015 en vervolgens om de twee jaar een verslag aan het Europees Parlement en de Raad voor over de doeltreffendheid van de invoering van het Europese alarmnummer "112" en over het functioneren van de prestatie-indicatoren.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang voor eindgebruikers met een handicap tot noodhulpdiensten gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers. Maatregelen die worden genomen om te waarborgen dat eindgebruikers met een handicap toegang hebben tot noodhulpdiensten wanneer zij in andere lidstaten reizen, zijn zoveel mogelijk gebaseerd op Europese normen of specificaties die overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) zijn bekendgemaakt, zonder te beletten dat de lidstaten aanvullende voorschriften vaststellen met het oog op de in dat artikel vermelde doelstellingen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang voor eindgebruikers met een handicap tot noodhulpdiensten gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers. Maatregelen die worden genomen om te waarborgen dat eindgebruikers met een handicap toegang hebben tot noodhulpdiensten wanneer zij in andere lidstaten reizen, zijn zoveel mogelijk gebaseerd op Europese normen of specificaties die overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) zijn bekendgemaakt, zonder te beletten dat de lidstaten aanvullende voorschriften vaststellen met het oog op de in dat artikel vermelde doelstellingen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de betrokken ondernemingen locatiegegevens over de beller kosteloos beschikbaar stellen aan de instantie die noodhulpoproepen beheert, zodra die instantie de oproep ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar het uniforme Europese alarmnummer "112". De lidstaten kunnen deze verplichting uitbreiden tot oproepen naar nationale alarmnummers. De bevoegde regelgevende instanties stellen criteria vast voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte locatiegegevens.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de betrokken ondernemingen locatiegegevens over de beller kosteloos beschikbaar stellen aan de instantie die noodhulpoproepen beheert, zodra die instantie de oproep ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar het uniforme Europese alarmnummer "112". De lidstaten kunnen deze verplichting uitbreiden tot oproepen naar nationale alarmnummers. De Commissie zorgt er overeenkomstig lid 7 en zoveel mogelijk rekening houdend met de Berec-richtsnoeren voor dat de bevoegde regelgevende instanties criteria vaststellen voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte locatiegegevens.

 

Uiterlijk op (6 maanden na afloop omzettingstermijn) stelt het Berec, na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, richtsnoeren vast voor de criteria voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de aan de noodhulpdiensten verstrekte locatiegegevens. In die richtsnoeren wordt bezien of het haalbaar is een met GNSS-apparatuur uitgeruste mobiele terminal te gebruiken om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de bij een 112-oproep verstrekte locatiegegevens te verbeteren.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Europese alarmnummer "112", met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen.

6. De lidstaten en de Commissie zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Europese alarmnummer "112", met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen. De Commissie ondersteunt maatregelen van de lidstaten en vult deze aan.

7. Om een effectieve invoering van "112"-diensten in de lidstaten te waarborgen, kan de Commissie, na raadpleging van het BEREC, technische uitvoeringsmaatregelen nemen. Deze technische uitvoeringsmaatregelen mogen evenwel geen afbreuk doen aan en evenmin van invloed zijn op de organisatie van de noodhulpdiensten, wat de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten blijft."

7. Om een effectieve invoering van "112"-diensten in de lidstaten te waarborgen, wordt de Commissie, na raadpleging van BEREC, gemachtigd om overeenkomstig artikel 37 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake de criteria voor locatiegegevens en centrale prestatie-indicatoren voor de toegang tot het alarmnummer "112". Deze maatregelen mogen evenwel geen afbreuk doen aan en evenmin van invloed zijn op de organisatie van de noodhulpdiensten, wat de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten blijft.

 

7 bis. De Commissie onderhoudt een database met E.164-nummers van Europese noodoproepdiensten om te waarborgen dat deze diensten tussen de lidstaten contact met elkaar kunnen opnemen."

Amendement  196

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 26 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 26 bis

 

Omgekeerd "112"-communicatiesysteem

 

Uiterlijk op [1 jaar na de omzettingstermijn] legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de haalbaarheid van het opzetten van een omgekeerd "112"-communicatiesysteem in de EU, dat gebruik maakt van bestaande netwerken voor elektronische communicatie, de gehele Unie bestrijkt en universeel, meertalig, toegankelijk, eenvoudig en doeltreffend is, om de bevolking te waarschuwen in geval van een ophanden zijnde of dreigende ramp of noodtoestand van grote omvang.

 

De Commissie raadpleegt het Berec en de civielebeschermingsdiensten en onderzoekt de normen en specificaties die nodig zijn voor het opzetten van het in lid 1 bedoelde systeem. Bij de opstelling van dat verslag houdt de Commissie rekening met de bestaande nationale en regionale "112"-systemen en neemt zij de wetgeving van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht. Indien nodig, wordt bij het verslag een wetgevingsvoorstel gevoegd.";

Amendement  197

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 30

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 quater) Artikel 30 wordt vervangen door:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees met nummers van het nationale telefoonnummerplan die daarom verzoeken, hun nummer(s) kunnen behouden overeenkomstig het bepaalde in bijlage I, deel C, ongeacht de onderneming die de dienst levert.

‘1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees met nummers van het nationale telefoonnummerplan die daarom verzoeken, hun nummer(s) kunnen behouden overeenkomstig het bepaalde in bijlage I, deel C, ongeacht de aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek die de dienst levert."

2. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de prijsstelling tussen exploitanten en/of dienstenaanbieders met betrekking tot het aanbieden van nummerportabiliteit op de kosten gebaseerd is en dat eventuele directe kosten voor abonnees de verandering van dienstenaanbieder niet ontmoedigen.

2. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de prijsstelling tussen exploitanten en/of dienstenaanbieders met betrekking tot het aanbieden van nummerportabiliteit op de kosten gebaseerd is en dat eventuele directe kosten voor abonnees de verandering van dienstenaanbieder niet ontmoedigen.

3. De nationale regelgevende instanties leggen voor de nummerportabiliteit geen tarieven voor eindgebruikers op die de concurrentie zouden kunnen verstoren, zoals specifieke of uniforme tarieven voor eindgebruikers.

3. De nationale regelgevende instanties leggen voor de nummerportabiliteit geen tarieven voor eindgebruikers op die de concurrentie zouden kunnen verstoren, zoals specifieke of uniforme tarieven voor eindgebruikers.

"4. Nummers worden zo snel mogelijk overgedragen en geactiveerd. De activering van het nummer van abonnees die een overeenkomst hebben gesloten om een nummer over te dragen naar een nieuwe onderneming vindt hoe dan ook plaats binnen één werkdag.

4. Nummers worden zo snel mogelijk overgedragen en geactiveerd.

De activering van het nummer van eindgebruikers die een overeenkomst hebben gesloten om een nummer over te dragen naar een nieuwe aanbieder vindt plaats binnen één werkdag.

 

Zonder afbreuk te doen aan de eerste alinea, kunnen de bevoegde nationale instanties het totaalproces voor het overdragen van nummers voorschrijven met inachtneming van nationale bepalingen inzake contracten, technische haalbaarheid en de gewaarborgde continuïteit van de dienst voor de abonnee. Hoe dan ook mag de dienst tijdens het overdrachtsproces niet langer dan één werkdag worden onderbroken. De bevoegde nationale instanties houden zo nodig ook rekening met maatregelen om ervoor te zorgen dat abonnees gedurende het gehele overstapproces worden beschermd en niet tegen hun wil worden overgeschakeld.

Zonder afbreuk te doen aan de eerste alinea, kunnen de bevoegde nationale instanties het totaalproces voor de overstap en het overdragen van nummers voorschrijven, rekening houdend met de in lid 4 ter bedoelde Berec-richtsnoeren. Zij nemen in aanmerking dat de eindgebruiker gedurende het gehele overstapproces de nodige bescherming moet genieten, dat dit proces voor de eindgebruiker efficiënt moet verlopen, dat een continue dienstverlening aan de eindgebruiker moet worden gewaarborgd en dat overstapprocessen de mededinging niet mogen schaden. Hoe dan ook mag de dienst tijdens het overdrachtsproces niet langer dan één werkdag worden onderbroken. Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil naar een andere aanbieder worden overgeschakeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende sancties worden opgelegd aan ondernemingen, inclusief de verplichting abonnees te vergoeden, in geval van vertraging bij de overdracht of misbruik van de overdracht door of namens hen.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende sancties worden opgelegd aan ondernemingen, inclusief de verplichting abonnees te vergoeden, in geval van vertraging bij de overdracht, het niet tijdig beschikbaar stellen van de noodzakelijke informatie voor de overdracht of misbruik van de overdracht door of namens hen.

 

4 bis. De ontvangende aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek leidt het overstap- en overdrachtsproces. De eindgebruikers worden voldoende over de overstap geïnformeerd, zowel vóór als tijdens het overstapproces en ook onmiddellijk na afloop ervan.

 

4 ter. Het Berec stelt richtsnoeren vast voor alle modaliteiten en procedures in het kader van het overstap- en overdrachtsproces, met name ten aanzien van de respectieve verantwoordelijkheden van de ontvangende en de overdragende aanbieder in het overstap- en overdrachtsproces, de informatie die tijdens dat proces aan de consument moet worden verstrekt, de tijdige beëindiging van een bestaand contract, de terugbetaling van eventuele vooruitbetalingen en doeltreffende e-maildoorstuurdiensten.

 

4 quater. Als een dienstenbundel die aan de consument wordt aangeboden ten minste een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische-communicatiedienst omvat, zijn de bepalingen van dit artikel op alle onderdelen van de bundel van toepassing.";

5. De lidstaten zorgen ervoor dat in contracten tussen consumenten en aanbieders van elektronische-communicatiediensten geen initiële contractduur van meer dan 24 maanden wordt vastgelegd. De lidstaten waarborgen tevens dat de ondernemingen de gebruikers de mogelijkheid bieden een contract met een maximumlooptijd van 12 maanden te ondertekenen.

 

6. Onverminderd de mogelijkheid van een minimumcontractduur zien de lidstaten erop toe dat de voorwaarden en procedures voor contractbeëindiging de verandering van dienstenaanbieder niet ontmoedigen."

 

Amendement  198

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quinquies) Aan artikel 34 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"1 bis. De buitengerechtelijke procedures die overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld, zijn ook van toepassing op geschillen over contracten tussen consumenten en andere eindgebruikers, voor zover deze buitengerechtelijke procedures ook voor hen openstaan, en aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek die in een andere lidstaat gevestigd zijn. Op geschillen die vallen binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2013/11/EU*, zijn de bepalingen van die richtlijn van toepassing.

 

________________________

 

* Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63).";

Amendement  199

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 sexies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Artikel 37 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 sexies) Het volgende artikel 37 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 37 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

 

2. De in artikel 26 genoemde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt verleend aan de Commissie voor onbepaalde tijd, vanaf …*

 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 26 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

_________________

 

* PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te vullen.";

Amendement  200

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 septies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – punt 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 septies) Bijlage II, punt 1, wordt vervangen door:

"1. Namen en adressen van ondernemingen

"1. Namen, adressen en contactgegevens van ondernemingen

i.e. de namen en de adressen van de hoofdkantoren van de ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbieden."

i.e. De namen en de adressen van de hoofdkantoren van de ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbieden.";

Amendement  201

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 octies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – punt 2.2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 octies) Bijlage II, punt 2,2, wordt vervangen door:

"2.2. Standaardtarieven, met vermelding van de verstrekte diensten en de inhoud van elk tariefelement (bv. toegangstarieven, alle soorten gebruikstarieven, onderhoudskosten), inclusief bijzonderheden over toegepaste standaardkortingen, bijzondere en gerichte tariefregelingen en alle extra kosten, alsmede kosten met betrekking tot eindapparatuur.

"2.2. Voor elk tariefplan, de verstrekte diensten en de desbetreffende parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening, de geldende tariefplannen en, voor elk van deze tariefplannen, het soort diensten dat wordt aangeboden, inclusief het communicatievolume, en alle aan te rekenen kosten (toegang, gebruik, onderhoud en alle extra kosten), alsmede kosten met betrekking tot eindapparatuur.";

Amendement  202

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 nonies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – punt 2.2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 nonies) In bijlage II wordt het volgende punt ingevoegd:

 

" 2.2 bis. Bijkomende informatie over internettoegangsdiensten, als deze worden aangeboden, met name gedetailleerde informatie over de prijsregeling voor data, de datasnelheden voor downloads en uploads en alle snelheidsbeperkingen die eventueel van toepassing zijn, over de mogelijkheden om toe te zien op het consumptieniveau, over de verkeersbeheerprocedures die eventueel van toepassing zijn en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van de dienstverlening, over de persoonlijke levenssfeer van de eindgebruiker en over de bescherming van persoonsgegevens.";

Amendement  203

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1 – punt 2 decies (nieuw)

Richtlijn 2002/22/EG

Bijlage II – punt 2.5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(2 decies) In bijlage II wordt punt 2,5 vervangen door het volgende:

"2.5. Algemene voorwaarden, met inbegrip van de minimumcontractduur, beëindiging van het contract en procedures en directe kosten in verband met de overdraagbaarheid van nummers en andere identificatoren, wanneer relevant.

"2.5. Algemene voorwaarden, met inbegrip van de minimumcontractduur en de voorwaarden voor en alle kosten die verschuldigd zijn bij vroegtijdige beëindiging van het contract, de procedures en directe kosten in verband met het overstappen naar een andere aanbieder en de overdraagbaarheid van nummers en andere identificatoren, wanneer relevant, en compensatieregelingen voor vertraging of misbruik met betrekking tot overschakelen".

Amendement  204

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 1

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Aan artikel 1, lid 1, wordt de volgende derde alinea toegevoegd:

Schrappen

"Deze verordening is van toepassing op roamingdiensten die binnen de Unie worden aangeboden aan eindgebruikers wier binnenlandse aanbieder een aanbieder van elektronische communicatie aan het publiek in een lidstaat is".

 

Amendement  205

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 2

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Aan artikel 2, lid 2, wordt het volgende punt r) toegevoegd:

Schrappen

"r) “bilaterale of multilaterale roamingovereenkomst”: één of meer commerciële of technische overeenkomsten tussen roamingaanbieders, waardoor de virtuele uitbreiding van de dekking van het thuisnetwerk en de duurzame verstrekking, door elke roamingaanbieder, van gereguleerde retailroamingdiensten op hetzelfde prijsniveau als zijn respectieve binnenlandse mobielecommunicatiediensten mogelijk wordt gemaakt.”.

 

Motivering

Het Commissievoorstel inzake de aanpak van roaming via vrijwillige overeenkomsten als alternatief voor de huidige verplichtingen in het kader van de Roaming III-verordening, schept veel onduidelijkheid.

Amendement  206

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 3

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 7 toegevoegd:

Schrappen

"7. Dit artikel is niet van toepassing op roamingaanbieders die gereguleerde retailroamingdiensten als bedoeld in artikel 4 bis aanbieden.”.

 

Amendement  207

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 4

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:

Schrappen

Artikel 4 bis

 

[...]

 

Amendement  208

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikelen 6 bis en 6 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) De volgende artikelen worden ingevoegd:

 

"Artikel 6 bis

 

Afschaffing van retailroamingtarieven

 

Met ingang van 15 december 2015 brengen roamingaanbieders roamende klanten in eender welke lidstaten geen extra kosten in rekening ten opzichte van de kosten voor mobiele-communicatiediensten op nationaal niveau voor elk gereguleerd roaminggesprek dat tot stand is gebracht of is ontvangen, voor elk gereguleerd roaming-sms- of mms-bericht dat is verzonden en voor elke gereguleerde dataroamingdienst die is gebruikt en geen algemene kosten om de eindapparatuur of -dienst in het buitenland te kunnen gebruiken

 

"Artikel 6 ter

 

Redelijk gebruik

 

1. In afwijking van artikel 6 bis en om afwijkend gebruik of misbruik van retailroamingdiensten te voorkomen mogen roamingaanbieders een "redelijkgebruikclausule" toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse prijsniveau worden aangeboden, door te verwijzen naar de redelijkgebruikcriteria. Deze criteria worden op zodanige wijze toegepast dat consumenten in alle vertrouwen hun gebruikelijke binnenlandse consumptiepatroon dat bij hun respectieve binnenlandse retailpakket hoort, tijdens periodieke reizen binnen de Unie kunnen voortzetten.

 

2. Overeenkomstig Artikel 20 van Richtlijn 2002/22/EG,, publiceren roamingaanbieders gedetailleerde gekwantificeerde informatie over de wijze waarop redelijkgebruikcriteria worden toegepast, door verwijzing naar de belangrijkste prijs-, volume- of andere parameters van het desbetreffende retailpakket, en nemen deze informatie op in hun contracten.

 

3. Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het Berec, na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, algemene richtsnoeren vast voor de toepassing van redelijkgebruikcriteria in de retailcontracten die worden aangeboden door roamingaanbieders. Het Berec houdt in het bijzonder rekening met de ontwikkeling van de prijs- en consumptiepatronen in de lidstaten, met de mate van convergentie van de binnenlandse prijsniveaus binnen de EU, met de eventuele waarneembare gevolgen van roaming tegen het binnenlandsediensttarief voor de ontwikkeling van dat tarief, en met de evolutie van doeltreffende wholesaleroamingtarieven voor ongelijk verkeer tussen roamingaanbieders. Voorts kunnen de richtsnoeren van het Berec ook rekening houden met relevante objectieve verschillen tussen de lidstaten of tussen roamingaanbieders wat betreft factoren als binnenlandse prijsniveaus, in retailpakketten opgenomen gebruikelijke volumes of de gemiddelde tijdsduur van een reis van een klant binnen de Unie.

 

4. Om te zorgen voor een consistente en gelijktijdige implementatie in de hele Unie van de toepassing van redelijkgebruikcriteria moet de Commissie middels uitvoeringshandelingen en op basis van de richtsnoeren van het Berec als bedoeld in lid 3 uiterlijk op 30 juni 2015 gedetailleerde regels opstellen voor de toepassing van redelijkgebruikcriteria.

 

5. De bevoegde nationale regelgevende instantie voert strenge controle en toezicht uit op de toepassing van redelijkgebruikcriteria zoals die door de Commissie zijn vastgelegd in de in lid 4 bedoelde uitvoeringshandeling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de algemene richtsnoeren van het Berec, met voor de desbetreffende lidstaat geldende relevante objectieve factoren en met relevante objectieve verschillen tussen roamingaanbieders, en waarborgt dat er geen onredelijke voorwaarden worden gesteld.

 

6. De retailtarieven voor Eurotariefdiensten als vastgelegd in artikelen 8, 10 en 13 van Verordening (EU) nr. 531/2012 zijn van toepassing op gereguleerde roamingdiensten die na overschrijding van een overeenkomstig artikel 6 ter toegepaste redelijkgebruiklimiet worden gebruikt.

Amendement  209

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 5 – letter a

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de eerste alinea wordt vervangen door:

a) de eerste alinea wordt vervangen door:

"2. Met ingang van 1 juli 2013 kan het retailtarief, exclusief btw, van een eurogesprekstarief dat een roamende aanbieder zijn roamende klant in rekening mag brengen voor de levering van een gereguleerd roaminggesprek, voor elk roaminggesprek verschillend zijn, maar mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR per minuut voor elke geïnitieerde oproep en 0,07 EUR per minuut voor elke ontvangen oproep. Het maximale retailtarief voor geïnitieerde oproepen wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19 EUR. Vanaf 1 juli 2014 brengen roamingaanbieders hun klanten geen kosten in rekening voor ontvangen oproepen, onverminderd de maatregelen die zijn genomen om afwijkend of frauduleus gebruik te voorkomen. Onverminderd artikel 19 blijven deze maximale retailtarieven voor eurogesprekken tot 30 juni 2017 van kracht.”;

"2. Met ingang van 1 juli 2012 kan het retailtarief, exclusief btw, van een eurogesprekstarief dat een roamende aanbieder zijn roamende klant in rekening mag brengen voor de levering van een gereguleerd roaminggesprek, voor elk roaminggesprek verschillend zijn, maar mag het niet hoger liggen dan 0,29 EUR per minuut voor elke geïnitieerde oproep en 0,08 EUR per minuut voor elke ontvangen oproep. Het maximale retailtarief voor geïnitieerde oproepen wordt per 1 juli 2013 verlaagd tot 0,24 EUR en op 1 juli 2014 tot 0,19 EUR, en het maximale retailtarief voor ontvangen oproepen wordt op 1 juli 2013 tot 0,07 EUR en op 1 juli 2014 tot 0,05 EUR verlaagd. De vanaf 1 juli 2014 toepasselijke maximumtarieven verlopen op 16 december 2015, behalve voor gereguleerde roaminggesprekken die na overschrijding van een overeenkomstig artikel 6 ter toegepaste redelijkgebruiklimiet worden gevoerd.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Amendement  210

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 5 – letter b

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de derde alinea wordt vervangen door:

Schrappen

[...]

 

Amendement  211

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 10 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(5 bis) Artikel 10, lid 2, wordt vervangen door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het retailtarief, exclusief btw, van een euro-sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn roamende klant in rekening mag brengen voor een gereguleerd roaming-sms-bericht dat door die roamende klant is verzonden, voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht verschillend zijn maar het dient echter niet hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit maximum tarief wordt verlaagd tot 0,08 EUR met ingang van 1 juli 2013, en tot 0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014 en wordt, onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd op 0,06 EUR.

Met ingang van 1 juli 2012 mag het retailtarief, exclusief btw, van een euro-sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn roamende klant in rekening mag brengen voor een gereguleerd roaming-sms-bericht dat door die roamende klant is verzonden, voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht verschillend zijn maar het dient echter niet hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit maximum tarief wordt verlaagd tot 0,08 EUR met ingang van 1 juli 2013, en tot 0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014. De vanaf 1 juli 2014 toepasselijke maximumtarieven verlopen op 16 december 2015, behalve voor gereguleerde roaming-sms-berichten die na overschrijding van een overeenkomstig artikel 6 ter toegepaste redelijkgebruiklimiet worden verstuurd.

Amendement  212

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 5 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 13 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(5 ter) In artikel 13, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het retailplafond (exclusief btw) van het eurodatatarief dat een roamingaanbieder zijn roamende klanten voor het aanbieden van gereguleerde dataroamingdiensten mag berekenen 0,70 EUR per gebruikte megabyte. Het maximum retailtarief voor data wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,45 EUR per gebruikte megabyte en op 1 juli 2014 tot 0,20 EUR per gebruikte megabyte, en wordt, onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd op 0,20 EUR per gebruikte megabyte."

'2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het retailplafond (exclusief btw) van het eurodatatarief dat een roamingaanbieder zijn roamende klanten voor het aanbieden van gereguleerde dataroamingdiensten mag berekenen 0,70 EUR per gebruikte megabyte. Het maximum retailtarief voor data wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,45 EUR per gebruikte megabyte en op 1 juli 2013 tot 0,20 EUR per gebruikte megabyte. De vanaf 1 juli 2014 toepasselijke maximumtarieven verlopen op 16 december 2015, behalve voor gereguleerde dataroamingdiensten die na overschrijding van een overeenkomstig artikel 6 ter toegepaste redelijkgebruiklimiet worden gebruikt.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Amendement  213

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 6

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 14

 

Bestaande tekst

Amendement

(6) Aan artikel 14 wordt het volgende lid 1 bis toegevoegd:

Schrappen

Amendement  214

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 6 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 14

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(6 bis) Artikel 14 wordt geschrapt en met ingang van 15 december 2015 vervangen door:

1. Om roamende klanten attent te maken op het feit dat zij roamingkosten zullen moeten betalen wanneer hij een oproep initieert of ontvangt of wanneer hij een sms-bericht verzendt, verstrekt elke roamingaanbieder, behalve wanneer de klant hem heeft laten weten dat hij deze dienst niet wenst te gebruiken, aan de klant, zodra deze een andere lidstaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder binnengaat, automatisch, zonder onnodige vertraging en kosteloos via een berichtendienst gepersonaliseerde basis prijsinformatie over de roamingtarieven (inclusief btw) die van toepassing zijn op het initiëren en ontvangen van oproepen en op het verzenden van sms-berichten door deze klant in de bezochte lidstaat.

1. Om roamende klanten attent te maken op het feit dat zij roamingkosten zullen moeten betalen wanneer hij een oproep initieert of ontvangt of wanneer hij een sms-bericht verzendt, verstrekt elke roamingaanbieder, behalve wanneer de klant hem heeft laten weten dat hij deze dienst niet wenst te gebruiken, aan de klant, zodra deze een andere lidstaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder binnengaat, automatisch, zonder onnodige vertraging en kosteloos via een berichtendienst gepersonaliseerde basis prijsinformatie over de roamingtarieven (inclusief btw) die van toepassing zijn op het initiëren en ontvangen van oproepen en op het verzenden van sms-berichten door deze klant in de bezochte lidstaat.

Deze basale gepersonaliseerde prijsinformatie omvat de maximumtarieven (in de munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt) die de klant op grond van zijn tariefplan in rekening kunnen worden gebracht voor:

Deze basale gepersonaliseerde prijsinformatie omvat de maximumtarieven (in de munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt) die de klant op grond van zijn tariefplan in rekening kunnen worden gebracht voor:

a) het initiëren van gereguleerde roamingoproepen binnen de bezochte lidstaat en naar de lidstaat van zijn binnenlandse aanbieder, alsook voor het ontvangen van gereguleerde roamingoproepen, alsmede

a) het initiëren van gereguleerde roamingoproepen binnen de bezochte lidstaat en naar de lidstaat van zijn binnenlandse aanbieder, alsook voor het ontvangen van gereguleerde roamingoproepen, alsmede

b) het verzenden van sms-roamingberichten terwijl hij zich in de bezochte lidstaat bevindt.

b) het verzenden van sms-roamingberichten terwijl hij zich in de bezochte lidstaat bevindt.

Zij omvat verder het in lid 2 bedoelde gratis telefoonnummer waar de klant meer gedetailleerde informatie kan verkrijgen, en informatie over de mogelijkheid nooddiensten te bereiken door het gratis Europese alarmnummer 112 te kiezen.

Zij omvat verder het in lid 2 bedoelde gratis telefoonnummer waar de klant meer gedetailleerde informatie kan verkrijgen, en informatie over de mogelijkheid nooddiensten te bereiken door het gratis Europese alarmnummer 112 te kiezen.

Bij elk bericht krijgt een klant de mogelijkheid de roamingaanbieder kosteloos en op eenvoudige wijze mee te delen dat hij geen gebruik wenst te maken van de automatische berichtendienst. Een klant die kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van deze automatische berichtendienst, heeft het recht om op elk moment en kosteloos de verstrekking van de dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

Bij elk bericht krijgt een klant de mogelijkheid de roamingaanbieder kosteloos en op eenvoudige wijze mee te delen dat hij geen gebruik wenst te maken van de automatische berichtendienst. Een klant die kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van deze automatische berichtendienst, heeft het recht om op elk moment en kosteloos de verstrekking van de dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

Op verzoek wordt de in de eerste alinea bedoelde gepersonaliseerde basis prijsinformatie door de roamingaanbieders automatisch, door middel van een telefoongesprek en kosteloos verstrekt aan blinde of slechtziende klanten.

Op verzoek wordt de in de eerste alinea bedoelde gepersonaliseerde basis prijsinformatie door de roamingaanbieders automatisch, door middel van een telefoongesprek en kosteloos verstrekt aan blinde of slechtziende klanten.

De eerste, tweede, vierde en vijde alinea's zijn eveneens van toepassing op gespreks- en sms-roamingdiensten die door roamingklanten die buiten de Unie reizen worden gebruikt en door de roamingaanbieder worden geleverd.

 

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via sms kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en sms, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via sms kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en sms, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.

3. Roamingaanbieders verstrekken alle gebruikers bij het nemen van hun abonnement alle informatie over de door hen gehanteerde roamingtarieven, met name over het eurogesprekstarief en het euro-sms-tarief. Voorts worden nieuwe tarieven zonder onnodige vertraging aan de roamende klanten meegedeeld.

 

De roamingaanbieders nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun roamende klanten zich bewust zijn van de beschikbaarheid van het eurogesprekstarief en het euro-sms-tarief. Met name stellen zij al hun roamende klanten in kennis van de voorwaarden met betrekking tot het eurogesprekstarief en van de voorwaarden met betrekking tot het euro-sms-tarief, telkens op duidelijke en onbevooroordeelde wijze. Zij sturen daarna met redelijke tussenpozen een herinnering aan alle klanten die voor een ander tarief hebben gekozen.

 

De verstrekte informatie is zo gedetailleerd dat de klant kan oordelen of het voordelig is over te stappen op een eurotarief.

 

4. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

4. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

 

4 bis. Dit artikel is tevens van toepassing op roaminggesprekken en roaming-sms en mms-berichten die worden gebruikt door roamende klanten die buiten de Unie reizen, en worden aangeboden door een roamingaanbieder.

 

Met ingang van 15 december 2015 is dit artikel ook van toepassing op gevallen waarin het gebruik van roaminggesprekken en roaming-sms- en mms-berichten tegen het geldende binnenlandsediensttarief wordt beperkt door een verwijzing naar een redelijkgebruikcriterium overeenkomstig artikel 6 ter, en wanneer het gebruik deze redelijkgebruiklimiet heeft bereikt.

Amendement  215

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 7

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Aan artikel 15 wordt het volgende lid 2 bis toegevoegd:

Schrappen

Amendement  216

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 7 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 15

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(7 bis) Artikel 15 wordt geschrapt en met ingang van 15 december 2015 vervangen door:

Transparantie en preventieve mechanismen voor retaildataroamingdiensten

Transparantie en preventieve mechanismen voor retaildataroamingdiensten

1. In overeenstemming met de leden 2 en 3 zorgen roamingaanbieders ervoor dat hun roamende klanten zowel vóór als na de sluiting van een overeenkomst naar behoren worden voorgelicht over de tarieven die van toepassing zijn op hun gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten, zodat deze een beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen van dat gebruik en hun uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten kunnen bewaken en beheersen.

1. In overeenstemming met de leden 2 en 3 zorgen roamingaanbieders ervoor dat hun roamende klanten zowel vóór als na de sluiting van een overeenkomst naar behoren worden voorgelicht over de tarieven die van toepassing zijn op hun gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten, zodat deze een beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen van dat gebruik en hun uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten kunnen bewaken en beheersen.

Waar nodig stellen roamingaanbieders hun klanten vóór de sluiting van een overeenkomst en vervolgens met regelmatige tussenpozen op de hoogte van het risico dat automatisch en ongecontroleerd een dataroamingverbinding tot stand komt en data worden gedownload. Voorts delen roamingaanbieders hun klanten kosteloos en op duidelijke en gemakkelijk te begrijpen wijze mee hoe zij deze automatische dataroamingverbinding kunnen uitschakelen om te voorkomen dat op ongecontroleerde wijze gebruik wordt gemaakt van dataroamingdiensten.

Waar nodig stellen roamingaanbieders hun klanten vóór de sluiting van een overeenkomst en vervolgens met regelmatige tussenpozen op de hoogte van het risico dat automatisch en ongecontroleerd een dataroamingverbinding tot stand komt en data worden gedownload. Voorts delen roamingaanbieders hun klanten kosteloos en op duidelijke en gemakkelijk te begrijpen wijze mee hoe zij deze automatische dataroamingverbinding kunnen uitschakelen om te voorkomen dat op ongecontroleerde wijze gebruik wordt gemaakt van dataroamingdiensten.

2. Een automatisch bericht van de roamingaanbieder stelt de roamende klant ervan in kennis dat hij aan het roamen is, en verschaft gepersonaliseerde informatie over de tarieven (in de munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt), uitgedrukt in prijs per megabyte, die van toepassing zijn op de levering van gereguleerde dataroamingdiensten aan hem in de desbetreffende lidstaat, tenzij de klant de roamingaanbieder heeft laten weten dat hij deze informatie niet wenst te ontvangen.

2. Een automatisch bericht van de roamingaanbieder stelt de roamende klant ervan in kennis dat hij aan het roamen is, en verschaft gepersonaliseerde informatie over de tarieven (in de munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt), uitgedrukt in prijs per megabyte, die van toepassing zijn op de levering van gereguleerde dataroamingdiensten aan hem in de desbetreffende lidstaat, tenzij de klant de roamingaanbieder heeft laten weten dat hij deze informatie niet wenst te ontvangen.

De roamende klant ontvangt dergelijke gepersonaliseerde tariefinformatie op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld via een sms- bericht, een e-mail of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens wanneer hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt dergelijke gepersonaliseerde tariefinformatie op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld via een sms- bericht, een e-mail of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens wanneer hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

Een klant die zijn roamingaanbieder heeft laten weten deze automatische tariefinformatie niet te willen ontvangen, heeft het recht om op elk moment en kosteloos de verlening van deze dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

Een klant die zijn roamingaanbieder heeft laten weten deze automatische tariefinformatie niet te willen ontvangen, heeft het recht om op elk moment en kosteloos de verlening van deze dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

3. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten de gelegenheid vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een faciliteit die informatie geeft over de totale consumptie uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant wordt gefactureerd voor gereguleerde dataroamingdiensten, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.

3. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten de gelegenheid vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een faciliteit die informatie geeft over de totale consumptie uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant wordt gefactureerd voor gereguleerde dataroamingdiensten, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.

Hiertoe stelt de roamingaanbieder één of meer maximumbedragen voor specifieke gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de daarmee overeenkomende volumes. Eén van deze maximumbedragen (het standaard maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

Hiertoe stelt de roamingaanbieder één of meer maximumbedragen voor specifieke gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de daarmee overeenkomende volumes. Eén van deze maximumbedragen (het standaard maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

Een andere mogelijkheid is dat de roamingaanbieder in volumes uitgedrukte plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de dienovereenkomstige financiële bedragen. Eén van deze plafonds (het standaard volumeplafond) gaat gepaard met een bedrag van ten hoogste 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw).

Een andere mogelijkheid is dat de roamingaanbieder in volumes uitgedrukte plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de dienovereenkomstige financiële bedragen. Eén van deze plafonds (het standaard volumeplafond) gaat gepaard met een bedrag van ten hoogste 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw).

De roamingaanbieder kan zijn roamende klanten tevens andere plafonds aanbieden met andere, dat wil zeggen hogere of lagere, maandelijkse maximumbedragen.

De roamingaanbieder kan zijn roamende klanten tevens andere plafonds aanbieden met andere, dat wil zeggen hogere of lagere, maandelijkse maximumbedragen.

Het in de tweede en de derde alinea bedoelde standaardplafond geldt voor alle klanten die niet hebben gekozen voor een ander plafond.

Het in de tweede en de derde alinea bedoelde standaardplafond geldt voor alle klanten die niet hebben gekozen voor een ander plafond.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80% van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80% van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt te worden overschreden, wordt een kennisgeving gestuurd naar het mobiele toestel van de roamende klant. Deze kennisgeving vermeldt welke procedure moet worden gevolgd indien de klant voortzetting van de levering van die diensten wenst, alsook de kosten die verbonden zijn aan elke extra af te nemen eenheid. Indien de roamende klant niet reageert op de ontvangen kennisgeving, stopt de roamingaanbieder onmiddellijk met de levering en de facturering van gereguleerde dataroamingdiensten aan de roamende klant, tenzij en totdat de roamende klant verzoekt om voortzetting of hervatting van de levering van deze diensten.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt te worden overschreden, wordt een kennisgeving gestuurd naar het mobiele toestel van de roamende klant. Deze kennisgeving vermeldt welke procedure moet worden gevolgd indien de klant voortzetting van de levering van die diensten wenst, alsook de kosten die verbonden zijn aan elke extra af te nemen eenheid. Indien de roamende klant niet reageert op de ontvangen kennisgeving, stopt de roamingaanbieder onmiddellijk met de levering en de facturering van gereguleerde dataroamingdiensten aan de roamende klant, tenzij en totdat de roamende klant verzoekt om voortzetting of hervatting van de levering van deze diensten.

Wanneer een roamende klant vraagt om een "financiële of volumebeperkende" faciliteit of om verwijdering ervan, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

Wanneer een roamende klant vraagt om een "financiële of volumebeperkende" faciliteit of om verwijdering ervan, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op toestellen voor communicatie van machine naar machine die gebruik maakt van mobieledatacommunicatie."

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op toestellen voor communicatie van machine naar machine die gebruik maakt van mobieledatacommunicatie."

5. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.

5. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.

6. Dit artikel, met uitzondering van lid 5, en behoudens de eerste en tweede alinea van dit lid, is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die door een roamingaanbieder worden verstrekt en door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij buiten de Unie reizen.

6. Dit artikel is van toepassing in gevallen waarin het gebruik van dataroamingdiensten tegen het binnenlandsediensttarief beperkt wordt door een verwijzing naar een redelijkgebruikcriterium overeenkomstig artikel 6 ter, en wanneer het gebruik de redelijkgebruiklimiet heeft bereikt.

 

Het is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die worden gebruikt door roamende klanten die buiten de Unie reizen, en worden aangeboden door een roamingaanbieder.

 

Daar waar de klant kiest voor de in lid 3, eerste alinea, bedoelde faciliteit, zijn de voorschriften als voorzien in lid 3 niet van toepassing wanneer de exploitant van het bezochte netwerk in het bezochte land buiten de Unie de roamingaanbieder niet toelaat om het gebruik van zijn klant in real time te controleren.

 

In een dergelijk geval wordt de klant er bij binnenkomst in een dergelijk land onverwijld en kosteloos per sms-bericht van in kennis gesteld dat er geen informatie over de totale consumptie beschikbaar is, en dat niet kan worden gegarandeerd dat het gespecificeerde maximumbedrag niet wordt overschreden.

Amendement  217

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 8

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

 

i) de eerste zin wordt vervangen door:

 

“De Commissie evalueert de werking van deze verordening en brengt daarover, na een openbare raadpleging, uiterlijk op 31 december 2016 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.”;

 

ii) punt g) wordt vervangen door:

 

"g) de mate waarin de uitvoering van de structurele maatregelen zoals bedoeld in artikelen 3 en 4 en van de alternatieve regeling waarin artikel 4 bis voorziet, tot meer concurrentie heeft geleid op de interne markt voor roamingdiensten, in die mate dat er geen daadwerkelijk verschil is tussen de roamingtarieven en de binnenlandse tarieven;”;

 

iii) Het volgende punt i) wordt toegevoegd:

 

"i) de mate waarin de ontwikkeling van de binnenlandse retailprijzen waarneembaar wordt beïnvloed door het feit dat roamingaanbieders het binnenlandsediensttarief in de gehele Unie toepassen op zowel binnenlandse diensten als gereguleerde roamingdiensten.”;

 

ii) punt d) wordt vervangen door:

 

"d) de looptijd van de maximale wholesaletarieven als bedoeld in de artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het niveau ervan te herzien, met het oog op de versterking van het vermogen van alle roamingaanbieders om binnen hun respectieve retailpakketten voor redelijke gebruik tariefopties aan te bieden waarbinnen het geldende binnenlandsediensttarief voor zowel binnenlandse diensten als gereguleerde roamingdiensten geldt, alsof laatstgenoemde diensten op het thuisnetwerk worden verbruikt.”.

 

Amendement  218

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – punt 8 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 531/2012

Artikel 19

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(8 bis) Artikel 19 wordt geschrapt en vervangen door :

1. De Commissie evalueert de resultaten van deze verordening en brengt daarover, na inspraak van het publiek, uiterlijk 30 juni 2016 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie beoordeelt met name of de doelstellingen van deze verordening verwezenlijkt zijn. In dit verband evalueert zij onder meer het volgende:

'1. De Commissie evalueert de resultaten van deze verordening en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig leden 2 t/m 6.

a) of er voldoende concurrentie is om het verdwijnen van de maximum retailtarieven te rechtvaardigen;

2. De Commissie brengt vóór 30 juni 2015 en na een openbare raadpleging verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over het al dan niet wijzigen van de looptijd, of het herzien van het niveau, van de maximale wholesaletarieven als bedoeld in artikel 7, 9 en 12, of het opstellen van andere regelingen om de problemen op de wholesalemarkt aan te pakken, zoals met betrekking tot de voor roaming geldende mobiele afgiftetarieven. Het Berec stelt, na een openbare raadpleging, vóór 31 december 2014 richtsnoeren vast over maatregelen ter voorkoming van afwijkend gebruik of misbruik overeenkomstig artikel 6 bis.

b) of er voldoende concurrentie is om de maximumretailtarieven af te schaffen;

3. De Commissie brengt vóór 30 juni 2016 en na een openbare raadpleging verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over, onder andere:

c) de ontwikkeling van en de te verwachten toekomstige trends in de wholesale- en retailtarieven voor de levering aan roamende klanten van gespreks-, sms- en datacommunicatiediensten, in vergelijking met de tarieven voor mobiele-communicatiediensten op nationaal niveau in de lidstaten, opgesplitst naar postpaid- en prepaid-klanten, alsook de ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit en snelheid van deze diensten;

 

d) de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbegrip van diensten die een alternatief vormen voor gespreks-, sms- en dataroamingdiensten, met name in het licht van de technologische ontwikkelingen;

a) de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbegrip van diensten die een alternatief vormen voor gespreks-, sms- en dataroamingdiensten, met name in het licht van de technologische ontwikkelingen;

e) de mate waarin consumenten hebben geprofiteerd van prijsdalingen bij roamingdiensten, de verscheidenheid van tarieven en producten die beschikbaar zijn voor consumenten met uiteenlopende belgewoontes, en het verschil tussen roamingtarieven en nationale tarieven, met inbegrip van de beschikbaarheid van aanbiedingen die gebaseerd zijn op één tarief voor nationale en roamingdiensten;

 

f) de mate van concurrentie op zowel de retail- als de wholesalemarkt, met name de concurrentiepositie van kleinere, onafhankelijke of sinds kort op de markt actieve exploitanten, met inbegrip van de gevolgen voor de concurrentie van commerciële overeenkomsten en de mate van interconnectie tussen exploitanten;

b) de mate van concurrentie op zowel de retail- als de wholesalemarkt, met name de concurrentiepositie van kleinere, onafhankelijke of sinds kort op de markt actieve exploitanten, met inbegrip van de gevolgen voor de concurrentie van commerciële overeenkomsten en de mate van interconnectie tussen exploitanten;

g) de mate waarin de uitvoering van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele maatregelen tot meer concurrentie heeft geleid op de interne markt voor roamingdiensten, en wel in die mate dat het verschil tussen roaming- en nationale tarieven nagenoeg nul bedraagt;

c) de mate waarin de uitvoering van de in artikel 3 en 4 bedoelde structurele maatregelen tot meer concurrentie heeft geleid op de interne markt voor roamingdiensten.

 

De Commissie onderzoekt met name of het nodig is om aanvullende technische en structurele maatregelen vast te stellen of om de structurele maatregelen te wijzigen.

h) de mate waarin het niveau van de wholesale- en retailmaximumtarieven de klanten op passende wijze heeft beschermd tegen buitensporig hoge prijzen, terwijl de concurrentie op de interne markt voor roamingdiensten kon worden ontwikkeld.

4. Indien uit het verslag als bedoeld in lid 2 blijkt dat er geen gelijk speelveld is voor de roamingaanbieders en dat dientengevolge de looptijd van de maximale wholesaletarieven moet worden gewijzigd dan wel het niveau moet worden verlaagd of dat er andere regelingen moeten worden opgesteld om de problemen op de wholesalemarkt aan te pakken, waaronder middels aanzienlijke verlaging van de voor roaming in de gehele Unie geldende mobiele afgiftetarieven, dient de Commissie na raadpleging van het Berec uiterlijk op 30 juni 2015 passende wetgevingsvoorstellen in bij het Europees Parlement en de Raad om dit probleem aan te pakken.

2. Indien uit het verslag blijkt dat de structurele maatregelen waarin deze verordening voorziet, niet volstaan om de concurrentie op de interne markt voor roamingdiensten ten behoeve van alle Europese consumenten te stimuleren, of dat de verschillen tussen roamingtarieven en nationale tarieven niet nagenoeg nul bedragen, kan de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad passende voorstellen indienen om dit probleem aan te pakken en aldus een interne markt voor mobielecommunicatiediensten tot stand te brengen waar er uiteindelijk geen verschil meer is tussen nationale en roamingtarieven. De Commissie zal met name onderzoeken of het nodig is:

Indien uit het verslag als bedoeld in lid 3 blijkt dat de structurele maatregelen waarin deze verordening voorziet, niet volstaan om de concurrentie op de interne markt voor roamingdiensten ten behoeve van alle Europese consumenten te stimuleren, dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad passende voorstellen in om dit probleem aan te pakken. In beide gevallen worden voorstellen voor passende maatregelen tegelijk met de verslagen ingediend.

a) aanvullende technische en structurele maatregelen vast te stellen;

 

b) de structurele maatregelen te wijzigen;

 

c) de duur van de maximale retailtarieven als bedoeld in de artikelen 8, 10 en 13 te verlengen, en eventueel het niveau ervan te herzien;

 

d) de looptijd van de maximale wholesaletarieven als bedoeld in de artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, en eventueel het niveau ervan te herzien;

 

e) andere noodzakelijke voorschriften in te voeren, met inbegrip van het wegwerken van het onderscheid tussen roaming- en nationale tarieven.

 

3. Voorts dient de Commissie om de twee jaar na het in lid 3 bedoelde verslag een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Elk verslag omvat een overzicht van het toezicht op de levering van roamingdiensten in de Unie en een beoordeling van de vooruitgang die is geboekt bij het verwezenlijken van de doelstellingen van deze verordening.

5. Voorts dient de Commissie om de twee jaar na het in lid 3 bedoelde verslag een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Elk verslag omvat een overzicht van het toezicht op de levering van roamingdiensten in de Unie en een beoordeling van de vooruitgang die is geboekt bij het verwezenlijken van de doelstellingen van deze verordening.

4. Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roamingmarkten in de gehele Unie te beoordelen, verzamelt het BEREC regelmatig gegevens van de nationale regelgevende instanties over de ontwikkeling van de retail- en wholesaletarieven voor spraak-, sms- en dataroamingdiensten. Deze gegevens worden minstens tweemaal per jaar meegedeeld aan de Commissie. De Commissie maakt deze gegevens bekend.

6. Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roamingmarkten in de gehele Unie te beoordelen, verzamelt het BEREC regelmatig gegevens van de nationale regelgevende instanties over de ontwikkeling van de retail- en wholesaletarieven voor spraak-, sms- en dataroamingdiensten. Deze gegevens worden minstens tweemaal per jaar meegedeeld aan de Commissie. De Commissie maakt deze gegevens bekend.

Amendement  219

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 3 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 3, lid 1, worden de volgende letters m bis en m ter ingevoegd:

 

"(m bis) om overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2002/20/EG ingediende kennisgevingen te ontvangen, om een inventaris van die kennisgevingen bij te houden en om de betrokken nationale regelgevende instanties in kennis te stellen van de ontvangen kennisgevingen;"

 

(m ter) om adviezen te verstrekken over maatregelen die nationale regelgevende instanties voornemens zijn te treffen krachtens artikel 10, leden 5 en 6 van Richtlijn 2002/20/EG"

Amendement  220

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 1 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 3 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) In artikel 3, lid 1, wordt het volgende punt (n bis) ingevoegd:

 

"(n bis) de ontwikkeling van Uniebeleid en -wetgeving op het terrein van elektronische communicatie ondersteunen, onder meer door over alle geplande initiatieven adviezen uit te brengen aan de Commissie."

Amendement  221

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) In artikel 4 worden de leden 4 en 5 geschrapt.

Schrappen

Amendement  222

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:

Schrappen

[...]

 

Motivering

Teneinde de onafhankelijkheid van het Berec ten opzichte van de lidstaten en de Commissie te waarborgen, is het van groot belang ervoor te zorgen dat het Berec wordt geleid door een van zijn leden.

Amendement  223

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

[...]

 

Amendement  224

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

[...]

 

Amendement  225

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 6

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Artikel 8, leden 2, 3 en 4, wordt vervangen door:

Schrappen

[...]

 

Amendement  226

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Artikel 9, lid 2, komt als volgt te luiden:

Schrappen

[...]

 

Amendement  227

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 8

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

[...]

 

Amendement  228

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – punt 9

Verordening (EG) nr. 1211/2009

Artikel 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Het volgende artikel 10 bis wordt ingevoegd:

Schrappen

[...]

 

Amendement  229

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden verslag uit over de evaluatie en herziening van deze verordening aan het Europees Parlement en de Raad. Het eerste verslag wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend. De volgende verslagen worden om de vier jaar ingediend. De Commissie doet, indien nodig, passende voorstellen tot wijziging van deze verordening en tot aanpassing van andere rechtsinstrumenten, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met ontwikkelingen binnen de informatietechnologie en de stand van de vooruitgang binnen de informatiemaatschappij. Deze verslagen worden gepubliceerd.

De Commissie voert een omvattende evaluatie en herziening uit van het gehele regelgevingskader voor elektronische communicatie, en dient vóór 30 juni 2016 een verslag met passende voorstellen in bij het Europees Parlement en de Raad opdat de wetgever voldoende tijd heeft om de voorstellen behoorlijk te analyseren en te bespreken.

 

De herziening is gebaseerd op een volledige openbare raadpleging, op ex-postbeoordelingen van de effecten van het regelgevingskader sinds 2009, en op een grondige ex-antebeoordeling van de verwachte effecten van de mogelijkheden die voortvloeien uit de herziening.

 

De belangrijkste doelstellingen van de herziening omvatten:

 

i) ervoor zorgen dat vervangbare diensten onder dezelfde regels vallen, rekening houdend met de in artikel 2, onder c, van Richtlijn 2002/21/EG opgenomen definitie van elektronische-communicatiediensten, om gelijkwaardige, samenhangende en consistente regelgeving inzake elektronische-communicatiediensten en hierdoor vervangbare diensten te bewerkstelligen, waaronder wat betreft toegang, alle aspecten van consumentenbescherming, waaronder overdraagbaarheid, alsook de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming;

 

(ii) voor een hoog beschermingsniveau voor consumenten zorgen, alsook voor meer weloverwogen keuzes voor consumenten, middels meer transparantie en betere toegang tot duidelijke en uitvoerige informatie, waaronder over snelheden van het dataverkeer en de dekking van mobiele netwerken;

 

(iii) ervoor zorgen dat de gebruikers van digitale diensten hun digitale leven en gegevens kunnen beheren door belemmeringen voor het overstappen tussen besturingssystemen weg te nemen zonder daarbij hun toepassingen en gegevens te verliezen;

 

(iv) verder bevorderen van effectieve en duurzame concurrentie;

 

(v) een stabiel en duurzaam kader verschaffen voor investeringen;

 

(vi) zorgen voor een geharmoniseerde, consequente en doeltreffende toepassing;

 

(vii) de ontwikkeling van pan-Europese aanbieders en het aanbieden van grensoverschrijdende diensten aan bedrijven vergemakkelijken;

 

(viii) ervoor zorgen dat het regelgevingskader past in het digitale tijdperk en een internet-ecosysteem biedt dat de gehele economie ondersteunt, en

 

(ix) het vertrouwen van de gebruiker in de interne markt voor elektronische communicatie vergroten, onder meer via maatregelen ter uitvoering van het toekomstige regelgevingskader voor de bescherming van persoonsgegevens en maatregelen ter verbetering van de veiligheid van elektronische communicatie op de interne markt.

 

De herziening omvat onder meer:

 

i) de universele dienstverplichting, inclusief een herziening van de noodzaak om een aanvullende verplichting in te voeren om toegang tot breedbandinternet aan te bieden tegen een eerlijke prijs;

 

(ii) de bevoegdheid van nationale regelgevende instanties voor alle kwesties, inclusief spectrum, die in het kader aan de orde komen; de aan de nationale regelgevende instanties verleende bevoegdheden en de reikwijdte van de vereiste van onafhankelijkheid van nationale regelgevende instanties;

 

(iii) samenwerking tussen de nationale regelgevende autoriteiten en nationale mededingingsautoriteiten;

 

(iv) de symmetrische verplichtingen met betrekking tot netwerktoegang;

 

(v) de regels inzake hefboomeffecten en gezamenlijke machtspositie;

 

(vi) de marktherzieningsprocessen;

 

(vii) de impact van diensten die vervangbaar zijn door elektronische-communicatiediensten; inclusief of er toelichting nodig is bij de reikwijdte van de technologische neutraliteit van het regelgevingskader en bij de tweedeling tussen de diensten die onder de regeling van de "informatiemaatschappij" en diensten die onder "elektronische communicatiediensten" vallen;

 

(viii) de noodzaak om overbodige regelgeving af te schaffen;

 

(ix) het opheffen van regelgeving, mits een marktanalyse heeft aangetoond dat de markt daadwerkelijk concurrerend is, en dat er procedures en middelen bestaan voor langdurige monitoring;

 

(x) de ervaring met verplichtingen en maatregelen op het gebied van non-discriminatie;

 

(xi) de doeltreffendheid en werking van de in de artikelen 7 en 7 bis van Richtlijn 2002/21/EG vastgestelde procedures;

 

(xii) het in gang zetten van een procedure overeenkomstig artikel 7/7 bis in gevallen waarin fase II van de procedure niet wordt ingeleid, doordat een NRI haar ontwerpmaatregel heeft ingetrokken, of wanneer een NRI geen oplossing aanbiedt voor een erkend probleem op een bepaalde markt;

 

(xiii) de doeltreffendheid en werking van de in artikel 19 van Richtlijn 2002/21/EG vastgestelde procedure;

 

(xiv) transnationale diensten en aanbieders, ermee rekening houdend dat de Commissie krachtens artikel 15, lid 4 van Richtlijn 2002/21/EG transnationale markten kan vaststellen, en met de nadruk op het concurrerend aanbieden van communicatiediensten aan het EU-bedrijfsleven en op het effectief en consistent toepassen van oplossingen voor dienstverlening op bedrijfsniveau in de gehele EU;

 

(xv) vaststellen van transnationale markten, in eerste instantie ten minste met betrekking tot diensten voor bedrijven; aanbieders in staat stellen het Berec ervan in kennis te stellen dat zij voornemens zijn diensten te verlenen aan deze markten; en toezicht van het Berec op aanbieders die diensten verlenen aan deze markten;

 

(xvi) het toepassingsgebied van de bevoegdheden van het Berec;

 

(xvii) een uniforme machtiging van de Unie en de toezichtsstructuur voor het kader als geheel;

 

(xviii) actieve en passieve inputs;

 

(xix) de aanbeveling inzake relevante markten;

 

(xx) de regelgeving inzake apparatuur, met inbegrip van het bundelen van apparatuur en besturingssystemen;

 

(xxi) de doeltreffendheid van de implementatie van het Europese alarmnummer "112", waaronder met name noodzakelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de criteria voor de locatie van de beller te verbeteren;

 

(xxii) de haalbaarheid van het opzetten van een "omgekeerd "112"-communicatiesysteem in de EU";

 

(xxiii) de impact van het internet, dat een cruciale infrastructuur is geworden voor een breed scala van economische en sociale activiteiten.

Amendement  230

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 39 bis

 

Omzetting

 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden teneinde uiterlijk 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening aan de artikelen 34, 35, en 36 te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

 

2. Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze verordening verwezen. Member States shall determine how such reference is to be made.

 

3. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder de artikelen 34, 35 en 36 vallende gebied vaststellen.

Amendement  231

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De artikelen 21 tot en met 30 zijn echter van toepassing met ingang van 1 juli 2016.

Schrappen

Amendement  232

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement  233

Voorstel voor een verordening

Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

TOELICHTING

De interne markt voor elektronische communicatie vormt de kern van de digitale economie. Om ervoor te zorgen dat Europa optimaal kan profiteren van de mogelijkheden op het gebied van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid die de digitale interne markt te bieden heeft, moet de rol van telecommunicatie bij de totstandbrenging van innovatie en connectiviteit in alle economische sectoren worden vergroot.

De schaalvoordelen van een telecommarkt met 500 miljoen inwoners maken het mogelijk de elektronische-communicatiesector te versterken en Europeanen en alle economische sectoren te voorzien van kwalitatief hoogwaardige connectiviteit en innovatieve diensten, zodat Europa een sterke mondiale concurrentiepositie inneemt.

In maart 2013 heeft de Europese Raad gewezen op het belang van de telecommunicatiesector voor groei en werkgelegenheid, en de Europese Commissie aanbevolen concrete maatregelen voor te stellen met het oog op de totstandbrenging van een interne markt voor elektronische communicatie. In de conclusies van de Europese Raad van oktober werd vervolgens de aandacht gevestigd op de "dringende noodzaak van een geïntegreerde interne digitale en telecommarkt, waarvan zowel consumenten als bedrijven profiteren". Het in september gepresenteerde voorstel van de Commissie was gericht op de verwezenlijking van die doelstelling.

De rapporteur is van mening dat het proces van de voltooiing van de digitale interne markt moet worden versneld en dat het voorstel van de Commissie een belangrijke stap in die richting is.

Desalniettemin oordeelt de rapporteur, met zoveel mogelijk inachtneming van de standpunten van belanghebbenden die zij heeft ontvangen, dat een aantal van de voorgestelde maatregelen moet worden onderworpen aan een diepgaandere, gestructureerde openbare raadpleging en een grondige ex-antebeoordeling van de verwachte effecten ervan, en derhalve worden opgenomen in de volgende herziening van het kader voor elektronische communicatie.

De belangrijkste voorstellen van de rapporteur zijn:

Roaming

Na drie verordeningen in zes jaar tijd stelt de rapporteur voor om retailroamingtarieven voor gesprekken, sms en data eindelijk af te schaffen. Deze verplichting voor aanbieders dient met ingang van 1 juli 2016 van kracht te worden en vormt derhalve geen belemmering voor de toepassing van het beginsel van rechtszekerheid.

Daarnaast vindt de rapporteur dat het Commissievoorstel inzake de aanpak van roaming via vrijwillige overeenkomsten als alternatief voor de huidige verplichtingen in het kader van de Roaming III-verordening veel onduidelijkheid schept. We mogen niet vergeten dat de structurele maatregelen in het kader van Roaming III, zoals ontkoppeling (waaraan reeds fondsen zijn besteed), binnen 5 maanden ten uitvoer moeten worden gelegd.

Open internet

Volgens de rapporteur dient het beginsel dat het internet open en toegankelijk moet zijn voor iedereen, zoals duidelijk is gesteld in de herziening van het kader van 2007-2009, te worden vastgelegd in een verordening, aangezien dit van essentieel belang is voor de uniforme toepassing van deze vrijheid in de hele Unie. Het internet is open en dient open te blijven. "Open" betekent: toegankelijk voor iedereen, zowel individuele personen als bedrijven, zowel kopers als verkopers, zowel aanbieders als consumenten, tegen concurrerende prijzen. Internetaanbieders moeten derhalve niet alleen worden verplicht te voldoen aan de basisbehoeften van gebruikers, maar het moet hen ook vrij staan om te voldoen aan specifiekere verzoeken van gebruikers (diensten zoals: het uitzenden van omroepprogramma's via het internetprotocol (IP-TV), videoconferenties en bepaalde toepassingen binnen de gezondheidszorg), en om hun eigen diensten te ontwikkelen en zichzelf te vernieuwen.

Hoewel de bepalingen over open internet in het voorstel in overeenstemming zijn met de huidige praktijken op het gebied van redelijk verkeersbeheer, en overeenkomsten inzake gespecialiseerde diensten tussen eindgebruikers en aanbieders van internettoegang niet worden belet door de huidige Uniewetgeving, is de rapporteur van mening dat de beginselen van transparantie en non-discriminatie moeten worden gewaarborgd in de bepalingen van deze verordening. Daarom heeft de rapporteur, ondanks het feit dat zij het voorstel van de Commissie ondersteunt, bepaalde verduidelijkingen ingevoerd en het Berec de taak gegeven om passende richtsnoeren op te stellen voor de uniforme toepassing van het beginsel van open internet in de gehele Europese Unie.

Spectrumbeleid

Aangezien uit recente studies blijkt dat, tegen 2017: 85 % van de wereldbevolking 3G-dekking heeft, 50 % met 4G is gedekt, er waarschijnlijk 3 miljard smartphone-abonnementen zijn afgesloten en het wereldwijde dataverkeer 15 keer zo hoog is ten opzichte van nu, is het duidelijk dat radiospectrum een kritieke hulpbron voor de interne markt voor mobiele, draadloze breedband- en satellietcommunicatie in de Unie is, alsmede van essentieel belang voor het toekomstige concurrentievermogen van de Europese Unie. De rapporteur is derhalve ingenomen met de voorstellen van de Commissie inzake spectrumbeleid. De rapporteur is sterk van mening dat het zeer belangrijk is om de voorwaarden en procedures voor het verlenen van spectrumvergunningen voor draadloze breedbandcommunicatie aan te pakken, alsmede het gebruik van spectrum zonder vergunning. Bovendien bewijst het proces om de 800 MHz-band voor draadloze breedbandcommunicatie te vergunnen en ter beschikking te stellen, waarbij meer dan de helft van de lidstaten uitstel hebben gekregen van de Commissie of er niet in slagen tegen de in het programma voor het radiospectrumbeleid vastgestelde termijn, dat er dringend maatregelen nodig zijn en dat de Commissie de uitoefening van haar bevoegdheden moet verbeteren.

In aanvulling op het voorstel van de Commissie is de rapporteur van oordeel dat het verhandelen en verhuren van het geharmoniseerde spectrum voor draadloze breedbandcommunicatie de flexibiliteit verhoogt en leidt tot een efficiëntere toewijzing van spectrumbronnen. Derhalve heeft zij maatregelen voorgesteld om de dynamiek van spectrumgebruik verder te vereenvoudigen en te bevorderen.

Desalniettemin is de rapporteur van mening dat een aantal nieuwe voorgestelde richtsnoeren inzake de coördinatie en het gebruik van radiospectrum meer duidelijkheid behoeven. De rapporteur stelt voor om in het parlementaire debat verder in te gaan op eventuele onverenigbaarheden met de reeds bestaande beginselen in het kader en het programma voor het radiospectrumbeleid.

Vrijheid om elektronische communicatie aan te bieden binnen de Unie

Met betrekking tot de voorgestelde bepalingen inzake "Europese aanbieders van elektronische communicatie" is de rapporteur van mening dat hiermee een omvangrijke, complexe constructie met een onvoorspelbare toezichtsstructuur wordt ingevoerd. Al deze voorstellen moeten aan een diepgaande, grondige raadplegingsprocedure worden onderworpen en derhalve gedurende de herziening van het gehele kader worden geanalyseerd. De rapporteur heeft echter een eenvoudige, gestandaardiseerde kennisgeving aan het Berec ingevoerd om ervoor te zorgen dat maatschappijen die reeds gebruikmaken van een algemene machtigingsregeling om diensten te verlenen in een andere lidstaat, niet worden gediscrimineerd in vergelijkbare omstandigheden door verschillende lidstaten en dat er op de interne markt consistente regelgevingspraktijken worden toegepast.

Het Berec

Na een grondige bestudering van de voorstellen van de Commissie om de bestuursstructuur van het Berec te wijzigen, en met inachtneming van de deskundige werkzaamheden die het Berec heeft uitgevoerd sinds de oprichting ervan twee jaar geleden, blijft de rapporteur erbij, net zoals toen zij in 2009 de verordening tot oprichting van het Berec opstelde, dat het van essentieel belang is ervoor te zorgen dat het Berec wordt geleid door een van zijn leden, teneinde de onafhankelijkheid van het Berec ten opzichte van de lidstaten en de Commissie te waarborgen.

De voorstellen van de rapporteur zijn erop gericht de niet-aflatende, doeltreffende werkzaamheden van het Berec te waarborgen door een minimumpakket van bevoegdheden van nationale regelgevende instanties te harmoniseren, zodat alle nationale regelgevende instanties volledig kunnen deelnemen aan het Berec, waarbij tevens het vermogen van het Berec om zijn rol op doeltreffende wijze te vervullen, wordt verbeterd.

Wholesaletoegangsproducten, ASQ's en vaste en mobiele internationale gesprekken

Met betrekking tot de voorstellen inzake wholesaletoegangsproducten en ASQ's en na zorgvuldige bestudering van de standpunten van de belanghebbenden, verzoekt de rapporteur de Commissie een omvattende raadpleging te houden en voorstellen in te dienen in de herziening van het gehele kader.

De rapporteur benadrukt dat vaste en mobiele internationale gesprekken momenteel gedereguleerde concurrerende markten zijn waarvoor geen EU-regelgeving is vereist. Ze stelt derhalve voor de desbetreffende bepalingen te schrappen.

Kaderherziening

De rapporteur is van mening dat de Commissie een omvattende evaluatie en herziening van het gehele kader voor elektronische communicatie moet uitvoeren, en vóór 30 juni 2016 een verslag met passende voorstellen moet indienen bij het Europees Parlement en de Raad opdat de medewetgevers voldoende tijd hebben om de voorstellen behoorlijk te analyseren en te bespreken.

De herziening is gebaseerd op een volledige openbare raadpleging, op ex-postbeoordelingen van de effecten van het kader sinds 2009, en op een grondige ex-antebeoordeling van de verwachte effecten van de mogelijkheden die voortvloeien uit de herziening.

Daarnaast oordeelt de rapporteur dat een aantal van de voorgestelde maatregelen moet worden onderworpen aan een diepgaandere, gestructureerde openbare raadpleging en grondige ex-antebeoordeling van de verwachte effecten ervan, en derhalve worden opgenomen in de volgende herziening van het kader voor elektronische communicatie.

<Date>{29/01/2014}29.1.2014</Date>

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING (*)

<CommissionInt>aan de Commissie industrie, onderzoek en energie</CommissionInt>

<Titre>inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012</Titre>

<DocRef>(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Malcolm Harbour</Depute>

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissie – Artikel 50 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

In september 2013 diende de Commissie een voorstel in voor een verordening inzake de interne markt voor elektronische communicatie, met het oog op de totstandbrenging van een connectief continent.

De IMCO-commissie zal aan de werkzaamheden van het Parlement inzake dit voorstel bijdragen door middel van een wetgevingsadvies, met exclusieve bevoegdheid wat de kwesties betreft in verband met gebruikersrechten en consumentenbescherming en gedeelde bevoegdheid met de ITRE-commissie wat de aspecten betreft in verband met open internettoegang. Er zal ook worden gekeken naar de consumentenaspecten van de wijzigingen die worden voorgesteld in de roamingverordening, waar de input van de commissie evenwel zal worden geleverd in de vorm van amendementen op de desbetreffende ontwerptekst, als het ITRE-verslag eenmaal is gepubliceerd. In de korte tijd die beschikbaar was, heeft de rapporteur niet in detail alle andere aspecten van het voorstel voor een verordening onderzocht, maar uitsluitend gefocust op de gebieden waar de IMCO-commissie een rechtstreekse rol speelt. De commissieleden kunnen op dit verslag vanzelfsprekend amendementen met betrekking tot alle andere aspecten indienen. De rapporteur heeft in deze fase ook de amendementen op de overwegingen achterwege gelaten; gewijzigde overwegingen zullen worden voorgesteld naarmate de samenwerking met de ITRE-commissie vordert.

Bij de voorbereiding van dit ontwerpverslag heeft de rapporteur in ruime mate rekening gehouden met de standpunten van de belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor consumentenorganisaties en de regelgevende telecominstanties. Hij deelt de bezorgdheid van velen dat de doelstellingen en ambities van het voorstel lovenswaardig zijn, maar dat het voorgestelde instrument te gefragmenteerd is en dat het dit instrument ontbreekt aan strategische richting om de doelstelling van één EU-markt voor elektronische communicatie te realiseren. Bij het advies is voortgebouwd op de uitgebreide ervaring van de IMCO-commissie wat de verbetering van de consumentenrechten betreft, niet alleen in de sector van de elektronische communicatie, om aanzienlijke verbeteringen in het Commissievoorstel aan te brengen. De rapporteur heeft er vertrouwen in dat deze aanpak ruim steun zal krijgen.

Veiligstelling van een open internet

Een belangrijk element van de ontwerptekst van de Commissie zijn de maatregelen om te zorgen voor "netneutraliteit", hoewel dit concept in de wetstekst nergens wordt gedefinieerd. De IMCO-commissie heeft veel ervaring op dit gebied en haar amendementen in het kader van de herziening in 2009 van de richtlijn universele dienst en gebruikersrechten blijven de essentiële bepalingen voor de regelgevende instanties in de EU om op te treden ter bescherming van consumenten tegen discriminerend gedrag en oneerlijke blokkering van de dienstverlening.

Met de nieuwe voorstellen worden deze bepalingen versterkt en wordt een duidelijker kader gecreëerd waarbinnen regelgevende instanties kunnen optreden. De rapporteur had de bepalingen in kwestie graag geïncorporeerd als herzieningen van de bestaande richtlijn, maar de ITRE-rapporteur had sterke argumenten voor de toepassing ervan door middel van een verordening, met het oog op een consistente toepassing in de EU als geheel. De rapporteur heeft deze strategie geaccepteerd en hij heeft een aantal voorstellen opgesteld om de tekst te verduidelijken en te verbeteren, die door beide commissie samen verder zullen worden uitgewerkt .

Het juridische instrument voor gebruikersrechten

In het Commissievoorstel worden vele centrale bepalingen van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten (gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG) vervangen, doordat een aantal van de bepalingen wordt geselecteerd en volledig geharmoniseerd in de vorm van een verordening. Tegelijk wordt de beslissingsbevoegdheid voor de gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften gecentraliseerd bij de Commissie, zodat de rechtstreekse verantwoordingsplicht wordt ontnomen aan de nationale regelgevende instanties. De Commissie verantwoordt deze keuze door de ongelijke tenuitvoerlegging van de voorschriften in de verschillende lidstaten. Zij onderneemt geen poging om haar aanpak te baseren op de voordelen voor de gemeenschappelijke markt voor elektronische communicatie. Deze aanpak is volgens de rapporteur volstrekt verkeerd.

Het uitpikken van arbitraire elementen uit het bestaande regelgevingskader zal verwarring zaaien en het opleggen van een maximale harmonisatie op de gebieden in kwestie zal nadelig zijn voor de consumentenbescherming. De IMCO-commissie heeft er bij de herziening van de richtlijn consumentenrechten in 2011 voor gezorgd dat het Commissieplan voor een maximale harmonisatie geen doorgang vond en in de snel evoluerende wereld van elektronische communicatie geldt nog meer dat maximale harmonisatie nadelig zou zijn.

Bovendien pakt de Commissie niet de reële bron van de marktfragmentatie aan, namelijk de ongelijke prestaties van de regelgevende instanties wat de nakoming betreft van de verplichtingen die momenteel voor hen gelden. Als een selectie van nieuwe gecentraliseerde regelgevingsvereisten wordt opgelegd in landen waar de regelgevende instantie nu al tekortschiet wat de handhaving van de consumentenvoorschriften betreft, kan dit nooit een langetermijnsucces worden! Bovendien is het Commissievoorstel, wat de inhoud ervan betreft, veel te prescriptief. Volgens de rapporteur zijn de specifieke nationale regelgevende instanties veel beter geplaatst om de voorschriften te handhaven, met ondersteuning van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Body of European Regulators for Electronic Communications, Berec). In de snel evoluerende sector in kwestie zijn zij beter op de hoogte van concurrentieverstorende gedragingen waartegen dringend moet worden opgetreden.

Ondanks de kritiek op het regelgevingskader erkent de rapporteur dat het Commissievoorstel belangrijke verbeteringen omvat van de gebruikersrechten. Hij heeft deze daarom geherformuleerd als amendementen op de bestaande richtlijn, met het oog op een snelle en gemakkelijke omzetting door alle lidstaten.

De rapporteur stelt met name voor dat de uitvoeringsvoorschriften worden ontwikkeld door het Berec, dat veel beter geplaatst is dan de Commissie om gedetailleerde normen op te stellen. Volgens de rapporteur zijn uitvoeringshandelingen geen geschikt instrument om de maatregelen in kwestie te ontwikkelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De voordelen van een interne markt voor elektronische communicatie moeten zich uitstrekken tot een breder digitaal ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, aanbieders van inhoud en toepassingen van de Unie alsook de bredere economie omvat, met sectoren als het bankwezen, de autobranche, de logistiek, de detailhandel, energie en transport, die afhankelijk zijn van connectiviteit om hun productie te verbeteren bijvoorbeeld door middel van wijdverspreide cloudtoepassingen, gekoppelde objecten en mogelijkheden voor geïntegreerde dienstverlening voor de verschillende onderdelen van het bedrijf. De overheid en de zorgsector moeten eveneens profiteren van de grotere beschikbaarheid van e-overheidsdiensten en e-gezondheidszorg. Het aanbod van culturele inhoud en diensten in het algemeen kan in de interne markt voor elektronische communicatie ook worden uitgebreid. Het aanbieden van connectiviteit via elektronische- communicatienetwerken en -diensten is zo belangrijk voor de bredere economie en samenleving dat ongerechtvaardigde sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al dan niet door regelgeving worden opgelegd, dienen te worden vermeden.

(5) De voordelen van een interne markt voor elektronische communicatie moeten zich uitstrekken tot een breder digitaal ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, aanbieders van inhoud, toepassingen en software van de Unie alsook de bredere economie omvat, met sectoren als het bankwezen, de autobranche, de logistiek, de detailhandel, energie en transport, die afhankelijk zijn van connectiviteit om hun productie te verbeteren bijvoorbeeld door middel van wijdverspreide cloudtoepassingen, gekoppelde objecten en mogelijkheden voor geïntegreerde dienstverlening voor de verschillende onderdelen van het bedrijf. De overheid en de zorgsector moeten eveneens profiteren van de grotere beschikbaarheid van e-overheidsdiensten en e-gezondheidszorg. Het aanbod van culturele inhoud en diensten in het algemeen kan in de interne markt voor elektronische communicatie ook worden uitgebreid. Het aanbieden van connectiviteit via elektronische- communicatienetwerken en -diensten is zo belangrijk voor de bredere economie en samenleving dat ongerechtvaardigde sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al dan niet door regelgeving worden opgelegd, dienen te worden vermeden.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) De verwerking van persoonsgegevens, zoals in deze verordening geregeld, dient onderworpen te zijn aan het toepasselijke recht van de Unie, met name Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement1a en de Raad en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad1b, en het nationale recht.

 

_________________

 

1a Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

1b Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) De toepassing van uiteenlopende nationale beleidslijnen leidt tot gebrek aan samenhang en fragmentatie van de interne markt, hetgeen de uitrol van EU-brede diensten en de voltooiing van de interne markt voor draadloze breedbandcommunicatie belemmert. Dit kan in het bijzonder leiden tot ongelijke voorwaarden voor toegang tot deze diensten en de concurrentie tussen in verschillende lidstaten gevestigde ondernemingen belemmeren en investeringen in meer geavanceerde netwerken en technologieën en de opkomst van innovatieve diensten beknotten, waardoor burgers en bedrijven hoogwaardige veel voorkomende diensten mislopen en aanbieders van draadloze breedband de efficiëntiewinst van grootschalige en beter geïntegreerde werkzaamheden moeten missen. Daarom moeten maatregelen van de Unie met betrekking tot bepaalde aspecten van toewijzing van radiospectrum samengaan met de ontwikkeling van breed geïntegreerde dekking van geavanceerde draadloze breedbandcommunicatiediensten in de Unie. Tegelijkertijd moeten de lidstaten het recht behouden om maatregelen te nemen voor de organisatie van hun radiospectrum met het oog op de openbare orde, openbare veiligheid en defensie.

(18) De beginselen voor het spectrumbeheer zijn vastgelegd bij de herziening van de telecomregelgeving van de EU in 2009. Hierin wordt erkend dat de lidstaten bevoegdheid hebben op culturele en audiovisuele beleidsterreinen, en wordt hun de noodzakelijke armslag gegeven om maatregelen te nemen. Daarom moeten maatregelen van de EU met betrekking tot bepaalde aspecten van radiospectrumtoewijzing een dynamische benadering van spectrumbeheer blijven ondersteunen. Daarin worden de bevoegdheden van de lidstaten op dit terrein erkend en wordt het culturele, audiovisuele en mediabeleid van de afzonderlijke lidstaten gerespecteerd. Er is voldoende flexibiliteit nodig om specifieke nationale vereisten te kunnen integreren. Voorts moeten de lidstaten het recht behouden om maatregelen te nemen voor de organisatie van hun radiospectrum met het oog op de openbare orde, openbare veiligheid en defensie. Bij geschillen tussen de lidstaten over het radiospectrumgebruik mag de Commissie de geschillenbeslechting coördineren en ondersteunen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) In de context van geleidelijke migratie naar ‘volledige IP-netwerken’ belemmert het gebrek aan beschikbaarheid van connectiviteitsproducten op basis van het IP-protocol voor verschillende klassen diensten met garandeerde kwaliteit van dienstverlening, die communicatiepaden tussen netwerkdomeinen en over netwerkgrenzen heen zowel binnen als tussen de lidstaten mogelijk maken, de ontwikkeling van applicaties die op toegang tot andere netwerken berusten, waardoor de technologische innovatie beperkt blijft. Bovendien verhindert deze situatie de verdere verspreiding van efficiëntiewinsten ten gevolge van het beheer en het aanbod van IP-netwerken en connectiviteitsproducten met gegarandeerde kwaliteit van dienstverlening, in het bijzonder betere beveiliging, betrouwbaarheid, flexibiliteit, kosteneffectiviteit en snellere termijnen voor productlevering, waar netwerkaanbieders, dienstverleners en eindgebruikers de vruchten van plukken. Het is daarom noodzakelijk de wijze waarop deze producten worden ontwerpen en beschikbaar worden gesteld, te harmoniseren en dit onder redelijke voorwaarden, waaronder indien daarom wordt gevraagd, de mogelijkheid voor de betrokken elektronische-communicatieondernemingen om kruisleveringen te verrichten.

Schrappen

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40) Verschillen in de nationale tenuitvoerlegging van sectorspecifieke regels voor bescherming van eindgebruikers vormen ernstige belemmeringen voor de interne digitale markt, met name in de vorm van hogere kosten voor naleving van regelgeving door aanbieders van elektronische communicatie die hun diensten ook in andere lidstaten willen aanbieden. Bovendien ondermijnt de fragmentatie en onzekerheid over het niveau van bescherming dat in de verschillende lidstaten wordt geboden, het vertrouwen van de eindgebruikers die afgeschrikt worden van de aankoop van elektronische-communicatiediensten in het buitenland. Om de doelstelling van de Unie inzake opheffing van belemmeringen voor de interne markt te bereiken moeten de bestaande, uiteenlopende nationale wettelijke maatregelen worden vervangen door een enkele en volledig geharmoniseerde reeks sectorspecifieke regels die een hoogwaardige bescherming van eindgebruikers creëert. Een dergelijke volledige harmonisatie van de wettelijke bepalingen mag de aanbieder van elektronische communicatie niet verhinderen de eindgebruiker contractuele regelingen aan te bieden die verder gaan dan dit niveau van bescherming.

Schrappen

Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden gehandhaafd in deze verordening.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Aangezien deze verordening slechts bepaalde sectorspecifieke regels harmoniseert, mag zij geen afbreuk doen aan de algemene regels inzake consumentenbescherming zoals vastgesteld door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd in nationale wetgeving.

(41) Deze verordening mag geen afbreuk doen aan de algemene regels inzake consumentenbescherming zoals vastgesteld door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd in nationale wetgeving

Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden gehandhaafd in deze verordening.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) Waar de bepalingen in de hoofdstukken 4 en 5 van deze verordening betrekking hebben op eindgebruikers, gelden deze bepalingen niet alleen voor consumenten maar ook voor andere categorieën van eindgebruikers, met name micro-ondernemingen. Op individueel verzoek moeten andere zakelijke eindgebruikers dan consumenten middels een individueel contract kunnen afwijken van bepaalde regels.

Schrappen

Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden gehandhaafd in deze verordening.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47) Op een open internet mogen aanbieders van elektronische communicatie binnen contractueel overeengekomen begrenzingen op datavolume en snelheden voor internetdiensten bepaalde inhoud, applicaties of diensten of specifieke soorten daarvan niet blokkeren, vertragen, reduceren of discrimineren, met uitzondering van een beperkt aantal redelijke verkeersbeheersmaatregelen. Dergelijke maatregelen dienen transparant, evenredig en niet-discriminerend te zijn. Redelijk verkeersbeheer omvat de preventie of belemmering van ernstige misdrijven, waaronder vrijwillige acties van aanbieders om de toegang tot en de verspreiding van kinderporno te voorkomen. Het minimaliseren van de effecten van netwerkcongestie moet worden beschouwd als redelijk, op voorwaarde dat de netwerkcongestie slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke omstandigheden voordoet.

(47) Op een open internet mogen aanbieders van elektronische communicatie bepaalde inhoud, applicaties of diensten of specifieke soorten daarvan niet blokkeren, vertragen, reduceren of discrimineren of zich anderszins mengen in de transmissie in het kader van het internetverkeer, met uitzondering van een beperkt aantal redelijke verkeersbeheersmaatregelen. Dergelijke maatregelen dienen transparant, evenredig en niet-discriminerend te zijn en mogen niet langer dan strikt noodzakelijk worden gehandhaafd. Redelijk verkeersbeheer omvat het voorkomen of minimaliseren van de effecten van netwerkcongestie, mits gelijkwaardige soorten verkeer gelijk worden behandeld.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48) Op volume gebaseerde tarieven moeten verenigbaar met het beginsel van het open internet worden geacht wanneer eindgebruikers een tarief kunnen kiezen dat met hun normale dataverbruik overeenstemt, en dit op basis van transparante informatie over de voorwaarden en de gevolgen van een dergelijke keuze. Tegelijkertijd moeten deze tarieven de aanbieders van elektronische communicatie in staat stellen de netwerkcapaciteit beter aan te passen aan de verwachte datavolumes. Het is essentieel dat de eindgebruikers volledig worden geïnformeerd alvorens in te stemmen met datavolume- of snelheidsbeperkingen en de toepasselijke tarieven, dat zij hun verbruik te allen tijde kunnen volgen en, indien gewenst, gemakkelijk uitbreidingen van de beschikbare datavolumes kunnen krijgen.

(48) Op volume gebaseerde tarieven moeten verenigbaar met het beginsel van het open internet worden geacht wanneer eindgebruikers een tarief kunnen kiezen dat met hun normale dataverbruik overeenstemt, en dit op basis van transparante informatie over de voorwaarden en de gevolgen van een dergelijke keuze. Tegelijkertijd moeten deze tarieven de aanbieders van elektronische communicatie in staat stellen de netwerkcapaciteit beter aan te passen aan de verwachte datavolumes. Het is essentieel dat de eindgebruikers volledig worden geïnformeerd alvorens in te stemmen met datavolume- of snelheidsbeperkingen en de toepasselijke tarieven, en dat zij hun verbruik te allen tijde kunnen volgen en, indien gewenst, gemakkelijk uitbreidingen van de beschikbare datavolumes kunnen krijgen. Gelet op artikel 23, dat bepaalt dat aangeboden gespecialiseerde diensten een aanvulling moeten vormen op de internettoegangsdiensten, indien van toepassing, en niet materieel nadelig mogen zijn voor de beschikbaarheid en de kwaliteit daarvan, mogen aanvullende, door de eindgebruiker gesloten overeenkomsten inzake gespecialiseerde diensten niet van invloed zijn op de aangeboden contractuele datavolumes en snelheden.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50) Verders is er vraag van aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten naar levering van doorgiftediensten op basis van flexibele kwaliteitsparameters, met inbegrip van lagere niveaus van voorrang voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten met aanbieders van elektronische communicatie over een dergelijke flexibiliteit van de dienstniveaus kunnen onderhandelen, is noodzakelijk om gespecialiseerde diensten te kunnen leveren en zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals M2M-communicatie (machine-to-machine). Tegelijkertijd moeten deze regelingen aanbieders van elektronische communicatie in staat stellen een beter evenwicht in het verkeer te bereiken en netwerkcongestie te voorkomen. Aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van elektronische communicatie moeten daarom vrij zijn om gespecialiseerde dienstverleningsovereenkomsten met vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, zolang deze overeenkomsten de algemene kwaliteit van internettoegangsdiensten niet in wezen schaden.

(50) Verder is er vraag van aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten naar levering van doorgiftediensten op basis van kwaliteitsparameters, met inbegrip van lagere niveaus van voorrang voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten met aanbieders van elektronische communicatie over dergelijke speciale kwaliteitsniveaus van de diensten kunnen onderhandelen, is noodzakelijk om gespecialiseerde diensten te kunnen leveren en zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals M2M-communicatie (machine-to-machine). Tegelijkertijd moeten deze regelingen aanbieders van elektronische communicatie in staat stellen een beter evenwicht in het verkeer te bereiken en netwerkcongestie te voorkomen. Aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van elektronische communicatie moeten daarom vrij zijn om gespecialiseerde dienstverleningsovereenkomsten met vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, zolang deze overeenkomsten de algemene kwaliteit van open internettoegangsdiensten niet schaden.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(51) Nationale regelgevende instanties spelen een essentiële rol om te waarborgen dat eindgebruikers deze vrijheid van open internettoegang daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende instanties toezicht- en rapportageverplichtingen hebben en moeten zij verzekeren dat aanbieders van elektronische communicatie hun verplichtingen naleven en niet-discriminerende, hoogwaardige internettoegangsdiensten beschikbaar stellen, zonder dat deze worden aangetast door gespecialiseerde diensten. Wanneer zij oordelen over de mogelijke algemene aantasting van internettoegangsdiensten, moeten nationale regelgevende instanties rekening houden met kwaliteitsparameters als timing en betrouwbaarheid (wachttijden of “latency”, spreiding in tijdsvertraging of "jitter", pakketverlies), niveau en gevolgen van netwerkcongestie, reële snelheden ten opzichte van geadverteerde snelheden, performantie van internettoegangsdiensten in vergelijking met gespecialiseerde diensten en kwaliteit zoals ervaren door eindgebruikers. Nationale regelgevende instanties moeten de bevoegdheid krijgen om aanbieders van elektronische communicatie gezamenlijk of individueel minimumeisen voor kwaliteit van dienstverlening op te leggen als dit nodig is om algemene aantasting/verslechtering van de kwaliteit van de internettoegangsdiensten te voorkomen.

(51) Nationale regelgevende instanties spelen een essentiële rol om te waarborgen dat eindgebruikers deze vrijheid van open internettoegang daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende instanties toezicht- en rapportageverplichtingen hebben en moeten zij verzekeren dat aanbieders van elektronische communicatie hun verplichtingen naleven en niet-discriminerende, hoogwaardige internettoegangsdiensten beschikbaar stellen, zonder dat deze worden aangetast door gespecialiseerde diensten. Wanneer zij oordelen over de mogelijke algemene aantasting van internettoegangsdiensten, moeten nationale regelgevende instanties rekening houden met kwaliteitsparameters als timing en betrouwbaarheid (wachttijden of "latency", spreiding in tijdsvertraging of "jitter", pakketverlies), niveau en gevolgen van netwerkcongestie, reële snelheden ten opzichte van geadverteerde snelheden, prestaties van internettoegangsdiensten in vergelijking met gespecialiseerde diensten en kwaliteit zoals ervaren door eindgebruikers, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle door het Berec bekendgemaakte richtsnoeren inzake de methoden voor het meten van de snelheid van internettoegangsdiensten, de te meten parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening en de toepassing van redelijke verkeersbeheermaatregelen. Nationale regelgevende instanties moeten de bevoegdheid krijgen om aanbieders van elektronische communicatie gezamenlijk of individueel minimumeisen voor kwaliteit van dienstverlening op te leggen als dit nodig is om algemene aantasting/verslechtering van de kwaliteit van de internettoegangsdiensten te voorkomen.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52) Maatregelen om een betere transparantie en vergelijkbaarheid te verzekeren van prijzen, tarieven, voorwaarden en parameters voor kwaliteit van dienstverlening, waaronder de elementen die specifiek zijn voor internettoegangsdiensten, moeten de eindgebruikers beter in staat stellen hun keuze van aanbieders te optimaliseren en aldus volledig profijt te hebben van de concurrentie.

(52) Maatregelen om een betere transparantie en vergelijkbaarheid te verzekeren van prijzen, tarieven, voorwaarden en parameters voor kwaliteit van dienstverlening, waaronder de elementen die specifiek zijn voor internettoegangsdiensten, moeten de eindgebruikers beter in staat stellen hun keuze van aanbieders te optimaliseren en aldus volledig profijt te hebben van de concurrentie. Een vrijwillige certificeringsregeling voor interactieve vergelijkingswebsites, gidsen of soortgelijke instrumenten moet onafhankelijk zijn van alle aanbieders van elektronische communicatie, in eenvoudige en duidelijke taal gesteld zijn, van volledige en actuele informatie gebruik maken, betrouwbaar en toegankelijk zijn overeenkomstig de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 en een doeltreffende procedure voor klachtenbehandeling hebben.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(53) Eindgebruikers moeten adequaat worden geïnformeerd over de prijs en het soort aangeboden dienst voordat zij een dienst aankopen. Deze informatie moet tevens onmiddellijk voordat de verbinding van het gesprek tot stand komt, duidelijk worden vermeld indien een oproep naar een specifiek nummer of dienst gebonden is aan bepaalde prijsvoorwaarden, zoals in het geval van betaalnummers die vaak een speciaal tarief hebben. Wanneer deze verplichting voor de dienstverlener onevenredig is ten aanzien van de duur en de kostprijs van de tariefinformatie in vergelijking met de gemiddelde gespreksduur en het prijsrisico voor de eindgebruiker, kan de nationale regelgevende instantie een afwijking verlenen. Eindgebruikers moeten tevens worden geïnformeerd wanneer een gratis telefoonnummer extra kosten meebrengt.

Schrappen

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(54) Aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten hun eindgebruikers onder andere adequaat informeren over hun diensten en tarieven, parameters voor de kwaliteit van dienstverlening, toegang tot noodhulpdiensten en eventuele beperkingen, en de keuze van diensten en producten voor gehandicapten. Deze informatie moet op een duidelijke en transparante manier worden aangeboden en afgestemd zijn op de lidstaten waar de diensten worden verricht, en moet worden geactualiseerd in geval van wijzigingen. Aanbieders moeten van deze informatieverplichtingen worden vrijgesteld voor aanbiedingen waarover individueel wordt onderhandeld.

(54) Aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten hun eindgebruikers onder andere adequaat informeren over hun diensten en tarieven, parameters voor de kwaliteit van dienstverlening, toegang tot noodhulpdiensten en eventuele beperkingen, en de keuze van diensten en producten voor gehandicapten. In geval van tariefplannen met een vooraf bepaald communicatievolume moeten aanbieders van elektronische-communicatiediensten ook informatie verstrekken over de mogelijkheid voor consumenten en andere eindgebruikers die daarom verzoeken, om ongebruikt volume van de voorgaande factureringsperiode over te dragen naar de lopende factureringsperiode. Deze informatie moet op een duidelijke en transparante manier worden aangeboden en afgestemd zijn op de lidstaten waar de diensten worden verricht, en moet worden geactualiseerd in geval van wijzigingen. Aanbieders moeten van deze informatieverplichtingen worden vrijgesteld voor aanbiedingen waarover individueel wordt onderhandeld.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(56) Contracten zijn een belangrijk middel om eindgebruikers een hoge mate van transparantie en rechtszekerheid te geven. Aanbieders van elektronische communicatie moeten eindgebruikers duidelijke en begrijpelijke informatie bieden over alle essentiële elementen van het contract, voordat de eindgebruiker aan dit contract gebonden is. Deze informatie is verplicht en mag niet worden gewijzigd, behalve na latere instemming van zowel de eindgebruiker als de aanbieder. De Commissie en een aantal nationale regelgevende instanties hebben onlangs aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de geadverteerde snelheid van internettoegangsdiensten en de snelheid die uiteindelijk beschikbaar is voor de eindgebruikers. Aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten eindgebruikers daarom vóór het sluiten van het contract informeren over de snelheid en andere kwaliteitsparameters die zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker realistisch kunnen leveren.

(56) Contracten zijn een belangrijk middel om eindgebruikers een hoge mate van transparantie en rechtszekerheid te geven. Aanbieders van elektronische communicatie moeten eindgebruikers duidelijke en begrijpelijke informatie bieden over alle essentiële elementen van het contract, voordat de eindgebruiker aan dit contract gebonden is. Deze informatie is verplicht en mag niet worden gewijzigd, behalve na latere instemming van zowel de eindgebruiker als de aanbieder. De Commissie en een aantal nationale regelgevende instanties hebben onlangs aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de geadverteerde snelheid van internettoegangsdiensten en de snelheid die uiteindelijk beschikbaar is voor de eindgebruikers. Aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten eindgebruikers daarom vóór het sluiten van het contract informeren over de snelheid en andere kwaliteitsparameters die zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker realistisch kunnen leveren. Voor vaste en mobiele dataverbindingen is de normaal beschikbare snelheid de snelheid van een communicatiedienst die de consument de meeste tijd mag verwachten wanneer hij, ongeacht het tijdstip, van die dienst gebruik wil maken. De normaal beschikbare snelheid dient te worden afgeleid van geraamde snelheidsbandbreedtes, gemiddelde snelheden, de snelheid tijdens piekuren en de minimumsnelheid. De methodologie dient in richtsnoeren van het Berec te worden vastgelegd en moet regelmatig worden herzien en geactualiseerd, uitgaande van de ontwikkeling van de technologie en de infrastructuur. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat aanbieders de eindgebruikers toegang geven tot vergelijkbare informatie over de dekkingsgraad van de mobiele netwerken, met inbegrip van de verschillende technologieën in hun lidstaat, voordat het contract wordt gesloten, zodat de eindgebruiker met kennis van zaken een koopbeslissing kan nemen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(57) Met betrekking tot de eindapparatuur moeten contracten eventuele beperkingen vermelden die door de aanbieder van elektronische communicatie worden opgelegd inzake het gebruik van de apparatuur, bijvoorbeeld door middel van de vergrendeling van de sim-kaart van mobiele apparaten (“sim-locking”) en andere kosten bij de opzegging van het contract vóór de overeengekomen einddatum. Er mogen geen kosten worden aangerekend na het verstrijken van de overeengekomen contractduur.

(57) Met betrekking tot de eindapparatuur moeten contracten eventuele beperkingen vermelden die door de aanbieder van elektronische communicatie worden opgelegd inzake het gebruik van de apparatuur, bijvoorbeeld door middel van de vergrendeling van de sim-kaart van mobiele apparaten (“sim-locking”) en andere kosten bij de opzegging van het contract vóór de overeengekomen einddatum. Er mogen geen kosten worden aangerekend na het verstrijken van de overeengekomen contractduur. In contracten dient ook te worden vermeld welk soort aftersalesdiensten, onderhoudsdiensten en klantondersteuningsdiensten worden verstrekt. Waar mogelijk, dient daarbij ook op verzoek technische informatie te worden verstrekt over de goede werking van de door de eindgebruiker gekozen eindapparatuur. Mits geen technische onverenigbaarheid is vastgesteld, dient die informatie kosteloos te worden verstrekt.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(58) Om zeer hoge rekeningen te voorkomen moeten eindgebruikers maximumbedragen kunnen vaststellen voor hun verbruikskosten voor gesprekken en internettoegangsdiensten. Deze faciliteit dient gratis te zijn, en er moet een passende melding zijn bij het naderen van de limiet, die nadien opnieuw kan worden geraadpleegd. Bij het bereiken van de limiet kunnen de eindgebruikers niet langer diensten ontvangen of daarvoor kosten aangerekend krijgen, tenzij dit uitdrukkelijk met de leverancier overeenkomen is en zij om verdere levering verzoeken.

(58) Om zeer hoge rekeningen voor alle postpaid-diensten te voorkomen moeten eindgebruikers een vooraf bepaald maximumbedrag kunnen vaststellen voor hun verbruikskosten voor gesprekken en internettoegangsdiensten. Deze faciliteit moet een passende melding omvatten bij het naderen van de limiet, die nadien opnieuw kan worden geraadpleegd.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en uit een recente studie in opdracht van het uitvoerend agentschap voor consumenten en gezondheid is gebleken dat lange contractperioden en automatische of stilzwijgende verlengingen van contracten een ernstige belemmering vormen voor het overstappen naar een andere aanbieder. Het is dus wenselijk dat eindgebruikers hun contract zes maanden na de sluiting kosteloos kunnen opzeggen. In een dergelijk geval kan de eindgebruiker worden verzocht om de aanbieder te compenseren voor de restwaarde van gesubsidieerde eindapparatuur of de waarde pro rata temporis van andere promoties. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd, moeten met één maand opzegtermijn kunnen worden beëindigd.

Schrappen

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(63) Om de toepassing van one-stopshops te bevorderen en om de ervaring van een naadloze overstap voor eindgebruikers te vergemakkelijken, moet het overstapproces door de ontvangende aanbieder van elektronische communicatie worden geleid. De overdragende aanbieder van elektronische communicatie mag het overdrachtsproces niet vertragen of hinderen. Er moet op zo groot mogelijke schaal gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde processen en een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens moet worden gewaarborgd. Beschikbaarheid van transparante, accurate en tijdige informatie over de overstap moet het vertrouwen van de eindgebruiker in de overstap verhogen en zijn bereidheid verhogen om actief deel te nemen aan de concurrentie.

(63) Om de ervaring van een naadloze overstap voor eindgebruikers te vergemakkelijken, dient het Berec te worden gemachtigd tot het vaststellen van richtsnoeren waarin de respectieve verantwoordelijkheden van de ontvangende en de overdragende aanbieder bij het overstap- en overdrachtsproces worden vastgesteld en er onder meer voor wordt gezorgd dat de overdragende aanbieder van elektronische communicatie het overdrachtsproces niet vertraagt of hindert, dat het proces zo veel mogelijk wordt geautomatiseerd en er een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd. In deze richtsnoeren moet ook worden ingegaan op de vraag hoe de continuïteit in de ervaring van eindgebruikers kan worden gewaarborgd, onder meer door middel van identificatoren als e-mailadressen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om te kiezen voor een faciliteit die e-mailberichten doorstuurt. Beschikbaarheid van transparante, accurate en tijdige informatie over de overstap moet het vertrouwen van de eindgebruiker in de overstap verhogen en zijn bereidheid verhogen om actief deel te nemen aan de concurrentie.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(64) Contracten met overdragende aanbieders van elektronische communicatie moeten na de overstap automatisch, zonder bijkomende stappen vanwege de eindgebruiker, worden geannuleerd. In geval van prepaid-diensten moet het niet uitgegeven creditsaldo aan de overstappende consument worden terugbetaald.

Schrappen

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(65) Eindgebruikers moeten continuïteit ervaren wanneer belangrijke identificatiemiddelen zoals e-mailadressen veranderen. Voor dit doel en om ervoor te zorgen dat e-mailberichten niet verloren gaan, moeten eindgebruikers de mogelijkheid hebben om kosteloos te kiezen voor een e-maildoorstuurfaciliteit, aangeboden door de aanbieder van internettoegangsdiensten, ingeval de eindgebruiker een e-mailadres via de overdragende aanbieder heeft.

Schrappen

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(68) Om rekening te kunnen houden met markt- en technische ontwikkelingen dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de bijlagen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens de voorbereiding passend overleg pleegt, onder meer met deskundigen. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.

Schrappen

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(71) Om de samenhang tussen het doel en de benodigde maatregelen om de interne markt voor elektronische communicatie op grond van deze verordening en een aantal specifieke bestaande wettelijke bepalingen te waarborgen en om belangrijke elementen van de evoluerende reguleringspraktijk te weerspiegelen, moeten Richtlijn 2002/21/EG, Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en Verordening nr. 531/2012 worden aangepast. Dit houdt het voorschrift in dat Richtlijn 2002/21/EG en de bijbehorende richtlijnen in overeenstemming met deze verordening moeten worden gelezen, alsmede de introductie van versterkte bevoegdheden van de Commissie om de samenhang van corrigerende maatregelen voor Europese aanbieders van elektronische communicatie met aanmerkelijke marktmacht in de context van het Europese raadplegingsmechanisme te waarborgen, de harmonisatie van de criteria die gebruikt worden bij de definitie van de relevante markten en bij de beoordeling van de concurrentie, de aanpassing van het kennisgevingssysteem uit hoofde van Richtlijn 2002/20/EG in het licht van de EU-machtiging alsook de intrekking van bepalingen betreffende de voorwaarden inzake minimale harmonisatie van de eindgebruikersrechten waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die redundant zijn geworden vanwege de volledige harmonisatie waarin deze verordening voorziet.

(71) Om de samenhang tussen het doel en de benodigde maatregelen om de interne markt voor elektronische communicatie op grond van deze verordening en een aantal specifieke bestaande wettelijke bepalingen te waarborgen en om belangrijke elementen van de evoluerende reguleringspraktijk te weerspiegelen, moeten Richtlijn 2002/21/EG, Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en Verordening nr. 531/2012 worden aangepast. Dit houdt het voorschrift in dat Richtlijn 2002/21/EG en de bijbehorende richtlijnen in overeenstemming met deze verordening moeten worden gelezen, alsmede de introductie van versterkte bevoegdheden van de Commissie om de samenhang van corrigerende maatregelen voor Europese aanbieders van elektronische communicatie met aanmerkelijke marktmacht in de context van het Europese raadplegingsmechanisme te waarborgen, de harmonisatie van de criteria die gebruikt worden bij de definitie van de relevante markten en bij de beoordeling van de concurrentie, de aanpassing van het kennisgevingssysteem uit hoofde van Richtlijn 2002/20/EG in het licht van de EU-machtiging alsook de intrekking van bepalingen betreffende de voorwaarden inzake minimale harmonisatie van de eindgebruikersrechten waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die redundant zijn geworden vanwege de harmonisatie waarin deze verordening voorziet.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(76) Voorts moet het dankzij de aanzienlijke daling in het recente verleden van de mobiele afgiftetarieven in de Unie nu mogelijk worden de extra roamingkosten voor inkomende gesprekken af te schaffen.

(76) Teneinde duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen, moet er een datum worden vastgesteld voor de definitieve afschaffing van retailroamingtoeslagen, waarvan de verlaging is begonnen met Verordening (EG) nr. 717/2007. Vooruitlopend op die definitieve afschaffing van de retailtoeslagen moeten in de hele Unie de wholesaleroamingtarieven verder worden verlaagd en de mobiele afgiftetarieven geharmoniseerd, opdat de mededingingsvoorwaarden voor telecommunicatieaanbieders werkelijk overal gelijk zijn.

Motivering

In een aantal lidstaten ligt de gemiddelde binnenlandse prijs onder de 0,05 EUR. Als het wholesaletarief voor gesprekken in roamingverkeer op het huidige niveau blijft – 0,05 EUR na 1 juli 2016, wanneer de aanbieders verplicht zullen zijn om roamende klanten hetzelfde tarief te rekenen als binnenlandse klanten – zal dit de markt ernstig verstoren. Aangezien mobiele aanbieders elkaar vanaf 2016 op een Europese markt zullen beconcurreren, moeten de mobiele afgiftetarieven worden geharmoniseerd, zodat een gelijk speelveld voor alle bedrijven tot stand kan worden gebracht.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) burgers en bedrijven het recht en de mogelijkheid hebben om toegang te verkrijgen tot concurrerende, veilige en betrouwbare communicatiediensten, ongeacht of deze diensten binnen de Unie worden aangeboden, zonder te worden gehinderd door grensoverschrijdende beperkingen of ongerechtvaardigde extra kosten.

(b) burgers en bedrijven het recht en de mogelijkheid hebben om toegang te verkrijgen tot concurrerende, veilige en betrouwbare communicatiediensten, ongeacht of deze diensten binnen de Unie worden aangeboden, zonder te worden gehinderd door grensoverschrijdende beperkingen of ongerechtvaardigde extra kosten en boetes.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze verordening stelt in het bijzonder regelgevingsbeginselen vast op grond waarvan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en de nationale bevoegde autoriteiten, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, in samenhang met de bepalingen van de Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG handelen:

2. Deze verordening stelt in het bijzonder regelgevingsbeginselen vast op grond waarvan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en de nationale en regionale bevoegde autoriteiten, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, in samenhang met de bepalingen van de Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG handelen:

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) om investeringen en innovatie te bevorderen in nieuwe en verbeterde infrastructuren met hoge capaciteit die de gehele Unie kunnen bereiken en kunnen inspelen op de veranderende vraag van eindgebruikers;

(c) om investeringen en innovatie te bevorderen in nieuwe en verbeterde infrastructuren met hoge capaciteit en om ervoor te zorgen dat die de gehele Unie bereiken en inspelen op de veranderende vraag van eindgebruikers, ongeacht waar op het grondgebied van de Unie zij zich bevinden;

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) de harmonisatie van regels met betrekking tot de rechten van eindgebruikers en de bevordering van effectieve concurrentie op de detailhandelsmarkten, waardoor een Europese consumentenruimte tot stand kan worden gebracht;

Schrappen

Motivering

Aangezien de consumentenrechten van dit voorstel voor een verordening worden overgeheveld naar de universeledienstenrichtlijn, hoeven zij niet te worden gehandhaafd in dit voorstel voor een verordening.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De bepalingen van deze verordening laten het EU-acquis met betrekking tot gegevensbescherming en de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie onverlet.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) "connectiviteitsproduct met gegarandeerde servicekwaliteit (ASQ)": een product dat op de internet protocol exchange (IP-exchange) ter beschikking wordt gesteld waarmee klanten een IP-communicatieverbinding kunnen opzetten tussen een punt van interconnectie en een of meerdere aansluitpunten op het vaste netwerk, en waarmee gedefinieerde niveaus van end-to-end-netwerkprestaties mogelijk zijn om aan eindgebruikers specifieke diensten te bieden op basis van de levering van een vastgestelde kwaliteit van dienstverlening, gebaseerd op specifieke parameters;

Schrappen

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) "internettoegangsdienst": een openbare elektronische-communicatiedienst die aansluiting op het internet biedt en derhalve connectiviteit tussen vrijwel alle eindpunten die met het internet verbonden zijn, ongeacht de gebruikte netwerktechnologie;

(14) "internettoegangsdienst": een openbare elektronische-communicatiedienst die aansluiting op het internet en tussen vrijwel alle eindpunten die met het internet verbonden zijn, biedt, ongeacht de gebruikte netwerktechnologieën of eindapparatuur;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) "gespecialiseerde dienst": een elektronische-communicatiedienst of enig andere dienst die de mogelijkheid biedt om toegang te verkrijgen tot specifieke inhoud, toepassingen of diensten of een combinatie hiervan en waarvan de technische kenmerken end-to-end zijn gecontroleerd of die de mogelijkheid biedt gegevens van of naar een bepaald aantal partijen of eindpunten te verzenden respectievelijk te ontvangen, die niet op de markt wordt aangeboden of niet op grote schaal wordt gebruikt als vervanging voor internettoegangsdiensten;

(15) "gespecialiseerde dienst": een voor specifieke inhoud, toepassingen of diensten of een combinatie hiervan geoptimaliseerde elektronische-communicatiedienst waarbij verkeersbeheer wordt ingezet om te zorgen voor de benodigde netwerkcapaciteit en ‑kwaliteit, die via een logisch gescheiden capaciteit en op basis van strikte aanmeldingscontrole wordt aangeboden met het oog op het waarborgen van verbeterde, end-to-end gecontroleerde kwaliteitseigenschappen, en die niet op de markt wordt aangeboden of gebruikt als vervanging voor internettoegangsdiensten;

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 3– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een Europese aanbieder van elektronische communicatie heeft het recht om binnen de Unie netwerken en diensten voor elektronische communicatie aan te bieden en de rechten uit te oefenen die verbonden zijn met het aanbieden van dergelijke netwerken en diensten in elke lidstaat waar hij actief is op grond van een EU-machtiging, die uitsluitend is onderworpen aan de in artikel 4 bedoelde kennisgevingsvereisten.

1. Iedere aanbieder van elektronische communicatie heeft het recht om binnen de Unie netwerken en diensten voor elektronische communicatie aan te bieden en de rechten uit te oefenen die verbonden zijn met het aanbieden van dergelijke netwerken en diensten in elke lidstaat waar hij actief is op grond van een EU-machtiging, die uitsluitend is onderworpen aan de in artikel 4 bedoelde kennisgevingsvereisten.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) ten aanzien van de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens, beveiliging en integriteit en transparantie van netwerken in overeenstemming met het Unierecht.

(f) eerbiediging van de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens, het beginsel "gegevensbescherming by design", beveiliging en integriteit en transparantie van netwerken in overeenstemming met het Unierecht.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 19

Schrappen

Connectiviteitsproduct met gegarandeerde kwaliteit van dienst (ASQ)

 

(1) Elke aanbieder heeft het recht om een Europees connectiviteitsproduct met ASQ te verstrekken als omschreven in lid 4.

 

(2) Zoals gespecificeerd in lid 4 moet elke aanbieder elk redelijk verzoek voor de verstrekking van een Europees connectiviteitsproduct met ASQ schriftelijk ingediend door een erkende aanbieder van elektronische communicatiediensten, honoreren. Elke weigering om een Europees ASQ product te verstrekken, moet op objectieve criteria worden gebaseerd. De aanbieder deelt binnen één maand na het schriftelijk verzoek de redenen voor een eventuele afwijzing mee.

 

Het feit dat de partij die om de levering van een Europees connectiviteitsproduct met ASQ verzoekt, niet in staat is of niet bereid is, hetzij binnen de Unie, hetzij in een derde land, onder redelijke voorwaarden een Europees connectiviteitsproduct met ASQ ter beschikking te stellen van de aangezochte partij, wordt geacht een objectieve weigeringsgrond te zijn.

 

(3) Indien het verzoek wordt afgewezen of wanneer er binnen twee maanden na het schriftelijk verzoek geen overeenkomst wordt bereikt over specifieke voorwaarden met inbegrip van de prijs, hebben beide partijen overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2002/21/EG het recht om de kwestie aan de betrokken nationale regelgevende instantie voor te leggen. In een dergelijk geval kan artikel 3, lid 6, van deze verordening van toepassing zijn.

 

(4) De verstrekking van een connectiviteitsproduct zal als de verstrekking van een Europees connectiviteitsproduct met ASQ worden beschouwd wanneer het product overeenkomstig de minimale parameters in bijlage II wordt verstrekt en cumulatief aan de volgende inhoudelijke eisen voldoet:

 

(a) potentieel om als een hoogwaardig product in de Unie te worden verkocht;

 

(b) het in staat stellen van dienstverleners om aan de behoeften van hun eindgebruikers te voldoen;

 

(c) kosteneffectiviteit met inachtneming van bestaande oplossingen die op dezelfde netwerken kunnen worden verstrekt;

 

(d) operationele effectiviteit, met name ten aanzien van, voor zover mogelijk, het beperken van implementatie-obstakels en ontwikkelingskosten voor klanten;

 

(f) en (e) het waarborgen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens, beveiliging en integriteit en transparantie van netwerken in overeenstemming met het Unierecht.

 

(5) De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 32 om bijlage II in het licht van de markt en technologische ontwikkelingen aan te passen, om te kunnen blijven voldoen aan de in lid 4 genoemde inhoudelijke eisen.

 

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk IV – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Hoofdstuk IV Geharmoniseerde rechten van eindgebruikers

Rechten van gebruikers op open internettoegang

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 21– lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, rekenen aanbieders van elektronische-communicatiediensten aan het publiek geen tarieven aan voor intra-EU-communicatie die in een andere lidstaat eindigt, die hoger zijn dan:

Schrappen

(a) wat vaste communicatie betreft, de tarieven voor binnenlandse lange-afstandscommunicatie;

 

(b) wat mobiele communicatie betreft, de euro-tarieven voor gereguleerde spraak- en SMS-roaming, respectievelijk vastgesteld in Verordening (EG) nr. 531/2012.

 

Motivering

Regulering voor vaste communicatie is niet gerechtvaardigd, omdat het nut ervan niet bewezen is. Wat mobiele communicatie betreft, moet dit artikel aan bod komen in het kader van de algemene aanpak van roaming, overeenkomstig de definitie in de roaming III-verordening.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 22

Schrappen

Grensoverschrijdende geschillenbeslechting

 

1. De buitengerechtelijke procedures die overeenkomstig artikel 34, lid 1, van Richtlijn 2002/22/EG zijn vastgesteld, zijn ook van toepassing op geschillen over contracten tussen consumenten en andere eindgebruikers, voor zover deze buitengerechtelijke procedures ook voor hen openstaan, en aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek die in een andere lidstaat gevestigd zijn. Op geschillen die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2013/11/EU33 vallen, zijn de bepalingen van deze richtlijn van toepassing.

 

___________________

 

33 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG, PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

 

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG en niet in de bepalingen van de onderhavige ontwerpverordening. Zie amendementen op artikel 36 voor meer informatie.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vrij aanbieden en gebruiken van open internettoegang en redelijk verkeersbeheer

Open internettoegang, gespecialiseerde diensten en evenredig technisch verkeersbeheer

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 23– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Eindgebruikers zijn vrij om toegang te krijgen tot informatie en inhoud en deze te delen, toepassingen uit te voeren en de diensten van hun keuze via hun dienst voor internettoegang te gebruiken.

1. Eindgebruikers zijn vrij om toegang te krijgen tot informatie en inhoud en deze te delen, toepassingen uit te voeren en de apparatuur, diensten en software van hun keuze, ongeacht de herkomst of bestemming ervan, via hun dienst voor internettoegang te gebruiken.

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders van internettoegangsdiensten overeenkomsten te sluiten over datavolumes en snelheden, en overeenkomstig dergelijke overeenkomsten over datavolumes, gebruik te maken van aanbiedingen van aanbieders van internetinhoud, toepassingen en diensten.

Aanbieders van internettoegangsdiensten beperken of voorkomen niet het gebruik door eindgebruikers van eindapparatuur voor de toegang tot en verspreiding van informatie en inhoud via hun internettoegangsdienst. Dit is in overeenstemming met Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad1a*en laat het recht van de lidstaten om uit hoofde van artikel 5 van Richtlijn 2002/22/EG individuele gebruiksrechten te verlenen, onverlet.

 

_________________

 

1a Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB L …van …, blz. …).

 

* PB: gelieve het nummer van de richtlijn (COD 2011/0283) in te vullen, alsmede het nummer, de goedkeuringsdatum en de PB-referentie van de richtlijn in voetnoot 33a.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 23– lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Eindgebruikers zijn ook vrij om met aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek of met aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten, overeenkomsten te sluiten voor het leveren van gespecialiseerde diensten met een verbeterde kwaliteit.

2. Eindgebruikers zijn ook vrij om gebruik te maken van gespecialiseerde diensten die worden verleend door aanbieders van elektronische communicatie of aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten.

Om eindgebruikers gespecialiseerde diensten te kunnen aanbieden, kunnen aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van elektronische communicatie aan het publiek, met elkaar overeenkomsten sluiten over de levering van de gerelateerde datavolumes of verkeer als speciale diensten van een bepaalde kwaliteit of met een toepassingsspecifieke capaciteit. Het verlenen van gespecialiseerde diensten mag de kwaliteit van de diensten inzake internettoegang niet herhaaldelijk of voortdurend verzwakken.

Aanbieders van elektronische-communicatiediensten of aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten mogen gespecialiseerde diensten aanbieden, mits een dergelijk aanbod een aanvulling op de internettoegangsdiensten vormt en niet wezenlijk ten koste gaat van de beschikbaarheid of de kwaliteit daarvan.

 

Om de bevoegde instanties in staat te stellen deze mogelijk nadelige situatie te beoordelen, verstrekken de aanbieders van elektronische-communicatiediensten of de aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten aan deze instanties op verzoek nauwkeurige informatie over de capaciteiten die aan de twee in de tweede alinea bedoelde typen diensten worden toegewezen, de criteria op basis waarvan de netwerkcapaciteit gedeeld wordt, en in voorkomend geval een motivering voor de getroffen maatregelen ter voorkoming van aantasting van de internettoegangsdiensten door de gespecialiseerde diensten.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 23– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het uitoefenen van de vrijheden zoals beschreven in de leden 1 en 2 wordt vergemakkelijkt door het verstrekken van volledige informatie overeenkomstig artikel 25, lid 1, artikel 26, lid 2, en artikel 27, leden 1 en 2.