SPRÁVA
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera

20.3.2014


Postup : 2013/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0190/2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: