Förfarande : 2013/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0190/2014

Ingivna texter :

A7-0190/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0281

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1023kWORD 2061k
20.3.2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Pilar del Castillo Vera

Föredragande av yttrandena(*):

Malcolm Harbour, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(*) Associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*)
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0627),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0267/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0190/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 och beslut nr 243/2012/EU

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) EU måste utnyttja alla tillväxtkällor för att ta sig ur krisen, skapa arbetstillfällen och återfå sin konkurrenskraft. Att åter få fart på tillväxten och skapa arbetstillfällen i unionen är syftet med Europa 2020-strategin. Vid sitt vårmöte 2013 betonade Europeiska rådet hur viktig den digitala inre marknaden är för tillväxten och efterlyste konkreta åtgärder för att så snabbt som möjligt skapa en inre marknad för informations- och kommunikationsteknik (IKT). I enlighet med målen för Europa 2020-strategin och rådets uttalande syftar denna förordning till att skapa en inre marknad för elektronisk kommunikation genom att komplettera och anpassa unionens befintliga regelverk för elektronisk kommunikation.

(1) EU måste utnyttja alla tillväxtkällor för att ta sig ur krisen, skapa arbetstillfällen och återfå sin konkurrenskraft. Att åter få fart på tillväxten och skapa arbetstillfällen i unionen är syftet med Europa 2020-strategin. Den digitala sfären har dessutom blivit en del av det offentliga rummet där nya former av gränsöverskridande handel etableras och affärstillfällen för europeiska företag inom den globala digitala ekonomin skapas tillsammans med innovativ marknadsutveckling och social och kulturell samverkan. Vid sitt vårmöte 2013 betonade Europeiska rådet hur viktig den digitala inre marknaden är för tillväxten och efterlyste konkreta åtgärder för att så snabbt som möjligt skapa en inre marknad för informations- och kommunikationsteknik (IKT). I enlighet med målen för Europa 2020-strategin och rådets uttalande syftar denna förordning till att bidra till inrättandet av en inre marknad för elektronisk kommunikation genom att komplettera och anpassa unionens befintliga regelverk för elektronisk kommunikation i vissa avseenden och genom att fastställa det allmänna innehållet, målet och tidpunkten för nästa översyn av det regelverket.

Motivering

I linje med det icke-officiella dokumentet rörande den transatlantiska dialogen ”Cyber security and Internet issues: Establishing framework for Transatlantic action”.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Redan i En digital agenda för Europa, som är ett av flaggskeppsinitiativen i EU:s Europa 2020-strategi, betonades den centrala roll som IKT och nätanslutning spelar för ekonomisk och samhällelig utveckling. För att Europa ska kunna dra största möjliga nytta av den digitala omvandlingen krävs en dynamisk inre marknad för elektronisk kommunikation för alla branscher och i hela Europa. En sådan verklig inre marknad för kommunikation kommer att utgöra ryggraden i en innovativ och ”smart” digital ekonomi och ligga till grund för en digital inre marknad där onlinetjänster kan flöda fritt över gränserna.

(2) Redan i En digital agenda för Europa, som är ett av flaggskeppsinitiativen i EU:s Europa 2020-strategi, betonades den centrala roll som IKT och nätanslutning spelar för ekonomisk och samhällelig utveckling. För att Europa ska kunna dra största möjliga nytta av den digitala omvandlingen krävs en dynamisk inre marknad för elektronisk kommunikation för alla branscher och i hela Europa. En sådan verklig inre marknad för kommunikation kommer att utgöra ryggraden i en innovativ och ”smart” digital ekonomi och ligga till grund för en digital inre marknad där onlinetjänster kan flöda fritt över gränserna i ett inre sammanhang som är öppet, standardiserat och interoperabelt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) På en sömlös inre marknad för elektronisk kommunikation bör friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster till alla kunder i unionen, och varje slutanvändares rätt att välja bästa tillgängliga erbjudande på marknaden, garanteras och får inte hindras av att marknaderna splittras upp längs nationella gränser. Med det befintliga regelverket är det inte möjligt att helt lösa problemet med denna uppsplittring, som yttrar sig i nationella i stället för unionsomfattande allmänna auktorisationssystem, nationella system för spektrumtilldelning, skillnader mellan de accessprodukter som är tillgängliga för leverantörer av elektronisk kommunikation i olika medlemsstater samt skilda branschspecifika konsumentbestämmelser. I unionens bestämmelser fastställs i många fall bara en baslinje och de genomförs ofta på olika sätt i olika medlemsstater.

(3) Friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster till alla kunder i unionen och varje slutanvändares rätt att välja bästa tillgängliga erbjudande på marknaden bör garanteras, och får inte hindras av att marknaderna splittras upp längs nationella gränser. Med det befintliga regelverket, som erkänner och medger förekomsten av objektivt olika villkor i medlemsstaterna, är det inte möjligt att helt lösa problemet med denna uppsplittring på grund av andra orsaker, med olika nationella tillämpningar av det allmänna auktorisationssystemet, nationella system för spektrumtilldelning samt skilda branschspecifika konsumentbestämmelser. Medan auktorisationsdirektivet begränsar den typ av information som erfordras kräver till exempel 12 medlemsstater ytterligare detaljer, såsom en kategorisering av de avsedda verksamhetstyperna, verksamhetens geografiska omfattning, den avsedda marknaden, företagsstruktur, inklusive aktieägarnas namn, och namnen på aktieägarnas aktieägare, handelskammarens certifiering och ett utdrag ur belastningsregistret för företagets representant. Sådana ytterligare krav framhäver vikten av att kommissionen intar en fast hållning när det gäller överträdelseförfaranden.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) En verklig inre marknad för elektronisk kommunikation bör främja konkurrens, investeringar och innovation i nya och förbättrade nät och tjänster genom att främja marknadsintegration och gränsöverskridande erbjudanden av tjänster. Detta bör i sin tur bidra till de ambitiösa mål för höghastighetsbredband som anges i den digitala agendan för Europa. Den ökande tillgången till digitala infrastrukturer och tjänster bör i sin tur öka konsumenternas valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald i innehållet samt bidra till territoriell och social sammanhållning och underlätta rörligheten inom unionen.

(4) En verklig inre marknad för elektronisk kommunikation bör främja konkurrens, samordning, investeringar, innovation och mer kapacitet i nya och förbättrade nät och tjänster genom att främja marknadsintegration och gränsöverskridande erbjudanden av tjänster och bör minska de onödiga administrativa bördorna för företagen till ett minimum. Detta bör i sin tur bidra till att målen för höghastighetsbredband som anges i den digitala agendan för Europa uppnås och till med överträffas. Detta skulle även främja uppkomsten av tjänster och tillämpningar som kan utnyttja data och öppna format på ett sätt som är interoperabelt, standardiserat och säkert, och som finns tillgängliga med samma grad av funktionalitet och icke-funktionalitet i hela unionen. Den ökande tillgången till digitala infrastrukturer och tjänster bör i sin tur öka konsumenternas valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald i innehållet samt bidra till territoriell och social sammanhållning och underlätta rörligheten inom unionen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Utredningsavdelning B för struktur- och sammanhållningspolitik vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik publicerade 2013 en studie om internet, den digitala agendan och de europeiska regionernas ekonomiska utveckling, och i denna studie underströk man att gynnsamma villkor vad gäller hur man i regionerna accepterar och tar till sig IKT och informationssamhällets utveckling är en viktig och till och med avgörande faktor, med tanke på att just den regionala nivån är särskilt betydelsefull för utvecklingen av IKT-efterfrågan.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) I ovannämnda studie påpekas även att den regionala nivån är relevant för kartläggning av de möjligheter som informationssamhället för med sig och för genomförande av program som syftar till att främja informationssamhällets utveckling. Samverkan mellan de olika myndighetsnivåerna kan enligt studien också vara en viktig tillväxtmotor. Man bör kombinera bottom-up- och top-down-strategier, eller åtminstone utveckla dem parallellt, för att uppnå målet att skapa en digital inre marknad.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) För att få till stånd en enhetlig europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation och en ökad territoriell och social sammanhållning måste därför den investeringsprioritering som anges i artikel 5.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/20131a, för såväl en ökad utbyggnad av bredband och höghastighetsnät som stöd av valet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin, genomföras och alla europeiska regioner ges möjlighet till investering på dessa områden, vilket också föreskrivs i artikel 4 i samma förordning.

 

__________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) Investeringar i den senaste infrastrukturen, som är oundgänglig för att människor i unionen ska kunna utnyttja nya, innovativa tjänster, bör inte begränsas till de centrala och tättbefolkade områdena, där lönsamhet är garanterad. Investeringar bör göras samtidigt även i randområden och yttersta randområden, glesbefolkade regioner och mindre utvecklade regioner så att deras utvecklingssvårigheter inte förvärras ännu mer.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Fördelarna med en inre marknad för elektronisk kommunikation bör spridas till det bredare digitala ekosystemet, som omfattar unionens utrustningstillverkare, innehålls- och tillämpningsleverantörer och den bredare ekonomin, till exempel banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, detaljhandeln, energisektorn och transportsektorn. Dessa sektorer är beroende av anslutningsmöjligheter för att öka produktiviteten, till exempel genom molntillämpningar som kan nås överallt, uppkopplade föremål och möjligheter till ett integrerat tillhandahållande av tjänster för olika delar av ett företag. De offentliga förvaltningarna och sjuk-och hälsovården kommer också att vinna på en bredare tillgång till e-förvaltnings- och e-hälsovårdstjänster. Utbudet av kulturinnehåll och kulturtjänster och den allmänna kulturella mångfalden kan också öka på en inre marknad för elektronisk kommunikation. Tillhandahållandet av anslutbarhet via elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster är så viktigt för den bredare ekonomin och samhället i stort att obefogade branschspecifika bördor bör undvikas, både rättsliga och andra.

(5) Fördelarna med en inre marknad för elektronisk kommunikation bör spridas till det bredare digitala ekosystemet, som omfattar utrustningstillverkare, innehålls-, mjukvaru- och tillämpningsleverantörer och den bredare ekonomin, till exempel utbildning, banksektorn, bilindustrin, logistiksektorn, detaljhandeln, energisektorn, läkemedelsindustrin, rörlighets- och transportindustrin samt arrangemang för samordning vid kriser och naturkatastrofer. Dessa sektorer är beroende av anslutningsmöjligheter och bredband för att öka produktiviteten, kvaliteten och sitt erbjudande till slutanvändaren, till exempel genom molntillämpningar som kan nås överallt, avancerad analys av stordata från kommunikationsnäten, uppkopplade och interoperabla föremål samt möjligheter till ett integrerat tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster. Detta sker från en utgångspunkt med öppen interoperabilitet, standardiserade system samt öppna data. Medborgarna, de offentliga förvaltningarna och sjuk-och hälsovården kommer också att vinna på en bredare tillgång till e-förvaltnings- och e-hälsovårdstjänster. Utbudet av kulturinnehåll och kulturtjänster och utbildningsinnehåll och utbildningstjänster, och den allmänna kulturella mångfalden kan också öka på en inre marknad för elektronisk kommunikation. Tillhandahållandet av kommunikation via elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster är så viktigt för den bredare ekonomin, samhället i stort och framtidens smarta städer att obefogade branschspecifika bördor bör undvikas, både rättsliga och andra.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Denna förordning syftar till att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation genom åtgärder längs tre inbördes sammankopplade huvudaxlar. För det första bör förordningen bidra till att säkerställa friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna och över olika nät i olika medlemsstater på grundval av en gemensam EU-auktorisation, i syfte att skapa förutsättning för ökad enhetlighet och förutsägbarhet vad gäller innehållet i och genomförandet av sektorsspecifika bestämmelser inom unionen. För det andra är det nödvändigt att införa mycket mer enhetliga villkor för tillträdet till grundläggande resurser för gränsöverskridande tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, inte bara för trådlös bredbandskommunikation som är beroende av både licensbelagda och licensfria spektrum, utan även för anslutning via fasta nät. För det tredje bör reglerna för skydd av slutanvändare, särskilt konsumenter, harmoniseras i syfte att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp ett digitalt förtroende bland medborgarna. Detta omfattar bestämmelser om icke-diskriminering, avtalsinformation, uppsägning av avtal och leverantörsbyte, om tillgång till onlineinnehåll, tillämpningar och tjänster och om trafikstyrning, som inte bara skyddar slutanvändarna, utan samtidigt garanterar att internetekosystemet fortsätter att fungera som en motor för tillväxt. Dessutom bör ytterligare reformer på roamingområdet genomföras för att skapa förtroende hos slutanvändarna att bibehålla sin uppkoppling när de reser inom unionen, och förordningen bör därför med tiden leda till enhetlighet vad gäller prissättningsvillkor och andra villkor inom unionen.

(6) Denna förordning syftar till att ta ytterligare steg mot att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation genom åtgärder längs tre inbördes sammankopplade huvudaxlar. För det första bör förordningen bidra till att bekräfta friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna och över olika nät i olika medlemsstater genom att harmonisera och förenkla tillämpningen av det allmänna auktorisationssystemet. För det andra är det nödvändigt att ta itu med villkoren och förfarandena för att bevilja spektrumlicenser för trådlösa bredbandskommunikationer samt för användningen av licensfria spektrum. För det tredje bör reglerna för skydd av användare, särskilt konsumenter, diskuteras i syfte att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp ett digitalt förtroende bland medborgarna. Detta omfattar bestämmelser om icke-diskriminering, avtalsinformation, uppsägning av avtal och leverantörsbyte, om tillgång till onlineinnehåll, tillämpningar och tjänster och om trafikstyrning samt gemensamma och allmänna standarder för användarnas integritetsskydd, uppgiftsskydd och säkerhet, som inte bara skyddar användarna, utan samtidigt garanterar att internetekosystemet fortsätter att fungera som en motor för tillväxt. Dessutom bör ytterligare reformer på roamingområdet genomföras för att skapa förtroende hos användarna att bibehålla sin uppkoppling när de reser inom unionen, utan att utsättas för extra avgifter utöver de taxor som de betalar i den medlemsstat där de har tecknat sitt avtal.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Denna förordning bör komplettera unionens befintliga regelverk (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG14, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG15, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG16, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG18, kommissionens direktiv 2002/77/EG19 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/200920, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/201221 och Europaparlamentets beslut nr 243/2012/EU22) och de tillämpliga nationella rättsakter som har antagits i enlighet med unionsrätten, genom att det fastställs särskilda rättigheter och skyldigheter för både leverantörer och slutanvändare av elektronisk kommunikation, och görs relevanta ändringar av de befintliga direktiven och av förordning (EU) nr 531/2012 för att öka konsekvensen samt vissa väsentliga ändringar för att skapa en mer konkurrenskraftig inre marknad.

(7) Denna förordning bör komplettera unionens befintliga regelverk (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG(1)4, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG15, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG16, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG17, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG18, kommissionens direktiv 2002/77/EG19 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/200920, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/201221 och Europaparlamentets beslut nr 243/2012/EU22) och de tillämpliga nationella rättsakter som har antagits i enlighet med unionsrätten, genom att det vidtas vissa riktade åtgärder som fastställer särskilda rättigheter och skyldigheter för både leverantörer och slutanvändare av elektronisk kommunikation, och görs relevanta ändringar av de befintliga direktiven och av förordning (EU) nr 531/2012 för att öka konsekvensen samt vissa väsentliga ändringar för att skapa en mer konkurrenskraftig inre marknad.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

19 Kommissionens direktiv 2002/77/EC av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT L 249, 17.9.2002, s. 21).

19 Kommissionens direktiv 2002/77/EC av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT L 249, 17.9.2002, s. 21).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).

22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Tillhandahållande av elektronisk kommunikation är fortfarande föremål för större bördor om de är gränsöverskridande än om de är nationella. Gränsöverskridande leverantörer måste i synnerhet fortfarande anmäla sig och betala avgifter i de olika värdmedlemsstaterna. Innehavare av en gemensam EU-auktorisation bör omfattas av ett gemensamt anmälningssystem och göra anmälan i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe (hemmedlemsstaten), vilket kommer att minska den administrativa bördan för gränsöverskridande operatörer. Den gemensamma EU-auktorisationen bör gälla alla företag som tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät i fler än en medlemsstat, vilket innebär att de åtnjuter de rättigheter som omfattas av friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät i alla medlemsstater i enlighet med denna förordning. En gemensam EU-auktorisation där det tillämpliga regelverket för operatörer av elektronisk kommunikation som tillhandahåller tjänster i olika medlemsstater på grundval av en allmän auktorisation i hemmedlemsstaten bör bidra till att friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät kan utövas effektivt i hela unionen.

(9) Ett visst mått av samordning av den allmänna auktorisationen med Berec som mottagare av anmälan, bör ytterligare säkra de praktiska möjligheterna att utöva friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät i hela unionen. Anmälan är dessutom inte obligatorisk för att kunna utnyttja det allmänna auktorisationssystemet och krävs inte av samtliga medlemsstater. Eftersom kravet på anmälan medför en administrativ börda för operatören bör de medlemsstater som kräver anmälan visa att den är motiverad och överensstämmer med unionens politik att avskaffa onödiga byråkratiska bördor. Kommissionen bör vara skyldig att utvärdera sådana krav och i förekommande fall få behörighet att kräva att de avskaffas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster eller kommunikationsnät över gränserna kan ha olika former beroende på olika faktorer, till exempel vilken typ av nät eller tjänst som tillhandahålls, omfattningen av den fysiska infrastruktur som krävs eller antalet abonnenter i de olika medlemsstaterna. Avsikten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna eller driva ett elektroniskt kommunikationsnät i fler än en medlemsstat kan påvisas genom aktiviteter såsom förhandling om avtal om nätaccess i en viss medlemsstat eller marknadsföring via en internetsida på den avsedda medlemsstatens språk.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Oavsett hur en leverantör väljer att driva elektroniska kommunikationsnät eller tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna, bör det regelverk som gäller för leverantörer av elektronisk kommunikation inom EU vara neutralt i fråga om de kommersiella val som ligger till grund för leverantörens organisation av funktioner och verksamheter i de olika medlemsstaterna. Oavsett företagets struktur bör hemmedlemsstaten för en Europeisk leverantör av elektronisk kommunikation anses vara den medlemsstat där de strategiska besluten om tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster fattas.

utgår

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Den gemensamma EU-auktorisationen bör grundas på den allmänna auktorisationen i hemmedlemsstaten. Den bör inte omfattas av villkor som redan är tillämpliga enligt annan befintlig nationell lagstiftning som inte är specifik för sektorn för elektronisk kommunikation. Dessutom bör bestämmelserna i denna förordning och förordning (EU) nr 531/2012 även gälla för europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation.

utgår

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De flesta sektorsspecifika villkor, exempelvis avseende nätaccess, nätsäkerhet och nätintegritet eller tillgång till larmtjänster, är starkt kopplade till den plats där nätet är beläget eller tjänsten tillhandahålls. Europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation kan följaktligen omfattas av villkor som är tillämpliga i den medlemsstat där leverantören bedriver sin verksamhet om inget annat anges i denna förordning.

utgår

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att säkerställa att europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation inte behandlas på ett diskriminerande sätt av olika medlemsstater och att en enhetlig regleringspraxis tillämpas på den inre marknaden, särskilt med avseende på åtgärder som omfattas av artiklarna 15 eller 16 i direktiv 2002/21/EG eller artiklarna 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EG. Europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation bör därför ha rätt till lika behandling av medlemsstaterna i objektivt likvärdiga situationer för att möjliggöra mer integrerade verksamheter som täcker flera territorier. Dessutom bör det i sådana fall finnas särskilda förfaranden på unionsnivå för granskning av utkast till beslut om korrigeringsåtgärder i den mening som avses i artikel 7a i direktiv 2002/21/EG för att undvika omotiverade skillnader i de skyldigheter som är tillämpliga på europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation i de olika medlemsstaterna.

(15) Principen om likabehandling är en grundläggande princip i unionslagstiftningen och är nu inskriven i artiklarna 20 och 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Enligt domstolen innebär likabehandlingsprincipen att jämförbara situationer inte får behandlas olika och att olikartade situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling. Det är nödvändigt att säkerställa att europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation inte behandlas på ett diskriminerande sätt av olika medlemsstater och att en enhetlig regleringspraxis tillämpas på den inre marknaden, särskilt med avseende på åtgärder som omfattas av artiklarna 15 eller 16 i direktiv 2002/21/EG eller artiklarna 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EG.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Reglerings- och tillsynsbefogenheterna avseende europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation bör fördelas mellan leverantörens hemmedlemsstat och värdmedlemsstater för att minska hindren för marknadstillträde och samtidigt säkerställa kontrollen av att de tillämpliga villkoren för dessa leverantörers tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät efterlevs. Varje nationell regleringsmyndighet bör därför övervaka att de tillämpliga villkoren uppfylls på respektive territorium i enlighet med unionslagstiftningen, bland annat genom sanktioner och interimära åtgärder, men endast den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten bör ha rätt att tillfälligt dra in eller återkalla rätten för en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i hela eller delar av unionen.

utgår

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Radiospektrum är en kollektiv nyttighet och en viktig resurs för den inre marknaden för mobilt trådlöst bredband och satellitkommunikation i unionen. Utvecklingen av trådlös bredbandskommunikation bidrar till genomförandet av en digital agenda för Europa, särskilt målet om att garantera en tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s för alla unionsmedborgare senast 2020, och ge unionen högsta möjliga bredbandshastigheter och bredbandskapacitet. Unionen har emellertid halkat efter andra stora regioner – Nordamerika, Afrika och delar av Asien – när det gäller införande och spridning av den senaste generationen trådlös bredbandsteknik, som krävs för att uppnå dessa politiska mål. Över hälften av medlemsstaterna har ansökt om undantag från den gradvisa tillståndsprocessen för att möjliggöra användningen av 800 MHz-bandet för trådlös bredbandskommunikation eller har på annat sätt underlåtit att genomföra detta före den tidsgräns som fastställs i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012 om programmet för radiospektrumpolitik23, vilket visar att det krävs snabba åtgärder även inom det befintliga programmet för radiospektrumpolitik. Unionens åtgärder för att harmonisera villkoren för tillträde till och effektiv användning av radiospektrum för trådlös bredbandskommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG24 har inte varit tillräckliga för att lösa detta problem.

(17) Radiospektrum är en kollektiv nyttighet och en ändlig resurs som är nödvändig för uppnåendet av många olika sociala, kulturella och ekonomiska värden för den inre marknaden för mobilt trådlöst bredband, utsändning och satellitkommunikation i unionen. Radiospektrumpolitiken i unionen bör bidra till yttrandefriheten, inklusive åsiktsfriheten och friheten att motta och sprida information och idéer oavsett gränser, liksom mediernas frihet och mångfald. Utvecklingen av trådlös bredbandskommunikation bidrar till genomförandet av en digital agenda för Europa, särskilt målet om att garantera en tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s för alla unionsmedborgare senast 2020, och ge unionen högsta möjliga bredbandshastigheter och bredbandskapacitet. Emellertid finns det vissa regioner inom unionen som har nått långt, både när det gäller de politiska målen i den digitala agendan för Europa och på det globala planet, medan andra har släpat efter. Detta beror delvis på fragmenteringen av unionens process för att tillgängliggöra spektrum som är särskilt lämpat för snabb, trådlös bredbandsaccess, vilket äventyrar uppnåendet av dessa politiska mål för unionen som helhet. Över hälften av medlemsstaterna har beviljats undantag från den gradvisa tillståndsprocessen av kommissionen för att möjliggöra användningen av 800 MHz-bandet för trådlösa bredbandskommunikationer eller har på annat sätt underlåtit att genomföra detta till den tidsgräns som fastställs i Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012 om programmet för radiospektrumpolitik23, vilket visar att det krävs snabba åtgärder även inom det befintliga programmet för radiospektrumpolitik. Det visar också på behovet av förbättringar av kommissionens sätt att utöva sina behörigheter, som är av avgörande betydelse för en lojal tillämpning av unionsåtgärder och ett lojalt samarbete mellan medlemsstaterna. Energiska insatser från kommissionens sida för att genomdriva unionens redan antagna åtgärder för att harmonisera villkoren för tillträde till och effektiv användning av radiospektrumet för trådlösa bredbandskommunikationer i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG24 bör i sig lämna viktiga bidrag till att lösa detta problem.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012).

23 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012).

24 Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Handel med och uthyrning av spektrum som samordnats för trådlös bredbandskommunikation ökar flexibiliteten och leder till en effektivare fördelning av spektrumresurser. Detta bör därför ytterligare underlättas och stimuleras, bland annat genom att säkerställa att alla nyttjanderätter, inklusive dem som redan beviljats, har en tillräckligt lång varaktighet.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Tillämpningen av olika nationella politiska strategier ger upphov till inkonsekvenser och uppsplittring på den inre marknaden, vilket hämmar införandet av unionsomfattande tjänster och fullbordandet av den inre marknaden för trådlös bredbandskommunikation. Detta kan skapa olika villkor för tillgång till sådana tjänster, hindra konkurrensen mellan företag som är etablerade i olika medlemsstater, avskräcka från investeringar i mer avancerade nät och tekniker och hindra uppkomsten av innovativa tjänster. Konsekvensen blir att medborgarna och företagen förvägras allmänt utbredda och integrerade tjänster av hög kvalitet och att operatörerna av trådlöst bredband inte har möjlighet att utnyttja de större effektivitetsvinsterna från storskaliga och mer integrerade verksamheter. När det gäller vissa aspekter av radiospektrumtilldelning bör därför åtgärder på unionsnivå åtfölja utvecklingen av en omfattande integrerad täckning för avancerade trådlösa bredbandskommunikationstjänsternas i hela unionen. Samtidigt bör medlemstaterna få behålla rätten att vidta åtgärder för att organisera sina radiospektrum med hänsyn till den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten och försvaret.

(18) Tillämpningen av olika nationella politiska strategier ger upphov till inkonsekvenser och uppsplittring på den inre marknaden, vilket hämmar införandet av unionsomfattande tjänster och fullbordandet av den inre marknaden för trådlös bredbandskommunikation. Detta kan skapa olika villkor för tillgång till sådana tjänster, hindra konkurrensen mellan företag som är etablerade i olika medlemsstater, avskräcka från investeringar i mer avancerade nät och tekniker och hindra uppkomsten av innovativa tjänster. Konsekvensen blir att medborgarna och företagen förvägras allmänt utbredda och integrerade tjänster av hög kvalitet och att operatörerna av trådlöst bredband inte har möjlighet att utnyttja de större effektivitetsvinsterna från storskaliga och mer integrerade verksamheter. När det gäller vissa aspekter av radiospektrumtilldelning bör därför åtgärder på unionsnivå åtfölja utvecklingen av en omfattande integrerad täckning för avancerade trådlösa bredbandskommunikationstjänsternas i hela unionen. Samtidigt behövs tillräcklig flexibilitet för att tillgodose specifika nationella krav, och medlemsstaterna bör få behålla rätten att vidta åtgärder för att organisera sina radiospektrum med hänsyn till den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten och försvaret och slå vakt om och främja mål av allmänt intresse, såsom språklig och kulturell mångfald och mediemångfald.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster, inklusive mobiloperatörer eller konsortier av sådana operatörer, bör gemensamt kunna organisera en effektiv och prismässigt överkomlig täckning av en stor del av unionens territorium som på lång sikt gynnar slutanvändarna, och bör därför kunna använda radiospektrum i flera medlemsstater med tillämpning av liknande villkor, förfaranden, kostnader, tidsramar och varaktighet i harmoniserade band, och med kompletterande radiospektrumpaket, såsom en kombination av lägre och högre frekvenser för täckning av tätbefolkade och mindre tätbefolkade områden. Initiativ för ökad samordning och konsekvens bidrar även till att öka förutsägbarheten för investeringar i nät. Förutsägbarheten skulle också gynnas stort av en tydlig politik syftande till långa giltighetstider för nyttjanderätter till radiospektrum, utan att det påverkar den obegränsade karaktären hos sådana rätter i vissa medlemsstater, vilket i sin tur bör kopplas till tydliga villkor för överlåtande, uthyrning eller gemensam användning av delar av eller hela det radiospektrum som omfattas av en sådan individuell nyttjanderätt.

(19) Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster bör kunna organisera en effektiv, teknologiskt modern, avancerad och prismässigt överkomlig täckning av en stor del av unionens territorium som på lång sikt gynnar slutanvändarna, och bör därför kunna använda radiospektrum i flera medlemsstater med tillämpning av liknande villkor, förfaranden, kostnader, tidsramar och varaktighet i harmoniserade band, och med kompletterande radiospektrumpaket, såsom en kombination av lägre och högre frekvenser för täckning av tätbefolkade och mindre tätbefolkade områden. Initiativ för ökad samordning och konsekvens bidrar även till att öka förutsägbarheten för investeringar i nät. Förutsägbarheten skulle också gynnas stort av en tydlig politik syftande till långa giltighetstider för nyttjanderätter till radiospektrum, utan att det påverkar den obegränsade karaktären hos sådana rätter i vissa medlemsstater, vilket i sin tur bör kopplas till förbättrade villkor för överlåtande, uthyrning eller gemensam användning av delar av eller hela det radiospektrum som omfattas av en sådan individuell nyttjanderätt.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Samordningen av och enhetligheten hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör också förbättras, åtminstone för de band som har harmoniserats för trådlös, fast, nomadisk och mobil bredbandskommunikation. Detta omfattar de band som har identifierats av Internationella teleunionen för IMT-advanced-system (International Mobile Telecommunications-Advanced) samt de band som används för trådlösa lokala nätverk (Radio Local Area Networks, RLAN), såsom 4 GHz och 5 GHz. Det bör även utökas till att omfatta band som i framtiden kan harmoniseras för trådlös bredbandskommunikation i enlighet med artikel 3 b i beslutet om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik och i yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik om strategiska utmaningar för Europa när det gäller att hantera den ökade efterfrågan på spektrum för trådlöst bredband, som antogs den 13 juni 2013, till exempel banden 700 MHz, 1.5 GHz och 3.8–4.2 GHz inom en snar framtid.

(20) Samordningen av och enhetligheten hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör också förbättras. Detta omfattar de band som har identifierats av Internationella teleunionen för IMT-advanced-system (International Mobile Telecommunications-Advanced) samt de band som används för trådlösa lokala nätverk (Radio Local Area Networks, RLAN), såsom 4 GHz och 5 GHz. Det bör även utökas till att omfatta band som i framtiden kan harmoniseras för trådlös bredbandskommunikation i enlighet med artikel 3 b i beslutet om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik och i yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik om strategiska utmaningar för Europa när det gäller att hantera den ökade efterfrågan på spektrum för trådlöst bredband, som antogs den 13 juni 2013. Med tanke på de stora samhälleliga, kulturella, sociala och ekonomiska konsekvenserna av beslut som rör spektrum bör sådana beslut vederbörligen beakta de överväganden som anges i artikel 8a i direktiv 2002/21/EG och, i tillämpliga fall, de mål av allmänt intresse som anges i artikel 9.4 i det direktivet.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) När det gäller andra centrala och väsentliga villkor som skulle kunna kopplas till nyttjanderätter till radiospektrum för trådlöst bredband skulle medlemsstaternas tillämpning av de rättsliga principer och kriterier som fastställs i denna förordning bli mer enhetlig om det infördes en samordningsmekanism genom vilken kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter på förhand skulle kunna ge synpunkter på en viss medlemsstats förslag till beviljande av nyttjanderätter, och kommissionen med beaktande av de övriga medlemsstaternas synpunkter skulle kunna förhindra genomförandet av sådana förslag som inte är förenliga med unionens lagstiftning.

(24) Medlemsstaternas tillämpning av de rättsliga principer och kriterier som fastställs i unionens regelverk skulle bli mer enhetlig om det infördes en samordningsmekanism genom vilken kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter på förhand skulle kunna ge synpunkter på en viss medlemsstats förslag till beviljande av nyttjanderätter, och kommissionen med beaktande av de övriga medlemsstaternas synpunkter skulle kunna förhindra genomförandet av sådana förslag som inte är förenliga med unionens lagstiftning.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Med tanke på den starkt ökande efterfrågan på radiospektrum för trådlöst bredband bör lösningar för en alternativ spektrumeffektiv tillgång till trådlöst bredband främjas. Detta omfattar användning av trådlösa accessystem med låg effekt och liten räckvidd, till exempel så kallade hotspots (även kallade Wi-Fi) i trådlösa lokala nätverk samt nätverk med små cellulära tillträdespunkter med låg effekt (även kallade femto-, pico- eller metroceller).

(25) Med tanke på den starkt ökande efterfrågan på radiospektrum för trådlöst bredband bör lösningar för en alternativ spektrumeffektiv tillgång till trådlöst bredband uppmuntras och inte förhindras. Detta omfattar för närvarande, bland annat, användning av trådlösa accessystem med låg effekt och liten räckvidd, till exempel så kallade hotspots i trådlösa lokala nätverk samt nätverk med små cellulära tillträdespunkter med låg effekt (även kallade femto-, pico- eller metroceller). Dynamiskt tillträde till spektrum, inklusive på licensfri basis, och andra innovativa tekniska lösningar och användningar av spektrum bör uppmuntras och möjliggöras.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör se till att förvaltningen av radiospektrum på nationell nivå inte hindrar andra medlemsstater från att använda de radiospektrum som de har rätt till eller uppfylla sina skyldigheter angående band vars användning är harmoniserad på unionsnivå. Det är nödvändigt att inrätta en samordningsmekanism, som bygger på det arbete som utförs av gruppen för radiospektrumpolitik, för att se till att varje medlemsstat har likvärdig tillgång till radiospektrum och att resultaten av samordningen är enhetliga och att efterlevnaden kan kontrolleras.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Erfarenheterna från genomförandet av unionens regelverk har visat att de gällande bestämmelserna om konsekvent tillämpning av bestämmelser och målet att bidra till utvecklingen av den inre marknaden inte har skapat tillräckliga incitament att utforma accessprodukter som bygger på harmoniserade standarder och processer, särskilt inte på området fasta nät. Operatörer som bedriver verksamhet i olika medlemsstater har svårt att finna accessresurser med rätt kvalitet och rätt nivå av nät- och tjänsteinteroperabilitet, och när sådana finns att tillgå har de olika tekniska egenskaper. Detta ökar kostnaderna och utgör ett hinder för tillhandahållandet av tjänster över nationella gränser.

utgår

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Integrationen av den inre marknaden för elektronisk kommunikation skulle påskyndas om det inrättades en ram för fastställandet av vissa centrala europeiska virtuella produkter, som är särskilt viktiga för att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska kunna tillhandahålla gränsöverskridande tjänster, och en unionsstrategi en alltmer IP-baserade miljön, på grundval av nyckelparameterar och minimiegenskaper.

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) De operativa behov som tillgodoses av olika virtuella produkter bör beaktas. Europeiska produkter för virtuell bredbandsaccess bör finnas tillgängliga i de fall då en operatör operatörer med ett betydande marknadsinflytande i enlighet med ramdirektivet och tillträdesdirektivet har ålagts att tillhandahålla tillträde till en viss accesspunkt i sina nät enligt reglerade villkor. För det första bör ett effektivt inträde på marknader i andra länder underlättas genom harmoniserade produkter som gör det möjligt för gränsöverskridande leverantörer att utan dröjsmål göra en första leverans av tjänster med förutsägbar och tillräckligt hög kvalitet till sina slutkunder, inklusive företagskunder med många driftsställen i olika medlemsstater, om detta är nödvändigt och proportionellt enligt en marknadsanalys. Dessa harmoniserade produkter bör finnas tillgängliga under en tillräckligt lång tid för att de som söker tillträde och leverantörerna ska kunna planera sina investeringar på medellång och lång sikt.

utgår

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) För det andra är sofistikerade produkter för virtuell bredbandsaccess som kräver större investeringar av dem som söker tillträde och ger dem större kontroll och ökad differentiering, särskilt genom tillhandahållande av tillträde på en mer lokal nivå, centrala för att skapa förutsättning för hållbar konkurrens på den inre marknaden. Dessa centrala tillträdesprodukter i grossistledet till nästa generations accessnät bör därför också harmoniseras för att underlätta gränsöverskridande investeringar. Sådana virtuella bredbandstillträdesprodukter bör utformas så att de har likvärdiga funktioner för fysiskt tillträde med målsättningen att bredda antalet möjliga korrigeringsåtgärder i grossistledet som kan övervägas av de nationella regleringsmyndigheterna i en proportionalitetsanalys i enlighet med direktiv 2002/19/EG.

utgår

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) För det tredje är det nödvändigt att harmonisera en accessprodukt i grossistledet för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser med stärkta gränssnitt för att möjliggöra gränsöverskridande tillhandahållande av operativt viktiga anslutningstjänster för de mest krävande företagsanvändarna.

utgår

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) Det finns ett behov av att harmonisera villkoren för högkvalitativa produkter i grossistledet som används för tillhandahållande av företagstjänster för att möjliggöra sömlösa tjänster till gränsöverskridande och multinationella företag i hela unionen. Sådan harmonisering kan spela en viktig roll för konkurrenskraften för EU:s företag när det gäller kommunikationskostnader.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa migreringen till helt IP-baserade nät innebär den bristande tillgången på produkter baserade på IP-protokollet för olika typer av tjänster med garanterad tjänstekvalitet som möjliggör kommunikationsvägar genom nätdomäner och över nätgränser, både inom och mellan medlemsstaterna, utvecklingen av tillämpningar som är beroende av tillträde till andra nät, vilket i sin tur begränsar den tekniska innovationen. Denna situation hindrar dessutom en spridning i bredare skala av effektivitetsvinster i samband med förvaltning och tillhandahållande av IP-baserade nät och tillträdesprodukter med garanterad tjänstekvalitetsnivå, särskilt ökad säkerhet, tillförlitlighet och flexibilitet, kostnadseffektivitet och snabbare anskaffning, vilket gynnar nätoperatörer, tjänsteleverantörer och slutanvändare. Det krävs därför en harmoniserad strategi för utformning av och tillgång till dessa produkter på rimliga villkor, bland annat, vid behov, möjlighet till korsvisa leveranser av de berörda leverantörerna av elektronisk kommunikation.

utgår

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) De europeiska produkterna för virtuell bredbandsaccess som inrättas genom denna förordning bör beaktas i de nationella regleringsmyndigheternas bedömningar av vilka korrigeringsåtgärder för att underlätta access som är lämpligast för nät som drivs av operatörer som anses ha ett betydande marknadsinflytande, samtidigt som en överreglering genom onödigt många accessprodukter i grossistledet bör undvikas, oavsett om de införs efter en marknadsanalys eller enligt andra villkor. I synnerhet bör införandet av europeiska virtuella accessprodukter inte i sig leda till en ökning av det antal reglerade accessprodukter som åläggs en viss operatör. De nationella regleringsmyndigheternas behov av att efter antagandet av denna förordning bedöma om en europeisk produkt för bredbandsaccess bör införas i stället för de korrigerande åtgärder som underlättar tillträde i grossistledet, och att bedöma om det är lämpligt att införa en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess i samband med framtida översyner av marknaden där en betydande marknadsinflytande konstateras, bör inte påverka deras ansvar för att fastställa det lämpligaste och bäst avvägda korrigerande åtgärden för att avhjälpa det konstaterade konkurrensproblemet i enlighet med artikel 16 i direktiv 2022/21/EG.

utgår

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) För att skapa rättslig förutsägbarhet bör lagstiftningen också avspegla viktiga faktorer i den beslutspraxis som håller på att utvecklas enligt det gällande regelverket vilka påverkar villkoren för hur accessprodukter i grossistledet, inklusive europeiska virtuella bredbandsaccessprodukter, görs tillgängliga för nästa generations accessnät. Detta bör omfatta bestämmelser som avspeglar vilken betydelse förhållandet mellan konkurrensbegränsningar från alternativa fasta och trådlösa infrastrukturer, effektiva garantier för icke-diskriminerande tillträde och den rådande konkurrensen när det gäller priser, valfrihet och kvalitet på slutkundsnivå har för analysen av grossistmarknaden för tillträde, och särskilt om det finns behov av priskontroller av tillträde till nästa generations accessnät. Det sistnämnda övervägandet avgör i slutändan fördelarna för slutanvändarna. Till exempel när de nationella regleringsmyndigheterna gör sin bedömning från fall till fall enligt artikel 16 i direktiv 2022/21/EG och utan att det påverkar bedömningen av betydande marknadsinflytande kan de slå fast att marknadsvillkoren när det finns två fasta nästa generations accessnät är tillräckligt konkurrenspräglade för att stimulera nätuppgraderingar och utvecklas mot tillhandahållande av ultrasnabba tjänster, som är en viktig parameter för konkurrensen på slutkundsnivå.

utgår

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Skillnader i det nationella genomförandet av sektorsspecifika regler för skydd av slutanvändare skapar stora hinder på den digitala inre marknaden, särskilt i form av ökade kostnader för att följa reglerna för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som vill erbjuda tjänster i olika medlemsstater. Splittringen och osäkerheten angående skyddsnivån i olika medlemsstater leder dessutom till att slutanvändarnas fortroende minskar och avskräcker dem från att köpa elektroniska kommunikationstjänster utomlands. För att unionen ska uppnå målet att undanröja hinder för den inre marknaden är det nödvändigt att ersätta dagens olikartade nationella regler med en enda och fullständigt harmoniserad uppsättning sektorsspecifika regler som bidrar till att skapa en hög och enhetlig nivå på skyddet av slutanvändarna. En fullständig harmonisering av bestämmelserna bör emellertid inte hindra leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten från att erbjuda slutanvändarna avtalsvillkor som ger en högre skyddsnivå.

utgår

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som rör konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Eftersom endast vissa sektorsspecifika regler harmoniseras genom denna förordning, bör förordningen inte påverka de allmänna konsumentsskyddsbestämmelserna i unionslagstiftningen och motsvarande nationella genomförandelagstiftning.

(41) Förordningen bör inte påverka de allmänna konsumentsskyddsbestämmelserna i unionslagstiftningen och motsvarande nationella genomförandelagstiftning.

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som rör konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) Bestämmelserna i kapitlen 4 och 5 i denna förordning avser slutanvändare, och dessa bestämmelser bör inte endast gälla konsumenter, utan även andra kategorier av slutanvändare, främst mikroföretag. Andra slutanvändare än konsumenter bör på begäran kunna enas om undantag från vissa bestämmelser i ett enskilt avtal.

utgår

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som rör konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Både för fasta kommunikationer och mobilkommunikationer är prisskillnaderna fortfarande mycket stora mellan nationella samtals- och sms-kommunikationer och kommunikationer som terminerar i en annan medlemsstat. Det finns stora variationer mellan olika länder, operatörer och tariffpaket och mellan mobila och fasta tjänster, vilket fortfarande drabbar sårbara kundgrupper och hindrar en sömlös kommunikation inom unionen. Detta sker trots en mycket stor minskning och konvergens i absoluta termer av termineringsavgifterna i medlemsstaterna samt låga priser på transitmarknaderna. Dessutom bör övergången till helt IP-baserade elektronisk kommunikation på sikt ge upphov till ytterligare kostnadsminskningar. Varje väsentlig skillnad i taxor för slutkunder mellan nationella fasta långdistanskommunikationer, dvs. andra än kommunikationer inom ett lokalt område som identifieras av en geografisk områdeskod i den nationella nummerplanen, och fasta kommunikationer som terminerar i en annan medlemsstat bör därför motiveras utifrån objektiva kriterier. Slutkundstaxorna för internationell mobilkommunikation för reglerade roamingsamtal respektive sms-meddelanden bör inte överstiga den eurotaxa för rösttelefoni och sms som fastställs i förordning (EU) nr 531/2012, om det inte är motiverat på grundval av objektiva kriterier. Sådana kriterier kan vara extrakostnader och en rimlig relaterad marginal. Andra objektiva faktorer kan vara skillnader i priselasticitet och för alla slutanvändare lätt tillgängliga alternativa taxor från leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som erbjuder gränsöverskridande kommunikationer inom unionen till en liten extraavgift eller kostnadsfritt, eller för alla slutanvändare lätt tillgängliga informationssamhällstjänster med jämförbara funktioner, under förutsättning att slutanvändarna aktivt informeras om sådana alternativ av sina leverantörer.

utgår

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) Under de senaste årtiondena har internet utvecklats till en öppen plattform för innovation med få tillträdeshinder för slutanvändare, innehålls- och tillämpningsleverantörer och internettjänstleverantörer. Syftet med det befintliga regelverket är att ge slutanvändarna möjlighet att ha tillgång till och kunna distribuera information eller använda de tillämpningar och tjänster som de väljer. En rapport från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) om trafikstyrningspraxis, som publicerades i maj 2012, och en undersökning som beställts av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor om funktionen hos marknaden för anslutning till och tillhandahållande av internet ur ett konsumentperspektiv, som publicerades i december 2012, har visat att ett betydande antal slutanvändare påverkas av trafikstyrningsmetoder som innebär att specifika tillämpningar blockeras eller görs långsammare. Dessa tendenser kräver tydliga regler på unionsnivå för att upprätthålla ett öppet internet och undvika en uppsplittring av den inre marknaden till följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

(45) Under de senaste årtiondena har internet utvecklats till en öppen plattform för innovation med få tillträdeshinder för användare, innehålls- och tillämpningsleverantörer och internettjänstleverantörer. Principen om nätneutralitet på det öppna internet innebär att all trafik bör behandlas lika, utan diskriminering, begränsning eller störningar, oberoende av avsändare, mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst eller tillämpning. Såsom konstateras i Europaparlamentets resolution 2011/2866 av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa har ett öppet internet varit en viktig pådrivande faktor för konkurrens, ekonomisk tillväxt, social utveckling och innovation och skapat en otrolig utveckling av tillämpningar, innehåll och tjänster online och därmed en ökad tillgång och efterfrågan på innehåll och tjänster. Det öppna internet har haft en avgörande betydelse för en snabb och fri spridning av kunskap, idéer och information, även i länder där tillgången till oberoende medier är begränsad. Syftet med det befintliga regelverket är att ge användarna möjlighet att ha tillgång till och kunna distribuera information eller använda de tillämpningar och tjänster som de väljer. En rapport från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) om trafikstyrningspraxis, som publicerades i maj 2012, och en undersökning som beställts av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor om funktionen hos marknaden för anslutning till och tillhandahållande av internet ur ett konsumentperspektiv, som publicerades i december 2012, har visat att ett betydande antal användare påverkas av trafikstyrningsmetoder som innebär att specifika tillämpningar blockeras eller görs långsammare. Dessa tendenser kräver tydliga regler på unionsnivå för att upprätthålla ett öppet internet och undvika en uppsplittring av den inre marknaden till följd av enskilda medlemsstaters åtgärder.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Slutanvändarnas frihet att få tillgång till och sprida information och lagligt innehåll och använda de tillämpningar och tjänster som de själva väljer regleras av unionens lagstiftning och tillämplig nationell lag. I denna förordning fastställs gränser för alla inskränkningar i denna frihet som görs av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, men utan att det påverkar annan unionslagstiftning, bland annat upphovsrättsreglerna och direktiv 2000/31/EG.

(46) Användarnas frihet att få tillträde till och distribuera information och innehåll och använda de tillämpningar och tjänster som de väljer regleras av unionens lagstiftning och tillämplig nationell lag. I denna förordning fastställs gränser för alla inskränkningar i denna frihet som görs av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, men utan att det påverkar annan unionslagstiftning.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) För att internet ska vara öppet bör leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten, inom de avtalsenliga gränserna för datavolymer och hastigheter för internetaccesstjänsterna, inte blockera, sakta ned, försämra eller diskriminera visst specifikt innehåll, vissa tillämpningar eller vissa tjänster eller specifika delar av dessa, förutom genom ett begränsat antal rimliga trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder bör vara öppna, proportionella och icke-diskriminerande. En rimlig trafikstyrning omfattar förebyggande eller förhindrande av allvarliga brott, inklusive frivilliga åtgärder från leverantörernas sida för att förhindra tillgång till och distribution av barnpornografi. Åtgärder för att minimera följderna av nättrafikbelastning bör anses rimliga om nättrafikbelastningen endast uppstår tillfälligt eller under exceptionella omständigheter.

(47) För att internet ska vara öppet bör leverantörerna av internetaccesstjänster, inom de avtalsenliga gränserna för datavolymer och hastigheter för internetaccesstjänsterna, inte blockera, sakta ned, försämra eller diskriminera visst specifikt innehåll, vissa tillämpningar eller vissa tjänster eller specifika delar av dessa, förutom genom ett begränsat antal trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder bör vara tekniskt nödvändiga, öppna, proportionella och icke-diskriminerande. Åtgärder för att hantera nättrafikbelastning bör vara tillåtna om nättrafikbelastningen endast uppstår tillfälligt eller under exceptionella omständigheter. Nationella regleringsmyndigheter bör ha möjlighet att kräva att leverantören visar att det skulle vara betydligt mindre effektivt att behandla trafiken lika.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(47a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ska inte påverkas av denna förordning.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara förenliga med principen om ett öppet internet så länge slutanvändarna kan välja taxor som motsvarar deras normala datakonsumtion baserat på öppen information om villkoren och följderna av deras val. Samtidigt bör taxorna vara utformade så att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten kan anpassa nätkapaciteten till de förväntade datavolymerna på ett bättre sätt. Det är viktigt att slutkunderna får fullständig information innan de samtycker till datavolymer eller hastighetsbegränsningar samt tillämpliga taxor och att de kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga datavolymerna om de så önskar.

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara förenliga med principen om ett öppet internet så länge användarna kan välja taxor som motsvarar deras normala datakonsumtion baserat på tydlig, öppen och explicit information om villkoren och följderna av sitt val. Samtidigt bör taxorna vara utformade så att leverantörer av internetaccesstjänster kan anpassa nätkapaciteten till de förväntade datavolymerna på ett bättre sätt. Det är viktigt att kunderna får fullständig information innan de samtycker till datavolymer eller hastighetsbegränsningar samt tillämpliga taxor och att de kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga datavolymerna om de så önskar.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) Slutanvändarna efterfrågar också tjänster och tillämpningar som kräver en höjd nivå av garanterad tjänstekvalitet, som erbjuds av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller av innehålls-, tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. Sådana tjänster kan bland annat bestå av utsändning via internetprotokoll (IP-tv), videokonferenser och vissa hälsovårdstillämpningar. Slutanvändarna bör därför också fritt kunna ingå avtal om tillhandahållande av specialiserade tjänster med ökad tjänstekvalitet, antingen med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller med innehålls-, tillämpnings- eller tjänsteleverantörer.

(49) Det bör vara möjligt att tillgodose användarnas efterfrågan på tjänster och tillämpningar som kräver en höjd nivå av garanterad tjänstekvalitet. Sådana tjänster kan bland annat bestå av utsändning, videokonferenser och vissa hälsovårdstillämpningar. Användarna bör därför också fritt kunna ingå avtal om tillhandahållande av specialiserade tjänster med ökad tjänstekvalitet, antingen med leverantörer av internetaccesstjänster eller med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller med innehålls-, tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. När ett sådant avtal ingås med en internetaccessleverantör bör leverantören säkerställa att den ökade tjänstekvaliteten inte på ett betydande sätt försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccessen. Vidare bör trafikstyrningsåtgärder inte tillämpas på ett sådant sätt att de skapar diskriminering mellan konkurrerande tjänster.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna överföringstjänster som grundas på flexibla kvalitetsparametrar, bland annat lägre prioritet för trafik som inte är tidskänslig. Dessa leverantörer måste ha möjlighet att förhandla om flexibel kvalitet på tjänstenivåerna med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten när det gäller tillhandahållande av specialiserade tjänster, vilket förväntas spela en viktig roll för utvecklingen av nya tjänster, till exempel kommunikation från maskin till maskin (M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang ge leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten möjlighet att balansera trafiken på ett bättre sätt och undvika överbelastning av nätet. Innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna och leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför vara fria att ingå specialtjänsteavtal om fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte sådana avtal väsentligt försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccesstjänster.

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna överföringstjänster som grundas på flexibla kvalitetsparametrar, bland annat lägre prioritet för trafik som inte är tidskänslig. Dessa leverantörer kan också behöva ha möjlighet att förhandla om flexibel kvalitet på tjänstenivåerna med leverantörer av elektronisk kommunikation när det gäller tillhandahållande av vissa tjänster, till exempel kommunikation från maskin till maskin (M2M). Innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna och leverantörerna av elektronisk kommunikation bör därför även fortsättningsvis vara fria att ingå specialtjänsteavtal om fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte sådana avtal försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccesstjänster.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) De nationella regleringsmyndigheterna har en viktig roll när det gäller att garantera att slutanvändarna verkligen kan utöva sin frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför bör de nationella regleringsmyndigheterna omfattas av övervaknings- och rapporteringsskyldigheter se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten uppfyller kraven och säkerställa en icke-diskriminerande tillgång till internetaccesstjänster av hög kvalitet som inte försämras av de specialiserade tjänsterna. När de nationella regleringsmyndigheterna bedömer om en försämring av internetaccesstjänsterna föreligger bör de ta hänsyn till kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, paketförlust), nivåer på och effekter av överbelastning i nätverket, faktiska och annonserade hastigheter, internetaccesstjänsternas prestanda jämfört med specialiserade tjänster, samt kvaliteten som slutanvändarna upplever den. De nationella regleringsmyndigheterna bör ha befogenhet att införa minimikrav på tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, om detta är nödvändigt för att förebygga en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster.

(51) De nationella regleringsmyndigheterna har en viktig roll när det gäller att garantera att användarna verkligen kan utöva sin frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför bör de nationella regleringsmyndigheterna omfattas av övervaknings- och rapporteringsskyldigheter och se till att leverantörer av internetaccesstjänster, andra leverantörer av elektronisk kommunikation och andra tjänsteleverantörer uppfyller kraven och säkerställa en icke-diskriminerande tillgång till internetaccesstjänster av hög kvalitet som inte försämras av de specialiserade tjänsterna. När de nationella regleringsmyndigheterna bedömer om det eventuellt föreligger ett generellt hinder för internetuppkopplingstjänster bör de ta hänsyn till kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, paketförlust), överbelastning i nätverket och effekterna av denna, faktiska kontra uppgivna hastigheter, internetaccesstjänsternas prestanda jämfört med tjänster av ökad kvalitet, samt kvaliteten som användarna upplever den. De nationella regleringsmyndigheterna bör fastställa klagomålsförfaranden med effektiva, enkla och lättillgängliga prövningsmekanismer för användare och ha befogenhet att införa minimikrav på tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda leverantörer av internetaccesstjänster, andra leverantörer av elektronisk kommunikation och andra tjänsteleverantörer, om detta är nödvändigt för att förebygga en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) Syftet med åtgärderna för ökad insyn i och jämförbarhet hos priser, taxor och villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, inklusive särskilda parametrar för tillhandahållande av internetaccesstjänster, är att slutanvändarna ska kunna välja leverantör på bästa sätt och på så vis dra fullständig nytta av konkurrensen.

(52) Syftet med åtgärderna för ökad insyn i och jämförbarhet hos priser, taxor och villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, inklusive särskilda parametrar för tillhandahållande av internetaccesstjänster, är att slutanvändarna ska kunna välja leverantör på bästa sätt och på så vis dra fullständig nytta av konkurrensen. Alla frivilliga certifieringssystem för interaktiva jämförelsewebbplatser, guider eller liknande verktyg ska vara fristående från alla leverantörer av elektronisk kommunikation, använda enkelt och tydligt språk, använda fullständiga och aktuella uppgifter, bygga på genomskådlig metodik, vara tillförlitliga och lättillgängliga enligt Web Content Accessibility Guidelines 2.0 och ha ett effektivt förfarande för hantering av klagomål.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Slutanvändarna bör på lämpligt sätt informeras om priset och typen av erbjuden tjänst innan de köper tjänsten. Denna information bör lämnas omedelbart före kopplingen av ett samtal om samtalet till ett visst nummer eller en viss tjänst omfattas av särskilda prisvillkor, till exempel samtal till betalteletjänster, som ofta har en speciell taxa. Om denna skyldighet är oproportionerlig med hänsyn till varaktigheten och kostnaden för taxeuppgifterna för tjänsteleverantören jämfört med den genomsnittliga varaktigheten för ett samtal och den kostnadsrisk som slutanvändaren utsätts för, får de nationella regleringsmyndigheterna bevilja undantag. Slutanvändarna bör också informeras om huruvida gratisnummer är föremål för ytterligare avgifter.

utgår

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54) Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör på lämpligt sätt informera slutanvändarna om sina tjänster och taxor, parametrar för tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och eventuella begränsningar samt om utbud av tjänster och produkter som är utformade för konsumenter med funktionsnedsättning. Informationen bör vara tydlig och klar och specifik för de medlemsstater där tjänsterna tillhandahålls. Den bör uppdateras vid eventuella ändringar. Leverantörerna bör undantas från dessa informationskrav för erbjudanden som förhandlas fram enskilt.

(54) Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör på lämpligt sätt informera slutanvändarna om sina tjänster och taxor, parametrar för tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och eventuella begränsningar samt om utbud av tjänster och produkter som är utformade för konsumenter med funktionsnedsättning. När det gäller taxeplaner med på förhand definierade kommunikationsvolymer bör leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten även ge information om konsumenternas och andra intresserade slutanvändares möjlighet att överföra outnyttjade volymer från den föregående faktureringsperioden till den innevarande faktureringsperioden. Informationen bör vara tydlig och klar och specifik för de medlemsstater där tjänsterna tillhandahålls. Den bör uppdateras vid eventuella ändringar. Leverantörerna bör undantas från dessa informationskrav för erbjudanden som förhandlas fram enskilt.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) Avtal är ett viktigt verktyg för att ge slutanvändarna fullständigt öppen information och rättssäkerhet. Leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten bör ge slutanvändaren tydlig och utförlig information om alla väsentliga delar av avtalet innan slutanvändaren blir bunden av avtalet. Informationen bör vara obligatorisk och får inte ändras, annat än genom senare avtal mellan slutanvändaren och leverantören. Kommissionen och flera nationella regleringsmyndigheter har nyligen funnit stora skillnader mellan annonserad hastighet för internetaccesstjänster och den hastighet som verkligen finns tillgänglig för slutanvändarna. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför innan avtalet ingås informera slutanvändarna om den hastighet och andra parametrar för tjänsternas kvalitet som de realistiskt sett kan leverera vid slutanvändarens primära accesspunkt.

(56) Avtal är ett viktigt verktyg för att ge slutanvändarna fullständigt öppen information och rättssäkerhet. Leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten bör ge slutanvändaren tydlig och utförlig information om alla väsentliga delar av avtalet innan slutanvändaren blir bunden av avtalet. Informationen bör vara obligatorisk och får inte ändras, annat än genom senare avtal mellan slutanvändaren och leverantören. Kommissionen och flera nationella regleringsmyndigheter har nyligen funnit stora skillnader mellan annonserad hastighet för internetaccesstjänster och den hastighet som verkligen finns tillgänglig för användarna. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför innan avtalet ingås informera användarna om den hastighet och andra parametrar för tjänsternas kvalitet som de realistiskt sett kan leverera vid användarens primära accesspunkt. För fasta och mobila dataanslutningar är den tillgängliga hastigheten vanligtvis den hastighet på en kommunikationstjänst som en konsument oftast kan förväntas få vid åtkomst till tjänsten, oavsett tid på dygnet. Den tillgängliga hastigheten bör normalt sett beräknas utifrån uppskattade hastighetsintervaller, genomsnittshastigheter, hastigheter vid högtrafik samt minimihastigheter. Metoden bör vara fastställd i Berecs riktlinjer och regelbundet ses över och uppdateras för att spegla teknik- och infrastrukturutvecklingen. Medlemsstaterna bör se till att leverantörerna ger slutanvändarna tillgång till jämförbar information om mobilnätens täckning, inklusive olika tekniker i deras medlemsstater, innan avtalet ingås, så att dessa slutanvändare kan fatta välgrundade inköpsbeslut.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) När det gäller terminalutrustning bör avtalet innehålla information om de begränsningar som leverantören kan ha lagt på kundens användning av sådan utrustning, till exempel i form av SIM-låst mobilutrustning, och eventuella avgifter som ska betalas om avtalet sägs upp innan det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter det att avtalet löpt ut.

(57) När det gäller terminalutrustning bör avtalet innehålla information om de begränsningar som leverantören kan ha lagt på kundens användning av sådan utrustning, till exempel i form av SIM-låst mobilutrustning, och eventuella avgifter som ska betalas om avtalet sägs upp innan det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter det att avtalet löpt ut. I avtalen ska det också anges vilka typer av tjänster efter ingånget avtal, underhållstjänster och kundstödstjänster som tillhandahålls. Om möjligt bör denna information på begäran inbegripa teknisk information om slutanvändarens valfria terminalutrustning fungerar väl. Förutsatt att ingen teknisk inkompatibilitet har kunnat fastställas bör informationen vara kostnadsfri.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) För att undvika oväntat höga fakturor bör slutanvändarna ha möjlighet att sätta ett kostnadstak för avgifterna för sina samtal och internetaccesstjänster. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig kostnadsfritt, och det bör ges ett lämpligt meddelande, som även kan läsas igen vid ett senare tillfälle, när taket snart är nått. När det har nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång till eller faktureras för dessa tjänster om de inte särskilt begär att tjänsterna enligt överenskommelsen med leverantören även fortsättningsvis ska tillhandahållas.

(58) För att undvika oväntat höga fakturor för abonnemangstjänster bör användarna ha möjlighet att sätta ett på förhand fastställt kostnadstak för avgifterna för sina samtal och internetaccesstjänster. Denna möjlighet bör omfatta att det ges ett lämpligt meddelande, som även kan läsas igen vid ett senare tillfälle, när taket snart är nått.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(58a) Den behandling av personuppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent bör överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1a, som reglerar behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna enligt denna förordning och under översyn av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, i synnerhet de oberoende myndigheter som utsetts av medlemsstaterna samt med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation1b,

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, (EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Skäl 58b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(58b) Den behandling av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent bör följa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.1a

 

__________________

 

1a EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59) Erfarenheter från medlemsstaterna och en färsk undersökning som beställts av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor visar att långa avtalsperioder och automatiska förlängningar eller förlängningar genom tyst medgivande av avtal utgör betydande hinder för leverantörsbyten. Slutanvändarna bör därför utan kostnad kunna säga upp avtal sex månader efter det att det ingåtts. I sådana fall kan slutanvändarna behöva ersätta leverantörerna för återstående värde på eventuell subventionerad utrustning eller det tidsproportionella värdet på andra kampanjerbjudanden. Avtal som har förlängts genom tyst medgivande bör ha en uppsägningsfrist på en månad.

utgår

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63) För att stödja tillhandahållandet av en enda kontaktpunkt för slutanvändaren och se till att han eller hon smidigt kan byta leverantör bör bytesprocessen ledas av den mottagande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten. Den överförande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte försena eller hindra bytesprocessen. Automatiska processer bör användas så ofta som möjligt och en hög skyddsnivå för personuppgifter bör garanteras. Tillgång till öppen och exakt information i rätt tid om bytet bör bidra till att öka slutanvändarnas förtroende för leverantörsbyten och göra dem villigare att aktivt medverka i konkurrensen mellan leverantörerna.

(63) För att se till att användaren smidigt kan byta leverantör bör Berec få i uppdrag att utarbeta riktlinjer där den mottagande leverantörens och den överförande leverantörens respektive ansvarsområden under bytes- eller porteringsprocessen fastställs, så att det bland annat garanteras att den överförande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten inte försenar eller hindrar bytesprocessen, att processen automatiseras så mycket som möjligt och att en hög skyddsnivå för personuppgifter garanteras. Riktlinjerna bör även ge svar på frågan om hur kontinuitet för användarna ska garanteras, bland annat när det gäller identifierare såsom e-postadresser, genom exempelvis möjligheten att välja att utnyttja en tjänst för vidarebefordran av e-postmeddelanden. Tillgång till öppen och exakt information i rätt tid om bytet bör bidra till att öka slutanvändarnas förtroende för leverantörsbyten och göra dem villigare att aktivt medverka i konkurrensen mellan leverantörerna.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64) Avtal med överförande leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör hävas automatiskt efter bytet utan ytterligare åtgärder från slutanvändarnas sida. Tjänster betalda med kontantkort och eventuella tillgodohavanden som inte har utnyttjats bör återbetalas till den bytande konsumenten.

utgår

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) Slutanvändarna behöver kontinuitet när de byter viktiga identifierare, såsom e-postadresser. I detta syfte och för att se till att e-postkommunikationerna inte går förlorade bör slutanvändarna ges möjlighet att kostnadsfritt välja att utnyttja en tjänst för vidarebefordran av e-postbrev, som erbjuds av den överförande leverantören av internetaccesstjänsten i fall där slutanvändaren har en adress som tillhandahållits av den överförande leverantören.

utgår

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Skäl 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(68) För att ta hänsyn till marknaden och den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller anpassning av bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet kan genomföra lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70) Genomförandebefogenheterna för harmonisering och samordning av auktorisation av radiospektrum, egenskaper hos trådlösa accesspunkter med liten räckvidd, samordning mellan medlemsstaterna när det gäller fördelning av radiospektrum, närmare tekniska och metodologiska regler för europeiska produkter för virtuell access och skyddet av internetanslutning samt rimlig trafikstyrning och kvalitet på tjänster, bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201125.

(70) Genomförandebefogenheterna för harmonisering och samordning av auktorisation av radiospektrum, egenskaper hos trådlösa accesspunkter med liten räckvidd och kriterierna för skälig användning bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

____________________

____________________

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71) För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som krävs för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation i enlighet med denna förordning och vissa befintliga rättsliga bestämmelser, och för att avspegla viktiga faktorer i den beslutspraxis som håller på att utvecklas, bör direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG samt förordning (EU) nr 531/2012 ändras. Detta innebär att man bör möjliggöra att direktiv 2002/21/EG och de relaterade direktiven läses i jämförelse med denna förordning, att kommissionen ges ökade befogenheter att säkerställa enhetlighet i de åtgärder som åläggs europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation som har ett betydande marknadsinflytande inom ramen för den europeiska samrådsmekanismen, att de kriterier som tillämpas vid bedömningen av vilka marknader som är av betydelse och konkurrensförhållandena på dessa harmoniseras, att anmälningssystemet enligt direktiv 2002/270/EG anpassas med hänsyn till den gemensamma EU-auktorisationen och att bestämmelserna om minimiharmonisering av slutanvändarnas rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som blir överflödiga i och med bestämmelserna om fullständig harmonisering i denna förordning, upphävs.

(71) För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som krävs för att uppfylla syftet med denna förordning och vissa befintliga rättsliga bestämmelser, bör direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG samt förordning (EU) nr 531/2012 och förordning (EU) nr 1211/2009 samt beslut 2012/243/EU ändras. Detta innebär att de kriterier som tillämpas vid bedömningen av vilka marknader som är av betydelse och konkurrensförhållandena på dessa harmoniseras, att anmälningssystemet enligt direktiv 2002/270/EG anpassas och att bestämmelserna om minimiharmonisering av slutanvändarnas rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som blir överflödiga i och med bestämmelserna om fullständig harmonisering i denna förordning, upphävs.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Skäl 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(72) Unionens marknad för mobilkommunikationer är fortfarande splittrad och det finns inget mobilnät somt täcker samtliga medlemsstater. Till följd av detta måste roamingleverantörer köpa roamingtjänster i grossistledet från operatörer i den besökta medlemsstaten för att kunna tillhandahålla mobilkommunikationstjänster till sina nationella kunder som reser inom unionen. Dessa grossistavgifter utgör ett stort hinder för tillhandahållandet av roamingtjänster till prisnivåer som motsvarar de nationella mobiltjänsterna. Ytterligare åtgärder bör därför införas för att underlätta en sänkning av dessa avgifter. Kommersiella eller tekniska avtal mellan roamingleverantörer som möjliggör en virtuell utökning av deras nättäckning inom unionen är ett sätt att internalisera kostnaderna i grossistledet. För att skapa lämpliga incitament bör vissa regleringskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 531/201226 anpassas. När roamingleverantörer via sina egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal ser till att alla deras kunder i unionen som standard erbjuds roamingtaxor till samma nivå som de nationella taxorna till alla sina kunder, bör skyldigheten för nationella leverantörer att ge sina kunder tillträde till röst-, sms- och dataroamingtjänster från en alternativ roamingleverantör inte gälla för sådana leverantörer, med en övergångsperiod i de fall där sådant tillträde redan har beviljats.

utgår

__________________

 

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).

 

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Skäl 73

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73) Genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal kan mobiloperatörerna i betydande utsträckning behandla roaming av sina nationella kunder på nät som tillhör en partner på samma sätt som tillhandahållandet av tjänster till sådana kunder i sina egna nät, vilket i sin tur påverkar prissättningen i slutkundsledet för sådan virtuell täckning på nätet inom unionen. Sådana arrangemang på grossistnivå möjliggör utveckling av nya roamingprodukter och bidrar därför till ökad valfrihet och konkurrens på slutkundsnivå.

utgår

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Skäl 74

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74) I En digital agenda för Europa och förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det politiska målet att skillnaden mellan roamingtaxor och nationella taxor bör närma sig noll. I praktiken innebär detta att en konsument som tillhör någon av de breda observerbara kategorierna av nationell konsumtion, vilka identifieras med hänvisning till en parts olika nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna följa sitt typiska konsumtionsmönster enligt sitt respektive nationella slutkundspaket vid de tillfällen då han eller hon reser inom unionen, utan ytterligare kostnader utöver de normala kostnaderna i hemmedlemsstaten. Sådana breda kategorier kan identifieras via aktuell kommersiell praxis, till exempel genom differentiering i nationella slutkundspaket mellan kunder som har kontantkort och kunder som har abonnemang, paket som endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni- och sms-tjänster), paket som anpassats för olika konsumtionsvolymer, företagspaket respektive konsumentpaket, slutkundspaket med priser per konsumerad enhet och paket som innehåller samlade enheter (t.ex. samtalsminuter, datamegabytes) till en standardavgift, oavsett den faktiska konsumtionen. Den mångfald taxeplaner för slutkunder och paket som finns tillgängliga för kunderna på de nationella mobilmarknaderna i unionen tillgodoser varierande användarbehov på en konkurrenspräglad marknad. Denna flexibilitet på de nationella marknaderna bör också avspeglas i roamingmiljön inom unionen, samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till att roamingleverantörer behöver resurser i grossistledet från oberoende nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket fortfarande kan motivera införandet av gränser med hänvisning till rimlig användning om nationella taxor tillämpas på sådan roamingkonsumtion.

utgår

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75) Det är i första hand roamingleverantörerna som själva bedömer vad som utgör rimliga volymer av samtal, sms-meddelanden och data i roaming som ska täckas av nationella taxor i deras olika slutkundspaket. De nationella regleringsmyndigheterna bör övervaka roamingleverantörernas tillämpning av sådana gränser för rimlig konsumtion och se till att de uttryckligen definieras med detaljerad och kvantifierad information i avtalen på ett sätt som är tydligt och klart för kunderna. I detta sammanhang bör de nationella regleringsmyndigheterna ta största möjliga hänsyn till relevant vägledning från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec). I sin vägledning bör Berec kartlägga flera olika användningsmönster som underbyggs av de underliggande tendenserna för användning av samtals-, data- och sms-tjänster på unionsnivå samt utvecklingen av förväntningarna, särskilt trådlös datakonsumtion.

(75) Samtidigt som roamingleverantörerna själva bedömer vilka volymer av samtal, sms-meddelanden och data i roaming som ska täckas av nationella taxor i deras olika slutkundspaket får de, trots avskaffandet av roamingavgifter i slutkundsledet senast den 15 december 2015, tillämpa en ”klausul om skälig användning” på konsumtionen av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls enligt gällande nationell prisnivå, genom hänvisning till kriterier för skälig användning. De kriterierna bör tillämpas på ett sådant sätt att konsumenterna tryggt kan följa sitt typiska inhemska konsumtionsmönster enligt sitt respektive nationella slutkundspaket vid de tillfällen då de reser inom unionen. De nationella regleringsmyndigheterna bör övervaka roamingleverantörernas tillämpning av sådana gränser för skälig konsumtion och se till att de uttryckligen definieras med detaljerad och kvantifierad information i avtalen på ett sätt som är tydligt och klart för kunderna. I detta sammanhang bör de nationella regleringsmyndigheterna ta största möjliga hänsyn till relevant vägledning från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), baserat på resultaten från offentligt samråd, när det gäller tillämpningen av kriterier för skälig användning i slutkundsavtal som erbjuds av roamingleverantörer. I sin vägledning bör Berec kartlägga flera olika användningsmönster som underbyggs av de underliggande tendenserna för användning av samtals-, data- och sms-tjänster på unionsnivå samt utvecklingen av förväntningarna, särskilt trådlös datakonsumtion. Maxtaken för eurotaxor bör fortsätta att tjäna som skyddsgräns för avgifter för konsumtion som går utöver gränserna för skälig användning, fram till dess att förordning (EU) nr 531/2012 upphör att gälla.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76) Dessutom bör den senaste tidens avsevärda sänkning av mobiltermineringstaxor inom unionen nu göra det möjligt att avskaffa extra roamingavgifter för inkommande samtal.

(76) För att skapa klarhet i rättsligt hänseende bör den 15 december 2015 fastställas som datum för den definitiva utfasningen av roamingavgifter i slutkundsledet, som inleddes med förordning (EG) nr 717/2007. Dessutom bör kommissionen senast den 30 juni 2015, före detta definitiva avskaffande av roamingavgifter för slutkundsledet, rapportera om eventuella nödvändiga förändringar av taxorna för grossistledet eller marknadsmekanismerna för grossistledet, även med beaktande av de mobiltermineringsavgifter som gäller för roaming i hela unionen.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Skäl 77

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77) För att säkra stabilitet och ett strategiskt ledarskap för Berecs verksamhet bör Berecs tillsynsnämnd företrädas av en ordförande på heltid som utses av tillsynsnämnden på grundval av dennes meriter, färdigheter, kunskaper om marknadsaktörer och marknader inom elektronisk kommunikation och erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering, efter ett öppet urvalsförfarande som organiseras och administreras av tillsynsnämnden med bistånd av kommissionen. När den första ordföranden utses bör kommissionen bland annat fastställa en lista över sökande som är kvar till slutomgången utifrån deras meriter, färdigheter, kunskaper om marknadsaktörer och marknader inom elektronisk kommunikation och erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering. För senare utnämningar bör möjligheten att låta kommissionen fastställa en sådan lista ses över i en rapport som ska utarbetas i enlighet med denna förordning. Berecs byrå ska därmed omfatta ordföranden för tillsynsnämnden, en förvaltningskommitté och en förvaltningsdirektör.

utgår

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Skäl 78

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(78) Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(78) Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 samt beslut 2002/243/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Skäl 79

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(79) I enlighet med förordning (EG) nr 1211/2009 kan kommissionen alltid inhämta ett yttrande från Berec när det anses vara nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i denna förordning.

(79) I enlighet med förordning (EG) nr 1211/2009 bör kommissionen inhämta ett yttrande från Berec när det är nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Skäl 79a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(79 a) Regelverket för elektronisk kommunikation bör granskas i enlighet med kravet i Europaparlamentets resolution om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation1a. Granskningen bör grundas på en utvärdering i efterhand av regelverkets effekter sedan 2009, ett komplett samråd och en grundlig utvärdering i efterhand av de förväntade effekterna av de förslag som blir resultatet av granskningen. Förslagen bör läggas fram i tillräckligt god tid så att lagstiftaren får möjlighet att genomföra en grundlig analys och diskussion av dem.

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs de regleringsprinciper och detaljerade bestämmelser som krävs för att fullborda EU:s inre marknad för elektronisk kommunikation, på vilken

1. I denna förordning fastställs de regler som krävs för att

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät har rätt, förmåga och incitament att utveckla, utvidga och driva sina nät och att tillhandahålla tjänster oavsett var de är etablerade eller var i unionen deras kunder finns, och

a) det är lättare för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät att i praktiken utöva sin rätt att driva sina nät och tillhandahålla tjänster oavsett var de är etablerade eller var i unionen deras kunder finns, genom ett harmoniserat och förenklat anmälningssystem baserat på en harmoniserad mall, och

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) medborgare och företag har rätt och möjlighet att få tillgång till konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga kommunikationstjänster, oavsett varifrån i unionen dessa tjänster tillhandahålls, och detta inte hämmas av gränsöverskridande restriktioner eller omotiverade merkostnader.

b) det är lättare för medborgare och företag att i praktiken utöva sin rätt att få tillgång till konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga kommunikationstjänster med gemensamma regler för förbättrade standarder när det gäller skydd, sekretess och säkerhet för deras personliga data, och detta inte hämmas av gränsöverskridande restriktioner eller omotiverade merkostnader och påföljder,

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) det skapas bättre samordnade ramar för samordnade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationstjänster,

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) det tas itu med utfasningen av omotiverade avgifter för roamingkommunikation inom unionen.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs i synnerhet följande regleringsprinciper för hur kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och de nationella behöriga myndigheterna ska agera, var och en inom ramen för sina egna befogenheter, och vilka ska läsas i jämförelse med bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG:

2. I denna förordning fastställs i synnerhet följande regleringsprinciper enligt vilka kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och de nationella och regionala behöriga myndigheterna ska agera, var och en inom ramen för sina egna befogenheter, och i jämförelse med bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG:

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Att säkerställa förenklade, förutsägbara och konvergerande regleringsvillkor för administrativa och kommersiella nyckelparametrar, vilket även innefattar proportionaliteten hos individuella skyldigheter som kan föreskrivas efter en marknadsanalys.

utgår

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att främja en hållbar konkurrens på den inre marknaden och unionens globala konkurrenskraft samt att minska den sektorsspecifika marknadsregleringen i takt med att dessa mål uppnås.

utgår

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Att främja investeringar och innovation i nya och förbättrade högkapacitetsinfrastrukturer som täcker hela unionen och kan tillgodose slutanvändarnas föränderliga behov.

c) Att främja investeringar och innovation i nya och förbättrade högkapacitetsinfrastrukturer och se till att de täcker hela unionen och kan tillgodose slutanvändarnas föränderliga behov, oavsett var inom EU:s territorium slutanvändarna befinner sig.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 - led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Att underlätta tillhandahållandet av innovativa tjänster av hög kvalitet.

utgår

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Att garantera tillgången till och en effektiv användning av radiospektrum, oavsett om detta grundas på en allmän auktorisation eller på individuella nyttjanderätter, för trådlösa bredbandstjänster till stöd för innovation, investeringar och arbetstillfällen och till förmån för slutanvändarna.

utgår

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Att tillgodose medborgarnas och slutanvändarnas intressen när det gäller anslutningsmöjlighet genom att skapa investeringsvillkor som kan öka valfriheten och förbättrar kvaliteten när det gäller nätaccess och tjänster, och genom att främja rörlighet inom unionen och både social och territoriell integrering.

utgår

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att säkerställa att de övergripande regleringsprinciper som anges i punkt 2 genomförs omfattar denna förordning även nödvändiga detaljerade regler för

utgår

a) en gemensam EU-auktorisation för europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation,

 

b) fortsatt konvergering av regleringsvillkoren när det gäller nödvändigheten av och proportionaliteten hos de korrigeringsåtgärder som nationella regleringsmyndigheter fastställer för europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation,

 

c) ett harmoniserat tillhandahållande på unionsnivå av vissa bredbandsprodukter i grossistledet enligt konvergerade regleringsvillkor,

 

d) en samordnad europeisk ram för tilldelning av harmoniserat radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationstjänster, för att på så sätt skapa ett europeiskt trådlöst område.

 

e) harmonisering av reglerna för slutanvändares rättigheter och främjande av effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna, för att därigenom skapa ett europeiskt konsumentområde för elektronisk kommunikation,

 

f) en utfasning av omotiverade tilläggsavgifter för kommunikation inom unionen och roamingkommunikation inom unionen.

 

Motivering

Eftersom konsumenternas rättigheter i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster finns det ingen anledning att behålla dem i förslaget till förordning.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Bestämmelserna i denna förordning ska inte påverka unionslagstiftningen om uppgiftsskydd och artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Europeisk leverantör av elektronisk kommunikation: ett företag som är etablerat i unionen och som tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster, antingen direkt eller genom en eller flera dotterbolag, vilka riktas till fler än en medlemsstat, och vilket inte kan anses utgöra ett dotterbolag till en annan leverantör av elektronisk kommunikation.

utgår

Motivering

Genom dessa bestämmelser introduceras en oerhört komplicerad överbyggnad med en svårförutsägbar tillsynsstruktur. Alla sådana förslag bör bli föremål för ett djupgående och grundligt samrådsförfarande och bör därför analyseras i samband med översynen av regelverket som helhet.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) dotterbolag: ett företag i vilket ett annat företag direkt eller indirekt

utgår

i) har befogenhet att använda mer än hälften av rösträttigheterna, eller

 

ii) har befogenhet att utse mer än hälften av ledamöterna i det övervakande organet, styrelsen eller de organ som rättsligt företräder företaget, eller

 

iii) har rätt att leda företagets verksamhet.

 

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) gemensam EU-auktorisation: den rättsliga ram som är tillämplig på en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation i hela unionen, på grundval av en allmän auktorisation i hemmedlemsstaten och i enlighet med denna förordning.

utgår

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) hemmedlemsstat: den medlemsstat där en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

utgår

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) huvudsakligt verksamhetsställe: den verksamhetsort i medlemsstaten där de huvudsakliga besluten fattas om investeringar i och tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster eller kommunikationsnät i unionen.

utgår

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) värdmedlemsstat: varje annan medlemsstat än hemmedlemsstaten där en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster.

utgår

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) harmoniserat radiospektrum för trådlös bredbandskommunikation: radiospektrum vars villkor för tillgång och effektiv användning är harmoniserade på unionsnivå, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG,27 och vilket används för andra elektroniska kommunikationstjänster än rundradiosändningar.

(8) harmoniserat radiospektrum för trådlös bredbandskommunikation: radiospektrum vars villkor för tillgång, effektivitet och primär användning är harmoniserade på unionsnivå i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2002/21/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG27, och vilket används för andra elektroniska kommunikationstjänster än rundradiosändningar.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) trådlös accesspunkt med liten räckvidd: liten trådlös nätanslutningsutrustning med låg effekt och liten räckvidd, som kan ingå i ett allmänt markbundet mobilkommunikationsnät och som är utrustad med en eller flera antenner med låg visuell inverkan, som möjliggör trådlös anslutning för allmänheten till elektroniska kommunikationsnät, oberoende av den underliggande nättopologin.

(9) trådlös accesspunkt med liten räckvidd: liten trådlös nätanslutningsutrustning med låg effekt och liten räckvidd, som använder licensbelagda spektrum eller en kombination av licensbelagda och licensfria spektrum, som kan ingå i ett allmänt markbundet mobilkommunikationsnät och som är utrustad med en eller flera antenner med låg visuell inverkan, som möjliggör trådlös anslutning för allmänheten till elektroniska kommunikationsnät, oberoende av den underliggande nättopologin.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) trådlöst lokalt nätverk (RLAN): trådlöst anslutningssystem med låg effekt och liten räckvidd, med låg risk för störningar från andra sådana anslutningssystem som utnyttjas av andra användare i omedelbar närhet, och vilket på icke-exklusiv grund använder spektrum vars villkor för tillträde och effektiv användning är harmoniserade på unionsnivå.

(10) trådlöst lokalt nätverk (RLAN): trådlöst anslutningssystem med låg effekt och liten räckvidd, med låg risk för störningar från andra sådana anslutningssystem som utnyttjas av andra användare i omedelbar närhet, och vilket på licensfri grund använder spektrum vars villkor för tillträde och effektiv användning är harmoniserade på unionsnivå.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) virtuell bredbandsaccess: en typ av tillträde till bredbandsnät i grossistledet som består av en virtuell förbindelse till kunden oavsett accessnätets uppbyggnad, med undantag för fysiskt tillträde, tillsammans med en överföringstjänst till en fastställd uppsättning överlämningspunkter, inklusive specifika nätelement, specifika nätfunktioner och tillhörande it-system.

utgår

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet: en produkt som tillhandahålls vid överlämningspunkt för IP-trafik (Internet Protocol) som gör det möjligt för kunderna att skapa en IP-kommunikationsförbindelse mellan en sammankopplingspunkt och en eller flera fasta nättermineringspunkter, och möjliggör definierade nivåer av ett garanterat utförande punkt till punkt för tillhandahållande av särskilda tjänster till slutanvändare på grundval av en garanterad tjänstekvalitet som baseras på angivna parametrar.

utgår

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) långdistanskommunikation: samtals- eller meddelandetjänst som terminerar utanför det område vilket omfattas av den lokala växeln och regionaltaxan och vilket identifieras av en geografisk områdeskod i den nationella nummerplanen.

utgår

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) internetaccesstjänst: en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuder internetanslutning, och därigenom möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla slutpunkter som är uppkopplade mot internet, oberoende av vilken nätteknik som används.

(14) internetaccesstjänst: en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuder internetanslutning, och därigenom möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla slutpunkter för internet, oberoende av vilken nätteknik eller terminalutrustning som används.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) specialiserad tjänst: elektronisk kommunikationstjänst eller annan tjänst som möjliggör anslutning till specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller specifika tjänster eller en kombination av dessa, och vars tekniska egenskaper kontrolleras genomgående eller gör det möjligt att sända till eller ta emot data från ett fastställt antal parter eller slutpunkter, och som inte saluförs eller allmänt används som ersättning för internetaccesstjänst.

(15) specialiserad tjänst: elektronisk kommunikationstjänst som är optimerad för specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller specifika tjänster eller en kombination av dessa, och som tillhandahålls via logiskt distinkt kapacitet och med strikt åtkomstkontroll i syfte att säkerställa ökad kvalitet i alla led och som inte saluförs eller inte kan användas som ersättning för internetaccesstjänst.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) mottagande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten till vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs.

utgår

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) överförande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten från vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs.

utgår

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En europeisk leverantör av elektronisk kommunikation har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i hela unionen och att utöva de rättigheter som gäller för tillhandahållande av sådana nät och tjänster i varje medlemsstat där den bedriver verksamhet enligt en gemensam EU-auktorisation som endast omfattas av de anmälningskrav som anges i artikel 4.

1. Alla leverantörer av elektronisk kommunikation har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster inom hela unionen och att utöva de rättigheter som gäller för tillhandahållande av sådana nät och tjänster i varje medlemsstat där de bedriver verksamhet.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En europeisk leverantör av elektronisk kommunikation omfattas av de regler och villkor som tillämpas i varje berörd medlemsstat i enlighet med unionsrätten om inte annat anges i denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 531/2012.

utgår

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 12 i direktiv 2002/20/EG behöver en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation endast betala de administrativa avgifter som är tillämpliga i värdmedlemsstaten om dess årsomsättning för elektroniska kommunikationstjänster i den medlemsstaten överstiger 0,5 % av den totala nationella omsättningen för elektronisk kommunikation. När sådana avgifter tas ut ska endast omsättningen för elektroniska kommunikationstjänster i den berörda medlemsstaten beaktas.

utgår

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Genom undantag från artikel 13.1 b i direktiv 2002/22/EG behöver en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation endast dela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i värdmedlemsstaten om dess årsomsättning för elektroniska kommunikationstjänster i den medlemsstaten överstiger 3 % av den totala nationella omsättningen för elektronisk kommunikation. När sådana avgifter tas ut ska endast omsättningen för elektroniska kommunikationstjänster i den berörda medlemsstaten beaktas.

utgår

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En europeisk leverantör av elektronisk kommunikation ska därför ha rätt till lika behandling av de nationella regleringsmyndigheterna i olika medlemsstater i objektivt likvärdiga situationer.

5. Leverantörer av elektronisk kommunikation ska ha rätt till lika behandling av de nationella regleringsmyndigheterna i likvärdiga situationer, oavsett i vilken medlemsstat de har sitt säte.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I händelse av tvist mellan företag, som omfattar en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation och som rör tillämpliga skyldigheter i enlighet med direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EC, denna förordning eller förordning (EU) nr 531/2012 i en värdmedlemsstat får den europeiska leverantören av elektronisk kommunikation rådgöra med den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten, som får avge ett yttrande för att säkerställa att en enhetlig regleringspraxis utvecklas. Den nationella regleringsmyndigheten i värdmedlemsstaten ska ta största möjliga hänsyn till yttrandet från den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten när den avgör tvisten.

utgår

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation som på dagen för denna förordnings ikraftträdande har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i fler än en medlemsstat ska senast den 1 juli 2016 lämna in den anmälan som avses i artikel 4.

utgår

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på harmoniserat radiospektrum för trådlös bredbandskommunikation.

1. Detta avsnitt ska tillämpas på harmoniserat radiospektrum för trådlös bredbandskommunikation i enlighet med direktiv 2002/21/EG, beslut nr 676/2002/EG och beslut nr 243/2012/EU.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta avsnitt ska inte påverka medlemsstaternas rätt att utnyttja avgifter som tas ut för att garantera en optimal användning av radiospektrumresurser i enlighet med artikel 13 i direktiv 2002/20/EG och att organisera och använda sina radiospektrum för allmän ordning, allmän säkerhet och försvar.

2. Detta avsnitt ska inte påverka medlemsstaternas rätt att utnyttja avgifter som tas ut för att garantera en optimal användning av radiospektrumresurser i enlighet med artikel 13 i direktiv 2002/20/EG och att organisera och använda sina radiospektrum för allmän ordning, allmän säkerhet och försvar och slå vakt om mål av allmänt intresse, såsom kulturell mångfald och mediepluralism.

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När kommissionen utövar de befogenheter som den tilldelas enligt detta avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn till eventuella yttranden som utfärdas av gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), inrättad genom kommissionens beslut nr 2002/622/EG28.

3. När kommissionen utövar de befogenheter som den tilldelas enligt detta avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn till eventuella yttranden som utfärdas av Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), inrättad genom kommissionens beslut nr 2002/622/EG28 och alla exempel på bästa regelpraxis samt alla rapporter och råd från Berec i frågor som ligger inom dess behörighet.

_______________

______________

28 Kommissionens beslut nr 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 198, 27.7.2002, s. 49).

28 Kommissionens beslut nr 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 198, 27.7.2002, s. 49).

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Samordning av vissa aspekter rörande överlåtelse eller uthyrning av individuella rättigheter att använda radiofrekvenser och deras varaktighet

 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2002/21/EG eller av konkurrensreglerna för företag ska följande gälla för överlåtelse eller uthyrning av rättigheter att använda spektrum, eller delar därav, som anges i artikel 6.8 i beslut nr 243/2012/EU:

 

a) Medlemsstaterna ska offentliggöra de aktuella detaljerna för alla sådana nyttjanderätter i ett standardiserat elektroniskt format.

 

b) Medlemsstaterna får inte vägra att medge överlåtelse eller uthyrning till en befintlig innehavare av sådan nyttjanderätt.

 

c) I de fall som inte omfattas av led b ovan får medlemsstaterna vägra överlåtelse enbart om det framkommer att det finns en klar risk för att den nya innehavaren inte skulle kunna uppfylla de gällande villkoren för nyttjanderätten.

 

d) I de fall som inte omfattas av led b ovan får medlemsstaterna inte vägra en uthyrning om den uthyrande parten åtar sig att förbli ansvarig för att uppfylla de gällande villkoren för nyttjanderätten.

 

2. Alla administrativa avgifter som åläggs företagen i samband med behandlingen av en ansökan om överlåtelse eller uthyrning av spektrum ska totalt enbart täcka de administrativa kostnader, inklusive kompletterande steg som utfärdandet av en ny nyttjanderätt, som uppkommer under behandlingen av ansökan. Alla sådana avgifter ska åläggas på ett objektivt, öppet och proportionellt sätt som minimerar de ytterligare administrativa kostnaderna och motsvarande avgifter. Artikel 12.2 i direktiv 2002/20/EG ska gälla för avgifter som införs enligt denna punkt.

 

3. Alla nyttjanderätter till spektrum ska beviljas med en varaktighet på minst 25 år, och åtminstone under en sådan tidsperiod som är lämplig för att stimulera investering och konkurrens och motverka underutnyttjande och ”hamstring” av spektrum. Medlemsstaterna får bevilja nyttjanderätter på obestämd tid.

 

4. Medlemsstaterna får föreskriva proportionerliga och icke-diskriminerande återkallanden av nyttjanderätter, även av sådana med minst 25 års giltighetstid, för att säkerställa en effektiv spektrumanvändning med hänsyn, bland annat, men inte uteslutande, till spektrumförvaltning, nationell säkerhet, licensbrott, harmoniserad ändring av bandanvändning och utebliven betalning av avgifter.

 

5. Varaktigheten för alla befintliga nyttjanderätter förlängs härmed till 25 år från den dag de beviljades, utan att detta påverkar övriga villkor i samband med nyttjanderätterna och nyttjanderätter som beviljats på obestämd tid.

 

6. En varaktighet för nyttjanderätter på minst 25 år bör inte utgöra något hinder för regleringsmyndigheterna att utfärda tillfälliga rättigheter och rättigheter för annan användning inom ett harmoniserat band.

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De nationella behöriga myndigheterna för radiospektrum ska bidra till utvecklingen av ett trådlöst område med enhetliga investerings- och konkurrensvillkor för trådlös bredbandskommunikation med hög hastighet som möjliggör planering och tillhandahållande av integrerade flerterritoriella nät och tjänster och stordriftsfördelar, vilket i sin tur främjar innovation, ekonomisk tillväxt och långsiktiga fördelar för slutanvändarna.

1. Utan att det påverkar mål av allmänt intresse ska de nationella behöriga myndigheterna för radiospektrum bidra till utvecklingen av ett trådlöst område med enhetliga investerings- och konkurrensvillkor för trådlös bredbandskommunikation med hög hastighet som möjliggör planering och tillhandahållande av integrerade, interoperabla, öppna flerterritoriella nät och tjänster och stordriftsfördelar, vilket i sin tur främjar innovation, ekonomisk tillväxt och långsiktiga fördelar för slutanvändarna.

De nationella behöriga myndigheterna ska avstå från att tillämpa förfaranden eller införa villkor för användning av radiospektrum som på ett oskäligt sätt kan hindra europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation från att tillhandahålla integrerade elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i flera medlemsstater eller i hela unionen.

De nationella behöriga myndigheterna ska avstå från att tillämpa förfaranden eller införa villkor för användning av radiospektrum som på ett oskäligt sätt kan hindra leverantörer av elektronisk kommunikation från att tillhandahålla integrerade elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i flera medlemsstater eller inom hela unionen. De ska se till att utvecklingen av ett sådant trådlöst område inte på ett oskäligt sätt, genom att orsaka störningar, hindrar befintliga tjänster eller tillämpningar i de berörda spektrumbanden eller i angränsande band.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna ska tillämpa ett auktorisationssystem som är så lite betungande som möjligt för att tillåta användning av radiospektrum på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionerliga kriterier, på ett sådant sätt att flexibiliteten och effektiviteten i radiospektrumanvändningen maximeras och jämförbara villkor främjas i hela unionen när det gäller integrerade flerterritoriella investeringar och verksamheter för europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation.

2. De nationella behöriga myndigheterna ska tillämpa ett auktorisationssystem som är så lite betungande som möjligt för att tillåta användning av radiospektrum på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionerliga kriterier, på ett sådant sätt att flexibiliteten och effektiviteten i radiospektrumanvändningen maximeras och jämförbara villkor främjas i hela unionen när det gäller integrerade flerterritoriella investeringar och verksamheter för leverantörer av elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När de nationella behöriga myndigheterna fastställer auktoriseringsvillkor och auktoriseringsförfaranden för användning av radiospektrum ska de särskilt försäkra sig om likabehandling råder mellan befintliga och potentiella operatörer och mellan europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation och andra företag.

3. När de nationella behöriga myndigheterna fastställer auktoriseringsvillkor och auktoriseringsförfaranden för användning av radiospektrum ska de särskilt ta hänsyn till objektiv, öppet redovisad och icke-diskriminerande behandling mellan befintliga och potentiella operatörer och till kollektiv, delad och licensfri användning av spektrum. De nationella behöriga myndigheterna ska också se till att det råder samexistens mellan befintliga och nya radiospektrumanvändare. De ska i detta syfte genomföra en heltäckande konsekvensbedömning samt samråd och ska i båda fallen involvera alla intressenter.

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska de nationella behöriga myndigheterna när de fastställer auktoriseringsvillkor och auktoriseringsförfaranden avseende nyttjanderätter för radiospektrum ta hänsyn till och vid behov förena följande regleringsprinciper:

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska de nationella behöriga myndigheterna när de fastställer auktoriseringsvillkor och auktoriseringsförfaranden avseende nyttjanderätter för radiospektrum ta hänsyn till och vid behov förena följande regleringsprinciper:

a) Maximera slutanvändarnas intressen, bland annat slutanvändarnas intresse av både effektiva långsiktiga investeringar och innovation när det gäller trådlösa nät och tjänster och av effektiv konkurrens.

a) Maximera slutanvändarnas intressen, bland annat slutanvändarnas intresse av både effektiva långsiktiga investeringar och innovation när det gäller trådlösa nät och tjänster och av effektiv konkurrens.

b) Säkerställa en så effektiv användning och ändamålsenlig förvaltning av radiospektrumet som möjligt.

b) Säkerställa en så effektiv användning och ändamålsenlig förvaltning av radiospektrumet som möjligt, liksom tillgång till licensfritt spektrum.

c) Garantera förutsägbara och jämförbara villkor för att möjliggöra planering av investeringar i nät och tjänster i ett flerterritoriellt sammanhang och skapa stordriftsfördelar.

c) Garantera förutsägbara och jämförbara villkor för att möjliggöra långsiktiga investeringar i nät och tjänster i ett flerterritoriellt sammanhang och skapa stordriftsfördelar.

d) Se till att de villkor som införs är nödvändiga och proportionella, bland annat genom en objektiv bedömning av om det är motiverat att införa ytterligare villkor som kan vara till fördel eller nackdel för vissa operatörer.

d) Se till att de villkor som införs är nödvändiga och proportionella, bland annat genom en objektiv och öppet redovisad bedömning av om det är motiverat att införa ytterligare villkor som kan vara till fördel eller nackdel för vissa operatörer.

e) Säkerställa en bred territoriell täckning av trådlösa höghastighetsbredbandsnät och en bred spridning och konsumtion av berörda tjänster.

e) Säkerställa en bred territoriell täckning av trådlösa höghastighetsbredbandsnät och en bred spridning och konsumtion av berörda tjänster, och samtidigt beakta allmänintresset samt det sociala, kulturella och ekonomiska värdet hos spektrum som helhet.

 

ea) Se till att eventuella ändringar i politiken för effektiv spektrumanvändning görs med hänsyn till konsekvenserna för allmänintresset i form av skadliga störningar och kostnader.

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Nationella behöriga myndigheter ska garantera att informationen finns tillgänglig i auktoriseringsvillkoren och förfarandet för användning av radiospektrum, och låta intressenterna lägga fram sina åsikter under processen.

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De tekniska egenskaperna hos olika tillgängliga radiospektrumband.

a) De tekniska egenskaperna hos och den nuvarande och planerade användningen av olika tillgängliga radiospektrumband.

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Effektivast möjliga användning av radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b, med hänsyn till egenskaperna hos berörda band (ett eller flera).

a) Effektivast möjliga användning av radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b, med hänsyn till egenskaperna hos och den nuvarande och planerade användningen av berörda band (ett eller flera).

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa följande när det gäller de eventuella avgifterna för nyttjanderätter till radiospektrum:

De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa följande när det gäller de eventuella avgifterna för nyttjanderätter till alla typer av radiospektrum:

a) De ska på lämpligt sätt speglar radiospektrumets sociala och ekonomiska värde, inklusive fördelaktiga externa effekter.

a) De ska på lämpligt sätt spegla radiospektrumets sociala, kulturella och ekonomiska värde, inklusive fördelaktiga externa effekter.

b) De ska inte leda till underutnyttjande och de ska främja investeringar i nätens och tjänsternas kapacitet, täckning och kvalitet.

b) De ska inte leda till underutnyttjande och de ska främja investeringar i nätens och tjänsternas kapacitet, täckning och kvalitet.

c) Diskriminering ska undvikas och de ska säkerställa lika möjligheter för alla operatörer, även mellan befintliga och potentiella operatörer.

c) Diskriminering ska undvikas och de ska säkerställa lika möjligheter för alla operatörer, även mellan befintliga och potentiella operatörer.

d) De ska uppnå en optimal fördelning mellan omedelbar betalning och eventuella periodiska betalningar, särskilt med tanke på behovet av att stimulera en snabb utbyggnad av nät och ett ökat utnyttjande av radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b och e.

d) De ska uppnå en optimal fördelning mellan betalning i förskott och, företrädesvis, avbetalning, särskilt med tanke på behovet av att stimulera en snabb utbyggnad av nät och utnyttjande av radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b och e.

 

da) De ska se till att de inte betalas mer än ett år innan operatörerna kan börja använda radiospektrumet.

 

De tekniska villkor och regleringsvillkor som är kopplade till nyttjanderätterna till radiospektrum ska definieras och finnas tillgängliga för operatörer och intressenter innan auktionsförfarandet inleds.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av punkt 5 när det gäller eventuella villkor som leder till differentierade avgifter för operatörer och som fastställs för att främja en effektiv konkurrens.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av punkt 5 när det gäller eventuella villkor som leder till differentierade avgifter för operatörer och som fastställs för att främja en effektiv konkurrens.

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När de tekniska villkoren för tillträde till och effektiv användning av harmoniserade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationer gör det möjligt att använda relevanta radiospektrum enligt ett allmänt auktorisationssystem, ska de nationella behöriga myndigheterna undvika att införa ytterligare villkor och ska se till att eventuell alternativ användning inte hindrar en effektiv tillämpning av ett sådant harmoniserat system.

1. När de tekniska villkoren för tillträde till och effektiv användning av harmoniserade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationer gör det möjligt att använda relevanta radiospektrum enligt ett allmänt auktorisationssystem, ska de nationella behöriga myndigheterna undvika att införa ytterligare villkor och ska se till att eventuell alternativ användning inte hindrar en effektiv tillämpning av ett sådant harmoniserat system. Detta ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.8.

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De nationella behöriga myndigheterna ska fastställa tidtabeller för beviljande eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter eller för förlängning av sådana rätter enligt villkoren för befintliga rätter, vilka ska gälla för radiospektrum som harmoniserats för trådlös bredbandskommunikation.

1. De nationella behöriga myndigheterna ska fastställa tidtabeller för beviljande eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter eller för förlängning av sådana rätter enligt villkoren för befintliga rätter, samtidigt som de i alla avseenden beaktar direktiv 2002/21/EG, framför allt artiklarna 7, 8, 8a, 9 och 9a, beslut nr 676/2002/EG och beslut nr 243/2012/EU, framför allt artiklarna 2, 3, 5 och 6.

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Giltighetstiden för nyttjanderätter eller datum för förlängning ska fastställas i god tid före det relevanta förfarande som anges i den tidtabell som avses i första stycket. Tidtabellerna, giltighetstiderna och förlängningsperioderna ska fastställas med beaktande av behovet av förutsägbara investeringsförhållanden, de praktiska möjligheterna att frigöra eventuella relevanta nya radiospektrumband som harmoniserats för trådlös bredbandskommunikation och med hänsyn till amorteringstiden för berörda investeringar enligt konkurrenskraftiga villkor.

utgår

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att säkerställa ett enhetligt genomförande av punkt 1 i hela unionen och särskilt möjliggöra synkroniserad tillgång till trådlösa tjänster inom unionen får kommissionen genom genomförandeakter

2. För att säkerställa ett enhetligt genomförande av punkt 1 i hela unionen och särskilt möjliggöra synkroniserad tillgång till trådlösa tjänster inom unionen ska kommissionen genom genomförandeakter som ska antas inom ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande

a) fastställa en gemensam tidtabell för hela unionen eller tidtabeller som är anpassade till de omständigheterna i olika kategorier av medlemsstater, det eller de datum då individuella nyttjanderätter för ett harmoniserat band, eller en kombination av kompletterande harmoniserade band, ska beviljas och faktisk användning av radiospektrum ska tillåtas för exklusivt eller delat tillhandahållande av trådlös bredbandskommunikation inom unionen,

a) fastställa en gemensam tidtabell för hela unionen eller tidtabeller som är anpassade till de omständigheterna i olika kategorier av medlemsstater, det eller de datum då individuella nyttjanderätter för ett harmoniserat band, eller en kombination av kompletterande harmoniserade band, ska beviljas och faktisk användning av radiospektrum ska tillåtas för exklusivt eller delat tillhandahållande av trådlös bredbandskommunikation inom unionen,

b) fastställa en kortaste giltighetstid för de rätter som beviljas i de harmoniserade banden,

b) fastställa en kortaste giltighetstid på minst 25 år för de rätter som beviljas i de harmoniserade banden, och i vilket fall som helst en giltighetstid som är lämplig för att stimulera investeringar och konkurrens och motverka underanvändning eller ”hamstring” av spektrum, eller fastställa att rätterna ska beviljas med obegränsad giltighetstid,

c) när det gäller rättigheter som inte är obegränsade, fastställa ett samordnat förfallo- eller förlängningsdatum för hela unionen,

c) när det gäller rättigheter som inte är obegränsade, fastställa ett samordnat förfallo- eller förlängningsdatum för hela unionen,

d) fastställa förfallodatum för eventuella befintliga nyttjanderätter till harmoniserade band som används för annat än trådlös bredbandskommunikation, eller när det gäller rätter med obegränsad varaktighet, det datum då nyttjanderätten ska ändras för att möjliggöra tillhandahållande av trådlösa bredbandskommunikationer.

d) fastställa det datum då en befintlig nyttjanderätt till spektrum, i harmoniserade band för trådlös bredbandskommunikation, ska ändras för att möjliggöra tillhandahållande av trådlösa bredbandskommunikationer.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2 och utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG.

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får också anta genomförandeakter för att harmonisera förfallo- eller förlängningsdatumet för sådana individuella nyttjanderätter till radiospektrum för trådlöst bredband i harmoniserade band som redan finns när sådana akter antas, för att samordna datumet för förlängning eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter till sådana band inom unionen, inklusive en eventuell samordning med datumet för förlängning eller förnyad tilldelning av andra band som harmoniserats genom genomförandeakter som antagits i enlighet med punkt 2 eller denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

3. Om inte annat följer av artikel 8a.4 ska kommissionen också anta genomförandeakter senast ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande för att harmonisera förfallo- eller förlängningsdatumet för sådana individuella nyttjanderätter till radiospektrum för trådlöst bredband i harmoniserade band som redan finns när sådana akter antas, för att samordna datumet för förlängning eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter till sådana band inom unionen, inklusive en eventuell samordning med datumet för förlängning eller förnyad tilldelning av andra band som harmoniserats genom genomförandeakter som antagits i enlighet med punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

Om det i de genomförandeakter som avses i denna punkt fastställs ett harmoniserat datum för förlängning eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter till radiospektrum som infaller efter förfallo- eller förlängningsdatumet för eventuella befintliga individuella nyttjanderätter till sådana radiospektrum i någon medlemstat, ska de nationella behöriga myndigheterna förlänga de befintliga nyttjanderätterna till det harmoniserade datumet enligt samma väsentliga auktorisationsvillkor som tidigare tillämpats, inklusive eventuella tillämpliga avgifter.

Om det i de genomförandeakter som avses i denna punkt fastställs ett harmoniserat datum för förlängning eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter till radiospektrum som infaller efter förfallo- eller förlängningsdatumet för eventuella befintliga individuella nyttjanderätter till sådana radiospektrum i någon medlemstat, ska varaktigheten för de nyttjanderätterna förlängas utan att det ska påverka andra villkor i anslutning till rätterna.

Om den förlängningsperiod som beviljats i enlighet med andra stycket har en varaktighet av betydande längd i jämförelse med den ursprungliga giltighetstiden för nyttjanderätterna, får de nationella behöriga myndigheterna se till att förlängningen av rätterna blir föremål för de ändringar av tidigare tillämpliga auktorisationsvillkor som är nödvändiga mot bakgrund av de ändrade omständigheterna, inklusive uttag av ytterligare avgifter. Dessa ytterligare avgifter ska beräknas tidsproportionellt utifrån den första avgiften för de ursprungliga nyttjanderätterna som uttryckligen beräknades utifrån den ursprungliga giltighetstiden.

 

De genomförandeakter som anges i detta stycke ska inte kräva att giltighetstiden för befintliga nyttjanderätter i medlemsstaterna förkortas, förutom i enlighet med artikel 14.2 i direktiv 2002/20/EG, och ska inte gälla befintliga rätter med obegränsad giltighetstid.

De genomförandeakter som anges i detta stycke ska inte kräva att giltighetstiden för befintliga nyttjanderätter i medlemsstaterna förkortas, förutom i enlighet med artikel 14.2 i direktiv 2002/20/EG, och ska inte gälla befintliga rätter med obegränsad giltighetstid.

När kommissionen antar en genomförandeakt enligt punkt 2 får den tillämpa bestämmelserna i denna punkt på motsvarande sätt på nyttjanderätter till det berörda harmoniserade bandet för trådlöst bredband.

När kommissionen antar en genomförandeakt enligt punkt 2 får den tillämpa bestämmelserna i denna punkt på motsvarande sätt på nyttjanderätter till det berörda harmoniserade bandet för trådlöst bredband.

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de nationella behöriga myndigheterna beviljar nyttjanderätter till ett harmoniserat band innan en genomförandeakt som gäller det bandet antas, ska de fastställa villkoren för beviljandet, och särskilt giltighetstiden, på ett sådant sätt att innehavarna av nyttjanderätterna är medvetna om att kommissionen kan komma att anta genomförandeakter i enlighet med punkt 2 för att fastställa en kortaste giltighetstid för dessa nyttjanderätter eller en samordnad förfallo- eller förlängningsperiod för hela unionen. Detta stycke ska inte tillämpas på beviljande av nyttjanderätter med obegränsad giltighetstid.

Om de nationella behöriga myndigheterna beviljar nyttjanderätter till ett harmoniserat band innan en genomförandeakt som gäller det bandet antas ska de fastställa villkor för beviljandet på ett sådant sätt att innehavarna av nyttjanderätterna är medvetna om att kommissionen kommer att anta genomförandeakter i enlighet med punkt 2 för hela unionen. Detta stycke ska inte tillämpas på beviljande av nyttjanderätter med obegränsad giltighetstid.

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller harmoniserade band för vilka en gemensam tidtabell för beviljande av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk användning har fastställts i en genomförandeakt som antagits i enlighet med punkt 2, ska de behöriga myndigheterna i rätt tid lämna tillräckligt detaljerad information till kommissionen om sina planer för att säkerställa efterlevnaden. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa format och förfaranden för tillhandahållandet av sådan information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

När det gäller harmoniserade band för vilka en gemensam tidtabell för beviljande av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk användning har fastställts i en genomförandeakt som antagits i enlighet med punkt 2, ska de behöriga myndigheterna i rätt tid lämna tillräckligt detaljerad information till kommissionen om sina planer för att säkerställa efterlevnaden. Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa format och förfaranden för inlämnandet av sådan information inom ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Gemensamt auktorisationsförfarande för att bevilja individuella nyttjanderätter till radiospektrum

 

1. Två eller flera medlemsstater får samarbeta med varandra, och med kommissionen, för att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med artiklarna 6 och 7 i auktorisationsdirektivet i syfte att införa ett gemensamt auktorisationsförfarande för att bevilja individuella nyttjanderätter till radiospektrum, och då följa, där så är möjligt, de eventuella gemensamma tidtabeller som fastställts i enlighet med artikel 12.2. Det gemensamma auktorisationsförfarandet ska uppfylla följande kriterier:

 

a) De individuella nationella auktorisationsförfarandena ska inledas och genomföras av de nationella behöriga myndigheterna enligt en gemensam tidtabell.

 

b) Det ska, där så är lämpligt, föreskriva gemensamma villkor och förfaranden för urval och beviljande av individuella rättigheter till de berörda medlemsstaterna.

 

c) Det ska, där så är lämpligt, föreskriva gemensamma eller jämförbara villkor som ska vara knutna till de individuella nyttjanderätterna för de berörda medlemsstaterna rörande, bland annat, tillåtelse för operatörer att tilldelas enhetliga spektrumportföljer med avseende på de spektrumblock som ska tilldelas.

 

2. Om medlemsstaterna avser att införa ett gemensamt auktorisationsförfarande ska de berörda nationella behöriga myndigheterna på samma gång göra sina förslag till åtgärder tillgängliga för kommissionen och de behöriga myndigheterna. Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna.

 

3. Ett gemensamt auktorisationsförfarande ska hela tiden vara öppet för andra medlemsstater.

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Nyttjanderätternas giltighetstid.

c) Nyttjanderätternas giltighetstid, som inte ska understiga 25 år, och i vilket fall som helst lämpa sig för att stimulera investeringar och konkurrens och motverka underanvändning eller ”hamstring” av spektrum.

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Villkor för tilldelning, överlåtelse eller ackumulering av nyttjanderätter.

j) Villkor för tilldelning, förnyad tilldelning, överlåtelse eller ackumulering av nyttjanderätter.

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 12.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att genomförandet av det allmänna auktorisationssystemet för utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd i enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får kommissionen genom en genomförandeakt ange tekniska egenskaper för utformning, utbyggnad och drift av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd. Det ska garanteras att sådana trådlösa accesspunkter inte är störande när de används i olika lokala sammanhang. Kommissionen ska ange sådana tekniska specifikationer med hänvisning till de trådlösa accesspunkternas maximala storlek, effekt och elektromagnetiska egenskaper samt visuella intryck. Dessa tekniska egenskaper för användning av trådlösa accesspunkter med liten räckvidd ska minst uppfylla kraven i direktiv 2013/35/EU30 och de tröskelvärden som anges i rådets rekommendation nr 1999/519/EG.31

2. För att genomförandet av det allmänna auktorisationssystemet för utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd i enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt ska kommissionen genom en genomförandeakt, som ska antas ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, ange tekniska egenskaper för utformning, utbyggnad och drift av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd. Det ska garanteras att sådana trådlösa accesspunkter inte är störande när de används i olika lokala sammanhang. Kommissionen ska ange sådana tekniska specifikationer med hänvisning till de trådlösa accesspunkternas maximala storlek, effekt och elektromagnetiska egenskaper samt visuella intryck. Dessa tekniska egenskaper för användning av trådlösa accesspunkter med liten räckvidd ska minst uppfylla kraven i direktiv 2013/35/EU30 och de tröskelvärden som anges i rådets rekommendation nr 1999/519/EG31.

__________________

__________________

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 29.6.2013, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 29.6.2013, s. 1).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz) (EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

31 Rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz) (EGT L 1999, 30.7.1999, s. 59).

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De egenskaper som anges för att utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa accesspunkter med liten räckvidd ska omfattas av punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av de väsentliga kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG vad gäller utsläppande på marknaden av sådana produkter.32

De tekniska egenskaper som anges för att utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa accesspunkter med liten räckvidd ska omfattas av punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av de väsentliga kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG vad gäller utsläppande på marknaden av sådana produkter.

__________________

__________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Högkvalitativa accessprodukter för tillhandahållande av kommunikationstjänster för företag

 

1. De nationella regleringsmyndigheterna ska, med beaktande av de riktlinjer från Berec som avses i punkt 2, överväga om det är proportionerligt att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster, som i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) anses ha ett betydande marknadsinflytande på en relevant marknad för tillhandahållandet av högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster för grossistledet, åläggs offentliggöra ett referenserbjudande för grossister. Dessa överväganden bör göras inom en månad efter det att Berecs riktlinje har offentliggjorts.

 

2. Senast den 31 december 2015 ska Berec, efter samråd med intressenter och i samarbete med kommissionen, fastställa riktlinjer för vilka delar som ska ingå i referenserbjudandet. Riktlinjerna bör åtminstone omfatta terminerande avsnitt i hyrda linjer och får även omfatta andra accessprodukter för företag i grossistledet som Berec anser vara lämpliga, med beaktande av efterfrågan i slutkunds- och grossistledet samt bästa regleringspraxis. De nationella regleringsmyndigheterna får kräva att ytterligare delar ska ingå i referenserbjudandet. Berec ska se över riktlinjerna regelbundet mot bakgrund av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte tillämpa högre taxor för kommunikation inom unionen som terminerar i en annan medlemsstat, om detta inte är sakligt motiverat varvid följande gäller:

utgår

a) För fast kommunikation får taxorna inte vara högre än taxorna för nationell långdistanskommunikation.

 

b) För mobilkommunikation får taxorna inte vara högre än de eurotaxor för reglerade samtals- respektive sms-roamingtjänster som fastställs i förordning (EG) nr 531/2012.

 

Motivering

Fasta och mobila internationella samtal är för närvarande avreglerade konkurrensutsatta marknader som inte behöver regleras genom ett EU-ingripande.

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Harmoniserade rättigheter för slutanvändare

Användarnas rätt att få tillgång till öppet internet

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 22

utgår

Lösning av gränsöverskridande tvister

 

1. De förfaranden för tvistlösning utanför domstol som inrättats i enlighet med artikel 34.1 i direktiv 2002/22/EG ska också gälla tvister om avtal mellan konsumenter, och andra slutanvändare i den utsträckning som sådana tvistlösningsförfaranden utanför domstol finns tillgängliga även för dem, samt leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som är etablerade i en annan medlemsstat. Vid tvister som omfattas av direktiv 2013/11/EU33 ska bestämmelserna i det direktivet gälla.

 

___________________

 

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, EUT L 165, 18.6.2013, s.63.

 

Motivering

Föredraganden föreslår en strykning av denna artikel som ett led i sin övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda öppen internetanslutning samt rimlig trafikstyrning

Frihet att tillhandahålla och använda öppen internetanslutning samt trafikstyrning

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Slutanvändare ska vara fria att få tillgång till och sprida information och innehåll samt använda tillämpningar och tjänster efter eget val via sin internetaccesstjänst.

1. Användare ska vara fria att få tillgång till och sprida information och innehåll samt använda och tillhandahålla tillämpningar och tjänster och använda terminaler efter eget val – oavsett var slutanvändaren eller leverantören befinner sig och oavsett plats, ursprung eller destination för tjänsten, informationen eller innehållet – via sin internetaccesstjänst.

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal om datavolymer och hastigheter med leverantörer av internetaccesstjänster och att, i enlighet med sådana avtal om datavolymer, utnyttja erbjudanden från leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster på internet.

 

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Slutanvändare ska också vara fria att överenskomma med antingen leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster om tillhandahållande av specialiserade tjänster med högre tjänstekvalitet.

2. Leverantörer av internetaccess, av elektronisk kommunikation till allmänheten och leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster ska vara fria att erbjuda slutanvändare specialiserade tjänster. Sådana tjänster ska erbjudas endast om nätkapaciteten räcker till för att tillhandahålla dem utöver internetaccesstjänster och om de inte på ett betydande sätt försämrar internetaccesstjänsternas tillgänglighet eller kvalitet. Leverantörer av internetaccess till användare ska inte göra diskriminerande åtskillnad mellan sådana tjänster.

För att möjliggöra tillhandahållande av specialiserade tjänster till slutanvändare ska leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster och leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten vara fria att ingå avtal med varandra för att överföra de relaterade datavolymerna eller den relaterade datatrafiken som specialiserade tjänster med en fastställd tjänstekvalitet eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet av specialiserade tjänster får inte på ett återkommande eller fortlöpande sätt försämra internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet.

 

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Utövandet av de friheter som avses i punkterna 1 och 2 ska underlättas genom tillhandahållandet av fullständig information i enlighet med artiklarna 25.1, 26.2 och 27.1 och 27.2.

4. Användarna ska ges fullständig information i enlighet med artiklarna 20.2, 21.3 och 21a i direktiv 2002/22/EG, inbegripet information om eventuella trafikstyrningsåtgärder som vidtagits och som kan påverka tillgången till och spridningen av information, innehåll, tillämpningar och tjänster i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Inom gränserna för eventuella avtalade datavolymer eller hastigheter för internetaccesstjänster ska leverantörer av internettjänster inte begränsa de friheter som avses i punkt 1 genom att blockera, sakta ned, försämra eller diskriminera specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller specifika kategorier av sådana, om inte detta är nödvändigt för tillämpningen av rimliga trafikstyrningsåtgärder. Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet redovisade, icke-diskriminerande, proportionella och nödvändiga för att

5. Inom gränserna för eventuella avtalade datavolymer eller hastigheter för internetaccesstjänster ska leverantörer av internettjänster inte begränsa de friheter som avses i punkt 1 genom att blockera, sakta ned, förändra eller försämra specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller specifika kategorier av sådana, om inte detta är nödvändigt för tillämpningen av trafikstyrningsåtgärder. Trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet redovisade, icke-diskriminerande, proportionella och nödvändiga för att

a) genomföra en lagstiftningsbestämmelse eller ett domstolsbeslut eller förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet,

a) genomföra ett domstolsbeslut,

b) bevara integriteten och säkerheten för nätet, tjänster som tillhandahålls via detta nät och slutanvändarnas terminaler,

b) bevara integriteten och säkerheten för nätet, tjänster som tillhandahålls via detta nät och slutanvändarnas terminaler,

c) förebygga överföring av oönskad kommunikation till slutanvändare som har lämnat sitt förhandsgodkännande till sådana begränsande åtgärder, och

 

d) minimera effekterna av tillfällig eller exceptionell överbelastning av nätet under förutsättning att likartade typer av trafik behandlas på samma sätt.

d) förhindra eller lindra effekterna av tillfällig eller exceptionell överbelastning av nätet under förutsättning att likartade typer av trafik behandlas på samma sätt.

 

Trafikstyrningsåtgärder ska inte bibehållas längre än nödvändigt.

Rimlig trafikstyrning ska endast vara förenad med behandling av uppgifter som är nödvändiga och proportionella för att uppnå de syften som anges i denna punkt.

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG ska trafikstyrningsåtgärder endast vara förenade med sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig och proportionell för att uppnå de syften som anges i denna punkt, och ska även vara föremål för direktiv 2002/58/EG, särskilt när det gäller konfidentialitet vid kommunikation.

 

Leverantörer av internetaccesstjänster ska införa lämpliga, tydliga, öppna och effektiva förfaranden för att ta hand om klagomål om påstådda överträdelser av denna artikel. Sådana förfaranden ska inte påverka slutanvändarnas rätt att ta ärendet till den nationella regleringsmyndigheten.

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De nationella regleringsmyndigheterna ska noga övervaka och säkerställa att slutanvändarna kan utnyttja de friheter som avses i artikel 23.1 och 23.2, att artikel 23.5 efterlevs och att det finns en fortsatt tillgång till icke-diskriminerande internetaccesstjänster på kvalitetsnivåer som speglar den tekniska utvecklingen och som inte försämras av specialiserade tjänster. De ska, i samarbete med andra behöriga nationella myndigheter, också övervaka hur specialiserade tjänster påverkar kulturell mångfald och innovation. Nationella regleringsmyndigheter ska årligen rapportera om sin övervakning och dess resultat till kommissionen och Berec.

1. När de nationella regleringsmyndigheterna utövar sina befogenheter enligt artikel 30a med avseende på artikel 23, ska de noga övervaka att artikel 23.5 efterlevs och att det finns en fortsatt tillgång till icke-diskriminerande internetaccesstjänster på kvalitetsnivåer som speglar den tekniska utvecklingen. De ska, i samarbete med andra behöriga nationella myndigheter, också övervaka påverkan på kulturell mångfald och innovation. Nationella regleringsmyndigheter ska årligen offentliggöra rapporter om sin övervakning och dess resultat och skicka de rapporterna till kommissionen och Berec.

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att förhindra en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster eller skydda slutanvändarnas förmåga att få tillgång till och sprida innehåll eller information eller att använda tillämpningar och tjänster efter eget val, ska de nationella regleringsmyndigheterna ha befogenhet att införa minimikrav för tjänsternas kvalitet som ska gälla för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten.

2. För att förhindra en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster eller skydda användarnas förmåga att få tillgång till och sprida innehåll eller information eller att använda tillämpningar, tjänster och mjukvara efter eget val, ska de nationella regleringsmyndigheterna ha befogenhet att införa minimikrav för tjänsternas kvalitet och om lämpligt andra parametrar för tjänsternas kvalitet, som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna och som ska gälla för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten.

De nationella regleringsmyndigheterna ska i god tid innan de inför några sådana krav lämna en sammanfattning till kommissionen där de redogör för skälen till åtgärderna, planerade krav och föreslaget tillvägagångssätt. Denna information ska också göras tillgänglig för Berec. Kommissionen får när den har granskat sådan information lämna synpunkter eller rekommendationer, i synnerhet för att se till att de planerade kraven inte har negativa återverkningar på den inre marknadens funktion. De planerade kraven ska inte antas under en period av två månader från det att fullständig information inkommit till kommissionen, om inte annat överenskoms mellan kommissionen och den nationella regleringsmyndigheten eller om kommissionen har meddelat den nationella regleringsmyndigheten att granskningsperioden ska förkortats eller om kommissionen har lämnat synpunkter eller rekommendationer. De nationella regleringsmyndigheterna ska ta största möjliga hänsyn till kommissionens synpunkter eller rekommendationer, och ska informera kommissionen och Berec om de antagna kraven.

De nationella regleringsmyndigheterna ska i god tid innan de inför några sådana krav lämna en sammanfattning till kommissionen där de redogör för skälen till åtgärderna, planerade krav och föreslaget tillvägagångssätt. Denna information ska också göras tillgänglig för Berec. Kommissionen får när den har granskat sådan information lämna synpunkter eller rekommendationer, i synnerhet för att se till att de planerade kraven inte har negativa återverkningar på den inre marknadens funktion. De nationella regleringsmyndigheterna ska ta största möjliga hänsyn till kommissionens synpunkter eller rekommendationer, och ska informera kommissionen och Berec om de antagna kraven.

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga villkor för de nationella behöriga myndigheternas genomförande av skyldigheterna enligt denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

3. Inom sex månader efter det att denna förordning antagits ska Berec, efter samråd med intressenterna och i nära samarbete med kommissionen, fastställa allmänna riktlinjer med enhetliga villkor för de nationella behöriga myndigheternas genomförande av skyldigheterna enligt denna artikel, bland annat genomförandet av trafikstyrningsåtgärder, och för övervakningen av efterlevnaden.

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24a

 

Översyn

 

Kommissionen ska i nära samarbete med Berec se över hur bestämmelserna om specialiserade tjänster fungerar och, efter ett offentligt samråd, rapportera och lägga fram eventuella förslag för Europaparlamentet och rådet senast den [inför datum: tre år efter denna förordnings tillämpningsdag].

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår en strykning av denna artikel som ett led i sin övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår en strykning av denna artikel som ett led i sin övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår en strykning av denna artikel som ett led i sin övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår en strykning av denna artikel som ett led i sin övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår att denna artikel stryks helt. Även om det är önskvärt att konsumenterna garanteras tillräckligt skydd med avseende på alla delar i ett paket anser inte föredraganden att detta är det bästa sättet för att åstadkomma detta, eftersom telekomregelverket endast omfattar tjänster och nätverk för elektronisk kommunikation. En selektiv utvidgning av tillämpningsområdet (enligt artikel 29) skapar rättslig osäkerhet. För att åtgärda en sådan situation skulle det krävas otaliga efterföljande ändringar i alla andra delar av ramen (ändringar som inte föreslås i nuläget).

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Föredraganden föreslår en strykning av denna artikel som ett led i sin övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 30a

 

Tillsyn och verkställighet

 

1. De nationella regleringsmyndigheterna ska ha nödvändiga resurser för att kontrollera och övervaka att denna förordning följs inom deras respektive territorier.

 

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska offentliggöra aktuell information om tillämpningen av denna förordning i en form som är lättillgänglig för berörda parter.

 

3. De nationella regleringsmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva att företag som omfattas av skyldigheter enligt denna förordning lämnar all information som är relevant för förordningens genomförande och verkställighet. Dessa företag ska på begäran lämna denna information utan dröjsmål och inom de tidsgränser och på den detaljnivå som de nationella regleringsmyndigheterna kräver.

 

4. De nationella regleringsmyndigheterna får ingripa på eget initiativ för att se till att denna förordning följs.

 

5. De nationella regleringsmyndigheterna ska införa lämpliga, tydliga, öppna och effektiva förfaranden för att ta hand om klagomål om påstådda överträdelser av artikel 23. De nationella regleringsmyndigheterna ska besvara klagomål utan onödigt dröjsmål.

 

6. Om en nationell regleringsmyndighet upptäcker att skyldigheterna enligt denna förordning åsidosätts, ska den kräva att åsidosättandet omedelbart upphör.

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation ska sanktioner fastställas i enlighet med kapitel II med avseende på de respektive befogenheterna för nationella regleringsmyndigheter i hem- och värdmedlemsstater.

utgår

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 34 – led 1

Direktiv 2002/20/EG

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 3.2 ska andra stycket utgå.

(1) Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Artikel 34 – led 1 – led a (nytt)

Direktiv 2002/20/EG

Artikel 3 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

2. Tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät eller tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster får, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda skyldigheter som anges i artikel 6.2 eller nyttjanderätten enligt artikel 5, endast underkastas allmän auktorisation. Det får krävas att det berörda företaget skall göra en anmälan, men inte att det skall ha erhållit ett uttryckligt beslut eller någon annan administrativ handling från den nationella regleringsmyndigheten, innan det börjar utöva de rättigheter som följer av auktorisationen. Företaget får inleda sin verksamhet direkt efter ingiven anmälan, om sådan krävs, under förutsättning att bestämmelserna om nyttjanderätt i artiklarna 5, 6 och 7 är uppfyllda.

2. Tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät eller tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster får, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda skyldigheter som anges i artikel 6.2 eller nyttjanderätten enligt artikel 5, endast underkastas allmän auktorisation. Om en medlemsstat anser att ett anmälningskrav är motiverat får medlemsstaten kräva att det berörda företaget ska göra en anmälan till Berec, men inte att det ska ha erhållit ett uttryckligt beslut eller någon annan administrativ handling från den nationella regleringsmyndigheten eller någon annan myndighet, innan det börjar utöva de rättigheter som följer av auktorisationen. Företaget får inleda sin verksamhet direkt efter anmälan till Berec, om sådan krävs, under förutsättning att bestämmelserna om nyttjanderätt i artiklarna 5, 6 och 7 är uppfyllda.

Företag som tillhandahåller gränsöverskridande elektroniska kommunikationstjänster till företag som är belägna i flera medlemsstater ska inte vara skyldiga att lämna in mer än en anmälan per berörd medlemsstat.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=EN)

Motivering

En standardiserad anmälan till Berec skulle säkerställa att leverantörerna inte diskrimineras av olika medlemsstater under i övrigt likartade förhållanden och att enhetliga tillsynsrutiner tillämpas på den inre marknaden.

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Artikel 34 – led 1 – led b (nytt)

Direktiv 2002/20/EG

Artikel 3 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. Den anmälan som avses i punkt 2 får inte innefatta mer än att en juridisk eller fysisk person underrättar den nationella regleringsmyndigheten om att personen har för avsikt att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster och lämnar in det minimum av information som den nationella regleringsmyndigheten behöver för att kunna föra ett register eller en förteckning över leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Informationen skall inskränka sig till sådana uppgifter som är nödvändiga för att identifiera leverantören, t.ex. organisationsnummer, och leverantörens kontaktpersoner, adress och en kortfattad beskrivning av nätet eller tjänsten samt den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten.

3. En anmälan av det slag som avses i punkt 2 får inte innefatta mer än att en juridisk eller fysisk person underrättar Berec på ett standardiserat formulär i den form som anges i del D i bilagan om att personen har för avsikt att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster och lämnar in det minimum av information som Berec och den nationella regleringsmyndigheten behöver för att kunna föra ett register eller en förteckning över leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Medlemsstaterna får inte införa några ytterligare eller separata anmälningskrav.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Artikel 34 – led 1 – led c (nytt)

Direktiv 2002/20/EG

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) Följande punkt ska läggas till:

 

”3a. Medlemsstaterna ska skicka ett motiverat meddelande till kommissionen och de övriga medlemsstaterna inom tolv månader efter tillämpningsdatum för förordning (EU) nr [XX/2014]* om de anser att ett anmälningskrav är motiverat. Kommissionen ska granska meddelandet och vid behov anta ett beslut inom tre månader från datum för meddelandet med en begäran om att medlemsstaten avskaffar anmälningskravet.

 

______________

 

* Europaparlamentets och kommissionens förordning nr [xx/2014/EU] av den ... om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L ... , s. ...).”

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Artikel 34 – led 2 (nytt)

Direktiv 2002/20/EG

Artikel 10 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2) I artikel 10 ska följande nya punkt 6a läggas till:

 

”6a. En nationell regleringsmyndighet ska till Berec anmäla alla åtgärder den har för avsikt att vidta enligt punkterna 5 och 6. Senast två månader efter att ha tagit emot anmälan ska Berec anta ett motiverat yttrande om Berec anser att förslaget till åtgärd skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden, och under denna period får den nationella regleringsmyndigheten inte anta en slutlig åtgärd. Berec ska översända alla eventuella yttranden till den nationella regleringsmyndigheten och till kommissionen. Den nationella regleringsmyndigheten ska ta största möjliga hänsyn till alla eventuella yttranden från Berec och meddela alla eventuella slutliga åtgärder till Berec. Berec ska uppdatera sitt register i enlighet härmed.”

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Artikel 34 – led 3 (nytt)

Direktiv 2002/20/EG

Bilaga – del D (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3) I bilagan ska följande del D läggas till:

 

”D. Information som krävs i en anmälan enligt artikel 3

 

Anmälan ska innehålla en förklaring om avsikten att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, och ska endast åtföljas av följande uppgifter:

 

1. Leverantörens namn.

 

2. Leverantörens juridiska status, form och registreringsnummer samt var leverantören är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register.

 

3. Geografisk adress för leverantörens huvudsakliga verksamhetsställe.

 

4. En kontaktperson.

 

5. En kortfattad beskrivning av de nät eller tjänster som ska tillhandahållas.

 

6. De berörda medlemsstaterna.

 

7. Beräknat startdatum för verksamheten.”

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Artikel 34a (ny)

Beslut nr 243/2012/EU

Artikel 6 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34a

 

Ändring av beslut nr 243/2012/EU

 

I artikel 6.8 i beslut nr 243/2012/EU

 

ska följande stycke läggas till:

 

”Medlemsstaterna ska tillåta överlåtelse eller uthyrning av eventuella ytterligare harmoniserade band på samma grunder som de som räknas upp i första stycket.”

Ändringsförslag  173

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 1

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 1 ska följande punkt 6 läggas till:

utgår

”Detta direktiv och särdirektiven ska tolkas och tillämpas tillsammans med bestämmelserna i förordning (EU) nr [XXX/2014].”

 

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 1a (nytt)

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 2 – led g

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 2 g ska ändras på följande sätt:

”g) nationell regleringsmyndighet: ett eller flera organ som av en medlemsstat har fått i uppdrag att utföra någon av de regleringsuppgifter som fastställs i detta direktiv och i särdirektiven.”

”g) nationell regleringsmyndighet: ett organ som av en medlemsstat har fått i uppdrag att utföra de regleringsuppgifter som fastställs i detta direktiv och i särdirektiven.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=EN)

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 1b (nytt)

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 3 – punkt 3a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 3.3a ska ersättas med följande:

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 4 och 5 ska de nationella regleringsmyndigheter som har ansvaret för förhandsreglering av marknaden eller för lösning av tvister mellan företag i enlighet med artiklarna 20 eller 21 i detta direktiv agera oberoende och inte begära eller ta emot instruktioner från något annat organ i samband med utövandet av dessa uppgifter som tilldelats dem enligt den nationella lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftningen. Detta ska inte förhindra översyn i enlighet med nationell konstitutionell rätt. Endast överklagandeinstanser som inrättats i enlighet med artikel 4 ska ha befogenheter att upphäva eller undanröja de nationella regleringsmyndigheternas beslut.

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 4 och 5 ska varje nationell regleringsmyndighet ha ansvaret för åtminstone förhandsreglering av marknaden enligt artiklarna 7, 7a, 15 och 16 i detta direktiv och artiklarna 9−13b i direktiv 2002/19/EG samt för nummer, namn och adresser, samlokalisering och gemensamt utnyttjande av nätdelar och tillhörande faciliteter samt för lösning av tvister mellan företag i enlighet med artiklarna 10, 12, 20 och 21 i detta direktiv; för överkomliga taxor, kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de utsedda företagen, kostnad för samhällsomfattande tjänster, reglering av tjänster som riktar sig till slutkunder, avtal, insyn och offentliggörande av information, tjänsternas kvalitet, säkerställande av likvärdigt tillträde och utbud för slutanvändare med funktionshinder, larmtjänster och det gemensamma europeiska larmnumret, tillträde till nummer och tjänster, tillhandahållande av ytterligare faciliteter samt förenklat byte av leverantör enligt artiklarna 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 28, 29 och 30 i direktiv 2002/22/EG; för frågor rörande auktorisation enligt direktiv 2002/20/EG; samt för direktiv 2002/58/EG.

Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen för den nationella regleringsmyndigheten, eller i förekommande fall medlemmar i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom den nationella regleringsmyndigheten enligt första stycket eller dennes ersättare ska kunna avsättas enbart om denne inte längre uppfyller villkoren för att utföra sina uppgifter vilka har fastställts i förväg i nationell lagstiftning. Beslutet att avsätta den berörda nationella regleringsmyndighetens chef, eller i förekommande fall medlemmar i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom regleringsmyndigheten, ska offentliggöras vid tidpunkten för uppsägningen. Den avsatta chefen för den nationella regleringsmyndigheten, eller i förekommande fall de avsatta medlemmarna i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom den nationella regleringsmyndigheten, ska erhålla en motivering och ha rätt att begära att denna offentliggörs om så inte annars skulle ske, i vilket fall den ska offentliggöras.

Varje nationell regleringsmyndighet ska agera oberoende och inte begära eller ta emot instruktioner från något annat organ i samband med utövandet av dessa uppgifter, som tilldelats dem enligt den nationella lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftningen. Detta ska inte förhindra översyn i enlighet med nationell konstitutionell rätt. Endast överklagandeinstanser som inrättats i enlighet med artikel 4 ska ha befogenheter att upphäva eller undanröja de nationella regleringsmyndigheternas beslut. Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen för den nationella regleringsmyndigheten, eller i förekommande fall medlemmar i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom den nationella regleringsmyndigheten enligt första stycket eller dennes ersättare ska kunna avsättas enbart om denne inte längre uppfyller villkoren för att utföra sina uppgifter vilka har fastställts i förväg i nationell lagstiftning. Beslutet att avsätta den berörda nationella regleringsmyndighetens chef, eller i förekommande fall medlemmar i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom regleringsmyndigheten, ska offentliggöras vid tidpunkten för uppsägningen. Den avsatta chefen för den nationella regleringsmyndigheten, eller i förekommande fall de avsatta medlemmarna i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom den nationella regleringsmyndigheten, ska erhålla en motivering och ha rätt att begära att denna offentliggörs om så inte annars skulle ske, i vilket fall den ska offentliggöras.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna enligt första stycket har separata årliga budgetar. Budgetarna ska offentliggöras. Medlemsstaterna ska även se till att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig personal för att aktivt kunna delta i och stödja organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna enligt första stycket har separata årliga budgetar och att budgetarna är tillräckliga för att de ska kunna utföra sina åligganden. Budgetarna och de reviderade årliga räkenskaperna ska offentliggöras av varje nationell regleringsmyndighet. Varje nationell regleringsmyndighet ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att objektiviteten och opartiskheten för dess verksamhet säkerställs och ha tillräckligt många kompetenta anställda för att kunna utföra sina åligganden på rätt sätt. Medlemsstaterna ska även se till att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig personal för att aktivt kunna delta i och stödja organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)1.

______________________

______________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån.

Motivering

Om man har en enda nationell regleringsmyndighet per medlemsstat, samtidigt som man harmoniserar deras kärnkompetenser och stärker deras resurser, så kommer det inte bara att bli till direkt nytta för tillsynen och efterlevnaden av regelverket i medlemsstaten utan det kommer dessutom indirekt att ytterligare stödja de nationella regleringsmyndigheternas gemensamma arbete i Berec.

Ändringsförslag  176

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 2 – led a

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– a) I artikel 1 ska första stycket ersättas med följande:

utgår

1. Om en planerad åtgärd som omfattas av artikel 7.3 syftar till att införa, ändra eller återkalla en operatörs skyldighet i enlighet med artikel 16 i detta direktiv jämförd med artiklarna 5 och 9–13 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) får kommissionen, inom den tidsfrist på en månad som fastställs i artikel 7.3 i detta direktiv, meddela den berörda nationella regleringsmyndigheten och Berec varför den anser att den föreslagna åtgärden skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden eller varför den hyser allvarliga tvivel om att den föreslagna åtgärden är förenlig med unionslagstiftningen, i tillämpliga fall med beaktande av eventuella rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 19.1 i detta direktiv avseende harmoniserad tillämpning av de särskilda bestämmelserna i detta direktiv och i särdirektiven. I sådana fall ska antagandet av den föreslagna åtgärden senareläggas med ytterligare tre månader från och med kommissionens meddelande.”

 

Motivering

För att förhindra skadliga effekter för slutanvändarna är det nödvändigt att bekräfta de nationella myndigheternas behörighet vad gäller uppgiften att samordna tillämpningen av särskilda bestämmelser i detta direktiv och andra särdirektiv.

Ändringsförslag  177

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 2 – led b

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

utgår

”2. Under den tidsfrist på tre månader som avses i punkt 1 ska kommissionen, Berec och den berörda nationella regleringsmyndigheten ha ett nära samarbete för att identifiera den mest ändamålsenliga och effektivaste åtgärden mot bakgrund av de mål som fastställs i artikel 8 med beaktande av marknadsaktörernas yttranden och behovet av att säkerställa utvecklingen av en enhetlig regleringspraxis. Om en planerad åtgärd syftar till att införa, ändra eller återkalla en skyldighet för en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation i den mening som avses i förordning (EU) nr [XXX/2014] i en värdmedlemsstat, får även den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten delta i samarbetet.”

 

Ändringsförslag  178

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 2 – led c

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

- c) Följande punkt ska införas som punkt 5aa:

utgår

”(aa) fatta beslut om att den berörda nationella regleringsmyndigheten ska dra tillbaka förslaget, tillsammans med specifika förslag till ändringar av den, när den planerade åtgärden syftar till att införa, ändra eller återkalla en skyldighet för en europeisk leverantör av elektronisk kommunikation i den mening som avses i förordning (EU) nr [XXX/2014].”

 

Ändringsförslag  179

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 2 – led d

Direktiv 2002/21/EG

”Artikel 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– d) I punkt 6 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Artikel 7.6 ska gälla i de fall där kommissionen fattar ett beslut i enlighet med punkt 5aa.”

 

Ändringsförslag  180

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 2a (nytt)

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Artikel 8.4 g ska utgå.

Ändringsförslag  181

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 2b (nytt)

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 9b – punkt 3 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b) I artikel 9b.3 ska första stycket ersättas med följande:

3. Kommissionen får anta lämpliga genomförandeåtgärder för att identifiera de band för vilka nyttjanderätter till radiofrekvenser kan överföras eller hyras ut mellan företag. Dessa åtgärder ska inte täcka frekvenser som används för utsändningar.

3. Kommissionen ska anta lämpliga genomförandeåtgärder för att göra det lättare att överföra eller hyra ut nyttjanderätter till radiofrekvenser mellan företag. Dessa åtgärder ska vidtas inom tolv månader efter den dag då förordning [XXX/2014]* börjar tillämpas. Dessa åtgärder ska inte täcka frekvenser som används för utsändningar.

 

_____________

 

* Europaparlamentets och kommissionens förordning om åtgärder för den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (EUT L XXX, XX.XX.20XX, s. X).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=EN)

Ändringsförslag  182

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 4

Direktiv 2002/21/EG

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När kommissionen konstaterar att skillnader i de nationella regleringsmyndigheternas genomförande av de regleringsuppgifter som anges i detta direktiv och i särdirektiven samt i förordning (EU) nr [XXX/2014] kan skapa hinder för den inre marknaden får kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 och 8 i direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet), utfärda en rekommendation eller ett beslut om harmoniserad tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv, särdirektiven och förordning (EU) nr [XXX/2014] för att de mål som anges i artikel 8 ska uppnås; när detta görs ska kommissionen i största möjliga utsträckning beakta yttrandet från Berec.”

1. När kommissionen konstaterar att skillnader i de nationella regleringsmyndigheternas genomförande av de regleringsuppgifter som anges i detta direktiv och i särdirektiven samt i förordning (EU) nr [XXX/2014] kan skapa hinder för den inre marknaden ska kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 och 8 i direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet), utfärda en rekommendation eller ett beslut om harmoniserad tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv, särdirektiven och förordning (EU) nr [XXX/2014] för att de mål som anges i artikel 8 ska uppnås; när detta görs ska kommissionen i största möjliga utsträckning beakta yttrandet från Berec.”

Ändringsförslag  183

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 2 andra stycket ska följande led läggas till:

 

”fa) mottagande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten till vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs.

 

fb) överförande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten från vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs.”

Motivering

Genom bestämmelsen införs en ny definition av ”mottagande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten” som ny definition i artikel 2 i USD-direktivet.

Ändringsförslag  184

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b) I artikel 20 ska rubriken ersättas med följande:

Avtal

”Informationskrav för avtal”

Ändringsförslag  185

Artikel 36 – punkt 1 – led 1c (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – punkt 20a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I artikel 20 ska följande punkt införas:

 

”-1a. Medlemsstaterna ska se till att de upplysningar som avses i punkterna 1 och 1a lämnas på ett tydligt, heltäckande och lättillgängligt sätt innan avtalet ingås och utan att det påverkar de krav som anges i direktivet om konsumenträttigheter* i fråga om avtal utanför fasta affärslokaler och distansavtal. Konsumenterna och andra slutanvändare som begär det ska kunna få en kopia av avtalet på ett varaktigt medium.

 

Medlemsstaterna får i nationell lagstiftning behålla eller införa språkkrav i samband med krav på information vid avtals ingående för att se till att informationen är lättbegriplig för konsumenterna och andra slutanvändare som så kräver.

 

_________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).”

Ändringsförslag  186

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1d (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1d) Artikel 20 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenter, som abonnerar på tjänster som ger anslutning till ett allmänt kommunikationsnät och/- eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och andra slutanvändare som begär detta har rätt till ett avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone följande anges, i en tydlig, heltäckande och lättillgänglig form:

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenter, som abonnerar på tjänster som ger anslutning till ett allmänt kommunikationsnät och/- eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och andra slutanvändare som begär detta har rätt till ett avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone följande uppgifter anges:

a) Företagets namn och adress.

a) Företagets namn, adress och kontaktuppgifter och, om de inte är samma, adress och kontaktuppgifter som behövs för eventuella reklamationer.

b) Tillhandahållna tjänster, som särskilt ska omfatta

b) Huvudsakliga egenskaper hos de tillhandahållna tjänsterna, vilket särskilt ska omfatta

 

i) den eller de taxeplaner som är tillämpliga för avtalet och för varje prissättningsplan typ av tjänster som erbjuds, inklusive kommunikationsvolymer,

upplysningar om huruvida tillgång till larmtjänster och uppgifter om varifrån samtalet kommer tillhandahålls och om eventuella begränsningar i tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26,

ii) tillgång till upplysningar om larmtjänster och uppgifter om varifrån samtalet kommer för alla relevanta tillhandahållna tjänster och eventuella begränsningar för tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26,

— information om eventuella övriga villkor som begränsar tillgången till och/eller användningen av tjänster och tillämpningar, om sådana villkor är tillåtna enligt nationell lagstiftning i enlighet med gemenskapsrätten,

 

— erbjuden minimitjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar för tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna,

iii) erbjuden minimitjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar för tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna,

— information om eventuella förfaranden som företaget infört för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika att en del av nätet fylls eller överbelastas samt information om hur dessa förfaranden kan inverka på tjänsternas kvalitet,

 

de typer av underhållstjänster som erbjuds och de kundstödstjänster som tillhandahålls samt metoderna för kontakt med dessa tjänster,

iv) de typer av tjänster efter ingånget avtal, underhållstjänster och kundstödstjänster som tillhandahålls, inklusive, om möjligt, teknisk information för att den terminalutrustning som slutanvändaren har valt ska fungera väl, villkor och avgifter samt metoderna för kontakt med dessa tjänster,

eventuella restriktioner som åläggs av leverantören när det gäller användningen av terminalutrustning.

v) eventuella restriktioner som leverantören tillämpar när det gäller användningen av terminalutrustning som tillhandahålls, inklusive information om upplåsning av terminalutrustningen och eventuella avgifter om avtalet sägs upp innan den kortaste avtalsperioden löpt ut,

 

vi) – eventuella begränsningar av konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som tillhandahålls enligt gällande nationell prisnivå genom hänvisning till kriterier för skälig användning, bland annat detaljerad information om hur sådana kriterier för skälig användning tillämpas på de viktigaste parametrarna för prissättning eller volym eller andra parametrar för taxeplanen i fråga.

c) När det föreligger en skyldighet enligt artikel 25, abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning samt de berörda uppgifterna.

c) När det föreligger en skyldighet enligt artikel 25, abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och hans eller hennes möjlighet att kontrollera, rätta eller dra tillbaka sina uppgifter.

d) Detaljerade uppgifter om priser och taxor, sätten för att erhålla aktuell information om gällande taxor och underhållsavgifter, de betalningsmetoder som erbjuds och eventuella kostnadsskillnader beroende på betalningsmetod.

d) Detaljerade uppgifter om priser och taxor, inbegripet taxor och tillkommande avgifter som eventuellt kan tas ut och sätten för att erhålla aktuell information om gällande taxor och underhållsavgifter.

 

da) De betalningsmetoder som erbjuds och eventuella kostnadsskillnader beroende på vald betalningsmetod samt tillgängliga hjälpmedel för att garantera insyn i faktureringen samt övervaka konsumtionen.

e) Avtalstid samt villkor för förlängning och uppsägning av tjänster och avtal, inbegripet

e) Avtalstid samt villkor för förlängning och uppsägning av tjänster och avtal, inbegripet

— varje form av krav på minsta användning eller kortaste löptid som gäller för att man ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden,

i) varje form av krav på minsta användning eller kortaste löptid som gäller för att man ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden,

eventuella avgifter relaterade till nummerportabilitet och portabilitet av andra identifierare,

ii) eventuella avgifter relaterade till leverantörsbyte och nummerportabilitet och andra identifierare, inklusive arrangemang för ersättning och återbetalning vid förseningar eller missbruk i samband byten,

eventuella avgifter vid uppsägning av avtalet, inklusive eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning.

iii) eventuella avgifter vid förtida uppsägning av avtalet, inklusive eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning, på grundval av gängse avskrivningsmetoder, och andra kampanjfördelar (beräknat i förhållande till tidsperioden),

f) De ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om de avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte uppfylls.

f) De ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om de avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte uppfylls, inklusive en uttrycklig hänvisning till konsumentens rättigheter i tillämpliga fall.

g) Metoden för inledande av tvistlösningsförfarandet i enlighet med artikel 34.

g) Metoden för inledande av tvistlösningsförfarandet, inklusive i fråga om gränsöverskridande tvister, i enlighet med artikel 34.

 

ga) detaljerade uppgifter om hur slutanvändare med funktionshinder kan få information om produkter och tjänster som är anpassade för dem,

h) Vilken typ av åtgärder som företaget kan tänkas vidta i samband med säkerhets- eller integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

h) Vilken typ av åtgärder som företaget kan tänkas vidta i samband med säkerhets- eller integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet ska innehålla sådan information som avses i artikel 21.4 och som är relevant för den tillhandahållna tjänsten, vilken tillhandahålls av de berörda offentliga myndigheterna för detta ändamål avseende användningen av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller för att sprida skadligt innehåll samt om metoderna för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet ska innehålla sådan information som avses i artikel 21.4 och som är relevant för den tillhandahållna tjänsten, vilken tillhandahålls av de berörda offentliga myndigheterna för detta ändamål avseende användningen av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller för att sprida skadligt innehåll samt om metoderna för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter.

Ändringsförslag  187

Artikel 36 – punkt 1 – led 1e (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e) I artikel 20 ska följande punkt införas:

 

”1a. Om avtalet omfattar tillhandahållande av internetaccesstjänster ska det, utöver den information som anges i punkt 1, också innehålla följande uppgifter:

 

a) Upplysningar om prisplaner för enhetspris och bulkpris för data och eventuella tillämpliga trösklar för den eller de specifika tariffer som avtalet gäller. För datavolymer över trösklarna, enhets- eller bulkpris tillfälligt eller varaktigt och eventuella datahastighetsbegränsningar som kan tillämpas på de eller de specifika taxeplaner som gäller för avtalet.

 

b) Hur slutanvändarna kan kontrollera sin aktuella konsumtionsnivå och om och i så fall hur frivilliga begränsningar kan ställas in.

 

c) För fasta datalänkar, den normalt sett tillgängliga minimihastigheten för nedladdning och uppladdning av data på den plats där slutanvändaren huvudsakligen befinner sig.

 

d) För mobila datalänkar, den uppskattade minimihastigheten för nedladdning och uppladdning i samband med anslutning via leverantörens trådlösa nätverk i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat.

 

e) Andra parametrar för tjänstekvalitet enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr .../...*.

 

f) Upplysningar om eventuella förfaranden som leverantören infört för att mäta och rikta trafiken, inbegripet en antydan om de bakomliggande metoder för kommunikationskontroll som införts för rimliga trafikstyrningsåtgärder och upplysningar om hur dessa förfaranden skulle kunna påverka tjänsternas kvalitet, slutanvändarnas integritet och personuppgiftsskyddet.

 

g) En tydlig och lättbegriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, hastigheten och andra parametrar för tjänstekvalitet kan påverka internetaccesstjänsterna i praktiken, särskilt användningen av innehåll, tillämpningar och tjänster.”

 

__________________

 

* EUT: Vänligen inför nummer för denna förordning.

Ändringsförslag  188

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1f (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1f) Artikel 20.2 ska utgå.

2. Medlemsstaterna ska se till att abonnenter har rätt att utan påföljd häva sina avtal vid meddelande om ändringar i de avtalsvillkor som föreslås av de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster. Abonnenter ska underrättas i god tid, minst en månad i förväg, före alla sådana ändringar och ska samtidigt informeras om sin rätt att utan påföljd häva sådana avtal om de inte godtar de nya villkoren. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan specificera formatet för sådana underrättelser.

 

Motivering

Föredraganden föreslår en ny artikel 20a om avtals löptid och uppsägning. Denna bestämmelse är medtagen här.

Ändringsförslag  189

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1g (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – punkt 2a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1g) I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare informationskrav i samband med avtal som omfattas av denna artikel.”

Ändringsförslag  190

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt – led 1h (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1h) I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

 

”2b. Berec ska utfärda riktlinjer för upprättandet av mallar för standardinformation om avtal, vilka ska omfatta den information som krävs i punkterna 1 och 1a i denna artikel.

 

De nationella regleringsmyndigheterna får ange tilläggskrav avseende innehållet i informationen samt formen och sättet för hur den ska offentliggöras, bland annat och framför allt uppskattade datahastigheter, med största hänsyn tagen till Berecs riktlinjer avseende metoder för att mäta hastighet och för innehållet i informationen samt formen och sättet för hur den ska offentliggöras, enligt artikel 21.3a.”

Ändringsförslag  191

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1i (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 20a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1i) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 20a

 

Avtals löptid och uppsägning

 

1. Medlemsstaterna ska se till att avtal som ingås mellan konsumenter och leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten har en högsta löptid på 24 månader. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska erbjuda slutanvändarna möjligheten till 12-månaderskontrakt.

 

2. Konsumenterna ska ha rätt att frånträda ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler inom 14 dagar efter ingåendet i enlighet med direktiv 2011/83/EU.

 

3. Om det i ett avtal eller enligt nationell lag krävs att avtalsperioder med fast löptid (till skillnad från en minimiavtalsperiod) ska förlängas automatiskt, ska leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten i god tid informera konsumenten om detta så att konsumenten har minst en månad på sig att invända mot den automatiska förlängningen. Om konsumenten inte invänder mot en sådan automatisk förlängning ska avtalet anses vara ett permanent löpande avtal som konsumenten när som helst kan säga upp med en månads uppsägningstid utan extra kostnader annat än för tillhandahållandet av tjänsten under uppsägningstiden.

 

4. Medlemsstaterna ska se till att konsumenterna har rätt att säga upp avtal utan kostnad när de får meddelande om ändringar av avtalsvillkoren som föreslås av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, om inte de föreslagna ändringarna enbart är till slutanvändarens fördel. Leverantörerna ska senast en månad före sådana ändringar meddela konsumenterna om dem på lämpligt sätt och samtidigt informera konsumenterna om deras rätt att kostnadsfritt säga upp avtalet om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 ska gälla i tillämpliga delar.

 

5. Eventuella betydande, fortsatta eller regelbundet återkommande skillnader mellan den faktiska prestandan avseende hastighet eller andra parametrar för tjänstekvalitet och den prestanda som har angetts av leverantören av elektroniska tjänster till allmänheten i enlighet med artikel 20 ska anses utgöra bristande överensstämmelse i samband med fastställandet av de korrigeringsåtgärder som finns tillgängliga för konsumenten i enlighet med nationell lagstiftning.

 

6. Medlemsstaterna ska se till att ett abonnemang på ytterligare tjänster som tillhandahålls av samma leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten inte innebär att den inledande avtalsperioden återupptas om inte de ytterligare tjänsterna erbjuds till ett särskilt kampanjpris som endast erbjuds om den befintliga avtalsperioden återupptas.

 

7. Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten tillämpar villkor och förfaranden för uppsägning av avtal som inte hindrar eller hämmar byte av tjänsteleverantör.

 

8. Om ett tjänstepaket som erbjuds till konsumenterna består av minst en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst ska bestämmelserna i denna artikel tillämpas på alla delarna i paketet.

 

9. Medlemsstaterna får behålla eller införa tilläggskrav för att säkerställa ett starkare konsumentskydd vid avtal som omfattas av denna artikel.”

Ändringsförslag  192

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1j (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 21

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1j) Artikel 21 ska ersättas med följande:

Artikel 21

”Artikel 21

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella regleringsmyndigheter kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att offentliggöra tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om gällande priser och taxor, eventuella avgifter som ska betalas vid uppsägning av ett avtal och information om standardvillkor för tillgång till och användning av deras tjänster som tillhandahålls slutanvändare och konsumenter i enlighet med bilaga II. Sådan information ska offentliggöras i en tydlig, heltäckande och lättillgänglig form. Nationella regleringsmyndigheter får ange tilläggskrav avseende i vilken form sådan information ska offentliggöras.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella regleringsmyndigheter kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att offentliggöra tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om gällande priser och taxor, eventuella avgifter som ska betalas vid förtida uppsägning av ett avtal och information om standardvillkor för tillgång till och användning av deras tjänster som tillhandahålls slutanvändare i enlighet med bilaga II. Sådan information ska offentliggöras i en tydlig, heltäckande och lättillgänglig form och ska uppdateras regelbundet. Eventuella skillnader i de villkor som gäller för konsumenter och andra slutanvändare som begär detta ska anges uttryckligen. Nationella regleringsmyndigheter får ange tilläggskrav avseende i vilken form sådan information ska offentliggöras, vilket särskilt kan inbegripa införandet av språkkrav för att se till att informationen är lättbegriplig för konsumenten och andra slutanvändare som begär detta. Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten är skyldiga att på begäran tillhandahålla relevanta nationella regleringsmyndigheter sådan information innan den offentliggörs.

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska uppmuntra tillhandahållandet av jämförbar information som gör det möjligt för slutanvändare och konsumenter att göra en oberoende uppskattning av kostnaderna för olika alternativa användningsmönster, till exempel med hjälp av interaktiva guider eller liknande tekniker. Om sådana tjänster inte finns tillgängliga på marknaden kostnadsfritt eller till rimligt pris ska medlemsstaterna se till att de nationella regleringsmyndigheterna på egen hand eller med hjälp av tredje part kan tillhandahålla sådana guider eller tekniker. Tredje part ska ha rätt att kostnadsfritt använda den information som offentliggjorts av företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster för att sälja eller tillhandahålla sådana interaktiva guider eller liknande tekniker.

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska se till att konsumenter och andra slutanvändare som begär detta har tillgång till oberoende utvärderingsverktyg som ger dem möjlighet att jämföra prestandan för internetaccess och internetaccesstjänster samt kostnaderna för alternativa användningsmönster. Om sådana tjänster inte finns tillgängliga på marknaden kostnadsfritt eller till rimligt pris ska medlemsstaterna se till att de nationella regleringsmyndigheterna på egen hand eller med hjälp av tredje part kan tillhandahålla sådana guider eller tekniker. Tredje part ska ha rätt att kostnadsfritt använda den information som offentliggjorts av företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster för att sälja eller tillhandahålla sådana oberoende utvärderingsverktyg.

 

2a. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna under vägledning av Berec och efter samråd med berörda intressenter inför ett frivilligt certifieringssystem för interaktiva jämförelse-webbplatser, guider eller liknande verktyg, som grundas på objektiva, öppna och proportionerliga krav, bland annat i synnerhet oberoende i förhållande till leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att bland annat

3. Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att bland annat

a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation till abonnenter avseende eventuella nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning; när det gäller enskilda tjänstekategorier får de nationella regleringsmyndigheterna kräva att sådan information tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas,

a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation till slutanvändare avseende eventuella nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning, när det gäller enskilda tjänstekategorier får de nationella regleringsmyndigheterna kräva att sådan information tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas,

b) informera abonnenterna om eventuella ändringar när det gäller tillgång till larmtjänster eller information om varifrån samtalet kommer i den tjänst som de har tecknat abonnemang för,

b) tillhandahålla information till slutanvändarna om tillgång till larmtjänster eller information om varifrån samtalet kommer för alla relevanta tjänster som erbjuds, och om eventuella begränsningar i tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26 samt se till att eventuella ändringar meddelas utan dröjsmål,

c) informera abonnenterna om eventuella ändringar av villkor som begränsar tillgången till och/eller användningen av tjänster och tillämpningar, om sådana villkor är tillåtna enligt nationell lagstiftning i enlighet med gemenskapsrätten,

 

d) tillhandahålla information om eventuella förfaranden som leverantören infört för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika att en del av nätet fylls eller överbelastas samt om hur dessa förfaranden kan inverka på tjänsternas kvalitet,

 

 

da) ge information om internetaccesstjänster om sådana erbjuds, med angivande av följande:

 

i) För fasta datalänkar, den normalt tillgängliga minimihastigheten för nedladdning och uppladdning av data i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat. För mobila datalänkar, den uppskattade minimihastigheten för nedladdning och uppladdning i samband med anslutning via leverantörens trådlösa nätverk i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat.

 

ii) Uppgifter om taxeplaner per dataenhet, taxeplaner för bulkdata och eventuella tillämpliga gränsvärden. I fråga om datavolymer som överskrider gränsvärdena, en tillfällig eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad prissättning och eventuella datahastighetsbegränsningar som kan tillämpas.

 

iii) Hur slutanvändarna kan kontrollera sin aktuella konsumtionsnivå och om och i sådana fall hur frivilliga begränsningar kan ställas in.

 

iv) En tydlig och lättbegriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, hastighet och andra parametrar för tjänstekvalitet kan påverka internetaccesstjänsterna i praktiken, särskilt användningen av innehåll, tillämpningar och tjänster.

 

v) Information om eventuella förfaranden som leverantören har infört för att mäta och rikta trafiken enligt definitionen i artikel 23.5 i förordning (EU) nr .../...*, inbegripet uppgift om vilka bakomliggande metoder för inspektion av kommunikation som används för att vidta rimliga trafikstyrningsåtgärder samt information om hur sådana förfaranden kan påverka tjänstens kvalitet och slutanvändarens privatliv, liksom skyddet av personuppgifter.

e) informera abonnenterna om deras rättighet att avgöra huruvida de ska föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och om vilka typer av uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 12 i direktiv 2002/58/EG (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation),

e) informera konsumenter och i förekommande fall andra slutanvändare om deras rättighet att avgöra huruvida de ska föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och om vilka typer av uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 12 i direktiv 2002/58/EG, och

f) regelbundet ge abonnenter med funktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem.

f) regelbundet ge konsumenter och i förekommande fall andra slutanvändare med funktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem och de åtgärder som vidtas för att säkerställa likvärdigt tillträde.

Om det bedöms lämpligt får nationella regleringsmyndigheter främja själv- eller samregleringsåtgärder innan någon skyldighet åläggs.

Om det bedöms lämpligt får nationella regleringsmyndigheter främja själv- eller samregleringsåtgärder innan någon skyldighet åläggs. Medlemsstaterna får ange tilläggskrav avseende innehållet i informationen och formen och sättet för hur den ska offentliggöras, med största möjliga hänsyn till de riktlinjer från Berec som avses i punkt 3a i denna artikel.

 

3a. Senast den ... * ska Berec, efter att ha samrått med intressenter och i nära samarbete med kommissionen, fastställa allmänna riktlinjer för metoder för att mäta internetaccesstjänsternas hastighet, parametrar för tjänstekvalitet (bland annat för genomsnittshastigheter kontra uppgivna hastigheter och kvaliteten som användarna upplever den) och metoder för att mäta dem över tid samt innehållet i informationen och formen och sättet för hur den ska offentliggöras, inbegripet eventuella mekanismer för kvalitetscertifiering, för att se till att slutanvändarna, inklusive slutanvändare med funktionshinder, har tillgång till begriplig, jämförbar, tillförlitlig och användarvänlig information. Vid behov kan parametrarna, definitionerna och mätmetoderna i bilaga III användas.

4. Medlemsstaterna får kräva att de företag som avses i punkt 3 vid behov sprider kostnadsfri information av allmänintresse till befintliga och nya abonnenter, med hjälp av samma metoder som företagen normalt använder för att kommunicera med abonnenterna. I fall ska informationen tillhandahållas av de berörda offentliga myndigheterna i ett standardiserat format och ska bland annat omfatta följande:

4. Medlemsstaterna får kräva att de företag som avses i punkt 3 vid behov sprider kostnadsfri information av allmänintresse till slutanvändare, med hjälp av samma metoder som företagen normalt använder för att kommunicera med slutanvändarna. I sådana fall ska de berörda offentliga myndigheterna lämna informationen till leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten i ett standardiserat format och informationen får bland annat omfatta följande:

a) De vanligaste användningssätten för elektroniska kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller sprida skadligt innehåll, särskilt när det kan skada respekten för andras fri- och rättigheter, inklusive intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter och de rättsliga följderna av detta, och

a) De vanligaste användningssätten för elektroniska kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller sprida skadligt innehåll, särskilt när det kan skada respekten för andras fri- och rättigheter, inklusive intrång i dataskyddsrättigheter, upphovsrätt och närstående rättigheter, och de rättsliga följderna av detta, och

b) Metoder för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter vid användning av elektroniska kommunikationstjänster.

b) Metoder för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter vid användning av elektroniska kommunikationstjänster.

 

_________________

 

* EUT: Vänligen inför nummer för denna förordning.

 

** EUT: Vänligen inför dagen för denna förordnings ikraftträdande.”

Ändringsförslag  193

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1k (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 21a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1k) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 21a

 

Kontroll av konsumtion

 

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av elektronisk kommunikation erbjuder konsumenterna och slutanvändarna möjlighet att övervaka och kontrollera sin användning av elektroniska kommunikationstjänster som faktureras utifrån tids- eller volymanvändning. Denna tjänst måste inbegripa följande:

 

a) För abonnemangstjänster och tjänster som betalas i efterhand, kostnadsfri tillgång till aktuell information om användningen av tjänsten.

 

b) För tjänster som betalas i efterhand, möjlighet att kostnadsfritt fastställa ett på förhand definierat ekonomiskt tak för användningen, att begära meddelande om när en på förhand definierad andel av taket och själva taket har nåtts, att få information om hur man ska gå till väga för att fortsätta använda tjänsten om taket har överskridits samt om tillämpliga taxeplaner.

 

c) Specificerade fakturor på ett varaktigt medium.

 

2. Berec ska fastställa riktlinjer för genomförandet av punkt 1.

 

När den ekonomiska gränsen har nåtts ska slutanvändarna kunna fortsätta motta samtal och sms-meddelanden och ha tillgång till kostnadsfria telefonnummer och larmtjänster genom att kostnadsfritt ringa det europeiska larmnumret 112 fram till slutet av den överenskomna faktureringsperioden.”

Ändringsförslag  194

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Artiklarna 20, 21, 22 och 30 ska utgå.

(2) Artikel 22 ska utgå.

Motivering

Strykningen är nödvändig för att bibehålla eller ändra de berörda artiklarna.

Ändringsförslag  195

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2002/22/EC

Artikel 26

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a) Artikel 26 ska ersättas med följande:

”1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga slutanvändare av de tjänster som avses i punkt 2, inbegripet användare av allmänna telefonautomater, kan ringa larmtjänster avgiftsfritt och utan att behöva använda sig av något betalningsmedel genom att använda det gemensamma europeiska larmnumret 112 och eventuella nationella larmnummer som specificerats av medlemsstaterna.

”1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga slutanvändare av de tjänster som avses i punkt 2, inbegripet användare av allmänna telefonautomater, kan ringa larmtjänster avgiftsfritt och utan att behöva använda sig av något betalningsmedel genom att använda det gemensamma europeiska larmnumret 112 och eventuella nationella larmnummer som specificerats av medlemsstaterna.

 

1a. Medlemsstaterna ska se till att samtliga användare av privata elektroniska kommunikationsnät kan ringa larmtjänsterna eller, i förekommande fall, de interna larmtjänsterna avgiftsfritt, genom att använda det gemensamma europeiska larmnumret 112 och eventuella nationella larmnummer som specificerats av medlemsstaterna.

2. I samråd med nationella regleringsmyndigheter, larm- och räddningstjänster samt leverantörer ska medlemsstaterna se till att företag som tillhandahåller slutanvändare en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av nationella samtal till ett eller flera nummer inom en nationell nummerplan ger tillgång till larmtjänster.

2. I samråd med nationella regleringsmyndigheter, larm- och räddningstjänster samt leverantörer ska medlemsstaterna se till att företag som tillhandahåller slutanvändare en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av nationella samtal till ett eller flera nummer inom en nationell nummerplan ger tillgång till larmtjänster.

3. Medlemsstaterna ska se till att samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 besvaras korrekt och behandlas på det sätt som bäst passar den nationella organisationen av larmsystem. Dessa samtal ska besvaras och hanteras minst lika snabbt och effektivt som samtal till nationella larmnummer, där sådana fortfarande används.

3. Medlemsstaterna ska se till att samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 besvaras korrekt och behandlas på det sätt som bäst passar den nationella organisationen av larmsystem. Dessa samtal ska besvaras och hanteras minst lika snabbt och effektivt som samtal till nationella larmnummer, där sådana fortfarande används.

 

Kommissionen ska, i samråd med de relevanta behöriga myndigheterna, anta en rekommendation om prestandaindikatorer för medlemsstaterna. Kommissionen ska senast den 31 december 2015 och därefter vartannat år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur effektivt det europeiska larmnumret 112 genomförts och om hur prestandaindikatorerna fungerar.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde för slutanvändare med funktionshinder till larmtjänster är likvärdigt med det tillträde som åtnjuts av andra slutanvändare. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till larmtjänster under resa i andra medlemsstater ska i största möjliga utsträckning bygga på europeiska standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska inte hindra medlemsstaterna från att anta tilläggskrav i syfte att nå de mål som fastställs i denna artikel.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillträde för slutanvändare med funktionshinder till larmtjänster är likvärdigt med det tillträde som åtnjuts av andra slutanvändare. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till larmtjänster under resa i andra medlemsstater ska i största möjliga utsträckning bygga på europeiska standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska inte hindra medlemsstaterna från att anta tilläggskrav i syfte att nå de mål som fastställs i denna artikel.

5. Medlemsstaterna ska se till att berörda företag tillhandahåller information om varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för den myndighet som handhar larmsamtal så snart som samtalet når den myndigheten. Detta gäller alla samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112. Medlemsstaterna får utvidga denna skyldighet till att även omfatta samtal till nationella larmnummer. De behöriga regleringsmyndigheterna ska fastställa kriterier för korrekthet och tillförlitlighet när det gäller informationen om varifrån samtalet kommer.

5. Medlemsstaterna ska se till att berörda företag tillhandahåller information om varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för den myndighet som handhar larmsamtal så snart som samtalet når den myndigheten. Detta gäller alla samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112. Medlemsstaterna får utvidga denna skyldighet till att även omfatta samtal till nationella larmnummer. Kommissionen ska se till att de behöriga regleringsmyndigheterna fastställer kriterier för korrekthet och tillförlitlighet när det gäller informationen om varifrån samtalet kommer, i enlighet med punkt 7 och med största möjliga hänsyn till Berecs riktlinjer.

 

Senast den (6 månader efter SISTA DATUMET FÖR TILLÄMPNING) ska Berec, efter samråd med berörda intressenter och i nära samarbete med kommissionen, fastställa kriterier för korrekt och tillförlitlig information till larmtjänsterna om varifrån samtal kommer. Riktlinjerna ska beakta möjligheten att använda en mobil terminal med en GNSS-enhet för mobila terminaler för att man ska få mera korrekt och tillförlitlig information om varifrån 112-samtal kommer.

6. Medlemsstaterna ska se till att medborgarna får tillräcklig information om att det gemensamma europeiska larmnumret 112 finns och hur det kan användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater.

6. Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att medborgarna får tillräcklig information om att det gemensamma europeiska larmnumret 112 finns och hur det kan användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater. Kommissionen ska stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder.

7. För att säkerställa en effektiv tillgång till 112-tjänster i medlemsstaterna får kommissionen, efter samråd med Berec, anta tekniska genomförandeåtgärder. Dessa tekniska genomförandeåtgärder ska dock antas utan att det påverkar organisationen av larmtjänster, som fortsatt tillhör medlemsstaternas exklusiva behörighetsområde.

7. För att säkerställa en effektiv tillgång till 112-tjänster i medlemsstaterna ska kommissionen, efter samråd med Berec, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37a om kriterier för varifrån samtalet kommer och viktiga prestandaindikatorer om tillgång till larmnumret 112. Dessa åtgärder ska dock antas utan att det påverkar organisationen av larmtjänster, som fortsatt tillhör medlemsstaternas exklusiva behörighetsområde.

 

7a. Kommissionen ska upprätthålla en databas med E.164-nummer för europeiska larmtjänster, så att dessa kan kontakta varandra från en medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag  196

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 26a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 26a

 

EU:s omvända 112-kommunikationssystem

 

Senast den [1 år efter tidsfristen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om möjligheten att inrätta ett omvänt ”112-kommunikationssystem för EU” som utnyttjar befintliga elektroniska kommunikationsnätverk, täcker hela unionen, är universellt, flerspråkigt, lättillgängligt, enkelt och effektivt och som kan användas för att varna allmänheten vid en överhängande eller nära förestående allvarlig nödsituation eller katastrof.

 

Kommissionen ska samråda med Berec och civilförsvarstjänster, och undersöka vilka standarder och specifikationer som behövs för att skapa det system som aves i punkt 1. När kommissionen utarbetar denna rapport ska den beakta befintliga nationella och regionala 112-system och följa unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett förslag till rättsakt.”

Ändringsförslag  197

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2c (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 30

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2c) Artikel 30 ska ersättas med följande:

1. Medlemsstaterna ska se till att alla abonnenter med nummer från den nationella telefonnummerplanen som kräver detta kan behålla sina nummer oberoende av vilket företag som tillhandahåller tjänsten i enlighet med bestämmelserna i i del C i bilaga I.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla abonnenter med nummer från den nationella telefonnummerplanen som kräver detta kan behålla sina nummer oberoende av vilken leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten som tillhandahåller tjänsten i enlighet med bestämmelserna i del C i bilaga I.

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska se till att kostnadsorienteringsprincipen följs vid prissättningen av nummerportabilitet mellan operatörer och/eller tjänstleverantörer och att eventuella direkta avgifter för abonnenter inte inverkar hämmande på abonnenter för byte av tjänsteleverantör.

2. De nationella regleringsmyndigheterna ska se till att kostnadsorienteringsprincipen följs vid prissättningen av nummerportabilitet mellan operatörer och/eller tjänstleverantörer och att eventuella direkta avgifter för abonnenter inte inverkar hämmande på abonnenter för byte av tjänsteleverantör.

3. De nationella regleringsmyndigheterna får inte belägga nummerportabilitet med slutkundstaxor som snedvrider konkurrensen, till exempel genom att införa särskilda eller gemensamma slutkundstaxor.

3. De nationella regleringsmyndigheterna får inte belägga nummerportabilitet med slutkundstaxor som snedvrider konkurrensen, till exempel genom att införa särskilda eller gemensamma slutkundstaxor.

4. Portering av nummer och dess efterföljande aktivering ska utföras snarast möjligt. En abonnent som ingått ett avtal om portering av ett nummer till ett nytt företag ska under alla omständigheter få numret aktiverat inom en arbetsdag.

4. Portering av nummer och dess efterföljande aktivering ska utföras snarast möjligt. Slutanvändare som ingått ett avtal om portering av ett nummer till en ny leverantör ska få numret aktiverat inom en arbetsdag från det att ett sådant avtal ingås.

Utan att det påverkar tillämpningen av det första stycket får de behöriga nationella myndigheterna föreskriva den övergripande processen för portering av nummer, med hänsyn till nationella bestämmelser om avtal, teknisk genomförbarhet och abonnentens behov en tjänst utan avbrott. Avbrott i tjänsten under porteringen får under inga omständigheter överstiga en arbetsdag. Vid behov ska de behöriga nationella myndigheterna också beakta åtgärder som säkerställer att abonnenterna skyddas under hela bytesprocessen och inte tvingas byta till en annan leverantör mot sin vilja.

Utan att det påverkar tillämpningen av det första stycket får de behöriga nationella myndigheterna föreskriva den övergripande processen för byte och portering av nummer i enlighet med Berecs riktlinjer som avses i punkt 4b. De ska ta hänsyn till behovet av att skydda slutanvändaren under hela bytesprocessen, behovet av att se till att processen är effektiv för slutanvändaren, slutanvändarens behov av en tjänst utan avbrott och behovet av att se till att bytesprocesser inte skadar konkurrensen. Avbrott i tjänsten under porteringen får under inga omständigheter överstiga en arbetsdag. Slutanvändare får inte överföras till en annan leverantör mot sin vilja.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga påföljder för företag införs, däribland en skyldighet att ersätta abonnenter vid förseningar i nummerporteringen eller missbruk av portering som de själva står för eller som sker på deras vägnar.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga påföljder för företag införs, däribland en skyldighet att ersätta abonnenter vid förseningar i nummerporteringen, om den information som krävs för porteringen inte gjorts tillgänglig i god tid, eller missbruk av portering som de själva står för eller som sker på deras vägnar.

 

4a. Bytes- och porteringsprocessen ska ledas av den mottagande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten. Slutanvändarna ska få adekvat information om bytet före och under bytesförfarandet, och även omedelbart efter det att förfarandet avslutats.

 

4b. Berec ska fastställa riktlinjer om alla villkor och förfaranden i bytes- och porteringsprocessen, särskilt den mottagande leverantörens och den överförande leverantörens respektive ansvarsområden under bytes- eller porteringsprocessen, vilken information som ska tillhandahållas konsumenten under processen, avslutande av befintliga avtal i god tid, återbetalning av eventuella förhandsbetalningar och effektiva tjänster för vidarebefordran av e-postmeddelanden.

 

4c. Om ett tjänstepaket som erbjuds till konsumenterna består av minst en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst ska bestämmelserna i denna artikel tillämpas på alla delarna i paketet.

5. Medlemsstaterna ska se till att avtal som ingås mellan konsumenterna och de företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster inte föreskriver en inledande avtalsperiod som överstiger 24 månader. Medlemsstaterna ska också säkerställa att företagen gör det möjligt för användarna att ingå ett avtal med en maximal giltighetstid på 12 månader.

 

6. Medlemsstaterna ska se till, utan att det påverkar tillämpningen av den kortaste avtalsperiod som medges, att villkor och förfaranden vid uppsägning av avtalet inte hämmar byte av tjänsteleverantör.

 

Ändringsförslag  198

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2d (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 34 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) I artikel 34 ska följande punkt läggas till:

 

”1a. De förfaranden för tvistlösning utanför domstol som upprättas i enlighet med punkt 1 ska också gälla avtalstvister mellan konsumenter och andra slutanvändare i den utsträckning sådana förfaranden för tvistlösning utanför domstol finns tillgängliga även för dem och för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som är etablerade i en annan medlemsstat. Vid tvister som omfattas av direktiv 2013/11/EU* ska bestämmelserna i det direktivet gälla.

 

________________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).”

Ändringsförslag  199

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2e (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Artikel 37a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2e) Följande artikel ska införas som artikel 37a:

 

”Artikel 37a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 26 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …*.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 26 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

_________________

 

* EUT: Vänligen för in datum för denna förordnings ikraftträdande.”

Ändringsförslag  200

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2f (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga II – led 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2f) Punkt 1 i bilaga II ska ersättas med följande:

”1. Företagets/företagens namn och adress

”1. Företagets/företagens namn, adress och kontaktuppgifter

Det vill säga namn och adress till huvudkontoret för sådana företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster.

Det vill säga namn och adress till huvudkontoret för sådana företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster.”

Ändringsförslag  201

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2g (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga II – led 2.2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2g) Punkt 2.2 i bilaga II ska ersättas med följande:

”2.2. Standardtaxor med uppgift om de tjänster som tillhandahålls och om vad varje del av taxan innehåller (t.ex. tillträdesavgifter, alla typer av användaravgifter, underhållsavgifter) och detaljerade upplysningar om gällande rabatter och särskilda eller riktade taxor samt eventuella tillkommande avgifter och kostnader för terminalutrustning ska också anges.

”2.2. För varje taxeplan ska de tjänster som tillhandahålls och de relevanta parametrarna för tjänstekvalitet, den eller de tillämpliga taxeplanerna och, för varje sådan taxeplan, typen av tillhandahållna tjänster, inbegripet kommunikationsvolymer, och eventuella tillämpliga avgifter (tillträde, användning, underhåll samt eventuella tillkommande avgifter) och kostnader för terminalutrustning också anges.

Ändringsförslag  202

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2h (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga II – led 2.2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2h) I bilaga II ska följande punkt införas:

 

”2.2a. Ytterligare information om internetaccesstjänster, om sådana tillhandahålls, särskilt uppgifter om dataprissättning, hastigheter för nedladdning och uppladdning av data och eventuella tillämpliga hastighetsbegränsningar, information om möjligheter att övervaka konsumtionsnivåerna och eventuella tillämpliga förfaranden för trafikstyrning och deras inverkan på tjänsternas kvalitet, slutanvändarens integritet och skyddet av personuppgifter.”

Ändringsförslag  203

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led 2i (nytt)

Direktiv 2002/22/EG

Bilaga II – led 2.5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2i) Punkt 2.5 i bilaga II ska ersättas med följande:

”2.5. Villkor för standardavtal, inklusive, om det är tillämpligt, den kortaste avtalsperiod som medges, uppsägning av avtalet, förfaranden och direkta avgifter i samband med nummerportabilitet samt andra identifieringsuppgifter.”

”2.5. Villkor för standardavtal, inklusive, om det är tillämpligt, den kortaste avtalsperiod som medges, villkor för och eventuella avgifter vid förtida uppsägning av avtalet, förfarandena och de direkta avgifterna i samband med byte och nummerportabilitet samt andra identifieringsuppgifter samt ersättningsarrangemang för förseningar i eller missbruk av byten.”

Ändringsförslag  204

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 1

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 1.1. ska följande införas som det tredje stycket:

utgår

”Denna förordning ska tillämpas på roamingtjänster som tillhandahålls i unionen till slutanvändare vars nationella leverantör är en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten i en medlemsstat.”

 

Ändringsförslag  205

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 2

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I artikel 2.2 ska följande led r införas:

utgår

”(r) bilateralt eller multilateralt roamingavtal: ett eller flera kommersiella eller tekniska avtal mellan roamingleverantörer som möjliggör en virtuell utökning av hemnätets täckning och som långsiktigt garanterar att var och en av roamingleverantörerna tillhandahåller reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som ligger på samma prisnivå som deras respektive nationella mobilkommunikationstjänster.”

 

Motivering

Kommissionens förslag till lösning av roamingproblemet genom frivilliga avtal som ett alternativ till de nuvarande skyldigheterna i Roaming III-förordningen skapar ett betydande mått av osäkerhet.

Ändringsförslag  206

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 3

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I artikel 4 ska följande punkt 7 läggas till:

utgår

”7. Denna artikel ska inte tillämpas på roamingleverantörer som tillhandahåller reglerade roamingtjänster i slutkundsledet i enlighet med artikel 4a.”

 

Ändringsförslag  207

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 4

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Följande artikel 4a ska läggas till:

utgår

Artikel 4a

 

[...]

 

Ändringsförslag  208

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artiklarna 6a och 6b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Följande artiklar ska införas:

 

”Artikel 6a

 

Avskaffande av roamingavgifter i slutkundsledet

 

Med verkan från och med den 15 december 2015 ska roamingleverantörer inte längre ta ut någon tilläggsavgift jämfört med avgifterna för inhemska mobila kommunikationstjänster för roamingkunder i någon medlemsstat i samband med reglerade mottagna eller uppringda roamingsamtal, reglerade sms/mms-roamingmeddelanden som skickas och reglerade dataroamingtjänster som utnyttjas, och inte heller ta ut några allmänna avgifter för att terminalutrustningen eller tjänsten ska kunna användas utomlands.”

 

”Artikel 6b

 

Skälig användning

 

1. Genom undantag från artikel 6a, och för att förhindra felaktig eller oegentlig användning av roamingtjänster i slutkundsledet, får roamingleverantörer tillämpa en ”klausul om skälig användning” på konsumtionen av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls enligt gällande nationell prisnivå, genom hänvisning till kriterier för skälig användning. De kriterierna ska tillämpas på ett sådant sätt att konsumenterna tryggt kan upprepa sitt typiska inhemska konsumtionsmönster enligt sitt respektive nationella slutkundspaket vid de tillfällen då de reser inom unionen.

 

2. I enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/22/EG ska roamingleverantörer offentliggöra och i sina avtal inkludera detaljerad kvantifierad information om hur eventuella kriterier för skälig användning tillämpas, genom hänvisning till de viktigaste parametrarna för prissättning, volym eller andra parametrar för slutkundspaketet i fråga.

 

3. Senast den 31 december 2014 ska Berec, efter samråd med berörda intressenter och i nära samarbete med kommissionen, fastställa allmänna riktlinjer för hur kriterier för skälig användning ska tillämpas i slutkundsavtal som erbjuds av roamingleverantörer. Berec ska särskilt ta hänsyn till hur prissättning och konsumtionsmönster utvecklas i medlemsstaterna, samt till graden av konvergens mellan de nationella prisnivåerna i unionen, till eventuella observerbara effekter som roaming enligt taxorna för nationella tjänster har på taxornas utveckling och till utvecklingen av de effektiva roamingtaxorna i grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörer. Därutöver får Berecs riktlinjer även ta hänsyn till relevanta objektiva variationer mellan medlemsstater eller mellan roamingleverantörer när det gäller faktorer såsom nationella prisnivåer, typiska volymer i slutkundspaket eller den genomsnittliga perioden för kunders resor inom unionen.

 

4. För att kriterierna för skälig användning ska tillämpas enhetligt och samtidigt över hela unionen ska kommissionen, genom genomförandeakter och på grundval av de riktlinjer från Berec som avses i punkt 3, senast den 30 juni 2015 anta detaljerade bestämmelser om hur kriterierna för skälig användning ska tillämpas.

 

5. Den behöriga nationella regleringsmyndigheten ska noga övervaka och kontrollera tillämpningen av kriterierna för skälig användning i enlighet med kommissionens genomförandeakt enligt punkt 4, varvid största möjliga hänsyn ska tas till Berecs allmänna riktlinjer, relevanta objektiva faktorer som är specifika för medlemsstaten samt relevanta objektiva variationer mellan roamingleverantörer och se till att orimliga villkor inte tillämpas.

 

6. De slutkundsavgifter för tjänster enligt eurotaxa som fastställs genom artiklarna 8, 10 och 13 i förordning (EU) nr 531/2012 ska gälla för reglerade roamingtjänster som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b.

Ändringsförslag  209

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 5 – led a

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Det första stycket ska ersättas av följande stycke:

a) Det första stycket ska ersättas av följande stycke:

”2. Med verkan från den 1 juli 2013 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för rösttelefoni som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat roamingsamtal variera mellan olika roamingsamtal, men den får inte överstiga 0,24 EUR per minut för uppringda samtal eller 0,07 EUR per minut för mottagna samtal. Den högsta slutkundsavgiften för ringda samtal ska sänkas till 0,19 EUR den 1 juli 2014. Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som vidtas för att förhindra felaktig eller bedräglig användning får roamingleverantörer från och med den 1 juli 2014 inte ta ut någon avgift av sina roamingkunder för mottagna samtal. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19 ska dessa högsta slutkundsavgifter för eurotaxan för rösttelefoni fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2017.”

”2. Med verkan från 1 juli 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för rösttelefoni som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat roamingsamtal variera mellan olika roamingsamtal, men den får inte överstiga 0,29 EUR per minut för uppringda samtal eller 0,08 EUR per minut för mottagna samtal. Den högsta slutkundsavgiften för ringda samtal ska sänkas till 0,24 EUR den 1 juli 2013 och till 0,19 EUR den 1 juli 2014 och den högsta slutkundsavgiften för mottagna samtal ska sänkas till 0,07 EUR den 1 juli 2013 och 0,05 EUR den 1 juli 2014. De högsta avgifter som tillämpas från och med den 1 juli 2014 ska upphöra att gälla den 16 december 2015, med undantag för reglerade roamingsamtal som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN)

Ändringsförslag  210

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 5 – led b

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Det tredje stycket ska ersättas av följande stycke:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  211

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 5a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 10 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5a) Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

2. Med verkan från och med den 1 juli 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en sms-eurotaxa som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat sms-roamingmeddelande som skickas av roamingkunden variera, men får inte överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 1 juli 2014 och ska, utan att det påverkar tilllämpningen av artikel 19, förbli 0,06 EUR till och med den 30 juni 2017.

Med verkan från och med den 1 juli 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en sms-eurotaxa som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat sms-roamingmeddelande som skickas av roamingkunden variera, men får inte överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 1 juli 2014. De högsta avgifter som tillämpas från och med den 1 juli 2014 ska upphöra att gälla den 16 december 2015, med undantag för reglerade sms-roamingmeddelanden som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b.

Ändringsförslag  212

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 5b (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 13 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5b) I artikel 13.2 ska första stycket ersättas med följande:

2. Från och med den 1 juli 2012 får slutkundsavgiften (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för dataroaming som en roamingleverantör får ta ut av sina roamingkunder för tillhandahållande av en reglerad dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR per använd megabyte. Den högsta slutkundsavgiften för använda data ska sänkas till 0,45 EUR per använd megabyte den 1 juli 2013 och till 0,20 EUR per använd megabyte den 1 juli 2014 och ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19, förbli 0,20 EUR per använd megabyte till och med den 30 juni 2017.

2. Från och med den 1 juli 2012 får slutkundsavgiften (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för dataroaming som en roamingleverantör får ta ut av sina roamingkunder för tillhandahållande av en reglerad dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR per använd megabyte. Den högsta slutkundsavgiften för använda data ska sänkas till 0,45 EUR per använd megabyte den 1 juli 2013 och till 0,20 EUR per använd megabyte den 1 juli 2014. De högsta avgifter som tillämpas från och med den 1 juli 2014 ska upphöra att gälla den 16 december 2015, med undantag för reglerade dataroamingtjänster som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN)

Ändringsförslag  213

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 6

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 14

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(6) I artikel 14 ska följande punkt 1a infogas:

utgår

Ändringsförslag  214

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 6a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 14

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(6a) Artikel 14 utgår och ersätts med följande, med verkan från och med den 15 december 2015:

1. 1. För att göra roamingkunder uppmärksamma på att de kommer att få betala en roamingavgift när de ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms-meddelande, ska varje roamingleverantör, utom när kunden har meddelat roamingleverantören att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande personlig prisinformation om de roamingavgifter (inklusive mervärdesskatt) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms-meddelanden i den besökta medlemsstaten.

1. 1. För att göra roamingkunder uppmärksamma på att de kommer att få betala en roamingavgift när de ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms-meddelande, ska varje roamingleverantör, utom när kunden har meddelat roamingleverantören att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande personlig prisinformation om de roamingavgifter (inklusive mervärdesskatt) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms-meddelanden i den besökta medlemsstaten.

Denna grundläggande personliga prisinformation ska inbegripa de maximiavgifter (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören) som kunden kan komma att behöva betala enligt sitt taxesystem för att

Denna grundläggande personliga prisinformation ska inbegripa de maximiavgifter (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören) som kunden kan komma att behöva betala enligt sitt taxesystem för att

a) ringa reglerade roamingsamtal inom den besökta medlemsstaten och till den medlemsstat där kundens nationella leverantör finns, samt för att ta emot reglerade roamingsamtal och

a) ringa reglerade roamingsamtal inom den besökta medlemsstaten och till den medlemsstat där kundens nationella leverantör finns, samt för att ta emot reglerade roamingsamtal och

(b) skicka reglerade sms-roamingmeddelanden under vistelsen i den besökta medlemsstaten.

b) skicka reglerade sms-roamingmeddelanden under vistelsen i den besökta medlemsstaten.

Den ska också inbegripa uppgifter om det gratisnummer som avses i punkt 2 för erhållande av mer detaljerad information och information om att larm- och räddningstjänst kan ringas kostnadsfritt på det europeiska larmnumret 112.

Den ska också inbegripa uppgifter om det gratisnummer som avses i punkt 2 för erhållande av mer detaljerad information och information om att larm- och räddningstjänst kan ringas kostnadsfritt på det europeiska larmnumret 112.

Kunden ska i samband med varje meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt och enkelt meddela roamingleverantören att han/hon inte vill ha det automatiska meddelandet. En kund som har meddelat att han/hon avsäger sig det automatiska meddelandet ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller tjänsten igen.

Kunden ska i samband med varje meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt och enkelt meddela roamingleverantören att han/hon inte vill ha det automatiska meddelandet. En kund som har meddelat att han/hon avsäger sig det automatiska meddelandet ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller tjänsten igen.

Roamingleverantörerna ska automatiskt och kostnadsfritt tillhandahålla kunder som är blinda eller har nedsatt syn den grundläggande personliga prisinformation som avses i första stycket via ett rösttelefonisamtal, om kunden så önskar.

Roamingleverantörerna ska automatiskt och kostnadsfritt tillhandahålla kunder som är blinda eller har nedsatt syn den grundläggande personliga prisinformation som avses i första stycket via ett rösttelefonisamtal, om kunden så önskar.

Första, andra, fjärde och femte styckena ska också tillämpas på roamingsamtalstjänster och sms-roamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder som reser utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

 

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig i unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad personlig prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för rösttelefonisamtal och sms-meddelanden, samt information om de åtgärder för att öka insynen som är tillämpliga enligt denna förordning, genom ett mobilt rösttelefonisamtal eller ett sms-meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som roamingleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för terminaler som inte stöder sms-funktioner.

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig i unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad personlig prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för rösttelefonisamtal och sms-meddelanden, samt information om de åtgärder för att öka insynen som är tillämpliga enligt denna förordning, genom ett mobilt rösttelefonisamtal eller ett sms-meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som roamingleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för terminaler som inte stöder sms-funktioner.

3. Roamingleverantörerna ska tillhandahålla alla användare fullständiga upplysningar om gällande roamingavgifter, särskilt om eurotaxan för rösttelefoni och sms-eurotaxan, när abonnemanget tecknas. De dessutom ska tillhandahålla sina roamingkunder uppdaterade uppgifter om gällande roamingavgifter utan oskäligt dröjsmål, varje gång dessa avgifter ändras.

 

Roamingleverantörerna ska dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla deras roamingkunder känner till att det finns en eurotaxa för rösttelefoni och en sms-eurotaxa. De ska särskilt på ett tydligt och objektivt sätt meddela alla roamingkunder de villkor som rör eurotaxan för rösttelefoni samt villkoren rörande sms-eurotaxan. De ska därefter med lämpliga intervaller skicka påminnelser till samtliga kunder som valt en annan taxa.

 

Informationen ska vara tillräckligt detaljerad för att kunderna ska kunna avgöra om det är fördelaktigt för dem att övergå till eurotaxa.

 

4. Roamingleverantörerna ska ge sina kunder tillgång till information om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

4. Roamingleverantörerna ska ge sina kunder tillgång till information om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

 

4a. Denna artikel ska även gälla roamingsamtal och sms/mms-roamingmeddelanden som används av roamingkunder som reser utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

 

Med verkan från och med den 15 december 2015 ska denna artikel även gälla i fall då konsumtionen av roamingsamtal och sms/mms-roamingmeddelanden till den taxa som gäller för nationella tjänster begränsas genom hänvisning till ett kriterium för skälig användning i enlighet med artikel 6b och konsumtionen har nått gränsen för skälig användning.

Ändringsförslag  215

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 7

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I artikel 15 ska följande punkt 2a infogas:

utgår

Ändringsförslag  216

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 7a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 15

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(7a) Artikel 15 ska utgå och ersättas med följande, med verkan från och med den 15 december 2015:

Öppenhets- och skyddsmekanism för dataroamingtjänster i slutkundsledet

Öppenhets- och skyddsmekanism för dataroamingtjänster i slutkundsledet

1. Roamingleverantörer ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att ett avtal ingås får lämplig information om de avgifter som gäller när de använder reglerade dataroamingtjänster, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt kan övervaka och kontrollera sina utgifter för reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3.

1. Roamingleverantörer ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att ett avtal ingås får lämplig information om de avgifter som gäller när de använder reglerade dataroamingtjänster, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt kan övervaka och kontrollera sina utgifter för reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3.

Roamingleverantörerna ska i förekommande fall innan ett avtal ingås och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska roamingleverantörerna kostnadsfritt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt informera sina kunder om hur dessa automatiska dataroaminganslutningar stängs av för att förhindra okontrollerad förbrukning av dataroamingtjänster.

Roamingleverantörerna ska i förekommande fall innan ett avtal ingås och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska roamingleverantörerna kostnadsfritt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt informera sina kunder om hur dessa automatiska dataroaminganslutningar stängs av för att förhindra okontrollerad förbrukning av dataroamingtjänster.

2. Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från roamingleverantören upplysas om att denne kopplats via ett annat nät än hemmanätet och meddelandet ska även innehålla grundläggande personlig information om vilka taxor (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören), uttryckt i pris per megabyte, som gäller i den berörda medlemsstaten vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom i de fall kunden har meddelat roamingleverantören att han eller hon avsäger sig denna information.

2. Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från roamingleverantören upplysas om att denne kopplats via ett annat nät än hemmanätet och meddelandet ska även innehålla grundläggande personlig information om vilka taxor (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören), uttryckt i pris per megabyte, som gäller i den berörda medlemsstaten vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom i de fall kunden har meddelat roamingleverantören att han eller hon avsäger sig denna information.

Sådan grundläggande personlig information om taxor ska sändas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på den mobila terminalen, varje gång roamingkunden reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns och för första gången utnyttjar en dataroamingtjänst i den medlemsstaten. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden inleder en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

Sådan grundläggande personlig information om taxor ska sändas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på den mobila terminalen, varje gång roamingkunden reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns och för första gången utnyttjar en dataroamingtjänst i den medlemsstaten. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden inleder en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

En kund som har meddelat sin roamingleverantör att han eller hon avsäger sig automatisk information om taxor ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

En kund som har meddelat sin roamingleverantör att han eller hon avsäger sig automatisk information om taxor ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

3. Alla roamingleverantörer ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att aktivt och kostnadsfritt välja en tjänst som tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för reglerade dataroamingtjänster, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för reglerade dataroamingtjänster under en angiven användningsperiod, med undantag för mms som faktureras per enhet, inte utan kundens uttryckliga medgivande överskrider ett visst kostnadstak.

3. Alla roamingleverantörer ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att aktivt och kostnadsfritt välja en tjänst som tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för reglerade dataroamingtjänster, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för reglerade dataroamingtjänster under en angiven användningsperiod, med undantag för mms som faktureras per enhet, inte utan kundens uttryckliga medgivande överskrider ett visst kostnadstak.

I detta syfte ska roamingleverantören erbjuda ett eller flera kostnadstak för angivna användningsperioder, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande volymbelopp. Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) ska ligga nära, men inte överstiga, 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

I detta syfte ska roamingleverantören erbjuda ett eller flera kostnadstak för angivna användningsperioder, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande volymbelopp. Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) ska ligga nära, men inte överstiga, 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Alternativt får roamingleverantören fastställa kostnadstak uttryckta i volym, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande penningbelopp. Ett av dessa tak (standardvolymtaket) ska ha ett motsvarande penningbelopp som inte överstiger 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Alternativt får roamingleverantören fastställa kostnadstak uttryckta i volym, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande penningbelopp. Ett av dessa tak (standardvolymtaket) ska ha ett motsvarande penningbelopp som inte överstiger 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Utöver detta får roamingleverantören erbjuda sina roamingkunder andra kostnadstak med andra, dvs. högre eller lägre, högsta kostnadstak per månad.

Utöver detta får roamingleverantören erbjuda sina roamingkunder andra kostnadstak med andra, dvs. högre eller lägre, högsta kostnadstak per månad.

De standardtak som avses i andra och tredje stycket ska gälla för alla kunder som inte har valt ett annat tak.

De standardtak som avses i andra och tredje stycket ska gälla för alla kunder som inte har valt ett annat tak.

Varje roamingleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn när dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads- eller volymtaket. Alla kunder ska ha rätt att begära att roamingoperatören slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att leverantören tillhandahåller tjänsten igen.

Varje roamingleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn när dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads- eller volymtaket. Alla kunder ska ha rätt att begära att roamingoperatören slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att leverantören tillhandahåller tjänsten igen.

När kostnads- eller volymtaket annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal. Det meddelandet ska upplysa kunden om hur denne ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till dessa tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska roamingleverantören omedelbart upphöra att tillhandahålla och att ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

När kostnads- eller volymtaket annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal. Det meddelandet ska upplysa kunden om hur denne ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till dessa tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska roamingleverantören omedelbart upphöra att tillhandahålla och att ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

Närhelst en roamingkund begär att få välja eller upphäva ett kostnads- eller volymtak ska ändringen utföras kostnadsfritt inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och får inte vara förenad med villkor eller restriktioner gällande andra delar av abonnemanget.

Närhelst en roamingkund begär att få välja eller upphäva ett kostnads- eller volymtak ska ändringen utföras kostnadsfritt inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och får inte vara förenad med villkor eller restriktioner gällande andra delar av abonnemanget.

4. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på utrustning för maskin till maskin-kommunikation som använder mobil datakommunikation.

4. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på utrustning för maskin till maskin-kommunikation som använder mobil datakommunikation.

5. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa information till kunderna om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks.

5. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa information till kunderna om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks.

6. Denna artikel ska – med undantag för punkt 5, och med förbehåll för vad som anges i andra och tredje stycket i denna punkt – också tillämpas dataroamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder vid resa utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

6. Denna artikel ska tillämpas i fall då konsumtionen av dataroamingtjänster till den taxa som gäller för nationella tjänster begränsas genom hänvisning till ett kriterium för skälig användning i enlighet med artikel 6b och konsumtionen har nått gränsen för skälig användning.

 

Den ska också tillämpas på dataroamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder vid resa utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

 

När kunden väljer den tjänst som avses i punkt 3 första stycket ska kraven i punkt 3 inte tillämpas om värdnätsoperatören i det besökta landet utanför unionen inte tillåter att roamingleverantören övervakar kundernas användning i realtid.

 

När så är fallet ska kunden vid inresan i ett sådant land utan onödigt dröjsmål och kostnadsfritt genom ett sms-meddelande underrättas om att information om sammanlagd konsumtion inte finns tillgänglig och att garantin för att ett visst kostnadstak inte överskrids inte gäller.

Ändringsförslag  217

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 8

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

utgår

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

 

i) Den första meningen ska ersättas med följande:

 

”Kommissionen skall granska denna förordnings verkan och efter ett offentligt samråd rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 december 2016.”

 

ii) Led g ska ersättas med följande:

 

”g) i vilken utsträckning som genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 och det alternativa system som avses i artikel 4a har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster i sådan utsträckning att det inte finns någon faktisk skillnad mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna,”

 

iii) Följande ska läggas till som led i:

 

”i) i vilken eventuell utsträckning som de nationella slutkundsprisernas utveckling har påverkats märkbart av att roamingleverantörer har tillämpat taxan för nationella tjänster på både nationella tjänster och reglerade roamingtjänster i hela unionen.”

 

ii) Led d ska ersättas med följande:

 

”d) ändra giltighetstiden för eller sänka nivån på de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12 i syfte att öka möjligheterna för alla roamingleverantörer att i sina respektive slutkundspaket för rimlig användning tillhandahålla taxealternativ där den taxa som gäller för nationella tjänster tillämpas på både nationella tjänster och reglerade roamingtjänster, på samma sätt som om de reglerade roamingtjänsterna skulle ha konsumerats i hemnätet,”

 

Ändringsförslag  218

Förslag till förordning

Artikel 37 – led 8a (nytt)

Förordning (EU) nr 531/2012

Artikel 19

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(8a) Artikel 19 ska utgå och ersättas med följande:

1. Kommissionen ska göra en översyn över denna förordnings verkan och, efter ett offentligt samråd, rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2016. Kommissionen ska särskilt bedöma huruvida målen i denna förordning uppnåtts. I samband med detta ska kommissionen bland annat granska

1. Kommissionen ska göra en översyn över denna förordnings verkan och rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet i enlighet med punkterna 2–6.

a) huruvida konkurrensen har utvecklats så långt att det är berättigat att de högsta slutkundsavgifterna upphör att gälla,

2. Kommissionen ska senast den 30 juni 2015, efter ett offentligt samråd, rapportera till Europaparlamentet och rådet om huruvida man bör ändra giltighetstiden för eller se över nivån på de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12, eller föreskriva andra arrangemang för att åtgärda problem på grossistmarknaden, bland annat i fråga om mobiltermineringsavgifter för roaming. Berec ska senast den 31 december 2014, efter ett offentligt samråd, fastställa riktlinjer för åtgärder för att förhindra felaktig eller oegentlig användning enligt artikel 6a.

b) huruvida konkurrensen är tillräcklig för att motivera att de högsta grossistavgifterna avskaffas,

3. Kommissionen ska senast den 30 juni 2016, efter ett offentligt samråd, rapportera till Europaparlamentet och rådet om bland annat

c) utvecklingen av och förväntade framtida tendenser för avgifterna i grossist- och slutkundsledet för röst-, sms- och datakommunikationstjänster för roamingkunder i jämförelse med avgifterna för mobilkommunikationstjänster på nationell nivå i medlemsstaterna, med uppgifter uppdelade på kunder med abonnemang respektive kunder med kontantkort, samt om dessa tjänsters kvalitet och hastighet,

 

d) tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till samtals-, sms- och dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

a) tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till samtals-, sms- och dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

e) i vilken utsträckning kunderna gynnats av faktiska prissänkningar för roamingtjänster, uppsättningen taxor och produkter som finns tillgängliga för kunder med olika telefonvanor, och skillnaden mellan roamingtaxor och nationella taxor, inbegripet tillgången på erbjudanden med en enda taxa för nationella tjänster och roamingtjänster,

 

f) graden av konkurrens på såväl slutkundsmarknaden som grossistmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,

b) graden av konkurrens på såväl slutkundsmarknaden som grossistmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,

g) i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster i sådan utsträckning att skillnaden mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna har närmat sig noll,

c) i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster.

 

Kommissionen ska framför allt undersöka om ytterligare tekniska och strukturella åtgärder måste fastställas eller de strukturella åtgärderna måste ändras.

h) den utsträckning i vilken nivån på de högsta avgifterna i grossistledet och slutkundsledet har erbjudit tillräckligt skydd mot för höga priser för konsumenterna samtidigt som konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster kunnat utvecklas.

4. Om den rapport som avses i punkt 2 visar att det inte råder lika konkurrensvillkor mellan roamingleverantörer och att det därför är nödvändigt att ändra giltighetstiden för eller sänka nivån på de högsta grossistavgifterna eller föreskriva andra arrangemang för att åtgärda problem på grossistmarknaden, bland annat genom en avsevärd sänkning av de mobiltermineringsavgifter som gäller för roaming i hela unionen, ska kommissionen, efter samråd med Berec, lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet för att komma till rätta med situationen senast den 30 juni 2015.

2. Om rapporten visar att de strukturella åtgärder som föreskrivs i denna förordning inte har varit tillräckliga för att främja konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster till förmån för alla europeiska konsumenter, eller att skillnaderna mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna inte har närmat sig noll, ska kommissionen lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet för att komma till rätta med situationen och på så sätt uppnå en inre marknad för mobilkommunikationstjänster där det till slut inte finns någon skillnad mellan nationella taxor och roamingtaxor. Kommissionen ska i synnerhet undersöka huruvida det är nödvändigt att

Om den rapport som anges i punkt 3 visar att de strukturella åtgärder som föreskrivs i denna förordning inte har varit tillräckliga för att främja konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster till förmån för alla europeiska konsumenter ska kommissionen lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet för att komma till rätta med situationen. I fråga om bägge rapporterna ska förslag på lämpliga åtgärder läggas fram samtidigt med rapporterna.

a) fastställa ytterligare tekniska och strukturella åtgärder,

 

b) modifiera de strukturella åtgärderna,

 

c) förlänga giltighetstiden för, och eventuellt se över nivån på, de högsta slutkundsavgifter som föreskrivs i artiklarna 8, 10 och 13,

 

d) förlänga giltighetstiden för eller se över nivån på de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12,

 

e) införa andra nödvändiga krav, inklusive icke-differentiering av roamingtaxor och nationella taxor.

 

3. Kommissionen ska dessutom vartannat år efter den rapport som avses i punkt 1 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Varje rapport ska innehålla en sammanfattning av övervakningen av tillhandahållandet av roamingtjänster i unionen och en bedömning av framstegen mot uppnåendet av denna förordnings mål, inbegripet med hänvisning till de aspekter som anges i punkterna

5. Kommissionen ska dessutom vartannat år efter den rapport som avses i punkt 1 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Varje rapport ska innehålla en sammanfattning av övervakningen av tillhandahållandet av roamingtjänster i unionen och en bedömning av framstegen mot uppnåendet av denna förordnings mål, inbegripet med hänvisning till de aspekter som anges i punkterna

4. För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna, ska Berec regelbundet samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds- och grossistavgifter för samtals-, sms- och dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst två gånger om året. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

6. För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna, ska Berec regelbundet samla in uppgifter från de nationella regleringsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds- och grossistavgifter för samtals-, sms- och dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst två gånger om året. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

Ändringsförslag  219

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 3 – punkt 1 – led ma (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 3.1 ska följande led införas som leden ma och mb:

 

ma) ta emot anmälningar som skickats in enligt artikel 3 i direktiv 2002/20/EG, föra ett register över de anmälningarna och informera de berörda nationella regleringsmyndigheterna om de mottagna anmälningarna,

 

mb) utfärda yttranden över åtgärder som nationella regleringsmyndigheter har för avsikt att anta i enlighet med artikel 10.5 och 10.6 i direktiv 2002/20/EG,”

Ändringsförslag  220

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 1b (nytt)

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 3 – punkt 1 – led na (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I artikel 3.1 ska följande led införas som led na:

 

”na) understödja utvecklingen av unionens politik och lagstiftning inom elektronisk kommunikation, bland annat genom att avge yttranden till kommissionen om eventuella planerade initiativ.”

Ändringsförslag  221

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 2

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2) Artikel 4.4 och 4.5 ska utgå

utgår

Ändringsförslag  222

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 3

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3) Följande artikel 4a ska läggas till:

utgår

[...]

 

Motivering

Skyddet av Berecs oberoende ställning gentemot medlemsstaterna och kommissionen förutsätter ovillkorligen att organet leds av en av sina medlemmar.

Ändringsförslag  223

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 4

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4) Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  224

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 5

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5) Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  225

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 6

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6) Artikel 8.2, 8.3 och 8.4 ska strykas och ersättas med följande:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  226

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 7

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7) Artikel 9.2 ska ändras på följande sätt:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  227

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 8

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8) Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  228

Förslag till förordning

Artikel 38 – led 9

Förordning (EU) nr 1211/2009

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9) Följande ska införas som artikel 10a:

utgår

[...]

 

Ändringsförslag  229

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet överlämna rapporter om tillämpningen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Den första rapporten ska överlämnas senast den 1 juli 2018. Kommissionen ska därefter lägga fram rapporter vart fjärde år. Kommissionen ska om så är nödvändigt lägga fram lämpliga förslag i syfte att ändra denna förordning och anpassa andra rättsliga instrument, särskilt med beaktande av informationsteknikens och informationssamhällets utveckling. Rapporterna ska offentliggöras.

Kommissionen ska göra en grundlig utvärdering och översyn av hela regelverket för elektroniska kommunikationer och lägga fram en rapport med lämpliga förslag till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2016 för att lagstiftaren ska hinna grundligt analysera och diskutera förslagen.

 

Översynen ska grundas på ett fullständigt offentligt samråd samt en utvärdering i efterhand av effekten av regelverket sedan 2009 och en grundlig förhandsgranskning av den förväntade effekten av de alternativ som framkommer under granskningen.

 

Huvudsyftet för granskningen ska vara att

 

i) säkerställa att utbytbara tjänster omfattas av samma regler, med beaktande av definitionen av elektroniska kommunikationstjänster i artikel 2 c i direktiv 2002/21/EG, för att skapa en likvärdig, samstämd och konsekvent reglering av elektroniska kommunikationstjänster och tjänster som de kan bytas ut mot, bland annat i fråga om tillgång, alla aspekter av konsumentskydd (däribland portabilitet) samt integritets-och uppgiftsskydd,

 

ii) säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet och mer välunderbyggda konsumentval genom förbättrad insyn och tillgång till tydlig och omfattande information, bland annat om datahastigheter och mobilnätstäckning,

 

iii) se till att användare av digitala tjänster kan kontrollera sitt digitala liv och sina data genom att avlägsna hinder för att byta operativsystem utan att förlora sina applikationer och sina data,

 

iv) fortsätta främja effektiv och hållbar konkurrens,

 

v) erbjuda stabila och hållbara ramar för investeringar,

 

vi) garantera en harmoniserad, enhetlig och effektiv tillämpning,

 

vii) underlätta utvecklingen av alleuropeiska leverantörer och gränsöverskridande tjänster för företag,

 

viii) säkerställa att regelverket är anpassat för den digitala eran och skapar ett internetekosystem som stöder hela ekonomin, och

 

ix) öka användarnas förtroende för den inre marknaden för elektronisk kommunikation, inbegripet åtgärder för att genomföra det kommande regelverket om skydd av personuppgifter och åtgärder för att höja säkerheten för elektronisk kommunikation på den inre marknaden.

 

Översynen ska bland annat omfatta

 

i) skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, bland annat en översyn av behovet av tilläggskrav på att erbjuda bredbandsaccess till internet till en rimlig kostnad,

 

ii) de nationella regleringsmyndigheternas behörighet inom alla områden som tas upp i regelverket, inklusive spektrum, de behörigheter som beviljas de nationella regleringsmyndigheterna i medlemsstaterna och omfattningen av kravet på de nationella regleringsmyndigheternas oberoende,

 

iii) samarbetet mellan de nationella regleringsmyndigheterna och de nationella konkurrensmyndigheterna,

 

iv) de symmetriska skyldigheterna i samband med nätverksaccess,

 

v) reglerna om hävstångseffekter och gemensam dominans,

 

vi) förfarandena för marknadsöversyn,

 

vii) effekterna av tjänster som kan bytas ut mot elektroniska kommunikationstjänster, bland annat om det krävs klargöranden om räckvidden av regelverkets teknikneutralitet och om uppdelningen mellan tjänster som omfattas av ”informationssamhället” och tjänster som omfattas av ”elektronisk kommunikation”,

 

viii) nödvändigheten av att avskaffa överflödig reglering,

 

ix) upphävande av reglering om en marknadsanalys har visat att den berörda marknaden är verkligt konkurrensutsatt och att det finns sätt att förlänga övervakningen,

 

x) erfarenheter av skyldigheter och åtgärder i samband med kravet på icke-diskriminering,

 

xi) effektivitet och funktion för de förfaranden som fastställs i artiklarna 7 och 7a i direktiv 2002/21/EG,

 

xii) inledande av ett artikel 7/7a-förfarande i situationer där fas 2 av förfarandet inte utlöses på grund av att den nationella regleringsmyndigheten drar tillbaka sitt förslag till åtgärd eller där en nationell regleringsmyndighet inte föreslår någon åtgärd för att avhjälpa ett problem som konstaterats på en viss marknad,

 

xiii) effektivitet och funktion hos det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 2002/21/EG,

 

xiv) transnationella tjänster och operatörer, med beaktande av möjligheten för kommissionen att identifiera transnationella marknader i enlighet med artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG och med fokus på ett konkurrenskraftigt tillhandahållande av kommunikationstjänster till EU-företag samt en effektiv och konsekvent tillämpning av avhjälpande företagsåtgärder över hela EU,

 

xv) identifiering av gränsöverskridande marknader, inledningsvis åtminstone när det gäller tjänster riktade till företag, som ger leverantörer möjlighet att meddela Berec att de tänker inrikta sig på sådana marknader, och Berecs tillsyn över leverantörer på sådana marknader,

 

xvi) räckvidden för Berecs befogenheter,

 

xvii) en enda unionsauktorisation och tillsynsstrukturen för regelverket som helhet,

 

xviii) aktiva och passiva bidrag,

 

xix) rekommendationen om relevanta marknader,

 

xx) regleringen av utrustning, inklusive kombinerad utrustning och driftssystem,

 

xxi) hur effektivt det europeiska larmnumret 112 genomförts, i synnerhet vad som måste göras för att kriterierna för samtalslokalisering ska bli mera korrekta och tillförlitliga,

 

xxii) möjligheten att inrätta ett ”omvänt 112-kommunikationssystem för EU”,

 

xxiii) effekten av att internet har blivit en central infrastruktur för att bedriva en rad ekonomiska och sociala verksamheter.

Ändringsförslag  230

Förslag till förordning

Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 39a

 

Genomförande

 

1. Medlemsstaterna ska senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande sätta i kraft de lagar, förordningar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 34, 35 och 36. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

 

2. När en medlemsstat inför dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till denna förordning eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska utfärdas av varje enskild medlemsstat.

 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av artiklarna 34, 35 och 36.

Ändringsförslag  231

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artiklarna 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2016.

utgår

Ändringsförslag  232

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag  233

Förslag till förordning

Bilaga II

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

(1)


MOTIVERING

Den inre marknaden för elektronisk kommunikation är av avgörande betydelse för den digitala ekonomin. För att EU verkligen ska kunna ta vara på möjligheterna i fråga om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning på den digitala inre marknaden måste telekommunikationernas roll när det gäller innovation och uppkoppling mellan samtliga sektorer inom ekonomin stärkas.

Skalfördelarna hos en telekommarknad med 500 miljoner invånare skulle göra det möjligt att stärka sektorn för elektronisk kommunikation och erbjuda uppkopplings- och innovationstjänster av god kvalitet till EU:s invånare och samtliga ekonomiska sektorer och göra EU till en stark, globalt konkurrenskraftig aktör.

I mars 2013 framhöll Europeiska rådet telekomsektorns betydelse för tillväxt och sysselsättning och gav Europeiska kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag på konkreta åtgärder för att inrätta en inre marknad för elektronisk kommunikation. I sina slutsatser i oktober framhöll Europeiska rådet behovet av att skyndsamt skapa en integrerad inre marknad för digitala tjänster och telekommunikationer till förmån för konsumenter och företag. Syftet med det förslag som kommissionen lade fram i september var att nå det målet.

Föredraganden anser att slutförandet av den digitala inre marknaden är en process där de olika aktörerna behöver lägga i en högre växel och att kommissionens förslag är ett viktigt steg i den riktningen.

Föredraganden har noggrant beaktat de synpunkter hon mottagit från olika berörda parter. Mot den bakgrunden anser hon att några av de föreslagna åtgärderna bör bli föremål för ett mer djupgående, strukturerat offentligt samråd och en grundlig förhandsutvärdering av de förväntade effekterna. De synpunkter som framkommer bör därefter inkluderas i nästa översyn av regelverket för elektroniska kommunikationer.

Föredragandens viktigaste förslag är följande:

Roaming

Efter tre förordningar under en sexårsperiod föreslår föredraganden att roamingavgifterna i slutkundsledet för röst, sms och data äntligen avskaffas. Denna skyldighet för operatörerna bör inte träda i kraft före den 1 juli 2016 och försvårar därmed inte rättssäkerhetsprincipen.

Föredraganden anser dessutom att kommissionens förslag att ta itu med roamingproblemet genom frivilliga avtal som ett alternativ till de nuvarande skyldigheterna i roaming III-förordningen skapar ett betydande mått av osäkerhet. Vi får inte glömma att införandet av strukturåtgärderna i roaming III, till exempel frikopplingen (för vilken investeringar redan har gjorts) måste genomföras på mindre än fem månader.

Öppet internet

Föredraganden anser att principen att internet ska vara öppet och tillgängligt för alla bör skrivas in i en förordning, vilket också framkom tydligt under översynen av regelverket 2007−2009, och att detta är avgörande för att denna frihet ska kunna tillämpas enhetligt i hela unionen. Internet är öppet och bör förbli öppet. Öppenheten betyder att det är tillgängligt för alla, enskilda och företag, köpare och säljare, leverantörer och konsumenter till konkurrenskraftiga priser. Man bör därför inte bara kräva att leverantörerna av internettjänster uppfyller användarnas grundläggande behov. De bör också kunna uppfylla mer specifika krav från användarna (tjänster såsom utsändningar via internetprotokoll (IP-TV), videokonferenser och vissa hälsovårdstillämpningar) samt utveckla sina egna tjänster och förnya sig.

Förslagets bestämmelser om öppen internettillgång ligger i linje med nuvarande rutiner i fråga om rimlig trafikstyrning och det finns ingenting i unionslagstiftningen som förhindrar avtal mellan slutkunder och leverantörer av internettjänster om specialiserade tjänster. Föredraganden anser dock att bestämmelserna i denna förordning måste säkerställa principerna om öppenhet och icke-diskriminering. Hon har därför, samtidigt som hon stöder kommissionens förslag, gjort vissa förtydliganden och gett Berec i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en enhetlig tillämpning av principen om ett öppet internet i EU som helhet.

Spektrumpolitik

Enligt nyligen genomförda prognoser för 2017 kommer 85 % av världens befolkning att ha 3G-täckning, 50 % kommer att ha tillgång till 4G, smartphone-abonnemangen förväntas uppgå till tre miljarder och den globala datatrafiken kommer att ha ökat med 15 gånger jämfört med i dag. Mot den bakgrunden är det tydligt att radiospektrum är en kritisk resurs för den inre marknaden för mobila, trådlösa bredbands- och satellitkommunikationer i unionen och för EU:s framtida konkurrenskraft. Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag om spektrumpolitik. Hon är fast övertygad om att det är nödvändigt att ta itu med villkoren och förfarandena för att bevilja spektrumlicenser för trådlös bredbandskommunikation samt för användningen av licensfria spektrum. När det gäller att godkänna och ställa 800 MHz-bandet till förfogande för trådlös bredbandskommunikation har över hälften av medlemsstaterna beviljats undantag av kommissionen eller i övrigt underlåtit att göra så till den tidsgräns som angavs i programmet för radiospektrumpolitik. Detta visar att det finns ett stort behov av att vidta åtgärder. Det visar också att det finns ett behov av att förbättra hur kommissionen utövar sina befogenheter.

Föredraganden anser att handel och uthyrning av spektrum som samordnats för trådlös bredbandskommunikation som ett komplement till kommissionens förslag ökar flexibiliteten och ger en effektivare fördelning av spektrumresurser och har därför föreslagit åtgärder för att ytterligare underlätta och stimulera dynamiken när det gäller spektrumanvändning.

Föredraganden anser emellertid att det krävs ytterligare klarhet kring några av de föreslagna nya riktlinjerna för samordning och utnyttjande av radiospektrum. Föredraganden föreslår att eventuella fall av bristande överensstämmelse med de befintliga principerna i regelverket och beslutet om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik ska tas upp under den parlamentariska diskussionen.

Frihet att tillhandahålla elektronisk kommunikation inom unionen

Föredraganden anser att de föreslagna bestämmelserna om europeiska leverantörer av elektroniska kommunikationer medför en oerhört komplicerad överbyggnad med en svårförutsägbar tillsynsstruktur. Alla sådana förslag bör bli föremål för ett djupgående och grundligt samrådsförfarande och bör därför analyseras i samband med översynen av regelverket som helhet. Föredraganden har emellertid introducerat en enkel, standardiserad form för anmälan till Berec för att se till att leverantörer som redan omfattas av ett allmänt auktorisationssystem för att erbjuda tjänster i en annan medlemsstat inte diskrimineras under likartade förhållanden när deras anmälningar behandlas av olika medlemsstater och att konsekventa regleringsrutiner tillämpas på den inre marknaden.

BEREC

Efter en grundlig analys av kommissionens förslag att ändra Berecs ledningsstruktur och med beaktande av det professionella arbete Berec har utfört sedan det inrättades för två år sedan, anser föredraganden fortfarande, som hon gjorde när hon utarbetade förordningen om inrättande av Berec 2009, att det är viktigt att Berec leds av en av sina medlemmar för att bevara organets oberoende ställning gentemot medlemsstaterna och kommissionen.

Föredragandens förslag har betonat att säkra Berecs fortsatta effektiva arbete genom att samordna en minimiuppsättning av behörigheter för de nationella regleringsmyndigheterna som gör att samtliga nationella regleringsmyndigheter kan få adekvata förutsättningar att delta fullt ut i Berec och därigenom också förbättra Berecs förmåga att effektivt fullgöra sina åligganden.

Produkter för tillträde i grossistledet, anslutningsprodukter och fasta och mobila internationella samtal

När det gäller förslagen om produkter för tillträde i grossistledet och anslutningsprodukter har föredraganden efter att noggrant ha granskat de berörda intressenternas synpunkter beslutat att begära att kommissionen genomför ett heltäckande samråd och lägger fram förslag i samband med översynen av regelverket som helhet.

När det gäller fasta och mobila internationella samtal framhåller föredraganden att dessa för närvarande utgör avreglerade konkurrensutsatta marknader som inte behöver regleras genom ett EU-ingripande och föreslår därför att de bestämmelserna ska utgå.

Översyn av regelverket

Föredragandena anser att kommissionen måste utföra en grundlig utvärdering och översyn av hela regelverket för elektroniska kommunikationer och lägga fram en rapport med lämpliga förslag till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2016 för att lagstiftaren ska få tillräckligt med tid att analysera och diskutera förslagen ordentligt.

Granskningen ska grundas på ett fullständigt offentligt samråd, en utvärdering i efterhand av regelverkets effekter sedan 2009 och en grundlig förhandsgranskning av de förväntade effekterna av de alternativ som framkommer under granskningen.

Föredraganden anser dessutom att några av de åtgärder som föreslås av kommissionen bör bli föremål för ett mer djupgående, strukturerat offentligt samråd och en grundlig förhandsutvärdering av de förväntade effekterna och därför inkluderas i nästa översyn av regelverket för elektroniska kommunikationer.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (*) (29.1.2014)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))

Föredragande: Malcolm Harbour

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

I september 2013 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (nedan kallat utskottet) bidrar genom ett lagstiftningsyttrande till parlamentets arbete med detta förslag och har exklusiva befogenheter i frågor som rör användares rättigheter och konsumentskydd samt delade befogenheter med utskottet för industrifrågor, forskning och energi i frågor som rör tillgång till ett öppet internet. Utskottet intar även en ståndpunkt i fråga om konsumentaspekterna i de föreslagna ändringarna till roamingförordningen men ger sitt bidrag i form av ändringsförslag till föreliggande förslag efter att betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi har offentliggjorts. Under den korta tid som stod till buds har föredraganden inte i detalj undersökt de övriga aspekter i den föreslagna förordningen, utan endast inriktat sig på de områden inom vilka utskottet har en direkt roll att spela. Utskottsledamöterna får självfallet inge ändringsförslag till hans betänkande i fråga om alla övriga aspekter. Vidare har han i nuläget inte gjort några ändringar i skälen utan kommer att föreslå sådana allteftersom arbetet med utskottet för industrifrågor, forskning och energi fortskrider.

Vid utarbetandet av förslaget till yttrande har föredraganden beaktat den utbredda oron bland intressenterna, med särskild hänsyn till de synpunkter som finns bland konsumentorganisationer och regleringsmyndigheter på telekomområdet. Han delar mångas oro att, även om målen och ambitionerna i förslaget är lovvärda, är det föreslagna instrumentet för splittrat och saknar en strategisk riktning för att man ska kunna nå målet med en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Yttrandet baseras på utskottets stora erfarenhet vad gäller stärkta konsumenträttigheter, inte bara inom sektorn för elektronisk kommunikation utan även inom området för stärkta konsumenträttigheter, för att väsentligt förbättra kommissionens förslag. Han är säker på att strategin kommer att få ett stort stöd.

En säkrad tillgång till ett öppet internet

En viktig del i kommissionens förslag är åtgärder för att säkra ”nätneutralitet”, även om detta begrepp inte definieras någonstans i lagtexten. Utskottet har stor erfarenhet på detta område, och de ändringar som utskottet föreslog i 2009 års översyn av direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter fortsätter att vara viktiga bestämmelser för att EU-regleringsmyndigheter ska kunna vidta åtgärder för att skydda konsumenter från diskriminering och oskälig spärrning av tjänster.

Det nya förslaget stärker dessa bestämmelser och ger en tydligare ram för regleringsmyndigheternas åtgärder. Föredraganden hade gladeligen införlivat dessa i form av ändringar till det befintliga direktivet, men föredraganden från utskottet för industrifrågor, forskning och energi hade då starkt förordat att bestämmelserna skulle tillämpas i form av en förordning och på ett enhetligt sätt i hela EU. Föredraganden har godtagit detta och lagt fram ett antal förslag för att förtydliga och förbättra texten, som ska utvecklas av de två utskotten tillsammans.

Det rättsliga instrumentet för användares rättigheter

Kommissionens förslag ersätter många viktiga bestämmelser i direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter (som senare ändrades genom direktiv 2009/136/EG) genom att det görs en fullständig harmonisering av flera bestämmelser i form av en förordning. Det innebär även att beslut om utförliga genomförandebestämmelser fattas centralt av kommissionen och att nationella regleringsmyndigheter fråntas direkt ansvar. Anledningen till att kommissionens föreslår detta är att bestämmelserna har genomförts på ett bristfälligt sätt runt om i medlemsstaterna. I förslaget strävar man inte efter att koncentrerar sig på fördelar för den inre marknaden för elektronisk kommunikation. Föredraganden anser att detta är helt fel väg att gå.

Det kommer att skapa förvirring om godtyckliga delar i det befintliga regelverket plockas ut samtidigt som en maximal harmonisering på dessa områden kommer att inverka negativt på konsumentskyddet. Utskottet kullkastade kommissionens upprepade krav på maximal harmonisering vid översynen av direktivet om konsumenträttigheter från 2011, och i den snabbt föränderliga världen med elektronisk kommunikation finns det ett ännu starkare argument för att maximal harmonisering skulle vara förödande.

Vidare tar inte kommissionen itu med den verkliga orsaken till uppsplittringen av marknaden, nämligen regleringsmyndigheternas bristfälliga fullgörande av sina befintliga skyldigheter. Att införa ett urval nya, centraliserade regleringskrav i länder där regleringsmyndigheterna redan underpresterar i fråga om genomförandet av bestämmelser på konsumentområdet är knappast nyckeln till framgång på sikt! Kommissionens förslag är dessutom alldeles för normativt innehållsmässigt sett. Föredraganden anser att avdelade nationella regleringsmyndigheter är mycket bättre lämpade att genomföra bestämmelserna, med stöd från Berec. I denna snabbt föränderliga sektor kommer de att vara mer medvetna om konkurrensbegränsande beteenden som måste åtgärdas omedelbart.

Föredraganden kritiserar den rättsliga ramen, men medger att kommissionens förslag förbättrar användarnas rättigheter avsevärt. Därför har han formulerat om dessa och föreslagit ändringar till det befintliga direktivet, som snabbt och lätt kan införlivas i alla medlemsstater.

Föredraganden har framför allt föreslagit att genomförandebestämmelserna ska utarbetas av Berec, som är mycket bättre lämpat än kommissionen att utarbeta utförliga bestämmelser. Han anser dock inte att åtgärderna bör utformas i form av genomförandeakter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Fördelarna med en inre marknad för elektronisk kommunikation bör spridas till det bredare digitala ekosystemet, som omfattar unionens utrustningstillverkare, innehålls- och tillämpningsleverantörer och den bredare ekonomin, till exempel banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, detaljhandeln, energisektorn och transportsektorn. Dessa sektorer är beroende av anslutningsmöjligheter för att öka produktiviteten, till exempel genom molntillämpningar som kan nås överallt, uppkopplade föremål och möjligheter till ett integrerat tillhandahållande av tjänster för olika delar av ett företag. De offentliga förvaltningarna och sjuk-och hälsovården kommer också att vinna på en bredare tillgång till e-förvaltnings- och e-hälsovårdstjänster. Utbudet av kulturinnehåll och kulturtjänster och den allmänna kulturella mångfalden kan också öka på en inre marknad för elektronisk kommunikation. Tillhandahållandet av anslutbarhet via elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster är så viktigt för den bredare ekonomin och samhället i stort att obefogade branschspecifika bördor bör undvikas, både rättsliga och andra.

(5) Fördelarna med en inre marknad för elektronisk kommunikation bör spridas till det bredare digitala ekosystemet, som omfattar unionens utrustningstillverkare, innehålls-, mjukvaru- och tillämpningsleverantörer och den bredare ekonomin, till exempel banksektorn, bilindustrin, logistiksektorn, detaljhandeln, energi- och transportsektorerna. Dessa sektorer är beroende av anslutningsmöjligheter för att öka produktiviteten, till exempel genom allmänt utbredda molntillämpningar som kan nås överallt, uppkopplade föremål och möjligheter till ett integrerat tillhandahållande av tjänster för olika delar av ett företag. De offentliga förvaltningarna och sjuk-och hälsovården kommer också att vinna på en bredare tillgång till e-förvaltnings- och e-hälsovårdstjänster. Utbudet av kulturinnehåll och kulturtjänster och den allmänna kulturella mångfalden kan också öka på en inre marknad för elektronisk kommunikation. Tillhandahållandet av anslutbarhet via elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster är så viktigt för den bredare ekonomin och samhället i stort att obefogade branschspecifika bördor bör undvikas, både rättsliga och andra.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Den behandling av personuppgifter som fastställs i denna förordning bör omfattas av gällande unionslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG1b , och nationell lagstiftning.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, (EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Tillämpningen av olika nationella politiska strategier ger upphov till inkonsekvenser och uppsplittring på den inre marknaden, vilket hämmar införandet av unionsomfattande tjänster och fullbordandet av den inre marknaden för trådlös bredbandskommunikation. Detta kan skapa olika villkor för tillgång till sådana tjänster, hindra konkurrensen mellan företag som är etablerade i olika medlemsstater, avskräcka från investeringar i mer avancerade nät och tekniker och hindra uppkomsten av innovativa tjänster. Konsekvensen blir att medborgarna och företagen förvägras allmänt utbredda och integrerade tjänster av hög kvalitet och att operatörerna av trådlöst bredband inte har möjlighet att utnyttja de större effektivitetsvinsterna från storskaliga och mer integrerade verksamheter. När det gäller vissa aspekter av radiospektrumtilldelning bör därför åtgärder på unionsnivå åtfölja utvecklingen av en omfattande integrerad täckning för avancerade trådlösa bredbandskommunikationstjänsternas i hela unionen. Samtidigt bör medlemstaterna få behålla rätten att vidta åtgärder för att organisera sina radiospektrum med hänsyn till den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten och försvaret.

(18) I samband med EU:s telekomreform 2009 fastställdes principer för spektrumförvaltning. Där erkänns medlemsstaternas behörighet när det gäller kulturpolitik och audiovisuell politik och medlemsstaterna ges i allmänhet nödvändigt handlingsutrymme. När det gäller vissa aspekter av radiospektrumtilldelning bör därför åtgärder på unionsnivå även fortsättningsvis bygga på en dynamisk syn på spektrumförvaltning, där medlemsstaternas behörighet på detta område erkänns och varje medlemsstats kulturpolitik, audiovisuella politik och mediepolitik respekteras. Det behövs tillräcklig flexibilitet för att tillgodose specifika nationella krav och medlemsstaterna bör få behålla rätten att vidta åtgärder för att organisera sina radiospektrum med hänsyn till den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten och försvaret. Om tvister om radiospektrumanvändning uppstår mellan medlemsstaterna får kommissionen samordna och stödja tvistlösningen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Inom ramen för den gradvisa migreringen till helt IP-baserade nät innebär den bristande tillgången på produkter baserade på IP-protokollet för olika typer av tjänster med garanterad tjänstekvalitet som möjliggör kommunikationsvägar genom nätdomäner och över nätgränser, både inom och mellan medlemsstaterna, utvecklingen av tillämpningar som är beroende av tillträde till andra nät, vilket i sin tur begränsar den tekniska innovationen. Denna situation hindrar dessutom en spridning i bredare skala av effektivitetsvinster i samband med förvaltning och tillhandahållande av IP-baserade nät och tillträdesprodukter med garanterad tjänstekvalitetsnivå, särskilt ökad säkerhet, tillförlitlighet och flexibilitet, kostnadseffektivitet och snabbare anskaffning, vilket gynnar nätoperatörer, tjänsteleverantörer och slutanvändare. Det krävs därför en harmoniserad strategi för utformning av och tillgång till dessa produkter på rimliga villkor, bland annat, vid behov, möjlighet till korsvisa leveranser av de berörda leverantörerna av elektronisk kommunikation.

utgår

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Skillnader i det nationella genomförandet av sektorsspecifika regler för skydd av slutanvändare skapar stora hinder på den digitala inre marknaden, särskilt i form av ökade kostnader för att följa reglerna för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som vill erbjuda tjänster i olika medlemsstater. Splittringen och osäkerheten angående skyddsnivån i olika medlemsstater leder dessutom till att slutanvändarnas förtroende minskar och avskräcker dem från att köpa elektroniska kommunikationstjänster utomlands. För att unionen ska uppnå målet att undanröja hinder för den inre marknaden är det nödvändigt att ersätta dagens olikartade nationella regler med en enda och fullständigt harmoniserad uppsättning sektorsspecifika regler som bidrar till att skapa en hög och enhetlig nivå på skyddet av slutanvändarna. En fullständig harmonisering av bestämmelserna bör emellertid inte hindra leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten från att erbjuda slutanvändarna avtalsvillkor som ger en högre skyddsnivå.

utgår

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som rör konsumenternas rättigheters.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Eftersom endast vissa sektorsspecifika regler harmoniseras genom denna förordning, bör förordningen inte påverka de allmänna konsumentsskyddsbestämmelserna i unionslagstiftningen och motsvarande nationella genomförandelagstiftning.

(41) Förordningen bör inte påverka de allmänna konsumentsskyddsbestämmelserna i unionslagstiftningen och motsvarande nationella genomförandelagstiftning.

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som rör konsumenternas rättigheters.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) Bestämmelserna i kapitlen 4 och 5 i denna förordning avser slutanvändare, och dessa bestämmelser bör inte endast gälla konsumenter, utan även andra kategorier av slutanvändare, främst mikroföretag. Andra slutanvändare än konsumenter bör på begäran kunna enas om undantag från vissa bestämmelser i ett enskilt avtal.

utgår

Motivering

Eftersom reglerna i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster är det inte nödvändigt att behålla skäl i denna förordning som rör konsumenternas rättigheters.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) För att internet ska vara öppet bör leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten, inom de avtalsenliga gränserna för datavolymer och hastigheter för internetaccesstjänsterna, inte blockera, sakta ned, försämra eller diskriminera visst specifikt innehåll, vissa tillämpningar eller vissa tjänster eller specifika delar av dessa, förutom genom ett begränsat antal rimliga trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder bör vara öppna, proportionella och icke-diskriminerande. En rimlig trafikstyrning omfattar förebyggande eller förhindrande av allvarliga brott, inklusive frivilliga åtgärder från leverantörernas sida för att förhindra tillgång till och distribution av barnpornografi. Åtgärder för att minimera följderna av nättrafikbelastning bör anses rimliga om nättrafikbelastningen endast uppstår tillfälligt eller under exceptionella omständigheter.

(47) För att internet ska vara öppet bör leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten inte blockera, sakta ned, försämra, diskriminera eller på annat sätt störa överföringen av internettrafik i fråga om visst specifikt innehåll, vissa tillämpningar eller vissa tjänster eller specifika delar av dessa, förutom genom ett begränsat antal rimliga trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder bör vara öppna, proportionella och icke-diskriminerande och inte behållas längre än vad som är absolut nödvändigt. En rimlig trafikstyrning inbegriper att förhindra eller minimera följderna av nättrafikbelastning under förutsättning att likartade typer av trafik behandlas på samma sätt.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara förenliga med principen om ett öppet internet så länge slutanvändarna kan välja taxor som motsvarar deras normala datakonsumtion baserat på öppen information om villkoren och följderna av deras val. Samtidigt bör taxorna vara utformade så att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten kan anpassa nätkapaciteten till de förväntade datavolymerna på ett bättre sätt. Det är viktigt att slutkunderna får fullständig information innan de samtycker till datavolymer eller hastighetsbegränsningar samt tillämpliga taxor och att de kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga datavolymerna om de så önskar.

(48) Volymbaserade taxor bör anses vara förenliga med principen om ett öppet internet så länge slutanvändarna kan välja taxor som motsvarar deras normala datakonsumtion baserat på öppen information om villkoren och följderna av deras val. Samtidigt bör taxorna vara utformade så att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten kan anpassa nätkapaciteten till de förväntade datavolymerna på ett bättre sätt. Det är viktigt att slutkunderna får fullständig information innan de samtycker till datavolymer eller hastighetsbegränsningar samt tillämpliga taxor och att de kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga datavolymerna om de så önskar. De avtalsenliga datavolymer och hastigheter som erbjuds bör inte påverkas av ytterligare avtal om specialiserade tjänster som ingås av slutanvändaren, med beaktande av bestämmelserna i artikel 23 i denna förordning om öppen internetanslutning där det fastställs att specialiserade tjänster måste i tillämpliga fall erbjudas utöver internetaccesstjänster, och inte inverka negativt på tjänsternas tillgänglighet och kvalitet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna överföringstjänster som grundas på flexibla kvalitetsparametrar, bland annat lägre prioritet för trafik som inte är tidskänslig. Dessa leverantörer måste ha möjlighet att förhandla om flexibel kvalitet på tjänstenivåerna med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten när det gäller tillhandahållande av specialiserade tjänster, vilket förväntas spela en viktig roll för utvecklingen av nya tjänster, till exempel kommunikation från maskin till maskin (M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang ge leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten möjlighet att balansera trafiken på ett bättre sätt och undvika överbelastning av nätet. Innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna och leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför vara fria att ingå specialtjänsteavtal om fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte sådana avtal väsentligt försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccesstjänster.

(50) Dessutom efterfrågar innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna överföringstjänster som grundas på kvalitetsparametrar, bland annat lägre prioritet för trafik som inte är tidskänslig. Dessa leverantörer måste ha möjlighet att förhandla om särskild kvalitet på tjänstenivåerna med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten när det gäller tillhandahållande av specialiserade tjänster, vilket förväntas spela en viktig roll för utvecklingen av nya tjänster, till exempel kommunikation från maskin till maskin (M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang ge leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten möjlighet att balansera trafiken på ett bättre sätt och undvika överbelastning av nätet. Innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna och leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför vara fria att ingå specialtjänsteavtal om fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte sådana avtal försämrar den allmänna kvaliteten på öppna internetaccesstjänster.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) De nationella regleringsmyndigheterna har en viktig roll när det gäller att garantera att slutanvändarna verkligen kan utöva sin frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför bör de nationella regleringsmyndigheterna omfattas av övervaknings- och rapporteringsskyldigheter se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten uppfyller kraven och säkerställa en icke-diskriminerande tillgång till internetaccesstjänster av hög kvalitet som inte försämras av de specialiserade tjänsterna. När de nationella regleringsmyndigheterna bedömer om en försämring av internetaccesstjänsterna föreligger bör de ta hänsyn till kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, paketförlust), nivåer på och effekter av överbelastning i nätverket, faktiska och annonserade hastigheter, internetaccesstjänsternas prestanda jämfört med specialiserade tjänster, samt kvaliteten som slutanvändarna upplever den. De nationella regleringsmyndigheterna bör ha befogenhet att införa minimikrav på tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, om detta är nödvändigt för att förebygga en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster.

(51) De nationella regleringsmyndigheterna har en viktig roll när det gäller att garantera att slutanvändarna verkligen kan utöva sin frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför bör de nationella regleringsmyndigheterna omfattas av övervaknings- och rapporteringsskyldigheter se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten uppfyller kraven och säkerställa en icke-diskriminerande tillgång till internetaccesstjänster av hög kvalitet som inte försämras av de specialiserade tjänsterna. När de nationella regleringsmyndigheterna bedömer om en försämring av internetaccesstjänsterna föreligger bör de ta hänsyn till kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, paketförlust), nivåer på och effekter av överbelastning i nätverket, faktiska och annonserade hastigheter, internetaccesstjänsternas prestanda jämfört med specialiserade tjänster, samt kvaliteten som slutanvändarna upplever den, varvid största hänsyn bör tas till eventuella riktlinjer som utfärdats av Berec om metoder för att mäta internetaccesstjänsters hastighet, de parametrar för tjänsternas kvalitet som ska mätas och tillämpningen av rimliga trafikstyrningsåtgärder. De nationella regleringsmyndigheterna bör ha befogenhet att införa minimikrav på tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, om detta är nödvändigt för att förebygga en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) Syftet med åtgärderna för ökad insyn i och jämförbarhet hos priser, taxor och villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, inklusive särskilda parametrar för tillhandahållande av internetaccesstjänster, är att slutanvändarna ska kunna välja leverantör på bästa sätt och på så vis dra fullständig nytta av konkurrensen.

(52) Syftet med åtgärderna för ökad insyn i och jämförbarhet hos priser, taxor och villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, inklusive särskilda parametrar för tillhandahållande av internetaccesstjänster, är att slutanvändarna ska kunna välja leverantör på bästa sätt och på så vis dra fullständig nytta av konkurrensen. Alla frivilliga certifieringssystem för interaktiva jämförelsewebbplatser, -guider eller liknande verktyg bör vara fristående från alla leverantörer av elektronisk kommunikation, använda ett enkelt och tydligt språk, innehålla fullständiga och aktuella uppgifter, bygga på en genomskådlig metodik, vara tillförlitliga och lättillgängliga enligt Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 2.0 och ha ett effektivt förfarande för hantering av klagomål.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Slutanvändarna bör på lämpligt sätt informeras om priset och typen av erbjuden tjänst innan de köper tjänsten. Denna information bör lämnas omedelbart före kopplingen av ett samtal om samtalet till ett visst nummer eller en viss tjänst omfattas av särskilda prisvillkor, till exempel samtal till betalteletjänster, som ofta har en speciell taxa. Om denna skyldighet är oproportionerlig med hänsyn till varaktigheten och kostnaden för taxeuppgifterna för tjänsteleverantören jämfört med den genomsnittliga varaktigheten för ett samtal och den kostnadsrisk som slutanvändaren utsätts för, får de nationella regleringsmyndigheterna bevilja undantag. Slutanvändarna bör också informeras om huruvida gratisnummer är föremål för ytterligare avgifter.

utgår

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54) Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör på lämpligt sätt informera slutanvändarna om sina tjänster och taxor, parametrar för tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och eventuella begränsningar samt om utbud av tjänster och produkter som är utformade för konsumenter med funktionsnedsättning. Informationen bör vara tydlig och klar och specifik för de medlemsstater där tjänsterna tillhandahålls. Den bör uppdateras vid eventuella ändringar. Leverantörerna bör undantas från dessa informationskrav för erbjudanden som förhandlas fram enskilt.

(54) Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör på lämpligt sätt informera slutanvändarna om sina tjänster och taxor, parametrar för tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och eventuella begränsningar samt om utbud av tjänster och produkter som är utformade för konsumenter med funktionsnedsättning. När det gäller taxeplaner med på förhand definierade kommunikationsvolymer bör leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten även ge information om konsumenternas och andra intresserade slutanvändares möjlighet att överföra outnyttjade volymer från den föregående faktureringsperioden till den innevarande faktureringsperioden. Informationen bör vara tydlig och klar och specifik för de medlemsstater där tjänsterna tillhandahålls. Den bör uppdateras vid eventuella ändringar. Leverantörerna bör undantas från dessa informationskrav för erbjudanden som förhandlas fram enskilt.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) Avtal är ett viktigt verktyg för att ge slutanvändarna fullständigt öppen information och rättssäkerhet. Leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten bör ge slutanvändaren tydlig och utförlig information om alla väsentliga delar av avtalet innan slutanvändaren blir bunden av avtalet. Informationen bör vara obligatorisk och får inte ändras, annat än genom senare avtal mellan slutanvändaren och leverantören. Kommissionen och flera nationella regleringsmyndigheter har nyligen funnit stora skillnader mellan annonserad hastighet för internetaccesstjänster och den hastighet som verkligen finns tillgänglig för slutanvändarna. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför innan avtalet ingås informera slutanvändarna om den hastighet och andra parametrar för tjänsternas kvalitet som de realistiskt sett kan leverera vid slutanvändarens primära accesspunkt.

(56) Avtal är ett viktigt verktyg för att ge slutanvändarna fullständigt öppen information och rättssäkerhet. Leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten bör ge slutanvändaren tydlig och utförlig information om alla väsentliga delar av avtalet innan slutanvändaren blir bunden av avtalet. Informationen bör vara obligatorisk och får inte ändras, annat än genom senare avtal mellan slutanvändaren och leverantören. Kommissionen och flera nationella regleringsmyndigheter har nyligen funnit stora skillnader mellan annonserad hastighet för internetaccesstjänster och den hastighet som verkligen finns tillgänglig för slutanvändarna. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför innan avtalet ingås informera slutanvändarna om den hastighet och andra parametrar för tjänsternas kvalitet som de realistiskt sett kan leverera vid slutanvändarens primära accesspunkt. För fasta och mobila dataanslutningar är den tillgängliga hastigheten vanligtvis den hastighet på en kommunikationstjänst som en konsument oftast kan förväntas få vid åtkomst till tjänsten, oavsett tid på dygnet. Den tillgängliga hastigheten bör normalt sett beräknas utifrån uppskattade hastighetsintervaller, genomsnittshastigheter, hastigheter vid högtrafik samt minimihastigheter. Metoden bör vara fastställd i Berecs riktlinjer och regelbundet ses över och uppdateras för att spegla teknik- och infrastrukturutvecklingen. Medlemsstaterna bör se till att leverantörerna ger slutanvändarna tillgång till jämförbar information om mobilnätens täckning, inklusive olika tekniker i deras medlemsstater, innan avtalet ingås, så att dessa slutanvändare kan fatta välgrundade inköpsbeslut.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) När det gäller terminalutrustning bör avtalet innehålla information om de begränsningar som leverantören kan ha lagt på kundens användning av sådan utrustning, till exempel i form av SIM-låst mobilutrustning, och eventuella avgifter som ska betalas om avtalet sägs upp innan det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter det att avtalet löpt ut.

(57) När det gäller terminalutrustning bör avtalet innehålla information om de begränsningar som leverantören kan ha lagt på kundens användning av sådan utrustning, till exempel i form av SIM-låst mobilutrustning, och eventuella avgifter som ska betalas om avtalet sägs upp innan det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter det att avtalet löpt ut. I avtalen ska det också anges vilka typer av tjänster efter ingånget avtal, underhållstjänster och kundstödstjänster som tillhandahålls. Om möjligt bör denna information på begäran inbegripa teknisk information om slutanvändarens valfria terminalutrustning fungerar väl. Förutsatt att ingen teknisk inkompatibilitet har kunnat fastställas bör informationen vara kostnadsfri.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) För att undvika oväntat höga fakturor bör slutanvändarna ha möjlighet att sätta ett kostnadstak för avgifterna för sina samtal och internetaccesstjänster. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig kostnadsfritt, och det bör ges ett lämpligt meddelande, som även kan läsas igen vid ett senare tillfälle, när taket snart är nått. När det har nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång till eller faktureras för dessa tjänster om de inte särskilt begär att tjänsterna enligt överenskommelsen med leverantören även fortsättningsvis ska tillhandahållas.

(58) För att undvika oväntat höga fakturor för abonnemangstjänster bör slutanvändarna ha möjlighet att sätta ett på förhand fastställt kostnadstak för avgifterna för sina samtal och internetaccesstjänster. Denna möjlighet bör omfatta ett lämpligt meddelande, som även kan läsas igen vid ett senare tillfälle, när taket snart är nått.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59) Erfarenheter från medlemsstaterna och en färsk undersökning som beställts av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor visar att långa avtalsperioder och automatiska förlängningar eller förlängningar genom tyst medgivande av avtal utgör betydande hinder för leverantörsbyten. Slutanvändarna bör därför utan kostnad kunna säga upp avtal sex månader efter det att det ingåtts. I sådana fall kan slutanvändarna behöva ersätta leverantörerna för återstående värde på eventuell subventionerad utrustning eller det tidsproportionella värdet på andra kampanjerbjudanden. Avtal som har förlängts genom tyst medgivande bör ha en uppsägningsfrist på en månad.

utgår

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63) För att stödja tillhandahållandet av en enda kontaktpunkt för slutanvändaren och se till att han eller hon smidigt kan byta leverantör bör bytesprocessen ledas av den mottagande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten. Den överförande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte försena eller hindra bytesprocessen. Automatiska processer bör användas så ofta som möjligt och en hög skyddsnivå för personuppgifter bör garanteras. Tillgång till öppen och exakt information i rätt tid om bytet bör bidra till att öka slutanvändarnas förtroende för leverantörsbyten och göra dem villigare att aktivt medverka i konkurrensen mellan leverantörerna.

(63) För att se till att slutanvändaren smidigt kan byta leverantör bör Berec få behörighet att utarbeta riktlinjer där den mottagande leverantörens och den överförande leverantörens respektive ansvarsområden under bytes- eller porteringsprocessen fastställs, så att det bland annat garanteras att den överförande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten inte försenar eller hindrar bytesprocessen, att processen automatiseras så mycket som möjligt och att en hög skyddsnivå för personuppgifter garanteras. Riktlinjerna bör även ge svar på frågan om hur kontinuitet för slutanvändarna ska garanteras, bland annat när det gäller identifierare såsom e-postadresser, genom exempelvis möjligheten att välja att utnyttja en tjänst för vidarebefordran av e-postmeddelanden. Tillgång till öppen och exakt information i rätt tid om bytet bör bidra till att öka slutanvändarnas förtroende för leverantörsbyten och göra dem villigare att aktivt medverka i konkurrensen mellan leverantörerna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64) Avtal med överförande leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör hävas automatiskt efter bytet utan ytterligare åtgärder från slutanvändarnas sida. Tjänster betalda med kontantkort och eventuella tillgodohavanden som inte har utnyttjats bör återbetalas till den bytande konsumenten.

utgår

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) Slutanvändarna behöver kontinuitet när de byter viktiga identifierare, såsom e-postadresser. I detta syfte och för att se till att epostkommunikationerna inte går förlorade bör slutanvändarna ges möjlighet att kostnadsfritt välja att utnyttja en tjänst för vidarebefordran av e-postbrev, som erbjuds av den överförande leverantören av internetaccesstjänsten i fall där slutanvändaren har en adress som tillhandahållits av den överförande leverantören.

utgår

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(68) För att ta hänsyn till marknaden och den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller anpassning av bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet kan genomföra lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71) För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som krävs för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation i enlighet med denna förordning och vissa befintliga rättsliga bestämmelser, och för att avspegla viktiga faktorer i den beslutspraxis som håller på att utvecklas, bör direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG samt förordning (EU) nr 531/2012 ändras. Detta innebär att man bör möjliggöra att direktiv 2002/21/EG och de relaterade direktiven läses i jämförelse med denna förordning, att kommissionen ges ökade befogenheter att säkerställa enhetlighet i de åtgärder som åläggs europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation som har ett betydande marknadsinflytande inom ramen för den europeiska samrådsmekanismen, att de kriterier som tillämpas vid bedömningen av vilka marknader som är av betydelse och konkurrensförhållandena på dessa harmoniseras, att anmälningssystemet enligt direktiv 2002/270/EG anpassas med hänsyn till den gemensamma EU-auktorisationen och att bestämmelserna om minimiharmonisering av slutanvändarnas rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som blir överflödiga i och med bestämmelserna om fullständig harmonisering i denna förordning, upphävs.

(71) För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som krävs för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation i enlighet med denna förordning och vissa befintliga rättsliga bestämmelser, och för att avspegla viktiga faktorer i den beslutspraxis som håller på att utvecklas, bör direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG samt förordning (EU) nr 531/2012 ändras. Detta innebär att man bör möjliggöra att direktiv 2002/21/EG och de relaterade direktiven läses i jämförelse med denna förordning, att kommissionen ges ökade befogenheter att säkerställa enhetlighet i de åtgärder som åläggs europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation som har ett betydande marknadsinflytande inom ramen för den europeiska samrådsmekanismen, att de kriterier som tillämpas vid bedömningen av vilka marknader som är av betydelse och konkurrensförhållandena på dessa harmoniseras, att anmälningssystemet enligt direktiv 2002/270/EG anpassas med hänsyn till den gemensamma EU-auktorisationen och att bestämmelserna om minimiharmonisering av slutanvändarnas rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som blir överflödiga i och med bestämmelserna om harmonisering i denna förordning, upphävs.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76) Dessutom bör den senaste tidens avsevärda sänkning av mobiltermineringstaxor inom unionen nu göra det möjligt att avskaffa extra roamingavgifter för inkommande samtal.

(76) För att skapa klarhet och rättssäkerhet bör det fastställas ett datum för den slutliga utfasningen av roamingavgifter i slutkundsledet, vilka började minskas genom förordning (EG) nr 717/2007. Före detta slutliga avskaffande av slutkundsavgifter bör grossistavgifterna sänkas ytterligare och mobiltermineringstaxorna bör harmoniseras i hela unionen för att möjliggöra verkligt lika villkor för telekomoperatörer.

Motivering

I en rad medlemsstater är det genomsnittliga inhemska priset lägre än 0,05 euro. Det skulle ge upphov till allvarliga marknadsstörningar om grossistpriset för roamingsamtalstjänster behålls på nuvarande nivå, 0,05 euro efter den 1 juli 2016, när operatörerna blir skyldiga att debitera roamingkunder på samma sätt som inhemska kunder. Eftersom mobiloperatörer från och med 2016 kommer att konkurrera på en europeisk marknad bör mobiltermineringstaxorna harmoniseras för att ge lika villkor för alla företag.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) medborgare och företag har rätt och möjlighet att få tillgång till konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga kommunikationstjänster, oavsett varifrån i unionen dessa tjänster tillhandahålls, och detta inte hämmas av gränsöverskridande restriktioner eller omotiverade merkostnader.

b) medborgare och företag har rätt och möjlighet att få tillgång till konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga kommunikationstjänster, oavsett varifrån i unionen dessa tjänster tillhandahålls, och detta inte hämmas av gränsöverskridande restriktioner eller omotiverade merkostnader och påföljder.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs i synnerhet följande regleringsprinciper för hur kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och de nationella behöriga myndigheterna ska agera, var och en inom ramen för sina egna befogenheter, och vilka ska läsas i jämförelse med bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG:

2. I denna förordning fastställs i synnerhet följande regleringsprinciper för hur kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och de nationella och regionala behöriga myndigheterna ska agera, var och en inom ramen för sina egna befogenheter, och vilka ska läsas i jämförelse med bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG:

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Att främja investeringar och innovation i nya och förbättrade högkapacitetsinfrastrukturer som täcker hela unionen och kan tillgodose slutanvändarnas föränderliga behov.

c) Att främja investeringar och innovation i nya och förbättrade högkapacitetsinfrastrukturer och se till att de täcker hela unionen och kan tillgodose slutanvändarnas föränderliga behov, oavsett var inom EU:s territorium de befinner sig.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) harmonisering av reglerna för slutanvändares rättigheter och främjande av effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna, för att därigenom skapa ett europeiskt konsumentområde för elektronisk kommunikation,

utgår

Motivering

Eftersom konsumenternas rättigheter i detta förslag till förordning överförs till direktivet om samhällsomfattande tjänster finns det ingen anledning att behålla dem i förslaget till förordning.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Bestämmelserna i denna förordning ska inte påverka unionslagstiftningen om uppgiftsskydd och artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet: en produkt som tillhandahålls vid överlämningspunkt för IP-trafik (Internet Protocol) som gör det möjligt för kunderna att skapa en IP-kommunikationsförbindelse mellan en sammankopplingspunkt och en eller flera fasta nättermineringspunkter, och möjliggör definierade nivåer av ett garanterat utförande punkt till punkt för tillhandahållande av särskilda tjänster till slutanvändare på grundval av en garanterad tjänstekvalitet som baseras på angivna parametrar.

utgår

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) internetaccesstjänst: en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuder internetanslutning, och därigenom möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla slutpunkter som är uppkopplade mot internet, oberoende av vilken nätteknik som används.

(14) internetaccesstjänst: en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuder internetanslutning, och anslutning mellan praktiskt taget alla slutpunkter som är uppkopplade mot internet, oberoende av vilken nätteknik eller terminalutrustning som används.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) specialiserad tjänst: elektronisk kommunikationstjänst eller annan tjänst som möjliggör anslutning till specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller specifika tjänster eller en kombination av dessa, och vars tekniska egenskaper kontrolleras genomgående eller gör det möjligt att sända till eller ta emot data från ett fastställt antal parter eller slutpunkter, och som inte saluförs eller allmänt används som ersättning för internetaccesstjänst.

(15) specialiserad tjänst: elektronisk kommunikationstjänst som är optimerad för specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller specifika tjänster eller en kombination av dessa, genom användning av trafikstyrning för att säkerställa en lämplig nivå på nätets kapacitet och kvalitet, som tillhandahålls via logiskt distinkt kapacitet och med strikt åtkomstkontroll, i syfte att säkerställa ökade kvalitetskännetecken som kontrolleras punkt för punkt, och som inte saluförs eller används som ersättning för internetaccesstjänster.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En europeisk leverantör av elektronisk kommunikation har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i hela unionen och att utöva de rättigheter som gäller för tillhandahållande av sådana nät och tjänster i varje medlemsstat där den bedriver verksamhet enligt en gemensam EU-auktorisation som endast omfattas av de anmälningskrav som anges i artikel 4.

1. En leverantör av elektronisk kommunikation har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i hela unionen och att utöva de rättigheter som gäller för tillhandahållande av sådana nät och tjänster i varje medlemsstat där den bedriver verksamhet enligt en gemensam EU-auktorisation som endast omfattas av de anmälningskrav som anges i artikel 4.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Efterlevnad av reglerna för integritets- och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet och integritet samt öppenhet och insyn i enlighet med unionsrätten.

f) Efterlevnad av reglerna för integritets- och personuppgiftsskydd, principen om inbyggt uppgiftsskydd, nätens säkerhet och integritet samt öppenhet och insyn i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet

 

(1) Varje operatör ska ha rätt att tillhandahålla europeiska anslutningsprodukter med garanterad tjänstekvalitet enligt punkt 4.

 

(2) Varje operatör ska tillmötesgå varje rimlig begäran om tillhandahållande av en europeisk anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet enligt punkt 4 som inkommer skriftligt från en auktoriserad leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Varje avslag på en sådan begäran ska grundas på sakliga kriterier. Operatören ska ange skälen till eventuella avslag inom en månad från den skriftliga begäran.

 

Det ska anses vara en saklig grund för avslag om den part som begär att en europeisk anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet ska tillhandahållas inte kan eller inte vill göra en sådan anslutningsprodukt tillgänglig för den anmodade parten på rimliga villkor, oavsett om det är inom unionen eller i tredjeländer, om den senare parten så begär.

 

(3) Om begäran avslås eller om en överenskommelse om specifika villkor, inklusive pris, inte har nåtts inom två månader från den skriftliga begäran, har endera parten rätt att hänskjuta frågan till den relevanta nationella regleringsmyndigheten i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/21/EG. I sådant fall kan artikel 3.6 i denna förordning vara tillämplig.

 

(4) Tillhandahållande av en anslutningsprodukt ska anses som tillhandahållande av en europeisk anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet om den levereras i enlighet med de minimiparametrar som anges i bilaga II och kumulativt uppfyller följande väsentliga krav:

 

a) Produkten som kan erbjudas som en högkvalitetsprodukt i hela unionen.

 

b) Tjänsteleverantörerna kan tillgodose sina slutanvändares behov.

 

c) Kostnadseffektivitet, med hänsyn till befintliga lösningar som kan tillhandahållas på samma nät.

 

d) Driftsmässig effektivitet, i synnerhet när det gäller att i möjligaste mån begränsa hindren för genomförandet samt utbyggnadskostnader för kunderna.

 

e) Efterlevande av bestämmelserna om integritets- och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet och integritet och öppenhet och insyn.

 

(5) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att anpassa bilaga II mot bakgrund av marknadens utveckling och den tekniska utvecklingen så att de väsentliga krav som anges i punkt 4 kan fortsätta att uppfyllas.

 

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Harmoniserade rättigheter för slutanvändare

Användarnas rätt till öppen internetanslutning

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte tillämpa högre taxor för kommunikation inom unionen som terminerar i en annan medlemsstat, om detta inte är sakligt motiverat varvid följande gäller:

utgår

a) För fast kommunikation får taxorna inte vara högre än taxorna för nationell långdistanskommunikation.

 

b) För mobilkommunikation får taxorna inte vara högre än de eurotaxor för reglerade samtals- respektive sms-roamingtjänster som fastställs i förordning (EG) nr 531/2012.

 

Motivering

Det behövs ingen förordning för att reglera marknaden för fasta kommunikationer eftersom det inte är uppenbart att den skulle göra någon nytta. Denna artikel om mobilkommunikationer bör hanteras i hela den övergripande roamingstrategin, i enlighet med den tredje roamingförordningen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 22

utgår

Lösning av gränsöverskridande tvister

 

1. De förfaranden för tvistlösning utanför domstol som inrättats i enlighet med artikel 34.1 i direktiv 2002/22/EG ska också gälla tvister om avtal mellan konsumenter, och andra slutanvändare i den utsträckning som sådana tvistlösningsförfaranden utanför domstol finns tillgängliga även för dem, samt leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som är etablerade i en annan medlemsstat. Vid tvister som omfattas av direktiv 2013/11/EU(1) ska bestämmelserna i det direktivet gälla.

 

___________________

 

33Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).

 

Motivering

Föredraganden förslår en strykning av denna artikel som en del i hans övergripande strategi för att ändra direktiv 2002/22/EG i stället för bestämmelserna i förslaget till förordning. Se ändringarna i artikel 36 för närmare uppgifter.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Frihet att tillhandahålla och använda öppen internetanslutning samt rimlig trafikstyrning

Öppen internetanslutning, specialiserade tjänster och proportionerlig teknisk trafikstyrning

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Slutanvändare ska vara fria att få tillgång till och sprida information och innehåll samt använda tillämpningar och tjänster efter eget val via sin internetaccesstjänst.

1. Slutanvändare ska vara fria att få tillgång till och sprida information och innehåll samt använda tillämpningar, tjänster och mjukvara efter eget val, oberoende av ursprung eller destination, via sin internetaccesstjänst.

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal om datavolymer och hastigheter med leverantörer av internetaccesstjänster och att, i enlighet med sådana avtal om datavolymer, utnyttja erbjudanden från leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster på internet.

Leverantörer av internetaccesstjänster får inte begränsa eller förhindra att slutanvändarna använder valfri terminalutrustning för att tillgå och sprida information och innehåll via sin internetaccess. Detta är i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU1a och ska inte påverka medlemsstaternas rätt att bevilja individuella nyttjanderätter i enlighet med artikel 5 i direktiv 2022/20/EG.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU av den ... om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EGT L ..., .... s. ...).

 

* EUT: För in direktivets nummer (COD 2011/0283) och nummer, datum för antagande och EUT-hänvisning för direktivet i fotnot 33a.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Slutanvändare ska också vara fria att överenskomma med antingen leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster om tillhandahållande av specialiserade tjänster med högre tjänstekvalitet.

2. Slutanvändare ska också vara fria att utnyttja specialiserade tjänster som tillhandahålls av leverantörer av elektronisk kommunikation eller leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster.

För att möjliggöra tillhandahållande av specialiserade tjänster till slutanvändare ska leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster och leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten vara fria att ingå avtal med varandra för att överföra de relaterade datavolymerna eller den relaterade datatrafiken som specialiserade tjänster med en fastställd tjänstekvalitet eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet av specialiserade tjänster får inte på ett återkommande eller fortlöpande sätt försämra internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet.

Leverantörer av elektronisk kommunikation eller leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster ska ha rätt att erbjuda specialiserade tjänster, under förutsättning att tjänsterna erbjuds utöver internetaccesstjänsterna och att de inte på ett betydande sätt försämrar internetaccesstjänsternas pris eller kvalitet.

 

För att de behöriga myndigheterna ska kunna bedöma en sådan potentiell försämring ska leverantörerna av elektronisk kommunikation eller leverantörerna av innehåll, tillämpningar och tjänster på begäran ge dessa myndigheter exakt information om den kapacitet som tilldelats de två typer av tjänster som avses i andra stycket, de kriterier som ligger till grund för nätverkskapacitetens fördelning och, i tillämpliga fall, motiveringar till de åtgärder som vidtagits för att förhindra att de specialiserade tjänsterna försämrar internetaccesstjänsterna.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Utövandet av de friheter som avses i punkterna 1 och 2 ska underlättas genom tillhandahållandet av fullständig information i enlighet med artiklarna 25.1, 26.2 och 27.1 och 27.2.

4. Slutanvändarna ska ges fullständig information i enlighet med artikel 20.2, artikel 21.3 och 21a i direktiv 2002/22/EG, inbegripet information om eventuella rimliga trafikstyrningsåtgärder som vidtagits och som kan påverka tillgången till och spridningen av information, innehåll, tillämpningar och tjänster i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Inom gränserna för eventuella avtalade datavolymer eller hastigheter för internetaccesstjänster ska leverantörer av internettjänster inte begränsa de friheter som avses i punkt 1 genom att blockera, sakta ned, försämra eller diskriminera specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller specifika kategorier av sådana, om inte detta är nödvändigt för tillämpningen av rimliga trafikstyrningsåtgärder. Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara öppet redovisade, icke-diskriminerande, proportionella och nödvändiga för att

5. Leverantörer av internetaccesstjänster ska inte begränsa de friheter som avses i punkt 1 genom att diskriminera, begränsa eller på annat sätt störa överföringen av specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller specifika kategorier av sådana, om inte detta är nödvändigt för tillämpningen av rimliga trafikstyrningsåtgärder för att förhindra eller minimera följderna av nättrafikbelastning under förutsättning att likartade typer av trafik behandlas på samma sätt, eller för att genomföra ett domstolsbeslut.

 

Sådana åtgärder ska fastställas genom insynsvänliga förfaranden och endast behållas så länge som det verkligen är nödvändigt, och ge tillräckliga garantier, särskilt för att se till att eventuella begränsningar är nödvändiga, icke-diskriminerande och proportionerliga.