AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

20.3.2014 - (16612/2013 – C7‑0486/2013 – 2013/0257(NLE)) - ***

Külügyi Bizottság
Előadó: Krzysztof Lisek

Eljárás : 2013/0257(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0191/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0191/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(16612/2013 – C7‑0486/2013 – 2013/0257(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16612/2013),

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvre (16613/2013),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikkével, és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0486/2013),

–       tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 81. cikkének (2) bekezdésére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7-0191/2014),

1.      egyetért a jegyzőkönyv elfogadásával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Grúzia kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A Grúzia és az Európai Közösségek közötti partnerségi és együttműködési megállapodás 1999. július 1-jén lépett hatályba. Grúzia 2004 óta tevékenyen részt vesz az európai szomszédságpolitikában (ENP), a keleti partnerségben pedig 2009-es indulása óta.

A megállapodáshoz csatolt szóban forgó jegyzőkönyvet 2013. december 12-én írták alá. Célja a Grúzia egyes uniós programokban való részvételét lehetővé tévő pénzügyi és technikai szabályok rögzítése. A jegyzőkönyv tartalmazza a Grúzia uniós programokban való általános részvételére vonatkozó keretmegállapodást, és magában foglalja az ENP-országokra vonatkozó, hasonló jegyzőkönyvekben szokásos rendelkezéseket. Az egyes programokban való részvételhez egyetértési megállapodást kell kidolgozni, és azt mindkét félnek alá kell írni. Ezenfelül az ENP-országok részvétele csak olyan uniós programok esetén merül fel, melyek alapszabálya és célkitűzései megengedik az ilyesfajta részvételt.

A Bizottság az európai szomszédságpolitikához tartozó partnerországok közösségi ügynökségekben és közösségi programokban való részvételét elősegítő általános megközelítésről szóló, 2006. decemberi közleményében[1] a reformok, a korszerűsítés és az átmenet szomszédos országokban való elősegítését szolgáló intézkedésként vázolta az ENP-országok bizonyos közösségi programokban és ügynökségekben való részvétele tervezett lehetőségének megközelítését. A Tanács 2007. március 5-én elfogadta a megközelítést[2], és 2007. június 18-án irányelveket bocsátott ki a Bizottság számára azon tárgyalásokhoz, melyek a szomszédságpolitikában részt vevő tizenhárom országgal kötendő, a közösségi programokban való részvételüket szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásokra irányulnak.

A Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című közös közleménye[3] hangsúlyozta az Unió arra irányuló szándékát, hogy még inkább elősegítse a partnerországok részvételét az uniós programokban. A 2011. szeptember 29–30-án Varsóban tartott keleti partnerségi csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat ismételten hangsúlyozza a partnerországok és az Unió azon érdekét, hogy segítsék elő a partnerországok részvételét az uniós programokban és ügynökségekben, és üdvözli a megnövekedett ágazati együttműködést.

Grúzia pénzügyi hozzájárulást biztosít azokhoz a programokhoz, amelyekben részt vesz. A pénzügyi feltételek programonként változnak, és az egyetértési megállapodásban kerülnek meghatározásra.

A jegyzőkönyv aláírása a politikai kapcsolatok keleti partnerségen belüli megszilárdításán, valamint a társulási megállapodás megkötésén felül lehetővé teszi bizonyos uniós programok fokozatos megnyitását Grúzia számára, illetve bizonyos programokban Grúzia részvételének megerősítését, ami alkalmat kínál a kulturális, oktatási, környezetvédelmi, műszaki és tudományos kapcsolatok elmélyítésére, a személyes emberi kapcsolatok és az ágazati együttműködés elősegítésére.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

57

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sir Robert Atkins, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Tanja Fajon, Jo Leinen, Barbara Lochbihler, Jacek Protasiewicz, Potito Salatto, Marietje Schaake, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Judith Sargentini