ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie

20.3.2014 - (16612/2013 – C7‑0486/2013 – 2013/0257(NLE)) - ***

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Krzysztof Lisek

Postup : 2013/0257(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0191/2014
Predkladané texty :
A7-0191/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie

(16612/2013 – C7‑0486/2013 – 2013/0257(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16612/2013),

–       so zreteľom na Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie (16613/2013),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7–0486/2013),

–       so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 81 ods. 2 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0191/2014),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Gruzínskom a Európskymi spoločenstvami nadobudla platnosť 1. júla 1999. Gruzínsko sa od roku 2004 aktívne zúčastňuje na európskej susedskej politike a vo Východnom partnerstve od jeho začiatku v roku 2009.

Príslušný protokol k DPS bol podpísaný 12. decembra 2013. Jeho cieľom je stanoviť finančné a technické pravidlá, ktorými sa umožní Gruzínsku zúčastňovať sa na určitých programoch Únie. Protokol obsahuje rámcovú dohodu o všeobecnej účasti Gruzínska na programoch Únie a štandardné ustanovenia protokolov určených pre krajiny ESP. Účasť na každom programe si vyžaduje vypracovanie memoranda o porozumení (MoP), ktoré musia podpísať obe strany. Účasť krajín ESP sa okrem toho týka len tých programov Únie, ktorých štatúty a ciele takúto účasť pripúšťajú.

V oznámení Komisie z decembra 2006 „o všeobecnom prístupe, ktorý umožní partnerským krajinám európskej susedskej politiky (ESP) účasť v agentúrach Spoločenstva a programoch Spoločenstva“[1] sa načrtol prístup, v ktorom sa predpokladá možnosť krajín ESP zúčastňovať sa vo vybraných programoch Spoločenstva a v agentúrach ako opatrenie, ktorým sa podporí reforma, modernizácia a postupný prechod k susedstvu. Rada 5. marca 2007 a 18. júna 2007[2] tento prístup schválila a vydala smernice, na základe ktorých mala Komisia rokovať o rámcových dohodách o všeobecných zásadách účasti na programoch Spoločenstva s trinástimi susednými krajinami.

V spoločnom oznámení Komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku s názvom „Nová reakcia na meniace sa susedstvo“[3] bol zdôraznený zámer, aby sa partnerským krajinám naďalej umožňovala účasť na programoch Únie. Vo vyhlásení z varšavského samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 29. – 30. septembra 2011, sa opätovne zdôrazňuje, že partnerské krajiny a EÚ majú záujem uľahčiť účasť partnerských krajín na programoch a v agentúrach Únie, a vyzdvihuje sa posilnená sektorová spolupráca.

Gruzínsko finančne prispieva do špecifických programov, na ktorých sa zúčastňuje. Výška finančných prostriedkov sa v závislosti od daného programu líši a stanovuje ju memorandum o porozumení.

Uzatvorenie protokolu umožní Gruzínsku postupne sa začať zúčastňovať alebo posilňovať svoju účasť na určitých programoch Únie, čo poskytne príležitosť na ďalšie upevňovanie kultúrnych, vzdelávacích, environmentálnych, technických a vedeckých stykov, na zlepšenie medziľudských kontaktov a sektorovej spolupráce, ako aj na posilnenie politických vzťahov prostredníctvom Východného partnerstva a uzatvorenia dohody o pridružení.

  • [1]  COM(2006) 724 final zo 4. decembra 2006.
  • [2]  Závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC) z 5. marca 2007.
  • [3]  COM(2011) 303 final z 25. mája 2011.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

57

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sir Robert Atkins, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Tanja Fajon, Jo Leinen, Barbara Lochbihler, Jacek Protasiewicz, Potito Salatto, Marietje Schaake, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Judith Sargentini