ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012

24. 3. 2014 - (C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Petri Sarvamaa

Postup : 2013/2213(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0193/2014
Předložené texty :
A7-0193/2014
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi agentury[1],

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 214 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanovuje finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci[4], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0193/2014),

1.      uděluje řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2012;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi agentury[7],

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanovuje finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[8], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci[10], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[11],

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[12], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0193/2014),

1.      schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012,

–       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi agentury[13],

–       s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[14] („finanční nařízení“), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci[16], a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[17],

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[18], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–       s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria,

–       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0193/2014),

A.     vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) její rozpočet na rozpočtový rok 2012 činil 15 260 512 EUR, což ve srovnání s rokem 2011 představuje nárůst o 6,95 %;

B.     vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2012 je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné,

1.       vítá, že agentura trvale přispívá k prosazování vysokých standardů zdraví a bezpečnosti při práci v Unii; poukazuje na důležité klíčové činnosti agentury v roce 2012, k nimž patří například projekt Foresight spojený s riziky souvisejícími s ekologickými pracovními místy nebo spuštění kampaně „Zdravé pracoviště“; netrpělivě očekává nový víceletý strategický program agentury, který bude úzce spojen s cíli strategie Evropa 2020 a podporuje velmi potřebnou a očekávanou evropskou strategii týkající se zdraví a bezpečnosti při práci na období 2013–2020;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2011

2.      na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že dvě ze čtyř nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předchozího roku jsou označena jako „dokončena“, zatímco dvě nápravná opatření jsou označena jako „probíhající“;

3.      od agentury se dozvěděl, že:

–       oznámila snížení míry rušení, která v roce 2012 činila 5,7 %, oproti roku 2011, kdy činila 8 %; poznamenává, že od roku 2014 bude navíc zavedeno sestavování rozpočtu podle činností (ABB) s cílem ještě více zlepšit celkové interní plánování a monitorování ročního plánu řízení, a zajistit tak lepší plnění rozpočtu,

–       přestože podle finančního nařízení agentury a příslušných prováděcích pravidel je třeba nejméně jednou za tři roky provést fyzickou inventuru majetku, inventura byla dokončena v roce 2012,

–       agentura přijala návrh dohody s hostitelským státem o svém sídle, aby se vyhnula dalšímu zdržení během dokončení jednání;

Rozpočtové a finanční řízení

4.      konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2012 byla míra plnění rozpočtu ve výši 94,64 % a že míra vyplácení prostředků na platby dosáhla 73,43 %;

Závazky a přenosy

5.      poznamenává se znepokojením, že do roku 2013 bylo přeneseno 3 200 000 EUR (22 % rozpočtu) a že míra prostředků přidělených na závazek, které byly přeneseny, je vysoká u hlavy II, kde činí 36 %, a u hlavy III, kde činí 33 %; bere na vědomí, že u hlavy II byl tento stav způsoben zejména obnovením smluv na IT uzavřených dle plánu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012; bere na vědomí, že u hlavy III byla vysoká míra zapříčiněna víceletou povahou velkých projektů a prodleními při udělování konkrétních zakázek;

6.      poznamenává, že míra rušení prostředků v hlavě I za rok 2012 činila 9,5 %; bere na vědomí, že to bylo převážně způsobeno zmrazením zadávacích řízení a předpokládaným zvýšením platů, které do té doby nebylo ještě vyplaceno;

Převody

7.      s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti a také podle zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2012 udržela v mezích příslušných finančních předpisů; oceňuje dobré rozpočtové plánování agentury;

Zadávací řízení a přijímání zaměstnanců

8.      konstatuje, že ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu za rok 2012 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury;

9.      konstatuje, že se ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu za rok 2012 neobjevily žádné připomínky týkající se přijímání zaměstnanců agenturou;

10.    bere na vědomí, že agentura v roce 2014 přijme politiku v oblasti střetů zájmů vycházející z pokynů Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o přijetí této politiky;

11.    konstatuje, že životopisy ani prohlášení o zájmech členů správní rady, výkonného ředitele a vrcholného vedení nejsou veřejně přístupné; vyzývá agenturu, aby tuto situaci co nejdříve napravila;

Interní audit

12.    od agentury se dozvídá, že v roce 2012 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise důkladné posouzení rizik a předložil konečný strategický plán auditu na období 2013–2015, který byl schválen ředitelem agentury a její správní radou; poznamenává, že IAS také provedl audit řízení zakázek a smluv, jehož výsledkem bylo sedm doporučení (žádné kritické doporučení, dvě velmi důležitá), jejichž provádění probíhá; poznamenává, že IAS rovněž zkoumal svá dřívější doporučení a došel k závěru, že žádná kritická doporučení nebyla neuskutečněna a že provádění dvou velmi důležitých doporučení probíhá;

13.    požaduje, aby agentura přístupným způsobem, především na svých internetových stránkách, informovala o výsledcích a o dopadech své činnosti na evropské občany;

o

o       o

14.    pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2014 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

13. 2. 2014

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012

(2013/2213(DEC))

Navrhovatelka: Pervenche Berès

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že agentura trvale přispívá k prosazování vysokých standardů zdraví a bezpečnosti při práci v EU, a poukazuje na důležité klíčové činnosti agentury v roce 2012, k nimž patří například projekt Prognóza spojený s riziky souvisejícími s ekologickými pracovními místy nebo spuštění kampaně Zdravé pracoviště; těší se na nový víceletý strategický program agentury, který bude úzce spojen s cíli strategie Evropa 2020 a podporuje velmi potřebnou a očekávanou evropskou strategii týkající se zdraví a bezpečnosti při práci na období 2013–2020;

2.  vyjadřuje spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za finanční rok 2012 za legální a správné;

3.  vítá pozitivní vývoj jednání se španělskými orgány, která se týkají prostor agentury, a skutečnost, že v roce 2013 může být uzavřena dohoda o jejím sídle;

4.  s politováním bere na vědomí připomínky Účetního dvora ohledně míry vydaných prostředků přenesených do roku 2013; chápe tyto přenosy v případech víceletých projektů; požaduje však opatření, která do budoucna zlepší organizaci zadávání veřejných zakázek;

5.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora týkající se vysoké míry rušení v hlavě I (9,5 %); poukazuje však na meziroční snížení míry rušení v hlavách II a III, jakož i na snížení celkové míry rušení oproti roku 2011.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Thomas Ulmer

 • [1]           Úř. věst. L 365, 13.12.2013, s. 275.
 • [2]           Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]           Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]           Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [5]           Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]           Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]           Úř. věst. L 365, 13.12.2013, s. 275.
 • [8]           Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]           Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]          Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [11]          Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]          Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]            Úř. věst. L 365, 13.12.2013, s. 275.
 • [14]            Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]            Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]            Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.
 • [17]            Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]             Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.