Izvješće - A7-0193/2014Izvješće
A7-0193/2014

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.

20.3.2014 - (C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

Postupak : 2013/2213(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0193/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0193/2014
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Agencije[1],

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[2], a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu[4], a posebice njezin članak 14.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5],

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[6], a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0193/2014),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2012.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Agencije[7],

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[8], a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[9], a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu[10], a posebice njezin članak 14.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[11],

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[12], a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0193/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Agencije[13],

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[14] („Financijska uredbaˮ), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[15], a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu[16], a posebice njezin članak 14.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[17],

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[18], a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0193/2014),

A. budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, proračun Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) za financijsku godinu 2012. iznosio 15 260 512 EUR što predstavlja rast od 6,95 % u odnosu na 2011. godinu,

B.  budući da je Revizorski sud izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2012. vjerodostojni te da su transakcije na kojima se temelje zakonite i pravilne,

1.  pozdravlja stalni doprinos Agencije promicanju visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu u Uniji; ističe važne ključne aktivnosti kojima se Agencija bavila 2012. kao npr. projekt Foresight povezan s rizicima zelenih radnih mjesta te pokretanje kampanje o zdravom radnom mjestu; s nestrpljenjem iščekuje novi višegodišnji strateški program Agencije koji je blisko povezan s ciljevima strategije Europa 2020. i podržat će prijeko potrebnu i očekivanu strategiju Unije u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu za razdoblje 2013. ‒ 2020.;

Mjere praćenja na temelju razrješnice za 2011. godinu

2.  primjećuje, iz izvješća Revizorskog suda, da su dvije od četiriju korektivnih mjera poduzetih kao odgovor na napomene iz prethodne godine „dovršene”, a dvije su korektivne mjere obilježene oznakom „u tijeku”;

3.  potvrđuje na temelju navoda Agencije:

- prijavila je smanjenje stope poništenja za 2012. na 5,7 %, u usporedbi s 8 % za 2011.; uočava, osim toga, da će se od 2014. primjenjivati model izrade proračuna na temelju aktivnosti radi daljnjeg poboljšanja ukupnog unutarnjeg planiranja Agencije i nadzora njezina godišnjeg plana upravljanja, čime se osigurava bolje izvršenje proračuna;

- budući da je Financijskom uredbom Agencije i odgovarajućim provedbenim pravilima propisano da se fizički popis imovine mora sastaviti barem jednom svake tri godine, a posljednji je popis sastavljen 2012.;

- Agencija je prihvatila nacrt sporazuma o sjedištu sa zemljom domaćinom radi izbjegavanja daljnje odgode dovršenja pregovora;

Upravljanje proračunom i financijama

4.   primjećuje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2012. rezultirali stopom provedbe od 94,64 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 73,43 %;

Obveze i prijenosi

5.  primjećuje sa zabrinutošću da je 3 200 000 EUR (22 % proračuna) preneseno u 2013. te da je razina prenesenih odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze visoka i za Glavu II. (36 %) i Glavu III. (33 %); priznaje da je, kad je riječ o Glavi II., do toga uglavnom došlo zbog obnove godišnjih ugovora za usluge IT-a koji su, kako je i planirano, zaključeni u četvrtom tromjesečju 2012.; priznaje da su, kad je riječ o Glavi III., uzroci visoke razine prijenosa višegodišnja priroda velikih projekata te kašnjenja u dodjeljivanju posebnih ugovora;

6.   primjećuje da je stopa poništenja za odobrena sredstva iz Glave I. za 2012. iznosila 9,5 %; primjećuje da je stopa poništenja uglavnom posljedica privremeno obustavljenih postupaka zapošljavanja i očekivanog porasta plaća koji još nije bio isplaćen;

Prijenosi sredstava

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu kao i prema nalazima revizije Revizorskog suda razina i narav prijenosa tijekom 2012. ostale u granicama financijskih pravila; pohvaljuje Agenciju zbog njezina dobrog proračunskog planiranja;

Postupci nabave i zapošljavanja

8.  primjećuje da za 2012. godinu ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima nabave Agencije u godišnjem izvješću o reviziji Revizorskog suda;

9.  primjećuje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o reviziji za 2012. nije imao primjedbi kad je riječ o postupcima zapošljavanja Agencije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

10. potvrđuje da će Agencija 2014. godine usvojiti politiku povezanu sa sukobima interesa na temelju Komisijinih smjernica za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa u decentraliziranim agencijama EU-a; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o usvajanju te politike;

11. primjećuje da životopisi i izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i više uprave nisu javno dostupni; poziva Agenciju da hitno ispravi taj nedostatak;

Unutarnja revizija

12. potvrđuje na temelju navoda Agencije da je Služba za unutarnju reviziju Komisije 2012. provela dubinsku procjenu rizika te dostavila konačni strateški revizijski plan za 2013. ‒ 2015., koji su podržali direktor i Upravni odbor Agencije; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju također provela reviziju upravljanja ugovorima i postupaka nabave, koja je za posljedicu imala sedam preporuka (bez kritičnih preporuka, dvije vrlo važne), čija je provedba u tijeku; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju popratila svoje prethodne preporuke i zaključila da nema otvorenih kritičnih preporuka te da je provedba dvije vrlo važne preporuke u tijeku;

Uspješnost

13. zahtijeva da Agencija o rezultatima i utjecaju svojeg rada na europske građane izvještava na pristupačan način, uglavnom na svojoj internetskoj stranici;

o

o   o

14. u vezi s drugim zapažanjima koja su priložena Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od ... 2014. o uspješnosti, upravljanju financijama i kontroli agencija.

13.2.2014

MIŠLJENJE oDBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2012.

(2013/2213(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Pervenche Berès

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor, kao nadležni odbor, da u svoj prijedlog rezolucije uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja stalni doprinos Agencije promicanju visokih standarda zdravlja i sigurnosti na radu u EU-u te ističe važne ključne aktivnosti kojima se Agencija bavila 2012. kao npr. projekt Foresight povezan s rizicima zelenih radnih mjesta te pokretanje kampanje o zdravlju na radnom mjestu; sa zanimanjem iščekuje novi višegodišnji strateški program Agencije koji je blisko povezan s ciljevima strategije Europa 2020. i kojim se podržava prijeko potrebna i očekivana europska strategiju u vezi sa zdravljem i sigurnošću na radu za razdoblje 2013. ‒ 2020.;

2.  izražava zadovoljstvo zbog izjave Revizorskog suda prema kojoj su osnovne transakcije financijskih izvještaja Agencije za financijsku godinu 2012. zakonite i ispravne;

3.  pozdravlja pozitivne razvoje situacije u sklopu pregovora sa španjolskim vlastima o prostorijama Agencije i o mogućem postizanju sporazuma o sjedištu 2013.;

4.  žali zbog komentara Revizorskog suda o razini odobrenih sredstava prenesenih u 2013.; shvaća zašto se vrše prijenosi kad je riječ o višegodišnjim projektima; poziva, međutim, na usvajanje mjera kojima bi se u budućnosti poboljšala organizacija postupaka nabave;

5.  primjećuje komentar Revizorskog suda o visokoj stopi poništenja za glavu I. (9,5 %); ističe međutim da se stope poništenja smanjuju iz godine u godinu u glavama II. i III. kao što se smanjuje i ukupna stopa poništenja u odnosu na 2011.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

13.2.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

17.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Thomas Ulmer

 • [1]       SL C 365, 13.12.2013., str. 275.
 • [2]       SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [3]       SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [4]  SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
 • [5]       SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [6]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
 • [7]  SL C 365, 13.12.2013., str. 275.
 • [8]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [9]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [10]  SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
 • [11]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [12]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
 • [13]  SL C 365, 13.12.2013., str. 275.
 • [14]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [15]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [16]  SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
 • [17]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [18]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.