POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

20.3.2014 - (C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Petri Sarvamaa

Postopek : 2013/2213(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0193/2014
Predložena besedila :
A7-0193/2014
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije[1],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[2], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu[4], zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti[5],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0193/2014),

1.      podeli razrešnico direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije[7],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[8], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[9], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu[10], zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti[11],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[12], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0193/2014),

1.      odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012,

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije[13],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[14] (v nadaljevanju: finančna uredba), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[15], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu[16], zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti[17],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[18], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0193/2014),

A.     ker računovodski izkazi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je proračun agencije v proračunskem letu 2012 znašal 15.260.512 EUR, kar je predstavljalo 6,95-odstotno povišanje glede na leto 2011;

B.     ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.      pozdravlja dejstvo, da agencija še naprej prispeva k visokim standardom zdravja in varnosti pri delu v Uniji; opozarja na pomembne osrednje dejavnosti agencije v letu 2012, kot je projekt Foresight o tveganjih, povezanih z okolju prijaznimi službami, in začetek akcije za zdrava delovna mesta; z veseljem pričakuje nov večletni strateški program agencije, ki bo tesno povezan s cilji strategije Evropa 2020 in bo v pomoč pri oblikovanju nujno potrebne in težko pričakovane strategije Unije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2013–2020;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2011

2.      ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu zapisalo, da sta dva od štirih popravnih ukrepov, s katerima se je agencija odzvala na pripombe iz preteklega leta, označena kot „dokončana“, druga dva ukrepa pa kot ukrepa „v teku“;

3.      je seznanjen s trditvami agencije, da:

 poroča o znižanju stopnje storniranih sredstev za leto 2012 na 5,7 % v primerjavi z 8 % za leto 2011; poleg tega ugotavlja, da se bo od leta 2014 izvajal model oblikovanja proračuna po dejavnostih, da bi še dodatno izboljšali splošno notranje načrtovanje agencije in spremljanje njenega letnega načrta upravljanja, s čimer bi zagotovili boljše izvajanje proračuna,

 je v finančni uredbi agencije in njenih izvedbenih pravilih določeno, da je treba vsaj enkrat vsaka tri leta izvesti popis opreme, zadnji popis pa je bil dokončan leta 2012,

 je agencija sprejela osnutek dogovora o sedežu z državo gostiteljico, da bi se izognila nadaljnjim zamudam v dokončanju pogajanj;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 94,64 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 73,43 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo 3.200.000 EUR (22 % proračuna) prenesenih v leto 2013 in da je stopnja prenesenih proračunskih sredstev visoka za naslov II (36 %) in naslov III (33 %); priznava, da je pri naslovu II glavni razlog za prenose obnovitev letnih pogodb za IT, ki so bile v skladu z načrti sklenjene v zadnjem četrtletju leta 2012; priznava, da je bila visoka stopnja za naslov III posledica večletnega značaja večjih projektov in zamud v dodeljevanju posebnih pogodb;

6.      ugotavlja, da je stopnja storniranih sredstev za sredstva iz naslova I za leto 2012 znašala 9,5 %; priznava, da je bila ta stopnja storniranih sredstev v glavnem posledica zamrznjenih postopkov zaposlovanja in predvidenega, a še ne izplačanega zvišanja plač;

Prerazporeditve

7.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili; izraža pohvalo agenciji za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

9.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v agenciji;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.    je seznanjen, da bo agencija v letu 2014 sprejela politiko na področju navzkrižja interesov na osnovi smernic Komisije o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetju te politike;

11.    ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev niso dostopni javnosti; poziva agencijo, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Notranje revidiranje

12.    je seznanjen z navedbami agencije, da je Služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) leta 2012 izvedla poglobljeno oceno tveganj in predložila svoj končni strateški revizijski načrt za obdobje 2013–2015, ki sta ga potrdila direktor agencije in njen upravni odbor; ugotavlja, da je IAS izvedla tudi revizijo upravljanja pogodb in javnih naročil in da je rezultat tega sedem priporočil (brez kritičnih priporočil, dve zelo pomembni priporočili), katerih izvajanje je na pravi poti; ugotavlja, da je IAS opravila preverjanje svojih predhodnih priporočil in ugotovila, da nobeno kritično priporočilo ni odprto in da je izvajanje dveh zelo pomembnih priporočil na pravi poti;

Uspešnost

13.    zahteva, da agencija na dostopen način, predvsem prek svojega spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in njegove učinke za evropske državljane;

o

o   o

14.    sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2014 o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

13.2.2014

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

(2013/2213(DEC))

Pripravljavka mnenja: Pervenche Berès

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      pozdravlja dejstvo, da je agencija tudi v letu 2012 prispevala k visokim standardom zdravja in varnosti pri delu v EU, in opozarja na njene pomembne osrednje dejavnosti, kot je projekt Foresight o tveganjih, povezanih z okolju prijaznimi službami, in začetek akcije za zdrava delovna mesta; pričakuje nov večletni strateški program agencije, ki bo tesno povezan s cilji strategije Evropa 2020 in bo v pomoč pri oblikovanju nujno potrebne in težko pričakovane evropske strategije za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2013–2020;

2.      izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2012 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

3.      pozdravlja pozitivne premike v pogajanjih s španskimi oblastmi o prostorih agencije in dejstvo, da utegne biti dogovor o sedežu sklenjen še v letu 2013;

4.      z obžalovanjem ugotavlja, da je imelo Računsko sodišče pripombe v zvezi s stopnjo prevzetih obveznosti, prenesenih v leto 2013; razume, da do tega lahko pride pri večletnih projektih; vseeno pa poziva k ukrepom za boljšo organizacijo prihodnjih postopkov javnih naročil;

5.      je seznanjen s pripombo Računskega sodišča o visoki stopnji storniranih sredstev v naslovu I (9,5 %); vseeno poudarja, da se je ta stopnja v naslovih II in III iz leta v leto zmanjševala, prav tako pa se je zmanjšala skupna raven storniranih sredstev v primerjavi z letom 2011.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

13.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Gabriele Zimmer

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Ulmer

 • [1]       UL C 365, 13.12.2013, str. 275.
 • [2]       UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [3]       UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [4]       UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
 • [5]       UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [6]       UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [7]       UL C 365, 13.12.2013, str. 275.
 • [8]       UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [9]       UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [10]     UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
 • [11]     UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [12]     UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [13]     UL C 365, 13.12.2013, str. 275.
 • [14]     UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [15]     UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [16]     UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
 • [17]     UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [18]     UL L 328, 7.12.2013, str. 42.