Postup : 2013/2222(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0194/2014

Predkladané texty :

A7-0194/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.43
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0319

SPRÁVA     
PDF 173kWORD 88k
20.3.2014
PE 521.677v02-00 A7-0194/2014

o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(4), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0194/2014),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2012;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(10), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0194/2014),

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami agentúry(13),

–    so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(14), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 208,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií(16), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(17),

–   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(18), a najmä na jeho článok 108,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0194/2014),

A. keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2012 sumu 8 158 163 EUR, čo predstavuje nárast o 0,68 % v porovnaní s rokom 2011; keďže celý rozpočet agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2012 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2011

1. na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

     - suma prenesených rozpočtových prostriedkov ku koncu roka 2012 predstavovala 13 % ročného rozpočtu v prípade hlavy III a 2 % ročného rozpočtu v prípade hlavy II, takže celková suma prenesených rozpočtových prostriedkov predstavovala 8,5 % ročného rozpočtu; berie na vedomie, že zníženie úrovne rozpočtových prostriedkov prenesených do ďalšieho roka sa dosiahlo presunutím plánovania verejných obstarávaní z prvého štvrťroka rozpočtového roka na posledný štvrťrok predchádzajúceho roka;

     - jej prvá inventarizácia majetku sa začala v apríli 2013, pričom sa použila aplikácia a technológia ABAC Assets a agentúra overila existenciu, ocenenie, oprávnenosť dlhodobého majetku a správnosť príslušných záznamov;

     - boli prijaté potrebné opatrenia na riešenie nedostatku transparentnosti postupov prijímania zamestnancov; berie na vedomie, že Dvor audítorov túto záležitosť vo svojej správe označil za dokončenú;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2. s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 91,45 %;

Záväzky a prenosy

3.  berie na vedomie, že ročný audit Dvora audítorov nezistil významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2012, a vyjadruje agentúre uznanie za dodržanie zásady ročnej platnosti rozpočtu a včasné plnenie rozpočtu;

Presuny

4. s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2012 v rámci rozpočtových pravidiel, a vyjadruje agentúre uznanie za dobré rozpočtové plánovanie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5. konštatuje, že za rok 2012 neboli vo výročnej správe Dvora audítorov o audite v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania agentúry;

6. konštatuje, že Dvor audítorov sa vo svojej výročnej správe o audite za rok 2012 nijako nevyjadril k postupom prijímania zamestnancov agentúry;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

7.  uznáva, že správna rada v októbri 2013 schválila a podpísala rozhodnutie o praktických opatreniach na uplatňovanie pravidiel transparentnosti a dôvernosti;

8.  poznamenáva, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady nie sú verejne dostupné; vyzýva agentúru, aby túto situáciu urýchlene napravila;

Pripomienky k vnútornej kontrole

9.  so znepokojením konštatuje, že podľa výročnej správy Dvora audítorov o audite agentúra po fyzickej inventarizácii v roku 2009 nevykonala v roku 2012 komplexnú fyzickú inventarizáciu a nerešpektovala tak ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a príslušných vykonávacích pravidiel, ktoré stanovujú fyzickú inventarizáciu hmotného majetku aspoň každé tri roky; uznáva, že by bolo buď veľmi ťažké, alebo až kontraproduktívne vykonať inventarizáciu v roku 2012, pretože modul riadenia inventarizácie v rámci integrovanej rozpočtovej a účtovnej platformy podporovanej Komisiou (GR BUDG), bol zavedený len v tom istom roku; berie na vedomie, že táto otázka sa rieši v rámci nového systému od roku 2013;

Vnútorný audit

10. na základe informácií agentúry berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal v roku 2012 hĺbkové hodnotenie rizík s cieľom určiť priority auditu na ďalšie tri roky; konštatuje, že IAS 3. decembra 2012 predložil konečný strategický plán auditov na roky 2013-2015, v ktorom vymedzil potenciálne témy auditov agentúry vykonaných IAS v tomto období; konštatuje, že IAS vykonal aj kontrolu informácií poskytnutých agentúrou na základe dokladov, pričom sa ukázalo, že k 31. decembru 2012 neboli otvorené žiadne odporúčania s kritickým významom; so znepokojením však konštatuje, že vykonanie štyroch veľmi dôležitých odporúčaní bolo oneskorené vzhľadom na termíny stanovené agentúrou v pôvodných akčných plánoch; konštatuje, že dve z uvedených odporúčaní sú už uzavreté;

Výkonnosť

11. žiada agentúru, aby prístupným spôsobom, najmä prostredníctvom svojej webovej stránky, informovala o výsledkoch svojej činnosti a o jej dosahu na európskych občanov;

o

o   o

12. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2014(19) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Ulmer

(1)

     Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 172.

(2)

     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(5)

     Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

     Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 172.

(8)

     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(11)

   Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

   Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 172.

(14)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(16)

Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.

(17)

   Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(19)

Prijaté texty, P7_TA-PROV(2014).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia