Procedura : 2013/2218(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0196/2014

Teksty złożone :

A7-0196/2014

Debaty :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.42
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0318

SPRAWOZDANIE     
PDF 198kWORD 103k
20.3.2014
PE 521.678v02-00 A7-0196/2014

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012

(C7‑0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012

(C7‑0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego(4), w szczególności jego art. 19,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(6), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0196/2014),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012

(C7‑0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego(10), w szczególności jego art. 19,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(12), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0196/2014),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012

(C7‑0296/2013 – 2013/2218(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Agencji(13),

–    uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(14) („rozporządzenie finansowe”), w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego(16), w szczególności jego art. 19,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(17),

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(18), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0196/2014),

A. mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (dalej zwanej „Agencją”) jej budżet na rok budżetowy 2012 wyniósł 55 127 505 EUR, co stanowi zmniejszenie o 2,33% w porównaniu z 2011 r., mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii,

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok finansowy 2012 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,

1.  podkreśla kluczową rolę Agencji jako strażniczki bezpieczeństwa morskiego w Europie, której zakres kompetencji został rozszerzony w następstwie przyjęcia nowego rozporządzenia podstawowego w lutym 2013 r.; podkreśla w tym kontekście konieczność przyznania Agencji zasobów finansowych, materialnych i kadrowych, które umożliwią jej prawidłowe wykonywanie zadań;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2011

2.   na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego zauważa, że jedno działanie naprawcze podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami określono jako „w trakcie realizacji”, jedno jako „zrealizowane”, a jedno jako częściowo „zrealizowane” i częściowo „pozostające do realizacji”;

3.   na podstawie informacji od Agencji stwierdza, że:

- w 2012 r. dopracowano wprowadzone procedury zamknięcia roku budżetowego w zakresie analizy pozostałych zobowiązań budżetowych, co doprowadziło do anulowania zaległych sald zobowiązań niezwiązanych z istniejącymi zobowiązaniami prawnymi,

- przygotowano i udostępniono personelowi Agencji skonsolidowany zestaw wytycznych dotyczących konfliktu interesów, który uzupełnia zasady określone w regulaminie pracowniczym, a ponadto w Agencji prowadzi się szkolenia dotyczące etyki i uczciwości, które są obowiązkowe dla wszystkich pracowników;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

4.  z zaniepokojeniem zauważa, że w ramach rocznej kontroli Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że zobowiązanie budżetowe na kwotę 800 000 EUR nie było powiązane z istniejącym zobowiązaniem prawnym, a zatem było nieprawidłowe; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, w której wyjaśnia ona, że ta nieprawidłowość wynika z opóźnienia w podpisaniu umowy; przypomina jednak Agencji, że jej obowiązkiem jest zapewnienie rocznej prawidłowości rachunków, w związku z czym z zadowoleniem przyjmuje decyzję Agencji o ustanowieniu rocznej procedury analizy budżetowej w celu uniknięcia ponownego wystąpienia podobnej sytuacji;

Zarządzanie budżetem i finansami

5.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2012 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 94%, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 89%;

6.  przypomina Agencji, że jej obowiązkiem jest takie wykorzystywanie wszystkich możliwości efektywnego oszczędzania środków oraz korzystanie z istniejących struktur administracyjnych w sposób inteligentny, aby wykonywać nowo uzyskane kompetencje bez nieuzasadnionych podwyżek budżetowych i z uwzględnieniem konieczności unikania przez Agencję zbędnego powielania pracy wykonywanej przez organy krajowe;

Zobowiązania i przeniesienia

7.  przyznaje, że podczas dorocznej kontroli Trybunału Obrachunkowego nie stwierdzono żadnych godnych uwagi problemów, jeśli chodzi o poziom przeniesień w 2012 r.; wyraża uznanie dla Agencji za przestrzeganie zasady jednoroczności oraz za terminowe wykonanie budżetu;

Przesunięcia

8.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności i ustaleniami w ramach kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przeniesień w roku 2012 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych; wyraża uznanie dla Agencji za dobre planowanie budżetowe;

Procedury przetargowe i procedury naboru

9.   zauważa, że w odniesieniu do 2012 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu z kontroli rocznej jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Agencji;

10.  zauważa z zaniepokojeniem, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził niedociągnięcia w zakresie przejrzystości dwóch procedur naboru pracowników przeprowadzonych w pierwszej połowie 2012 r., w przypadku których pytania na egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne ani ich wagi nie zostały przygotowane przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur, podobnie jak progi punktowe warunkujące umieszczenie na liście zakwalifikowanych kandydatów; uznaje jednak, że w następstwie zeszłorocznych uwag Trybunału Obrachunkowego Agencja podjęła działania naprawcze i w przypadku skontrolowanych dwóch procedur naboru pracowników przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. niedociągnięć takich już nie stwierdzono;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

11. przyjmuje do wiadomości, że Agencja przyjęła politykę unikania konfliktów interesów w ocenie bezpieczeństwa i działaniach kontrolnych w kwietniu 2012 r., a także politykę w zakresie konfliktów interesów dotyczącą członków zarządu w listopadzie 2013 r.;

12. zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu, dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla nie są publicznie dostępne; wzywa Agencję do naprawy tej sytuacji w trybie pilnym;

Uwagi dotyczące wewnętrznych mechanizmów kontrolnych

13. zauważa z zaniepokojeniem, że w odniesieniu do wytworzonych wewnętrznie wartości niematerialnych i prawnych procedury księgowe i informacje dotyczące kosztów nie są w pełni wiarygodne; oczekuje, że Agencja zrealizuje działania naprawcze i poinformuje organ udzielający absolutorium o wynikach;

Audyt wewnętrzny

14.  dowiaduje się od Agencji, że w 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt, aby ocenić adekwatność i skuteczne wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej dotyczących zarządzania ciągłością działania Agencji i wydać poświadczenie wiarygodności tych działań, co poskutkowało trzema zaleceniami, a także że Agencja przygotowała szczegółowy plan działania zatwierdzony przez IAS; zwraca uwagę, że IAS przyjrzała się również poprzednim audytom i stwierdziła, że 17 z 20 zaleceń odpowiednio wdrożono;

Wyniki

15. zwraca się do Agencji o przedstawienie wyników jej pracy oraz wpływu na europejskich obywateli w sposób łatwo dostępny, głównie za pośrednictwem strony internetowej;

o

o   o

16. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2014 r.(19) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

20.2.2014

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012

(C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michel Dantin

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie ze stwierdzonej przez Trybunał Obrachunkowy prawidłowości rachunków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w roku budżetowym 2012;

2.  zwraca uwagę, że budżet roczny agencji na rok 2012 wyniósł 55,1 mln EUR w środkach na zobowiązania i 57,5 mln EUR w środkach na płatności oraz że wskaźnik wykonania wyniósł odpowiednio 93,8% i 88,9%;

3.  przypomina o kluczowej roli agencji jako strażniczki bezpieczeństwa morskiego w Europie, której zakres kompetencji został rozszerzony w następstwie przyjęcia nowego rozporządzenia podstawowego w lutym 2013 r.; podkreśla w tym kontekście konieczność przyznania agencji zasobów finansowych, materialnych i kadrowych, które umożliwią jej prawidłowe wykonywanie zadań;

4.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż wystąpiła nieprawidłowość dotycząca kwoty 0,8 mln EUR, która nie odpowiada żadnemu zobowiązaniu prawnemu ze strony agencji; przyjmuje do wiadomości odpowiedź agencji, w której wyjaśnia ona, że ta nieprawidłowość wynika z opóźnienia w podpisaniu umowy; przypomina jednak agencji, że jej obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowości rocznego sprawozdania finansowego, w związku z czym z zadowoleniem przyjmuje decyzję agencji o ustanowieniu rocznej procedury analizy budżetowej w celu uniknięcia ponownego wystąpienia podobnej sytuacji;

5.  stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy podkreślił, iż brak jest wiarygodności kontroli dotyczących wewnętrznych aktywów niematerialnych; z zadowoleniem przyjmuje środki naprawcze przyjęte w tym roku przez agencję w odpowiedzi na powyższe stwierdzenie;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zastosowane przez agencję środki mające na celu zwiększenie przejrzystości procedur naboru pracowników.

7.  proponuje, aby Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu agencji na rok budżetowy 2012.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Birgit Sippel, Robert Sturdy

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Ulmer

(1)

     Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 165.

(2)

     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

      Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.

(5)

     Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

     Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

     Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 165.

(8)

     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(9)

     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

   Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.

(11)

   Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

   Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

   Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 165.

(14)

   Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(15)

   Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(16)

   Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.

(17)

   Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(18)

   Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(19)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności