Ziņojums - A7-0198/2014Ziņojums
A7-0198/2014

ZIŅOJUMS par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2014 - (C7-0335/2013 – 2013/2247(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Paul Rübig

Procedūra : 2013/2247(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0198/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0198/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0335/2013 – 2013/2247(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības[4], un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[6], un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0198/2014),

1.      sniedz ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram apstiprinājumu par kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0335/2013 – 2013/2247(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm[7],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[8], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[9] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības[10], un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[12], un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0198/2014),

1.      apstiprina ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0335/2013 – 2013/2247(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm[13],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[14], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[15] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības[16], un jo īpaši tā 5. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[17],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[18], un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0198/2014),

A.     tā kā ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidoto Eiropas kopuzņēmumu (turpmāk „Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada martā uz 35 gadiem;

B.     tā kā Kopuzņēmuma dalībnieki ir Euratom, kuru pārstāv Komisija, Euratom dalībvalstis un citas valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumus vadāmas kodolsintēzes jomā;

C.     tā kā Kopuzņēmums ieguva autonomiju 2008. gada martā;

D.     tā kā Revīzijas palāta norāda, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Kopuzņēmuma gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

E.     tā kā Revīzijas palāta 2008. gada 9. oktobrī sniedza Atzinumu Nr. 4/2008 par Kopuzņēmuma Finanšu nolikumu;

F.     tā kā Kopuzņēmuma izveides brīdī tika lēsts, ka kopējais orientējošais resursu apjoms, kas tam nepieciešams laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam, ir EUR 9 653 000 000,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.      norāda, ka pēc divu 2012. gada budžetu samazinošu grozījumu pieņemšanas pieejamo saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 99,9 % un 94,5 %;

2.      tomēr norāda, ka Kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta sākotnēji apstiprinātais kopējais apmērs bija EUR 503 miljoni saistību apropriācijās un ka tādēļ, ja netiktu veikti minētie samazinājumi, maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis būtu 71 %;

3.      norāda, ka no EUR 1440 miljoniem pamatdarbībai paredzētajās saistību apropriācijās 55,4 % tika izlietoti, 2012. gadā uzņemoties tiešas individuālas saistības, savukārt pārējais — uzņemoties vispārējas saistības par lieliem, sarežģītas struktūras līgumiem, kuriem vajadzīgs ilgs sarunu laiks un kuri radīs individuālas saistības 2013. gadā;

4.      pauž bažas par lielo skaidras naudas atlikumu gada beigās, proti, EUR 51 833 097, kas atbilst gandrīz 14 % no 2012. gadā pieejamo maksājumu apropriāciju galīgā kopapjoma;

Iekšējās kontroles sistēmas

5.      pieņem zināšanai Revīzijas palātas sniegto informāciju, ka Kopuzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas vēl nav pilnībā izveidotas un ieviestas, lai gan 2012. gadā šis darbs ir ievērojami pavirzījies uz priekšu;

6.      pieņem zināšanai, ka vēl jāveic šādi pasākumi:

–       jāizveido pārvaldības sistēma, lai regulāri uzraudzītu projektu izmaksu tāmju pamatotību un ziņotu par izmaksu novirzēm;

–       nepieciešami turpmāki pasākumi attiecībā uz tehniskās pieņemšanas ziņojumu un revīzijas apliecinājumu saistībā ar finanšu pārskatiem sistemātiskām pārbaudēm pirms maksājumu veikšanas;

–       dotāciju un darbības līgumu visaptveroša vispārējas kontroles un uzraudzības sistēma;

–       nav pilnībā izpildīti rīcības plāni, ko Kopuzņēmums pieņēma pēc iekšējās revīzijas;

–       vēl ir jāīsteno korporatīvā riska pārvaldības sistēmā iekļautie riska mazināšanas pasākumi;

7.      atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmumam ir sistēma, saskaņā ar kuru veic revīzijas līgumslēdzēju līmenī ar mērķi pārbaudīt, vai ir ievērotas kvalitātes nodrošināšanas prasības; norāda, ka sešās dotāciju nolīgumu revīzijās, kuru mērķis bija veikt ex post finanšu un atbilstības pārbaudes, tika atklātas kļūdas 1,3 % apmērā no visu revidēto izmaksu deklarāciju kopējās vērtības (EUR 8,3 miljoni);

8.      pauž nožēlu, ka valdes locekļu un izpilddirektora dzīves apraksti (CV) nav publiski pieejami; aicina Kopuzņēmumu steidzami novērst šo trūkumu; norāda, ka Kopuzņēmums 2013. gadā ir pieņēmis lēmumu, ar kuru tiek noteikti interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības noteikumi;

9.      uzskata, ka augstai pārredzamības pakāpei ir būtiska nozīme interešu konfliktu riska mazināšanā; tādēļ aicina Kopuzņēmumu publiskot tā politiku un/vai pasākumus interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības jomā, kā arī attiecīgos īstenošanas noteikumus, tos kopā ar valdes locekļu sarakstu un viņu CV ievietojot Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē;

10.    aicina Revīzijas palātu uzraudzīt Kopuzņēmuma interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku, līdz nākamajai budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai sagatavojot īpašo ziņojumu par šo jautājumu;

Ar pamatdarbību saistīto iepirkumu un dotāciju līgumi

11.    konstatē, ka Revīzijas palāta pārbaudīja izlasi, kuru veidoja piecas ar pamatdarbību saistītu iepirkumu procedūras; norāda, ka saistībā ar dotācijām vidējais saņemto priekšlikumu skaits bija tikai viens priekšlikums katrā konkursā, bet tas liecina par konkursu ļoti specifisko raksturu un Savienības kodolsintēzes programmas devumu Eiropas pētniecības telpas veidošanā kodolsintēzes jomā, kurā būtu pēc iespējas novērsts divkāršs darbs un nodrošināta cieša sadarbība starp grupām, kuras darbojas vienā jomā; norāda, ka iepriekš minētais izpaužas tādējādi, ka visus priekšlikumus F4E konkursos pārsvarā iesniedz Eiropas mēroga konsorciji; mudina Kopuzņēmumu izstrādāt rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem un termiņiem, lai panāktu maksimālu konkurenci, un ievērot izmaksu lietderības principu konkursu sagatavošanas, publicēšanas, izvērtēšanas un līgumu administrēšanas posmā;

12.    pauž nožēlu par saņemto informāciju, proti, to, ka Kopuzņēmums nav izstrādājis iekšēju procedūru, lai sistemātiski novērtētu risku, kas saistīts ar maksājumiem, kurus veic laikā, kamēr ITER organizācija vēl izskata neatbilstības ziņojumu; aicina Kopuzņēmumu veikt vajadzīgos pasākumus, lai pastiprinātu pirms maksājumu veikšanas notiekošās pārbaudes, tādējādi gūstot pārliecību par tā atbilstību Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un pakārtotajām izmaksām;

Savienības ieguldījums ITER celtniecības fāzē

13.    atgādina, ka Padome 2010. gadā pārskatīja Kopuzņēmuma celtniecības fāzes galīgās izmaksas, ko noteica EUR 6 600 000 000 apmērā (pēc 2008. gada vērtības), tādējādi divkāršojot sākotnējo tāmi;

14.    pieņem zināšanai, ka 2012. gadā iekšējā revidenta ziņojumā par pasākumiem, kas ITER projektā veikti pirms iepirkuma, ir norādīts:

–       nevienā no līdz minētajam datumam veiktajiem abiem izmaksu novērtēšanas pasākumiem Savienības ieguldījuma ITER celtniecības fāzē plānotās izmaksas nebija atspoguļotas, norādot katra konkrētā līguma izmaksas;

–       Kopuzņēmums bija pakļauts ievērojamam finanšu riskam, kas saistīts ar izmaiņām patēriņa preču cenās;

–       Kopuzņēmumam vēl joprojām nebija instrumenta, ar kuru regulāri uzraudzīt aplēšu pamatotību un ziņot par iespējamām izmaksu novirzēm;

15.    norāda arī to, ka 2012. gada septembra progresa ziņojumā Eiropas Konkurētspējas padomei Kopuzņēmums uzsvēra, ka pastāv risks novirzīties no plānotajām izmaksām EUR 180–250 miljonu apmērā jeb par 3 % no visjaunākā projektu izmaksu aprēķina, proti, EUR 6,6 miljardiem;

16.    pieņem zināšanai, ka 2013. gada jūnijā Kopuzņēmums pabeidza precizēt izmaksu tāmi Savienības ieguldījumam projekta celtniecības fāzē, norādot, ka patlaban pastāv risks izmaksu palielinājumam par EUR 290 miljoniem jeb par 4,4 % no Padomes apstiprinātā budžeta; norāda, ka šī prognozētā palielinājuma pamatā ir ITER projektam nodrošināmo elementu apjoma ievērojams pieaugums;

17.    pauž dziļas bažas par to, ka Kopuzņēmums uzskata pašreizējo ITER projekta īstenošanas grafiku par neizpildāmu; mudina Kopuzņēmumu sadarboties ar saviem ITER partneriem, lai izstrādātu jaunu un uzticamu grafiku, kā arī darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šis grafiks tiek ievērots, vienlaikus nepieļaujot novirzes no budžeta;

Eiropas pētniecības kopuzņēmumu horizontālie aspekti

18.    pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas pieeja revīzijai ietver analītiskas revīzijas procedūras, pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu un darījumu pārbaudes Kopuzņēmuma līmenī, nevis Kopuzņēmuma dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī;

19.    norāda, ka kontroltestēšanu dalībnieku vai galasaņēmēju līmenī veic Kopuzņēmums vai Kopuzņēmuma nolīgti un pārraudzīti ārējās revīzijas uzņēmumi;

20.    atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2013 „Vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu?”, kurā tā mēģina noskaidrot, vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu;

21.    pieņem zināšanai, ka revīzija veikta arī attiecībā uz izveidotajām kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm;

22.    piekrīt Revīzijas palātas secinājumam, ka kopīgās tehnoloģiju ierosmes ir izveidotas ilgtermiņa investīciju atbalstam rūpniecībā, jo īpaši pētniecības jomā; tomēr norāda, ka vidēji paiet divi gadi, lai kopīgai tehnoloģiju ierosmei nodrošinātu finansiālu patstāvību, jo Komisija parasti ir atbildīga par vienu trešdaļu no ierosmei paredzētā darbības laika;

23.    turklāt norāda, ka, pēc Revīzijas palātas ziņām, dažu kopīgu tehnoloģiju ierosmju projektos īpaši sekmīgi iesaistījušies mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un tiem ticis gandrīz 21 % ierosmju nodrošinātā finansējuma;

24.    pievērš uzmanību tam, ka resursu kopējais aptuvenais apjoms, kas vajadzīgs septiņiem Eiropas pētniecības kopuzņēmumiem, kuri izveidoti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu — izņemot vienīgi kopuzņēmumu „Galileo” — visā to pastāvēšanas laikā ir EUR 21 793 000 000;

25.    norāda, ka kopuzņēmumu 2012. gadā prognozētie ienākumi budžetā ir ap EUR 2,5 miljardiem jeb 1,8 % no Savienības vispārējā budžeta 2012. gadā, tai pašā laikā tiem atvēlēti aptuveni EUR 618 miljoni no vispārējā budžeta (Komisijas ieguldījums naudā) un aptuveni EUR 134 miljonu summu veidoja kopuzņēmumu nozaru partneru un dalībnieku iemaksas;

26.    norāda, ka kopuzņēmumi nodarbina 409 pastāvīgos un pagaidu darbiniekus jeb mazāk nekā 1 % no kopējā Savienības ierēdņu skaita saskaņā ar Savienības vispārējo budžetu (štatu saraksts);

27.    atgādina, ka Savienības kopējais ieguldījums, kas, kā uzskata, ir vajadzīgs kopuzņēmumiem visā to pastāvēšanas laikā, ir EUR 11 489 000 000;

28.    aicina Revīzijas palātu atsevišķā ziņojumā sniegt kopīgo tehnoloģiju ierosmju un pārējo kopuzņēmumu vispusīgu analīzi, ņemot vērā prāvās ieguldījumu summas un iesaistīto risku, kas var kaitēt reputācijai; atgādina, ka Parlaments jau iepriekš prasījis Revīzijas palātai kopā ar privātajiem partneriem sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu jaudu, lai nodrošinātu Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu izmantošanu; norāda, ka kopuzņēmumiem, kā uzskata, ir jānodrošina finansējums ilgtermiņa investīcijām rūpniecībā un jāveicina privātā sektora investīcijas pētniecībā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

18.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]  OV C 369, 17.12.2013., 35. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
 • [5]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [6]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [7]  OV C 369, 17.12.2013., 35. lpp.
 • [8]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [9]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [10]  OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
 • [11]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [12]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [13]  OV C 369, 17.12.2013., 35. lpp.
 • [14]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [15]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [16]  OV L 90, 30.3.2007., 58. lpp.
 • [17]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [18]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.