Postup : 2013/2251(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0200/2014

Predkladané texty :

A7-0200/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.59
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0335

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 99k
20.3.2014
PE 521.710v02-00 A7-0200/2014

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Paul Rübig

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(4), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0200/2014),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (spoločný podnik IIL) absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2012;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku IIL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012,

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku(7),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–    so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8), a najmä na jeho článok 185,

–    so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(10), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

–    so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–    so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–    so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0200/2014),

1.   schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku IIL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku(13),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(14), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a najmä na jeho článok 208,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky(16), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(17),

–   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(18), a najmä na jeho článok 108,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0200/2014),

A. keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom významne zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

C. keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 1 miliarda EUR, ktorá sa uhradí z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že podľa stanoviska Dvora audítorov ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2012 a výsledky operácií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  oceňuje, že spoločný podnik v júni 2013 dokončil audity ex post pokrývajúce sumu 4,4 mil. EUR (37,3 % príspevku, ktorý prijal spoločný podnik pre prvú výzvu, ktorej platnosť validoval spoločný podnik v júni 2011); konštatuje, že tieto prvé audity boli zamerané na príjemcov, ktorí boli noví alebo ktorí nikdy predtým neboli predmetom auditu v rámci výskumných programov Únie, a preto možno z dôsledku zložitosti predpisov očakávať vyššiu mieru chybovosti;

3.  je znepokojený tým, že miera chybovosti vyplývajúca z auditov ex post, ktoré vykonal spoločný podnik alebo ktoré boli vykonané v jeho mene, bola 5,82 %; uznáva, že pri väčšine týchto chýb išlo o pomerne malé sumy, ktoré sa majú upraviť (menej ako 5 000 EUR v prospech spoločného podniku); konštatuje, že sa podnikli kroky na vymáhanie alebo nahradenie týchto súm z nasledujúcich pohľadávok a že miera chybovosti sa bude ďalej vyvíjať počas viacerých rokov, pretože predmetom auditu budú viaceré projekty, príjemcovia a pohľadávky; poukazuje na to, že opatrenia, ktoré prijal spoločný podnik na zabránenie týmto chybám a na ich opravu, ovplyvňujú zvyškovú chybovosť;

4.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vydal na tomto základe už druhý rok po sebe kvalifikované stanovisko k zákonnosti a správnosti operácií, z ktorých vychádza riadna účtovná závierka spoločného podniku; konštatuje, že Dvor audítorov sa domnieva, že získané dôkazy auditu sú dostačujúce a sú primerané na to, aby tvorili základ jeho vyhlásenia o vierohodnosti, hoci kontrolované základné platby sa realizovali ešte pred rokom 2012;

5.  vyjadruje obavy, že na konci roka bola miera nevyužitých platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov na administratívne výdavky v roku 2012 stále vysoká (26,81 % viazaných rozpočtových prostriedkov a 39,8 % platobných rozpočtových prostriedkov); konštatuje, že vysoká miera nevyužitých administratívnych rozpočtových prostriedkov naznačuje, že rozpočet nevychádzal z realistických odhadov definovaných prostredníctvom legislatívneho finančného výkazu;

Výzvy na predkladanie návrhov

6.  víta skutočnosť, že čas potrebný na podpísanie dohôd sa v roku 2012 skrátil zo 413 dní pri konečných dohodách o grante v prípade štvrtej výzvy na 161 dní v prípade šiestej výzvy; zdôrazňuje skutočnosť, že spoločný podnik v roku 2012 zaviazal 351 miliónov EUR, t. j. takmer 37 % celkového disponibilného rozpočtu, čo znamená výrazný pokrok smerom k plneniu celkového príspevku Únie vo výške 960 miliónov EUR, ktorý má k dispozícii podľa nariadenia (ES) č. 73/2008 na výskumné činnosti;

7.  konštatuje, že na konci roka 2012 predstavovala celková výška schválených kumulatívnych viazaných nákladov spoločného podniku na výskum 736 miliónov EUR a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) zaviazala ďalších 706 miliónov EUR;

Systémy vnútornej kontroly

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov spoločný podnik pokračoval vo vývoji primeraných a komplexných systémov vnútornej kontroly, je však ešte potrebné pracovať na dokumentovaní a aktualizácii operačných a administratívnych postupov (najmä v súvislosti s následnými činnosťami a činnosťami súvisiacimi s uzatváraním účtov), čo zmierni riziko chýb a nejednotných postupov;

9.  pripomína, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) je vnútorným audítorom spoločného podniku; poukazuje na to, že IAS v roku 2012 preskúmal vierohodnosť (i) rokovania, (ii) prípravy dohody o udelení grantu a (iii) a procesov predbežného financovania spoločného podniku; očakáva, že IAS bude svoje úlohy v rámci auditu zameriavať na rizikovejšie oblasti, najmä s cieľom podporiť spoločný podnik pri riešení významných chýb, ktoré zistil počas prvých auditov ex post v súvislosti s priebežnými platbami, a zabezpečiť uplatňovanie jednotnej kontrolnej stratégie zo strany spoločného podniku;

10. víta, že počas roku 2012 účtovník spoločného podniku ohlásil validáciu účtovného systému a väčšinu zistených problémov sa podarilo do konca roka vyriešiť;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že životopisy členov správnej rady a výkonného riaditeľa nie sú verejne dostupné; žiada spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene napravil; uznáva, že v spoločnom podniku platia podmienky, na základe ktorých sa od nezávislých expertov, ktorí posudzujú návrhy na výskum, vyžaduje uplatňovanie kódexu správania; napriek tomu naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby vypracoval a zaviedol komplexnú politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia;

12. domnieva sa, že vysoká úroveň transparentnosti je kľúčom k zníženiu rizika vzniku konfliktov záujmov; vyzýva preto spoločný podnik, aby na svojej webovej stránke zverejnil svoju politiku a/alebo opatrenia v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a príslušné vykonávacie pravidlá, rovnako ako aj zoznam členov správnych rád a ich životopisy;

13. vyzýva Dvor audítorov, aby sledoval politiky spoločného podniku, ktoré sa týkajú konfliktov záujmov a predchádzania konfliktom záujmov, a to vypracovaním osobitnej správy o tejto otázke do nasledujúceho postupu udeľovania absolutória;

Audítorské právomoci Dvora audítorov

14. s prekvapením zisťuje, že v ustanoveniach nariadenia Rady o založení spoločného podniku sa neuznáva právo Dvora audítorov na vykonanie auditu naturálnych príspevkov spoločností EFPIA, hoci sa zaznamenávajú vo finančných výkazoch spoločného podniku; zdôrazňuje, že podľa odhadov tieto príspevky budú predstavovať asi 1 miliardu EUR počas existencie spoločného podniku; vyzýva Dvor audítorov, aby objasnil dôsledky tohto ustanovenia v ročnom stanovisku Dvora audítorov k účtom spoločného podniku;

Horizontálne hľadiská európskych výskumných spoločných podnikov

15. berie na vedomie, že audítorský prístup, ktorý zaujal Dvor audítorov, obsahuje postupy analytického auditu, hodnotenie kľúčových kontrol dozorných a kontrolných systémov a testovanie operácií na úrovni spoločného podniku, ale nie na úrovni členov či konečných príjemcov spoločného podniku;

16. konštatuje, že audítorské testovanie na úrovni členov alebo konečných príjemcov vykonáva spoločný podnik alebo externé audítorské firmy, s ktorými má spoločný podnik zmluvy alebo ktoré monitoruje;

17. víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 2/2013: Zabezpečila Komisia účinné uplatňovanie siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, v ktorej Dvor preskúmal, či Komisia zabezpečila účinné uplatňovanie siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7);

18. berie na vedomie, že audit sa zaoberal aj vytvorením spoločných technologických iniciatív (STI);

19. súhlasí so záverom Dvora audítorov, že STI sa vytvorili v záujme podpory dlhodobých priemyselných investícií predovšetkým do výskumných oblastí; konštatuje však, že udelenie finančnej nezávislosti STI však trvalo v priemere dva roky, pričom Komisia zvyčajne nesie zodpovednosť počas celej jednej tretiny trvania očakávanej prevádzkovej činnosti STI;

20. navyše konštatuje, že podľa Dvora audítorov niektoré STI mali mimoriadny úspech pri zapájaní malých a stredných podnikov (MSP) do svojich projektov a takmer 21 % finančných prostriedkov poskytovaných zo strany STI sa dalo k dispozícii malým a stredným podnikom;

21. upriamuje pozornosť na skutočnosť, že celková orientačná výška zdrojov potrebných pre sedem európskych výskumných spoločných podnikov, ktoré Komisia zatiaľ vytvorila podľa článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom dôležitou výnimkou je spoločný podnik Galileo, predstavuje na obdobie ich existencie 21 793 000 000 EUR;

22. konštatuje, že celkový plánovaný rozpočtovaný príjem spoločných podnikov za rok 2012 predstavoval okolo 2,5 miliardy EUR, resp. približne 1,8 % všeobecného rozpočtu Únie na rok 2012, pričom približne 618 miliónov EUR pochádzalo zo všeobecného rozpočtu (príspevok Komisie v hotovosti) a asi 134 miliónov EUR pochádzalo od priemyselných partnerov a členov spoločných podnikov;

23. konštatuje, že spoločné podniky zamestnávajú 409 stálych a dočasných zamestnancov, čo je menej ako 1 % celkového počtu úradníkov Únie schválených podľa všeobecného rozpočtu Únie (plán pracovných miest);

24. pripomína, že celkový príspevok Únie považovaný za potrebný pre spoločné podniky na obdobie ich existencie predstavuje 11 489 000 000 EUR;

25. vyzýva Dvor audítorov, aby v osobitnej správe vypracoval komplexnú analýzu STI a ďalších spoločných podnikov so zreteľom na značné sumy, ktoré s nimi súvisia, a prezentované riziká týkajúce sa najmä ich dobrého mena; pripomína, že Parlament už požiadal Dvor audítorov o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečovať spolu so súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností; konštatuje, že spoločné podniky by mali zabezpečiť financovanie dlhodobých priemyselných investícií a podporiť súkromné investície do výskumu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fiona Hall, Annette Koewius

(1)

     Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 25.

(2)

     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

     Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(5)

     Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

     Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

     Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 25.

(8)

     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

   Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(11)

   Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

   Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

   Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 25.

(14)

   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)

   Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(16)

   Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(17)

   Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

   Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia