DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie

20. 3. 2014 - (16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE)) - ***

Výbor pro rybolov
Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves

Postup : 2013/0375(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0201/2014
Předložené texty :
A7-0201/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16651/2013),

–   s ohledem na návrh protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (16648/2013),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0020/2014),

–   s ohledem na návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (COM(2013)0765),

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (COM(2013)0766),

–   s ohledem na čl. 81 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 81 odst. 2 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0201/2014),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  vyzývá Komisi, aby poskytla Parlamentu důležité informace o společných vědeckých schůzích podle článku 4 Dohody o partnerství a o schůzích smíšeného výboru stanovených v článku 9 Dohody o partnerství, zejména odpovídající zápisy a závěry, spolu s výroční zprávou o praktickém provádění víceletého odvětvového programu podpory uvedeného v článku 3 tohoto protokolu;

3.   žádá, aby se těchto schůzí smíšeného výboru podle článku 9 Dohody o partnerství mohli účastnit zástupci Výboru pro rybolov EP jako pozorovatelé;

4.   vyzývá Komisi, aby během posledního roku platnosti protokolu a před zahájením jednání o jeho prodloužení předložila Parlamentu a Radě hodnotící zprávu ex-post o jeho provádění, která by měla obsahovat analýzu využívání rybolovných práv a analýzu nákladů a přínosů tohoto protokolu, spolu se zprávou o případných překážkách rybolovných činností a škodách, jež byly způsobeny plavidlům Unie, která lovila ve výlučné ekonomické zóně Seychel, v důsledku akcí pirátů v této části Indického oceánu;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Seychelské republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Význam odvětví rybolovu v Seychelské republice

Seychelská republika je ostrovní stát, který tvoří 115 ostrovů v Indickém oceánu, asi 1 500 km severovýchodně od Madagaskaru a asi 1 600 km východně od pevninské Afriky. Její území se rozkládá na ploše asi 455 km2 a její pobřeží je dlouhé přibližně 500 km. Kontinentální šelf souostroví zaujímá plochu 10 334 km2 a výlučná ekonomická zóna Seychel má rozlohu 1 374 000 km². Souostroví má asi 90 000 obyvatel, přičemž asi 80 % z nich je soustředěno na ostrově Mahé, který je největším ostrovem. Na něm se nachází také hlavní město Victoria, jež má kolem 30 000 obyvatel.

Seychelská ekonomika je založena hlavně na rybolovu a cestovním ruchu. Ekonomika založená na rybolovu zaznamenala v 80. letech 20. století růst, který byl podpořen podpisem dohod o rybolovu s EU a Japonskem. V posledním desetiletí rybolovné činnosti – především lov tuňáků – předstihly cestovní ruch jako hlavní zdroj valut této země. V roce 2012 odvětví rybolovu a související odvětví vytvořily příjmy ve výši 4 864,6 milionu seychelských rupií (SCR), tj. přibližně 296,6 milionu EUR, a přispěly tak 31,4 % k hrubému domácímu produktu (HDP). Přibližně 5 000 osob je zaměstnáno na pracovních místech přímo či nepřímo spojených s odvětvím rybolovu a souvisejícími odvětvími (opravy lodí, zařízení, přístavní služby, zpracování ryb, exportní činnosti – 4 000 z nich přímo a 1 000 nepřímo), což představuje přibližně 10 % formální zaměstnanosti na Seychelách. V roce 2012 bylo v tomto odvětví zaměstnáno na plný nebo částečný úvazek mezi 1 300 až 1 400 seychelských rybářů.

Domácí produkce ryb a rybích produktů činí něco málo přes 109 000 tun (t), přičemž podíl místních plavidel na odlovu tuňáků představuje 70 777 tun. Po vzestupném trendu zaznamenaném v 90. letech 20. století zisky z lovu tuňáků na Seychelách v letech 2009 až 2010 v důsledku pirátství v této části Indického oceánu poklesly, ale v roce 2011 se opět mírně zvýšily a dosáhly výše 1 456 milionů SCR (přibližně 88,8 milionu EUR). V roce 2012 tvořil konzervovaný tuňák 92 % celkové produkce rybích výrobků v hodnotě 697,6 milionu SCR (asi 42,5 milionu EUR) a vývoz konzervovaného tuňáka představoval 90 % seychelského exportu, které je silně závislý na vývozu výrobků do EU.

Rybolov a řízení populací vysoce stěhovavých druhů na Seychelách

Rybolov v Indickém oceánu se hlavně zaměřuje na malou skupinu vysoce stěhovavých druhů, především tuňáka, a to zejména na tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka velkookého (Thunnus obesus). Výlučná ekonomická zóna Seychel se nachází v centru jihozápadní části Indického oceánu, rybolovné oblasti pro lov tuňáka, kde významný podíl z celkového počtu ulovených tuňáků v této oblasti, asi 25 %, jde na vrub plavidel ze zemí EU. Přístav ve městě Victoria je hlavním přístavem země a asi 80 % úlovků tuňáka v jihozápadní části Indického oceánu je zde vykládáno nebo překládáno.

V roce 2011 plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí, která měla povolení k rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Seychel, ulovila 258 361 tun tuňáka, přičemž měsíční průměr činil 33 činných plavidel, což odpovídá intenzitě rybolovu v celkové výši 9 558 dnů rybolovu; úlovky tvořil ze 49 % tuňák pruhovaný, ze 43 % tuňák žlutoploutvý a z 8 % tuňák velkooký. Většina těchto úlovků byla pořízena plavidly s vlečnou sítí ze Španělska (126 009 tun), po nich následovala plavidla ze Seychel (63 212 tun), Francie (42 530 tun) a ostatních zemí (26 610 t). Většina těchto úlovků byla pořízena pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD). Ve stejném roce plavidla užívající dlouhé lovné šňůry, která měla povolení k rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Seychel, ulovila 8 257 tun tuňáka, přičemž intenzita rybolovu odpovídala 17,7 milionu návazců a úlovky tvořil z 54 % tuňák velkooký, ze 17 % tuňák žlutoploutvý, z 5 % mečoun a z 24 % jiné druhy, především marlín, plachetník a žraloci. Tyto úlovky byly pořízeny plavidly užívajícími dlouhou lovnou šňůru ze Seychel (7 566 t), Tchaj-wanu (650 t), Ománu (33 t) a z Filipín (8 tun). Plavidla EU užívající pro rybolov dlouhou lovnou šňůru postupně tuto oblast opustila a jejich úlovky klesly u plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru v Indickém oceánu pod 5 % celkových úlovků.

Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), která odpovídá za řízení populací 16 stěhovavých druhů (hlavně tuňáka) v této oblasti, vyhodnotila populace tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a mečouna jako plně využívané a populace tuňáka pruhovaného jako nedostatečně využívané. Komise IOTC vyjádřila určité obavy, pokud jde o úlovky nedospělých tuňáků žlutoploutvých plavidly s vlečnou sítí pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) a o nezákonný, ​​nehlášený a neregulovaný (NNN) lov tuňáka velkookého, a omezila intenzitu rybolovu v této oblasti na úroveň roku 2003.

Analýza a srovnání protokolu k Dohodě o partnerství mezi EU a Seychelskou republikou

Seychely podepsaly dohody o rybolovu, pokud jde o úlovky stěhovavých druhů, s EU, Japonskem, Jižní Koreou a Tchaj-wanem. Dohoda mezi EU a Seychelami je jednou z řady dohod o rybolovu, jež EU uzavřela se zeměmi v Indickém oceánu, včetně Komor, Madagaskaru a Mosambiku, a skutečnost, že se to týká stěhovavých druhů, znamená, že je třeba k nim přistupovat z regionálního hlediska. První dohoda o rybolovu mezi EU a Seychelami je z roku 1984, přičemž v současnosti se z ní stala Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu (FPA). Původní dohody se zpočátku obnovovaly každé tři roky, zatímco FPA se obnovuje automaticky, pokud není platnost protokolu pozastavena nebo ukončena na žádost jedné ze smluvních stran.

FPA mezi EU a Seychelami byla podepsána dne 5. října 2006. Nový protokol k této dohodě o rybolovu byl parafován dne 10. května 2013 na období šesti let od jejího prozatímního uplatňování. Vzhledem k tomu, že platnost současného protokolu skončila dne 17. ledna 2014, je nutné od 18. ledna 2014 prozatímně uplatňovat nový protokol, aby byla zaručena kontinuita činnosti loďstva EU na Seychelách.

Nový protokol k FPA mezi EU a Seychelami platí šest let od zahájení jejího prozatímního uplatňování a stanoví rybolovná práva pro 40 plavidel lovících vlečnou sítí a šest plavidel lovících na dlouhou lovnou šňůru. Rybolovná práva pro 40 plavidel lovících vlečnou sítí budou rozdělena mezi 22 španělských plavidel, 16 francouzských a dvě italská plavidla, zatímco rybolovná práva pro šest plavidel lovících na dlouhou lovnou šňůru budou rozdělena rovným dílem mezi španělská, francouzská a portugalská plavidla. Celkový finanční příspěvek činí 30,7 milionu EUR a jeho úhrada umožňuje přístup do výlučné ekonomické zóny (EEZ) a podporu odvětvové politiky rybolovu na Seychelách. Částka za přístup do výlučné ekonomické zóny pro referenční tonáž 50 000 tun činí 2,75 milionu EUR v prvním a druhém roce a 2,5 milionu EUR ročně až do ukončení platnosti protokolu. Částka na odvětvovou podporu činí 2,6 milionu EUR v prvním a druhém roce a 2,5 milionu EUR ročně až do ukončení platnosti protokolu.

Ceny licencí k rybolovu pro plavidla lovící vlečnou sítí se v průběhu platnosti protokolu budou postupně zvyšovat, a to z 38 500 EUR v prvním roce na 52 500 EUR v posledním roce, za roční úlovek 700 tun. Ceny licencí k rybolovu pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru s tonáží nižší než 250 brutto registrovaných tun (BRT) se pohybují v rozmezí od 4 950 EUR v prvním roce do 6 750 EUR v posledním roce, a to za roční úlovek 90 t, zatímco ceny licencí k rybolovu pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru s tonáží nad 250 BRT se pohybují v rozmezí od 6 600 EUR v prvním roce do 9 000 EUR v posledním roce, za roční úlovek 120 tun. Cena za úlovky, které překračují roční referenční množství ve výši 50 000 tun, se pohybuje v rozmezí od 55 EUR / t v prvním roce do 75 EUR / t v posledním roce platnosti protokolu.

Ze srovnání s předchozím protokolem, pokrývajícím období tří let, vyplývá, že došlo ke snížení rybolovných práv, jež byla dříve přidělena 48 plavidlům lovícím vlečnou sítí a 12 plavidlům lovícím na dlouhou lovnou šňůru, a také ke snížení ročního referenčního množství, které dříve činilo 52 000 tun. Pokud jde o roční finanční příspěvek, došlo k výraznému snížení částky za přístup do výlučné ekonomické zóny, která dříve dosahovala výše 3,38 milionu EUR, a k mírnému nárůstu částky na odvětvovou podporu, jež dříve činila 2,22 milionu EUR. Došlo k výraznému poklesu nákladů na licence pro plavidla lovící vlečnou sítí, dříve 61 000 EUR ročně, zatímco náklady na licence pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru, které dříve činily 3 150 EUR ročně (plavidla s tonáží nižší než 250 BRT) nebo 4 200 EUR ročně (plavidla s tonáží nad 250 BRT), se výrazně zvýšily. Částka, která se platí za úlovky nad rámec ročního referenčního množství, dříve 35 EUR za každou další tunu, se také výrazně zvýšila.

 

Předchozí protokol

Současný protokol

Změna

Doba platnosti

3 roky

6 let

­

Rybolovná práva

 

– Plavidla s vlečnou sítí

48

40

¯

– Plavidla s lov. šňůrou

12

6

¯

Referenční množství

52 000 t/rok

50 000 t/rok

¯

Finanční příspěvek

 

– celkem

EUR 16.8 m (3 roky)

EUR 30.7 m (6 let)

¯

– ročně

EUR 5.6 milionu

EUR 5.0 - 5.35 milionu

¯

– přístup do EEZ

EUR 3.38 m/rok

EUR 2.5 - 2.75 m/rok

¯

– program odv. podpory

EUR 2.22 m/rok

EUR 2.5 - 2.6 m/rok

­

Licence k rybolovu:

 

– Plavidla s vleč. sítí

EUR 61 000/rok

EUR 38 500 - 52 500/rok

¯

– s lov. šňůrou < 250 BRT

EUR 3 150/rok

EUR 4 950 - 6 750/rok

­

– s lov. šňůrou > 250 BRT

EUR 4 200/rok

EUR 6 600 - 9 000/rok

­

Dodatečné úlovky

EUR 35/t

EUR 55 - 75/t

­

Obecné připomínky zpravodajky

Odvětví rybolovu na Seychelách a s ním spojené činnosti jsou silně závislé na dohodě o rybolovu s EU, neboť finanční příspěvek poskytovaný podle dohody o rybolovu a příjmy generované v souvislosti s činností zahraničních plavidel jsou hlavními zdroji příjmů pro ekonomiku země. Dohoda o rybolovu mezi EU a Seychelami je také velmi důležitým prvkem pro udržení strategické přítomnosti evropského loďstva v této klíčové oblasti pro lov tuňáků v Indickém oceánu, kde působí rovněž jiná významná zahraniční loďstva, zejména Japonsko, Čína, Jižní Korea, Filipíny a Tchaj-wan.

Tento protokol je vyvážený a výhodný pro obě smluvní strany. Jeho cílem je zaručit udržitelný rybolov, který provádí loďstvo EU v seychelských vodách, přičemž tento cíl je zajištěn řadou ustanovení v protokolu a v dohodě o rybolovu, aby bylo zajištěno monitorování, kontrola a dohled nad rybolovnou činností, včetně vědecké spolupráce, systému satelitního sledování plavidel (VMS), elektronického systému pro zaznamenávání úlovků a podávání zpráv (ERS), stanovování ročního referenčního množství a naloďování pozorovatelů. Vedle významného pozitivního dopadu na ekonomiku a vytváření přímých i nepřímých pracovních míst v odvětvích závislých na rybolovu na Seychelách bude mít tento protokol také vliv na pracovní místa na palubě plavidel, neboť každé plavidlo lovící vlečnou sítí musí mít na palubě alespoň dva kvalifikované seychelské námořníky nebo, kdykoli je to možné, dva stážisty. V Evropě existuje také přibližně 760 pracovních míst, která jsou spojena s loďstvem provádějícím svou činnost v rámci této dohody o rybolovu, a to v různých segmentech daného odvětví.

Oproti předchozímu protokolu byla provedena celá řada úprav, a to zejména ve vztahu k době jeho platnosti, rybolovným právům, referenčnímu množství a nákladům na dodatečné úlovky, finančním příspěvkům a nákladům na licence k rybolovu. Snížení objemu rybolovných práv a mírný pokles referenčního množství provází mírný pokles finančního příspěvku EU, zejména částky za přístup do výlučné ekonomické zóny Seychel. Uvedené změny jsou odůvodněny nižší úrovní využívání dohody a skutečností, že v posledních několika letech nebylo dosaženo referenčního množství. Dohodu o rybolovu využívala více plavidla lovící s vlečnou sítí než plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru, která tuto rybolovnou oblast postupně opouštěla a v současné době využívají dostupných rybolovných práv jen v omezené míře. Skutečnost, že úlovky nedosáhly v posledních několika letech referenčního množství, zejména v letech 2008 až 2010, lze vysvětlit tím, že se evropské loďstvo (především španělská a francouzská plavidla lovící s vlečnou sítí) přemístilo do jiných rybolovných oblastí, aby se vyhnulo útokům pirátů v této části Indického oceánu.

Počet pirátských akcí se začal zvyšovat v roce 2004, a proto v roce 2008 zahájila EU námořní operaci Atalanta zaměřenou na boj proti pirátství v této části Indického oceánu. Od roku 2009 začala plavidla lovící s vlečnou sítí brát na palubu vojenský personál nebo ozbrojené příslušníky soukromých bezpečnostních agentur, což sice vedlo k poklesu počtu unesených plavidel, ale také ke zvýšení provozních nákladů loďstva. Současný protokol obsahuje doložku, jež stanoví, že za výjimečných okolností souvisejících s pirátstvím, které donutí loďstvo opustit Indický oceán, budou obě smluvní strany zkoumat možnost uplatňovat při individuálních žádostech majitelů plavidel platby pro rata temporis.

Nový protokol se shoduje s cíli dohod o partnerství v odvětví rybolovu a umožňuje zachovat přítomnost evropského loďstva ve vzdálených rybolovných oblastech a udržet si rybolovná práva v této části Indického oceánu, což přispívá k udržitelnému rybolovu a posílení spolupráce mezi EU a Seychelskou republikou. Z výše uvedených důvodů se zpravodajka domnívá, že nový protokol je vyvážený a výhodný pro obě strany, a proto doporučuje, aby s ním Parlament vyslovil souhlas.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (4. 3. 2014)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie
(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

Navrhovatel: François Alfonsi

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě příslušného zmocnění Rady vedla Komise jménem Evropské unie jednání se Seychelskou republikou za účelem obnovení protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu.

Po těchto jednáních byl dne 10. května 2013 parafován nový protokol s časovou platností šesti let od přijetí rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním používání protokolu a po skončení platnosti současného protokolu dne 17. ledna 2014.

Nový protokol je v souladu se záměry dohody o partnerství v odvětví rybolovu, jejímž cílem je posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a podpořit rámec pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Seychelské republiky, a to v zájmu obou stran.

Obě strany se dohodly na spolupráci při provádění politiky Seychelské republiky v odvětví rybolovu a budou za tímto účelem pokračovat v politickém dialogu o příslušných programech.

Podle nového protokolu činí celkový finanční příspěvek na celé období 30 700 000 EUR. Roční finanční příspěvek z rozpočtu Unie bude mít v prvních dvou letech výši 5 350 000 EUR ročně a po dobu zbývající platnosti protokolu 5 000 000 EUR ročně.

Podle čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie může Evropský parlament udělit souhlas nebo může udělení souhlasu odmítnout.

Druh výdajů

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CELKEM

Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

5 350 000 EUR

5 350 000 EUR

5 000 000 EUR

5 000 000 EUR

5 000 000 EUR

5 000 000 EUR

30 700 000 EUR

Celkem

5 350 000 EUR

5 350 000 EUR

5 000 000 EUR

5 000 000 EUR

5 000 000 EUR

5 000 000 EUR

30 700 000 EUR

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo