AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen

20.3.2014 - (16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE)) - ***

Commissie visserij
Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves
PR_NLE-AP_art90

Procedure : 2013/0375(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0201/2014
Ingediende teksten :
A7-0201/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16651/2013),

–       gezien het ontwerpprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (16648/2013),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0020/2014),

–       gezien het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (COM(2013)0765),

–       gezien het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestaties waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (COM(2013)0766),

–       gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 81, lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0201/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.      verzoekt de Commissie het Parlement relevante informatie te verstrekken over de gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 4 van de partnerschapsovereenkomst, en over de vergaderingen van de gemengde commissie, zoals bedoeld in artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst, en met name de notulen en conclusies daarvan, evenals een jaarverslag over de doeltreffende uitvoering van het meerjarige sectorale steunprogramma zoals bedoeld in artikel 3 van het protocol;

3.   dringt erop aan dat vertegenwoordigers van de Commissie visserij van het Parlement kunnen deelnemen aan bovengenoemde bijeenkomsten van de in artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst voor de visserij bedoelde gemengde commissie;

4.   verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in het laatste jaar dat dit protocol van toepassing is en voordat de onderhandelingen over de verlenging ervan van start gaan, te voorzien van een verslag van de evaluatie achteraf, met inbegrip van een analyse van de benutting van de vangstmogelijkheden en een kosten-batenanalyse van het protocol, evenals een verslag over eventuele belemmeringen voor de visserijactiviteiten en de door de vloot van de Unie in de exclusieve economische zone van de Seychellen geleden schade als gevolg van de piraterijactiviteiten in dit gebied van de Indische Oceaan;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek der Seychellen.

TOELICHTING

De belangrijke rol van de visserijsector in de Seychellen

De Republiek der Seychellen bestaat uit 115 eilanden in de Indische Oceaan, op circa 1500 km ten noordoosten van Madagascar en op circa 1600 km ten oosten van de Afrikaanse kust. Het grondgebied van de Seychellen heeft een oppervlakte van ongeveer 455 km2 en een kustlijn van zo'n 500 km. Het continentaal platform van deze eilandengroep beslaat 10 334 km2, terwijl de uitgebreide exclusieve economische zone (EEZ) van de Seychellen wel 1 374 000 km² groot is. De Seychellen hebben zo'n 90 000 inwoners, waarvan circa 80% geconcentreerd is op het eiland Mahé, het grootste eiland van de archipel, waar zich de hoofdstad Victoria bevindt met zo'n 30 000 inwoners.

De economie van de Seychellen is voornamelijk gebaseerd op de visserij en het toerisme. De visserij ontwikkelde zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw, en kreeg een impuls door de ondertekening van de visserijovereenkomsten met de EU en Japan. Tijdens het afgelopen decennium streefde de visserij – voornamelijk de tonijnvangst – het toerisme voorbij als voornaamste deviezenbron van het land. In 2012 leverden de visserij en de daaraan gerelateerde sectoren 4 864,6 miljoen SCR (Seychelse roepie), oftewel circa 296,6 miljoen EUR, aan inkomsten op, en waren zij goed voor 31,4% van het bbp. De directe en indirecte werkgelegenheid in de visserij en de daaraan gerelateerde sectoren (scheepsreparatie, materiaal, havendiensten, visverwerking, exportactiviteiten) omvat zo'n 5 000 arbeidsplaatsen (4 000 directe en 1 000 indirecte banen), en is daarmee goed voor 10% van de formele werkgelegenheid in de Seychellen. In 2012 waren er op de Seychellen tussen de 1 300 en 1 400 vissers werkzaam, op voltijds- en op deeltijdsbasis.

De binnenlandse productie van vis en visserijproducten was iets hoger dan 109 000 ton, waarvan 70 777 ton door de lokale tonijnvloot aangelande tonijn betrof. Na een stijgende lijn in de jaren negentig van de vorige eeuw, daalde de winst van de tonijnvisserij in de Seychellen in 2009 en 2010 vanwege de piraterij in dit deel van de Indische Oceaan, maar vertoonde deze in 2011 weer een lichte stijging tot een bedrag van 1 456 miljoen SCR (circa 88,8 miljoen EUR). In 2012 vertegenwoordigde de tonijn in blik 92% van de totale visserijproductie, met een waarde van 697,6 miljoen SCR (circa 42,5 miljoen EUR), en maakte dit product meer dan 90% uit van de export uit de Seychellen, die in grote mate afhankelijk is van de EU.

De vangst en het vangstbeheer van sterk migrerende soorten in de Seychellen

De visserij in de Indische Oceaan is voornamelijk gericht op een beperkte groep sterk migrerende soorten, voornamelijk tonijnsoorten, waaronder de gestreepte tonijn (Katsuwonus pelamis), geelvintonijn (Thunnus albacares) en grootoogtonijn (Thunnus obesus). De EEZ van de Seychellen ligt middenin het visserijgebied voor tonijn in het zuidoosten van de Indische Oceaan, waar een aanzienlijk deel van de totale tonijnvangst in deze regio plaatsvindt. De visserijvloot van de EU neemt daarvan zo'n 25% voor zijn rekening. De haven van Victoria is de belangrijkste van het land; hier wordt zo'n 80% van de tonijnvangst in het zuidoosten van de Indische Oceaan aangeland en overgeladen.

In 2011 vingen de zegenvaartuigen met een visserijvergunning voor de EEZ van de Seychellen 258 361 ton tonijn, met een maandgemiddelde van 33 actieve vaartuigen, wat neerkwam op een visserijinspanning van 9 558 vangstdagen. De vangst bestond uit 49% gestreepte ton, 43% geelvintonijn en 8% grootoogtonijn. Deze vangsten werden voornamelijk uitgevoerd door Spaanse zegenvaartuigen (126 009 ton), gevolgd door Seychelse (63 212 ton), Franse (42 530 ton) en andere nationaliteiten (26 610 ton). Het overgrote deel van de tonijnvangst door de zegenvaartuigen werd uitgevoerd met behulp van visaantrekkingsapparatuur (Fish Aggregating Devices, FAD's). In hetzelfde jaar vingen de vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug met een vergunning om in de EEZ van de Seychellen te vissen 8 257 ton tonijn, als resultaat van een visserijinspanning van 17,7 miljoen haken. Hun vangst bestond uit 54% grootoogtonijn, 17% geelvintonijn, 5% zwaardvis en 24% andere soorten, met name marlijn, zeilvis en haaien. Deze vangsten werden voornamelijk uitgevoerd door vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug uit de Seychellen (7 566 ton), Formosa (650 ton), Oman (33 ton) en de Filipijnen (8 ton). De EU-vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug hebben deze regio geleidelijk verlaten; hun vangst bedroeg minder dan 5% van de totale vangst met de drijvende beug in de Indische Oceaan.

Volgens de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC), die verantwoordelijk is voor het beheer van de bestanden van de zestien migrerende soorten (voornamelijk tonijnsoorten) in deze regio, worden de bestanden geelvintonijn, grootoogtonijn en zwaardvis ten volle geëxploiteerd, terwijl het bestand gestreepte tonijn nog onderbevist is. De IOTC is verontrust over de vangst van jonge geelvistonijn door zegenvaartuigen met visaantrekkingsapparatuur, evenals over de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) op grootoogtonijn, en heeft daarom de visserijinspanning in deze regio teruggebracht tot het niveau van 2003.

Analyse en vergelijking van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst EU-Seychellen

De Seychellen hebben visserijovereenkomsten met de EU, Japan, Zuid-Korea en Formosa, die gericht zijn op de vangst van migrerende soorten. De overeenkomst EU-Seychellen maakt deel uit van een serie visserijovereenkomsten tussen de EU en diverse landen in de Indische Oceaan, waaronder de Comoren, Madagascar en Mozambique, en het migrerende karakter van de soorten in kwestie vraagt om een regionale benadering. De eerste visserijovereenkomst EU-Seychellen dateert van 1984, en is uitgegroeid tot een partnerschapsovereenkomst inzake visserij. De oorspronkelijke overeenkomsten werden aanvankelijk iedere drie jaar verlengd, terwijl de partnerschapsovereenkomst inzake visserij automatisch wordt verlengd, tenzij het protocol op aanvraag van een van de partijen wordt opgeschort of beëindigd.

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen werd op 5 oktober 2006 gesloten. Later, op 10 mei 2013, werd een nieuw protocol bij deze visserijovereenkomst geparafeerd, met een looptijd van zes jaar vanaf de datum van voorlopige inwerkingtreding. Aangezien het huidige protocol op 17 januari 2014 verloopt, moet het nieuwe protocol vanaf 18 januari 2014 voorlopig worden toegepast, zodat de EU-vloot zijn activiteiten in de Seychellen kan voortzetten.

Het nieuwe protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen heeft een looptijd van zes jaar vanaf de datum van voorlopige inwerkingtreding, en biedt vangstmogelijkheden voor 40 zegenvaartuigen en 6 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug. De vangstmogelijkheden voor 40 zegenvaartuigen worden verdeeld onder 22 Spaanse, 16 Franse en 2 Italiaanse vaartuigen, en ook de vangstmogelijkheden voor 6 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug worden verdeeld onder een Spaanse, Franse en Portugese vloot. De totale financiële tegenprestatie bedraagt 30,7 miljoen EUR, en is bedoeld als betaling voor toegang tot de EEZ en als ondersteuning van het sectoraal visserijbeleid van de Seychellen. Het bedrag voor de toegang tot de EEZ, met een referentiehoeveelheid van 50 000 ton per jaar, komt neer op 2,75 miljoen EUR voor het eerste en het tweede jaar en 2,5 miljoen EUR voor de resterende looptijd van het protocol. Het bedrag voor de sectorale steun is 2,6 miljoen EUR in het eerste en tweede jaar en 2,5 miljoen EUR voor de resterende jaren van het protocol.

De prijs van de visserijvergunningen voor de zegenvaartuigen neemt tijdens de looptijd van het protocol geleidelijk toe, van 38 500 EUR in het eerste jaar tot 52 500 EUR in het laatste jaar, voor een vangst van 700 ton per jaar. De prijs van de visserijvergunningen voor de beugvaartuigen met een brutoregistertonnage (BRT) van minder dan 250 ton varieert van 4 950 EUR in het eerste jaar tot 6 750 EUR in het laatste jaar, voor een vangst van 90 ton per jaar. De prijs van visserijvergunningen voor beugvaartuigen met een brutoregistertonnage (BRT) van meer dan 250 ton loopt op van 6 600 EUR in het eerste jaar tot 9 000 EUR in het laatste jaar, voor een vangst van 120 ton per jaar. Voor vangsten boven het referentietonnage van 50 000 ton per jaar geldt een toeslag van tussen de 55 EUR per ton in het eerste jaar en 75 EUR per ton in het laatste jaar van het protocol.

In vergelijking met het vorige protocol, dat een looptijd van drie jaar had, zijn de vangstmogelijkheden – die eerst waren vastgesteld op 48 zegenvaartuigen en 12 beugvaartuigen – afgenomen, evenals het jaarlijkse referentietonnage, dat 52 000 ton bedroeg. Wat betreft de jaarlijkse financiële tegenprestatie, zijn de kosten voor de toegang tot de EEZ (voorheen 3,38 miljoen EUR) aanzienlijk gedaald, en is het bedrag voor de sectorale steun (voorheen 2,22 miljoen EUR) licht gestegen. We zien een opvallende daling in de kosten van de visserijvergunningen voor de zegenvaartuigen, die 61 000 EUR per jaar bedroegen, terwijl de kosten van de vergunningen voor de beugvaartuigen, die 3 150 EUR per jaar (vaartuigen < 250 BRT) of 4 200 EUR per jaar (vaartuigen > 250 BRT) bedroegen, aanmerkelijk zijn toegenomen. Ook de kosten van vangsten boven het jaarlijkse referentietonnage, die voorheen 35 EUR per ton bedroegen, zijn aanzienlijk gestegen.

 

Vorig protocol

Huidig protocol

Verschil

Looptijd

3 jaar

6 jaar

­

Vangstmogelijkheden

 

- zegenvaartuigen

48

40

¯

- beugvaartuigen

12

6

¯

Referentiehoeveelheid

52 000 ton/jaar

50 000 ton/jaar

¯

Financiële tegenprestatie

 

- totaal

16,8 miljoen € (3 jaar)

30,7 miljoen € (6 jaar)

¯

- per jaar

5,6 miljoen €

5,0 - 5,35 miljoen €

¯

- toegang tot de EEZ

3,38 miljoen €/jaar

2,5 - 2,75 miljoen €/jaar

¯

- sectorale steun

2,22 miljoen €/jaar

2,5 - 2,6 miljoen €/jaar

­

Visserijvergunningen:

 

- zegenvaartuigen

61 000 €/jaar

38 500 - 52 500 €/jaar

¯

- beugvaartuigen < 250 BRT

3 150 €/jaar

4 950 - 6 750 €/jaar

­

- beugvaartuigen > 250 BRT

4 200 €/jaar

6 600 - 9 000 €/jaar

­

Aanvullende vangsten

35 €/ton

55 - 75 €/ton

­

Algemene opmerkingen van de rapporteur

De visserijsector en de daaraan gerelateerde activiteiten in de Seychellen zijn in hoge mate afhankelijk van de visserijovereenkomst met de EU. Daarom vormen de financiële tegenprestatie van de visserijovereenkomsten en de opbrengsten van de activiteiten van de buitenlandse vloot een bijzonder belangrijke inkomstenbron voor de economie van het land. Anderzijds is de visserijovereenkomst EU-Seychellen van fundamenteel belang voor de strategische aanwezigheid van de Europese vloot in deze belangrijke regio voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan, waar ook andere grote buitenlandse vloten actief zijn, met name die van Japan, China, Zuid-Korea, de Filipijnen en Formosa.

Het huidige protocol is evenwichtig en gunstig voor beide partijen, en gericht op een duurzame visserij in Seychelse wateren, die wordt gewaarborgd door verschillende bepalingen uit het protocol en de visserijovereenkomst die gericht zijn op het toezicht, de controle en de belasting van de visserijactiviteiten, en onder meer wetenschappelijke samenwerking, het systeem voor de positiebepaling van vissersvaartuigen via satelliet (VMS), het elektronisch systeem voor de registratie en melding van gegevens over visserijactiviteiten (ERS), het beheer van het jaarlijkse referentietonnage en het aan boord gaan van waarnemers omvat. Naast de krachtige positieve effecten op de economie en de directe en indirecte werkgelegenheid in de van de visserij afhankelijke sectoren in de Seychellen, heeft het huidige protocol nu ook gevolgen voor de werkgelegenheid aan boord, aangezien op ieder vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen nu minstens twee Seychelse mariniers (of anders twee Seychelse stagiairs) in dienst moeten worden genomen. Ook in Europa zijn er circa 760 arbeidsposten, in verschillende gebieden van de sector, die verband houden met de vloot die in het kader van deze visserijovereenkomst actief is.

Het vorige protocol is op verschillende punten aangepast, met name wat betreft de duur, de vangstmogelijkheden, het referentietonnage en de kosten van aanvullende vangsten, de financiële tegenprestatie en de prijs van de visserijvergunningen. De vermindering van de vangstmogelijkheden en de lichte verlaging van het referentietonnage worden gecompenseerd door een lichte afname van de financiële tegenprestatie van de EU, met name in het bedrag voor de toegang tot de EEZ van de Seychellen. Deze aanpassingen zijn gerechtvaardigd omdat de benuttingsgraad van de overeenkomst de afgelopen jaren was afgenomen en het referentietonnage niet was behaald. Er is meer van de visserijovereenkomst gebruikgemaakt door zegenvissers dan door beugvissers, die dit visserijgebied geleidelijk hebben verlaten en de vangstmogelijkheden momenteel weinig benutten. Het feit dat de vangsten de afgelopen jaren, met name tussen 2008 en 2010, het referentietonnage niet hebben bereikt, is deels te wijten aan het vertrek van de Europese vloot (met name Spaanse en Franse zegenvaartuigen) naar andere visgronden, om de piraterij in dit gebied van de Indische Oceaan te vermijden.

De piraterij is vanaf 2004 toegenomen, wat ertoe heeft geleid dat de EU in 2008 is gestart met Operatie Atalanta om de piraterij in deze regio te bestrijden. Vanaf 2009 zijn visserijvaartuigen begonnen met het aan boord nemen van militair personeel of particuliere bewapende beveiligingsmedewerkers. Deze maatregel zorgde ervoor dat er minder schepen werden gekaapt, maar dat de operationele kosten van de vloot stegen. Het huidige protocol bevat een bepaling waarin wordt vastgesteld dat wanneer de vloot zich door uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot piraterij genoodzaakt ziet de Indische Oceaan te verlaten, beide partijen bij de overeenkomst op individueel verzoek van de reders moeten overwegen of het mogelijk is een pro-rata-temporisbetaling toe te passen.

Het nieuwe protocol is in overeenstemming met de doelstellingen van de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, doordat het de handhaving van de Europese aanwezigheid in de verre visserij en de handhaving van de vangstmogelijkheden in dit gebied van de Indische Oceaan mogelijk maakt, bijdraagt aan de duurzame visserij, en de samenwerking tussen de EU en de Seychellen versterkt. In het kader van het bovenstaande acht de rapporteur het nieuwe protocol evenwichtig en gunstig voor beide partijen, en daarom beveelt zij het Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen.

ADVIES van de Begrotingscommissie (4.3.2014)

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen
(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

Rapporteur voor advies: François Alfonsi

BEKNOPTE MOTIVERING

Overeenkomstig het desbetreffende mandaat van de Raad heeft de Commissie namens de Europese Unie met de Republiek der Seychellen onderhandeld over een verlenging van het protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen.

Op basis van deze onderhandelingen is op 10 mei 2013 een nieuw protocol geparafeerd, dat een periode van zes jaar beslaat vanaf de aanneming van het besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol en na het verstrijken van het huidige protocol op 17 januari 2014.

Het nieuwe protocol is in overeenstemming met de doelstellingen van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij, die erop gericht is de samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen te intensiveren en, in het belang van beide partijen, een partnerschapskader te bevorderen voor de ontwikkeling van een beleid inzake duurzame visserij en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van de Seychellen.

Beide partijen hebben afgesproken samen te werken aan de tenuitvoerlegging van het sectoraal visserijbeleid van de Seychellen en zetten daartoe de beleidsdialoog over de desbetreffende programmering voort.

Het nieuwe protocol voorziet voor de gehele periode in een totale financiële tegenprestatie van 30 700 000 EUR. De financiële tegenprestatie ten laste van de EU-begroting bedraagt 5 350 000 EUR per jaar voor de eerste twee jaar en 5 000 000 EUR per jaar voor de volgende jaren.

Overeenkomstig artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kan het Europees Parlement zijn goedkeuring geven of weigeren.

Soort uitgave

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAAL

Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

Totaal

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

18.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo