RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles

20.3.2014 - (16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves

Procedură : 2013/0375(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0201/2014
Texte depuse :
A7-0201/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16651/2013),

–   având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16648/2013),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0020/2014),

–   având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind alocarea posibilităților de pescuit în conformitate cu Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (COM(2013)0765),

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (COM(2013)0766),

–   având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0201/2014),

1.  își dă acordul în vederea încheierii protocolului;

2.  invită Comisia să prezinte Parlamentului informații pertinente referitoare la reuniunile științifice comune prevăzute la articolul 4 din Acordul de parteneriat și la reuniunile comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din Acordul de parteneriat, în special procesele-verbale și concluziile aferente, împreună cu un raport anual privind punerea în aplicare concretă a programului de sprijin sectorial multianual menționat la articolul 3 din protocol;

3.   solicită ca reprezentanți ai Comisiei sale pentru pescuit să poată participa, în calitate de observatori, la reuniunile menționate anterior ale comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din Acordul de parteneriat;

4.   invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de valabilitate a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru prelungirea acestuia, un raport de evaluare ex-post privind implementarea sa, care să cuprindă o analiză a estimării oportunităților de pescuit și o analiză cost-beneficiu a protocolului, împreună cu un raport referitor la posibilele constrângeri exercitate asupra operațiunilor de pescuit și la daunele provocate flotei Uniunii care își desfășoară activitatea în zona economică exclusivă a Republicii Seychelles de pirateria din această parte a Oceanului Indian;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Seychelles poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Importanța industriei pescuitului din Republica Seychelles

Republica Seychelles este o țară insulară alcătuită din 115 insule din Oceanul Indian, situată la aproximativ 1 500 km nord-est de Madagascar și la aproximativ 1 600 km est de continentul african. Teritoriul său terestru acoperă o suprafață de 455 km2, iar zona sa de coastă are o lungime de aproximativ 500 de km. Platforma continentală a arhipelagului se întinde pe 10 334 km2, în timp ce zona economică exclusivă extinsă a Republicii Seychelles (ZEE) acoperă o suprafață de 1 374 000 km2. Republica Seychelles are o populație de aproximativ 90 000 de persoane, circa 80 % dintre acestea fiind concentrate pe insula Mahé, cea mai mare dintre ele. Capitala, Victoria, este situată pe aceeași insulă și are aproximativ 30 000 de locuitori.

Economia Republicii Seychelles se bazează, în principal, pe pescuit și pe turism. Economia bazată pe pescuit s-a dezvoltat în anii 1980, impulsionată fiind de semnarea acordurilor privind pescuitul cu UE și Japonia. În cursul deceniului trecut, activitățile de pescuit – în principal pescuitul tonului – au depășit industria turismului ca principală sursă de valută a țării. În 2012, pescuitul și sectoarele conexe au generat un venit de 4 864,6 milioane de rupii seychelleze (SCR), adică aproximativ 296,6 milioane EUR, și au contribuit cu aproximativ 31,4 % din produsul intern brut (PIB). Un număr de aproximativ 5 000 de persoane ocupă locuri de muncă legate direct sau indirect de pescuit și sectoarele conexe (reparații navale, echipamente, servicii portuare, prelucrarea peștelui, activități de export – 4 000 legate direct și 1 000 indirect), adică aproximativ 10 % din forța de muncă ocupată oficial în Seychelles. În 2012, între 1 300 și 1 400 de pescari din Seychelles au lucrat cu program integral sau parțial.

Producția națională de pește și produse din pește se ridică la puțin peste 109 000 de tone (t), flota locală debarcând 70 777 t de ton. După tendința ascendentă observată în anii 1990, profiturile generate de pescuitul tonului în Seychelles au scăzut în 2009 și 2010, din cauza pirateriei din această parte a Oceanului Indian, dar au crescut din nou ușor în 2011, atingând 1 456 milioane SCR (» 88,8 milioane EUR). În 2012, conservele de ton au reprezentat 92 % din producția totală de produse din pește, cu o valoare de 697,6 milioane SCR (» 42,5 milioane EUR), iar exporturile de conserve de ton au reprezentat 90 % din exporturile Republicii Seychelles, care depind în mare măsură de exporturile către UE.

Pescuitul și gestionarea speciilor de pești mari migratori în Seychelles

Pescuitul din Oceanul Indian se concentrează mai ales asupra unui număr redus de specii de pești mari migratori, în primul rând tonul și, în particular, tonul dungat (Katsuwonus pelamis), tonul cu aripioare galbene (Thunnus albacares) și tonul obez (Thunnus obesus). ZEE a Seychelles este situată în centrul zonei de pescuit al tonului din sud-vestul Oceanului Indian, o parte semnificativă din totalul capturilor de ton din această zonă, de aproximativ 25 %, fiind realizată de flota UE. Portul Victoria este principalul port al țării, iar aproximativ 80 % din capturile de ton din Oceanul Indian de Sud-Vest sunt debarcate sau transbordate acolo.

În 2011, navele cu plasă-pungă deținătoare ale unor licențe de pescuit în ZEE a Seychelles au capturat 258 361 t de ton, cu o medie lunară de 33 de nave active, ceea ce corespunde unui efort de pescuit totalizând 9 558 de zile de pescuit, cu capturi constând din 49 % ton dungat, 43 % ton cu aripioare galbene și 8 % ton obez. Majoritatea acestor capturi au fost realizate de nave cu plasă-pungă din Spania (126 009 t), urmate de cele din Seychelles (63 212 t), Franța (42 530 t) și din alte țări (26 610 t). Aceste capturi au fost realizate, în cea mai mare parte, cu ajutorul unor dispozitive de atragere a peștilor (FAD). În același an, navele cu paragate care dețin licențe de pescuit în ZEE a Seychelles au capturat 8 257 t de ton, s-au folosit 17,7 milioane de cârlige, iar totalul capturilor s-a împărțit astfel: 54 % i-a revenit tonului obez, 17 % tonului cu aripioare galbene, 5 % peștelui-spadă și 24 % altor specii, în principal marlin, pește cu velă și rechin. Aceste capturi au fost realizate de nave cu paragate din Seychelles (7 566 t), Taiwan (650 t), Oman (33 t) și Filipine (8 t). Navele de pescuit cu paragate din UE au abandonat treptat zona, iar capturile acestora au scăzut sub 5 % din totalul capturilor realizate de navele cu paragate flotante în Oceanul Indian.

Comisia Tonului din Oceanul Indian (IOTC), responsabilă cu gestionarea stocurilor a 16 specii de pești migratori (în principal ton) din această regiune, a clasificat stocurile de ton cu aripioare galbene, ton obez și pește-spadă ca fiind exploatate integral, iar stocul de ton dungat ca fiind subexploatat. IOTC a exprimat o oarecare preocupare cu privire la capturile de puiet de ton cu aripioare galbene realizate de nave cu plasă-pungă echipate cu FAD, precum și cu privire la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) al tonului obez, și a limitat efortul de pescuit în această regiune la nivelul din 2003.

Analiza și compararea Protocolului la Acordul de parteneriat UE-Seychelles

Seychelles a semnat acorduri în domeniul pescuitului privind capturile de specii migratoare cu UE, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan. Acordul UE-Seychelles este unul dintr-o serie de acorduri de pescuit semnate de UE cu țări din Oceanul Indian, printre care se numără Uniunea Comorelor, Madagascarul și Mozambicul, și trebuie abordat dintr-o perspectivă regională, dat fiind faptul că vizează specii migratoare. Primul acord UE-Seychelles din domeniul pescuitului datează din 1984 și s-a transformat între timp într-un acord de parteneriat în domeniul pescuitului (FPA). Acordurile puteau fi inițial reînnoite o dată la trei ani, în vreme ce FPA se prelungește automat, cu excepția cazurilor în care protocolul este suspendat sau reziliat la cererea uneia dintre părți.

FPA UE-Seychelles a fost semnat la 5 octombrie 2006. La 10 mai 2013 a fost parafat un nou protocol la acest acord în domeniul pescuitului, care acoperă o perioadă de șase ani începând de la aplicarea sa provizorie. Dat fiind faptul că protocolul actual a expirat la 17 ianuarie 2014, noul protocol trebuie să se aplice provizoriu începând din 18 ianuarie 2014, pentru a asigura continuitatea activității flotei UE în Seychelles.

Noul protocol la FPA UE-Seychelles acoperă o perioadă de șase ani de la data începerii aplicării sale provizorii și oferă posibilități de pescuit pentru 40 de nave cu plasă-pungă și șase nave cu paragate. Posibilitățile de pescuit pentru cele 40 de nave cu plasă-pungă vor fi utilizate în comun de 22 de nave spaniole, 16 nave franceze și două nave italiene, în timp ce posibilitățile de pescuit pentru cele șase nave cu paragate vor fi distribuite în mod egal între flotele spaniolă, franceză și portugheză. Contribuția financiară totală se ridică la 30,7 milioane EUR și este destinată plății pentru accesul în ZEE și sprijinului pentru politica sectorială din domeniul pescuitului a Republicii Seychelles. Plata pentru accesul în ZEE pentru un tonaj de referință de 50 000 t se ridică la 2,75 milioane EUR în primul și în cel de al doilea an și la 2,5 milioane EUR până la sfârșitul protocolului. Suma destinată sprijinului sectorial se ridică la 2,6 milioane EUR în primul și în cel de al doilea an și la 2,5 milioane EUR până la sfârșitul protocolului.

Costul licențelor de pescuit pentru navele de pescuit cu plasă-pungă va crește treptat pe durata valabilității protocolului, de la 38 500 EUR în primul an la 52 500 EUR în ultimul an, pentru o captură anuală de 700 t. Licențele de pescuit pentru navele cu paragate cu un tonaj registru brut (TRB) mai mic de 250 tone registru brute variază de la 4 950 EUR în primul an la 6 750 EUR în ultimul an, pentru o captură anuală de 90 t, iar licențele de pescuit pentru navele cu paragate cu un TRB de peste 250 tone registru brute variază de la 6 600 EUR în primul an la 9 000 EUR în ultimul an, pentru o captură anuală de 120 t. Taxa achitată pentru capturile care depășesc tonajul anual de referință de 50 000 t variază de la 55 EUR/t în primul an la 75 EUR/t în ultimul an de valabilitate a protocolului.

Comparând protocolul actual cu cel precedent, care a vizat o perioadă de trei ani, se constată o reducere a posibilităților de pescuit alocate anterior către 48 de nave de pescuit cu plasă-pungă și către 12 nave cu paragate, precum și o reducere a tonajului anual de referință, stabilit până în prezent la 52 000 t. În ceea ce privește contribuția financiară anuală, plata pentru accesul în ZEE s-a redus în mod semnificativ, față de suma de 3,38 milioane EUR datorată anterior, iar plata pentru sprijinul sectorial a crescut ușor, față de valoarea anterioară de 2,22 milioane EUR. Costul licențelor pentru navele cu plasă-pungă s-a redus semnificativ, de la 61 000 EUR pe an, în timp ce costul licențelor pentru navele cu paragate, stabilit anterior la 3 150 EUR pe an (pentru navele < 250 TRB) sau la 4 200 EUR pe an (pentru navele > 250 TRB), a crescut considerabil. Suma datorată pentru capturile care se situează peste și sub tonajul anual de referință, stabilită anterior la 35 EUR/tonă suplimentară, a crescut și ea în mod semnificativ.

 

Protocolul precedent

Protocolul actual

Modificare

Durată

3 ani

6 ani

­

Posibilități de pescuit

 

Nave cu plasă-pungă

48

40

¯

Nave cu paragate

12

6

¯

Tonaj de referință

52 000 t/an

50 000 t/an

¯

Contribuție financiară

 

Totală

EUR 16,8 milioane (3 ani)

EUR 30,7 milioane (6 ani)

¯

Anuală

5,6 milioane EUR

5,0-5,35 milioane EUR

¯

Acces în ZEE

3,38 milioane EUR/an

2,5-2,75 milioane EUR/an

¯

Sprijin sectorial

2,22 milioane EUR/an

2,5-2,6 milioane EUR/an

­

Licențe de pescuit:

 

Nave cu plasă-pungă

61 000 EUR/an

38 500-52 500 EUR/an

¯

- Nave cu paragată < 250 TRB

3 150 EUR/an

4 950-6 750 EUR/an

­

- Nave cu paragată > 250 TRB

4 200 EUR/an

6 600-9 000 EUR/an

­

Capturi suplimentare

35 EUR/t

55-75 EUR/t

­

Observațiile generale ale raportoarei

Sectorul pescuitului și activitățile conexe din Seychelles depind în mare măsură de acordul în domeniul pescuitului încheiat cu UE, deoarece contribuția financiară oferită în temeiul acordului și încasările generate de activitatea flotei străine reprezintă surse esențiale de venit pentru economia țării. Acordul UE-Seychelles în domeniul pescuitului este, de asemenea, vital pentru menținerea prezenței strategice a flotei europene în această regiune-cheie pentru pescuitul tonului din Oceanul Indian, unde își desfășoară activitatea și alte flote străine importante, în special cele din Japonia, China, Coreea de Sud, Filipine și Taiwan.

Acest protocol este echilibrat și avantajos pentru ambele părți. El urmărește să garanteze pescuitul durabil al flotei UE în apele Republicii Seychelles, iar acest obiectiv este protejat printr-o serie de clauze din protocol și din acordul în domeniul pescuitului menite să asigure monitorizarea, controlul și inspectarea activităților de pescuit, inclusiv cooperarea științifică, un sistem de monitorizare prin satelit (VMS) a navelor de pescuit, un sistem electronic de înregistrare și de raportare a capturilor (ERS), gestionarea tonajului anual de referință și îmbarcarea observatorilor. Pe lângă impactul său pozitiv considerabil asupra economiei și a locurilor de muncă directe și indirecte din sectoarele dependente de pescuit din Seychelles, acest protocol va afecta și locurile de muncă de la bordul navelor, deoarece fiecare navă cu plasă-pungă trebuie să ia la bord cel puțin doi marinari seychellezi calificați sau, alternativ, ori de câte ori este posibil, doi elevi marinari. În același timp, în Europa există în jur de 760 de locuri de muncă legate de flota care operează în temeiul acestui acord în domeniul pescuitului, în diverse părți ale sectorului.

Față de protocolul precedent au fost făcute mai multe ajustări, în principal în ceea ce privește durata acestuia, posibilitățile de pescuit, tonajul de referință și costul capturilor suplimentare, contribuția financiară și costul licențelor de pescuit. Reducerea posibilităților de pescuit și ușoara scădere a tonajului de referință sunt însoțite de o ușoară reducere a contribuției financiare a UE, în special a sumei plătite pentru accesul în ZEE a Seychelles. Aceste modificări sunt justificate de scăderea gradului de utilizare a acordului și de faptul că tonajul de referință nu a fost atins în ultimii ani. Acordul în domeniul pescuitului a fost utilizat în mai mare măsură de navele cu plasă-pungă decât de cele cu paragate, care au abandonat treptat această zonă de pescuit și care utilizează o mică parte din posibilitățile de pescuit disponibile. Capturile nu au atins tonajul de referință în ultimii ani, în special în perioada 2008-2010, situație care se explică prin faptul că flota europeană (mai ales navele cu plasă-pungă spaniole și franceze) s-a deplasat în alte zone de pescuit pentru a evita pirateria din această parte a Oceanului Indian.

Nivelul pirateriei a început să crească în 2004, iar în 2008 UE a lansat operațiunea navală Atalanta, menită să combată pirateria din această parte a Oceanului Indian. Începând din 2009, navele de pescuit cu plasă-pungă au început să ia la bord personal militar sau gărzi de securitate private înarmate, ceea ce a condus la o scădere a numărului de nave deturnate dar și la o creștere a costurilor de funcționare ale flotei. Protocolul actual conține o clauză care stipulează că, în situații excepționale legate de piraterie, în care flota este nevoită să părăsească Oceanul Indian, cele două părți analizează posibilitatea de a aplica cererilor individuale ale armatorilor o plată pro rata temporis.

Noul protocol corespunde obiectivelor FPA, permițând menținerea unei prezențe europene în zonele de pescuit îndepărtate și păstrarea posibilităților de pescuit în această parte a Oceanului Indian, contribuind astfel la pescuitul durabil și la impulsionarea cooperării dintre UE și Seychelles. Din motivele enumerate anterior, raportoarea consideră că noul protocol este echilibrat și avantajos pentru ambele părți și recomandă, prin urmare, Parlamentului să își dea aprobarea.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (4.3.2014)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

Raportor pentru aviz: François Alfonsi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza mandatului relevant acordat de către Consiliu, Comisia a negociat, în numele Uniunii Europene, cu Republica Seychelles în vederea reînnoirii Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles.

În urma acestor negocieri, un nou protocol a fost parafat la 10 mai 2013 pentru o perioadă de șase ani care începe în momentul adoptării deciziei Consiliului privind semnarea protocolului și aplicarea cu titlu provizoriu a acestuia și după expirarea actualului protocol, la 17 ianuarie 2014.

Noul protocol este în concordanță cu obiectivele Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului care vizează consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles și promovarea unui cadru de parteneriat care să permită dezvoltarea unei politici durabile în domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a Republicii Seychelles, în interesul ambelor părți.

Cele două părți au convenit să coopereze în vederea punerii în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Seychelles și continuă, în acest scop, dialogul politic privind programarea necesară.

Noul protocol prevede o contribuție financiară totală de 30 700 000 EUR pentru întreaga perioadă. Prin urmare, contribuția financiară anuală plătită de la bugetul Uniunii este de 5 350 000 EUR pe an în primii doi ani și 5 000 000 EUR pe an în ceilalți ani.

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European poate să își dea aprobarea sau să o refuze.

Tipul cheltuielilor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Conservare și gestionare a resurselor naturale

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

Total

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

4.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

18.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo