Postup : 2013/0375(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0201/2014

Predkladané texty :

A7-0201/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0398

ODPORÚČANIE     ***
PDF 195kWORD 133k
20.3.2014
PE 526.219v02-00 A7-0201/2014

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskej únie, protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskej únie, protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16651/2013),

–   so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (16648/2013),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0020/2014),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (COM(2013)0765),

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom uplatňovaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (COM(2013)0766),

–   so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek a ods. 2 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a na stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0201/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu príslušné informácie o spoločných stretnutiach vedcov stanovených v článku 4 dohody o partnerstve a schôdzach spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody o partnerstve, predovšetkým príslušné zápisnice a závery, ako aj výročnú správu o výsledkoch vykonávania viacročného sektorového programu podpory uvedeného v článku 3 protokolu;

3.   žiada, aby sa zástupcovia parlamentného Výboru pre rybárstvo mohli ako pozorovatelia zúčastňovať na týchto schôdzach spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody o partnerstve;

4.   vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka platnosti protokolu a pred začatím rokovaní o jeho obnovení predložila Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu ex post o jeho vykonávaní obsahujúcu analýzu využívania rybolovných možností a analýzu protokolu z hľadiska nákladov a prínosov spolu so správou o prípadných prekážkach pri vykonávaní rybolovných činností a o škodách spôsobených flotile Únie pôsobiacej vo výhradnej hospodárskej zóne Seychel v dôsledku pirátstva v tejto oblasti Indického oceánu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Význam rybárstva na Seychelách

Seychelská republika je ostrovná krajina, ktorú tvorí 115 ostrovov nachádzajúcich sa v Indickom oceáne, približne 1 500 km na severovýchod od Madagaskaru a takmer 1 600 km na východ od afrického pobrežia. Územie Seychel sa rozkladá na približne 455 km2 a je ohraničené pobrežným pásmom s dĺžkou takmer 500 km. Teritoriálne pobrežie tohto zoskupenia ostrovov má 10 334 km2 a rozsiahla výhradná hospodárska zóna (VHZ) Seychel predstavuje 1 374 000 km2. Seychely majú približne 90 000 obyvateľov, pričom približne 80 % z nich žije na ostrove Mahé, najväčšom ostrove tohto súostrovia, na ktorom sa nachádza aj hlavné mesto Victoria s takmer 30 000 obyvateľmi.

Hospodárstvo Seychel je založené najmä na rybárstve a cestovnom ruchu. Hospodárstvo založené na rybolovnej činnosti zaznamenalo v 80. rokoch minulého storočia rast, ktorý podporilo podpísanie dohôd o rybolove s EÚ a Japonskom. Počas uplynulého desaťročia rybolovná činnosť, najmä lov tuniaka, predstihla odvetvie cestovného ruchu ako hlavného zdroja príjmov krajiny. V roku 2012 rybolov a súvisiace odvetvia dosiahli príjmy vo výške 4 864,6 milióna seychelských rupií (SCR), čo je približne 296,6 milióna EUR, a ich podiel na hrubom domácom produkte (HDP) dosahoval až 31,4 %. V odvetví rybolovu a súvisiacich odvetviach (oprava lodí, námorné zariadenia, prístavné služby, spracovanie rýb, vývoz) je zamestnaných približne 5 000 osôb (4 000 priamo a 1 000 nepriamo), čo predstavuje takmer 10 % riadnych pracovných miest na Seychelách. V roku 2012 pracovalo 1 300 až 1 400 seychelských rybárov na plný pracovný úväzok alebo na čiastočný úväzok.

Domáca produkcia rýb a produktov rybárstva prekročila takmer 109 000 ton, z toho 70 777 ton tuniaka vyloženého miestnou rybárskou flotilou na lov tuniakov. Napriek rastúcej tendencii v 90. rokoch minulého storočia výnosy z lovu tuniaka na Seychelách v rokoch 2009 a 2010 poklesli v dôsledku pirátstva páchaného v tejto oblasti Indického oceánu, ale v roku 2011 začali postupne vzrastať a dosiahli 1,456 miliardy SCR (približne 88,8 milióna EUR). V roku 2012 konzervované tuniaky predstavovali 92 % celkovej produkcie produktov rybárstva v celkovej hodnote 697,6 milióna SCR (takmer 42,5 milióna EUR) a ich vývoz predstavoval 90 % vývozu Seychel, pričom vo veľkej miere závisel od vývozu do EÚ.

Rybolov a riadenie rybolovu druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti na Seychelách

Rybolov v Indickom oceáne sa sústreďuje najmä na obmedzenú skupinu druhov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, predovšetkým na tuniaky, najmä tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis), tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares) a tuniaka okatého (Thunnus obesus). Výhradná hospodárska zóna Seychel sa nachádza v centre rybolovnej oblasti tuniakov na juhozápade Indického oceánu, kde sa uskutočňuje podstatná časť celkového výlovu tuniakov v tomto regióne, pričom približne 25 % výlovu uskutočňuje flotila EÚ. Prístav Victoria je hlavným prístavom krajiny, kde sa vykladá alebo prekladá 80 % výlovu tuniakov z juhozápadu Indického oceánu.

V roku 2011 plavidlá so záťahovou sieťou s oprávnením na rybolov vo výhradnej hospodárskej zóne Seychel ulovili 258 361 ton tuniaka s mesačným priemerom 33 aktívnych plavidiel pri rybolovnom úsilí 9 558 dní rybolovu; 49 % tvorilo výlov tuniaka pruhovaného, 43 % tuniaka žltoplutvého a 8 % tuniaka okatého. Išlo najmä o výlov plavidlami so záťahovou sieťou pochádzajúcimi zo Španielska (126 009 ton), Seychel (63 212 ton), Francúzska (42 530 ton) a ostatných krajín (26 610 ton). Väčšina týchto úlovkov bola realizovaná využitím zariadení na zhlukovanie rýb. V ten istý rok plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine s oprávnením na rybolov vo výhradnej hospodárskej zóne Seychel ulovili 8 257 ton tuniaka, čo predstavuje rybolovné úsilie 17,7 milióna háčikov, z toho 54 % tuniaka okatého, 17 % tuniaka žltoplutvého, 5 % mečiara veľkého a 24 % iných druhov, predovšetkým marlínov, plachetníkov a žralokov. Tento výlov uskutočnili plavidlá s lovnými šnúrami pochádzajúce zo Seychel (7 566 ton), Taiwanu (650 ton), Ománu (33 ton) a Filipín (8 ton). Plavidlá s lovnými šnúrami pochádzajúce z Únie postupne z tohto regiónu odišli, pričom ich výlov bol menej ako 5 % celkového počtu výlovu plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine v Indickom oceáne.

Komisia pre tuniaky Indického oceánu (IOTC) zodpovedná za riadenie šestnástich migrujúcich druhov (najmä tuniakov) v tomto regióne sa domnieva, že zásoby tuniaka žltoplutvého, tuniaka okatého a mečiara veľkého sa využívajú v plnej miere a zásoby tuniaka pruhovaného nie sú dostatočne využívané. IOTC vyjadrila určité obavy, pokiaľ ide o výlov mladých jedincov tuniaka žltoplutvého plavidlami so záťahovou sieťou, ktoré využívajú zariadenia na zhlukovanie rýb, ako aj o nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN rybolov) tuniaka žltoplutvého, a obmedzila rybolovné úsilie v tomto regióne na úroveň, ktorá platila v roku 2003.

Analýza a porovnanie protokolu s dohodou o partnerstve medzi EÚ a Seychelami

Seychely uzavreli dohody o rybolove s EÚ, Japonskom, Južnou Kóreou a Taiwanom, pokiaľ ide o výlov migrujúcich druhov. Dohoda medzi EÚ a Seychelami je súčasťou súboru dohôd o rybolove, ktoré Únia podpísala s krajinami Indického oceánu vrátane Komor, Madagaskaru a Mozambiku, a vzhľadom na migrujúci charakter týchto druhov na ňu treba hľadieť z regionálneho hľadiska. Prvá dohoda o rybolove medzi EÚ a Seychelami bola uzatvorená v roku 1984 a stala sa z nej dohoda o partnerstve v sektore rybolovu. Tieto dohody sa pôvodne obnovovali každé tri roky, pričom dohoda o partnerstve v sektore rybolovu sa obnovuje automaticky, okrem prípadu prerušenia či zrušenia protokolu na žiadosť jednej zo zainteresovaných strán.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Seychelami bola uzatvorená 5. októbra 2006. Následne sa 10. mája 2013 k tejto dohode o rybolove parafoval nový protokol, ktorý sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov od jeho predbežného uplatňovania. Vzhľadom na to, že platnosť súčasného protokolu vyprší 17. januára 2014, musí sa od 18. januára 2014 predbežne uplatňovať nový protokol s cieľom zabezpečiť kontinuitu rybolovných činností flotily EÚ na Seychelách.

Nový protokol k dohode o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Seychelami sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov od začatia jeho predbežného uplatňovania a stanovuje rybolovné možnosti 40 plavidlám so záťahovou sieťou a 6 plavidlám s lovnými šnúrami. Rybolovné možnosti 40 plavidiel so záťahovou sieťou sa rozdeľujú medzi 22 španielskych, 16 francúzskych a 2 talianske plavidlá, pričom plánované rybolovné možnosti pre 6 plavidiel s lovnými šnúrami sa delia rovnakým spôsobom medzi španielsku, francúzsku a portugalskú flotilu. Celkový finančný príspevok je vo výške 30,7 milióna EUR a je určený na vyplatenie prístupu do výhradnej hospodárskej zóny a na podporu sektorovej politiky v oblasti rybárstva Seychel. Suma za prístup do výhradnej hospodárskej zóny pri referenčnej tonáži 50 000 ton ročne je vo výške 2,75 milióna EUR v prvom a druhom roku a 2,5 milióna EUR do skončenia platnosti protokolu. Suma za sektorovú podporu je vo výške 2,6 milióna EUR v prvom a druhom roku a 2,5 milióna EUR do skončenia platnosti protokolu.

Náklady na oprávnenia na rybolov pre plavidlá so záťahovou sieťou počas obdobia platnosti protokolu postupne vzrastajú z 38 500 EUR v prvom roku až na 52 500 EUR v poslednom roku pri ročnom výlove 700 ton. Náklady na oprávnenia na rybolov pre plavidlá s lovnými šnúrami, ktorých hrubá registrovaná tonáž je nižšia ako 250 ton, sa zvyšujú zo 4 950 EUR v prvom roku na 6 750 EUR v poslednom roku pri ročnom výlove 90 ton, zatiaľ čo ceny oprávnení na rybolov pre plavidlá s lovnými šnúrami, ktorých hrubá registrovaná tonáž je vyššia ako 250 ton, sa pohybujú v rozmedzí od 6 600 EUR v prvom roku do 9 000 EUR v poslednom roku pri ročnom výlove 120 ton. Za výlov, ktorý prekračuje referenčnú tonáž 50 000 ton za rok, sa platí poplatok 55 EUR za tonu v prvom roku a 75 EUR za tonu v poslednom roku platnosti protokolu.

Z porovnania s predchádzajúcim protokolom, ktorý sa vzťahoval na obdobie troch rokov, vyplýva, že došlo k zníženiu rybolovných možností, ktoré boli pôvodne pridelené 48 plavidlám so záťahovou sieťou a 12 plavidlám s lovnými šnúrami, a tiež k zníženiu ročnej referenčnej tonáže, ktorá predtým predstavovala 52 000 ton. Pokiaľ ide o ročný finančný príspevok, došlo k podstatnému poklesu sumy za vstup do výhradnej hospodárskej zóny, ktorá bola predtým vo výške 3,38 milióna EUR, a k miernemu poklesu sumy určenej na sektorovú podporu, ktorá bola predtým vo výške 2,22 milióna EUR. Ročné náklady na oprávnenia na rybolov pre plavidlá so záťahovou sieťou, ktoré predtým predstavovali 61 000 EUR, značne poklesli, zatiaľ čo ročné náklady na oprávnenia na rybolov pre plavidlá s lovnými šnúrami, ktoré predtým predstavovali 3 150 EUR (plavidlá s hrubou registrovanou tonážou pod 250) alebo 4 200 EUR (plavidlá s hrubou registrovanou tonážou nad 250), značne vzrástli. Rovnako podstatne vzrástla suma na zaplatenie výlovu nad ročnou referenčnou tonážou, ktorá predtým predstavovala 35 EUR za každú dodatočnú tonu.

 

Predchádzajúci protokol

Súčasný protokol

Odchýlka

Lehota uplatňovania

3 roky

6 rokov

­

Rybolovné možnosti

 

– Plavidlá so záťahovou sieťou

48

40

¯

– Plavidlá s lovnými šnúrami

12

6

¯

Referenčná tonáž

50 000 ton/ročne

50 000 ton/ročne

¯

Finančný príspevok

 

– Spolu

16,8 milióna EUR (3 roky)

30,7 milióna EUR (6 rokov)

¯

– Ročne

5,6 milióna EUR

5 – 5,35 milióna EUR

¯

– Prístup do výhradnej hospodárskej zóny

3,38 milióna EUR/ročne

2,5 – 2,75 milióna EUR /ročne

¯

– Sektorová podpora

2,22 milióna EUR/ročne

2,5 – 2,6 milióna EUR /ročne

­

Oprávnenia na rybolov:

 

– Plavidlá so záťahovou sieťou

61 000 EUR/ročne

38 500 – 52 500 EUR/ročne

¯

– Plavidlá s lovnými šnúrami < 250 GRT

3 150 EUR/ročne

4 950 – 6 750 EUR/ročne

­

– Plavidlá s lovnými šnúrami > 250 GRT

4 200 EUR/ročne

6 600 – 9 000 EUR/ročne

­

Dodatočný výlov

35 EUR/t

55 – 75 EUR/t

­

Všeobecné pripomienky spravodajkyne                                                           

Sektor rybolovu a pridružené činnosti na Seychelách vo veľkej miere závisia od dohody o rybolove s EÚ, keďže finančný príspevok dohôd o rybolove a príjmy pochádzajúce z činnosti zahraničnej flotily predstavujú mimoriadne významné zdroje príjmov pre hospodárstvo krajiny. Dohoda o rybolove medzi EÚ a Seychelami je tiež nevyhnutná na zachovanie strategickej prítomnosti európskej flotily v tomto regióne, ktorý je dôležitý z hľadiska lovu tuniaka v Indickom oceáne, kde pôsobia aj veľké zahraničné flotily, najmä z Japonska, Číny, Južnej Kórey, Filipín a Taiwanu.

Tento protokol je vyvážený a výhodný pre obe strany. Jeho cieľom je zaručiť udržateľný rybolov pre flotilu EÚ vo vodách Seychel a tento cieľ je zabezpečený rozličnými doložkami protokolu a dohody o rybolove, ktoré sú určené na zaistenie monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovnou činnosťou vrátane vedeckej spolupráce, satelitného systému monitorovania plavidiel, elektronického registračného systému a nahlasovania údajov týkajúcich sa rybolovných činností (ERS), riadenia ročnej referenčnej tonáže a naloďovania sa pozorovateľov. Protokol má značný kladný vplyv nielen na hospodárstvo a priamu a nepriamu zamestnanosť v odvetviach, ktoré sú závislé od rybolovu na Seychelách, ale má vplyv aj na zamestnanosť na palube plavidiel, keďže každé plavidlo so záťahovou sieťou je povinné vziať na palubu najmenej dvoch seychelských námorníkov alebo podľa možnosti dvoch stážistov. Okrem toho v Európe približne 760 pracovných miest v rozličných segmentoch tohto odvetvia súvisí s flotilou vykonávajúcou činnosť v rámci dohody o rybolove.

V súvislosti s predchádzajúcim protokolom boli vykonané viaceré zmeny, najmä pokiaľ ide o jeho trvanie, rybolovné možnosti, referenčnú tonáž, náklady na dodatočný výlov, finančný príspevok a náklady na oprávnenie na rybolov. Zníženie rybolovných možností a mierny pokles referenčnej tonáže sprevádzalo mierne zníženie finančného príspevku EÚ, najmä sumy platenej za prístup do výhradnej hospodárskej zóny Seychel. Tieto zníženia sa zdôvodňujú poklesom úrovne využívania dohody a skutočnosťou, že referenčná tonáž sa v posledných rokoch ani nedosahovala. Dohoda o rybolove sa teda viac využívala pri plavidlách so záťahovou sieťou ako pri plavidlách s lovnými šnúrami, ktoré sa v tomto segmente rybolovu používajú čoraz menej a ktoré v súčasnosti málo využívajú rybolovné možnosti. V rámci výlovu sa referenčná tonáž tieto posledné roky nedosiahla, najmä medzi rokmi 2008 a 2010, z dôvodu odchodu európskej flotily (predovšetkým španielskych a francúzskych plavidiel so záťahovou sieťou) na iné miesta rybolovu s cieľom vyhnúť sa pirátstvu v tejto oblasti Indického oceánu.

Od roku 2004 došlo k nárastu pirátstva, a preto v EÚ v roku 2008 začala námornú operáciu Atalanta s cieľom bojovať proti pirátstvu v tejto oblasti Indického oceánu. Od roku 2009 začali plavidlá so záťahovou sieťou najímať vojenský personál či súkromné ozbrojené bezpečnostné skupiny a vďaka tomuto opatreniu sa im podarilo znížiť počet únosov lodí, čím sa však zvýšili prevádzkové náklady flotily. V súčasnom protokole sa nachádza doložka, v ktorej sa ustanovuje, že v prípade výnimočných okolností súvisiacich s pirátstvom, ktoré by flotilu nútili opustiť Indický oceán, obe strany zhodnotia možnosť uplatniť platbu pro rata temporis na základe individuálnej žiadosti vlastníkov plavidiel.

Nový protokol je v súlade s cieľmi dohody o partnerstve v oblasti rybolovu a umožňuje zachovať prítomnosť EÚ vo vzdialenejších oblastiach, ako aj rybolovné možnosti v tejto oblasti Indického oceánu, prispieva k udržateľnosti rybolovných oblastí a umožňuje posilniť spoluprácu EÚ a Seychel. Z uvedených dôvodov sa spravodajkyňa domnieva, že nový protokol je vyvážený a výhodný pre obe strany, a preto Parlamentu odporúča udeliť súhlas.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (4.3.2014)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený Dohodou o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, v mene Európskej únie

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: François Alfonsi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia na základe príslušného mandátu Rady a v mene Európskej únie rokovala so Seychelskou republikou s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou.

Na záver týchto rokovaní sa 10. mája 2013 parafoval nový protokol, ktorý sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov od prijatia rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní uvedeného protokolu a po skončení platnosti súčasného protokolu 17. januára 2014.

Nový protokol je v súlade s účelom dohody o partnerstve v odvetví rybárstva, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou a podporiť rámec partnerstva na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Seychel v záujme oboch strán.

Obe strany sa dohodli na spolupráci s cieľom vykonávať sektorovú politiku Seychel v oblasti rybárstva a z uvedeného dôvodu budú pokračovať v politickom dialógu o príslušnom plánovaní.

Novým protokolom sa na celé obdobie poskytuje finančný príspevok vo výške 30 700 000 EUR. Ročný finančný príspevok z rozpočtu Únie je preto 5 350 000 EUR ročne na prvé dva roky a 5 000 000 EUR ročne na zostávajúce roky.

V súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Európsky parlament súhlas udeliť alebo neudeliť.

Druh výdavkov

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

Celkom

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

4.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia