ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012

  20.3.2014 - (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Paul Rübig

  Διαδικασία : 2013/2250(DEC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0203/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0203/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012

  (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης[1],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014(05851/2014 – C7‑0053/2014),

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2], και ιδίως το άρθρο 185,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Artemis για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών[4], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5],

  –       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0203/2014),

  1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Artemis για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2012·

  2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

  3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Artemis, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012

  (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης[7],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014(05851/2014 – C7‑0053/2014),

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], και ιδίως το άρθρο 185,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[9], και ιδίως το άρθρο 208,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Artemis για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών[10], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[11],

  –       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12], και ιδίως το άρθρο 108,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0203/2014),

  1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012·

  2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Artemis, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012

  (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης[13],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014(05851/2014 – C7‑0053/2014),

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[14], και ιδίως το άρθρο 185,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[15], και ιδίως το άρθρο 208,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Artemis για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών[16], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[17],

  –    έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[18], και ιδίως το άρθρο 108,

  –    έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

  –    έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0203/2014),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Artemis («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 με διάρκεια δέκα ετών, με σκοπό να καθορίσει και να υλοποιήσει «θεματολόγιο έρευνας» για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών σε διάφορα πεδία εφαρμογής, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και να καταστεί δυνατή η εμφάνιση νέων αγορών και κοινωνιακών εφαρμογών,

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Νοέμβριο του 2009,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης προς την κοινή επιχείρηση, για τα δέκα έτη, είναι 420 000 000 EUR και θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα,

  Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

  1.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 2012 της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2012, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

  2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχές έτος, όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί με τη δικαιολογία ότι η κοινή επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον η στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχων παρέχει επαρκή διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

  3.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εκ των υστέρων ελέγχων της κοινής επιχείρησης δεν επαρκούν προκειμένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξαγάγει συμπέρασμα ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της εν λόγω βασικής δικλίδας ελέγχου· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσω των ανεξάρτητων λογιστικών ελέγχων του, να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τη γνώμη του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης·

  4.  υπενθυμίζει ότι η κοινή επιχείρηση ενέκρινε στρατηγική εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων το 2010 και ότι η εφαρμογή της ξεκίνησε το 2011· σημειώνει ότι ο έλεγχος των δηλώσεων δαπανών για τα έργα έχει ανατεθεί στις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) των κρατών μελών, αλλά ότι οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις ΕΑΧ δεν περιλαμβάνουν τις πρακτικές ρυθμίσεις για εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

  5.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και αφορούσαν πιστοποιητικά αποδοχής δαπανών τα οποία είχαν εκδοθεί από τις ΕΑΧ των κρατών μελών ανέρχονταν σε 7 300 000 εκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 43 % των συνολικών πληρωμών επιχειρησιακών δαπανών· ανησυχεί για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση έλαβε εκθέσεις ελέγχου από τις ΕΑΧ που κάλυπταν περίπου 45% του σχετικού με τα ολοκληρωθέντα έργα κόστους, ότι η κοινή επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα αυτών των ελέγχων, ότι, έως τα τέλη Απριλίου 2013, η κοινή επιχείρηση δεν είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές λογιστικού ελέγχου όλων των ΕΑΧ, και ότι η κοινή επιχείρηση δεν ήταν ως εκ τούτου σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον οι εκ των υστέρων έλεγχοι παρέχουν επαρκή διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

  6.  καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αρνητικά στοιχεία που κατέγραψε το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί η έκθεση αυτή να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο συνοδευόμενη από αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  7.   επαναλαμβάνει ότι η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να ενισχύσει χωρίς καθυστέρηση την ποιότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων της· ζητεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των διεργασιών εκ των υστέρων ελέγχων· σημειώνει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση έχει δεσμευθεί σε διεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένει θετική έκβαση στα επόμενα έτη·

  8.  σημειώνει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης περιελάμβανε επιχειρησιακές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που ανέρχονταν σε 55 100 000 EUR και ότι τέλος του έτους, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τις επιχειρησιακές πιστώσεις σε 39 500 000 EUR· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρόλα αυτά το ποσοστό χρησιμοποίησης για τις επιχειρησιακές πιστώσεις πληρωμών έφθασε μόλις στο επίπεδο του 62%· σημειώνει ότι τούτο αντιβαίνει στην αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει στην κοινή επιχείρηση την ανάγκη να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την επίτευξη της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, για λόγους συνέπειες με τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες των συμμετεχόντων κρατών μελών·

  9.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών αλλά και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης· τονίζει ότι οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο τέλος του 2012 ανέρχονταν συνολικά σε 17 230 100 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 57% των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών (30 132 752 EUR)·

  10. διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι μολονότι ο κανονισμός του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης προέβλεπε μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 410 εκατομμυρίων EUR για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών, το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης και η προβλεπόμενη αξία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων αντιστοιχούν συνολικά σε 206 εκατομμύρια EUR ή μόλις στο 50,2 % του συνολικού προϋπολογισμού· σημειώνει ότι τούτο υποδηλώνει χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κυρίως εξαιτίας της περίπλοκης δημοσιονομικής διεργασίας για το κλείσιμο των έργων· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνδέεται με σχέση πλήρους συμπληρωματικότητας με τις εθνικές δεσμεύσεις των κρατών μελών·

  Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

  11. σημειώνει ότι σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το 2012, η κοινή επιχείρηση ενέτεινε τις προσπάθειές της για τη θέσπιση και την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών δημοσιονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου·

  12. σημειώνει ότι στη δήλωση αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή για το 2012 διατυπώνεται επιφύλαξη σχετικά με την στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχων αλλά οι πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην επιφύλαξη δεν αρκούν όσον αφορά την εκτέλεση· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει την απαιτούμενη διασφάλιση που παρέχονται από τα πιστοποιητικά των εθνικών αρχών και από τη στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχων·

  13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή δεν δημοσιοποιούνται· καλεί την κοινή επιχείρηση να διορθώσει την κατάσταση επειγόντως· καλεί την κοινή επιχείρηση να αναπτύξει και να εγκρίνει, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ECSEL, μια σφαιρική πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

  14. πιστεύει ότι ένα ψηλό επίπεδο διαφάνειας έχει καίρια σημασία για την άμβλυνση των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί συνεπώς την κοινή επιχείρηση να δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της την πολιτική της και/ή τις ρυθμίσεις της σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και τους κανόνες εφαρμογής της, καθώς και τους καταλόγους των μελών των διοικητικών συμβουλίων και τα βιογραφικά σημειώματά τους·

  15. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρακολουθεί τις πολιτικές της κοινής επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση και πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων συντάσσοντας ειδική έκθεση επί του θέματος έως την επόμενη διαδικασία απαλλαγής·

  Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL)

  16. υπενθυμίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις Artemis και ENIAC συστάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2007, βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου για περίοδο 10 ετών με σκοπό την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων νανοηλεκτρονικής και βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, αντιστοίχως· σημειώνει ότι η Artemis άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Οκτώβριο του 2009 και η ENIAC απέκτησε την οικονομική αυτονομία της τον Ιούλιο του 2010·

  17. υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εξακολουθεί να ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και, επιπλέον, για τις αντίστοιχες δραστηριότητες των κοινών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με υψηλά ταμειακά υπόλοιπα· υπενθυμίζει ότι επιδίωξαν να αυξήσουν και να διευκολύνουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε δύο συμπληρωματικούς τομείς υψηλής σημασίας για τον κλάδο της βιομηχανίας στην Ευρώπη·

  18. σημειώνει η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση (COM(2013)0501), στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για να συνδυάσει τα Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) και την νανοηλεκτρονική (ENIAC) σε μία και μόνη πρωτοβουλία και ως εκ τούτου να κλείσει τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC πριν από την κανονική λήξη τους στις 31 Δεκεμβρίου 2017· σημειώνει ότι η νέα κοινή επιχείρηση στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία που ονομάσθηκε ECSEL («Electronic Components and Systems for European Leadership») θα λάβει τη μορφή τριμερούς θεσμικής σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) με μια ειδική νομική οντότητα στην οποία θα συμμετέχουν ο ιδιωτικός τομέας, οι εθνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές·

  19. σημειώνει ότι αυτή η νέα νομική οντότητα δυνάμει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ θα ακολουθήσει τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 209 του δημοσιονομικού κανονισμού, θα επιφορτισθεί με έμμεση διαχείριση και θα λάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σημερινών κοινών επιχειρήσεων Artemis και ENIAC· αναμένει ότι πλήρεις και κατάλληλες οικονομικές αξιολογήσεις των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε οντότητας θα διενεργηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με χωριστή απαλλαγή για τις κοινές επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

  20. εκπλήσσεται για το γεγονός ότι σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και χωρίς τελική πειστική αξιολόγηση των επιτευγμάτων των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να προσαρμόσει επί της ουσίας την εκτελεστική στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων νανοηλεκτρονικής και βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών· υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για ανάλυση κόστους ωφελείας μιας συγχώνευσης που θα προβάλει τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της·

  21. σημειώνει ότι οι προσωρινές αποτιμήσεις συνέστησαν την υλοποίηση των μελλοντικών ΚΤΠ σε νομική βάση που θα είναι καλύτερα εναρμονισμένη με τις ιδιαιτερότητες των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με λιγότερα γενικά διοικητικά έξοδα και μεγαλύτερη ευελιξία, με μειωμένα διοικητικά βάρη προκειμένου να προσελκύσει τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου εκπροσώπων της βιομηχανίας·

  22. σημειώνει πέραν των ανωτέρω ότι για να επιτύχει τους στόχους της η κοινή επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη κυρίως υπό τη μορφή επιχορηγήσεων σε συμμετέχοντες μετά από ανοιχτές και ανταγωνιστικές προσκλήσεις για υποβολή προσφορών με στόχο αποδεδειγμένες αδυναμίες της αγοράς·

  23. εκφράζει τη λύπη του που η πρόταση της Επιτροπής αποκλείει την εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των λογαριασμών και των εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης ECSEL και δηλώνει ότι οι λογαριασμοί της εν λόγω κοινής επιχείρησης θα εξετάζονται ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ποια είναι η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας πρότασης· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο αποκλειστικός ελεγκτής των κοινών επιχειρήσεων που συστάθηκαν βάσει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ από το 2002 και επομένως η συσσωρευμένη και εκτεταμένη γνώση για τους οργανισμούς αυτούς δεν θα πρέπει να χαθεί·

  Οριζόντιες πτυχές των ευρωπαϊκών κοινών επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας

  24. σημειώνει ότι η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και δοκιμές πράξεων στο επίπεδο της κοινής επιχείρησης αλλά όχι στο επίπεδο των μελών ή εκείνων που αντλούν οφέλη από την κοινή επιχείρηση·

  25. σημειώνει ότι η δοκιμή ελέγχου στο επίπεδο των μελών ή των τελικών δικαιούχων διενεργείται είτε από την κοινή επιχείρηση είτε από εξωτερικές εταιρείες ελέγχου με τις οποίες η κοινή επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση και τις οποίες παρακολουθεί·

  26. χαιρετίζει την ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;» στην οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει κατά πόσο η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει αποτελεσματική εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (FP7)·

  27. σημειώνει ότι ο έλεγχος κάλυπτε επίσης τη σύσταση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ)·

  28. συμφωνεί με το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ΚΤΠ έχουν συσταθεί για να στηρίξουν μακροπρόθεσμες βιομηχανικές επενδύσεις σε καθορισμένους ερευνητικούς τομείς· σημειώνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο δύο χρόνια για τη χορήγηση οικονομικής αυτονομίας σε ΚΤΠ, ενώ συνήθως η Επιτροπή διατηρεί την αρμοδιότητα για το ένα τρίτο της αναμενόμενης επιχειρησιακής διάρκειας ισχύος των ΚΤΠ·

  29. σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ορισμένες ΚΤΠ έχουν εντάξει με ιδιαίτερη επιτυχία ΜΜΕ στα έργα τους και περίπου 21% της χρηματοδότησης που παρέχεται από τις ΚΤΠ έχει διατεθεί στις ΜΜΕ·

  30. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι συνολικοί ενδεικτικοί πόροι που κρίνονται αναγκαίοι για τις επτά ευρωπαϊκές κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της κοινής επιχείρησης Galileo - για το διάστημα ύπαρξής τους ανέρχονται σε 21 793 000 000 EUR·

  31. σημειώνει ότι ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός εσόδων των κοινών επιχειρήσεων για το 2012 ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια EUR ή περίπου στο 1,8% του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2012, ενώ περίπου 618 εκατομμύρια EUR προήλθαν από τον γενικό προϋπολογισμό (χρηματική συνεισφορά από την Επιτροπή) και περίπου 137 εκατομμύρια EUR προήλθαν από τους βιομηχανικούς εταίρους και τα μέλη των κοινών επιχειρήσεων·

  32. σημειώνει ότι οι κοινές επιχειρήσεις απασχολούν 409 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ή λιγότερο από 1% του συνόλου των υπαλλήλων της Ένωσης σε θέσεις εγγεγραμμένες στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (πίνακας προσωπικού)·

  33. υπενθυμίζει ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης που κρίνεται αναγκαία για τις κοινές επιχειρήσεις για το διάστημα ύπαρξής τους ανέρχεται σε 11 489 000 000 EUR·

  34. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλύσει εκτενώς τις ΚΤΠ και τις άλλες κοινές επιχειρήσεις σε χωριστή έκθεση με γνώμονα τα σημαντικά ποσά που χρησιμοποιούνται και τους κινδύνους - ιδίως σε επίπεδο υπόληψης - που συνεπάγονται οι δραστηριότητές τους· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για το δυναμικό των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους του ιδιωτικού τομέα, για να εξασφαλισθεί προστιθέμενη αξία και αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης· επιμένει ότι μια τέτοια αξιολόγηση έχει επείγοντα χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις κοινές επιχειρήσεις ENIAC και Artemis.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.3.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

  Αναπληρωτές (άρθρο 187 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Fiona Hall, Annette Koewius

  • [1]           ΕΕ C 369, 17.12.2013, σ. 1
  • [2]           EE L 248, 16.9.2002, σ. 1
  • [3]           ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
  • [4]           EE L 30, 4.2.2008, σ. 52.
  • [5]           ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [6]       ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
  • [7]           ΕΕ C 369, 17.12.2013, σ. 1
  • [8]           EE L 248, 16.9.2002, σ. 1
  • [9]           ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
  • [10]          EE L 30, 4.2.2008, σ. 52.
  • [11]          ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [12]     ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
  • [13]          ΕΕ C 369, 17.12.2013, σ. 1
  • [14]          EE L 248, 16.9.2002, σ. 1
  • [15]          ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
  • [16]          EE L 30, 4.2.2008, σ. 52.
  • [17]          ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [18]     ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.