Postopek : 2013/2250(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0203/2014

Predložena besedila :

A7-0203/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.55
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0331

POROČILO     
PDF 174kWORD 117k
20.3.2014
PE 521.705v02-00 A7-0203/2014

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012

(C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Paul Rübig

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012

(C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 z odgovori skupnega podjetja(1),

       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7–0053/2014),

       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(4), zlasti člena 11(4),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0203/2014),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Artemis glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Artemis, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012

(C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 z odgovori skupnega podjetja(7),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7–0053/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(8), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(10), zlasti člena 11(4),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0203/2014),

1.      odobri zaključni račun Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Artemis, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012,

(C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 z odgovori Skupnega podjetja(13),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7–0053/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(14), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(15), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Artemis za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(16), zlasti člena 11(4),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(17),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(18), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0203/2014),

A.     ker je bilo Skupno podjetje Artemis (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno decembra 2007 za obdobje 10 let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe, da bi izboljšali evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočili oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

B.     ker je začelo skupno podjetje samostojno delovati oktobra 2009,

C.     ker najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za obdobje desetih let znaša 420.000.000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2012 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2012 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.      je zaskrbljen, ker je skupno podjetje od Računskega sodišča že drugo leto zapored prejelo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi, saj skupno podjetje ni moglo oceniti, ali strategija naknadnih revizij dovolj zanesljivo zagotavlja zakonitost in pravilnost povezanih transakcij;

3.      ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da informacije, ki so bile na voljo o izvajanju strategije naknadnih revizij skupnega podjetja, ne zadoščajo za sklep Računskega sodišča o tem, ali ta ključna kontrola uspešno deluje; ponovno poziva Računsko sodišče, naj prek svojih neodvisnih revizij zagotovi organu za podelitev razrešnice svoje mnenje o zakonitosti in pravilnosti poslov, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja;

4.      opozarja, da je skupno podjetje leta 2010 sprejelo strategijo naknadnih revizij in da se je slednja začela izvajati leta 2011; ugotavlja, da so za revizijo zahtevkov za povračilo stroškov projekta pooblaščeni nacionalni organi za financiranje držav članic in da upravni dogovori, podpisani s temi organi, ne zajemajo praktičnih ureditev za naknadne revizije;

5.      opozarja, da so se po podatkih iz revizijskega poročila Računskega sodišča v letu 2012 izvršena plačila, povezana z izjavami o prevzemu stroškov, ki jih izdajo nacionalni organi financiranja držav članic, povečala na 7.3 milijona EUR, kar je 43 % vseh plačil za poslovanje; je zaskrbljen, da je v istem revizijskem poročilu Računskega sodišča navedeno, da revizijska poročila, ki so jih posredovali nacionalni organi za financiranje Skupnega podjetja Artemis, zajemajo približno 45 % stroškov za izpeljane projekte, pri čemer skupno podjetje ni ocenilo kakovosti revizij in do konca aprila 2013 ni prejelo informacij o revizijskih strategijah nacionalnih organov za financiranje, zato ni moglo oceniti, ali naknadne revizije dajejo zadostno zagotovilo o pravilnosti in zakonitosti s tem povezanih transakcij;

6.      poziva skupno podjetje, naj za Parlament pripravi poročilo o negativnih vidikih, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče; poziva, da se poročilo skupaj z oceno Računskega sodišča posreduje Parlamentu;

7.       ponovno poudarja, da bi skupno podjetje moralo nemudoma povečati kakovost svojih predhodnih in naknadnih kontrol; zahteva, naj se o izidih naslednjih naknadnih revizijskih postopkov obvesti organ za podelitev razrešnice; ugotavlja tudi, da skupno podjetje sodeluje v tekočem postopku obravnave teh vprašanj skupaj z Računskim sodiščem, in pričakuje pozitivne rezultate v naslednjih letih;

8.      ugotavlja, da je prvotni proračun skupnega podjetja vključeval sredstva za prevzem obveznosti za odhodke iz poslovanja v višini 55,1 milijona EUR in da je upravni odbor sklenil skrčiti proračun za sredstva za odhodke iz poslovanja na 39,5 milijona EUR; obžaluje dejstvo, da je stopnja porabe sredstev za plačila za odhodke iz poslovanja kljub temu dosegla samo 62 %; ugotavlja, da je to v nasprotju s proračunskim načelom ravnotežja; opozarja skupno podjetje, da mora izvesti konkretne ukrepe za uravnoteženje proračuna, v skladu z ustreznimi operativnimi postopki sodelujočih držav članic;

9.      je zaskrbljen zaradi nizke stopnje izvrševanja proračuna in tudi s tem povezanih dejavnosti skupnega podjetja; poudarja, da so sredstva na bančnih računih ob koncu leta 2012 skupno znašala 17.230.100 EUR, kar predstavlja 57 % odobrenih sredstev za plačila (30.132.752 EUR);

10.    na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da dejanska stopnja izvajanja in pričakovana vrednost razpisov za oddajo predlogov skupaj ustrezata 206 milijonom EUR oziroma samo 50,2 % skupnega proračuna, čeprav je Uredba Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja predvidela najvišji skupni proračun v višini 410 milijonov EUR za kritje odhodkov iz poslovanja; ugotavlja, da to kaže na nizko stopnjo izvrševanja proračuna, predvsem zaradi zapletenega finančnega postopka za zaključek projektov; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna v celoti povezana z nacionalnimi obveznostmi držav članic;

Sistemi notranjega nadzora

11.    ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da je skupno podjetje v letu 2012 okrepilo svoja prizadevanja za vzpostavitev in izvajanje učinkovitih finančnih, računovodskih in upravljavskih kontrolnih postopkov; poudarja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja, zlasti v zvezi s finančnim preverjanjem zahtevkov za povračilo stroškov in standardi notranjega nadzora;

12.    ustrezno upošteva izjavo izvršnega direktorja o zanesljivosti iz leta 2012, ki izraža zadržek v zvezi s strategijo naknadnih revizij, vendar informacije v tem zadržku niso dovolj z vidika njenega izvajanja; poziva skupno podjetje, naj pridobi potrebno zagotovilo, ki ga zagotavljajo potrdila nacionalnih organov in strategija naknadnih revizij;

13.    obžaluje, da življenjepisi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja niso objavljeni; poziva skupno podjetje, naj to nepravilnost nemudoma odpravi; poziva skupno podjetje, naj v okviru prihodnjega Skupnega podjetja ECSEL oblikuje in sprejme celovito politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov;

14.    meni, da je visoka raven preglednosti osrednji element pri zmanjševanju tveganja navzkrižij interesov; zato poziva skupno podjetje, naj svojo politiko in/ali ureditev za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter izvedbena pravila, pa tudi seznam in življenjepise članov upravnega odbora, objavi na svojem spletnem mestu;

15.    poziva Računsko sodišče, naj spremlja politiko skupnega podjetja na področju obvladovanja in preprečevanja navzkrižja interesov ter do naslednjega postopka podelitve razrešnice pripravi posebno poročilo;

Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj)

16.    opozarja, da sta bili skupni podjetji Artemis in ENIAC ustanovljeni decembra 2007 na podlagi sedmega okvirnega programa za obdobje 10 let za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko oziroma za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme; ugotavlja, da je Artemis začel delovati samostojno oktobra 2009, ENIAC pa je pridobil finančno avtonomijo julija 2010;

17.    opozarja, da je organ za podelitev razrešnice še naprej zaskrbljen zaradi nizkih stopenj izvrševanja njunega proračuna in tudi zaradi dejavnosti skupnih podjetij, ki so povezane z visokimi stanji denarnih sredstev; opozarja, da sta si prizadevali povečati in spodbuditi zasebne in javne naložbe v raziskave in inovacije na dveh dopolnilnih področjih, ki sta zelo pomembni za industrijsko strukturo v Evropi;

18.    ugotavlja, da je Komisija predložila predlog (COM(2013)0501) v okviru izvajanja programa Obzorje 2020, da bi vgrajene računalniške sisteme (Artemis) in nanoelektroniko (ENIAC) združili v eno pobudo, zaradi česar bi skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC prenehali opravljati svoje dejavnosti pred določenim rokom za njihovo prenehanje 31. decembra 2017; ugotavlja, da bo imelo novo skupno podjetje na področju elektronskih komponent in sistemov, tj. ECSEL (iz angleške kratice za „Electronic Components and Systems for European Leadership“) obliko tristranskega institucionalnega javno-zasebnega partnerstva z namenskim pravnim subjektom, ki vključuje zasebni sektor, nacionalne organe in evropske organe;

19.    ugotavlja, da bo ta novi pravni subjekt v skladu s členom 187 PDEU upošteval modelno finančno uredbo za javno-zasebno partnerstvo iz člena 209 finančne uredbe s posrednim upravljanjem ter prevzel vse pravice in obveznosti sedanjih skupnih podjetij Artemis in ENIAC; pričakuje, da bo Računsko sodišče izvedlo popolne in ustrezne finančne ocene pravic in obveznosti vsakega subjekta; v zvezi s tem opozarja na skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o ločeni razrešnici za skupna podjetja v skladu s členom 209 finančne uredbe;

20.    je presenečen, da je Komisija v tako skrajšanem roku in brez končne sklepne ocene rezultatov teh skupnih podjetij sklenila, da bo bistveno spremenila izvedbeno strategijo Unije za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko in razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme; opozarja na zahtevo Evropskega parlamenta, da se pripravi analiza stroškov in koristi združitve, ki bi izpostavila njene morebitne prednosti in slabosti;

21.    ugotavlja, da so vmesne ocene priporočile izvajanje prihodnjih skupnih tehnoloških pobud na pravni podlagi, ki je bolje prilagojena posebnim lastnostim javno-zasebnih partnerstev, in sicer z manjšimi upravnimi izdatki, večjo prožnostjo in manjšimi upravnimi bremeni, da bi k sodelovanju pritegnili predstavnike industrije na visoki ravni;

22.    poleg tega ugotavlja, da bi moralo Skupno podjetje ECSEL za dosego svojih ciljev zagotavljati finančno podporo predvsem z dodeljevanjem nepovratnih sredstev udeležencem na podlagi javnih in konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, osredotočenih na dokazane tržne neuspehe;

23.    obžaluje, da predlog Komisije ne vključuje preverjanja računov ter prihodkov in odhodkov skupnega podjetja ECSEL, ki bi ga opravilo Računsko sodišče, in navaja, da bo račune tega skupnega podjetja letno pregledal neodvisen revizijski organ; poziva Komisijo, naj pojasni, kje je dodana vrednost takšnega predloga; poudarja, da je Računsko sodišče že od leta 2002 izključni revizor za skupna podjetja, ustanovljena v skladu s členom 187 PDEU, zato zelo dobro pozna te organe, tega znanja pa ne bi smeli pustiti neizkoriščenega;

Horizontalni vidiki skupnih podjetij za evropske raziskave

24.    ugotavlja, da pristop Računskega sodišča k reviziji zajema analitične revizijske postopke, oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov ter preverjanje poslov na ravni skupnega podjetja, ne pa na ravni članov ali končnih upravičencev skupnega podjetja;

25.    ugotavlja, da revizijska preverjanja na ravni članov ali končnih upravičencev izvaja skupno podjetje ali zunanje revizijske hiše, s katerimi skupno podjetje sklene pogodbo in jih nadzoruje;

26.    pozdravlja Posebno poročilo Računskega sodišča št. 2/2013: „Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje sedmega okvirnega programa za raziskave?“, v katerem je Računsko sodišče preučilo, ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj (7OP);

27.    ugotavlja, da je revizija zajela tudi vzpostavitev skupnih tehnoloških pobud;

28.    se strinja s sklepom Računskega sodišča, da so bile skupne tehnološke pobude vzpostavljene, da bi podpirale dolgoročne industrijske naložbe na določenih raziskovalnih področjih; vendar ugotavlja, da sta bili v povprečju potrebni dve leti, da je posamezna skupna tehnološka pobuda postala finančno samostojna, ob tem pa je Komisija odgovorna za tretjino pričakovane dobe delovanja skupnih tehnoloških pobud;

29.    poleg tega ugotavlja, da so bile nekatere skupne tehnološke pobude po mnenju Računskega sodišča še posebno uspešne pri vključevanju malih in srednjih podjetij v svoje projekte in da je bilo skoraj 21 % sredstev, zagotovljenih iz skupnih tehnoloških pobud, namenjenih malim in srednjim podjetjem;

30.    opozarja na dejstvo, da skupna okvirna sredstva, ki naj bi bila potrebna za sedem evropskih raziskovalnih skupnih podjetij, ki jih je Komisija do zdaj ustanovila na podlagi člena 187 PDEU – z omembe vredno izjemo skupnega podjetja Galileo – za obdobje njihovega obstoja znašajo 21.793.000.000 EUR;

31.    ugotavlja, da so skupni predvideni v proračunu načrtovani prihodki skupnih podjetij za leto 2012 znašali približno 2,5 milijarde EUR ali približno 1,8 % splošnega proračuna Unije za leto 2012, pri čemer je bilo približno 618 milijonov EUR iz splošnega proračuna (denarni prispevek Komisije), približno 134 milijona EUR pa so prispevali industrijski partnerji in člani skupnih podjetij;

32.    ugotavlja, da skupna podjetja zaposlujejo 409 delavcev za nedoločen in določen čas ali manj kot 1 % vseh uradnikov Unije, potrjenih v splošnem proračunu Unije (kadrovski načrt);

33.    opozarja, da celoten prispevek Unije, ki naj bi bil potreben za skupna podjetja za obdobje njihovega obstoja, znaša 11.489.000.000 EUR;

34.    poziva Računsko sodišče, naj ob upoštevanju velikih zneskov, ki so vključeni, in tveganj, še zlasti za ugled, celovito analizira skupne tehnološke pobude in druga skupna podjetja v ločenem poročilu; želi spomniti, da je Evropski parlament pred tem zahteval, da Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi s svojimi zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije; trdi, da je takšna ocena, kar zadeva skupni podjetji ENIAC in Artemis, nujna.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fiona Hall, Annette Koewius

(1)

     UL C 369, 17.12.2013, str. 1.

(2)

     UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

     UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

     UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(5)

     UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

     UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

     UL C 369, 17.12.2013, str. 1.

(8)

     UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(9)

     UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

   UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(11)

   UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

   UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

   UL C 369, 17.12.2013, str. 1.

(14)

   UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(15)

   UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(16)

   UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(17)

   UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(18)

   UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov