ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012

20.3.2014 - (C7-0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Paul Rübig

Διαδικασία : 2013/2253(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0204/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0204/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης[1],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2], και ιδίως το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC[4], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0204/2014),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ENIAC όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2012·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ENIAC, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης[7],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], και ιδίως το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[9], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC[10], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[11],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12], και ιδίως το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0204/2014),

1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ENIAC, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης[13],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[14], και ιδίως το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[15], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC[16], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[17],

–    έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[18], και ιδίως το άρθρο 108,

–    έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0204/2014),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για διάρκεια 10 ετών, με αντικείμενο τον καθορισμό και την εφαρμογή θεματολογίου έρευνας για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων νανοηλεκτρονικής σε διάφορους τομείς εφαρμογής,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση απέκτησε οικονομική αυτονομία τον Ιούλιο του 2010,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης προς την κοινή επιχείρηση, για τα δέκα έτη, ανέρχεται σε 450 000 000 EUR και θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα,

Οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 2012 της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2012, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχές έτος, όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί με τη δικαιολογία ότι η κοινή επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον η στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχων, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές αρχές χρηματοδότησης για τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών για τα έργα, παρέχει επαρκή διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

3.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εκ των υστέρων ελέγχων της κοινής επιχείρησης δεν επαρκούν προκειμένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξαγάγει συμπέρασμα ως προς την αποτελεσματική λειτουργία της εν λόγω βασικής δικλίδας ελέγχου· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσω των ανεξάρτητων λογιστικών ελέγχων του, να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τη γνώμη του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης·

4.  υπενθυμίζει ότι η κοινή επιχείρηση ενέκρινε στρατηγική εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων το 2012 και ότι η εφαρμογή της ξεκίνησε το 2011· σημειώνει ότι ο έλεγχος των δηλώσεων δαπανών για τα έργα έχει ανατεθεί στις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) των κρατών μελών· σημειώνει ότι η στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχων της κοινής επιχείρησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΕΑΧ για τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών για τα έργα·

5.  καλεί την κοινή επιχείρηση ENIAC να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αρνητικά στοιχεία που κατέγραψε το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί η έκθεση αυτή να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο συνοδευόμενη από αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

6.  σημειώνει ακόμη ότι το 2012 η κοινή επιχείρηση πραγματοποίησε περιορισμένη εξέταση των δηλώσεων δαπανών η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό σφάλματος στο πρόγραμμα είναι κάτω του 2 %· σημειώνει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το εγχείρημα αυτό δεν περιλάμβανε ελέγχους και δεν παρείχε διασφάλιση όσον αφορά την κανονικότητα των δηλώσεων δαπανών που εξετάστηκαν· επιμένει ότι η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να ενισχύσει χωρίς καθυστέρηση την ποιότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων της· ζητεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των διεργασιών εκ των υστέρων ελέγχων·

7.  σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμός του 2012 περιελάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών ύψους 128 και 42 εκατομμυρίων EUR αντιστοίχως και ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 100% και 52% αντιστοίχως· ζητεί να συνταχθεί αναλυτική έκθεση προόδου σχετικά με τις εν λόγω ανεπάρκειες η οποία να συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις για τη σταδιακή βελτίωση των ποσοστών χρησιμοποίησης·

8.  σημειώνει ακόμη ότι από τα 125,5 εκατομμύρια EUR πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατέθηκαν για επιχειρησιακές δραστηριότητες τα 17,6 εκατομμύρια EUR εκτελέστηκαν ως συνολική ανάληψη υποχρέωσης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2012 και τα 107,9 εκατομμύρια EUR εκτελέστηκαν ως συνολική ανάληψη υποχρέωσης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2012· παρατηρεί ότι το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της διαδικασίας της πρόσκλησης και της υπογραφής των συμφωνιών ήταν 12 μήνες· αναμένει να μειωθεί αυτό το χρονικό πλαίσιο για τις επόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μη χρησιμοποιηθείσα συνολική ανάληψη υποχρέωσης ύψους 2,8 εκατομμυρίων EUR, η οποία προοριζόταν για επιχειρησιακές δραστηριότητες για το 2010, με τελική ημερομηνία εκτέλεσης την 31η Δεκεμβρίου 2011, δεν είχε αποδεσμευθεί στο τέλος του 2012· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση προσδιόρισε και εφάρμοσε διορθωτικά μέτρα για να αποτραπεί οιαδήποτε επανάληψη στο μέλλον αυτής της αδυναμίας ελέγχου·

Εισφορά των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ENIAC

10. σημειώνει ότι για τις επτά πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η χρηματοδοτική εισφορά από τα κράτη μέλη της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 1,41 φορές τη χρηματοδοτική εισφορά της Ένωσης σε αντίθεση προς το καταστατικό της κοινής επιχείρησης που ορίζει ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές των κρατών μελών της ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1,8 φορές τη χρηματοδοτική εισφορά της Ένωσης, ενώ οι επιχορηγήσεις από την κοινή επιχείρηση μπορούν να ανέλθουν έως το 16,7 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των έργων· σημειώνει ακόμη ότι ο λόγος της συνεισφοράς της ΕΕ προς τη συνεισφορά των κρατών μελών της ENIAC είναι μηχανικό αποτέλεσμα του εφαρμογής των κανόνων κρατικής ενίσχυσης (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 Επιτροπής[19]) που περιορίζουν το ποσοστό κρατικής ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους δράσεων και συγκεκριμένους συμμετέχοντες·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

11. σημειώνει ότι μέχρι το 2011 η κοινή επιχείρηση προκήρυξε προσκλήσεις για υποβολή προσφορών που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης συνολικού ύψους 170,2 εκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 39 % της μέγιστης συνεισφοράς της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για ερευνητικές δραστηριότητες και ότι το 2012 και 2013 δρομολογήθηκαν τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συνολικού ύψους 125,4 εκατομμυρίων EUR και 39,7 εκατομμυρίων EUR αντιστοίχως·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή δεν δημοσιοποιούνται· καλεί την κοινή επιχείρηση να διορθώσει την κατάσταση επειγόντως· καλεί την κοινή επιχείρηση να αναπτύξει και να εγκρίνει, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ECSEL, μια σφαιρική πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

13.  πιστεύει ότι ένα ψηλό επίπεδο διαφάνειας έχει καίρια σημασία για την άμβλυνση των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί συνεπώς την κοινή επιχείρηση να δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της την πολιτική της και/ή τις ρυθμίσεις της σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και τους κανόνες εφαρμογής της, καθώς και τους καταλόγους των μελών των διοικητικών συμβουλίων και τα βιογραφικά σημειώματά τους·

14. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρακολουθεί τις πολιτικές της κοινής επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση και πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων με τη σύνταξη ειδικής έκθεσης επί του θέματος έως την επόμενη διαδικασία απαλλαγής·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

15. σημειώνει ότι κατά το 2012 η κοινή επιχείρηση συνέστησε κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, το σχέδιο αποκατάστασης μετά από καταστροφή οριστικοποιήθηκε και δοκιμάσθηκε και ο υπόλογος επικύρωσε τα οικονομικά και λογιστικά συστήματα (ABAC και SAP)·

Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL)

16. υπενθυμίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις Artemis και ENIAC συστάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2007, βάσει του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου για περίοδο 10 ετών με σκοπό την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων νανοηλεκτρονικής και βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών, αντιστοίχως· σημειώνει ότι η Artemis άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Οκτώβριο του 2009 και η ENIAC απέκτησε την οικονομική αυτονομία της τον Ιούλιο του 2010·

17. υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εξακολουθεί να ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και, επιπλέον, για τις αντίστοιχες δραστηριότητες των κοινών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με υψηλά ταμειακά υπόλοιπα· υπενθυμίζει ότι επιδίωξαν να αυξήσουν και να διευκολύνουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε δύο συμπληρωματικούς τομείς υψηλής σημασίας για τον κλάδο της βιομηχανίας στην Ένωση·

18. σημειώνει η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για να συνδυάσει τα Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) και την νανοηλεκτρονική (ENIAC) σε μία και μόνη πρωτοβουλία και ως εκ τούτου να κλείσει τις κοινές επιχειρήσεις Artemis και ENIAC πριν από την κανονική λήξη τους στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (COM(2013)0501)· σημειώνει ότι η νέα κοινή επιχείρηση στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία που ονομάσθηκε ECSEL («Electronic Components and Systems for European Leadership») θα λάβει τη μορφή τριμερούς θεσμικής σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) με μια ειδική νομική οντότητα στην οποία θα συμμετέχουν ο ιδιωτικός τομέας, οι εθνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές·

19. σημειώνει ότι αυτή η νέα νομική οντότητα δυνάμει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ θα ακολουθήσει τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 209 του δημοσιονομικού κανονισμού, θα επιφορτισθεί με έμμεση διαχείριση και θα λάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σημερινών κοινών επιχειρήσεων Artemis και ENIAC· αναμένει ότι πλήρεις και κατάλληλες οικονομικές αξιολογήσεις των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε οντότητας θα διενεργηθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με χωριστή απαλλαγή για τις κοινές επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

20. εκπλήσσεται για το γεγονός ότι σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και χωρίς τελική πειστική αξιολόγηση των επιτευγμάτων των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να προσαρμόσει επί της ουσίας την εκτελεστική στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων νανοηλεκτρονικής και βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών· υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για ανάλυση κόστους ωφελείας μιας συγχώνευσης που θα προβάλει τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της·

21. σημειώνει ότι οι προσωρινές αποτιμήσεις συνέστησαν την υλοποίηση των μελλοντικών ΚΤΠ σε νομική βάση που θα είναι καλύτερα εναρμονισμένη με τις ιδιαιτερότητες των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με λιγότερα γενικά διοικητικά έξοδα και μεγαλύτερη ευελιξία, με μειωμένα διοικητικά βάρη προκειμένου να προσελκύσει τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου εκπροσώπων της βιομηχανίας·

22. σημειώνει πέραν των ανωτέρω ότι για να επιτύχει τους στόχους της η κοινή επιχείρηση ECSEL θα πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη κυρίως υπό τη μορφή επιχορηγήσεων σε συμμετέχοντες μετά από ανοιχτές και ανταγωνιστικές προσκλήσεις για υποβολή προσφορών με στόχο αποδεδειγμένες αδυναμίες της αγοράς·

23. εκφράζει τη λύπη του που η πρόταση της Επιτροπής αποκλείει την εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των λογαριασμών και των εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης ECSEL και δηλώνει ότι οι λογαριασμοί της εν λόγω κοινής επιχείρησης θα εξετάζονται ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ποια είναι η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας πρότασης· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο αποκλειστικός ελεγκτής των κοινών επιχειρήσεων που συστάθηκαν βάσει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ από το 2002 και επομένως η συσσωρευμένη και εκτεταμένη γνώση για τους οργανισμούς αυτούς δεν θα πρέπει να χαθεί·

Οριζόντιες πτυχές των ευρωπαϊκών κοινών επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας

24. σημειώνει ότι η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και δοκιμές πράξεων στο επίπεδο της κοινής επιχείρησης αλλά όχι στο επίπεδο των μελών ή εκείνων που αντλούν οφέλη από την κοινή επιχείρηση·

25. σημειώνει ότι η δοκιμή ελέγχου στο επίπεδο των μελών ή των τελικών δικαιούχων διενεργείται είτε από την κοινή επιχείρηση είτε από εξωτερικές εταιρείες ελέγχου με τις οποίες η κοινή επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση και τις οποίες παρακολουθεί·

26. επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: "Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;" στην οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει κατά πόσο η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει αποτελεσματική εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (FP7)·

27. σημειώνει ότι ο έλεγχος κάλυπτε επίσης τη σύσταση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ)·

28. συμφωνεί με το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ΚΤΠ έχουν συσταθεί για να στηρίξουν μακροπρόθεσμες βιομηχανικές επενδύσεις σε καθορισμένους ερευνητικούς τομείς· σημειώνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο δύο χρόνια για τη χορήγηση οικονομικής αυτονομίας σε ΚΤΠ, ενώ συνήθως η Επιτροπή διατηρεί την αρμοδιότητα για το ένα τρίτο της αναμενόμενης επιχειρησιακής διάρκειας ισχύος των ΚΤΠ·

29. σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ορισμένες ΚΤΠ έχουν εντάξει με ιδιαίτερη επιτυχία ΜΜΕ στα έργα τους και περίπου 21% της χρηματοδότησης που παρέχεται από τις ΚΤΠ έχει διατεθεί στις ΜΜΕ·

30. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι συνολικοί ενδεικτικοί πόροι που κρίνονται αναγκαίοι για τις επτά ευρωπαϊκές κοινές επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της κοινής επιχείρησης Galileo - για το διάστημα ύπαρξής τους ανέρχονται σε 21 793 000 000 EUR·

31. σημειώνει ότι ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός εσόδων των κοινών επιχειρήσεων για το 2012 ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια EUR ή περίπου στο 1,8% του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2012, ενώ περίπου 618 εκατομμύρια EUR προήλθαν από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ (χρηματική συνεισφορά από την Επιτροπή) και περίπου 137 εκατομμύρια EUR προήλθαν από τους βιομηχανικούς εταίρους και τα μέλη των κοινών επιχειρήσεων·

32. σημειώνει ότι οι κοινές επιχειρήσεις απασχολούν 409 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ή λιγότερο από 1% του συνόλου των υπαλλήλων της Ένωσης σε θέσεις εγγεγραμμένες στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (πίνακας προσωπικού)·

33. υπενθυμίζει ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης που κρίνεται αναγκαία για τις κοινές επιχειρήσεις για το διάστημα ύπαρξής τους ανέρχεται σε 11 489 000 000 EUR·

34. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλύσει εκτενώς τις ΚΤΠ και τις άλλες κοινές επιχειρήσεις σε χωριστή έκθεση με γνώμονα τα σημαντικά ποσά που χρησιμοποιούνται και τους κινδύνους - ιδίως σε επίπεδο υπόληψης - που συνεπάγονται οι δραστηριότητές τους· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για το δυναμικό των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους του ιδιωτικού τομέα, για να εξασφαλισθεί προστιθέμενη αξία και αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης· επιμένει ότι μια τέτοια αξιολόγηση έχει επείγοντα χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις κοινές επιχειρήσεις Artemis και ENIAC.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Αναπληρωτές (άρθρο 187 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]         ΕΕ C 369, 17.12.2013, σ. 18.
 • [2]         EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [3]         ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [4]         EE L 30, 4.2.2008, σ. 21.
 • [5]         ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [6]       ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [7]         ΕΕ C 369, 17.12.2013, σ. 18.
 • [8]         EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [9]         ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [10]        EE L 30, 4.2.2008, σ. 21.
 • [11]        ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [12]     ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [13]        ΕΕ C 369, 17.12.2013, σ. 18.
 • [14]        EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [15]        ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [16]        EE L 30, 4.2.2008, σ. 21.
 • [17]        ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [18]     ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.
 • [19]     Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008 , για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (ΕΕ L 214, 9.8.2008, σ. 3).