Postopek : 2013/2253(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0204/2014

Predložena besedila :

A7-0204/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.57
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0333

POROČILO     
PDF 173kWORD 118k
20.3.2014
PE 521.707v02-00 A7-0204/2014

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Paul Rübig

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 z odgovori skupnega podjetja(1),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(4), zlasti člena 11(4),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0204/2014),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ENIAC glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ENIAC, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 z odgovori skupnega podjetja(7),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(8), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(10), zlasti člena 11(4),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0204/2014),

1.      odobri zaključni račun Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ENIAC, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012,

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 z odgovori skupnega podjetja(13),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(14), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(15), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(16), zlasti člena 11(4),

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(17),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(18), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0204/2014),

A.     ker je bilo Skupno podjetje ENIAC (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno 20. decembra 2007 za obdobje desetih let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko na različnih področjih uporabe;

B.     ker je skupno podjetje julija 2010 postalo finančno avtonomno;

C.     ker najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za obdobje desetih let znaša 420.000.000 EUR, izplača pa se iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2012 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2012 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

2.      je zaskrbljen, ker je skupno podjetje od Računskega sodišča že drugo leto zapored prejelo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi, saj skupno podjetje ni moglo oceniti, ali strategija naknadnih revizij, ki je pri revidiranju zahtevkov za povračilo stroškov za projekte zelo odvisna od nacionalnih organov financiranja, dovolj zanesljivo zagotavlja zakonitost in pravilnost povezanih transakcij;

3.      ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da informacije, ki so bile na voljo o izvajanju strategije naknadnih revizij skupnega podjetja, ne zadoščajo za sklep Računskega sodišča o tem, ali ta ključna kontrola uspešno deluje; ponovno poziva Računsko sodišče, naj prek svojih neodvisnih revizij zagotovi organu, pristojnemu za podelitev razrešnice, svoje mnenje o zakonitosti in pravilnosti poslov, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja;

4.      opozarja, da je skupno podjetje leta 2010 sprejelo strategijo naknadnih revizij in da se je slednja začela izvajati leta 2011; ugotavlja, da so za revizijo zahtevkov za povračilo stroškov projekta pooblaščeni nacionalni organi za financiranje držav članic; ugotavlja, da se strategija naknadnih revizij skupnega podjetja, kar zadeva revidiranje zahtevkov za povračilo stroškov projektov, zanaša na nacionalne organe financiranja;

5.      poziva Skupno podjetje ENIAC, naj za Evropski parlament pripravi poročilo o negativnih elementih, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče; poziva, da se poročilo skupaj z oceno Računskega sodišča posreduje Parlamentu;

6.      nadalje ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2012 izvedlo omejen pregled zahtevkov za povračilo stroškov, iz katerega izhaja ugotovitev, da je stopnja napak v programu pod 2 %; je seznanjen z mnenjem Računskega sodišča, da ta pregled ni vključeval nobene revizije in ni dal zagotovila glede pravilnosti pregledanih zahtevkov za povračilo stroškov; vztraja, da bi skupno podjetje moralo nemudoma povečati kakovost svojih predhodnih in naknadnih kontrol; zahteva, naj se o izidih naslednjih naknadnih revizijskih postopkov obvesti organ, pristojen za podelitev razrešnice;

7.      ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2012 zajemal odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v višini 128 milijonov oziroma 42 milijonov EUR in da sta bili stopnji uporabe odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil 100 % oziroma 52 %; poziva k pripravi podrobnega poročila o napredku glede teh pomanjkljivosti, ki bi vsebovalo posebne predloge za postopno izboljšanje stopenj uporabe;

8.      poleg tega ugotavlja, da je bilo od 125,5 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti za operativne dejavnosti 17,6 milijona EUR porabljenih kot skupna odobritev za prvi razpis za zbiranje predlogov za leto 2012, 107,9 milijona EUR pa kot skupna odobritev za drugi razpis za zbiranje predlogov za leto 2012; ugotavlja, da je bil povprečen čas med objavo razpisa in podpisom sporazumov 12 mesecev; pričakuje, da se bo pri prihodnjih razpisih ta časovni okvir zmanjšal;

9.      je zaskrbljen, ker neporabljena skupna odobritev v višini 2,8 milijona EUR za operativne dejavnosti za leto 2010, katere končni datum za izvršitev je bil 31. december 2011, ni bila sproščena do konca leta 2012; je seznanjen, da je skupno podjetje opredelilo in izvedlo popravne ukrepe, da bi tako preprečilo morebitne prihodnje ponovitve te slabosti pri nadzoru;

Prispevek držav članic ENIAC

10.    ugotavlja, da je bil pri prvih sedmih razpisih za zbiranje predlogov finančni prispevek držav članic ENIAC 1,41-krat višji od finančnega prispevka Unije, kar je v nasprotju s statutom skupnega podjetja, ki določa, da morajo finančni prispevki držav članic ENIAC skupno dosegati najmanj 1,8-kratnik finančnega prispevka Unije, nepovratna sredstva skupnega podjetja pa lahko dosežejo največ 16,7 % skupnih upravičenih stroškov projektov; nadalje ugotavlja, da je razmerje med prispevkom Unije in prispevkom držav članic ENIAC mehaničen rezultat uporabe pravil o državni pomoči (Uredba Komisije (ES) št. 800/2008(19)), ki omejujejo delež državne pomoči za posamezne vrste ukrepov in udeležence;

Razpisi za zbiranje predlogov

11.    ugotavlja, da je do leta 2011 skupno podjetje objavilo razpise za zbiranje predlogov, na podlagi katerih so bili sklenjeni sporazumi o nepovratnih sredstvih v skupni vrednosti 170,2 milijonov EUR, kar ustreza 39 % največjega prispevka Unije k skupnemu podjetju za raziskovalne dejavnosti, in da so bili leta 2012 in 2013 objavljeni štirje razpisi za zbiranje predlogov v skupni vrednosti 125,4 milijonov oziroma EUR 39,7 milijonov EUR;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

12.    obžaluje, da življenjepisi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja niso objavljeni; poziva skupno podjetje, naj to nepravilnost nemudoma odpravi; poziva skupno podjetje, naj v okviru prihodnjega Skupnega podjetja ECSEL oblikuje in sprejme celovito politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov;

13.     meni, da je visoka raven preglednosti osrednji element pri zmanjševanju tveganja navzkrižja interesov; zato poziva skupno podjetje, naj svojo politiko in/ali ureditev za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter izvedbena pravila, pa tudi seznam in življenjepise članov upravnega odbora, objavi na spletnem mestu;

14.    poziva Računsko sodišče, naj spremlja politiko skupnega podjetja na področju obvladovanja in preprečevanja navzkrižja interesov ter do naslednjega postopka podelitve razrešnice pripravi posebno poročilo;

Sistemi notranjega nadzora

15.    je seznanjen, da je v letu 2012 skupno podjetje vzpostavilo službo za notranjo revizijo ter dokončalo in preizkusilo načrt ponovne vzpostavitve delovanja, računovodja pa potrdil finančni in računovodski sistem (ABAC in SAP);

Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj)

16.    opozarja, da sta bili skupni podjetji Artemis in ENIAC ustanovljeni decembra 2007 na podlagi sedmega okvirnega programa za obdobje 10 let za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko oziroma za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme; ugotavlja, da je Artemis začel delovati samostojno oktobra 2009, ENIAC pa je postal finančno neodvisen julija 2010;

17.    opozarja, da je organ, pristojen za podelitev razrešnice, še naprej zaskrbljen zaradi nizkih stopenj izvrševanja njunega proračuna in tudi zaradi dejavnosti skupnih podjetij, ki so povezane z visokimi stanji denarnih sredstev; opozarja, da sta si prizadevali povečati in spodbuditi zasebne in javne naložbe v raziskave in inovacije na dveh dopolnilnih področjih, ki sta zelo pomembni za industrijsko strukturo v Uniji;

18.    ugotavlja, da je Komisija predložila predlog v okviru izvajanja Obzorja 2020, da bi vgrajene računalniške sisteme (Artemis) in nanoelektroniko (ENIAC) združili v eno pobudo, zaradi česar bi skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC prenehali opravljati svoje dejavnosti pred določenim rokom za njihovo prenehanje 31. decembra 2017 (COM(2013)0501); ugotavlja, da bo imelo novo skupno podjetje na področju elektronskih komponent in sistemov, tj. ECSEL (iz angleške kratice za „Electronic Components and Systems for European Leadership“) obliko tristranskega institucionalnega javno-zasebnega partnerstva (JZP) z namenskim pravnim subjektom, ki vključuje zasebni sektor, nacionalne organe in evropske organe;

19.    ugotavlja, da bo ta novi pravni subjekt v skladu s členom 187 PDEU upošteval modelno finančno uredbo za JZP iz člena 209 finančne uredbe s posrednim upravljanjem ter prevzel vse pravice in obveznosti sedanjih skupnih podjetij Artemis in ENIAC; pričakuje, da bo Računsko sodišče izvedlo popolne in primerne finančne ocene pravic in obveznosti vsakega subjekta; v zvezi s tem opozarja na skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o ločeni razrešnici za skupna podjetja v skladu s členom 209 finančne uredbe;

20.    je presenečen, da je Komisija v tako skrajšanem roku in brez končne sklepne ocene rezultatov teh skupnih podjetij sklenila, da bo bistveno spremenila izvedbeno strategijo Unije za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko in razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme; opozarja na zahtevo Evropskega parlamenta, da se pripravi analiza stroškov in koristi združitve, ki bi izpostavila njene morebitne prednosti in slabosti;

21.    ugotavlja, da so vmesne ocene priporočile izvajanje prihodnjih skupnih tehnoloških pobud na pravni podlagi, ki je bolje prilagojena posebnim lastnostim javno-zasebnih partnerstev, in sicer z manjšimi upravnimi izdatki, večjo prožnostjo in manjšimi upravnimi bremeni, da bi k sodelovanju pritegnili predstavnike industrije na visoki ravni;

22.    poleg tega ugotavlja, da bi moralo Skupno podjetje ECSEL za dosego svojih ciljev zagotavljati finančno podporo predvsem z dodeljevanjem nepovratnih sredstev udeležencem na podlagi javnih in konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, osredotočenih na dokazane tržne nepopolnosti;

23.    obžaluje, da predlog Komisije ne vključuje preverjanja računov ter prihodkov in odhodkov skupnega podjetja ECSEL, ki bi ga opravilo Računsko sodišče, in navaja, da bo račune tega skupnega podjetja letno pregledal neodvisen revizijski organ; poziva Komisijo, naj pojasni, kje je dodana vrednost takšnega predloga; poudarja, da je Računsko sodišče že od leta 2002 izključni revizor za skupna podjetja, ustanovljena v skladu s členom 187 PDEU, zato zelo dobro pozna te organe, tega znanja pa ne bi smeli pustiti neizkoriščenega;

Horizontalni vidiki skupnih podjetij za evropske raziskave

24.    ugotavlja, da pristop Računskega sodišča k reviziji zajema analitične revizijske postopke, oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov ter preverjanje poslov na ravni skupnega podjetja, ne pa na ravni članov ali končnih upravičencev skupnega podjetja;

25.    ugotavlja, da revizijska preverjanja na ravni članov ali končnih upravičencev izvaja skupno podjetje ali zunanje revizijske hiše, s katerimi skupno podjetje sklene pogodbo in jih nadzoruje;

26.    pozdravlja Posebno poročilo Računskega sodišča št. 2/2013: „Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje sedmega okvirnega programa za raziskave?“, v katerem je Računsko sodišče preučilo, ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj (7OP);

27.    ugotavlja, da je revizija zajela tudi vzpostavitev skupnih tehnoloških pobud;

28.    se strinja s sklepom Računskega sodišča, da so bile skupne tehnološke pobude vzpostavljene, da bi podpirale dolgoročne industrijske naložbe na določenih raziskovalnih področjih; vendar ugotavlja, da sta bili v povprečju potrebni dve leti, da je posamezna skupna tehnološka pobuda postala finančno samostojna, ob tem pa je Komisija odgovorna za tretjino pričakovane dobe delovanja skupnih tehnoloških pobud;

29.    poleg tega ugotavlja, da so bile nekatere skupne tehnološke pobude po mnenju Računskega sodišča še posebno uspešne pri vključevanju malih in srednjih podjetij (MSP) v svoje projekte in da je bilo skoraj 21 % sredstev, zagotovljenih iz skupnih tehnoloških pobud, namenjenih MSP;

30.    opozarja na dejstvo, da skupna okvirna sredstva, ki naj bi bila potrebna za sedem evropskih raziskovalnih skupnih podjetij, ki jih je Komisija do zdaj ustanovila na podlagi člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije – z omembe vredno izjemo skupnega podjetja Galileo – za obdobje njihovega obstoja znašajo 21.793.000.000 EUR;

31.    ugotavlja, da so skupni predvideni v proračunu načrtovani prihodki skupnih podjetij za leto 2012 znašali približno 2,5 milijarde EUR ali približno 1,8 % splošnega proračuna Unije za leto 2012, pri čemer je bilo približno 618 milijonov EUR iz splošnega proračuna (denarni prispevek Komisije), približno 134 milijona EUR pa so prispevali industrijski partnerji in člani skupnih podjetij;

32.    ugotavlja, da skupna podjetja zaposlujejo 409 zaposlenih za nedoločen in določen čas ali manj kot 1 % vseh uradnikov Unije, potrjenih v splošnem proračunu Unije (kadrovski načrt);

33.    opozarja, da celoten prispevek Unije, ki naj bi bil potreben za skupna podjetja za obdobje njihovega obstoja, znaša 11.489.000.000 EUR;

34.    poziva Računsko sodišče, naj ob upoštevanju velikih zneskov, ki so vključeni, in tveganj, še zlasti za ugled, celovito analizira skupne tehnološke pobude in druga skupna podjetja v ločenem poročilu; želi spomniti, da je Evropski parlament pred tem zahteval, da Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi s svojimi zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije; trdi, da je takšna ocena, kar zadeva skupni podjetji Artemis in ENIAC, nujna.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fiona Hall, Annette Koewius

(1)

     UL C 369, 17.12.2013, str. 18.

(2)

     UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

     UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

     UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(5)

     UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

     UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

     UL C 369, 17.12.2013, str. 18.

(8)

     UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(9)

     UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

   UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(11)

   UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

   UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

   UL C 369, 17.12.2013, str. 18.

(14)

   UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(15)

   UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(16)

   UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(17)

   UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(18)

   UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(19)

   Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L 214, 9.8.2008, str. 3).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov