ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година

20.3.2014 - (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Петри Сарвама

Процедура : 2013/2214(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0205/2014
Внесени текстове :
A7-0205/2014
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 г., придружен от отговорите на Центъра[1],

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[2], и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3], и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз[4], и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5],

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[6], и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0205/2014),

1.  одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 г., придружен от отговорите на Центъра[7],

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[8], и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[9], и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз[10], и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[11],

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[12], и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0205/2014),

1.  одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 г., придружен от отговорите на Центъра[13],

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[14], и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[15], и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз[16], и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[17],

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[18], и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0205/2014),

A. като има предвид, че според финансовите отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2012 година възлиза на 48 292 749 EUR, което представлява намаление от 5,86% в сравнение с 2011 г.,

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра за финансовата 2012 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.   отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 87,45% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 90,23%;

2.   отбелязва със загриженост, че според доклада на Сметната палата в края на 2012 г. паричните средства и краткосрочните депозити на Центъра са възлизали на 35 милиона евро; отбелязва, че в течение на годината Центърът няма възможност да коригира определените цени с цел да балансира приходите и разходите, въпреки че понякога е възстановявал средства на клиентите си с цел да намали излишъка; призовава Центъра, заедно с Комисията, да предложат решение на този проблем;

Поети задължения и преноси

3.  признава, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени проблеми по отношение на равнището на преносите през 2012 г.; приветства Центъра за спазването на принципа на ежегодност и за своевременното изпълнение на неговия бюджет;

Трансфери

4.  отбелязва със задоволство, че според годишния отчет за дейността, както и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2012 г. са останали в границите на финансовите правила; приветства Центъра за доброто му бюджетно планиране;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  отбелязва, че за 2012 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до забележки относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра в годишния одитен доклад на Сметната палата;

6.  отбелязва, че в своя годишен одитен доклад за 2012 г. Сметната палата не е направила забележки относно процедурите за набиране на персонал на Центъра;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.  отбелязва, че Центърът ще извърши оценка на своята политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси въз основа на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликта на интереси в децентрализираните агенции на ЕС; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от оценката след изготвянето ѝ;

8.  отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, изпълнителния директор и висшето ръководство не са публично достъпни; призовава Центъра да коригира незабавно това положение;

Резултати от дейността

9.  изисква от Центъра да съобщава по достъпен начин резултатите и последиците от своята работа за европейските граждани, най-вече чрез своя уебсайт;

o

o         o

10.      по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2014 г.[19] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thomas Ulmer

 • [1]       OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 15.
 • [2]       OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [3]       OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [4]       OВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
 • [5]       ОВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [6]       ОВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [7]       OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 15.
 • [8]       OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [9]       OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [10]     ОВ C 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
 • [11]     ОВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [12]     ОВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [13]     OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 15.
 • [14]     OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [15]     OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [16]     ОВ C 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
 • [17]     ОВ C 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [18]     ОВ C 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [19]     Приети текстове, P7_TA-PROV(2014)...