Procedure : 2013/2214(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0205/2014

Indgivne tekster :

A7-0205/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.26
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0302

BETÆNKNING     
PDF 157kWORD 69k
20.3.2014
PE 521.645v01-00 A7-0205/2014

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012

(C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 med centrets svar(1),

–       der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(4), særlig artikel 14,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0205/2014),

1.      meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2012;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012

(C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 med centrets svar(7),

–       der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(10), særlig artikel 14,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0205/2014),

1.      godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012,

(C7-0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 med centrets svar(13),

–       der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(14), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(15), særlig artikel 208,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(16), særlig artikel 14,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(17),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18), særlig artikel 108,

–       der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0205/2014),

A.     der henviser til, at Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers ("centret") budget for regnskabsåret 2012 ifølge dets regnskab var på 48 292 749 EUR, hvilket er et fald på 5,86 % i forhold til 2011;

B.     der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.      bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 87,45 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 90,23 %;

2.      konstaterer med bekymring, at centret i henhold til Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2012 havde en kassebeholdning og kortfristede indlån på i alt 35 mio. EUR; bemærker, at centret ikke i årets løb kan justere sine priser for at skabe balance mellem indtægter og udgifter, men det har lejlighedsvis refunderet sine kunder beløb for at nedbringe sit overskud; opfordrer centeret til sammen med Kommissionen at komme med forslag til at udbedre denne situation;

Forpligtelser og fremførsler

3.      anerkender, at der i Revisionsrettens årlige revision ikke blev fundet nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår niveauet for fremførsler i 2012; roser centret for at have overholdt princippet om etårighed og for dets rettidige gennemførelse af budgettet;

Overførsler

4.      bemærker med tilfredshed, at niveauet for og beskaffenheden af fremførsler i 2012 ifølge den årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens resultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser; roser centret for dets gode budgetplanlægning;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

5.      noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller Revisionsrettens resultater har givet anledning til bemærkninger i Revisionsrettens årsberetning for 2012 for så vidt angår centrets udbudsprocedurer;

6.      noterer sig, at Revisionsretten ikke kommer med nogen bemærkninger vedrørende centrets ansættelsesprocedurer i sin årsberetning for 2012;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.      anerkender, at centret vil vurdere sin politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på grundlag af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i de decentrale agenturer; opfordrer centret til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af vurderingen, når disse foreligger;

8.      bemærker, at cv'er for og interesseerklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør og den øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer centret til at udbedre denne situation hurtigst muligt;

Resultater

9.      anmoder om, at centret redegør for sine resultater og for den indvirkning, som dens arbejde har på EU-borgerne, på en tilgængelig måde, hovedsageligt via dens websted;

o

o       o

10.    henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2014(19) om agenturerne: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Thomas Ulmer

(1)

         EUT L 365 af 13.12.2013, s. 15.

(2)

         EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

         EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

         EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(5)

         EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

         EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

         EUT L 365 af 13.12.2013, s. 15.

(8)

         EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)

         EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

        EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(11)

        EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

        EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

        EUT L 365 af 13.12.2013, s. 15.

(14)

        EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(15)

        EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(16)

        EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(17)

        EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(18)

        EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(19)

        Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik