SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

20.3.2014 - (C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

Procedura : 2013/2214(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0205/2014
Teksty złożone :
A7-0205/2014
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Centrum[1],

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[2], w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej[4], w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5],

–   uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0205/2014),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Centrum[7],

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[8], w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[9], w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej[10], w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[11],

–   uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012[12], w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0205/2014),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Centrum[13],

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[14], w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[15], w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej[16], w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[17],

–   uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012[18], w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając swoje poprzednie decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0205/2014),

A. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2012 zamknął się kwotą 48 292 749 EUR i w stosunku do roku 2011 był mniejszy o 5,86%,

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum za rok budżetowy 2012 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.   zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2012 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 87,45% oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 90,23%;

2.   z niepokojem zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego na koniec 2012 r. Centrum posiadało środki gotówkowe i depozyty krótkoterminowe w kwocie 35 mln EUR; zauważa, że Centrum nie może dostosowywać cen w ciągu roku w celu zrównoważenia dochodów i wydatków, mimo iż zdarzało się, że Centrum dokonywało zwrotu klientom, aby zmniejszyć nadwyżkę; wzywa Centrum i Komisję do zaproponowania działań naprawczych;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  odnotowuje, że w wyniku rocznej kontroli Trybunał Obrachunkowy nie wykazał żadnych niepokojących kwestii związanych z poziomem przeniesionych środków w 2012 r.; wyraża uznanie dla Agencji za przestrzeganie zasady jednoroczności oraz za terminowe wykonanie budżetu;

Przesunięcia

4.  zauważa z zadowoleniem, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności, a także ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy, poziom i charakter przesunięć w 2012 r. nie wykraczają poza ramy określone w przepisach finansowych; wyraża uznanie dla Centrum za dobre planowanie budżetowe;

Procedury przetargowe i procedury naboru

5.  zauważa, że w 2012 r. ani transakcje wybrane do kontroli, ani inne ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w rocznym sprawozdaniu z kontroli jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Centrum;

6.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy w rocznym sprawozdaniu z kontroli za 2012 r. nie przedstawił uwag dotyczących procedur naboru pracowników Centrum;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  uznaje, że Centrum dokona oceny swojej polityki w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej oceny, kiedy będą dostępne;

8.  zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu, dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla nie są publicznie dostępne; wzywa Centrum do naprawy tej sytuacji w trybie pilnym;

Wyniki

9.  zwraca się do Agencji o przedstawienie europejskim obywatelom wyników i efektów jej pracy w sposób łatwo dostępny, głównie za pośrednictwem jej strony internetowej;

o

o         o

10. w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2014 r.[19] w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Ulmer

 • [1]       Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 15.
 • [2]       Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [3]       Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [4]       Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
 • [5]       Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [6]       Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [7]       Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 15.
 • [8]       Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [9]       Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [10]     Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
 • [11]     Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [12]     Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [13]     Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 15.
 • [14]     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [15]     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [16]     Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
 • [17]     Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
 • [18]     Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
 • [19]     Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014)...