Postopek : 2013/2214(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0205/2014

Predložena besedila :

A7-0205/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0302

POROČILO     
PDF 157kWORD 80k
20.3.2014
PE 521.645v02-00 A7-0205/2014

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(1),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0205/2014),

1.      podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(7),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(8), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(10), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0205/2014),

1.      odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori centra(13),

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(14), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(15), zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(16), zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(17),

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(18), zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0205/2014),

A.     ker računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2012 znašal 48.292.749 EUR, kar je 5,86 % manj kot leta 2011;

B.     ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 87,45 %, stopnja izvrševanja plačil pa 90,23 %;

2.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je imel center po ugotovitvah iz poročila Računskega sodišča konec leta 2012 gotovinske in kratkoročne vloge v višini 35 milijonov EUR; ugotavlja, da center med letom ne more prilagajati cen, da bi uravnovesil prihodke in odhodke, čeprav je nekajkrat zneske vrnil strankam, da bi zmanjšal presežek; poziva center, naj v sodelovanju s Komisijo predlaga rešitev za to težavo;

Obveznosti in prenosi sredstev

3.      ugotavlja, da Računsko sodišče pri reviziji poslovanja v letu 2012 ni našlo večjih težav v zvezi z zneski, prenesenimi v naslednje proračunsko leto; izreka pohvalo centru, ker je sledil načelu enoletnosti in pravočasno izvršil svoj proračun;

Prerazporeditve

4.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili; izraža pohvalo centru za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v centru;

6.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v centru;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.      potrjuje, da bo center na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU ocenil svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati ocene, ko bodo ti na voljo;

8.      ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora, izvršne direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva center, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Uspešnost

9.      zahteva, da center na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o

o       o

10.    sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2014(19) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Ulmer

(1)

UL C 365, 13.12.2013, str. 15.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 07.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 365, 13.12.2013, str. 15.

(8)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 07.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 365, 13.12.2013, str. 15.

(14)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(15)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(16)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(17)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(18)

UL L 328, 07.12.2013, str. 42.

(19)

   Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2014)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov