Procedūra : 2013/2241(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0206/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0206/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0301

ZIŅOJUMS     
PDF 174kWORD 89k
20.3.2014
PE 521.644v02-00 A7-0206/2014

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm(1),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(2) un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(4) un jo īpaši tās 13. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0206/2014),

1.      atliek lēmuma pieņemšanu par apstiprinājuma sniegšanu Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes administratīvajam vadītājam par Iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes administratīvajam vadītājam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm(7),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(8) un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(10) un jo īpaši tās 13. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0206/2014),

1.      atliek lēmuma pieņemšanu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes administratīvajam vadītājam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2012. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm(13),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(14) un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(15) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(16) un jo īpaši tās 13. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(18) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0206/2014),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2012. gada galīgais budžets bija EUR 3 190 000, t. i., par 170,6 % lielāks nekā 2011. gadā; tā kā šī pieauguma iemesls bija tas, ka Iestāde ir tikai nesen izveidota; tā kā Iestādes budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.   tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību, ka Iestādes gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Komentāri par pārskatu ticamību

1.   atzīmē, ka Iestādes grāmatvedības sistēma tika apstiprināta 2013. gadā;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

2.   pauž nožēlu, ka apropriācijas EUR 61 500 apmērā, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas (10 % no kopējās to pārnesto apropriāciju summas, par kurām bija uzņemtas saistības), neatbilda juridiskajām saistībām un līdz ar to bija nepareizas; aicina Iestādi veikt pasākumus, lai novērstu šādas situācijas atkārtošanos nākotnē un līdz 2014. gada 1. septembrim ziņot par šajā sakarībā veicamajiem pasākumiem;

3.   atzīmē, ka 2011. un 2012. gadā gūtā pieredze tika ņemta vērā 2013. gadā, precizējot finanšu procedūras un kvalifikācijas celšanas nolūkā nodrošinot papildu apmācības kursus visiem finanšu jomā strādājošajiem; atzīmē, ka visa 2013. gada garumā papildu uzmanība tika veltīta tam, kā pareizi uzņemties finanšu un juridiskās saistības;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.   ar bažām atzīmē, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija tikai 63,4 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 66,16 %; aicina Iestādi būtiski uzlabot budžeta uzraudzību un iepriekš minētos budžeta izpildes rādītājus; sagaida, ka Iestāde līdz 2014. gada 1. septembrim ziņos par pasākumiem, kas veikti minētā trūkuma novēršanai;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.      pauž nožēlu, ka tika atceltas apropriācijas aptuveni EUR 101 000 apmērā (45 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras bija pārnestas no 2011. gada); pauž bažas par to, ka netika izlietotas apropriācijas EUR 545 000 apmērā (17 % no 2012. gada apropriāciju kopsummas) un līdz ar to nācās tās atcelt; pauž nožēlu, ka uz 2013. gadu tika pārnests liels apjoms apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības (EUR 611 000 jeb 19 % no kopējās summas); uzskata, ka tas liecina par grūtībām Iestādes darbību plānošanā un/vai īstenošanā, jo apropriāciju pārnesumi uz 2012. gadu galvenokārt bija saistīti ar novēlotu darbā pieņemšanu un efektīvas politikas trūkumu savlaicīgai ekspertu komandējuma izdevumu iesniegšanai un atlīdzināšanai; aicina Iestādi labot šo situāciju un līdz 2014. gada 1. septembrim ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

Pārvietojumi

6.      atzīmē, kas saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2012. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.      ar bažām atzīmē, ka vēl ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi iepirkuma procedūru izstrādē, piemērošanā un dokumentēšanā; jo īpaši atzīmē to, ka līgumu piešķiršanas procedūrās pietiekama uzmanība netiek veltīta cenas un kvalitātes attiecībai un ka vispārējie līgumu piešķiršanas kritēriji nav sīkāk iedalīti apakškritērijos, lai varētu skaidri un salīdzināmi novērtēt piedāvājumus;

8.      pauž nožēlu par to, ka, pārbaudot darbā pieņemšanas procedūras, tika konstatēti būtiski pārredzamību ietekmējoši trūkumi, proti, tas, ka rakstisko pārbaudījumu un interviju jautājumi tika apstiprināti pēc tam, kad atlases komisija bija izskatījusi iesniegtos pieteikumus, nebija noteikts minimālais punktu skaits, kāds jāiegūst, lai kandidāts tiktu uzaicināts kārtot rakstiskos pārbaudījumus un piedalīties intervijā un lai tas tiktu iekļauts piemēroto kandidātu sarakstā, un atlases komisijas iecelšanu un tās sastāva izmaiņas nebija apstiprinājusi iecēlējinstitūcija;

9.      ar bažām atzīmē — lai gan lielākā daļa Iestādes personāla veic administratīvus vai atbalsta pienākumus un nedodas komandējumos, viņiem visiem ir izsniegts mobilais tālrunis ar ikmēneša limitu — EUR 50; pauž bažas par to, ka netiek veikta kontrole, lai uzraudzītu to lietošanu personiskām vajadzībām;

10.    pauž nožēlu, ka Iestādei nav finanšu līdzekļu pārvaldības politikas; atzīmē, ka tā rezultātā 2012. gada beigās visi Iestādes rīcībā esošie līdzekļi (EUR 1 600 000) tika turēti vienā bankā, kuras kredītreitings ir BBB;

11.    aicina Iestādi līdz 2014. gada 1. septembrim ziņot par pasākumiem, kas veikti, lai atrisinātu iepriekš minētos jautājumus saistībā ar iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12.    pauž nožēlu, ka Iestāde nav sniegusi plašāku informāciju par interešu konfliktu pārvaldības politiku, norādot tikai to, ka tiek prasīts iesniegt interešu konfliktu deklarācijas, bet neminot nekādu rīcības kodeksu vai īstenoto politiku; atzīmē, ka nav sniegta nekāda informācija par minēto deklarāciju publicēšanu, rīkotajām izpratnes veidošanas mācībām un Iestādes darbības saskaņošanu ar Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; aicina Iestādi novērst šo trūkumu līdz 2014. gada 1. septembrim; aicina Iestādi sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu informāciju par pasākumiem, kas tiek veikti šajā jomā, it īpaši tāpēc, ka šo institūciju veido dalībvalstu elektronisko komunikāciju regulatoru pārstāvji un tai ir jāsniedz konsultācijas šiem regulatoriem, kā arī Savienības institūcijām, un tāpēc ka šādā situācijā ir nepieciešama stingra un pārredzama interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika;

13.    atzīmē, ka personiskās interešu konflikta deklarācijas tiek prasītas no Biroja Pārvaldības komitejas un Regulatoru padomes locekļiem, kā arī no to darbiniekiem; atzīmē, ka personāla atlases komiteju locekļu interešu konflikta deklarācijas tika atjauninātas, pamatojoties uz Revīzijas palātas ieteikumiem; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, vai tā plāno pārskatīt noteikumus par interešu konfliktiem, balstoties uz iepriekš minētajām Komisijas pamatnostādnēm;

14.    konstatē, ka Pārvaldības komitejas locekļu, administratīvā vadītāja un augstākā līmeņa vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas nav publiski pieejami; aicina Iestādi steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

15.    pauž nožēlu par daudzajiem neatrisinātajiem jautājumiem iekšējās kontroles jomā, proti, par to, ka:

–       Iestāde vēl nav ieviesusi iekšējās kontroles standartus (ICS) attiecībā uz „Mērķiem un izpildi raksturojošajiem rādītājiem” (ICS 5), „Procesiem un procedūrām” (ICS 8), „Dokumentu pārvaldību” (ICS 11) un „Informāciju un komunikāciju” (ICS 12);

–       nav procedūras pamatlīdzekļu reģistrācijai un realizācijai un nav veikta inventarizācija;

–       nav ieviestas procedūras, ar kurām apstiprina un reģistrē izņēmumus un novirzes no politikas virzieniem un procedūrām;

16.    aicina Iestādi novērst šo trūkumu un līdz 2014. gada 1. septembrim ziņot par panākto progresu;

Darbības rezultāti

17.    prasa, lai Iestāde, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o         o

18.    attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(19).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

(1)

OV C 365, 13.12.2013., 9. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 365, 13.12.2013., 9. lpp.

(8)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 365, 13.12.2013., 9. lpp.

(14)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(15)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(16)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(17)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(18)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(19)

Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika