Procedure : 2013/2208(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0207/2014

Indgivne tekster :

A7-0207/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.27
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0303

BETÆNKNING     
PDF 170kWORD 78k
20.3.2014
PE 521.646v02-00 A7-0207/2014

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012

(C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012

(C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012 med centrets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(4), særlig artikel 12a,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0207/2014),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012

(C7-0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012 med centrets svar(7),

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(10), særlig artikel 12a,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0207/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012

(C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012 med centrets svar(13),

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(14), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(15), særlig artikel 208,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(16), særlig artikel 12a,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(17),

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18), særlig artikel 108,

–   der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0207/2014),

A. der henviser til, at budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("centret") for regnskabsåret 2012 ifølge dets regnskab var på 19 216 951 EUR, hvilket er en stigning på 1,83 % i forhold til 2011;

B.  der henviser til, at Unionens samlede bidrag til centrets budget for 2012 i henhold til årsregnskabet var på 16 933 900 EUR, hvilket er et fald på 0,31 % i forhold til i 2011;

C. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

1.  anerkender, at centret har en væsentlig rolle i at fremme erhvervsuddannelser i Den Europæiske Union i en tid, hvor der er brug for nye uddannelsesmetoder; understreger relevansen af dets bidrag til politikker, der sigter mod at anvende erhvervsuddannelsernes potentiale til at støtte den økonomiske udvikling og fremme overgangen fra læring til beskæftigelse, navnlig i forbindelse med den økonomiske recession; glæder sig over, at tilstedeværelsen af forskellige interessenter viser en øget interesse for centrets ekspertise og analytiske kapacitet;

Opfølgning på 2011-decharge

2.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at status for én korrigerende foranstaltning truffet som reaktion på dens bemærkninger fra sidste år er, at den endnu ikke er afsluttet, én er fuldført og én delvist fuldført og delvist igangværende;

3.  bemærker ud fra centrets årlige aktivitetsrapport, at dets arbejdsprogram gennemførtes som planlagt; glæder sig over centrets opnåede resultater på de områder, der er fastsat i prioriteterne på mellemlang sigt (2012-2014), som angivet med centrets resultatmålingssystem, der er knyttet til arbejdsprogrammet;

4.  anerkender centrets meddelelse om, at:

     – der blev udviklet en omfattende planlægning af indkøb og budgetovervågning, som var med til at reducere antallet af overførsler i 2012 med mere end 25 %, og at der blev udviklet en metodologi, herunder parametre, fremskrivninger og skridt til forbedring af dets prognoser for afsnit I-relaterede udgifter

     – der blev gennemført strukturelle foranstaltninger for at udbedre manglerne relateret til finansieringen af tilskud til erhvervsrettede uddannelser, navnlig en tilpasset tidsplan for netværkets resultater og endelige gennemførelsesrapporter i det første halvår; forberedelsen af den operationelle kontrol ved hjælp af tjeklister, der fokuserer på valutakurser, overensstemmelsen mellem revisionsattester og revisionsrapporter og fejlfinding i beregninger leveringen af forbedrede retningslinjer til netværksmedlemmerne angående forberedelsen af endelige gennemførelsesrapporter for at undgå hyppige eller lange suspensioner af fakturaer og anvendelsen af en månedlig overvågningsmekanisme for leveringen af endelige gennemførelsesrapporter;

     – der for at gennemføre anbefalingerne fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) fra 2010 blev færdiggjort og godkendt en omfattende forretningskontinuitetsplan, som vurderer risikoen for potentielle forstyrrelser, definerer de nødvendige kritiske funktioner og svartider og indeholder en handlingsplan for sin gennemførelse;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

5.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 99,68 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 94,44 %;

Forpligtelser og fremførsler

6.  bemærker, at fremførselsniveauet for forpligtede bevillinger under afsnit II, som udgjorde 39 %, var højt; anerkender, at dette ifølge Revisionsrettens årsberetning navnlig skyldtes årsager, som centret ikke selv havde kontrol over;

Overførsler

7.  bemærker, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2012 ifølge den årlige aktivitetsrapport og resultaterne af Revisionsrettens revision ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser, og udtrykker sin anerkendelse af centrets gode budgetplanlægning;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

8.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2012 har afstedkommet bemærkninger til centrets udbudsprocedurer i Revisionsrettens årsberetning;

9.  bemærker med bekymring, at medlemmer af forhåndsudvælgelsesudvalget ifølge Revisionsrettens resultater ikke har undertegnet en erklæring med hensyn til fraværet af interessekonflikter for de to ansættelsesprocedurer for stillingen som centrets direktør, der blev indledt i 2010 og 2011, og som endte uden resultat; udtrykker bekymring over, at spørgsmål til samtaler og deres vægtning samt tærskelpoint for optagelse på listen over egnede kandidater blev udarbejdet efter screeningen af kandidaterne;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10. anerkender, at centret vil vurdere sin politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på basis af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i de decentrale agenturer; opfordrer centret til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af vurderingen, når disse foreligger;

11. bemærker, at cv'er for og interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen samt interesseerklæringer fra den administrerende direktør og den øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer centret til at udbedre dette så hurtigt som muligt;

Bemærkninger om den interne kontrol

12. beklager, at de personaleomkostninger, som modtagerne har anmeldt, ifølge Revisionsrettens årsberetning normalt ikke kontrolleres på grundlag af original dokumentation, selv om centrets forudgående kontrol af tilskud (bevilget på årsbasis til et netværk af nationale partnere) består af en omfattende skrivebordsanalyse af tilskudsmodtagernes omkostningsanmeldelser samt en gennemgang af attester fra eksterne revisorer, som modtagerne har engageret, eller attester fra uafhængige offentlige embedsmænd; beklager, at relaterede efterfølgende kontroller senest blev gennemført i 2009 og understreger behovet for at gennemføre efterfølgende kontroller for at udvide proceduren; bemærker med bekymring, at efterfølgende kontroller ifølge Revisionsrettens resultater kun giver begrænset sikkerhed og foreslår at styrke procedurer til efterfølgende kontrol; opfordrer centret til at tage dette spørgsmål op og redegøre for de trufne foranstaltninger over for dechargemyndigheden inden for rammerne af 2012-dechargeopfølgningsrapporten;

Intern revision

13. anerkender centrets meddelelse om, at IAS har udført en risikovurdering for 2012 og identificeret fem risikospørgsmål som kritiske; bemærker, at disse fem spørgsmål blev medtaget i centrets årlige risikostyringsplan for 2012 som en del af centrets arbejdsprogram for 2012; anerkender, at de trufne foranstaltninger for tre af disse spørgsmål er gennemført, og foranstaltningerne for de resterende to kritiske risici er igangværende;

Resultater

14. anmoder om, at centret på en tilgængelig måde, først og fremmest via sit websted, meddeler resultaterne af sit arbejde og arbejdets påvirkning af europæiske borgere;

o

o   o

15. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2014(19) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

14.2.2014

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012

(2013/2208(DEC))

Ordfører for udtalelse: Pervenche Berès

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender, at centret spiller en væsentlig rolle for fremme af erhvervsuddannelser i Den Europæiske Union i en tid, hvor der er brug for nye uddannelsesmetoder til at bidrage til politikker, der sigter mod at anvende erhvervsuddannelsernes potentiale til at støtte den økonomiske udvikling og fremme overgangen fra læring til beskæftigelse, navnlig i forbindelse med den økonomiske recession; glæder sig over, at der blandt de forskellige interessenter er en øget interesse for centrets ekspertise og analytiske kapacitet;

2.  konstaterer ud fra centrets årsberetning, at centrets arbejdsprogram gennemførtes som planlagt; glæder sig over centrets opnåede resultater på de områder, der er fastsat i prioriteterne på mellemlang sigt (2012-2014), som angivet med centrets resultatmålingssystem, der er knyttet til arbejdsprogrammet;

3.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger til grund for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2012, for at være lovlige og formelt rigtige, og at dets finansielle stilling pr. 31. december 2012 tydeligt fremgår;

4.  glæder sig over, at den tredje udvælgelsesprocedure, der blev indledt i 2012, var vellykket, og at stillingen som direktør for centret endelig blev besat i oktober 2013, efter at stillingen havde været ledig i to år;

5.  noterer sig endvidere den høje budgetgennemførelsesgrad for alle afsnit, og at antallet af budgetoverførsler blev reduceret med mere end 25 % i forhold til det foregående år (55 overførsler i 2012 mod 77 i 2011); konstaterer endvidere, at det store antal fremførsler af forpligtede bevillinger hovedsagelig skyldtes faktorer, som centret ikke selv havde kontrol over, f.eks. forsinkelser i det reparationsarbejde, som de græske myndigheder udførte i centrets lokaler, som ikke var afsluttet i 2012; opfordrer centret til fortsat at gøre fremskridt med at reducere fremførsler af forpligtelser under afsnit 2 og reducere antallet af overførsler;

6.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om kontrol af centrets bevilling af tilskud; opfordrer til mere detaljerede kontroller af de personaleomkostninger, som støttemodtagere angiver.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, George Lyon

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Thomas Ulmer

(1)

EUT C 365 af 13.12.2013, s. 21.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 365 af 13.12.2013, s. 21.

(8)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 365 af 13.12.2013, s. 21.

(14)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(15)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(16)

EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(17)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(18)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(19)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik