Procedūra : 2013/2208(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0207/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0207/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.27
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0303

ZIŅOJUMS     
PDF 182kWORD 102k
20.3.2014
PE 521.646v02-00 A7-0207/2014

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm(1),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un jo īpaši tās 12.a pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0207/2014),

1.      sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm(7),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8), un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(10), un jo īpaši tās 12.a pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0207/2014),

1.      apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–    ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm(13),

–    ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–    ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–    ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(14), un jo īpaši tās 185. pantu,

–    ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(15) un jo īpaši tās 208. pantu,

–    ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(16), un jo īpaši tās 12.a pantu,

–    ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–    ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(18), un jo īpaši tās 108. pantu,

–    ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–    ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–    ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0207/2014),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2012. gada galīgais budžets bija EUR 19 216 951, kas ir par 1,83 % vairāk nekā 2011. gadā;

B.  tā kā saskaņā ar Centra finanšu pārskatiem kopējā Savienības iemaksa Centra 2012. gada budžetā bija EUR 16 933 900, kas ir par 0,31 % mazāk kā 2011. gadā;

C. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atzīst Centra nozīmīgo lomu profesionālās izglītības un apmācības veicināšanā Savienībā laikā, kad ir vajadzīgas jaunas apmācības metodes; uzsver Centra ieguldījuma nozīmi politikas nostādņu izstrādē, kuru mērķis ir izzināt to, kā ar profesionālo izglītību un apmācību var atbalstīt ekonomikas attīstību un atvieglot pāreju no mācībām uz darbu, jo īpaši ekonomikas lejupslīdes kontekstā; atzīmē, ka dažādas ieinteresētās personas aizvien vairāk vēlas izmantot Centra speciālās zināšanas un analītiskās spējas;

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  atzīmē — Revīzijas palātas ziņojumā ir norādīts, ka, reaģējot uz Revīzijas palātas iepriekšējā gada komentāriem, viena veiktā koriģējošā pasākuma statuss ir marķēts kā „ieviešana ir sākta”, viena — kā „ieviests” un vēl viena pasākuma statuss ir marķēts kā „daļēji ieviests” un „ieviešana daļēji ir sākta”;

3.  atzīmē, ka saskaņā ar Centra gada darbības pārskatu Centra darba programma ir izpildīta, kā plānots; atzinīgi vērtē Centra sasniegumus vidēja termiņa prioritātēs (2012–2014) norādītajās jomās, par ko liecina Centra veiktspējas novērtējuma sistēma, kas ir saistīta ar darba programmu;

4.  saskaņā ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka:

     – ir izstrādāta visaptveroša iepirkumu plānošanas un budžeta uzraudzības procedūra, kas 2012. gadā palīdzēja samazināt pārnesto apropriāciju skaitu par vairāk nekā 25 %, un ka ir izstrādāta metodoloģija, tostarp parametri, tāme un veicamie pasākumi, ar ko uzlabot ar I sadaļu saistīto izdevumu prognozēšanu;

     – tika īstenoti strukturāli pasākumi, lai novērstu trūkumus saistībā ar arodizglītības un apmācības dotāciju finansēšanu, proti, tika pielāgots grafiks attiecībā uz tīkla sniedzamajiem rezultātiem un galīgo īstenošanas ziņojumu visam pirmajam pusgadam; tika sagatavota darbības pārbaude, izmantojot pārbaužu sarakstu, kurā galvenā uzmanība pievērsta valūtas maiņas kursiem, atbilstībai starp revīzijas apliecinājumiem un ziņojumiem un kļūdu konstatēšanai aprēķinos; tika atjauninātas tīkla locekļiem paredzētās pamatnostādnes par galīgo īstenošanas ziņojumu sagatavošanu, lai novērstu, ka bieži vai uz ilgu laiku tiek aizkavēti rēķini, un tika piemērots ikmēneša uzraudzības mehānisms galīgo īstenošanas ziņojumu iesniegšanai;

     – lai īstenotu Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2010. gada ieteikumus, tika pabeigts un apstiprināts visaptverošs turpmākās darbības plāns, kurā izvērtēts iespējamo traucējumu risks, noteiktas svarīgākās funkcijas un reaģēšanai vajadzīgais laiks, kā arī ietverts rīcības plāns minētā plāna īstenošanai;

Budžeta un finanšu pārvaldība

5.  atzīmē, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,68 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 94,44 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.  atzīmē, ka II sadaļā pārnesto apropriāciju līmenis bija augsts — 39 %; konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas gada ziņojumu šāda situācija izveidojusies galvenokārt no Centra neatkarīgu iemeslu dēļ;

Pārvietojumi

7.  atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu, kā arī Revīzijas palātas veiktās revīzijas konstatējumiem 2012. gadā izdarīto pārvietojumu apmērs un veids atbilda finanšu noteikumiem, un izsaka Centram atzinību par labu budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas pārskatā nav devuši iemeslus piezīmēm par Centra publiskā iepirkuma procedūrām;

9.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas konstatējumiem priekšatlases komitejas locekļi neparakstīja deklarāciju par interešu konfliktu neesību saistībā ar divām iepirkuma procedūrām, kurās izraudzījās Centra direktoru un kuras sāka 2010. un 2011. gadā, un kuras tika pasludinātas kā nesekmīgas; pauž bažas, ka intervijās uzdotie jautājumi un to svērums, kā arī minimālais punktu skaits iekļaušanai atbilstīgo kandidātu sarakstā tika noteikti pēc iepazīšanās ar kandidātiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10. atzīmē, ka Centrs novērtēs savu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par novērtējuma rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

11. konstatē, ka valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, kā arī izpilddirektora un augstākās vadības interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Centru steidzami novērst šo trūkumu;

Piezīmes par iekšējām kontrolēm

12. pauž nožēlu, ka saskaņā ar Revīzijas palātas gada ziņojumu līdzekļu saņēmēju iesniegtās personāla izmaksas parasti netiek pārbaudītas, pamatojoties uz attaisnojošo dokumentu oriģināliem, lai gan Centra dotāciju (ko ik gadu piešķir valstu partneru tīklam) ex ante pārbaudes sastāv no visaptverošas dotāciju saņēmēju iesniegto izmaksu dokumentu analīzes, kā arī no apliecinājumu pārskata, ko snieguši ārējie revidenti, kurus līdzekļu saņēmēji algojuši kā līgumdarbiniekus, vai no apliecinājumiem, ko snieguši neatkarīgi valsts ierēdņi; pauž nožēlu, ka saistītās ex post pārbaudes pēdējoreiz tika veiktas 2009. gadā, un uzsver, ka ir jāveic ex post pārbaudes, lai sekmētu procedūras norisi; ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas konstatējumiem ex ante pārbaudes sniedz nepilnīgu pārliecību, un iesaka nostiprināt ex ante pārbaužu procedūras; aicina Centru risināt šo jautājumu un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti pēc 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanas;

Iekšējā revīzija

13. konstatē, ka saskaņā ar Centra sniegto informāciju IAS veica riska novērtēšanu par 2012. gadu un piecus ar risku saistītos jautājumus vērtēja kā būtiskus; atzīst, ka šie pieci jautājumi tika iekļauti Centra 2012. gada riska pārvaldības plānā kā daļa no Centra 2012. gada darba programmas; konstatē, ka saistībā ar trim šiem jautājumiem veiktie pasākumi ir pabeigti un joprojām notiek pasākumi saistībā ar atlikušajiem diviem riskiem, kas vērtēti kā būtiski;

Darbības rezultāti

14. prasa, lai Centrs, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o         o

15. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(19).

14.2.2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2013/2208(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Pervenche Berès

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzīst centra nozīmīgo lomu profesionālās izglītības un apmācības veicināšanā Eiropas Savienībā laikā, kad ir nepieciešamas jaunas apmācības metodes, kā arī ieguldījumu tādu politikas nostādņu izstrādē, kurās plānots izmantot profesionālās izglītības un apmācības potenciālu, lai atbalstītu ekonomikas attīstību un atvieglotu pāreju no mācībām uz darbu, it īpaši ekonomikas lejupslīdes apstākļos; atzinīgi vērtē to, ka dažādas ieinteresētās puses aizvien vairāk vēlas izmantot centra zināšanas un analītiskās spējas;

2.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar centra gada pārskatā minēto centra darba programma tika izpildīta, kā plānots; atzinīgi vērtē centra sasniegumus vidēja termiņa prioritātēs (2012–2014) norādītajās jomās, par ko liecina centra darba izpildes vērtēšanas sistēma, kura ir saistīta ar darba programmu;

3.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi centra 2012. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir skaidri atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2012. gada 31. decembrī;

4.  atzinīgi vērtē to, ka 2012. gadā sāktā trešā atlases procedūra bija veiksmīga un centra direktora vieta 2013. gada oktobrī beidzot tika aizpildīta pēc tam, kad tā divus gadus bija bijusi vakanta;

5.  norāda uz augsto budžeta izpildes līmeni visās sadaļās un to, ka līdzekļu pārvietojumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem bija samazināts par vairāk nekā 25 % (no 77 pārvietojumiem 2011. gadā līdz 55 pārvietojumiem 2012. gadā); norāda arī to, ka apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības, augsto pārnešanas līmeni galvenokārt izraisīja apstākļi, ko centrs nespēja ietekmēt, piemēram, kavējumi remontdarbos, kurus Grieķijas iestādes veica centra telpās un kuri 2012. gadā netika pabeigti; aicina centru turpināt samazināt 2. sadaļas saistību pārnesumus, kā arī samazināt pārvietojumu skaitu;

6.  norāda uz Revīzijas palātas piezīmēm par centra piešķirto dotāciju verifikāciju; prasa veikt sīkākas pārbaudes par saņēmēju norādītajām izmaksām par personālu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, George Lyon

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

(1)

OV C 365, 13.12.2013., 21. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 365, 13.12.2013., 21. lpp.

(8)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 365, 13.12.2013., 21. lpp.

(14)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(15)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(16)

OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(17)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(18)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(19)

   Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014)...

Juridisks paziņojums - Privātuma politika