SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2012

  20.3.2014 - (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

  Procedura : 2013/2208(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0207/2014
  Teksty złożone :
  A7-0207/2014
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2012

  (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012,

  –   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Centrum[1],

  –   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[2], a w szczególności jego art. 185,

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego[4], a w szczególności jego art. 12a,

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5],

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady[6] (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady , w szczególności jego art. 108,

  –   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0207/2014),

  1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2012;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2012

  (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012,

  –   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Centrum[7],

  –   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[8], a w szczególności jego art. 185,

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[9], w szczególności jego art. 208,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego[10], a w szczególności jego art. 12a,

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[11],

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady[12] , w szczególności jego art. 108,

  –   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0207/2014),

  1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2012

  (C7‑0286/2013 – 2013/2208(DEC))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012,

  –   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Centrum[13],

  –   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[14], a w szczególności jego art. 185,

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[15], w szczególności jego art. 208,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego[16], a w szczególności jego art. 12a,

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[17],

  –   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady[18] , w szczególności jego art. 108,

  –   uwzględniając swoje wcześniejsze decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium,

  –   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0207/2014),

  A. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwanego dalej Centrum) na rok budżetowy 2012 zamknął się kwotą 19 216 951 EUR, co stanowi wzrost o 1,83% w porównaniu z 2011 r.;

  B. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ogólny wkład Unii do budżetu Centrum na rok 2012 wyniósł 16 933 900 EUR, co stanowi spadek o 0,31% w porównaniu z 2011 r.;

  C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Centrum za rok budżetowy 2012 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

  1.  docenia istotną rolę Centrum w promowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii w okresie charakteryzującym się potrzebą nowych metod szkolenia; podkreśla jego ważny wkład do strategii politycznych, których celem jest zbadanie potencjału kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie wspierania rozwoju gospodarczego i ułatwiania przechodzenia z etapu nauki do etapu zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście recesji gospodarczej; zauważa, że obecność różnych zainteresowanych podmiotów wskazuje na coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę fachową Centrum i jego zdolności analityczne;

  Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2011

  2.  na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego stwierdza, że jedno działanie naprawcze podjęte w odpowiedzi na uwagi z roku poprzedniego jest oznaczone jako „znajdujące się w fazie realizacji”, jedno jako „ukończone”, a jedno jako „częściowo ukończone” i „częściowo w fazie realizacji”;

  3.  zauważa, że z rocznego sprawozdania z działalności Centrum wynika, iż program jego prac zrealizowano zgodnie z planem; z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia Centrum w dziedzinach określonych w priorytetach średnioterminowych (na lata 2012–2014), na co wskazuje system pomiaru wyników Centrum powiązany z programem prac;

  4.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że:

       - opracowano kompleksową procedurę planowania zamówień i monitorowania sytuacji budżetowej, co pozwoliło obniżyć liczbę przesunięć w roku 2012 o ponad 25%, oraz że opracowano metodologię usprawnienia prognoz dotyczących wydatków w tytule I (wraz z odpowiednimi parametrami, przewidywaniami i etapami działania);

       - wdrożono środki strukturalne w celu rozwiązania problemów w dziedzinie finansowania dotacji na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, które obejmują dostosowany harmonogram realizacji celów przez sieć oraz końcowe sprawozdania z realizacji w pierwszej połowie semestru, przygotowanie operacyjnej kontroli przy wykorzystaniu list kontrolnych koncentrujących się na kursach wymiany, spójności świadectw audytu i sprawozdań z kontroli oraz wykryciu błędów obliczeniowych, opracowanie udoskonalonych wytycznych dla członków sieci dotyczących przygotowywania końcowych sprawozdań z realizacji, aby uniknąć częstego lub długiego zawieszania faktur, a także stosowanie miesięcznego mechanizmu monitorującego przedkładanie końcowych sprawozdań z realizacji;

       - w celu wdrożenia zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego Komisji z roku 2010 opracowano i zatwierdzono kompleksowy plan ciągłości działania, który zawiera ocenę potencjalnych zakłóceń, określa funkcje o zasadniczym znaczeniu oraz potrzebny czas reakcji, a także obejmuje plan działań wdrożeniowych;

  Zarządzanie budżetem i finansami

  5.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2012 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,68% oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 94,44%;

  Zobowiązania i przeniesienia

  6.  zwraca uwagę, że w tytule II stwierdzono wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania (39%); przyznaje, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Trybunału wynikało to w dużej mierze z przyczyn, na które Centrum nie miało wpływu;

  Przesunięcia

  7.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności i ustaleniami w ramach kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2012 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych oraz wyraża uznanie dla Centrum za dobre planowanie budżetowe;

  Procedury udzielania zamówień i procedury naboru

  8.  zauważa, że w odniesieniu do 2012 r. ani wybrane do kontroli transakcje, ani inne ustalenia w ramach kontroli nie dały podstaw do sformułowania przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu z kontroli rocznej jakichkolwiek uwag dotyczących procedur przetargowych Centrum;

  9.  z niepokojem zauważa, że zgodnie z ustaleniami Trybunału Obrachunkowego członkowie komisji preselekcyjnej nie podpisywali deklaracji o braku konfliktu interesów w związku z dwoma procedurami rekrutacji na stanowisko dyrektora Centrum, które rozpoczęto w roku 2010 i 2011 i w ramach których nie wyłoniono kandydata; wyraża zaniepokojenie faktem, że pytania na rozmowy kwalifikacyjne i ich wagę oraz progi punktowe warunkujące umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów ustalano po dokonaniu przeglądu kandydatur;

  Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

  10. uznaje, że Centrum dokona oceny swojej strategii zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej oceny, kiedy będą dostępne;

  11. zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu oraz deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla nie są publicznie dostępne; wzywa Centrum do naprawy tej sytuacji w trybie pilnym;

  Uwagi dotyczące mechanizmów kontrolnych

  12. wyraża ubolewanie, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego koszty personalne deklarowane przez beneficjentów zazwyczaj nie podlegają weryfikacji w oparciu o oryginalne dokumenty potwierdzające, choć przeprowadzana przez Centrum weryfikacja ex ante w odniesieniu do dotacji (przyznawanych corocznie partnerom krajowym współpracującym w ramach sieci) obejmuje kompleksową analizę deklaracji kosztów złożonych przez beneficjentów dotacji, a także przegląd świadectw uzyskanych od audytorów zewnętrznych zaangażowanych przez beneficjentów lub świadectw wystawionych przez niezależnych urzędników publicznych; ubolewa, że odpowiednie weryfikacje ex post po raz ostatni przeprowadzono w 2009 r. i podkreśla potrzebę przeprowadzania weryfikacji ex post w celu wzmocnienia procedury; z niepokojem zauważa, że z ustaleń Trybunału Obrachunkowego wynika, iż weryfikacje ex ante dają jedynie ograniczoną pewność i sugeruje wzmocnienie procedur w zakresie weryfikacji ex ante; wzywa Centrum do zajęcia się tą kwestią i przedłożenia władzy budżetowej sprawozdania na temat kroków podjętych w ramach działań realizowanych w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012;

  Kontrola wewnętrzna

  13. na podstawie informacji otrzymanych od Centrum przyjmuje do wiadomości, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka w odniesieniu do roku 2012 oraz zidentyfikowała pięć zagrożeń o zasadniczym znaczeniu; zwraca uwagę, że zagrożenia te uwzględniono w rocznym planie zarządzania ryzykiem Centrum na rok 2012, stanowiącym część programu prac Centrum na tenże rok; dostrzega, że działania podjęte w związku z trzema spośród tych zagrożeń zostały ukończone, a działania dotyczące dwóch pozostałych zagrożeń o zasadniczym znaczeniu są w trakcie realizacji;

  Wyniki

  14. zwraca się do Centrum o przedstawienie europejskim obywatelom wyników i efektów jego pracy w sposób łatwo dostępny, głównie za pośrednictwem jej strony internetowej;

  o

  o         o

  15. w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2014 r.[19] w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

  14.2.2014

  OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2012

  (2013/2208(DEC))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pervenche Berès

  WSKAZÓWKI

  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  dostrzega ważną rolę Centrum w promowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej w czasie, kiedy potrzebne są nowe metody szkoleniowe, oraz jego wkład w strategie polityczne, których celem jest wykorzystanie potencjału kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wspieraniu rozwoju gospodarczego i ułatwianiu przejścia z fazy kształcenia do zatrudnienia, zwłaszcza w warunkach recesji gospodarczej; wyraża zadowolenie, że różne zainteresowane podmioty zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę fachową Centrum i jego zdolności analityczne;

  2.  zauważa, że ze sprawozdania rocznego Centrum wynika, iż program jego prac zrealizowano zgodnie z planem; z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia Centrum w dziedzinach określonych w priorytetach średnioterminowych (na lata 2012–2014), na co wskazuje system pomiaru wyników Centrum powiązany z programem prac;

  3.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2012 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jego pozycja finansowa na dzień 31 grudnia 2012 r. jest jasno przedstawiona;

  4.  wyraża zadowolenie z faktu, że trzecia procedura rekrutacyjna przeprowadzona w 2012 r. zakończyła się powodzeniem i po dwóch latach, w październiku 2013 r., obsadzono wreszcie stanowisko dyrektora Centrum;

  5.  zwraca uwagę na wysokie wskaźniki wykonania budżetu w przypadku wszystkich tytułów oraz na to, że liczbę przesunięć środków obniżono o ponad 25% w stosunku do roku poprzedniego (z 77 przesunięć w 2011 r. do 55 w roku 2012); zauważa ponadto, że wysoki odsetek zaciągniętych zobowiązań, które zostały przeniesione, wynikał głównie z przyczyn niezależnych od Centrum, takich jak opóźnienia prac remontowych realizowanych przez władze Grecji w budynkach Centrum, których nie ukończono w roku 2012; zwraca się do Centrum o dokonanie dalszych postępów w kwestii ograniczenia przeniesień w przypadku zobowiązań w tytule 2 oraz obniżenia liczby przesunięć;

  6.  przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące weryfikacji dotacji przyznanych przez Centrum; wzywa do dokładniejszej kontroli kosztów personalnych podawanych przez beneficjentów.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  13.2.2014

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  31

  4

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, George Lyon

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  17.3.2014

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  16

  2

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Amelia Andersdotter, Markus Pieper

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Thomas Ulmer

  • [1]       Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 21.
  • [2]       Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [3]       Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [4]       Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
  • [5]       Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [6]       Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [7]       Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 21.
  • [8]       Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [9]       Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [10]     Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
  • [11]     Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [12]     Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [13]     Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 21.
  • [14]     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [15]     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [16]     Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
  • [17]     Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [18]     Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [19]     Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014)