Процедура : 2013/2240(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0208/2014

Внесени текстове :

A7-0208/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0300

ДОКЛАД     
PDF 191kWORD 96k
20.3.2014
PE 521.640v02-00 A7-0208/2014

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(4), и по-специално член 24 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7–0208/2014),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2012 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Агенцията(7),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(10), и по-специално член 24 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7–0208/2014),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Агенцията(13),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(14), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(15), и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(16), и по-специално член 24 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(17),

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18), и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7–0208/2014),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2012 година възлиза на 7 241 850 EUR, което представлява увеличение от 51,11% спрямо 2011 г., което може да бъде обяснено с факта, че Агенцията е създадена неотдавна; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2012 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2011 година

1.   отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата във връзка с направените три забележки през 2011 г., че две корективни действия, предприети в отговор на забележките от предходната година, са маркирани като „текущи“ и едно – като „завършено“;

2.       потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че:

      – по отношение на бюджетното и финансовото управление са били разработени подробни насоки за процеса на изработване на годишния бюджет, съдържащи ясно разпределение на отговорностите, вътрешни срокове, очаквани резултати и методологична подкрепа за съответните участници; потвърждава, че разпоредителите с бюджетни редове получават изчерпателни методологични доклади, за да гарантират ефективността и съгласуваността на нововъведеното бюджетиране чрез нулева позиция,

      – компонентът на бюджетна прогноза е въведен в доклада за изпълнението на бюджета с цел да предостави информацията, необходима за наблюдението на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания,

      – прозрачността на процедурите за набиране на персонал е била подобрена чрез посочването в обявленията за незаети длъжности на максималния брой кандидати, които ще бъдат включени в списъка с резерви и чрез ясното позоваване на възможността за обжалване, чрез изготвянето на въпросите за писмените тестове и събеседванията, както и на тяхната тежест преди прегледа на кандидатурите;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.   отбелязва със загриженост, че с цел покриване на по-високите училищни такси Агенцията отпуска на служителите, чиито деца посещават начално или средно училище, допълнителни надбавки в размер на около 23 000 EUR през 2012 г., които са в допълнение към надбавките за образование, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за персонала“); отбелязва, че тези надбавки не са предвидени в Правилника за персонала и следователно се считат за нередовни от Сметната палата; потвърждава обаче, че това положение се дължи на липсата на Европейски училища в града, в който се намира Агенцията, и че целта на тези допълнителни надбавки е да се гарантира равно третиране на служителите на Агенцията съгласно Правилника за персонала;

Бюджет и финансово управление

4.   отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 93,75% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 66,8%;

5.   изразява съжаление, че Агенцията е пренесла бюджетни кредити за поети задължения по дял II (сгради на Агенцията и разходи, свързани с тях) от своя бюджет, възлизащи на 1 700 000 EUR, което представлява 81% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения по дял II; отбелязва, че тези преноси са свързани най-вече с текущото прилагане на Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT); обръща внимание на Агенцията към констатацията на Сметната палата, че тъй като прилагането е свързано с оперативните дейности на Агенцията, по правило то е следвало да бъде вписано по дял III;

6.   отбелязва със загриженост, че касовите наличности на Агенцията в края на годината са в размер на 4 200 000 EUR и включват бюджетния излишък от 2011 г. в размер на 1 600 000 EUR, който е следствие на прекомерните покани за събиране на средства през 2011 г. и че този излишък е събран от Комисията през януари 2013 г.; счита, че това не е съвместимо със строгото управление на касовите средства;

7.  счита, че макар никой от изложените в настоящата резолюция проблеми да не е сам по себе си от сериозно естество, взети като цяло обаче те сочат очевидно за ясна необходимост от внасяне на подобрения от страна на Агенцията що се отнася до следването на основните насоки в контекста на процедурата през следващата година; призовава Агенцията да докладва за постигнатия от нея напредък в рамките на последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 2012 г.;

Трансфери

8.   отбелязва със загриженост, че през 2012 г. Агенцията е извършила 20 бюджетни трансфера в размер на около 1 000 000 EUR, засягащи 43 бюджетни реда, което показва наличието на слабости при планирането на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.  отбелязва със загриженост, че при одитираните процедури за набиране на персонал са наблюдавани недостатъци, засягащи прозрачността и равното третиране на кандидатите, а именно, че въпросите за събеседванията и изпитите не са били определени преди разглеждането на кандидатурите, условията за допускане до писмени изпити и събеседвания, както и за включване в списъка с подходящи кандидати, не са били достатъчно подробно установени, а предприетите мерки за осигуряване на анонимността на кандидатите, които се явяват на писмени изпити, не са били адекватни; призовава Агенцията да поправи това положение и да докладва пред органа по освобождаване от отговорност за напредъка в тази връзка в рамките на последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 2012 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10. потвърждава, че Агенцията понастоящем преразглежда своята политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси въз основа на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликта на интереси в децентрализираните агенции на ЕС; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от оценката след изготвянето ѝ;

11. отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Съвета на регулаторите, директора, висшето ръководство и експертите, които участват в експертните групи на Агенцията, както и автобиографиите на членовете на административния съвет и на апелативния съвет не са публично достъпни; призовава Агенцията да коригира незабавно това положение;

Вътрешен одит

12. потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че през 2012 г. Агенцията е подписала устава на Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията и е била посетена за пръв път през февруари 2012 г., когато IAS е извършила пълна оценка на риска на оперативните и административните процеси и процесите на подкрепа на Агенцията с цел установяване на одитната стратегия на IAS за периода 2013 – 2015 г., както и ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол; отбелязва, че по време на анализа на риска IAS е установила процеси с висок присъщ риск, които все още се нуждаят от подобрение, по-специално планирането и наблюдението, оценката на резултатите и професионалното развитие, управлението на документацията и управлението на данни, управлението на съоръженията, логистиката, сигурността, отношенията и комуникацията между заинтересованите страни, наблюдението на вътрешния пазар, сътрудничеството между националните регулаторни органи и наблюдението на прилагането на мрежови кодекси; отбелязва, че Агенцията е представила план за действие, включващ целта за подобряване на проверките на тези процеси, и че планът е бил одобрен от IAS;

Резултати от дейността

13. изисква от Агенцията да съобщава по достъпен начин резултатите и въздействието от своята работа за европейските граждани, най-вече чрез своя уебсайт;

o

o         o

14. по отношение на други забележки, придружаващи неговото решение за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2014 г.(19) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thomas Ulmer

(1)

     ОВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 1.

(2)

     ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

     ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

     ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(5)

     ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

     ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

     ОВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 1.

(8)

     ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)

     ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

   ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(11)

   ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

   ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

   ОВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 1.

(14)

   ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(15)

   ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(16)

   ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(17)

   ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(18)

   ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(19)

   Приети текстове, P7_TA-PROV(2014).

Правна информация - Политика за поверителност