Procedure : 2013/2240(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0208/2014

Indgivne tekster :

A7-0208/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0300

BETÆNKNING     
PDF 162kWORD 70k
20.3.2014
PE 521.640v01-00 A7-0208/2014

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012

(C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012 samt agenturets svar(1),

–       der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0208/2014),

1.      meddeler direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2012;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012

(C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012 med agenturets svar(7),

–       der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(10), særlig artikel 24,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0208/2014),

1.      godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012

(C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012,

–       der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012 med agenturets svar(13),

–       der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(14), særlig artikel 185,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(15), særlig artikel 208,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(16), særlig artikel 24,

–       der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(17),

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18), særlig artikel 108,

–       der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0208/2014),

A.     der henviser til, at Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturets") budget for regnskabsåret 2012 ifølge dens regnskab var på 7 241 850 EUR, hvilket er en stigning på 51,11 % i forhold til 2011, hvilket kan forklares ved, at agenturet først er oprettet for nylig; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU's budget;

B.     der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på 2011-decharge

1.      noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der i forbindelse med de tre bemærkninger, der blev fremsat i 2011, er truffet korrigerende foranstaltninger som reaktion på sidste års bemærkninger, hvormed to er "udestående", mens en er "fuldført";

2.      noterer sig agenturets meddelelse om, at:

         – der i forbindelse med den budgetmæssige og økonomiske forvaltning er udarbejdet detaljerede retningslinjer for udarbejdelse af årsregnskabet, der indeholder en klar fordeling af ansvar, interne frister, forventede resultater og metodologisk støtte til de involverede aktører; anerkender, at budgetpostforvaltere modtager omfattende metodologiske rapporter for at sikre effektivitet og ensartethed af den nyligt indførte nullinjebudgettering

         – denne komponent til budgetoverslag er blevet indført i budgetgennemførelsesrapporten for at sikre de nødvendige oplysninger til overvågning af forpligtelser og betalinger

         – gennemsigtigheden af procedurer for ansættelser er blevet forbedret ved, at det maksimale antal ansøgere, der placeres på reservelisten, er angivet i stillingsopslag, samt ved at der tydeligt henvises til muligheden for at klage, og at spørgsmålene til de skriftlige prøver og samtaler samt deres vægtning er udarbejdet, før en gennemgang af ansøgerne finder sted;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

3.      bemærker med bekymring, at agenturet for at dække øgede udgifter til skolepenge giver de ansatte, som har børn i grundskolen og overbygningen, et supplerende tillæg, der beløb sig til 23 000 i 2012, ud over de uddannelsestillæg, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber ("personalevedtægten"); bemærker, at disse tillæg ikke er omfattet af personalevedtægten, og Revisionsretten anser derfor disse for at være uregelmæssige; anerkender imidlertid, at denne situation skyldes manglen på Europaskoler i den by, hvor agenturet er beliggende, og at formålet med disse tillæg er at sikre ligebehandling af agenturets medarbejdere i henhold til tjenestemandsvedtægten;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.      noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 93,75 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 66,8 %;

5.      beklager, at agenturet under budgetafsnit II (Agenturets bygning og omkostninger i forbindelse hermed) fremførte forpligtede bevillinger på 1 700 000 EUR, svarende til 81 % af de samlede forpligtede bevillinger under afsnit II; bemærker, at disse fremførsler hovedsagelig vedrører gennemførelsen af REMIT-forordningen, som stadig er i gang; gør agenturet opmærksom på Revisionsrettens bemærkning om, at eftersom denne gennemførelse er forbundet med agenturets operationelle aktiviteter, burde den have været opført under budgetafsnit III;

6.      noterer sig med bekymring, at agenturets kontantbeholdning ved årets udgang var på 4 200 000 EUR, inklusive det budgetoverskud fra 2011 på 1 600 000 EUR, som hidrørte fra en for stor indkaldelse af midler i 2011, og at dette overskud blev inddrevet af Kommissionen i januar 2013; mener ikke, at dette vidner om en stærk likviditetsstyring;

7.      mener, at selv om ingen af de nævnte problemer i denne beslutning i sig selv er af alvorlig karakter, er der dog stadig samlet set et tydeligt behov for forbedring fra agenturets side, for så vidt angår overholdelse af grundlæggende retningslinjer i næste års procedure; opfordrer agenturet at tage skridt til at gøre rede for sine fremskridt inden for rammerne af 2012-dechargeopfølgningsrapporten;

Overførsler

8.      konstaterer med bekymring, at agenturet i 2012 foretog 20 budgetoverførsler på omkring 1 000 000 EUR, der påvirkede 43 budgetposter, hvilket viser tegn på svagheder ved budgetplanlægningen;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

9.      bemærker med bekymring, at de reviderede ansættelsesprocedurer udviste svagheder, som indvirkede på gennemsigtigheden og ligebehandlingen af kandidater, nemlig at spørgsmålene til samtaler og prøver ikke blev udarbejdet før gennemgangen af ansøgningerne, at betingelserne for adgang til skriftlige prøver og samtaler eller til optagelse på listen over egnede kandidater ikke var beskrevet detaljeret nok, og at de foranstaltninger, der var truffet for at sikre, at ansøgerne til de skriftlige prøver var anonyme, var utilstrækkelige; opfordrer agenturet til at afhjælpe denne situation og underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort, inden for rammerne af 2012-dechargeopfølgningsrapporten;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

10.    anerkender, at agenturet undersøger sin politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på basis af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i de decentrale agenturer; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af vurderingen, når disse foreligger;

11.    bemærker, at cv'er for og interesseerklæringer fra medlemmerne af repræsentantskabet, direktøren, den øverste ledelse og de eksperter, der deltager i agenturets ekspertgrupper, samt cv'er for medlemmerne af bestyrelsen og klagenævnet ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer agenturet til at udbedre dette så hurtigt som muligt;

Intern revision

12.    noterer sig agenturets meddelelse om, at agenturet i 2012 underskrev et mandat med Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) og modtog sit første besøg i februar 2012, hvor IAS gennemførte en fuld risikovurdering af agenturets operationelle og administrative processer samt støtteprocesser med henblik på at fastsætte IAS' revisionsstrategi for 2013-2015 samt et begrænset eftersyn af de interne kontrolstandarder; bemærker, at IAS under denne risikoanalyse identificerede processer med en stor iboende risiko, der stadig skal forbedres, navnlig planlægning og overvågning, vurdering af resultater og karriereudvikling, dokumentstyring og datahåndtering, facilitetsforvaltning, logistik, sikkerhed, forholdet til og kommunikation med interessenter, overvågning af det indre marked, samarbejde med nationale lovgivningsmyndigheder og overvågning af implementeringen af netværkskoder; bemærker, at agenturet indsendte en handlingsplan med det formål at forbedre kontrollen med disse processer, og at denne plan blev godkendt af IAS;

Resultater

13.    anmoder om, at agenturet på en tilgængelig måde, først og fremmest via sit websted, meddeler resultaterne af sit arbejde og arbejdets påvirkning af europæiske borgere;

o

o       o

14.    henviser i forbindelse med de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2014(19) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

1

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Thomas Ulmer

(1)

     EUT C 365 af 13.12.2013, s. 1.

(2)

     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

     EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

     EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(5)

     EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

     EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

     EUT C 365 af 13.12.2013, s. 1.

(8)

     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)

     EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

   EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(11)

   EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

   EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

   EUT C 365 af 13.12.2013, s. 1.

(14)

   EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(15)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(16)

   EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(17)

   EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(18)

   EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(19)

   Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik