ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012

  20.3.2014 - (C7-0328/2013 – 2013/2240(DEC))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Petri Sarvamaa

  Διαδικασία : 2013/2240(DEC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0208/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0208/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012

  (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού[1],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2], και ιδίως το άρθρο 185,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας[4], και ιδίως το άρθρο 24,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Nοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5],

  –       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0208/2014),

  1.      χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012·

  2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

  3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012

  (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού[7],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], και ιδίως το άρθρο 185,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[9], και ιδίως το άρθρο 208,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας[10], και ιδίως το άρθρο 24,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[11],

  –       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12], και ιδίως το άρθρο 108,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0208/2014),

  1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012·

  2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012

  (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού[13],

  –       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[14], και ιδίως το άρθρο 185,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[15], και ιδίως το άρθρο 208,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας[16], και ιδίως το άρθρο 24,

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Nοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[17],

  –       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[18], και ιδίως το άρθρο 108,

  –       έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0208/2014),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε σε 7 241 850 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 51% σε σχέση με το 2011 και ότι το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στον νεοσύστατο χαρακτήρα του Oργανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

  B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δηλώσει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

  Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2011

  1.   σημειώνει με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που είχαν γίνει για το 2011, δύο διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς απάντηση σε αυτές σημειώνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» και ένα με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»·

  2.       γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι:

        - όσον αφορά τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση, έχουν αναπτυχθεί λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, οι οποίες περιέχουν σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, εσωτερικές προθεσμίες, αναμενόμενα αποτελέσματα και μεθοδολογική υποστήριξη στους εμπλεκόμενους φορείς· αναγνωρίζει ότι οι υπεύθυνοι για τις γραμμές του προϋπολογισμού λαμβάνουν αναλυτικές μεθοδολογικές εκθέσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και συνέπεια της πρόσφατα καθιερωμένης κατάρτισης του προϋπολογισμού από μηδενική βάση για κάθε θέση γραμμής («zero line item budgeting»),

        - το στοιχείο των δημοσιονομικών προβλέψεων έχει εισαχθεί στην έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου να παρέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών,

        - η διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι προσδιορίζεται στις προκηρύξεις κενών θέσεων ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε εφεδρική λίστα και πραγματοποιείται σαφής αναφορά στη δυνατότητα προσφυγής, ενώ παράλληλα οι ερωτήσεις των γραπτών δοκιμασιών και των συνεντεύξεων και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαθμολογίας καθορίζονται πριν από την εξέταση των αιτήσεων·

  Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

  3.   σημειώνει με ανησυχία ότι για την κάλυψη των υψηλότερων διδάκτρων, ο Οργανισμός καταβάλλει στους υπαλλήλους των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρωματικό επίδομα το οποίο το 2012 ανήλθε σε 23 000 EUR, επιπλέον των σχολικών επιδομάτων που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»)· σημειώνει ότι τα επιδόματα αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και ότι για τον λόγο αυτό θεωρούνται παράτυπα από το Ελεγκτικό Συνέδριο· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στην έλλειψη ευρωπαϊκών σχολείων στον πόλη όπου εδρεύει ο Οργανισμός και ότι σκοπός των συμπληρωματικών επιδομάτων είναι να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των εργαζομένων του Οργανισμού δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

  Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

  4.   σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 93,75% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 66,8%·

  5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός μετέφερε ανειλημμένες πιστώσεις στο πλαίσιο του τίτλου II (κτιριακές και συναφείς δαπάνες του Οργανισμού) του προϋπολογισμού του, ύψους 1 700 000 EUR, που αντιστοιχούν στο 81% των συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων του τίτλου ΙΙ· σημειώνει ότι οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων συνδέονται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή του κανονισμού REMIT που βρίσκεται σε εξέλιξη· εφιστά την προσοχή του Οργανισμού στην παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, επειδή η εφαρμογή συνδέεται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού, θα έπρεπε κανονικά να έχει εγγραφεί στον τίτλο III του προϋπολογισμού·

  6.   σημειώνει με ανησυχία ότι, στο τέλος του έτους, τα ρευστά διαθέσιμα του Οργανισμού ανέρχονταν σε 4 200 000 EUR, συμπεριλαμβανομένου πλεονάσματος του προϋπολογισμού για το 2011, ύψους 1 600 000 EUR, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της πρόσκλησης του 2011 για καταβολή εισφορών υπερβολικού ύψους. Η Επιτροπή ανέκτησε το καθ’ υπέρβαση ποσό τον Ιανουάριο του 2013· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί ένδειξη αυστηρής διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων·

  7.  πιστεύει ότι, ενώ κανένα από τα προβλήματα που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα δεν είναι σοβαρό από μόνο του, παρόλα αυτά, συνολικά, είναι προφανής η ανάγκη σαφούς βελτίωσης από την πλευρά του Οργανισμού όσον αφορά την τήρηση βασικών κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο της διαδικασίας για το επόμενο έτος· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδό του, στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στη διαδικασία απαλλαγής για το 2012·

  Μεταφορές πιστώσεων

  8.   σημειώνει με ανησυχία ότι το 2012 ο Οργανισμός πραγματοποίησε 20 μεταφορές πιστώσεων, συνολικού ύψους περίπου 1 000 000 EUR, οι οποίες επηρέασαν 43 γραμμές του προϋπολογισμού, γεγονός που αποτελεί ένδειξη αδυναμιών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού·

  Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

  9.  σημειώνει με ανησυχία ότι διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες στις ελεγχθείσες διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των υποψηφίων, συγκεκριμένα ότι οι ερωτήσεις των γραπτών δοκιμασιών και των συνεντεύξεων δεν καθορίζονταν πριν από την εξέταση των αιτήσεων, οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούν οι υποψήφιοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στις γραπτές δοκιμασίες και τις συνεντεύξεις, καθώς και για να περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων δεν προσδιορίζονταν επαρκώς, και ότι τα μέτρα για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στις γραπτές δοκιμασίες ήταν ακατάλληλα· καλεί τον Οργανισμό να επανορθώσει αυτή την κατάσταση και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο στον τομέα αυτόν, στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στη διαδικασία απαλλαγής για το 2012·

  Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

  10. γνωρίζει ότι ο Οργανισμός επανεξετάζει την πολιτική του για την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μόλις είναι διαθέσιμα·

  11. επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου, του διευθυντή, των ανώτερων στελεχών και των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις ομάδες εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου προσφυγών δεν δημοσιοποιούνται· καλεί τον Οργανισμό να επιληφθεί του θέματος επειγόντως·

  Εσωτερικός έλεγχος

  12. γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι το 2012 υπέγραψε χάρτη αποστολής με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (lAS) της Επιτροπής και δέχτηκε την πρώτη σχετική επίσκεψη τον Φεβρουάριο του 2012, όταν η IAS διενέργησε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά τις επιχειρησιακές, διοικητικές και υποστηρικτικές διαδικασίες του Οργανισμού, με στόχο τον καθορισμό της στρατηγικής ελέγχου της IAS για την περίοδο 2013-2015, καθώς και περιορισμένη εξέταση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι κατά την ανάλυση κινδύνου εντοπίστηκαν από την IAS ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, ειδικότερα ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση, η αξιολόγηση της απόδοσης και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, η διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, η διαχείριση των εγκαταστάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, η ασφάλεια, οι σχέσεις και η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, η συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η παρακολούθηση της εφαρμογής των κωδικών δικτύου· σημειώνει ότι ο Οργανισμός υπέβαλε σχέδιο δράσης με στόχο τη βελτίωση των ελέγχων σε αυτές τις διαδικασίες, το οποίο έχει εγκριθεί από την IAS·

  Επιδόσεις

  13. ζητεί να ανακοινώνει ο Οργανισμός με προσιτό τρόπο τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχει το έργο του στους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως μέσω του δικτυακού του τόπου·

  o

  o         o

  14. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2014[19] σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.3.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  16

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, Markus Pieper

  Αναπληρωτές (άρθρο 187 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thomas Ulmer

  • [1]       ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 1.
  • [2]       ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [3]       ΕΕ L 298, 26.10.2012,σ. 1.
  • [4]       ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.
  • [5]       ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [6]  ΕΕ L 328, 7.10.2013, σ. 42.
  • [7]       ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 1.
  • [8]       ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [9]       ΕΕ L 298, 26.10.2012,σ. 1.
  • [10]     ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.
  • [11]     ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [12]  ΕΕ L 328, 7.10.2013, σ. 42.
  • [13]     ΕΕ C 365, 13.12.2013, σ. 1.
  • [14]     ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [15]     ΕΕ L 298, 26.10.2012,σ. 1.
  • [16]     ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.
  • [17]     ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
  • [18]  ΕΕ L 328, 7.10.2013, σ. 42.
  • [19]     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2014).