MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

20.3.2014 - (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Petri Sarvamaa

Menettely : 2013/2240(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0208/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0208/2014
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset[1],

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009[4] ja erityisesti sen 24 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[5],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[6] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0208/2014),

1.      myöntää energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset[7],

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[8] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[9] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009[10] ja erityisesti sen 24 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[11],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[12] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0208/2014),

1.      hyväksyy energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset[13],

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[14] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[15] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009[16] ja erityisesti sen 24 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[17],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[18] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0208/2014),

A.     toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 7 241 850 euroa, mikä tarkoittaa 51,11 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna, ja toteaa lisäyksen johtuvan siitä, että viranomainen on perustettu äskettäin; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2011 esitettiin kolme huomautusta, joihin liittyvistä korjaavista toimista kaksi on keskeneräisiä ja yksi on toteutettu;

2.      panee merkille, että viraston mukaan

– talousarvio- ja varainhallinnon osalta vuotuisen talousarvion laatimista varten on kehitetty yksityiskohtaiset suuntaviivat, joihin sisältyy selkeä vastuunjako, sisäiset määräajat, odotetut tuotokset ja toimijoiden saama menetelmätuki; toteaa, että budjettikohdan toteutuksesta vastaavat tahot saavat laajoja menetelmäraportteja, jotta voidaan taata tuoreen nollabudjetoinnin tehokkuus ja yhtenäisyys,

– talousarvion toteutusta koskevaan raporttiin on sisällytetty ennusteosuus, jotta voidaan antaa tarvittavia tietoja maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen valvomiseksi,

– palvelukseenottomenettelyjen avoimuutta on parannettu siten, että avoimia toimia koskevissa ilmoituksissa täsmennetään varallaololuetteloihin kirjattavien hakijoiden enimmäismäärä ja mainitaan selkeästi valitusmahdollisuus, ja siten, että kirjallisissa kokeissa ja haastatteluissa esitettävät kysymykset ja niiden painotukset määritetään ennen hakemusten käsittelyä;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

3.      panee huolestuneena merkille, että virasto myöntää henkilöstön jäsenille, joiden lapset ovat peruskoulussa tai keskiasteen oppilaitoksessa, korkeampien koulumaksujen kattamiseksi koulutusavustusta, jonka kokonaismäärä vuonna 2012 oli noin 23 000 euroa ja joka maksetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisen koulutuslisän lisäksi; toteaa, että tästä avustuksesta ei määrätä henkilöstösäännöissä, joten se on tilintarkastustuomioistuimen mukaan sääntöjenvastainen; tunnustaa kuitenkin, että tilanne johtuu siitä, että viraston sijaintikaupungissa ei ole Eurooppa-koulua, ja että koulutusavustuksen tarkoituksena on varmistaa, että viraston henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti henkilöstösääntöjen mukaisesti;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.      panee merkille, että varainhoitovuonna 2012 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 93,75 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 66,8 prosenttia;

5.      pitää valitettavana, että virasto siirsi 1 700 000 euroa sidottuja määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle osastossa 2 (viraston kiinteistö ja liitännäiskulut) – määrä vastaa 81:tä prosenttia osaston 2 sidottujen määrärahojen kokonaismäärästä; panee merkille, että määrärahasiirrot liittyvät pääasiassa REMIT-asetuksen täytäntöönpanoon, joka on parhaillaan käynnissä; kiinnittää viraston huomiota tilintarkastustuomioistuimen huomautukseen siitä, että koska täytäntöönpano liittyy viraston operatiiviseen toimintaan, se olisi pitänyt budjetoida osastoon 3;

6.      panee huolestuneena merkille, että virastolla oli vuoden lopussa yhteensä 4 200 000 euron käteisvarat, mukaan lukien vuoden 2011 budjettiylijäämä (1 600 000 euroa), joka oli seurausta vuonna 2011 esitetystä liian suuresta rahoituspyynnöstä ja jonka komissio peri takaisin tammikuussa 2013; katsoo, että tämä on vastoin käteisvarojen tiukan hallinnan periaatetta;

7.      toteaa, että mitkään tässä päätöslauselmassa mainitut ongelmat eivät sinänsä ole vakavia, mutta tarkasteltaessa asiaa kokonaisuutena on selvää, että viraston on parannettava perussuuntaviivojen noudattamista seuraavan vuoden menettelyä silmällä pitäen; kehottaa virastoa tiedottamaan edistymisestään vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

8.      panee huolestuneena merkille, että vuonna 2012 virasto suoritti 20 talousarviosiirtoa, joiden määrä oli noin 1 000 000 euroa ja jotka liittyivät 43 budjettikohtaan, mikä osoittaa, että talousarviosuunnittelu on puutteellista;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

9.      panee huolestuneena merkille, että tarkastetuissa palvelukseenottomenettelyissä paljastui avoimuutta ja hakijoiden yhdenvertaista kohtelua koskevia puutteita eli kirjallisissa kokeissa ja haastatteluissa esitettäviä kysymyksiä ei määritetty ennen hakemusten käsittelyä, kirjallisiin kokeisiin ja haastatteluihin sekä soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsemisen edellytyksiä ei täsmennetty riittävän yksityiskohtaisesti eikä kirjalliset kokeet suorittavien hakijoiden nimettömyyssuojaa taattu riittävästi; kehottaa virastoa korjaamaan tilanteen ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiassa tapahtuneesta edistymisestä vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

10.    panee merkille, että virasto arvioi parhaillaan eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintalinjojaan eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevien komission suuntaviivojen perusteella; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tulokset, kun ne ovat saatavilla;

11.    toteaa, että sääntelyneuvoston jäsenten, johtajan, ylimmän johdon ja viraston asiantuntijaryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset sekä johtokunnan ja valituslautakunnan jäsenten ansioluettelot eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa virastoa korjaamaan asian pikaisesti;

Sisäinen tarkastus

12.    panee viraston antamista tiedoista merkille, että virasto allekirjoitti vuonna 2012 komission sisäisen tarkastuksen (IAS) toimenkuvauksen ja että IAS vieraili virastossa ensimmäisen kerran helmikuussa 2012 ja toteutti viraston toiminta-, hallinto- ja tukiprosessien täydellisen riskinarvioinnin tarkastusstrategian vahvistamiseksi kaudelle 2013–2015 sekä sisäisen valvonnan standardien toteutuksen rajoitetun tarkastuksen; panee merkille, että IAS yksilöi riskianalyysissä prosesseja, joissa on suuri luontainen riski ja joita on vielä parannettava ja että näitä ovat muun muassa suunnittelu ja seuranta, tuloksellisuuden arviointi ja urakehitys, asiakirjojen ja tiedon hallinta, kiinteistöjen hallinta, logistiikka, turvallisuus, sidosryhmäsuhteet ja viestintä, sisämarkkinoiden seuranta, yhteistyö kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa sekä verkkoja koskevien sääntöjen täytäntöönpanon valvonta; toteaa, että virasto esitti toimintasuunnitelman näiden prosessien valvonnan parantamiseksi ja että IAS hyväksyi suunnitelman;

Toiminnan tuloksellisuus

13.    kehottaa virastoa tiedottamaan työnsä tuloksista ja sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevassa muodossa, lähinnä verkkosivustollaan;

o

o         o

14.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta … 2014 antamaansa päätöslauselmaan[19].

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Thomas Ulmer

 • [1]  EUVL C 365, 13.12.2013, s. 1.
 • [2]  EYVL C 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  EUVL C 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUVL C 211, 14.8.2009, s. 1.
 • [5]  EYVL C 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUVL C 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUVL C 365, 13.12.2013, s. 1.
 • [8]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUVL C 211, 14.8.2009, s. 1.
 • [11]  EYVL C 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUVL C 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  EUVL C 365, 13.12.2013, s. 1.
 • [14]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  EUVL C 211, 14.8.2009, s. 1.
 • [17]  EYVL C 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  EUVL C 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [19]     Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2014).