Ziņojums - A7-0208/2014Ziņojums
A7-0208/2014

ZIŅOJUMS par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2014 - (C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Procedūra : 2013/2240(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0208/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0208/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru[4], un jo īpaši tās 24. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[6] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0208/2014),

1.      sniedz Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[7],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[8], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[9] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru[10], un jo īpaši tās 24. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[12] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0208/2014),

1.      apstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[13],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[14], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[15] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru[16], un jo īpaši tās 24. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[17],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[18] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0208/2014),

A.  tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2012. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 7 241 850, kas ir par 51,11 % vairāk nekā 2011. gadā un kas izskaidrojams ar to, ka Aģentūra ir nesen nodibināta; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Pasākumi, kas veikti saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu

1.   norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz trim 2011. gadā izdarītajām piezīmēm divas korektīvās darbības, kas veiktas, reaģējot uz iepriekšējā gada piezīmēm, ir atzīmētas kā „nepabeigtas” un viena — kā „pabeigta”;

2.       saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

      - attiecībā uz budžeta un finanšu pārvaldību tika izstrādātas detalizētas pamatnostādnes par gada budžeta izveides procesu, ietverot skaidru pienākumu sadalījumu, iekšējos termiņus, gaidāmos rezultātus un metodoloģisku atbalstu iesaistītajām personām; konstatē, ka par budžeta pozīcijām atbildīgās personas saņem visaptverošus metodoloģiskus ziņojumus, lai garantētu, ka budžeta plānošana saistībā ar jaunieviesto nulles pozīcijas posteni notiek efektīvā un saskaņotā veidā;

      - budžeta īstenošanas ziņojumā ir ieviests budžeta prognozes komponents, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga saistību un maksājumu pārraudzībai;

      - ir uzlabota darbā pieņemšanas procedūru pārredzamība, brīvo amata vietu paziņojumos norādot maksimālo rezerves sarakstā iekļaujamo kandidātu skaitu un ietverot skaidru atsauci uz pārsūdzības iespēju, kā arī rakstisko testu un interviju jautājumus un to svērumu sagatavojot pirms pieteikumu izskatīšanas;

Piezīmes par darījumu likumību un pareizību

3.   ar bažām atzīmē, ka nolūkā segt augstās skolas maksas Aģentūra darbiniekiem, kuru bērni apmeklē pamatskolu vai vidusskolu, 2012. gadā ir piešķīrusi pabalstu EUR 23 000 apmērā papildus Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos (turpmāk „Civildienesta noteikumi”) paredzētajam izglītības pabalstam; norāda, ka šie pabalsti nav paredzēti Civildienesta noteikumos, un līdz ar to Revīzijas palāta tos ir uzskatījusi par nepamatotiem; tomēr konstatē, ka šāda situācija ir izveidojusies tādēļ, ka Aģentūras mītnes pilsētā nav Eiropas skolas, un ka papildu pabalstu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret Aģentūras darbiniekiem saskaņā ar Civildienesta noteikumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.   atzīmē, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 93,75 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 66,8 %;

5.   pauž nožēlu, ka Aģentūra ir pārnesusi II sadaļas (“Aģentūras ēka un saistītās izmaksas”) saistību apropriācijas EUR 1 700 000 apmērā, kas ir 81 % no visām II sadaļas saistību apropriācijām; norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz Regulas par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību īstenošanu, kas joprojām turpinās; vērš Aģentūras uzmanību uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka, ņemot vērā to, ka šī īstenošana ir saistīta ar Aģentūras pamatdarbībām, īstenošanai atvēlētajiem līdzekļiem ir jābūt ietvertiem budžeta III sadaļā;

6.   ar bažām atzīmē, ka gada beigās Aģentūrai bija skaidras naudas uzkrājums EUR 4 200 000 apmērā, ietverot 2011. gada budžeta pārpalikumu EUR 1 600 000 apmērā, kas radies no pārmērīga līdzekļu pieprasījuma 2011. gadā, un ka šo pārpalikumu Komisija atguva 2013. gada janvārī; uzskata, ka šāda prakse neatbilst stingrai finanšu līdzekļu pārvaldībai;

7.  uzskata — lai gan neviena no šajā rezolūcijā minētajām problēmām nav būtisks pārkāpums, tomēr, tās skatot kopā, ir skaidri redzams, ka Aģentūrai ir jāuzlabo darbs attiecībā uz pamatnostādnēm, ņemot vērā nākamā gada procedūru; aicina Aģentūru ziņot par pēcpasākumiem, kas veikti saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

Pārvietojumi

8.   ar bažām norāda, ka 2012. gadā Aģentūra veica 20 budžeta pārvietojumus EUR 1 000 000 apmērā, skarot 43 budžeta pozīcijas, kas liecina par nepilnībām budžeta plānošanā;

Publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

9.      ar bažām norāda, ka darbā pieņemšanas procedūru revīzijā konstatēti trūkumi, kas skar pārredzamības nodrošināšanu un vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem, proti, interviju un testu jautājumi netika noteikti pirms pieteikumu izskatīšanas, noteikumi par pielaidi rakstiskajiem testiem un intervijām un atbilstīgo kandidātu iekļaušanu sarakstā netika noteikti pietiekami detalizēti, kā arī neatbilstīgi bija veiktie pasākumi, ar kuriem vajadzēja nodrošināt anonimitāti kandidātiem, kuri piedalījās rakstiskajos testos; aicina Aģentūru veikt korektīvus pasākumus šajā jomā un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pēcpasākumiem, kas šajā ziņā veikti saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

10.    konstatē, ka Aģentūra pārskata savu politiku par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minētā novērtējuma rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

11.    konstatē, ka nedz Regulatoru valdes locekļu, direktora, augstākās vadības un ekspertu, kuri piedalās Aģentūras ekspertu grupās, dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī Administratīvās padomes un Apelācijas padomes locekļu CV nav publiski pieejami; aicina Aģentūru steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

12.    konstatē, ka saskaņā ar sniegto informāciju Aģentūra 2012. gadā parakstīja uzdevumu aprakstu ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienestu (IAS), kas Aģentūru pirmoreiz apmeklēja 2012. gada februārī, kad IAS veica Aģentūras pamatdarbības, administratīvo un atbalsta procesu pilnīgu riska novērtējumu nolūkā izveidot IAS revīzijas stratēģiju 2013.–2015. gadam, kā arī daļēji pārskatīt iekšējās kontroles standartu īstenošanu; atzīmē, ka riska analīzes laikā IAS konstatēja paaugstināta riska procesus, kas joprojām ir jānovērš, jo īpaši tādās jomās kā plānošana un uzraudzība, darbības novērtējums un profesionālā izaugsme, dokumentu pārvaldība un datu pārvaldība, struktūras pārvaldība, loģistika, drošība, attiecības ar ieinteresētajām personām un saziņa, iekšējā tirgus uzraudzība, sadarbība ar nacionālajiem regulatoriem un tīkla kodeksu īstenošanas uzraudzība; atzīmē, ka Aģentūra ir iesniegusi rīcības plānu ar mērķi uzlabot minēto procesu kontroli un ka IAS šo plānu ir apstiprinājis;

Darbības rezultāti

13.    prasa, lai Aģentūra, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o         o

14. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli[19].

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

 • [1]  OV C 365, 13.12.2013., 1. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
 • [5]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [6]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [7]  OV C 365, 13.12.2013., 1. lpp.
 • [8]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [9]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [10]  OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
 • [11]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [12]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [13]  OV C 365, 13.12.2013., 1. lpp.
 • [14]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [15]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [16]  OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
 • [17]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [18]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [19]     Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).