Procedura : 2013/2240(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0208/2014

Teksty złożone :

A7-0208/2014

Debaty :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0300

SPRAWOZDANIE     
PDF 176kWORD 95k
20.3.2014
PE 521.640v02-00 A7-0208/2014

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(6), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0208/2014),

1.  udziela dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(10), w szczególności jego art. 24,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11)

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(12), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0208/2014),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Agencji(13),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 - C7-0054/2014),

–   uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(14), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), w szczególności jego art. 208,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(16), w szczególności jego art. 24,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(17)

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady(18), w szczególności jego art. 108,

–   uwzględniając swoje poprzednie decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0208/2014),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej zwanej „Agencją”) na rok budżetowy 2012 wynosił 7 241 850 EUR, co stanowi wzrost o 51,11% w porównaniu z 2011 r.; wyjaśnieniem tego faktu może być to, że Agencja została ustanowiona niedawno; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii,

B.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2012 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2011

1.   zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że w odniesieniu do trzech uwag poczynionych w 2011 r. dwa działania korekcyjne podjęte w odpowiedzi na uwagi z poprzedniego roku są oznaczone jako „w toku”, a jedno jako „zakończone”;

2.       na podstawie informacji od Agencji stwierdza, że:

      - w odniesieniu do zarządzania budżetowego i finansowego opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące procesu ustanawiania rocznego budżetu, zawierające jasny podział obowiązków, wewnętrzne terminy, oczekiwane wyniki i wsparcie metodologiczne zaangażowanych podmiotów; zauważa, że kierownicy linii budżetowych otrzymują obszerne sprawozdania metodologiczne w celu zapewnienia wydajności i spójności nowo wprowadzonej zasady budżetowania od zera;

      -   do sprawozdania z wykonania budżetu wprowadzono prognozy budżetowe w celu dostarczenia informacji potrzebnych do monitorowania zobowiązań i płatności;

      -   poprawiono przejrzystość procedur naboru pracowników poprzez podawanie w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach maksymalnej liczby kandydatów na liście rezerwowej wyraźne informowanie o możliwości odwołania się, a także poprzez przygotowywanie pytań na egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne oraz ich wagi przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

3.   z niepokojem zauważa, że w celu pokrycia wyższego czesnego pracownicy, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej, otrzymują od Agencji oprócz dodatku edukacyjnego przewidzianego w regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich dodatkowy zasiłek edukacyjny, na który w roku 2012 przeznaczono ok. 23 000 EUR; zauważa, że ów dodatkowy zasiłek nie wynika z regulaminu pracowniczego, wobec czego Trybunał Obrachunkowy uznał, iż jest on nieprawidłowy; przyznaje jednak, że sytuacja ta wynika z faktu, iż w mieście będącym siedzibą Agencji nie ma szkół europejskich, a celem dodatkowego zasiłku jest zagwarantowanie równego traktowania pracowników Agencji w świetle regulaminu pracowniczego;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.   zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2012 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 93,75% oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 66,8%;

5.   wyraża ubolewanie, że w tytule II (budynki Agencji i związane z nimi koszty) swojego budżetu Agencja przeniosła środki, na które zaciągnięto zobowiązania, w kwocie 1 700 000 EUR, co stanowi 81% całości środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule; zauważa, że przeniesienia te wiążą się głównie z trwającym wdrożeniem rozporządzenia REMIT; zwraca uwagę Agencji na uwagę Trybunału Obrachunkowego, że ponieważ wdrożenie to związane jest z działalnością operacyjną Agencji, związane z nim środki powinny być zapisane w tytule III budżetu;

6.   zauważa z zaniepokojeniem, że na koniec roku Agencja posiadała środki gotówkowe w kwocie 4 00 000 EUR, obejmujące nadwyżkę budżetową za 2011 r. w kwocie 1 600 000 EUR, która była następstwem przedstawienia nadmiernego zapotrzebowania na środki w 2011 r. i została odzyskana przez Komisję w styczniu 2013 r.; jest zdania, że jest to niezgodne z zasadami dyscypliny w zakresie zarządzania środkami finansowymi;

7.  uważa, że o ile żaden z problemów omawianych w niniejszej rezolucji nie ma charakteru problemu poważnego, to jednak w całości istnieje wyraźna potrzeba poprawy ze strony Agencji w odniesieniu do podstawowych wytycznych w związku z procedurą budżetową na przyszły rok; wzywa Agencję do składania sprawozdań z postępów w ramach działań następczych w związku z decyzją o udzieleniu absolutorium za 2012 r.;

Przesunięcia

8.   zauważa z zaniepokojeniem, że w 2012 r. Agencja dokonała 20 przesunięć budżetowych na kwotę ok. 1 000 000 EUR w 43 liniach budżetowych, co wskazuje na uchybienia w planowaniu budżetu;

Procedury przetargowe i procedury naboru

9.  zauważa z zaniepokojeniem, że w zbadanych procedurach naboru pracowników stwierdzono niedociągnięcia w zakresie przejrzystości i równego traktowania kandydatów, a mianowicie że pytania na rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy nie były ustalone przed rozpoczęciem przeglądu kandydatur, warunki dopuszczenia do egzaminów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych oraz umieszczenia na liście odpowiednich kandydatów nie były określone wystarczająco szczegółowo, a środki podjęte celem zapewnienia anonimowości kandydatów przystępujących do egzaminów pisemnych były nieadekwatne; wzywa Agencję do zaradzenia tej sytuacji i informowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach w ramach działań następczych w związku z decyzją o udzieleniu absolutorium za 2012 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10. przyjmuje do wiadomości, że Agencja dokonuje przeglądu swojej polityki w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na podstawie wytycznych Komisji dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach oceny, kiedy będą dostępne;

11. stwierdza, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków rady organów regulacyjnych, dyrektora wykonawczego, kadry kierowniczej wyższego szczebla i ekspertów będących członkami grup eksperckich Agencji, a także życiorysy członków rady administracyjnej i rady odwoławczej nie są publicznie dostępne; wzywa Agencję do naprawy tej sytuacji w trybie pilnym;

Audyt wewnętrzny

12. na podstawie informacji od Agencji stwierdza, że Agencja podpisała kartę obowiązków ze Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS), która odbyła swoją pierwszą wizytację w lutym 2012 r., kiedy to przeprowadzono pełną ocenę ryzyka procesów operacyjnych, administracyjnych i wsparcia Agencji, w celu określenia strategii audytu IAS na lata 2013-2015, a także ograniczonego przeglądu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej; zauważa, że podczas oceniania ryzyka IAS określiła procesy o nieodłącznym wysokim poziomie ryzyka, które wymagają usprawnienia, w szczególności planowanie i monitorowanie, ocena wyników pracy i rozwój kariery zawodowej, zarządzanie dokumentami i danymi, działalność pomocniczo-obsługowa, logistyka, bezpieczeństwo, stosunki i komunikacja z zainteresowanymi podmiotami, monitorowanie rynku wewnętrznego, współpraca z krajowymi organami regulacyjnymi i monitorowanie wdrażania kodeksu sieci; zauważa, że Agencja przedłożyła plan działań zakładający cel, który polega na usprawnieniu kontroli tych procesów, a plan ten został potwierdzony przez IAS;

Wyniki

13. zwraca się do Agencji o przedstawienie europejskim obywatelom wyników i efektów swojej pracy w sposób łatwo dostępny, głównie za pośrednictwem swojej strony internetowej;

o

o         o

14. w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2014 r.(19) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Ulmer

(1)

     Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 1.

(2)

     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

     Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 1.

(5)

     Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

     Dz.U. L 328 z 07.12.2013, s. 42.

(7)

     Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 1.

(8)

     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(9)

     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

   Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 1.

(11)

   Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

   Dz.U. L 328 z 07.12.2013, s. 42.

(13)

   Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 1.

(14)

   Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(15)

   Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(16)

   Dz.U. L 211 z 14.08.2009, s. 1.

(17)

   Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(18)

   Dz.U. L 328 z 07.12.2013, s. 42.

(19)

   Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności